2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >>

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >>"

Transkript

1 2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >>

2 İçindekiler 02 BÖLÜM I. Sunuş 02 Konsolide Özet Finansal Göstergeler 04 K saca DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 06 Zorlu Holding 08 BÖLÜM II. Mesajlar 08 Genel Müdür ün Mesaj 12 BÖLÜM III Yılı Faaliyetleri 12 Kaptan n Seyir Defteri Bankac l k Hizmetleri 15 DenizBank 17 Bireysel Bankac l k Grubu 23 Perakende Bankac l k Grubu 28 Kurumsal Bankac l k Grubu 29 Ticari Bankac l k Grubu 30 Özel Bankac l k 31 DenizBank AG (Viyana) 32 DenizBank Moscow (Moskova) 33 EuroDeniz Off-Shore Bank (Lefkofla) 34 Yat r m Bankac l ve Arac l k Hizmetleri 35 DenizYat r m 37 EkspresYat r m 38 DenizTürev 38 Deniz Yat r m Ortakl 39 Deniz Portföy Yönetimi 40 Finansal Kiralama ve Faktoring Hizmetleri 41 DenizLeasing 42 DenizFaktoring 44 Bilgi Teknolojisi Hizmetleri 45 Intertech 46 Kültür Hizmetleri 46 DenizKültür 47 nsan Kaynaklar ve E itim 48 BÖLÜM IV. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Raporu 48 Yönetim Kurulu 50 Üst Yönetim 55 Denetçiler 56 DenizBank Kurumsal Yönetim Raporu 75 Yat r mc liflkileri 76 BÖLÜM V. Risk Yönetimi 78 Teftifl Kurulu 81 BÖLÜM VI. Bağımsız Denetim Raporları, Finansal Tablolar ve Dipnotları 265 Adres Bilgileri 266 Organizasyon fiemas

3 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Bankacılık Hizmetleri > DenizBank > DenizBank AG (Viyana) > DenizBank Moscow (Moskova) > EuroDeniz Off-Shore Bank (Lefkoşa) Yatırım Bankacılığı ve Aracılık Hizmetleri > DenizYatırım > EkspresYatırım > DenizTürev > Deniz Yatırım Ortaklığı > Deniz Portföy Yönetimi Finansal Kiralama ve Faktoring Hizmetleri > DenizLeasing > DenizFaktoring Bilgi Teknolojisi Hizmetleri > Intertech Kültür Hizmetleri > DenizKültür 01>

4 BÖLÜM I. SUNUŞ Konsolide Özet Finansal Göstergeler* milyon YTL milyon YTL Devlet Tahvilleri (TR)** Devlet Tahvilleri (ABD ve Avrupa)** Krediler, net fltirakler Sabit Varl klar, net Toplam Aktifler Mevduat Vadeli Vadesiz Bankalardan Al nan Borçlar ,028 Özsermaye Ödenmifl Sermaye Gayrinakdi Krediler Faiz Gelirleri Faiz Giderleri (501) (458) Karfl l klar Sonras Net Faiz Geliri Faiz D fl Gelirler Faiz D fl Giderler (587) (469) Net Kâr DenizBank fiube Say s DFH Grubu Personel Say s Sermaye Yeterlilik Oran %14,7 %17,8 Özkaynak Kârl l %23,1 %18,6 * Bu faaliyet raporunun ön kısımlarında kullanılan tüm finansal rakamlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nun yayınlamış olduğu 15 ve 17 no lu Muhasebe Uygulama Yönetmelikleri ne göre oluşturulmuş, denetlenmiş konsolide finansal tablolardan alınmıştır. ** Menkul kıymetler portföyü toplamı, cari fiyatlar üzerinden değerlendirilmiştir.

5 Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları nın DenizBank a verdiği notlar Moody s Investors Service Uzun Vadeli Döviz Mevduat B1 Görünüm Dura an Finansal Durum Notu D+ Görünüm Dura an Uzun Vadeli TL Mevduat Baa3 K sa Vadeli TL Mevduat Prime-3 Görünüm Dura an FitchRatings K sa Vadeli Döviz Notu B Uzun Vadeli Döviz Notu BB- Görünüm Pozitif K sa Vadeli TL Notu B Uzun Vadeli TL Notu BB- Görünüm Pozitif Bireysel C/D Destek 4 Ulusal A (tur) (Dura an) DenizBank Gelirlerinin Gelişimi (milyon YTL) Faiz Gelirleri Krediler Menkul kıymetler Bankalar Faktoring 26 0 Leasing 17 0 Diğer Faiz Dışı Gelirlerin Dağılımı (milyon YTL) Faiz Dışı Gelirler Komisyon Gelirleri Nakdi krediler Gayri nakdi krediler Kredi kartı komisyonları Aracılık Hizmetleri Diğer bankacılık ücret ve komisyonları Kazanılan vergi davası gelirleri 27 0 Aktiflerin satışından gelir 18 3 Karşılık tahsilatları Diğer gelirler >

6 BÖLÜM I. SUNUŞ Kısaca DenizBank Finansal Hizmetler Grubu DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nun (DFHG) temelleri, DenizBank n özellefltirildi i 1997 y l nda at lm flt r. DenizBank 1938 de, geliflmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sa lamak üzere bir devlet bankas olarak kurulmufltur. Yüksek standartlar ve sundu u ürün çeflitlili i ile k sa sürede Türk bankac l k sektörünün sayg n kurumlar ndan biri haline gelmifltir de hükümetin baz devlet bankalar n birlefltirme karar sonras nda DenizBank, Emlak Bankas çat s alt na girmifltir de ise ayr bir tüzel kiflilik olarak özellefltirmeye aç lm flt r y l n n bafl nda, Zorlu Holding DenizBank Özellefltirme daresi nden bankac l k lisans olarak sat n alm fl ve ayn y l n Eylül ay nda faaliyete geçirmifltir. >> TEK BİR BANKADAN BÜYÜK BİR FİNANSAL HİZMETLER GRUBUNA DenizBank n Zorlu Holding taraf ndan sat n al nmas n n ard ndan, yeni kurumsal kimlik çerçevesinde personel al m ve flube aç l fllar n içeren bir "hayata dönüfl" program n n uygulanmas na bafllanm flt r. Tüm bu çal flmalar, haz rlanan befl y ll k stratejik plan çerçevesinde yürütülmüfl ve planda öngörülen tüm hedeflere ulafl lm flt r. Yaflanan büyüme, TMSF ye devrolan banka flubelerinin bir k sm n n sat n al nmas ve 2002 sonunda Tariflbank n Gruba dahil edilmesi ile desteklenmifltir. Ayr ca DenizBank mevcut bankac l k ürün ve hizmetlerini tamamlamak üzere faktoring, finansal kiralama, yat r m ve portföy yönetimi flirketlerine ek olarak Avusturya ve Rusya da banka sat n alm flt r. Güçlü sermaye taban ndan ve finansal gücünden cesaret alan DenizBank, finansal hizmetler sektöründe yaflanan h zl geliflmelerden faydalanm fl ve çok k sa süre içinde üst s ralara yükselmifltir y l nda çeflitli finansal hizmetleri ayn çat alt nda sunan bir finans süpermarketi oluflturmak amac yla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmufltur. >> TÜM ÇAĞDAŞ FİNANS HİZMETLERİ TEK BİR ÇATI ALTINDA DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nda DenizBank n yan s ra yedi yerli ve iki uluslararas finansal ifltirak, Bahreyn de bir flube ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde EuroDeniz Off Shore Bank Ltd. ad alt nda faaliyet gösteren bir k y bankac l ifltiraki bulunmaktad r. DenizYat r m, EkspresYat r m, Deniz Yat r m Ortakl, Deniz Portföy Yönetimi, DenizTürev, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech ve DenizKültür Grubun yerli kurumlar ; DenizBank AG ve DenizBank Moscow uluslararas kurumlar d r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, bafll ca operasyon, mali kontrol ve muhasebe fonksiyonlar n merkezde toplayarak DenizBank flubelerini baflar yla pazarlama merkezlerine dönüfltürmüfl ve bu flekilde hem çal flan say s n optimum düzeye getirmifl hem de iflletme verimlili ini art rm flt r.

7 Güçlü hissedar tabanı ve başarılı mali performansından güç alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye deki lider finansal hizmetler gruplarından biri olmayı hedeflemektedir. >> TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE ULAŞAN BİR HİZMET AĞI DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye de toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a na sahiptir. Ayr ca, gerek bireysel gerekse kurumsal müflterilerine dünyan n her köflesinden nternet ortam nda finansal ifllemler yapma olana sa lamaktad r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, yüksek ifl ahlak na ve kurumsal yönetim ilkelerine ba l l ile gerek kurumsal gerekse bireysel müflterileri ile sürdürülebilir ve çok yönlü iliflkiler kurmufltur. Bafll ca odakland segmentler küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ihracatç lar, proje finansman ve bireysel müflterilerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ayn zamanda gemi finansman, turizm, tar m kredileri, yurtd fl inflaat projeleri, sa l k hizmetleri ve e itim gibi nifl pazarlarda da faaliyet göstermektedir. En son teknoloji ile donat lm fl flube a n ve alternatif da t m kanallar n kullanan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, temel faaliyetlerinde sürekli mükemmelli i hedeflemektedir. Yöneticilerinin deneyimlerinden ve vizyonundan güç alan Grup, müflterilerine en iyi kalitede güler yüzlü hizmet sunmaktad r. >> SINIR ÖTESİNDE HİZMET Avrupa Birli i üyeli ine haz rlanan Türkiye, AB standartlar na ve uygulamalar na uyum sa lamak amac yla kurumlar n h zl bir dönüflüme tabi tutmaktad r. DenizBank ve finansal kurumlar, kurulduklar ilk günden bu yana do ru kurumsal yönetim ile beraber uluslararas iflletme alan nda en iyi uygulamalar benimsemifllerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Viyana da bulunan ifltiraki DenizBank AG arac l ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Grubun ifltiraklerinden bir di eri ise Türkiye nin önemli ticaret ortaklar ndan Rusya da bulunmaktad r. DenizBank Moskova, bu bölge ile ticaret yapan mevcut müflterilere yurtd fl nda da hizmet götürmekte ve çeflitli finansal ihtiyaçlar n yerinde karfl lamaktad r. Güçlü hissedar taban ve baflar l mali performans ndan güç alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye deki lider finansal hizmet gruplar ndan biri olmay hedeflemektedir. fltirakleri vas tas yla Türkiye s n rlar n n ötesine, Avrupa Birli i ne ve Rusya ya yay lmay planlamaktad r. 05>

8 BÖLÜM I. SUNUŞ Zorlu Holding 1950 lerin bafl nda küçük bir tekstil iflletmesi olarak kurulan Zorlu Holding, günümüzde Türkiye nin en büyük ve en kapsaml sanayi kurulufllar ndan biridir. Toplam 65 flirketi bulunan Zorlu Holding, uluslararas alanda faaliyet gösteren 15 büyük ölçekli sanayi iflletmesi ve üç enerji santrali ile kifliye istihdam sa lamaktad r y l nda Zorlu Holding flirketlerinin toplam cirosu 4,3 milyar ABD dolar na, ihracat hacmi ise 2,5 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Finansal hizmetler dahil Zorlu Holding dört ana alanda faaliyet göstermektedir: >> EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE POLYESTER İPLİK Zaman içinde ev tekstil ürünleri sektöründeki faaliyetlerin h zl bir geliflme göstermesiyle birlikte Zorlu Holding uluslararas piyasalara girmifltir. Holding in halihaz rda Türkiye, Fransa, Güney Afrika, ran ve Türkmenistan da toplam 10 tekstil fabrikas bulunmaktad r. >> ENERJİ ÜRETİMİ Dört enerji santrali iflleten Zorlu Enerji, 387 MW kurulu güçle Türkiye deki 300 sanayi tesisine hizmet vermektedir. Ayr ca Rusya ve srail de toplam MW gücünde santraller kurmak üzere yerli firmalarla ortakl klar oluflturmufl, ön çal flmalara bafllam flt r. Zorlu O&M ise 2000 y l nda hem Zorlu Enerji ye hem de Zorlu Holding d fl ndaki flirketlere iflletme ve bak m hizmetleri vermek üzere kurulmufltur. Zorlu Holding in enerji ile ilgili di er flirketleri Zorlu Endüstriyel, Zorlu Petrogas, Amity Oil, Zorlu Elektrik Toptan, Zorlu Do algaz Toptan, Trakya Bölgesi Do algaz Da t m ve Gaziantep Do algaz Da t m d r. >> ELEKTRONİK ÜRÜNLER, DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE BİLGİ TEKNOLOJİSİ Halka aç k bir flirket olan Vestel Elektronik, Zorlu Holding in Elektronik, Dayan kl Tüketim Mallar ve Bilgi Teknolojisi Grubu ndaki amiral gemisidir. Grubun, dokuzu yerli ve onu deniz afl r olmak üzere 19 flirketi mevcuttur.

9 Toplam 65 şirketi bulunan Zorlu Holding, uluslararası alanda faaliyet gösteren 15 büyük ölçekli sanayi işletmesi ve üç enerji santrali ile kişiye istihdam sağlamaktadır. Zorlu Holding in Mali Göstergeleri ve Faaliyet Sonuçları (milyon ABD doları) Ev Tekstil Ürünleri Grubu Toplam varlıklar Net satışlar Dış satış* İthalat Toplam dış ticaret hacmi Elektronik Ürünler, Dayanıklı Tüketim Malları ve Bilgi Teknolojisi Grubu Toplam varlıklar Net satışlar Dış satış* İthalat Toplam dış ticaret hacmi Enerji Grubu Toplam varlıklar Net satışlar İthalat Kurulu kapasite (MW) Üretilen enerji (milyon kwh) Üretilen buhar (bin ton) Zorlu Holding in Dış Ticaret Hacmi (milyon ABD doları) 2005T Toplam dış satış* Toplam ithalat Toplam dış ticaret hacmi * Türkiye dışında üretim yapan iştiraklerin satışları dahildir. 07>

10 BÖLÜM II. MESAJLAR Genel Müdür ün Mesajı büyüyerek 11 milyar 976 milyon YTL ye (8.925 milyon ABD dolar ) ulaflm flt r. Ayn dönemde net kâr m z da %66 oran nda artarak, 226 milyon YTL ye (169 milyon ABD dolar ) yükselmifltir. Toplam kredilerimiz, geçen y ldan bu y la %92 oran nda art fl göstermifltir. DenizBank için stratejik alanlardan biri olarak de erlendirdi imiz iflletmelere yönelik kredilerdeki art fl oran ise %215 olarak gerçekleflmifltir. Kurumsal ve ticari segment kredileri %75 oran nda büyürken, kredi kartlar hariç tüketici kredilerindeki art fl %206 olmufltur. Tüketici kredileri içindeki en büyük art fl da, y lbafl ndan bu yana dokuz kat artan konut kredilerinde yaflanm flt r. Çeflitli meslek gruplar n hedef alan özel kampanyalar sayesinde ihtiyaç kredilerinde y lbafl ndan bu yana %188 lik bir art fl gözlenmifltir. DenizBank önceden belirlenmifl olan rotas nda pupa yelken ilerlemeye devam ediyor. Sayg n uluslararas finans dergisi The Banker n 2005 Temmuz say s nda "Özkaynaklar (1. kuflak sermaye) de iflimine göre dünyan n en h zl büyüyen sekizinci bankas " olarak aç klad bankam z, sürdürdü ü sektör ortalamalar n n üzerindeki bilanço ve kârl l k büyümesi ile baflar grafi ini daha da yükseltmifltir. Öyle ki, 2004 y l n n toplam nda elde etti imiz kâra, 2005 y l n n sadece ilk yar s nda ulaflt k. Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre de toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %48 oran nda 2005 y l içinde DenizBank n müflteri mevduat, geniflleyen flube a ve büyüyen müflteri taban na paralel olarak artm fl ve 6,98 milyar YTL yi bulmufltur. flletmelere verdi imiz stratejik önceliklerin bir sonucu olarak ticari mevduatlarda da toplam %53 oran nda bir art fl yaflanm flt r. DenizBank, bu baflar l performans n uluslararas piyasalarda da Haziran ay nda alm fl oldu u 5 ve 7 y l vadeli toplam 300 milyon ABD dolar tutar ndaki havale ak m na yönelik seküritizasyon kredisi ile sürdürmüfltür. Ayr ca, Ekim ay nda imzalad m z sendikasyon kredi anlaflmas ile uluslararas bankalardan 300 milyon ABD dolar 1 y l vadeli ve 350

11 DenizBank 2005 yılında, sürdürdüğü sektör ortalamalarının üzerindeki bilanço ve kârlılık büyümesi ile başarı grafiğini daha da yükseltmiştir. milyon ABD dolar 2 y l vadeli olmak üzere toplam 650 milyon ABD dolar kredi temin edilmifltir. Önceki y l gerçeklefltirdi imiz segmentasyon çal flmas n n sonunda her segment için ayr ayr hedefler belirlemifl bulunuyoruz. Bu segmentlerin baflar s n garantilemek için her segmente özgü birer kimlik yaratarak, hedef müflteriler nezdindeki bilinirliklerini art rd k. Özel kimlikleri alt nda her segmente özgü yeni ürün ve hizmetler gelifltirdik ve pazar penetrasyonunu art rd k. Özellikle kurumsal ve ticari segmentte nifl pazarlar üzerinde odaklanarak portföyümüze yeni müflteriler kazand rd k. Turizm sektöründe yüzün üzerinde projeyi kredilendirerek 150 milyon ABD dolar tutar nda plasman yapt k. Gemi infla sektöründe 75 projeye 550 milyon ABD dolar kredi kulland rd k. Sa l k sektöründe, proje finansman kapsam nda 100 milyon ABD dolar, ticari bankac l k kapsam nda ise 30 milyon ABD dolar tutar nda kredi tahsisi yapt k. Bu nifl sektörlerde nakit ak fl yönetimi ürünlerine yo unlaflarak halihaz rda 5,7 olan çapraz sat fl oran n n 6,5 e ç kar lmas n hedefliyoruz. flletme bankac l segmentinde Türkiye de bir ilke daha imza atarak tüm kredi tahsis ve yap land rma kararlar m z risk bazl olarak skorkartlara dayand rd k. Bu sayede hem Basel II kredi risk süreçleri ile uyum sa lad k, hem de 72 saat gibi k sa bir sürede kredi karar verebilir hale geldik. flletmeler için kitlesel pazarlama olana veren ürün standardizasyonuna gittik ve özellikle nakit yönetimi araçlar gelifltirdik. Aktif pazarlama kampanyalar ile bu segmentte henüz keflfedilmemifl yeni ve kârl alanlara girdik. Alternatif da t m kanallar n kullanarak önemli maliyet tasarruflar elde ettik ve kârl l m z art rd k. Tüm POS terminallerimiz üzerinde çal flan, vadeli çek/senet uygulamas n n alternatifi olan ve özellikle tedarikçi firma ve bayiler aras nda genifl bir kullan m alan bulan Nakit Kart uygulamas na y l içinde bafllad k. Bireysel segmentte belirli meslek gruplar n n özel finansal gereksinimlerine hitap eden ihtisaslaflm fl Ürün Paketleri gelifltirdik. Bunlar içinde özellikle ö retmenlere, mali müflavirlere ve Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar na ve emeklilerine yönelik olanlar büyük ilgi gördü. DenizBank, Türk bankac l k sektöründe tar msal kredi veren ilk özel sermayeli bankad r. Ülke genelinde 74 flubemiz arac l ile sundu umuz tar m bankac l hizmetlerimiz kapsam nda hemen hemen tüm traktör ve ekipman üreten firmalarla yapt m z anlaflmalar çerçevesinde çiftçilerimize uygun koflullarda kredi sa lamaktay z. Üretici Kart uygulamas ile çiftçilerimizin üye firmalar nezdinde sat n alma ve ödeme ifllemlerini yapmalar na arac l k etmekteyiz. Üretici Kart y lsonu itibariyle firmada kullan labilmektedir. Stratejik ilgi alanlar m zda biri de banka sigortac l d r. Axa Oyak, Güven Sigorta ve Garanti Emeklilik ile gerçeklefltirilen iflbirlikleri sayesinde DenizBank flubelerinde iflyerinden tar ma, kazadan yang na, konuttan hayata kadar farkl branfllarda sigorta hizmetleri sunulmaktad r. 09>

12 BÖLÜM II. MESAJLAR Genel Müdür ün Mesajı Miles & More, DenizBank ve Bonus Card ile birlikte toplam kredi kart say m z, y lsonunda adete ulaflm flt r. Miles & More Visa Card ile yap lan harcamalar Lufthansa ve ifl orta havayollar nda ve otellerde uçufl mili kazand rmaktad r. Bu karttaki toplam müflteri say m z tür. Kurumsal segmentte ulusal ve çokuluslu büyük flirkete hizmet verilmektedir. Faaliyetlerini enerji, inflaat, telekomünikasyon, madencilik, finans ve g da gibi farkl sektörlerde gerçeklefltiren bu flirketlere yüksek kalitede bankac l k ürün ve hizmetleri sunularak uzun soluklu ve sadakate dayal bir iflbirli ine gidilmifltir. DenizBank n kurumsal segment pazar pay n n yükseltilmesi öngörülmektedir. Gümrük vergisi kdeniz nternet fiubemizden ödenmesi uygulamas bu çal flmalar m z n bir sonucudur. Proje finansman kredilerimizde de 2005 y l içinde kayda de er bir art fl yaflanm flt r. Sa l k, enerji ve toplu konut alanlar ndaki projelere öncelik verilmifl ve toplam 2 milyar ABD dolar tutar nda 50 adet proje de erlendirilerek, seçilen projelere 286 milyon ABD dolar tutar nda fon aktar lm flt r. Ayn zamanda 2005 y l içinde 300 milyon ABD dolar tutar nda petrol ürününün ve 300 milyon ABD dolar tutar nda muhtelif ürünlerin finansman sa lanm flt r. DenizYat r m, EkspresYat r m ile birlikte, toplam 43,5 milyar YTL ifllem hacmi ile 107 arac kurum aras nda son üç y ld r sahip oldu u birincili i bu y l da sürdürmüfltür. DenizBank sektörün önde gelen yat r m dan flmanl flirketlerinden EFG stanbul Menkul De erler taraf ndan bu y l ikincisi gerçeklefltirilen "Kurumsal Yönetim De erlendirme Raporu"nda, en yüksek Kurumsal Yönetim notunu alarak birinci olmufltur. Türkiye de halka aç k flirketler kapsam nda yap lan çal flmada, flirketler, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde incelenmifl ve alt bafll k alt nda yer alan 48 alt kritere göre de erlendirilmifllerdir. DenizBank ald puanlarla, befl ana bafll kta ilk kategoride yer alm flt r. Söz konusu raporda, üst s ralarda yer alan flirketlerin yat r mc iliflkilerine verdikleri önem, kurumsal etik kodlara ba l l klar, icra ile yönetim kurullar n n ayr flmas, aç kl k-fleffafl k politikalar ve artan sermaye verimlilikleri ile di erlerinden ayr flt klar n n alt çizilmifltir. DenizBank m z n kurumsal yönetim konusunda Türkiye nin en büyük ve köklü flirketleri aras nda ilk s rada yer almas gö sümüzü

13 DenizBank sektörün önde gelen yatırım danışmanlığı şirketlerinden EFG İstanbul Menkul Değerler tarafından "Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu"nda, en yüksek Kurumsal Yönetim notunu alarak birinci olmuştur. kabartan bir geliflme olmufltur. DenizBank Yönetim Kurulu nda hakim orta n ailesine mensup üye bulunmamakta, yedi kiflilik Yönetim Kurulu nun üç üyesi ba ms z kiflilerden oluflmaktad r. Az nl k hissedarlar Yönetim Kurulu nda ba ms z bir üye taraf ndan temsil edilmektedir. Tüm denetim ve kontrol faaliyetlerinin Yönetim Kurulu seviyesinde yap ld DenizBank ta risk yönetim çal flmalar tüm organizasyonla bütünleflmifl bir süreç olarak alg lanmaktad r. Finansal Hizmetler Grubu nu oluflturan tüm aile bireylerimize, bizimle kader birli i eden ve güvenli denizlere yelken açmam z sa layan hissedarlar m za, çal flmalar ile yolculu umuzun rahat ve güvenli geçmesini temin eden tüm ifl ortaklar m za ve bizimle seyahat eden tüm müflterilerimize teflekkür ederim. Hep birlikte engin denizlerde daha çok yol katedece iz y l n n di er önemli geliflmeleri s ras yla, Moody s ve FitchRatings den ald m z notlar n art r lmas ve ifltiraklerimizden CJSC DenizBank Moscow, DenizFaktoring ve DenizLeasing in ödenmifl sermayelerinin yükseltilmesidir. Hakan Ateş DenizBank deneyimli kaptanlar n n yönetiminde hiçbir engel tan madan yoluna devam ediyor. Her geçen gün bu güvenli gemiye hissedar, müflteri, ifl orta veya çal flan olarak yeni yolcular kat l yor. Y lmak bilmeyen azimleri ile bizlere destek olan DenizBank 11>

14 BÖLÜM III YILI FAALİYETLERİ Şubat 2005 Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Moody s, DenizBank n Türk Liras cinsinden mevduatlar için uzun vade notunu Baa3 olarak belirledi ve döviz cinsinden mevduat notu görünümünü "Dura an"dan "Pozitif"e yükseltti. DenizBank, IT altyap lar konusunda dünya ölçe inde bir baflar ya imza atarak, 2-3 fiubat tarihlerinde Prag da düzenlenen "Microsoft Yöneticiler Zirvesi"nde örnek çal flma olarak ele al nd. Microsoft ile DenizBank ifltiraklerinden Intertech firmas güçlerini birlefltirerek, DenizBank n yeni bankac l k yaz l m n gelifltirme çal flmalar n bafllatma yönünde karar ald lar. Mart 2005 DenizBank Bireysel Bankac l k Grubu, farkl meslek gruplar na yönelik olarak bafllatt özel kredilendirme uygulamas çerçevesinde, Ö retmenlere Özel Kredi Paketi haz rlayarak, ö retmenlerin en h zl ve en uygun koflullarla tüketici kredisi almalar n sa lad. Mayıs 2005 FitchRatings, DenizBank n uzun vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden notlar n B (+) dan BB (-) ye yükseltti ve D olan bireysel notunu C/D seviyesine ç kartt. DenizBank n k sa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden Destek ve Ulusal notlar ise s ras yla B, 4 ve A (-) olarak teyit edilerek, Banka n n tüm uzun vadeli notlar n genel görünümü Dura an olarak belirlendi. DenizBank, lider uluslararas havac l k kurulufllar ndan Lufthansa n n Frequent Flyer Program Miles & More International ile bir iflbirli ine imza att ve Miles & More Visa Kart ı hizmete sundu. DenizBank Bireysel Bankac l k Grubu, Türk Silahl Kuvvetleri mensubu subay, astsubay ve emeklilerine özel kredi paketini hayata geçirdi.

15 Haziran 2005 DenizBank, yurtd fl ndan gelecek müflteri havalelerine dayal uluslararas piyasalardan 220 milyon ABD dolar 5 y l vadeli, 80 milyon ABD dolar 7 y l vadeli olmak üzere toplam 300 milyon ABD dolar tutar nda seküritizasyon kredisi ald. Temmuz 2005 DenizBank, The Banker n 1. kuflak sermaye büyüklü ündeki de iflimi baz alarak yapt s ralamada, 222 basamak yukar ç karak dünyan n en hızlı büyüyen sekizinci bankası oldu. Ekim 2005 DenizBank, 28 ülkeden 78 uluslararas bankan n kat ld toplam 650 milyon ABD dolar tutar nda sendikasyon kredisi temin etti. DenizBank n ifltiraklerinden Tarifl Menkul De erler in ünvan DenizTürev olarak de ifltirildi ve flirketin YTL olan sermayesi YTL ye yükseltildi. Kasım 2005 DenizbBank ifltiraklerinden CJSC DenizBank Moscow, sermayesini rubleden rubleye ç kard. Ağustos 2005 DenizBank bu y l ilk kez dahil oldu u EFG stanbul Menkul De erler in "Kurumsal Yönetim" de erlendirmesinde en yüksek puanı alarak ilk s rada yer ald. Eylül 2005 DenizBank, uygun koflullara sahip konut kredilerine "Konut Peflinat Kredisi" ve "Yüzde 100 Konut Kredisi" adl iki yeni özel uygulama dahil ederek, bu alandaki ürün ve hizmetlerinin kapsam n geniflletti. DenizBank, DenizKültür ün koordinasyonunda stanbul Devlet Senfoni Orkestras n n sezonunda verece i tüm konserlere sponsor oldu. Aralık 2005 Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Moody s DenizBank n döviz cinsinden mevduat notunu B2 den B1 e yükseltti. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu FitchRatings, DenizBank n notunu "Dura an"dan "Pozitif"e yükseltti ve BB- olan notunu teyit etti. Denizbank n Ulusal notu ise A (-) den A ya yükseltildi. DenizBank flletme Bankac l Grubu, iflletmelere verdi i deste i sürdürmek amac yla, 400 e yak n portföy yöneticisini "Turuncular" ad ile devreye soktu. Şimdi yeniden tam yol ileri! Hakan Ateş 13>

16 BÖLÜM III YILI FAALİYETLERİ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Bankacılık Hizmetleri DenizBank konsolide aktif toplamı açısından Türkiye deki özel sektör bankaları arasında 6. sırada yer almaktadır.

17 >> KISACA DENİZBANK Olumlu sonuçlar al nan bir y l n ard ndan, DenizBank n toplam aktifleri 2005 te milyon ABD dolar na ulaflm fl ve 2004 y l nda milyon ABD dolar seviyesinde olan toplam aktiflere göre %48 art fl sergilemifltir. Banka n n 2004 y l nda 653 milyon ABD dolar olan özvarl, 2005 sonunda %25 art fl ile 813 milyon ABD dolar na ç km flt r. DenizBank n sermaye yeterlilik oran %14,7, serbest sermaye oran ise Türk bankac l k sisteminin en iyi seviyelerinden biri olan %6,4 olarak gerçekleflmifltir sonu itibar ile DenizBank n 236 flubesi ve bir letiflim Merkezi bulunmaktad r. DenizBank konsolide aktif toplam aç s ndan Türkiye deki özel sektör bankalar aras nda 6. s rada yer almaktad r. Dünyaca ünlü The Banker Dergisi nin Temmuz 2005 say s nda yay nlanan bir çal flmas nda da DenizBank, Tier-1 Sermaye (Birinci Kuflak Sermaye) Büyümesi s ralamas nda dünyan n önde gelen bin bankas aras nda sekizinci olmufltur. EFG stanbul Menkul De erler adl kuruluflun A ustos 2005 tarihli CG Universe Report adl çal flmas nda DenizBank kurumsal yönetim uygulamalar aç s ndan birinci s rada yer alm flt r. DenizBank Bilanço Yapısı (%) Aktifler Krediler 51,6 39,8 Bankalar 19,0 20,4 T.C. Hazinesi Menkul Kıymetleri 11,2 18,4 Nakit ve Yedekler 6,4 8,6 G7 Menkul Kıymetleri 0,7 4,1 Diğer 11,1 8,7 Pasifler Müşteri Mevduatı 58,3 63,3 Özsermaye* 9,1 10,8 Borçlanmalar 28,2 20,5 Diğer 4,4 5,4 Bilanço Toplamı (milyon ABD doları) *31 Aralık 2004 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla DenizBank ın sermayesi 17 Ocak 2005 tarihinde 290 milyon YTL den 316,1 milyon YTL ye yükseltilmiştir. 15>

18 BÖLÜM III YILI FAALİYETLERİ Bankacılık Hizmetleri DenizBank DenizBank Ortaklık Yapısı Pay Sahipleri Pay Adedi Toplam Nominal Değer-YTL Pay Yüzdesi Zorlu Holding A.Ş %74,997 Diğer %0,003 Halka Açık %25,000 Toplam %100 Segmentlere Göre Kredi Tahsisleri (Yüzdesel dağılım olarak) Kurumsal Krediler 37,6 33,4 Ticari Krediler 30,2 42 Bireysel Krediler 13,6 8,5 İşletme Bankacılığı Kredileri 12,5 7,1 Kredi Kartı Kredileri 6,0 9,0 Toplam Krediler (milyon ABD doları) >> DENİZBANK ORTAKLIK YAPISI DenizBank ortakl k yap s ile gerçek kifli nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin ortakl k yap s yukar daki tabloyla gösterilmektedir. DenizBank n ortakl k yap s nda karfl l kl ifltirak iliflkisi bulunmamaktad r. >> MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI 2004 y l nda gerçekleflen yeniden yap lanma sonras nda Banka n n ticari ve kurumsal bankac l k faaliyetleri, ürün ve hizmetlerin müflteri gereksinimlerine uyumlu hale getirilmesi ve çeflitlenmesi amac yla üç segmente ayr lm flt r. Bu segmentler, y ll k cirosu 25 milyon ABD dolar n aflan flirketlere hizmet veren Kurumsal Bankac l k segmenti, y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ile 25 milyon ABD dolar aras nda bulunan flirketlere hizmet veren Ticari Bankac l k segmenti ve y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ndan az flirketlere hizmet veren Küçük flletme Bankac l segmentidir. Yeniden yap lanma süreci çerçevesinde flubeler aras nda da görev da l m yap lm fl ve flubeler bireysel, kurumsal ve tam hizmet flubeleri olarak üçe ayr lm flt r. Pazarlama kanallar ve sat fl alan ndaki verimlili i art rmak ve daha iyi bir müflteri etkileflimi sa lamak amac yla organizasyon yap s nda ve ifl ak fl nda da de ifliklikler yap lm flt r. Bu segmentasyon DenizBank n ifl hacmini art rm fl ve özellikle flletme Bankac l segmentinde müflteri portföyüne çok say da yeni flirket eklenmifltir.

19 Yeniden yapılanma süreci çerçevesinde şubeler arasında da görev dağılımı yapılmış ve şubeler bireysel, kurumsal ve tam hizmet şubeleri olarak üçe ayrılmıştır. >> BİREYSEL BANKACILIK GRUBU Bireysel Pazarlama Grubu 2005 y l nda flube pazarlama kadrolar n potansiyel müflterilere yönlendirmek amac yla altyap s CRM Bölümü koordinatörlü ünde haz rlanan otomatik sat fl ve sat fl f rsatlar ekranlar kullan larak ürün sat fl kampanyalar yap lm flt r. Sat fl F rsatlar Ekranlar ile potansiyel tüm müflteriler görüntülenebilmekte, Otomatik Sat fl Ekranlar ile mevcut müflterilere farkl ürün ve hizmetler sunulabilmektedir. Bonus Kart Bonus Kart, Türkiye de hem taksit hem de indirim ödülleri sunan ilk çok markal çip tabanl Visa / MasterCard kredi kart d r. Bonus Kart sahiplerine taksit olana ve nakit indirim sunan Bonus program na ortak olan üye iflyeri say s dir. Bonus Kart, dünyan n her yerinde Visa / MasterCard amblemi bulunan milyonlarca iflyerinde sahiplerine al flverifl olana sa lamaktad r. Ayr ca Bonus Kart sahipleri harcarken kazand klar bonuslar n kullanarak üye firmalardan al flverifl yapabilirler. Otomatik Sat fl Ekranlar arac l ile 2005 y l nda düzenlenen befl kampanyada toplam müflterinin una sat fl yap lm flt r. Sat fl F rsatlar Ekranlar arac l ile 2005 y l nda düzenlenen befl kampanyada toplam müflterinin s na sat fl yap lm flt r. Bireysel Bankacılık Ürünleri ve Performansları Kredi Kartlar DenizBank Kredi Kartlar n n Say sal Geliflimi Adet Pazar Pay (%) , ,61 Bonus Kart Say sal Geliflimi Miles & More Visa Kart Miles & More Visa Kart, Avrupa n n en büyük uçufl program olan Miles & More International ile DenizBank iflbirli inden do an, ifllem yapt kça uçufl mili kazand ran bir kredi kart d r. Miles & More Visa Kart sahipleri kartlar yla kazand klar millerini, Lufthansa Havayollar ve anlaflmal 33 büyük havayolu flirketinde uçak biletine çevirerek kullanabildikleri gibi anlaflmal araba kiralama servislerinden otomobil kiralayabilirler ya da Miles & More program orta zincir otellerde konaklayabilirler. DenizBank Kredi Kartlar n n Harcama Geliflimi milyon ABD dolar Pazar Pay (%) , ,29 DenizBank Kredi Kartlar Kredi Hacmi Geliflimi milyon ABD dolar Pazar Pay (%) , , y l içinde düzenlenen kredi kart uygulama ve kampanyalar flunlard r: DenizBank n mevcut müflterileri için bir dizi çapraz sat fl kampanyas düzenlenmifltir. Düzenli kredi ödemesi olanlara, DenizBank halka arz na kat lanlara ve DenizYat r m müflterilerine DenizBank Bonus Kart, yurtd fl kredi kart kullan m s k olan müflterilere ise Miles & More Visa Kart pazarlamas yap lm flt r. 17>

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

2005 FAAL YET RAPORU

2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU SUNUfi YEN LENEN YAPIMIZLA SERMAYE YAPISI HALKBANK'IN TAAHHÜT ED LEN SERMAYES 1.250.000.000 YTL, ÖDENM fi SERMAYES SE 1.150.000.000 YTL'D R. BANKA'NIN SERMAYES N N %99,999996207'S

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK fite YA DA EVDE HER ZAMAN HAYATIN Ç NDE 2006 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER BÖLÜM I-Sunufl 02 Anadolubank Hakk nda 02 HABAfi Grubu 04 Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi 05 Ana Sözleflme de Yap

Detaylı

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005

Türkiye nin bankas. Faaliyet Raporu 2005 Türkiye nin bankas Faaliyet Raporu 2005 Daima iyi bir ifl orta... Ekonomiye katma de er üretiyor, iflinizde size destek oluyoruz... Daima size en yak n... htiyac n z olan her an ve her yerde size hizmet

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008

Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 08 Asya Kat l m Bankas A.fi. Faaliyet Raporu 2008 08 çindekiler 1. Sunufl Özet Finansal Bilgiler...06 K saca Bank Asya...07 Tarihçe...08 Ana Sözleflmede

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2004

FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU 2004 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler

Detaylı