2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >>"

Transkript

1 2 05 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Faaliyet Raporu >>

2 İçindekiler 02 BÖLÜM I. Sunuş 02 Konsolide Özet Finansal Göstergeler 04 K saca DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 06 Zorlu Holding 08 BÖLÜM II. Mesajlar 08 Genel Müdür ün Mesaj 12 BÖLÜM III Yılı Faaliyetleri 12 Kaptan n Seyir Defteri Bankac l k Hizmetleri 15 DenizBank 17 Bireysel Bankac l k Grubu 23 Perakende Bankac l k Grubu 28 Kurumsal Bankac l k Grubu 29 Ticari Bankac l k Grubu 30 Özel Bankac l k 31 DenizBank AG (Viyana) 32 DenizBank Moscow (Moskova) 33 EuroDeniz Off-Shore Bank (Lefkofla) 34 Yat r m Bankac l ve Arac l k Hizmetleri 35 DenizYat r m 37 EkspresYat r m 38 DenizTürev 38 Deniz Yat r m Ortakl 39 Deniz Portföy Yönetimi 40 Finansal Kiralama ve Faktoring Hizmetleri 41 DenizLeasing 42 DenizFaktoring 44 Bilgi Teknolojisi Hizmetleri 45 Intertech 46 Kültür Hizmetleri 46 DenizKültür 47 nsan Kaynaklar ve E itim 48 BÖLÜM IV. Yönetim ve Kurumsal Yönetim Raporu 48 Yönetim Kurulu 50 Üst Yönetim 55 Denetçiler 56 DenizBank Kurumsal Yönetim Raporu 75 Yat r mc liflkileri 76 BÖLÜM V. Risk Yönetimi 78 Teftifl Kurulu 81 BÖLÜM VI. Bağımsız Denetim Raporları, Finansal Tablolar ve Dipnotları 265 Adres Bilgileri 266 Organizasyon fiemas

3 DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Bankacılık Hizmetleri > DenizBank > DenizBank AG (Viyana) > DenizBank Moscow (Moskova) > EuroDeniz Off-Shore Bank (Lefkoşa) Yatırım Bankacılığı ve Aracılık Hizmetleri > DenizYatırım > EkspresYatırım > DenizTürev > Deniz Yatırım Ortaklığı > Deniz Portföy Yönetimi Finansal Kiralama ve Faktoring Hizmetleri > DenizLeasing > DenizFaktoring Bilgi Teknolojisi Hizmetleri > Intertech Kültür Hizmetleri > DenizKültür 01>

4 BÖLÜM I. SUNUŞ Konsolide Özet Finansal Göstergeler* milyon YTL milyon YTL Devlet Tahvilleri (TR)** Devlet Tahvilleri (ABD ve Avrupa)** Krediler, net fltirakler Sabit Varl klar, net Toplam Aktifler Mevduat Vadeli Vadesiz Bankalardan Al nan Borçlar ,028 Özsermaye Ödenmifl Sermaye Gayrinakdi Krediler Faiz Gelirleri Faiz Giderleri (501) (458) Karfl l klar Sonras Net Faiz Geliri Faiz D fl Gelirler Faiz D fl Giderler (587) (469) Net Kâr DenizBank fiube Say s DFH Grubu Personel Say s Sermaye Yeterlilik Oran %14,7 %17,8 Özkaynak Kârl l %23,1 %18,6 * Bu faaliyet raporunun ön kısımlarında kullanılan tüm finansal rakamlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nun yayınlamış olduğu 15 ve 17 no lu Muhasebe Uygulama Yönetmelikleri ne göre oluşturulmuş, denetlenmiş konsolide finansal tablolardan alınmıştır. ** Menkul kıymetler portföyü toplamı, cari fiyatlar üzerinden değerlendirilmiştir.

5 Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları nın DenizBank a verdiği notlar Moody s Investors Service Uzun Vadeli Döviz Mevduat B1 Görünüm Dura an Finansal Durum Notu D+ Görünüm Dura an Uzun Vadeli TL Mevduat Baa3 K sa Vadeli TL Mevduat Prime-3 Görünüm Dura an FitchRatings K sa Vadeli Döviz Notu B Uzun Vadeli Döviz Notu BB- Görünüm Pozitif K sa Vadeli TL Notu B Uzun Vadeli TL Notu BB- Görünüm Pozitif Bireysel C/D Destek 4 Ulusal A (tur) (Dura an) DenizBank Gelirlerinin Gelişimi (milyon YTL) Faiz Gelirleri Krediler Menkul kıymetler Bankalar Faktoring 26 0 Leasing 17 0 Diğer Faiz Dışı Gelirlerin Dağılımı (milyon YTL) Faiz Dışı Gelirler Komisyon Gelirleri Nakdi krediler Gayri nakdi krediler Kredi kartı komisyonları Aracılık Hizmetleri Diğer bankacılık ücret ve komisyonları Kazanılan vergi davası gelirleri 27 0 Aktiflerin satışından gelir 18 3 Karşılık tahsilatları Diğer gelirler >

6 BÖLÜM I. SUNUŞ Kısaca DenizBank Finansal Hizmetler Grubu DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nun (DFHG) temelleri, DenizBank n özellefltirildi i 1997 y l nda at lm flt r. DenizBank 1938 de, geliflmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sa lamak üzere bir devlet bankas olarak kurulmufltur. Yüksek standartlar ve sundu u ürün çeflitlili i ile k sa sürede Türk bankac l k sektörünün sayg n kurumlar ndan biri haline gelmifltir de hükümetin baz devlet bankalar n birlefltirme karar sonras nda DenizBank, Emlak Bankas çat s alt na girmifltir de ise ayr bir tüzel kiflilik olarak özellefltirmeye aç lm flt r y l n n bafl nda, Zorlu Holding DenizBank Özellefltirme daresi nden bankac l k lisans olarak sat n alm fl ve ayn y l n Eylül ay nda faaliyete geçirmifltir. >> TEK BİR BANKADAN BÜYÜK BİR FİNANSAL HİZMETLER GRUBUNA DenizBank n Zorlu Holding taraf ndan sat n al nmas n n ard ndan, yeni kurumsal kimlik çerçevesinde personel al m ve flube aç l fllar n içeren bir "hayata dönüfl" program n n uygulanmas na bafllanm flt r. Tüm bu çal flmalar, haz rlanan befl y ll k stratejik plan çerçevesinde yürütülmüfl ve planda öngörülen tüm hedeflere ulafl lm flt r. Yaflanan büyüme, TMSF ye devrolan banka flubelerinin bir k sm n n sat n al nmas ve 2002 sonunda Tariflbank n Gruba dahil edilmesi ile desteklenmifltir. Ayr ca DenizBank mevcut bankac l k ürün ve hizmetlerini tamamlamak üzere faktoring, finansal kiralama, yat r m ve portföy yönetimi flirketlerine ek olarak Avusturya ve Rusya da banka sat n alm flt r. Güçlü sermaye taban ndan ve finansal gücünden cesaret alan DenizBank, finansal hizmetler sektöründe yaflanan h zl geliflmelerden faydalanm fl ve çok k sa süre içinde üst s ralara yükselmifltir y l nda çeflitli finansal hizmetleri ayn çat alt nda sunan bir finans süpermarketi oluflturmak amac yla DenizBank Finansal Hizmetler Grubu kurulmufltur. >> TÜM ÇAĞDAŞ FİNANS HİZMETLERİ TEK BİR ÇATI ALTINDA DenizBank Finansal Hizmetler Grubu nda DenizBank n yan s ra yedi yerli ve iki uluslararas finansal ifltirak, Bahreyn de bir flube ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nde EuroDeniz Off Shore Bank Ltd. ad alt nda faaliyet gösteren bir k y bankac l ifltiraki bulunmaktad r. DenizYat r m, EkspresYat r m, Deniz Yat r m Ortakl, Deniz Portföy Yönetimi, DenizTürev, DenizLeasing, DenizFaktoring, Intertech ve DenizKültür Grubun yerli kurumlar ; DenizBank AG ve DenizBank Moscow uluslararas kurumlar d r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, bafll ca operasyon, mali kontrol ve muhasebe fonksiyonlar n merkezde toplayarak DenizBank flubelerini baflar yla pazarlama merkezlerine dönüfltürmüfl ve bu flekilde hem çal flan say s n optimum düzeye getirmifl hem de iflletme verimlili ini art rm flt r.

7 Güçlü hissedar tabanı ve başarılı mali performansından güç alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye deki lider finansal hizmetler gruplarından biri olmayı hedeflemektedir. >> TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE ULAŞAN BİR HİZMET AĞI DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye de toplumun tüm kesimlerine ulaflan bir hizmet a na sahiptir. Ayr ca, gerek bireysel gerekse kurumsal müflterilerine dünyan n her köflesinden nternet ortam nda finansal ifllemler yapma olana sa lamaktad r. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, yüksek ifl ahlak na ve kurumsal yönetim ilkelerine ba l l ile gerek kurumsal gerekse bireysel müflterileri ile sürdürülebilir ve çok yönlü iliflkiler kurmufltur. Bafll ca odakland segmentler küçük ve orta ölçekli iflletmeler, ihracatç lar, proje finansman ve bireysel müflterilerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu ayn zamanda gemi finansman, turizm, tar m kredileri, yurtd fl inflaat projeleri, sa l k hizmetleri ve e itim gibi nifl pazarlarda da faaliyet göstermektedir. En son teknoloji ile donat lm fl flube a n ve alternatif da t m kanallar n kullanan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, temel faaliyetlerinde sürekli mükemmelli i hedeflemektedir. Yöneticilerinin deneyimlerinden ve vizyonundan güç alan Grup, müflterilerine en iyi kalitede güler yüzlü hizmet sunmaktad r. >> SINIR ÖTESİNDE HİZMET Avrupa Birli i üyeli ine haz rlanan Türkiye, AB standartlar na ve uygulamalar na uyum sa lamak amac yla kurumlar n h zl bir dönüflüme tabi tutmaktad r. DenizBank ve finansal kurumlar, kurulduklar ilk günden bu yana do ru kurumsal yönetim ile beraber uluslararas iflletme alan nda en iyi uygulamalar benimsemifllerdir. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Viyana da bulunan ifltiraki DenizBank AG arac l ile AB ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Grubun ifltiraklerinden bir di eri ise Türkiye nin önemli ticaret ortaklar ndan Rusya da bulunmaktad r. DenizBank Moskova, bu bölge ile ticaret yapan mevcut müflterilere yurtd fl nda da hizmet götürmekte ve çeflitli finansal ihtiyaçlar n yerinde karfl lamaktad r. Güçlü hissedar taban ve baflar l mali performans ndan güç alan DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, Türkiye deki lider finansal hizmet gruplar ndan biri olmay hedeflemektedir. fltirakleri vas tas yla Türkiye s n rlar n n ötesine, Avrupa Birli i ne ve Rusya ya yay lmay planlamaktad r. 05>

8 BÖLÜM I. SUNUŞ Zorlu Holding 1950 lerin bafl nda küçük bir tekstil iflletmesi olarak kurulan Zorlu Holding, günümüzde Türkiye nin en büyük ve en kapsaml sanayi kurulufllar ndan biridir. Toplam 65 flirketi bulunan Zorlu Holding, uluslararas alanda faaliyet gösteren 15 büyük ölçekli sanayi iflletmesi ve üç enerji santrali ile kifliye istihdam sa lamaktad r y l nda Zorlu Holding flirketlerinin toplam cirosu 4,3 milyar ABD dolar na, ihracat hacmi ise 2,5 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Finansal hizmetler dahil Zorlu Holding dört ana alanda faaliyet göstermektedir: >> EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE POLYESTER İPLİK Zaman içinde ev tekstil ürünleri sektöründeki faaliyetlerin h zl bir geliflme göstermesiyle birlikte Zorlu Holding uluslararas piyasalara girmifltir. Holding in halihaz rda Türkiye, Fransa, Güney Afrika, ran ve Türkmenistan da toplam 10 tekstil fabrikas bulunmaktad r. >> ENERJİ ÜRETİMİ Dört enerji santrali iflleten Zorlu Enerji, 387 MW kurulu güçle Türkiye deki 300 sanayi tesisine hizmet vermektedir. Ayr ca Rusya ve srail de toplam MW gücünde santraller kurmak üzere yerli firmalarla ortakl klar oluflturmufl, ön çal flmalara bafllam flt r. Zorlu O&M ise 2000 y l nda hem Zorlu Enerji ye hem de Zorlu Holding d fl ndaki flirketlere iflletme ve bak m hizmetleri vermek üzere kurulmufltur. Zorlu Holding in enerji ile ilgili di er flirketleri Zorlu Endüstriyel, Zorlu Petrogas, Amity Oil, Zorlu Elektrik Toptan, Zorlu Do algaz Toptan, Trakya Bölgesi Do algaz Da t m ve Gaziantep Do algaz Da t m d r. >> ELEKTRONİK ÜRÜNLER, DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE BİLGİ TEKNOLOJİSİ Halka aç k bir flirket olan Vestel Elektronik, Zorlu Holding in Elektronik, Dayan kl Tüketim Mallar ve Bilgi Teknolojisi Grubu ndaki amiral gemisidir. Grubun, dokuzu yerli ve onu deniz afl r olmak üzere 19 flirketi mevcuttur.

9 Toplam 65 şirketi bulunan Zorlu Holding, uluslararası alanda faaliyet gösteren 15 büyük ölçekli sanayi işletmesi ve üç enerji santrali ile kişiye istihdam sağlamaktadır. Zorlu Holding in Mali Göstergeleri ve Faaliyet Sonuçları (milyon ABD doları) Ev Tekstil Ürünleri Grubu Toplam varlıklar Net satışlar Dış satış* İthalat Toplam dış ticaret hacmi Elektronik Ürünler, Dayanıklı Tüketim Malları ve Bilgi Teknolojisi Grubu Toplam varlıklar Net satışlar Dış satış* İthalat Toplam dış ticaret hacmi Enerji Grubu Toplam varlıklar Net satışlar İthalat Kurulu kapasite (MW) Üretilen enerji (milyon kwh) Üretilen buhar (bin ton) Zorlu Holding in Dış Ticaret Hacmi (milyon ABD doları) 2005T Toplam dış satış* Toplam ithalat Toplam dış ticaret hacmi * Türkiye dışında üretim yapan iştiraklerin satışları dahildir. 07>

10 BÖLÜM II. MESAJLAR Genel Müdür ün Mesajı büyüyerek 11 milyar 976 milyon YTL ye (8.925 milyon ABD dolar ) ulaflm flt r. Ayn dönemde net kâr m z da %66 oran nda artarak, 226 milyon YTL ye (169 milyon ABD dolar ) yükselmifltir. Toplam kredilerimiz, geçen y ldan bu y la %92 oran nda art fl göstermifltir. DenizBank için stratejik alanlardan biri olarak de erlendirdi imiz iflletmelere yönelik kredilerdeki art fl oran ise %215 olarak gerçekleflmifltir. Kurumsal ve ticari segment kredileri %75 oran nda büyürken, kredi kartlar hariç tüketici kredilerindeki art fl %206 olmufltur. Tüketici kredileri içindeki en büyük art fl da, y lbafl ndan bu yana dokuz kat artan konut kredilerinde yaflanm flt r. Çeflitli meslek gruplar n hedef alan özel kampanyalar sayesinde ihtiyaç kredilerinde y lbafl ndan bu yana %188 lik bir art fl gözlenmifltir. DenizBank önceden belirlenmifl olan rotas nda pupa yelken ilerlemeye devam ediyor. Sayg n uluslararas finans dergisi The Banker n 2005 Temmuz say s nda "Özkaynaklar (1. kuflak sermaye) de iflimine göre dünyan n en h zl büyüyen sekizinci bankas " olarak aç klad bankam z, sürdürdü ü sektör ortalamalar n n üzerindeki bilanço ve kârl l k büyümesi ile baflar grafi ini daha da yükseltmifltir. Öyle ki, 2004 y l n n toplam nda elde etti imiz kâra, 2005 y l n n sadece ilk yar s nda ulaflt k. Y lsonu konsolide finansal tablolar m za göre de toplam aktiflerimiz bir önceki y la göre %48 oran nda 2005 y l içinde DenizBank n müflteri mevduat, geniflleyen flube a ve büyüyen müflteri taban na paralel olarak artm fl ve 6,98 milyar YTL yi bulmufltur. flletmelere verdi imiz stratejik önceliklerin bir sonucu olarak ticari mevduatlarda da toplam %53 oran nda bir art fl yaflanm flt r. DenizBank, bu baflar l performans n uluslararas piyasalarda da Haziran ay nda alm fl oldu u 5 ve 7 y l vadeli toplam 300 milyon ABD dolar tutar ndaki havale ak m na yönelik seküritizasyon kredisi ile sürdürmüfltür. Ayr ca, Ekim ay nda imzalad m z sendikasyon kredi anlaflmas ile uluslararas bankalardan 300 milyon ABD dolar 1 y l vadeli ve 350

11 DenizBank 2005 yılında, sürdürdüğü sektör ortalamalarının üzerindeki bilanço ve kârlılık büyümesi ile başarı grafiğini daha da yükseltmiştir. milyon ABD dolar 2 y l vadeli olmak üzere toplam 650 milyon ABD dolar kredi temin edilmifltir. Önceki y l gerçeklefltirdi imiz segmentasyon çal flmas n n sonunda her segment için ayr ayr hedefler belirlemifl bulunuyoruz. Bu segmentlerin baflar s n garantilemek için her segmente özgü birer kimlik yaratarak, hedef müflteriler nezdindeki bilinirliklerini art rd k. Özel kimlikleri alt nda her segmente özgü yeni ürün ve hizmetler gelifltirdik ve pazar penetrasyonunu art rd k. Özellikle kurumsal ve ticari segmentte nifl pazarlar üzerinde odaklanarak portföyümüze yeni müflteriler kazand rd k. Turizm sektöründe yüzün üzerinde projeyi kredilendirerek 150 milyon ABD dolar tutar nda plasman yapt k. Gemi infla sektöründe 75 projeye 550 milyon ABD dolar kredi kulland rd k. Sa l k sektöründe, proje finansman kapsam nda 100 milyon ABD dolar, ticari bankac l k kapsam nda ise 30 milyon ABD dolar tutar nda kredi tahsisi yapt k. Bu nifl sektörlerde nakit ak fl yönetimi ürünlerine yo unlaflarak halihaz rda 5,7 olan çapraz sat fl oran n n 6,5 e ç kar lmas n hedefliyoruz. flletme bankac l segmentinde Türkiye de bir ilke daha imza atarak tüm kredi tahsis ve yap land rma kararlar m z risk bazl olarak skorkartlara dayand rd k. Bu sayede hem Basel II kredi risk süreçleri ile uyum sa lad k, hem de 72 saat gibi k sa bir sürede kredi karar verebilir hale geldik. flletmeler için kitlesel pazarlama olana veren ürün standardizasyonuna gittik ve özellikle nakit yönetimi araçlar gelifltirdik. Aktif pazarlama kampanyalar ile bu segmentte henüz keflfedilmemifl yeni ve kârl alanlara girdik. Alternatif da t m kanallar n kullanarak önemli maliyet tasarruflar elde ettik ve kârl l m z art rd k. Tüm POS terminallerimiz üzerinde çal flan, vadeli çek/senet uygulamas n n alternatifi olan ve özellikle tedarikçi firma ve bayiler aras nda genifl bir kullan m alan bulan Nakit Kart uygulamas na y l içinde bafllad k. Bireysel segmentte belirli meslek gruplar n n özel finansal gereksinimlerine hitap eden ihtisaslaflm fl Ürün Paketleri gelifltirdik. Bunlar içinde özellikle ö retmenlere, mali müflavirlere ve Türk Silahl Kuvvetleri mensuplar na ve emeklilerine yönelik olanlar büyük ilgi gördü. DenizBank, Türk bankac l k sektöründe tar msal kredi veren ilk özel sermayeli bankad r. Ülke genelinde 74 flubemiz arac l ile sundu umuz tar m bankac l hizmetlerimiz kapsam nda hemen hemen tüm traktör ve ekipman üreten firmalarla yapt m z anlaflmalar çerçevesinde çiftçilerimize uygun koflullarda kredi sa lamaktay z. Üretici Kart uygulamas ile çiftçilerimizin üye firmalar nezdinde sat n alma ve ödeme ifllemlerini yapmalar na arac l k etmekteyiz. Üretici Kart y lsonu itibariyle firmada kullan labilmektedir. Stratejik ilgi alanlar m zda biri de banka sigortac l d r. Axa Oyak, Güven Sigorta ve Garanti Emeklilik ile gerçeklefltirilen iflbirlikleri sayesinde DenizBank flubelerinde iflyerinden tar ma, kazadan yang na, konuttan hayata kadar farkl branfllarda sigorta hizmetleri sunulmaktad r. 09>

12 BÖLÜM II. MESAJLAR Genel Müdür ün Mesajı Miles & More, DenizBank ve Bonus Card ile birlikte toplam kredi kart say m z, y lsonunda adete ulaflm flt r. Miles & More Visa Card ile yap lan harcamalar Lufthansa ve ifl orta havayollar nda ve otellerde uçufl mili kazand rmaktad r. Bu karttaki toplam müflteri say m z tür. Kurumsal segmentte ulusal ve çokuluslu büyük flirkete hizmet verilmektedir. Faaliyetlerini enerji, inflaat, telekomünikasyon, madencilik, finans ve g da gibi farkl sektörlerde gerçeklefltiren bu flirketlere yüksek kalitede bankac l k ürün ve hizmetleri sunularak uzun soluklu ve sadakate dayal bir iflbirli ine gidilmifltir. DenizBank n kurumsal segment pazar pay n n yükseltilmesi öngörülmektedir. Gümrük vergisi kdeniz nternet fiubemizden ödenmesi uygulamas bu çal flmalar m z n bir sonucudur. Proje finansman kredilerimizde de 2005 y l içinde kayda de er bir art fl yaflanm flt r. Sa l k, enerji ve toplu konut alanlar ndaki projelere öncelik verilmifl ve toplam 2 milyar ABD dolar tutar nda 50 adet proje de erlendirilerek, seçilen projelere 286 milyon ABD dolar tutar nda fon aktar lm flt r. Ayn zamanda 2005 y l içinde 300 milyon ABD dolar tutar nda petrol ürününün ve 300 milyon ABD dolar tutar nda muhtelif ürünlerin finansman sa lanm flt r. DenizYat r m, EkspresYat r m ile birlikte, toplam 43,5 milyar YTL ifllem hacmi ile 107 arac kurum aras nda son üç y ld r sahip oldu u birincili i bu y l da sürdürmüfltür. DenizBank sektörün önde gelen yat r m dan flmanl flirketlerinden EFG stanbul Menkul De erler taraf ndan bu y l ikincisi gerçeklefltirilen "Kurumsal Yönetim De erlendirme Raporu"nda, en yüksek Kurumsal Yönetim notunu alarak birinci olmufltur. Türkiye de halka aç k flirketler kapsam nda yap lan çal flmada, flirketler, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde incelenmifl ve alt bafll k alt nda yer alan 48 alt kritere göre de erlendirilmifllerdir. DenizBank ald puanlarla, befl ana bafll kta ilk kategoride yer alm flt r. Söz konusu raporda, üst s ralarda yer alan flirketlerin yat r mc iliflkilerine verdikleri önem, kurumsal etik kodlara ba l l klar, icra ile yönetim kurullar n n ayr flmas, aç kl k-fleffafl k politikalar ve artan sermaye verimlilikleri ile di erlerinden ayr flt klar n n alt çizilmifltir. DenizBank m z n kurumsal yönetim konusunda Türkiye nin en büyük ve köklü flirketleri aras nda ilk s rada yer almas gö sümüzü

13 DenizBank sektörün önde gelen yatırım danışmanlığı şirketlerinden EFG İstanbul Menkul Değerler tarafından "Kurumsal Yönetim Değerlendirme Raporu"nda, en yüksek Kurumsal Yönetim notunu alarak birinci olmuştur. kabartan bir geliflme olmufltur. DenizBank Yönetim Kurulu nda hakim orta n ailesine mensup üye bulunmamakta, yedi kiflilik Yönetim Kurulu nun üç üyesi ba ms z kiflilerden oluflmaktad r. Az nl k hissedarlar Yönetim Kurulu nda ba ms z bir üye taraf ndan temsil edilmektedir. Tüm denetim ve kontrol faaliyetlerinin Yönetim Kurulu seviyesinde yap ld DenizBank ta risk yönetim çal flmalar tüm organizasyonla bütünleflmifl bir süreç olarak alg lanmaktad r. Finansal Hizmetler Grubu nu oluflturan tüm aile bireylerimize, bizimle kader birli i eden ve güvenli denizlere yelken açmam z sa layan hissedarlar m za, çal flmalar ile yolculu umuzun rahat ve güvenli geçmesini temin eden tüm ifl ortaklar m za ve bizimle seyahat eden tüm müflterilerimize teflekkür ederim. Hep birlikte engin denizlerde daha çok yol katedece iz y l n n di er önemli geliflmeleri s ras yla, Moody s ve FitchRatings den ald m z notlar n art r lmas ve ifltiraklerimizden CJSC DenizBank Moscow, DenizFaktoring ve DenizLeasing in ödenmifl sermayelerinin yükseltilmesidir. Hakan Ateş DenizBank deneyimli kaptanlar n n yönetiminde hiçbir engel tan madan yoluna devam ediyor. Her geçen gün bu güvenli gemiye hissedar, müflteri, ifl orta veya çal flan olarak yeni yolcular kat l yor. Y lmak bilmeyen azimleri ile bizlere destek olan DenizBank 11>

14 BÖLÜM III YILI FAALİYETLERİ Şubat 2005 Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Moody s, DenizBank n Türk Liras cinsinden mevduatlar için uzun vade notunu Baa3 olarak belirledi ve döviz cinsinden mevduat notu görünümünü "Dura an"dan "Pozitif"e yükseltti. DenizBank, IT altyap lar konusunda dünya ölçe inde bir baflar ya imza atarak, 2-3 fiubat tarihlerinde Prag da düzenlenen "Microsoft Yöneticiler Zirvesi"nde örnek çal flma olarak ele al nd. Microsoft ile DenizBank ifltiraklerinden Intertech firmas güçlerini birlefltirerek, DenizBank n yeni bankac l k yaz l m n gelifltirme çal flmalar n bafllatma yönünde karar ald lar. Mart 2005 DenizBank Bireysel Bankac l k Grubu, farkl meslek gruplar na yönelik olarak bafllatt özel kredilendirme uygulamas çerçevesinde, Ö retmenlere Özel Kredi Paketi haz rlayarak, ö retmenlerin en h zl ve en uygun koflullarla tüketici kredisi almalar n sa lad. Mayıs 2005 FitchRatings, DenizBank n uzun vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden notlar n B (+) dan BB (-) ye yükseltti ve D olan bireysel notunu C/D seviyesine ç kartt. DenizBank n k sa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden Destek ve Ulusal notlar ise s ras yla B, 4 ve A (-) olarak teyit edilerek, Banka n n tüm uzun vadeli notlar n genel görünümü Dura an olarak belirlendi. DenizBank, lider uluslararas havac l k kurulufllar ndan Lufthansa n n Frequent Flyer Program Miles & More International ile bir iflbirli ine imza att ve Miles & More Visa Kart ı hizmete sundu. DenizBank Bireysel Bankac l k Grubu, Türk Silahl Kuvvetleri mensubu subay, astsubay ve emeklilerine özel kredi paketini hayata geçirdi.

15 Haziran 2005 DenizBank, yurtd fl ndan gelecek müflteri havalelerine dayal uluslararas piyasalardan 220 milyon ABD dolar 5 y l vadeli, 80 milyon ABD dolar 7 y l vadeli olmak üzere toplam 300 milyon ABD dolar tutar nda seküritizasyon kredisi ald. Temmuz 2005 DenizBank, The Banker n 1. kuflak sermaye büyüklü ündeki de iflimi baz alarak yapt s ralamada, 222 basamak yukar ç karak dünyan n en hızlı büyüyen sekizinci bankası oldu. Ekim 2005 DenizBank, 28 ülkeden 78 uluslararas bankan n kat ld toplam 650 milyon ABD dolar tutar nda sendikasyon kredisi temin etti. DenizBank n ifltiraklerinden Tarifl Menkul De erler in ünvan DenizTürev olarak de ifltirildi ve flirketin YTL olan sermayesi YTL ye yükseltildi. Kasım 2005 DenizbBank ifltiraklerinden CJSC DenizBank Moscow, sermayesini rubleden rubleye ç kard. Ağustos 2005 DenizBank bu y l ilk kez dahil oldu u EFG stanbul Menkul De erler in "Kurumsal Yönetim" de erlendirmesinde en yüksek puanı alarak ilk s rada yer ald. Eylül 2005 DenizBank, uygun koflullara sahip konut kredilerine "Konut Peflinat Kredisi" ve "Yüzde 100 Konut Kredisi" adl iki yeni özel uygulama dahil ederek, bu alandaki ürün ve hizmetlerinin kapsam n geniflletti. DenizBank, DenizKültür ün koordinasyonunda stanbul Devlet Senfoni Orkestras n n sezonunda verece i tüm konserlere sponsor oldu. Aralık 2005 Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Moody s DenizBank n döviz cinsinden mevduat notunu B2 den B1 e yükseltti. Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu FitchRatings, DenizBank n notunu "Dura an"dan "Pozitif"e yükseltti ve BB- olan notunu teyit etti. Denizbank n Ulusal notu ise A (-) den A ya yükseltildi. DenizBank flletme Bankac l Grubu, iflletmelere verdi i deste i sürdürmek amac yla, 400 e yak n portföy yöneticisini "Turuncular" ad ile devreye soktu. Şimdi yeniden tam yol ileri! Hakan Ateş 13>

16 BÖLÜM III YILI FAALİYETLERİ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Bankacılık Hizmetleri DenizBank konsolide aktif toplamı açısından Türkiye deki özel sektör bankaları arasında 6. sırada yer almaktadır.

17 >> KISACA DENİZBANK Olumlu sonuçlar al nan bir y l n ard ndan, DenizBank n toplam aktifleri 2005 te milyon ABD dolar na ulaflm fl ve 2004 y l nda milyon ABD dolar seviyesinde olan toplam aktiflere göre %48 art fl sergilemifltir. Banka n n 2004 y l nda 653 milyon ABD dolar olan özvarl, 2005 sonunda %25 art fl ile 813 milyon ABD dolar na ç km flt r. DenizBank n sermaye yeterlilik oran %14,7, serbest sermaye oran ise Türk bankac l k sisteminin en iyi seviyelerinden biri olan %6,4 olarak gerçekleflmifltir sonu itibar ile DenizBank n 236 flubesi ve bir letiflim Merkezi bulunmaktad r. DenizBank konsolide aktif toplam aç s ndan Türkiye deki özel sektör bankalar aras nda 6. s rada yer almaktad r. Dünyaca ünlü The Banker Dergisi nin Temmuz 2005 say s nda yay nlanan bir çal flmas nda da DenizBank, Tier-1 Sermaye (Birinci Kuflak Sermaye) Büyümesi s ralamas nda dünyan n önde gelen bin bankas aras nda sekizinci olmufltur. EFG stanbul Menkul De erler adl kuruluflun A ustos 2005 tarihli CG Universe Report adl çal flmas nda DenizBank kurumsal yönetim uygulamalar aç s ndan birinci s rada yer alm flt r. DenizBank Bilanço Yapısı (%) Aktifler Krediler 51,6 39,8 Bankalar 19,0 20,4 T.C. Hazinesi Menkul Kıymetleri 11,2 18,4 Nakit ve Yedekler 6,4 8,6 G7 Menkul Kıymetleri 0,7 4,1 Diğer 11,1 8,7 Pasifler Müşteri Mevduatı 58,3 63,3 Özsermaye* 9,1 10,8 Borçlanmalar 28,2 20,5 Diğer 4,4 5,4 Bilanço Toplamı (milyon ABD doları) *31 Aralık 2004 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla DenizBank ın sermayesi 17 Ocak 2005 tarihinde 290 milyon YTL den 316,1 milyon YTL ye yükseltilmiştir. 15>

18 BÖLÜM III YILI FAALİYETLERİ Bankacılık Hizmetleri DenizBank DenizBank Ortaklık Yapısı Pay Sahipleri Pay Adedi Toplam Nominal Değer-YTL Pay Yüzdesi Zorlu Holding A.Ş %74,997 Diğer %0,003 Halka Açık %25,000 Toplam %100 Segmentlere Göre Kredi Tahsisleri (Yüzdesel dağılım olarak) Kurumsal Krediler 37,6 33,4 Ticari Krediler 30,2 42 Bireysel Krediler 13,6 8,5 İşletme Bankacılığı Kredileri 12,5 7,1 Kredi Kartı Kredileri 6,0 9,0 Toplam Krediler (milyon ABD doları) >> DENİZBANK ORTAKLIK YAPISI DenizBank ortakl k yap s ile gerçek kifli nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin ortakl k yap s yukar daki tabloyla gösterilmektedir. DenizBank n ortakl k yap s nda karfl l kl ifltirak iliflkisi bulunmamaktad r. >> MÜŞTERİ SINIFLANDIRILMASI 2004 y l nda gerçekleflen yeniden yap lanma sonras nda Banka n n ticari ve kurumsal bankac l k faaliyetleri, ürün ve hizmetlerin müflteri gereksinimlerine uyumlu hale getirilmesi ve çeflitlenmesi amac yla üç segmente ayr lm flt r. Bu segmentler, y ll k cirosu 25 milyon ABD dolar n aflan flirketlere hizmet veren Kurumsal Bankac l k segmenti, y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ile 25 milyon ABD dolar aras nda bulunan flirketlere hizmet veren Ticari Bankac l k segmenti ve y ll k cirosu 5 milyon ABD dolar ndan az flirketlere hizmet veren Küçük flletme Bankac l segmentidir. Yeniden yap lanma süreci çerçevesinde flubeler aras nda da görev da l m yap lm fl ve flubeler bireysel, kurumsal ve tam hizmet flubeleri olarak üçe ayr lm flt r. Pazarlama kanallar ve sat fl alan ndaki verimlili i art rmak ve daha iyi bir müflteri etkileflimi sa lamak amac yla organizasyon yap s nda ve ifl ak fl nda da de ifliklikler yap lm flt r. Bu segmentasyon DenizBank n ifl hacmini art rm fl ve özellikle flletme Bankac l segmentinde müflteri portföyüne çok say da yeni flirket eklenmifltir.

19 Yeniden yapılanma süreci çerçevesinde şubeler arasında da görev dağılımı yapılmış ve şubeler bireysel, kurumsal ve tam hizmet şubeleri olarak üçe ayrılmıştır. >> BİREYSEL BANKACILIK GRUBU Bireysel Pazarlama Grubu 2005 y l nda flube pazarlama kadrolar n potansiyel müflterilere yönlendirmek amac yla altyap s CRM Bölümü koordinatörlü ünde haz rlanan otomatik sat fl ve sat fl f rsatlar ekranlar kullan larak ürün sat fl kampanyalar yap lm flt r. Sat fl F rsatlar Ekranlar ile potansiyel tüm müflteriler görüntülenebilmekte, Otomatik Sat fl Ekranlar ile mevcut müflterilere farkl ürün ve hizmetler sunulabilmektedir. Bonus Kart Bonus Kart, Türkiye de hem taksit hem de indirim ödülleri sunan ilk çok markal çip tabanl Visa / MasterCard kredi kart d r. Bonus Kart sahiplerine taksit olana ve nakit indirim sunan Bonus program na ortak olan üye iflyeri say s dir. Bonus Kart, dünyan n her yerinde Visa / MasterCard amblemi bulunan milyonlarca iflyerinde sahiplerine al flverifl olana sa lamaktad r. Ayr ca Bonus Kart sahipleri harcarken kazand klar bonuslar n kullanarak üye firmalardan al flverifl yapabilirler. Otomatik Sat fl Ekranlar arac l ile 2005 y l nda düzenlenen befl kampanyada toplam müflterinin una sat fl yap lm flt r. Sat fl F rsatlar Ekranlar arac l ile 2005 y l nda düzenlenen befl kampanyada toplam müflterinin s na sat fl yap lm flt r. Bireysel Bankacılık Ürünleri ve Performansları Kredi Kartlar DenizBank Kredi Kartlar n n Say sal Geliflimi Adet Pazar Pay (%) , ,61 Bonus Kart Say sal Geliflimi Miles & More Visa Kart Miles & More Visa Kart, Avrupa n n en büyük uçufl program olan Miles & More International ile DenizBank iflbirli inden do an, ifllem yapt kça uçufl mili kazand ran bir kredi kart d r. Miles & More Visa Kart sahipleri kartlar yla kazand klar millerini, Lufthansa Havayollar ve anlaflmal 33 büyük havayolu flirketinde uçak biletine çevirerek kullanabildikleri gibi anlaflmal araba kiralama servislerinden otomobil kiralayabilirler ya da Miles & More program orta zincir otellerde konaklayabilirler. DenizBank Kredi Kartlar n n Harcama Geliflimi milyon ABD dolar Pazar Pay (%) , ,29 DenizBank Kredi Kartlar Kredi Hacmi Geliflimi milyon ABD dolar Pazar Pay (%) , , y l içinde düzenlenen kredi kart uygulama ve kampanyalar flunlard r: DenizBank n mevcut müflterileri için bir dizi çapraz sat fl kampanyas düzenlenmifltir. Düzenli kredi ödemesi olanlara, DenizBank halka arz na kat lanlara ve DenizYat r m müflterilerine DenizBank Bonus Kart, yurtd fl kredi kart kullan m s k olan müflterilere ise Miles & More Visa Kart pazarlamas yap lm flt r. 17>

20 BÖLÜM III YILI FAALİYETLERİ Bankacılık Hizmetleri DenizBank fiansdenizi Ödül Program yürürlü e girmifltir. fiansdenizi, DenizBank kredi kart ve DenizBank Bonus Kart sahiplerine kredi kartlar ile harcad kça ödül kazand ran, müflterilerini DenizBank kredi kartlar n kullanmaya özendiren, aktiflik oran n art ran ve SMS yoluyla müflteriyi sürekli bilgilendiren interaktif bir yap ya sahip kredi kart ödül program d r. DenizBank kredi kartlar na ciro ve adet art r c, maliyet düflürücü bir dizi kampanya uygulanm flt r. DenizBank kredi kart ciro art r c kampanyalar : fiansl Bonus Günleri fiansdenizi Külkedisi Öteleme, Ekstra Ödül ve Art Taksit Kampanyalar Çekilifl Kampanyalar muhasebeci ve mali müflavirler, doktor ve difl hekimleri gibi meslek gruplar na yönelik kampanyalar n bu art flta önemli pay olmufltur. Farkl bir tüketici kredisi uygulamas olan "Bireysel Finansman Kredisi" ile de ipotek karfl l kl ve yüksek tutarl tüketici kredisi kulland r lmaya bafllanm flt r y l nda verilen konut kredileri ise, Türkiye genelinde yap lan konut kredisi projeleri ile önemli bir art fl göstermifltir y l nda tüketicilere yönelik münferit konut kredilerinin kulland r m d fl nda, müteahhit firmalarla yap lan proje bazl ortak çal flmalarla da konut kredisi sat fllar gerçeklefltirilmifltir. Müteahhit firmalarla yap lan proje bazl çal flmalar ve hacimleri flöyledir: DenizBank kredi kart adet art r c kampanyalar : Arkadafl n Getir Çapraz Sat fl DenizBank kredi kart maliyet düflürücü kampanyalar : Only K PTAfi 5. Etap Konut Projesi: 760 adet konut kredisi, toplam hacim 74 milyon YTL K PTAfi Pendik Aydos: 351 adet konut kredisi, toplam hacim 32 milyon YTL Avrupa Konutlar : 105 adet konut kredisi, toplam hacim 10,7 milyon YTL Tüketici Kredileri 2004 te 275 milyon YTL olan tüketici kredileri, 2005 te 840 milyon YTL ye ulaflm flt r. DenizBank n 2004 te %2,2 olan pazar pay ise 2005 te %2,9 a ç km flt r y l nda DenizBank tüketici kredilerinin hacmi, özellikle çeflitli meslek gruplar na yönelik ihtiyaç kredisi kampanyalar ile önemli art fl göstermifltir. Ö retmen, TSK mensup ve emeklileri, serbest 2005 y l nda baz lar Türkiye de bir ilk olan konut kredisi uygulamalar ile tüketiciye farkl alternatifler sunulmufltur. Bu uygulamalar: Konutun ekspertiz de erinin tamam kadar kulland r lan "%100 Konut Kredisi", Baflka bir bankadan al nan konut kredisini tamamlamak için "Konut Peflinat Kredisi", "Konut Gelifltirme ve Yenileme Kredisi"dir.

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu

deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu deniz in ritmi DenizBank Finansal Hizmetler Grubu 2004 Faaliyet Raporu DenizBank, baflar larla dolu bir dönemin ard ndan Türk bankac l k sektörünün en sayg n isimlerinden biri haline gelmifl ve hizmet

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye nin lider KOB bankas > Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay (a)

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2013/17 24/05/2013 A. BAŞVURULAR 1. Piyasası İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar 1. Setur Servis Turistik (*) 2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret (**) İhraç Edilecek

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞ TASLAKTIR

KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞ TASLAKTIR DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ NİN BONO VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 24 EYLÜL 2013 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇCI BİLGİ DOKÜMANINDA(İBD) MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı