Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006 SKODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006 SKODA"

Transkript

1

2 sayfa 56 SKODA

3 sayfa 57

4 sayfa 58 Skoda, yüz y l aflan bir üretim gelene i ve deneyimiyle dünya otomotiv pazar nda her geçen gün daha fazla talep edilen ve sektör üzerinde a rl olan bir marka haline gelmifltir. Mahmut Kadirbeyo lu Skoda Marka Genel Müdürü Yüz y l aflan bir üretim gelene inin ve deneyimin sembolü olan Skoda, Türkiye pazar nda kararl bir strateji ile hak etti i konuma do ru ilerlemektedir y l nda Türkiye'de inci arac n teslim eden Skoda müflteri memnuniyetine üst seviyede önem vermektedir. Skoda ürün gam n n dördüncüsü olan Roomster 2006 y l nda stanbul Auto Show'da müflterilerin be enisine sunulmufltur Bir Do ufl Otomotiv ifltiraki olan ve 1989 y l nda Skoda'n n Türkiye distribütörlü ünü yürütmek üzere kurulan Yüce Auto, Fabia, Roomster, Octavia ve Superb modellerinin sat fl, servis ve yedek parça hizmetlerini tüm Türkiye çap nda 31 yetkili sat c ve 37 yetkili servis ile sa lamaktad r y l nda Volkswagen Grubu'na kat lan Skoda, Çek Cumhuriyeti'nde ileri Alman teknolojisiyle üretilmektedir. Skoda, yüz y l aflan bir üretim gelene i ve deneyimiyle dünya otomotiv pazar nda her geçen gün daha fazla talep edilen ve sektör üzerinde a rl olan bir marka haline gelmifltir y l nda sektörde gerileme yaflanm flt r 2006 y l tüm sektör için oldu u gibi Skoda için de beklentilerin alt nda seyreden bir y l olmufltur y l n toplam sat fl adedi ile kapatan binek otomobil pazar ndan adet sat fl ile %1,78 pazar pay alan Skoda, 2006 y l nda toplam adede gerileyen pazarda, adet sat fl ile %1,45 pay elde etmifltir. Modellerimizin performans - Fabia model serisinde hatchback, sedan ve combi karoser tiplerinde Classic, Ambiente ve Elegance modelleri farkl donan m seçeneklerinin yan s ra sürüfl tarz ve ihtiyaçlar na uygun farkl motor tipleri ile sunulmaya devam edilmifltir.

5 sayfa 59 Y l Baz nda Skoda Toptan Sat fl Adetleri Fabia'n n en önemli detaylar ndan biri olan çocuk koltu u, iki özel güvenlik sabitleme noktas olan ISOFIX sistemine sahiptir. Hem ön, hem de arka koltuklarda mevcut olan bu sistem sayesinde çocuklar n güvenli i maksimum seviyede sa lanmakta ve müflteri memnuniyeti elde edilmektedir. - Bir önceki kasas tüm dünyada bir milyon adedin üzerinde sat fl yaparak önemli bir baflar ya imza atan ve Skoda'n n yeni yüzünü temsil eden Yeni Octavia, en son teknolojilerin kullan ld daha dinamik ve çekici dizayn, genifl iç hacmi, yüksek kaliteli malzemesi ve FSI benzinli motoru da dahil olmak üzere farkl motor seçenekleri ile yüksek performans ve düflük yak t tüketimini bir arada sunmaktad r y l bafl nda Skoda'n n 100 y ll k tarihi boyunca ürün gam nda bulundurdu u RS versiyonu Yeni Octavia modelleri içinde yerini alm flt r. Sedan ve combi opsiyonlar bulunan Yeni Octavia RS 200 hp'lik TFSI motoru, 5 kap l olma ve s n f n n en genifl yaflam ve bagaj alan na sahip olma özellikleriyle Türkiye ve dünyada büyük ilgi uyand rm flt r y l nda Skoda ürün gam na MPV s n f nda 2 benzinli ve 2 dizel motoru ile Roomster eklenmifl ve lansman gerçeklefltirilmifltir. Roomster genifl iç hacmi, fonksiyonel kullan m alanlar ve farkl dizayn ile s n f nda fark yaratm flt r.

6 sayfa 60 Pazarlama faaliyetleri Skoda markas na katk sa l yor Skoda 2006 y l nda Karadeniz Teknik Üniversitesi futbol turnuvas na sponsor olmufl ve zmir fuar na kat lm flt r. Skoda di er Do ufl Otomotiv markalar ile birlikte, 2006 y l nda ilk kez uluslararas takvime al nan ve 2-12 Kas m tarihleri aras nda CNR-Expo Center'da gerçeklefltirilen stanbul Auto Show fuar na ifltirak etmifltir. 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet için Skoda Bilgi Hatt, tüketicilere e itimli ve deneyimli bir kadro ile 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Sat fl sonras hizmetleri dahilinde Skoda Mobil Servis, arac n trafi e ç k fl tarihinden itibaren iki y l süreyle garanti kapsam ndaki tüm durumlarda, yol yard m, römork, kiral k araç, otelde konaklama, tren, otobüs ve arac n ar zaland yerden al nmas gibi hizmetleri ücretsiz olarak sa lamaktad r. Bu hizmetler Skoda yetkili servisleri veya Mobil Yard m Merkezi arac l ile tüm Skoda müflterilerine kesintisiz yol yard m hizmeti ad alt nda sunulmaktad r adet sat fl hedefi Yüce Auto, Skoda için 2007 y l sat fl hedefini adet ve pazar pay n %1,52 olarak belirlemifltir y l n 31 adet yetkili sat c ve 12 adet flube olmak üzere toplam 43 adet sat fl noktas ile tamamlayan Yüce Auto, 2007 y l nda yetkili sat c adedini 33'e ç karmay, flube adedini 9'a indirmeyi ve toplam sat fl noktas adedini 42 olarak revize etmeyi hedeflemektedir.

7 sayfa y l nda Roomster Scout, Roomster Praktik, Octavia Scout ve Yeni Fabia'n n lansmanlar n gerçeklefltirecek olan Skoda, Türkiye yeterlilik ortalamas n %85'e ç karmay hedeflemifltir. Daha iyi, daha etkin ve daha kaliteli hizmet hedefine yönelik olarak 2006 y l nda Urban Science International GmbH firmas nca Skoda müflterisinin kat l m yla yap lan ve Türkiye genelinde Skoda yetkili sat c lar n n yer ald klar lokasyonun bölgedeki mevcut pazar merkezine uygunlu u ile sat fl performanslar n n ölçümlendi i çal flma do rultusunda, 2007 y l içerisinde hizmet a nda gerekli revizyonlar yap lacakt r. Di er taraftan MSX International GmbH firmas na yapt r lan ve Türkiye genelinde yetkili sat c lar n showroom baz nda yat r m ve iflletme standartlar n n denetim ve seviye tespitini hedefleyen çal flman n sonucunda Türkiye yeterlilik ortalamas n n %79,18 oldu u tespit edilmifltir. Skoda, Türkiye yeterlilik ortalamas n 2007 y l nda %85'e ç karmay hedeflemifltir. Skoda 2007 y l nda Roomster Scout, Roomster Praktik, Octavia Scout ve Yeni Fabia'n n lansmanlar n gerçeklefltirecektir. Yüce Auto, etkin pazarlama ve lansman çal flmalar ile müflterilerine kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam edecektir.

8 sayfa 62 SCANIA

9 sayfa 63

10 sayfa 64 Türkiye'de en fazla sat fl yapan ithal a r ticari araç markas olma özelli ini elinde bulunduran Scania, sundu u müflteri odakl sat fl sonras hizmetleri ile farkl laflmaktad r. Tolga Senyücel Scania Marka Genel Müdürü Do ufl Otomotiv 2006 y l nda inci Scania arac n Türkiye yollar na arma an ederken, Scania n n en çok satan 10 ülke listesinde 4. kez yer almay baflarm flt r y l nda Türkiye'de inci arac n teslim eden Scania, gerçeklefltirdi i adet sat fl ile 120 ülke aras ndan oluflturulan Scania Top Ten List'te 4. kere yer almay baflard. Ayr ca 2006 y l nda adet çekici sat fl ile 16 ton ve üzeri ithal ticari araç pazar nda en fazla on-road çekici satan marka olma unvan n da Scania kazand. Do ufl Otomotiv çat s alt nda Güvenilir Bir fl Orta olarak konumland r lan Scania, 16 ton ve üzeri ithal ticari araç pazar nda sundu u genifl ürün yelpazesi, fark yaratan ürünleri ve müflteri memnuniyeti odakl sat fl sonras hizmetleri ile lider konumdad r. Türkiye genelinde 21 noktada yetkili sat c ve servis a ile temsil edilmekte olan Scania, güçlü hizmet a ve 24 saat acil yard m hizmeti ile sektörde farkl laflmaktad r y l de erlendirmesi TAID (Ticari Araç thalatç lar Derne i) verilerine göre 2006 y l nda 16 ton ve üzeri a r ticari araç pazar nda adetlik sat fl gerçekleflmifl ve 2005 y l hacmi muhafaza edilmifltir. thal pazarda ise 2005 y l nda adet olan toplam sat fl, 2006 y l sonunda adede yükselmifl ve %8 oran nda büyüme kaydedilmifltir inci arac teslim ettik Türkiye'de, Do ufl Otomotiv'in müflteri memnuniyeti ve güven üzerine kurulu hizmet anlay fl na uygun olarak yap lanan Scania markas, distribütörlü ün al nd 1994 y l ndan bu yana pazarda müflteriye sürekli yak n olma, müflteri talepleri ve memnuniyetine odaklanarak çal flma prensibi ile yoluna devam etmifl ve 2006 y l nda Türkiye'de inci arac n teslim etmenin gururunu yaflam flt r.

11 sayfa 65 Türkiye'de en fazla sat fl yapan ithal ticari araç markas olma özelli ini elinde bulunduran Scania, sundu u müflteri odakl sat fl sonras hizmetleri ile farkl laflmaktad r. Dünya Devi Scania A ır ticari araç ve otobüs üretiminde dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Scania, kuruldu u 1891 y l ndan bugüne kadar adedin üzerinde a r ticari araç ve otobüs üretmifltir. Scania'n n Avrupa ve Latin Amerika baflta olmak üzere dünya çap nda çal flan mevcuttur. Bu çal flanlar n tümü Scania kurum kültürünün yap tafllar olan yol ve sürücü güvenli ini ön planda tutmak, birbirlerine, müflterilerine ve çevreye sayg l olmak, yapt klar iflte etik olmak ve üretimde kaliteyi en üst seviyede tutmak konular nda uzman olarak yetifltirilmifllerdir. Türkiye'nin çekici lideri Scania, Türkiye'nin en fazla araç sat fl gerçeklefltiren ithal ticari araç markas d r. Scania 2006 y l nda adedi çekici olmak üzere adet sat fl gerçeklefltirmifltir y l nda çekici sat fllar bir önceki y la göre art fl gösterirken, Scania 16 ton ve üzeri ithal ticari araç pazar nda en fazla on-road çekici satan marka olarak çekici lideri olmufltur.

12 sayfa Sonu thal A r Vas ta Pazar MAN Scania Renault DAF %10,43 %11.87 %7,28 Volvo Iveco Mercedes %18,41 %7 %22,71 %22,30 Scania, sürekli pazara ve müflteriye yak n dinamik ekibi ve proaktif ifl stratejisi ile Türkiye a r ticari araç pazar ndaki yerini sa lamlaflt rmakta ve sat fllar n art rmaktad r. Geniflleyen iflbirli i 1994 y l nda Scania çekici ve kamyonlar n n distribütörlü ünün al nmas yla bafllayan Do ufl Grubu - Scania ifl birli i, 1995 y l nda endüstriyel motorlar n ve deniz motorlar n n, 1996 y l nda ise Irizar flasili Scania otobüslerinin distribütörlü ünün al nmas yla geliflmifltir y l nda Scania'n n Türkiye'de yürütmekte oldu u flasi imalat ile ilgili faaliyetleri sona ermifl, 2000 y l ndan itibaren tüm marka faaliyetleri Do ufl Otomotiv alt nda yap land r lm flt r. Modellerimizin performans y l nda Türkiye'de ilk kez katk maddesine ve ilave depoya ihtiyaç duymadan çal flabilen Euro 4 normlar nda motora sahip araçlar pazara sunan Scania 2006 y l n n sonuna gelindi inde bu segmentteki üstünlü ünü ve rakipsizli ini sürdürebilen tek marka konumundad r y l itibar ile Türkiye'de sat fl na bafllanan, yeni R serisi Scania araçlar, sahip oldu u üstün teknoloji ile pazarda fark yaratm flt r y l sat fl stratejisi do rultusunda 2005 y l nda lansman yap lan R serisi araçlar ile bir önceki seri olan 4 serisi araçlar n sat fl na beraber devam edilmifltir. Böylece müflterilere genifl bir ürün yelpazesi sunan Scania pazarda farkl laflm flt r.

13 sayfa 67 Etkin hizmet a Scania, Türkiye çap nda sahip oldu u yayg n yetkili sat c -servis a ve 24 saat acil yard m hizmetiyle, müflterilerine her zaman ve her yerde en h zl flekilde yard m elini uzatan, müflteri memnuniyeti konusunda kullan c lar n n takdirini kazanan güçlü bir marka konumundad r. Scania, Türkiye'nin dört bir yan ndaki modern tesislerde hizmet vermekte ve 21 ilde Scania kalitesini müflterilerine ulaflt rmaktad r. Birebir pazarlama Scania, ürünlerinin ve sat fl sonras hizmetlerinin farkl laflan özelliklerini en iyi flekilde tan tmas na imkan veren pazarlama faaliyetlerine a rl k vererek, müflterilerine birebir ulaflmaya ve araçlar n tan tmaya odaklanm flt r. Scania pazarlama iletifliminin hedef kitlesi, nakliye flirketleri ve kendi arac yla tafl mac l k yapan sürücüler olmak üzere 2 gruba ayr lmaktad r. Scania'n n gerçeklefltirdi i pazarlama aktiviteleri kitle iletiflimine de il, farkl ürünler ve müflteri profilleri için özel olarak tasarlanan aktiviteler ve do ru mecralar ile en fazla noktada do ru müflterilere ulaflmaya yöneliktir. Bu aktivitelerin bafl nda 2006 y l nda da bölgesel ve ulusal fuarlar ile düzenlenen roadshow'larda araç tan t m gelmifltir. Gerçeklefltirilen araç tan t m organizasyonlar ile müflterilerin yo unlukta oldu u bölgelere gidilmifl, hem marka ile müflteriler aras nda yak nl k kurulmufl hem de araçlar n detayl bir flekilde müflterilere tan t lmas sa lanm flt r. Büyük filolara yap lan araç sat fllar n takiben bas n n da davetli oldu u törenler düzenlenmifl, böylece potansiyel müflteriler de dahil olmak üzere tüm sektöre, elde edilen yüksek adetli sat fllar duyurulmufl ve teslimat n gerçeklefltirildi i filo sahipleri onurland r lm flt r y l boyunca yap lan teslimat törenlerinin en önemlisi Scania'n n teslimat törenidir. Bu tören bas nda genifl yer al rken, Do ufl Otomotiv ve Scania için gurur kayna olmufltur. Model Baz nda Scania Sat fl Adetleri Scania, Türkiye'nin dört bir yan ndaki modern tesislerde hizmet vermekte ve 21 ilde Scania kalitesini müflterilerine ulaflt rmaktad r. Kamyon Çekici nflaat Araçlar Toplam

14 sayfa y l nda Scania yetkili sat c ve servis a n geniflletmeye devam edecek; varolan yetkili sat c lar n tesislerinin modernize edilmesi sa lanacakt r. Scania y l boyunca bas n iletiflimine de önem vermifl, hedef kitle ile en genifl kapsaml buluflabildi i yay nlar olan lojistik-ticari araç sektör dergilerinde ilanlar vermek suretiyle yer alm flt r. Pazarlama ve tan t m faaliyetleri kapsam nda Scania, sektörde bir ilke daha imza atarak 2005 y l nda marka dergisi ç kartmaya bafllam flt r. Be eniyle takip edilen derginin tiraj artan talebe paralel olarak adede ulaflm fl durumdad r. Dergi 2006 y l nda 4 say yay nlam fl ve 'in üzerinde müflteriye ulaflt r lm flt r. Euro 5 motorlu araçlar geliyor Scania 2007 y l nda Euro 5 motorlu araçlar n n lansman n yapacakt r. Motor gam na Euro 5 motorlar n da eklenmesi ile özellikle uluslararas nakliye ürünlerinin sat fl nda art fl sa lanmas öngörülmektedir. Di er taraftan 2007 y l nda kamyon pazar na sunulacak olan yeni araç tipleri, Scania'n n pazarda daha da güçlenmesini sa layacakt r y l nda Scania yetkili sat c ve servis a n geniflletmeye devam edecek; var olan yetkili sat c lar n tesislerinin modernize edilmesi sa lanacakt r. Bu çal flma, Türkiye'nin her yerindeki Scania müflterilerine daha çok noktada, daha kaliteli hizmet ulaflt rmay mümkün k lacakt r. 2007'de... - Scania'n z Scania parçalar ile koruyun konsepti kapsam nda dönemsel ve mevsimsel bak m ve parça kampanyalar ile iletiflim faaliyetleri düzenlenmeye devam edilecektir. - Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsam nda Scania, çocuklar difl sa l konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan Do ufl Çocuk ile Gülümseten Deneyler Projesi'ni desteklemeye devam edecektir. - E itimli ve uzman servis teknisyenleri yetifltirerek Scania araçlar korumak ve

15 sayfa 69 müflteri memnuniyetini art rmak amac yla düzenlenen Top Team yar flmas n n Türkiye finali ilk kez bu y l gerçeklefltirilecek, kazanan tak m uluslararas finalde Türkiye'yi temsil edecektir y l nda dünya çap nda düzenlenecek Genç Avrupal T r Sürücüsü yar flmas n n Türkiye elemeleri 6 ilde gerçeklefltirilecek, stanbul'da yap lacak finali kazanan yar flmac Avrupa finalinde ülkemizi temsil edecektir. - Scania, müflterilerine yak n olma ve onlarla birebir buluflma stratejisi çerçevesinde, 2007 y l nda Türkiye'de düzenlenecek bölgesel ve ulusal tüm ticari araç fuarlar na kat lacakt r. - Daha çok müflteriye ulaflma konusunda projeler gelifltirmeye devam edecek olan Scania, 2007 y l nda tüm Türkiye'yi dolaflarak flu ana kadar a r vas ta pazar nda yap lm fl olan en büyük roadshow'u gerçeklefltirmeyi ve a r vas ta sürücüsü ile Scania araçlar buluflturmay hedeflemektedir. - Scania'n n haz r giyim koleksiyonu Power Passion'un lansman yap lacak ve piyasaya sunulacak fl k giyim koleksiyonu ile markan n yüksek imaj pekifltirilirken, müflteriler ile marka aras ndaki duygusal ba da güçlendirilecektir.

16 sayfa 70 KRONE

17 sayfa 71

18 sayfa 72 Krone, müflterilerinin istek ve ihtiyaçlar na uygun olarak sundu u özel tafl mac l k çözümleri ve genifl sat fl sonras hizmet a ile sat fl adetlerinde h zl bir büyüme kaydetmifltir. Tolga Senyücel Krone Marka Genel Müdürü Türkiye pazar, Do ufl Otomotiv ile gelifltirilen iflbirli i sonucunda kaydedilen performansla Bernard Krone Holding in 100 y ll k tarihinde en h zl büyüyen pazar unvan n elde etmifltir y l nda Türkiye'de üncü treyleri teslim etmeyi baflaran Krone, istikrarl büyümesini h zla sürdürürken, 809 adetlik sat fl ile ithal pazar lideri oldu. Türkiye, Krone'nin ihracat yapt ülkeler aras nda 6. s raya yükselirken, Krone ile Do ufl Otomotiv aras nda Türkiye'de ortak üretim yapma konusunda niyet mektubu imzaland y l nda Almanya Spelle'de Bernard Krone taraf ndan kurulan Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG, ticari treyler üretimine 1971 y l nda bafllam flt r. Werlte'deki üretim tesisleri Avrupa'daki en modern ve özel üretim tesisi olarak de erlendirilmektedir. Krone, semi treylerler, de ifltirilebilir sistemler ve treylerler üretmektedir. Ortak üretime do ru 2006 y l, Do ufl Otomotiv ve Bernard Krone Holding aras ndaki iliflkiler aç s ndan önemli bir y l olmufltur. Krone; Türk otomotiv ve a r ticari araç pazar ndaki tecrübesi, güçlü konumu ve üstün performans nedeni ile Türkiye'de Do ufl Otomotiv ile ortak bir yat r m yapma karar alm flt r. Bu karar çerçevesinde 2006 y l nda bafllat lm fl olan fizibilite çal flmalar devam etmekte olup, 2008 in ilk yar y l nda üretim tesisi yat r m n n tamamlanmas, 2008 in ikinci yar y l nda ise üretime bafllanmas planlanmaktad r. Türkiye pazar, Do ufl Otomotiv ile gelifltirilen iflbirli i sonucunda kaydedilen performansla Bernard Krone Holding'in 100 y ll k tarihinde en h zl büyüyen pazar unvanını elde etmifltir. H zl geliflme 2003 y l nda Do ufl Otomotiv ile distribütörlük anlaflmas imzalayarak Türkiye'de sat fl ve sat fl sonras faaliyetlerine bafllayan Krone, müflterilerinin istek ve ihtiyaçlar na uygun olarak sundu u özel tafl mac l k çözümleri ve genifl sat fl sonras hizmet a ile sat fl adetlerinde h zl bir büyüme kaydetmifltir.

19 sayfa 73 Y l Baz nda Krone Sat fl Adetleri Krone, ithal treyler pazar nda lider Türkiye, 2006 y l itibar ile Krone'nin ihracat yapt ülkeler aras nda en büyük 6. pazar konumuna yükselmifltir. Sa lanan bu h zl geliflim baflar s nda Krone'nin, müflterisini çok iyi tan yan uzman sat fl ekibi taraf ndan sunulan Türkiye pazar na uygun teknik özelliklerle donat lm fl ürünleri ve sat fl sonras nda verilen yayg n servis hizmeti etkili olmufltur. 3 y l gibi k sa bir sürede Do ufl Otomotiv'in deneyimi ile sat fl, servis ve müflteri hizmetleri konusunda fark yaratan Krone, 2006 y l n 809 adetlik sat fl ve %101'lik büyüme ile kapatm flt r y l nda %11 olan Krone'nin toplam pazardaki pazar pay, 2006 y l nda 4 puan artarak %15'e ulaflm flt r. Krone, elde etmifl oldu u 809 adetlik bu sat fl ile 2006 y l nda Türkiye'de ithal treyler pazar nda liderlik koltu una oturma baflar s n göstermifltir. Her segmentte artan pazar pay Krone, ürünü bulunan segmentlerde artan bir baflar grafi i çizmektedir. Krone, Gebze'de kurulmufl olan montaj tesisinde montaj yap lan treylerler ile 2006 y l nda tenteli treyler segmentinde %14 pazar pay elde etmeyi baflarm flt r. Krone, ürünleri ve sa lad avantajlar ile çok iddial oldu u frigorifik treyler segmentinde 2005 y l nda %13 olan pazar pay n 2006'da %24'e yükseltmifltir. Krone'nin 2005 y l na göre en büyük art fl sa lad segment ise platform segmentidir y l nda 5 adet platform tipi treyler sat fl ile %14 pazar pay elde

20 sayfa 74 Y l Baz nda Krone Sat fl Adetlerinin Model K r l m eden Krone, 2006 y l nda sat fl adedini 48'e yükselterek bu segmentteki pazar pay n %38 seviyesine ç karmay baflarm flt r. Müflterileri taraf ndan be eni ile kullan lmakta olan ürünler sunan Krone, sat fl sonras nda 24 saat müflterisinin yan nda olabilen servis ekibi ile 2006 y l n ithal ticari treyler pazar nda lider olarak tamamlarken birçok konuda sektöre öncülük etmifltir üncü Krone Do ufl Otomotiv taraf ndan 2003 y l ndan bu yana devam eden distribütörlük çal flmalar kapsam nda sat fl gerçeklefltirilen üncü Krone treylerin teslimat töreni 2006 y l n n Aral k ay nda gerçeklefltirilmifltir. Krone'nin rekabet avantajlar Krone Türkiye'de tüm ürünlerinde 10 y l paslanmazlık garantisi verebilen tek markadır. Frigorifik Platform Tekstil Tenteli 4 Segment 809 Krone, üretimini yapt treyler flasilerine uygulad kataforez kaplama sistemi ile paslanmaya karfl gelifltirdi i sistem sayesinde müflterilerine benzersiz bir ayr cal k sunmaktad r. Krone'nin önemli öncülüklerinden biri de yük güvenli i konusuna verdi i önem ve Ar-Ge yat r mlar sonucunda gelifltirdi i farkl sistemlerdir. Multi Block ve Multi Lock ad alt nda sunulan yük ba lama sistemleri ile yüklerin güvenli bir flekilde tafl nmas sa lanmaktad r. Çelik ön duvar n n muadil ürünlere k yasla hafif oluflu ile sa lad avantajlar n n yan s ra ATP-HACCP sertifikas na sahip ilk treyler üreticisi olan Krone, TÜV tarafından onaylı Yük Güvenlik Sertifikası verebilmektedir. Pazarlama faaliyetlerimiz liderli imizi destekliyor Sat fl adetlerinde elde etti i h zl büyümenin yan s ra ça r merkezi ile 24 saat müflterilerinin her türlü ihtiyac na ve talebine yan t veren Krone, Türkiye genelinde sat fl, servis ve müflteri hizmetleri konular nda farkl laflarak sektörde a rl olan bir marka konumuna yükselmifltir. Krone'nin iletiflim çal flmalar, hedef kitleyi oluflturan nakliye flirketlerinin ürünler konusundaki talep ve ihtiyaçlar na göre belirlenen özelliklerin ön plana ç kar lmas na dayanmaktad r. Krone'nin gerçeklefltirdi i pazarlama aktivitelerinde amaç, farkl ürünler ve müflteri profilleri için özel olarak tasarlanan aktiviteler ve do ru mecralar ile en fazla noktada uygun kitleye ulaflmaya yöneliktir.s

21 sayfa 75 Gerçeklefltirilen araç tan t m organizasyonlar ile müflterilerin yo unlukta oldu u bölgelere gidilerek hem marka ile müflteriler aras nda duygusal bir ba yarat lm fl hem de ürünler detayl ve yak n bir flekilde müflterilere tan t lm flt r. Marka imaj n n kuvvetlendirilmesi için referans müflteriler Krone'nin Avrupa'daki üretim tesislerine götürülmüfl ve sunulan ürünlerin arkas nda yatan araflt rma gelifltirme faaliyetlerinin görülmesi sa lanm flt r. Büyük filolara yap lan treyler sat fllar n takiben bas n n da davetli oldu u törenler düzenlenmifl, potansiyel müflteriler de dahil olmak üzere tüm sektöre elde edilen yüksek adetli sat fllar duyurulmufltur. Gerçeklefltirilen pazarlama aktiviteleri, elde edilen yüksek sat fl adetleri, sat fl sonras nda sunulan hizmetler, yap lan kampanyalar y l boyunca bas n bültenleri ile medyaya ulaflt r lm fl, lojistik ve ticari araç sektörüne hitaben haz rlanan sektörel dergiler üzerinden bas n iletiflimi yap lm flt r. Toplumla paylaflmak ad na Do ufl Otomotiv'in faaliyet gösterdi i topluma fayda sa lamay görev bilen yaklafl m na paralel olarak Krone 2006 y l nda, - Bursa Lojistik ve Tedarik Yönetimi Zirvesi, - UND Kongresi, -.Ü. Lojistik Semineri gibi birçok organizasyona sponsor olmufl ve - Do ufl Çocuk'un Gülümseten Deneyler Projesi'ne katk da bulunmufltur. Krone ile ortak yat r m önümüze yeni ufuklar aç yor 2007 y l nda Bernard Krone Holding ile gerçeklefltirilecek olan yat r m n kamuoyuna duyurulacak olmas ile birlikte Krone'ye duyulan güvenin ve ilginin artmas, bu olumlu havan n sat fllara ivme kazand rmas beklenmektedir. Krone 2007 y l içerisinde yetkili sat c ve servis a n büyütmeyi ve kaliteli hizmetlerini Türkiye'nin daha çok noktas nda müflterilerine ulaflt rmay hedeflemektedir. Krone'nin müflterilerine yak n olma stratejisi paralelinde ç kar lacak Krone Dergisi ile 2007 y l nda müflterilerle birebir iletiflim kurulacak, marka ile ilgili en güncel haberler en do ru flekilde aktar lacak, müflterilerin röportaj ve haberlerine dergide yer verilerek Krone ile duygusal ba lar n n güçlendirilmesi sa lanacakt r. Düzenlenecek olan araç tan t m organizasyonlar ile Krone müflterileriyle buluflulacak, bölgesel ve ulusal ticari araç fuarlar nda müflterilerle birebir iletiflim kurulacakt r y l nda dünya çap nda düzenlenecek Genç Avrupal T r Sürücüsü yar flmas n n Türkiye elemelerinde sponsorluk yapacak olan Krone, güvenli sürüfl ve e itimli sürücüler yetifltirilmesi konusunda sektöre verdi i deste e devam edecektir. Krone 2007 y l boyunca farkl laflan aktiviteler ve ilanlar ile sektörle sürekli iletiflim halinde olmaya devam edecek ve Krone meets fashion temal treyler malzemeleri ile haz rlanm fl ürünlerinin ve long life isimli yeni hizmet paketinin tan t m n yaparak yine sektörün ilgi oda olacakt r.

22 sayfa 76 DO Ufi OTO

23 sayfa 77

24 sayfa 78 Do ufl Oto hizmet kapsam ndaki tüm bölgelerde, yeni, ikinci el araç ve yedek parça ile aksesuar sat fl n n yan nda, sigorta ve finans hizmetleriyle, markalar n sat fl sonras hizmetlerini de yürütmektedir. Zafer Baflar Do ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi. Genel Müdürü Do ufl Oto, Do ufl Grubu'nun otomotiv sektöründe nihai müflteriye aç lan hizmet kap s d r. Do ufl Oto, 2006 y l nda da büyümesini sürdürerek müflteri mutlulu u ile yüksek hizmet kalitesini ön planda tutmufltur y l nda %3,18 olan toplam binek ve hafif ticari araç pazar ndaki pay n, 2006 y l nda %3,23'e yükselten Do ufl Oto'nun servislerine giren araç say s 2005 y l nda adet iken, 2006 y l nda %14 art fl yaflanm fl ve toplam adet araç girifli kaydedilmifltir. Bir Do ufl Otomotiv ifltiraki olan Do ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi. (Do ufl Oto), bünyesinde bulunan 6 marka için (VW Binek ve VW Ticari, Audi, Porsche, SEAT, Skoda) stanbul, Ankara, zmir ve Bursa illerinde toplam 6 bölgede, 30 yetkili sat c ile toplam 100 bin metrekarelik alan üzerinde 991 çal flan ile hizmet sunmaktad r. Do ufl Oto'nun misyonu, temsil etti i binek ve ticari araç markalar n n kendisine tan mlanm fl bölgelerinde sat fl ve sat fl sonras hizmetleri sunmakt r. fiirket, üyesi oldu u Do ufl Grubu'nun otomotiv sektöründe nihai müflteriye aç lan hizmet kap s olmay ve müflteri ihtiyaçlar n ve beklentilerini distribütör firmalara aktararak köprü görevi görmeyi ilke edinmektedir y l de erlendirmesi 2005 y l nda adet yeni araç sat fl gerçeklefltirmifl olan Do ufl Oto, 2006 y l nda adet yeni araç satm flt r. Do ufl Otomotiv Grubu markalar n n toplam perakende sat fllar içinde 2005 y l nda %29,7'lik paya sahip olan Do ufl Oto, 2006 y l nda bu pay n %28,6 olarak gerçekleflmifltir. fiirket, bu sat fl Do ufl Oto hizmet kapsam ndaki tüm bölgelerde, yeni, ikinci el araç ve yedek parça ile aksesuar sat fl n n yan nda, sigorta ve finans hizmetleriyle, markalar n sat fl sonras hizmetlerini de yürütmektedir.

25 sayfa 79 adetleriyle, 2005 y l ndaki toplam binek ve hafif ticari araç pazar nda %3,18 olan pay n, 2006 y l nda %3,23'e yükseltmifltir. Do ufl Oto'nun ikinci el araç sat fllar artm flt r Do ufl Oto, yeni araç sat fl n n yan s ra DOD yetkili sat c s olarak ikinci el araç sat fl da gerçeklefltirmektedir y l nda yeni araç sat fl ndaki rekabet ikinci el pazar n olumsuz yönde etkilemiflse de Do ufl Oto ikinci el sat fl adedini %65 oran nda art rma baflar s göstermifltir y l nda adet ikinci el araç sat fl yapan Do ufl Oto, 2006 y l nda adet ikinci el araç sat fl gerçeklefltirmifltir. Sat fl sonras hizmetlerimize olan talep h zla art yor Sat fl kanad ndaki baflar lar na paralel olarak Do ufl Oto, 2006 y l sat fl sonras hizmetler alan nda da önemli geliflmeler kaydetmifltir. fiirketin servislerine girifl yapan araç say s 2005 y l nda adet iken, 2006 y l nda %14 art fl yaflanm fl ve toplam adet araç girifli kaydedilmifltir. Sat fl sonras hizmetler alan nda Do ufl Oto'nun cirosu 2005 y l na göre %22,9 art fl göstermifltir y l ndan sat rbafllar Do ufl Oto'nun 2006 y l nda farkl markalar için gerçeklefltirdi i etkinlikler ve lansmanlara ait özet bilgiler afla da sunulmufltur y l Temmuz ay nda Ba dat Caddesi üzerinde Porsche sat fl noktas faaliyete geçmifltir. Bu nokta, stanbul'un Anadolu yakas nda aç lan ilk Porsche merkezidir.

26 sayfa 80 - VW Touareg'in off-road ve asfalt özelliklerini ön plana ç karan test sürüflü etkinlikleri Bursa, Ankara, zmir ve Maslak bölgelerinde yap lm flt r. - Do ufl Oto, 2006 y l içinde 2 adet yerel fuara kat lm flt r. Do ufl Oto, Bursa, standlar nda Do ufl Çocuk ile birlikte çocuk alan na da yer vermifltir. 4-9 Nisan tarihleri aras nda devam eden fuar boyunca adet müflteri datas toplanm flt r. 13 adet araç sat fl gerçeklefltirilmifltir. Kat l m sa lanan ikinci fuar 2006 y l May s ay nda gerçekleflen zmir Motorshow Fuar 'd r. Do ufl Oto, VW Binek ve Ticari Araç ile Skoda olmak üzere fuarda 3 marka ile yer alm flt r. Do ufl Oto zmir, standlar nda Do ufl Çocuk ile birlikte çocuk alan na da yer vermifltir. Fuar boyunca adet yeni müflteri datas elde edilmifl, 4 adet araç sat fl gerçeklefltirilmifltir y l içinde müflterilere ekstra avantajlar sa lamak amac yla, K fl Lasti i Saklama Kampanyas ve Servis Kampanyas organize edilmifltir Kas m-aral k aylar boyunca düzenlenen kampanyada, adet lastik sat fl yap lm fl ve müflterilere ait 860 adet lastik saklanmak üzere teslim al nm flt r. - stanbul'da bulunan 4 adet D-point noktalar nda (Mayadrom Sport Center, Hillside Etiler, Hillside Trio ve TIM) araç sergilemeleri yap lm flt r y l boyunca yap lan 110 adet farkl etkinlikte adet test sürüflü sunulmufl, 563 adedi çocuk datas olmak üzere toplam adet yeni müflteri datas toplanm flt r. Bu çal flmalar n sonucunda 148 adet araç sat fl ile 390 adet s cak sat fl ba lant s gerçeklefltirilmifltir. Do ufl Oto Maslak Servis Do ufl Oto'nun Maslak'ta bulunan VW, SEAT, Audi ve Porsche servis noktalar 2007 fiubat ay bafllar nda Maslak'taki yeni yerine tafl nacakt r. Do ufl Oto Maslak Servis'te Skoda markas için de sat fl sonras hizmeti verilecektir.

27 sayfa 81 VW Binek Araç servis alan nda VW Touareg araçlar için özel bir araç kabul alan bulunacakt r. Bentley ve Lamborghini markalar için de hizmet verilecektir. Etiler'de bulunan Porsche showroom ise 2007 y l yaz aylar nda stinye Park'taki yeni yerine tafl nacakt r y l süresince Do ufl Oto'lar n faaliyet gösterdi i flehirlerde seçilecek büyük al flverifl merkezlerinin otopark na yerlefltirilmesi planlanan servis t r ile ücretsiz check-up, 101 nokta kontrolü ve araçlar n ikinci el de erinin sorgulama ifllemleri yap labilecektir. VW Touareg'in off-road ve asfalt özelliklerini ön plana ç karan test sürüflü etkinlikleri 2007 y l nda da tüm Do ufl Oto bölgelerinde yap lacakt r. Etkinlikler 2007 y l Nisan-Haziran döneminde devam edecektir. Kartalkaya ve Uluda 'da k fl tatili yapan potansiyel müflterilere ulaflabilmek ad na 2007 y l fiubat ve Mart aylar nda test sürüflü etkinlikleri düzenlenecektir. stanbul'da 3 (Hillside Trio, Hillside Etiler ve TIM) lokasyonda yer alan D-pointler de araç sergileme 2007 y l boyunca da Do ufl Oto taraf ndan yürütülecektir. K fl Lasti i Saklama Kampanyas ve Servis Kampanyas 2007 y l nda da tekrarlanacakt r y l nda markalar n yapacaklar ürün lansmanlar paralelinde direkt pazarlama etkinlikleri düzenlenecektir y l yeni araç sat fl hedefi: Do ufl Oto 2007 y l nda toplam adet yeni araç sat fl yla Do ufl Otomotiv içindeki pazar pay n %29,4'e ve toplam pazardaki pay n ise %3,29'a yükseltmeyi hedeflemektedir. Do ufl Oto'nun 2007 y l ndaki ikinci el araç sat fl hedefi ise 2.350'dir. Bu araç say s hedefi ile 2006 y l na göre ikinci el araç sat fl n n %35 art r lmas öngörülmektedir. Sat fl sonras hizmetlerde Do ufl Oto, 2007 y l nda servislerine adet araç girifli olaca n öngörmekte ve servis cirosunu %57 oran nda art rmay hedeflemektedir. Do ufl Oto, 2007 y l nda servislerine adet araç girifli olaca n öngörmekte ve servis cirosunu %57 oran nda art rmay hedeflemektedir.

76 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007

76 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 76 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 2.174 2007 y l nda 1.961 adedi çekici olmak üzere 2.174 adet sat fl gerçeklefltirilmifltir. 78 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Scania 2007 y l nda 2.174 adet

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

BMC %20 SCANIA MAN FORD %20 ASKAM MERCEDES %25 RENAULT VOLVO IVECO DAF IVECO VOLVO DAF %12 %14 MAN %16 MERCEDES SCANIA RENAULT %23 %20

BMC %20 SCANIA MAN FORD %20 ASKAM MERCEDES %25 RENAULT VOLVO IVECO DAF IVECO VOLVO DAF %12 %14 MAN %16 MERCEDES SCANIA RENAULT %23 %20 Skoda - Yüce Auto Skoda, 1992 y l nda Volkswagen Grubu na dahil olarak global pazara girifl yapm flt r. 110 y ll k gelene i ile Alman teknolojisini bir araya getiren bu buluflma, Skoda y her geçen gün

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

KRONE SCHMITZ CARGOBUL %10 KÖGEL %10 FRUEHAUF %24

KRONE SCHMITZ CARGOBUL %10 KÖGEL %10 FRUEHAUF %24 KRONE Bernard Krone Holding bünyesindeki ticari treyler ve tar m makinalar üretimi yapan flirketleri ile Almanya n n en baflar l firmalar ndan olan Krone, ticari treyler üretimine Werlte de 1971 y l nda

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

VOLVO S 60 %12 MB A SINIFI %6 MB E SINIFI %38 JAGUAR S TYPE %1 AUDI A6 %27 BMW 1 SER S %34 AUDI A3 %51 BMW 5 SER S %22 A3 SPORTBACK %9 SPOR SEGMENT %1

VOLVO S 60 %12 MB A SINIFI %6 MB E SINIFI %38 JAGUAR S TYPE %1 AUDI A6 %27 BMW 1 SER S %34 AUDI A3 %51 BMW 5 SER S %22 A3 SPORTBACK %9 SPOR SEGMENT %1 Ayr ca sektörlere yönelik standart araç tiplerini pazara sunan ilk marka yine VW Ticari Araç olmufltur. VW Ticari Araçlar n, Türkiye nin anahtar sektörlerinden olan turizm, g da, tafl mac l k sektörleri

Detaylı

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013

DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ. 08 Mart 2013 DÖNEMSEL ANALİST BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Dr. Berk ÇAĞDAŞ 08 Mart 2013 VW GRUBU 2012 YILI SATIŞ PERFORMANSI Dünya Otomotiv Pazarı vs. VW Grup Satışları Pazar : 7.9 % VW :9.7 % Kuzey Amerika Batı Avrupa

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Kaynak: ODD (Otomotiv Distribütörleri Derne i ) Pazar verileri / Do ufl Otomotiv Audi / Ayl k Rapor

Kaynak: ODD (Otomotiv Distribütörleri Derne i ) Pazar verileri / Do ufl Otomotiv Audi / Ayl k Rapor AUDI 1994 y l nda Audi, 1996 y l nda ise Porsche markalar n n bünyesinde ithalat na bafllayan Do ufl Grubu, Do uflmotor Servis ve Ticaret A.fi.'yi 1998 y l Ocak ay nda kurarak Audi ve Porsche markalar

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

birşirket on yedi marka çindekiler Faaliyet Raporu 2006

birşirket on yedi marka çindekiler Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Ön kapak içi Vizyonumuz, Stratejimiz ve Hedeflerimiz, Rekabet Efli imiz, Finansal Göstergeler, Do ufl Otomotiv in Hedefleri 01 Kurumsal Profil 02 Do ufl Otomotiv Tarihinden Kilometre Tafllar

Detaylı

Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv

Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Bridgestone ve Lassa markalar yla otomobil lasti inden ifl makinesi lasti ine kadar 500 den fazla tipte lastik üreten Brisa,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Servis ve Ticaret A.fi. Do ufl Grubu Binalar Büyükdere Cad. No: 65 34398 Maslak / stanbul Tel : (0212) 335 36 36 Faks: (0212) 335 39 20 www.dogusotomotiv.com.tr /05 /05 çindekiler Baflkan n Mesaj 2 Organizasyon

Detaylı

birşirket on yedi marka çindekiler Faaliyet Raporu 2006

birşirket on yedi marka çindekiler Faaliyet Raporu 2006 çindekiler Ön kapak içi Vizyonumuz, Stratejimiz ve Hedeflerimiz, Rekabet Efli imiz, Finansal Göstergeler, Do ufl Otomotiv in Hedefleri 01 Kurumsal Profil 02 Do ufl Otomotiv Tarihinden Kilometre Tafllar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2015 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 41 2015 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2015 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

Servis ve Ticaret A.fi. Do ufl Grubu Binalar Büyükdere Cad. No: 65 34398 Maslak / stanbul Tel : (0212) 335 36 36 Faks: (0212) 335 39 20 www.dogusotomotiv.com.tr Faaliyet Raporu DO Ufi OTOMOT V Faaliyet

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI. 07 Nisan 2011

DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI. 07 Nisan 2011 DÖNEMSEL ANALĠST BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI 07 Nisan 2011 ALĠ BĠLALOĞLU DoğuĢ Otomotiv CEO Global Otomotiv Sektörü 77 mn Adet * 1.9 Trilyon Üretim 2010 Toplam Ciro 2009 ĠSTĠHDAM 50 Milyon Sektörün Dünyada

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

1Y 2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Dr. Berk Çağdaş 20 Ağustos 2015

1Y 2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Dr. Berk Çağdaş 20 Ağustos 2015 1Y 2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU Dr. Berk Çağdaş 20 Ağustos 2015 1Y2015 GELİŞMELERİ 1Y2015 te 1Y2014 e göre Perakende Pazar satışları 50%, DOAS satışları ise 52% artış göstermiştir. Net Satışlar 1Y2015

Detaylı

1Ç 2016 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Dr. Berk Çağdaş 9 Mayıs 2016

1Ç 2016 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Dr. Berk Çağdaş 9 Mayıs 2016 1Ç 2016 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU Dr. Berk Çağdaş 9 Mayıs 2016 1Q2016 DOAS DEVELOPMENTS 1Ç2016 da 1Ç2015 e göre Perakende Pazar satışları 5%, DOAS satışları ise 8% düşüş göstermiştir. Uluslararası VW

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

3Ç 2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Dr. Berk Çağdaş 10 Kasım 2015

3Ç 2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Dr. Berk Çağdaş 10 Kasım 2015 3Ç 2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU Dr. Berk Çağdaş 10 Kasım 2015 9A2015 GELİŞMELERİ 9A2015 te 9A2014 e göre Perakende Pazar satışları 42%, DOAS satışları ise 52% artış göstermiştir. Net Satışlar 9A2015

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Nisan Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 4Ç

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Nisan Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 4Ç Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2016 4. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Nisan 2017 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 4Ç 2016 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2017 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Finansal

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2015 4. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Nisan 2016 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 4Ç 2015 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2016 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Finansal

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2016 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Temmuz 2016 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 1Ç 2016 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2016 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Finansal

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

HYATT REGENCY OTEL. 28 Mart 2006

HYATT REGENCY OTEL. 28 Mart 2006 2005 Yıl Y l Sonu Değerlendirmesi erlendirmesi - 2006 Öngörü ve Hedefleri HYATT REGENCY OTEL 28 Mart 2006 Gündem Dünyada ve Türkiye de 2005 Yılı Otomotiv Sektörü Doğuş Otomotiv Gelişim Süreci İş Kolları

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Şubat 2015

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Şubat 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Şubat 2015 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Nisan 2015

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Nisan 2015 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 4. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Nisan 2015 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 4Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2015 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

FAAL YET RAPORU. çindekiler

FAAL YET RAPORU. çindekiler FAAL YET RAPORU çindekiler Kurumsal Profil Vizyon-Misyon, Stratejimiz 1 Finansal Göstergeler 2 Do ufl Otomotiv Tarihinden Kilometre Tafllar 4 Do ufl Otomotiv Yönetim Kurulu 5 Do ufl Otomotiv cra Kurulu

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ağustos 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

FAAL YET RAPORU. çindekiler. Global Reports LLC

FAAL YET RAPORU. çindekiler. Global Reports LLC FAAL YET RAPORU çindekiler Kurumsal Profil Vizyon-Misyon, Stratejimiz 1 Finansal Göstergeler 2 Do ufl Otomotiv Tarihinden Kilometre Tafllar 4 Do ufl Otomotiv Yönetim Kurulu 5 Do ufl Otomotiv cra Kurulu

Detaylı

Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri. 26 Ağustos 2009

Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri. 26 Ağustos 2009 Doğuş Otomotiv 2009 İlk Yarıyılı Finansal Göstergeleri 26 Ağustos 2009 Akış Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü 2009 Yılında Doğuş Otomotiv 2009 İlk Altı Ay

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2016 2. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Ekim 2016 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 2Ç 2016 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2016 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Finansal

Detaylı

1Ç2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU

1Ç2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU 1Ç2015 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU Dr. Berk Çağdaş 15 Mayıs 2015 1Ç2015 DOĞUŞ OTOMOTİV ANA SEGMENT SATIŞ PERFORMANSI Perakende PERAKENDE PAZAR GELİŞİMİ DOAŞ PERFORMANS 2 REKABET Perakende Kümüle binek

Detaylı

1Y 2016 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Kerem Talih 19 Ağustos 2016

1Y 2016 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU. Kerem Talih 19 Ağustos 2016 1Y 2016 ANALİST BİLGİLENDİRME SUNUMU Kerem Talih 19 Ağustos 2016 1Y 2016 DOAS GELİŞMELERİ 1Y2016 da 1Y2015 e göre Perakende Pazar satışları aynı seviyelerde olurken, DOAS satışları ise 2% düşüş göstermiştir.

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 31.03.2011 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 Şirketimizin, 2011 yılı üç aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Temmuz 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Temmuz 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Temmuz 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 1Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 1. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Mayıs 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 1Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Aralık 2014

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Aralık 2014 Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2014 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Aralık 2014 D-AUTO Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç 2014 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2014 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Aralık Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Aralık Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2016 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Aralık 2016 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç 2016 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2016 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Finansal

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç

Yatırımcı İlişkileri Sunumu Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç Yatırımcı İlişkileri Sunumu 2016 3. Çeyrek Sonuçları Güncelleme: Kasım 2016 Yatırımcı İlişkileri Sunumu - 3Ç 2016 1 Gündem Doğuş Otomotiv / Değer Zinciri 2016 Makroekonomik Görünüm Otomotiv Pazarı Finansal

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dönemsel. Analist Bilgilendirme Toplantısı. 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental

Dönemsel. Analist Bilgilendirme Toplantısı. 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı 4 Eylül 2007, Ceylan InterContinental Dr. Berk Çağdaş Doğuş Otomotiv CFO 2 Akış Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul

Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Dönemsel Basın Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, Doğuş OtoMotion İstanbul Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv

Detaylı

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider

Beyaz eflyada... Televizyonda... Klimada... Türkiye nin lider. Avrupa n n 3 üncü. büyük flirketi. Türkiye pazar nda lider. Türkiye pazar nda lider FAALİYET RAPORU 2009 Beyaz eflyada... Türkiye nin lider Avrupa n n 3 üncü büyük flirketi Televizyonda... Türkiye pazar nda lider Klimada... Türkiye pazar nda lider Dayan kl Tüketim 40 41 FAALİYET RAPORU

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Ait Mali Tablolar ESENYURT AUDİ SHOWROOM. 06 Mart 2006

Ait Mali Tablolar ESENYURT AUDİ SHOWROOM. 06 Mart 2006 31 Aralık k 2005 Dönemine D Ait Mali Tablolar ESENYURT AUDİ SHOWROOM 06 Mart 2006 Yasal Uyarı: Bu döküman Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. ( DOAS ) mali tabloları hakkında bilgi vermek amacıyla DOAS

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 06 A ustos 2014 TOFA 30.06.2014 ANAL ST SUNUMU 1 06 A ustos 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 30.06.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

8. Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, OtoMotion

8. Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı. 11 Mart 2008, OtoMotion 8. Dönemsel Analist Bilgilendirme Toplantısı 11 Mart 2008, OtoMotion Akış I. Dünyada ve Türkiye de Ekonomik Gelişmeler II. Dünyada ve Türkiye de Otomotiv Sektörü III. 2007 Yılında Doğuş Otomotiv IV. 2008

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı