3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun"

Transkript

1 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun Amaç: (Madde 1) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir. Kapsam: (Madde 2) Bu Kanun, Türk vatandaşları ve Türkiye de ikamet eden yabancılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idarî makamlara yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar. Dilekçe hakkı: (Madde 3) Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Türkiye de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. Dilekçede bulunması zorunlu şartlar: (Madde 4) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir. Gönderilen makamda hata: (Madde 5) Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. İncelenemeyecek dilekçeler: (Madde 6) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden; a. Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, b. Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar, c. 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, İncelenemezler. Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi: (Madde 7) Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç OTUZ GÜN İÇİNDE gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi: (Madde 8) Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması ALTMIŞ GÜN İÇİNDE sonuçlandırılır.ilgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri OTUZ GÜN İÇİNDE cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir. (Ek fıkra: 1/12/ /41 md.) Dilekçe Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullanılması durumunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu personeli, talep edilen bilgi ve belgeyi vermek, idari denetimi yapmak ve yerinde inceleme için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 373

2 ÇIKMIŞ SORULAR 1. I. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yetkili makamlara II. Her türlü dernek, vakıf, birlik, tüzel kişiliklere III. Sendika ve konfederasyonlara 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre, Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında yukarıdakilerden hangisi/hangilerine başvurabilirler? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I - II D) II - III 4. Dilekçenin gönderildiği idari makamda hata yapılması durumunda; idari makamca söz konusu dilekçe hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) İlgili olmayan makam dilekçeye ilişkin hiçbir kayıt işlemi yapmaz. B) İlgili olmayan makam dilekçeyi, dilekçe sahibi ne doğrudan iade eder. C) İlgili olmayan makam, dilekçede belirtilen ko nuya ilişkin kendisi cevap verir. D) İlgili olmayan makam kendisine gönderilen dilekçeyi ilgili makama gönderir ve sahibine de bilgi verir. 2. Aşağıdakilerden hangisi 3071 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu nun kapsamına girmez? A) Bu Kanun, Türk vatandaşları tarafından yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları kapsar. B) Bu Kanun kapsamında karşılıklılık esasına tabi olan ve Türkiye de ikamet eden yabancılar tarafından yapılan dilek ve şikâyetler hakkındaki başvuruları da kapsar. C) Bu Kanun kapsamında dilek ve şikâyetler hakkında başvuru yapılabilir. D) Bu Kanun kapsamında bilgi ya da belge talebinde bulunulabilir sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre, Türkiye de ikamet eden yabancılar aşağıdakilerden hangisinde dilekçe hakkından yararlanabilirler? A) Dilekçelerini ülkelerinin Türkiye de bulunan el çilik veya konsolosluk birimleri aracılığıyla ha vale ettirmeleri kaydıyla B) Karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla C) Dilekçelerini Dışişleri Bakanlığı na kaydettir mek kaydıyla D) Herhangi bir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanmasıen çok kaç gün içinde sonuçlandırılır? A) Yirmi B) Otuz C) Kırk beş D) Altmış sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? A) Dilekçe sahibine iade edilir. B) Meclis Dilekçe Komisyonuna gönderilir. C) Yetkili idari makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir. D) Hiç bir işlem yapılmaz, dilekçe sahibinin müracaatı beklenir sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre Türkiye de ikamet edenyabancıların kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir? A) Yedi B) On C) On beş D) Otuz 1. A 2. D 3. B 4. D 5. D 6. C 7. D 374

3 TARAMA TESTİ Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca aşağıdakilerden hangisi dilekçede bulunması gereken zorunlu şartlardan değildir? (Madde 4) A) Adı-Soyadı B) İmza C) İş veya ikamet adresleri D) T.C. Kimlik Numarası sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilen dilekçelere cevap verme süresi ne kadardır? (Madde 7) A) 10 B) 15 C) 20 D) sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre, ilgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri kaç gün içinde cevaplandırır? (Madde 8) A) Yirmi B) Otuz C) Kırk beş D) Altmış sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun a göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması kaç gün içinde sonuçlandırılır? (Madde 8) A) 60 B) 45 C) 30 D) D 2. D 3. B 4. A 375

4

5 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç (Madde 1) - Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam (Madde 2) - Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: 12/7/ /33 md.) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uygulanan sınavlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsamı dışındadır. Bu fıkra; Anayasa Mahkemesi nin 4/12/2014 tarihli ve E.: 2013/114, K.: 2014/184 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, 6/12/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anayasa Mahkemesi nin 4/12/2014 tarihli ve E.: 2013/114, K.: 2014/22 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı ile sözkonusu fıkranın yürürlüğü İptal Kararının Resmi Gazete de yayımlanacağı tarihe kadar durdurulmuştur. 377

6 Tanımlar - Bu Kanunda geçen (Madde 3) a) Kurum ve kuruluş: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri ifade eder. b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veriyi ifade eder. d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını ifade eder. e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hâllerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesini ifade eder. f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu ifade eder. Bilgi edinme hakkı (Madde 4) - Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye de ikamet eden yabancılar İKİNCİ BÖLÜM Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Verme Yükümlülüğü Türkiye de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır. Bilgi verme yükümlülüğü (Madde 5) - Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. 378

7 ÇIKMIŞ SORULAR 1. Kurum ve kuruluşlar için Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? A) Başvurulara olumlu ya da olumsuz cevap vermek B) Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanması na sunmak C) Bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almak D) Erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti tahsil ederek büt çeye gelir kaydetmek 1. D 379

8 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Edinme Başvurusu Başvuru usulü (Madde 6) - Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler (Madde 8) Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurularına KONU OLAMAZ. Ancak, yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı başvurana bildirilir. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir. İstenecek bilgi veya belgenin niteliği (Madde 7) - Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara OLUMSUZ CEVAP verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme (Madde 9) - İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur. Ayırma gerekçesi başvurana yazılı olarak bildirilir. Bilgi veya belgeye erişim (Madde 10) - Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler. Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde, kurum ve kuruluşlar ilgilinin; a) Yazılı veya basılı belgeler için, söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesini, b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları dinleyebilmesini, c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgelerde bunları izleyebilmesini, sağlarlar. 380

9 Bilgi veya belgenin yukarıda belirtilenlerden farklı bir şekilde elde edilmesi mümkün ise, belgeye zarar vermemek koşuluyla bu olanak sağlanır. Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir. Bilgi veya belgeye erişim süreleri (Madde 11) Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi ONBEŞ İŞ GÜNÜ içinde sağlarlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim OTUZ İŞ GÜNÜ içinde sağlanır. Bu durumda, sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak ve ONBEŞ İŞ GÜN- LÜK sürenin bitiminden önce bildirilir. İtiraz usulü (Madde 13) - Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren ONBEŞ GÜN içinde Kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını OTUZ İŞ GÜNÜ içinde verir. Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi veya belgeyi ONBEŞ İŞ GÜNÜ içinde vermekle yükümlüdürler. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idarî yargıya başvurma süresini durdurur. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (Madde 14) - Bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine, verilen kararları incelemek kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. 10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle ONBEŞ İŞ GÜN- LÜK süre kesilir. Başvuru sahibi ONBEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE ücreti ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır. Başvuruların cevaplandırılması (Madde 12) - Kurum ve kuruluşlar, bilgi edinme başvurularıyla ilgili cevaplarını yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirirler. Başvurunun reddedilmesi hâlinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı başvuru yolları belirtilir. 381

10 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nun oluşumu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday Birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler Bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday İki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar Bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idarî görevlerde çalışan hâkimler arasından BAKANLAR KURULUNCA SEÇİLECEK DOKUZ ÜYEDEN OLUŞUR. Kurul üyeliğine önerilen adayların muvafakatları aranır. Kurul Başkanı, kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. Kurul, en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul üyelerinin görev süreleri DÖRT YILDIR. Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Yeni seçilen Kurul göreve başlayıncaya kadar önceki Kurul görevine devam eder. Kurul üyelerine tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiilen görev yaptıkları her gün için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için huzur hakkı ödenmez. Kurul, belirleyeceği konularda komisyonlar ve çalışma grupları kurabilir; ayrıca gerekli gördüğü takdirde, ilgili bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini bilgi almak üzere toplantılarına katılmaya davet edebilir. Kurulun SEKRETARYA hizmetleri BAŞBAKANLIK tarafından yerine getirilir. Kurulun görev ve çalışmalarına ilişkin esas ve usuller Başbakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. 382

11 ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdakilerden hangisi, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda belirtilen başvuru usullerinden değildir? A) Dilekçeyle başvuru B) Sözlü olarak başvuru C) Elektronik postayla başvuru D) Faks yoluyla başvuru 3. Aşağıdakilerden hangisi 4982 sayılı Bilgi Edin me Hakkı Kanunu na göre bilgi ve belgeye eri şimin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına verilen süreyi kesen hâllerden birisidir? A) Başvurunun usule uygun olup olmadığının in celenmesi süreci B) Kamu kurum ve kuruluşun imza atmaya yetkili amirinin raporlu veya izinli olması C) Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesi D) Gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyor sa, bunların ayrılması amacıyla çalışma yapıl masının gerekmesi sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na iliş kin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. B) Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde bilgi veya belge verilmez. C) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, baş vuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir. D) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. 4. Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi kaç gün içinde Kurula itiraz edebilir ve kurum ve kuruluşlar Kurulun istediği her türlü bilgi ve belgeyi, kaç gün içinde vermekle yükümlü dürler? A) 15 gün içinde Kurula itiraz - 15 gün içinde bil gi belge teslimi B) 15 gün içinde Kurula itiraz - 15 iş günü içinde bilgi belge teslimi C) 15 iş günü içinde Kurula itiraz - 15 gün içinde bilgi belge teslimi D) 15 gün içinde Kurula itiraz - 30 iş günü içinde bilgi belge teslimi 383

12 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre itiraz usulü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurmaz. B) Kurul, bilgi edinme istemi reddedilen konu ilgili kararını otuz iş günü içinde verir. C) Kurum ve kuruluşlar, Kurulun istediği her türlü bilgi ve belgeyi on beş iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. D) Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebli ğinden itibaren on beş gün içinde Kurula itiraz edebilir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekreterya hizmetleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir? A) Başbakanlık B) Adalet Bakanlığı C) İçişleri Bakanlığı D) Türkiye Büyük Millet Meclisi sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Kurul üyelerinin görev süreleri üç yıldır. B) Kurul en az on beş günde bir defa toplanır. C) Kurul Başkanı, Bakanlar Kurulunca belirlenir. D) Kurulun sekreterya hizmetleri Başbakanlık tarafından yerine getirilir sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kurul üyelerinin görev süreleri dört yıldır. B) Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. C) Kurul, en az ayda iki defa veya ihtiyaç duyulduğu her zaman Başkanın çağrısı üzerine toplanır. D) Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usule göre seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı nasıl seçilir? A) TBMM tarafından seçilir. B) Bakanlar Kurulu tarafından seçilir. C) Kurul üyelerince kendi aralarından seçilir. D) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir. 1. B 2. B 3. C 4. B 5. A 6. D 7. C 8. A 9. C 384

13 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Edinme Hakkının Sınırları BİLGİ, BELGE VE İŞLEMLER AÇIKLAMA KAPSAMI Yargı denetimi dışında kalan işlemler (Madde 15) Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler (Madde 16) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler( Madde 17) Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu kanun kapsamına dahildir. Bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimine açılması sonucunu doğurmaz. Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına millî güvenliğine açıkça zarar verecek niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. - Sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. KANUN KAPSAMINA DAHİLDİR. BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMI DIŞINDADIR. KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR. KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR. İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler (Madde 18) Ancak, bu bilgi ve belgeler kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise, istihbarata ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamı içindedir. BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMI İÇİNDEDİR. İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler (Madde 19) Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR. 385

14 BİLGİ, BELGE VE İŞLEMLER AÇIKLAMA KAPSAMI Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler (Madde 20) Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; a) Suç işlenmesine yol açacak, b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek, nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır. Özel hayatın gizliliği (Madde 21) Kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır. Kamu yararının gerektirdiği hâllerde, kişisel bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşlar tarafından, ilgili kişiye EN AZ YEDİ GÜN ÖN- CEDEN haber verilerek yazılı rızası alınmak koşuluyla açıklanabilir. KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR. Haberleşmenin gizliliği (Madde 22) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR. Ticarî sır (Madde 23) Kanunlarda ticarî sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticarî ve malî bilgiler, bu Kanun kapsamı dışındadır. KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR. 386

15 BİLGİ, BELGE VE İŞLEMLER AÇIKLAMA KAPSAMI Fikir ve sanat eserleri (Madde 24) Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır. Kurum içi düzenlemeler (Madde 25) Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır. KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler (Madde 26) Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça bilgi edinme hakkı kapsamındadır. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşleri, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme istemlerine açıktır. BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMINDADIR. Tavsiye ve mütalaa talepleri (Madde 27) Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır KANUN KAPSAMI DIŞINDADIR. Gizliliği kaldırılan bilgi veya belgeler (Madde 28) Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir. BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMINDADIR. 387

16 ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bilgi Edinme Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamındadır? A) Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar B) Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkında bilgi ve belgeler sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kapsamı dışında olan adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerdendir? A) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek bilgi veya belgeler B) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak bilgi veya belgeler C) Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular D) Kurum içi görüş, bilgi notu ve tavsiyeler C) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi veya belgeler D) Suç işlenmesine yol açacak bilgi veya belgeler sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi bu Kanun kapsamı dışında olan idari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerdendir? A) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak bilgi veya belgeler 2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, kamu yararının gerektirdiği hâllerde kişisel bilgi veya belgeler kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili kişiye en az kaç gün önceden haber verilerek ve yazılı rızası alınarak açıklanabilir? A) 7 B) 10 C) 15 D) 30 B) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek bilgi veya belgeler C) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek bilgi veya belgeler D) Suç işlenmesine yol açacak bilgi veya belgeler 1. A 2. A 3. D 4. A 388

17 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Ceza hükümleri (Madde 29) - Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır. ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, kurum ve kuruluşların hazırladıkları raporlar ile buna göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanan genel rapor aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla kamuoyuna açıklanır? A) Başbakanlık B) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu C) Her kurum ve kuruluşun kendisi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Rapor düzenlenmesi( Madde 30) - Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere; a) Kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularının sayısını, b) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, c) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri, d) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını, e) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını, Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları HER YIL ŞUBAT AYININ SONUNA kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler. Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte HER YIL Nİ- SAN AYININ SONUNA kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Bu raporlar takip eden İKİ AY İÇİNDE Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır. 2. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, kurum ve kuruluşlar hazırlayacakları raporları Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna her yıl hangi ayın sonuna kadar göndermek zorundadırlar? A) Ocak B) Şubat C) Nisan D) Aralık sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, bir önceki yıla ait Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun, Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiği raporlar, takip eden kaç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır? A) Bir B) İki C) Üç D) Dört sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre kurum ve kuruluşların, her yıl, bir önceki yıla ait olmak üzere Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna gönderecekleri raporda aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçları B) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı C) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri D) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısı 1. D 2. B 3. B 4. B 389

18 TARAMA TESTİ sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi istenecek bilgi veya belgenin niteliğine ilişkin hükümlerden biri değildir? (Madde 7) A) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. B) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. C) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. D) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum veya kuruluşun görev ve yetki alanına girmeyen konular hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından atanır? (Madde 14) A) Cumhurbaşkanı B) Bakanlar Kurulu C) Başbakan D) Adalet Bakanı sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, bilgi edinme isteminin kanunda belirtilen sebepler nedeniyle reddedilen başvuru sahibi kaç gün içinde kurula itiraz edebilir? (Madde 13) A) 10 B) 15 C) 20 D) sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kuruluşlarının hazırladıkları bilgi edinme raporlarını da kapsayan genel raporu, her yıl hangi ayın sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir? (Madde 30) A) Şubat B) Mart C) Nisan D) Mayıs sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu nda aşağıdakilerden hangisi görev alamaz? (Madde 14) A) Danıştay genel kurulunun kendi kurumları içinden önerecekleri aday B) Anayasa hukuku alanında doçent unvanına sahip kişi C) İçişleri Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idari görevde çalışan genel müdür D) Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisinin söz konusu olması halinde bilgi edinme başvurusu reddedilebilir? (Madde 7) A) Bilgi edinmeye konu olan bilginin nerde ve ne amaçla kullanılacağı belirtilmemişse B) istenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa C) Kurum ve kuruluşlara yapılan başvuru ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge gerektiriyorsa D) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkinse 390

19 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, aşağıdaki hangi bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamalar kapsamında yer almaz? (Dördüncü bölüm) A) Adli ve idari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler B) Devlet sırlarına ilişkin bilgi ve belgeler C) Mevzuata ilişkin bilgi ve belgeler D) İstihbarata ilişkin bilgi ve belgeler sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, bilgi edinme başvurularında istenilen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve birbirinden ayrılabiliyor ise müracaatlara hangi işlem yapılır? (Madde 9) A) Bilgi ve belge verilmez. B) Müracaat kabul edilmez. C) Gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuru sahibine verilir. D) Müracaat kabul edilir ancak işleme alınmaz sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulmamıştır? (Madde 18) sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu na göre vatandaşın istemiş olduğu bilgi veya belgenin başvurulan kurumun içindeki başka bir birimden sağlanması durumunda bilgi ve belgeye erişim en geç kaç iş günü içinde sağlanır? (Madde 11) A) 30 B) 20 C) 15 D) 10 A) Kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olsa bile, istihbarata ilişkin bilgi veya belgeler. B) Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler. C) Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler. D) Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde suç işlenmesine yol açacak adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler. 1. D 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. C 8. A 9. C 10. A 391

20 DOĞRU - YANLIŞ TESTLERİ Aşağıda verilen cümle doğru ise D, yanlış ise Y harfini yuvarlak içine alınız. 1) Türkiye de ikamet eden yabancılar ile Türkiye de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar. (D) (Y) 2) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumlu cevap vermekle yükümlüdürler. (D) (Y) 3) Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvuru kapsamındadır. (D) (Y) 4) Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi onbeş iş günü içinde sağlarlar. 5) Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde kurula itiraz edebilir. 6) Kurum ve kuruluşlar, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun istediği her türlü bilgi veya belgeyi on iş günü içinde vermekle yükümlüdürler. 7) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun sekreterya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. (D) (D) (D) (D) (Y) (Y) (Y) (Y) 8) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun üyelerini Başbakan seçer. (D) (Y) 9) Yargı denetimi dışında kalan idarî işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar, bu kanun kapsamına dahildir. 10) Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. 11) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, hazırlayacağı genel raporu, kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. 12) Bilgi Edinme Kanunu ile Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz. (D) (D) (D) (D) (Y) (Y) (Y) (Y) DOĞRU - YANLIŞ TESTLERİNİN YANITLARI 1.D 2.Y 3.Y 4.D 5.Y 6.Y 7.Y 8.Y 9.D 10.D 11.D 12.D 392

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar

BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme hakkini

Detaylı

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme

Detaylı

BILGI EDINME HAKKI KANUNU

BILGI EDINME HAKKI KANUNU BILGI EDINME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amaci; demokratik ve seffaf yönetimin geregi olan esitlik, tarafsizlik

Detaylı

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bilgi Edinme Hakkı (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (ŞUBE MÜDÜRÜ UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu geliri değildir? A) Sosyal güvenlik

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Başbakanlıktan Resmi Gazete

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 2 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28960 Karar Sayısı : 2014/5934 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü nün yürürlüğe konulması; Sermaye Piyasası Kurulunun önerisine

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİ MEVZUATI Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun... 3-10 Türkiye İhracatçılar

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULU Geçtiğimiz günlerde muhasebe ve denetim sistemi ile ilgili olarak düzenleme ve denetim yapmak üzere yeni, güçlü ve özerk bir kurul oluşturuldu. Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan Sağlık Denetçilerini kapsar. 30 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28662 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU SAĞLIK DENETÇİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı