Ġstanbul da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: MĠMARLIK. Sektörel AraĢtırma Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġstanbul da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: MĠMARLIK. Sektörel AraĢtırma Raporu"

Transkript

1 Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 Ġstanbul da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: MĠMARLIK Temel Yapısal Özellikler, Fırsat ve Tehditler, Politika Önerileri Sektörel AraĢtırma Raporu Dr. Ebru SEÇKĠN Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Aralık 2010

2 Yasal Uyarı Bütün hakları saklıdır Bu eserin bir kısmı ya da tamamı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Bilimler Akademisi nin izni olmadan hiçbir Ģekilde çoğaltılamaz ve kopya edilemez. Raporda ileri sürülen görüģlerin sorumluluğu yazara aittir. Yayın ve yazar adı kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. I

3 SunuĢ Bu belge, Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti Ajansı desteği ile Ġstanbul Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yürütülen İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 Projesi kapsamında derlenen seriden biridir. Projenin iki ayağından biri olan Kültür Ekonomisi Envanteri, 21. yüzyıl Ġstanbul unun büyüme akslarından biri olan kültür alanının geliģtirilmesi için gerekli adımlara iģaret etmek üzere tariflenmiģ kapsamlı bir veri araģtırma, haritalama ve değerlendirme çalıģmasıdır. Bünyesinde bir çok uzman ve akademisyeni bir araya getiren söz konusu envanter çalıģması ile ilk defa hem kamu sektörü, hem özel sektörü kapsayarak Ġstanbul un kültür-sanat varlıklarının, mirasının ve ekonomisinin bir fotoğrafı çekilmiģ olmakta ve toplanan verilerden yola çıkarak 21.yüzyıl baģında Ġstanbul un bir kültür baģkenti olarak ilerlemesi için atılması gereken adımlara ve politikalara önerilerde bulunulmaktadır. Mimarlık, kentin ekonomisi için önemli bir zincirin parçası hatta baģlangıç noktasıdır. Mimarlık, tasarımla yaratılan artı değer ve inģaat gibi ekonomik olmayan sektörlerle kurulan karģılıklı iliģkisi ile Ġstanbul da kültür ekonomisini döndüren en eski çarklardan birisidir. Diğer bir ifade ile yaratıcı kısmı ağır olan bu faaliyet, üretimle desteklenmekte ve yerel ekonomiyi canlandırmaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra yapılı çevre üzerinden değer elde etmenin farkına varan büyük ölçekli yapı Ģirketleri, mimarlığı bir araç olarak daha fazla kullanmaya baģlamıģtır. Bu geliģimle beraber, mimarların kentsel mekanın Ģekillenmesindeki rolü artmıģ ve yapı sektörü her geçen gün büyümüģtür. Ġstanbul un Türkiye de mimarlığın en önemli merkezi olması bu rapor kapsamında elde edilen niceliksel ve niteliksel verilere dayanılarak ortaya konulmaktadır. GeçmiĢten gelen bir mimari mirası bünyesinde barındırmanın avantajlarına sahip olan Ġstanbul, bu avantajını günümüzde halen modern mimari anlamında da sürdürmektedir. Bu rapor sonucunda, mimarlık faaliyetinin kentteki etkilerini ele almak ve sektörün geliģmesi için önerilerde bulunmak hedeflenmektedir. ASU AKSOY ZEYNEP ENLĠL II

4 TeĢekkür Bu çalıģmanın araģtırma sürecindeki en büyük zorluklarının baģında istatistiki açıdan verilerin yeterli düzeyde olmaması gelmektedir. Bu doğrultuda mülakatlara temellenen bir çerçevede niteliksel bir inceleme yöntemi benimsenmiģtir. AraĢtırma süreci boyunca verdikleri desteklerden, paylaģtıkları bilgilerden dolayı TMMOB Mimarlar Odası Ġstanbul Büyükkent ġubesi temsilcilerinden Mimar Mücella Yapıcı ve Mimar Fikret Oğuz a, Arkitera Mimarlık Merkezi yöneticilerinden Mimar Ömer Kanıpak, Yapı Endüstri Merkezi yöneticilerinden Mimar BarıĢ Onay a, bunun yanı sıra görüģmeyi kabul eden sektörün önde gelen mimarları arasında yer alan Aytaç Manço, Ersen Gürsel, ġevki Pekin, Emre Arolat, Ertun Hızıroğlu, Esra Hasol, Can Çinici, Feyhan Ġnkaya, Filiz Usluer e teģekkür etmek istiyorum. Ayrıca, çalıģmanın baģından sonuna kadar olan süreçte verdikleri katkı ve yönlendirmelerinden dolayı proje koordinatörleri Doç. Dr. Zeynep Enlil ve Doç. Dr. Asu Aksoy a, son okumayı özveri göstererek, yoğun çalıģma temposu içinde olmasına rağmen yapan Doç. Dr. Ġclal Dinçer e teģekkürlerimi sunarım. EBRU SEÇKĠN III

5 Summary ARCHITECTURE SECTOR IN ISTANBUL Architecture is defined in various ways, such as the art of building, life that turns into form, and a cultural, predominantly fine arts activity that includes the design and production of buildings and cities. As understood from these definitions, an architect is an artist who designs structures. Architecture is part of the process that covers not only design but also production and use. Any architectural design could only be transformed into an architectural product by means of financial resources. This requires the establishment of a strong link between the construction sector, which is not a part of creative industries. The changes that started to take place in the 1980s in economics and politics affected also the building industry and architectural. The first is the emergence of city marketing strategies through the built environment, city branding with architectural products, the transformation and regeneration of the built environment, and design of new spaces. The second is the change of actors of the construction sector. While prior to the 1980s the public sector had a dominant role in building production, the following period faced the increasing importance of the role of the large capital construction companies and real estate partnerships. The third one is marked by the significant increase in large-scale public investments in the periphery, expansion of cultural heritage protection in urban areas, and the emphasis placed on renovation and regeneration projects, restoration and urban design in the historical urban fabric. Especially during this period, similar building production is observed in different locations. As the construction companies started to assume the role of the architect, the user and the architect became distant. With a noteworthy architectural heritage, Turkey in recent years has managed to make a name for itself in the international arena with its architects. These architects do so by both winning international awards and preparing projects in foreign countries. On the one hand, there are the architects that become prominent with creativity, on the other, there is the urban environment composed of identical buildings, produced with the logic of mass production. In this context, the change in architecture will be recounted and architecture will be analyzed quantitatively and qualitatively. By putting forth the opportunities and threats in the industry, suggestions will be made that could guide public policies. IV

6 ĠÇĠNDEKĠLER SunuĢ... II TeĢekkür... III Summary... IV Ġçindekiler V Kısaltmalar.... VI ġekil, Tablo ve Kutular Listesi VII 1. GĠRĠġ TÜRKĠYE DE MĠMARLIĞIN TARĠHSEL GELĠġĠM SÜRECĠ Öncesi Dönemde Mimarlık Sonrasında Yapı Üretim Sürecindeki Aktörlerdeki DeğiĢim Bağlamında Mimarlık MĠMARLIK FAALĠYETĠNĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ Mimarlık Faaliyetinin Büyüklüğü Mimarlık ve Ġlgili Diğer Faaliyetler Arasındaki ĠliĢki Ağı Mimarlık Bürolarının Yapısal Özellikleri Mimarlık Faaliyetinde Ġlgili Aktörler ve Rolleri Mimarlık Faaliyetindeki Bilgi PaylaĢım Ortamı Mimarlık Faaliyetinin Yerseçim Eğilimleri ve Mekansal YoğunlaĢmaları YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN MĠMARLIK MĠMARĠ EĞĠTĠM ALTYAPISI AÇISINDAN ĠSTANBUL MĠMARLIK FAALĠYETĠNĠN ÖNÜNDEKĠ FIRSAT VE TEHDĠTLER Yaratıcı Kapasitesinde Etkili Olan Faktörler ĠĢ Bağlantılarının Kurulmasında Etkili Olan Faktörler Bilgi PaylaĢım Ortamının OluĢturulmasında Etkili Olan Faktörler ÖNERĠLER KAYNAKÇA V

7 Kısaltmalar GYO ĠTO SMD TOKĠ TÜĠK YEM SGK Gayrimenkul Yatırım Ortakları Ġstanbul Ticaret Odası Ġstanbul Serbest Mimarlar Derneği Türkiye Toplu Konut Ġdaresi Türkiye Ġstatistik Kurumu Yapı Endüstri Merkezi Sosyal Güvenlik Kurumu I

8 ġekil, Tablo ve Kutular Listesi ġekil 1 : Ġstanbul da 2000 Yılından Sonra ÜretilmiĢ Konut Projelerinin Mekansal Dağılımı 4 ġekil 2 : Mimarlıkta dönemlere göre öne çıkan özellikler... 7 ġekil 3 : Mimarlar Odası Ġstanbul ġubesine Kayıtlı Tescil Sayılarının (Firma) Yıllara Göre DeğiĢimi... 7 ġekil 4 : Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı mimarlık ve mühendislik faaliyetlerindeki firma sayısı (Türkiye ve Ġstanbul)... 9 ġekil 5 : Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı mimarlık ve mühendislik faaliyetlerindeki firmalarda çalıģan sayısı (Türkiye ve Ġstanbul) ġekil 6 : Mimarlar, mühendisler ve benzeri teknik elemanların iģteki konumuna göre yıllara göre değiģimi ġekil 7 : Değer zinciri içinde mimarlığın diğer sektörlerle iliģkisi ġekil 8 : Mimarlıktaki değer zinciri ġekil 9 : Mimarlık içindeki farklı katmanlar ġekil 10: Yıllara Göre Açılan YarıĢma Sayıları ġekil 11: Ġstanbul daki Mimarlık Faaliyetinde Bulunan Firmaların Ġlçelere Göre Dağılımı ġekil 12: Ġstanbul daki Mimarlık Faaliyetinde Bulunan Firmaların Mahallelere Göre Dağılımı. 21 ġekil 13: Ġstanbul daki Mimarlık Faaliyetinde Bulunan Firmaların Ġlçelere Göre Dağılımı Tablo 1: Ġstanbul daki kentsel yenileme, restorasyon ve kentsel tasarım çalıģmaları... 6 Tablo 2: Yıllara Göre ĠnĢaat ve Mimarlık, Mühendislik ve Ġlgili Teknik DanıĢmanlık Faaliyetlerdeki Yerel Birim ve ÇalıĢan Sayısı, Türkiye ve Ġstanbul... 9 Tablo 3: Nüfusun Son Hafta Tuttuğu ĠĢe Göre Dağılım, Ġstanbul Tablo 4: Mimarlıkla ilgili düzenlenen etkinliklerin türleri ve isimleri Tablo 5: TMMOB Mimarlar Odasının ġubelerine göre üye ve tescilli üyelerin dağılımı Tablo 6: Üniversitelere Göre Mimarlık Fakültelerindeki Bölümlerin Öğrenci Kontenjan Sayısı ve KuruluĢ Yılı Tablo 7: Mimarlık Eğitimi Veren Kursların Öğrenci Kontenjan Sayısı ve KuruluĢ Yılı Kutu 1 : TOKĠ Uygulamalarına EleĢtirel BakıĢ... 5 Kutu 2 : Büyük Ölçekli Mimarlık Bürosu Örneği Kutu 3 : Ġhale Sistemindeki Eksiklik II

9 1. GĠRĠġ Mimarlık, insanların yaģamını kolaylaģtırabilmeleri ve barınma, eğlenme, dinlenme, çalıģma gibi eylemlerini sürdürebilmeleri için mekanları düzenleme sanatı ; yapı sanatı olarak tanımlanmaktadır. Henri Watton, mimarlığın, kullanıģlılık, sağlamlık, güzellik olmak üzere üç koģula yanıt vermesi gerektiğini belirtmekte, Frank. L. Wright, mimarlığı biçim haline gelmiģ yaģam olarak ifade etmektedir. Mimarlık aynı zamanda, toplum yapısına, toplumun gereksinmelerine, teknolojik geliģmelere çok yakından bağlı bir ekonomik faaliyettir. Doğan Hasol un Ansikopedik Mimarlık Sözlüğünde mimar, yapıların tasarımını yapıp uygulanmasını yöneten sanatçı ve teknik konulara hakim bir kiģidir. Yapıların giderek karmaģık bir biçimde üretimi, mimarı yapı tasarımının yanı sıra, strüktür, ısıtma, havalandırma, aydınlatma, sıhhi tesisat gibi teknik konularda genel bilgi sahibi olmasına ve bütün bu alanların uzmanları ile iģbirliğine itmiģtir 1. 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun metninin amaç bölümünde mimarlık...toplumsal yaģamın ve kültürün maddi ve moral gereksinmelerine göre yapı, toplu yapı ve kent biçimlendirmesi, tasarımı, üretimi, kullanımı ve yeniden kullanımı kolektif süreçleri ve sonuçlarını kapsayan güzel sanatlar ağırlıklı bir kültür faaliyeti 2 olarak tanımlanmaktadır. Mimarlık kendine özgü kimlikler yaratarak mekana anlam katmada oldukça önemli bir noktadadır. Hem hayat tarzının simgesi olan mimari ürünlerin üretilmesi ile kentsel imaj yaratmada hem de yaģam kalitesini artırmada mimarlık faaliyetinin geliģmiģliği önemlidir. Mimarlık temelde yararlılık, iģlevsellik, dayanıklılık, kaynakların verimli bir Ģekilde kullanılması ilkelerine temellenen bir çizgide yapı üretimini meydana getirmektedir lerden sonra serbest piyasa ekonomisinin yönlendirdiği bir dünya düzleminde kentler, rekabet etme avantajlarını mekansal stratejilere dayandırmıģtır. Özel sektör aracılığı ile kent çeperinde üretilen yüksek standartlarda, lüks konut projeleri, kentsel yerleģik alanda ise yenileme projelerinin varlığı kentsel toprak üzerinden kazanılan artı değere verilen önemin bir göstergesidir 3. Bu geliģimle beraber, mimarların kentsel mekanın Ģekillenmesindeki rolü armıģ ve yapı sektörü her geçen gün büyümüģtür. Türkiye de yapı sektöründe özellikle 1980 lerden sonraki hızlı büyüme ve tasarımın yarattığı artı değerin farkına varılması, mimar tarafından tasarlanan yapı sayısını artırmıģtır. Yapı üretim sürecinde mimar ile yapı Ģirketleri arasındaki iliģki de böylelikle daha da güçlenmiģtir. Bu açıdan mimarları tek baģına diğer bir ifade ile yapı üretim sürecindeki aktörlerden bağımsız Ģekilde incelememek gerekir. Yapı üretim sürecindeki aktörler ve aralarındaki iliģki ağı dikkat çekici bir Ģekilde 1980 lerden sonra değiģmiģ ve bu değiģim yapılı çevreye doğrudan yansımıģtır. Büyük ölçekli ve seri üretim mantığındaki yapı üretimi belirgin bir Ģekilde kendini göstermeye baģlamıģtır. Bu dönemde Türk mimarlar, yurt dıģı piyasalara girmeye baģlamıģ, uluslararası yarıģmalarda ödüller kazanmıģlardır. Bu durum, Türkiye deki mimarlığın, uluslararası düzlemde rekabet etme potansiyeli olduğunu göstermektedir. 1 Hasol, D. (1990) Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, Ġstanbul 2 ġentek, A., Ceylan, B., Kayın, E., Madran, E., Cengizhan, M., Mutlu, N., Esin, N., Oğuz, F., Mazlum, S., Tağmat, T. (2009) Türkiye de Mimarlık 2009, TMMOB Mimarlar Odası, Editör: Bülend Tuna, Mimarlar Odası Yayınları, Yalçın Matbaacılık, Ankara, Dinçer, Ġ. (2010) Türkiye'de 1980 Sonrası Yapısal DönüĢümün Mekânsal Ġzlerine Bir Örnek: Yenileme Alanları, Mimarlık Dergisi, Sayı: 352, Mimarlar Odası Yayını, Mart-Nisan

10 Bu doğrultuda çalıģma kapsamında mimarlık, yaratıcı olmayan ekonomik faaliyetlerle birlikte ele alınmıģtır. Ġstanbul da mimarlık faaliyeti, hem niteliksel hem de niceliksel verilere dayalı olarak incelenmiģ, mimarlık faaliyetinin yaratıcı kapasitesinde, iģ bağlantılarının kurulmasında, bilgi paylaģım ortamının oluģturulmasında etkili olan faktörler belirlenerek kamu politikalarına yön verecek ipuçları üretilmiģtir. AraĢtırma sürecinde, Ġstanbul daki 13 mimarla derinlemesine görüģmeler yapılmıģ, mimarlıkla ilgili çeģitli ikincil kaynaklardan faydalanılmıģtır. Ġstanbul için mimarlık alanında faaliyet gösteren firmalara ve çalıģan sayısına iliģkin inceleme yapmada karģılaģılan en önemli problem, sayısal olarak karģılaģtırma yapmak açısından ikincil verilerin birbirinden çok farklı olması ve mimarlık faaliyetinin istatistiklerde mühendislik faaliyetlerinde ayrılmamasıdır. Firma ve çalıģan sayısına iliģkin TÜĠK verilerinde mimarlığın, mühendislikle ilgili teknik danıģmanlık faaliyetler ile birlikte sınıflandırılması verilerin değerlendirilmesini zorlaģtırmıģtır. Bunun yanı sıra il, ilçe ve mahalle bazında mimarlık faaliyetindeki firmaların sayısı ve çalıģan sayısı TÜĠK istatistiklerinde bulunmamaktadır. Sonuçta, çalıģmanın değerlendirmeleri meslek birliklerinden ve Ġstanbul Ticaret Odasından elde edilen verilere dayandırılmıģtır. 2. TÜRKĠYE DE MĠMARLIĞIN TARĠHSEL GELĠġĠM SÜRECĠ KüreselleĢme ve serbest piyasa ekonomisinin Dünya ve Türkiye düzleminde izlerinin görülmeye baģladığı 1980 yılı, her alanda olduğu gibi mimarlık faaliyetinin iģleyiģi ve yansımaları açısından da bir kırılma noktasıdır. Bu yansıma, yapılı çevrenin Ģekillenmesinde özel sektörün öne çıkması, kentsel toprağa yapılan yatırımlarda artıģ, küresel düzlemdeki yeni mimari akımların Türkiye deki mimarları etkilemesi olarak kendini göstermiģtir Öncesi Dönemde Mimarlık 1980 öncesi, Türkiye için kentsel mekanın Ģekillenmesinde kamunun öncü olduğu, bir takım yapılaģma programları çerçevesinde inģaat faaliyetlerinin gerçekleģtirildiği ve mimarların daha çok kamuda ücretli olarak çalıģtığı bir dönemdir. Örneğin, 1940 lı yılların sonunda %80 i kamu kuruluģlarında olmak üzere Türkiye de sadece 300 mimar bulunmaktadır 4. Bunun yanı sıra 1980 öncesi dönemde, mimarlık ortamını Ģekillendiren bir dizi akımdan da söz etmek mümkündür: yılları arasında ekili olan I. Ulusal Mimarlık Akımı, ülkenin var olan değerlerini kullanarak, Osmanlı geleneklerinin ötesinde modern bir çizgi yaratarak, Batı karģısında bir kimlik inģa etme çabası olarak görülmüģtür 5. Erken Cumhuriyet Dönemi nde batılaģma çabasıyla modern mimariye olan yoğun ilgi Avrupa mimarlığının yakından takip edilmesinde etkili olmuģtur. Yabancı mimarlar ülkedeki yapı üretim çalıģmalarında aktif rol almıģlardır 6. Önemli kamu binalarının Ġtalya ve Almanya gibi Avrupa daki ülkelerde bulunan yabancı mimarlara yaptırılmasına duyulan tepki, ulusalcı arayıģların yükselmesinde etkili olmuģtur. Yerli malzemeye dönme savıyla yılları arasındaki dönemde II. Ulusal Mimarlık Akımı etkili olmuģtur. Bu akım yerel ve ulusal 4 ġentek, A., vd. (2009); Sayar, Y. (2004), Türkiye de Mimari Proje YarıĢmaları : Bir Değerlendirme, Mimarlık Dergisi, Dosya: Her Daim Gündemde: YarıĢmalar, Mimarlar Odası Yayını, Sayı:320, Kasım-Aralık 2004; Sözen, M.(1984) Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı ( ), Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ankara; Batur, A. (1998) Döneminde Türkiye Mimarlığı, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, Tarih Vakfı Yayınları, Ġstanbul, s: ġentek, A., vd. (2009); Sayar, Y. (2004) 6 Tekeli, Ġ. (2007) Türkiye de Mimarlığın GeliĢiminin Toplumsal Bağlamı, Modern Türk Mimarlığı , Editörler: Renata Holod, Ahmet Evin, Suha Özkan, TMMOB Mimarlar Odası, s: 13-37, Ankara. 2

11 mimarlık öğelerinin bulunup kullanılmasına dayanan yöresel bir üslubun ortaya çıkmasını sağlamıģtır. Bu akımın eleģtirisi ise, ulusal mimarinin geleneksel yapılardan göze hoģ gelen öğelerin seçilerek, yeni binalara eklemek olmadığı, günümüzdeki Türk Mimarlığının çağdaģ ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiği yönünde olmuģtur 7. Bu dönemdeki önemli geliģmeler arasında 1927 yılında Ankara da Türk Mimarlar Cemiyeti ve Ġstanbul da Güzel Sanatlar Birliği nin kurulmasını, 1035 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Kanunu nun çıkartılmasını saymak mümkündür. Bu kanun ile mimarlık alanındaki uygulamalar, Haziran 1928 ten itibaren diploma sahiplerine tahsis edilmiģtir. Ayrıca mimarlık eğitimi alanında da önemli adımlar atılmaya baģlamıģtır. Bu döneme kadar sadece Güzel Sanatlar Akademisi nde Mimarlık Bölümü bulunmaktadır de üniversite olan Ġstanbul Teknik Üniversitesi nde Mimarlık Fakültesi ve 1942 yılında açılan Ġstanbul Teknik Okulu nda Mimarlık Bölümü kurularak mimarlık eğitimi veren kurum sayısı artmıģtır. Bu dönemde mimari yayın bakımından da önemli geliģimler olmuģtur. Ġlk mimari yayın olan Mimar dergisi 1931 yılında yayımlanmaya baģlamıģtır. Mimar dergisinin adı 1935 yılında Arkitekt olarak değiģtirilerek yayımlanmaya devam etmiģtir lı yıllarda ise Yapı, Mimarlık, Eser gibi yeni dergiler yayımlanmaya baģlamıģtır sonrası sanayileģme ve kırdan kente olan yoğun göçler, kentlerin nüfusunu hızla artırmıģ, kentlerde bir yandan yasa dıģı gecekonduların sayısı artarken, diğer yandan yap-satçı müteahhit eliyle oluģan çok katlı binalar ortaya çıkmaya baģlamıģtır. Bu süreçte piyasadaki genel beğeniler ortama hakim olmuģtur. Bu süreçte tasarımcı ve kullanıcının herhangi bir bağlantısı oluģmamıģ; karģılaģma sadece tasarımcı ve müteahhit arasında olmuģtur Sonrasında Yapı Üretim Sürecindeki Aktörlerdeki DeğiĢim Bağlamında Mimarlık 1980 lere gelindiğinde ise, liberal ekonomi politikaları anlayıģı mimarlık faaliyeti üzerinde etkilerini göstermeye baģlamıģtır. Ülkenin genelinde yaģanan toplumsal değiģimler yapı sektörü ve imar sistemini etkilemiģtir. Bu dönemde Toplu Konut Yasası çıkarılmıģ ve Toplu Konut Ġdaresi, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olan Türkiye Emlak Bankası A.ġ. 10 kurulmuģ, konut kredileri ve mortgage gibi sistemler ile bankalar konut ediniminde finansal kaynak sağlamaya baģlamıģtır. Ġmar ve Ġskan Bakanlığı nın kent planları yapma ve onaylama yetkisi kaldırılmıģ, bu yetki belediyelere verilmiģtir. Bu tür geliģmeler, toplu konut üretiminde ve 7 Sözen, M.(1984) Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı ( ), Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ankara; Tekeli, Ġ. (2007); Yücel, A. (2007), Tarihsellik Üzerine 1+1 Yazı, ÇağdaĢ Türkiye Mimarlığı / Tarihselciliğe karģı Tarihsellik: Eldem, Cansever ve Çinici nin Yapıtları Üzerinden Tematik Bir Panorama (1983), 80 lerin Tematik Panorama Metninin Analizi: EleĢtirinin EleĢtirisi (2006), 2000 lerde Türkiye de Mimarlık: Söylem ve Uygulamalar, Editör: Tansel Korkmaz, TMMOB Mimarlar Odası, s: , Ankara; ġentek, A., vd. (2009). 8 ġentek, A., vd. (2009); Tekeli, Ġ. (2007); Batur, A. (2007), Modern Olmak: Bir Cumhuriyet Mimarlığı ArayıĢı, Modern Türk Mimarlığı , Editörler: Renata Holod, Ahmet Evin, Suha Özkan, TMMOB Mimarlar Odası, s: 69-97, Ankara. 9 Tekeli, Ġ. (2007); Balamir, A. ÇağdaĢ Mimarlık Mimarlık Terimleri-I: Türkiye de Modern Yapı Kültürünün Bir Profili [http://toplumvemimari.blogspot.com/2006/06/mimarln-yeni-ortam.html, eriģim tarihi: 19 Eylül 2010]; ġentek, A., vd. (2009) 10 eriģim tarihi:

12 yapı sektöründe canlılık yaģanmasına neden olmuģ ve büyük ölçekli konut yerleģmeleri, büyük inģaat Ģirketleri ve kooperatifler tarafından üretilmeye baģlamıģtır 11. ġekil 1: Ġstanbul da 2000 Yılından Sonra ÜretilmiĢ Konut Projelerinin Mekansal Dağılımı (ġengezer, vd daki veriler derlenerek yazar tarafından üretilmiģtir) 1990 lı yılların ortasından sonra ise küresel sistemlere eklemlenmeyi hedefleyen mimarlık yönelimleri belirgin hale gelmiģtir lerde tümüyle görünür olan bu tutum, estetik, teknoloji, çevresel sorunlar vb. açılardan küresel geliģmelere paralel bir yön izlemiģtir. Teknolojik geliģmelerden de faydalanılarak modern bir estetikle yapı üretimi, bu dönemin mimarlık anlayıģı olmuģtur. Bu on yıllık süreçte yeni yapı malzemelerinin kullanılması ve küresel ölçekte ortaya çıkan yeni mimari anlayıģlara göre yapılarda çeģitlilik arayıģları belirgin olarak kendini göstermiģtir lı yılların önemli geliģmelerden bir diğeri de, tarih ve sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile birlikte Gayrimenkul Yatırım Ortaklarının (GYO) inģaat sektörüne önemli bir finansman aracı olarak girmesi olmuģtur yılı arasındaki 3 yıllık sürede 8 tane GYO Ģirketi kurulmuģtur yılına gelindiğinde Türkiye deki toplam GYO Ģirket sayısı 21 olmuģtur lerden sonra ise, kentleģmenin en önemli üç sektörü olan gayrimenkul, mimarlık ve inģaat sektörleri kapsamında, Ģehir plancıları, mimarlar, yerel yönetimler, gayrimenkul yatırımcıları ve geliģtiricileri, müteahhitler, yapı malzemeleri üreticileri yaģam kalitesi yüksek kentsel mekanların üretilmesinden sorumlu olan aktörler olarak ön plana çıkmıģtır. Hem kent çeperinde büyük ve lüks konut üretimi ivme kazanmıģ hem de kültürel mirasın korunması 11 ġentek, A., vd. (2009) 12 Han, N. (2010) Gayrimenkul Piyasasına EleĢtirel BakıĢ: Ġstanbul Kenti Örneği, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, YayımlanmamıĢ doktora tezi, Ġstanbul, 2010; GYODER, 2010, Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu, 2. Çeyrek 2010, [http://www.gyoder.org.tr/pdfs/publishings/2.%c3%87eyrek.pdf, EriĢim tarihi: 6 Aralık 2010] 4

13 çalıģmaları ve tarihi dokuda nitelikli yeni yapı inģa etme denemeleri baģlamıģtır yılında internette web siteleri olan emlak sitelerinden derlenen verilere göre Ġstanbul da toplam 640 adet toplu site veya residans ilanı bulunmaktadır 13. Bunların %43 ü Anadolu Yakası nda, %57 si Avrupa Yakası ndadır. Anadolu Yakası nda toplu konut alanlarının yer seçtiği yeni odaklar kentin çeperindeki Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Matepe, Kartal, Pendik, Tuzla olarak öne çıkmaktadır. Buradaki konut alanları, Anadolu Yakası ndaki konut projelerinin %76 sını oluģturmaktadır. Avrupa yakasında ise kentin çeperinde olan BahçeĢehir, BaĢakĢehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü büyük toplu konut projelerinin hızla çoğaldığı odaklardır. Bu ilçelerde üretilen konut projelerinin Avrupa Yakası içindeki oranı %83 tür (ġekil 1). TOKĠ nin Ġstanbul da konut, kentsel yenileme, restorasyon projesi olmak üzere toplam ürettiği proje sayısı 2003 yılından bu yana 169 dur 14. KUTU 1: TOKİ Uygulamalarına Eleştirel Bakış TOKİ uygulamaları çoğunlukla, tip proje odaklı, basit değişikliklerle oluşturulmuş konut planlarından oluşmaktadır. Özellikle alt ve orta gelir grubu için üretilen konutlarda, tasarım endişesi olmaksızın konut ihtiyacını çözme odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi, kent silüetini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda, yarışmalar sonucunda proje elde etme yönteminin benimsenmesi önem kazanmaktadır. TOKİ, bu doğrultuda toplu konut alanları için yarışma projeleri düzenlemeye başlamıştır. Örneğin İstanbul-Kayabaşı Bölgesi için Konut Tasarımı Mimari Fikir Proje Yarışması düzenlenmiştir. Yapılı çevrenin şekillenmesinde önemli bir aktör olan TOKİ nin başta konut olmak üzere tüm üretimlerinde daha yaşanabilir, niceliğin yanında niteliğe önem veren, mimari değerlerin korunduğu kaliteli çevreler üretme hedefine yönelmesi gerekmektedir 15. Ġstanbul da konut üretiminde önemli bir aktör olan KĠPTAġ tarafından %84 ü çeperdeki (Silivri-2 adet, Çatalca-4 adet, Küçükçekmece-8 adet, Büyükçekmece-9 adet, Bağcılar- Arnavutköy-GaziosmanpaĢa-Zeytinburnu-Sarıyer ilçelerinde 1 er adet, Tuzla-3 adet, Pendik-5 adet, Maltepe- 4 adet, Kartal-1 adet) ilçelerde, %16 sı merkezdeki (Fatih-2 adet, ġiģli-1 adet, Kadıköy-2 adet, Üsküdar-2 adet) ilçelerde olmak üzere toplam 49 adet konut projesi (44 tanesi tamamlanmıģ, 5 tanesi planlanan) bulunmaktadır. Görüldüğü gibi yerli ve yabancı yatırımcı ve baģta konut olmak üzere kentlerde üretilen yapı sayısı hızla artmaktadır. Bu durumun görülmesinin arkasındaki temel faktör, kredi faiz oranlarının düģmesi, kentlerdeki hızlı nüfus artıģı ile birlikte artan taleptir. ĠnĢaat sektöründe büyüme özellikle 2004 de konut yatırımlarındaki artıģın katkısıyla büyüme göstermiģ ve en fazla büyümeyi yıllarında gerçekleģtirmiģtir in ilk yarısında inģaat ruhsatlarındaki artıģ oranı, 2004 yılının aynı dönemine göre %40 tır ġengezer, B., Ökten, A., Som, S. (2009), "Ġstanbul daki Son 20 Yıldaki Konut GeliĢmeleri, Konut Sempozyumu, Ġstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 3-4 Aralık 2010, Ġstanbul 14 TOKĠ (2010), Ġllere Göre Konut Uygulamaları [http://www.toki.gov.tr/tr/genel/belgegoster.aspx?f6e10f cffaaf6aa849816b2efeec9c F9F9E, eriģim tarihi 8 Aralık 2010] 15 Gür, M. A. ve Dostoğlu, N. T. (2010), TOKĠ Konutlarında Kullanıcı Memnuniyeti: Fırsat ve Sorumluluklar, Mimarlık Dergisi, Mimarlar Odası Yayını, Sayı:355, Eylül-Ekim YEM (2008) Yapı Sektörü Raporu 2008, Yapı-Endüstri Merkezi Yayını. 5

14 ĠLÇE ADI FATĠH BEYOĞLU BEġĠKTAġ ġġġlġ ÜSKÜDAR Tablo 1: Ġstanbul daki kentsel yenileme, restorasyon ve kentsel tasarım çalıģmaları 17 PROJE ADI Fener- Balat Semtleri Sahil Kesimi Yenileme Projesi Ayvansaray Mahallesi Canlandırma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi NesliĢah ve Hatice Sultan Mahalleleri Kentsel Yenileme Projeleri KürkçübaĢı Mahallesi (Bulgur Palas Çevresi) Kentsel Yenileme Projesi: Bu proje 4 ada 67 parseli kapsamaktadır ,012 m2 alan üzerinde uygulanacaktır Fener-Balat sahil Kesimi Kentsel Yenileme Projesi: 29 bin 353 mt² büyüklüğünde olan alanda toplam yapı sayısı 297 dir. Bunların 181 i tescilli sivil mimarlık örneğidir. Toplam 34 adet anıt eser bulunmaktadır Yedikule Yenikapı Sahil ġeridi III. Etap (Yalı, Kasap Ġlyas, Çakırağa, KürkçübaĢı Mahalleleri) Yenileme Alanları Süleymaniye Bölgesi Yenileme Projesi (Hacıkadın-Kalenderhane- Molla Hüsrev Hoca Gıyaseddin Sarı Demir Yavuz Sinan DemirtaĢ) Haraççı Kara Mehmet, Yalı, Küçük Mustafa PaĢa, Hüsambey, Kasap Ġlyas, Hacı Hüseyin Ağa, Ġmrahor, Arpa Emini, ġeyh Resmi, Hatice Sultan, Ereğli, KürkçübaĢı, CerrahpaĢa, DavutpaĢa, Atik Mustafa PaĢa, Fatma Sultan, Çakırağa, KırkçeĢme, NesliĢah, Hacı Evhaddin, Hacı Hamza, Canbaziye, Balat KarabaĢ, Tahta Minare, Abdi SubaĢı, Veledi KarabaĢ, Beyazıt Ağa, Molla AĢki, Sancaktar Hayrettin mahalleleri Samatya Yenileme Projesi Beyazıtağa(Sur1), Ereğli Mahallesi Yenileme Projesi Emir Buhari Tekkesi, Fatih Belediyesi BaĢkanlık Binası, Sümbül Sinan Tekkesi, Zeyrek Sarnıcı, TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ve YaĢatılmasına Yönelik ÇalıĢmalar: Anıt Eserler, çeģmeler, kadınlar pazarı, zeyrek evleri Fener ve Balat Semtlerinin Rehabilitasyonu Programı NiĢanca - Sultanahmet Bölgeleri (Kâtip Kasım-NiĢanca-Muhsine Hatun-ġehsuvarbey- Küçükayasofya Mahalleleri) KapalıçarĢı ve Çevresi (Beyazıt-Molla Fenari-Tayahatun Mahalleleri) Yedikule Gazhane Yenileme Projesi Kızılay Meydanı-Kulaksız Meydanı-Kalaycıbahçe Meydanı-Ağaçlaraltı Meydanı- Tophane Meydanı ve Parkı-YeniĢehir Meydanı-Galata Meydanı, Talimhane-Bankalar Caddesi-Ġstiklal Caddesi-Balık Pazarı-Cinderesi Meydanı-Dolapdere Meydanı-Çıksalın Meydanı-Safa Meydanı-MeĢrutiyet Caddesi, GümüĢsuyu Caddesi-Sıraselviler Caddesi- Bahriye Caddesi-Boğazkesen Caddesi-Cihangir Bölgesi- Dolapdere Mobilyacılar Sitesi-Ömer Hayyam Caddesi-Karaköy 1. Kısım (KemankeĢ Mahallesi)-ġiĢhane Meydanı-Mete Caddesi-Kalyoncukulluğu-Defterdar YokuĢu- TarlabaĢı - Cezayir Çıkmazı (Fransız Sokağı) ve Çevresi Tophane Bölgesi Galata Kulesi ve Çevresi Belediye Binası ve Çevresi Bedrettin Mahallesi BeĢiktaĢ meydanı düzenlemesi, Levent Meydanı Düzenlemesi Emirhan ve Zeytinoğlu Düzenleme ÇalıĢmaları, ġiģli meydan Projesi, Ali Sami Yen Stadı Projesi, Feriköy Stadı Projesi KurtuluĢ son durak projesi, Ayazağa stadı projesi, PiyalepaĢa kültür merkezi Güzeltepe Kentsel Yenileme Alanı, Ünalan Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi, Sultan Murat Kentsel Yenileme Projesi 2000 li yıllardan sonra kamu tarafından kentsel alanlarda kültürel mirasın korunması çalıģmalarının yaygınlaģması ve tarihi dokuda yenileme ve dönüģüm projeleri, restorasyon ve 17 Dinçer, Ġ. (2010), Türkiye'de 1980 Sonrası Yapısal DönüĢümün Mekânsal Ġzlerine Bir Örnek: Yenileme Alanları, Mimarlık Dergisi, Sayı: 352, Mimarlar Odası Yayını, Mart-Nisan 2010; kaynaklarından derlenerek hazırlanmıģtır. 6

15 kentsel tasarım çalıģmalarına ağırlık verilmiģtir. Özellikle Fatih, BeĢiktaĢ, Beyoğlu, ġiģli, Üsküdar ilçelerde bu tür projeler geliģtirilmeye baģlamıģtır (Tablo 1). Yukarıda açıklandığı üzere 1980 lerden itibaren baģlayan ve özellikle de 2000 li yılların baģlangıcından itibaren yapı sektöründe doruk noktasına ulaģan bir değiģim olduğu görülmektedir. Bu durum doğrudan mimarlığı da etkilemektedir (ġekil 2) li yıllardan sonra tasarım ağırlıklı bir yapı üretim bilincinin yaygınlaģması ile mimarın yapılı çevrenin Ģekillenmesindeki rolü güçlenmiģtir. Bu dönemde Türkiye de yıldız mimar sisteminin belirli bir gerçeklik kazandığı ve bu kategoride yer alan mimarlığın tartıģıldığı görülmektedir. Yıldız Mimar tanımlaması, tasarımı ile öne çıkmıģ, hem ulusal hem de uluslararası düzlemde bilinirliği olan, çok sayıda mimari ürün üreterek ismini duyurmuģ olan belli baģlı mimarlar için kullanılmaktadır Öncesi Sonrası 1927-Türk Mimarlar Cemiyetinin KuruluĢu Mimar Dergisi Arkitekt Dergisi 1973-Yapı Dergisi 1964-Mimarlık Dergisi 1947-Eser Dergisi Mimarlık ve Mühendislik Hakkında Kanun Mimarlık ve ġehircilik Müsabakalarına Ait Yönetmelik 1954-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin KuruluĢu Kat Mülkiyeti Kanunu Yapı Endüstri Merkezi 1984-Toplu Konut Kanunu Arkitera Mimarlık Merkezi Toplu Konut Ġdaresi 2001-Yapı Denetimi Hakkında Kanun Mimar ve Mühendisler Grubu Derneği Ġstanbul Serbest Mimarlar Derneği Mimarlık Vakfı 2003-Portfolyo Yapı Tasarım Dergisi Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ĠliĢkin Esaslar Tebliği 2003-XXI Dergisi Yirmibir Mimarlık Tasarım ve Mekan 2004-Yeni Mimar 2006-Tasarım Merkezi Dergisi Arredamento Mimarlık Dergisi ġekil 2: Mimarlıkta dönemlere göre öne çıkan özellikler (Yazar tarafından üretilmiģtir) 1980 li yıllardan günümüze kadar olan dönemde mimar ve mimari büro sayısındaki değiģim niceliksel olarak incelendiğinde, Ġstanbul da Mimarlar Odasına kayıtlı mimari büro sayısında özellikle son 4 yılda belirgin bir artıģın olduğu görülmektedir yılına kadar Ġstanbul daki Mimarlar Odasına kayıtlı mimari büro sayısı 200 lerde iken 2009 yılına gelindiğinde bu sayı 1700 lere ulaģmıģtır (ġekil 3). Benzer Ģekilde Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı mimari büroların kuruluģ yılları incelendiğinde %91,4 ünün 1990 dan sonra kurulduğu görülmüģtür. Sadece yılları arasında kurulan mimari büroların toplam içindeki oranı ise %60,3 tür yılları arasında kurulan firma sayısı 9 iken, yılları arasında kurulan firma sayısı 1085 tir 19. Dolayısıyla 2000 li yılları mimarlığın sayısal anlamda patlama yaģadığı bir dönem olarak değerlendirmek mümkündür. Tescil Sayısı Yıllar ġekil 3: Mimarlar Odası Ġstanbul ġubesine Kayıtlı Tescil Sayılarının (Firma) Yıllara Göre DeğiĢimi Salkin, J. Yıldız Mimarlar ve projeleri tartıģılıyor The Desert Sun Çeviren: Serzan Gök, [http://www.arkitera.com/news.php?action=displaynewsitem&id=38547, EriĢim tarihi: 17 ġubat 2010]. 19 Ġstanbul Ticaret Odası (ĠTO), Ekonomik Faaliyetlere Göre Firma Sayısı Veri Tabanı, TMMOB Mimarlar Odası Ġstanbul Büyükkent ġubesi üye kayıtları veri tabanından derlenmiģtir 7

16 3. MĠMARLIK FAALĠYETĠNĠN GENEL ÖZELLĠKLERĠ Bu bölümde, özgünlük ve yaratıcılığın en fazla olduğu iģlerden biri olan mimarlığın Ġstanbul daki yapısı; değer zinciri, yasal koģullar, aktörler açısından incelenecektir. Mimarlığın değer zinciri içinde tasarımcı-kullanıcı-iģveren iliģkisi üzerine temellenen bir iliģki ağından söz etmek mümkündür Öncelikle mimar, özel sektör, kamusal projeleri talep eden merkezi veya yerel yönetim ve Ģahıslar olmak üzere üç tip müģteri için hizmet üretmektedir 21. Talep yönündeki ayrıģma, arz cephesindeki mimarlar arasında farklılığı beraberinde getirmektedir. Bir yanda serbest çalıģan mimarlar varken diğer yanda inģaat firmalarında ve kamu sektöründe ücretli olarak çalıģan ve tasarımı ile ön plana çıkmayan mimarlar bulunmaktadır 3.1. Mimarlık Faaliyetinin Büyüklüğü TÜĠK Yıllık Sanayi ve Hizmet Ġstatistikleri 2008 yılı verilerine göre Türkiye de toplam adet mimarlık, mühendislikle ilgili teknik danıģmanlık faaliyetleri sınıflamasına giren firma bulunmaktadır ve toplam çalıģan sayısı kiģidir 22. Türkiye de mimarlıkla çok yakından iliģkili olan inģaat sektöründe 23 faaliyet gösteren firmaların toplam sayısı , inģaat sektöründe çalıģanların sayısı ise kiģidir. ĠnĢaat sektörü, mimarlık, mühendislikle ilgili teknik danıģmanlık faaliyetleri sınıflamasına giren firma sayısı açısından 4,5 kat, çalıģan sayısı açısından ise 9 kat daha büyük bir sektördür. Diğer bir ifadeyle tasarıma dayalı bir iģ olan mimarlık, beraberinde inģaat gibi büyük bir ekenomik sektörü harekete geçirmektedir. Ġstanbul da ise yılları arasındaki 5 yıllık dönemde mimarlık, mühendislikle ilgili teknik danıģmanlık faaliyetleri ile ilgili giriģimci sayısı 2 kat, çalıģan sayısı ise 2,5 kat artarak 2008 yılında sırasıyla giriģim, çalıģan sayısına ulaģmıģtır. Türkiye deki bu sektörde faaliyet gösteren giriģimlerin %29 u Ġstanbul da faaliyet göstermektedir yılında inģaat sektöründe faaliyet gösteren giriģimlerin sayısı , çalıģan sayısı ise kiģidir (Tablo 2). 21 Avcıoğlu, G. Mimarın MüĢterisi Kimdir? eriģim tarihi: 14 Eylül 2010]. 22 TÜĠK (2008) Yıllık Sanayi ve Hizmet Ġstatistiklerinde NACE sınıflamasına göre mimarlık, mühendislikle ilgili teknik danıģmanlık faaliyetlerinin dörtlü kodu veri olarak kullanılmıģtır. 23 TÜĠK (2008) Yıllık Sanayi ve Hizmet Ġstatistiklerinde NACE sınıflamasına göre inģaat sektörünün ikili kodu 45 veri olarak kullanılmıģtır. 8

17 Tablo 2: Yıllara Göre ĠnĢaat ve Mimarlık, Mühendislik ve Ġlgili Teknik DanıĢmanlık Faaliyetlerdeki Yerel Birim ve ÇalıĢan Sayısı, Türkiye ve Ġstanbul 24 YILLAR Yerel Birim Sayısı TOPLAM ÇalıĢan Sayısı TÜRKĠYE Yerel Birim Sayısı 45-ĠnĢaat ÇalıĢan Sayısı 74-Mimarlık, Mühendislik ve Ġlgili Teknik DanıĢmanlık Faaliyetleri Yerel Birim Sayısı ÇalıĢan Sayısı Yerel Birim Sayısı TOPLAM ÇalıĢan Sayısı ĠSTANBUL Yerel Birim Sayısı 45-ĠnĢaat ÇalıĢan Sayısı 74-Mimarlık, Mühendislik ve Ġlgili Teknik DanıĢmanlık Faaliyetleri Yerel Birim Sayısı ÇalıĢan Sayısı Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olan firmalar içinde mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ile ilgili iģlerde çalıģanların sayısı, Ġstanbul için 2008 yılında kiģi, bu sektörde faaliyet gösteren firma sayısı ise dır. Ġstanbul da bu sektörde faaliyet gösteren firmaların ortalama büyüklüğü 25 7 kiģidir. Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ile ilgili sektörde faaliyet gösteren firmaların %28 i Ġstanbul da yer seçmiģtir ve sektörde çalıģanların %32 sini Ġstanbul oluģturmaktadır (ġekil 4, ġekil 5) 26. ġekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı mimarlık ve mühendislik faaliyetlerindeki firma sayısı (Türkiye ve Ġstanbul), TÜĠK ( ) Yıllık Sanayi ve Hizmet Ġstatistikleri [http://tuik.gov.tr adresinden iģ istatistikleri alt baģlığında, Yerel birim faaliyetlerine göre bazı temel göstergeler eriģim tarihi: ] 25 Ortalama firma büyüklüğü, toplam çalıģan sayısının, toplam firma sayısına bölünmesinden elde edilmiģtir. 26 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2008 Yılı Aralık Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Alınan ĠĢyerlerinin ve Sigortalıların Faaliyet Gruplarına ve Ġllere Göre Dağılımı 9

18 ġekil 5: Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı mimarlık ve mühendislik faaliyetlerindeki firmalarda çalıģan sayısı (Türkiye ve Ġstanbul), 2008 Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı mimarlık firmalarının sayısı ise dur 27. Mimarlar Odası Ġstanbul Büyükkent ġubesine kayıtlı firma sayısı ise dür. Mimarlar Odası Ġstanbul Büyükkent ġubesine üye olan mimarların sayısı ise 2009 yılı için kiģidir. Türkiye de mimarlar odasına kayıtlı mimarların %42 si Ġstanbul Büyükkent ġube sinin üyesidir 28. Burada dikkat çekeci nokta farklı veri tabanındaki veriler arasında farklılık olmasıdır. Ġstanbul Ticaret Odası ve Ġstanbul Büyükkent ġubesi arasındaki veri farklılığının nedeni, Mimarlar Odası na kayıtlı olan mimarların birçoğunun mimarlık bürosu kurararak çalıģmamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin üniversitelerdeki akademisyen mimarlar, Mimarlar Odası na kayıtlı iken ticari iģletme sahibi olmamalarından dolayı Ticaret Odası na kayıtlı değillerdir. TÜĠK verilerine göre Ġstanbul da mimar, mühendis ve benzeri teknik elemanlar meslek sınıflaması içinde yer alanların toplam içinde aldığı pay 1970 yılında %0,5 iken 2000 yılında bu değer 7 kat artarak %3,5 e ulaģmıģtır. Bu meslek grubundakilerin iģteki konumuna göre bir inceleme yapıldığında en büyük payı ücretliler almaktadır. Ücretlilerin oranı son 30 yıllık dönemde artıģ göstermektedir. Buna karģın 1970 yılında payı %12 olan kendi hesabına çalıģanların oranı 2000 yılında %5 lere gerilemiģtir 29 (ġekil 6). Diğer sektörlerden farklı bir yapısı olan, daha çok yaratıcılık becerisi ile değerlendirilen bu meslek grubundakilerin kamu veya özel sektörde ücretli olarak çalıģan mimarların, proje tasarım ve uygulama sürecinde yeralmasına karģın isimleri projelerde anılmamaktadır. Dolayısıyla bu tür mimarlar kendi özgün fikirlerini anonimleģtirmek durumunda kalmaktadır. Günümüzde, kendi hesabına küçük ölçekli ofislerin yerine, büyük firmalarda ücretli çalıģan yapısının ağırlık kazanmakta olduğu bir ortam oluģmaktadır. 27 Ġstanbul Ticaret Odası (ĠTO), Ekonomik Faaliyetlere Göre Firma Sayısı Veri Tabanı, TMMOB Mimarlar Odası Ġstanbul Büyükkent ġubesi 2009 yılına ait üye kayıtları. 29 TÜĠK, (1970, 1980, 1990, 2000) Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, TC BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü 10

19 ġekil 6: Mimarlar, mühendisler ve benzeri teknik elemanların iģteki konumuna göre yıllara göre değiģimi 30 Ġstanbul da, TÜĠK istatistiklerine göre kültür endüstrileri sektörlerinde çalıģan bazı meslek gruplarının son hafta tuttuğu iģe göre dağılımını yıllara göre incelediğimizde mimarlar, mühendisler vb. teknik elemanların diğer iki meslek grubundan Ġstanbul toplamı içinde daha fazla pay aldığı ve 20 yıllık süreçte payının yaklaģık 2 kat arttığı görülmüģtür (Tablo 3). Tablo 3: Nüfusun Son Hafta Tuttuğu ĠĢe Göre Dağılım, Ġstanbul 31 Nüfusun son haftada tuttuğu iģe göre dağılım SAYI YÜZDE Mimarlar, mühendisler vb. teknik elemanlar ,8 2,4 3,5 HeykeltraĢ, ressam, fotoğrafçılar ve ilgili yaratıcı sanat mensupları ,4 0,5 0,3 Müzik ve sahne sanatçıları ve eğlence ile ilgili diğer sanatkarlar ,2 0,2 0, Mimarlık ve Ġlgili Diğer Faaliyetler Arasındaki ĠliĢki Ağı Mimarlık faaliyeti içinde yapının tasarımı, mimari projenin hazırlanması, projenin uygulaması gibi konular yer almaktadır. Bunun yanı sıra, mimarlığın, inģaat, mühendislik ve planlama, üç boyutlu modelleme, görselleģtirme gibi kültür endüstrisi olmayan ekonomik faaliyetlerle de güçlü bağlantıları vardır (ġekil 7). 30 TÜĠK, (1970, 1980, 1990, 2000) Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, TC BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü 31 TÜĠK, (1970, 1980, 1990, 2000) Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri, TC BaĢbakanlık Devlet Ġstatistik Enstitüsü 11

20 3D Modelleme ve görselleştirme UzmanlaĢmıĢ tasarım ĠnĢaat & Şehir Yapısal Planlama planlama Mühendislik Plan kontrol Onayı Yapı Miras & tasarımı Koruma Üretim Planlama Bilgisi Niceliksel AraĢtırma ĠnĢaat ĠliĢkili sektörler / eylemler Temel eylemler ġekil 7: Değer zinciri içinde mimarlığın diğer sektörlerle iliģkisi 32 Mimarlık hizmetleri sırasıyla yapının tasarımı (avan proje), kesin proje ile uygulama detay projelerinin hazırlanması, fizibilite çalıģmaları (yapı maliyeti, ihale dosyasının düzenlenmesi), inģaatın denetlenmesi, teknik danıģmanlık (yapının meslekî ve teknik denetimi ve yönetimi) gibi konuları içermektedir. Bu hizmetlerden en önemlisi, eserin orijinalliğinin ve tasarımın belgesi olan avan projedir 33. Mimarlığın tasarımdan, son ürünün ortaya çıkmasına kadar olan sürece katılan aktörlere göre bir analiz yapıldığında; mimari büroların dıģarından aldığı mal ve hizmetlerle iliģkili faaliyetler (mimari yayın, mimari fotoğrafçılık, mimari maket, mühendislik büroları -inģaat, makine, elektrik-, peyzaj planlama, yapı malzemeleri), mimari büroların dıģarıya verdiği hizmetlerle ilgili firmalarla (yapı Ģirketleri, müteahhitler, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, kamu) iliģki içinde olduğu görülmüģtür. Mimari büro, tasarımdan (avan proje) sonra projenin üç boyutlu görselleģtirmesi, maket yapımı veya fotoğraf çekimi ile ilgili standart, bilgisayar programlarına dayalı iģleri bu konuda uzman diğer firmalara yaptırmaktadır. Avan projenin tamamlanmasından sonra ya mimari büro içinde ya da yine diğer iģbirliği içinde olunan mimari büro tarafından uygulama projesi çizilmektedir. Bu süreç bitiminde diğer mühendislik firmaları ile iģbirliği içinde yapının mekanik, statik, elektrik projeleri tamamlanmaktadır. Yapının proje onaylarını mimarlar odası verdiği için, serbest çalıģan mimarlar, mimarlar odasına kayıtlı olmak zorundadır. Değer zinciri içinde mimarlar odasının rolü, mimarı ve mimarlık bürosunu tescil etmek ve yapı projelerine uygulamadan önce onay vermektir. En son aģamada belediye tarafından yapı ruhsatı alındıktan sonra yapının inģaat süreci baģlamaktadır. Daha sonraki adım olan uygulama aģamasında, mimari büro ve yapı Ģirketlerinin karģılıklı iliģkisi ile yapı inģa edilmektedir. Yapı malzemeleri satan firmalar mal temin ederek sürece dahil olmaktadır (ġekil 8). 32 Department of Culture Arts and Leisure (2001) Creative Enterprise, Sustaining & Developing the Creative Industries in Northern Ireland [http://www.creative.qub.ac.uk/index2.html, EriĢim Tarihi: 24 Ekim YEM (2005) Serbest Mimarlık Büroları Raporu (SMBR), Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, (2005), Yapı-Endüstri Merkezi Yayını. 12

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

Konut Sektörüne BakıĢ

Konut Sektörüne BakıĢ Konut Sektörüne BakıĢ Nurel KILIÇ Konut sektörü, inģaat sektörünün %60 ını oluģturmakta ve 250 den fazla yan sektörü ile istihdam yapısını ciddi bir Ģekilde etkilemektedir. 1999 yılında yaģanan büyük deprem

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR

KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR KENTLERE SU SAĞLANMASINDA ĠLBANK IN VĠZYON VE MĠSYONUNDAKĠ YENĠ YAKLAġIMLAR MEHMET TURGUT DEDEOĞLU GENEL MÜDÜR Suyun insan hayatındaki önemi herkesçe bilinen bir konudur. Ġnsan yaģamı açısından oksijenden

Detaylı

DEĞERLEME VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: YATIRIM KARARLARI ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER

DEĞERLEME VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: YATIRIM KARARLARI ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER 4 Haziran 2009 DEĞERLEME VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ: YATIRIM KARARLARI ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER NeĢecan ÇEKĠCĠ Yönetici Ortak Epos Gayrimenkul DanıĢmanlık ve Değerleme A.ġ. KONUT PĠYASASINA GENEL BAKIġ Ekonomi ve

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

01.01.2010 31.12.2010 FAALİYET RAPORU

01.01.2010 31.12.2010 FAALİYET RAPORU 01.01.2010 31.12.2010 FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Hissedarlarımız, ġirketimizin 2010 yılı iģlemleri ile ilgili Bilânço ve Gelir Tablosunu incelemek üzere toplanan Genel Kurulumuzu oluģturan

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI GENEL DURUM NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI Ġlimize ait sosyo-ekonomik göstergeleri incelediğimizde nüfus ve coğrafya olarak küçük ölçekte bir Ģehir olduğu görülür. Yüzölçümü büyüklüğüne göre 63. nüfus

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Erseven Grubu, bünyesindeki inşaat ve turizm şirketlerinde geçmişten gelen güvenilirlik ve dürüstlük anlayışını alt neslin vizyonu ve günümüzde büyük

Erseven Grubu, bünyesindeki inşaat ve turizm şirketlerinde geçmişten gelen güvenilirlik ve dürüstlük anlayışını alt neslin vizyonu ve günümüzde büyük 1953 yılında Hasan, Ahmet ve Mahmut Erseven öncülüğünde, Erseven Kardeşler adı ile inşaat sektöründe faaliyetlerine başlamıştır. Erseven Kardeşler ortaklığı ilk yıllarında Aksaray, Fındıkzade ve Şehremini

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU

SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU SAĞLAM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PORTFÖY TABLOSU Tablo Tarihi: 31.12.6 (YTL) GAYRĠMENKULLER, GAYRĠMENKUL PROJELERĠ, GAYRĠMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri AlıĢ Tarihi AlıĢ Maliyeti AlıĢ

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği

Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği 308 Yapı Denetim Kanunu Uygulamalarında Sivas Örneği Ġsmail Ġsa Atabey 1, Kanat Burak Bozdoğan 2 Özet Günlük yaģantımıza baktığımızda teknolojik ve sosyal geliģmelerin ihtiyaca binaen ortaya çıktığı görülmektedir.

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD.

YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ĠNġAAT YAPI MALZEMELERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġtġ YENĠġEHĠR MAH. MĠLET CAD. MUSTAFA AKYOL SOK. BELDE Ġġ MERK. NO.3/128 PENDĠK - ĠSTANBUL TÜRKĠYE VD. PENDĠK 7330274330 YAPI MÜT. BELGE NO: 0034311472617438 TEL

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com Türkiye de PDR Eğitimi ve İstihdamında Yeni Eğilimler Prof. Dr. Binnur YEŞİLYAPRAK Türk PDR-DER Başkanı 16 Kasım 2007 Adana Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Başlangıcından günümüze

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :249 KARAR 249 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 8 Ekim 2014 Çarşamba günü

Detaylı

Mimarlık Meslek Pratiği

Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık Meslek Pratiği Mimarlık yapı sektörünün ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise tüm dünyada diğer sektörler için itici güç oluşturan dinamik bir sektördür. Son elli yıldır

Detaylı

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI MESLEĞĠ VE KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ PEYZAJ MĠMARLIĞI BÖLÜMÜ BU DOSYADA ULAġABĠLECEĞĠNĠZ BĠLGĠLER 1. PEYZAJ MĠMARLIĞI NIN TANIMI 2. PEYZAJ MĠMARLIĞI Ġġ OLANAKLARI VE ÇALIġMA

Detaylı

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır?

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? Gayrimenkul Değerleme Esasları 1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? A) 240 000 TL B) 260 870 TL

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

NEREDE, KİM TARAFINDAN?

NEREDE, KİM TARAFINDAN? NEREDE, KİM TARAFINDAN? Lokasyon EskiĢehir Yolu, 32. km de, Ballıkuyumcu Köyü, Akyatak Mevkii GeliĢtirici & Yatırımcı Proje, Ankara BüyükĢehir Belediyesi iģtiraki PortaĢ A.ġ. den satın aldığı arsalar üzerinde

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :247 KARAR 247 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Temmuz 2016 Cuma günü

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 01.06.4 Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016-201 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

REIDIN.com INDEXFocus Turkey 2009 Aralık Ayı Konut Sektörü Analizi

REIDIN.com INDEXFocus Turkey 2009 Aralık Ayı Konut Sektörü Analizi REIDIN.com INDEXFocus Turkey 2009 Aralık Ayı Konut Sektörü Analizi Sayı: 13 Tarih: 15 Ocak 2010 Yayın Tarihi: 10:00 Yayın Yeri: Istanbul, Dubai, London REIDIN.com tarafından Türkiye nin nüfus yoğunluğu

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ KÜRESEL REKABET ZİRVESİ Doç.Dr. Murat ŞEKER Proje Koordinatörü 10 Mayıs 2012 Proje Tanıtımı Küresel Rekabet Anketi Sonuçları Küresel Rekabet Endeksi Türkiye İstanbul Rekabet Endeksi Küresel Rekabet Veri

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.ġ. YÖNETĠM KURULU EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALĠYET RAPORU I. SUNUġ 1. Tarihsel GeliĢim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı DeğiĢimleri Merrill Lynch Menkul Değerler

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

KENTLERİN YENİLENMESİNDE TÜRKİYE DENEYİMİ GYODER GAYRİMENKUL ZİRVESİ 2010

KENTLERİN YENİLENMESİNDE TÜRKİYE DENEYİMİ GYODER GAYRİMENKUL ZİRVESİ 2010 KENTLERİN YENİLENMESİNDE TÜRKİYE DENEYİMİ GYODER GAYRİMENKUL ZİRVESİ 2010 YASAL SÜREÇ 5366 sayılı Yenileme Yasası ve Yönetmeliği uyarınca; 9 Ada Beyoğlu Belediyesi tarafından Yenileme Alanı ilan edilmiştir,

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TESİSAT SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU VE GELECEĞİ

TESİSAT SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU VE GELECEĞİ MTMD ÇALIŞTAYI EDİRNE-2017 TESİSAT SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU VE GELECEĞİ KANİ KORKMAZ YAPI SEKTÖRÜNDE KAPASİTE İstanbul da 2016 senesinde ruhsat alan inşaat alanı Türkiye 202 milyon m 2 İstanbul %25 50 milyon

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı