Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdar Efe ve Basýn-Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret ettiler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdar Efe ve Basýn-Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret ettiler."

Transkript

1 Sobadan zehirlendi kalpten vefat etti Çorum da da PKK lý var Çorumlu kimya öðretmeni Erol Tonga nýn mucidi olduðu çevreci makine Baþbakan Erdoðan dan tam BAYTOM Hürriyet te * HABERÝ 2 DE Genelkurma y Baþkanlýðý verilerin göre, Türkiye genelinde PKK lýlarýn bulunduðu bölgeler arasýnda ÇorumTokat-Sivas bölgesi de yer alýyor. * HABERÝ 4 DE Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdar Efe ve Basýn-Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret ettiler. Madde baðýmlýlarý kontrolümüz altýnda * HABERÝ 14 DE Ankara Yakup Aptal Köyü'nde yaþayan Çorumlu aile, sobadan sýzan gazdan zehirlendi. * HABERÝ 5 DE Kaza sonrasý minübüste bulunanlar saðlýk kontrolünden geçirildi. Facia ucuz atlatýldý Çorum-Ankara þehir giriþinde meydana gelen trafik kazasýnda iki kiþi yaralandý. * HABERÝ 5 DE Gülüm Düðün Salonu Ýç ve dýþ yeni dizayný ile 5. yýla özel salon yemeklerinde yarýsý peþin yarýsý kredi kartýna 5 taksitle tüm Çorumlu hemþehrilerimizin hizmetindedir. 25 MART 2013 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Adres: Gülabibey Mah. Baðcýlar 1. Cad. No: 5 Tel: Yiðit adam Yazýcýoðlu þehadetinin 4. yýlýnda anýldý Yazýcýoðlu, en zor günlerde milletin sýðýndýðý limandý' Þehit oluþunun 4. yýlýnda sevenleri tarafýndan anýlan Anadolu'nun yiðit evladý þehit lider Muhsin Yazýcýoðlu, vefatýyla hüzne boðduðu yürekler tarafýndan minnet ve hasretle yâd edildi. * HABERÝ 4 DE MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, AK Parti den hesap soracak tek gücün MHP olduðunu söyledi. * HABERÝ 7 DE Tufan Köse Baþbakan a sordu CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Baþkanlýðý na Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn yanýtlamasý istemiyle verdiði soru önergesinde Tufan Köse ODTÜ de kadro açýðý iddiasýný gündeme getirdi. * HABERÝ 2 DE Ýlim ve irfan eðitimi sadece devletten beklenmemeli' Belediye eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy, ilim ve irfan eðitiminin sadece devletten beklenmemesi gerektiðini söylediði Prof. Dr. Arif Ersoy konferansýnda, vakýflarýn varlýðýnýn ve artýyor olmasýnýn bir rahmet olduðunu dile getirdi. Çorum Büyük Birlik Partisi il ve merkez ilçe baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen, '21. Yüzyýlda Bir Yiðit Alperen Muhsin Yazýcýoðlu' paneli Þeker iþçileri seçimini yaptý Sefer Kahraman güven tazeledi Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi 7. Olaðan Genel Kurulu önceki gün yapýldý. Ýki adayýn yarýþtýðý genel kurulda 267 oy alan Sefer Kahraman güven tazeleyerek üçüncü kez Þeker-Ýþ Þube Baþkanlýðý na seçildi. Diðer baþkan adayý Bülent Taþtan ise 19 oyda kaldý. * HABERÝ 10 DA Alacahöyük'teki kazýlar, yüz yýlý aþkýn süredir devam ediyor. Prens mezarlarýna kameralý' koruma Sefer Kahraman Belediye, yaþlýlarý unutmadý Hititlere ait prens ve prenses mezarlarýnýn bulunduðu Çorum'daki Alacahöyük ören yerine, insan kaynaklý tahribatýn engellenmesi ve daha iyi korunabilmeleri amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kamera sistemi kuruldu. * HABERÝ 6 DA Ulu çýnarlarýmýza þükran borçluyuz Çorum Belediyesi, Yaþlýlar Haftasý nedeniyle önceki gün Ýnci Restoran da yemek verdi. Evde bakým hizmeti sunulan yaþlýlarýn onur konuðu olduðu yemekte konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Bugünlerimizin mimarý, ulu çýnarlarýmýza þükran borçluyuz dedi. * HABERÝ 6 DA * SAYFA 9 DA Hesap soracaðýz Baþkan Külcü, Bugünlerimizin mimarý büyüklerimize þükran borçluyuz dedi. * HABERÝ 11 DE Yeni Renault Clio Sport Tourer, Sima Otomotiv de görücüye çýktý. Sima, Renault un yeni modellerini tanýttý Yeni Clio Sport Tourer Çorum da * HABERÝ 11 DE

2 2 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Demiryolu ile ilgili SAKLANAN SÖZ V atandaþ demiryolu konusunda kafa yoruyor. Müdavim bir okurumuz demiryolu hayalimizi farklý bir pencereden deðerlendirmiþ. Osmanlý ile Türkiye Cumhuriyeti döneminde inþaa edilen demiryolu aðýnýn istatistikî bilgilerini aktardýktan sonra, Abdülhamit Han'ýn demiryoluna verdiði öneme hassaten dikkat çekmiþ. Okurumuz sözü Çorum'un demiryolu talebine getirip noktalamýþ. Ýþte o çalýþma; ABDÜLHAMÝT VE DEMÝRYOLLARI YOL MEDENÝYETTÝR Ulaþýmýn geliþmesi ile üretimin artmasý ihracatýn geliþmesi ve kontrolü ülke menfaatleri için çok önemlidir yýlýnda imparatorlukta demiryolu uzunluðu 1780 km'dir 2. Abdülhamit döneminde 5792 km demiryolu yapýlmýþtýr. Osman devleti döneminde yapýlan demiryolu 8334 km. Bunun cumhuriyet sýnýrlarýnda kalaný 4138 km arasý 3768 km demiryolu yapýldý arasý 945 km demiryolu yapýldý 2004 sonrasý 1085 km bitti km yol devam ediyor. HÝCAZ DEMÝRYOLU-1564 KM Hicaz demiryolu ordunun hicaz ve ve yemen ulaþmasý için çok önemli idi. Ýngiliz ayaklanmalarýna karþý hýzla hareket edilebilecekti. Devletin maddi imkanlarýnýn yetersiz olmasýna raðman yüzde 10'a yakýný Mýsýr ve Hindistan'daki müslümanlarýn baðýþý devlet yöneticilerinin yardýmlarý ve Büyük Sultan ýn kendi parasýndan verilerek yapýldý. Sadece Anadolu demiryolu hattý bittikten sonra ton buðday ihracatý oldu. Gelelim Çorum'u ilgilendiren kýsma; Habertürk Gazetesi Ulaþtýrma Bakanlýðý ile TCDD'nin 2023 ve 2035 yýllarýna iliþkin hýzlý tren hatlarýyla ilgili yaptýðý çalýþmanýn ayrýntýlarýna ulaþmýþ. Buna göre; TCDD, 10 bin kilometre hýzlý yeni tren hattý inþaa edecek. Hýzlý trende büyük hedef 2023 yýlýnda Kars ile Kýrklareli'ni hýzlý trenle birbirine baðlamak. Kars'tan hýzlý trene binecek bir yolcu, Erzurum, Erzincan, Sivas, Çorum, Ankara, Adapazarý, Ýstanbul, Tekirdað üzerinden Kýrklareli'ne ortalama 200 kilometre hýzla seyehat edecek. Bu arada 2023 yýlýna kadar Trabzon'a hýzlý tren hattý inþaa edilecek. Hedefe ulaþmada en önemli sorun ise finansman. Ulaþtýrma BakanUlaþtýrma Bakaný ile Çorum siyasetçileri arasýnda yapýlan görüþmede lýðý sonuca ulaþacak bazý çalýþmalar yapýyor. Çorumlu ya þimdiden açýklanmasý istenmeyen bir sözden bahsediliyor. Gazetenin yaptýðý çalýþmada bizim açýmýzdan Çorum un demiryolu hayali ile ilgili yeniden çeliþkili tarihler ortaya atýlýyor. demiryoluna iliþkin çeliþkili tarihler tekrar depreþiyor. Çorum'un hýzlý trene ulaþma hedefi 2035 olarak gösteriliyor. Biz 2023'e geç derken, tarihi 2017 ye çekmeye gayret ederken, karþýmýza þüpheli tarihler çýkýveriyor. Çorum Milletvekilleri ile Ticaret ve Sanayi Odasý nýn daha önce Ulaþtýrma Bakaný ile yaptýðý görüþmede þimdilik kamuoyuna açýklanmasý uygun bulunmayan bir geliþmeden bahsediliyor. Yani Ulaþtýrma Bakaný, demiryolu hayalimiz için 2023 ten önce bir tarihin Çorum un lehine sonuçlanabileceðini, ancak bunun Çorumlu ile þimdilik paylaþýlmamasýný istemiþ. Umarýz memleketimiz için farklý geliþmeler yaþanýr da, treni 2035 e kadar beklemeyiz. Önceki gün Konya-Eskiþehir yüksek hýzlý tren hatýný açan Baþbakan ýn, Eskiþehir e hýzlý trenle girip vatandaþý selamlamasýný gördük, imrendik, gýpta ettik. Darýsý bizim baþýmýza... ODTÜ de kadro açýðý iddiasý ÇANAK ANTENÝ KALDIRIYORUZ Ý NEXT&NEXTSTAR MACHINA Mükemmel 3D Deneyimi... Next Machýna 3D Uydu Alýcýsý ile Kusursuz Görüntü Görüntü kalitesine önem verenlerin tercihi Next Machina 3D, TV keyfine keyif katýyor. Uydu sistemlerinde lider marka Next&Nextstarýn, en son teknolojiyle ürettiði Next Machina 3D, içerdiði teknolojik iþlev seçenekleri ile TV keyfi ve kaliteli görüntüyü bir arada sunuyor. Next&Nexstarýn, Türk ve Koreli mühendisleri tarafýndan, son teknoloji ile üretilen Next Machina 3D Uydu Alýcýsý, kaliteyi arayanlarýn bir numaralý tercihi. ARM CORTEX-A9 mimarisi ile üretilmiþ cihaz, sahip olduðu üstün özellikler sayesinde, ileriye dönük teknoloji ile geliþtirilebilme ve uzun yýllar kullaným olanaðý saðlýyor. Öte yandan Türkiyede bir ilk olarak, ister uydudan, ister IPtv üzerinden gelen görüntüyü, ister USB baðlantýlý harici bir bellekten 3 boyutlu filmi Power 3D GPU teknolojisi ile 2Dye çevirmeyi de mümkün kýlýyor. Reklam sevmeyenler için Nextstardan müthiþ bir icat Dizi veya filmin en heyecanlý yerinde ansýzýn yayýna giren reklamlardan dert yananlar için Next&Nextstar tarafýndan geliþtirilen uydu alýcýsý, isteðiniz doðrultusunda, reklam baþladýðý an kumanda ile artýrabileceginiz süre ile reklam filtresini devreye sokuyor. Siz kanallarda dolaþýrken reklam bittiðinde o kanala otomatik olarak geri dönüyor. Uydu alýcýsý ve güvenlik kamerasý bir arada Güvenlik sistemleri ile yeni projelere imza atan Next&Nextstar, uydu alýcýsý ile ev güvenliðini ilk kez bir araya getirdi. Cihazla uyumlu bir pc web kamerasýný ürüne takarak evinizin güvenliði saðlayabilirsiniz. Ýnternete baðlý uydu alýcýnýz kapalýyken bile, internetinizin IPsini herhangi bir browser uzerinden (pc, tablet, bilgisayar) kameranýza baðlanabilir ve ortamý izleyebilirsiniz. ngiltere de en itibarlý üniversiteler arasýnda ilk 60 a giren Orta Doðu Teknik Üniversitesi nde (ODTÜ) son dönemde akademik personel açýðý oluþtuðu iddia edildi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Baþkanlýðý na Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn yanýtlamasý istemiyle verdiði soru önergesinde kadro açýðý iddiasýný gündeme getirdi. Milletvekili Köse, Baþbakan Erdoðan a þu sorularý yöneltti: Youtubedan görüntü izlemek mümkün KULLANIM ÝZNÝ VERÝLMÝYOR ODTÜ Rektörü Ahmet larýn kullaným izni beklemekacar ýn açýklamasýna göre tedir. Bu durum doðru ise ODTÜ, verilmeyeceði kanamevcut kadrolarýn kullaným Orta Doðu Teknik Üniatiyle kadro artýrýmýndan vazizni neden verilmemektedir? versitesi nin mevcut kadrosu geçmiþ, ancak mevcut kadro(hürriyet) nedir ve kadro açýðý var mýdýr? Varsa bilime ve eðitime destek amacý ile bu açýðý kapatmayý düþünüyor musunuz, eðer açýk yok ise artan öðrenci sayýsýna paralel olarak kadro artýrýmý söz konusu mudur? Yasin BASAR ( ) - Veysel ÖNCEL ( ) KLAS PASLANMAZ Balkon * Merdiven Korkuluðu * Ferforje * Demir Doðrama Küçük Sanayi Sitesi 14. Sk. No: 17 ÇORUM Tel: Bilinen tüm video ve ses formatlarýný destekleyen Next Machina 3D Uydu Alýcýsý, ayrýca web tarayýcýsý ile internette dolaþabilmek, Youtubea girmek ve video indirmek gibi imkanlarý da mümkün kýlýyor. Sadece pc üzerinden izleyebildiginiz internet TV linki olduðunda ise Next Machina 3D uydu alýcýsýna linki girip yayýný televizyondan seyretmek de mümkün. Ayrýca bölme özelliði ile ekran dörde bölenerek ayný anda 4 farklý yayýný izleme imkaný da sunuyor. KAYIKÇILAR YAPI PVC KAPI PENCERE SÝSTEMLERÝ, BALKON MERDÝVEN KORKULUÐU, ALÜMÝNYUM DEMÝR DOÐRAMA, PASLANMAZ MERDÝVEN KORKULUÐU, FERFORJE. AYYILDIZ ELEKTRONÝK Adres: Ulukavak Mah. Mavral Sok. No: 39/A Tel: Çorumlu kimya öðretmeni Erol Tonga nýn mucidi olduðu çevreci makine Baþbakan Erdoðan dan tam not aldý. B irleþmiþ Milletler Sürdürülebilir Kalkýnma Konferansýnda Türkiye yi temsil eden BAYTOM bitkisel atýk yað toplama makinesiyle kýzartma yaðlarýnýn lavabolara dökülmesinin önüne geçilmesi planlanýyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a sunulan çevreci makine Baþbakan Erdoðan dan tam not alýrken kasasý da yenilendi. Bitkisel Yað Sanayicileri Derneði nin teþvikiyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliþtirilen BAYTOM da seri üretime geçildi. Çorum da bir kimya öðretmeninin üç yýl süren çalýþmasýyla Türk buluþu olarak ortaya çýkarýlan BAYTOM, yakýn zamanda ev hanýmlarýna destek olacak. (Ç.HAK:664) AVM VE MARKETLERDE Küçük Sanayi Sitesi 15. Cd No: 18 (Yapý Kredi Bankasý Karþýsý) ÇORUM Tel: Gsm: Belediyeler tarafýndan AVM ve Market gibi alýþveriþ ortamlarýna, halk pazarlarýna, okullara yerleþtirilecek olan çevreci makine 1 litre atýk yað karþýlýðýnda 50 kuruþ para ödülü verecek. Evlerdeki kýzartma yaðlar artýk lavabolara deðil BAYTOM a dökülecek. Uzmanlar lavabolara dökülen her 1 litre atýk yaðýn milli ekonomiye 100 kuruþtan fazla zarar verdiðini söylüyor. Ayrýca lavabo ve boru týkanýklýklarýna yol açmýþ olmasý dolayýsýyla yaðmur sularýnýn akýþýna da engel oluyor. Uzmanlar, 1 Litre atýk yaðýn 1 milyon litre temiz suyu kirlettiðini ifade ediyor. BAYTOM Rio de Janeiro da geçen yýl Türkiye yi temsil eden 7 projeden biri olmuþtu. Kasasý yenilenen BAYTOM un seri üretimine de Çorum daki tesislerde geçildi. Yetkililer ilk yýl için yýlda bin adet beþ yýl içinde de 20 bin adet makine üretimini hedefliyor. (Hürriyet) (Ç.HAK:616) BAYTOM Hürriyet te KANTAR OTOMOTÝV Skoda Yetkili Servisi Tufan Köse YETKÝLÝ BAYÝÝ PVC SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYAT Muhammed KAYIKÇI ( ) Yusuf ERDEM ( ) 9.40 METRESÝ Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No: 38 ÇORUM Tel:

3 PAZARTESÝ 25 MART VEFAT ve TEÞEKKÜR Deðerli arkadaþým Kooperatifimiz Üyesi ve Muhasibimiz Kazým Ýpek in muhterem eþi Meryem Ýpek in elim bir kaza sonucu genç yaþta vefatýndan dolayý camiamýzýn bu acý gününde bizi yalnýz býrakmayan, bulunmasý için her türlü desteðini saðlayan baþta (Ç.HAK:717) Sabri Baþköy Valimiz Sayýn Garnizon Komutanýmýz J. Kd. Alb. Sayýn Hakan Saraç Ýskilip Kaymakamýmýz Sayýn Mehmet Yýlmaz Çorum AFAT Müdürü Elvan KAYA Samsun Emniyet Müdürlüðü Dalgýç Ekibi Ankara Jandarma Asayiþ Özel Komutanlýðý Arama Kurtarma (JAK) Taburu Ýskilip Jandarma Komutanlýðý Personeli Yüzbaþý Hakan DURMUÞ Kýdemli Çvþ. Mustafa ÖZEL Þerif ÞENTÜRK Uzman Jandarma Er Sefer BALDIK Çorum AK Parti Ýlçe Yönetimi Þerif ÞENTÜRK Ýskilip Karaburun Köyü Muhtarý Mehmet ÖZTÜRK Karaburun Köyü halký ve çevre köylerine Çorum Sebzeciler ve Pazarcýlar Odasý Baþkaný Mehmet Yavþan ve Üyeleri kurtarma ekiplerine yardým eden S.S. Obruk Barajý Su Ürünleri Kooperatifi Üyeleri; Ýskender GÜL, Muhammed ÝPEK, Ali CEYLAN, Hasan ÝMAL, Ayhan GÜL, Menderes ÝMAL, Murat ÞENTÜRK, Baþkan Yardýmcýsý Murat KIDAK Denetim Baþkaný Musa TÜR Telefonla arayan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami CEYLAN Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn KILIÇ Tarým Hayvancýlýk ve Su Ürünleri Þube Müdürü Erkal GEDÝKLÝ Kýrsal Kalkýnma ve Örgütlenme Þube Müdürü Türkay TUFAN Tarým Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Yusuf ÞAHÝNBAÞ Çorum Eski Tarým Ýl Müdürü Orhan SARI Ýskilip Tarým Ýlçe Müdürlüðü Mühendisi Çaðlar SÝVRÝ Personel Akgül BALCI, Ahmet TÖREMÝÞ Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali UYANIK Ýsa GÜMÜÞ e teþekkür ederiz. S.S. Obruk Barajý Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu adýna Baþkan Mustafa ÞENTÜRK

4 4 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Yiðit adam Yazýcýoðlu þehadetinin 4. yýlýnda anýldý 'Yazýcýoðlu, en zor günlerde milletin sýðýndýðý limandý' (Ç.HAK:720) Erol Taþkan ehit oluþunun 4. Þyýlýnda sevenleri tarafýndan anýlan Anadolu'nun yiðit evladý þehit lider Muhsin Yazýcýoðlu, vefatýyla hüzne boðduðu yürekler tarafýndan minnet ve hasretle yâd edildi. Panel Baþkaný Mustafa Güçlü, panelin açýlýþ konuþmasýnda, "O, bu milletin en zor günlerinde sýðýnacaðý bir limandý. Kendisi ile ayný görüþü paylaþmayan insanlar bile, O'nun adalet ve dik duruþuna güvenirdi" dedi. Çorum Büyük Birlik Partisi il ve merkez ilçe baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen, '21. Yüzyýlda Bir Yiðit Alperen Muhsin Yazýcýoðlu' paneli, Afra Panelin devam eden bölümünde, konuþmacýlar Muhsin Yazýcýoðlu ile ilgili anýlarýný anlattý. (Fotoðraflar: Hurþit Bozkurt) BAÞSAÐLIÐI AK Parti Çorum Ýl Baþkanýmýz Düðün Salonu'nda düzenlendi. Büyük Birlik Partililer'in dýþýnda, çok farklý kesimlerden de katýlýmcýlarýn olduðu programda, zaman zaman gözyaþlarýna hakim olunamazken, Sayýn Ahmet Sami Ceylan'ýn amcasý, deðerli insan Kemal Ceylan ýn vefatýndan derin üzüntü duydum. Merhuma Allah tan rahmet, yakýnlarý ve tüm dostlarýna baþsaðlýðý dilerim. Mekâný Cennet olsun. Galip Ýnþaat Galip Çatalpelit Çorum Büyük Birlik Partisi il ve merkez ilçe baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen, '21. Yüzyýlda Bir Yiðit Alperen Muhsin Yazýcýoðlu' paneli gerçekleþtirildi. gönüller bir kez daha Muhsin Yazýcýoðlu'nun yiðitliðine, þehitliðine, dava ve devlet adamlýðýna þahitlik etti. Tekbirlerle gerçekleþen saygý duruþundan sonra okunan Ýstiklal Marþý ile baþlayan program, Hasan Çakmak'ýn okuduðu Kur'an tilavetiyle devam etti. Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun hayatýndan ve milyonlarýn uðurladýðý cenaze töreninden kesitlerin sunulduðu sinevizyon gösterisi, salondakileri bir kez daha göz yaþlarýna boðarken, panele Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, BBPMerkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, SPÝl Baþkaný Yakup Taþ, çok sayýda sendika yöneticisi, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. BBPMerkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel'in açýlýþ konuþmasýyla selamladýðý panelde, oturum baþkanlýðýný Eðitimci Kamu Çalýþanlarý Sendikasý Genel Baþkaný Mustafa Güçlü yaparken, Türk ocaklarý Genel Sekreteri Orhan Kavuncu ve Alperen Ocaklarý Eski Genel Baþkaný Doðan Öztaþkýn panelin konuþmacýlarý oldu. Güçlü, panelin açýlýþýnda Muhsin Yazýcýoðlu'nun tüm hayatý boyunca herþeyini milletin birliði ve beraberliði için vakfettiðini, millimanevi deðerleri benimseyen her ailenin, Muhsin Yazýcýoðlu'nu kendi ailesinin bir ferdi gibi gördüðünü söyledi. Yazýcýoðlu'nun tarihe mâl olan, "Ben, namlusunu millete çeviren silaha selam durmam" sözünü bir kez daha hatýralarda yenileten Güçlü, "O, bu milletin en zor günlerinde sýðýnacaðý bir limandý. Kendisi ile ayný görüþü paylaþmayan insanlar bile, O'nun adalet ve dik duruþuna güvenirdi" dedi. Panelin devam eden bölümünde, konuþmacýlar Muhsin Yazýcýoðlu ile ilgili anýlarýný anlattý. Çorum da da PKK lý var enelkurmay Baþkanlýðý verilerin göre, Türkiye genelinde GPKK lýlarýn bulunduðu bölgeler arasýnda Çorum-Tokat-Sivas bölgesi de yer alýyor. Haber7.com da yer alan haberde, teröristbaþý Abdullah Öcalan'ýn PKK'ya "sýnýr dýþýna çekilin" mesajý yurtiçindeki terörist sayýsýný gündeme getirdiði belirtilerek, Genelkurmay Baþkanlýðý nýn bu konudaki verilerine dikkat çekildi. Haber þöyle: Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn verilerine göre, PKK yurt içinde 1400'e yakýn terörist bulunduruyor. Sabah'ta yer alan habere göre bunlarýn yüzde 40-45'inin suça karýþmadýðý tahmin ediliyor. Bu verilere göre, sýnýrdan yaklaþýk 800 terörist ekilirken, 600 örgüt üyesi suça karýþmadýðý için yurt içinde kalýp ailelerine kavuþabilecek. Çekilmenin 2013 yýlýnýn Aralýk ayýnda tamamlanmasý öngörülüyor. Genelkurmay verilerine göre örgüt þimdiye kadar yurt içinde arasýnda terörist bulunduruyordu. Ancak bu sayý Türk Silahlý Kuvvetleri'nin 2012'de gerçekleþtirdiði etkin operasyonlar sonucunda arasýna çekildi. Raporlara göre Kuzey Irak'taki PKK'lý sayýsý ise dolayýnda. Kandil Daðlarý'nda bin 400 civarýnda PKK'lýnýn bulunduðu belirtiliyor. Genelkurmay verilerine göre PKK'lýlar yurtiçinde aðýrlýklý olarak 'Van-Hakkari-Þýrnak', 'Muþ-Bingöl- Tunceli-Diyarbakýr', 'Hatay', 'Çorum-Tokat- Sivas' olmak üzere 4 bölgede bulunuyor. Öte yandan Öcalan 'ýn 'sýnýr dýþýna çekilin' mesajýndan sonra, örgütün Kandil Daðý'ndaki liderlerinden Murat Karayýlan'ýn PKK'lýlara telsizle 'eylemsizlik' pozisyonuna çekilmeleri talimatý verdiði ancak geri çekilme konusunda herhangi bir konuþma yapmadýðý öne sürüldü. ÝÞTE O TERÖRÝST SAYISI Karadeniz Açýlým Grubu (Samsun-Tokat-Amasya-Giresun): (Sivas ve çevresi): 5-10 (Malatya-Adýyaman-Gaziantep-Kahramanmaraþ): 9-10 Mardin: (Siirt-Þýrnak): (Kuzey Irak ve sýnýr): (Habur Çayý-Zap suyu): (Çukurca sýnýrý-kuzey Irak Sýnýrý): Hakkari ve Çevresi: (Batman-Bitlis-Muþ): (Elazýð-Diyarbakýr): (Ardahan-Kars-Iðdýr): (Erzurum-Bingöl): (Tunceli ve çevresi): Hayrettin Karaman Ýsyan ve sonuçlarý Geçmiþ zamanlarda hemen her yerde eþkýya, haydut, yol kesen; cana, mala, ýrza saldýranlar olmuþtur. Ayný zamanda yöneticilere ve yönetenlerin baðlý bulunduklarý sisteme muhalefet edenler de olmuþtur. Bunlarýn örgütlü veya topluluk halinde bulunanlarý devlet için zaman zaman büyük bir gaile teþkil etmiþtir. Devlet asayiþ ve huzuru saðlamak için iki yoldan yürümüþtür: 1. Asker ve diðer güvenlik güçlerini göndermiþ, þiddete þiddetle mukabele etmiþ ve eþkýya ile silaha sarýlan muhalifleri etkisiz hale getirmiþtir. 2. Hey'et-i nâsýha; yani (öðüt veren, yanlýþ yola girenlerin hak olana dönmeleri için onlarla görüþen, onlarý dinleyen) etkili insanlarýný göndermiþtir. Bu heyetler karþý taraf ile konuþup görüþmüþler, onlarý dinlemiþler, haklý talepleri var ise bunu merkeze iletmiþler, yanlýþýn düzelmesi için çaba göstermiþlerdir. Bazen de þiddete baþvuran muhalifler veya haydutlar kendiliklerinden piþman olmuþlar, tövbe etmiþler, af dilemiþler ve yetkili merci tarafýndan affedilmiþlerdir. Ýsyan durumunda devletin ilk iþi þiddet, asma, kesme, idam, iþkence deðildir; bunlara son çare olarak baþvurulur. Ýlk iþ asileri dinlemek, isyanýn sebeplerini öðrenmek ve eðer haksýzlýk, yanlýþlýk varsa bunu derhal gidermek, hakký ve adaleti uygulamaktýr. Bu yapýldýðý ve ortada bir haksýzlýk kalmadýðý halde isyan devam ediyor ve þiddet yoluyla halka zarar veriyorsa iþte o zaman devlet elbette harekete geçecek ve asileri etkisiz hale getirecektir. Devletin hukuka ve ahlaka aykýrý davranan yönetenlerine, bunlarýn icraatlarýna ve Ýslam'a aykýrý olan düzenine karþý haklý kalkýþmalar da olabilir. Ýlgili kaynaklarda, böyle durumlarda isyanýn caiz olup olmadýðý tartýþýlmýþ, farklý ictihadlar ortaya çýkmýþtýr; ama bu farklý görüþler içinde, meþru olmayaný hoþ gören yoktur, zulmü ortadan kaldýrmak için isyana baþvurmanýn sonuçta ýslah mý, felaket mi getireceði konusu (bu ihtimal karþýsýnda doðru olan tutum) tartýþýlmaktadýr. Geçmiþte Kürt vatandaþ ve kardeþlerimize karþý bazý yanlýþlar ve haksýzlýklar yapýlmýþtýr, ama bunlarý gidermenin yolu o zaman da, bu zaman da yollu yolunca talep ve siyaset idi. Sonunda bu noktaya gelinmiþ olmasý sevindiricidir. Geçmiþ bir yana yakýn tarihlerde ülkemizde hakkýný isteyen, bunun için toplantý ve gösteri yapan kimselere, bu eylemi baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerine zarar vermeden yapýyorlarsa müdahale eden de yoktur, onlara karþý þiddet gösteren de yoktur. Ama mesela Suriye'de bu böyle olmamýþtýr; ellerinde silah þöyle dursun sopa bile bulunmayan kitleler sokaða çýkmýþ hak, hukuk, adalet, meþru bir düzen istemiþlerdir. Yönetimin ise bunlara cevabý þiddet ve kurþun olmuþtur. Yöneticilerin dostlarý aylarca kendilerine nasihat ettikleri, haklý talepleri karþýlamalarýný tavsiye ettikleri halde yönetim bunlarý dinlememiþ, daha önce yapýlanlarý tekrar ederek ortalýðý kan gölüne çevirmiþ, binlerce masumun canýna kýymýþ, ülkeyi harab etmiþtir. Haksýzlýk karþýsýnda susmayanlar, düzeltmek için yola çýktýklarýnda bunun ne sonuç vereceðini hesap etmeliler; bu doðru, ama bir doðru daha var: Ülkeleri yönetenler de yanlýþta, zulümde, meþru olmayan icraatta ýsrar ettiklerinde sonucun ne olacaðýný düþünmek durumundadýrlar. Meþru ve zaruri olmadýkça insanlarý korkutmanýn, burunlarýný kanatmanýn da hesabý önce bu dünyada, olmadý ahirette mutlaka sorulacaktýr. Ethem Erkoç tan yeni bir yazý dizisi Anadolu da Dört Veli, Dört Tarîk E mekli Eðitimci, Araþtýrmacý Yazar Ethem Erkoç yeni yazý dizisini Hakimiyet okurlarý ile buluþturuyoruz. Anadolu da Dört Veli, Dört Tarîk isimli yazý dizisinde Hacý Bayram-ý Veli, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacý Bektaþ-ý Veli ve Ahi Evran-ý Veli ye anlatan ve gelecek nesillere tanýtan Erkoç, çalýþmayla ilgili, Anadolu'yu bir Ethem Erkoç asa, bir daðarcýkla dolaþýp insanlarýn gönüllerini fetheden ve sevgi seliyle kalpleri kuþatan derviþlerin sayýsý pek çoktur. Ama onlarýn içinde bazýlarý vardýr ki yaþadýðý bölgeden alýn da tüm Anadolu'ya ve hatta Osmanlý coðrafyasýna ýþýk götürmüþlerdir. Ýþte o ulu kiþileri öncelikle zikretmek gerekir. Konya deyince Mevlana Celalettin Rumi'yi, Kýrþehir deyince Ahi Evran-ý Veli'yi, Nevþehir deyince Hacý Bektaþ-ý Veli'yi, Ankara deyince Hacý Bayram-ý Veli'yi hatýrlarýz. Çünkü onlar, yaþadýklarý kente mührünü vurmuþ Anadolu erenleridir. Oradan tüm dünyaya mesajlarý ulaþmýþtýr. diyor. Anadolu da Dört Veli, Dört Tarîk isimli yazý dizisi bugünden itibaren 13. sayfamýzda bulabirsiniz.

5 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Facia ucuz atlatýldý Ç Mustafa Demirer orum-ankara þehir giriþinde meydana gelen trafik kazasýnda iki kiþi yaralandý. Cumartesi günü saat sýralarýnda Ankara istikametine seyreden 34 HV 6844 plakalý otomobil, ayný yönde ilerleyen 19 EE 619 plakalý minibüse, Kaleli Best-Oil Akaryakýt Ýstasyonu na dönüþ yaptýðý sýrada çarptý. Çarpmanýn etkisiyle yaya yoluna çýkarak akaryakýt istasyonunun önce çevre duvarýna, ardýndan aydýnlatma direðine çarpan otomobil, yaklaþýk 200 metre sonra durdu. Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kiþi Kaza sonrasý minübüste bulunanlar saðlýk kontrolünden geçirildi. yaralandý. Yaralýlar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevkedilirken, minübüste bulunanlar olay yerinde saðlýk kontrolünden geçirildi. Þehir içi Tarfik Þube Müdürlüðü ne baðlý ekipler olay yerinde güvenlik tedbiri aldý. 112 Hýzýr Acil Servis ekipleri yaralýlara ilk müdahaleyi yaptý. Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ne baðlý ekipler de araçlardan savrulan parçalarý temizledi. Ankara yolunda trafik bir süre kontrollü verildi. K 1 Nisan da deðiþiyor ta þirketleri artýk "full kasko", "süper kasko" adý altýnda farklý ürünler satamayacak. Yeni uygulama ile þirketler; dar kasko, kasko, geniþletilmiþ kasko ve tam kasko olmak üzere 4 farklý sigorta ürününü sigortalýlara sunacak. Buna göre sýnýrlý teminat almak isteyenler dar kasko, çarpma, çarpýlma, hýrsýzlýk, yangýn gibi klasik teminatlarý almak isteyenler kasko, klasik teminatlara ek olarak isteðe baðlý farklý teminatlarý isteyenler geniþletilmiþ kasko, aracýný her türlü riske karþý sigortalamak isteyenler ise tam kasko sigortasý- ný seçebilecek. 1 Nisan'da uygulamaya baþlanacak olan yönetmelikle hangi hasarlarýn sigorta teminatý içine girdiði, hangilerinin sigorta kapsamýnda olmayýp da sigortalýnýn isteði halinde alýnabileceði gibi konulara da açýklýk getirildi. 1 Nisan'dan itibaren sel ve deprem dahil doðal afetler, patlayýcý madde taþýnmasý, aracýn anahtarýnýn çalýnmasý ya da ele geçirilmesi sonucu aracýn çalýnmasý ve baþta kemirgenler olmak üzere hayvanlarýn araca vereceði zararlar ek prim ödenerek ve poliçeye yazýlarak, temi- Üç araca birden çarptý Ç orum'da alkollü olduðu iddia edilen bir sürücünün kullandýðý otomobil üç araca çarptý. Kaza, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. F.G.'nin kullandýðý otomobil, önce H.K.'nin (53) aracýyla, sonra da H.A.'nýn (36) otomobiliyle çarpýþtý. Erol Taþkan nat altýna alýnacak. Yönetmeliðe alkollü araç kullanýmý ile ilgili ise, "Trafik yönetmeliðinde belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almýþ kiþilerce veya alkollü içki alamayacaðý belirtilen kiþilerce aracýn alkol alýnarak kullanýlmasý sýrasýnda meydana gelen zarar, sigorta kapsamý dýþýndadýr" maddesi eklendi. Yeni kasko uygulamasýnda hasar ödemesinde de bazý deðiþiklikler yapýldý. Þirketlere 45 gün içinde kasko hasarýný ödeme zorunluluðu getirilirken, hasar incelemesinin uzun sürmesi ya da hukuka yansýmasý nedeni ile üç ay içinde hasar ödeme süreci tamamlanmazsa; sigorta þirketi, tüketici ile anla- BAÞSAÐLIÐI Çorum'da alkollü olduðu iddia edilen bir sürücünün kullandýðý otomobil üç araca çarptý. Çarpmanýn etkisiyle araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Kazada F.G. dahil dört kiþi yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor. (DHA) Sobadan zehirlendi kalpten vefat etti Çorum-Ankara þehir giriþinde trafik kazasý meydana geldi. Kazada bir minübüs ile otomobil çarpýþtý. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) asko sigortasýnýn yeni genel þartlarý 1 Nisan'da yürürlüðe girecek. Uygulamaya alýnacak Kasko Sigortasý Genel Þartlarý'nda primin ne olacaðýna iliþkin bir düzenleme bulunmazken, þirketler rekabet þartlarý altýnda primlerini serbestçe belirleyebilecek. Yeni uygulamayla artýk poliçeye sigorta deðeri de yazýlamayacak. Ayrýca yapýlan deðiþikliklere göre, sigorta þirketleri artýk "full kasko", "süper kasko" adý altýnda farklý ürünler satamayacak. Dar kasko, kasko, geniþletilmiþ kasko ve tam kasko olmak üzere 4 farklý kasko türü olacak. Kasko'da yeni dönem 1 Nisan'da baþlayacak. 1 Nisan'dan itibaren sigor- 5 A nkara Yakup Aptal Köyü'nde yaþayan Çorumlu aile, sobadan sýzan gazdan zehirlendi. Hastaneye yürüyerek giden 58 yaþýndaki kalp hastasý Çorumlu Mustafa Aydýnlý, hastanede kalp krizi geçirerek vefat etti. 58 yaþýndaki Mustafa Aydýnlý, sabaha karþý uyandýðýnda gazdan zehirlendiklerini farkederek, eþi Neriman Aydýnlý'yý uyandýrmaya çalýþtý. Zehirlenmenin etkisi ile eþinin baygýn olduðunu gören Mustafa Aydýnlý, oðluna telefon ederek, durumu bildirdi. Eþini saðlýk ekipleri ile gönderen Aydýnlý, hastaneye kendisi gitti. Zehirlenmeye karþý yapýlan müdahale sýrasýnda, kalp hastasý olan Mustafa Aydýnlý, geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetti. Aydýnlý'nýn cenazesi, Ankara Karþýyaka Mezarlýðý'nda ikindi namazý sonrasý defnedildi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan 'ýn amcasý, Kemal Ceylan KARAKAÞLAR OTOMOTÝV (Ç.HAK:616) Sayýn Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) HAMAMLIÇAYKÖY Hamam ve Yüzme Havuzlarý "Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam" Yeni Sezonda Hizmete Baþlamýþtýr ýn Bay ve Bayanlara Ayrý Kapalý Yüzme Havuzlarý Aile Kabinleri, Piknik Alanlarý Kasap Sami (Ç.HAK:661) (Ç.HAK:724) vefatýndan büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dilerim. Mekâný Cennet olsun. Çatak Yolu Üzeri 12. Km / Çorum Tel:

6 6 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Prens mezarlarýna kameralý' koruma H ititlere ait prens ve prenses mezarlarýnýn bulunduðu Çorum'daki Alacahöyük ören yerine, insan kaynaklý tahribatýn engellenmesi ve daha iyi korunabilmeleri amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kamera sistemi kuruldu. Alaca ilçe merkezine 15 kilometre uzaklýkta, Türkiye'nin önemli arkeolojik ören yerlerinden Alacahöyük'teki kazýlar, yüz yýlý aþkýn süredir devam ediyor. Milattan önceki 4 binli yýllarý kapsayan Kalkolitik Çað'dan bu yana sürekli iskana sahne olan Alacahöyük, Hititlerin önemli merkezlerinden Alacahöyük'teki kazýlar, yüz yýlý aþkýn süredir devam ediyor. biri sayýlýyor. Alacahöyük'te, Hititlerden kalma on üç prens ve prenses mezarýndan altýsý, orijinal ölçülerde yeniden yapýlarak, içerisine prens ve prenseslerin iskeletleriyle mezardan çýkan güneþ kurslarý, altýn ve gümüþ eþyanýn kopyasý konularak ziyarete açýlmýþtý. Bu mezarlarýn da içerisinde bulunduðu ören yerinin korunmasý için bir süre önce kamera sistemi kuruldu. -Ören yeri sekiz kamera ile korunacak- Ankara Üniversitesi öðretim üyesi ve Alacahöyük Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu, AA muhabirine, yýlda 50 bine yakýn yerli ve yabancý turistin ziyaret ettiði ören yerinde, ziyaretçilerin zaman zaman küçük çaplý tahribata yol açtýðýna dikkati çekti. Kazýlarda çýkarýlan eserlerin sergilendiði Alacahöyük Müzesi'nin de bulunduðu ören yerine hem güvenliðin saðlanmasý hem de insan kaynaklý tahribatýn önlenmesi amacýyla kýsa süre önce sekiz adet kamera yerleþtirildiðini duyuran Çýnaroðlu, þunlarý kaydetti: ''Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Alacahöyük'teki ziyaretçi sayýsýndaki artýþý dikkate alarak bir çalýþma yaptý. Bu kapsamda ören yerleri kamera ile korunmaya baþlandý. Müze ve kazý alanýnýn muhtelif bölgelerine sekiz adet kamera konuldu. Artýk ören yeri devamlý kontrol edilebiliyor ve Alacahöyük Müzesi'nden 24 saat izlenebiliyor. Bugüne kadar zaman zaman küçük çapta tahribatlar oldu. Turistler duvarlarýn ve kabartmalarýn üzerine çýkýp resim çektiriyor. Kameralar sayesinde insan tahribatý büyük ölçüde engellenecek.'' (A.A.) Yozgat tan gezmeye geldiler ozgat'ta faaliyetini sürdüren Çalýþanlar Eðitim, YKültür ve Dayanýþma Derneði (YOÇAD) üyeleri Çorum'a gezi düzenledi. YOÇAD Baþkaný Hacý Ahmet Türkmen, yaptýðý açýklamada, kýsa bir süre önce kurduklarý derneðin aktif bir þekilde faaliyetlerini sürdürdüðünü söyledi. Türkmen, "Derneðimiz sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem veriyor. Bu kapsamda dernek üyelerimizin katýlýmýyla Çorum'a gezi düzenledik. Gezi kapsamýnda Çorum'un tarihi, turistik ve doðal güzelliklerini yerinde görme fýrsatý bulduk. Dernek olarak böyle organizasyonlarla ülkemizin deðiþik yörelerini gezerek üyelerimizle bir araya gelmek istiyoruz. Bu tür etkinlikler birlik beraberlik adýna kaynaþmaya da vesile oluyor." diye konuþtu. Dernek üyeleri de Çorum gezisinin kendileri açýsýndan oldukça faydalý geçtiðini belirterek, dernek yönetimine teþekkür etti. (Cihan) Yozgat'ta faaliyetini sürdüren Çalýþanlar Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði (YOÇAD) üyeleri Çorum'a gezi düzenledi. Çaðrý Eðitim Vakfý tarafýndan 'Ýlim ve irfan eksenli eðitim' konulu konferans düzenlendi. (Foto: Özgür Arzoðlu) Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn davetlisi olarak konferans veren Belediye eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy; 'Ýlim ve irfan eðitimi sadece devletten beklenmemeli' Erol Taþkan rekli birbirleriyle çeliþtiðini, hatta elediye eski Baþkaný Prof. Dr. kimi filizoflarýn kitaplarýnýn ayný BArif Ersoy, Çaðrý Eðitim Vakfý sayfasýnda bile birbiriyle çeliþen tarafýndan düzenlenen 'Ýlim ve irfan fikirlerin bulunduðuna iþaret etti. eksenli eðitim' konulu konferansa, Prof. Dr.Ersoy, "Halbuki Peygamberler'e baktýðýmýzda, tarih konuþmacý olarak katýldý. Ersoy, ilim ve irfan eðitiminin sadece devletten beklenmemesi gerektiðini Peygamberler'le çeliþmez. Çünkü boyunca hiç birinin fikri, diðer söylediði konferansýnda, vakýflarýn kaynaðý Ýlahi'dir. Ayný kaynaktan varlýðýnýn ve artýyor olmasýnýn bir beslenirler ve o nedenle çeliþki asla söz konusu olmaz. Peygamber- rahmet olduðunu dile getirdi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansa, çok sayýda da- Prof. Dr. Arif Ersoy ler, her zaman birbirini tasdik ederler" diye konuþtu. vetli katýldý. Ersoy'un konuþmalarýný ilgiyle takip eden katýlýmcýlar, konferans sonrasýnda Ersoy'a çeþitli sorular sorarken, konferans sohbet ederek, vahyin süzgecinden geçirdiðine iþaret Ecdadýn tüm bilgilerini vahiyle tasdik ortamýna büründü. eden Ersoy, insanýn ilim, irfan ve imarda en Prof. Dr. Arif Ersoy, eðitimin insan fýtratýna ve yaradýlýþ gayesine uygun olmasý gerekti- durumunda ilim, irfan ve imarýn da iyi olduðu- büyük güce sahip varlýk olduðunu, iyi olmasý ðinin altýný çizdiði konuþmasýnda, "Egemenlerin ve siyonizmin isteðine göre eðitilen insan, rumunda da tam aksine ilim, irfan ve imarýn o nu, insanýn kötülüklerle bezenmiþ olmasý du- yaratýlmýþlarýn en tehlikelisi halini alýrken, Allah'ýn emrince ve yaratýlýþ gayesine uygun eði- kadar kötü olacaðýna vurgu yaptý. Ersoy, "Yaþama, düþünme, inanma, ýrz, timle donanmýþ bir insan, yaratýlmýþlarýn en namus, emek ve benzer deðerler insanýn Allah faydalýsý ve üstünü haline gelir" dedi. tarafýndan verilmiþ temel haklarýdýr. Kim bunlarý almak ya da engellemek isterse, kendisin- Ýlmin, irfan eðitimi boyutuna, Peygamberler ev filozoflardan örnekler vererek sözlerini de ilahlýk iddiasý var demektir. Merhamet sevgi, sevgi ise adalet demektir. Zalimlerin sevgi- sürdüren Ersoy, tamamen soyut adýmlarla eðitim yapan ve eser ortaya koyan filozoflarýn süsi yalandan ibarettir" dedi. BAÞSAÐLIÐI AK Parti Çorum Ýl Baþkanýmýz BAÞSAÐLIÐI AK Parti Çorum Ýl Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Sami Ceylan'ýn amcasý, deðerli insan Sayýn Ahmet Sami Ceylan'ýn amcasý, deðerli büyüðümüz Kemal Kemal Ceylan ýn Ceylan ýn (Ç.HAK:719) kaybýndan büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dilerim. Mekâný Cennet olsun. Ahmet TUNA Bayat Ýl Genel Meclisi Üyesi (Ç.HAK:721) vefatýndan büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dilerim. Mekâný Cennet olsun. Mustafa MERTEK

7 Hesap soracaðýz Emre Kut lkü Ocaklarý tarafýndan düzenlenen ÜNevruz Þöleni'nde konuþan MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, Nevruz'un kavuþmanýn, paylaþmanýn, muhabbetin, hoþgörü ve sevginin gür bir þekilde akan nehri olduðunu, büyük milletimizin özgürlük ve hükümranlýðýnýn kaynaðýnýn asýrlar evvel yakýlan Ergenekon ateþinin kývýlcýmý olduðunu söyledi. Daþdan, þöyle dedi: "Ardiyatik'ten Çin Seddine kadar bütün dünyada yaþayan büyük Türk milletininn Nevruz Bayramý Kutlu olsun. Cenab-ý Allah Böyle güzel günlere ay yýldýzlý bayraðýmýz altýnda kavuþmayý hepimize nasip eylesin. Nevruzun aslýna sadýk kutlanmasý yeniden maddi ve manevi anlamda diriliþe ve doðruluþa vesile olmasý gerekmektedir. Fakat geldiðimiz noktada Nevruz, AKP-PKK iliþkisinin bölünme ve ayrýþma senaryosunun filminin çekildiði bir utanç sahnesi halini almýþtýr. Ancak; Her ne olursa olsun ve ne yapýlýrsa yapýlsýn MHP'ye raðmen hiçbir kötü niyet baþaramayacaktýr. Buradan ihanet içinde olanlara sesleniyorum. Baþaramayacaksýnýz, muvaffak olamayacaksýnýz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milleti son sözünü henüz söylememiþtir. Unutmayýnýz ki, Milliyetçi Hareket tek ümittir. Milliyetçi Hareket lkü Ocaklarý Genel Baþkaný ÜOlcay Kýlavuz, Çorum Ülkü Ocaklarý nýn gecesinde yaptýðý konuþmasýnda, tamamen Türk Kültürü ve deðeri olan Nevruz un, bölücü odaklarca sahiplenilmeye çalýþýldýðýnýn altýný çizerek, çözüm sürecine iliþkin eleþtirilerde bulundu. Kýlavuz, AKP nin çözüm süreci, çözülme sürecine dönüþtü. dedi. Konuþmasýnda, hükümete yönelik eleþtirilerde bulunan Olcay Kýlavuz, ayrýca üniversitelerde baþ gösteren olaylarý kýnayarak, ülkücü gençlere idital çaðrýsýnda bulundu ve ülkücü gençlerin türlü oyun ve hilelerle eðitim hayatlarýnýn önüne set gerilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Türk Milleti nin sürece yönelik eleþtirilerini ve tepkilerini hafifletmek için hükümet tarafýndan süslü laflar edildiðine iþaret eden Kýlavuz, Türk milletinin sürece yönelik tepkisini azaltmak adýna süslü sözlere baþvurulmaktadýr. Ýnsanlýktan nasibini almayan caniler, masum birer özgürlük savaþçýsý olarak sunulmaktadýr. Ama ne yaparlarsa yapsýnlar yüce milletimiz bu alçak senaryoya fýrsat vermeyecektir. Türk milliyetçileri ülkemizin bölünmesine asla seyirci kalmayacaktýr. Ýyi bilsinler ve hissetsinler ki bozkurtun nefesi her an için enselerindedir. dedi. Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz, konuþmasýný þöyle devam ettirdi. Milletleri millet yapan onlarýn manevi deðerleri ve bütün kültür unsurlarýdýr. Bu tür kültür unsurlarý olmadan milletlerin ayakta kalmasý, varlýðýný devam ettirmesi mümkün deðildir. Kültürünü bilmeyen ve onu muhafaza edemeyen milletler hýzla kendilerine yabancýlaþmaktadýr. Kültürümüzün önemli unsurlarýndan birisi de, Gecede Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz konuþtu. (Foto: Hurþit Bozkurt) doðanýn tüm güzellikleriyle birlikte canlandýðý Nevruz günüdür. Nevruz Türk ün gönlünde yatan baðýmsýzlýk iradesinin adýdýr Nevruz; Türk milletini birbirine baðlayan, kenetleyen önemli bir deðerdir. Atalarýmýzýn ayak izlerini býraktýðý, at koþturup kýlýç kuþandýðý, Türk dünyasýnýn kuzeyinden güneyine, batýsýndan doðusuna, bu engin coðrafyada yaþayan Türk varlýðýnýn yaygýn olarak kutlandýðý bir bahar toyudur. Nevruz, Türk'ün gönlünde yanan istiklal ateþinin demirden daðlarý erittiði iradenin adýdýr. Kabýna sýðmayan Türklüðün daðý eritmek için yaktýðý büyük ateþ, cihan mefkûremizin yönünü de aydýnlatmaktadýr. Binlerce yýldan beri hiç sönmeden yanan bu ateþ, gelecekte de kývýlcýmlarýndan binlerce gönlü tutuþturarak ortak kültür ocaðýnda binlerce ruhu ýsýtacaktýr. AKP'den hesap soracak tek güçtür. Milliyetçi Hareket Ýktidarýn tek alternatifidir. Ve Milliyetçi Hareket Türk milletinin son kalesidir, son burcudur ve yenilmemiþtir, yenmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Çorum'da hayatýný kazanan her kardeþim, kökeni, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun bizim her þeyimiz ve yeri dolmayacak deðerimizdir. Kimseyi ayýrmadan, kimseyi dýþlamadan ve kimseyi ihmal etmeden herkesi kucaklayacaðýz, herkesi baðrýmýza basacaðýz. Siyasal inanýþý ve gönül verdiði partisi farklý olsa da tüm hemþerilerimizin desteðine ve yardýmýna talibiz. AKP'ye oy vermiþ kardeþlerim çaðrým sizleredir. CHP'ye ve diðerlerine destek saðlamýþ kardeþlerim mesajlarým sizlere yöneliktir. Bizim aramýzda herkese yer vardýr. Bizim kapýmýz herkese açýktýr. Bizim sevgimiz herkese yetecektir. Bizim elimiz herkese uzanacaktýr. Aðýr buhran ve bunalýmlarla boðuþan milletimizin biricik güvencesi artýk Milliyetçi Hareket Partisi'nden baþkasý deðildir. Bizler meþru ve demokratik yollardan ve sadece büyük Türk milletine güvenerek hedeflerimize ulaþacaðýz. Milliyetçi Hareket, Cenab-ý Allah'ýn yardýmý ve Türkiye'nin milliyetçi özünü ve ruhunu temsil eden gerçek vatanseverlerin oylarýyla baþarýya ulaþacak ve hedeflerine varacaktýr. Yapýlan yanlýþlarýn, kusurlarýn, ihanetlerin ve ikiyüzlülüklerin hesabý da tek tek sorulacaktýr." Sözde Çözüm, çözülme oldu Binlerce yýl önce Türkün sinesinde tutuþan bu ateþ ebediyete kadar yanmaya devam edecektir. Hain odaklar Nevruz u sahiplenmeye çalýþýyor Ancak ne acýdýr ki, Nevruz, ülkemizde bazý hain odaklar tarafýndan sahiplenilmeye çalýþýlmaktadýr. Bölücü hainler, karanlýk emellerine Nevruz'u alet etmekte, bu güzel günü, kirli fikir ve tavýrlarýyla lekelemektedir. Dün Diyarbakýr'da yaþananlar Nevruz'un anlamýna ve önemine gölge düþürmüþtür. Binlerce insanýn katili olan Ýmralý canisinin posterleri, ve ayrýca devletimize ve milletimize yönelik tehdit, ima ve kinaye içeren pankartlarý, büyük bir üzüntü ve ibretle görmüþ bulunmaktayýz. Türkmen beyi Uzun Hasan'ýn baþ þehri olan kadim Türk topraðý Diyarbakýr, ihanetin acý çýðlýðý ile sarsýlmýþtýr. Bu ihanet hareketinin sergilenmesinin altýnda hiç þüphesiz ki AKP iktidarý vardýr. Bugüne kadar ülkemiz hiç bu kadar küçük düþürülmemiþtir. Aziz milletimizin varlýðý bu denli ayrýþtýrýlmamýþtýr. Devlet geleneðimiz hiç bu kadar zedelenmemiþtir. Sözde çözüm süreci, çözülme sürecine döndü AKP iktidarýnýn baþlattýðý "sözde çözüm süreci" tam bir çözülme süreci olmuþtur. Bir takým medya kuruluþlarý ve sözde yazarlarda bu ihanet sürecine masumiyet kazandýrmaya çalýþmaktadýr. Türk milletinin sürece yönelik tepkisini azaltmak adýna süslü sözlere baþvurulmaktadýr. Ýnsanlýktan nasibini almayan caniler, masum birer özgürlük savaþçýsý olarak sunulmaktadýr. Ama ne yaparlarsa yapsýnlar yüce milletimiz bu alçak senaryoya fýrsat vermeyecektir. Türk milliyetçileri ülkemizin bölünmesine asla seyirci kalmayacaktýr. Ýyi bilsinler ve hissetsinler ki bozkurtun nefesi her an için enselerindedir. Gerekirse Anadolu yu yeniden fethederiz Liderimiz Sayýn Devlet Bahçeli'nin de dediði gibi " can feda olsun, gerekirse Anadolu'yu yeniden fethederiz." Hükümetin açýlým politikalarýndan güç alan terör uzantýlarý birçok üniversitemizde ülküdaþlarýmýzý hedef alan saldýrýlar gerçekleþtirmektedir. Okulla alakasý olmayan bu terörist adaylarý, ülküdaþlarýmýzýn eðitim hayatlarýný engellemek için her yola baþvurmaktadýr. Ülkücüleri olaylara alet edemezler Tüm uyarýlarýmýza raðmen ne yazýk ki üniversite yönetimleri de bu hainlere gereken müdahalede bulunmamaktadýr. Ülkücü öðrencilere yönelen bu saldýrýlar, bizleri kavgaya ve ülkemizi sonu belli olmayan bir kaosa sürüklemek için maksatlý ve sistemli bir þekilde yapýlmaktadýr. Ýtidal ve uyanýklýk çaðrýsý yaptý Amaçlarý ülkücülerin halk nezdinde itibarýný düþürmek, milliyetçi öðrencilerin ise okullarýyla olan baðlarýný kesmektir. Elbette tüm ülkücülerin kendisini savunma hakký vardýr ve gerektiðinde bu hakkýný kullanmalýdýr. Ancak Otel Pithana, Yýldýzdoðan ý aðýrladý Nevruz Þöyleleni7nde sahne alan sanatçý Mustafa Yýldýzdoðan Otel Pithana da konuk edildi. ülkücü gençler hiçbir zaman kavganýn baþlatýcýsý olmayacaktýr. Tepkilerimizi hukuk çerçevesi içinde vermemiz gerekmektedir. Provokasyonlara ve kumpaslara karþý son derece uyanýk olunmalýdýr. Bizden görünüp bizim kuyumuzu eþmek isteyenlere asla müsaade edilmemelidir. Birlik ve beraberliðimizi saðlamak, disiplinli ve ölçülü hareket etmek zorundayýz. Buradan tüm yetkililere bir kez daha seslenmek istiyorum, Kurt ile çakalý ayýrt edecek kadar öngörü sahibi olunuz. Milliyetçi öðrencilerle bölücüleri ayný kefede deðerlendirme gafletine düþmeyiniz. Ýlim yuvalarýnýn terörist barýnaðý haline gelmesine seyirci kalmayýnýz. Aksi takdirde ne makamlarýnýzýn ne de kiþiliklerinizin hiçbir kýymeti kalmayacaktýr. ülkücülerin iktidarý Türkiye nin baharý olacak Bu vahim tablo içerisinde çaresiz býrakýlmak istenen, yalnýzlaþtýrýlmaya çalýþýlan Türk Milleti; hapsedilmeye çalýþýldýðý Ergenekon'dan çýkýþ yolunu; Bilge lideri Devlet Bahçeli ve onun izini takip eden yüz binlerce Ülkü Ocaklý Türk Gencinin kararlý ve azimli mücadelesinde bulacaktýr. Elbet bu kýþý nihayete erdirecek bir bahar vardýr. Ýþte ihanetin noktalanacaðý o gün bizim gerçek Nevruzumuz, kutlu diriliþimiz olacaktýr. Nasýl ki gecenin ardýndan gündüzün geleceði aþikârsa, kýþýn ardýndan da baharýn geleceði aþikârdýr. Türk Milliyetçilerinin iktidarý Allah'ýn izni ile Büyük Türk Milletinin yeni baharý olacaktýr. Türk Milleti, Ergenekon'dan demir daðý eritip çýktýðý gibi, karanlýk geçen on iki yýllýk kara kýþtan da çýkacaktýr. 12 yýl boyunca kartopu misali büyüyerek haddini aþan AKP, iþte bu baharýn geliþiyle erimeye baþlayacaktýr. Ümidinizi kaybetmeyiniz. orum Ülkü ÇOcaklarý nýn düzenlediði Nevruz Þöleni geçtiðimiz Cuma günü yapýldý. Þölende, ünlü sanatçý Mustafa Yýldýzdoðan sahne aldý. Yýldýzdoðan, konserin ardýndan Otel Pithana da aðýrlandý. Otel Pithana yetkilileri, Yýldýzdoðan ý otellerinde aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný ifade ettiler. Mustafa Yýldýzdoðan konseri önceki akþam akþam gerçekleþtirildi. lkü Ocaklarý Baþ- Nevruz Ükanlýðý'nýn Bayramý nedeniyle organize ettiði Mustafa Yýldýzdoðan konseri önceki akþam gerçekleþtirildi. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz, Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik, ilçe ocak baþkanlarý ile vatandaþlar katýldý. Programda Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ve Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz birer konuþma yaptý. Halkoyunlarý gösterisi ile mehteran gösterisinin ardýndan sanatçý Mustafa Yýldýzdoðan sahne aldý. Salona dolduran ülkücüler, Yýldýzdoðan'ýn seslendirdiði eserlerle coþtular. Konserde sýk sýk 'þehitler ölmez, vatan bölünmez,' sloganý atýldý. 'Þer kuþatmayý kaldýracaðýz' Ülkü Ocaklarý Baþkanlýðý'nýn düzenlediði Nevruz Þöleni'nin açýþ konuþmasýný yapan Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik, Türk milletine karþý yapýlan þer kuþatmayý ortadan kaldýracaklarýný söyledi. Çelik, konuþmasýnda, 'Adýmýz bir, anýmýz bir, acýmýz bir bizim, biz büyük bir aileyiz, kuzeyden güneye doðudan batýya tek yürek tek bileðiz. Dostluk, sevgi, kardeþlik ve dayanýþma duygularýnýn harekete geçmesi anlamýný taþýyan, Türk milletinin binlerce yýldýr kutladýðý nevruz þölenimizin gerçekleþmesini saðlayan, ülkü ocaklarý mensubu kardeþlerimize ve bizlerden desteðini esirgemeyen bütün gönüldaþlarýmýza teþekkür ediyor, hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Yüce Allah, PAZARTESÝ 25 MART Þehitler ölmez vatan bölünmez' sloganý Sanatçý Mustafa Yýldýzdoðan konser verdi. Türk milletinin birliðine, liði olarak, bebek katillerinin, dirliðine, kardeþliðine vatan hainlerinin, zeval vermesin, bol yýldýzlý deðil, ay yýldýzlý bayraðýmýz altýnda, sonsuza kadar yaþamayý nasip etsin, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, bir kez daha ilan ediyoruz: iþbirlikçilerinin, destekçilerinin, sözüm ona çözüm adý altýnda, Türk milletine çizmeye çalýþtýðý kuþatmayý her ne pahasýna olursa olsun kaldýracaðýz" dedi. ülkücü türk genç- Konserde sýk sýk þehitler ölmez vatan bölünmez sloganý atýldý. (Fotoðraflar Hurþit Bozkurt)

8 8 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Çözüm ün seviye sýnavýna yoðun ilgi Erol Taþkan Sýnava giren öðrencilerimiz, bu indirimlerden Çözüm Dersanesi ilyararlanmak için, 21 Nisan kokul öðrencileri için baþa2013 tarihine kadar, erkan rýya ödül sýnavý düzenledi. kayýt imkanlarýndan yararvelilerin yoðun ilgi gösterlanmalarý gerekmektedir. diði sýnava çok sayýda öðsýnavlarda yoðun katýlýmlarenci katýldý. rýn olmasý, bizleri geleceðe Dersane Müdürü yönelik umutlandýrmaktamehmet Týðlý, her yýl düdýr. Velilerimiz de öðrencizenledikleri baþarýya indilerimiz de eðitim öðretime rim sýnavýnýn, bu yýl da yoverilen deðerin her geçen ðun bir katýlýmla gerçekleþgün arttýðýný, daha güzel biçözüm Dersanesi ilkokul öðrencileri için baþarýya ödül sýnavý düzenledi. tiðini belirterek, ilgi göstelinçlenmenin olduðunu, çoren velilere ve öðrencilere cuklarýný en iyi þekilde yetiþteþekkür etti. mesini isteyen insanlarýmýortaokul ve lise sýzýn yoðunluðunu görmek, navlarýnýn Mart tailimiz ve ülkemiz adýna serihleri arasýnda yapýldýðýný vindiricidir. hatýrlatan Týðlý, 2013Öðrencilerin bu sýnav2014 öðretim yýlý dersane larda alacaklarý puanlar, öðindirimlerinden yararlanrencilerimize ve velilerine mak isteyen velilere çaðrýçocuklarýnýn durumu hakda bulunarak, " 21 Nisan kýnda birþeyleri açýklamakta2013 tarihine kadar indidýr. Velilerimizin öðrencileri rimli kayýtlarýmýz devam edecek. Velilerimizin erile ilgili alýnmasý gereken kaken kayýt avantajlarýndan rarlarý, eðitimciler ve rehber yararlanmalarýný istiyoöðretmenlerin danýþmanlýðý ruz" dedi. altýnda yapmalarýný önemle Öðrenciler sýnýflarda belirtmeyi görev biliyoruz. Sýnava çok sayýda öðrenci katýlýrken, veliler de ter dökerken, dersane Çözüm Dergisi Dersaçocuklarýný yalnýz býrakmadý. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) önünde heyecanla bekleyen nesi olarak 23 yýldýr Çorum'da aileler, sýnav sonunda çocuklarýyla buluþurken, çocuklarýnýn heyecaneðitim öðretimde, öðrencilerimizin baþarýlarýnýn artmasýný, onlarýn en iyi þekilde yetiþmelerine katký saðlayarak, yetiþmelerini her zaman larýna ortak oldular. önemsedik. Çocuklarýmýzýn eðitim kalitesinin artmasý için, her yýl kendersane Müdürü Mehmet Týðlý, sýnava iliþkin açýklamasýnda þundimizi yeniledik. Hiçbir masraftan kaçýnmadýk. Eðitim öðretimde çaðlarý söyledi; "Dersanemizin her yýl düzenli olarak gerçekleþtirdiði baþadaþ ülkelerin kullandýðý en son teknolojik yenilik akýllý tahtalar, interaktif sýnýflarý, 7 yýldýr dersanemizde öðrencilerimize sunmuþ bulunuyorýya indirim sýnavý, bu yýl da yoðun katýlýmla gerçekleþtirildi. ruz. Unutamamalýyýz ki, baþarý en iyi imkanlarý en güzel þekilde, doðortaokul 5-6 ve 7. Sýnýflar ile lise sýnýflarýn sýnavlarý, 17ru yerde, doðru zamanda kullanmaktan geçmektedir. 23 Mart tarihleri arasýnda yapýldý. Öðrenciler bu sýnavda, Çorum geneçözüm Dersanesi olarak, inanýyoruz ki çocuklarýmýzýn sýnavlarlinde kendilerini deðerlendirme imkanlarýný bulduklarý gibi, almýþ oldaki baþarýsý, çocuklarýmýzý kazanmakla gerçekleþiyor. Anne ve babaduklarý puan dereceleri ile de dersanemizin eðitim ve öðrelarýn ve biz eðitimcilerin en büyük görevi, çocuklarýmýzý kazanmak oltim yýlý ücret indirimlerinden yararlanma hakkýna sahip oldular. malýdýr." Kütüphane Haftasý baþlýyor 49. Kütüphane Haftasý Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü nce düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler bugün hafta açýlýþ töreni ile baþlayacak. Ayný gün saat te Ýl Halk Kütüphanesi nde Yerleþim ve Kütüphaneciler konulu konferans var. Konuþmacý Doç. Dr. Ahmet Korukçu. Yarýn kitap dostlarý ziyaret edilecek. 27 Mart Çarþamba günü saat da Yazar Sadýk Yalsýzuçanlar ýn katýlýmý ile Turgut Özal Ýþmerkezi nde söyleþi ve imza günü var. 28 Mart Perþembe günü saat te Eþref Ertekin Halk Kütüphanesi nde Abdulkadir Ozulu nun katýlý ile Eþref Ertekin ve Kent Kitaplýðý konulu söyleþi yapýlacak. Daha sonra sergi ve kitaplýk açýlýþý gerçekleþtirilecek. 29 Mart Cuma günü saat te Devlet Tiyatro Salonu nda Prof. Dr. Ahmet Þimþirgil in konuþmacý olduðu Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan konulu konferans düzenlene- Vadi Et Lokantasý yeni yüzüyle hizmette Vadi Restoran, Vadi Et Lokantasý olarak hizmetlerine devam edecek. V Emre Kut adi Et Lokantasý yenilenen yüzüyle olarak Çorumlu nun hizmetine girdi. Vadi Et Lokantasý nýn yeni iþletmecileri, çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiði basýn toplantýsýnda, düðün ve nisan hizmetlerinin yanýsýra, açýk büfe hizmeti ve et çeþitleri ile Çorumlular ýn hizmetine devam ettiklerini bildirdi. Dün sabah düzenlenen kahvaltýlý basýn toplantýsýnda Vadi Et Lokantasý nýn yeni yüzü hakkýnda bilgi veren firma yetkilileri, 90 çeþit zengin ürün yelpazesinden oluþan açýk büfe kahvaltý bulunduðunu, Konya Etli Ekmek ve diðer pide çeþitleri ile Çorumlular ý damak tadýna hizmet ettiklerini ifade etti. Yetkililer, Kahramanmaraþlý Ýdris Usta ve Ürdün Kralý nýn 30 yýllýk aþçýsý Ýbrahim Usta nýn da kadrolarýna dahil olduðunu anlata- rak, lezzet ve damak tadý konusunda iddialý olduklarýný vurguladýlar. Açýlýþ saati 07,00, kapanýþ saati 20,00 olan Vadi Et Lokantasý nýn ayrýca toplu yemek ve düðün hizmetleri de verdiðini aktaran lokanta yetkilileri, 150 ve 700 kiþilik kapalý mekanlarý ve 1200 kiþilik bahçe ile 3 ayrý salonda hizmet üretileceðini duyurdu. Lokanta düðün ve nisan hizmetlerinin yanýsýra, açýk büfe hizmeti ve et çeþitleri ile Çorumlular ýn hizmetine devam ediyor. Vadi Et Lokantasý nýn yeni yüzü hakkýnda bilgi verildi. (Fotoðraflar Özgür Arzoðlu) BAÞSAÐLIÐI BAÞSAÐLIÐI Emniyet Müdürümüz Sayýn Halil Ýbrahim Doðan ýn Emniyet Müdürümüz Sayýn Halil Ýbrahim Doðan ýn saygýdeðer annesi saygýdeðer annesi Eþe Eþe Doðan Doðan ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah tan vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:722) (Ç.HAK:722) ýn

9 PAZARTESÝ 25 MART Ýkinci el piyasasý baharý bekliyor deðiþkenliklerin ikinci el piyasasýný olumsuz etkilediðini belirten sektör temsilcileri, Mart ayý sonuna gelinmesine raðmen durgunluðun devam ettiðini kaydettiler. Fahri Yandýk galerilere sýðmadýðýný dile getiren Yandýk, þöyle konuþtu: Ýkinci el otomobil sektöründe büyük bir yýðýlma var. Þubat ortasýnda biteceðini tahmin ettiðimiz kýþ dönemi durgunluðu, Mart ayýnýn sonuna gelmemize raðmen yerini hareketliliðe býrakmadý. Devam eden bu durgunluða ve satýþa çýkan araç miktarýndaki fazlalýða baðlý olarak orta sýnýf ikinci el otomobillerin fiyatlarýnda belirgin bir düþüþ yaþandýðýný söyleyebiliriz. Orta sýnýf otomobillerde büyük durgunluðun yaþandýðýný dile getiren bazý galeri sahipleri de ikinci ele bir an önce baharýn gelmesini beklediklerini ifade Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Modeli BMW 3.20 CÝ 1984 Chery Kimo Lusso Daihatsu Sirion 1.3 Sporty 2003 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2007 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2010 Fiat Marea 1.6 ELX 1997 Fiat Palio Weekend 1999 Fiat Tipo 1.6 SX 1996 Ford Escort 1.6 CLX 1996 Ford Transit Connect TDCI 2004 Honda Civic 1.5 EL 1993 Honda Civic 1.4 ÝS 2001 Honda Civic 1.6 Elegance 2007 Hyundai Accent Era 1.5 CR2009 Opel Astra 1.6 GLS 1993 Opel Corsa 1.3 CDTI Essen2004 Opel Vectra 1.6 GL 1997 Peugeot 206 X-Design 2006 Peugeot VTI 2008 Renault 12 STW 1988 Renault 19 Europa 1.6 RTE 1999 Renault Broadway GTE 1994 Renault Clio 1.2 Authentiqu2007 Fiyatý (TL) 16 bin 13 bin bin 18 bin bin 13 bin 9 bin 8 bin 9 bin bin 10 bin 17 bin 34 bin 19 bin bin bin 15 bin 16 bin 27 bin 4 bin 10 bin 6 bin bin Renault Kangoo 1.9 D 2003 Renault Kangoo 1.5 DCIEx 2012 Renault Megane II 1.4 Auth2006 Renault Toros STW Renault Toros STW Tofaþ Doðan SLX Tofaþ Þahin Toyota Corolla 1.6 GL 1993 Toyota Corolla 1.6 XEÝ 1996 Toyota Corolla 1.4DComfrt 2009 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2005 Volkswagen Jetta 1.6 FSI C 2006 Volkswagen Passat 1.6 Trnd2004 Volkswagen Polo 1.2 Trend 2011 Markasý TÝCARÝ ARAÇ Modeli 14 bin 38 bin 24 bin 6 bin bin 8 bin 7 bin bin 15 bin bin 26 bin 32 bin bin 28 bin Fiyatý (TL) Ford Transit bin Ford Transit bin 500 Ford Transit Journey bin Hyundai H bin Hyundai Starex bin Kia Hi Besta bin Kia Pregio bin 500 Mercedes Sprinter (Uzun) bin 500 Renault Master bin 500 VW Transporter 2.5 TDI bin NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. Ýkinci el otomobil piyasasýnda yaþanan kýþ durgunluðunun, Nisan ayýyla birlikte yerini hareketliliðe býrakmasý bekleniyor. FÝYATIYLA KOLAY YAKALANIR, PERFORMANSIYLA ZOR! ÞAHÝN OTOMOTÝV (Ç.HAK:2746) Ý kinci el otomobil piyasasýnda yaþanan kýþ durgunluðunun, Nisan ayýyla birlikte yerini hareketliliðe býrakmasý bekleniyor. Hava koþullarýndaki Çorum Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk, sýfýr otomobile talebin devam etmesinin de etkisiyle ikinci el piyasasýnda beklenen bahar hareketliliðinin bir türlü baþlamadýðýný söyledi. Bütçeyi fazla zorlamayan alt gelir grubu otomobil satýþlarýnýn normal þekilde devam ettiðini belirten Fahri Yandýk, orta sýnýf araçlarýn satýþýnda ise büyük durgunluk yaþandýðýný vurguladý. Satýþa çýkan orta sýnýf otomobillerin artýk ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM

10 10 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Þeker iþçileri seçimini yaptý Þ Recep Mebet Sefer Kahraman güven tazeledi eker-ýþ Sendikasý Çorum Þubesi 7. Olaðan Genel Kurulu önceki gün yapýldý. Çorum Þeker Fabrikasý Yemekhanesi nde düzenlenen genel kurulda 307 delege oy kullandý. Ýki adayýn yarýþtýðý genel kurulda 267 oy alan Sefer Kahraman güven tazeleyerek yeniden Þeker-Ýþ Þube Baþkanlýðý na seçildi. 5 oyun geçersiz sayýldýðý genel kurulda diðer baþkan adayý Bülent Taþtan ise 19 oyda kaldý. Þeker sanayi ile ilgili önemli mesajlarýn verildiði genel kurula Þeker-Ýþ Genel Baþkaný Ýsa Gök ve Genel Merkez Yöneticileri, bazý sendika baþkanlarý ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda þeker iþçisi katýldý. Ýsa Gök baþkanlýðýndaki Divan heyetinde Þeker-Ýþ Sendikasý Genel Sefer Kahraman baþkanlýðýndaki yönetim kurulu güven tazeledi. Divan Baþkanlýðýný Þeker-Ýþ Genel Baþkaný Ýsa Gök yaptý. Sekreteri Fevzi Þengül, Ankara Þube Baþkaný Murat Taþlýyurt, Nuri Garipoðlu ve Feyzullah Çakmak görev aldý. Açýlýþ ve yoklama ile baþlayan genel kurulda saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Açýþ konuþmasýný Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman ýn yaptýðý genel kurulda Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Þeker-Ýþ Çarþamba Þubesi Baþkaný Sinan Türe ve Çorum eski Þube Baþkaný Mustafa Buyruk ve bazý sendika yöneticileri de sýrasýyla birer selamlama konuþmasý yaptý. Yönetim ve denetim raporlarýnýn okunarak ibrasýnýn ardýndan çarþaf liste usulüyle gerçekleþen seçime geçildi. Yapýlan oylama sonucunda Sefer Kahraman baþkanlýðýndaki yönetim kuruluna giren isimlerden Arif Þener 261 oyla idari sekreterliðe, 204 oy alan Mustafa Karaman ise mali sekreterlik görevine seçildi. Denetim kurulu Serdal Akkaþ, Talip Bölükbaþoðlu ve Ümüt Gökay dan, Disiplin Kurulu ise Hasan Araz, Halef Keserel ve Sefer Susam dan oluþtu. Seçim sonucunda Sefer Kahraman, Þazili Gümüþ, Mürsel Gülüstan, Ahmet Dölcü ve Abdullah Çaðaldoðan Üst Kurul Delegesi olarak belirlendi. Sendikacýlýkta tarih yazdýk Ö zelleþtirme sürecinde yaþananlarý anlatan Þeker-Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Þeker iþçileri olarak bu süreçte verdiðimiz mücadele ile tarih yazdýk dedi. Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi 7. Olaðan Genel Kurulu nda konuþan Sefer Kahraman, þeker çalýþanlarýnýn üzerine adeta kabus gibi çöken özelleþtirmeye karþý þanlý bir mücadele verdiklerini söyledi. Sendikal mücadelede birlik ve beraberliðin önemini vurgulayan Kahraman, uluslararasý kartellere karþý Türk þeker sanayisini, pancar Sefer Kahraman çiftçisini ve esnafýn haklarýný da savunduklarýný kaydetti. Þeker-Ýþ Sendikasý nýn yaþanan süreçte adeta varolma mücadelesi verdiðini anlatan Kahraman, Genel Baþkan Ýsa Gök ün baþarýlý bir önderlik sergilediðini ifade etti. Özelleþtirme karþýsýnda elde edilen zaferin asýl kahramanlarýnýn þeker iþçileri olduðunun altýný çizen Kahraman, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Þeker çalýþanlarý etle týrnak oldu ve kutlu bir mücadele ile tarih yazdý. Bu gurur, haklý mücadelesi ile zafer kazanan þeker iþçilerinindir. Þeker Fabrikasý nýn bacasý tütüyorsa, bu verilen mücadele sayesindedir. Þeker-Ýþ in mücadelesi bitmedi. Asýl mücadele þimdi baþlýyor. 116 iþçi arkadýþýmýzýn kadro sorunu çözülmediði sürece mücadelemiz bitmeyecek. Kadronun yaný sýra özelleþtirme, NBÞ tatlandýrýcýlarla ilgili mücadelemiz de sürecek. Sendika yönetimi olarak bugüne kadar çalýþanlarýmýzýn baþýný öne eðdirecek hiçbirþey yapmadýk. Arkadaþlarýmýz için býrakýn elimizi, bedenimizi taþýn altýna koymaya her zaman hazýrýz. Taþeronlaþma ve örgütlenme problemlerine karþý çözüm bulmalýyýz. Verdiðimiz mücadelelerin sonunu iyi baðlayamazsak emeðimiz zayi olur. O nedenle emeðin korunmasýnda sendikal mücadele büyük önem taþýyor. Kahraman, Þeker iþçileri olarak verdiðimiz mücadele ile tarih yazdýk dedi. Sendikal mücadeleden bahseden Kahraman, birlik ve beraberliðin önemini vurguladý. Ýki adayýn yarýþtýðý genel kurulda Sefer Kahraman yeniden Þeker-Ýþ Þube Baþkanlýðý na seçildi. Evkuran, Ýslamcýlýðýn geliþimini anlattý Recep Mebet zgür Düþünce Ö ve Eðitim Haklarý Derneði (Öz- gür-der) tarafýndan düzenlenen Alternatif Eðitim Seminerleri devam ediyor. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran ýn konuþmacý olarak yer aldýðý 1980 li Yýllarda Ýslamcýlýðýn Geliþimi konulu seminer dün dernek salonunda gerçekleþti. Sunuculuðunu Mustafa Kerim Üngör ün üstlendiði programa ÖzgürDer yöneticileri, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Ýslâmcýlýk üst baþlýðýyla düzenlenen Alternatif Eðitim Seminerleri ne konuk olan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Türkiye de 1980 li yýllarda yaþanan geliþmelerden bahsetti. Dinin insan hayatýndaki yeri ve önemine de deðinen Evkuran, konuþmasýnýn ardýndan katýlýmcýlarýn sorularýný cevapladý. Prof. Dr. Mehmet Evkuran (solda), 1980 li yýllarda Ýslamcýlýðýn geliþimini anlattý. Özgür-Der tarafýndan düzenlenen Alternatif Eðitim Seminerleri devam ediyor. Dernek salonunda düzenlenen seminerde konuyla ilgili bilgiler verildi. Evkuran, seminer sonunda katýlýmcýlarýn sorularýný da cevapladý.

11 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Belediye, yaþlýlarý unutmadý Ulu çýnarlarýmýza þükran borçluyuz Ç Recep Mebet orum Belediyesi, Yaþlýlar Haftasý nedeniyle önceki gün Ýnci Restoran da yemek verdi. Evde bakým hizmeti sunulan yaþlýlarýn onur konuðu olduðu yemeðe Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader ile çok sayýda davetli katýldý. AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ve bazý sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin hazýr bulunduðu programa Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü öðrencileri ile gönüllü aileler de katýldý. Sunuculuðunu Abdulkerim Tiryaki nin yaptýðý programda kürsüye gelen Fazlý Alp Doðan isimli öðrenci Cahit Sýtký Tarancý nýn 35 Yaþ isimli þiirini okudu. Programda söz alan Yücel Alýcý ve Abdurrahman Balcý ise yaþlýlar adýna yaptýklarý konuþmalarda duygu ve düþüncelerini dile getirdiler. BÜYÜKLERÝMÝZE ÞÜKRAN BORÇLUYUZ Baþkan Külcü, Bugünlerimizin mimarý büyüklerimize þükran borçluyuz dedi. Çorum Belediyesi, Yaþlýlar Haftasý nedeniyle Ýnci Restoran da yemek verdi. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaþlýlýðýn, hayatýn önemli bir evresi olduðunu söyledi. Bugünlerimizin mimarý büyüklerimize þükran borçluyuz diyen Muzaffer Külcü, Türk toplumunda yaþlýlarýn saygý abidesi olduðunu kaydetti. Yaþlýlarýn birer ulu çýnar gibi toplumda yer aldýðýný anlatan Külcü, Büyük ve küçüðün ne olduðunu bilmemiz, sevgiyi ve saygýyý yaþatmamýz lazým dedi. Avrupa da insanlarýn yaþlandýkça yalnýzlaþtýðýna dikkat çeken Külcü, Milletimiz, büyükleriyle yaþamaya devam ediyor. Bizi millet yapan deðerlerimizi unutmamalýyýz. Deðerlerimize sahip çýktýkça birlik ve beraberliðimizi bozmaya kimse muvaffak olamayacak. Bizim deðerlerimiz öyle bir gün ve haftayla sýnýrlanamayacak kadar yüce olduðundan tüm zamanlarda kýymetini koruyor diye konuþtu. Çorum Belediyesi nin 100 ü aþkýn yaþlýya evde bakým hizmeti sunduðunu hatýrlatan Külcü, Günün 24 saati büyüklerimizin emrine amadeyiz dedi. Þef Halil Özçelebi yönetiminde sahne alan Belediye Türk Sanat Müziði Topluluðu musýki dinletisiyle devam eden program, Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak'ýn yaptýðý dua ile sona erdi. Üniversite adaylarý YGS de ter döktü Programa katýlan öðrenciler, yaþlýlar için sunumlar yaptý. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü ile gönüllü aileler de yemeðe katýldý. Þef Halil Özçelebi yönetimindeki Belediye Türk Sanat Müziði Topluluðu dinleti sundu. Ö Recep Mebet lçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan 2013 Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) dün gerçekleþti. Çorum da gerçekleþen YGS ye 12 bin 966 aday katýldý. 45 binada düzenlenen sýnavda personel görev yaptý. Sabah saat da baþlayan sýnav saat da sona erdi. 160 dakika süren sýnavda adaylara 40 Türkçe, 15 Tarih, 12 Coðrafya, 8 Felsefe, 5 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, 40 Temel Matematik, 14 Fizik, 13 Kimya ve 13 Biyoloji sorusu yöneltildi. Adaylar güvenlik tedbirlerinden dolayý cep telefonu, saat, kolye, küpe gibi metal ve elektronik aksesuarla sýnava alýnmadý. Öðrenciler içerde ter dökerken, velileri de dýþarda en az onlar kadar heyacanlýydý. SONUÇLAR NÝSAN AYI ÝÇÝNDE AÇIKLANACAK YGS'de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puan alamayan adaylarýn, YGS puanlarý ile bir yükseköðretim programýný tercih etme ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý'na (LYS) girme haklarý bulunmayacak. YGS puanlarýndan 140'ýn altýnda olanlar için ilgili yerleþtirme puaný hesaplanmayacak. Sýnavda arasý puan alan adaylar sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarý ile açýköðretim programlarýný tercih edebilecek. YGS puanlarýnýn en az biri 180 olan adaylar LYS'ye girmeye hak kazanabilecek. YGS sonuçlarý internet adresinden öðrenilebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. LYS BAÞVURULARI 22 NÝSAN DA Düzenlenen programýn onur konuðu evde bakým hizmeti alan yaþlýlar oldu. Üniversiteye giriþte ikinci aþama olan Lisans Yerleþtirme Sýnavý'na (LYS) Nisan 2013 tarihleri arasýnda baþvurulacak. Sýnav, Haziran ve Haziran tarihlerinde 5 oturumda gerçekleþtirilecek. Adaylar baþvuru tarihinde girmek istediði her bir LYS için 25 lira ücret yatýracak. LYS-4: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler) 15 Haziran'da, LYS-1: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik) ile LYS-5: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil) 16 Haziran'da, LYS-2: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri) 22 Haziran'da, LYS-3: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya) 23 Haziran'da gerçekleþecek. 11 Yeni Renault Clio Sport Tourer, Sima Otomotiv de görücüye çýktý. Sima, Renault un yeni modellerini tanýttý Yeni Clio Sport Tourer Çorum da Y Recep Mebet eni Renault Clio Sport Tourer, Sima Otomotiv tarafýndan Çorum da satýþa sunuldu. Renault un yeni modellerinin görücüye çýktýðý tanýtým kokteyli önceki gün Sima Otomotiv de gerçekleþti. Yeni Clio Sport Tourer ýn yaný sýra Yeni Symbol un da tanýtýldýðý kokteyle Sima Otomotiv Genel Müdürü Fahri Karakaþ, Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken, Satýþ Þefi Alper Cengiz, satýþ danýþmanlarý ve çok sayýda otomobil tutkunu katýldý. Düzenlenen programda Clio Sport Tourer hakkýnda bilgi veren Sima Otomotiv Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken, Renault un yeni modellerini Çorum halkýnýn beðenisine sunmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Pek çok yeni özelliði bünyesinde barýndýran Clio Sport Tourer ýn sýnýfýnýn lideri olmaya devam edeceðini vurgulayan Özken, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ömer Faruk Özken, Alper Cengiz le yeni Clio yu tanýttý. HERÞEY UNUTULUR, ÝLKLER KALIR Yeni Clio Sport Tourer'ýn Clio ailesine katýlmasýyla birlikte, yakaladýðýmýz rekor satýþ adetlerini ve geliþtirdiðimiz marka imajýný hep birlikte çok daha ileriye taþýyacaðýz. Yeni Clio Sport Tourer, dinamizm ve benzersiz bir sportif tasarým arayanlarýn, aracýný çok yönlü kullanmak isteyenlerin ve güvenliðe önem verirken teknolojiden vazgeçmeyenlerin birinci tercihi olacak. Yeni Symbol da kokteylde görücüye çýktý. AÞIK OLUNACAK TASARIM Tasarým Direktörü Laurens van den Acker tarafýndan DeZir konseptinden ilham alýnarak tasarlanan yeni Clio Sport Tourer, Shooting Brake olarak adlandýrýlan üst sýnýf coupe station araçlardan esinlenen tasarýmý, duygularý harekete geçiren hatlarý ve kaslý yapýsý ile göz dolduruyor. YENÝLÝKLERLE DOLU Clio Sport Tourer, özellikleriyle beðeni topladý. alacak. Hayatýnýzý kolaylaþtýrmak için tasarlanmýþ fonksiyonel bir iç mekân, çift taraflý katlanabilen arka koltuk, katlanabilen ön yolcu koltuðu, 443 litrelik bagaj hacmi, düþük yükleme eþiði, çok sayýda eþya saklama gözü ve daha birçok pratik özellik dikkat çekiyor. Yeni Clio Sport Tourer ý yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi plazamýza bekliyoruz. Kendinizi eþsiz hissetmeniz için tasarlanmýþ geniþ kiþiselleþtirme seçenekleri, üst segmentlere yaraþýr, üstün, teknolojik multimedya navigasyon sistemleri R-Nav ve internet baðlantýlý Entegre Tablet R-Link Clio Sport Tourer da yerini aldý. Ýlk donaným seviyesinden itibaren standart, segmentinde en yüksek güvenlik ekipmanlarý ESP, Hýz Ayar ve Sýnýrlayýcý, Emniyet Kemeri Ýkaz Sistemi, Sürücü, yolcu ve baþ/göðüs hava yastýklarý ile Clio Sport Tourer Euro NCap'ten 5 yýldýz aldý. Segmentinde referans olacak, sürüþ keyfi ve yakýt tasarrufunu bir arada sunan benzinli ve dizel motor seçenekleri ve çok yakýnda hem benzinli, hem de dizelde otomatik EDC vites seçenekleri yer Renault yetkili satýcýsý Sima Otomotiv, yeni modelleri kokteylle tanýttý. Sulama göletinde boðuldu Ç orum un Alaca ilçesinde sulama göletine giren bir þahýs boðularak hayatýný kaybetti. Boðulan þahýsýn üzerinden hiçbir kimlik bilgisi çýkmadý. Edinilen bilgilere göre, Evci köyü yakýnlarýndaki Alaca sulama göletine giren yaþlarda bir genç bir süre sonra çýrpýnmaya baþladý. Çýrpýnma sesleri üzerine bölgede bulunan bir köylü göletin olduðu bölgeye koþtu. Kimliði belirsiz þahsý kurtarmaya çalýþsa da baþarýlý olamadý. Bunun üzerine köylü vatandaþ jandarmayý arayarak yardým istedi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan bölge jandarma, Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü arama kurtarma ve Çorum Bele- diyesi dalgýç ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölete girerek gencin cansýz bedenini çýkardý. Þahsýn cesedi otopsi yapýlmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Jandar- ma ekipleri, gencin kim olduðunu tespit etmek amacýyla çalýþma baþlattý. Olayý gören bir görgü tanýdýðý kimliði belirsiz gencin canýnýn sýkkýn gibi olduðunu belirterek, Sigara istedi verdim. Gitti gezdi bir daha sigara istedi. Bir sigara daha verdim. Ondan sonra suya girmiþ. Çýrpýnma seslerini duydum ama iþ iþten geçmiþti dedi.(ýha) Alaca ilçesinde sulama göletine giren bir þahýs boðularak hayatýný kaybetti.

12 12 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Mustafa AK tan siyaset dersi AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Siyaset Akademisi nin konuðu Ankara Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak oldu. Turgut Özal Ýþ Merkezi nde düzenlenen eðitim programýna AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe ve belde belediye baþkanlarý ile akademi kursiyerleri katýldý. Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, siyasetin hizmet sevdasýnýn, yerel yönetimlerin ise hizmet etmenin bir aracý olduðunu söyledi. Ak, Siyaset insanlarýn belli bir amacýný yerine getirmek için kullandýklarý bir araçtýr. Siyaset hiçbir zaman bir amaç olamaz, olmamalýdýr da. Siyaset bir kurum olarak insanlarýn hizmet sevdasýný veya bir þeyler vermenin bir aracýdýr. Siyaset kurumunda, hedef asla siyasetin kendisi olmamalý. Hizmet olmalý, vatandaþa hizmet götürmek olmalý. Yerel yönetimlerde bu siyaset çerçevesinin içerisinde halka hizmet etmenin bir aracýdýr dedi. Yerel yönetimlerin belli bir coðrafi alan içerisinde yaþayanlar için ekonomik, sosyal, kültürel zenginliðe ve refaha iliþkin yerel hizmetleri genel yetkiyle kendi sorumluluðu doðrultusunda yerine getirdiðini ve kamu tüzel kiþiliðine sahip demokratik kuruluþlar olarak tanýmlayan Ak, yerel yönetimlerin özelliklerini ise þeffaflýk, katýlýmcýlýk ve demokrasi ilkelerine baðlýlýk olduðunu kaydetti. Ak, bazý korkularýn aþýlarak yerel yönetimlerin yapýsýnýn güçlendirilmesi gerektiðini belirtti. Ak, konuþmasýný deneyim ve vizyon paylaþýmý konulu sunumunun ardýndan bitirdi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, siyaset akademisi programýna Çorum da yoðun bir katýlýmýn olduðunu belirterek, bunun kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Ceylan, siyasetin yerelden baþladýðýný belirterek, yerel siyaseti önemsediklerini kaydetti yýlýnda yapýlacak olan mahalli idareler seçimlerinin startýný verdiklerini hatýrlatan Ceylan, bu seçimden de zaferle çýkacaklarýný dile getirdi. AK Parti nin olarak insan odaklý bir siyaset ve hizmet anlayýþýný benimsediklerini vurgulayan Ceylan, hiç kimseyi ötekileþtirmediklerini ifade etti. Programýn sonunda AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ankara Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak a teþekkür plaketi verirken, Ak da Ceylan tel ve çivi iþlemesinden yapýlan Türk bayraðý tablosu hediye etti.(ýha) CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, partili gençlerle kahvaltýda bir araya geldi 'Türkiye'nin ümidi gençliktedir' C HP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir' sözlerine atýfta bulunarak, Türkiye'nin geleceðinin Atatürkçü gençlikte olduðunu söyledi. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, CHP Ýl ve Merkez Ýlçe Gençlik Kollarý yöneticileriyle dün kahvaltýda bir araya geldi. Karmen Pastanesinde gerçekleþtirilen kahvaltýya, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rýza Suludere, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit, Merkez Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Emrah Sarýtaþ ile birlikte partili gençler katýldý. Kahvaltýda yaptýðý konuþmada dün yapýlan YGS sýnavýna giren tüm gençlere baþarýlar dileyerek baþlayan CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, tüm gençleri ülkenin geleceði adýna CHP çatýsý altýnda aktif siyasete katýlmaya davet etti. Yaklaþan yerel seçimler öncesinde partili gençlerle seçim sürecinde yapýlmasý gereken çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunan Topgül, gençlerin ülkenin olduðu gibi CHP'nin de geleceði olduðunu kaydetti. Parti olarak Türk gençliðine sonuna kadar güvendiklerini özellikle vurgulayan CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, tüm gençleri Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve geleceðinin ye- gane teminatý olan CHP çatýsý altýnda toplanarak, siyaset yapmaya çaðýrdý. CHP'li gençler ise önümüzdeki yerel ve genel seçimlerde CHP'yi iktidar yapmak adýna bü- yük bir özveriyle çalýþacaklarýna dair söz verirken, büyük Atatürk'ün kendilerine olan güvenini asla boþa çýkarmayacaklarýný dile getirdiler. HÝTÝTSEM de AB sertifika programý H itit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTköðretim kurumlarý ile yurtdýþýnda eðitim veren kurumlar SEM) Türkiye de 66.sý düzenlenen AB sertifika arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimini amaçlaprogramýný baþlattý. yan ve YÖK tarafýndan yürürlüðe sokulan Mevlana Deðiþim Programý nýn artýk gündeme geldiðini belirtti. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Türkiye genelinde on yýla yakýn bir süredir sürdürülen Avrupa Birliði serhýtýtsem de gerek ilimize yönelik, gerekse ünitifika programýnýn 66. sý Hitit Üniversitesinin ev sahipliversitemizin kendi içinde gereksinim duyulan eðitim ðinde çeþitli kurum ve kuruluþlar, öðretim elemalarý ve programlarýný artýrarak devam edeceklerini, merkezin öðrencilere yönelik düzenleniyor. üniversite/kent iþbirliðinde çok aktif bir rol üstleneceðini dile getiren Rektör, programýn gerçekleþtirilmesinde kathitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkýsý olan vakýf ve akademisyenlere teþekkür etti. kan, elli yýlý aþkýn bir süredir devam eden AB üyelik serüveni ni masaya yatýrmak için bir araya geldiklerini, bir Katýlýmcýlarýn sertifikalandýrýlacaðý beþ gün sürecek süre önce AB üyesi olup olmamanýn gündemde çok tarolan etkinlikte, AB nin ve üyelik statümüzün durumu týþýlan bir konu olmasýna raðmen, bu tartýþmanýn son yýldoç. Dr. Nail Alkan (GÜ, ÝÝBF), AB inde sosyal ve paralarda AB indeki olumsuz geliþmelerden ve ülkemizin Prof. Dr. Reha Metin Alkan sal politikalar Yr.Doç.Dr. Özlen Çelebi (HÜ, ÝÝBF) ve dünya ölçeðindeki güçlü çalýþmalarýndan dolayý önemiprof. Dr. Nahit Töre (Çankaya Ün. ÝÝBF), toplulukta kani yitirdiðini söyledi. rar mekanizmalarý Prof.Dr. Haydar Çakmak (GÜ, ÝÝBF), fon kaynaklarý ve proje döngüsü ve fonlandýrýlmasý ise Dr. L.Ersin Oralý (GÜ, Alkan, bir süre öncesine kadar Avrupa odaklý en önemli eðitim ÝÝBF) tarafýndan katýlýmcýlara aktarýlacak. deðiþim programý olan Erasmus un çok daha kapsamlýsý olan yükse- UÝusal Öðrenci Kongresi için geri sayým baþladý H itit Üniversitesi, 2-27 Nisan tarihleri arasýnda ev sahipliði yapacaðý '1. Ulusal Aktif Öðrenci Kongresi'nin hazýrlýklarýný titizlikle yürütüyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 60 farklý üniversiteden 700'ün üzerinde baþvuru alan çalýþmanýn planlama toplantýsýnda, Aktif Yaþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç. Dr. Cemil Hakyemez'den hazýrlýklara iliþkin bilgi altý. 'Hitit'e yakýþýr bir ev sahipliði yapacaðýz' Hitit Üniversite Rektöre Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kongreye katýlacak konuklarýn Hitit Üniversitesi'ne yakýþýr bir düzeyde aðýrlanacaðýný söylediði toplantýda, mekanlarýn ya- þamsal kaliteyi artýrmakla beraber her geçen gün deðiþen bir dünyada yaþandýðýný belirterek, Artýk fiziki mekanlardan çok içerisinde yapýlanlarýn önem arzediyor ve üniversitemizin öðrencilerimize sunduðu imkanlarla, bilgiye öðrencilerimiz her yerden ulaþýlabilmektedir. Ýnternet ve beraberinde zaman ve mekan sýnýrýnýn aþýldýðý günü- müz dünyasýnda, öðrencilerimize teorik bilginin uygulamaya dönüþmesi gerektiðini ve bu anlamda öðrenci kulüplerimizin yaptýðý faaliyetleri çok önemsediðimizi vurgulamak isterim. Hitit Üniversitesi olarak öðrencilerimizin projelerini ve organizasyonlarýný gücümüz yettiði oranda destekliyoruz." dedi. Doç. Dr. Cemil Hakyemez de, toplantýda yaptýðý konuþmasýnda, üniversite bünyesinde gerçekleþtirilecek olan etkinliklerde, taleplerinin hiç geri çevrilmediðini ve bu durumun kendilerine cesaret ve güç verdiðini belirterek, Rektör Alkan'a teþekkür etti. Aktif Yaþam Kulüp Baþkaný Semih Kýzýldað ve beraberindeki öðrenci grubu da, kongre ile ilgili yapýlan görüþmelerde, Hitit Üniversitesi'nin biliniyor olduðunu ve bu baðlamda kongreye katýlýmýn beklenenin üzerinde olduðunu ifade etti. Öðrenciler de her zaman destek gördüklerini dile getirdikleri Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan'a teþekkür etti. Ankara Mobilya Bahabey Þubesi açýldý T Emre Kut ahir Demir'in sahibi olduðu Ankara Mobilya, ikinci þubesini önceki gün düzenlenen törenle hizmete girdi. Bahabey Caddesi No:60/A'da (Yunus Market Yaný) düzenlenen açýlýþa Alaybey Talebe Yurdu Müdürü Ahmet Þahin ile çok sayýda davetli katýldý. Oturma grubu, köþe takýmlarý, masasandalye gruplarý, baza-yatak grublarý ürünlerinin aðýrlýklý olarak satýþa sunulduðu Ankara Mobilya Bahabey Þubesi'nin açýlýþýnda toplu halde dua edildi. Birbirinden þýk ve zengin çeþitleriyle hizmete giren maðazada açýlýþa özel yüzde 50 indirim fýrsatý sunuluyor. Tüm mobilya çeþitlerine getirilen indirim fýrsatý açýlýþ sebebiyle bir hafta boyunca devam edecek. Gülüm Çiçek dualarla hizmete girdi G ülüm Çiçek dualarla hizmete girdi. Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu'nun kardeþi Mehmet Türkoðlu ve eþi Nilgün Türkoðlu'nun sahibi olduðu Gülüm Çiçek'in açýlýþ törenine çok sayýda davetli katýldý. Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç, MHP eski Milletvekili Muharrem Þemsek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, SP Ýl Baþkaný Yakup Taþ ve çok sayýda davetlinin katýldýðý törende dua yapýldý. ATA Apart Otel'in salonunda düzenlenen kokteylde konuklara ikramlarda bulunulurken, zengin çeþidi ile dikkat çeken ve çiçek bahçesini andýran Gülüm Çiçek, Karakeçili Mahallesi Albayrak Sokak No:4/A adresinde hizmet vermeye baþladý.

13 PAZARTESÝ 25 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 13 - Cemâzil - Evvel: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:12 Þubat 1429 Kasým: MART HATIRLATMA: VERGÝ Sosyal Sigorta, Aylýk Muhtasar, Damga ve KDV Vergisi beyannameleri verilecek. Gelir Vergisi (Normal ve kira) beyannamesi verilecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) VEFAT EDENLER 1- Küçük Laçin Köyü nden gelme Faruk Karaca. 2- Merhum Mustafa Ulcay ýn oðlu Sabih Ulcay. 3- Çalkýþla Köyü nden gelme Fatma Keçeci. 4- Nuri Yücel in kýzý Kamer Metin. 5- Akçakaya Köyü nden Satý Arslan. 6- Merhum emekli öðretmen Memiþ Avþar ýn eþi Þayeste Avþar. 7- Amasya Gümüþhacýköy den gelme Ahmet Acar. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. *Hacý Bayram-ý Veli *Mevlana Celaleddin Rumi *Hacý Bektaþ-ý Veli *Ahi Evran-ý Veli BAÞLARKEN Bizleri ve tüm arlýðý yoktan var eden Yüce Rabimin adýyla baþlýyorum. Cenaý Hak'a hamd ediyor, Resulü'ne salat ve selam ediyorum. Anadolu'yu bir asa, bir daðarcýkla dolaþýp insanlarýn gönüllerini fetheden ve sevgi seliyle kalpleri kuþatan derviþlerin sayýsý pek çoktur. Ama onlarýn içinde bazýlarý vardýr ki yaþadýðý bölgeden alýn da tüm Anadolu'ya ve hatta Osmanlý coðrafyasýna ýþýk götürmüþlerdir. Ýþte o ulu kiþileri öncelikle zikretmek gerekir. Konya deyince Mevlana Celalettin Rumi'yi, Kýrþehir deyince Ahi Evran-ý Veli'yi, Nevþehir deyince Hacý Bektaþ-ý Veli'yi, Ankara deyince Hacý Bayram-ý Veli'yi hatýrlarýz. Çünkü onlar, yaþadýklarý kente mührünü vurmuþ Anadolu erenleridir. Oradan tüm dünyaya mesajlarý ulaþmýþtýr. Biz de bu büyük insanlarý ve oluþturduklarý kutlu yolu "Anadolu'da Dört Veli ve Dört Tarik" adýyla okuyucularýmýza sunmak istedik. Yüce Allah'ým, þefaatlerine nail eylesin Ethem ERKOÇ Anadolu da dört veli dört tarîk 1 Mart 2013 ANADOLU'DA DÖRT VELÝ DÖRT TARÎK Giriþ Anadolu'nun Türkleþmesi ve Ýslamlaþmasý sürecinde tasavvuf geleneðinin ve tarikatlarýn büyük etkisi olmuþtur. Vardýklarý yerlerde birer tekke kuran derviþler, orayý yurt edinip yerli halk ile sýký dostluklar kurmuþlar ve onlarýn kalplerini kazanmýþlardýr. Onun için kendilerine Anadolu erenleri denilmiþtir. Anadolu erenleri, halkýn eðitimi, esnafýn fütüvvet ilkeleri çerçevesinde teþkilatlanmasý, halk ile devlet arasýnda iyi iliþkiler kurulmasý ve hatta devlet erkanýnýn manevi eðitimi gibi konularda önemli görevler ifa etmiþlerdir. Burada tasavvuf, tarikat, tekke, þeyh, mürit gibi bir takým kavramlar ortaya çýkacaktýr. Bunlarýn detaylý incelemesine girmek bu çerçevede mümkün deðildir ama en azýndan bazý kavramlarý açmak gerekecektir. Öncelikle tasavvuf konusunu ele alalým. Tasavvuf, hal ilmidir. Sözle anlatýlamayan, yaþamak suretiyle bilinen bir yoldur. Ýslamýn zahiriyle çeliþmemek kaydýyla bâtýnýný da kavrayan bir marifet bilgisidir. Tasavvuf, müminlerin iç alemini düzelterek onlarý manen tekamül ettiren, kulu ideal ahlaka erdirerek Hakk'a yaklaþtýran ve bu nedenle de marifetullaha ulaþtýran bir ilimdir Tasavvuf yolunu seçmiþ olan bir mümine sofi denir. sofi; dini hükümlere uygun yaþayan, farzlarý ve vacipleri titizlikle yerine getiren, haramlardan ve dinin yasakladýðý hal ve davranýþlardan kaçýnan ve özellikle sünnet-i seniyyeyi en hassas biçimde yaþamaya çalýþan kimselerdir. Ýmam-ý Nevevi'ye göre tasavvufta beþ esas vardýr: 1.Zahir ve batýnda takvayý þiar edinmek, 2.Sözlerinde ve iþlerinde sünnet-i seniyyeye uymak, Ethem ERKOÇ net 3.Ýkbal ve idbar zamanýnda halktan bir þey beklememek, 4.Az olsun, çok olsun Hakk'ýn her þeyde ve her türlü vergisinde O'na içten boyun eðmek, 5.Ferahlýk ve sýkýntý zamanýnda Hakk'ý düþünüp ona dönmektir. Tarikata gelince, sözlükte yol demektir. Terim olarak tarikat; Hakk'a ulaþmak için benimsenen usul, tutulan yol, saliki hakikate götüren yol anlamýndýr. Tarikatlarda bu yolun bir þeyhi veya mürþidi vardýr. Müride rehberlik eder. Mürit, tasavvuf yolunda yüzme bilmeyen bir kiþi gibidir. Ýyi yetiþmiþ bir mürþidin rehberliði olmadan tasavvuf denizinde inci toplamasý mümkün olamayacaktýr. Derviþlerin bir araya gelerek sohbet etmeleri, zikir yapmalarý, zaman zaman inzivaya çekilebilmeleri veya halvete girebilmeleri için hicri 2. yüzyýl, miladi 8. ve 9. yüzyýldan itibaren hânkâhlar kurulmuþtur. Sonraki dönemlerde tekke, dergah, zaviye gibi deðiþik adlarla da anýlan bu mekanlar, pek çok faaliyete sahne olmuþtur. Temelde tekkeler, bir þeyhin yönetiminde tasavvufi eðitim verilen mekanlardýr. Zamanla tekkelerin yanlarýna misafirhane, imarethane, medrese ve kütüphane gibi sosyal içerikli ve eðitim amaçlý birimler eklenmiþtir. Önce Baðdat, Basra, Þam ve Horasan bölgesinde inþa edilen tekke ve zaviyeler, islamýn yayýlýþýna paralel olarak her tarafa yayýlmýþtýr. Özellikle Selçuklular döneminde Konya, Kýrþehir, Malatya, Erzincan ve Kayseri'de pek çok dergah kurulmuþtur. Osmanlý döneminde de baþta Ýstanbul, Edirne ve Bursa olmak üzere Anadolu ve Balkanlarda tekke ve zaviyelerin faaliyetleri teþvik edilmiþtir. Osmanlý coðrafyasýný Ýslam yurdu haline getirme konusunda tekkelerin ve derviþlerin rolü büyüktür. Zira onlar, bu topraklarda yaþayan halkýn Türkleþmesi ve Ýslamlaþmasý konusunda öncü rol oynamýþlardýr. Özellikle Anadolu'da doðup Osmanlý Devleti'nin pek çok yerinde etkin konuma gelen Hacý Bayram-ý Veli, Hacý Bektaþ-ý Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahi Evran-ý Veli gibi tasavvuf pîrlerinin çaba ve gayretlerini görmemezlikten gelmek mümkün deðildir. Pek çok tarikat büyüðü, þeyh ve mürþidini rahmetle anmakla beraber özellikle bu dört veliyi ayrý bir baþlýk altýnda sunmayý tercih ettim. Zira dördünün de temeli ayný, çabasý ayný, hedefi ayný, hatta kökeni de aynýdýr. Onun için birlikte zikredilmeleri uygun ve elzemdir. Bu dört velinin faaliyet alanlarý ve etki sahalarý farklý gibi görünse de yaþadýklarý ve ulaþtýklarý bölgelerde ortak manevi ortamý oluþturmaya gayret etmiþler, ayný dili konuþmuþlar, ayný kültür etrafýnda kitleleri birleþtirmiþlerdir. Bu noktayý iyi deðerlendirmek gerekir. Mevlana Celaleddin Rumi Konya ile, Ahi Evran Kýrþehir ile, Hacý Bayram-ý Veli Ankara ile, Hacý Bektaþ-ý Veli Hacýbektaþ ilçesiyle özdeþleþmiþ olsalar da hepsinin Anadolu'nun tüm þehirlerinde izleri, temsilcileri vardýr ve dergahlarý da kurulmuþtur. Bu baðlamda bu dört velinin Çorum'da da temsilcileri ve etkileri vardýr. Ýþte bu nedenlerle bu dört veliyi ve onlar adýna kurulmuþ olan tarikatlarý kýsaca sunmaya çalýþacaðýz. Bu tarikatlarýn Çorum'la ilgilerini ve buradaki izlerini anlatmaya çalýþacaðýz. Bu yazý dizisi, iþte bu amaçla hazýrlanmýþtýr. Ýlginizi çekeceðini ve faydalý olacaðýný umuyorum. Saygýlarýmla. (Sürecek) Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: MART 2013 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Dost Aradým. 5 Ama dostlardan gelen ve fýrlatýlan bir gül bile bizi incitti. Tarih bu olaylarýn þahidi oldu. Bir ikbal uðruna kardeþler bile biri birine girdi. Buna son noktayý Bediüzzaman koydu. Kardeþliðimizi hatýrladýk. Hem de nesebi kardeþten daha yakýn bir kardeþliði. Ne siyasetin çirkin çirkefliði, Ne de hotfuruþluðun iðrenç þemali. Bizi bu yoldan çeviremedi. En büyük imtihanlarý kendi Dünyamýzda yaþadýk. Davamýz uðrunda yakýnlarýmýz bizden uzaklaþýrken,biz onlardan uzaklaþmadýk. Ýdealimizi bozuk para gibi harcamadýk. Kulenin üstünden düþmemeðe çalýþtýk. Pirensiplerimiz saðlamdý. Fakat bazý rüzðarlar dostlarýmýzý ý alýp götürdü. Hiçbir zaman arkalarýndan kahkaha ile gülmedik. Ýþte Sungur aðabey. Hizmet yollarýmýz ayrý kulvarlarda olsa da vefamýzý göstererek gazetemizde de bir aya yakýndýr vefa duygularýmýzý yansýttýk. Çükü;bizler muhabbet fedaisi idik. Husumete vaktimiz yoktu. Dost aradýk Allah yetti, Yaran istedik Kur'an yetti, Düþman aradýk nefis yetti, Mal aradýk kanaat yetti, Ve samimi dostluklarý kendi Dünyamýzda yaþarken, bu hallerimiz dýþ Dünyalara da yansýdý. Artýk hiç aðlamaða gerek yok. Madem O var, Her þey var. "Boþ daðlar hali sahraler onun ibadý ile doludur" Onu razý etti isek gerisi önemli deðil. O zaman bütün Dünya bize küsse ehemmiyeti yoktur. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 92,91 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN M.SÝNAN MAH. 5.CAD. - CUMA PAZARI KARÞISI KARAKAÞLI GAZÝ CAD. 81/C ( PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI ) ,88 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Ö Okullara giriþ tek kapýdan olmalý zgür Eðitim-Sen Ýl raber münferit olaylar olbaþkaný Serdar Efe duðunu ifade etti. ve Basýn-Yayýn Sekreteri Serdar Efe nin önüoðuz Ayan, Ýl Emniyet müzdeki öðretim yýlýndan Müdürü Halil Ýbrahim itibaren okullarýn serbest Doðan ý makamýnda ziyakýyafet uygulamasýna ret ettiler. geçmesi ile oluþabilecek Okullarda güvenlikle güvenlik zafiyetlerini giderme noktasýnda Emniilgili yaþanan sorunlar ve yet Müdürlüðü'nün aldýðý alýnabilecek önlemler tedbirleri sormasý üzerine hakkýnda görüþ alýþveridoðan, konuya iliþkin þinde bulunulan görüþmeolarak kendisinin bir ekip de Efe, iki hafta önce Ataoluþturduðunu, söz konusu ekibin Çorum daki tüm türk Lisesi civarýnda meydana gelen bir öðrencinin Özgür Eðitim-Sen Ýl Baþkaný Serdar Efe ve Basýn-Yayýn Sekreteri Oðuz Ayan, Ýl okullarý tek tek inceleyerek güvenlik açýklarýný Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý makamýnda ziyaret ettiler. satýrla yaralanmasý olayýný tespit ettiklerini ve okullahatýrlatarak, bu olaya karýþan kiþiler gibi madde baðýmlýlarý hakrýn almasý gereken önlemleri rapor haline getirip Valiliðin onayý ile kýnda yapýlan çalýþmalara yönelik Emniyet Müdürü Doðan dan Milli Eðitim Müdürlüðü ne ilettiklerini söyledi. bilgi aldý. Doðan, her okula bir polis ekibi tahsis etmenin hem personel Doðan, olayýn faillerinin kýsa sürede yakalandýðýný, Savcýlýða sevk edildiðini, Savcýnýn söz konusu þahýslarý mahkemeye sevk ettiðini, mahkemenin ise þahýslar hakkýnda tutuksuz yargýlama kararý verdiðini ve adli sürecin devam ettiðini söyledi. Çorum da madde baðýmlýsý 52 kiþi olduðunu ve bu kiþilerin AMATEM'e sevklerinin yapýldýðýný belirten Doðan, bunlardan 10 tanesinin tamamen tedavi edildiðini söyledi. Emniyet Müdürlüðü nün konuya gereken hassasiyeti gösterdiðini ve bu kiþilerin kontrol altýnda tutulduðunu söyleyen Doðan, 250 bin kiþinin yaþadýðý bir þehirde baðýmlý sayýsýnýn nüfusa oranýnýn düþük olduðunu belirterek, bu tür olaylarýn üzücü olmakla be- sayýsý açýsýndan mümkün olmadýðýný hem de böyle bir uygulamanýn pedagojik açýdan doðru olmayacaðýný ifade etti. Okullara giriþin tek kapýdan olmasý gerektiðini belirten Doðan, okul kapýlarýnda kartlý geçiþ ve özel güvenlik uygulamasýna geçilmesinin güvenlik açýklarýný gidereceðini söyleyerek, kendilerinin de risk derecesi yüksek olan okullar öncelikli olmak üzere okullarýn giriþ çýkýþ saatlerinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti. Bir ay arayla babasýný ve annesini kaybeden Doðan a, Özgür Eðitim-Sen adýna baþsaðlýðý dileyen Efe ve Ayan, verdiði bilgilerden dolayý teþekkür ederek, çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Nevruz u halaylarla kutladýlar Ç orum da bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn birlikte organize ettiði Nevruz Bayramý kutlamasý geçtiðimiz Cumartesi günü saat te Aþýk Mahsuni Þerif Parký nda gerçekleþti. Baharýn geliþini ve doðanýn uyanýþýný temsil eden Nevruz Bayramý kutlamasýnda halaylar çekildi, birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. Nevruz kutlamasýnda programýn açýþ konuþmasýný KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet yaptý. Nevruz, barýþ, eþitlik, özgürlük ve kardeþlik köprüsü olsun. diyen Veldet, Yýllardýr çekilen onca acýdan sonra ülkemizde barýþ ve kardeþlik taleplerinin yeniden konuþulduðu bir dönemde kutlanacak olacak Nevruz Bayramý her zamankinden daha önemlidir. dedi. Veldet, konuþmasýný þöyle sürdürdü; Günümüzden 3 bin yýl öncesinden bugüne kadar kutlanan yeni gün anlamýna gelen Nevruz, Anadolu ve Orta Asya Türk halklarýnda da Göktürklerin Ergenekondan demirden daðý eritip çýkmalarýný baharýn geliþini ve doðanýn uyanýþýný temsil eder. Kürt mitolojisinde zalim DEHAK'ýn zulmüne balyozuyla son veren demirci kawanýn önderliðinde baþlayan isyanýn simgesi olmuþtur. Alevi inancýnda 21 Mart velilerin þahý evliyalýðýn ilk halkasý olan Hz. Ali nin doðumgünüdür. Hz. Ali nin Fatma ana ile evlendiði gündür. Hz. Hünkar Hacý Bektaþ Veli nin Anadolu ya geldiði ilk gündür. Bu gün Gaip erenleri kýrklarýn toplandýðý gün olarak da inanýlýr. Bu nedenle kýrklar bayramý olarak da bilinir. Türkiye de binlerce yýldýr bir arada kardeþçe yaþayan halklarýn yýllardýr kendilerine reva görülen acýlarýný geride býrakmasýnýn önündeki en büyük engel, toplumun farklý kesimlerini karþý karþýya getirebilecek tekçi, ötekileþtirici, nefret söylemlerini sürekli olarak gündemde tutanlar ve bu söylemden beslenenlerdir. Barýþ çaðrýsýnýn daha güçlü seslendirilmesi, kardeþliðin önüne örülmek istenen barikatlarýn yerle bir edilmesi için tüm emek ve demokrasi güçlerine görev düþmektedir. Çünkü ancak toplumsal yaþamýn içerisinde halklarýn arasýnda kurulmasý ile kalýcý olmasý mümkün olan bir barýþýn hayata geçirilmesi egemenlerin samimiyetine býrakýlmayacak kadar önemlidir. Kardeþçe yaþamak hayâl deðil Bu nedenle esas olan emek ve demokrasi güçlerinin mücadelesidir. Savaþa karþý barýþý, ýrkçýlýðý ve þovenizme karþý ezilenlerin kardeþliðin ilke edinen kamu emekçilerin örgütü KESK bu mücadeledeki sorumluluðunu yerine getirmeye devam edecektir. Barýþ içinde eþit özgür ve demokratik bir dünya ve ülkede kardeþçe yaþamak hayal deðildir. Binlerce yýllýk köklü tarihi ve kültürel deðerleriyle Anadolu ve Mezopotamya coðrafyasýnda yaþayan bütün halklar için barýþ ve kardeþlik tutumunda ýsrar edilmesi bu ülkede topraklarýnda yaþayan insanlara verilebilecek en büyük hediye olacaktýr. Bunun için Kürt sorununun demokratik barýþçýl yöntemlerle çözülmemesi nedeniyle yýllardýr yaþanan acýlar hepimizin yüreklerinde tazeliðini korurken kutlanacak olan 2013 Nevruz haklar arasýndaki kucak- Sazlar Aþýk Veysel için çaldý Ç Aþýk Veysel'in hayatýný anlatan bir slayt gösterisinin ardýndan ozanlar onun türkülerini seslendirdiler. D Çorum Halk Kültür Evi Derneði Aþýk Veysel'i anma etkinliði düzenledi. (Fotoðraflar: Hurþit Bozkurt) Emre Kut orum Halk Kültür Evi Derneði önceki gün dernek binasýnda Aþýk Veysel'i anma etkinliði düzenledi. Anma programýna Halk Kültür Evi Derneði Baþkaný Mitat Yücel, Hasan Korkmaz, Aþýk Cefai, Mehmet Karadað, Ýbrahim Gösterir, Süleyman Kamýþlý, Haydar Kýlýç ile sayýda dernek üyesi katýldý. Aþýk Veysel'in hayatýndan örnekler veren Ýbrahim Gösterir, Aþýk Veysel'in ölümünden sonra yazýlarýyla, þiirleriyle hep gönüllerde yaþadýðýný söyledi. Gösterir, "Aþýk Veysel'in hakkýnda yazýlan yazýlar, þiirler Veysel'e duyulan derin sevgi karþýsýnda unutulup gitti. Halkýn yüreðindeki Veysel'se dipdiri yaþýyor." dedi. Aþýk Veysel'in hayatýný anlatan bir slayt gösterisinin ardýndan ozanlar onun türkülerini seslendirdiler. Dünya Ormancýlýk Günü kutlanacak ünya Ormancýlýk Günü etkinlikle kutlanacak. Bugün saat da Saat Kulesi nden baþlayacak yürüyüþ Orman Ýþletme Müdürlüðü ne kadar devam edecek. Saat de Ýþletme Müdürlüðü nde fidan daýtýlacak. Yarýn da Çomar Barajý nda (Belediye Sosyal Tesisleri üstü) fidan dikim töreni ve ödül daðýtýmý var. Bijan Giyim Maðazasý yeni adresinde hizmete baþladý Bijan Giyim, Ilýca Caddesi üzerindeki yeni adresinde hizmete baþladý. B Erol Taþkan ijan Giyim, Ilýca Caddesi üzerindeki yeni adresinde hizmete baþladý. 20 yýldýr Çorum'un giyim sektöründe önemli bir karkasý olarak hizmet veren Bijan Erkek Giyim Maðazasý, bundan sonraki hizmetlerini Ilýca Caddesi No:7 adresindeki 400 metrekarelik maðazasýndan sürdürecek. Maðaza sahibi Gazi Çömüz, açýlýþ için gelen konuklarýný eþi Selma Çömüz ve kardeþi Cavit Çömüz'le birlikte karþýladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, MHP Ýl Baþkaný Ercan D aþdan ve çok sayýda davetlinin katýldýðý açýlýþ töreninde Kur'an-ý Kerim okunarak dua edildi. Vakko, Damat, Neyir, Abbate, Legato, Yünsa gibi önemli markalarý 20 yýldýr Çorumlular'la buluþturmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Maðaza Sahibi Gazi Çömüz, yeni maðazalarý ile hizmetlerinin artarak devam ettiðini belirterek, açýlýþa katýlan dostlarýna teþekkür etti. Maðaza sahibi Gazi Çömüz, açýlýþ için gelen konuklarýný eþi Selma Çömüz ve kardeþi Cavit Çömüz'le birlikte karþýlad Bijan Erkek Giyim Maðazasý, Ilýca Caddesi No:7 adresindeki 400 metrekarelik maðazasýnda hizmet veriyor. (Fotoðraflar: Yüksel Basar) Bu kez esnafý dinledi Z aman zaman sanayici ve iþ adamlarýmýzý ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Vali Sabri Baþöy, imkan buldukça esnafý da ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Yapýlan açýklamaya göre, son olarak Arasta daki esnaflarý ziyaret ederek, onlarýn kamu kurum ve kuruluþlarýnýn iþ ve iþlemleri sýrasýnda herhangi bir sýkýntý yaþayýp yaþamadýklarýný sorarak, iþ durumlarý hakkýnda bilgi alan Vali Sabri Baþköy, esnaflarýmýz talep ve sorunlarýný dinleyerek, kendilerine bereketli ve bol kazançlar diledi. Beklentilerini direkt olarak Vali Baþköy e aktarma fýrsatý bulan esnaf, Vali Baþköy ün ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Vali baþköy, esnaf turu yaptý. Baþköy, esnafýn talep ve sorunlarýný dinledi. Esnaf, Vali Baþköy ün ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

15 PAZARTESÝ 25 MART Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak'tan Baþkan Külcü'ye ziyaret Çorum, örnek aldýðýmýz bir þehir AK Parti Ýl Baþkanlýðý kip ediyoruz. Burada Siyatarafýndan düzenleset Akademisi'nde denenen Siyaset Akademisi-2 yimlerimizi paylaþmaya dersleri için Çorum'a gelen çalýþtýk. Yaptýklarýmýzý, yakeçiören Belediye Baþkaný pacaklarýmýzý paylaþmaya Mustafa Ak, Belediye Baþçalýþtýk." dedi. kaný Muzaffer Külcü'yü zibelediye Baþkaný yaret etti. Muzaffer Külcü de ziyabelediye den yapýlan retten duyduðu memnuniaçýklamaya göre, Çorum'un yeti dile getirerek KeçiBelediyecilik alanýndaki çaören Belediyesi'nin özellýþmalarýný yakýndan takip likle meslek edindirme ettiðini söyleyen Mustafa kurslarýnýn birçok belediye Ak, Çorum Belediyesi'nin tarafýndan örnek alýndýðýtemizlik alanýndaki çalýþmaný, kendilerinin de Keçilarýný kendilerinin de örnek ören'de bu kurslarý incelealdýðýný söyledi. yerek Çorum'da uygulaçorum'a pek çok kez maya çalýþtýklarýný söyledi. geldiðini, her geliþinde farklý Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. bir yenilikle karþýlaþtýðýný Baþkan Külcü, ziyasöyleyen Mustafa Ak, Çorum'a geliþinde kar yaðdýðýný, Çorum'u ilk kez ret anýsýna Mustafa Ak'a üzerinde Çorum Belediyesi logosu yer alan karlar içerisinde gördüðünü belirterek "Çorum, karlar içerisinde daha cam vazo hediye ederken Mustafa Ak da Baþkan Külcü'ye meslek edingüzelmiþ. Çorum'un belediyecilik alanýndaki çalýþmalarýný yakýndan tadirme kurslarý öðrencilerinin yaptýðý Türk Bayraðý hediye etti. Kamu çalýþanlarý haketmedikleri maðduriyetin faturasýný ödüyor B üro Memur sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan tirdiði yaralarý sarar veya sarmaya çalýþarak tam anlamýyla Cengiz, fazla mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý sohizmet vermektedirler. nucu, kamu çalýþanlarýnýn haketmedikleri bir maðayrýca Ýçiþleri Bakanlýðý taþra teþkilatý olan Valilik ve duriyetin faturasýný ödemek zorunda býrakýldýðýný Kaymakamlýklarda Mülki Ýdare Amirleri Makam odalarýnaçýkladý. dan çýkmadýkça hiçbir personel görev yerini terk etmeyeen büyüm maðduriyeti, Ýçiþleri Bakanlýðý taþra rek, bir nevi 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanuna tabi olarak 24 teþkilatýnda çalýþan kamu personelinin yaþadýðýný saat esasýna göre çalýþmaktadýrlar. aktaran Cengiz, Bu olumsuz sonuçlardan en çok etbütün bunlara raðmen Ýçiþleri Bakanlýðý personeline kilenenlerin baþýnda hiç þüphesiz Ýçiþleri bakanlýðýhak etmiþ olduklarý ve zorunlu olarak kaldýklarýnda fazla na baðlý birimlerde görev yapan kamu çalýþanlarý mesai ücreti ödenmemektedir. Bu uygulama çalýþanlarý gelmektedir. dedi. ciddi anlamda maðdur etmektedir. Özellikle doðal afet gibi olaðanüstü durumlaryine bazý yerlerde kurum amirleri herhangi bir objekda, 24 saat esasýna göre görev yapýldýðýna iþaret tif kriter gözetmeksizin istediði personele istediði kadar eden Erdoðan Cengiz, konuya iliþkin eleþtiri ve taerdoðan Cengiz takdirname vermekte, bu durum da görevde yükselme sýleplerini þöyle sýraladý; Bilindiði üzere 666 Sayýlý navlarýnda adaletsizliðe neden olmaktadýr. Oysa bu tip belkanun Hükmünde Kararname ile fazla mesai ücretleri kaldýrýlmýþ gelerin sýnav sonuçlarý üzerinde etkili olmamasý gerekmektedir. bulunmaktadýr. Bunun neden olduðu olumsuz sonuçlar her gün biv.h.k.ý. kadrolarýnýn verilmesinde yaþanan gecikmeler de raz daha kendisini göstermekte ve kamu çalýþanlarý hak etmedikleri personelin moral ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. bu maðduriyetin faturasýný ödemek zorunda býrakýlmaktadýrlar. Keza boþ þeflik kadrolarýna da bir an önce ehliyet ve liyakat esaslabu olumsuz sonuçlardan en çok etkilenenlerin baþýnda hiç þüprýna göre atama yapýlmasý zarureti bulunmaktadýr. hesiz Ýçiþleri bakanlýðýna baðlý birimlerde görev yapan kamu çalýbüro Memur-Sen olarak bu maðduriyetlerin derhal giderilmeþanlarý gelmektedir. si, kamu çalýþanlarýnýn ve özellikle Ýçiþleri Bakanlýðý personelinin Ülkemizde doðal afetlerde, yangýnlarda, yurtdýþýndan göçleryapmýþ olduðu mesai de göz önüne alýnarak uðramýþ olduklarý hak de, genel yahut yerel seçimlerde ve benzeri olaðan ve olaðanüstü kayýplarýnýn bir an önce telafi edilmesi gerektiði hususunda yetkilidurumlarda Ýçiþleri Bakanlýðýnda, valiliklerde, kaymakamlýklarda, leri göreve davet ediyor ve durumu kamuoyunun bilgisine sunuyokriz masalarý oluþturularak Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesindeki personel ruz. gece gündüz demeden tam bir özveriyle bu krizlerin ve olaylarýn ge- Eðitimin kalitesi düþtü O kullarda eðitim düzeyinin gittikçe düþtüðünü ve öðrencilere varoþ, kozmopolit bir gençlik ahlakýnýn pompalanmaya çalýþýldýðýný söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, Liselerde küfür, sigara ve en pespaye üsluplarýn özellikle son yýllarda daha da çoðaldýðýna þahit oluyoruz. diye konuþtu. Ýmam Hatipler baþta olmak üzere öðrenim kalitesinin her anlamda düþtüðünü savunan Örs, Saf, temiz muhafazakâr kitleler tasfiye mi edilmek isteniyor? Emperyalist anlamda geliþen ülkelerin gençliðimize diziler, filimler, basýn, internet, müzik ve sanatçýlarý üzerinden oynadýðý çok büyük politikalar var. Milli Eðitim, Kültür ve Gençlik Bakanlýðý nýn bu konuda plan ve stratejileri olmalýdýr. Hükümet bu büyük tehlikeyi hamasi nutuklar ve duygulu þiirlerle bertaraf edemez vizyonu perspektifinde gençliðin zihin dünyasýný anlama ve kodlama konusunda yetkin ve baþarýlý gördü- Merhum baþkanlara mevlid Ç orum Belediyesi, belediye baþkanlýðý yapmýþ olup vefat eden baþkanlar için Ulucami de mevlit okutacak. Bugün Ulucami de ikindi namazýndan sonra okutulacak olan mevlitte cami cemaatine gül suyu ve çikolata ikram edilecek yýlýnda kurulan Çorum Belediyesi ne bu zamana kadar Çorum a hizmet eden 24 belediye baþkaný için okutulacak olan mevlide tüm Çorum halkýný davet eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi ne emeði geçmiþ ve vefat etmiþ olan tüm belediye baþkanlarýna Allah tan rahmet diliyor, hayatta olan eski belediye baþkanlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz. Allah, onlara saðlýklý ve uzun ömürler versin. dedi. ðümüz Sayýn Nabi Avcý ya bu konuda sendika olarak destek ve katký sunmak istiyoruz dedi. Son çeyrek yüzyýldýr adým adým neoliberalizmin ve vahþi kapitalizmin egemenliðine giren Türkiye de kaliteli ve çaðdaþ eðitimin zengin ve bürokratik sýnýflarýn ve ülkedeki küçük bir azýnlýðýn ulaþtýðý bir hizmet haline geldiðini söyleyen Nihat Örs, þunlarý söyledi; Türkiye küreselleþme akýntýsýnýn tersi yönünde kürek çekmek ve her vatandaþýna nitelikli bir eðitimi bütünlüklü bir sistem olarak sunmayý baþarmak zorundadýr. Çocuklarýna parasýz, kaliteli, uluslararasý geçerliliði olan standartta ve eþitlikçi bir nitelikte eðitim veremiyorsan ülke olarak övünmeye hakkýn yoktur! Vatandaþýna, Paran varsa eðitim var, paran kadar eðitim alýrsýn! diyorsan devlet olsan kaç yazar! Türkiye nin antiemperyalist eðitim ve öðretim projeleri ve okul modelleriyle özgün bir eðitim sisteminin inþasýna baþlamasý gerekiyor. Okul öncesinden yükseköðretime kadar örgün eðitim kapsamýnda marka okullar ve eðitim sistemlerimiz olmalýdýr. Okuma yazma bilmeyenlerden, imkânsýzlýk- lar nedeniyle üniversite eðitiminden yoksun kalanlara kadar 76 milyonu kapsayarak ilerleyen ve geliþen eðitim program ve reformlarýna ihtiyacýmýz var. Kapitalist politikalarýn yýllardýr eðitim dýþýnda býraktýðý insanlarýmýzý, özentili ve kafasý karýþýk okumuþlarýmýzý dayanýþmacý ve aydýnlanmacý bir çerçevede eðitimle yeniden buluþturmalýyýz. Bütün okullarda tam gün temel eðitim ve üç öðün yemek verilmesi, tüm eðitim harcamalarýnýn devlet tarafýndan finanse edilmesi ve eðitim kurumlarýnýn üretim ve deðerlerimizin merkezi haline gelmesi gerekiyor. Okullarýmýzýn temel eksikliklerinden birisi de öðrencileri üretimle, yaratýcýlýkla, erdemlerle ve sanatla buluþturamýyor olmasýdýr. Sistem öðretmenlerimize özgür ve yeni yöntemleri, kaynaklarý bulma ve kullanma özerkliði tanýmýyor. Velilerimiz okullarý sahiplenmiyor, okullarýmýzý toplum merkezlerine dönüþtüremiyoruz. Hükümetlerimiz ücretsiz, yüksek nitelikte eðitim saðlama sorumluluðunu ve eðitimin feragat edilemez temel ve evrensel bir insan hakký olduðunu kavradý- Nihat Örs ðýný ispatlayan icraatlar geliþtiremiyor. Türkiye eðitimi yalnýzca niceliksel bir sorun olarak görüyor. Sýnavcý, ezberci, dershaneci ve piyasacý eðitim sistemimiz bireyciliðin, yozlaþmanýn, insani deðerlerden uzaklaþmanýn, þekilciliðin ve onursuz rekabetçiliðin turbo dinamiði haline gelmiþtir. Türkiye her yönlü cehaletten kurtarýlmýþ bölge ilan edilmelidir. Türkiye gönüllü bir seferberlik ve eðitim cihadý baþlatmalýdýr. Tüm vatandaþlarýmýzý kapsayan ve yenidünyanýn yaratýlmasýnda en proaktif þekilde yer alacak yeni insaný yetiþtirmeyi hedefleyen nitelikli ve kamusal bir eðitim ancak böylesi bir bilinç ve kararlýlýkla mümkün olur. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye için eðitim sisteminde devrim ve devrim için de eðitim gerekiyor. Çorum Eðitim Derneði (ÇED) ve Suheyb Kadýn ve Aile Derneði kermes açtý. Bu kermesin geliri eðitime harcanýyor Ç orum Eðitim Derneði (ÇED) ve Suheyb Kadýn ve Aile Derneði kermes açtý. Gazi Caddesi No: 10'da (eski Arrow Ayakkabý Maðazasý'nýn yeri) Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn açýlýþý yaptýðý kermesinn tüm gelirleri, eðitim için harcanacak. ÇED Baþkaný Yunul Demiral ve Suheyb Kadýn ve Aile Derneði Baþkaný Hatice Yiðiterol, açýlýþý katýlan davetlilerine ikramlarda bulunurken, dernek üyelerinin el emeði göz nuru çalýþmalarý da görücüye çýktý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman, Avukat Kenan Yaþar ve çok sayýda davetlinin ilgi gösterdiði kermesin bir hafta süreyle açýk kalacaðý bildirildi. Dernek yetkilileri, öðrenci eðitimi ve aile eðitimine yönelik daha çok faaliyet düzenlemek ve mutlu bir toplum oluþturmak için sürdürdükleri baþarýlý çalýþmalarýný, Çorumlular'ýn kermeslerine göstereceði ilgiyle daha da güçlendireceklerini ifade edip, tüm Açýlýþý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan yaptý. Kermesinn tüm gelirleri, eðitim için harcanacak. (Fotoðraflar: Özgür Arzoðlu) TEGV üyeleri de SU için parmak kaldýrdý T ürkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) üyeleri de, TEMA Ýl Temsilciliði tarafýndan düzenlenen, Su olmazsa hayat olmaz yürüyüþüne katýldý. TEGV de düzenlenen diðer etkinliklerin konusunu da su oluþturdu. Dünya Su Günü nedeniyle su temasýný gündemine alan TEGV, birikim etkinliðinde de ayný konuyu iþledi. Etkinlikte Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadýðý, geleceðimiz olan çocuklarýmýza bu konuda büyük görev düþtüðü söylenilerek farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldý. TÜTEV Su olmazsa hayat olmaz yürüyüþüne katýldý. Tiyatro keyfi yaþadýlar Y Emre Kut aþlýlar Haftasý münasebetiyle Vali Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri önceki gün tiyatroya götürüldü. Huzurevi sakinleri Diyarbakýr Devlet Tiyatrosu yapýmý, Ray Coney ve Michael Coney'in yazdýðý, Özgür Özdural'ýn günümüz Türkçesine uyarladýðý, M. Lebip Gökhan'ýn yönettiði "Tom, Dick ve Harry" izlediler. Huzurevi sakinleri tiyatro izledi. (Foto: Hurþit Bozkurt)

16 16 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Dört kerre üç yüz altmýþ beþ gün (Merhum Muhsin YAZICIOÐLU'nun Hatýrasýna) Güzel insanlar, tâdât edilemezler. Reis'ten ayrýlalý dört sene oldu. Dört kerre üç yüz altmýþ beþ gün geçti. 25 Mart tarihi itibarý ile tam bin dört yüz altmýþ gündür yanmaktadýr sevenleri. Bu Milletin çocuklarýnýn kendi günlerini "daha güzel nasýl yaþatabilirim" diye, kendi gününü yaþamaktan vazgeçeli tam dört kerre üç yüz altmýþ beþ gün geçti. O'nu sevenler, yazýn sýcaðýnda da, kýþýn ayazýnda da hep kavruldular. Bu "kavrulma", giderek bir ihtiyaca dönüþtü. Reis, bu Milletin "siyasi vicdaný" idi. Bizim kadim mirasýmýzýn irfanýndan beslenen bir vicdandý O. O "siyasi vicdan" sustuðu için; fikir ve düþüncesine ihtiyaç hissedilmektedir. Ýçinde yaþadýðýmýz bunca herc ü mercin içerisinde sorma imkânýmýz olsaydý; sorardýk. Mesela: Hazýrlanmaya çalýþýlan ve en esas kanun kabul edilen Anayasa'yý hazýrlayanlar, bunun hakkýný vererek, yüz akýyla çýkarlar mý bu iþin içerisinden Reis? Diye sorsaydýk eðer; muhtemel cevabý -yaklaþýk-þöyle olurdu: "Kötüler, iyiyi ve güzeli tarif edemezler. Bu komisyonun içerisinde, itibarýný bu Millete hakaretle elde eden ve hâlâ bu Millete saldýrarak borcunu ödemeye çalýþanlar var. Hafif gülümser ve bunlardan hangi "iyi"yi ve hangi "güzel"i bekliyorsunuz? "Diye O da bize sorardý. Mesela: Aramýz çok iyi idi, þu Suriye meselesi neyin nesidir Reis? Diye sorsaydýk; o güzel gülüþü yüzünde donar, gözlerini uzaklara sabitler ve bir iç geçirerek cevaplardý: "Biz bu hâdiseleri, 1997 yýlýnda, bütün Türk Milletinin huzurunda dile getirdik.''türkiye Ýran olmaz, Cezayir olmaz, ama Suriye olmasýna da biz müsaade etmeyiz." Dedim. Âkil insan, âdil olur. Suriye'nin ideolojik kodlarý iyi bilinmeden dostluðunuzu da, düþmanlýðýnýzý da ayarlayamazsýnýz. Bu tespitimizden ciddi rahatsýzlýk duyan 28 Þubat sürecinin "erkâný"nýn yaptýðý baskýlarý da elimizin tersi ile ittik. Görüyorum ki, Devleti idare edenler, zâlimin zulmünü yeni keþfediyorlar. Ne diyeyim?" Derdi. Mesela: Sayýn Baþbakanýmýz, son günlerdeki konuþmalarýnda "Türk Milliyetçiliði de, Kürt Milliyetçiliði de ayaklarýmýn altýndadýr. Biz her türlü milliyetçiliði, ayaklarýnýn altýna almýþ bir iktidarýz" Dedi. Bu hususun hikmet-i mucibesi nedir ola ki? Diye sorsaydýk; acý acý tebessüm eder ve galiba þöyle cevap verirdi: "Türk, esir olmayandýr, esareti kabullenmeyendir! Türk, Devletsiz olmayandýr! Türk, Bayraksýz olmayandýr, olamayandýr! Türk Ezansýz olmayandýr, ezaný susturulamayandýr! Türk, Hürriyetsiz olmayandýr, Hürriyetsiz býrakýlamayandýr! Türk, Allah yokmuþ gibi yaþamamaktýr, yaþayamamaktýr! Türk, adaleti ibadet bilendir! Türk Milliyetçiliði, bütün bu duygularý, karakteri, mizacý ve asaleti hücrelerine nakþetmektir. Türk Milliyetçiliði, bütün Türklerin, bütün Müslümanlarýn ve bütün insanlarýn iki dünya mutluluðu için cümle derdi ve belayý sýrtlamaktýr. Türk Milliyetçiliði, sýrtýna bu Milleti sararak hedefe yürümektir. Türk Milliyetçisi, Milletinin geçeceði yolu, kirpikleri ile süpürüp ve gözyaþlarý ile yýkayandýr. Türk Milliyetçisi, "viran etmek için imar eden deðil, imar etmek için viran edendir." Türk Milliyetçiliði, mezarlardan kafatasý toplayarak izah edilemez. Bu, açýk bir þenaattir. Türk Milliyetçiliði, yaþanýrsa bir mâna ifade eder. Yoksa "haritada deniz görüp, boðulmak" gibidir, böyle bir zihniyetle olmaz bu iþler." Der ve susardý bir müddet. Bu hususta söyleyecek ve anlatacak çok þey olduðunu anlardýnýz. Mesela: Terör meselesi, silah býrakma meselesi v.s diye soracak olsaydýk, eminim çehresi bulutlanýr, gözlerine yaþ yürür ve derin bir göðüs geçirdikten sonra söze baþlardý: "Bu cinayet sürüsü, sýnýrlarýmýzýn içerisindeki ve dýþýndaki bütün "bizler"in mutlaka def' edilmesi icap eden bir belasýdýr. Ýktidardakilerin, "silah býraktýrma" sözü kulaða hoþ gelse de takip ettikleri yol yeni deðildir. Kendilerinden önceki bütün iktidarlar ve kendileri, müteaddit defa bu yolu denediler. Ötekiler ve kendileri her seferinde baþarýsýz oldular. Bu defa da sonuç deðiþmeyecektir. Bu cinayet þebekesinin lider kadrosu herhangi bir kayýp verdi mi, bunlarýn beynini daðýtacak bir Hayýrlý olsun ziyareti laca Eðitim-Bir- ASen Yönetim Kurulu üyeleri Baþkan Kadir Þimþek, Baþkan Yardýmcýsý Cengiz Urunca ve Murat Ayvaz ile birlikte Alaca Ýlçe Milli Eðitim Þube Mustafa ÖZARSLAN Osmancýk arýtma tesisine kavuþuyor smancýk Belediyesi Otarafýndan baþlatýlan 21 milyon TL deðerindeki Alt Yapý Projesi kapsamýnda ilçeye kurulmasý planlanan Arýtma Tesisi hýzla yükseliyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýller Bankasý yetkilisi Cezmi Kalabaþ ile birlikte Arýtma Tesisi'ndeki çalýþmalarý yerinde inceledi. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk'ta 50 yýllýk alt yapý sorununun çözüme kavuþturulmasý için baþlatýlan "Alt Yapý Projesi" kapsamýndaki çalýþmalar hýzla devam ediyor. Kanalizasyon þebekesinin deðiþtirildiði çalýþmalar kapsamýnda yüklenici firma Bakýr Ýnþaat tarafýndan Arýtma Tesisi'ndeki çalýþmalar da devam ediyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçedeki çalýþmalarýný incelemek üzere ilçeye gelen Ýller Bankasý yetkilisi Cezmi Kalabaþ ile birlikte Arýtma Tesisi inþaatýný ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Baþkan Yazýcý, kurulacak Arýtma Tesisi'nin çevre kirliliðinin önlenmesinde önemli bir adým olduðunu belirtti. Alaca Eðitim-Bir-Sen Yönetim Kurulu üyeleri Takimet Ýslamoðlu'nu ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Kanalizasyon atýklarýnýn modern bir tesiste arýtýlacaðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Ýlçemizde büyük alt yapý sorununa neþter vurduk ve baþlattýðýmýz alt yapý çalýþmalarýna Arýtma Tesisi kurulmasýný da ekleyerek büyük bir tesisi ilçemize kavuþturacaðýz. Bu kapsamda Arýtma Tesisi'nde çalýþmalar hýzla devam ediyor. Büyük arýtma ve temizleme havuzlarýnýn da olacaðý tesisi modern cihazlarla donatýlacak. Böylece Osmancýk hem modern bir tesise kavuþacak hem de kanalizasyon atýklarý arýtýlacak. dedi. Çevre konusunda da büyük bir projeye imza attýklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, kurulacak Arýtma Tesisi'nin çevre kirliliðinin önlenmesinde önemli bir adým olduðunu kaydetti. Baþkan Yazýcý, dört bir koldan Osmancýk'ýn yatýrým çalýþmalarýnýn sürdüðünü dile getirdi. T.C. SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI ÇORUM SOSYAL GÜVENLÝK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ 6183 sayýlý A.A.T.U.H. Kanuna istinaden Kurumumuza olan borçlardan hacizli olan aþaðýda cins, miktar ve muhammen deðeri yazýlý menkul mal satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci açýk arttýrmasý günü saat da Osmancýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðünde OSMANCIK adresinde yapýlacak ve muhammen bedelinin % 75'i artý (+) masraflarý geçmesi þartý ile en çok artýrana satýlacak, istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte ikinci arttýrma yapýlarak ve bu kez hacizli menkul mal muhammen bedelin %40 artý (+)masraflarý geçmesi þartýyla en çok artýrana satýlacaktýr. a) Satýþa iþtirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5 sý oranýnda teminat alýnacaktýr. b) Satýþ giderleri, masraflar, tellaliye resmi, KDV ve Damga Vergisi, alýcýya aittir. c) Satýþa iþtirak edecekler; yanlarýnda resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katýlýmýn tüzel kiþilik adýna olmasý halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. d) Satýþa çýkartýlan menkul mallan Cumhuriyet mah Çorum Cad. Iþýk yediemin Halil Ýbrahim IÞIK Yediemin Otoparký OSMANCIK adresinde görülebilir. Ayrýntýlý bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý, satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masraflarýn ödenmesi þartý ile þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderileceði ilan olunur. SIRA TÜRÜ ÖZELLÝKLERÝ MÝKTARI BÝRÝM DEÐERÝ TOPLAM DEÐERÝ 1 OTO 2005 MODEL FORD TRANSÝT CONNECT T2 30 L LX Resmi ilanlar: de (Basýn: 243) Müdürlüðü ne yeni atanan Takimet Ýslamoðlu'nu ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerinde bulundular. Alaca'nýn geliþmekte olduðu ve bu geliþime herkesin katkýsý olmasý gerektiði ve Alaca'ya faydalý olabilecek hizmetlere vesile olabilmek için çalýþmak gerektiði üzerinde durulan ziyarette, Þube müdürü Takimet Ýslamoðlu da Alaca ya çalýþmak ve verimli olmak için geldiðini ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalýþacaðýný ifade etti. Ýsmteoðlu, Eðitim-Bir-Sen in ziyaretinden ve bu duyarlýlýðýndan dolayý da teþekkür etti. hamleye þahit oldunuz mu? Hayýr. Dünyanýn hiçbir tarafýnda terör örgütlerinin lider kadrosu, bu kadar uzun süre ve deðiþmeden örgütün baþýnda kalmamýþtýr. Bu durum, sadece bize mahsustur. Acze düþüremediðiniz bir cinayet örgütü, neden sözünde dursun ki? Öcalan denilen ve elimizde kalmýþ, ikinci el bir terör sermayesi ile kalýcý bir netice alabilir misiniz? Yapýlan veya yapýlacak olan bir iþ kendisini deðerlendirmez, onu insanlar deðerlendirir. Müellefe-i kulûp yok ki karþýnýzda; öldürmeyi meslek telakki eden bir cinayet sürüsü var. Allah(c.c)'ýn þiddetle yasak ettiði insan öldürme þenaatini pervasýzca iþleyerek Allah(c.c)'a verdiði sözde durmayanlar, hatta Allah(c.c)'a inanmayanlar, Hükümete verdikleri sözde mi duracaklar? Ümit baðlamayýn siz böyle temelsiz geliþmelere. Hem, sonra bunlarýn iradesi kimin elinde ki?.. Yabancýlar: "Biz savaþ bitti demeden savaþ bitmez" diyorlar. Bunlarýn eline silah veren irade, silahý býraktýrýr mý? Bunlar, Kürtlerin istek ve ihtiyaçlarýný temin etmek için eline silah almýþ ve daða çýkmýþ deðillerdir. Kürtlerin hemen hemen hiç birisi Marksist-Ateist (Allah(c.c)'a inanmayan) deðildir. Kürtlerin, Bu cinayet sürüsü ile Dünya ve Âhiret görüþleri baðdaþmaz. Bunlarý meþru muhatap olarak almak, þehit olmak için feda-yý nefs edenlerle, murdar olmak için ölümü göze alanlarý ayýramamak demektir." Der, sözün burasýnda soluklanýr ve terörle mücadelenin çarelerini anlatmak istediðini imâ ederdi. Zira bu husustaki görüþlerini cümle âleme muhtevalý bir rapor halinde, daha önce beyan ettiðini söylerdi. Mesela: Büyük Birlik Hareketini, hâlini ve istikbalini sorsaydýk, mesullerinden ve mensuplarýndan beklenenleri sual etseydik; zannediyorum kalbinin acýdýðýný bize hissettirir ve bu "acý"yla ilgili þöyle cümleler kurardý: "Bizler, Büyük Birlik için yola çýktýðýmýzda; sadece kendi teþkilat mensuplarýmýzýn birliðini istemedik. Türkiye'deki Ülkücülerin bir araya gelerek bir birlik olmasý da bizim Büyük Birlik Hareketimizin nihai hedefi deðildi. Hatta Türkiye'de yaþayan Vatandaþlarýmýzýn tamamýnýn da bizim çatýmýzýn altýnda toplanmasý yetmezdi. Biz, Türk-Ýslam Dünyasýnýn yani Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Þahadet Bayraðýnýn altýnda gölgelenen herkesin "Birliði"ni hedeflemiþtik. Nizâm-ý Âlem Ülküsü demiþtik buna. Biz, bunun için, yani daðlarýn ardýndaki "bahar"dan haber getirmek için çetin yollar aþmýþtýk. Biz, ancak birbirimiz için olduðumuz kadar Müslüman- Türk olduðumuzu, olabileceðimizi anlatmýþtýk. Ama gördük ki, þair diliyle söyleyecek olursak; "Yollar boþaldý artýk, yolcular buldu vâha/ Yolcular gitmese de, yollar gider Allah'a" hadisesi vuku buluyor. Bizim hareketimizden dünyalýklarýný temin edenlerin tamama yakýný, "yolu boþalttý." Bizim çatýmýzýn altýnda "muteber" olanlar, dünyalýklarýný temin ettikten sonra; baþka çatýlarýn altýnda, baþkalarýna "itibar" etmeye baþladýlar. Dün bize yük olanlar, bu gün baþkalarýnýn hamallýðýný yapýyorlar. Bazen de tersi oluyor; baþka çatýlarýn altýndan kovulanlar, bizim "Büyük Birlik"imizin içerisinden dünyalýk tedarikine çalýþýyorlar veya bizim çatýmýzýn altýnda "nefislerinin kavgasýný" veriyorlar. Bütün bunlara bakýnca; Büyük Birlik'in neden büyümediði çok açýk olarak görünüyor. Fikirlerine, fiilleri ile ihanet edenlere Allah(c.c) neden yardým etsin ki? Bu inkýraz, bizim arkadaþlarýmýz kendilerini düzeltinceye kadar devam edecek gardaþ!.." Der ve sözlerini bitirirdi. "Gardaþ" diye bitirdiðine göre-þimdilik- baþka suale ihtiyaç kalmadýðýný anlar ve kendi kalbinize yumulursunuz artýk yýlýnýn, 25 Mart'ýnýn, karlý ve soðuk bir gününün bilmem saat kaçýnda, Kahramanmaraþ'ýn Keþ Daðlarýnda, diðer yol arkadaþlarý ile birlikte Hakk'a yürüyen Merhum ve Maðfur Muhsin YAZICIOÐLU'nun; aradan geçen dört kerre üç yüz altmýþ beþ gün, yani bin dört yüz altmýþ gün geçtikten sonra hakkýnda ne düþünürsünüz? Diye bana sorsalar, derim ki: Daðlar þahit, taþlar þahit, yer þahit, gök þahit, toprak þahit, kar þahit, yaðmur þahit ve kan donduran SO- ÐUK þahit ki, REÝS ÞEHÝTTÝR. Þehitler, bu topraklarýn "sýr oklarý"dýr. Zamanýn bir dönüm noktasýnda ve acz vâki olduðunda hedefi vuracaktýr. Þair söylüyor ya: "DOÐACAKTIR SANA VA'D ETTÝÐÝ GÜNLER HAKK'IN!" Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Osmancýk ta okul müdürleri ile bir araya geldi. Okul müdürleriyle buluþtu Okul müdürleri göjrüþlerini dile getirdi. l Milli Eðitim Müdürü ÝAytekin Girgin, Osmancýk ta okul müdürleri ile bir araya geldi. Osmancýk Öðretmenevi Çok Amaçlý Salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Ýl Milli Eðitim Þube Müdürleri Ali Kurnaz ve Müslüm Kýlýç ile Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ýbrahim Gökdere katýldý eðitim sistemi ile ilgili karþýlaþýlan sorunlar, norm kadro ile ilgili iþ ve iþlemler ve okullarýn fiziki iyileþtirmeleri ile birlikte büyük ve küçük onarýmlarla ilgili bilgilendirmelerin yapýldýðý toplantýda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, okul müdürlerini tek tek dinledi. Þube müdürleri tarafýndan not alýnarak deðerlendirilecek olan sorunlarla ilgili okul müdürlerine bilgilendirmeler yapan Girgin, en deðerli yatýrýmýn insana yapýlan yatýrým olduðunu vurgulayarak bu açýdan eðitim iþinin sorumluluðunun pek çok meslek grubuna oranla daha fazla olduðunu ifade etti. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok tarafýndan ilçedeki eðitim ve sorunlarý ile ilgili kýsa bir deðerlendirmenin yapýldýðý toplantý sonunda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, özelikle okul öncesi eðitim ile ilgili baþarýlar baþta olmak üzere Osmancýk ýn Çorum genelinde önem arz ettiðini belirterek okul müdürlerine baþarýlarýndan dolayý teþekkür etti. Milli Eðitim Müdürlüðü nde kapýlarýnýn açýk olduðunu ve okullarýn sorunlarýný paylaþmak ve çözmek için gayret ettiklerini kaydeden Girgin, en kýsa zamanda köy okullarýný ziyaret etmeyi arzuladýðýný da sözlerine ekledi.

17 PAZARTESÝ 25 MART Kadýköy yarý final biletini 5-2 ile aldý Çorum da oynanan U 15 grup birinciliðinde Samsun Kadýköyspor dün oynanan final maçýnda Tokatspor önünde aldýðý 5-2 lik galibiyetle yarý final grubuna yükseldi. Alaca Belediye: 6 - Mecitözüspor: 0 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Doðan Akbaþ. ALACA BELEDÝYESPOR : Kadir, Fatih, Zafer, Esat, Süleyman, Can, Tahir, Furkan, Mücahit, Emir, Enes, Fýrat, Kürþat, Ýsmail, Tayfun, Hamza, Mehmet, Ahmet. MECÝTÖZÜSPOR : Erdem, Serhat, Kerim, Koray, Akýn, Engin, Ertan, Ersin, Zülfücan, Umutcan, Emirhan, Enes, Yiðitcan, Hakan. GOLLER : 10. ve 60. dakikalarda Emir, 15. ve 59. dakikalarda Zafer, 20. dak. Mücahit, 45. dak. Can (Alaca Belediyespor) Gençlik: 2 - Mimar Sinan: 0 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Mehmet Zeki Sevim GENÇLÝKSPOR : Erol, Erkin, Ýsmail, Boran, Burak, Onur, Berkant, Enes, Teoman, Gürkan, Eren, Erkin, Berkay, Samet, Emirhan, Hamza, Doðukan, Mert. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR : Abdurrahman, Enes, Dilaver, Oran, Ömer, Metehan, Doðukan, Murat, Enes, Furkan, Burak, Alperen, Hakký, Doðukan, Harun, Abdulsamet, Rýfat. GOLLER : 50. dak. Berkant, 55. dak. Doðukan (1907 Gençlikspor). SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Gökhan Yumlu, Mehmet Ali Cýrýl, Emrah Okan. SAMSUN KADI- KÖYSPOR : Mert, Mehmet, Ozan, Onur, Oðuzhan Çavuþ, Doðan, Faruk, Furkan Gündoðdu, Turan, Furkan Tahta, Oðuzhan Demircioðlu, Yusuf, Burak Öztürk, Enes, Emirhan, Burak Yýlmaz, Doðuþ, Furkan Gündoðdu. TOKATSPOR : Mikail, Þamil, Erkan, Hakan, Seçkin, Ahmet, U 13 Liginde dördüncü hafta maçlarý tamamlandý Çorum Belediye: 4 - Osmancýk Fener: 2 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Ahmet Kandemir. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Akýn, Deniz, Alaattin, Berkay, Yaþar, Yiðit, Deniz, Onat, E, Berkay, Cemalettin, Furkan, Caner, Eray, Ýlyas, Metin,. OSMANCIK FENER GENÇLÝKSPOR : Y. Alperen, Batuhan, Burak, Emrullah, Ahmet, Mustafa Çaðlar, Turan, Ufuk, Ýbrahim, Mert, Fahri, Onur Kýsa, Onur Akýncý, Ali Fehmi, Furkan, Mustafa, Ayberk, Mustafa Karakuþ.. GOLLER : 52. ve 67. dakikalarda E. Berkay, 60. dak. Deniz, 70. dak. Cemalettin (Çorum Belediyespor), 65. ve 68. dakiklarda Fahri (Osmancýk Fener Gençlikspor). Sungurluspor: 6 - Osm. Belediye: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Fatih Derviþoðlu. SUNGURLUSPOR : Ýlker Gökhan, Fatih, Semih, Ethem, Berkay, Seyit, Muhammet, Necmi, Kerem, Ýbrahim, Mikail, Burak, Ahmet Can, Çaðrý, Berk, Resul,, Kerem. OSMANCIK BELEDÝYESPOR : Selim, Ý. Tarýk, Hakan, E. Can, Vural, Burak, Serkan, Furkan, M. Can, Berat, Burhan. GOLLER : 8. dak. Necmi, 20. ve 50. dakikalarda Kerem, 42. dak. Ýbrahim, dakikalarda Seyit (Sungurluspor). PTT Gençlik: 5 - Gençlerbirliði: 2 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Ömür Soytemiz. PTT GENÇLÝKSPOR : Emre, Hüseyin, Ogün, Furkan Can, Oðuzhan, Mert Can, Ahmet Can, Engincan, Burak, Ýbrahim Enes, Kadir, Mücahit Emre, Abdullah, Fazlý Can, Yusuf, Kürþat. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Berk, Hüseyin, Muhammet Ali, Yavuz, Ahmet, Yunus Emre, Alica, Metehan, Batuhan, Deniz, Eren, Turgay, Fatih, Hasan, Kerep, Yunus, Metehan Yurtbaþ. GOLLER : 6. ve 28. dakikalarda Ýbrahim, 10. dak. Kadir, 25. dak. Burak, 41. dak. Oðuzhan (PTT Gençlikspor), 30. dak. Eren, 43. dak. Batuhan (Gençlerbirliði), Osmancýkgücü: 9 - Ulukavakspor: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEM : Enver Bolat. OSMANCIKGÜCÜSPOR : Enes, Abdulkerim, Necati, Halil, Görkem, Ege, Oðuzhan, Uður, Muratcan, Tunahan, Kenan, Doðancan, Tolga, Melih, Utku, Ahmet Þen. ULUKAVAKSPOR : Tolga, Ömer, Kazým, Enes Tarýk, Barýþ Kaan, Atalay, Alper, Melih, Ýbrahim, Yusuf, Sefa, Emre, Adem, Emre Þahin, Muhammet, Ahmet Hakan GOLLER : 14. dak. Oðuzhan, 15. ve 16. dakikalarda Halil, 38. dak. Uður, 43. ve 47. dakikalarda Ege, 35. dak. Tunahan, 60. ve 63. dakikalarda Muratcan (Osmancýkgücüspor). Hasan, Enes, Mehmet, Tarýk, Ferhat, Tunahan, Umut, Hüseyin, Serkan, Ali, Yusuf, Sezer. GOLLER : 15. ve 37. dakikalarda Furkan Tahta, 34. (penaltýdan) ve 58. dakikalarda Turan, 59. dak. Doðan (Samsun Kadýköyspor), 51. dak. Serkan, 60. dak. Hüseyin (Tokatspor). Ý limizde yapýlan U 15 grup birinciliðinde samsun Kadýköyspor birinci olarak yarý final gnubuna yükseldi. Altý takýmýn katýlýmý ile perþembe günü oynanan maçlarla baþlayan grup birinciliðinde Cumartesi günü oynanan maçlar sonunda Samsun Kadýköyspor ile Tokatspor takýmlarý finale yükseldiler. Dün saat 11 de iki takým yarý final grubuna yükselmek için karþýlaþtalýr. Maçýn ilk dakikalarýndan itibaren oyunun kontrolünü eline geçiren Samsun Kadýköyspor takýmý 15. dakikada Furkan Tahta nýn golüyle rakibi önünde 1-0 öne 2. geçti. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda Turan ýn attýðý golle skoru 2-0 yapan Kadýköyspor devreyi bu Çorumspor, Hitit i 5-2 yendi Amatör Küme U 19 liginde cumartesi günü oynanan maçta ilk haftanýn lideri Çorumspor ikinci maçýndanda galip ayrýlarak yoluna kayýpsýz devam etti. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta Hitit Gençlikspor ile karþýlaþan Çorumspor rakibi önünde aldýðý 5-2 lik galibiyetle üç puanýn sahibi oldu. Bu galibiyetle Çorumspor 6 puana yükselirken Hitit Gençlikspor ikinci maçýndan da puansýz ayrýldý. Ýskilip derbisinde gol yok : 0-0 SAHA : Ýskilip Ýlçe. HAKEMLER : Özkan Kaya, Halil Sönmez, Yunus Dursun. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Ahmet, Sedat, Bekir, Musa, Hüseyin, Eþref, Metin, Þükrü (Murat), Fatih, Furkan (Oðuz), Burak (Mehmet). ÝSKÝLÝPSPOR : Emre (Selçuk), Ergün, Ferdi, Furkan (Þahin), Gökhan, Ömer, Soner, Muhammed, Yunus, Furkan, Mustafa (Faruk). KIRMIZI KART : 88. dak. Bekir (Ýskilip Belediyespor). skorla galip tamamladý ve ikinci yarýya moralli girdi. SAHA: 1 Nolu Dýþ Saha. HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl, Kadir Berkay Damar, Berkant Arman. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Furkan, Halil, Abdurrahman (Furkan), Abdulkerim, Serhat (Taha), Yavuz Furkan (Abdulkadir), Mustafa Dönmez, Metin, Osman, Mustafa Ergöz, Emrah. OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Ýkinci yarýnýn ilk dakikasýnda bulduðu golle skoru 3-0 yapan Kadýköyspor rahat bir oyun sonunda sahadan 5-2 lik galibiyetle ayrýlarak grup birincisi olarak yarý final grubuna 2. Küme U 19 liginde ikinci maçlar tamamlandý 2. Küme U 19 liginde ikinci hafta maçlarý sonunda Çorumspor ve Ýl Özel Ýdarespor ikinci maçlarýnýda kazanarak yollarýna kayýpsýz devam ettiler. Ýki Ýskilip takýmýnýn maçýndan takýmlar golsüz beraberlikle ayrýlarak haftayý birer puanla kapattýlar. Samsun Kadýköyspor maç sonunda yarý final grubuna yükselme sevincini böyle yaþadý Samsun Kadýköyspor takýmý futbolcu ve yöneticileri ile teknik heyet maçýn ardýndan toplu halde görülüyor Yýldýzlar voleybol da yarý final toplantýsý bugün Sekiz kýz ve sekiz erkek ilin mücadele edeceði okullu yýldýzlar voleybol yarý final grubu bugün yapýlacak teknik toplantý ile belli olacak. Yarý final grubunda temsilcimiz 23 Nisan kýz takýmý Türkiye finallerine yükselmek için mücadele edecek. orum da yapýlacak Çolan Okullu Yýldýzlar voleybol yarý final grup heyecaný yarýn oynanacak maçlarla baþlýyor. Yarý Final Grubu teknik toplantýsý bugün Anitta Otel de yapýlacak. Grup maçlarý sonunda yarý finalde mücadele etme hakký kazanan sekiz kýz ve erkek okulunun mücadele edeceði yarý final grubunda kýzlarda temsilcimiz 23 Nisan Ortaokulu da final için mücadele edecek. Bugün Anitta Otel de saat de yapýlacak olan Teknik Toplantýda kura çekimi yapýlacak. Okullar dörderli iki gruba ayrýlacak ve grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak finalde karþýlaþacaklar. Final maçlarýný kazanan iki kýz iki erkek okul takýmý Türkiye finallerinde mücadele edecek. Kýz grup maçlarý Atatürk Spor Salonu, erkek grup maçlarý ise Hitit Üniversitesi Spor Salonu nda oynanacak. Cuma günü oynanacak çapraz maçlarý ise Atatürk Spor Salonu nda oynanacak. Yarý Final Grup maçlarýnda mücadele edecek okullar þöyle, erkekler: Ankara Mahir Baþer Ortaokulu, Giresun Þebinkarahisar Yavuz Selim, Ýstanbul Kadýköy Erenköy Ortaokulu, Kastamonu Taþköprü Avukat Murat Ülgen Ortaokulu, KKTC Erenköy Lisesi, Samsun Ýlk Adým 30 Aðustos Ýmam Hatip Ortaokulu, Tokat 18 Mart Ortaokulu, Trabzon Sürmene Yakup Kalafatoðlu Ortaokulu. Kýzlar da ise temsilcimiz 23 Nisan ile birlikte Ankara Anýttepe Ortaokulu, Çankýrý Türkiye Odalar Borsalar Birliði, Ýstanbul Sancaktepe Küçük Prens Ortaokulu, Ýstanbul Ümraniye Anabilim, KKTC Erenköy Lisesi, Ordu Merkez Ortaokulu ve Zonguldak Devrani Misaký Milli Ortaokulu. 23 Nisan yýldýz kýz voleybol takýmý Türkiye finallerini hedefliyor Ýl Özel Ýdare, Osmancýk Belediye yi farklý geçti: 8-1 Barýþ (Mustafa), Sinan Erdoðan, Sinan Yüzgeç, Ersin, Sadýk, Burhan (Yasin), A. Rýza (Emre), Barýþ, Emre, A. Kadir, Hamdi GOLLER: ve 74. dakikalarda Mustafa Dönmez, 48. dak. Serhat, 61. dak. Abdurrahman, 66. dak. Osman, 72. dak. Metin (Ýl Özel Ýdarespor), 88. dak. A. Kadir (Osmancýk Belediyespor)

18 18 PAZARTESÝ 25 MART 2013 Kazanmak güzel Çorum Belediyespor mutlak kazanmak zorunda olduðu maçta Mardinspor önünde ilk yarýda yine forvetsiz oynadý ve devreyi golsüz berabere kapattý. Ýkinci yarýda Teknik Heyetin yanlýþtan dönerek forvetler Ýbrahim Selen ve Kaan ý oyuna alýnca maçýn kaderi deðiþti ve mavi beyazlýlar rakibini Ýbrahim Selen in penaltý ve Haydar ýn attýðý gollerle 2-0 yendi. Belediyespor bu galibiyetle hem on maçlýk galibiyet hasretine son verdi hemde ligde kalma yolunda azda olsa rahat bir nefes aldý. orum Belediyespor, ÇMardinspor deplasmanýnda çok kötü oynadýðý ilk yarýnýn ardýndan Teknik Heyetin ikinci yarýda yanlýþtan dönerek çift forvete geçince ikinci yarýda bulduðu gollerle sahadan 2-0 galip ayrýlarak on haftalýk üç puan hasretine son verdi. Cumartesi günü Mardin 21 Kasým Stadý nda oynanan maçta Çorum Belediyespor rakibi önünde ilk yarýda hücum anlamýnda üretkenlik gösteremedi. Sert esen rüzgar nedeniyle futbol oynamanýn zor olduðu sahada sahada geçtiðimiz hafta Elazýð Belediyespor maçýnda olduðu gibi forvetsiz çýkan Çorum Belediyespor ilk yarýda beklenen golü bulamadý. Ýkinci yarýnýn baþýnda Teknik Heyetin yanlýþtan dönerek iki santrafor Ýbrahim Selen i Ender in yerine Kaan ý ise Okan ýn yerine alarak çift forvete döndü ve rakip kaleye yüklendi. Oyuna giren Ýbrahim Selen penaltý yaptýrdý penaltýyý gole çevirdi, ikinci golde de Kaan kafayla indirdiði topla Hakan ikinci golü buldu. Futbol olarak iyi bir görüntü vermesede ikinci yarýda bulduðu iki golle sahadan 2-0 galip ayrýlan Çorum Belediyespor üç puanýn sahibi oldu. Ligde en son galibiyetini ilk yarýnýn son haftasýnda Emrespor u kendi sahasýnda yenerek alan Belediyespor on haftalýk galibiyet hasretine Mardinspor deplasmanýnda son vererek ligin kalan haftalarý için biraz olsun rahatladý. Karþýlaþmayý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve yönetim kurulu üyelerinden bazýlarý ile çok az sayýda Mardinspor taraftarý izledi. MAÇTAN DAKÝ- KALAR 8. dakikada geliþen Okan cezalý Çorum Belediyespor da Okan Avcý cezalý duruma düþtü. Bu sezon dördüncü sarý kartýný Mardinspor maçýnýn 29. dakikasýnda gören ve ikinci yarýda oyundan çýkan Okan Avcý cezalý duruma düþtü. Okan takýmýnýn bu hafta sonunda evinde oynayacaðý Kahramanmaraþ Belediyespor maçýnda forma giyemeyecek. Okan Darýca Gençlerbirliði ile ikinci yarýnýn ikinci haftasýnda oynanan maçta kýrmýzý kart görerek cezalý olmuþtu. Mardinspor ataðýnda Davut sað kanattan yaptýðý ortada Erhan kafayý vurdu kaleci Osman topa sahip oldu. 11. dakikada Çorum Belediyespor ataðýnda Volkan-Haydar kardeþlerin paslaþmasýnda son olarak topla buluþan Haydar boþ durumdaki Ender e çýkardý bu futbolcunun sert vuruþunda ton yan direðin dibinden az farkla auta gitti. 14. dakikada orta alandan aldýðý topla Oðuzhan Yalçýn hareketlendi ceza yayý üzerinde Ender e çýkardý bu futbolcunun vuruþunda savunmadan seken top Mehmet Keleþ in önünde kaldý bu futbolcunun vuruþunda top yandan auta gitti. 16. dakikada sol kanattan geliþen ev sahibi takým ataðýnda Cemil in ortasýna ceza yayý üzerinde topla buluþan Mehmet sert vurdu top direðin üzerinden az farkla auta gitti. 17. dakikada sað kanattan geliþen Mardinspor ataðýnda Þahin topla hareketlendi ceza yayý üzerinde Mehmet e çýkardý bu futbolcu ceza sahasýna girdiði ana sert vurdu kaleci Osman topa sahip oldu. 27. dakikada sað kanattan kazanýlan korner atýþýný Oðuzhan Yalçýn kullandý savunmadan ileri çýkan Yiðitcan iyi yükseldi kafayý vurdu top üstten auta gitti. 34. dakikada Halil Ýbrahim in sað kanattan yaptýðý ortada Ender kafayý vurdu top savunmadan sekti dönen topa Haydar vurdu kaleci köþeden çýkardý bu topta Oðuzhan Yalçýn ýn önünde kaldý bu futbol- MARDÝNSPOR Rýdvan...4 Murat...5 Þahin...4 Cemil...5 Yusuf...6 Mehmet...6 (82. dk. Abdulkadir...) Davut...5 Dursun...4 (90. dk. Osman...) Erkan...6 Mehmet Tevfik...6 (55. dak. Ýlhan...3) ÇORUM BELEDÝYE Osman...5 Mehmet Keleþ...4 (87. dak. Eray...) Haydar...4 Halil Ýbrahim...4 Volkan...4 Oðuzhan Yalçýn...5 Yiðitcan...5 Ýbrahim Ethem...5 Ender...3 (45. dak. Ýbrahim Selen) Ýmam...4 Okan...3 (46. dak. Kaan...) STAD : 21 Kasým. SARI KART: Rýdvan, Osman (Mardinspor), Ýmam Okan (Çorum Belediyespor).. GOLLER : 58. dak. (penaltýdan) Ýbrahim Selen, 65. dak. Haydar (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Hakan Akmýsýr, Mustafa Erol Ekdal, Doðuþ Darýk. Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Mardinspor - Çorum Belediyespor : 0-2 Isparta Emrespor - Yimpaþ Yozgat : 1-1 Sancaktepe Bel- Erzurum B. Þehir : 0--0 Keçiörengücü - Darýca Gençlerbirliði : 2-0 Oyak Renault - Altýnordu : 0-2 Diyarbakýrspor - Arsinspor : 0--0 Kahraman maraþ Belediye-Gümüþhane : 3-1 Beylerbeyi - Maltepespor : 1-0 Elazýð Belediye - Kocaelispor : 2-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Altýnorduspor 2 Darýca Gençler 3 Keçiörengücü 4 K. Maraþ Bel Gümüþhane Erzurum B. Þ Sancaktepe Maltepespor Oyak Reno Y. Yozgatspor Arsinspor 12 Isparta Emre Beylerbeyi 14 Kocaelispor 15 Çorum Beledi Elazýð Belediye Diyarbakýr Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin ýn -3 puan cezasý var Gelecek hafta maç programý: 31 Mart Pazar : Çorum Belediye - Kahramanmaraþ Belediye. Maltepespor - Sancaktepe Belediyespor. Darýca Gençlerbirliði - Oyak Renault. Kocaelispor - Mardinspor. Arsinspor - Elazýð Belediyespor. Yimpaþ Yozgatspor - Diyarbakýrspor. Altýnorduspor - Isparta Emrespor. Erzurum Büyükþehir - Keçiörengücü. Gümüþhanespor - Beylerbeyispor. 2-0 cunun vuruþunda top az farkla auta gitti. 44. dakikada Volkan ýn pasýyla topla buluþan Oðuzhan Yalçýn ceza sahasýna girdi müsait durumdaki Mehmet Keleþ e çýkardý bu futbolcunun vuruþunda top yan aðlarda kaldý. Ýlk yarý golsüz beraberlikle sona erdi. 57. dakikada Çorum Belediyespor penaltý atýþý kazaný. Kaan ýn pasýyla hareketlenen Ýbrahim Selen ceza sahasýna girdi kaleci Rýdvan ile karþý karþýya kaldýðý anda yere düþürüldü hakem penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý ÝbrahimSelen kullandý ve topu Mardinspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 65. dakikada ÇorumBelediyespor u rahatlatan gol geldi. Bu dakikada sol kanattan topla hareketlenen Haydar ceza sahasýna çaprazdan girdi ve uzak köþeye düzgün bir vuruþla topu aðlara göndererek Ç skoru 2-0 yaptý. 69. dakikada geliþen Mardinspor ataðýnda Ýlhan ýn pasýnda ceza yayý üzerinde topla buluþan Erkan sert vurdu kaleci Osman topu yumruklarýyla uzaklaþtýrdý. 81. dakikada Volkan ýn pasýyla sol kanattan hareketlenen Halil Ýbrahim ortaladý Kaan iyi yükseldi kafayý vurdu kaleci Rýdvan köþeden sahip oldu. 86. dakikada Haydar ýn pasýnda Ýbrahim Selen ceza sahasý içinde topla buluþtuu sert vuruþunda kaleci son anda köþeden kornere çeldi. 89. dakikada sol kanattan Yusuf un ortasýnda Erkan topla buluþtu ceza sahasýna girdiði anda sert vurdu Osman köþeden topu kornere göndererek gole izin vermedi. 90. dakikada Haydar ýn pasýnda Ýbrahim Selen kafa ile topu Kaan a indirdi bu futbolcunun sert vuruþunda top yandan auta gitti. Maçta baþka gol olmayýnca Çorum Belediyespor ligde 10 hafta sonra galibiyet sevincini Mardinspor deplasmanýnda yaþadý. Mustafa Mertek, Andora-Türkiye maçýný tribünden izlerken diðer kulüp temsilcileriyle Hitit futsal da fýrtýna gibi:6-0 Hitit Üniversitesi futsal takýmý grubundaki üçüncü maçýnda Rize Tayyip Erdoðan Üniversitesi ni deplasmanda 6-0 yenerek gruptan birinci olarak final grubuna yükseldi. Final grubu maçlarý Nisan tarihleri arasýnda Çorum da yapýlacak. Ü Mustafa Mertek, Andora maçýný tribünden izledi orum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Mertek Andora-Türkiye milli maçýný tribünden izledi. Futbol Federasyonu tarafýndan kulüp baþkanlarýna davet ettiði milli maça Belediyespor adýna Basýn Sözcüsü Mustafa Mertek katýldý. Perþembe günü Ýstanbul dan Barcelona ya hareket eden kafile, buradan Maçýn yapýlacaðý Andorra ya hareket etti. Andorra La Vella'daki Estadi Communal Stadý nda 22 Mart Cuma günü oynanan A Milli Takýmýmýzýn 2-0 galip geldiði maçý izleyen kafile 23 Mart Cumartesi günü yurda dönüþ yaptý. Kafilede Yer alanlar: kafilede Milletvekilleri, niversiteler futsal (Ünilig)da Çorum Hitit Üniversitesi grubundaki üçüncü maçýnýda farklý kazanarak grup birincisi olarak final grubuna yükseldi. Dört üniversitenin tek devreli lig statüsünde mücadele ettiði Ünilig de Hitit Üniversitesi F grubundaki son maçýnda Rize Tayyip Erdoðan Üniversitesi ni 6-0 lýk ezici bir skorla yenerek gruptan birinci olarak final grubuna yükseldi. Grubundaki ilk maçýnda Ordu deplasmanýndan 2-1 lik galibiyetle dönen Hitit Üniversitesi evinde konuk Gençlik ve Spor Bakanlýðý temsilcileri, TFF Baþkaný Yýldýrým Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, spor toto Süperlik, Ptt 1.lig, spor toto 2. Ve 3.lig baþkan ve temsilcileri yer aldý. ettiði Sinop u da zürlu mücadele sonunda 3-2 yenerek ikinci galibiyetini almýþtý. Gruptaki son maçýnda cuma akþamý Rize Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi ile karþýlaþan Hitit Üniversitesi rakibini Burakhan (2), Eftal, Zakir, Mehmet ve Yaþarcan ýn attýðý gollerle 6-0 lýk skorla geçerek üçüncü maçýnýda kazanýp grup birincisi olarak final grubuna yükseldi. Hitit Üniversitesi futsal takýmýnýn mücadele edeceði Ünilig final grubu maçlarý Nisan tarihleri arasýnda Çorum da yapýlacak. Hitit Üniversitesi futsal takýmý grup maçlarýný kayýpsýz kapatarak finallerde mücadele etme hakký kazandý

19 PAZARTESÝ 25 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 25 MART T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçesi Üçtutlar Mahallesi 2640 ada, 86 parselde sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan 1 kat 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah. Ahçýlar mevkii, cilt 40, sayfa 3869, ada 143, parsel 18, kat 2 baðýmsýz bölümün satýþý Muhammen bedel: Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu -14:10 Eðridere ve Kubbeli Caddesi tretuar, havuz ve elektrik aydýnlatma yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Amasya Þeker Fabrikasý Genel Müdürlüðü Mülkiyeti Amasya ÞEker Fabrikasý Genel Müdürlüðü ne ait, Çorum ili, merkez ilçe, Bahçelievler Mah., Bahabey Caddesinde Pancar Bölge Binasý ve müþtemilatý olan taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Müdürlüðü Saat: 14:30 Mülkiyeti Belediye ye ait Buharaevler Mahallesi, Buharaevler 10. sokak ile Buharaevler 8. sokak arasýnda kalan, kullaným alaný 281,00 m2 yüzölçümlü Feyzullah Kýyýklýk Parký nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi Muhammen bedel: 3.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu 26 MART Mülkiyeti Belediye ye ait Karakeçili Mahallesi, Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 1.100,00 m2 yüzölçümlü Adil Candemir Parký nýn üzerinde bulunan demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi Muhammen bedel: ,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 2 adet kesintisiz güç kaynaðý alýmý Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþt. Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 27 MART Mülkiyeti Belediye ye ait, Çorum merkez Çepni Mahallesinde bulunan, imar planýnýn 19.K.I.B paftasýnda Akaryakýt ve LPG Ýkmal Ýstasyonu iþaretli, 27/1 pafta, 1296 ada, 43 nolu parselde m2 miktarlý gayrimenkulün üzerinde bulunan bina ve müþtemilatý ile birlikte satýlmasý Muhammen bedel: ,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu 29 MART Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü TCK 7. Bölge Müdürlüðü Osmancýk-15. Bölge Hududu ile Çorum- Sungurlu-Delice yollarýnda peyzaj çalýþmalarý yapýlmasý hizmet alýmý Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý Atakum Samsun YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Burak BALTACI Yusuf oðlu 1989 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:718) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Burçin KARA Adem kýzý 1995 Uðurludað Çorum Doðumlu (Ç.HAK:725) Mevlana çok katlý otoparký çelik çatý ve genel bakým onarým yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 Aþýklar Tepesi park yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Çorum Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý onarým Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 63 Çorum Saat: 10:00 1 NÝSAN T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mah ada, 1 parsel de kayýtlý, m2 miktarýndaki arsanýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 Yaðmursuyu inþaatý yapým iþi Yer: Belediye Himzet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Ýl Saðlýk Müdürlüðü karþýsý yeþil alan tanzim yapým Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 2 NÝSAN Gülabibey Mahallesi park yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Üçtutlar Mahallesi park yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 3 NÝSAN Ulukavak Mahallesi park yapým Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 Mülkiyeti Belediye ye ait Bahçelievler Mahallesi, Gazi Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 704,00 m2 yüzölçümlü Pir Baba Parký nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi Muhammen bedel (1 yýllýk) : ,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Meclis Salonu 4 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 06 BP 4143 plakalý, 2008 model Citroen marka, Nemo X FG 1,4 HDI tipli kamyonet cinsinde siyah renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 KA 691 plakalý, 2004 model Ford marka aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 107 Çorum Saat: 14:40-14:45 Semt parklarý aydýnlatýlmasý yapým Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý 5 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 DY 344 plakalý, 2010 model Ford marka Transit 350 E VAN 200 PS tipli beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 Kompozit yaðmursuyu mazgalý ve kompozit rögar kapaðý alýmý Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý 9 NÝSAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý kit karþýlýðý otomatik sývý bazlý sitoloji sistemi kullanma uygulamasý alýmý Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 10 NÝSAN T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TT 718 plakalý, 2012 model, Citroen marka, siyah renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 47 kalem ilaç ve serum alýmý Yer: Hitit Üniv. Eðitim ve Araþt. Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler Buharaevler 5. caddede 175 m2 4+1 lüx daireler sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:715) BAYAN AÞÇI ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Görpe Çelik Metal Sanayi (Ç.HAK:678) K.S.Sitesi 25. Cad. No: 13 Tel: /98 ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinin ön muhasebe ve satýþ iþinde görevlendirilmek üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Güven Aksesuar Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. Çýraklýk (Ç.HAK:677) Eðitim Karþýsý Tel: Sahibinden Satýlýk Dükkan 400 m2 arsasý olan, kullaným alaný 500 m2, bahçesi bulunan Küçük Sanayi Sitesi 9. Cad. köþe baþý, içi (Ç.HAK:689) yapýlý bakýmlý dükkan satýlýktýr NÝSAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 06 DF 3061 plakalý, 2011 model Peugeot marka Partner Tepee Primium tipli, füme renginde aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:45 T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 AP 067 plakalý, 2004 model Renault marka Kango Ezpress 1.5 DCÝ tipli, beyaz renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Ankara yolu üzeri, Sima Otomotiv / Çorum Saat: 10:00-10:05 19 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C Çoruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu -14:10 22 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 06 YHT 18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Kaynar Yediemin Deposu -14:10 3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: ,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu -14:10 7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu -14:10 23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:693) (Ç.HAK:638) Devren Satýlýk Oto Yýkama Aþaðý Sanayi Sitesi 1. Çelik Caddesi No: 26 daki oto yýkama devren satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ofis programlarýný kullanmasýný bilen en az lise mezunu bay-bayan kasiyer alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Doðanlar Av Malzemeleri Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A/B (Ç.HAK:641) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Elektrik Ustasý ve Kalfasý alýnacaktýr. Mür. Tel: (Esnaf Kefalet Kooperatifi Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:515) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) TL TL TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA ELEMANLAR ALINACAKTIR * Gayrimenkul sektöründe çalýþtýrýlmak üzere yaþlarýnda ön lisans veya lisans mezunu bilgisayar ve interneti aktif kullanabilen diksiyonu düzgün bayan eleman. * Askerliðini yapmýþ B sýnýfý ehliyeti olan diksiyonu düzgün en fazla 35 yaþýnda satýþ ve pazarlama deneyimi olan bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:665) (Ç.HAK:707) (Ç.HAK:663) (Ç.HAK:699) Sahibinden Satýlýk Lüks Daire Ýlim Yayma arkasýnda tam dubleks güney, doðu, kuzey cephe çift mutfaklý, çift banyolu, çift çelik kapýlý, kombili lüks daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere telefonlara bakacak bayan sekreter alýnacaktýr. Ankara Yolu 8. Km. ÇORUM Tel: Beyaz Emlak tan Satýlýk * Buharaevler Manas Parký civarý m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 125 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla satýlýk daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL den baþlayan fiyatlarla sýfýr daireler * Fevzi Çakmak Cad. güney cephe 125 m2 sýfýr daireler * Bahçelievler de 110 bin TL den baþlayan fiyatlarla daireler * Tekceviz de 145 m2 2. kat D.K daire 100 bin+pazarlýk * Garantievler de güney cephe daire * Tavukluk ta satýlýk lüx daireler * Buharaevler Özel Hastane arkasý G.D cephe m2 87 bin TL+pazarlýk * Ilýca baðlarýnda satýlýk baðlar * Ayarýk ta satýlýk baðlar. (Ç.HAK:698) Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: ELEMAN ARANIYOR Kamil Koç A.Þ. bünyesinde Çorum dan hareket eden otobüslerde çalýþtýrýlmak üzere personel (HOST - araç görevlisi) alýmý yapýlacaktýr. Aþaðýdaki þartlarý saðlayan arkadaþlarý ön görüþme yapmak üzere Terminal de bulunan Kamil Koç Yazýhanesine bekliyoruz. Son baþvuru tarihi: Bay olacak, 2- Lise mezunu olacak, 3- Kollarýnda dövme ve faca (Ç.HAK:726) SEKRETER ARANIYOR Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz Oto Emlak Ofisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. (Ç.HAK:711) 100. Yýl Çarþýsý Büro Kýsmý 1. Kat ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý kasap kalfasý, dönerci, kebapcý aranmaktadýr. Not: Sigara kullanmamasý tercih nedenidir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:723) bulunmayacak, 4- Diksiyonu düzgün olacak. (Ç.HAK:2250)

20 PAZARTESÝ 25 MART 2013 * Kazanmak güzel : 2-0. * Mertek Andaro-Türkiye milli maçýný izledi. * Okan cezalý. * Hitit futsalda fýrtýna gibi : 6-0. * Kadýköy yarý final biletini 5-2 ile aldý. * 2. Küme U 19 liginde ikinci maçlar tamamlandý. * Yýldýzlar voleybolda yarý final toplantýsý bugün. Haberleri 17. ve 18. sayfalarda Ýkinci Ýstanbul zaferi: 2-1 Çorumspor 2. ligde play-off oynadýðý sezonda aldýðý tarihi 4-3 lük Ýstanbulspor zaferinin ardýndan cumartesi günüde bu kez 2-1 rakibini yenerek üç puan kazandý. Kýrmýzý siyahlý takým bu sezon ilk galibiyetini yine bir Ýstanbul takýmý Anadolu Üsküdar ý yenerek almýþtý. Ýlk yarýsýný 1--0 maðlup kapatan Çorumspor ikinci yarýda Fatih ve Yasin Tüzün ün attýðý gollerle sahadan 2-1 galip ayrýlmayý baþardý. eçtiðimiz hafta lig- düþmesi kesin- Gden leþmiþ Çorumspor ile grupta haftaya 49 puanla üçüncü sýrada giren Ýstanbulspor arasýndaki maçta kýrmýzý siyahlý takým ikinci yarýda bulduðu gollerle rakibini 2-1 yenerek bu sezonki ikinci galibiyetini aldý. Soðuk hava yoðun kar yaýþý nedeniyle aðýrlaþan zeminde oynanan maçta Çorumspor rakibi önünde ilk yarýda hiç bir Ýkinci yarýda Çorumspor kadrosuna katýlan ve son haftalarda forma giymeye baþlayan Abdussamed her hafta üzerine koymaya devam ediyor. Genç futbolcu Ýstanbulspor maçýnda da gösterdiði performansla baþarýsýný artýrarak devam ettiriyor. varlýk gösteremedi. Tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde özellikle orta alan ve hücumda çok kötü bir görüntü veren kýrmýzý siyahlý takým ilk yarýda rakip kaleyici yere yatýramadý. Orta alanda umut baðlanan Onur, Yasin Tüzün ve özelliklede Erol un çok kötü bir görüntü verdikleri ilk yarý sonunda konuk takým yan toptan bulduðu golle soyunma odasýna 1--0 önde girdi. Ýkinci yarýda Çorumspor da biraz olsun kýpýrdanma olurken Ýstanbulspor ise her hatlarý ile dökülen bir görüntü verdi. Çorumspor orta alanýnda Onur, Yasin Tüzün ve Fatih in etkili olmaya baþlamasýyla rakip kale önünde daha çok görünmeye baþlayan kýrmýzý siyahlý takým 67. dakikada beraberlik golünü buldu. Sahanýn kýsa isimerinden Fatih in kafayla attýðý gol Çorumspor a moral verirken Ýstanbulspor u panikletti. 69. dakikada Ýstanbulspor dan Emrah Orta alanda bir rakip ataðý takýmýnýn ikinci golünü atan Yasin Tüzün engel olma çabasýnda Çorumspor un ortada sahadiki ismi Onur rakipleri ile girdiði ikili mücadelede ÇORUMSPOR Süleyman...7 Samet Bayrak...5 (90+3. dak. Avne...) Erol...2 Yasin Tüzün...7 (90. dk. Ubeydullah...) Gökhan...6 Abdussamed...6 Osman Bodur...6 Fatih...8 Osman Seçkin...7 Onur...5 Harun...5 ÝSTANBULSPOR Efe...4 Tayfun...4 (63. dak. Tolga...2) Müslüm...4 Yasin...4 (67. dak. Aytaç...3) Yiðit...4 Ali...4 Efe Berker...4 Burak...4 (74. dak. Ýlyas...2) Serdar...4 Emrah...4 Tevfik...4 STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Emrah (Ýstanbulspor), Gökhan, Abdussamed, Fatih, Samet Bayrak (Çorumspor). GOLLER : 7, dak. Müslüm (Ýstanbulspor), 67. dak. Fatih, 79. dak. Yasin Tüzün (Çorumspor).. HAKEMLER : Mustafa Burak Er, Ýsmet Gülbaðlar, Songül Çoban. Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorumspor - Ýstanbulspospor : 2-1 Tekirova Belediye - Gölcükspor : 3-1 Kastamonuspor - Kayseri Þekerspor : 1-0 Beþikdüzüspor - Pazarspor : 0-0 Belediye Van - Fatih Karagümrük : 2-2 Sandýklýspor - Diyarbakýr B. Þehir : 0-6 Orhangazispor - Siirtspor : 0-1 Anadolu Üsküdar - Bergama Belediye : 1-1 Ankara Demirspor - Kýrýkhanspor : 1-0 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Diyarbakýr Bld 2 Karagümrük 3 Ýstanbulspor Pazarspor 5 Orhangazispor Kayseri Þeker 7 Tekirova Bld Kýrýkhanspor Ank. Demir A. Üsküdar Bld. Vanspor Gölcükspor 13 Kastamonu Beþikdüzüspor Sandýklýspor Bergama Bld Siirtspor Gelecek hafta maç programý: 31 Mart Pazar : Fatih Karagümrük - Çorumspor. Ýstanbulspor - Sandýklýspor. Kýrýkhanspor - Belediyespor Vanspor. Gölcükspor - Kastamonuspor. Kayseri Þeker - Anadolu Üsküdar. Siirtspor - Tekirova Belediyespor. Pazarspor - Orhangazispor. Diyarbakýr Büyükþehir - Beþiküzüspor. Bergama Belediyespor - Ankara Demirspor. Çorumspor un Ýstanbulspor maçýnda attýðý ikinci golden sonra yaþadýðý büyük sevinç Çorumspor da son haftalarda orta sahada görev yapmaya baþlayan Fatih, Ýstanbulspor karþýsýnda özellikle ikinci yarýda etkili bir futbol ortaya koydu. Genç futbolcu maçta ilk golü atan ikinci golünde asistini yapan isim olarak galibiyette büyük pay kýrmýzý kart görmesiyle sahada on kiþi kalan konuk takým orta alanda büyük boþluklar vermeye baþladý. 79. dakikada bu kez Fatih in þutunda kaleciden dönen topu iyi takip eden YasinTüzün ün golüyle kýrmýzý siyahlý takým öne geçti. Çorumspo öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü rakibine kaptýrmadý ve Ýstanbulspor a bu bölümde pozisyon vermeyerek sezonun ikinci galibiyetini yine bir Ýstanbul takýmýndan almayý baþardý. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk galibiyetinide Anadolu Üsküdar takýmýný yenerek almýþtý. Çorumspor da bu düzeyde ilk kez forma giyen bir çok futbolcu ortaya koyduklarý performans ve mücadele ile büyük beðeni toplarken büyük hayal kýrýklýðý yaratan Erol ve son haftalarda düþüþ içinde görünen Samet Bayrak ile Gökhan dün yine bekleneni veremediler. Abdussamet ise yeni yeni alýþtýðý profesyonel hayatta her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. Karþýlaþmaya yine protokolde kimse ilgi göstermezken 150 kadar taraftar maçta takýmlarýna destek verdi. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 7. dakikada sað kanattan geliþen konuk Ýstanbulspor ataðýna Tayfun un ortasýnda kaleci Süleyman hamle yaptýdokunamadýðý top arka direkte bom boþ durumdaki Müslümn dokunmasýyla Çorumspor aðlarýna gitti ve Ýstanbulspor ilk ataðýnda golü buldu. 17. dakikada ceza sahasýna yapýlan ortada savunmada seken topla Samet Bayrak buluþtu rakibinden kurtuldu ve sert vurdu top yandan az farkla auta gitti. 18. dakikada sað kanattan yapýlan geliþen Çorumspor ataðýnda Yasin Tüzün ün pasýnda Gökhan ceza yayý üzerinde topla buluþtu ancak müsait durumda çok acele edince kötü bir vuruþ yaptý top farklý þekilde auta gitti. 31. dakikada Ýstanbulspor un sað kanattan geliþen ataðýnda ceza sahasýna yapýlan ortada arkada boþ durumda Ali topun geliþine yatarak sert vurdu kaleci Süleyman topu köþeden tokatladý. Ýlk yarýyý konuk Ýstanbulspor 1-0 önde tamamladý. 67. dakikada Çorumspor beraberlik go- sahibi oldru lünü buldu. Bu dakikada sol kanattan kazanýlan korner atýþýnda Erol un ortasýnda Ýstanbulspor savunmasý seyretti araya giren Fatih kýsa boyuna raðmen altý pas içindeboþ durumda kafayý vurdu ve topu Ýstanbulspor aðlarýna göndererek skoru 1-1 yaptý. 79. dakikada Çorumspor galibiyet golüne Yasin Tüzün le ulaþtý. Bu dakikada sol kanattan Fatih topla hareketlendi ceza sahasýna geldiði andan yerden sert vurdu kaleci Efe tokatladý kýsa düþen topla pozisyonu iyi takip eden Yasin Tüzün altý pas içinde buluþtuðu anda düzgün bir vuruþla Ýstanbulspor aðlarýna göndererek takýmýný 2-1 öne geçirdi. Maçýn kalan dakikalarýnda Çorumspor rakibine beraberlik þansýný vermedi ve sahadan 2-1 galip ayrýlarak bu sezonun ikinci galibiyetini aldý. Ýstanbulspor un ilk dakikalarda bulduðu gol Ç orumspor un Ýstanbulspor karþýsýnda ilk dakikalarda yediði gol pozisyonu. Maçýn 7. dakikasýnda sað kanattan yapýlan ortada kaleci Süleyman ve Harun hamle yaptýklarý topa dokunamayýnca arkada bom boþ durumdaki Müslüm topu boþ kaleye göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi.

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE

(Ç.HAK:1333) TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi. Gönüller Kur'an'la coþtu * HABERÝ 11 DE Cemiyet ve BÝK ten öksüzlere yardým eli Vali Sabri Baþköy, Çorum Sýklýk Tabiat Parký nda inceleme ve denetimlerde bulun- Tabiat parkýna* HABERÝ ilgi 4 DE Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı