2015'te 1306 proje tamamlanacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015'te 1306 proje tamamlanacak"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. "Biz halkýmýza güveniyoruz" asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI 04 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 7 Haziran seçimlerine sayýlý günler kala çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, ve parti yönetim kurulu üyeleri çarþý esnafýnýn sorunlarýný dinlemeyi ihmal etmedi. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Karakeçili Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Albayrak Caddesi, Ilýca Caddesi, Osmancýk Caddesi civarýnda bulunan esnaflarý ziyaret eden Kayrýcý, halkýn sorunlarýný dinledi. 9 DA 2015'te 1306 proje tamamlanacak Teknokent'e ilgi yüksek Kýsa süre önce yapýmý tamamlanan Çorum Teknokent'e ilginin yüksek olduðu belirtildi. 9 DA AK Ocaklar'da Arslan Bolat dönemi AK Ocaklar Çorum Þubesinde yeni baþkan göreve baþladý. Mevcut Yönetim Kurulu Baþkaný... 2 DE 17 öðrencinden 17 þiir Atatürk Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü geleneksel þiir dinletisini geçtiðimiz günlerde okul tiyatro salonunda gerçekleþtirdi. 7 DE Ömer Arslan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, 2015 yýlýnda 82 milyon TL'lik bütçe ile geliþtirilen 1306 tane projenin tamamlanacaðýný, 2016 yýlýnýn sonunda ise tüm köylerin kilitli beton parke ve kanalizasyon alt yapýsýnýn tamamlanacaðý müjdesini verdi. Geçtiðimiz gün gerçekleþtirilen 2015 Ýl Özel Ýdaresi yaz sezonu açýlýþ programýnda konuþan Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, 2015 yýlý içerisinde Ýl Özel Ýdare'nin faaliyetler ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi yýlýnýn sonuna kadar tüm köylerde kilitli parke ve kanalizasyon alt yapýsýnýn tamamlanacaðýný belirten Arslan, kilometre yol ile Çorum'u birbirine baðladýklarýný ifade etti. Fen Lisesi'nde mezuniyet coþkusu Çorum Fen Lisesi eðitim-öðretim yýlý 17. dönem mezunlarýný törenle uðurladý.okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni saygý duruþunda 9 DA 5 TE Hafýzlýk Ýmam Hatip Ortaokulu açýlýyor Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýl Müftülüðü arasýnda imzalanan protokol ile eðitim öðretim yýlýnda ilkokulu bitiren öðrencilere yönelik, Ýmam Hatip Ortaokullarý Hafýz Yetiþtirme ve Akademik Baþarýyý Destekleme Projesi 17 Haziran 2015 tarihinden itibaren baþlýyor. Memur Sen Konfederasyonuna baðlý sendikalarýn Ýl yöneticileri istiþare toplantýsý yaptý. Toplantýya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu DA "Bürokrasiyi engelleyici bir güç olmaktan çýkaracaðýz" 7 de Abdibey Camii'ne modern Kur'an Kursu Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði kuruldu Kýsa adý ÇOFSAD olan Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði kuruldu. Dernek Gürkan Yagmur, Altan Özeskici, Hakan Nergisli, Onur Tataroðlu, Demet Uyar, Mustafa Þahinkaya, Yýldýz Özbey'in kurucu üyeliðinde faaliyetine baþladý. 6 DA Kentpark ön yeterlilik ihalesine 47 baþvuru Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Kentpark'ýn ön yeterlilik ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclis Salonunda gerçekleþtirilen ihaleye 18'i iþortaklýðý olmak üzere toplam 47 dosya verildi. Ýhalede ön yeterlilik için dosya veren firmalar þunlar: 10 DA Baro'dan Anayasa Mahkemesine 'nikah' tepkisi! Av. Sevinç Demirtaþ Þahin Çorum Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, Anayasa Mahkemesi'nin imam nikahý için resmi nikah þartýný kaldýran kararý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýptal edilen düzenlemenin amacý, dini merasimin... 6 DA Abdibey Camii'nin bahçesine yer alan bina düzenlenen törenle yýkýldý. Binanýn yer aldýðý alan Kur'an Kursu ve abdesthane yapýlacak. Kent Meydaný Projesine start 7 De 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA Rektör Alkan'dan teþekkür mesajý 03:07 05:04 12:45 16:42 20:15 22: Sultan Abdülazîz Hânýn Þehit edilmesi (1876) - Kuzey Rüzgarlarý'nýn baþlamasý Ýnsan, söylemediði sözün hakimi, söylediði sözün mahkûmudur. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Günün Þiiri Büyük Doðu Marþý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan rektörlük görevine yeniden atanmasý nedeniyle tebrik edenlere yayýmladýðý bir teþekkür mesajý ile teþekkür etti.mesajýna, "Hitit Üniversitesi Rektörü olarak yeniden atanmamý, tebrik mesajlarý ile veya bizzat ziyaret ederek kutlayan, verdikleri desteklerle bizleri yalnýz býrakmayan tüm gönüldaþlarýmýza en kalbi duygularýmla teþekkür ediyorum" diyerek baþlayan Rektör Alkan, "Þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da hep birlikte, omuz omuza baþarýlý çalýþmalar yapmaya ve büyük projeler gerçekleþtirmeye devam edeceðimiz inancýndayým. Bugüne deðin olduðu gibi, bundan sonrasýnda da tüm enerjimizle ve gayretimizle her alanda yakaladýðýmýz ivmeyi devam ettirerek Hitit Üniversitemizi ulusal ve uluslararasý bilim arenasýnda hakettiði konuma taþýyabilmek için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Hedefimiz, Hitit Üniversitesinin evrensel bilime ve eðitime yaptýðý katkýlarla dünyanýn saygýn üniversiteleri arasýnda yer almasýdýr.bu duygu ve düþüncelerle içtenlikle teþekkür eder, saygýlarýmý sunarým" Allahýn seçtiði kurtulmuþ millet! Güneþten baþýný göklere yükselt! Avlanýr, kim sana atarsa kement, Ezel kuþatýlmaz, çevrilmez ebet. Allahýn seçtiði kurtulmuþ millet! Güneþten baþýný göklere yükselt! Üniversite sanayi iþbirliðinin en güzel örneklerinden biri Çorum'da yaþanýyor Yürü altýn nesli, o tunç Oðuz un! Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. Nur yolu izinden git, KILAVUZ un! Fethine çýk, doðru, güzel, sonsuzun! Yürü altýn nesli, o tunç Oðuz un! Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. Aynasý ufkumun, ateþten bayrak! Babamýn külleri, sen, kara toprak! Þahit ol, ey kýlýç, kalem ve orak! Doðsun BÜYÜK DOÐU, benden doðarak! Aynasý ufkumun, ateþten bayrak! Babamýn külleri, sen, kara toprak! (1938) Necip Fazýl Kýsakürek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇTSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý kutladýlar. Üniversite sanayi iþbirliðinin en güzel örneklerinden birinin Çorum'da yaþandýðýný belirten ÇTSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn zaman mevhumu gözetmeden çalýþmakta olduðuna dikkat çekerek üniversitenin Çorum'a büyük bir canlýlýk kattýðýný ifade etti. Üniversitedeki hýzlý geliþmeleri çok yakýndan memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden ÇTSO Baþkaný Baþaranhýncal "Bir Çorumlu olarak Rektör Beyin tekrar görev almasýnda oy kullanan kullanmayan üniversitenin tüm akademik ve idari personeline Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý adýna teþekkür ederim" diyerek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlar diledi. Üniversiten ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn her bileþeni ile üniversitenin yanýnda olduðunu belirterek bu birlikte hareketin, üniversite sanayi iþ birliðini "üniversite sektör" iþ birliðine dönüþtürdüðünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, ÇTSO ile üniversitenin pek çok somut çýktýlarý olan projeye imza attýðýný belirtti. Büyük bir azimle çalýþmalarýný yürüten üniversitenin tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve kurduðu sinerji ile nitel ve nicel olarak geliþtiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretlerinden ve üniversiteye saðladýðý desteklerden dolayý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a, ÇTSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'a ve Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan'a teþekkür etti. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6771 2,6781 EUR 2,9584 2,9599 STERLiN 4,0836 4,0861 2,1462 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AK Ocaklar''da Arslan Bolat dönemi Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Ocaklar Çorum Þubesinde yeni baþkan göreve baþladý. Mevcut Yönetim Kurulu Baþkaný Oðuzhan Þengül'ün istifasý sonucu boþalan AK Ocaklar Ýl Baþkanlýðý koltuðuna Arslan Bolat Yönetim Kurulu kararýyla seçildi. Arslan Bolat AK Ocaklar Ýl Baþkaný olmasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Selam, dua ve ahde vefa ocaðý olan AK Ocaklara il baþkaný olarak beni görevlendiren AK Ocaklar Genel Merkezimize ve AK Ocaklar Çorum Ýl Þube Baþkanlýðý yönetim kuruluna teþekkürlerimi sunuyorum. Dernekler kanununa göre hiçbir Sivil Toplum Kuruluþunun, hiçbir siyasi parti ile baðý olamaz ve ayný zaman da siyasi partinin de bir STK ile resmi bir baðý olamaz. Ama gönülden ve yürekten davasýna sevdalananlarýn amacýna hiçbir engel mani olamaz. Onun içindir ki, bizlerde sevdasý, davasý ve alný Ak olanlar olarak, alnýmýzýn Ak'ý ile duruþumuzu göstermekteyiz. Geliþen büyük Türkiye sevdasý ve davasý için, yeni sivil bir anayasa çýkartma arzusu içinde Baþkanlýk sistemini desteklediði için ve hedef 2023 ve 2071 diyerek büyük hedefler düþünerek önümüzü görmeye vesile olduklarý için bu seçim süresi içinde tüm il ve ilçelerimizle birlikte AK Partiye sonsuz destek olacaðýmýzý beyan ediyoruz. Bu düþüncelerimizle Hedef 2023 doðrultusunda aday gösterilen Çorum Milletvekili adaylarýmýz; Salim Uslu, Dr.Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ahmet Sami Ceylan'a 7 Haziran seçimlerinde baþarýlar diliyoruz. Rabbim yar ve yardýmcýmýz olsun. AK Parti için durmak yok, yola devam" dedi. Haber Servisi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 AKP döneminde satýlan daha binlerce taþýnmaz vardýr. Bu kadar kurum sattýlar.üçte birine yol yaptýk, saðlýk yatýrýmlarý yaptýk dediler. Peki Ya kalanlar ne oldu? Milletimiz adýna Yoluzluklarýn Hesabýný Soracaðýz. 13 Yýllýk AKP Ýktidarý döneminde Toplam 70 Milyar Dolara satýlanlar! Cam ve çimento sanayi Ünye Çimento A.Þ. Paþabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Þ Trakya Cam Anadolu Cam Soda Sanayi Metal Sanayi ERDEMÝR ÝSDEMÝR ÇELBOR TAKSAN Oymapýnar Barajý Seydiþehir Eti Alüminyum A.Þ ETÝ Alüminyum AÞ'ye ait Antalya Limaný Eti Alüminyum'a ait 4 Taþýnmaz GERKONSAN (Gerede Çelik Konstrüksiyon Ve Teçhizat Fabrikalarý San. Ve Tic. A.Þ.) DÝTAÞ (Doðan Yedek Parça Ýmalat ve Teknik A.Þ.) TÜMOSAN ORTADOÐU TEKNOPARK A.Þ. Tarýmsal Sanayi T.Z.D A.Þ. Sakarya Traktör Ýþletmesi SÜTAÞ Malatya Ýþletmesi, HEKTAÞ A.Þ. (Veteriner Ýlaçlarý ve Halk Saðlýðý Ýlaçlarý) Türkiye Gübre Sanayi AÞ (TÜGSAÞ) TÜGSAÞ A.Þ. Gemlik Gübre Sanayi A.Þ. Samsun Gübre San. A.Þ. Ýstanbul Gübre Sanayi A.Þ. Kütahya Gübre A.Þ. Ýstanbul Satýn Alma Müdürlüðü Binasý Þanlýurfa depolarý arazisi Tekirdað Depolarý Fatsa Depolarý TEKEL Alkollü Ýçkiler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Adana Sigara Fabrikasý Tokat Sigara Fabrikasý Bitlis Sigara Fabrikasý Ýstanbul Sigara Fabrikasý Malatya Sigara Fabrikasý Samsun-Ballýca Sigara Fabrikasý Ambalaj Fabrikasý Müdürlüðü Ankara Baþmüdürlük Binasý (Ýkiz Kuleler) Bodrum Tesisleri ve Taþýnmazlarý Gemlik Suni Ýplik Müessesesi Taþýnmazlarý Ýnegöl Kibrit Fabrikasý Taþýnmazlarý Ýstanbul Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Þ, Kastamonu Jüt Ýpliði Fabrikasý Makine ve Teçhizatý Kýbrýs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Þti. TEKA ile Sigara San. Ýþletmesi A.Þ.'ye ait puro marka ve varlýklar Ýzmir Yaprak Tütün Ýþletmesi Makine-Teçhizatý Çamaltý Tuz Ýþletmesi Müdürlüðü Ayvalýk Tuz Ýþletmesi Müdürlüðü Çankýrý Kaya Tuzlasý Tuzluca Tuzlasý Yavþan Tuzlasý Kaðýzman Tuzlasý Kaldýrým Tuzlasý Kayacýk Tuzlasý Kristal Tuz Rafine Sekili Tuzlasý SÜMER HOLDÝNG Adýyaman Ýþletmesi Bakýrköy Ýþletmesi Diyarbakýr Ýþletmesi Malatya Ýþletmesi Sarýkamýþ Ýþletmesi TÜMOSAN Ýþletmesi Sarýkamýþ Ayakkabý Ýþletmesi, Manisa Pamuklu Mensucat A.Þ. Beykoz Deri ve Kundura Ýþletmesi Çanakkale Sentetik Deri Ýþletmesi Yeþilova Halý Yün Ýplik ve Battaniye Fab. T. A.Þ. Akdeniz Ýþletmesinin Makine ve teçhizatlarý, ASELSAN Hisseleri BUMAS ERYAÐ Ýstanbul Ýmar Ltd. Þti. Mazýdaðý Fosfat Tesisleri Merinos Ýþletmesinin Makine ve teçhizatlarý, Merinos Halý Markasý Ortadoðu Tekonpark A.Þ. (%15.00 hisse) SÜTAÞ hissesi Tercan Ýþletmesi Makine ve Teçhizatlarý Þeker Fabrikalarý Adapazarý Þeker Fabrikasý Amasya Þeker Fabrikasý Kütahya Þeker Fabrikasý Et ve Balýk Üretim AÞ (EBÜAÞ) Manisa Et Ve Tavuk Kombinasý Samsun Soðuk Hava Deposu Mersin Soðuk Hava Depolarý Çeþitli illerde 11 Maðaza, 23 büro Enerji Sektörü PETKÝM TÜPRAÞ BURSAGAZ ESGAZ Baþkent Doðalgaz Daðýtým A.Þ. Elektrik Üretim AÞ(EÜAÞ) Akarsu Santralleri Ahlat Akarsu Santrali Akyazý Akarsu Santrali Anamur Akarsu Santrali Bayburt Akarsu Santrali Berdan Akarsu Santrali Besni Akarsu Santrali Bozkýr Akarsu Santrali Bozüyük Akarsu Santrali Bozyazý Akarsu Santrali Bünyan Akarsu Santrali Büyükkýzoðlu Akarsu Santrali Cerrah Akarsu Santrali Çað Akarsu Santrali Çamardý Akarsu Santrali Çemiþgezek Akarsu Santrali Deðirmendere Akarsu Santrali Dere Akarsu Santrali Dereköy Akarsu Santral Derinçay Akarsu Santrali Derme Akarsu Santrali Durucasu Akarsu Santrali Engil Akarsu Santrali Erciþ Akarsu Santrali Erkenek Akarsu Santrali Ermenek Akarsu Santrali Esendal Akarsu Santrali Finike Akarsu Santrali Girlevik Akarsu Santralleri Göksu Akarsu Santrali Hamitabat Elektrik Üretim Ve Tic. A.Þ. Hendek Akarsu Santrali Hoþap Akarsu Santralleri Ývriz Akarsu Santralleri Karaçay Akarsu Santrali Karaköy Akarsu Santrali Kayadibi Akarsu Santrali Kayaköy Akarsu Santrali Kernek Akarsu Santrali Kýsýk Akarsu Santrali Kiti Akarsu Santrali Koçköprü Hidroelektrik Santrali Kovada I Akarsu Santrali Kovada II Akarsu Santrali Koyulhisar Akarsu Santrali Kuzuculu Akarsu Santrali Malazgirt Akarsu Santrali Otluca Akarsu Santrali Pýnarbaþý Akarsu Santrali Sýzýr Akarsu Santrali Silifke Akarsu Santrali Sönmez Akarsu Santrali Suuçtu Akarsu Santrali Telek Akarsu Santrali Uludere Akarsu Santrali Visera (Iþýklar) Akarsu Santrali Zeyne Akarsu Santrali Termik Santraller Çatalaðzý Termik Santrali Kangal Termik Santrali Kemerköy Termik Santrali Kemerköy Liman Sahasý Orhaneli Termik Santrali Seyitömer Termik Santrali Soma Termik Santrali Tunçbilek Termik Santrali Yataðan Termik Santrali Yeniköy Termik Santrali Türkiye Elektrik Daðýtým AÞ (TEDAÞ) Akdeniz Elektrik Daðýtým A.Þ. ARAS Elektrik Daðýtým A.Þ. Baþkent Elektrik Daðýtým A.Þ. Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ. Çamlýbel Elektrik Daðýtým A.Þ. Çoruh Elektrik Daðýtým A.Þ. Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. Fýrat Elektrik Daðýtým A.Þ. Gediz Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým A.Þ. Meram Elektrik Daðýtým A.Þ Osmangazi Elektrik Daðýtým A.Þ. Sakarya Elektrik Daðýtým A.Þ Toroslar Elektrik Daðýtým A.Þ. Trakya Elektrik Daðýtým A.Þ. Uludað Elektrik Daðýtým A.Þ. Vangölü Elektrik Daðýtým A.Þ. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Bankacýlýk OYAKBANK T. Sýnai Kalkýnma Bankasý Yapý Ve Kredi Bankasý A.Þ. Ýþ Bankasý Hisseleri T. Halk Bankasý Hisseleri Madencilik Mazýdað Fosfat Tesisleri Divriði Demir Madeni Hekimhan Demir Madeni Alümina Madeni Güney Ege Linyitleri Ýþletmesi Bursa Linyitleri Ýþletmesi TKÝ'ye ait ve no.lu maden ruhsatlarý ETÝ Holding ETÝ Bakýr AÞ ETÝ ELEKTROMETALURJÝ A.Þ. ETÝ Gümüþ A.Þ. ETÝ Krom A.Þ. Çayeli Bakýr Ýþletmeleri A.Þ. Karadeniz Bakýr Ýþletmesi (KBÝ) Samsun Ýþletmesi Murgul Ýþletmesi Giresun'da 2 Maden ruhsatý iþletme Hakký Devir Murgul Ýþletmesi Hidroelektrik Santrali Samsun'da varlýklar Sinop'da 1 Maden ruhsatý iþletme Hakký Devir Sigorta Sektörü Ray Sigorta A.Þ. Baþak Sigorta A.Þ. Ve Baþak Emeklilik A.Þ. SEKA Taþucu Tersane Alaný Afyon Ýþletmesi Aksu Ýþletmesi Balýkesir Ýþletmesi Kastamonu Ýþletmesi Akkuþ Ýþletmesi Çaycuma Ýþletmesi Karacasu Ýþletmesi Ank. Alým Satým Müdürlüðü Binasý Ardanuç Ýþletmesi Varlýklarý YÝBÝTAÞ KRAFT Torba Ýþletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Ýskenderun Limaný Derince Limaný Mersin Limaný Taþucu Limaný Tersane Alaný, Ýskenderun ÝSDEMÝR Limaný Ereðli ERDEMÝR Limaný Türkiye Denizcilik Ýþletmesi (TDÝ) Çanakkale'ye ait 9 Gemi, Çeþme Limaný Deniz Nakliyatý T.A.Þ. 3 Tanker Dikili Limaný Fenerbahçe-Kalamýþ Yat Limaný Kuþadasý Limaný M/F Ankara Feribotu M/F Samsun Feribotu M/S Karadeniz Gemisi Nakliyat Ýnþaat Turizm Ýhracat Pazarlama A.Þ. Salýpazarý Liman Sahasý (GALATAPORT) Þehir Hatlarý Çanakkale Hizmetleri ve 9 Gemi Trabzon Limaný Turan Emeksiz Yolcu Gemisi Yakýt II Gemisi Türk Hava Yollarý (THY) Sabiha Gökçen Havaalaný THY - USAÞ Hisseleri THY- Lojman TÜPRAÞ USAÞ Hissesi Turizm ve dinlenme tesisleri Erciyes Sosyal Tesisi (Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý) Erciyes Sosyal Tesisi (DSÝ) Erciyes Sosyal Tesisi (Karayollarý Genel Müdürlüðü) Ataköy Otelcilik A.Þ. Ataköy Marina Ve Yat Ýþletmesi A.Þ Kuþadasý Tatil Köyü Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm Ve Tic. A.Þ. (% 26 hisse) Emekli Sandýðý Büyük Ankara Oteli Büyük Efes Oteli Büyük Tarabya Oteli Kýzýlay Emek Ýþhaný Kuþadasý Tatil Köyü Ýstanbul Hilton Oteli Çelik Palas Oteli Ýletiþim T.TELEKOM AyCell Çeþitli kurumlar OYAK ÝNÞAAT A.Þ. (%25 Hisse) Araç Muayene Ýstasyonu I. Bölge Araç Muayene Ýstasyonu II. Bölge MEYBUZ A.Þ. ARÇELÝK Hisseleri ASELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Þ. Hisseleri ASPÝLSAN Askeri Pil San. ve Tic. A.Þ. Hisseleri HAVELSAN A.Þ. Hisseleri Ýstanbul Ýmar Ltd. Þti, KOÇ HOLDÝNG A.Þ. Hisseleri KTHY Kýbrýs Türk Hava Yollarý Ltd. Þti Hisseleri TOFAÞ Hisseleri AKP döneminde kapatýlan kurum ve iþletmeler SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü (Tasfiye Edilerek Ýl Özel Ýdarelerine Devredildi) REYTEK Adana, Adýyaman, Besni, Kahta, Malatya, Akçaabat, Akhisar, Aydýn, Muðla, Milas, Bafra, Batman, Bekirhan, Beþiri, Kozluk, Kurtalan, Sason, Bitlis, Bursa, Ýnegöl, Hamdibey, Denizli, Acýpayam, Güney, Tavas, Buldan, Kale, Diyarbakýr, Silvan, Bismil, Hatay, Ýskenderun, Yayladað, Altýnözü, Ýstanbul, Ýzmir, Cumaovasý, Kemalpaþa, Tuzla, Yazýbaþý, Manisa, Kula, Salihli, Sarýgöl, Selendi, Osmancalý, Saruhanlý, Muþ, Samsun, Tokat, Erbaa, Gümüþhacýköy, Taþova Yaprak Tütün Ýþletme Müdürlükleri ve Diyarbakýr Yaprak Tütün Ýþletme Fabrikasý Müdürlüðü Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muðla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak Pazarlama ve Daðýtým Baþmüdürlükleri MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Bizimle Yürü Çorum

4 HABER Mavi Marmara duruþmasýna Selim Özkabakçý'da katýldý Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde görülen Mavi Marmara Davasýnýn 9. duruþmasý Mavi Marmara Aktivisti / Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý'nýn da katýlýmý ile devam etti. Mavi Marmara davasýnýn 9. duruþmasýnda ilk defa ifade veren Yeni Zelandalý Aktivist Nicola Lesley Enchmarch anlattýklarý ile herkesi þaþkýna çevirdi. Ýsrail'in Mavi Marmara gemisine gerçekleþtirdiði saldýrýda bacaðýna 2 kurþun isabet eden Nicola Lesley Enchmarch birçok yaralýnýn þahidiyken Cevdet Kýlýçlar da yaný baþýnda þehit edilmiþti. Nicolau uzun zaman Cevdet Kýlýçlar'ýn þehadetinin üzüntüsünü ve saldýrýnýn vahþetini üzerinden atamadý. Ýlk kez Mavi Marmara Davasý için ifade veren Nicola duruþmada verdiði ifadede Ýsrailli bir iþadamýnýn Ýsrail hapishanesine gerçekleþtirdiði skandal ziyareti mahkeme huzurunda anlattý. Nicola Lesley Enchmarch verdiði ifade de þunlarý anlattý: "Mavi Marmara yolcularý Ber Shawa hapishanesinde tutulurken iki kiþi "Yeni Zelanda büyükelçiliðinden geliyoruz" diye hapishaneye geldiler. Onlara "siz Yeni Zelandalý deðilsiniz. Ýsraillisiniz" dedim ve bu kiþilerle tartýþmaya baþladým. Bunun üzerine biri resmi memur biri de iþadamý olduðunu söyleyen kiþiler aldýklarý pasaportunu geri vermediler ve alýp hapishaneden gittiler. Bu iþadamý bana kartvizitini vererek kendisiyle kontak kurmamý ve yardýmcý olacaðýný söyledi. Sonradan öðrendim ki Ýsrail hapishanesinde Konsolosluk görevlisi gibi içeriye giren bu iþadamý Þimon Perez ve birçok Ýsrailli bakanýn da arkadaþý olan tüccar Gad Proper'di.' Tüm yolcularýn Ben Gurion havaalanýna gelecekken pasaportunun geri verilmediðini de aktaran Nicola ifadesine þu þekilde devam etti: "Önce Türkiye'ye sonra da ülkeme döndüm. Pasaportunu geri almak için Yeni Zelenda yönetimine baþvurdum. Yeni Zelendalý yetkililer 6-8 hafta arasýnda pasaportumu araþtýrdý. Pasaportum Tayland Bangkok'ta bulundu. Bu arada bu iþadamýnýn adýný internette araþtýrdýðýmda bu kiþinin oldukça meþhur zengin bir iþadamý tüccar olduðunu öðrendim. Pasaportumun farklý amaçlarla kullanýlýp kullanýlmadýðýndan emin deðilim."yeni Zelanda vatandaþý olan Mavi Marmara yolcusu Nicola Lesley Enchmarch duruþmada verdiði ifadenin ardýndan þikâyetçi olduðunu ve davaya katýldýðýný beyan etti. Daha sonra dinlenen maðdurlardan hukukçu Nedim Ahmed Khan (Pakistan), gözünün üzerinden yara alan Abdelkader Akani (Cezayir), diðer Cezayir vatandaþý olan gazeteci Azzedine Zehauf, lise öðretmeni Mansour Rebah, ve Doktor Mohamed El Yazid Mezoued ifade vererek þahit olduklarý katliam, yaralama, hýrsýzlýk, iþkence ve onur kýrýcý muameleleri Mahkeme huzurunda anlattýlar. Ýnterpol kararýnýn bir an önce Interpole gönderilip suçlularýn elini kolunu sallayarak dolaþmamalarý gerektiðini, tutuklu yargýlanmalarýný talep ettiler. Cezayirli Doktor Mohamed El Mezoud üzerinde hala þehit kanlarýnýn izi olan yeleði ile duruþma salonuna geldi ve doktor olarak çok sayýda yaralý ve 4 þehit hakkýnda þahitliklerini paylaþtý. 9. duruþmada son olarak ÝHH yönetim kurulu üyesi olan Osman Atalay ve Ahmet Emin Dað ifade verdiler. Ahmet Emin Dað Ýsrail askerlerinin cebinde yer alan ölüm listesinde ismi ve resmi olan kiþilerden birisi olarak direkt hedef alýnarak gelinen kiþilerden olduðunu, kendisini öldürmeye gelen kiþilerin serbestçe dolaþtýðýný Interpol kararýnýn bir an önce gönderilip uygulanarak tutuklanmalarýný talep etti. Osman Atalay "10 þehidin ruhu inciniyor. Neden Interpol kararý, 1 yýldýr bekletilerek Interpole, gönderilmiyor?" diyerek "Bu bizi Mavi Marmara yolcularýný incitiyor" dedi. Duruþmada maðdur avukatlarý, yabancý maðdurlarýn yabancý avukatlarý, sanýk Ýsrailli komutanlarýn avukatlarý ve maðdurlar ile þehit aileleri hazýr bulundular. Duruþmanýn sonunda ayrýca, geçen duruþmada verilmiþ olan karar üzere Türkiye Adalet Bakanlýðý'nýn Interpol Kýrmýzý Bülten Kararýný Interpole gönderilmesi hususunun akýbeti hakkýndaki durum sorulmuþtu. Cevaben Interpole Mahkeme kararýný göndermek zorunluluðu bulunan ve 1 yýldýr kararý bekleten Adalet Bakanlýðý'nýn Mahkemeye deðerlendirmenin devam ettiðine dair bir yazýlý beyanla tarihinde cevap verdiði görüldü. Maðdur avukatlarýnýn "Mahkemenin kararýna raðmen Interpol kararýnýn gönderilmesi hususunun yerine getirilmemesi ve Adalet Bakanlýðýnýn takdir ve karar yetkisinin olmadýðý" itirazýný sundu. Mahkeme sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna ve Interpol kararýnýn gönderilmesi hususunda sonucun beklenmesine ve akýbetin yeniden sorulmasýna karar verdi. Bir sonraki duruþmanýn tarihinde saat 10.00'da yapýlmasýna karar verildi. "Zulüm 1453'te Baþladý" söyleminin altýnda Fetihle baþlayan ezeli rekabet var Ensar Vakfý Çorum Þubesi'nin Turizm ve Kültür Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla düzenlediði "Bir Çaðýn Baþlangýcý: Fatih Fetih ve Yeni Medeniyet" konulu etkinlikler çerçevesinde Ortaköy ve Sungurlu ilçelerinde konferanslar veren Hitit Üniversitesi Öðr. Gör. Dr. Zekeriya Iþýk, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Iþýk, Ýstanbul'un fethini doðru anlamak için Chalcedon'dan Konstantinapol'e ve nihayet Ýstanbul'a dönüþen þehir tarihinin hem siyasi ve idari hem de sosyolojik ve þehircilik boyutlarýyla çok iyi analiz edilmesi gerektiðini belirtti. Fatih'in Ýstanbul'unun ne pagan dünyasýnýn basit kolonisine ne de Hristiyan dünyasýnýn surlar arkasýnda Grek ve Ortodoksluk üzerine bina ettiði tek düzelikteki ortaçað þehrine benzemediðini ifade eden Iþýk, Ýstanbul'un surlarý aþan mimarisi, farklý dil, din ve kültür çevrelerine açýlan evrensel anlayýþý, her biri sanat ve zanaat sahibi seçkin demografik yapýsý ile yeni ve yakýnçaðlarýn modern þehircilik vizyonunun temeli olacak þekilde inþa edildiðini kaydetti. Fethedilen þehir kadar fetheden liderin de önemli olduðunu belirten Iþýk, gerek Türk Ýslam tarihine gerekse dünya tarihine bu denli doðrudan etki etmiþ karizmatik liderlerin sayýsýnýn çok olmadýðýný söyledi. Iþýk, fethin dini ve manevi yönden bütün Ýslam dünyasýnda psikolojik deþarjýn zirve noktasýný teþkil ettiðini, o günden bugüne Doðu insanýnýn özgüvenini kamçýlayan çok önemli bir manevi iksir görevi ifa ettiðini belirtti. Iþýk, bu baðlamda aslýnda tarih boyu fethin, Ýslam dünyasýnýn güç ve prestiji aradýðý zamanlarýnýn feyiz kaynaðý, iç ve dýþ düþmanlara karþý verilen mücadelesinin direnç noktasý haline geldiðini bu nedenle dehem fethin hem de Fatih'in toplum muhayyilesinde her daim canlý olarak kaldýðýný kaydetti. Iþýk, bugün Türk Ýslam dünyasý için fethin zulmün, entrikanýn, kardeþ kavgasýndan beslenen mihraklarýn oyunlarý ve tuzaklarýna karþý Hz. Ýbrahim'in Hz. Musa'nýn davasý ile özdeþleþtirilerek kutsi bir mahiyete büründürüldüðünü böylece modern Nemrutlara ve Firavunlara karþý verilen mücadelelerin özeti haline geldiðini söyledi. "Zulüm 1453'te Baþladý" söyleminin tarihsel zeminine iþaret eden Iþýk, "Bu aslýnda "Güçlü Türk-Ýslam Devleti" ile onun karþýsýndaki muhalefetin en somut þekliyle fetihle baþlayan tarihi ve ezeli rekabetine de iþaret etmektedir" dedi. Iþýk, Osmanlý üzerinden milletin dinî ve manevi deðerleriyle hesaplaþma gayretinde olan çevrelere Sultan Mehmet'in gerek Ýslami gerekse pozitif ilimlerdeki bilgi ve donanýmý, en az dört, beþ dil bilen, edebiyat ve sanata düþkün olan entelektüel kiþiliði ve çaðlara ýþýk tutan vizyonuyla tokat gibi bir cevap verdiðini belirtti. Bugün için insanýmýzýn özellikle de gençlerimizin fetihten önemli dersler çýkarmasý gerektiðini ifade eden Iþýk, fethi Osmanlý Sultaný ve devlet erkânýnýn Bizans Ýmparatoru ve devlet ricalinden daha bilgili, daha donanýmlý, çaðýn dünyasýný anlamakta daha baþarýlý ve daha geniþ bir vizyona sahip olmasý ile sultan ve efradýnýn iman ve inanç ile yoðrulmuþ güçlü özgüvenin saðladýðýný belirterek gençlere hitaben, "Fatih demek siyasi, askeri, ekonomik, bilimsel ve teknolojik olmak üzere her alanda çaðýn en ileri seviyesinde olmak demektir. Fatih demek Hz. Muhammed sevdasýyla eþsiz naatlar yazabilecek kadar aþk ateþiyle kavrulmak ve sarsýlmaz bir iman ile yoðrulmaktýr. Eðer bugün sizler de bu hasletlere sahipseniz birer Fatihsiniz ve Yeni Türkiye sizin sayenizde daha nice baþarýlara yelken açmýþ demektir" þeklinde kaydetti. OKULLARDAKÝ SERGÝLERÝN DÝLÝ Önceden genç kýzlar annelerinin refakâtýnda özel uðraþý vererek çeyiz hazýrlamakla meþgul olurlardý.(gerçi þimdi çeyiz hazýrlýklarýnýn yerini sýnav hazýrlýklarý aldý. Kýzlarýmýz sýnavlarla uðraþýyor) Ýzdivaç döneminde ise görücüye çýkar ve gelin evinde sergilenirdi. Düðüne gelenler, neyi var neyi yok diye merak eden mahalleli bayanlar görmeye gelir ve daha sonra artýsý eksisiyle deðerlendirmeler daha doðrusu dedikodular yapýlýrdý. Bunu gören bir baþka kýz annesi benim kýzým içinde ayný þeyleri söylerler zannýyla daha iyisini yapmaya çalýþýrdý. Teþbihte hata olmasýn, okullarýmýzda öðrencilerimiz öðretmenleri refakatinde bir eðitim öðretim yýlýnda bazen bireysel, bazen grup olarak el emeði, göz nuru çalýþmalarýný görücüye çýkarýyorlar. ''Pazara tezgâh açan, müþteri bekler'' hesabý bu sergilerine ne kadar ziyaretçi gelirse ilgili okullarýn idarecileri, öðretmenleri, öðrencileri ve okulun temelini oluþturan velileri mutlu ediyor. Buda en doðal haklarý. Bende yýllardýr imkânlar oranýnda gelen davetlere, bazen de gelmeyen davetlere icabet etmeye çalýþýyorum. Biraz yazýyla, þiirle daha doðrusu toplumsal konularla iliþkisi olan biri olarak kendime göre yorumluyorum. Hele o çocuklarý görev alan anne - babalarýn mutluluðu ve fotoðraf çekebilmek için verdiði tatlý uðraþýlar, üzerine kitap yazýlabilecek kadar konu oluþturmaktadýr. Katýldýðýmýz sergilerde okullarýn öðrenci profiline göre sunulan eserlerde deðiþiklik gösteriyor. Þöyle ki; merkezi okullardaki sergilerde öðrenciler arabada seyahat ederken bilgisayar nasýl kolay kullanýlýr, televizyon izlerken, çocuk odasýnda uyuyan bebek aðladýðýnda nasýl haberdar olunur veya yazýn tatile gidince evdeki çiçeklerin otomatik olarak sulanmasý üzerine eserler sunarken, taþýmalý eðitimin yapýldýðý okullarda ise, öðrenciler el gýrgýrýndan hayvanlarýn otomatik kaþýmasýnýn yapýlmasýný, traktörün römorku devrildiðinde ön tarafýn devrilmeden kurtarýlmasýný, hayvanlara otomatik sistemle yem verilmesi gibi türlerde eserler göze çarpmaktadýr. ''Sanat ne oyun nede eðlencedir. O ancak ruhun dýþarýya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacýdýr'' (E.Benite) veya 'Testinin içerisinde ne varsa, dýþýna o sýzar'' hesabý sunulan eserleri incelediðinizde öðrencilerin aile profili hakkýnda sizlere lisani haliyle bir þeyler veriyor. Kýrsal kesimden 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný gelen öðrenci emek vereceði esere kafa yorarken köydeki annesinin, babasýnýn, ablasýnýn günlük hayatta çektiði sýkýntýlarý hafifletebilmek adýna eserler üretmeye çalýþýyor. Sergiyi incelerken çocuklara ''bunu yapmak nerden aklýna geldi?'' diye soru yönettiðimizde hemencik ''öðretmenim, annem-babam çalýþýrken çok yoruluyorlar. Bende onlarýn bu yorgunluklarýný en aza indirebilmek adýna buluþ yapmaya çalýþtým'' diye cevap veriyorlar. Yahut ta çocuðun bir yakýný depremde, yangýnda, yýldýrýmda, selde, trafik kazasýnda vs maddi manevi zarar gördüyse o alanda zararý en aza indirebilecek þekilde bir þeyler üretmeye çalýþýyor. Bu çalýþmalar ciddiye alýnýrsa belki de gelecekte seri üretimin alt yapýsýný oluþturabilecek konumda çok harika buluþlar ortaya çýkacaktýr. IÞIKLI DEPREM TERLÝ- ÐÝ / AYAKKABISI: Serginin birinde öðrencinin ýþýklý terlik yaptýðýný gördüm. Çok hoþuma gitti. Bu geliþtirilebilir ve uzun ömürlü pil kullanýlabilir. Terliðin, ayakkabýnýn ýþýðý sadece ihtiyaç halinde kullanýlabilir. Bu durum deprem aný ve sonrasýnda önem arz etmektedir. Çünkü deprem anýnda elektrikler kesileceði için, binadan tahliye olunurken, cam kýrýklarýndan, çivilerden korunmada iþe yarayacaktýr. Veya özellikle okullarda, elektrik kesilmesinde panik yaþanmamasý için birinci kademe öðrenciler için tasarlanabilir. Bu tür etkinliklerde, özellikle olasý depremlerin, yangýnlarýn, sellerin, trafik kazalarýnýn vs. en az zararla atlatýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmasý için öðrencilerine yön veren idarecilerimizi, öðretmenlerimizi ve o doðal saflýðýnda harika eserler ortaya sunan öðrencilerimizi kalbi dileklerimle tebrik ediyorum. Toplum olarak ancak yaþandýðýnda gündemimizde yer bulan, afetlere yönelik daha çok eserleri, vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi adýna sergilerimizde görmek istiyorum. Kýsaca okullardaki yýl sonu sergilerini gezerken ayný zamanda o çocuklarýn aile ortamýný da bir nebze tanýma imkaný buluyorsunuz. Tabi bu biraz ziyaretçinin bakýþ açýsýna baðlý Genç saðlýkçýlar mesleðe hazýr Ýskilip Ýbn-i Sina Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi eðitim öðretim yýlýnýn tamamlandýðý þu günlerde 11. sýnýf ve mezun olacak genç saðlýkçýlar için "Yýl Sonu Beceri Eðitim Sýnavý" gerçekleþtiriyor. Sýnav sonunda baþarýlý olan 11. sýnýf öðrencileri bir üst sýnýfa, son sýnýf öðrencileri ise mesleklerine kavuþacaklar. Yapýlan deðerlendirme sýnavýnda ise öðrencilerin yýl boyunca gördükleri teorik ve pratik uygulamalarýn deðerlendirmesi yapýlýyor. Hastane Temsilcisi ve Meslek Öðretmenlerinden oluþan komisyon karþýsýnda ter döken öðrenciler ise yýl boyunca öðrendikleri bilgi ve becerilerini sergiliyorlar. 37 onbirinci sýnýf öðrencisi ve 27 mezun durumda bulunan öðrencinin katýldýðý sýnav 3 gün sürecek. Baþarýya ulaþan öðrenciler ise sýnav sonunda KPSS sýnav sonuçlarýna göre tercih yaparak görevlerine baþlayacaklar. Haber Servisi

5 HABER 5 Ýl Özel Ýdaresi iþ sezonunu açtý 2015'te 1306 proje tamamlanacak Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, 2015 yýlýnda 82 milyon TL'lik bütçe ile geliþtirilen 1306 tane projenin tamamlanacaðýný, 2016 yýlýnýn sonunda ise tüm köylerin kilitli beton parke ve kanalizasyon alt yapýsýnýn tamamlanacaðý müjdesini verdi. Geçtiðimiz gün gerçekleþtirilen 2015 Ýl Özel Ýdaresi yaz sezonu açýlýþ programýnda konuþan Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, 2015 yýlý içerisinde Ýl Özel Ýdare'nin faaliyetler ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi yýlýnýn sonuna kadar tüm köylerde kilitli parke ve kanalizasyon alt yapýsýnýn tamamlanacaðýný belirten Arslan, kilometre yol ile Çorum'u birbirine baðladýklarýný ifade etti. "Ýl Özel Ýdaresi kýrsalda 1200 yerleþim noktasýnda yaþayan yaklaþýk 148 bin insanýmýza hizmet götürmektedir" diyen Arslan, yerel yönetimde gücün tek elde olmasýný tasvip ettiklerini ve desteklediklerini söyledi. Termal yatýrýmlar, rüzgâr enerji santralleri, misafirhane ve sosyal tesisler ile Türkiye'nin büyümesinde de destek olduklarýný vurgulayan Arslan, 2015 yýlý yatýrýmlarý da tamamlandýðýnda köylerde yaþayan nüfusun % 100 'ünün þebekeli içme suyundan, %90'ýnýn kanalizasyon tesisinden, %82'nin asfalt yoldan, %80' inin ise kilitli beton parke taþýndan faydalanýr hale geleceðini dile getirdi. Arslan Ömer Arslan konuþmasýna þöyle devam etti: ÝL ÖZEL ÝDARELER 10 YILDA KÖYLERÝN ALTYAPISINI TAMAMLADI "Ýl Özel Ýdarelerinin baþarýsýnýn sýrrý, "Hizmette Halka Yakýn olmasý ve yetkinin, Ýhtiyacý olan yerin en yakýn yönetimin kullanmasý" ilkesinin Ýl Özel Ýdareler eliyle uygulamaya konulmasýyla alakalýdýr. Günümüzden on yýl önce yeniden yapýlandýrýlan Ýl Özel idareleri on yýl gibi kýsa bir zaman içerisinde kendi bütçesi yanýnda çok farklý bütçeleri de kullanarak köylerimizin altyapýlarýný önemli ölçüde tamamlarken bakanlýklarýmýzýn yerel yönetimdeki en önemli yatýrýmlarýný da gerçekleþtirmiþtir. Bu baþarýlý sonuçlar ülkemize baþarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu somut olarak öðretmiþ ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiði fikrini olgunlaþtýrmýþtýr. 'KÝÞÝLER GEÇÝCÝ KURUMLAR KALICIDIR' ANLAYIÞI GEÇERLÝLÝÐÝNÝ YÝTÝRDÝ 30 Mart 2014 tarihinde yürürlüðe giren 6360 sayýlý kanunla 30 ilimizde Ýl Özel Ýdareleri Büyükþehir Belediyelerine devredilmiþ ve böylece yerel yönetimlerin güçlendirilmesinde ilk adým atýlmýþtýr. Diðer 51 ilimiz için düþünülen Bütün Þehir Kanunu taslaðý da TBMM kanunlaþtýðýnda bu illerimizde de Ýl Özel Ýdareleri Bütün Þehir Belediyelerine devredilecek ve 81 ilimizde Ýl Özel Ýdareler eliyle yürütülen hizmetlerin önemli bir bölümü Belediyelerimizce yerine getirilecektir. Böylece yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için son adým da atýlmýþ olacaktýr. Günümüz Dünyasýnda üst kalitede hizmet üretmeyen kurumlarýn varlýk nedeni ortadan kalkar. "Kiþiler geçici kurumlar kalýcýdýr." anlayýþý günümüzde geçerliliðini yitirmiþtir. "Kiþiler de kurumlar da geçicidir. Kalýcý olan býrakýlan eserlerdir." YEREL YÖNETÝMLERDE GÜCÜN TEK ELDE TOPLANMASI DAHA AVANTAJLI Hýzla geliþen ve deðiþen Dünyamýzda kurumlarýn en üst kalitede ve en düþük maliyetle hizmet üretmeleri bir zorunluluk halini almýþtýr. Bunu baþaramayan kurumun varlýk nedeni de ortadan kalkmýþ olmaktadýr. Ýl Özel Ýdarelerimiz on yýllýk zaman içerisinde çok güzel hizmetler üretmiþ üretmeye de devam etmektedir ancak dünyadaki örnekler bize yerel yönetimlerde gücün tek elde toplanmasýnýn daha avantajlý olduðu gerçeðini göstermiþtir. Bu nedenle Ýl Özel Ýdarelerinin tecrübelerinin Belediyelere taþýnarak hizmetlerin tek elden Belediyeler eliyle yürütülmesi halinde hizmet kalitesinin daha yüksek olacaðý bir gerçektir. ÝL ÖZEL ÝDARE 148 BÝN ÝNSANA HÝZMET GÖTÜRÜYOR 2005 yýlýndan önce Ýl Özel Ýdaremizin ve Köy Hizmetleri teþkilatýnýn yapmýþ olduðu hizmetleri elbette saymam mümkün deðildir. Yapmýþ olduklarý eserleri görüyoruz. Bizlerin yaptýðý da bu eserlere yenilerini eklemekten ibarettir. Çorum köy sayýsý sýralamasýnda 3. sýrada bir il olup Çorum Ýl Özel Ýdaresi kýrsalda 1200 yerleþim noktasýnda yaþayan yaklaþýk 148 bin insanýmýza hizmet götürmektedir KM YOL ÝLE ÇORUM'U BÝRBÝRÝNE BAÐLADI Çorum'umuz Ýller arasýnda coðrafi büyüklük sýralamasýnda 12. sýradadýr. Ýl Özel Ýdaremiz bu büyüklükteki coðrafya da km yol ile birbirine baðlanmýþ 1200 yerleþim biriminde yaþayan insanlarýmýza kendi öz kaynaklarýný kullanarak, asfalt ve stabilize yol, kilitli beton parke, içme suyu þebeke ve depolarý, kanalizasyon tesisleri; gölet, sondaj, yaðmurlama sulama, sulama kanalý, sulama havuzu, galeri, pompaj binasý, gibi sulama amaçlý tesisler yapmak suretiyle bir taraftan kýrsalda yaþayan ve üreten insanlarýmýzýn bir taraftan kaliteli altyapýlarý kullanmalarýný, diðer taraftan da sulu tarým yapmalarýný saðlamak suretiyle uluslar arasý pazarlarda satýþý yapýlabilecek kalitede ürün yetiþtirmelerine katký vermektedir. Ýl Özel Ýdaresi sadece köylerin alt yapýsýný deðil kamu binalarý, turizm alt yapý yatýrýmlarý, enerji santralleri, sosyal tesisler yapmakta ve sosyal amaçlý tüm projelere destek vermektedir. ÜLKEMÝZÝN KALKINMASINA ÖNEMLÝ KATKILAR SUNUYORUZ Ayrýca gerek bakanlýklarýmýzýn bütçelerini ve gerekse hazýrladýðý projelerle kalkýnma ajanslarýndan saðladýðý kaynaklarla, okul binalarý, spor salonlarý, hastaneler, emniyet binalarý, hükümet konaklarý, tabiat parklarý, turizm yollarý, turizm tanýtýmý, taþýnmaz kültür varlýklarýnýn restorasyonu, termal yatýrýmlar, rüzgâr enerji santralleri, misafirhane ve sosyal tesisler yapmaktadýr. Bunlara ilave olarak tüm kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yaparak araç, makine ve mali katkýlar vermek suretiyle sosyal ve kültürel amaçlý projelere ortaklýk yapmakta ve böylece özelde ilimizin genelde ülkemizin kalkýnmasýna önemli katkýlar sunmaktadýr YILI SONUNDA KÖYLERÝN PARKE VE KANALÝZASYONU TAMAMLANACAK Ýl Özel Ýdaremizin bu güne kadar yapmýþ olduðu binlerce yatýrýmý sayabilmem elbette mümkün deðildir. Ancak bu kadar büyük bir coðrafyada 2015 yýlýna kadar yapýlan ve 2015 yýlýnda yapýlacak yatýrýmlar sonrasý geldiðimiz seviyeyi özetlemek isterim yýlý sonunda tüm köylerimizin kilitli beton parke ve kanalizasyon alt yapýsý tamamlanacaktýr yýlýnda KÖY- DES ödeneði dahil kýrsal alt yapýlar için ayrýlan yatýrým bütçesi 20 milyon 500 bin Türk Lirasý iken, 2015 yýlýnda % 400 artýþla 82 milyon Türk Lirasýna ulaþmýþtýr yýlýnda yapýmý gerçekleþtirilen proje adedi 254 iken, 2015 yýlýnda % 500 artýþla 1306 adet projeye ulaþmýþtýr adet projenin % 95'i 2015 yýlýnda tamamlanmýþ olacaktýr yýlý yatýrýmlarý da tamamlandýðýnda köylerimizde yaþayan nüfusumuzun % 100 'ü þebekeli içme suyundan, %90'ý kanalizasyon tesisinden, %82'i asfalt yoldan, %80'i kilitli beton parke taþýndan faydalanýr hale gelecektir. Tarýmsal sulamada ise il özel idaremiz tesisleri ile sulanabilen arazi oraný % 24 oranýna ulaþacaktýr." Yýlmaz MERT Ýl Özel Ýdaresi, 2015 yýlý yaz sezonu açýlýþ programý gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz gün Ýl Özel Ýdaresi bahçesinde düzenlenen açýlýþ programýna Vali Ahmet Kara, AK Parti Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Av. Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Garnizon Komutaný Kýdemli Albay Ahmet Çelik, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Vali Yardýmcýlarý Haldun Aksalman, Adem Saçan, Fikret Zaman Ali Deniz Sürmen, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdare personeli ve aileleri katýldý. Programda açýlýþ konuþmasýný Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan yaparken, Vali Ahmet Kara, AK Parti Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Av. Tufan Köse birer konuþma yaptýlar. Daha sonra Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk yaz sezonunun açýlýþ duasýný yaptýðý etkinlik, yemek ikramý ile devam etti. Yýlmaz MERT "Otoyolu siyasiler getirir, nereden geçeceðini teknik koþullar belirler" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara-Samsun otoyolunun Sungurlu baðlantý noktasýyla ilgili "Otoyolu siyasiler getirir, nereden geçeceðini teknik ve fiziki koþullar belirler" dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Sungurlu Ýlçe Teþkilatýný ziyaret ederek pazar günü yapýlacak milletvekili seçimleri ile ilgili çalýþmalarý deðerlendirdi. Yapýlan toplantýya, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Baþkaný Eyüp Aslan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Eski Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, Kadýn ve Gençlik Kollarý Baþkanlarý, eski ve yeni Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye ve Ýl Genel Meclisi üyeleri katýldý. Parti içi deðerlendirmelerin yapýldýðý toplantýda, gündemdeki Otoyolun Sungurlu baðlantýsý hakkýnda da partilileri bilgilendiren Uslu, "Otoyolu siyasi irade getirir, nereden geçeceðini teknik ve fiziki koþullar belirler. Otoyollarýn güzergahý belirlenirken mümkün olduðunca yerleþimlerin dýþýndan geçirilerek yerleþim yerlerinin tahribatý önlenmeye çalýþýlmaktadýr. Mevcut tesislerin, Çorum'un yalnýzca KOBÝ'lere yönelik hizmet veren ilk ve tek banka þubesi olan Ziraat Bankasý Giriþimci Þubesi'nin yeni Müdürü Gülþah Akgün, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na nezaket ziyaretinde bulundu. TSO'dan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'un sanayisi, ekonomisi, üretim kapasitesi ve gelecek planlamalarý imar alanlarýnýn, mezarlýklarýn dýþýndan geçilmesine, tarým ve orman alanlarýný tahrip edilmemesine özen gösterilmektedir. Ülkemizdeki bu uygulama Dünyanýn her yerinde de bu þekildedir. Dünyanýn hiçbir ülkesinde Otoyollar Þehirlerden geçmemektedir. Ayrýca þehir geçiþleri bir takým önlemlerle tecrit edilerek çevre ve gürültü kirliliði önlenmeye çalýþýlmaktadýr. Burada önem arz eden Otoyol baðlantýsýnýn þehre uzaklýðýdýr. Sungurlu'nun otoyol baðlantýsý yaklaþýk 3,2 kilometre, Sungurlu ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasý da otoyol baðlantýsý en kýsa olacak þekilde tasarlanmýþtýr. Topoðrafik yapý ve geometrik standartlar göz önüne alýndýðýnda baðlantýnýn kýsaltýlmasý veya farklý bir noktadan saðlanmasý olanaksýz olduðu Karayollarý teknik personelince belirlenmiþtir. Otoyol güzergah tasarýmýný belirleyen en önemli etken Kýrýkkale - Samsun Demiryolu Hattý ve Sungurlu Barajý olmuþtur. Barajdan, Demiryolundan ve Otoyol'dan faydalanmak istiyoruz. Biz bu hizmetleri Sungurlu'ya kazandýrýyoruz. Ancak birileri çýkýyor eline bir harita alýyor, þimdiye kadar adý duyulmayan, Sungurlu'ya ne kazandýrdýðýný, kim olduðunu bilmediðimiz bir Platform Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn 50'ye yakýn Kurum/Kuruluþa yazdýðý ÇED görüþü/toplantýsý yazýsýný ilgi göstererek, harita üzerindeki yol baðlantýsýný kapatarak ve Sungurlu'nun yerini deðiþtirerek vatandaþýmýzý aldatmaya çalýþýyorlar. T.C. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn Karayolu/Otoyol yapmadýðýný herkes bilir. Karayollarý Genel Müdürlüðü T.C. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna baðlýdýr. Sungurlu neyin ne olduðunu biliyor. Kimin nasýl hizmet ettiðini biliyor. Sungurlu'lu hemþehrilermize referansýmýz hizmetimizdir. Biz Doðalgaz'ý, Hastaneyi, Adliye Sarayýný, Bölünmüþ Yollarý, Fen Lisesini, Meslek Yüksek Okulu Kampüsünü, Cezaevini, þehir içi Derelerin Islahýný ve sayamadýðýmýz birçok hizmeti yatýrým programýna almýyoruz, yaptýk ve yapmaya devam ediyoruz" þeklinde konuþtu. Ziraat Bankasý Giriþimci Þubesi'nden TSO'ya ziyaret hakkýnda bilgiler almak üzere gerçekleþtirilen ziyarette Gülþah Akgün, Giriþimci Þube olarak Çorum'da önemli bir görevi yerine getirdiklerini söyledi. Üreten tesis sayýsýyla önemli bir KOBÝ þehri olan Çorum'un, yalnýzca KOBÝ'lere hizmet veren bir banka þubesini hak ettiðini ifade eden Akgün, "Biz burada üreticilerimizin iþini kolaylaþtýrmak amacýyla, bireysel iþlemlerden arýndýrýlmýþ, yalnýzca firmalara bankacýlýk hizmeti sunan bir mantýkla hizmet ediyoruz. Yaklaþýk 3 aydýr Çorum'dayým ve Çorum'un üretim anlamýnda ne kadar ileri gittiðini gözlemleme þansým oldu. Þube olarak biz de önemli bir misyonu yerine getirmenin onurunu yaþýyoruz. Ziraat Bankasý olarak üreticilerimizin her zaman yanýndayýz" dedi. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da, KOBÝ'lere tanýdýklarý ayrýcalýktan dolayý Ziraat Bankasý Giriþimci Þubesi Müdürü Gülþah Akgün'e teþekkür ederek, görevinde baþarýlar diledi.

6 HABER 6 Baro'dan Anayasa Mahkemesine 'nikah' tepkisi! Çorum Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, Anayasa Mahkemesi'nin imam nikahý için resmi nikah þartýný kaldýran kararý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýptal edilen düzenlemenin amacý, dini merasim yapýlmasýný engellemek deðil, dini inançlarýn kullanýlarak kadýn ve çocuklarýn istismarýnýn engellenmesidir" iddiasýnda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin, 1999 yýlýnda aldýðý bir kararda, dini nikahýn ancak resmi nikahtan sonra yapýlabileceði, aksi takdirde Türk Ceza Kanunu'nun 230. maddesinin 5. ve 6. fýkralarýnda yer aldýðý üzere, "resmi nikah olmadan dini nikah kýyan imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezasý" verileceði yönündeki düzenlemeyi, oy birliði ile kabul ettiðini dile getiren Av. Sevinç Demirtaþ, "Ancak aradan geçen 16 yýlýn sonunda ayný mahkeme, ayný konuda, 4'e karþý 12 oyla ayný maddelerin iptaline kararý vermiþtir. Verilmiþ olan iptal kararý, Anayasa'nýn, Ýnkýlap Kanunlarýnýn Korunmasý baþlýðýnda düzenlenen 174. maddesinin 4. fýkrasýnda belirlenen, 17 Þubat 1926 tarihli ve 743 sayýlý Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen, "evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapýlacaðýna" dair medeni nikah esasý ile ayný Kanunun 110. maddesi hükmüne aykýrý olduðu açýktýr. Oy çokluðu ile verilen bu kararý benimsemiyor ve karþý çýkýyoruz. Evlenme akdinin "evlendirme memuru" önünde yapýlmasý kadýn ve çocuk haklarýnýn, kadýn-erkek eþitliðinin temel taþlarýndandýr. Evlenme memuru, nikah iþlemi için öncelikle evlenme þartlarýnýn gerçekleþmesini arayacaktýr. Taraflarýn MK göre belirlenen "yaþ" ta olmasý, "ayýrt etme gücüne sahip olmasý" ve "evlenme engelleri - yakýn hýsýmlýk, evli olmak, bekleme süresi, belli hastalýklarý taþýmama-taþýmamasý" aranacaktýr. Nikah merasimi de þahitler huzurunda "aleni rýzanýn" açýklanmasý ile gerçekleþecektir. Konuya bu açýdan bakýldýðýnda ve gerekçeleri okunduðundan, iptal edilen fýkralarýn Aile Düzenine Karþý Suçlar baþlýðýnda düzenlenme sebebi açýkça ortadadýr. Ýptal edilen düzenlemenin amacý, dini merasim yapýlmasýný engellemek deðil, dini inançlarýn kullanýlarak kadýn ve çocuklarýn istismarýnýn engellenmesidir. Kadýnlarýn tek eþliliðinin, uygun yaþ ve koþullarda evlenmelerinin, evlendikten sonra yönetsel ve ekonomik haklara sahip olmalarýnýn, miras haklarýnýn ve boþanýrken boþanma hakký baþta olmak üzere nafaka ve tazminat haklarýnýn kullanýlmasýnda önemli hak kayýplarýna sebep olacak bir ortam yaratýlmýþtýr. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararý ile resmi nikah önceliði kalkacak, dini törenle yapýlan evlilik ve özellikle küçük yaþta olan evlilikler çoðalacak, çok eþliliðin önü açýlacak ve bunlarýn sonucu kadýna karþý þiddet daha da artacaktýr. Bu durum, kadýnýn toplumsal hayatta desteklenmesi, sosyal konumunun düzenlenmesi ve kadýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý için pozitif ayrýmcýlýk uygulamasýnýn tamamen ihlaline neden olacaktýr. Anayasa Mahkemesi vermiþ olduðu bu iptal kararý ile kadýný evlilik hayatýnda ikincil konuma düþürmüþ ve kararda belirtildiðinin aksine eþitlik ilkesini kadýn aleyhine ihlal etmiþtir. Anayasa mahkemesinin oy çokluðu ile almýþ olduðu bu karar, evrensel hukuk, insan haklarý ve laiklik ilkelerine açýkça aykýrýlýk teþkil etmektedir. TÜBAKKOM olarak konunun ve kararýn takipçisi olduðumuzu ilgili kurumlarla paylaþýr, kamuoyuna duyururuz" þeklinde kaydetti. Bahabey ve Uður Mumcu'da esnaf ziyareti AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, eski Milli Futbolcu Tanju Çolak ile Çorum Bahabey ve Uður Mumcu Caddelerinde esnaflarý ziyaret etti. Uslu, Çolak ve beraberindeki AK Parti Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri Bahabey ve Uður Mumcu Caddeleri esnaflarýný ziyaret ederek vatandaþlarý selamladýlar. Yoðun ilgi gösteren çok sayýda vatandaþ Uslu ve Çolak ile fotoðraf çektirdi. Ziyaretlerde Uslu vatandaþlarýn taleplerini, isteklerini dinlerken yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda da bilgiler verdi ve destek istedi. Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði kuruldu Kýsa adý ÇOFSAD olan Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði kuruldu. Dernek Gürkan Yagmur, Altan Özeskici, Hakan Nergisli, Onur Tataroðlu, Demet Uyar, Mustafa Þahinkaya, Yýldýz Özbey'in kurucu üyeliðinde faaliyetine baþladý. ÇOFSAD yönetiminden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Çorum ilinde amatör olarak fotoðraf çekimi yapan topluluðumuz sosyal bir topluluk olarak Hattuþa, Oðuzlar, Ýskilip, Osmancýk, Kapadokya, Ilgaz Kayak Merkezi, Amasya, Sinop, Ankara Anýtkabir Gece Çekimi gibi düzenlemiþ olduðu fotoðraf gezilerini resmi statü kazandýrarak Derneðimiz adýna kuruluþumuza özel olarak ve günün anlam ve ehemmiyeti çerçevesinde 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramýnda Samsun' a fotoðraf gezisi düzenlemiþtir. Faaliyetlerine aðarlýklý olarak fotoðraf gezileri üzerine verecek olan derneðimiz Haziran Karadeniz Fotoðraf Gezisi çerçevesinde Ordu-Rize-Trabzon illerine gezi planý oluþturmuþtur" denildi. Dernek Baþkaný Gürkan Yaðmur ise konu ile ilgili þu bilgileri verdi:"derneðimiz, fotoðraf sanatýna ve sanatçýsýna saygýnlýk kazandýrmak; sanat, eðitim ve bilimsel bakýmdan fotoðrafýn ve tüm görsel sanatlarýn kapsamlý biçimde iþlenmesini, geliþmesini ve yaygýnlaþmasýný saðlamak; bu çalýþmalar yoluyla bireysel ve toplumsal niteliklerin geliþtirilmesi için çaba göstermek; Çorum ve Çorum çevresini tanýtmaya çalýþmak ve bu kapsamda arþiv oluþturmak, belirli dönemlerde dernek üyelerinin kiþisel ya da topluca sanat dallarýyla ilgili eserlerini sergilemek; böylece yöre halkýna fotoðraf ve tüm görsel sanatlarý sevdirip, benimsetmek, onlarýn da ilgi ve katýlýmlarýný saðlamak; dernek üyeleri ve fotoðrafçýlýða ilgi duyanlar arasýnda yakýnlaþma ve dayanýþma saðlamak, kaybolup gitmekte olan eski fotoðraf yayýn ve araç gereci toplayarak korumak, bunlarýn sosyal ve bilimsel açýdan deðerlendirilmesini saðlamak amacý ile kurulmuþtur. Derneðimiz belirli aralýklarda fotoðraf gezileri organizeleri yaný sýra kurucu üyelerimizden ve ayný zamanda Halk Eðitim Merkezi fotoðrafçýlýk öðretmeni olan Altan Özeskici önderliðinde fotoðrafçýlýk ve görsel sanatlar kurslarý, Dernek yönetimince gün batýmý - silüet -gece çekimi - uzun pozlama -porte çekim - doða fotoðrafý çekimi etkinlikleri düzenleyecektir. Derneðimize katýlým saðlayacak üyeler aþaðýda belirmiþ olduðumuz paylaþým sitelerinden irtibata geçebileceklerdir. https://www.facebook.com/groups/cofsad, Derneðimiz ilk Genel Kurulu Toplantýsý tarihinde yapýlacaktýr. Derneðin 3 yýllýk yönetim ve denetim kurullarý oluþturularak, yapýlacak olan kurslar ve fotoðraf gezi planlarý belirlenecektir." Haydar Ali Öztaþ'tan Halim Karaçil'e tebrik Sungurlulu hayýrsever iþadamý Haydar Ali Öztaþ, Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil' i makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Alaaddin Akel ve Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif'de katýldý. Haydar Ali Öztaþ ziyaret esnasýnda yaptýðý konuþmada, "Baþkanýmýz sað olsun Sungurlu' ya yakýþýr hizmetler gerçekleþtiriyor. Teknolojiye göstermiþ olduðu önemi ise görmemezlikten gelmek mümkün deðil. Geçtiðimiz günlerde gördüðüm bir haber eðitim gönüllüsü olarak beni çok sevindirdi. Basýnda çýkan ''Ticaret Borsasýnda Güzel Þeyler Oluyor'' baþlýklý haber dikkatimi çekti. Ýçeriðine baktýðým zaman baþkanýmýzýn adil bir insan olduðuna bir kez daha kanaat getirdim. Sungurlu' ya geldiðimde ise Borsa binasýný gezerek hem incelemek hem de bilgi almak istedim. Gerçekten Sungurlu Ticaret Borsasýnda güzel þeyler oluyor. Ayrýca eðitim gönüllüsü bir insan olarak sayýn baþkanýmýzdan Sungurlumuza yeni yapýlacak olan Üniversite Kampüsü konferans salonu olarak destek istiyorum. Memleketimize sürekli gelemesek bile sosyal medyadan çalýþmalarý takip etme fýrsatýmýz oluyor. Sayýn Baþkaný ve ekibini hizmetlerinden dolayý kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Sungurlulu Ýþ adamlarýndan Haydar Ali Öztaþ gibi bir eðitim gönüllüsünü aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu belirten Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil ise, "Sayýn Haydar Ali Öztaþ bey lütfedip ziyarette bulundular, kendilerine nazik düþüncelerinden dolayý teþekkür ediyorum. Geçtiðimiz yýllarda alýþýk olduðumuz açýk artýrma seans sistemini kullanýyorduk haliyle hatalar oluyordu. Sonuçta bir kiþi üyeleri takip ediyordu bu hem üyelerimiz adýna hemde çalýþan personelimiz açýsýndan büyük sýkýntýlar doðuruyordu. Bizlerde yönetim kurulumuzla bir karar alarak salonumuzda yapýlacak olan seanslarý bilgisayar ortamýnda gerçekleþtirme kararý aldýk Mahsül sezonunda ve sonraki yýllarda hem çiftçilerimize hemde toptancýlarýmýza kolaylýk olmasý adýna satýþ salonumuza 36 adet bilgisayar koyarak artýk açýk artýrmalarý dijital ortamda gerçekleþtireceðiz. Dünya þartlarýna ayak uydurmak zorundayýz. Üniversite Kampüsü için ise imkanlarýmýz doðrultusunda gereken desteði vermeye hazýrýz" ifadelerini kullandý.haber Servisi HDP'den Külcü'ye eleþtiri Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Çorum Milletvekili adayý Muharrem Özünel yaptýðý açýklamada, "7 Haziran'dan sonra tek adam diktatörlüðüne iliþkin hayaller sona erecek" dedi. Seçim çalýþmalarýný esnaf ziyaretleri, ilçe ve köy ziyaretlerinin yaný sýra ev ve mahalle toplantýlarý ile devam ettiren HDP Milletvekili adayý Özünel, Buhara Kültür Merkezi'nin açýlýþýnda "3 partinin de söylediði sözler ayný" diyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Demokratik Sivil Toplum Kuruluþlarý adý altýnda verilen gazete ilanlarýna yanýt verdi. Külcü'nün þahsýnda tüm AKP'lilerin 7 Haziran'da iktidarý kaybetme telaþýna kapýldýðýný iddia eden Özünel, "Terör örgütü IÞÝD'e her türlü desteði sunanlar utanmadan partimize laf atabiliyorlar. AKP destekçisi STK'lar önce Suriye'de Türkmen, Ezidi, Kürt, Alevi, Sünni demeden binlerce insaný katleden IÞÝD'e verilen silahlarýn açýklamasýný yapsýnlar" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de týpký Cumhurbaþkaný Erdoðan gibi nerede bir açýlýþ varsa orayý parti mitingine çevirdiðini kaydeden Özünel, "Korkuyorlar. 13 yýllýk zulüm iktidarýnýn Çorum Merkez Palabýyýk Köyü yeni yerleþim bölgesinin su sorunu çözüldü. sonunun geldiðini görüyorlar. Bunun için sürekli partimize saldýrarak bizi 12 Eylül'ün ürünü olan %10'luk seçim barajýnýn altýnda býrakmak istiyorlar. Ama halkýmýz artýk gerçekleri gördü. Çorum'da açýlýþtan açýlýþa koþuyorlar.neredeyse evlerde yufka açan kadýnlara bile "durun biz açarýz" diyecekler. Ne yaparlarsa yapsýnlar HDP'nin yeni yaþam çaðrýsýnýn önüne geçemeyecekler" iddialarýnda bulundu.özünel, köy ve esnaf ziyaretlerinde büyük bir ilgiyle karþýlaþtýklarýný belirterek, "Halkýmýzýn HDP'ye yönelik teveccühünü görüyoruz. Bu nedenle baþta AKP olmak üzere diðer düzen partileri büyük bir korku içerisinde. Tek adam diktatörlüðünü engelleyecek olan tek güç þuanda HDP. Halkýmýzýn 7 Haziran'da sandýk baþýnda HDP'ye vereceði her bir oy birilerinin diktatörlük hayalini sona erdirecektir" dedi. Palabýyýk'ta su sorunu çözüldü Köy Muhtarý Önder Göcen ile Palabýyýk Köyü Dernek ve Yapý Kooperatifi Baþkaný Ali Özgür Ispanak'ýn giriþim ve çabalarý sonucu, yeni yerleþim bölgesi suya kavuþtu. Palabýyýk Köyü Dernek ve Yapý Kooperatifi Baþkaný Ali Özgür Ispanak, yeni yerleþim bölgesi sakinlerinin su sorununun çözümünde emek ve katkýlarýný esirgemeyen, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Su Kanalizasyon Þube Müdürü Osman Duman, Jeoloji Mühendisi Kamber Kýþ, usta Gani Ateþ ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Haber Servisi

7 HABER 7 Kent Meydaný Projesine start Abdibey Camii'ne modern Kur'an Kursu Abdibey Camii'nin bahçesine yer alan bina düzenlenen törenle yýkýldý. Binanýn yer aldýðý alan Kur'an Kursu ve abdesthane yapýlacak. Binanýn yýkým töreninde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Abdibey Camii'nin Yazýçarþý'nýn mührü olacaðýný dile getirerek yýkýlan binanýn yerine Kur'an Kursu ve modern bir abdesthane yapýlacaðýný söyledi. Abdibey Camii'nin geniþletilme çalýþmalarýna bu zamana kadar 3 milyon TL'lik kaynak ayýrdýklarýný açýklayan Külcü, Kur'an Kursu ve abdesthanelerle birlikte bu rakamýn 4 milyon TL'ye ulaþacaðýný sözlerine ekledi.öðle namazýndan sonra cemaatin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen yýkým törenine AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Müftü Mehmet Aþýk, Cami Dernek Baþkaný Bilal Keleþ ve vatandaþlar katýldý. Yeni alanda Kur'an Kursu ve abdesthane çalýþmalarýnýn tamamlanmasýndan sonra mevcut Kur'an Kursu'nun yer aldýðý binanýn da yýkýlarak cami bahçesinin geniþletileceðini ifade eden Külcü, ayrýca þadýrvan yerine de Bosna'da gördüðü ve Osmanlý'nýn izlerini taþýyan ünlü Bosna Çeþmesi'ni þadýrvan yerine inþa edeceklerini söyledi. Kazasýz bir çalýþma dönemi duasýyla baþlatýlan yýkým çalýþmalarý, Baþkan Külcü'nün talimatýyla baþlatýldý. Bahadýr YÜCEL "Bürokrasiyi engelleyici bir güç olmaktan çýkaracaðýz" Kent Meydaný Projesi için ilk kazma vuruldu. Bir süre önce belediyeye devredilen Eski Tekel binasýnýn yýkým çalýþmalarý baþladý. Yýkým töreninde konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Uzun ve titiz bir çalýþmanýn sonucunda, Çorum'a vaat ettiðimiz 3 kent meydanýndan ilkini baþlatýyoruz. Ýnþallah 2017'nin yaz mevsiminde bu meydanda çay içiyor olacaðýz" dedi. Valilik bahçesi dahil olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik bir meydaný Çorum'a hediye edeceklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 25 bin metrekarelik alaný ile Çorum'un ikinci meydanýnýn Akþemseddin Camii'nin çevresine, 40 bin metrekarelik üçüncü meydanýn ise yeni belediye hizmet binasý çevresine yapýlacaðýný söyledi. Törenee AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Milletvekili Adayý Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Müftü Mehmet Aþýk, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Turhan Candan, Alper Zahir, Ahmet Yabacý ve çok sayýda davetli katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü açýlýþ konuþmasýnda, kurumlar arasý iþbirliðinin güç birliði olarak hizmet ve yatýrýmlarýn önüne açar hale geldiðine iþaret ederek, tekel binasýnýn devrinin tamamlanmasýndan sonra Saðlýk Müdürlüðü'nün de devir iþlerinin halledilmeye baþlandýðýný duyurdu. ALTI ÝKÝ KATLI OTOPARK ÜSTÜ MEYDAN Mevcut alanýn altýna iki katlý yer altý otoparký inþa edeceklerini söyleyen Külcü, 2016 sonunda otoparkýn biteceðini, Özel Ýdare binasýnýn da devrinden sonra devam edecek çalýþmalarla, 2017 yazýnda meydanýn Çorumlular'ýn hizmetinde olacaðýný açýkladý. Belediye Baþkaný Külcü, söz konusu çalýþmada emeði geçen herkesi tek tek sayarak teþekkür ederken, geçirdiði ameliyat sonrasýnda görevine geçtiðimiz gün dönen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya da teþekkür ederek, mikrofona davet etti. Halil Ýbrahim Kaya'nýn hayýrlý olsun dileklerinin ardýndan söz alan Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Salim Uslu da kurumlarýn birlikte hareket ederek ortak bir sinerjiyle hizmet üretmesinin önemine deðindiler. Milletvekilleri Baðcý ve Uslu da emeði geçenlere teþekkür ederek, kent meydanýnýn hayýrlý olmasýný temenni ettiler. Konuþmalarýn ardýndan binanýn yýkým iþlemi baþladý. Bahadýr YÜCEL Memur Sen Konfederasyonuna baðlý sendikalarýn Ýl yöneticileri istiþare toplantýsý yaptý. Toplantýya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ve Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'de katýldý. Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatcý'nýn açýlýþ konuþmasýný yaptýðý toplantýda, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da sendika yöneticilerini yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgilendirdiler. Sendikacýlýktaki bilinen þablonlar, yumruklarý sýkarak slogan atmalar devri kapandýðýný belirten Salim Uslu, "Eski Türkiye'nin deðil, eski Dünyanýn alýþkanlýklarýndan vazgeçilmelidir. Þimdi artýk bilgiye ulaþmanýn bilgiyi kullanmanýn ve özgüven sahibi olmanýn zamanýdýr. Sorunlar üzerinden kendimizi tanýmlamak yerine, çözümün tarafý olarak masaya oturmak, diyaloga açýk olmak ve çözüm sürecine her türlü bilgimiz, birikimimiz, coþkumuz her türlü heyecanýmýz aklýmýz ve vicdanýmýzla katkýda bulunmak durumundayýz" dedi. Önümüzdeki dönemde ele alacaklarý konulardan birinin de þeffaflýk konusu olduðunu kaydeden Uslu, "Baþbakanýmýzýn 17 Nisan'da açýkladýðý yargý reformu stratejisini adým adým uygulayacaðýz. Yargýya tam ve mutlak güveni tesis edecek eylem planý yakýndan takip edilecek. Bürokrasiyi tümüyle rasyonel zeminde ve ehliyet liyakat esasý üzerinden yeniden yapýlandýracaðýz. Bürokrasiyi engelleyici bir güç olmaktan çýkaracaðýz. Her þehrin kimliðini, tarihini, mimarisini korumak için birer masterplan hazýrlayacaðýz. Þehrin kültürüyle, kimliðiyle, birikimiyle bütünleþik bir imar faaliyetinin önünü açacak bir çerçeve çiziyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi 17 öðrencinden 17 þiir Atatürk Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü geleneksel þiir dinletisini geçtiðimiz günlerde okul tiyatro salonunda gerçekleþtirdi. 17 öðrencinin görev aldýðý dinletide kýsalý uzunlu 17 þiir müzik eþliðinde seslendirildi. Þiirlerin temasý hem gençlik haftasýný içeriyordu hem Ýstanbul'un fethini ve Necip Fazýl'ý. Bu þekilde tam bir þiir ziyafeti oldu Þiir dinletisi ile ilgilenen Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenleri Þahin Ertürk, Zeynal Gülen, Nihat Örs ve Aytekin Kýrdýoðlu da dinletide bulundu. Okul Müdürü Halit Güneþ'in de dinlediði þiirler öðrenciler tarafýndan da beðenildi.haber Servisi Alembeyli Ortaokulu'ndan tarih turu Sungurlu Alembeyli Ortaokulu Müdürlüðü tarafýndan Çorum gezisi düzenlendi. Okulun 8.sýnýf öðrencilerine yönelik Çorum Gezisine Okul Müdürü Fatih Saltabaþ, Matematik öðretmeni Arif Tankuþ ve 8. sýnýf öðrencileri katýldý. Okuldan gezi hakkýnda yapýlan açýklamaya göre yol boyunda bulunan piknik alanýnda kahvaltý yapan öðrenciler ilk olarak Çorum Müzesi ve Ulu Camii'ni gezdiler. Müze personelinin ev sahipliðinde gerçekleþen programda tarihi eserleri yakýndan inceleyen öðrenciler, Çorum Müzesi ve eski medeniyetler hakkýnda bilgi aldýlar. Öðrencilere tarih, kültür ve sanat eserleri hakkýnda farkýndalýk oluþturmayý amaçladýklarýný söyleyen Okul Müdürü Fatih Saltabaþ "Gelecek kuþaklara tarih bilinci kazandýrýlmasý açýsýndan müzeler önemli mekanlardýr. Kültür gezimizde bizlere yardýmcý olan çocuklarýmýza oldukça faydalý tanýtýmlar yapan Çorum Müzesi yetkililerine teþekkür ediyoruz" dedi. Saltabaþ, öðrencilerin sosyal ve kültürel geliþimi için farklý gezi programlarý düzenlemeye devam edeceklerini kaydetti. Sinemada film izleyen öðrencilerin gezisi, alýþveriþ merkezlerinin gezilmesiyle sona erdi.

8 YAÞAM 8 Sýcak havalarda arý Kýrýk Parmak Temel bir gün doktora gitmiþ ve meramýný doktora aktarmýþ: - Doktor bey parmaðýmý karnýma bastýrýyorum acýyor, omzuma bastýrýyorum acýyor, kalbime bastýrýyorum acýyor, kafama bastýrýyorum Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý acýyor, gözüme bastýrýyorum acýyor... Doktor bu duruma çok þaþýrmýþ. Temel'e yapýlabilecek bütün tahliller yapýlmýþ ama bir þey çýkmamýþ. En sonunda anlaþýlmýþ ki Temel'in parmaðý kýrýk... Sudoku bulmacasýnýn çözümü Sokmalarýna dikkat! Yaz mevsiminde kiþilerin baþýna gelebilecek en tatsýz sürprizlerden birisi de arý sokmalarýdýr. Arý sokmalarýnýn verdiði rahatsýzlýk kiþiden kiþiye deðiþmekle birlikte nadir olsa da hayati tehlike oluþturacak reaksiyonlara sebep olabilir. Yaz aylarýnda arý sokmasý vakalarýnýn yoðun olarak görüldüðünü belirten Medline Acil Saðlýk Genel Direktörü Dr. Barýþ Mutluer: Yazýn özellikle bal arýsý ve eþek arýsý vakalarýyla karþýlaþýyoruz. Arý sokmalarýnda meydana gelen reaksiyonlar, arýnýn vücuda iðnesiyle geçirdiði kimyasalýn yapýsýna ve kiþinin baðýþýklýk sistemine göre deðiþiklik gösterebilir dedi.arý sokmasý sonrasý kiþide nasýl belirtiler görülür? Arý sokmasý sonrasý kiþilerde genellikle bölgesel tepkiler meydana gelir. Bunlar sokulan bölgede görülen þiþlik, aðrý, kýzarýklýk, kaþýntý ve kabarýklýktýr. Aðrý birkaç saat þiddetli olarak kendini hissettirse de daha sonra genellikle kaybolur. Þiþliðin geçmesi de bir iki günü alabilir. Fakat her arý sokmasý ayný boyutta ve þiddette olmayabilir. Arý sokmasý ciddi reaksiyonlara hatta hayati tehlikeye bile neden olabilir. Arý sokmalarý ölümcül vakalara sebep olabilir Arýnýn kiþinin vücuduna yaydýðý zehir miktarý ile kiþinin baðýþýklýk sistemi, reaksiyonun derecesini ve meydana gelecek tepkiyi belirler. Arý sokmalarýnda nadiren ciddi reaksiyonlar görüldüðünü belirten Medline Acil Saðlýk Genel Direktörü Dr. Barýþ Mutluer: Alerjik bünyelerde, arý sokmalarýna karþý acil müdahale etmek gerekebilir. Bu durumda, kiþinin vücudunda farklý farklý yerlerde kýzarýklýklar, þiþlikler ve döküntüler ortaya çýkar. Kiþinin vücudunda alerjik bir reaksiyon gösteren sokma; ayrýca mide bulantýsý, kusma, baþ dönmesi, bilinç bozukluklarý, dilde þiþmeler, nefes almada zorluk gibi aðýr belirtilerle de kendini gösterir. Kan basýncýnda meydana gelen azalmayla da beraber kiþi þok etkisine girer. Bu belirtiler durumun çok acil olduðunu gösterir dedi. Arý sokmasý durumunda neler yapýlmalýdýr? Arý sokmasý durumunda öncelikle arýnýn iðnesi bir an önce bir cýmbýz yardýmýyla bölgeden çýkartýlmalýdýr. Yara bol su ve sabunla yýkanarak, enfeksiyon riski azaltýlmaya çalýþýlmalýdýr. Ayrýca sokma bölgesine buz uygulamasý zehrin daðýlýmýný ve vücudun vereceði alerjik reaksiyonun þiddetini de azaltabilir. Ancak alerjik kiþilerde yaþanan arý sokmalarýnda, zaman kaybetmeden kiþinin acil servise ulaþtýrýlmasý hayati önem taþýr. Arý sokmalarýna karþý nasýl önlemler alýnabilir? -Yaz aylarýnda çiçek kokulu parfüm, þampuan, losyon, deodorant ve kozmetik malzemeleri daha az tercih edilmeli, -Dikkat çekici pastel renkler ve çiçekli giysiler giyilmemeli, -Þekerli içeceklerin ve yiyeceklerin aðzý sýkýca kapatýlmalý ve yenilip içilirken dikkat edilmeli, -Özellikle çocuklarýn üzerlerine arý konduðu zaman hareketsiz kalmaya ve heyecana kapýlmamalarýný saðlamaya özen gösterilmelidir. Dizi 20:05 Dizi Seksenler Butik Ali, Dilek in babasýnýn geleceðini öðrenince, kýz isteme hazýrlýklarýna baþlar. Butik Ali, Nurten engellini aþýp direkt Dilek in babasý ile bu iþi halletmek istemektedir. Butik Ali ye göre Dilek e kavuþmasýna çok az kalmýþtýr. Büyük gün geldiðinde, Butik Ali Dilek i istemeye Fehmi lere gelince ortalýk karýþýr. Nazlý son sýnavlarýný da geçemeyince diploma hayali suya düþer. Bunu ailesine nasýl söyleyeceðini kara kara düþünen Nazlý nýn bir çözüm yolu bulmasý gerekmektedir. 20:00 Asla Vazgeçmem Nur ve Yiðit in evli olduðunu öðrenen müþtemilat halký þoktadýr. Ýclal ise Fýrat ýn kendisine olan umutsuz aþkýný öðrenmesiyle neye uðradýðýný þaþýrýr. Bu gizli gerçeðin ortaya çýkmasý, Ýclal in kafasýna aile sýrlarýyla ilgili yeni þüphe tohumlarý eker. Nur ve Yiðit birbirlerinde açtýklarý yaralarý sarmak isterken, Nur un Ýclal le anlaþýp müþtemilata geri dönmesi, aþýklarý bir kez daha karþý karþýya getirir. Nur ve Yiðit arasýndaki mankenlik savaþý kýran kýrana devam ederken, Ýclal ve Nazan ýn aralarýnýn bozulmasýyla çiftlikte dengeler deðiþir. Hanna 19:50 Sinema On altý yaþýnda zeki, meraklý ve babasý Erik'e baðlý olan Hanna, kuzey Finlandiya'nýn balta girmemiþ ormanlarýnda, soðukkanlý bir ölüm makinesi, bir suikastçý olarak yetiþtirilmiþtir. Eski bir CIA ajaný olan babasý ona avlanmayý, kendini savunma sanatýný öðretmiþ, herhangi bir okula göndermeden evde eðitmiþtir. Babasý sayesinde yaþýtlarýndan tamamen farklý yetiþen ve ergenlik çaðýndaki hiçbir çocuða benzemeyen Hanna, þimdi öðreticisi tarafýndan ilk suikastýný gerçekleþtirmek için Avrupa'ya yollanýr. Oyuncular : Saoirse Ronan, Eric Bana, Vicky Krieps, Cate Blanchett Yönetmen : Joe Wright Tony Curtis Asýl adý Bernard Schwartz olan Tony Curtis, 1925 yýlýnda New York ta doðdu. Babasý Budapeþte'de amatör olarak aktörlük yapmýþ, daha sonra da ABD'ye bir göç etmiþ bir Macar Yahudisiydi. Curtis annesi hakkýnda þunlar söylemiþtir: "Ben çocukken, annem beni döverdi ve çok agresif ve uzlaþmaz birisiydi". Curtis'in Annesine daha sonra þizofreni teþhisi konuldu. Kardeþi Robert da ayný ruhsal hastalýða yakalanmýþtýr. Ebeveynleri kendisine ve kardeþine bakamadý. Curtis sekiz yaþýndayken, kardeþi Julius ile beraber bir ay için bir yetimhaneye yerleþtirildi. Dört yýl sonra, Julius'a bir kamyon çarptý ve öldü.curtis 1943 yýlýnda orduya katýldý. Pasifik denizaltý gücüne transfer oldu. Ýkinci Dünya Savaþý'nýn sonuna kadar USS Proteus adlý bir denizaltýda hizmet etti. 2 Eylül 1945 tarihinde, Japonyanýn teslim olmasýna tanýk oldu. Ordudan sonra drama okuluna gitti yýlýnda Universal Studios tan teklif alýnca ailesiyle birlikte Californiya ya yerleþti. Birkaç film yaptý ve o dönemde çoðu yýldýzýn yaptýðý gibi ismini deðiþtirerek Tony Curtis adýný aldý yýllarý arasýnda dönemin ünlü aktrisi Janet Leigh le evli kaldý. Çiftin ikisi de oyuncu olan Jamie Lee Curtis ve Kelly Curtis olmak üzere iki kýz çocuklarý oldu. Ýlk filmi 1949 da çevirdiði "Criss Cross" oldu. Ardýndan "City Across the River" (1949), "Francis the Talking Mule" (1950), "Flesh and Fury" (1952),ve "No Room for the Groom" (1952) gibi filmler yaptý. ELMALI GÜL KURABÝYE Malzemeler 250 gr yumuþak margarin 1 çay bardaðý yoðurt 3 su bardaðý un 1 paket kabartma tozu 1 kahve fincaný Pudra þekeri Ýç malzemesi: 4 adet elma 1 kahve fincaný sarý üzüm 4 yemek kaþýðý þeker 1 tatlý kaþýðý tarçýn Yemeðin Tarifi Elmalarý soyup rendeleyin, üzerine þeker, üzüm, ilave edip karýþtýrýn. Elmalar kendi suyunu çekinceye kadar hafif ateþte piþirin. Tarçýn döküp soðumaya býrakýn. Hazýrlanýþý: Margarini, yoðurt ve pudra þekeri ile karýþtýrýn. Üzerine elenmiþ un ve kabartma tozu ekleyip yoðurun dakika kadar dinlendirin.cevizden büyük parçalar koparýp elle hafif inceltin. Ýki karþýlýklý kenarýný keserek, ortalarýna hazýrladýðýnýz iç malzemeden koyarak dört kenarýný da ortaya doðru gül þeklinde kapatýn.tepsiye dizerek 200 derece ýsýdaki fýrýnda pembe renkte piþi-rin. Üzerine pudra þekeri serperek servise sunun. Güzel söyle de halk, yüzyýllar boyunca okusun. Hz.Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:50 Hanna 21:50 Transit 23:40 Deli Ýþi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Taksi 2 Sinema 22:45 Gölde Dehþet 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Asla Vazgeçmem 23:30 Piramit 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:30 Son Tanýk Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:40 Havadan Türkiye 20:05 Seksenler 23:00 Geride Kalan Mermanat 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:05 Ýki Dünya Arasýnda 21:25 Küçük Gelin

9 Teknokent'e ilgi yüksek Kýsa süre önce yapýmý tamamlanan Çorum Teknokent'e ilginin yüksek olduðu belirtildi. Konu ile ilgili açýklama yapan Çorum Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, "Üniversite-sanayi iþ birliðinin geliþtirilmesini, ilimizde ve bölgemizde faaliyet gösteren þirketlere Ar-Ge kültürünün kazandýrýlmasýný ve böylece bu þirketlerin rekabet yeteneklerinin arttýrýlmasýný, yeni þirketlerinin kurulmasýný ya da küçük þirketlerin birleþerek büyümesini saðlamak amacýyla kurulan Çorum Teknokent AÞ'ye baþvurular artarak devam etmektedir. Bölgemizde ve ilimizde faaliyet gösteren iþletmelerin sektörel kümelenmelerine uygun olarak Makine, Medikal, Biliþim gibi alanlarda yaklaþýk 15 þirket ön baþvuru iþlemini tamamlamýþtýr. Bununla birlikte üniversitemiz öðrencilerinin TÜBÝTAK destekli Teknogiriþim projelerine baðlý olarak yeni þirketlerde kurulmaya devam etmektedir. Ön deðerlendirme iþlemleri tamamlanan baþvurularýn ikinci deðerlendirme aþamalarý da deðerlendirme kurulu tarafýndan yapýlmaktadýr. Kabul edilerek Çorum Teknokent içerisinde yer almayý hak eden proje ve þirketlerin kimlik bilgileri ve açýklamalarýna adresinden ulaþýlabilmektedir" dedi. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Teknokent projesinin hayata geçirilmesi sürecinin her aþamasýnda büyük destek veren Çorum sanayicileri, kurum ve kuruluþlarla bölgedeki giriþimciler Teknokent içerisinde yer almak için de yoðun ilgi gösterdiklerini dile getiren Kurtbaþ, "Bu olumlu ve vizyon sahibi ortam içerisinde Teknokent A.Þ olarak hedeflerimiz; ilimizde ve bölgemizde farklý baþarý hikayelerine sahip þirketlerin ileri teknoloji amaçlý Ar-Ge fikirlerine teknik ve idari olarak destek vermek, ergonomik ve konforlu bir çalýþma alaný oluþturmak, mevcut ve muhtemel Ar-Ge projelerinin hayata geçirilmesi için finansal HABER "Biz halkýmýza güveniyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 7 Haziran seçimlerine sayýlý günler kala çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, ve parti yönetim kurulu üyeleri çarþý esnafýnýn sorunlarýný dinlemeyi ihmal etmedi. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Karakeçili Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Albayrak Caddesi, Ilýca Caddesi, Osmancýk Caddesi civarýnda bulunan esnaflarý ziyaret eden Kayrýcý, halkýn sorunlarýný dinledi. MHP basýn biriminden yapýlan açýklamaya göre Kayrýcý, Milliyetçi Hareket Partisi'nin esnaf ve vatandaþlara yönelik politikalarýný anlatarak ülkenin milliyetçilere ihtiyacý olduðunun altýný çizdi. Halk tarafýndan söylenilen her sözü dikkate aldýklarýný belirten Kayrýcý, "Halkýn bize göstermiþ olduðu teveccüh bizi çok mutlu ediyor. Biz halkýmýza güveniyoruz. Ýnanýyoruz ki bu halk teveccühünü, samimiyetini sandýkta da gösterecektir. Biz sadece seçim zamaný vatandaþý hatýrlayanlardan deðiliz. Bize yetki verildiði zaman Çorum'un milletvekili olacaðýz. Çorum'u mecliste en iyi þekilde temsil edeceðimize inanýyorum. Halkýmýzla istiþare içerisinde bulunarak Çorum'a yararlý iþler yapacaðýz" dedi. destek seçenekleri belirlemek ve pazara açýlma kapsamýnda destek saðlamaktýr. Ayrýca ileri teknoloji odaklý yeni þirketlerin kurulmasýný saðlamak ve "lider marka" niteliði bulunan bu þirketleri ülke ekonomisine kazandýrmak öncelikli hedeflerimizden birisidir. Çorum Teknokent A.Þ olarak Çorum ve Çorumlu ruhuna uygun vizyon sahibi bir Teknoloji Geliþtirme Bölgesi yolunda, bugün olduðu gibi bundan sonra da bu desteklerin devam edeceði inancý ve cesaretiyle tüm paydaþlarýmýza ve giriþimcilere teþekkür ederim" þeklinde kaydetti. 9 Saðlýk çalýþanlarýnýn bazý sorunlarý KÝK'te çözüldü Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý KÝK toplantýsýnda elde edilen kazanýmlarla ilgili yaptýðý açýklamada, "Yetkili Sendika olarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüðü ile yapýlan Kurum Ýdari Kurul (KÝK) Toplantýsý'nda birçok kazanýma imza attýk. Kazanýmlarýmýz arasýnda çalýþan eþlerin nöbet sorunu, saðlýk çalýþanlarýna muayene önceliði, kaza yapan araçlarýn deðer kaybýnýn kasko þirketi tarafýndan ödenmesi gibi birçok konu bulunuyor" dedi. KÝK'teki kazanýmlara iliþkin açýklamalarda bulunan Lafcý, "Saðlýk çalýþanlarýnýn en önemli sorunlarýndan olan, çalýþan eþlerin nöbet konusunda, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün KÝK toplantýsýnda önemli bir kazanýma imza atýldý. Saðlýk- Sen'in eþi çalýþan saðlýk çalýþanlarýnýn çocuklarý var ise farklý günlerde, çocuklarý yok ise ayný günlerde nöbet tutmasý talebi kabul edildi. Yapýlan KÝK toplantýsýnda, çalýþan eþlerin nöbet usulüyle çalýþmalarý durumunda aile bütünlüðünün bozulduðu, nöbetlerin koordine edilerek düzenlenmesi yönündeki talebimizi kabul edilmesi üzerine, Atama Daire Baþkanlýðý'nca bu durumda olan personele kolaylýk saðlanmasý amacýyla tüm saðlýk teþkilatýna yazý yazýlmasýna karar verildi. Söz konusu yazýnýn en kýsa sürede yazýlmasýyla önemli bir kazanýmýmýz daha hayata geçmiþ olacak. Saðlýk çalýþanlarýnýn önemli taleplerinden birisi de personele muayene önceliði verilmesiydi. Yapýlan KÝK toplantýsýnda Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda görev yapan personele randevu önceliði tanýnmasýnda mevzuat açýsýndan bir engel olmadýðý takdirde gerekli iþlemlerin yapýlmasýna; personelin çocuklarýna muayene önceliði konusunda ise, gerekli araþtýrmanýn yapýlmasýna karar verildi. KÝK toplantýsýnda gündeme gelen bir baþka konu ise, atama taleplerinin Genel Sekreter ve Ýl Müdürlüklerinde bekletilmesi konusu oldu. Atama Daire Baþkanlýðý tarafýndan mevzuata uygun olan tayin taleplerinin gerekli belgelerin eksiksiz olmasý halinde bekletilmeden bakanlýða gönderilmesi konusunda, Ýl Saðlýk Müdürlüklerine, valilikler aracýlýðýyla yazý yazýlmasý kabul edildi. Ambulans kazalarýnda hasarlar kasko tarafýndan ödenmesine karþýn, deðer kaybý aracý kullanan çalýþandan alýnýyordu. KÝK toplantýsýnda deðer kaybýnýn da kasko üzerinden karþýlanmasý konusunda çalýþma yapýlmasýna karar verildi. 112 çalýþanlarýnýn, görevlendirmelerinde yaþanan gün ve yolluk sorunu da KÝK toplantýsýnda giderildi. 112 çalýþanlarý, nöbet esasýna göre çalýþtýðý için, görevlendirmelerde, görevlendirmeler aylýk olmasýna karþýn sadece görev yaptýklarý gün sayýsý dikkate alýnýyordu. Talebimiz üzerine, geçici olarak görevlendirilen personele görevlendirme süresi üzerinden geçici görev yolluðunun ödenmesi gerektiði, bu konuda Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý ile koordineli þekilde 81 il valiliðine yazý yazýlmasýna karar verildi. KÝK toplantýsýndaki bir baþka kazaným ise, maçlara ve etkinliklere katýlan saðlýk çalýþanlarýna ödeneklerin tam olarak ödenmesi oldu. Kazanýmlarýn deðiþmez adresi olan Saðlýk Sen olarak kazanýmlarýn hayýrlý olmasýný diliyoruz" þeklinde kaydetti. Çorumlu Çanakkale'yi geziyor Fen Lisesi''nde mezuniyet coþkusu Çorum Fen Lisesi eðitim-öðretim yýlý 17. dönem mezunlarýný törenle uðurladý. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Okul Müdürü Mustafa Yeþil, Fizik Öðretmeni Ali Ekber Beyaz ve Okul Birincisi M. Emin Kaynak konuþma yaptý. Okula katkýlarýndan dolayý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik'e teþekkür plaketleri sunuldu. YGS de ilk 1000 e giren iki öðrenci altýnla ödüllendirildi. Yaþ kütüðüne plaket çakýlmasýnýn ardýndan öðrenciler dilek balonlarýný ve keplerini gökyüzüne gönderdi. Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Milli Eðitim Þube Müdürü Sinan Güngör, Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðretmen, öðrenci ve velilerin katýldýðý program yemek ve canlý müzikle devam etti. Çorum Belediyesi, kültür gezileri kapsamýnda Çorum halkýný Çanakkale'ye götürüyor. Geziye katýlan yüzlerce kadýn, genç ve yaþlý rehberler eþliðinde Çanakkale savaþlarýnýn eh kanlý çarpýþmalarýna sahne olan tarihi Gelibolu yarýmadasý ile þehitlikleri gezerek dualar ediyor. Belediye basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'dan Çanakkale'ye giden kafileler binlerce þehidin inançla vatan için topraða düþtüðü Conkbayýrý, Anafartalar, Seddülbahir, Alçýtepe, Kilitbahir, Arýburnu gibi önemli yerleri ve savaþýn seyrini deðiþtiren Nusret Mayýn Gemisini de gezme imkâný buluyor. Çanakkale gezisine katýlanlar, zor koþullara raðmen ecdadýmýzýn kanýyla yazdýðý destansý kahramanlýðý yerinde görme ve o manevi havayý teneffüs edebilme fýrsatýný kendilerine sunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Çanakkale'ye yönelik düzenlenen kültür gezileri yaz boyu devam edecek.

10 HABER 10 Valilik korumalarýna yeni araç alýnacak Valilik makam koruma hizmetlerinde kullanýlmak üzere 1 adet binek araç alýnacak. Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda Çorum Valiliði tarafýndan konuyla ilgili olarak Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü'ne gönderilen taþýt alýmýyla ilgili talep yazýsý karara baðlandý. Yapýlan görüþmede Çorum Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden Valilik makam koruma hizmetlerinde kullanýlmak üzere 1 adet binek araç alýnmasýna oy birliðiyle karar verildi. Yýlmaz MERT T.C. ÇORUM 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2015/3569 Esas ÝLAN Çorum 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih:21/05/2015, Sayý:2015/3569 Esas, Karar No: 2015/1260 sayýlý kararý ile; Çorum Ýli Merkez Ýlçesi Salur Köyü Nüfusuna kayýtlý Cilt 0187 aile sýra no 054, sýra no 0130, T.C kimlik numaralý HAVVA BALLI'nýn isminin HAKAN olarak deðiþtirilmesine, bu þekli ile nüfusta tesciline karar verilmiþtir. Ýlan olunur. Basýn No:92232 Resmi ilanlar de Koruyucu aile uygulamasýnda 24. sýradayýz Çorum'da 53 çocuðun 43 koruyucu aile yanýnda barýndýðý ve Çorum'un koruyucu aile uygulamasýnda Türkiye genelinde 24. sýrada yer aldýðý belirtildi. Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda Çorum'- da sürdürülen koruyucu aile uygulamasýyla ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor, Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan raporu okuyan Komisyon Baþkaný Arif Çamiçi, Çorum'da 53 çocuðun 43 koruyucu aile yanýnda barýndýðýný ifade ederken, Çorum'un koruyucu aile uygulamasýnda Türkiye'de 24. sýrada yer aldýðýný açýkladý. Koruyucu aile uygulamasýnýn esas amacýnýn çocuða güvenli ve sýcak bir aile ortamý sunarak, çocuðun, bu dönemi örselenmeden geçirmesini ve normal hayatýný devam ettirmesini saðlamak olduðunu vurgulayan Arif Çamiçi, kendi aileleri yanýnda yetiþme þansýný geçici bir süre için yitirmiþ yada çeþitli nedenlerle evlat edindirilememiþ kýz yada erkek, tek yada kardeþ, korunmaya muhtaç çocuklarýn bu hizmetten yararlanabileceðini kaydetti. Çorum'un Gönül Elçileri Projesi'nde üye sayýsý bakýmýndan Türkiye'de ilk 3 içerisinde olduðunu özellikle vurgulayan Çamiçi, "Çorum, 43 koruyucu aile yanýnda kalan 53 çocuk ile ülke genelinde 24. sýrada yer almaktadýr. Bu kapsamda koruyucu aile e engelliler ile ilgili çalýþmalar Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara'nýn koordinesinde devam etmektedir" dedi. Yýlmaz MERT Okuma ve yazma bilmeyen görme ve iþitme engellilere kurs açýlacak Milli Eðitim Bakanlýðý Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü, zorunlu Ýlköðretim çaðý dýþýnda kalmýþ, okuma ve yazma bilmeyen veya çok az bilen görme ve iþitme engelli bireylerin okuma ve yazma öðrenmelerini ve ya ilkokul düzeyinde öðrenim yapmalarýný saðlamak, bu bireylerden Açýk Öðretim Ortaokullarýna devam etmek isteyenler için imkan oluþturmak amacýyla yetiþkinler için okuma ve yazma kursu düzenlenecek. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Bu kapsamda iki kurs merkezinde 22/06/ /09/2015 tarihleri arasýnda kurs açýlmasý öngörülmektedir. Görme engelli bireyler için Ankara Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu ve iþitme engelliler için Denizli Yeþilköy Ýþitme Engelliler Ortaokulu'nda kurs açýlacaktýr. Yetiþkinler için açýlacak olan okuma ve yazma kurslarýna ait baþvurular 12 Haziran 2015 tarihinde sona erecek olup kursa iliþkin iþ ve iþlemlerin aþaðýdaki açýklamalar doðrultusunda yürütülmesi gerekmektedir. Kursiyer sayýsý dikkate alýnmadan okuma ve yazma kursu açýlacaðýndan, tüm baþvurular kurs merkezlerine iletilecektir. Daha önce bu kurslara katýlarak II. kademe belgesi alanlar tekrar bu kurslara alýnmayacaktýr. Baþvurular görme ve iþitme engelli bireylerin kendisi ya da bir yakýný tarafýndan, Engelli/Özürlü Saðlýk Kurulu Raporu, kimlik fotokopisi ve okuma ve yazma kursuna katýlma talebini belirten dilekçe ile il/ilçe milli eðitim müdürlüklerine 12 Haziran 2015 tarihine kadar baþvurmalarý gerekmektedir" denildi. Kentpark ön yeterlilik ihalesine 47 baþvuru Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Kentpark'ýn ön yeterlilik ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclis Salonunda gerçekleþtirilen ihaleye 18'i iþortaklýðý olmak üzere toplam 47 dosya verildi. Ýhalede ön yeterlilik için dosya veren firmalar þunlar: "Özdemir Ýnþaat, Ceysu Ýnþaat, Detaþ Ýnþaat, Durmaz Ýnþaat, Evrest Madencilik-Asil Ýnþaat iþortaklýðý, Last Ýnþaat, Özerka Ýnþaat, Bolat Þaroðlu-Hürel Ticaret ve Sanayi A.Þ iþortaklýðý, Derya Ýnþaat, DNZ Ýnþaat- ENK Yapý Tic.Ltd.Þti. iþortaklýðý, Demce Ýnþaat, Ermit Müh.San. Tic. Ltd. Þti, Ýzka Ýnþaat, Ýmaj Demiryolu Ray Sistemleri A.Þ-Açýk Ýnþaat iþortaklýðý, Kazonova Ýnþaat, Nuhoðlu Ýnþaat, Gürbað Ýnþaat, Yapý Ýnþaat, Vestan Ýnþaat-Erfa Ýnþaat iþortaklýðý, KMB Metro Ýnþaat-Akhaþ iþortaklýðý, Uluyýl Ýnþaat- Pýrlant Ýnþaat iþortaklýðý, Nursoy Ýnþaat- Uyanýklar Ýnþaat iþortaklýðý, Tekfen Yapý Tic. A.Þ, Fema Ýnþaat, Aknet A.Þ-Makhaf Ýnþaat iþortaklýðý, Üçel Ýnþaat, Arýkan Ýnþaat-Yek Grup A.Þ iþortaklýðý, Mescioðlu Tic. Ltd.Þti., EMT Ýnþaat, Özbek Ýnþaat, Derince Tic. A.Þ-Doðan Aksent A.Þ iþortaklýðý, Ýlensan Ltd.Þti, Didoray Yapý San. A.Þ, Makinsan Ýnþaat, Moment Yapý San. Tic. A.Þ, Eser Ýnþaat-Erk Ýnþaat iþortaklýðý, Vera Hafýzlýk Ýmam Hatip Ortaokulu açýlýyor Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýl Müftülüðü arasýnda imzalanan protokol ile eðitim öðretim yýlýnda ilkokulu bitiren öðrencilere yönelik, Ýmam Hatip Ortaokullarý Hafýz Yetiþtirme ve Akademik Baþarýyý Destekleme Projesi 17 Haziran 2015 tarihinden itibaren baþlýyor. Proje kapsamýnda 24 öðrenci ücretsiz olarak Hýdýrlýk Kuran Kursu'nda Hafýzlýk eðitimlerini alýrken, Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu'nda oluþturulacak Hafýzlýk sýnýfýnda da akademik eðitimlerini tamamlayacaklar. Proje kapsamýnda öðrenciler sosyal ve kültürel aktivite programlarýna da katýlacaklar. Programa katýlmak isteyen öðrenciler için Salý günü Saat 09.00'da Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu'nda yazýlý sýnav gerçekleþtirilecek. Yazýlý sýnavda baþarýlý olan öðrenciler Perþembe günü saat 09.00'da mülakata alýnacaklar. Ýnþaat, Dalgýçlar Ýnþaat, YP Ýnþaat, Abu Yapý A.Þ-Arksu Proje iþortaklýðý, Yýlmazlar A.Þ-DBH Global Ýnþaat iþortaklýðý, Rit Ýnþaat-Ayhas Ýnþaat iþortaklýðý, Libaþ Müt. A.Þ-Haselsan A.Þ iþortaklýðý, Vadi Botanik-Giriþimciler Ltd.Þti. iþortaklýðý, Mahal Müh. Tic. A.Þ, MSK Müh.A.Þ-Oze Ýnþaat Beton San.A.Þ iþortaklýðý, Musfalt Ltd. Þti-Cengizler Yol Yapý A.Þ." Ýhale komisyonu yapacaðý incelemenin ardýndan yeterli görülen firmalarý Kentpark ihalesine davet edecek. Etrafýndaki peyzaj alaný ile birlikte yaklaþýk 200 dönümlük bir alanda yapýlacak olan Kentpark, þehrin en büyük parký olan Bosna Parký'nýn 4 katý, Yunus Emre Parký'nýn ise 5 katý büyüklüðünde olacak. Kentpark, çocuk oyun alanlarý, gölet, yürüyüþ yollarý, bisiklet parkuru, amfi tiyatro, seyir kulesi, fitness alanlarý, spor kompleksi, restoran, çay bahçesi, piknik alanlarý ile 24 saat halkýn kullanýma açýk olacak. Kentpark'ta yapýlacak olan göletin büyüklüðü 24 dönüm olacak ve bu gölet biyolojik arýtma sistemi ile arýtýlacak.fatih AKBAÞ Hafýzlýk eðitimi almak isteyen öðrencilerin tarihine kadar kendi okul idarelerine ya da Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu'na baþvuru yapabilecekler. Meclis kaynaþtýrma sýnýflarýný inceleyecek Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda il genelinde kaynaþtýrma eðitimi uygulanan okullarla ilgili olarak bir araþtýrma yapýlmasý istendi. Konuyla ilgili olarak ortak yazýlý önerge teklifi veren AK Parti Ýl Genel Meclisi üyeleri Mustafa Alagöz, Yusuf Kaya ve Ahmet Tuna, il genelinde ilköðretim okullarýnda kaynaþtýrma eðitimi uygulanan okullarýn bulunup bulunmadýðý, sýnýflarýn nasýl oluþturulduðu, bu sýnýflarýn öðrenci, veli ve öðretmen üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin neler olduðunun araþtýrýlmasýný istediler. Önerge sahipleri adýna açýklamada bulunan AK Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Kaya, özel eðitime muhtaç çocuklar için oluþturulan kaynaþtýrma sýnýflarýnýn olumlu ve olumsuz yönlerinin uzun yýllardan beri milli eðitim camiasýnda tartýþýlan bir konu olduðunu ifade ederek, bu soruya hala net bir yanýtýn bulunamadýðýný ifade etti. Yapýlan görüþmenin ardýndan ilgili önerge teklifi üzerinde gerekli inceleme ve deðerlendirmede bulunulmak üzere oy birliðiyle Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu'na havale edildi. Yýlmaz MERT Çorum'un, kültür turizm potansiyelini araþtýracaklar Hititler gibi dünyaca ünlü bir medeniyete ev sahipliði yapan Çorum'un, kültür turizm potansiyeliyle ilgili bir araþtýrma yapýlacak. Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda konuyla ilgili olarak ortak yazýlý önerge teklifi veren AK Parti Ýl Genel Meclisi üyeleri Erhan Akar, Ali Sami Odabaþ ve Nurettin Karaca, Çorum'da kültür turizmi konusunda yapýlan çalýþmalarla ilgili olarak bir komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istediler. Önerge teklifinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý bünyesinde sürdürülen Kültür Deðiþim Programlarý kapsamýnda 88 ülke ile 'kültür anlaþmasý', 42 ülke ile 'kültür deðiþim programý karma kültür komisyonu' protokolü imzalandýðý ve bu kapsamda ülkemize bilim, kültür, sanat, folklor, müzecilik, eðitim ve kültür varlýklarýnýn korunmasý gibi konularda birçok uzmanýn Türkiye'ye geldiðine vurgu yapýlarak, "Bu anlaþma ve protokoller çerçevesinde Çorum'a her sene hangi ülkelerden kaç turist veya uzman gelmektedir. Hangi alanlarda Çorum'a katký saðlamaktadýr. Bu programlar çerçevesinde Çorum'a gelen turistlerin Çorum'a tekrar gelmelerini saðlamak amacýyla Çorum'un tanýtýmý ve tarihi yerlerin gezilmesi saðlanýyor mu? Okullarda uygulanan deðiþim programlarýyla hangi ülkelerden her sene kaç öðrenci Çorum'a gelmektedir. Program kapsamýnda yabancý devletlere Çorum'dan kaç öðrenci gitmektedir? Hangi okullar bu programa katký saðlamaktadýr? Programa katýlým þartlarý nelerdir?" gibi konularýn araþtýrýlmasý istendi. Yapýlan görüþmenin ardýndan ilgili önerge teklifi, üzerinde gerekli araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Turizm Komisyonuna havale edildi. Yýlmaz MERT

11 2 AÐUS- 04 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE HABER 11 "Milletimiz siyaset simsarlýðý yapanlara artýk pabuç býrakmýyor" AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, milletin siyaset simsarlýðý yapanlara artýk pabuç býrakmadýðýný söyledi. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretleri yaptý. Ziyaretlerde esnafa bol kazanç dileklerinde bulunan Ceritoðlu, ayrýca esnaflarla sohbet ederek sorun dinledi. Esnaf ziyaretlerinin ardýndan bir açýklama yapan Ceritoðlu, kafasýný kuma gömen siyasetçilerden Türkiye'ye, Türk halkýna medet olmadýðýný belirterek, "Günlük, ucuz politika yapanlara halkýn karný tok. Ne yaparlarsa yapsýnlar bu þanlý yürüyüþün önüne geçemeyecekler. Þimdi millet daha bir birbirine kenetleniyor, kenetlenecek. Devlet millet çatýþmasýnýn eski Türkiye'nin anýlarý içerisine gömüldüðünü dile getiren Ceritoðlu, milletin devletle el ele, omuz omuza yürüdüðünü belirtti. Ceritoðlu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Yeni Türkiye'nin milli olduðu kadar evrensel bir varoluþ ideali olduðunu fark eden mahfillerin korkuya kapýldýðýný dile getiren Ceritoðlu, "Yeni Türkiye'nin bu idealizmi onlarýn kafalarýný karýþtýrmakta, hesaplarýný bozmaktadýr. Onlarýn kimyasý gün gün bozulmakta, Türkiye'nin bu þahlanýþ hareketini bir türlü anlamak istememektedirler. Onlar hala millet meselesini parti meselesi, iktidar meselesi zannetmeye devam etmektedirler. Yazýk ki Türkiye'nin yükselen ruhunu, aþk ve þevkini anlamaktan acizdirler. Bunun için tek yaptýklarý AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý seçim çalýþmalarýnýn son turunda Alaca da idi. Beraberinde Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri Lemzi Çöplü, Mustafa Kýlýç, Ömer Eren ile birlikte Alaca'ya gelen Baðcý, Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz AK demagoji siyasetidir. Sabah akþam halkýn zihnini ne kadar karýþtýrabiliriz hesabýndadýrlar. Bu istismarcýlýktan onlara fayda yok. Halk her þeyin farkýnda. Onlarýn nasýl birer yol kesici olduðunun farkýnda. Bu bozguncularýn niyetleri milleti karamsarlýða düþürmekten, Türkiye'yi yönetilemez hale getirmekten baþka umutlarý, baþka niyetleri yok. Bütün hesaplarý bu. Kýþkýrtmak, milleti bölmek parçalamak. Bütün beklentileri kaostan nemalanmak. Ama halkýmýz onlarýn pazarladýklarý propaganda afyonlarýný asla yutmayacak. Kirli propagandalarýn büyüsüne eminiz ki kapýlmayacak. Milletin ruhuna kilit vurmak isteyenler, milletten cevabýný alacaktýr" dedi. Bir kýsým çevrelerin kin ve öfkelerinden þimdi her türlü kirli saldýrganlýðý, iþbirliðini mubah gördüklerini kaydeden Ceritoðlu, "Yalan ve iftirayý hizmet zanneden bu çetelerden millet adýna ne beklenir? En büyük hüsran, en aþaðýlýk davranýþ idealleri satmaktýr. Çýkarý için davayý kullanmak en büyük sefalettir. Bozguncu tayfasýnýn hali tastamam iþte budur. Propagandalarla kirli düzenlerin ömrü uzatmak isteyen bu çetelerin ve iþbirlikçilerinin hesaplarýný devletimiz bozdu. Halkýmýz da bozacaktýr. Halkýmýzýn saf ve engin yüreði bu bozguncu tayfasýnýn en büyük korkusudur. Millet bunlara cevabýný sandýkta verecektir" ifadelerini kullandý. Alaca Koçhisar ile daha da zenginleþecek AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, eski Milli Futbolcu Tanju Çolak ile Sungurlu'ya gelerek esnaflarý ziyaret etti. Uslu ve Çolak ilk olarak AK Parti Ýlçe Teþkilatýný ziyaret ederek AK Parti Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililerle bir süre görüþtüler. Ziyarette Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan Tanju Çolak'a üzerinde adýnýn yazýlý olduðu 10 numaralý Sungurluspor'un formasýný hediye etti. Daha sonra Uslu, Çolak ve beraberindeki partililer ile ilçede esnaflarý ziyaret ederek vatandaþlarý selamladýlar. Yoðun ilgi gösteren çok sayýda vatandaþ Uslu ve Çolak ile fotoðraf çektirdi.ziyaretlere Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye ve il genel meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yozgat Caddesi Çorum Caddesinde esnafý ziyaret ederek bazý kahvehanelerde bilgilendirmeler yapýldý. Baðcý ve Eyvaz "Desteðinizin devam ettirmenizi istiyoruz" dediler ve Alacaya 13 yýllýk AK Parti iktidarlarýnda yapýlanlarý ve önümüzdeki dönemde özellikle devam eden Koçhisar sulama projesi ve doðalgaz hakkýnda bilgi verdiler. Baðcý, "Alacayý ihmal etmedik. Alaca kamu yatýrýmlarý ile yatýrým ve hizmet almýþtýr. Alaca Kuzeyden güneye inen yol ile doðudan batýya yolun kavþaðýnda geliþmeye açýk bir ilçedir. Alaca yeni dönemde sulama yatýrýmýn tamamlanmasý ile tarým ve hayvancýlýk daha da geliþecek gelir ve refah artacak ve zenginleþecektir. Gelir artýþý ile yaþam kalitesi de artacak kaloriferli ve doðalgazlý evlerde oturan sayýsý yükselecektir" dedi. Uslu ve Çolak'tan Sungurlu esnafýna ziyaret Merkezi Baþkaný Eyüp Aslan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Eski Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, eski ve yeni Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye ve Ýl Genel Meclisi üyeleri de eþlik etti. Nohut ilaç sanayiine kazandýrýlacak AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, Çorum'da üretilen nohutlarýn posasýndan ilaç ve gýda maddesi üretimi proje hazýrladýklarýný açýkladý. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlsen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý ziyaret etti. Ceritoðlu, burada Hitit Üniversitesi ile birlikte üzerinde çalýþtýklarý proje hakkýnda açýklamalarda bulundu. Ceritoðlu'nun basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Hitit Üniversitesi birlikte yapacaklarý Ar-Ge çalýþmalarýnýn temel amacýnýn ithal edilen gýda katký maddeleri arasýnda yer alan 'L- Cysteine'nin bitkisel kaynaklý olmasý hedeflediklerini ve yüzde 100 yerli üretim haline getirerek, çürümeye yüz tutmuþ bitkilere deðer katmak olduðunu açýklayan Ceritoðlu, "Bizim yapacaðýmýz çalýþma ile Çorum'da üretilen nohutlarýn posasýndan ilaç ve gýda üretimi yapýlacak. Organik bir üretim olacaðý için kimyasal bir madde olmayacak, kanserojen madde de içermeyecek. Çorum nohutuna deðer katacaðýz. Ýlaç sanayine kazandýracaðýz" dedi. 'L-Cysteine' günümüzde kullaným alaný giderek önem kazanan aminoasitler içinde yer aldýðýný dile getiren Ceritoðlu, "Bu aminoasitler genel olarak, tüy, et, süt ürünleri, kýl, jelatin vb. hayvansal kaynaklardan üretilmektedir. Kullaným yerleri arasýnda, kozmetik,ilaç, gýda sanayi, týbbi analizler ve biyolojik gübre türevleri yer alýr. Gýda sanayisinde en çok ekmek baþta olmak üzere, unlu gýdalar gibi fýrýncýlýk ürünlerde kullanýlmaktadýr. Günümüzde giderek artan pazarda, coðrafi daðýlým göz önüne alýndýðýnda ülkemizde, Ortadoðu ve Güney ülkelerde, helal gýda sertifikasý söz konusu olmakla, L- Cysteine hammaddesi kaynaðý da önem Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü sigaranýn zararlarýna dikkat çekti. Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü önünde sigara içenlere ve sigara içilen ortamda duranlara yönelik nefesle karbonmonoksit ölçümü yaptý. Etkinliðe Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Dr. Ahmet Barýþ ve Halk Saðlýðý çalýþanlarý katýldý. Etkinlikte konuþan Ahmet Barýþ, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarýný halkýmýza çeþitli etkinliklerle anlatma çalýþtýklarýný söyledi. Barýþ, "Ülkemizde daha önce baþlatýlan dumansýz hava sahasý diye önemli bir proje var. Bu kapsamda bizlerde Halk Saðlýðý Müdürlüðü olarak sigara içilmemesi gereken yerler, kapalý alanlar, toplu taþýma araçlarý ve kamusal alanlar denetimlerini yapýyoruz. Vatandaþlarýmýzdan özellikle talebimiz sigara içmeyi masum bir alýþkanlýk olarak görmesinler uyuþturucu ve benzeri maddelere bulaþan çocuklarýmýza baktýðýmýz zaman temelinde sigara alýþkanlýðý yatýyor. Takip denetim ve cezalar sigara ile mücadelede yeterli deðildir. Toplumsal duyarlýlýk oluþmasý lazým bu konuda halkýmýzýn bizim kontrolümüzün dýþýnda kazanmýþtýr. L-Cysteine ve türevlerinin üretimi sýrasýnda farklý metotlara ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu anlamda bitkisel kaynaklý üretim öne çýkmaktadýr" diye konuþtu. Projeyle çürümeye yüz tutan bitkilere deðer katacaklarýný anlatan Ceritoðlu, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "Hitit Üniversitesi ile Ar-Ge çalýþmalarýmýzýn temel amacý ithal edilen gýda katký maddeleri arasýnda yer alan L- Cysteine'nin bitkisel kaynaklý olmasýný ve yüzde 100 yerli üretim haline getirmek ve atýl olarak yani çürümeye yüz tutmuþ bitkilere de deðer katabilmektir Bilindiði üzere, mikroorganizmalar, yüz yýllardýr aminoasit, enzimler vb. gibi pek çok yapýtaþýnýn elde edilmesinde kullanýlmýþtýr. Çalýþmamýzda, çeþitli suþlar ile vejeteryan fermantasyonu uygulayarak, L- Cysteine elde etmeyi planlamaktayýz. Bu amaçla kaynak olarak, proteinden zengin, üretimi sýrasýnda girdisi az olup çürümeye yüz tutmuþ, piyasa da satýþý mümkün olmayacak kalitedeki bitkiler kaynak olarak kullanýlabilecektir. Mahsulü bol olan nohut, kýrmýzý biber, buðday, yulaf, soðan, sarýmsak ve benzeri bitkilerden denemelerle en çok verim alabileceðimizden faydalanmayý hedeflemekteyiz. Proje çalýþmalarýmýz çürütme ve fermentasyon sonucu oluþan, fermantasyon ürünlerinin ekstraksiyonu, tanýmlanmasý ve saflaþtýrýlmasý ile devam edecektir.ýkinci etap çalýþmamýz bitkisel kaynaktan elde edilen L- cystine den ilaç hammaddesi olan Acetylcystein elde etmektir." Halk Saðlýðý Müdürlüðünden nefesle karbonmonoksit testi kendi öz kontrollerini yapmalarý gerekmektedir. Kapalý alanlarda sigara içiliyorsa gerekli tepkilerini ortaya koymalarýný ve müdahale etmeleri gerekmektedir. Saðlýk mutlu bir Türkiye diliyorum hepinize teþekkür ediyorum" dedi. Yýlmaz MERT

12 04 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE BESYO evraklarý Çarþamba ve Cuma günü alýnacak Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Spor Lisesi ve Beden Eðitimi Spor Yüksekokulu'na baþvuru için evrak isteyenler için gün ve saat belirledi. ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Spor Lisesi ve Beden Eðitimi Spor Yüksek Okullarý'na baþvuru için evraklarý almak isteyen öðrencilerin Çarþamba ve Cuma günleri saat saatlerinde baþvurmalarýný istedi. Kurtaran, bu gün ve saatler dýþýnda evrak verilmeyeceðini belirterek öðrencilerin maðdur olmamasý için bugün ve saatler arasýnda ASKF'ya baþvurmasýný istedi. Milað, göreve talip oldu "Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý" çalýþmalarýný deðerlendirdiler "25-30 Ekim 2016" tarihleri arasýnda Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde yapýlacak olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý organizasyonu ve Kuzey Kampüsümüzde yapýmý devam eden Spor Salonu ile ilgili bilgilendirme toplantý yapýldý. Rektörlük Senato Salonunda gerçekleþtirilen toplantýya; BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Genel Sekreteri Erdal Kanýk, BESYO Müdür Yardýmlarý Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan, Öðr. Gör. Emrah Cerit, BES- YO öðretim elemanlarý; Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker, Yrd. Doç. Dr. Aydoðan Soygüden, Yrd. Doç. Dr. Sema Can, Yrd. Doç. Dr. Zafer Doðru, Yrd. Doç. Dr. Bülent Kilit, Yrd. Doç. Dr. Güner Çiçek, Yrd. Doç. Dr. Yetkin Utku Kamuk, Öðr. Gör. Çalýk Veli Koçak, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker ve Uluslararasý Ýliþkiler Birimi personeli Okt. Esra Eker katýldý. BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner'in baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantý, Çorum'un tanýtým filminin gösterimi ile baþladý. Toplantýda konuþan Doç. Dr. Yamaner, Dünya Güreþ Þampiyonasý organizasyonun önemine ve büyüklüðüne dikkat çekerek þampiyona ile Çorum'a tarihi bir destan yazýlacaðýný ve bu organizasyonun baþka tarih ve destanlarý da beraberinde getireceðini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn öncülüðünde ve önderliðinde Dünya Güreþ Þampiyonasý organizasyonun alýndýðýna dikkat çekerek Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn Çorum için yaptýðý her þeyi kendisine ibadet olarak gördüðünü ifade eden Doç. Dr. Yamaner, Dünyanýn pek çok ülkesinden, çok sayýda spor insanýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek bu þampiyonanýn, üniversite ve il açýsýndan büyük bir önem taþýdýðýný ifade etti. Çorum tarihinde bu organizasyonun bir ilk olma özelliðini taþýdýðýný ve þampiyonanýn Çorum'un, Hitit Üniversitesi'nin tanýtýmý beraberinde eðitim, sanayileþme, kültürleþme noktasýnda da çok önemli bir misyonu yerine getireceðini ifade eden Doç. Dr. Yamaner, 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn üniversiteye kazandýrýlmasý katkýlarýndan dolayý baþta Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu (TÜSF) Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer olmak üzere sürece katký saðlayan herkese teþekkür etti. Genel Sekreteri Erdal Kanýk ise ülkemizin imkanlarýnýn geniþliðine dikkat çekerek üniversitedeki altyapý ve üstyapýlardaki projelerinin hýzla gerçekleþtirilmekte olduðunu ifade etti. "Önemli olan inanmak. Ýnandýðýnýz sürece bu ülkenin kaynaklarý çok fazla. Biz hep birlikte hareket edip kaynaklarýmýzý bir noktada birleþtirmemiz gerekiyor. Biz bunu baþarmaya çalýþýyoruz" diyen Genel Sekreter Kanýk, Kuzey Kampüsünde yapýmý devam eden Spor Salonuna iliþkin rakamsal deðerlendirmelerde bulunarak bu süreçte emeði olan tüm paydaþlarýmýza teþekkür etti. BESYO Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan da 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý web sayfasý hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak þampiyona logosunun kullanýmýnýn önemine vurgu yaptý. Bilgilendirme toplantýsý, Kuzey Kampüsünde yapýmý devam eden Spor Salonu inþaatýna yapýlan gezi ile sona erdi. Çorumlu Teknik adam Elvan Milað, Çorum Belediyespor'da görev almaya talip olduðunu belirterek "Çorumlu olarak þehrimizin takýmý için elimizi taþýn altýna koymaya talibim" dedi. Uzun yýllar Çorumspor'da ve bir çok kulüpte forma giydikten sonra yardýmcý antrenör olarakda görev yaptýðýný belirten Elvan Milað, çýraklýk dönemini geçirdiðini kalfalýk dönemini bitirdiðini ve artýk Ustalýk dönemine geldiðine inandýðýný söyledi. Çorum Belediyespor'da yönetimin kararýndan sonra Teknik Direktör olarak ilk görevi memleketinin takýmýnda yapmak istediðini belirten Elvan Milað "Kendimi geliþtirmiþ ve bu göreve hazýr hissediyorum. Ýlk olabilir ancak baþarýya aç bir teknik adam olarak ben Belediyespor'u çalýþtýracaðýma ve baþarýya ulaþtýracaðýma inanýyorum. Kadroyu çok iyi tanýyorum ve biliyorum. Üzerinde fazla oynamaya gerek olmadýðýna inanýyorum. Yönetim uygun görmesi halinde Çorum'lu bir teknik adam olarak bende elimi taþýn altýna koymak istiyorum. Ben bu göreve talibim ve bunu bir medeni cesaret olarak görüyorum" dedi. Veteranlar Basketbol Turnuvasý B.Salim Akaydýn B. Salim Akaydýn O. O. : 53 Yýldýrým Beyazýt Ý.H.O.: 38 HAKEMLER: Dursun Uðral, Candan Yýlmaz B. SALÝM AKAYDIN O. O.: Mehmet, Hasan Koçak, Mustafa Gayretli, Dinçer, Barýþ, Süleyman, Halit, Hasan Bal, Ercüment, Mustafa Bektaþ. YILDIRIM BEYAZIT Ý.H.O.: Adem, Ayhan, Besim, Murat Lafçý, Eray, Murat Sakýnmaz, Ümüt, Musa, Ali, Mustafa, Mert, Nazmi. Hitit kültür merkezi PERÝYOTLAR: 10-7, 10-10, 17-13, 16-8 Votorantim Çimento: 23 Hitit Kültür Merkezi: 61 HAKEMLER: Dursun Uðral, Candan Yýlmaz VOTORANTÝM ÇÝMENTO: Güray, Murat, Celal, Fatih, Birol, Ýbrahim, Hakan, Menderes, Kenan, Behçet. HÝTÝT KÜLTÜR MERKEZÝ: Mesut, Bekir, Ömer, Turgut, Cem, Engin, Baykan, Ýlker, Metin, Mustafa. PERÝYOTLAR: 12-10, 3-15, 2-11, Çeyrek finalde ilk maç bugün 20.ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda çeyrek final heyecaný bu akþam oynanacak maçla baþlayacak. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarla grup müsabakalarýnýn tamamlandýðý Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda çeyrek final ilk maçlarý bu akþam oynanacak. Bu akþam oynanacak olan maçta, D Grubunu lider olarak tamamlayan Metyol Yapý Ýnþaat ile B grubu ikincisi Kalehisar köyü takýmlarý karþýlaþacak. 1 Nolu Sahada oynanacak olan karþýlaþma saat 18.30'da baþlayacak. Bu maçýn galibi ilk yarý finalist olacak. Çeyrek finalde heyecan yarýn ve cumartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Spor- Toto 3. ligde mücadele eden Zonguldakspor, yeni sezona güçlü bir yönetimle girmek için çalýþmalarýný sürdürüyor. Geniþ kapsamlý bir yönetim oluþturmak Zonguldakspor'da geniþ kapsamlý yönetim olacak isteyen Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, ilçelerden de yönetime adam almak için giriþimlerini sürdürüyor. Ýlçelerde'de Zonguldakspor'u seven iþ adamlarý bulunduðunu ifade eden Caner, bu isimlerle görüþme halinde olduðunu belirtti. Kýrmýzý-Lacivertli ekibin Haziran ayý içinde kongreyi yapmasý bekleniyor.

13 YILDA SATILANLAR. Bu kadar olamaz diyeceksiniz. Cam ve çimento sanayi. Ünye Çimento A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13 YILDA SATILANLAR. Bu kadar olamaz diyeceksiniz. Cam ve çimento sanayi. Ünye Çimento A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13 YILDA SATILANLAR. Bu kadar olamaz diyeceksiniz Cam ve çimento sanayi Ünye Çimento A.Ş. Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş Trakya Cam Anadolu Cam Soda Sanayi Metal Sanayi ERDEMİR İSDEMİR ÇELBOR TAKSAN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kent Meydaný 2017 ye yetiþecek

Kent Meydaný 2017 ye yetiþecek AK Parti yere bir kapaklansa!... Av. Ömer Kýlýç Hakimiyet Köþe yazarý Av. Ömer Kýlýç, bu Pazar yapýlacak seçimlere iliþkin yazdýðý '7 Haziran'da geldiðimiz yeri unutmadan' baþlýklý yazýsýnda, seçmene kritik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI MART 2014 ARAŞTIRMA HAKKINDA Amaç & Yöntem Mart 2014 Türkiye Siyasi Gündem Araştırması PollMark Araştırma tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye Siyasi Gündem Araştırmalarının

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

AKP İKTİDARININ 12 YILLIK ÖZELLEŞTİRME TALANININ DEHŞET VERİCİ MUHASEBESİ

AKP İKTİDARININ 12 YILLIK ÖZELLEŞTİRME TALANININ DEHŞET VERİCİ MUHASEBESİ AKP İKTİDARININ 12 YILLIK ÖZELLEŞTİRME TALANININ DEHŞET VERİCİ MUHASEBESİ Dr. Ahmet Saltık www.ahmetsaltik.net profsaltik@gmail.com AYDINLIK'ın başarılı yazarlarından Sn. Mehmet AKKAYA, önemli bir araştırmacı

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı