ÌÅLETMELERDE ÌNSAN KAYNAKLARININ E ÌHTÌYACININ ANALÌZÌ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÌÅLETMELERDE ÌNSAN KAYNAKLARININ E ÌHTÌYACININ ANALÌZÌ"

Transkript

1 Ìåletmelerde Ìnsan Kaynaklarínín Eõìtìm Ìhtìyacínín Analìzì ÌÅLETMELERDE ÌNSAN KAYNAKLARININ E ÌHTÌYACININ ANALÌZÌ ÌTÌM Y KAHRAMAN Qafqaz Üniversitesi Ìktisadi Ìdari Bilimler Fakültesi Bakü - Azerbaycan ZET Ìåletmelerin iç ve dıå çevresinde meydana gelen rekabet åartlarındaki teknolojik ve iletiåim alanlarındaki hızlı geliåme ve deõiåmeler, insan kaynaklarını iåletmeye yabancı hale getirmektedir. Bu yabancılaåma insan kaynaklarını isabetli åekilde eõitiminin önemini bir kez daha hatırlatmıåtır. Yabancılaåmanın önlenebilmesi deõiåme ve geliåmelere uyum saõlamakla mümkün olabilir. Ìnsan kaynaklarının iåletmeye yabancılaåma durumunun ve hangi eõitime ihtiyaç duyduõunun tespiti eõitim ihtiyacı analizi ile mümkündür. Bu çalıåmada insan kaynakları eõitiminin önemi, eõitim faaliyetlerinin kapsamları, farklı düzeylerde eõitim ihtiyacı analizleri ve analiz yöntemleri ele alınmıåtır. A Eõitim ihtiyacı analizi, insan kaynakları, iåletme THE ANALYZE ED CATI NAL NEEDS H MAN RES RCE IN R ANIZATI N S MMARY Organization s internal and external competition condition, rapid changes and development in tecnology and communication field personals from theìr company. This alìenatìon makes education of human resourses very important. This alìenatìon could be prevented by changeness and development. Identification of personal alìenatìon and education requirement can be known by means of educational needs analyze. In this importance of human resource education, capacity of educational activity, educational need analyze in different field and analytical methods are studied. K Educational needs analyze, human resource, organization ÌRÌÅ Çevre åartlarındaki deõiåme, teknolojideki sürekli geliåme, uluslar arası rekabet dolayısı ile insan kaynaklarının günümüzde daha etkin ve verimli kullanılmasını zorunlu hale getirilmiåtir. Geliåmelere ve deõiåmelere uyum saõlayabilmek, rakiplerin önüne geçebilmek için insan kaynaklarının etkin ve verimli istihdamının önemini artırmaktadır. Ìnsan kaynaõının mevcut performansını sürekli iyileåtirmenin yanında potansiyel performansının da ortaya çıkarılması gereklidir. Bunun saõlanabilmesi ise, eõitim faaliyetlerinin birey, grup ve iåletme düzeylerinde gerçekleåtirilmesi ile mümkündür. 31

2 Journal of Qafqaz University Volume III Number I 2000 Eõitim faaliyetlerinden istenilen verimin elde edilebilmesi, bozulan sistemler arası koordinasyonun yeniden düzeltilecek åekilde eõitim programının planlanması, uygulanması ve deõerlendirilmesine baõlıdır. 1 Yoksa, iåletmeler eõitim faaliyetlerine harcadıkları para, zaman ve çabanın karåılıõını tam manasıyla her zaman alamayacakladır. Bu hedeflenen performansa ulaåabilmenin gereklerinden birisi; eõitime katılmıå iågörenin performans düåüklüõü halen devam ediyor ise, bunun sebebi eõitim eksikliõi olmayıp, baåka nedenler olmalıdır. Bir diõer gerek ise eõitime gönderilen insan kaynakları kendisine sorulmadan veya neye ihtiyacı olduõuna bakılmadan gönderildiõinde motivasyonsuzluõa neden olmaktadır. Bu da beklenen performans düzeyini elde etmeye mani olmaktadır. Ìhtiyaçlara göre gerçekçi eõitim ihtiyacı analizi yapılmamıåtır. Eõitimden beklenilen performansı elde edebilmek için eõitim ihtiyacı analizi, ihtiyaçlara uygun yapılmalıdır. Bu çalıåmada bunun nasıl yapılması gerektiõi üzerinde durulacaktır. 1. EÕÌTÌM FAALÌYETLERÌ 1.1. EÕÌTÌMÌN ÖNEMÌ Ìnsan kaynaklarının bilgi, beceri ve yeteneklerinin arttırılması ve geliåtirilmesi amacıyla eõitim programları düzenlenmektedir. Teknoloji, otomasyon, deõiåen deõerler, bilgisayar, iletiåim, bilgi, çevre ve örgütsel deõiåmeler eõitimin önemini arttıran baålıca faktörler olarak sıralanabilir. Deõiåen dünyada eõitim beåikten mezara deyiminde yerini bulduõu gibi kendini iyice kabul ettirmektedir. Hayatta en hakiki müråit ilimdir, rehber ise buna sürekli eõitim ve öõretimle ulaåılabilir. 2 Eõitim faaliyetleri, insan kaynakları performansının sürekli iyileåtirilmesi ve verimliliõinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Bu katkı da eõitim ihtiyaç analizinin baåarılı åekilde gerçekleåtirilmesine baõlıdır. Ìågörenlerin mevcut performansını arttırmak, becerilerini güncelleåtirmek, örgütsel problemleri çözmek, kariyer planlaması yapabilmek, deõiåmelere ayak uydurabilmek hatta rehberlik edebilmek, eõitim faaliyetlerinin önemini arttıran hususlar olmuåtur. 3 Bu kadar önemli olan, iågöreni yakından ilgilendiren eõitim faaliyetleri neleri kapsamalıdır ve hangi aåamalardan geçmelidir. 1 Ìlhan Erdoõan: Ìåletmelerde Kiåi Deõerlemede Psikoteknik, 4. Baskı, Ìstanbul 1990, s Leyla Özyürek: Hizmetiçi Eõitim Programlarının Etkinliõi, Ankara 1981, s Nihat Erdoõmuå: Kariyer Geliåtirmede Uzman Sistemlerin Federesyonu ve Bir Örgütsel Yedekleme Modeli, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamıå Doktora Tezi 1998, s

3 Ìåletmelerde Ìnsan Kaynaklarínín Eõìtìm Ìhtìyacínín Analìzì 1.2. EÕÌTÌM FAALÌYETLERÌNÌN KAPSAMI Günümüzde insan kaynaklarının geliåtirilmesinde hayat boyu", eõitim anlayıåı vurgulanmaktadır. Bu anlayıåa göre insan unsurunun eõitimi, iågören sıfatıyla örgütte geçirdiõi sürenin yanında, hayatın diõer alanlarını da kapsayacak åekilde ele alınmalıdır. Örgütler iågörenin eõitim ve öõretim faaliyetlerine imkan tanımalı, engelleyici olmamalı, destekleyici, motive edici olmalı ve bunu sürekli hale getirmelidir. Eõitim örgütteki tüm iågörenleri kapsamalıdır. Ìågörenlerin hayatlarının tümünü, çalıåma hayatının içini ve dıåını bütün olarak ele almalıdır. Eõitim ihtiyacının belirlenmesi, program geliåtirilmesi, programın uygulanması, deõerlendirilmesi aåamalarında iågörenlerin katılımlarının saõlanması, eõitim çalıåmalarının etkinliõini arttıracaktır. Eõitim ihtiyaçları yönetici, iågören ve iåletme açısından 4 belirlenmeli, mevcutlarla beraber gelecekteki eõitim ihtiyaçları da tespit edilmeli ve çalıåmalarının çerçevesi ona göre belirlenmelidir. Bu çerçeve iåletme, kiåi ve görev aåamaları düzeylerinde incelenecektir TEMEL AÅAMALAR Eõitim, mal/hizmet üretim sürecindeki iyileåtirmeye ve geliåtirmeye maliyetin azaltılmasına, kalitenin ve müåteri memnuniyetinin arttırılmasına yani iåletmenin amaçlarına yönelik olmalıdır. Verimli ve geçerli bir eõitim programının oluåturulabilmesi için, öncelikle iåletme amaçlarına uygun ihtiyaçlar tespit edilmelidir. Tespit edilen ihtiyaç konularına yönelik eõitim programları hazırlanmalıdır. Eõitim programları ilgililere belirlenen gereklere uygun åekilde uygulanmalıdır. Bu uygulamaya konulan programlar sistematik olarak deõerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Eõitim ihtiyacı analizinin yapılması, ihtiyaca göre programların hazırlanması ve uygulamaya konulması, uygulanan programların deõerlendirilmesi iåletme, iå ve kiåisel düzeylerde bilimsel gerçeklere uygun åekilde ele alınmalıdır. Bahsedilen aåamalardan aåaõıda sadece eõitim ihtiyacı analizi aåaması üzerinde ve belirtilen çerçevede durulacaktır ÌÅLETME DÜZEYÌNDE EÕÌTÌM ÌHTÌYACI ANALÌZÌ Ìåletme düzeyinde eõitim ihtiyacı analizinin esas amacı, iåletmede performans düåüklüõünün görüldüõü alanlar ve buna neden olan faktörlerin belirlenmesidir. Ìåletme düzeyinde analiz yapılırken öncelikle örgütün misyon, vizyon, amaç ve stratejileri gözden geçirilir. Bunlar 4 Cahit Tutum: Personel Yönetimi, TODAÌ Yayınları, Ankara 1997, s

4 Journal of Qafqaz University Volume III Number I 2000 iåletmenin bütün birim ve çalıåanları için belirleyici ve yol göstericisi özelliõe sahiptir. Ìåletmenin iç ve dıå çevre faktörleri, iåletmenin etkinliõi, verimliliõi, kültür ve iklimi etkiler. 5 Ìåletmenin ulusal ve uluslar arası dıå çevresi; ekonomik, kanuni, hukuki, siyasi, sosyal, teknolojik ve iågücü alanlarını kapsamaktadır. Ìåletmenin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ile bunları etkileyebilecek muhtemel etkenlerin incelenmesi neticesinde bütün bunları dikkate alan bir eõitim olmalıdır. Ìåletmenin insan kaynakları analizi yapılmalıdır. Personelin istihdamında, belirlenen roller, hiyeraråik durum, rotasyon ve yeni görevlendirmelerde gerekli becerilerin kazandırılması konuları dikkate alınmalıdır. 6 Ayrıca günümüzün globalleåen dünyasında ulusötesi, uluslar arası, çok uluslu åirketler bu faaliyet sahalarının gerekenlerini dikkate alarak iågören istihdam etmeli ve yetiåtirmelidir. Ìåletmenin uzun vadeli eõitim ihtiyaçları insan gücü planlaması çerçevesinde ele alınmalıdır. Ìågücünde artma ya da azalma yönlü meydana gelebilecek deõiåiklikler, yani iågücü devrinden hangi birimlerin etkilenebileceõi, bunun maliyeti nasıl minimize edilebilecektir. Ìågören ihtiyacı iåletme içinden mi, yoksa dıåından mı karåılanacak? Bunlara ne tür eõitimler gerekecek. Eõitim için gerekli olan kaynakların, para ve malzeme gibi sınırlı olduõu durumlarda hangi eõitimlere öncelik verilecek olması kararlaåtırılmalıdır. Eõitim ihtiyacı analizinde iåletmenin, üretim sürecinde standartlarla deõerlendirmeye tabi tutulabilecek nitelik ve nicelikle ilgili durumlara dikkat edilmelidir. Ìåletme karı, israf, iåçilik maliyeti, alet, cihaz ve donanımın kullanımı, bakımı, devamsızlık, iåe geç gelme, iågücü devri, iå kazalarının da incelenmesi, bu perspektiften eõitim ihtiyacının belirlenmesi gereklidir. Ìåletmenin etkililiõini attıracak etkenler; karar verme, sorun çözme, takım çalıåmasına uyumluluk gibi iåletme içindeki farklı hiyeraråik düzey ve bölümlerdeki iågörenlerin eõitime ihtiyaçlarında farklılıklar vardır. Alt kademe yöneticiler daha çok teknik bir eõitime ihtiyaç duyarken, üst kademe yöneticiler daha çok planlama, hedef belirleme gibi konularda eõitime ihtiyaç duymaktadırlar. Cinsiyet ayrımı da eõitim ihtiyacında farklılıklar göstermektedir. Erkek yöneticiler daha çok sözel beceriler, dinleme, empati, duyarlılık, iletiåim gibi konularda eõitime ihtiyaç duyarken, kadın yöneticiler, atılganlık, topluluõa hitap, astlarıyla ve erkek 5 Ömer Dinçer: Stratejik Yönetim ve Ìåletme Politikası, Beta Yayınları, Ìstanbul 1996, s Nihat Erdoõmuå: Ìnsan Kaynaklarının Geliåtirilmesinde Eõitim Ìhtiyaç Analizlerinin Kullanılması, III. Verimlilik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, MPM Yayını, Ankara 1997, s

5 Ìåletmelerde Ìnsan Kaynaklarínín Eõìtìm Ìhtìyacínín Analìzì meslektaålarıyla iliåkiler konusunda eõitime ihtiyaç duymaktadırlar. 7 Ìåletme düzeyinin ardından iå düzeyinde eõitim ihtiyacı analizinin ele alması gerekecektir ÌÅ DÜZEYÌNDE EÕÌTÌM ÌHTÌYAÇLARININ ANALÌZÌ Ìå düzeyinde analiz yaparken iå tanımları, iå gerekleri ve iåin baåarı standartları ortaya konulur. Ìåletme düzeyinde performans düåüklüõü görülen iålerin yapılıåı, iå tanım ve gereklerinde belirlenen standartlarla karåılaåtırılır. Performansın iå tanım ve gereklerinde belirlenen standartların altında olan iåler tesbit edilir. Performans düåüklüõünün nedenleri araåtırılır. Ìålerin yapılıå biçiminden mi yoksa iåi yapan kimselerden mi kaynaklandıõı araåtırılır ve ona göre eõitime gerek olup olmadıõına karar verilir. Halen yapılan ve gelecekte yapılması muhtemel iålerle ilgili gerekli beceri ve performans standartlarına ait bilgiler toplanır. Ìå analizleri, iå tanımları ve iå gereklerine ait belgeler, kullanılan teknoloji ve üretim süreci yönergeleri de eõitim ihtiyaçları analizine kaynak olabilir. Deõiåimin yavaå olduõu rutin iålerde iå tanım ve gerekleri yoluyla baåarı standartlarını belirlemek kolay olmaktadır. Deõiåimin hızlı olduõu bazı iå alanlarında iåin yapısı ve gerekleri de hızlı deõiåtiõinden bu deõiåim süreci esnasında baåarı standardını geliåtirmek güçleåmektedir. Ìå düzeyinde eõitim ihtiyacı analizinden sonra kiåi düzeyinde analiz ele alınmalıdır KÌÅÌ DÜZEYÌNDE EÕÌTÌM ÌHTÌYACI ANALÌZÌ Bir iågörenin iåine genel yaklaåımını tutumları belirler. Ìågörenin iåine karåı olumlu tutum kazanmasında önemli yöntemden birisi; iåine karåı olumlu tutum sergileyen grubun içinde iåbaåı eõitimi yapmasıdır. Ya da deneyimli, rehberlik yapacak bir yönetici ile beraber çalıåarak olumlu tutum kazanmasıdır. Diõer yollar ise; örnek olay çözme, duyarlılık, atılganlık gibi iå dıåı eõitimlerle tutum eõitimi yapılabilir. Ìågörene hizmet içi eõitim yoluyla bazı tutum ve beceriler kazandırılabilir. Bunların ilki temel becerilerdir. Temel konularda iågörenlerin performansını arttırmaya ve deõiåen teknolojiye uyum saõlamaya yönelik becerilerdir. Ìkincisi iletiåim becerileridir. Ìnsan iliåkilerini geliåtirme, liderlik, tartıåma gibi konularda özellikle alt ve orta kademe yöneticilerine kazandırılacak becerilerdir. Üçüncüsü; deõiåen ve 7 Aysun Özyurt: Ìnsan Kaynakları Eõitimine Genel Bakıå-II Eõitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Human Resources, Aralık 1997, Yıl 2, Sayı 2, s

6 Journal of Qafqaz University Volume III Number I 2000 karmaåıklaåan çevreye uyum saõlamak, özellikle üst yöneticiler için yaratıcılık ve giriåimcilik becerilerinin kazandırılmasıdır. 8 Kiåi düzeyinde iågörenin eõitime ihtiyacının tespiti yapılabilmesi için mevcut performansı ile potansiyel performansı ele alınmalıdır. Bunu tespit etmenin yolları aåaõıda zikredilmiåtir. 1. Nitel ve nicel olarak iågörenin performansının deõerlen-dirilmesidir. Belirlenen standartlar ile gösterilen performans düzeyi arasında bulunan herhangi bir farklılık, muhtemel eõitim ihtiyacını gösterir. Eõitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik bir performans deõerlemesinde söz konusu olacak iå için sahip olunması gerekenlerle, sahip olunan bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki farkın belirlenmesi amaçlanmalıdır. 2. Ìågörenlerin eõitim ihtiyaçlarının kendi kendilerine belirlemesi, iågörenlerin katılabilecekleri kurslara yönelik bir liste verilir, katılmak istedikleri kurs olup olmadıklarını belirtmeleri istenir. Ya da iågörenlerin hangi konularda eõitime ihtiyaç duyduklarına iliåkin bir anket doldurtturulur. Ya da yönetici elemanlarının zorla bir eõitim programına gönderebilir ki bu yöntemle yapılan eõitimde iågörenin motivasyonu düåük olduõundan öõrendiklerini iåe aktarmada problemler ortaya çıkabilir. 3. Tutum ölçekleri; Astları tarafından deõerlendirilen yöneticinin örgüt içindeki diõer amirlerden hangi konularda daha düåük puan aldıõını bularak eõitim ihtiyacı belirlenebilir. 4. Yeterliliõe dayalı deõerlendirme; Ìåler uzmanlık alanına göre sınıflandırılır, iåin gerektirdiõi kritik beceriler belirlenir, rehber olabilecek yeterlilik formları geliåtirilir, formlara göre deõerlendirme yapıldıktan sonra ayrı ayrı her personel için özel bir geliåim planı hazırlanır. Kiåi düzeyinde analizde kiåilerin deõer, ihtiyaç ve beklentilerine de bakılmalıdır. Bunlarla kiåinin performansı arasında iliåki kurulur. Ìåin deõerleri ile kiåinin deõer, ihtiyaç ve beklentileri arasındaki uyum ölçüsüyle doõru orantılı olarak performansta deõiåiklikler görülür. 9 Kariyer planları da bu analiz sürecinde önemli bir olgudur. Bireysel kariyer planlarıyla örgütsel kariyer planları uyumlu hale getirilerek kiåiiåletme bütünleåmesi saõlanmaya çalıåılır. Analiz neticesinde iågörenler yetersiz, yeterli ve yeterlinin üstü olarak üç grupta toplanabilir. Üç grup 8 Aysun Özyurt: a.g.m., s

7 Ìåletmelerde Ìnsan Kaynaklarínín Eõìtìm Ìhtìyacínín Analìzì içinde ayrı ayrı eõitim ve terfi usulleri belirlenir. 10 Ìåletme, görev ve kiåi düzeylerinde gerçekleåtirilen eõitim ihtiyacı analizin ulus düzeyinde de ele alınması gereklidir. Sınırların küçüldüõü günümüz dünyasında bu bir gerekliliktir ULUS DÜZEYÌNDE EÕÌTÌM ÌHTÌYACI ANALÌZÌ Ulus düzeyinde eõitim ihtiyacı analizi yapılırken kamu, özel ve gönüllü kuruluå sektörleri olarak her biri kendi içinde bunu gerçekleåtirmelidir. Bu sektörler ulus düzeyinde iç ve dıå çevredeki deõiåme ve geliåmeleri iyi analiz etmeleri gerekir. Bu çalıåmada gönüllü kuruluåların iåletmeleri hariç diõer birimleri ve kamu sektörü konunun dıåındadır. Ìåletme düzeyinde yapılacak analizde ulus çapındaki sosyo-ekonomik, hukuki, içtimai, endüstri, iletiåim, kültür ve teknoloji alanındaki deõiåme, geliåme ve ilerlemeler eõitim programlarını müspet ya da menfi yönde etkilemektedirler. Ìåletmeler kendi dünyalarında gerçekleåen bu deõiåme ve geliåmeleri dikkate alarak eõitim programı gerçekleåtirmeli-dirler. Ìåletmeler faaliyet gösterdikleri alanlardaki endüstriyel ve teknolojik yenilikleri takip ederken buna iågörenini de adapte etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu adaptasyon ise özel olarak hazırlanan adaptasyon eõitim programları düzenleyerek gerçekleåtirilebilir. Ìåletmeler temel girdileri olan iågücü piyasasını sıkı takip etmelidir. Ìågücünün niteliõinde meydana gelen deõiåiklikler, sektördeki iågücü devir oranları eõitim yaptırmada dikkate alınmalıdır. Ìåletmeler bu deõiåikliklere uyum saõlayabilmeyi kolaylaåtıracak etkenlerin temelinde, nitelikli ve potansiyele sahip iågücünün var olduõunu bilmelidir. Ìåe personel alımı aåamasından baålayıp, iåe göre eleman alma yerine, uzun vade dikkate alınarak iågücünün potansiyeline önem verilmelidir. Nitelikli ve iåletmenin gerektirdiõi potansiyele sahip iågücü; deõiåiklilere daha kolay ve daha az maliyetle uyum saõlayabilecektir. Verilen eõitimin çıktısı ise maliyetini karåılamanın ötesinde daha net performans artıåına sebep olacaktır ULUSLARARASI DÜZEYDE EÕÌTÌM ÌHTÌYACI ANALÌZÌ Uluslar arası düzeyde ise konu daha farklıdır. Ulus ötesi ve uluslararası faaliyette bulunan iåletmeler eõitim ihtiyacı analizlerini ulus düzeyinde yaptıõı analizlerinin tamamını aynı åekilde uluslar arası düzeyde de yapmaları gerekmektedir. Ulus ötesi ve uluslar arası åirketler, faaliyette bulundukları ya da bulunacakları ülkenin içinde bulunduõu uluslar arası ekonomik, siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel alanlardaki 10 Nihat Erdoõmuå: Ìnsan..., a.g.m., s Gültekin Yıldız: Ìåletmelerde Ìågören Yönetimi, Adapazarı 1989, s

8 Journal of Qafqaz University Volume III Number I 2000 antlaåmalarıyla, geliåmeler ve deõiåmelerle yakından ilgilenirler. Bunun için ulus ötesi åirketler eõitim ihtiyacı analizlerini yaparken iåletme, iå ve kiåisel düzeyde yaptıkları çalıåmaları daha global düåünüp uluslar arası deõiåkenlere de yer vermelidirler. Ìågörenlerin bu åartlarda faaliyette bulunabilecek tutum, beceri ve aktiviteleri eõitim yoluyla kazandırılabilecektir. Ulus ötesi faaliyette bulunan iåletme, faaliyette bulunduõu sektör-le ilgili uluslar arası pazarda ki iå çevresini, rakiplerini, tedarikçilerini, sosyokültürel çevreyi, teknolojik, ekonomik, hukuki- politik çevreleri dikkate almalıdır. 12 Bu çevre faktörlerini göz önüne alarak iågörenini, yöneticisini hatta yakın çevresinde tedarik ve pazarlamacılarını bu åartlara uygun åekilde eõitmelidir. Uluslar arası iåletmenin konusuna giren, iågörenlerin uluslar arası faaliyette bulunabilmesi için buna yönelik adaptasyon eõitimleri verilmelidir. faaliyette bulunulacak ülke ya da ülkelerin yukarıda bahsedilen faktörler dikkate alınarak eõitim ihtiyacı tespit edilip ona uygun eõitim verilmelidir. Uluslar arası iåletme yöneticisi ve iågörenleri faaliyette bulundukları ülkenin dilini, dinini, kültürünü, siyasi yapısını, hayat standardı düzeyini vs. bütün bu åartları dikkate alarak faaliyetlerini sürdürmek zorundadır. Yoksa baåarılı olması imkansızdır. Böyle yabancı ülkelerde faaliyette bulunacak iåletmenin iågörenleri de daha önceden uluslararası düzeyde faaliyette bulunan iåletmenin tespit ettiõi eõitim ihtiyacı analizine uygun olarak eõitime tabi tutulacaktır. Ancak bu åartlarda baåarılı olunabilir. 13 Ìåletmenin baåarılı olabilmesinin temel åartlarından birisi olan eõitim ihtiyacı analizi hangi yöntemlerle tespit edilecektir. Çokuluslu åirketlerde eõitim ihtiyacı ve analizi ise ulusötesi åirketlerdekinden daha çok ehemmiyet arzetmektedir. Çok uluslu åirketlerin genelde üst yönetimi özelde tüm iågörenleri birden çok ulusa mensup olabilir. Bu nedenle iågörenler beraber çalıåtıkları personelin milliyetlerinden, örf, adet ve kültürlerinden kaynaklanan özellikler konusunda bilgilendirilmeli hatta eõitilmelidir. Bunun dıåında iåletmenin faaliyette bulunduõu ülke hakkında da yine iågörenlerin bilgi sahibi olmaları saõlanmalıdır. Çok uluslu iåletmelerin baåarılı olabilmeleri için bunlar gerek åartlardır. Bütün bu eõitim ihtiyaçlarının tespit edebilmek için yöntemler aåaõıda sıralanmıåtır. 12 Ömer Dinçer: a.g.e., s Recai Coåkun: Uluslar arası Ìåletme, Basılmamıå Ders Notları, Sakarya

9 Ìåletmelerde Ìnsan Kaynaklarínín Eõìtìm Ìhtìyacínín Analìzì 2. EÕÌTÌM ÌHTÌYACI ANALÌZ YÖNTEMLERÌ 2.1. GÖZLEM En sık kullanılan yöntemlerden birisi gözlemdir. Ìågörenler iåbaåında gözlemlenerek baåkaları ile iletiåim ve iå davranıåları açısından eksik ve belirsizlikleri belirlenmeye çalıåılır. Yöneticilerin iåyerinde dolaåırken veya astlarıyla iliåkilerinde eõitim ihtiyacını fark ettikleri kolay bir yöntemdir. Ìå akıåını aksatmaması, problemli durumlarla ilgili doõrudan bilgi saõlaması, ek maliyet getirmemesi açısından avantajlıdır. Ancak elde edilen malumatların sadece iå ortamı ile sınırlı olması, yöneticilerin gözlemleme konusunda yetersiz kalması, iågörenlerin gözlendikleri esnada asıl davranıålarından farklı davranmaları ihtimali, bu yöntemin dezavantajlarıdır ÌÅLETME KAYITLARI En çok kullanılan yöntemlerden birisi de iåletme kayıtlarından yararlanmadır. Organizasyon åeması, el kitapları, örgüt politikası, bütçe, devamsızlık oranları gibi veriler kullanılır. Bunlara ulaåmak kolay ve objektif verilerdir. Ancak geçmiåi verdikleri için dezavantajlıdır, geleceõe yönelik kullanılabilmesi için iyi analizcilere ihtiyaç vardır ANKET Eõitim ihtiyacını belirlemede anketler ilgili iågören ve yöneticilerin tamamına uygulanırken, bazı durumlarda örnekleme yoluyla seçilecek temsil gücü yüksek daha az sayıda kiåiye anket uygulanarak eõitim ihtiyaçları belirlenmeye çalıåılır. Bir çok kaynakta anket yoluyla bilgiye ulaåmanın kolay ve avantajlı taraflarının varlıõı sayılmaktadır. Bu yönteminde kendi içinde dezavantajları da vardır. Anket çok bilinen bir konu ve eõitim ihtiyaçları analizi konusunun esasını teåkil etmediõinden bu konu kısaca belirtilmiåtir GÖRÜÅME Planlı, plansız, baskılı grup ve karma gibi deõiåik görüåme biçimleri vardır. Görüåme iågören ve yöneticilerin tamamıyla yapılabileceõi gibi bütünü temsil edebilen bir grupla da yapılabilir. Görüåme esnasında eksiklikler tesbit edilerek eõitim ihtiyacı belirlenmeye çalıåılır. Bunun baåarısı görüåmeyi gerçekleåtirenlerin becerileriyle büyük ölçüde sınırlıdır. 14 Nihat Erdoõmuå: Ìnsan... a.g.m., s

10 Journal of Qafqaz University Volume III Number I GRUP TARTIÅMASI Grup halinde amaç belirleme ve problem çözme gibi maksatlar için grup tartıåması kullanılır. Grup karar verme süreci teknikleri kullanılır. Problem çözmede, grup içinde bazı tutum ve davranıåların kazanılması açısından faydası olduõu kadar deõerlendirilmesi de oldukça zordur DANIÅMAN Eõitim bölümünün olmadıõı iåletmelerde eõitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde hariçten çaõrılan danıåmanların yardımına ihtiyaç duyulur ve bu ihtiyaç dıåarıdan destekli giderilmeye çalıåılır. Bu danıåmanların zengin tecrübeye sahip olması ve iåletme içi olaylara karåı tarafsız olması gibi özellikleri avantaj olmasına raõmen iåletmeyi tam olarak içerden tanıyamama riski ile karåı karåıyadırlar TESTLER En güvenilir ihtiyaç belirleme yöntemidir. Hazırlanması, uygulanması ve deõerlendirilmesi zaman alıcıdır. Bilgilerin geçerliliõi ve güvenirliliõi açısından gerçek ihtiyaçların belirlenmesinde kullanılabilecek en temel yöntemdir. Ìhtiyaç duyulan bütün konular için hazır o åartlara uyan testlerin olmaması bir dezavantajdır YAZILI MEDYA Endüstri ile ilgili ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuki haberler, yazılar, profesyonel dergiler ve iåletme içi bültenlerdeki bilgiler kullanılabilir. Bunlar derlenip kullanılabilir hale getirilmesi durumunda fayda saõlayabilir. Güncel bilgileri içerirler. Bu yönüyle en son bilgilere ulaåma açısından avantajlıdırlar. Bütün bu yöntemlerin her birinin kendi içerisinde avantajlı ve dezavantajlı tarafları bulunmaktadır. Onun içindir ki sadece bir yöntemle eõitim ihtiyacını belirleyip analizini yapma yerine birden fazla yöntem kullanarak dezavantajlı tarafları bertaraf edilebilir ya da en aza indirilebilir. Bundan sonra konuyu åu åekilde sonuçlandırmak mümkündür. 40

11 Ìåletmelerde Ìnsan Kaynaklarínín Eõìtìm Ìhtìyacínín Analìzì SONUÇ Ìåletmelerde insan kaynaklarının etkinlik ve verimliliõini arttırmaya yönelik çeåitli faaliyetler vardır. Bunlardan bir tanesi de eõitimdir. Gerçekleåtirilen eõitimin etkin ve verimli olabilmesi için belli aåamalardan geçmesi gereklidir. Bunlar eõitimin ihtiyacını belirleme, planlama, programlama ve deõerlendirmedir. Eõitimin maksada uygun olabilmesi içinde en baåta eõitim ihtiyacının doõru tespit edilmesi, bu da analizin doõru gerçekleåtirilmesi ile mümkündür. Eõitimin konusu ihtiyaç analizinin yapılıåı ve sonrasında ki aåamalarla doõrudan ilgilidir. Eõitim ihtiyacı analizi neticesinde; mevcut problemin ya da performans düåüklüõünün sebepleri, eõitim yoluyla giderilip giderilemeyeceõi belirlenir. Eõer eõitimle ortadan kaldırılabilecekse, ihtiyaçlara cevap verebilecek unsurlar belirlenerek program oluåturulur. Eõitim ihtiyaçları analizi neticesinde elde edilen veriler, program oluåturulurken temel olarak kullanılır. Ìnsan kaynaklarını geliåtirmede kullanılan çalıåmalarda, eõitim ihtiyacı analizi, çok önemli yere sahiptir. Ìhtiyacın doõru tespiti, doõru programların oluåturulmasına, doõru oluåturulan programların performans düåüklüõünün izalesine, bu da iåletmelerin performansını arttırmasına neden olacaktır. Eõitim ihtiyaçları analizinin, bu döngü içerisinde önemli bir yere sahip olduõu ortaya çıkmaktadır. 41

12 Journal of Qafqaz University Volume III Number I 2000 KAYNAKLAR Aysun Özyurt: Ìnsan Kaynakları Eõitimine Genel Bakıå-II Eõitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Human Resources, Aralık 1997, Yıl 2, Sayı 2 Cahit Tutum: Personel Yönetimi, TODAÌ Yayınları, Ankara 1997 Gültekin Yıldız: Ìåletmelerde Ìågören Yönetimi, Adapazarı 1989 Ìlhan Erdoõan: Ìåletmelerde Kiåi Deõerlemede Psikoteknik, 4. Baskı, Ìstanbul 1990 Leyla Özyürek: Hizmetiçi Eõitim Programlarının Etkinliõi, Ankara 1981 Nihat Erdoõmuå: Ìnsan Kaynaklarının Geliåtirilmesinde Eõitim Ìhtiyaç Analizlerinin Kullanılması, III. Verimlilik Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, MPM Yayını, Ankara 1997 Nihat Erdoõmuå: Kariyer Geliåtirmede Uzman Sistemlerin Federesyonu ve Bir Örgütsel Yedekleme Modeli, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamıå Doktora Tezi 1998 Ömer Dinçer: Stratejik Yönetim ve Ìåletme Politikası, Beta Yayınları, Ìstanbul 1996 Recai Coåkun: Uluslar arası Ìåletme, Basılmamıå Ders Notları, Sakarya

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ 761 HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMALARININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ Mustafa ÖZTÜRK *, Süleyman SANCAK ** ÖZET En yaygın ve kapsayıcı ifadeyle, özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş veya

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTLERDE İŞGÖREN MOTİVASYONU SÜRECİ Adem ÖĞÜT * Tahir AKGEMCİ ** M. Tahir DEMİRSEL *** ÖZET Küresel rekabet ortamında örgütlerin rakip işletmelerin önünde

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB İŞ PLANI DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER. Ahmet CAN Uzman Yardımcısı. Mart 2004 ANKARA GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ İŞ PLANI REHBERİ Ahmet CAN Uzman Yardımcısı Mart 004 ANKARA İÇİNDEKİLER. İŞ PLANI NEDİR?.... İŞ PLANININ KULLANIM ALANLARI... 3. İŞ PLANININ FAYDALARI...

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım;

Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi İle Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi BAHA KARAÇOLAK M.FURKAN ÜNAL İÇİNDEKİLER 1 Amaç ve

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı