Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006 SKODA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006 SKODA"

Transkript

1

2 sayfa 56 SKODA

3 sayfa 57

4 sayfa 58 Skoda, yüz y l aflan bir üretim gelene i ve deneyimiyle dünya otomotiv pazar nda her geçen gün daha fazla talep edilen ve sektör üzerinde a rl olan bir marka haline gelmifltir. Mahmut Kadirbeyo lu Skoda Marka Genel Müdürü Yüz y l aflan bir üretim gelene inin ve deneyimin sembolü olan Skoda, Türkiye pazar nda kararl bir strateji ile hak etti i konuma do ru ilerlemektedir y l nda Türkiye'de inci arac n teslim eden Skoda müflteri memnuniyetine üst seviyede önem vermektedir. Skoda ürün gam n n dördüncüsü olan Roomster 2006 y l nda stanbul Auto Show'da müflterilerin be enisine sunulmufltur Bir Do ufl Otomotiv ifltiraki olan ve 1989 y l nda Skoda'n n Türkiye distribütörlü ünü yürütmek üzere kurulan Yüce Auto, Fabia, Roomster, Octavia ve Superb modellerinin sat fl, servis ve yedek parça hizmetlerini tüm Türkiye çap nda 31 yetkili sat c ve 37 yetkili servis ile sa lamaktad r y l nda Volkswagen Grubu'na kat lan Skoda, Çek Cumhuriyeti'nde ileri Alman teknolojisiyle üretilmektedir. Skoda, yüz y l aflan bir üretim gelene i ve deneyimiyle dünya otomotiv pazar nda her geçen gün daha fazla talep edilen ve sektör üzerinde a rl olan bir marka haline gelmifltir y l nda sektörde gerileme yaflanm flt r 2006 y l tüm sektör için oldu u gibi Skoda için de beklentilerin alt nda seyreden bir y l olmufltur y l n toplam sat fl adedi ile kapatan binek otomobil pazar ndan adet sat fl ile %1,78 pazar pay alan Skoda, 2006 y l nda toplam adede gerileyen pazarda, adet sat fl ile %1,45 pay elde etmifltir. Modellerimizin performans - Fabia model serisinde hatchback, sedan ve combi karoser tiplerinde Classic, Ambiente ve Elegance modelleri farkl donan m seçeneklerinin yan s ra sürüfl tarz ve ihtiyaçlar na uygun farkl motor tipleri ile sunulmaya devam edilmifltir.

5 sayfa 59 Y l Baz nda Skoda Toptan Sat fl Adetleri Fabia'n n en önemli detaylar ndan biri olan çocuk koltu u, iki özel güvenlik sabitleme noktas olan ISOFIX sistemine sahiptir. Hem ön, hem de arka koltuklarda mevcut olan bu sistem sayesinde çocuklar n güvenli i maksimum seviyede sa lanmakta ve müflteri memnuniyeti elde edilmektedir. - Bir önceki kasas tüm dünyada bir milyon adedin üzerinde sat fl yaparak önemli bir baflar ya imza atan ve Skoda'n n yeni yüzünü temsil eden Yeni Octavia, en son teknolojilerin kullan ld daha dinamik ve çekici dizayn, genifl iç hacmi, yüksek kaliteli malzemesi ve FSI benzinli motoru da dahil olmak üzere farkl motor seçenekleri ile yüksek performans ve düflük yak t tüketimini bir arada sunmaktad r y l bafl nda Skoda'n n 100 y ll k tarihi boyunca ürün gam nda bulundurdu u RS versiyonu Yeni Octavia modelleri içinde yerini alm flt r. Sedan ve combi opsiyonlar bulunan Yeni Octavia RS 200 hp'lik TFSI motoru, 5 kap l olma ve s n f n n en genifl yaflam ve bagaj alan na sahip olma özellikleriyle Türkiye ve dünyada büyük ilgi uyand rm flt r y l nda Skoda ürün gam na MPV s n f nda 2 benzinli ve 2 dizel motoru ile Roomster eklenmifl ve lansman gerçeklefltirilmifltir. Roomster genifl iç hacmi, fonksiyonel kullan m alanlar ve farkl dizayn ile s n f nda fark yaratm flt r.

6 sayfa 60 Pazarlama faaliyetleri Skoda markas na katk sa l yor Skoda 2006 y l nda Karadeniz Teknik Üniversitesi futbol turnuvas na sponsor olmufl ve zmir fuar na kat lm flt r. Skoda di er Do ufl Otomotiv markalar ile birlikte, 2006 y l nda ilk kez uluslararas takvime al nan ve 2-12 Kas m tarihleri aras nda CNR-Expo Center'da gerçeklefltirilen stanbul Auto Show fuar na ifltirak etmifltir. 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet için Skoda Bilgi Hatt, tüketicilere e itimli ve deneyimli bir kadro ile 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Sat fl sonras hizmetleri dahilinde Skoda Mobil Servis, arac n trafi e ç k fl tarihinden itibaren iki y l süreyle garanti kapsam ndaki tüm durumlarda, yol yard m, römork, kiral k araç, otelde konaklama, tren, otobüs ve arac n ar zaland yerden al nmas gibi hizmetleri ücretsiz olarak sa lamaktad r. Bu hizmetler Skoda yetkili servisleri veya Mobil Yard m Merkezi arac l ile tüm Skoda müflterilerine kesintisiz yol yard m hizmeti ad alt nda sunulmaktad r adet sat fl hedefi Yüce Auto, Skoda için 2007 y l sat fl hedefini adet ve pazar pay n %1,52 olarak belirlemifltir y l n 31 adet yetkili sat c ve 12 adet flube olmak üzere toplam 43 adet sat fl noktas ile tamamlayan Yüce Auto, 2007 y l nda yetkili sat c adedini 33'e ç karmay, flube adedini 9'a indirmeyi ve toplam sat fl noktas adedini 42 olarak revize etmeyi hedeflemektedir.

7 sayfa y l nda Roomster Scout, Roomster Praktik, Octavia Scout ve Yeni Fabia'n n lansmanlar n gerçeklefltirecek olan Skoda, Türkiye yeterlilik ortalamas n %85'e ç karmay hedeflemifltir. Daha iyi, daha etkin ve daha kaliteli hizmet hedefine yönelik olarak 2006 y l nda Urban Science International GmbH firmas nca Skoda müflterisinin kat l m yla yap lan ve Türkiye genelinde Skoda yetkili sat c lar n n yer ald klar lokasyonun bölgedeki mevcut pazar merkezine uygunlu u ile sat fl performanslar n n ölçümlendi i çal flma do rultusunda, 2007 y l içerisinde hizmet a nda gerekli revizyonlar yap lacakt r. Di er taraftan MSX International GmbH firmas na yapt r lan ve Türkiye genelinde yetkili sat c lar n showroom baz nda yat r m ve iflletme standartlar n n denetim ve seviye tespitini hedefleyen çal flman n sonucunda Türkiye yeterlilik ortalamas n n %79,18 oldu u tespit edilmifltir. Skoda, Türkiye yeterlilik ortalamas n 2007 y l nda %85'e ç karmay hedeflemifltir. Skoda 2007 y l nda Roomster Scout, Roomster Praktik, Octavia Scout ve Yeni Fabia'n n lansmanlar n gerçeklefltirecektir. Yüce Auto, etkin pazarlama ve lansman çal flmalar ile müflterilerine kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam edecektir.

8 sayfa 62 SCANIA

9 sayfa 63

10 sayfa 64 Türkiye'de en fazla sat fl yapan ithal a r ticari araç markas olma özelli ini elinde bulunduran Scania, sundu u müflteri odakl sat fl sonras hizmetleri ile farkl laflmaktad r. Tolga Senyücel Scania Marka Genel Müdürü Do ufl Otomotiv 2006 y l nda inci Scania arac n Türkiye yollar na arma an ederken, Scania n n en çok satan 10 ülke listesinde 4. kez yer almay baflarm flt r y l nda Türkiye'de inci arac n teslim eden Scania, gerçeklefltirdi i adet sat fl ile 120 ülke aras ndan oluflturulan Scania Top Ten List'te 4. kere yer almay baflard. Ayr ca 2006 y l nda adet çekici sat fl ile 16 ton ve üzeri ithal ticari araç pazar nda en fazla on-road çekici satan marka olma unvan n da Scania kazand. Do ufl Otomotiv çat s alt nda Güvenilir Bir fl Orta olarak konumland r lan Scania, 16 ton ve üzeri ithal ticari araç pazar nda sundu u genifl ürün yelpazesi, fark yaratan ürünleri ve müflteri memnuniyeti odakl sat fl sonras hizmetleri ile lider konumdad r. Türkiye genelinde 21 noktada yetkili sat c ve servis a ile temsil edilmekte olan Scania, güçlü hizmet a ve 24 saat acil yard m hizmeti ile sektörde farkl laflmaktad r y l de erlendirmesi TAID (Ticari Araç thalatç lar Derne i) verilerine göre 2006 y l nda 16 ton ve üzeri a r ticari araç pazar nda adetlik sat fl gerçekleflmifl ve 2005 y l hacmi muhafaza edilmifltir. thal pazarda ise 2005 y l nda adet olan toplam sat fl, 2006 y l sonunda adede yükselmifl ve %8 oran nda büyüme kaydedilmifltir inci arac teslim ettik Türkiye'de, Do ufl Otomotiv'in müflteri memnuniyeti ve güven üzerine kurulu hizmet anlay fl na uygun olarak yap lanan Scania markas, distribütörlü ün al nd 1994 y l ndan bu yana pazarda müflteriye sürekli yak n olma, müflteri talepleri ve memnuniyetine odaklanarak çal flma prensibi ile yoluna devam etmifl ve 2006 y l nda Türkiye'de inci arac n teslim etmenin gururunu yaflam flt r.

11 sayfa 65 Türkiye'de en fazla sat fl yapan ithal ticari araç markas olma özelli ini elinde bulunduran Scania, sundu u müflteri odakl sat fl sonras hizmetleri ile farkl laflmaktad r. Dünya Devi Scania A ır ticari araç ve otobüs üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Scania, kuruldu u 1891 y l ndan bugüne kadar adedin üzerinde a r ticari araç ve otobüs üretmifltir. Scania'n n Avrupa ve Latin Amerika baflta olmak üzere dünya çap nda çal flan mevcuttur. Bu çal flanlar n tümü Scania kurum kültürünün yap tafllar olan yol ve sürücü güvenli ini ön planda tutmak, birbirlerine, müflterilerine ve çevreye sayg l olmak, yapt klar iflte etik olmak ve üretimde kaliteyi en üst seviyede tutmak konular nda uzman olarak yetifltirilmifllerdir. Türkiye'nin çekici lideri Scania, Türkiye'nin en fazla araç sat fl gerçeklefltiren ithal ticari araç markas d r. Scania 2006 y l nda adedi çekici olmak üzere adet sat fl gerçeklefltirmifltir y l nda çekici sat fllar bir önceki y la göre art fl gösterirken, Scania 16 ton ve üzeri ithal ticari araç pazar nda en fazla on-road çekici satan marka olarak çekici lideri olmufltur.

12 sayfa Sonu thal A r Vas ta Pazar MAN Scania Renault DAF %10,43 %11.87 %7,28 Volvo Iveco Mercedes %18,41 %7 %22,71 %22,30 Scania, sürekli pazara ve müflteriye yak n dinamik ekibi ve proaktif ifl stratejisi ile Türkiye a r ticari araç pazar ndaki yerini sa lamlaflt rmakta ve sat fllar n art rmaktad r. Geniflleyen iflbirli i 1994 y l nda Scania çekici ve kamyonlar n n distribütörlü ünün al nmas yla bafllayan Do ufl Grubu - Scania ifl birli i, 1995 y l nda endüstriyel motorlar n ve deniz motorlar n n, 1996 y l nda ise Irizar flasili Scania otobüslerinin distribütörlü ünün al nmas yla geliflmifltir y l nda Scania'n n Türkiye'de yürütmekte oldu u flasi imalat ile ilgili faaliyetleri sona ermifl, 2000 y l ndan itibaren tüm marka faaliyetleri Do ufl Otomotiv alt nda yap land r lm flt r. Modellerimizin performans y l nda Türkiye'de ilk kez katk maddesine ve ilave depoya ihtiyaç duymadan çal flabilen Euro 4 normlar nda motora sahip araçlar pazara sunan Scania 2006 y l n n sonuna gelindi inde bu segmentteki üstünlü ünü ve rakipsizli ini sürdürebilen tek marka konumundad r y l itibar ile Türkiye'de sat fl na bafllanan, yeni R serisi Scania araçlar, sahip oldu u üstün teknoloji ile pazarda fark yaratm flt r y l sat fl stratejisi do rultusunda 2005 y l nda lansman yap lan R serisi araçlar ile bir önceki seri olan 4 serisi araçlar n sat fl na beraber devam edilmifltir. Böylece müflterilere genifl bir ürün yelpazesi sunan Scania pazarda farkl laflm flt r.

13 sayfa 67 Etkin hizmet a Scania, Türkiye çap nda sahip oldu u yayg n yetkili sat c -servis a ve 24 saat acil yard m hizmetiyle, müflterilerine her zaman ve her yerde en h zl flekilde yard m elini uzatan, müflteri memnuniyeti konusunda kullan c lar n n takdirini kazanan güçlü bir marka konumundad r. Scania, Türkiye'nin dört bir yan ndaki modern tesislerde hizmet vermekte ve 21 ilde Scania kalitesini müflterilerine ulaflt rmaktad r. Birebir pazarlama Scania, ürünlerinin ve sat fl sonras hizmetlerinin farkl laflan özelliklerini en iyi flekilde tan tmas na imkan veren pazarlama faaliyetlerine a rl k vererek, müflterilerine birebir ulaflmaya ve araçlar n tan tmaya odaklanm flt r. Scania pazarlama iletifliminin hedef kitlesi, nakliye flirketleri ve kendi arac yla tafl mac l k yapan sürücüler olmak üzere 2 gruba ayr lmaktad r. Scania'n n gerçeklefltirdi i pazarlama aktiviteleri kitle iletiflimine de il, farkl ürünler ve müflteri profilleri için özel olarak tasarlanan aktiviteler ve do ru mecralar ile en fazla noktada do ru müflterilere ulaflmaya yöneliktir. Bu aktivitelerin bafl nda 2006 y l nda da bölgesel ve ulusal fuarlar ile düzenlenen roadshow'larda araç tan t m gelmifltir. Gerçeklefltirilen araç tan t m organizasyonlar ile müflterilerin yo unlukta oldu u bölgelere gidilmifl, hem marka ile müflteriler aras nda yak nl k kurulmufl hem de araçlar n detayl bir flekilde müflterilere tan t lmas sa lanm flt r. Büyük filolara yap lan araç sat fllar n takiben bas n n da davetli oldu u törenler düzenlenmifl, böylece potansiyel müflteriler de dahil olmak üzere tüm sektöre, elde edilen yüksek adetli sat fllar duyurulmufl ve teslimat n gerçeklefltirildi i filo sahipleri onurland r lm flt r y l boyunca yap lan teslimat törenlerinin en önemlisi Scania'n n teslimat törenidir. Bu tören bas nda genifl yer al rken, Do ufl Otomotiv ve Scania için gurur kayna olmufltur. Model Baz nda Scania Sat fl Adetleri Scania, Türkiye'nin dört bir yan ndaki modern tesislerde hizmet vermekte ve 21 ilde Scania kalitesini müflterilerine ulaflt rmaktad r. Kamyon Çekici nflaat Araçlar Toplam

14 sayfa y l nda Scania yetkili sat c ve servis a n geniflletmeye devam edecek; varolan yetkili sat c lar n tesislerinin modernize edilmesi sa lanacakt r. Scania y l boyunca bas n iletiflimine de önem vermifl, hedef kitle ile en genifl kapsaml buluflabildi i yay nlar olan lojistik-ticari araç sektör dergilerinde ilanlar vermek suretiyle yer alm flt r. Pazarlama ve tan t m faaliyetleri kapsam nda Scania, sektörde bir ilke daha imza atarak 2005 y l nda marka dergisi ç kartmaya bafllam flt r. Be eniyle takip edilen derginin tiraj artan talebe paralel olarak adede ulaflm fl durumdad r. Dergi 2006 y l nda 4 say yay nlam fl ve 'in üzerinde müflteriye ulaflt r lm flt r. Euro 5 motorlu araçlar geliyor Scania 2007 y l nda Euro 5 motorlu araçlar n n lansman n yapacakt r. Motor gam na Euro 5 motorlar n da eklenmesi ile özellikle uluslararas nakliye ürünlerinin sat fl nda art fl sa lanmas öngörülmektedir. Di er taraftan 2007 y l nda kamyon pazar na sunulacak olan yeni araç tipleri, Scania'n n pazarda daha da güçlenmesini sa layacakt r y l nda Scania yetkili sat c ve servis a n geniflletmeye devam edecek; var olan yetkili sat c lar n tesislerinin modernize edilmesi sa lanacakt r. Bu çal flma, Türkiye'nin her yerindeki Scania müflterilerine daha çok noktada, daha kaliteli hizmet ulaflt rmay mümkün k lacakt r. 2007'de... - Scania'n z Scania parçalar ile koruyun konsepti kapsam nda dönemsel ve mevsimsel bak m ve parça kampanyalar ile iletiflim faaliyetleri düzenlenmeye devam edilecektir. - Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsam nda Scania, çocuklar difl sa l konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan Do ufl Çocuk ile Gülümseten Deneyler Projesi'ni desteklemeye devam edecektir. - E itimli ve uzman servis teknisyenleri yetifltirerek Scania araçlar korumak ve

15 sayfa 69 müflteri memnuniyetini art rmak amac yla düzenlenen Top Team yar flmas n n Türkiye finali ilk kez bu y l gerçeklefltirilecek, kazanan tak m uluslararas finalde Türkiye'yi temsil edecektir y l nda dünya çap nda düzenlenecek Genç Avrupal T r Sürücüsü yar flmas n n Türkiye elemeleri 6 ilde gerçeklefltirilecek, stanbul'da yap lacak finali kazanan yar flmac Avrupa finalinde ülkemizi temsil edecektir. - Scania, müflterilerine yak n olma ve onlarla birebir buluflma stratejisi çerçevesinde, 2007 y l nda Türkiye'de düzenlenecek bölgesel ve ulusal tüm ticari araç fuarlar na kat lacakt r. - Daha çok müflteriye ulaflma konusunda projeler gelifltirmeye devam edecek olan Scania, 2007 y l nda tüm Türkiye'yi dolaflarak flu ana kadar a r vas ta pazar nda yap lm fl olan en büyük roadshow'u gerçeklefltirmeyi ve a r vas ta sürücüsü ile Scania araçlar buluflturmay hedeflemektedir. - Scania'n n haz r giyim koleksiyonu Power Passion'un lansman yap lacak ve piyasaya sunulacak fl k giyim koleksiyonu ile markan n yüksek imaj pekifltirilirken, müflteriler ile marka aras ndaki duygusal ba da güçlendirilecektir.

16 sayfa 70 KRONE

17 sayfa 71

18 sayfa 72 Krone, müflterilerinin istek ve ihtiyaçlar na uygun olarak sundu u özel tafl mac l k çözümleri ve genifl sat fl sonras hizmet a ile sat fl adetlerinde h zl bir büyüme kaydetmifltir. Tolga Senyücel Krone Marka Genel Müdürü Türkiye pazar, Do ufl Otomotiv ile gelifltirilen iflbirli i sonucunda kaydedilen performansla Bernard Krone Holding in 100 y ll k tarihinde en h zl büyüyen pazar unvan n elde etmifltir y l nda Türkiye'de üncü treyleri teslim etmeyi baflaran Krone, istikrarl büyümesini h zla sürdürürken, 809 adetlik sat fl ile ithal pazar lideri oldu. Türkiye, Krone'nin ihracat yapt ülkeler aras nda 6. s raya yükselirken, Krone ile Do ufl Otomotiv aras nda Türkiye'de ortak üretim yapma konusunda niyet mektubu imzaland y l nda Almanya Spelle'de Bernard Krone taraf ndan kurulan Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG, ticari treyler üretimine 1971 y l nda bafllam flt r. Werlte'deki üretim tesisleri Avrupa'daki en modern ve özel üretim tesisi olarak de erlendirilmektedir. Krone, semi treylerler, de ifltirilebilir sistemler ve treylerler üretmektedir. Ortak üretime do ru 2006 y l, Do ufl Otomotiv ve Bernard Krone Holding aras ndaki iliflkiler aç s ndan önemli bir y l olmufltur. Krone; Türk otomotiv ve a r ticari araç pazar ndaki tecrübesi, güçlü konumu ve üstün performans nedeni ile Türkiye'de Do ufl Otomotiv ile ortak bir yat r m yapma karar alm flt r. Bu karar çerçevesinde 2006 y l nda bafllat lm fl olan fizibilite çal flmalar devam etmekte olup, 2008 in ilk yar y l nda üretim tesisi yat r m n n tamamlanmas, 2008 in ikinci yar y l nda ise üretime bafllanmas planlanmaktad r. Türkiye pazar, Do ufl Otomotiv ile gelifltirilen iflbirli i sonucunda kaydedilen performansla Bernard Krone Holding'in 100 y ll k tarihinde en h zl büyüyen pazar unvanını elde etmifltir. H zl geliflme 2003 y l nda Do ufl Otomotiv ile distribütörlük anlaflmas imzalayarak Türkiye'de sat fl ve sat fl sonras faaliyetlerine bafllayan Krone, müflterilerinin istek ve ihtiyaçlar na uygun olarak sundu u özel tafl mac l k çözümleri ve genifl sat fl sonras hizmet a ile sat fl adetlerinde h zl bir büyüme kaydetmifltir.

19 sayfa 73 Y l Baz nda Krone Sat fl Adetleri Krone, ithal treyler pazar nda lider Türkiye, 2006 y l itibar ile Krone'nin ihracat yapt ülkeler aras nda en büyük 6. pazar konumuna yükselmifltir. Sa lanan bu h zl geliflim baflar s nda Krone'nin, müflterisini çok iyi tan yan uzman sat fl ekibi taraf ndan sunulan Türkiye pazar na uygun teknik özelliklerle donat lm fl ürünleri ve sat fl sonras nda verilen yayg n servis hizmeti etkili olmufltur. 3 y l gibi k sa bir sürede Do ufl Otomotiv'in deneyimi ile sat fl, servis ve müflteri hizmetleri konusunda fark yaratan Krone, 2006 y l n 809 adetlik sat fl ve %101'lik büyüme ile kapatm flt r y l nda %11 olan Krone'nin toplam pazardaki pazar pay, 2006 y l nda 4 puan artarak %15'e ulaflm flt r. Krone, elde etmifl oldu u 809 adetlik bu sat fl ile 2006 y l nda Türkiye'de ithal treyler pazar nda liderlik koltu una oturma baflar s n göstermifltir. Her segmentte artan pazar pay Krone, ürünü bulunan segmentlerde artan bir baflar grafi i çizmektedir. Krone, Gebze'de kurulmufl olan montaj tesisinde montaj yap lan treylerler ile 2006 y l nda tenteli treyler segmentinde %14 pazar pay elde etmeyi baflarm flt r. Krone, ürünleri ve sa lad avantajlar ile çok iddial oldu u frigorifik treyler segmentinde 2005 y l nda %13 olan pazar pay n 2006'da %24'e yükseltmifltir. Krone'nin 2005 y l na göre en büyük art fl sa lad segment ise platform segmentidir y l nda 5 adet platform tipi treyler sat fl ile %14 pazar pay elde

20 sayfa 74 Y l Baz nda Krone Sat fl Adetlerinin Model K r l m eden Krone, 2006 y l nda sat fl adedini 48'e yükselterek bu segmentteki pazar pay n %38 seviyesine ç karmay baflarm flt r. Müflterileri taraf ndan be eni ile kullan lmakta olan ürünler sunan Krone, sat fl sonras nda 24 saat müflterisinin yan nda olabilen servis ekibi ile 2006 y l n ithal ticari treyler pazar nda lider olarak tamamlarken birçok konuda sektöre öncülük etmifltir üncü Krone Do ufl Otomotiv taraf ndan 2003 y l ndan bu yana devam eden distribütörlük çal flmalar kapsam nda sat fl gerçeklefltirilen üncü Krone treylerin teslimat töreni 2006 y l n n Aral k ay nda gerçeklefltirilmifltir. Krone'nin rekabet avantajlar Krone Türkiye'de tüm ürünlerinde 10 y l paslanmazlık garantisi verebilen tek markadır. Frigorifik Platform Tekstil Tenteli 4 Segment 809 Krone, üretimini yapt treyler flasilerine uygulad kataforez kaplama sistemi ile paslanmaya karfl gelifltirdi i sistem sayesinde müflterilerine benzersiz bir ayr cal k sunmaktad r. Krone'nin önemli öncülüklerinden biri de yük güvenli i konusuna verdi i önem ve Ar-Ge yat r mlar sonucunda gelifltirdi i farkl sistemlerdir. Multi Block ve Multi Lock ad alt nda sunulan yük ba lama sistemleri ile yüklerin güvenli bir flekilde tafl nmas sa lanmaktad r. Çelik ön duvar n n muadil ürünlere k yasla hafif oluflu ile sa lad avantajlar n n yan s ra ATP-HACCP sertifikas na sahip ilk treyler üreticisi olan Krone, TÜV tarafından onaylı Yük Güvenlik Sertifikası verebilmektedir. Pazarlama faaliyetlerimiz liderli imizi destekliyor Sat fl adetlerinde elde etti i h zl büyümenin yan s ra ça r merkezi ile 24 saat müflterilerinin her türlü ihtiyac na ve talebine yan t veren Krone, Türkiye genelinde sat fl, servis ve müflteri hizmetleri konular nda farkl laflarak sektörde a rl olan bir marka konumuna yükselmifltir. Krone'nin iletiflim çal flmalar, hedef kitleyi oluflturan nakliye flirketlerinin ürünler konusundaki talep ve ihtiyaçlar na göre belirlenen özelliklerin ön plana ç kar lmas na dayanmaktad r. Krone'nin gerçeklefltirdi i pazarlama aktivitelerinde amaç, farkl ürünler ve müflteri profilleri için özel olarak tasarlanan aktiviteler ve do ru mecralar ile en fazla noktada uygun kitleye ulaflmaya yöneliktir.s

21 sayfa 75 Gerçeklefltirilen araç tan t m organizasyonlar ile müflterilerin yo unlukta oldu u bölgelere gidilerek hem marka ile müflteriler aras nda duygusal bir ba yarat lm fl hem de ürünler detayl ve yak n bir flekilde müflterilere tan t lm flt r. Marka imaj n n kuvvetlendirilmesi için referans müflteriler Krone'nin Avrupa'daki üretim tesislerine götürülmüfl ve sunulan ürünlerin arkas nda yatan araflt rma gelifltirme faaliyetlerinin görülmesi sa lanm flt r. Büyük filolara yap lan treyler sat fllar n takiben bas n n da davetli oldu u törenler düzenlenmifl, potansiyel müflteriler de dahil olmak üzere tüm sektöre elde edilen yüksek adetli sat fllar duyurulmufltur. Gerçeklefltirilen pazarlama aktiviteleri, elde edilen yüksek sat fl adetleri, sat fl sonras nda sunulan hizmetler, yap lan kampanyalar y l boyunca bas n bültenleri ile medyaya ulaflt r lm fl, lojistik ve ticari araç sektörüne hitaben haz rlanan sektörel dergiler üzerinden bas n iletiflimi yap lm flt r. Toplumla paylaflmak ad na Do ufl Otomotiv'in faaliyet gösterdi i topluma fayda sa lamay görev bilen yaklafl m na paralel olarak Krone 2006 y l nda, - Bursa Lojistik ve Tedarik Yönetimi Zirvesi, - UND Kongresi, -.Ü. Lojistik Semineri gibi birçok organizasyona sponsor olmufl ve - Do ufl Çocuk'un Gülümseten Deneyler Projesi'ne katk da bulunmufltur. Krone ile ortak yat r m önümüze yeni ufuklar aç yor 2007 y l nda Bernard Krone Holding ile gerçeklefltirilecek olan yat r m n kamuoyuna duyurulacak olmas ile birlikte Krone'ye duyulan güvenin ve ilginin artmas, bu olumlu havan n sat fllara ivme kazand rmas beklenmektedir. Krone 2007 y l içerisinde yetkili sat c ve servis a n büyütmeyi ve kaliteli hizmetlerini Türkiye'nin daha çok noktas nda müflterilerine ulaflt rmay hedeflemektedir. Krone'nin müflterilerine yak n olma stratejisi paralelinde ç kar lacak Krone Dergisi ile 2007 y l nda müflterilerle birebir iletiflim kurulacak, marka ile ilgili en güncel haberler en do ru flekilde aktar lacak, müflterilerin röportaj ve haberlerine dergide yer verilerek Krone ile duygusal ba lar n n güçlendirilmesi sa lanacakt r. Düzenlenecek olan araç tan t m organizasyonlar ile Krone müflterileriyle buluflulacak, bölgesel ve ulusal ticari araç fuarlar nda müflterilerle birebir iletiflim kurulacakt r y l nda dünya çap nda düzenlenecek Genç Avrupal T r Sürücüsü yar flmas n n Türkiye elemelerinde sponsorluk yapacak olan Krone, güvenli sürüfl ve e itimli sürücüler yetifltirilmesi konusunda sektöre verdi i deste e devam edecektir. Krone 2007 y l boyunca farkl laflan aktiviteler ve ilanlar ile sektörle sürekli iletiflim halinde olmaya devam edecek ve Krone meets fashion temal treyler malzemeleri ile haz rlanm fl ürünlerinin ve long life isimli yeni hizmet paketinin tan t m n yaparak yine sektörün ilgi oda olacakt r.

22 sayfa 76 DO Ufi OTO

23 sayfa 77

24 sayfa 78 Do ufl Oto hizmet kapsam ndaki tüm bölgelerde, yeni, ikinci el araç ve yedek parça ile aksesuar sat fl n n yan nda, sigorta ve finans hizmetleriyle, markalar n sat fl sonras hizmetlerini de yürütmektedir. Zafer Baflar Do ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi. Genel Müdürü Do ufl Oto, Do ufl Grubu'nun otomotiv sektöründe nihai müflteriye aç lan hizmet kap s d r. Do ufl Oto, 2006 y l nda da büyümesini sürdürerek müflteri mutlulu u ile yüksek hizmet kalitesini ön planda tutmufltur y l nda %3,18 olan toplam binek ve hafif ticari araç pazar ndaki pay n, 2006 y l nda %3,23'e yükselten Do ufl Oto'nun servislerine giren araç say s 2005 y l nda adet iken, 2006 y l nda %14 art fl yaflanm fl ve toplam adet araç girifli kaydedilmifltir. Bir Do ufl Otomotiv ifltiraki olan Do ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi. (Do ufl Oto), bünyesinde bulunan 6 marka için (VW Binek ve VW Ticari, Audi, Porsche, SEAT, Skoda) stanbul, Ankara, zmir ve Bursa illerinde toplam 6 bölgede, 30 yetkili sat c ile toplam 100 bin metrekarelik alan üzerinde 991 çal flan ile hizmet sunmaktad r. Do ufl Oto'nun misyonu, temsil etti i binek ve ticari araç markalar n n kendisine tan mlanm fl bölgelerinde sat fl ve sat fl sonras hizmetleri sunmakt r. fiirket, üyesi oldu u Do ufl Grubu'nun otomotiv sektöründe nihai müflteriye aç lan hizmet kap s olmay ve müflteri ihtiyaçlar n ve beklentilerini distribütör firmalara aktararak köprü görevi görmeyi ilke edinmektedir y l de erlendirmesi 2005 y l nda adet yeni araç sat fl gerçeklefltirmifl olan Do ufl Oto, 2006 y l nda adet yeni araç satm flt r. Do ufl Otomotiv Grubu markalar n n toplam perakende sat fllar içinde 2005 y l nda %29,7'lik paya sahip olan Do ufl Oto, 2006 y l nda bu pay n %28,6 olarak gerçekleflmifltir. fiirket, bu sat fl Do ufl Oto hizmet kapsam ndaki tüm bölgelerde, yeni, ikinci el araç ve yedek parça ile aksesuar sat fl n n yan nda, sigorta ve finans hizmetleriyle, markalar n sat fl sonras hizmetlerini de yürütmektedir.

25 sayfa 79 adetleriyle, 2005 y l ndaki toplam binek ve hafif ticari araç pazar nda %3,18 olan pay n, 2006 y l nda %3,23'e yükseltmifltir. Do ufl Oto'nun ikinci el araç sat fllar artm flt r Do ufl Oto, yeni araç sat fl n n yan s ra DOD yetkili sat c s olarak ikinci el araç sat fl da gerçeklefltirmektedir y l nda yeni araç sat fl ndaki rekabet ikinci el pazar n olumsuz yönde etkilemiflse de Do ufl Oto ikinci el sat fl adedini %65 oran nda art rma baflar s göstermifltir y l nda adet ikinci el araç sat fl yapan Do ufl Oto, 2006 y l nda adet ikinci el araç sat fl gerçeklefltirmifltir. Sat fl sonras hizmetlerimize olan talep h zla art yor Sat fl kanad ndaki baflar lar na paralel olarak Do ufl Oto, 2006 y l sat fl sonras hizmetler alan nda da önemli geliflmeler kaydetmifltir. fiirketin servislerine girifl yapan araç say s 2005 y l nda adet iken, 2006 y l nda %14 art fl yaflanm fl ve toplam adet araç girifli kaydedilmifltir. Sat fl sonras hizmetler alan nda Do ufl Oto'nun cirosu 2005 y l na göre %22,9 art fl göstermifltir y l ndan sat rbafllar Do ufl Oto'nun 2006 y l nda farkl markalar için gerçeklefltirdi i etkinlikler ve lansmanlara ait özet bilgiler afla da sunulmufltur y l Temmuz ay nda Ba dat Caddesi üzerinde Porsche sat fl noktas faaliyete geçmifltir. Bu nokta, stanbul'un Anadolu yakas nda aç lan ilk Porsche merkezidir.

26 sayfa 80 - VW Touareg'in off-road ve asfalt özelliklerini ön plana ç karan test sürüflü etkinlikleri Bursa, Ankara, zmir ve Maslak bölgelerinde yap lm flt r. - Do ufl Oto, 2006 y l içinde 2 adet yerel fuara kat lm flt r. Do ufl Oto, Bursa, standlar nda Do ufl Çocuk ile birlikte çocuk alan na da yer vermifltir. 4-9 Nisan tarihleri aras nda devam eden fuar boyunca adet müflteri datas toplanm flt r. 13 adet araç sat fl gerçeklefltirilmifltir. Kat l m sa lanan ikinci fuar 2006 y l May s ay nda gerçekleflen zmir Motorshow Fuar 'd r. Do ufl Oto, VW Binek ve Ticari Araç ile Skoda olmak üzere fuarda 3 marka ile yer alm flt r. Do ufl Oto zmir, standlar nda Do ufl Çocuk ile birlikte çocuk alan na da yer vermifltir. Fuar boyunca adet yeni müflteri datas elde edilmifl, 4 adet araç sat fl gerçeklefltirilmifltir y l içinde müflterilere ekstra avantajlar sa lamak amac yla, K fl Lasti i Saklama Kampanyas ve Servis Kampanyas organize edilmifltir Kas m-aral k aylar boyunca düzenlenen kampanyada, adet lastik sat fl yap lm fl ve müflterilere ait 860 adet lastik saklanmak üzere teslim al nm flt r. - stanbul'da bulunan 4 adet D-point noktalar nda (Mayadrom Sport Center, Hillside Etiler, Hillside Trio ve TIM) araç sergilemeleri yap lm flt r y l boyunca yap lan 110 adet farkl etkinlikte adet test sürüflü sunulmufl, 563 adedi çocuk datas olmak üzere toplam adet yeni müflteri datas toplanm flt r. Bu çal flmalar n sonucunda 148 adet araç sat fl ile 390 adet s cak sat fl ba lant s gerçeklefltirilmifltir. Do ufl Oto Maslak Servis Do ufl Oto'nun Maslak'ta bulunan VW, SEAT, Audi ve Porsche servis noktalar 2007 fiubat ay bafllar nda Maslak'taki yeni yerine tafl nacakt r. Do ufl Oto Maslak Servis'te Skoda markas için de sat fl sonras hizmeti verilecektir.

27 sayfa 81 VW Binek Araç servis alan nda VW Touareg araçlar için özel bir araç kabul alan bulunacakt r. Bentley ve Lamborghini markalar için de hizmet verilecektir. Etiler'de bulunan Porsche showroom ise 2007 y l yaz aylar nda stinye Park'taki yeni yerine tafl nacakt r y l süresince Do ufl Oto'lar n faaliyet gösterdi i flehirlerde seçilecek büyük al flverifl merkezlerinin otopark na yerlefltirilmesi planlanan servis t r ile ücretsiz check-up, 101 nokta kontrolü ve araçlar n ikinci el de erinin sorgulama ifllemleri yap labilecektir. VW Touareg'in off-road ve asfalt özelliklerini ön plana ç karan test sürüflü etkinlikleri 2007 y l nda da tüm Do ufl Oto bölgelerinde yap lacakt r. Etkinlikler 2007 y l Nisan-Haziran döneminde devam edecektir. Kartalkaya ve Uluda 'da k fl tatili yapan potansiyel müflterilere ulaflabilmek ad na 2007 y l fiubat ve Mart aylar nda test sürüflü etkinlikleri düzenlenecektir. stanbul'da 3 (Hillside Trio, Hillside Etiler ve TIM) lokasyonda yer alan D-pointler de araç sergileme 2007 y l boyunca da Do ufl Oto taraf ndan yürütülecektir. K fl Lasti i Saklama Kampanyas ve Servis Kampanyas 2007 y l nda da tekrarlanacakt r y l nda markalar n yapacaklar ürün lansmanlar paralelinde direkt pazarlama etkinlikleri düzenlenecektir y l yeni araç sat fl hedefi: Do ufl Oto 2007 y l nda toplam adet yeni araç sat fl yla Do ufl Otomotiv içindeki pazar pay n %29,4'e ve toplam pazardaki pay n ise %3,29'a yükseltmeyi hedeflemektedir. Do ufl Oto'nun 2007 y l ndaki ikinci el araç sat fl hedefi ise 2.350'dir. Bu araç say s hedefi ile 2006 y l na göre ikinci el araç sat fl n n %35 art r lmas öngörülmektedir. Sat fl sonras hizmetlerde Do ufl Oto, 2007 y l nda servislerine adet araç girifli olaca n öngörmekte ve servis cirosunu %57 oran nda art rmay hedeflemektedir. Do ufl Oto, 2007 y l nda servislerine adet araç girifli olaca n öngörmekte ve servis cirosunu %57 oran nda art rmay hedeflemektedir.

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006

çindekiler Küçük bir fark büyük bir ad m Hepimiz adına hepimiz için Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Bafll ca Göstergeler 1 fieref Baflkan ndan Mesaj 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n De erlendirmesi 4 Yönetim Kurulu 6 CEO nun De erlendirmesi 8 Yönetim 10 Kurumsal Profil 12 Kurumsal De erler 13

Detaylı

Servis ve Ticaret A.fi. Do ufl Grubu Binalar Büyükdere Cad. No: 65 34398 Maslak / stanbul Tel : (0212) 335 36 36 Faks: (0212) 335 39 20 www.dogusotomotiv.com.tr Faaliyet Raporu DO Ufi OTOMOT V Faaliyet

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı