Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap"

Transkript

1 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanunu, Yasası 5021 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar 1 / 114

2 Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun Kanun No Kabul Tarihi : MADDE tarihli ve 4969 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 2 / 114

3 1) tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası veya (5) numaralı fıkrasının (a) bendinin (aa) alt bendi uyarınca bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankalarda bulunan tasarruf mevd uatı sigortası kapsamındaki tasarruf mevduatı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ödenir. Mevduat tutarlarına bağlı olarak defaten veya taksitler halinde ödeme, taksitler halinde ödemede faiz uygulanması durumunda esas 3 / 114

4 alınacak faiz oranları, ödemel e rle ilgili olarak mudiler ve hak sahiplerinden alınacak taahhütnamelerde yer alacak hususlar ile ödemelere ilişkin diğer hususlar, Hazine Müsteşarlığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun müşterek önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. 4 / 114

5 Ancak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, kıyı bankalarındaki hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına al mak 5 / 114

6 amacına matuf olarak, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan bankaların yurt içi kayıtlarına, muhabir bankaca karşılığı nakden veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan banka dışındaki bir başka ban k 6 / 114

7 a aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar ile muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme yapılmaz. 7 / 114

8 MADDE tarihli ve 4833 s ayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 26 ncı maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 8 / 114

9 h) Hazine Müsteşarlığınca sekizkatrilyon beşyüztrilyon liraya kadar ikrazen özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilir. 9 / 114

10 GEÇİCİ MADDE 1.- a) 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası 10 / 114

11 uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile 11 / 114

12 bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T. 12 / 114

13 A.Ş. tarafından kabul edilen ticari kuruluşlar mevduatı ile diğer kuruluşlar mevduatının sigortaya tâbi tasarruf 13 / 114

14 mevduatı için uygulanan faiz hesaplama yöntemi kullanılmak suretiyle belirlenecek tarihli 14 / 114

15 tutarları Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kara r namelerde Değişiklik Yapılmasına 15 / 114

16 Dair 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca mevduatların ödenmesinde 16 / 114

17 izlenecek usul ve esaslara göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla ödenir. Bu amaçla Hazine 17 / 114

18 Müsteşarlığınca, T asarruf Mevduatı Sigorta Fonuna özel tertip Devlet iç 18 / 114

19 borçlanma senedi ihraç edilir. Ancak, Bankacılık 19 / 114

20 Düzenleme ve Denetleme Kurulunca bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul 20 / 114

21 etme izni kaldırılan Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı olarak 21 / 114

22 banka sermayesinde payı olan her türlü ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları ile 22 / 114

23 bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri, genel müdür ve 23 / 114

24 yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları ile şube müdürleri veya bunlar 24 / 114

25 adına hareket eden kişiler veya bu fıkrada belirtilen kişilerin ayrı ayrı veya birlikte 25 / 114

26 doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip oldukları kuruluşlara ait ticari kuruluşlar 26 / 114

27 ve diğer kuruluşlar mevduatı, Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'nin per s 27 / 114

28 onelinin kurmuş olduğu munzam veya yardımlaşma sandık ve vakıflarına ait mevduat ile 28 / 114

29 muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen 29 / 114

30 hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme 30 / 114

31 yapılmaz. b) (a) fıkrası kapsamında yapılacak 31 / 114

32 ödemeler hakkında, 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin (2) numaralı 32 / 114

33 fıkrası hükümleri uygulanır. Türkiye İmar 33 / 114

34 Bankası T.A.Ş. nezdinde ticari kuruluşlar ve diğer 34 / 114

35 kuruluşlar mevduatı bulunmaması na rağmen, sahte olarak düzenlediği 35 / 114

36 veya sahte olduğunu bildiği belgeleri ibraz ederek veya 36 / 114

37 ettirerek, kendisine veya bir başkasına ödeme yapılmasını 37 / 114

38 talep eden kişiler hakkında 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci 38 / 114

39 maddesinin (3) numaralı fıkrası hükümleri uygulanır. 39 / 114

40 c) Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlardan doğan cezaî ve hukukî 40 / 114

41 sorumlulukla r saklıdır. d) Türkiye 41 / 114

42 İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde bulunan 42 / 114

43 tasarruf, ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar 43 / 114

44 mevduatı ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak 44 / 114

45 ödemelere ilişkin düzenlenec ek belgeler her türlü 45 / 114

46 vergi, resim ve harçtan muaftır. 46 / 114

47 e) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 47 / 114

48 Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 48 / 114

49 Türkiye İmar Bankası T.A.Ş.'ce, Türkiye 49 / 114

50 İmar Bankası T.A.Ş. hesapların da yapılan 50 / 114

51 ve yapılacak incelemeler sonucunda ; / 114

52 sayılı Bankalar Kanunu ve 4969 sayılı Kanunun 52 / 114

53 geçici 2 nci maddesi uyarınca Türkiye İmar 53 / 114

54 Bankası T.A.Ş. mudilerine yapılan ödemelerd 54 / 114

55 e ve/veya bu madde uyarınca hak sahiplerine 55 / 114

56 yapılan ödemelerd e, mudi veya hak sahibinin 56 / 114

57 beyanının aksine bir durumun ve/veya ilgiliye 57 / 114

58 fazladan ve ya haksız bir ödeme yapıldığını n tespiti 58 / 114

59 halinde, ödenen meblağ, Tasarruf Mevduatı 59 / 114

60 Sigorta Fonu tarafından 6183 sayılı Amme 60 / 114

61 Alacakların ın Tahsil Usulü Hakkında Kanun 61 / 114

62 hükümleri uyarınca ilgilisinden tahsil edilir. Tasarruf 62 / 114

63 Mevduatı Sigorta Fonu tarafında n 63 / 114

64 mudi veya hak sahibi adına bir bankada hesap 64 / 114

65 açılmış olması halinde, açılan ve bloke 65 / 114

66 edilen hesap, mudi veya hak sahibinin 66 / 114

67 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu adına doğmuş 67 / 114

68 veya doğabilece k borcunun teminatı olarak 68 / 114

69 başka bir işleme gerek olmaksızın, vade 69 / 114

70 sonun a kadar Tasarruf Mevduatı 70 / 114

71 Sigorta Fonu adına rehnedilmiş sayılır. 71 / 114

72 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna herhangi 72 / 114

73 bir sebeple borçlu olanların 4969 sayılı Kanunun 73 / 114

74 geçici 2 nci maddesini n (1) numaralı 74 / 114

75 fıkrası ve bu maddenin (a) fıkrası kapsamınd 75 / 114

76 aki alacakları, öncelikle Tasarruf Mevduatı 76 / 114

77 Sigorta Fonuna olan borçlarına mahsup 77 / 114

78 edilir. Bu hüküm, ödeme tarihinden önce kamu 78 / 114

79 kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yazılı 79 / 114

80 bildirime istinaden diğer amme alacakları 80 / 114

81 için de uygulanır. 81 / 114

82 4969 sayılı Kanunun geçici 2 nci 82 / 114

83 maddesini n (1) numaralı fıkrası ve bu 83 / 114

84 maddenin (a) fıkrası çerçevesi nde Bakanlar 84 / 114

85 Kurulunca mudilere ve hak sahiplerin e vadeli 85 / 114

86 ödeme yapılması na karar verilmesi halinde, 86 / 114

87 mudiler ve hak sahipleri adına açılacak 87 / 114

88 hesapların rehin, haciz, temlik ve benzeri 88 / 114

89 hukukî ilişkilere konu edilseler dahi 89 / 114

90 vadelerind en önce hesap sahipleri veya hak 90 / 114

91 iddia eden üçüncü kişilere ödenmesi talep 91 / 114

92 edilemez / 114

93 sayılı Kanunun geçici 2 nci 93 / 114

94 maddesin in (3) numaralı fıkrası ile 94 / 114

95 bu maddenin (b) fıkrasında 95 / 114

96 belirtilen hallerin tespiti halinde 96 / 114

97 ilgili kişilere herhangi bir ödeme 97 / 114

98 yapılmaz. 98 / 114

99 f) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği 99 / 114

100 tarihten önce gerçekleş tirilen 100 / 114

101 fiiller nedeniyle, bu Kanun 101 / 114

102 hükümler ine göre Tasarruf Mevduatı 102 / 114

103 Sigorta Fonu tarafında n ödeme 103 / 114

104 yapılması na veya yapılacak olmasına 104 / 114

105 sebebiyet veren kişiler ile bunların 105 / 114

106 eş ve çocukları na ait mal, hak 106 / 114

107 ve alacaklar hakkında da (b) 107 / 114

108 fıkrası hükümler i uygulanır 108 / 114

109 . 109 / 114

110 MADDE 3. - Bu Kanun yayımı 110 / 114

111 tarihinde yürürlüğ e girer. 111 / 114

112 MADDE 4. - Bu Kanun 112 / 114

113 hüküml erini Bakanla 113 / 114

114 r Kurulu yürütür. 114 / 114

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003

Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 Kanun Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kanun No. 5020 Kabul Tarihi : 12.12.2003 MADDE 1.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 286

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 50

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 50 İstanbul, 22 Nisan 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 50 KONU : 6456 Sayılı Kanunla Mali Mevzuatta Yapılan Bazı Değişiklikler Hk. 6456 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 07/01/2007 Tarihli ve 26396 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 06/11/2008 tarih ve 2008/357

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11625 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6327 Kabul Tarihi : 13/6/2012 Yayımlandığı

Detaylı

7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN

7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN 7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Ocak 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26396 YÖNETMELİK Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4706 HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 29 Haziran 2001 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 18 Temmuz

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 12223 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6552 Kabul Tarihi : 10/9/2014 Yayımlandığı

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKĠLMESĠNE VE ZAMANAġIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 01/11/ 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmî

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin

Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Dövize Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Uygulamasına İlişkin Tarih 14/01/2009 Sayı KKDF-1/2009-1 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 62/14 İstanbul, 12.09.14 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Da İçeren 6552 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: Kamuoyunda uzun zamandır beklenen

Detaylı