SERMAYE PİYASASI KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/ /07/2002 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu na yapõlan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 132 adet, Milyar TL., yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 27 adet Milyar TL. olmak üzere toplam 159 adet Milyar TL. dõr. Aynõ dönem içinde Kurul kaydõna alõnmasõna karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 126 adet ,3 Milyar TL, yatõrõm fonu katõlma belgeleri için 28 adet Milyar TL., (kayõt tarihindeki piyasa değeri Milyar TL.'dõr) olmak üzere toplam 154 adet, ,3 Milyar TL. dõr. (Tablo 1) tarihinden önce hisse senedi ihracõ için 16, yatõrõm fonu katõlma belgesi için 2 başvuru bulunmaktadõr. Aynõ dönemde menkul kõymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklõk sayõsõ ise 18 dir. Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydõna Alõnan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Adet Adet Tutarõ Tutarõ Adet Adet Tutarõ Tutarõ Hisse Senedi ,3 Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi (1) (2) TOPLAM ,3 NOT (1) Nominal değer olup, kayõt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL dõr. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri Milyar TL dõr tarihleri arasõnda kayõtlõ sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanõnõ yükseltmek üzere Kurul a yapõlan başvuru sayõsõ 33 e ulaşmõştõr. Aynõ dönem içinde 1 i bu hafta olmak üzere Kurul tarafõndan kabul edilen başvuru sayõsõ 40 olmuştur tarihinden önce yapõlan başvuru sayõsõ ise 11 dir. Aynõ dönemde kayõtlõ sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artõrõm başvurusu işlemden kaldõrõlan ortaklõk sayõsõ ise 2'dir. 1

2 B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kõymet İhracõ Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklõklar: Bu dönemde hisse senedi ihracõ nedeniyle Kurul kaydõna alõnmak üzere 1 adet ortaklõk Kurul a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatõ incelemeye almõştõr. Anõlan ortaklõkca ihraç edilmek istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarõ Milyar TL. dõr. (Tablo:2) Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklõğõn Unvanõ Menkul (Nakit İç Halka Menkul 1. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. Kõymetin Türü Artõrõm) Kaynaklardan Temettüden Açõlma Kõymetler Hisse Senedi C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Hisse Senedi İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar: Kurul tarafõndan bu hafta içinde 1 ortaklõğõn Milyar TL. bedelli, Milyar TL. iç kaynaklardan karşõlanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydõna alõnma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:3) Ortaklõğõn Unvanõ 1. Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. (*) Tablo: 3 Kayõtlõ Sermaye Ödenmiş veya Çõkarõlmõş Sermayesi İhraç Edilecek Nom. Tutar Bedelsiz Tavanõ Eski Yeni Bedelli İç Temettüden (Nakit Artõrõm) Kaynaklardan (*) Rüçhan haklarõnõn kullanõlmasõndan sonra kalan kõsõm taahhütname veren ortaklara satõlacaktõr. 2. Kayõtlõ Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme: Kurul bu hafta içinde 1 ortaklõğõn kayõtlõ sermaye sistemine geçme talebini uygun görmüştür. (Tablo:4) Tablo: 4 Ortaklõğõn Unvanõ Önceki Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Yeni Kayõtlõ Sermaye Tavanõ Ödenmiş veya Çõkarõlmõş Sermayesi 1. Net Holding A.Ş. (*) ,8 (*) Şirket 2002 yõlõnda ,8 milyar TL bedelli, ,2 milyar TL bedelsiz; 2003 yõlõnda ,4 milyar TL bedelli, milyar TL bedelsiz ; 2004 yõlõnda ,2 milyar TL bedelli, milyar TL bedelsiz sermaye artõrõmõ öngörmektedir. 3. Yatõrõm Fonu Katõlma Belgesi İhracõ Nedeniyle Kurul Kaydõna Alõnmalar: Eczacõbaşõ Menkul Değerler A.Ş. nin Türkiye temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg da kurulu Union Bancaire Asset Management Variable Capital Investmen Company (UBAM SICAV) şemsiyesi altõnda bulunan 5 adet fon ve bunlarõn Kurul kaydõna alõnan pay sayõlarõ aşağõda yeralmaktadõr. Portföy Adõ Pay Sayõsõ UBAM Short Term Dollar UBAM Medium Term Dollar Bond UBAM Euro Fixed Income UBAM European Equity UBAM U.S. Equity

3 D. ÖZEL DURUMLAR 1. Umpaş Uşak Mizan Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin başvurusu üzerine ortak sayõsõ nedeniyle Kurul kaydõndan çõkmasõna izin verilmiştir. 2. Aşağõda ticaret unvanlarõ yeralan anonim şirketlerin esas sözleşmelerinin Kurul kararõ doğrultusunda tadiline izin verilmiştir. - Net Holding A.Ş. - Söksa Sinop Örme ve Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Vetaş Veteriner ve Tarõm İlaçlarõ A.Ş. 3. Aşağõda ticaret unvanlarõ yeralan anonim şirketlerin 2002 yõlõna ait mali tablolarõnõn bağõmsõz denetim yükümlülüğünden muaf tutulmasõna karar verilmiştir. - Gümüşkale Kireç Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Mormaş Malatya Orman Ürünleri ve Mobilya Tesisleri A.Ş. - Gediz Madencilik A.Ş. 4. Net Holding A.Ş.(Şİrket) nin esas sözleşmesinin çeşitli maddelerinin tadil edilmesi ve kayõtlõ sermaye tavanõnõn artõrõlmasõ talebinin görüşüldüğü Kurul toplantõsõnda; A) Şirket in çalõşan sayõsõndaki azalma hususunda özel durum açõklamasõnda bulunmamasõna ilişkin olarak uyarõlmasõ, B) Şirket teki karşõlõklõ iştirake ilişkin tespit hakkõnda; karşõlõklõ iştirake tabi paylarõn oy hakkõnõn bundan böyle yapõlacak Şirket genel kurullarõnda alõnacak kararlarda sonucu tayin edici rolünün bulunmasõ halinde, Kurulumuzca dondurulabileceği hususunun Şirket e bildirilmesi, C) Şirket ten kayõtlõ sermaye tavanõ içerisinde gerçekleştireceği ilk nakit sermaye artõrõmõ başvurusu ile birlikte kamuya duyurulmak üzere Kurulumuz düzenlemeleri kapsamõnda hazõrlanan konsolide mali tablolarõnõ da Kurulumuza iletmesinin talep edilmesi, D)Şirket e bundan sonra kamuya duyuracağõ mali tablolarõnõn dipnotunda Finansal Duran Varlõklarõn elde etme maliyeti yanõnda, net defter değerine de yer vermesinin bildirilmesi, E) Finansal Duran Varlõklar arasõnda yer alan dava konusu Netsel... A.Ş. nin %55 lik paylarõ için verildiği bildirilen avans tutarõna ilişkin olarak; Şirket e; - Netsel... A.Ş. nin iştirak haklarõna ilişkin dava konusu olan tutar için hazõrlanacak ilk mali tablolarda karşõlõk ayrõlmasõ ve mali tablo dipnotunda konu hakkõnda açõklama yapõlmasõ, -Kamunun tam olarak aydõnlatõlmasõnõ teminen, Netsel... A.Ş. ne ilişkin davadaki gelişmelerin her aşamasõnda özel durum açõklamasõnda bulunulmasõ, gerektiğinin bildirilmesi, F) Dava konusu Netsel... A.Ş. paylarõna ilişkin temettü alacaklarõnõn tahakkuku hakkõnda; Şirket e, -Netsel... A.Ş. nin dava konusu %55 lik payõna tekabül eden temettü alacaklarõna ilişkin gelir tahakkuku uygulamasõna son verilmesinin ve dava sonucu kesinleşinceye kadar konu hakkõnda dipnotlarda açõklama yapõlmasõnõn, - Bu güne kadar tahakkuk ettirilen (2001 yõlõ itibariyle milyon TL.) temettü gelirleri için karşõlõk ayrõlarak, hazõrlanacak ilk mali tablolarõna yansõtmasõnõn, bildirilmesi, kararlaştõrõlmõştõr. 5. Global Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracõ Kurum), Kurulumuzun tarih ve 12/249 sayõlõ ile tarih ve 18/489 sayõlõ kararlarõ ile verilen izin çerçevesinde Ege Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş., ve Bayõndõr Menkul Değerler A.Ş. nin devralõnmasõ işlemlerinin tamamlandõğõnõ, buna karşõlõk Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu ile yapõlan İktisat Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. nin devralõnmasõna ilişkin sözleşmenin feshedildiğini bildirerek, Ege Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. ve Bayõndõr Menkul Değerler A.Ş. nin Aracõ Kurum bünyesinde birleştirilmesi işlemlerinin tamamlanmasõ için verilen süreye ilave olarak 4 aylõk ek süre verilmesi talebiyle yaptõğõ başvurunun olumlu karşõlanmasõna karar verilmiştir. 6. Karon Menkul Kõymetler A.Ş. (Aracõ Kurum) ne ilişkin olarak; A) Müşteri nakitlerinin Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayõlõ Tebliğ in 50 nci maddesine aykõrõ olarak yetkili olunan faaliyetler kapsamõnda değerlendirilmemesi nedeni ile Aracõ Kurum hakkõnda SPKn. nun 47/A maddesi çerçevesinde milyon TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna, B) Aracõ Kurum un tarihli halka arza aracõlõk, repo-ters repo, yatõrõm danõşmanlõğõ ve portföy yöneticiliği yetki belgelerinin iptal edilmesi talebinin olumlu karşõlanmasõna, karar verilmiştir. 7. Global Menkul Değerler A.Ş. nin Seri:VIII, No:20 Özel Durumlarõn Kamuya Açõklanmasõna İlişkin Esaslar Tebliği ve 1996/17 sayõlõ Kurul Haftalõk Bülteninde yayõnlanan Kurul İlke Kararõndaki esaslar çerçevesinde yapmasõ gereken özel durum açõklamasõnõ gecikmeli olarak gerçekleştirmesi ile ilgili olarak, Milyon TL tutarõnda idari para cezasõ uygulanmasõna karar verilmiştir. 3

4 8. San Menkul Değerler A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklõk yapõsõ aşağõdaki gibidir; PAY DEVRİ ÖNCESİ PAY DEVRİ SONRASI Ortağõn Adõ Soyadõ Pay Tutarõ (TL) Pay Oranõ (%) Pay Tutarõ (TL) Pay Oranõ (%) Murat SANER , ,000 Bekir Reha UZEL , Metin KILIÇLI , ,100 Münevver DEMİRCİ , ,000 Turgay UZGEL , Elif YAKUT ,900 Mustafa Uğur DEMİRCİ ,000 TOPLAM , , Es Menkul Değerler Yatõrõm A.Ş. nin eski ve uygun görülen yeni ortaklõk yapõsõ aşağõdaki gibidir; PAY DEVRİ ÖNCESİ ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI Pay Tutarõ (TL) Pay Oranõ (%) PAY DEVRİ SONRASI Pay Tutarõ (TL) Pay Oranõ (%) TMSF , Es Finansal Kiralama A.Ş , ,330 Es Facto Factorõng Hizmetleri A.Ş , ,330 Zeytinoğlu Holding A.Ş , ,330 Murtaza Yavuz ZEYTİNOĞLU , ,010 Hussein Nuaman SOUFRAKI ,000 TOPLAM , ,000 E. DUYURU 1. (Kurulumuzun tarih ve 35/1040 sayõlõ kararõ) Kurulumuzca haklarõnda işlem yasağõ getirilen şahõslara ait olan ve Kurulumuz kaydõndan çõkarõlan hisse senetlerinin değişimi sonucunda veya üstündeki rüçhan hakkõ kuponlarõ karşõlõğõnda teslim edilen hisse senetlerinin seri numaralarõnõn hisse senetleri İMKB de işlem gören ilgili şirketlerce teslimini müteakip behemehal Takasbank ve Kurulumuza bildirilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 2. İMKB de işlem sõralarõ kapatõlan şirket hisse senetlerinin alõş/satõşõna ilişkin esaslar hakkõndaki tarih ve 35/1059 sayõlõ Kurulumuz kararõ aşağõdadõr; İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde-1 Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin kamuya tam, doğru ve eşit olarak duyurulamamasõ ve sağlõklõ bir piyasa teşekkül etmesini engelleyen belirsizliklerin oluşmasõ nedeniyle işlem sõralarõ İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ(İMKB) tarafõndan kapatõlan şirketlerin işlem sõralarõnõn kapatõlma nedenlerinin ve açõlabilme koşullarõnõn kapatõlma tarihini izleyen 5 işgünü içinde İMKB tarafõndan değerlendirilmesi sonucunda: a) Bilgileri yeterli olan Şirketlerin hisse senetlerinin aynõ pazarda, gözaltõ pazarõnda ya da sadece bu şirketlerin hisse senetlerinin işlem göreceği yeni bir pazarda İMKB ce belirlenecek esaslar çerçevesinde, yukarõda belirtilen sürede işlem sõrasõ açõlõr. 4

5 b) Bilgileri yeterli görülmeyen şirketlerden ise Sermaye Piyasasõ Kurulunun tarih ve 50/1412 sayõlõ kararõnõn ekinde yer alan Kamuyu Aydõnlatma Bilgi Formu (KABF) istenebilir. İMKB, işlem sõrasõnõn kapatõlma nedenini dikkate alarak, KABF istemeyebilir. KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Madde-2 KABF istenen şirketlerin, bağõmsõz denetim şirketi tarafõndan da denetlenip onaylanmõş KABF larõnõ bir ay içerisinde İMKB na göndermeleri zorunludur. KABF nõn İMKB na iletilmesini takip eden günden itibaren 15 işgünü içinde işlem sõralarõnõn durumlarõ İMKB tarafõndan karara bağlanõr. İMKB, KABF nõ süresinde göndermeyen şirketlere ilişkin kararõnõ, şirketlere tanõnan sürenin bitimini izleyen 5 işgünü içinde vermek zorundadõr. KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMUNUN YETERLİ GÖRÜLMESİ Madde-3 İMKB tarafõndan yeterli görülen KABF larõ kamuya duyurulur ve takip eden 5 inci işgünü, şirketlerin hisse senetlerinin işlem sõrasõ, İMKB ce belirlenecek esaslar çerçevesinde aynõ pazarda, gözaltõ pazarõnda ya da sadece bu şirketlerin hisse senetlerinin işlem göreceği yeni bir pazarda açõlõr. KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMUNUN YETERLİ GÖRÜLMEMESİ, İSTENMEMESİ VEYA ŞİRKET TARAFINDAN GÖNDERİLMEMESİ Madde-4 İMKB, KABF istenen ancak, KABF yeterli görülmeyen şirketlerin mevcut KABF nu ve yeterli bulunmayan hususlara ilişkin gerekçeli kararõnõ, KABF nun Borsaya iletilmesini takip eden günden itibaren 2. maddede belirtilen 15 işgünü içinde İMKB nin internet sitesinde ve günlük bültende yayõmlayarak kamuya duyurur. İMKB tarafõndan KABF istenmeyen şirketlerin hisse senetlerinin işlem sõrasõnõn kapalõlõk halinin devam etmesine karar verilmesi halinde, sõrasõnõn kapatõlmasõnõ izleyen 5 işgünü içinde İMKB nin bu konudaki gerekçeli kararõ, İMKB nin internet sitesinde ve günlük bültende yayõmlanarak kamuya duyurulur. İMKB tarafõndan KABF istenen ancak süresi içinde KABF larõnõ göndermeyen şirketlere ilişkin İMKB nõn gerekçeli kararõ sürenin bitimini izleyen 5 işgünü içinde İMKB nin internet sitesinde ve günlük bültende yayõmlanarak kamuya duyurulur. Bu düzenlemenin 8. maddesinde öngörülen asgari işlem miktarõ, yukarõda yer alan süreler içinde İMKB tarafõndan belirlenir ve kararlarla birlikte ilan edilir. Bu kararlarõ takip eden işgünü söz konusu Şirket hisse senetleri bu düzenlemenin 2.Bölümünde yer alan esaslar çerçevesinde Borsa dõşõnda işlem görmeye başlar. Sözkonusu şirketlerin kamuya açõklamakla yükümlü olduklarõ mali tablo ve diğer bilgiler, genel hükümler çerçevesinde Borsa Bülteni nde ilan edilerek kamuya duyurulmaya devam eder. Bu madde kapsamõndaki şirketler açõsõndan kotasyon şartlarõ İMKB tarafõndan değerlendirilir ve gerektiğinde Borsa kotundan çõkarõlõr. BÖLÜM II İMKB NDA İŞLEM SIRALARI KAPATILAN HİSSE SENETLERİNİN ARACI KURULUŞLAR VASITASIYLA BORSA DIŞINDA ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR İŞLEYİŞ ESASLARI Madde -5 Bu düzenlemenin 4. maddesinde belirlenen şirketlerin hisse senetleri ile ilgili olarak bu düzenlemede yer alan esaslar çerçevesinde aracõ kuruluşlar Borsa dõşõnda müşteri emirlerini kabul eder, eşleştirir ve Borsa dõşõnda yatõrõmcõlar tarafõndan yapõlan alõş/satõş işlemlerinin İMKB nda tescilini teminen Borsa ya bildirirler. İşlem sõrasõ kapalõ şirketlerin hisse senetleri üzerinde Borsa dõşõnda gerçekleştirilecek olan işlemler, İMKB Hisse Senetleri Piyasasõnõn resmi olarak faaliyette olduğu gün ve saatler dahilinde yapõlmak zorundadõr. Bu düzenleme kapsamõnda Borsa dõşõnda işlem görecek olan şirket hisse senetlerinin Borsa pazarlarõnda yeniden işlem görmeye başlayacak olmasõ durumunda, işleme başlama tarihinden bir gün önce Borsa dõşõndaki işlemleri İMKB nca durdurulur. İlgili hisse senedinin Borsada işleme açõlma tarihinden itibaren Borsa dõşõnda bu düzenleme kapsamõnda işlem yapõlmaz. 5

6 SORUMLULUK: Madde -6 İşlem sõrasõ kapalõ hisse senetleri ile ilgili olarak Borsa dõşõnda yatõrõmcõlar tarafõndan gerçekleştirilen alõş/satõş işlemlerinin İMKB de tescili, Borsa dõşõnda gerçekleştirilen söz konusu işlemlere ait bilgilerin kamuya duyurulmasõ amacõna yönelik olup, Sermaye Piyasasõ Kurulunun ve Borsa nõn tekeffülü anlamõna gelmez. Aracõ kuruluşlar söz konusu işlemler için alõş ve satõş emri verecek yatõrõmcõlara ilgili hisse senedi ve ihraçcõ şirket hakkõnda KABF nu, kamuya açõklanmõş son mali tablolarõnõ ve kamuya açõklanmõş bilgiler çerçevesinde talep edilen diğer tüm bilgileri vermek zorundadõrlar. EMİR VE İŞLEM ESASLARI Madde 7 a) Müşteri Emri, Beyan: İşlem sõrasõ kapalõ hisse senedini bu düzenleme kapsamõnda almak ya da satmak isteyen yatõrõmcõlar, aracõ kuruluşlara müracaat ederek bu düzenleme çerçevesinde işlem yapmak üzere ekte bir örneği yer alan Beyan ile Müşteri Emri vermek zorundadõrlar. Müşteri emrinin ekinde gerçek kişiler için kimlik belgesi örneği, tüzel kişiler için imza sirküleri örneği yer alõr. Yazõlõ müşteri emrinin bir örneğinin yatõrõmcõya verilmesi şarttõr. Bu belgeler olmaksõzõn işlem gerçekleştirilemez. Aracõ kuruluşlar kendilerine tevdi edilen yazõlõ müşteri emirlerini ve beyanlarõ saklamak zorundadõrlar. Aracõ kuruluşlarõn Borsa dõşõnda yatõrõmcõlara yapõlan alõş ve satõşlarõn tescili için Borsa ya bildirim yapmalarõ, bu düzenleme gereğince alõnmasõ gereken belgelerin tam olarak yatõrõmcõlardan temin edildiği anlamõna gelir. b) Fiyat: İletilecek müşteri emirlerinde fiyatõn serbestçe belirlenmesi ilkesi geçerlidir. c) Nakit ve Kõymet Teslimatõ: Aracõ kuruluşlara iletilecek alõş emirlerinde bedelin aracõ kuruluşlar tarafõndan tahsili, satõş emirlerinde ise hisse senedinin Takasbank A.Ş. ne bloke edildiğine ilişkin depo makbuzunun teslimi zorunludur. Aracõ kuruluş, teslime ilişkin belge ve kayõtlarõ tutmakla yükümlüdür. Sermaye piyasasõ mevzuatõ gereğince aracõ kuruluşlarõn Borsa işlemleri için uymakla yükümlü bulunduklarõ belge ve kayõt esas ve usulleri bu düzenleme kapsamõndaki işlemler için de geçerlidir. d) Emirlerin Süresi ve İptal Esaslarõ: Emirlerin maksimum geçerlilik süresi ve emir iptaline ilişkin koşullar yatõrõmcõlar ve aracõ kuruluş arasõnda serbestçe belirlenir ve bu hususlar müşteri emrinde yatõrõmcõ tarafõndan belirtilir. EMİRLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ VE İŞLEMLERİN SONUÇLANDIRILMASI Madde 8 Aracõ kuruluşlar işlem sõrasõ kapalõ şirketlerin hisse senetleri ile ilgili olarak kendilerine intikal eden alõş ve satõş emirlerini gün içinde öncelikle fiyat bakõmõndan karşõlaştõrõrlar. Fiyat konusunda eşleşen talepler, zaman önceliği bakõmõndan karşõlaştõrõlõr. Borsa dõşõnda yatõrõmcõlar tarafõndan yapõlacak alõş/satõş işlemleri sadece aracõ kuruluşa gelen emirlerin eşlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. Yapõlacak işlemler belirlenecek asgari işlem miktarlarõ veya bu miktarõn üzerinde gerçekleştirilmek zorundadõr. Bu kapsamda işlem yapõlacak her hisse senedi için belirlenecek asgari işlem miktarlarõ Borsa tarafõndan Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilir. Aracõ kuruluşlar asgari işlem miktarõna ulaşõncaya kadar aynõ fiyattan birden fazla müşteriye ait olan alõş ve satõş emirlerini konsolide edebilir. Aracõ kuruluşlar müşterilerinden portföye alõş ve satõş yapamazlar. Aracõ kuruluşlar bazõnda alõş ve satõşta, fiyat ve miktarda ayrõ ayrõ beklemekte olan ve henüz gerçekleşmemiş en iyi asgari 3 emir ile toplam alõm satõm emirlerine ilişkin miktar bilgileri Türkiye Sermaye Piyasasõ Aracõ Kuruluşlarõ Birliği nin anlaşma yaptõğõ veri dağõtõm kanalõ aracõlõğõyla elektronik ortamda yayõmlanarak kamuya duyurulur. 6

7 a) Takas: İşlemlerin takasõ taraflar arasõnda Borsa dõşõnda işlemlerin Borsa ya tescili beklenmeksizin aynõ gün gerçekleştirilir. Gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgi, aracõ kuruluşlar tarafõndan ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde aynõ tarihte depo makbuzu veren kuruluşa bildirilir. b) Kurtaj: Borsa dõşõnda yatõrõmcõlar tarafõndan gerçekleştirilecek işlemlere aracõlõk faaliyetinde uygulanacak kurtaj mevcut düzenlemeler paralelinde ilgili aracõ kuruluş tarafõndan belirlenir. Geçici Madde İMKB tarafõndan bugüne kadar KABF istenen ve bu formlar üzerinde Sermaye Piyasasõ Kurulu ve İMKB tarafõndan yapõlan incelemeler sonucunda talep edilen düzeltmelerin, ve bu tarihten sonra yayõmlanan en son tarihli mali tablolarõn ve bağõmsõz denetçi görüşlerinin de eklenerek şirketler tarafõndan yapõlmasõ ve tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde İMKB na gönderilmesi gerekmektedir. Bu sürenin bitimini takip eden 5 işgünü içinde mevcut bilgi ve belgeler çerçevesinde şirket bazõnda İMKB tarafõndan değerlendirme yapõlarak bu düzenlemenin 3 ve 4. maddesi kapsamõnda işlem tesis edilmesi gerekmektedir. YATIRIMCI ALIŞ/SATIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BEYAN İMKB nda İşlem Sõralarõ Kapatõlan Şirket Hisse Senetlerinin Alõş/Satõşõna İlişkin Esaslar düzenlemesi hükümleri çerçevesinde,. A.Ş. hisse senetlerini almak / satmak üzere.aracõ kuruluşa müracaat ettim ve kendi nam ve hesabõma işlem yapmasõ için yetkili kõldõm. İlgili şirket hakkõnda kamuya açõklanan tüm bilgiler ile Kamuyu Aydõnlatma Bilgi Formu nu okuduğumu, incelediğimi ve alõm/satõm kararõna vardõğõmõ; işlem yapmak istediğimi, işlem sõrasõ kapalõ hisse senedi ve ihraçcõsõyla ilgili, idari, mali ve hukuki sorunlarõ ve bunlarla ilgili tüm riskleri ve belirsizlikleri bilerek kendi bireysel sorumluluğum çerçevesinde, düzenleme hükümlerine göre işlem yapõlmak üzere yatõrõm kararõ verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim. Adõ, Soyadõ/ Ünvanõ: Tarih : İmza : Aynõ Kurul toplantõsõnda; a) Yukarõda yer alan işlem esaslarõnõn İMKB Başkanlõğõna bildirilmesine ve ayrõca, Kurulumuz Haftalõk Bülteni nde ilan edilerek kamuya duyurulmasõna, b) Yukarõdaki esaslara ilişkin olarak Borsa dõşõ işlemlerde tescili düzenleyen genelge taslağõnõn 5.maddesinin ikinci fõkrasõnda yer alan...hisse Senetleri Piyasasõ nda uygulanan tarife esas alõnarak hesaplanan Borsa payõ... ifadesinin Hisse Senetleri Piyasasõ nda uygulanan tarife esas alõnarak hesaplanan tutarõn %25 i oranõnda Borsa payõ şeklinde değiştirilmesi kaydõyla Menkul Kõymetler Borsalarõ Hakkõnda 91 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncõ ve 17 nci maddeleri ile İMKB Yönetmeliğinin 62 nci maddesi uyarõnca Kurulumuzca onaylanmasõna, c) İMKB Hisse Senetleri Piyasasõ Yönetmeliği nin Bir Hisse Senedine Dair İşlemlerin Geçici Olarak Durdurulmasõ başlõklõ 25 inci maddesinde Borsa Başkanõ bir hisse senedine ait işlemleri en fazla 5 işgünü için durdurabilir. 5 işgününü aşan süreler için Yönetim Kurulu karar verebilir hükmü yer almakta olup, yönetim kurulunun kapalõlõk konusunda karar verebileceği nihai sürenin, yukarõda yer alan esaslar çerçevesinde, İMKB yönetim kurulu kararõnõn alõnmasõnõ izleyen azami bir süre olarak belirlenerek, geçici süreyle işlem sõrasõnõn kapatõlmasõna açõklõk kazandõrõlmasõnõ teminen gerekli düzenleme çalõşmasõnõn yapõlarak 15 gün içinde İMKB önerisinin Kurulumuza iletilmesi hususunun Borsa ya bildirilmesine, karar verilmiştir. Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad Beşevler-ANKARA Tel: 0(90) (20 Hat) Fax: 0(90) (90) TÜRKİYE - 7

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/29 HAFTALIK BÜLTEN 15/07/2002-19/07/2002 A. 1.1.2002-19.7.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002-19.7.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/48 HAFTALIK BÜLTEN 29/09/2003 03/10/2003 A. 1.1.2003 03.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 03.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/27 HAFTALIK BÜLTEN 02.06.2003 06.06.2003 A. 1.1.2003 06.06.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 06.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/52 HAFTALIK BÜLTEN 20/10/2003 24/10/2003 A. 1.1.2003 24.10.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 24.10.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/27 HAFTALIK BÜLTEN 2/7/2001 6/7/2001 A. 1.1.2001 6.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 6.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/55 HAFTALIK BÜLTEN 10/11/2003 14/11/2003 A. 1.1.2003 14.11.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 14.11.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/39 HAFTALIK BÜLTEN 24/9/2001 28/9/2001 A. 1.1.2001 28.9.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 28.9.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı

Konu: İMKB nda İşlem Sıraları Kapatılan Hisse Senetlerinin Aracı Kuruluşlar Vasıtasıyla Borsa Dışında Alış / Satışına İlişkin Esaslar

Konu: İMKB nda İşlem Sıraları Kapatılan Hisse Senetlerinin Aracı Kuruluşlar Vasıtasıyla Borsa Dışında Alış / Satışına İlişkin Esaslar TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 80620 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/8 HAFTALIK BÜLTEN 17.02.2003 21.02.2003 A. 1.1.2003 21.2.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 21.02.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1

... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 ... A.Ş.../../200. TARİHLİ YATIRIMCIYI BİLGİLENDİRME FORMU 1 A.Ş. yönetim kurulu bu bilgi formunun ilan tarihi itibarõ ile aracõ kurumun cari hukuki ve mali durumunu tam ve doğru olarak yansõttõğõnõ tasdik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler Anonim Şirketi B Tipi Değişken Fonu

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/33 HAFTALIK BÜLTEN 07/07/2003 11/07/2003 A. 1.1.2003 11.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 11.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2002/19 HAFTALIK BÜLTEN 6/5/2002 10/5/2002 A. 1.1.2002 10.5.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2002 10.5.2002 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/30 HAFTALIK BÜLTEN 23/7/2001 27/7/2001 A. 1.1.2001 27.7.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 27.7.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU

amacõyla EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 3794 sayõlõ kanunla değişik 2499 sayõlõ Sermaye

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/3 HAFTALIK BÜLTEN 06.01.2003 10.01.2003 A. 1.1.2003 10.01.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 10.01.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI

HALKA SPK KAYIT SPK KAYIT TERTİBİ TUTARI BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN 100.000.000 PAY 6. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adõ Soyadõ/Ticaret Unvanõ, Uyruğu : Açõk Tebligat Adresi : Bağlõ Olduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/46 HAFTALIK BÜLTEN 15/09/2003 19/09/2003 A. 1.1.2003 19.09.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 19.09.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL

3. Mevcut Fon Tutarõ : 550.000.000.000,- TL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 02001/21 HAFTALIK BÜLTEN 21/5/2001 25/5/2001 A. 1.1.2001 25.5.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001 25.5.2001 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2007 ve 31 Aralõk 2006 Tarihleri İtibariyle Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2007 31 Aralõk 2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER: 2. MERKEZ ADRESİ :Meclis-i Mebusan Cad. No: 53 Fõndõklõ İSTANBUL VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 500.000.000.000.- TL LIK ÇIKARILMIŞ SERMAYESİNİN 330.000.000.000.- TL LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN BEDELLERİ NAKDEN VE PEŞİNEN TAHSİL EDİLMEK SURETİYLE HALKA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/32 HAFTALIK BÜLTEN 30/06/2003 04/07/2003 A. 1.1.2003 4.7.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 04.07.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre,

Nitelikli Elektronik Sertifikanõn İptal Edilmesi EİK m.9 f.1 e göre, 15 Ocak 2004 tarihinde T.B.M.M. tarafõndan kabul edilerek yasalaşan ve 23 Ocak 2004 tarihli ve 25355 sayõlõ Resmi Gazete de yayõnlanan 5070 sayõlõ Elektronik İmza Kanunu ( Kanun veya EİK ) -25. maddesinde

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/14 HAFTALIK BÜLTEN 10/4/2000-14/4/2000 A. 1.1.2000-14.4.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-14.4.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008

Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 Genelge No: 289 Kotasyon Müdürlüğü İstanbul, 18 Eylül 2008 SERMAYE PİYASASI KURULU KAYDINDA OLUP HİSSE SENETLERİ BORSA DA İŞLEM GÖRMEYEN ŞİRKETLERİN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORSA DA İŞLEM

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

İMKB'YE KABUL SÜRECİ

İMKB'YE KABUL SÜRECİ İMKB'YE KABUL SÜRECİ SPK ve İMKB İncelemeleri Şirket hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvuru yapılması durumunda SPK tarafından şirket nezdinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/8 HAFTALIK BÜLTEN 19/2/2001-23/2/2001 A. 1.1.2001-23.2.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-23.2.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2000/36 HAFTALIK BÜLTEN 11/9/2000-15/9/2000 A. 1.1.2000-15.9.2000 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2000-15.9.2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/20 HAFTALIK BÜLTEN 14/05/2007-18/05/2007 A. 01.01.2007 18.05.2007 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/62 HAFTALIK BÜLTEN 22/12/2003 26/12/2003 A. 01.01.2003 26.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 26.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE SAĞLIK TESİSLERİNDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanõmlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacõ; sağlõk tesislerinde yaşanan, hasta haklarõ ihlalleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler

11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 67,414

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/8 HAFTALIK BÜLTEN 18/02/2008 22/02/2008 A. 02.01.2008 22.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2001/1 HAFTALIK BÜLTEN 2/1/2001-5/1/2001 A. 1.1.2001-5.1.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1.1.2001-5.1.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/63 HAFTALIK BÜLTEN 29/12/2003 02/01/2004 A. 1.1.2003 31.12.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 31.12.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2003/31 HAFTALIK BÜLTEN 23/06/2003 27/06/2003 A. 1.1.2003 27.6.2003 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2003 27.06.2003 tarihleri arasõnda Sermaye

Detaylı

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü

GenelgeNo : 355 Kotasyon Müdürlüğü A fc. 15833 Sayı: İMKB/4-GDD-010.06.02, Konıı: Borçlanma Araçlarının Tahvil ve Bono Piyasası Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda Satışına İlişkin Esaslar. www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 istanbul Tel

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi...

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... ALAN YATIRIM 12 Mart 2007 Ford Otosan YS 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... Ford Otosan õn 2006 yõlõ net satõşlarõ 4,566 milyon

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/51 HAFTALIK BÜLTEN 21/11/2005 25/11/2005 A. 1.1.2005 25.11.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.11.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 3 Şubat 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29968 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.1.a)

Detaylı

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler

2.2.2 Sermayede Payõ Temsil Eden Menkul Değerler 31 Mart 2008 ve 31 Aralõk 2007 Tarihleri İtibarõyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağõmsõz AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Mart 2008 31 Aralõk 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr

BANKACILIK KANUNU. Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005. 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BANKACILIK KANUNU Kanun No. 5411 Kabul Tarihi : 19.10.2005 1.11.2005 tarih ve 25983 sayõlõ Resmi Gazete de Yayõmlanmõştõr BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ, finansal piyasalarda

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI

BORSA İSTANBUL A.Ş. PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ ESASLARI Belge Adı PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İŞLEYİŞ UYGULAMA USULÜ VE Türü UYGULAMA USULÜ VE Kodu 04.UUE.02 Onay Tarihi 08/09/2015 Revizyon Tarihi - Revizyon - Numarası Hazırlayan KOTASYON BÖLÜMÜ-PAY PİYASASI

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/15 HAFTALIK BÜLTEN 07/04/2008 11/04/2008 A. 02.01.2008 11.04.2008 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2017/39 17/11/2017 A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları Ortaklık Mevcut Yeni Bedelli Artırımı Bedelsiz

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ALTERNATİFBANK A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: 26 Kasõm 2008 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ

Detaylı

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir.

2. Yõllõk üyelik tutarõ, faturalandõrma tarihinden sonra en geç 14 gün içinde TL olarak İnterBarter a ödenmelidir. İnterBarter Anonim Şirketi üyelik koşullarõ 010102-5 1. İnterBarter üyeliği şahsa özel bir karakter taşõr ve herkese açõktõr, hem şirketler, hem de şahõslar üye olabilirler. İnterBarter bir üyelik başvurusunu

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$ ALAN YATIRIM 23 Ağustos 2006 Mardin Çimento 1Y 2006 Sonuçlarõ BİRİKTİR Hedef PD: 408 Mn US$ Satõş Gelirlerindeki Güçlü Artõş Karlõlõğõ Arttõrõyor Mardin in 1Y 2006 net satõşlarõ 47 milyon US$ olarak gerçekleşmiş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/4 HAFTALIK BÜLTEN 19/01/2009 23/01/2009 A. 02.01.2009-23.01.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağõda adlarõ, soyadlarõ, tabiiyetleri ve ikametgahlarõ yazõlõ kurucular arasõnda, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete Tarihi : 13.07.2001 Resmi Gazete Sayõsõ : 24461 Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29.6.2001 Amaç, kapsam ve tanõmlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; can ve mal güvenliğini

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu mı Sermaye Piyasası Kurulu HAFTALIK BÜLTEN 1999/32 23/8/199927/8/1999 A. 1.1.1999 27.8.1999 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: ^ ^ 1.1.1999 27.8.1999 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2009/18 HAFTALIK BÜLTEN 20/04/2009 24/04/2009 A. 02.01.2009-24.04.2009 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/19 28/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/36 HAFTALIK BÜLTEN 31/08/2010 03/09/2010 A. 04.01.2010 03.09.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK KİTAP ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı