SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/ /07/2002 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu na yapõlan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 132 adet, Milyar TL., yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 27 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 159 adet Milyar TL. dõr. Aynõ dönem içinde Kurul kaydõna alõnmasõna karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 126 adet ,3 Milyar TL, yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 28 adet Milyar TL., (kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dõr) olmak üzere toplam 154 adet, ,3 Milyar TL. dõr. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracõ için 16, yatõrõm fonu katõlma belgesi için 2 başvuru bulunmaktadõr. Aynõ dönemde menkul kõymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklõk sayõsõ ise 18 dir. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydõna Alõnan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarõ Tutarõ Adet Adet Tutarõ Tutarõ Hisse Senedi ,3 Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi (1) (2) TOPLAM ,3 NOT (1) Nominal değer olup, kayõt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL dõr. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dõr tarihleri arasõnda kayõtlõ sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanõnõ yükseltmek üzere Kurul a yapõlan başvuru sayõsõ 33 e ulaşmõştõr. Aynõ dönem içinde 1 i bu hafta olmak üzere Kurul tarafõndan kabul edilen başvuru sayõsõ 40 olmuştur tarihinden önce yapõlan başvuru sayõsõ ise 11 dir. Aynõ dönemde kayõtlõ sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artõrõm başvurusu işlemden kaldõrõlan ortaklõk sayõsõ ise 2'dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kõymet İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde hisse senedi ihracõ nedeniyle Kurul kaydõna alõnmak üzere 1 adet ortaklõk Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatõ incelemeye almõştõr. Anõlan ortaklõkca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarõ Milyar TL. dõr. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklõğõn Unvanõ Menkul (Nakit İç Halka Menkul 1. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. Kõymetin Türü Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden Açõlma Kõymetler Hisse Senedi C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar: Kurul tarafõndan bu hafta içinde 1 ortaklõğõn Milyar TL. bedelli, Milyar TL. iç kaynaklardan karşõlanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydõna alõnma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:3) Ortaklõğõn Unvanõ 1. Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. (*) Tablo: 3 Kayõtlõ Sermaye Ödenmiş veya Çõkarõlmõş Sermayesi İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Tavanõ Eski Yeni Bedelli İç Temettüden (Nakit Artõrõm) Kaynaklardan (*) Rüçhan haklarõnõn kullanõlmasõndan sonra kalan kõsõm taahhütname veren ortaklara satõlacaktõr. 2. Kayõtlõ Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklõğõn kayõtlõ sermaye sistemine geçme talebini uygun görmüştür. (Tablo:4) Tablo: 4 Ortaklõğõn Unvanõ Önceki Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Yeni Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Ödenmiş veya Çõkarõlmõş Sermayesi 1. Net Holding A.Ş. (*) ,8 (*) Şirket 2002 yõlõnda ,8 milyar TL bedelli, ,2 milyar TL bedelsiz; 2003 yõlõnda ,4 milyar TL bedelli, milyar TL bedelsiz ; 2004 yõlõnda ,2 milyar TL bedelli, milyar TL bedelsiz sermaye artõrõmõ öngörmektedir. 3. Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar: Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş. nin Türkiye temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg da kurulu Union Bancaire Asset Management Variable Capital Investmen Company (UBAM SICAV) şemsiyesi altõnda bulunan 5 adet fon ve bunlarõn Kurul kaydõna alõnan pay sayõlarõ aşağõda yeralmaktadõr. Portföy Adõ Pay Sayõsõ UBAM Short Term Dollar UBAM Medium Term Dollar Bond UBAM Euro Fixed Income UBAM European Equity UBAM U.S. Equity

3 D. ÖZEL DURUMLAR 1. Umpaş Uşak Mizan Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin başvurusu üzerine ortak sayõsõ nedeniyle Kurul kaydõndan çõkmasõna izin verilmiştir. 2. Aşağõda ticaret unvanlarõ yeralan anonim şirketlerin esas sözleşmelerinin Kurul kararõ doğrultusunda tadiline izin verilmiştir. - Net Holding A.Ş. - Söksa Sinop Örme ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Vetaş Veteriner ve Tarõm İlaçlarõ A.Ş. 3. Aşağõda ticaret unvanlarõ yeralan anonim şirketlerin 2002 yõlõna ait mali tablolarõnõn bağõmsõz denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasõna karar verilmiştir. - Gümüşkale Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Mormaş Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş. - Gediz Madencilik A.Ş. 4. Net Holding A.Ş.(Şİrket) nin esas sözleşmesinin çeşitli maddelerinin tadil edilmesi ve kayõtlõ sermaye tavanõnõn artõrõlmasõ talebinin görüşüldüğü Kurul toplantõsõnda; A) Şirket in çalõşan sayõsõndaki azalma hususunda özel durum açõklamasõnda bulunmamasõna ilişkin olarak uyarõlmasõ, B) Şirket teki karşõlõklõ iştirake ilişkin tespit hakkõnda; karşõlõklõ iştirake tabi paylarõn oy hakkõnõn bundan böyle yapõlacak Şirket genel kurullarõnda alõnacak kararlarda sonucu tayin edici rolünün bulunmasõ halinde, Kurulumuzca dondurulabileceği hususunun Şirket e bildirilmesi, C) Şirket ten kayõtlõ sermaye tavanõ içerisinde gerçekleştireceği ilk nakit sermaye artõrõmõ başvurusu ile birlikte kamuya duyurulmak üzere Kurulumuz düzenlemeleri kapsamõnda hazõrlanan konsolide mali tablolarõnõ da Kurulumuza iletmesinin talep edilmesi, D)Şirket e bundan sonra kamuya duyuracağõ mali tablolarõnõn dipnotunda Finansal Duran Varlõklarõn elde etme maliyeti yanõnda, net defter değerine de yer vermesinin bildirilmesi, E) Finansal Duran Varlõklar arasõnda yer alan dava konusu Netsel... A.Ş. nin %55 lik paylarõ için verildiği bildirilen avans tutarõna ilişkin olarak; Şirket e; - Netsel... A.Ş. nin iştirak haklarõna ilişkin dava konusu olan tutar için hazõrlanacak ilk mali tablolarda karşõlõk ayrõlmasõ ve mali tablo dipnotunda konu hakkõnda açõklama yapõlmasõ, -Kamunun tam olarak aydõnlatõlmasõnõ teminen, Netsel... A.Ş. ne ilişkin davadaki gelişmelerin her aşamasõnda özel durum açõklamasõnda bulunulmasõ, gerektiğinin bildirilmesi, F) Dava konusu Netsel... A.Ş. paylarõna ilişkin temettü alacaklarõnõn tahakkuku hakkõnda; Şirket e, -Netsel... A.Ş. nin dava konusu %55 lik payõna tekabül eden temettü alacaklarõna ilişkin gelir tahakkuku uygulamasõna son verilmesinin ve dava sonucu kesinleşinceye kadar konu hakkõnda dipnotlarda açõklama yapõlmasõnõn, - Bu güne kadar tahakkuk ettirilen (2001 yõlõ itibariyle milyon TL.) temettü gelirleri için karşõlõk ayrõlarak, hazõrlanacak ilk mali tablolarõna yansõtmasõnõn, bildirilmesi, kararlaştõrõlmõştõr. 5. Global Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracõ Kurum), Kurulumuzun tarih ve 12/249 sayõlõ ile tarih ve 18/489 sayõlõ kararlarõ ile verilen izin çerçevesinde Ege Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş., ve Bayõndõr Menkul Değerler A.Ş. nin devralõnmasõ işlemlerinin tamamlandõğõnõ, buna karşõlõk Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu ile yapõlan İktisat Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin devralõnmasõna ilişkin sözleşmenin feshedildiğini bildirerek, Ege Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. ve Bayõndõr Menkul Değerler A.Ş. nin Aracõ Kurum bünyesinde birleştirilmesi işlemlerinin tamamlanmasõ için verilen süreye ilave olarak 4 aylõk ek süre verilmesi talebiyle yaptõğõ başvurunun olumlu karşõlanmasõna karar verilmiştir. 6. Karon Menkul Kõymetler A.Ş. (Aracõ Kurum) ne ilişkin olarak; A) Müşteri nakitlerinin Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayõlõ Tebliğ in 50 nci maddesine aykõrõ olarak yetkili olunan faaliyetler kapsamõnda değerlendirilmemesi nedeni ile Aracõ Kurum hakkõnda SPKn. nun 47/A maddesi çerçevesinde milyon TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna, B) Aracõ Kurum un tarihli halka arza aracõlõk, repo-ters repo, yatõrõm danõşmanlõğõ ve portföy yöneticiliği yetki belgelerinin iptal edilmesi talebinin olumlu karşõlanmasõna, karar verilmiştir. 7. Global Menkul Değerler A.Ş. nin Seri:VIII, No:20 Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği ve 1996/17 sayõlõ Kurul Haftalõk Bülteninde yayõnlanan Kurul İlke Kararõndaki esaslar çerçevesinde yapmasõ gereken özel durum açõklamasõnõ gecikmeli olarak gerçekleştirmesi ile ilgili olarak, Milyon TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna karar verilmiştir. 3

4 8. San Menkul Değerler A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklõk yapõsõ aşağõdaki gibidir; PAY DEVRİ ÖNCESİ PAY DEVRİ SONRASI Ortağõn Adõ Soyadõ Pay Tutarõ (TL) Pay Oranõ (%) Pay Tutarõ (TL) Pay Oranõ (%) Murat SANER , ,000 Bekir Reha UZEL , Metin KILIÇLI , ,100 Münevver DEMİRCİ , ,000 Turgay UZGEL , Elif YAKUT ,900 Mustafa Uğur DEMİRCİ ,000 TOPLAM , , Es Menkul Değerler Yatõrõm A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklõk yapõsõ aşağõdaki gibidir; PAY DEVRİ ÖNCESİ ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI Pay Tutarõ (TL) Pay Oranõ (%) PAY DEVRİ SONRASI Pay Tutarõ (TL) Pay Oranõ (%) TMSF , Es Finansal Kiralama A.Ş , ,330 Es Facto Factorõng Hizmetleri A.Ş , ,330 Zeytinoğlu Holding A.Ş , ,330 Murtaza Yavuz ZEYTİNOĞLU , ,010 Hussein Nuaman SOUFRAKI ,000 TOPLAM , ,000 E. DUYURU 1. (Kurulumuzun tarih ve 35/1040 sayõlõ kararõ) Kurulumuzca haklarõnda işlem yasağõ getirilen şahõslara ait olan ve Kurulumuz kaydõndan çõkarõlan hisse senetlerinin değişimi sonucunda veya üstündeki rüçhan hakkõ kuponlarõ karşõlõğõnda teslim edilen hisse senetlerinin seri numaralarõnõn hisse senetleri İMKB de işlem gören ilgili şirketlerce teslimini müteakip behemehal Takasbank ve Kurulumuza bildirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 2. İMKB de işlem sõralarõ kapatõlan şirket hisse senetlerinin alõş/satõşõna ilişkin esaslar hakkõndaki tarih ve 35/1059 sayõlõ Kurulumuz kararõ aşağõdadõr; İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde-1 Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin kamuya tam, doğru ve eşit olarak duyurulamamasõ ve sağlõklõ bir piyasa teşekkül etmesini engelleyen belirsizliklerin oluşmasõ nedeniyle işlem sõralarõ İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ(İMKB) tarafõndan kapatõlan şirketlerin işlem sõralarõnõn kapatõlma nedenlerinin ve açõlabilme koşullarõnõn kapatõlma tarihini izleyen 5 işgünü içinde İMKB tarafõndan değerlendirilmesi sonucunda: a) Bilgileri yeterli olan Şirketlerin hisse senetlerinin aynõ pazarda, gözaltõ pazarõnda ya da sadece bu şirketlerin hisse senetlerinin işlem göreceği yeni bir pazarda İMKB ce belirlenecek esaslar çerçevesinde, yukarõda belirtilen sürede işlem sõrasõ açõlõr. 4

5 b) Bilgileri yeterli görülmeyen şirketlerden ise Sermaye Piyasasõ Kurulunun tarih ve 50/1412 sayõlõ kararõnõn ekinde yer alan Kamuyu Aydõnlatma Bilgi Formu (KABF) istenebilir. İMKB, işlem sõrasõnõn kapatõlma nedenini dikkate alarak, KABF istemeyebilir. KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Madde-2 KABF istenen şirketlerin, bağõmsõz denetim şirketi tarafõndan da denetlenip onaylanmõş KABF larõnõ bir ay içerisinde İMKB na göndermeleri zorunludur. KABF nõn İMKB na iletilmesini takip eden günden itibaren 15 işgünü içinde işlem sõralarõnõn durumlarõ İMKB tarafõndan karara bağlanõr. İMKB, KABF nõ süresinde göndermeyen şirketlere ilişkin kararõnõ, şirketlere tanõnan sürenin bitimini izleyen 5 işgünü içinde vermek zorundadõr. KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMUNUN YETERLİ GÖRÜLMESİ Madde-3 İMKB tarafõndan yeterli görülen KABF larõ kamuya duyurulur ve takip eden 5 inci işgünü, şirketlerin hisse senetlerinin işlem sõrasõ, İMKB ce belirlenecek esaslar çerçevesinde aynõ pazarda, gözaltõ pazarõnda ya da sadece bu şirketlerin hisse senetlerinin işlem göreceği yeni bir pazarda açõlõr. KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMUNUN YETERLİ GÖRÜLMEMESİ, İSTENMEMESİ VEYA ŞİRKET TARAFINDAN GÖNDERİLMEMESİ Madde-4 İMKB, KABF istenen ancak, KABF yeterli görülmeyen şirketlerin mevcut KABF nu ve yeterli bulunmayan hususlara ilişkin gerekçeli kararõnõ, KABF nun Borsaya iletilmesini takip eden günden itibaren 2. maddede belirtilen 15 işgünü içinde İMKB nin internet sitesinde ve günlük bültende yayõmlayarak kamuya duyurur. İMKB tarafõndan KABF istenmeyen şirketlerin hisse senetlerinin işlem sõrasõnõn kapalõlõk halinin devam etmesine karar verilmesi halinde, sõrasõnõn kapatõlmasõnõ izleyen 5 işgünü içinde İMKB nin bu konudaki gerekçeli kararõ, İMKB nin internet sitesinde ve günlük bültende yayõmlanarak kamuya duyurulur. İMKB tarafõndan KABF istenen ancak süresi içinde KABF larõnõ göndermeyen şirketlere ilişkin İMKB nõn gerekçeli kararõ sürenin bitimini izleyen 5 işgünü içinde İMKB nin internet sitesinde ve günlük bültende yayõmlanarak kamuya duyurulur. Bu düzenlemenin 8. maddesinde öngörülen asgari işlem miktarõ, yukarõda yer alan süreler içinde İMKB tarafõndan belirlenir ve kararlarla birlikte ilan edilir. Bu kararlarõ takip eden işgünü söz konusu Şirket hisse senetleri bu düzenlemenin 2.Bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde Borsa dõşõnda işlem görmeye başlar. Sözkonusu şirketlerin kamuya açõklamakla yükümlü olduklarõ mali tablo ve diğer bilgiler, genel hükümler çerçevesinde Borsa Bülteni nde ilan edilerek kamuya duyurulmaya devam eder. Bu madde kapsamõndaki şirketler açõsõndan kotasyon şartlarõ İMKB tarafõndan değerlendirilir ve gerektiğinde Borsa kotundan çõkarõlõr. BÖLÜM II İMKB NDA İŞLEM SIRALARI KAPATILAN HİSSE SENETLERİNİN ARACI KURULUŞLAR VASITASIYLA BORSA DIŞINDA ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR İŞLEYİŞ ESASLARI Madde -5 Bu düzenlemenin 4. maddesinde belirlenen şirketlerin hisse senetleri ile ilgili olarak bu düzenlemede yer alan esaslar çerçevesinde aracõ kuruluşlar Borsa dõşõnda müşteri emirlerini kabul eder, eşleştirir ve Borsa dõşõnda yatõrõmcõlar tarafõndan yapõlan alõş/satõş işlemlerinin İMKB nda tescilini teminen Borsa ya bildirirler. İşlem sõrasõ kapalõ şirketlerin hisse senetleri üzerinde Borsa dõşõnda gerçekleştirilecek olan işlemler, İMKB Hisse Senetleri Piyasasõnõn resmi olarak faaliyette olduğu gün ve saatler dahilinde yapõlmak zorundadõr. Bu düzenleme kapsamõnda Borsa dõşõnda işlem görecek olan şirket hisse senetlerinin Borsa pazarlarõnda yeniden işlem görmeye başlayacak olmasõ durumunda, işleme başlama tarihinden bir gün önce Borsa dõşõndaki işlemleri İMKB nca durdurulur. İlgili hisse senedinin Borsada işleme açõlma tarihinden itibaren Borsa dõşõnda bu düzenleme kapsamõnda işlem yapõlmaz. 5

6 SORUMLULUK: Madde -6 İşlem sõrasõ kapalõ hisse senetleri ile ilgili olarak Borsa dõşõnda yatõrõmcõlar tarafõndan gerçekleştirilen alõş/satõş işlemlerinin İMKB de tescili, Borsa dõşõnda gerçekleştirilen söz konusu işlemlere ait bilgilerin kamuya duyurulmasõ amacõna yönelik olup, Sermaye Piyasasõ Kurulunun ve Borsa nõn tekeffülü anlamõna gelmez. Aracõ kuruluşlar söz konusu işlemler için alõş ve satõş emri verecek yatõrõmcõlara ilgili hisse senedi ve ihraçcõ şirket hakkõnda KABF nu, kamuya açõklanmõş son mali tablolarõnõ ve kamuya açõklanmõş bilgiler çerçevesinde talep edilen diğer tüm bilgileri vermek zorundadõrlar. EMİR VE İŞLEM ESASLARI Madde 7 a) Müşteri Emri, Beyan: İşlem sõrasõ kapalõ hisse senedini bu düzenleme kapsamõnda almak ya da satmak isteyen yatõrõmcõlar, aracõ kuruluşlara müracaat ederek bu düzenleme çerçevesinde işlem yapmak üzere ekte bir örneği yer alan Beyan ile Müşteri Emri vermek zorundadõrlar. Müşteri emrinin ekinde gerçek kişiler için kimlik belgesi örneği, tüzel kişiler için imza sirküleri örneği yer alõr. Yazõlõ müşteri emrinin bir örneğinin yatõrõmcõya verilmesi şarttõr. Bu belgeler olmaksõzõn işlem gerçekleştirilemez. Aracõ kuruluşlar kendilerine tevdi edilen yazõlõ müşteri emirlerini ve beyanlarõ saklamak zorundadõrlar. Aracõ kuruluşlarõn Borsa dõşõnda yatõrõmcõlara yapõlan alõş ve satõşlarõn tescili için Borsa ya bildirim yapmalarõ, bu düzenleme gereğince alõnmasõ gereken belgelerin tam olarak yatõrõmcõlardan temin edildiği anlamõna gelir. b) Fiyat: İletilecek müşteri emirlerinde fiyatõn serbestçe belirlenmesi ilkesi geçerlidir. c) Nakit ve Kõymet Teslimatõ: Aracõ kuruluşlara iletilecek alõş emirlerinde bedelin aracõ kuruluşlar tarafõndan tahsili, satõş emirlerinde ise hisse senedinin Takasbank A.Ş. ne bloke edildiğine ilişkin depo makbuzunun teslimi zorunludur. Aracõ kuruluş, teslime ilişkin belge ve kayõtlarõ tutmakla yükümlüdür. Sermaye piyasasõ mevzuatõ gereğince aracõ kuruluşlarõn Borsa işlemleri için uymakla yükümlü bulunduklarõ belge ve kayõt esas ve usulleri bu düzenleme kapsamõndaki işlemler için de geçerlidir. d) Emirlerin Süresi ve İptal Esaslarõ: Emirlerin maksimum geçerlilik süresi ve emir iptaline ilişkin koşullar yatõrõmcõlar ve aracõ kuruluş arasõnda serbestçe belirlenir ve bu hususlar müşteri emrinde yatõrõmcõ tarafõndan belirtilir. EMİRLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ VE İŞLEMLERİN SONUÇLANDIRILMASI Madde 8 Aracõ kuruluşlar işlem sõrasõ kapalõ şirketlerin hisse senetleri ile ilgili olarak kendilerine intikal eden alõş ve satõş emirlerini gün içinde öncelikle fiyat bakõmõndan karşõlaştõrõrlar. Fiyat konusunda eşleşen talepler, zaman önceliği bakõmõndan karşõlaştõrõlõr. Borsa dõşõnda yatõrõmcõlar tarafõndan yapõlacak alõş/satõş işlemleri sadece aracõ kuruluşa gelen emirlerin eşlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Yapõlacak işlemler belirlenecek asgari işlem miktarlarõ veya bu miktarõn üzerinde gerçekleştirilmek zorundadõr. Bu kapsamda işlem yapõlacak her hisse senedi için belirlenecek asgari işlem miktarlarõ Borsa tarafõndan Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilir. Aracõ kuruluşlar asgari işlem miktarõna ulaşõncaya kadar aynõ fiyattan birden fazla müşteriye ait olan alõş ve satõş emirlerini konsolide edebilir. Aracõ kuruluşlar müşterilerinden portföye alõş ve satõş yapamazlar. Aracõ kuruluşlar bazõnda alõş ve satõşta, fiyat ve miktarda ayrõ ayrõ beklemekte olan ve henüz gerçekleşmemiş en iyi asgari 3 emir ile toplam alõm satõm emirlerine ilişkin miktar bilgileri Türkiye Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ Birliği nin anlaşma yaptõğõ veri dağõtõm kanalõ aracõlõğõyla elektronik ortamda yayõmlanarak kamuya duyurulur. 6

7 a) Takas: İşlemlerin takasõ taraflar arasõnda Borsa dõşõnda işlemlerin Borsa ya tescili beklenmeksizin aynõ gün gerçekleştirilir. Gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgi, aracõ kuruluşlar tarafõndan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynõ tarihte depo makbuzu veren kuruluşa bildirilir. b) Kurtaj: Borsa dõşõnda yatõrõmcõlar tarafõndan gerçekleştirilecek işlemlere aracõlõk faaliyetinde uygulanacak kurtaj mevcut düzenlemeler paralelinde ilgili aracõ kuruluş tarafõndan belirlenir. Geçici Madde İMKB tarafõndan bugüne kadar KABF istenen ve bu formlar üzerinde Sermaye Piyasasõ Kurulu ve İMKB tarafõndan yapõlan incelemeler sonucunda talep edilen düzeltmelerin, ve bu tarihten sonra yayõmlanan en son tarihli mali tablolarõn ve bağõmsõz denetçi görüşlerinin de eklenerek şirketler tarafõndan yapõlmasõ ve tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde İMKB na gönderilmesi gerekmektedir. Bu sürenin bitimini takip eden 5 işgünü içinde mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde şirket bazõnda İMKB tarafõndan değerlendirme yapõlarak bu düzenlemenin 3 ve 4. maddesi kapsamõnda işlem tesis edilmesi gerekmektedir. YATIRIMCI ALIŞ/SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BEYAN İMKB nda İşlem Sõralarõ Kapatõlan Şirket Hisse Senetlerinin Alõş/Satõşõna İlişkin Esaslar düzenlemesi hükümleri çerçevesinde,. A.Ş. hisse senetlerini almak / satmak üzere.aracõ kuruluşa müracaat ettim ve kendi nam ve hesabõma işlem yapmasõ için yetkili kõldõm. İlgili şirket hakkõnda kamuya açõklanan tüm bilgiler ile Kamuyu Aydõnlatma Bilgi Formu nu okuduğumu, incelediğimi ve alõm/satõm kararõna vardõğõmõ; işlem yapmak istediğimi, işlem sõrasõ kapalõ hisse senedi ve ihraçcõsõyla ilgili, idari, mali ve hukuki sorunlarõ ve bunlarla ilgili tüm riskleri ve belirsizlikleri bilerek kendi bireysel sorumluluğum çerçevesinde, düzenleme hükümlerine göre işlem yapõlmak üzere yatõrõm kararõ verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim. Adõ, Soyadõ/ Ünvanõ: Tarih : İmza : Aynõ Kurul toplantõsõnda; a) Yukarõda yer alan işlem esaslarõnõn İMKB Başkanlõğõna bildirilmesine ve ayrõca, Kurulumuz Haftalõk Bülteni nde ilan edilerek kamuya duyurulmasõna, b) Yukarõdaki esaslara ilişkin olarak Borsa dõşõ işlemlerde tescili düzenleyen genelge taslağõnõn 5.maddesinin ikinci fõkrasõnda yer alan...hisse Senetleri Piyasasõ nda uygulanan tarife esas alõnarak hesaplanan Borsa payõ... ifadesinin Hisse Senetleri Piyasasõ nda uygulanan tarife esas alõnarak hesaplanan tutarõn %25 i oranõnda Borsa payõ şeklinde değiştirilmesi kaydõyla Menkul Kõymetler Borsalarõ Hakkõnda 91 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncõ ve 17 nci maddeleri ile İMKB Yönetmeliğinin 62 nci maddesi uyarõnca Kurulumuzca onaylanmasõna, c) İMKB Hisse Senetleri Piyasasõ Yönetmeliği nin Bir Hisse Senedine Dair İşlemlerin Geçici Olarak Durdurulmasõ başlõklõ 25 inci maddesinde Borsa Başkanõ bir hisse senedine ait işlemleri en fazla 5 işgünü için durdurabilir. 5 işgününü aşan süreler için Yönetim Kurulu karar verebilir hükmü yer almakta olup, yönetim kurulunun kapalõlõk konusunda karar verebileceği nihai sürenin, yukarõda yer alan esaslar çerçevesinde, İMKB yönetim kurulu kararõnõn alõnmasõnõ izleyen azami bir süre olarak belirlenerek, geçici süreyle işlem sõrasõnõn kapatõlmasõna açõklõk kazandõrõlmasõnõ teminen gerekli düzenleme çalõşmasõnõn yapõlarak 15 gün içinde İMKB önerisinin Kurulumuza iletilmesi hususunun Borsa ya bildirilmesine, karar verilmiştir. Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad Beşevler-ANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE - 7

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr?

SORU 2: Müşteri yönü belli olmayan bir piyasada hem alõş hem satõş emri veriyor ve önce satõş emri gerçekleşiyor burada açõğa satõş var mõdõr? SERİ:V, NO:65 SAYILI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ E İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLARI SORU 1: Açõğa satõşa ilişkin 24 üncü maddenin

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

Dönem Sonu İşlemleri

Dönem Sonu İşlemleri Dönem Sonu İşlemleri Bu metnin tüm haklarõ mahfuzdur. Yazarõn izni olmaksõzõn iktibas hükümleri dõşõnda alõntõ yapõlamaz, kõsmen veya tamamen çoğaltõlamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yazõlõ uzman

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/4 HAFTALIK BÜLTEN 21/1/2002-25/1/2002 A. 1.1.2002-25.1.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-25.1.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/4 HAFTALIK BÜLTEN 22/1/2001-26/1/2001 A. 1.1.2001-26.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-26.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/14 HAFTALIK BÜLTEN 28/03/2005 01/04/2005 A. 1.1.2005 01.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 01.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI

ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN VERGİSEL BOYUTLARI Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbul-Turkey Telephone +90 (212) 326 60 60 Facsimile

Detaylı

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER -2002 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 BAKANLAR KURULU KARARLARI 07.12.2001 Tarih ve 2001/3463 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.1984 tarih ve 84/8581 sayılı Bakanlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/32 HAFTALIK BÜLTEN 06/08/2007 10/08/2007 A. 01.01.2007 10.08.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 SERMAYE PİYASASI KURULU KAYDINDA OLUP HİSSE SENETLERİ BORSA DA İŞLEM GÖRMEYEN ŞİRKETLERİN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORSA DA İŞLEM

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-14.htm Page 1 of 5 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ ORTAKLIK VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/54 HAFTALIK BÜLTEN 27/12/2004 31/12/2004 A. 1.1.2004 31.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 31.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/3 HAFTALIK BÜLTEN 23/01/2006 27/01/2006 A. 02.01.2006 27.01.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/41 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2004 01/10/2004 A. 1.1.2004 01.10.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 01.10.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 9/1/2006 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Detaylı

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma

A. Avrupa. Kömür ve Çelik Topluluğunu. Kuran Antlaşma A. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma 1 I- ANTLAŞMA METNİ 2 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL BELÇİKA PRENSİ, FRANSA CUMHURBAŞKANI, İTALYA CUMHURBAŞKANI, ALTES RUAYAL LÜKSEMBOURG

Detaylı

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/28 HAFTALIK BÜLTEN 05/07/2004 09/07/2004 A. 1.1.2004 09.07.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 09.07.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı