T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8)"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) Editörler Yrd.Doç.Dr. Neval OKAN (Ünite 1-4) Doç.Dr. Ayfle Tülin YÜRÜK (Ünite 5-8) ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2013 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Ö r.gör.dr. Zekiye Rende Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Okt. Olcay Salt k Grafiker Ayflegül Dibek Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Ticaret Hukuku ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ocak 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... K saltmalar... xiii xiv Ticari flletme, Tacir, Ticari fl, Ticari Yarg T CAR filetme... 3 Ticari flletmenin Tan m ve Unsurlar... 3 Esnaf flletmesi çin Öngörülen S n r Aflan Düzeyde Gelir Sa lama Amaçl Faaliyetlerde Bulunmas... 3 Devaml l k... 5 Ba ms zl k... 5 Ticari flletmenin Malvarl... 5 Ticari flletmede Merkez ve fiube... 6 Bir Yerin fiube Say lmas n n Sonuçlar... 7 Ticari flletme ile lgili Önemli Baz Hukuki fllemler... 8 Ticari flletmenin Devri ve Birleflmesi... 8 Ticari flletme Rehni TAC R SIFATI VE TAC R OLMANIN SONUÇLARI Tacir S fat n n Kazan lmas Gerçek Kiflilerde Tacir S fat n n Kazan lmas Tüzel Kiflilerde Tacir S fat n n Kazan lmas Donatma fltirakinin Tacir S fat Tacir Olman n Sonuçlar flâsa Tabi Olma Basiretli Bir fl Adam Gibi Davranma Ücret ve Faiz steme Hakk Ücret ve Cezai fiart n Azalt lmas n steyememe Fatura Düzenleme Fatura ve Teyit Mektubuna tiraz Etme Her ki Taraf n Tacir Olmas na Ba l Özel Hükümler Bir Tak m hbar ve htarlar çin fiekle Uyma Gere i Hapis Hakk n Kullanmada Kolayl ktan Yararlanma Ticari Sat fl ve Mal De iflimi Sözleflmelerinde Özel Hükümlere Tabi Olma K s m K s m Yerine Getirilecek Sözleflmelerde Al c n n Haklar Al c n n Alacakl S fat yla Temerrüdü Halinde Sat c n n Mal n Sat fl n steme Hakk Mal n Ay pl Olmas Hâlinde Al c n n Yükümlülükleri Ticari flletmeler Aras ndaki Mal ve Hizmet Tedariki fllemlerin Özel Hükümlere Tabi Olmas Esnaflara da Uygulanacak Olan Ticari Hükümler T CAR fi VE SONUÇLARI Ticari flin Ölçütleri TTK da Düzenlenen fller Bir Ticari flletmeyi lgilendiren fller Ticari fl Karinesi Taraflardan Birisi çin Ticari Olan Sözleflmeler Ticari fllere Ba l Sonuçlar Ticari fllerde Teselsül Karinesi (Müteselsil Borçluluk Kural ) ÜN TE

4 iv çindekiler Ticari fllerde Faiz T CAR YARGI Ticari Davalar n Türleri ve Ölçütleri Mutlak Ticari Davalar Havale, Saklama Sözleflmesi ve Fikir-Sanat Eserlerine liflkin Haklardan Do an ve Bir Ticari flletmeyi lgilendiren Davalar Her ki Taraf çin Ticari Say lan Hususlardan Do an (Nispî Ticari) Davalar Ticari Davalar n Görülece i Yerel Mahkemeler Ticari Davalarda spat Ticari Davalarda Uygulanacak Usul Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Ticaret Sicili, Ticaret Unvan, Haks z Rekabet T CARET S C L Genel Olarak Sicil ve Örgütlenmesi Sicile Kayd ve lân Gerekli Hususlar Sicil fllemleri Sicil fllemlerinin Yap lmas, nceleme ve tiraz fllemlerin Yap lmas nceleme ncelemenin Sonuçlanmas ve tiraz Ticaret Sicilinin Aç kl ve Etkileri Sicilin Aç kl ve Do rulu u Sicilin Etkileri Sicilin Tutulmas ndan Do an Sorumluluk Görünüfle ( lâna) Güvenin Korunmas T CARET UNVANI, filetme ADI VE MARKA Ticaret Unvan Ticaret Unvan n n Oluflturulmas ndaki Sistemler Ticaret Unvan n n Oluflturulmas Ticaret Unvan Seçme ve Kullanma Zorunlulu u Unvan n De iflmesi veya De iflikliklerden Etkilenmemesi flletme Ad Marka Markan n Tan m ve fllevleri Marka Türleri Markan n Benzer Kavramlardan Ay rdedilmesi Marka Kullan lmas nda Sistemler Markan n Tescili Marka Tescilinin Sonuçlar Marka ile lgili Hukuki fllemler Tescilli Markaya Tecavüz ve Markan n Korunmas Markan n Hükümsüzlü ü... 49

5 çindekiler v Marka Hakk n n Sona Ermesi HAKSIZ REKABET Haks z Rekabetin Tan m ve Unsurlar Bafll ca Haks z Rekabet Örnekleri Dürüstlük Kural na Ayk r Reklamlar ve Sat fl Yöntemleri ile Di er Hukuka Ayk r Davran fllar Sözleflmeyi hlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek Baflkalar n n fl Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanmak Üretim ve fl S rlar n Hukuka Ayk r Olarak ffla Etmek fl fiartlar na Uymamak Dürüstlük Kural na Ayk r fllem fiartlar Kullanmak Haks z Rekabetin Yapt r mlar Hukuki Yapt r mlar Hükmün Üçüncü Kiflilere Karfl cras Zamanafl m Cezai Yapt r mlar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Ticari Defterler, Tüccar Yard mc lar ve Cari Hesap T CAR DEFTERLER Defterlerin Yarar ve Hukuki Önemi Defter Tutmakla Yükümlü Olanlar ve Tutulufl lkeleri Yükümlülü e Ayk r l n Yapt r mlar TTK Aç s ndan K Aç s ndan HMK Aç s ndan Ticari Defterlerin Türleri TTK Uyar nca Tutulacak Defterler VUK Uyar nca Tutulacak Defterler Ticari Defter ve Belgelerin Saklanmas Ticari Defterlerin Delil Niteli i Sahibi Aleyhine Delil Olma Sahibi Lehine Delil Olma Ticari Defterlerin Teslimi ve braz Teslim braz TAC R YARDIMCILARI Genel Olarak Ba ml Yard mc lar Ba ms z Yard mc lar Ticari Temsilci Tan m ve Öngörülüfl Amac Atanmas Temsil Yetkisinin Kapsam ve S n rlar ÜN TE

6 vi çindekiler Temsil Yetkisinin Sona Erme Nedenleri Ticari Vekil Tan m Atanmas Temsil Yetkisinin Kapsam ve S n rland r lmas Yetkisinin Sona Ermesi Pazarlamac Tan m Atanmas Temsil Yetkisinin Kapsam ve S n rland r lmas Yükümlülük ve Haklar Acente Tan m, Türleri ve Uygulanacak Hükümler Acentelik Hükümlerine Tabi Kifliler Acentelik Sözleflmesinin Unsurlar Acenteli in Benzer Sözleflmelerden Ay rdedilmesi Acentenin Borçlar Acentenin Haklar Acentenin Temsil Yetkisi ve Kapsam Acenteli in Sona Ermesi, Sonuçlar ve Zamanafl m Simsar Tan m ve Unsurlar Borçlar Haklar Simsarl n Son Bulmas Komisyoncu Tan m ve Unsurlar Borçlar Haklar Son Bulmas ve Zamanafl m CAR HESAP Tan m ve fllevi Cari Hesaba Geçirilebilecek Alacaklar Cari Hesab n flleyifli ve Süreler Bakiyenin Kabulü ve Faiz Bakiyenin Haczi Cari Hesab n Sona Ermesi ve Zamanafl m Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE Ortakl klar Hakk nda Genel Bilgi, Adi Ortakl k, Limited Ortakl k ORTAKLIK (fi RKET) KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLER Ortakl k (fiirket) ve Unsurlar Kifli Unsuru... 95

7 çindekiler vii Sözleflme Unsuru Sermaye Unsuru Ortak Amaç Unsuru Affectio Societatis Unsuru Ortakl klar n S n fland r lmas AD ORTAKLIK Önemi ve Uygulanma Alan Adi Ortakl n Kuruluflu Adi Ortakl n Konusu Adi Ortakl kta ç liflkiler Ortaklar Aras ndaki Mülkiyet liflkisi Ortakl k Kararlar Ortaklar n Hak ve Borçlar Ortakl n Yönetimi Adi Ortakl kta D fl liflkiler Ortakl n Temsili Ortaklar n Sorumlulu u Adi fiirkette Ortaklar n De iflmesi ve Sonuçlar Yeni Ortak Al m ve Alt Kat l m Ortakl ktan Ç kma ve Ç kar lma Ç kma ve Ç kar lmaya Ba l Sonuçlar Adi Ortakl n Sona Ermesi nfisah (Da lma) Nedenleri Fesih (Da tma) Nedenleri Sona Ermenin Sonuçlar Zamanafl m T CARET fi RKETLER N N GENEL HÜKÜMLER Ticaret fiirketleri ve Uygulanacak Hükümler Ticaret fiirketlerinin Ortak Özellikleri Tüzel Kiflilik Bulunmas S n rl Say lkesine Ba l l k Hak Ehliyetlerinin flletme Konusu ile S n rl Olmamas Birleflme, Bölünme ve Tür De ifltirme Olana Kurullar n Elektronik Ortamda Yap labilmesi Olana Limited Ortakl k Anonim fiirket ile Benzerlikleri Kifli (fiah s) Ortakl klar ile Benzerlikleri Tan m ve Unsurlar Ortakl n Kuruluflu Ortakl n Organlar ve flleyifli Ortak S fat n n Kazan lmas Ortak S fat n n Kaybedilmesi Ortaklar n Haklar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar

8 viii çindekiler 5. ÜN TE 6. ÜN TE Anonim Ortakl n Kuruluflu, Yönetim Kurulu ve Denetim ANON M ORTAKLIK, KURULUfiU VE ANASÖZLEfiMES Anonim Ortakl n Önemi, Yarar ve Sak ncalar Anonim Ortakl n Tan m ve Unsurlar Sermaye Unsuru ve Özellikleri Malvarl ile Sorumluluk Ortaklar n S n rl Sorumlulu u Anonim Ortakl k Türleri Anonim Ortakl klar n Kurulufl Sistemleri Kurucu S fat ve Kurulufl Aflamalar Kurulufl fllemlerindeki Eksiklik ve Ayk r l klar n Yapt r m Sorunu Kurulufl S ras nda Yap lan fllemlerden Ortakl n Sorumlulu u Kurulufltan Sonra Devralma ANON M ORTAKLI IN ORGANLARI VE ÖZELL KLE YÖNET M KURULU Zorunlu Organlar ve liflkileri Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Temsile liflkin Görev ve Yetkiler Yönetim Kurulu Üyeli i ve Üyelerin Hukuki Durumu ANON M ORTAKLIKTA DENET M ç Denetim D fl Denetim Devlet Taraf ndan Yap lan Denetim Ba ms z Denetçiler/Denetim Kurumlar Taraf ndan Yap lan Denetim Özel Denetim Özel Denetçinin Niteli i Özel Denetçinin Seçimi Denetim Faaliyetinin Yürütülmesi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Genel Kurul ve Anonim Ortakl n Sona Ermesi GENEL KURUL Genel Kurulun Yetkileri ve Yetki Devri Genel Kurulun Yetkilerinin S n rlar Genel Kurula Aç k Yetki Vermeyen Kanun Hükümleri Yönetim Kuruluna ve Denetçilere Özgü Yetkiler mtiyazl (Ayr cal kl ) Paylar Az nl k Haklar Bireysel Haklar Üçüncü Kiflilerin Haklar

9 çindekiler ix Genel Kurul Toplant lar Toplant Türleri, Zaman, Yer ve Gündemleri Toplant ya Ça rmaya Yetkili Olanlar Yönetim Kurulu Pay Sahibi Az nl k Pay Sahipleri Tasfiye Memurlar flâs daresi Kayy m Toplant ya Ça r Usulü Ça r l Genel Kurul Ça r s z Genel Kurul Genel Kurul Toplant lar na Kat lma Yetkisi, Haz r Bulunanlar Listesi ve Oy Hakk Genel Kurul Toplant lar nda Temsil ve Türleri Genel Olarak Bireysel Temsil Türleri Toplu Temsil Türleri Genel Kurul Toplant ve Karar Yetersay lar Toplant lar n Yap lmas ve Yürütülmesi Genel Kurul Kararlar n n Hükümsüzlü ü ANON M ORTAKLI IN SONA ERMES Sona Erme Nedenleri nfisah Fesih Sona Ermenin Sonuçlar ve Tasfiye Tasfiye lkeleri Tasfiye Memurlar Tasfiye flleri Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönme Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Pay Sahipli i ve Menkul K ymetler ANON M ORTAKLIKTA PAY VE PAY SAH PL Paya liflkin lkeler Tescil ile Oluflma Senede Ba lanmas n n Etkisi Pay n Bölünmezli i lkesi Devir Serbestli i lkesi Pay Türleri Nakit / Ay n Karfl l Pay Oy Hakk Olan / Oydan Yoksun Pay tibari De eri Olan / Olmayan Pay mtiyazl / Adi Pay ÜN TE

10 x çindekiler Bedelli / Bedelsiz Pay Pay Sahipli i Pay Sahipli inin Kazan lmas Kanundan Do an stisnalar radeden Do an stisnalar Pay Sahipli inin Kaybedilmesi Pay Sahibinin Borç ve Yükümlülükleri Pay Sahibinin Haklar ANON M ORTAKLIKLARDA MENKUL KIYMETLER Pay (Hisse) Senetleri Tan m, Niteli i ve Ç kar lmas Devir fiekli Aç s ndan Pay ve Senet Türleri lmühaberler ntifa Senetleri Tahviller ve Di er Menkul K ymetler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE K ymetli Evrak KIYMETL EVRAK HUKUKUNA G R fi VE GENEL HÜKÜMLER K ymetli Evrak n Tan m ve Unsurlar Senet Hak Hak ile Senedin Kaynaflmas K ymetli Evrak n Özellikleri K ymetli Evrak Bir Borç Senedidir çerdi i Hak Ekonomik Bir De er Tafl mal ve Devredilebilir Olmal d r Hak ile Senet Aras nda Kuvvetli Bir Ba Vard r K ymetli Evrakta Soyutluk (Mücerretlik) lkesi Yürürlüktedir K ymetli Evrak A rlaflt r lm fl fiekil fiartlar na Ba l d r K ymetli Evrak n S n rl Say da Olup Olmad Sorunu K ymetli Evrak ile lgili Mevzuat K ymetli Evrak n Adi Senetten Farklar K ymetli Evrak n S n fland r lmas çerdi i Hakk n Türü Aç s ndan Hakk n Senetten Önce Var Olup Olmamas Aç s ndan Temel liflki ile lgili Olup Olmamas Aç s ndan Kamu Güvenine Dayan p Dayanmamas Aç s ndan Yat r m Amac Tafl y p Tafl mama Aç s ndan Devir fiekli Aç s ndan K ymetli Evrakta Senet Türünün De iflmesi (Dönüfltürme=Tahvil) Kanuni Dönüfltürme radi Dönüfltürme K ymetli Evrakta Defiler

11 çindekiler xi Genel Borçlu Savunmalar ve Defi Kavram K ymetli Evrakta Defi K ymetli Evrakta Defi Çeflitleri K ymetli Evrak n Zayi Olmas ve ptali Zayi Olma Kavram ve ptal Davas n n Amac ptal Davas Açabilme fiartlar Bedelsizlik Nedeniyle ptal Davas ve Ziya Nedeniyle ptal Davas ndan Farklar KAMB YO SENETLER Kavram ve Türleri Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri Kambiyo Senetleri ile Alt Borç liflkisinin Karfl l kl Durumlar Kambiyo Senetlerinde Ehliyet ve mza Kambiyo Senetlerinde Temsil Yetkisi POL ÇE Poliçenin fiekil fiartlar (Unsurlar ) Poliçe Sözcü ü Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Hususunda Kay ts z fiarts z Havale Ödeyecek Kiflinin (Muhatab n) Ad ve Soyad Vade Ödeme Yeri Lehtar Düzenlenme Tarihi ve Yeri Düzenleyenin mzas fiekil fiartlar na Ayk r l n Sonuçlar Mutlak Zorunlu Kay tlar Alternatif Zorunlu Kay tlar htiyari Kay tlar Poliçede Kabul BONO Bononun fiekil fiartlar (Unsurlar ) Bono veya Emre Muharrer Senet Sözcü ü Belirli Bir Bedelin Kay ts z fiarts z Ödenmesi Vaadi Vade Ödeme Yeri Lehtar Düzenlenme Günü ve Yeri Düzenleyenin mzas fiekil fiartlar na Ayk r l n Sonuçlar Aç k (Beyaz) Bono mzalar n Ba ms zl lkesi Ciro Cironun Hukuksal Niteli i Cironun Taraflar Cironun fiekli Cironun Yap labilece i Zaman Cironun Türleri Aval Avalin fiekli ve Taraflar Avalin Hükümleri

12 xii çindekiler Bononun Ödenmesi Ödeme çin braz Ödeme Ödememe Durumunda Sorumluluk ve Baflvuru Hakk Hamile Karfl Sorumlu Olanlar ve Sorumlulu un Niteli i Baflvuru Hakk n n Kullan lma fiartlar Baflvuru Hakk n n Kullan l fl Yöntemi hbar Baflvuru Hakk n n Düflmesi Baflvuru Hakk D fl nda Senet Bedelini Tahsil Olanaklar Bonoda Zamanafl m ÇEK Türk Hukukunda Çek Düzenlemenin Ön fiartlar Muhatab n Banka Olabilmesi Çek Anlaflmas n n Bulunmas Karfl l k Bulunmas Çekin fiekil fiartlar (Unsurlar ) Çek Sözcü ü Belirli Bir Bedelin Ödenmesi çin Kay ts z ve fiarts z Havale Muhatap Ödeme Yeri Düzenlenme Tarihi ve Yeri Düzenleyenin mzas fiekil fiartlar na Ayk r l n Sonuçlar Çekin Baz Temel Özellik ve Farkl l klar Çekte Lehtar Çekte Vade ve braz Süreleri Çekin Devri Çekte Kabul Yasa ve Çeke Güveni Art rmaya Yönelik Baz fllemler Çekin Ödenmesi Ödeme çin braz Çekin Ödenmesi, Ödenmesinin Önlenmesi ve Sahte/Tahrif Edilmifl Çekin Ödenmesinden Dolay Sorumluluk Çekin Ödenmemesi Nedeniyle Sorumluluk ve Baflvuru Hakk Ödenmeme Halinin Saptanmas Hukuki Sorumluluk, Baflvuru Hakk ve Zamanafl m Muhatap Bankan n Hamile Karfl Hukuki Sorumlulu u Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Sözlük

13 Önsöz xiii Önsöz Ticaret Hukuku kitab ile çok genifl bir kapsam bulunan Ticaret Hukuku nun, sadece lisans ö rencileri için yararl olaca n düflündü ümüz belli bir k sm, uzaktan ö renim teknolojisine uygun olarak incelenmektedir. Ö renci arkadafllar m z zaman zaman Hukuk dilinin kendilerine yabanc geldi ini belirtmektedirler. Bu nedenle kitab m z n dilini olabildi ince günlük konuflma dilimize yak nlaflt rmaya çal flt k, ancak kanuna sad k kalmak gerekçesi ile de sizlere yabanc gelebilecek baz sözcükleri kulland k. Bu sözcüklerin anlamlar n yana ç kmalarda ve sözlü ünüzde bulacaks n z. Bu derste baflar l olabilmenin önkoflulu Temel Hukuk dersinde sizlere verilen kavramlar ö renmifl olman zd r, kendinizi herhangi bir konuda eksik hissetti inizde Temel Hukuk kitab n za baflvurman z baflar n z art racakt r. Ünitelerin bafl nda belirlenen Amaçlar m z ile o ünitenin amac ortaya konulmaktad r. Ünite içinde yer alan S ra Sizde çal flmalar ile ö rencinin ünitede edindi i bilgileri karfl laflaca olaylar n çözümünde kullan lmas istenmektedir. Ünitenin sonunda yer alan Okuma Parças, Yaflam n çinden ve Kendimizi S nayal m bafll klar alt nda, üniteyi çal flmadan önce ve sonra verdi i cevaplar n karfl laflt r lmas suretiyle, ö rencinin ifllenen konuyu kavray p kavramad n anlamas amaçlanmaktad r. Kitab n yaz m nda bizden anlay fl n ve deste ini esirgemeyen say n Prof.Dr. Mehmet Bahtiyar a ve kitab n haz rlanmas sürecinde özveri ile yard mc olan Anadolu Üniversitesi nin tüm elemanlar na teflekkürlerimizi iletmeyi borç biliyoruz. Baflar Dileklerimizle Editörler Doç.Dr. Ayfle Tülin YÜRÜK Yrd.Doç.Dr. Neval OKAN

14 xiv K saltmalar AATUHK : Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun AvK : Avukatl k Kanunu BanK : Bankac l k Kanunu BDK : Ba ms z Denetim Kuruluflu BKKK : Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Kanunu Bkz : Bak n z c. : Cümle CD : Ceza Dairesi ÇK : Çek Kanunu E : Esas ebk : Eski Borçlar Kanunu etk : Eski Ticaret Kanunu FK : Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine liflkin Kanun FKK : Finansal Kiralama Kanunu FSEK : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu GTB : Gümrük ve Ticaret Bakanl GVK : Gelir Vergisi Kanunu HAAO : Halka Aç k Anonim Ortakl k HD : Hukuk Dairesi HGK : Hukuk Genel Kurulu HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu K : cra ve flâs Kanunu MKB : stanbul Menkul K ymetler Borsas K : Karar karfl. : Karfl laflt r n KHK : Kanun Hükmünde Kararname K T : Kamu ktisadi Teflebbüsü KOB : Küçük ve Orta Büyüklükte flletme Koop K : Kooperatifler Kanunu MarK : Markalar Kanunu NotK : Noterlik Kanunu RG : Resmi Gazete s. : Say SPK : Sermaye Piyasas Kurumu SerPK : Sermaye Piyasas Kanunu STB : Sanayi ve Ticaret Bakanl T : Tarih TBK : Türk Borçlar Kanunu TD : Ticaret Dairesi T RK : Ticari flletme Rehni Kanunu TKHK : Tüketicinin Korunmas Hakk nda Kanun TMK : Türk Medeni Kanunu TMSK : Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu

15 K saltmalar xv TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i TPE : Türk Patent Enstitüsü TSE : Türk Standartlar Enstitüsü TST : Ticaret Sicili Tüzü ü TTK : Türk Ticaret Kanunu TTSG : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi vb. : ve benzeri vd. : ve devam

16 1T CARET HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Ticari iflletmeyi ve unsurlar n tan mlayabilecek, Tacir ve esnaf ayr m ile bu ayr ma ba l sonuçlar ve tacir türlerini ay rt edebilecek, Bir iflin ticari nitelikte say lma ölçütlerini ve ticari ifl olman n sonuçlar n belirleyebilecek, Ticari dava türlerini ve bu davalar n görülece i mahkemeleri saptayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar flletme Ticari flletme Esnaf flletmesi Gerçek Kifli Tacir Tüzel Kifli Tacir Donatma fltiraki Ticari fl Ticari Dava çindekiler Ticaret Hukuku Ticari flletme, Tacir, Ticari fl, Ticari Yarg T CAR filetme TAC R SIFATI VE TAC R OLMANIN SONUÇLARI T CAR fi VE SONUÇLARI T CAR YARGI

17 Ticari flletme, Tacir, Ticari fl, Ticari Yarg T CAR filetme Ticari flletmenin Tan m ve Unsurlar TTK n n ticari iflletme sistemine a rl k vermesine paralel olarak kanunda yer alan pek çok kavram ticari iflletme kavram ndan hareketle aç klanmaya çal fl lm flt r: Ticari ifl (TK. m.3,m.19), ticari hüküm (TK. m.1), ticari dava (TK. m.4), tacir (TK. m.12) gibi. fiu halde, Ticari flletme nin temel bir kavram oldu u aç kt r. Böyle temel bir kavram n kanunda tan mlanm fl olmas, yeni TTK n n önemli yanlar ndan birisidir. Ekonomi bilimi aç s ndan iflletme, bir giriflimcinin kazanç sa lamak amac yla emek ve sermayeyi bir organizasyon içerisinde bir araya getirmesi ile oluflur fakat bu genel tan m, Ticaret Hukukunun ticari iflletme tan m na uymaz. Çünkü ekonomik anlamdaki her iflletme, ayn zamanda bir ticari iflletme de ildir ancak her ticari iflletme ekonomik anlamda da bir iflletmedir. Ticari iflletmenin tan m ve unsurlar aç s ndan temel düzenleme, TTK m.11/1 de yer almaktad r: Ticari iflletme, esnaf iflletmesi için öngörülen s n r aflan düzeyde gelir sa lamay hedef tutan faaliyetlerin, devaml ve ba ms z flekilde yürütüldü ü iflletmedir. Bu tan mdan, ticari iflletmenin unsurlar na ulafl labilir, iflletmenin, esnaf iflletmesi için öngörülen s n r aflan düzeyde gelir sa lamay hedef tutan faaliyetler göstermesi ve bu faaliyetlerin devaml ve ba ms z flekilde yürütülmesi gerekir. Kanun metinlerine mevzuat basbakanlik.gov.tr adresinden ulaflabilirsiniz. Esnaf flletmesi çin Öngörülen S n r Aflan Düzeyde Gelir Sa lama Amaçl Faaliyetlerde Bulunmas Bu unsuru, gelir sa lama amac ve gelirin düzeyi yönlerinden iki alt unsura ay rabiliriz: Gelir Sa lama Amac n n Varl flletmenin gelir sa lamay amaç edinmifl olmas gerekir fakat bu amac n teorik olarak varl yeterlidir, iflletmenin fiilen de sürekli gelir elde ediyor olmas flart aranmaz. Bir iflletme, zaman zaman veya üst üste zarar da edebilir. Gelir sa lama amac yla kurulmayan, örne in do rudan hay r amaçl iflletmeler (fakir ailelere Ramazan ay nda bedava yemek da tmak üzere kurulmufl bir aflevi gibi) ticari iflletme de ildir. Fakat fakir çocuklar okutmak amaçl bir dernek, lüks bir lokanta iflletir ve

18 4 Ticaret Hukuku elde etti i geliri çocuklara ö renim yard m için harcar ise ortada yine bir ticari iflletme vard r. Elde edilen gelirin sarf flekli, iflletmenin niteli ini de ifltirmez. Gelir Düzeyine Göre Esnaf flletmesi-ticari flletme Ayr m Gelir sa lama amaçl faaliyetlerin, esnaf iflletmesi boyutlar n aflmas, yani ondan daha kapsaml olmas gerekir. Ticari iflletmenin as l önemli unsuru budur. Çünkü di er unsurlar esnaf iflletmelerinde de bulunabilir. Oysa ticari iflletmeyi esnaf iflletmesinden ay rabilmek ancak bu unsur sayesinde mümkün olmaktad r. TTK m.11/1 hükmü ticari iflletmeyi tan mlamakta ve bu unsuru ortaya koymakta ayr ca TTK m.15 esnaf tan m yapmakta, nihayet tarihli ve 5362 Say l Kanun un 3/a maddesi esnaf ve sanatkâr tan m vermekte ise de bu hükümler yard m ile esnaftacir ayr m n kesin olarak yapabilme olana yoktur. Çünkü an lan hükümlerdeki ölçütler aç k ve objektif de ildir. Böyle olunca, gelir düzeyine yönünden esnaf tacirden ay rabilmek için net bir ölçüte gereksinim vard r. Bu gereksinimi gören kanun koyucu, yeni TTK n n11/2 inci maddesinde, etk n n 1463 üncü maddesine benzer bir hüküm öngörmüfl ve Bakanlar Kuruluna bir yetki vermifl; ticari iflletme ile esnaf iflletmesi aras ndaki s n r n, Bakanlar Kurulunca ç kar lacak kararnamede gösterilmesini öngörmüfltür. Önceki kanun döneminde, Bakanlar Kurulu taraf ndan 1986 y l nda böyle bir kararname ç kar lm fl, sonra bu kararname 2007 y l nda yenilenmifltir (RG , S ). Hâlen yürürlükte bulunan ve 6103 Say l Uygulama Kanunu nun 10 uncu maddesindeki düzenleme nedeniyle, yeni TTK n n yürürlü e girmesinden sonraki dönemde de uygulanmas na devam edilmesi muhtemel olan bu kararnamede yer alan ölçütler flunlard r: Koordinasyon Kurulunca saptanacak ve Resmi Gazete de yay mlanacak esnaf ve sanatkâr meslek kollar na dâhil olup ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedeni çal flmas na dayand ran ve kazanc tacir veya sanayici niteli ini kazand rmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve iflletme hesab na göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunanlardan 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun 177 nci maddesinin birinci f kras n n (1) ve (3) numaral bentlerinde yer alan nakdi limitlerin yar s n, (2) numaral bendinde yaz l nakdi limitin tamam n aflmayanlar n esnaf ve sanatkâr say lmalar ile esnaf ve sanatkâr siciline ve dolay - s yla esnaf ve sanatkârlar odalar na kaydedilmeleri Bakanlar Kurulunca kararlaflt - r lm flt r. VUK m.177 deki parasal limitler enflasyon nedeniyle her y lsonunda artt r lmaktad r. Aktar lan düzenlemeler uyar nca, esnaf say labilmek için, Koordinasyon Kurulunca ilân edilen (RG , S.26551) esnaf ve sanatkâr meslek kollar na dâhil olmak temel flartt r. Ek olarak, basit usulde vergiye tabi olmak veya gelir vergisinden muaf (GVK m.9) olmak yeterlidir. flletme hesab na göre defter tutanlar bak m ndan ise ayr ca, VUK daki limitlerin afl lmam fl olmas flart da aranacakt r. fiu halde, esnaf iflletmesi ile ticari iflletme aras ndaki fark n meslek kolu ayr m na dayanmad, belirlenen meslekler içinde yer alan ve iflletme defterine tabi bir faaliyetin, gelir düzeyinde göre ticari iflletme oluflturabilece i aç kt r. Buna karfl l k, belirlenen meslek kollar na dâhil olmayan her faaliyet, ticari iflletmenin var oldu unu da göstermez. Örne in, bilimsel ve kültürel nitelik gösteren mimarl k, mali müflavirlik, avukatl k, doktorluk, yazarl k gibi serbest meslek faaliyetlerinin, esnaf-tacir ayr m ndan ba ms z bir kol oluflturdu u, gelir amac bulunmas na ra men bu faaliyetlerin ticari iflletme ya da esnaf iflletmesi oluflturmaya-

19 1. Ünite - Ticari flletme, Tacir, Ticari fl, Ticari Yarg 5 ca ö retide isabetle vurgulanmaktad r. Fakat bu tür faaliyetlerin, birkaç doktorun hastane açmas örne inde oldu u gibi, bir ticari iflletme çat s alt nda yürütülmesi hâlinde ticari iflletmeden söz edilebilecektir. Resmi Gazete ye adresinden ulaflabilirsiniz. Kararnamenin an lan düzenlemesi nedeniyle, VUK m.176 uyar nca birinci s n f tacir say lan ve bilanço esas na göre defter tutanlar ile iflletme hesab na göre defter tutanlardan yukar da belirtilen kapsama girmeyenler tacir, bu kiflilerin iflletmeleri de ticari iflletme say lacakt r. Devaml l k flletme çat s alt nda yürütülen faaliyetlerin devaml olmas gerekir. Buradaki devaml l k, faaliyetlerin hiç ara verilmeksizin y llarca devam edece i anlam na gelmez. Tesadüfen veya ar zi olarak yap lan bir ticari faaliyet, ticari iflletmenin varl - n göstermez. Hatta baz faaliyetler mevsimlik olabilir. Örne in, yaz dönemlerinde aç lan plaj iflletmesi, k fl aylar nda çal flan bir kayak tesisi veya av mevsiminde faaliyet gösteren ve avc lar derne ine ait olan bir motel iflletmesi de unsurlar bulunmak flart ile ticari iflletmeyi oluflturabilir. Ba ms zl k Bir kifli baflkas n n iflletmesinde çal fl yor ya da baflkas na yard mc oluyorsa veya iflletmeyi taciri temsilen çal flt r yorsa tacir de ildir. Örne in flubeler ba ms z olmay p merkeze ba l olduklar için ba ms z birer ticari iflletme say lmazlar. Ayn flekilde, ticari temsilci, pazarlamac ve iflletmeyi mümeyyiz küçük veya k s tl ad - na iflleten yasal temsilci, ba ms z bir iflletme sahibi olmad için tacir de ildir (TTK m.13). Buna karfl l k, acente, ba ms z bir tacir yard mc s oldu u için, onun iflletmesi, di er unsurlar n da mevcut olmas flart yla ticari iflletme oluflturur. Semtinizdeki bir süpermarket iflletmesi ile bir lokantan n ticari iflletme olup olmad n de erlendiriniz. 1 Ticari flletmenin Malvarl Genel olarak, bir kifliye ait olup, para ile ölçülebilen hak ve borçlar n tümü, o kiflinin malvarl n oluflturur. Malvarl n n aktif k sm nda haklar (mülkiyet, rehin, intifa, alacak, fikri ve s nai haklar vb.), pasif k sm nda ise borçlar bulunur. Ticari iflletmenin malvarl, tacirin iflletmeye ay rd (ticari faaliyetlere özgüledi i) de erlerin toplam n ifade eder. Tacirin, ticari iflletmesine özgüledi i mal ve haklar, iflletme d fl ndaki mal ve haklar ndan hukuken ba ms z olmamakla birlikte, iflletmeye özgülenmifl de erler ekonomik bir bütün olarak rehin, sat fl, has lat kiras gibi baz ifllemlere konu olabilmektedir. Nitekim TTK m.11/3 de, ticari iflletmenin, içerdi i malvarl unsurlar n n devri için zorunlu tasarruf ifllemlerinin ayr ayr yap lmas na gerek olmaks z n, bir bütün hâlinde devredilebilece i ve di er hukuki ifllemlere konu olabilece i hükme ba lanm flt r. Bu nedenle iflletmeye dâhil de erlerin neleri kapsad n n ayr ca incelenmesi gerekmektedir. TTK m.11/3, c.2 de Aksi öngörülmemiflse, devir sözleflmesinin duran malvarl - n, iflletme de erini, kirac l k hakk n, ticaret unvan ile di er fikri mülkiyet haklar n ve sürekli olarak iflletmeye özgülenen malvarl unsurlar n içerdi i kabul Tasarruf fllemi: Bir hakka do rudan do ruya etki eden onu kuran, de ifltiren veya ortadan kald ran ifllemdir.

20 6 Ticaret Hukuku Goodwill, müflteri hakk veya pefltemaliye fleklinde de an lmaktad r. olunur denilmek suretiyle iflletmeye özgülenmifl malvarl unsurlar n n bir k sm - na, devrin kapsam vesilesiyle de inilmifltir. flletmenin malvarl unsurlar, genellikle, maddi-maddi olmayan unsurlar fleklinde iki ana gruba ayr larak incelenmektedir. Maddi unsurlar, el ile tutulan, göz ile görülen, yani somut varl olan (cismani) de erleri ifade eder. Tesisat, iflletme sermayesi, ham madde, üretilen/ stok mallar gibi. Tesisat ise, iflletmeye özgülenmifl tafl nmaz mallar ve onlar n bütünleyici parças (TMK m.684) ve eklentisi (TMK m.686) ile tafl n r mallar (makinalar, aletler, araçlar, arabalar gibi tafl n r iflletme tesisat n ) kapsar. Gayrimaddi unsurlar ise, özellikle ticaret unvan, iflletme ad, marka, patent, know-how, endüstriyel tasar m, fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar gibi ekonomik de eri olan, fakat cismani varl olmayan veya varl bir bütün olarak görülemeyen haklar ifade eder. Bunlardan iflletme ad, ticaret unvan ve marka ileride ayr nt l olarak incelenecektir. Fakat burada, önemi nedeniyle baz kavramlar aç klamakta yarar vard r. Patent, yeni, tekni in bilinen durumunu aflan ve sanayiye uygulanabilir nitelikte bir bulufl yapanlara veya haleflerine, bu bulufltan belirli bir süre (kural olarak 20 y l) ile yaln zca kendilerinin yararlanmas n sa lamaktad r. Bu hakk temsilen, sahibine, Türk Patent Enstitüsü taraf ndan bir belge verilmekte olup ayr nt lar 551 Say l KHK de düzenlenmifltir. Ayn KHK n n 154 vd. maddelerine göre, yeni ve sanayiye uygulanabilen bulufllar, faydal model belgesi ile korunurlar. Endüstriyel tasar m, bir ürünün tümü veya bir parças veya üzerindeki süslemenin, çizgi, flekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyular ile alg lanan çeflitli unsur veya özelliklerinin oluflturdu u bütünü ifade eder. 554 Say l KHK, tasar mlar üzerindeki hakk n korunmas na iliflkin hususlar düzenlemektedir. Know-how, patent niteli inde olmasa dahi, iflletme içerisinde organizasyon, yönetim, üretim ve da t m gibi konularda ulafl lan teknik ve ticari bilgi ve tecrübe birikimi anlam nda kullan l r. Goodwill ise, bir ticari iflletmenin sevk ve yönetiminin kendi müflteri çevresi üzerinde yaratt ra betten dolay sahip olunan hak olup, iflletmenin de erini oldukça etkileyebilen bir faktör olarak özellikle belirtilmek gerekir. Nitekim Yarg - taya göre, uygulamada, iflletmenin devri veya has lat kiras na konu olmas hâlinde hava paras ad alt nda ayr bir bedel talep edilmesi, sahip olunan müflteri çevresinin karfl l olarak mümkün ve geçerlidir. Yeni TTK 11/3 hükmü, iflletmenin malvarl unsurlar aras nda iflletme de erinden de söz etmifl ve k smen de olsa, bir anlamda bu hakka iflaret etmifl bulunmaktad r. Ticari flletmede Merkez ve fiube Bir ticari iflletmenin iflleri giderek geniflleyebilir; de iflik bölgelerde veya yabanc ülkelerde, kendisine ba l olup da bulundu u yerdeki müflteriler ile ifllemler yapabilme yetkisine sahip birimler (flubeler) açma gereksinimi do abilir. Merkez ve flube kavramlar TTK da tan mlanmam fl, iflletme merkezinin bulundu u yerin ticaret siciline tescil ettirme yükümü öngören hüküm (TTK m.40/1) gibi baz maddelerde merkez ya da flube olmaya sonuç ba lanmaktad r (TTK m. 40/3-4 m.48,m.371/3,tbk m.549). Merkez, bir iflletmenin idari, ticari ve hukuki yönden faaliyetlerinin topland ve ifllemlerinin yürütüldü ü yerdir. Bazen bir iflletmenin çeflitli birimleri derli toplu flekilde bir arada bulunmaz. Teknik birimler, depolar veya flantiyeler, idari ve

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

TİCARET HUKUKU (HUK208U)

TİCARET HUKUKU (HUK208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU (HUK208U) KISA ÖZET -2013

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

YÖNETMEL K MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL VE ESASLARI HAKKINDAK YÖNETMEL K

YÖNETMEL K MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL VE ESASLARI HAKKINDAK YÖNETMEL K Meslek Mensuplar n n Ortakl k Bürosu veya fiirket Halinde Çal flmalar na liflkin Usul ve Esaslar Hakk ndaki Yönetmelik MESLEK MENSUPLARININ ORTAKLIK BÜROSU VEYA fi RKET HAL NDE ÇALIfiMALARINA L fik N USUL

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ö retim Üyesi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ö retim Üyesi Ticari flletme Hukuku Ders Notlar Soru Örnekleri Gözden Geçirilmifl 6. Bas II Yay n No : 1837 Hukuk Dizisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU Türk Ticaret Kanunu nda Şirketler Hukuku na ilişkin hükümler 124.madde ve devamında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nda şirket çeşitleri ve şirket kuruluşları ayrıntılı olarak

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ 1. TTK da ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı