2015'te 1306 proje tamamlanacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015'te 1306 proje tamamlanacak"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. "Biz halkýmýza güveniyoruz" asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI 04 HAZÝRAN 2015 PERÞEMBE 40 KURUÞ Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 7 Haziran seçimlerine sayýlý günler kala çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, ve parti yönetim kurulu üyeleri çarþý esnafýnýn sorunlarýný dinlemeyi ihmal etmedi. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Karakeçili Mahallesi, Çöplü Mahallesi, Albayrak Caddesi, Ilýca Caddesi, Osmancýk Caddesi civarýnda bulunan esnaflarý ziyaret eden Kayrýcý, halkýn sorunlarýný dinledi. 9 DA 2015'te 1306 proje tamamlanacak Teknokent'e ilgi yüksek Kýsa süre önce yapýmý tamamlanan Çorum Teknokent'e ilginin yüksek olduðu belirtildi. 9 DA AK Ocaklar'da Arslan Bolat dönemi AK Ocaklar Çorum Þubesinde yeni baþkan göreve baþladý. Mevcut Yönetim Kurulu Baþkaný... 2 DE 17 öðrencinden 17 þiir Atatürk Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü geleneksel þiir dinletisini geçtiðimiz günlerde okul tiyatro salonunda gerçekleþtirdi. 7 DE Ömer Arslan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, 2015 yýlýnda 82 milyon TL'lik bütçe ile geliþtirilen 1306 tane projenin tamamlanacaðýný, 2016 yýlýnýn sonunda ise tüm köylerin kilitli beton parke ve kanalizasyon alt yapýsýnýn tamamlanacaðý müjdesini verdi. Geçtiðimiz gün gerçekleþtirilen 2015 Ýl Özel Ýdaresi yaz sezonu açýlýþ programýnda konuþan Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, 2015 yýlý içerisinde Ýl Özel Ýdare'nin faaliyetler ve hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi yýlýnýn sonuna kadar tüm köylerde kilitli parke ve kanalizasyon alt yapýsýnýn tamamlanacaðýný belirten Arslan, kilometre yol ile Çorum'u birbirine baðladýklarýný ifade etti. Fen Lisesi'nde mezuniyet coþkusu Çorum Fen Lisesi eðitim-öðretim yýlý 17. dönem mezunlarýný törenle uðurladý.okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni saygý duruþunda 9 DA 5 TE Hafýzlýk Ýmam Hatip Ortaokulu açýlýyor Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýl Müftülüðü arasýnda imzalanan protokol ile eðitim öðretim yýlýnda ilkokulu bitiren öðrencilere yönelik, Ýmam Hatip Ortaokullarý Hafýz Yetiþtirme ve Akademik Baþarýyý Destekleme Projesi 17 Haziran 2015 tarihinden itibaren baþlýyor. Memur Sen Konfederasyonuna baðlý sendikalarýn Ýl yöneticileri istiþare toplantýsý yaptý. Toplantýya, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu DA "Bürokrasiyi engelleyici bir güç olmaktan çýkaracaðýz" 7 de Abdibey Camii'ne modern Kur'an Kursu Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði kuruldu Kýsa adý ÇOFSAD olan Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði kuruldu. Dernek Gürkan Yagmur, Altan Özeskici, Hakan Nergisli, Onur Tataroðlu, Demet Uyar, Mustafa Þahinkaya, Yýldýz Özbey'in kurucu üyeliðinde faaliyetine baþladý. 6 DA Kentpark ön yeterlilik ihalesine 47 baþvuru Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Kentpark'ýn ön yeterlilik ihalesi dün yapýldý. Belediye Meclis Salonunda gerçekleþtirilen ihaleye 18'i iþortaklýðý olmak üzere toplam 47 dosya verildi. Ýhalede ön yeterlilik için dosya veren firmalar þunlar: 10 DA Baro'dan Anayasa Mahkemesine 'nikah' tepkisi! Av. Sevinç Demirtaþ Þahin Çorum Barosu Kadýn Haklarý Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Av. Sevinç Demirtaþ Þahin, Anayasa Mahkemesi'nin imam nikahý için resmi nikah þartýný kaldýran kararý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýptal edilen düzenlemenin amacý, dini merasimin... 6 DA Abdibey Camii'nin bahçesine yer alan bina düzenlenen törenle yýkýldý. Binanýn yer aldýðý alan Kur'an Kursu ve abdesthane yapýlacak. Kent Meydaný Projesine start 7 De 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA Rektör Alkan'dan teþekkür mesajý 03:07 05:04 12:45 16:42 20:15 22: Sultan Abdülazîz Hânýn Þehit edilmesi (1876) - Kuzey Rüzgarlarý'nýn baþlamasý Ýnsan, söylemediði sözün hakimi, söylediði sözün mahkûmudur. Hazret-i Ali Radýyallahü anh Günün Þiiri Büyük Doðu Marþý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan rektörlük görevine yeniden atanmasý nedeniyle tebrik edenlere yayýmladýðý bir teþekkür mesajý ile teþekkür etti.mesajýna, "Hitit Üniversitesi Rektörü olarak yeniden atanmamý, tebrik mesajlarý ile veya bizzat ziyaret ederek kutlayan, verdikleri desteklerle bizleri yalnýz býrakmayan tüm gönüldaþlarýmýza en kalbi duygularýmla teþekkür ediyorum" diyerek baþlayan Rektör Alkan, "Þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da hep birlikte, omuz omuza baþarýlý çalýþmalar yapmaya ve büyük projeler gerçekleþtirmeye devam edeceðimiz inancýndayým. Bugüne deðin olduðu gibi, bundan sonrasýnda da tüm enerjimizle ve gayretimizle her alanda yakaladýðýmýz ivmeyi devam ettirerek Hitit Üniversitemizi ulusal ve uluslararasý bilim arenasýnda hakettiði konuma taþýyabilmek için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Hedefimiz, Hitit Üniversitesinin evrensel bilime ve eðitime yaptýðý katkýlarla dünyanýn saygýn üniversiteleri arasýnda yer almasýdýr.bu duygu ve düþüncelerle içtenlikle teþekkür eder, saygýlarýmý sunarým" Allahýn seçtiði kurtulmuþ millet! Güneþten baþýný göklere yükselt! Avlanýr, kim sana atarsa kement, Ezel kuþatýlmaz, çevrilmez ebet. Allahýn seçtiði kurtulmuþ millet! Güneþten baþýný göklere yükselt! Üniversite sanayi iþbirliðinin en güzel örneklerinden biri Çorum'da yaþanýyor Yürü altýn nesli, o tunç Oðuz un! Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. Nur yolu izinden git, KILAVUZ un! Fethine çýk, doðru, güzel, sonsuzun! Yürü altýn nesli, o tunç Oðuz un! Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. Aynasý ufkumun, ateþten bayrak! Babamýn külleri, sen, kara toprak! Þahit ol, ey kýlýç, kalem ve orak! Doðsun BÜYÜK DOÐU, benden doðarak! Aynasý ufkumun, ateþten bayrak! Babamýn külleri, sen, kara toprak! (1938) Necip Fazýl Kýsakürek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇTSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn yeniden rektör olarak atanmasýndan dolayý kutladýlar. Üniversite sanayi iþbirliðinin en güzel örneklerinden birinin Çorum'da yaþandýðýný belirten ÇTSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Rektör Prof. Dr. Alkan'ýn zaman mevhumu gözetmeden çalýþmakta olduðuna dikkat çekerek üniversitenin Çorum'a büyük bir canlýlýk kattýðýný ifade etti. Üniversitedeki hýzlý geliþmeleri çok yakýndan memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden ÇTSO Baþkaný Baþaranhýncal "Bir Çorumlu olarak Rektör Beyin tekrar görev almasýnda oy kullanan kullanmayan üniversitenin tüm akademik ve idari personeline Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý adýna teþekkür ederim" diyerek Rektör Prof. Dr. Alkan'a baþarýlar diledi. Üniversiten ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn her bileþeni ile üniversitenin yanýnda olduðunu belirterek bu birlikte hareketin, üniversite sanayi iþ birliðini "üniversite sektör" iþ birliðine dönüþtürdüðünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, ÇTSO ile üniversitenin pek çok somut çýktýlarý olan projeye imza attýðýný belirtti. Büyük bir azimle çalýþmalarýný yürüten üniversitenin tüm paydaþlarýndan aldýðý destek ve kurduðu sinerji ile nitel ve nicel olarak geliþtiðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, ziyaretlerinden ve üniversiteye saðladýðý desteklerden dolayý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a, ÇTSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'a ve Çorum Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan'a teþekkür etti. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6771 2,6781 EUR 2,9584 2,9599 STERLiN 4,0836 4,0861 2,1462 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER AK Ocaklar''da Arslan Bolat dönemi Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Tel: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Ocaklar Çorum Þubesinde yeni baþkan göreve baþladý. Mevcut Yönetim Kurulu Baþkaný Oðuzhan Þengül'ün istifasý sonucu boþalan AK Ocaklar Ýl Baþkanlýðý koltuðuna Arslan Bolat Yönetim Kurulu kararýyla seçildi. Arslan Bolat AK Ocaklar Ýl Baþkaný olmasý nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Selam, dua ve ahde vefa ocaðý olan AK Ocaklara il baþkaný olarak beni görevlendiren AK Ocaklar Genel Merkezimize ve AK Ocaklar Çorum Ýl Þube Baþkanlýðý yönetim kuruluna teþekkürlerimi sunuyorum. Dernekler kanununa göre hiçbir Sivil Toplum Kuruluþunun, hiçbir siyasi parti ile baðý olamaz ve ayný zaman da siyasi partinin de bir STK ile resmi bir baðý olamaz. Ama gönülden ve yürekten davasýna sevdalananlarýn amacýna hiçbir engel mani olamaz. Onun içindir ki, bizlerde sevdasý, davasý ve alný Ak olanlar olarak, alnýmýzýn Ak'ý ile duruþumuzu göstermekteyiz. Geliþen büyük Türkiye sevdasý ve davasý için, yeni sivil bir anayasa çýkartma arzusu içinde Baþkanlýk sistemini desteklediði için ve hedef 2023 ve 2071 diyerek büyük hedefler düþünerek önümüzü görmeye vesile olduklarý için bu seçim süresi içinde tüm il ve ilçelerimizle birlikte AK Partiye sonsuz destek olacaðýmýzý beyan ediyoruz. Bu düþüncelerimizle Hedef 2023 doðrultusunda aday gösterilen Çorum Milletvekili adaylarýmýz; Salim Uslu, Dr.Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ahmet Sami Ceylan'a 7 Haziran seçimlerinde baþarýlar diliyoruz. Rabbim yar ve yardýmcýmýz olsun. AK Parti için durmak yok, yola devam" dedi. Haber Servisi Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: HAZÝRAN PERÞEMBE 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 AKP döneminde satýlan daha binlerce taþýnmaz vardýr. Bu kadar kurum sattýlar.üçte birine yol yaptýk, saðlýk yatýrýmlarý yaptýk dediler. Peki Ya kalanlar ne oldu? Milletimiz adýna Yoluzluklarýn Hesabýný Soracaðýz. 13 Yýllýk AKP Ýktidarý döneminde Toplam 70 Milyar Dolara satýlanlar! Cam ve çimento sanayi Ünye Çimento A.Þ. Paþabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Þ Trakya Cam Anadolu Cam Soda Sanayi Metal Sanayi ERDEMÝR ÝSDEMÝR ÇELBOR TAKSAN Oymapýnar Barajý Seydiþehir Eti Alüminyum A.Þ ETÝ Alüminyum AÞ'ye ait Antalya Limaný Eti Alüminyum'a ait 4 Taþýnmaz GERKONSAN (Gerede Çelik Konstrüksiyon Ve Teçhizat Fabrikalarý San. Ve Tic. A.Þ.) DÝTAÞ (Doðan Yedek Parça Ýmalat ve Teknik A.Þ.) TÜMOSAN ORTADOÐU TEKNOPARK A.Þ. Tarýmsal Sanayi T.Z.D A.Þ. Sakarya Traktör Ýþletmesi SÜTAÞ Malatya Ýþletmesi, HEKTAÞ A.Þ. (Veteriner Ýlaçlarý ve Halk Saðlýðý Ýlaçlarý) Türkiye Gübre Sanayi AÞ (TÜGSAÞ) TÜGSAÞ A.Þ. Gemlik Gübre Sanayi A.Þ. Samsun Gübre San. A.Þ. Ýstanbul Gübre Sanayi A.Þ. Kütahya Gübre A.Þ. Ýstanbul Satýn Alma Müdürlüðü Binasý Þanlýurfa depolarý arazisi Tekirdað Depolarý Fatsa Depolarý TEKEL Alkollü Ýçkiler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Adana Sigara Fabrikasý Tokat Sigara Fabrikasý Bitlis Sigara Fabrikasý Ýstanbul Sigara Fabrikasý Malatya Sigara Fabrikasý Samsun-Ballýca Sigara Fabrikasý Ambalaj Fabrikasý Müdürlüðü Ankara Baþmüdürlük Binasý (Ýkiz Kuleler) Bodrum Tesisleri ve Taþýnmazlarý Gemlik Suni Ýplik Müessesesi Taþýnmazlarý Ýnegöl Kibrit Fabrikasý Taþýnmazlarý Ýstanbul Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Þ, Kastamonu Jüt Ýpliði Fabrikasý Makine ve Teçhizatý Kýbrýs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Þti. TEKA ile Sigara San. Ýþletmesi A.Þ.'ye ait puro marka ve varlýklar Ýzmir Yaprak Tütün Ýþletmesi Makine-Teçhizatý Çamaltý Tuz Ýþletmesi Müdürlüðü Ayvalýk Tuz Ýþletmesi Müdürlüðü Çankýrý Kaya Tuzlasý Tuzluca Tuzlasý Yavþan Tuzlasý Kaðýzman Tuzlasý Kaldýrým Tuzlasý Kayacýk Tuzlasý Kristal Tuz Rafine Sekili Tuzlasý SÜMER HOLDÝNG Adýyaman Ýþletmesi Bakýrköy Ýþletmesi Diyarbakýr Ýþletmesi Malatya Ýþletmesi Sarýkamýþ Ýþletmesi TÜMOSAN Ýþletmesi Sarýkamýþ Ayakkabý Ýþletmesi, Manisa Pamuklu Mensucat A.Þ. Beykoz Deri ve Kundura Ýþletmesi Çanakkale Sentetik Deri Ýþletmesi Yeþilova Halý Yün Ýplik ve Battaniye Fab. T. A.Þ. Akdeniz Ýþletmesinin Makine ve teçhizatlarý, ASELSAN Hisseleri BUMAS ERYAÐ Ýstanbul Ýmar Ltd. Þti. Mazýdaðý Fosfat Tesisleri Merinos Ýþletmesinin Makine ve teçhizatlarý, Merinos Halý Markasý Ortadoðu Tekonpark A.Þ. (%15.00 hisse) SÜTAÞ hissesi Tercan Ýþletmesi Makine ve Teçhizatlarý Þeker Fabrikalarý Adapazarý Þeker Fabrikasý Amasya Þeker Fabrikasý Kütahya Þeker Fabrikasý Et ve Balýk Üretim AÞ (EBÜAÞ) Manisa Et Ve Tavuk Kombinasý Samsun Soðuk Hava Deposu Mersin Soðuk Hava Depolarý Çeþitli illerde 11 Maðaza, 23 büro Enerji Sektörü PETKÝM TÜPRAÞ BURSAGAZ ESGAZ Baþkent Doðalgaz Daðýtým A.Þ. Elektrik Üretim AÞ(EÜAÞ) Akarsu Santralleri Ahlat Akarsu Santrali Akyazý Akarsu Santrali Anamur Akarsu Santrali Bayburt Akarsu Santrali Berdan Akarsu Santrali Besni Akarsu Santrali Bozkýr Akarsu Santrali Bozüyük Akarsu Santrali Bozyazý Akarsu Santrali Bünyan Akarsu Santrali Büyükkýzoðlu Akarsu Santrali Cerrah Akarsu Santrali Çað Akarsu Santrali Çamardý Akarsu Santrali Çemiþgezek Akarsu Santrali Deðirmendere Akarsu Santrali Dere Akarsu Santrali Dereköy Akarsu Santral Derinçay Akarsu Santrali Derme Akarsu Santrali Durucasu Akarsu Santrali Engil Akarsu Santrali Erciþ Akarsu Santrali Erkenek Akarsu Santrali Ermenek Akarsu Santrali Esendal Akarsu Santrali Finike Akarsu Santrali Girlevik Akarsu Santralleri Göksu Akarsu Santrali Hamitabat Elektrik Üretim Ve Tic. A.Þ. Hendek Akarsu Santrali Hoþap Akarsu Santralleri Ývriz Akarsu Santralleri Karaçay Akarsu Santrali Karaköy Akarsu Santrali Kayadibi Akarsu Santrali Kayaköy Akarsu Santrali Kernek Akarsu Santrali Kýsýk Akarsu Santrali Kiti Akarsu Santrali Koçköprü Hidroelektrik Santrali Kovada I Akarsu Santrali Kovada II Akarsu Santrali Koyulhisar Akarsu Santrali Kuzuculu Akarsu Santrali Malazgirt Akarsu Santrali Otluca Akarsu Santrali Pýnarbaþý Akarsu Santrali Sýzýr Akarsu Santrali Silifke Akarsu Santrali Sönmez Akarsu Santrali Suuçtu Akarsu Santrali Telek Akarsu Santrali Uludere Akarsu Santrali Visera (Iþýklar) Akarsu Santrali Zeyne Akarsu Santrali Termik Santraller Çatalaðzý Termik Santrali Kangal Termik Santrali Kemerköy Termik Santrali Kemerköy Liman Sahasý Orhaneli Termik Santrali Seyitömer Termik Santrali Soma Termik Santrali Tunçbilek Termik Santrali Yataðan Termik Santrali Yeniköy Termik Santrali Türkiye Elektrik Daðýtým AÞ (TEDAÞ) Akdeniz Elektrik Daðýtým A.Þ. ARAS Elektrik Daðýtým A.Þ. Baþkent Elektrik Daðýtým A.Þ. Boðaziçi Elektrik Daðýtým A.Þ. Çamlýbel Elektrik Daðýtým A.Þ. Çoruh Elektrik Daðýtým A.Þ. Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. Fýrat Elektrik Daðýtým A.Þ. Gediz Elektrik Daðýtým A.Þ. Ýstanbul Anadolu Yakasý Elektrik Daðýtým A.Þ. Meram Elektrik Daðýtým A.Þ Osmangazi Elektrik Daðýtým A.Þ. Sakarya Elektrik Daðýtým A.Þ Toroslar Elektrik Daðýtým A.Þ. Trakya Elektrik Daðýtým A.Þ. Uludað Elektrik Daðýtým A.Þ. Vangölü Elektrik Daðýtým A.Þ. Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Bankacýlýk OYAKBANK T. Sýnai Kalkýnma Bankasý Yapý Ve Kredi Bankasý A.Þ. Ýþ Bankasý Hisseleri T. Halk Bankasý Hisseleri Madencilik Mazýdað Fosfat Tesisleri Divriði Demir Madeni Hekimhan Demir Madeni Alümina Madeni Güney Ege Linyitleri Ýþletmesi Bursa Linyitleri Ýþletmesi TKÝ'ye ait ve no.lu maden ruhsatlarý ETÝ Holding ETÝ Bakýr AÞ ETÝ ELEKTROMETALURJÝ A.Þ. ETÝ Gümüþ A.Þ. ETÝ Krom A.Þ. Çayeli Bakýr Ýþletmeleri A.Þ. Karadeniz Bakýr Ýþletmesi (KBÝ) Samsun Ýþletmesi Murgul Ýþletmesi Giresun'da 2 Maden ruhsatý iþletme Hakký Devir Murgul Ýþletmesi Hidroelektrik Santrali Samsun'da varlýklar Sinop'da 1 Maden ruhsatý iþletme Hakký Devir Sigorta Sektörü Ray Sigorta A.Þ. Baþak Sigorta A.Þ. Ve Baþak Emeklilik A.Þ. SEKA Taþucu Tersane Alaný Afyon Ýþletmesi Aksu Ýþletmesi Balýkesir Ýþletmesi Kastamonu Ýþletmesi Akkuþ Ýþletmesi Çaycuma Ýþletmesi Karacasu Ýþletmesi Ank. Alým Satým Müdürlüðü Binasý Ardanuç Ýþletmesi Varlýklarý YÝBÝTAÞ KRAFT Torba Ýþletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) Ýskenderun Limaný Derince Limaný Mersin Limaný Taþucu Limaný Tersane Alaný, Ýskenderun ÝSDEMÝR Limaný Ereðli ERDEMÝR Limaný Türkiye Denizcilik Ýþletmesi (TDÝ) Çanakkale'ye ait 9 Gemi, Çeþme Limaný Deniz Nakliyatý T.A.Þ. 3 Tanker Dikili Limaný Fenerbahçe-Kalamýþ Yat Limaný Kuþadasý Limaný M/F Ankara Feribotu M/F Samsun Feribotu M/S Karadeniz Gemisi Nakliyat Ýnþaat Turizm Ýhracat Pazarlama A.Þ. Salýpazarý Liman Sahasý (GALATAPORT) Þehir Hatlarý Çanakkale Hizmetleri ve 9 Gemi Trabzon Limaný Turan Emeksiz Yolcu Gemisi Yakýt II Gemisi Türk Hava Yollarý (THY) Sabiha Gökçen Havaalaný THY - USAÞ Hisseleri THY- Lojman TÜPRAÞ USAÞ Hissesi Turizm ve dinlenme tesisleri Erciyes Sosyal Tesisi (Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý) Erciyes Sosyal Tesisi (DSÝ) Erciyes Sosyal Tesisi (Karayollarý Genel Müdürlüðü) Ataköy Otelcilik A.Þ. Ataköy Marina Ve Yat Ýþletmesi A.Þ Kuþadasý Tatil Köyü Yeditepe Beynelmilel Otelcilik Turizm Ve Tic. A.Þ. (% 26 hisse) Emekli Sandýðý Büyük Ankara Oteli Büyük Efes Oteli Büyük Tarabya Oteli Kýzýlay Emek Ýþhaný Kuþadasý Tatil Köyü Ýstanbul Hilton Oteli Çelik Palas Oteli Ýletiþim T.TELEKOM AyCell Çeþitli kurumlar OYAK ÝNÞAAT A.Þ. (%25 Hisse) Araç Muayene Ýstasyonu I. Bölge Araç Muayene Ýstasyonu II. Bölge MEYBUZ A.Þ. ARÇELÝK Hisseleri ASELSAN Elektrik San. ve Tic. A.Þ. Hisseleri ASPÝLSAN Askeri Pil San. ve Tic. A.Þ. Hisseleri HAVELSAN A.Þ. Hisseleri Ýstanbul Ýmar Ltd. Þti, KOÇ HOLDÝNG A.Þ. Hisseleri KTHY Kýbrýs Türk Hava Yollarý Ltd. Þti Hisseleri TOFAÞ Hisseleri AKP döneminde kapatýlan kurum ve iþletmeler SSK Eczaneleri (Tasfiye Edildi) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü (Tasfiye Edilerek Ýl Özel Ýdarelerine Devredildi) REYTEK Adana, Adýyaman, Besni, Kahta, Malatya, Akçaabat, Akhisar, Aydýn, Muðla, Milas, Bafra, Batman, Bekirhan, Beþiri, Kozluk, Kurtalan, Sason, Bitlis, Bursa, Ýnegöl, Hamdibey, Denizli, Acýpayam, Güney, Tavas, Buldan, Kale, Diyarbakýr, Silvan, Bismil, Hatay, Ýskenderun, Yayladað, Altýnözü, Ýstanbul, Ýzmir, Cumaovasý, Kemalpaþa, Tuzla, Yazýbaþý, Manisa, Kula, Salihli, Sarýgöl, Selendi, Osmancalý, Saruhanlý, Muþ, Samsun, Tokat, Erbaa, Gümüþhacýköy, Taþova Yaprak Tütün Ýþletme Müdürlükleri ve Diyarbakýr Yaprak Tütün Ýþletme Fabrikasý Müdürlüðü Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muðla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak Pazarlama ve Daðýtým Baþmüdürlükleri MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Bizimle Yürü Çorum

4 HABER Mavi Marmara duruþmasýna Selim Özkabakçý'da katýldý Ýstanbul Çaðlayan Adliyesi'nde görülen Mavi Marmara Davasýnýn 9. duruþmasý Mavi Marmara Aktivisti / Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý'nýn da katýlýmý ile devam etti. Mavi Marmara davasýnýn 9. duruþmasýnda ilk defa ifade veren Yeni Zelandalý Aktivist Nicola Lesley Enchmarch anlattýklarý ile herkesi þaþkýna çevirdi. Ýsrail'in Mavi Marmara gemisine gerçekleþtirdiði saldýrýda bacaðýna 2 kurþun isabet eden Nicola Lesley Enchmarch birçok yaralýnýn þahidiyken Cevdet Kýlýçlar da yaný baþýnda þehit edilmiþti. Nicolau uzun zaman Cevdet Kýlýçlar'ýn þehadetinin üzüntüsünü ve saldýrýnýn vahþetini üzerinden atamadý. Ýlk kez Mavi Marmara Davasý için ifade veren Nicola duruþmada verdiði ifadede Ýsrailli bir iþadamýnýn Ýsrail hapishanesine gerçekleþtirdiði skandal ziyareti mahkeme huzurunda anlattý. Nicola Lesley Enchmarch verdiði ifade de þunlarý anlattý: "Mavi Marmara yolcularý Ber Shawa hapishanesinde tutulurken iki kiþi "Yeni Zelanda büyükelçiliðinden geliyoruz" diye hapishaneye geldiler. Onlara "siz Yeni Zelandalý deðilsiniz. Ýsraillisiniz" dedim ve bu kiþilerle tartýþmaya baþladým. Bunun üzerine biri resmi memur biri de iþadamý olduðunu söyleyen kiþiler aldýklarý pasaportunu geri vermediler ve alýp hapishaneden gittiler. Bu iþadamý bana kartvizitini vererek kendisiyle kontak kurmamý ve yardýmcý olacaðýný söyledi. Sonradan öðrendim ki Ýsrail hapishanesinde Konsolosluk görevlisi gibi içeriye giren bu iþadamý Þimon Perez ve birçok Ýsrailli bakanýn da arkadaþý olan tüccar Gad Proper'di.' Tüm yolcularýn Ben Gurion havaalanýna gelecekken pasaportunun geri verilmediðini de aktaran Nicola ifadesine þu þekilde devam etti: "Önce Türkiye'ye sonra da ülkeme döndüm. Pasaportunu geri almak için Yeni Zelenda yönetimine baþvurdum. Yeni Zelendalý yetkililer 6-8 hafta arasýnda pasaportumu araþtýrdý. Pasaportum Tayland Bangkok'ta bulundu. Bu arada bu iþadamýnýn adýný internette araþtýrdýðýmda bu kiþinin oldukça meþhur zengin bir iþadamý tüccar olduðunu öðrendim. Pasaportumun farklý amaçlarla kullanýlýp kullanýlmadýðýndan emin deðilim."yeni Zelanda vatandaþý olan Mavi Marmara yolcusu Nicola Lesley Enchmarch duruþmada verdiði ifadenin ardýndan þikâyetçi olduðunu ve davaya katýldýðýný beyan etti. Daha sonra dinlenen maðdurlardan hukukçu Nedim Ahmed Khan (Pakistan), gözünün üzerinden yara alan Abdelkader Akani (Cezayir), diðer Cezayir vatandaþý olan gazeteci Azzedine Zehauf, lise öðretmeni Mansour Rebah, ve Doktor Mohamed El Yazid Mezoued ifade vererek þahit olduklarý katliam, yaralama, hýrsýzlýk, iþkence ve onur kýrýcý muameleleri Mahkeme huzurunda anlattýlar. Ýnterpol kararýnýn bir an önce Interpole gönderilip suçlularýn elini kolunu sallayarak dolaþmamalarý gerektiðini, tutuklu yargýlanmalarýný talep ettiler. Cezayirli Doktor Mohamed El Mezoud üzerinde hala þehit kanlarýnýn izi olan yeleði ile duruþma salonuna geldi ve doktor olarak çok sayýda yaralý ve 4 þehit hakkýnda þahitliklerini paylaþtý. 9. duruþmada son olarak ÝHH yönetim kurulu üyesi olan Osman Atalay ve Ahmet Emin Dað ifade verdiler. Ahmet Emin Dað Ýsrail askerlerinin cebinde yer alan ölüm listesinde ismi ve resmi olan kiþilerden birisi olarak direkt hedef alýnarak gelinen kiþilerden olduðunu, kendisini öldürmeye gelen kiþilerin serbestçe dolaþtýðýný Interpol kararýnýn bir an önce gönderilip uygulanarak tutuklanmalarýný talep etti. Osman Atalay "10 þehidin ruhu inciniyor. Neden Interpol kararý, 1 yýldýr bekletilerek Interpole, gönderilmiyor?" diyerek "Bu bizi Mavi Marmara yolcularýný incitiyor" dedi. Duruþmada maðdur avukatlarý, yabancý maðdurlarýn yabancý avukatlarý, sanýk Ýsrailli komutanlarýn avukatlarý ve maðdurlar ile þehit aileleri hazýr bulundular. Duruþmanýn sonunda ayrýca, geçen duruþmada verilmiþ olan karar üzere Türkiye Adalet Bakanlýðý'nýn Interpol Kýrmýzý Bülten Kararýný Interpole gönderilmesi hususunun akýbeti hakkýndaki durum sorulmuþtu. Cevaben Interpole Mahkeme kararýný göndermek zorunluluðu bulunan ve 1 yýldýr kararý bekleten Adalet Bakanlýðý'nýn Mahkemeye deðerlendirmenin devam ettiðine dair bir yazýlý beyanla tarihinde cevap verdiði görüldü. Maðdur avukatlarýnýn "Mahkemenin kararýna raðmen Interpol kararýnýn gönderilmesi hususunun yerine getirilmemesi ve Adalet Bakanlýðýnýn takdir ve karar yetkisinin olmadýðý" itirazýný sundu. Mahkeme sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna ve Interpol kararýnýn gönderilmesi hususunda sonucun beklenmesine ve akýbetin yeniden sorulmasýna karar verdi. Bir sonraki duruþmanýn tarihinde saat 10.00'da yapýlmasýna karar verildi. "Zulüm 1453'te Baþladý" söyleminin altýnda Fetihle baþlayan ezeli rekabet var Ensar Vakfý Çorum Þubesi'nin Turizm ve Kültür Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla düzenlediði "Bir Çaðýn Baþlangýcý: Fatih Fetih ve Yeni Medeniyet" konulu etkinlikler çerçevesinde Ortaköy ve Sungurlu ilçelerinde konferanslar veren Hitit Üniversitesi Öðr. Gör. Dr. Zekeriya Iþýk, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Iþýk, Ýstanbul'un fethini doðru anlamak için Chalcedon'dan Konstantinapol'e ve nihayet Ýstanbul'a dönüþen þehir tarihinin hem siyasi ve idari hem de sosyolojik ve þehircilik boyutlarýyla çok iyi analiz edilmesi gerektiðini belirtti. Fatih'in Ýstanbul'unun ne pagan dünyasýnýn basit kolonisine ne de Hristiyan dünyasýnýn surlar arkasýnda Grek ve Ortodoksluk üzerine bina ettiði tek düzelikteki ortaçað þehrine benzemediðini ifade eden Iþýk, Ýstanbul'un surlarý aþan mimarisi, farklý dil, din ve kültür çevrelerine açýlan evrensel anlayýþý, her biri sanat ve zanaat sahibi seçkin demografik yapýsý ile yeni ve yakýnçaðlarýn modern þehircilik vizyonunun temeli olacak þekilde inþa edildiðini kaydetti. Fethedilen þehir kadar fetheden liderin de önemli olduðunu belirten Iþýk, gerek Türk Ýslam tarihine gerekse dünya tarihine bu denli doðrudan etki etmiþ karizmatik liderlerin sayýsýnýn çok olmadýðýný söyledi. Iþýk, fethin dini ve manevi yönden bütün Ýslam dünyasýnda psikolojik deþarjýn zirve noktasýný teþkil ettiðini, o günden bugüne Doðu insanýnýn özgüvenini kamçýlayan çok önemli bir manevi iksir görevi ifa ettiðini belirtti. Iþýk, bu baðlamda aslýnda tarih boyu fethin, Ýslam dünyasýnýn güç ve prestiji aradýðý zamanlarýnýn feyiz kaynaðý, iç ve dýþ düþmanlara karþý verilen mücadelesinin direnç noktasý haline geldiðini bu nedenle dehem fethin hem de Fatih'in toplum muhayyilesinde her daim canlý olarak kaldýðýný kaydetti. Iþýk, bugün Türk Ýslam dünyasý için fethin zulmün, entrikanýn, kardeþ kavgasýndan beslenen mihraklarýn oyunlarý ve tuzaklarýna karþý Hz. Ýbrahim'in Hz. Musa'nýn davasý ile özdeþleþtirilerek kutsi bir mahiyete büründürüldüðünü böylece modern Nemrutlara ve Firavunlara karþý verilen mücadelelerin özeti haline geldiðini söyledi. "Zulüm 1453'te Baþladý" söyleminin tarihsel zeminine iþaret eden Iþýk, "Bu aslýnda "Güçlü Türk-Ýslam Devleti" ile onun karþýsýndaki muhalefetin en somut þekliyle fetihle baþlayan tarihi ve ezeli rekabetine de iþaret etmektedir" dedi. Iþýk, Osmanlý üzerinden milletin dinî ve manevi deðerleriyle hesaplaþma gayretinde olan çevrelere Sultan Mehmet'in gerek Ýslami gerekse pozitif ilimlerdeki bilgi ve donanýmý, en az dört, beþ dil bilen, edebiyat ve sanata düþkün olan entelektüel kiþiliði ve çaðlara ýþýk tutan vizyonuyla tokat gibi bir cevap verdiðini belirtti. Bugün için insanýmýzýn özellikle de gençlerimizin fetihten önemli dersler çýkarmasý gerektiðini ifade eden Iþýk, fethi Osmanlý Sultaný ve devlet erkânýnýn Bizans Ýmparatoru ve devlet ricalinden daha bilgili, daha donanýmlý, çaðýn dünyasýný anlamakta daha baþarýlý ve daha geniþ bir vizyona sahip olmasý ile sultan ve efradýnýn iman ve inanç ile yoðrulmuþ güçlü özgüvenin saðladýðýný belirterek gençlere hitaben, "Fatih demek siyasi, askeri, ekonomik, bilimsel ve teknolojik olmak üzere her alanda çaðýn en ileri seviyesinde olmak demektir. Fatih demek Hz. Muhammed sevdasýyla eþsiz naatlar yazabilecek kadar aþk ateþiyle kavrulmak ve sarsýlmaz bir iman ile yoðrulmaktýr. Eðer bugün sizler de bu hasletlere sahipseniz birer Fatihsiniz ve Yeni Türkiye sizin sayenizde daha nice baþarýlara yelken açmýþ demektir" þeklinde kaydetti. OKULLARDAKÝ SERGÝLERÝN DÝLÝ Önceden genç kýzlar annelerinin refakâtýnda özel uðraþý vererek çeyiz hazýrlamakla meþgul olurlardý.(gerçi þimdi çeyiz hazýrlýklarýnýn yerini sýnav hazýrlýklarý aldý. Kýzlarýmýz sýnavlarla uðraþýyor) Ýzdivaç döneminde ise görücüye çýkar ve gelin evinde sergilenirdi. Düðüne gelenler, neyi var neyi yok diye merak eden mahalleli bayanlar görmeye gelir ve daha sonra artýsý eksisiyle deðerlendirmeler daha doðrusu dedikodular yapýlýrdý. Bunu gören bir baþka kýz annesi benim kýzým içinde ayný þeyleri söylerler zannýyla daha iyisini yapmaya çalýþýrdý. Teþbihte hata olmasýn, okullarýmýzda öðrencilerimiz öðretmenleri refakatinde bir eðitim öðretim yýlýnda bazen bireysel, bazen grup olarak el emeði, göz nuru çalýþmalarýný görücüye çýkarýyorlar. ''Pazara tezgâh açan, müþteri bekler'' hesabý bu sergilerine ne kadar ziyaretçi gelirse ilgili okullarýn idarecileri, öðretmenleri, öðrencileri ve okulun temelini oluþturan velileri mutlu ediyor. Buda en doðal haklarý. Bende yýllardýr imkânlar oranýnda gelen davetlere, bazen de gelmeyen davetlere icabet etmeye çalýþýyorum. Biraz yazýyla, þiirle daha doðrusu toplumsal konularla iliþkisi olan biri olarak kendime göre yorumluyorum. Hele o çocuklarý görev alan anne - babalarýn mutluluðu ve fotoðraf çekebilmek için verdiði tatlý uðraþýlar, üzerine kitap yazýlabilecek kadar konu oluþturmaktadýr. Katýldýðýmýz sergilerde okullarýn öðrenci profiline göre sunulan eserlerde deðiþiklik gösteriyor. Þöyle ki; merkezi okullardaki sergilerde öðrenciler arabada seyahat ederken bilgisayar nasýl kolay kullanýlýr, televizyon izlerken, çocuk odasýnda uyuyan bebek aðladýðýnda nasýl haberdar olunur veya yazýn tatile gidince evdeki çiçeklerin otomatik olarak sulanmasý üzerine eserler sunarken, taþýmalý eðitimin yapýldýðý okullarda ise, öðrenciler el gýrgýrýndan hayvanlarýn otomatik kaþýmasýnýn yapýlmasýný, traktörün römorku devrildiðinde ön tarafýn devrilmeden kurtarýlmasýný, hayvanlara otomatik sistemle yem verilmesi gibi türlerde eserler göze çarpmaktadýr. ''Sanat ne oyun nede eðlencedir. O ancak ruhun dýþarýya vurarak kendisini göstermesi ihtiyacýdýr'' (E.Benite) veya 'Testinin içerisinde ne varsa, dýþýna o sýzar'' hesabý sunulan eserleri incelediðinizde öðrencilerin aile profili hakkýnda sizlere lisani haliyle bir þeyler veriyor. Kýrsal kesimden 4 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný gelen öðrenci emek vereceði esere kafa yorarken köydeki annesinin, babasýnýn, ablasýnýn günlük hayatta çektiði sýkýntýlarý hafifletebilmek adýna eserler üretmeye çalýþýyor. Sergiyi incelerken çocuklara ''bunu yapmak nerden aklýna geldi?'' diye soru yönettiðimizde hemencik ''öðretmenim, annem-babam çalýþýrken çok yoruluyorlar. Bende onlarýn bu yorgunluklarýný en aza indirebilmek adýna buluþ yapmaya çalýþtým'' diye cevap veriyorlar. Yahut ta çocuðun bir yakýný depremde, yangýnda, yýldýrýmda, selde, trafik kazasýnda vs maddi manevi zarar gördüyse o alanda zararý en aza indirebilecek þekilde bir þeyler üretmeye çalýþýyor. Bu çalýþmalar ciddiye alýnýrsa belki de gelecekte seri üretimin alt yapýsýný oluþturabilecek konumda çok harika buluþlar ortaya çýkacaktýr. IÞIKLI DEPREM TERLÝ- ÐÝ / AYAKKABISI: Serginin birinde öðrencinin ýþýklý terlik yaptýðýný gördüm. Çok hoþuma gitti. Bu geliþtirilebilir ve uzun ömürlü pil kullanýlabilir. Terliðin, ayakkabýnýn ýþýðý sadece ihtiyaç halinde kullanýlabilir. Bu durum deprem aný ve sonrasýnda önem arz etmektedir. Çünkü deprem anýnda elektrikler kesileceði için, binadan tahliye olunurken, cam kýrýklarýndan, çivilerden korunmada iþe yarayacaktýr. Veya özellikle okullarda, elektrik kesilmesinde panik yaþanmamasý için birinci kademe öðrenciler için tasarlanabilir. Bu tür etkinliklerde, özellikle olasý depremlerin, yangýnlarýn, sellerin, trafik kazalarýnýn vs. en az zararla atlatýlmasýna yönelik çalýþmalar yapmasý için öðrencilerine yön veren idarecilerimizi, öðretmenlerimizi ve o doðal saflýðýnda harika eserler ortaya sunan öðrencilerimizi kalbi dileklerimle tebrik ediyorum. Toplum olarak ancak yaþandýðýnda gündemimizde yer bulan, afetlere yönelik daha çok eserleri, vatandaþlarýmýzýn bilinçlenmesi adýna sergilerimizde görmek istiyorum. Kýsaca okullardaki yýl sonu sergilerini gezerken ayný zamanda o çocuklarýn aile ortamýný da bir nebze tanýma imkaný buluyorsunuz. Tabi bu biraz ziyaretçinin bakýþ açýsýna baðlý Genç saðlýkçýlar mesleðe hazýr Ýskilip Ýbn-i Sina Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi eðitim öðretim yýlýnýn tamamlandýðý þu günlerde 11. sýnýf ve mezun olacak genç saðlýkçýlar için "Yýl Sonu Beceri Eðitim Sýnavý" gerçekleþtiriyor. Sýnav sonunda baþarýlý olan 11. sýnýf öðrencileri bir üst sýnýfa, son sýnýf öðrencileri ise mesleklerine kavuþacaklar. Yapýlan deðerlendirme sýnavýnda ise öðrencilerin yýl boyunca gördükleri teorik ve pratik uygulamalarýn deðerlendirmesi yapýlýyor. Hastane Temsilcisi ve Meslek Öðretmenlerinden oluþan komisyon karþýsýnda ter döken öðrenciler ise yýl boyunca öðrendikleri bilgi ve becerilerini sergiliyorlar. 37 onbirinci sýnýf öðrencisi ve 27 mezun durumda bulunan öðrencinin katýldýðý sýnav 3 gün sürecek. Baþarýya ulaþan öðrenciler ise sýnav sonunda KPSS sýnav sonuçlarýna göre tercih yaparak görevlerine baþlayacaklar. Haber Servisi

Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna hatýra ormaný

Savcý Mehmet Selim Kiraz adýna hatýra ormaný BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MEB ve YÖK'ten seçim tatili asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Borsa konferansý. TSO ve KOSGEB'den. "Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz" Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest

Borsa konferansý. TSO ve KOSGEB'den. Ahilik geleneðini sürdürmeye çalýþýyoruz Çorum Özel Hastanesi'nden Eczacýlara jest BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM AKP söz VERMÝÞTÝ hani YÖK KALKACAKTI! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Kayrýcý, Belediyenin önünde Baþkan Torun'a yüklendi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçim çalýþmalarýna

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

Karaman'dan hac uyarýsý!

Karaman'dan hac uyarýsý! Karaman'dan hac uyarýsý! Ýmam Hatipte yeni öðrencilere rozet Prof. Hayrettin Karaman, hac için Kabe'ye gidenlere çok önemli uyarýlarda bulundu. Türkiye'de fýkýh dendiðinde akla ilk gelen isim olan Yeni

Detaylı