MEKÂNSAL AYRIŞMANIN ÖZ DIŞLANMA SORUNU: BAŞAKŞEHİR 4. VE 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKÂNSAL AYRIŞMANIN ÖZ DIŞLANMA SORUNU: BAŞAKŞEHİR 4. VE 5"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August Issn: MEKÂNSAL AYRIŞMANIN ÖZ DIŞLANMA SORUNU: BAŞAKŞEHİR 4. VE 5. ETAPLAR ÖRNEĞİ* THE PROBLEM OF SELF-EXCLUSION WITHIN SPATIAL DISINTEGRATION: BAŞAKŞEHIR 4 TH AND 5 TH PHASE APARTMENT COMPLEXES CASE Nurullah GÜNDÜZ Öz 1990 larla birlikte nöbetleşe yoksulluktan çıkarak yeni orta sınıfa dâhil olan kitleler birlikte yaşamak istemedikleri gruplardan uzaklaşarak uydu kentlere hücum etmişlerdir. İlk etapta yoksulların dışlanması gibi algılanan mekânsal ayrışma, uydu kente göç eden yeni orta sınıfa dair izlenimlerle başka bir boyuta taşınmaktadır. Uydu kentlerde yapılan etnografik çalışmalarda bireylerin uydu kent yaşamında bazı kaygılar taşıdıkları görülmektedir. Bu davranışların sebepleri ilişkisel gerçeklik ve analitik değerlendirmeyle incelendiğinde uydu kent sakinlerinin kendilerini, kentin diğer sakinlerinden dışladıkları görülmektedir. Kendilerine yeni bir hayat tarzı oluşturmak için ise bazı taktikler üretmeye çalıştıkları gözlemlenmektedir. Bu taktikler öz dışlanmanın getirmiş olduğu sosyal boşluğu doldurma amacı taşımaktadır. Bu çalışma KİPTAŞ tarafından inşa edilen Başakşehir 4. ve 5. etaplarda yapılmış olup, bilgiler anket ve derinlemesine görüşmelerden elde edilmiştir. Anahtar Kelimler: Uydu kent, Mekânsal Ayrışma, Öz dışlanma, Sosyal Dışlanma. Abstract With 1990s, the mass, which was included in middle class after getting rid of alternately poverty, rushed into satellite towns by getting far from groups that they did not want to live together.. At the first stage, this spatial disintegration was thought as an exclusion of the poor. However, it creates a new dimension through impressions about that middle class migrating to the satellite town. In the etnographic study commited at satellite town, it was seen that individuls were worry about life at satellite town. When the reasons for their that behaviours are considered by associational reality and analitical evaluation, it is infered that residents of satellite town think they exlude themselves from the other residents of the town. Besides, it was observed that they try to create some tactics to build a new life style. The aim of those tactics is to fill the gap constituted by self-exclusion. This study was professed at Başakşehir 4th and 5th stage built by KİPTAŞ and all information was gathered throug questionnaires and deep interviews. Keyword: Satellite Town, Spatial Segregation, Self-Exclusion, Social Exclusion. Giriş Türkiye nin 1990 lardan itibaren liberalleşme ve küreselleşme gayretlerinin bir yansıması olarak İstanbul hızlı bir dönüşüme uğramıştır. Bu süreçte en belirgin toplumsal değişme mekânsal ayrışmadır. Alt sınıflarla birlikte yaşamak istemeyen yeni orta sınıflar kentin merkezinden uzak, ekonomik olarak kente bağlı fakat kültürel ve sosyal olarak ayrışmış, kendine ait sınırları olan uydu kentlere hücum etmişlerdir. İlk etapta aynı tip insanların gelmesiyle homojen bir yapı olduğu düşünülen uydu kentlerin, yapılan araştırmalarla heterojen bir yapıda olduğu görülmüştür (Danış, 2001; Kurtuluş, 2005; Şen, 2005). Kültürel ve sosyal olarak birbirinden farklı ailelerin geldiği uydu kentler heterojen bir yapıya dönüşmektedir. Ekonomik sermayeleri yüksek olan uydu kent sakinleri gerek yeni hayatlarını kurmada gerekse de kentin diğer sakinleriyle ilişki kurmada ikilemde kalmaktadır. Kültürel ve sosyal sermayelerini ekonomik sermayeleri kadar işlevsel kullanamayan uydu kent sakinleri, kendilerini sosyal ve kültürel temsillere taşıyacak taktiklere başvurmaktadır. Uydu kent sakinlerinin yeni yaşamlarında diğer sakinlerle ilişki kurmaktan çekindiklerini ve daha öznel bir hayatı tercih ettiklerini düşünmekteyiz. Bu çalışma mekânsal ayrışmanın aktörlerinin uydu kente geldikten sonraki yaşamlarını öz dışlanma üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada Başakşehir 4. ve 5. etaplar örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmamız dışlanmayı; sosyal, ekonomik, kültürel haklara ve kaynaklara ulaşma yoksunluğu olarak tanımlamaktan ziyade uydu kentlere göç eden yeni orta sınıf mensuplarının kendilerini uydu kentin diğer sakinlerinden gönüllü olarak dışladıkları üzerine kurmaktadır. Yeni bir hayat kurmak için uydu kente gelen sakinler eylem, uygulama ve üretimlerle yeni bir yaşam kurmaktadır. Örneklem olarak seçtiğimiz Başakşehir 4. ve 5. etaplar yoğun kapitalist ilişkiler barındırmakta ve refah, emniyet, konfor ve sosyal imkânlarla insanları cezbetmektedir. * Bu çalışma, Nisan 2013 tarihinde TODAİE'de düzenlenmiş olan "Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar" konferansında sunulan tebliğin gözden geçirilmiş ve genişletilmiş halidir. Öğr. Gör. Dr. Fatih Üniversitesi, FEF, Sosyoloji Bölümü,

2 Mekânsal ayrışma son yıllarda günümüz toplumunun kentsel alandaki değişimine bakmada temel bir kavram olarak kullanılmaktadır. Mekânsal ayrışma yeni orta sınıfların belirli bir ekonomik sermayeye ulaşıp birlikte yaşamak istemedikleri gruplardan uzaklaşarak yeni nesil yerleşkeler olan sitelere ve uydu kentlere göç etmeleridir. 1 Sosyal dışlanma ise yoksulluk üzerinden kullanılan bir kavramdır. Bizim kullanacağımız dışlanma türü Başakşehir sakinlerinin mekânsal ayrışmaya gitmesi sonrasında uydu kent yaşamında ortaya çıkmaktadır. Bu öz dışlanma bizzat Başakşehir sakinlerinin kendilerine yeni bir hayat kurmak için kentin altyapı, trafik, suç, gürültü gibi sorunlarından uzaklaşma istekleriyle ve riskin az olduğu bir yaşama yönelmeleriyle ilişkilidir. Mekânsal ayrışma mevcut yerleşkeden uydu kente kaçış olup uydu kente gelişle birlikte son bulmaktadır. Bu ayrışmanın akabinde uydu kentte yeni bir toplumsal yaşam ve mekân oluşmaktadır. Uydu kentteki yaşam modern hayatı temsil edecek şekilde organik ilişkiler barındırmaktadır. Rasyonel iş bölümü ve anonim ilişkiler uydu kentlerde bir grup dayanışmasını ortaya çıkarır. Yeni mekânda rasyonel ilişkilerin yoğun olması uydu kentin heterojen bir yapıda olmasıyla da doğrudan ilişkilidir. Bahçeşehir de ve bazı uydu kentlerde yapılan araştırmalarda heterojen bir toplum yapısı olduğu görülmüştür (Danış, 2001; Kurtuluş, 2005). Bu heterojenlik uydu kent yaşamında sıcak ilişkiler kurulmasına engel teşkil edecek yabancılık hissi uyandırmaktadır. İç göçlerle gelen tüm sakinler için mekân sosyal olarak üretilmektedir ve hızla dönüşmektedir. Dolayısıyla mekân herkes için yenidir ve sakinler yaşadıkları mekânı algılamak ve anlamak için bazı taktiklere başvurmaktadır. Öz dışlanma da bu aşamada devreye girmektedir. Kent merkezinden uydu kente göç eden sakinler burada yeni bir mekân üretimine dolaylı olarak katılmaktadır. Uydu kent sakinleri yapı-inşaat-dizayn süreçlerine dahil olamadıkları için uydu kentin karar mekanizmalarından dışlanmakta ve nesneleşmektedir. Uydu kenti inşa eden KİPTAŞ ve Başakşehir Belediyesi ana aktör olarak uydu kente yön vermektedir. Mekânın sosyal bir olgu olduğunu ifade eden Lefebvre yaşam dünyasını değiştirmenin yolunun mekânı değiştirmekle olabileceğini ileri sürmektedir (Lefebvre, 1991: 23). Dolayısıyla uydu kentte bütünleşmenin ve örgütlenmenin önündeki engel mekâna hâkim güçler olan KİPTAŞ ve Başakşehir Belediyesidir. Mekânı değiştirebilecek kararları vermede KİPTAŞ ve Başakşehir Belediyesi ne takılan sakinler kendi içlerine kapanarak bir çıkış yolu bulurlar. Başakşehir de yaşanan bu gelişmelere mekânsal ayrışma üzerinden bakarak öz dışlanmayı irdelemeye çalışacağız. Mekânsal Ayrışma ve Arka Planı 1970 lere kadar milli kimlikler üzerine toplum yapısı kuran, milli ekonomiyle kalkınmacı bir yaklaşımı benimseyen ülkeler, ortaya çıkan ekonomik krizlerin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için yeni politikalar geliştirmeye yöneldiler. Bu yeni politikalara yöneliş bu dönemlerde ortaya çıkan kimlik eksenli ve mücadeleci yeni sosyal hareketlerin de etkisiyle köklü çözümlere ihtiyaç duyulduğu izlenimi yarattı. Bu nedenle 1970 lerin başında dünyadaki ekonomik sistemin tıkanması, bütün dünyayı kapsayacak bir dizi politikanın gelişmesine olanak vermiştir. Kapitalizmin 1970 lerden itibaren içine girdiği krize bağlı olarak bütün dünyada üretimin ve mekânsal yapıların radikal olarak yeniden yapılandırıldığı ve ölçeklendirildiği küresel dönem, tüm dünyayı etkisini altına alarak yayılmacı ve müdahaleci bir şekle bürünmüştür (Kurtuluş ve Türkün, 2005: 13). Bilgi akışlarına ve risk paylaşmaya olanak veren entegrasyon süreci, beraberinde küresel yatırımı tüm dünyada geçerli kılmış ve hizmet sektörünün uzmanlaşmasını ve çeşitlenmesini sağlamıştır. İş çeşitliliğine ve sermaye yayılımına imkân veren neoliberal dönüşüm politikaları geniş çaplı toplumsal değişimleri de beraberinde getirmiştir. Mekânsal dönüşümün de hızlandığı bu dönemde yeni yatırım ve tüketim alanları açılarak neoliberal politikalar çerçevesinde 1970 lerin ekonomik krizine kısmi bir çözüm oluşturulmuştur (Ibid., 14). Türkiye bu kaotik dönemi en şiddetli yaşayan ülkelerden biriydi. Artan işsizlik, ekonomik darboğazlar, siyasi istikrarsızlıklar; uzun süre devlet eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan ithal ikameci sanayileşme sürecinin de sonunu getirmiştir. Dış piyasayla rekabette iç piyasayı korumayı amaçlayan milli ekonomi modeli çöküş yaşamıştır lerde serbest piyasa ekonomisini benimseyen Türkiye küresel ölçekli şirketlerin küresel yatırımları için pazar hâline gelmiştir de ekonomik liberalleşmenin başlatılması siyasal bir kararla başlayacaktı. 24 Ocak 1980 de alınan kararlarla uygulanmaya başlanan istikrar paketi ilk aşamada tüm öğeleriyle uygulamaya konulmamış fakat bu ilk teşebbüs Türkiye nin önünün açılması adına milat olmuştur (Tekeli, 1984: 12). Bu istikrar paketinde yer alan temel kararlar şöyle sıralanabilir: Para arzının kısılması ve serbest faize e geçilmesi, Türk lirasının yüksek oranda devalüe edilmesi, Kamu harcamalarının kısılması, bütçe açığının küçültülmesi, KİT ürünlerine açıklarını kapatmaları için zam yapma yetkisinin verilmesi, Sübvansiyonların asgariye indirilmesi ve fiyat kontrollerinin azaltılması, Esnek kur, günlük döviz kuru uygulamasına geçilmesi, Yabancı sermaye girişini hızlandıracak önlemlerin alınması, 1 Yeni orta sınıf kavramı son yıllarda mekânsal olarak ayrışan ve yeni kentsel mekânlara yönelen gruplar için kullanılmaktadır

3 İhracata dayalı sanayileşmeyi özendirirken ihracata (vergi, ucuz kredi ve döviz kullanım kolaylıkları) sürekli destek verilmesi Bu yeniliklerle Türkiye 1960 lardan itibaren sürdürdüğü ithal ikameci ekonomi modelini bırakmış ve dünyadaki gelişmeleri takip ve merak eden bir karaktere bürünmüştür. Ekonomi alanındaki yenilikler kısa zamanda toplumsal alana da nüfuz etmiş ve 1980 lerin sonunda Türkiye de iki ana eğilim belirmiştir. Bunlar; tüketim toplumu olma yolunda sarsılmaz irade ve ait olduğu sınıfsal konumdan bir üst sınıfa geçme arzusudur (Bali, 2003: 57). Bu eğilimler mekânsal ayrışmayı tetikleyen temel unsurlardır. Dünyada küreselleşmenin ve neoliberal politikaların tüm prensipleriyle emek ve üretim örgütlenmelerinin ve düzenlemelerinin yapıldığı bir ortamda Türkiye bu dönemleri kendi içsel dinamikleri ve potansiyelleriyle şekillendirmiştir (Kurtuluş ve Türkün, 2005: 12). Bu şekillenme sürecinde kentler toplumsal değişimin en belirgin şekilde gözlemlenebildiği saha olarak göze çarpmaktaydı lere kadar ithal ikameci ekonomi politikalarıyla popülist sosyal politikaların şekillendirdiği kentler, yatırımların küçük ölçekli gerçekleştiği yerler olarak sınırlı alanlar olarak büyümekte iken 1980 lerle birlikte kentler; popülist politikaların yerini kayırmacı ilişkilere bıraktığı, akışkan olmayan ekonominin ise yerini küresel yatırımlara, geniş ölçekli kentsel projelere bıraktığı alanlar hâline gelmiştir. Türkiye neoliberal küreselleşmeci ihracat odaklı bir büyüme stratejisini benimserken bu uygulamaların mekânsal yansımaları kısa bir zamanda ortaya çıkmıştır (Geniş, 2007: 74). Artık kentler yeni konsept binalara, oldukça işlevsel ve faydacı olarak inşa edilmiş site yerleşkelerine ve küresel şirketlerin yerel pazarları hâline dönüşmeye başlamıştır. Kentlerin küreselleşme karşısında geçirmiş oldukları büyük ve iddialı gelişmeler kentlere de küresel kent imajı kazandırmıştır. Küresel sermayenin getirdiği olanakları gören başta İstanbul olmak üzere birçok kent özellikle 1980'li yılların ortalarından itibaren küresel ekonomi ile entegrasyonu birinci hedef olarak benimsemişlerdir. Bu kentsel politika, dünyada gerçekleşen küresel politik ekonomiye dâhil olmakla açıklanabilirdi. Küresel politik ekonominin kente sağlayacağı yabancı sermaye girdisi ve iç piyasadaki para dolaşımı mekânsal yapı tasarıcılık faaliyetleri için fırsat oluşturmuştur. Bu açıdan bakıldığında İstanbul un mekânsal yapısındaki dönüşümlerin arkasında küresel kent söyleminin büyük payı olduğu görülmektedir (Öktem, 2005: 26). Küresel kent söylemiyle, İstanbul un çok kısa bir zamanda iş dünyasının merkezi hâline gelmesi eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Özellikle Şişli, Maslak, Mecidiyeköy, Büyükdere gibi mekânlar küresel şirketlerin Türkiye temsilciliklerine ve bunun yanı sıra bankacılık, finans, sigorta sektörüne ev sahipliği yapmaktadır. Küresel yatırımların yanı sıra enformasyon teknolojilerinin gelişimiyle yatırımlar artmış, tüketimcilik en güçlü sosyal davranışlardan biri olarak insanlarda gözlemlenir olmuştur. Bu değişim hükümetlerin ve siyasi partilerin plan ve projelerde değişikliğe gitmelerine de neden olmuştur (White, 2007: 30). Siyasi kurumlar vatandaşlara kentsel dönüşüm vaatlerini vermeye başlamışlardır. Özellikle belediyeler kitleleri ikna etme adına daha temiz, daha düzenli bir kent imajı yaratmaya yönelik söylemler kullanmaya başlamışlardır. Büyük kentlerden özellikle de İstanbul, büyüklüğünden ve ekonomik gücünden ötürü kentsel müdahale için en uygun kent olmuştur. İstanbul kent sakinlerine; emniyetli ve korunaklı olan çocuklarını kötü insanlardan ve alışkanlıklardan koruyabilecekleri özel olarak inşa edilmiş siteler önerilmiştir. Bu anlayışın ortaya çıkışında hızla artan nüfus ve kentsel sorunlar rol oynamıştır. İstanbul un küresel kent projesi, 1980 lerden itibaren iktidara gelen hükümetlerin ve sanayicilerin, Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine eklemlenebilmesi için eş güdümlü politikalar üretme çabasıyla oluşturulmuştur (Öktem, 2005: 62). İlk etapta pozitif gibi görülen İstanbul kentleşme olgusunda bazı deformasyonların gerçekleştiği görülmektedir. Düzenli ve doğrusal bir büyüme yerine çarpık ve düzensiz büyüme gerçeklemesiyle kent alanları insanlar için kaotik bir durum ortaya çıkarmaktadır. Çarpık kentleşme beraberinde kentsel sorunları getirerek mekânsal olarak kontrol edilemeyen ve güvenliği sağlanamayan yerleşimlerin oluşumuna da zemin hazırlamaktadır. Ekonomik istikrarsızlık, kırsaldan kente göçü hızlandırmakla birlikte kentte eklemlenme mücadelesi veren alt grupların mücadele alanlarını da yaratmıştır. Yatırımların alt gelir gruplarına ulaşmadığı gecekondu bölgeleri sokak olaylarının meydana geldiği, suç oranının yüksek olduğu mekânlar hâline gelmiştir. Yeni dönem liberalleşme hareketleriyle serbest piyasa ekonomisinin damarları, enformel piyasanın kayırmacı ilişkiler oluşturmasına olanak vermiştir. Dolayısıyla kayırmacı ilişkiler en fazla gecekondu yerleşimlerinde gelişme göstermiştir. Bu olanak kentin çöküntü mekânlarına başka bir anlam kazandırmıştır. Gecekondu mahalleleri hızlı bir dönüşüme uğramış ve burada yaşayan varoş yoksulları kentin onlara sunduğu hizmetleri yeterli bulmayarak değişik yollarla ekonomik ve sosyal sermayelerini yükseltmişlerdir. Melih Pınarcıoğlu ve Oğuz Işık ın nöbetleşe yoksulluk olarak kavramsallaştırdığı varoş yoksullarının orta sınıfa yükselişini anlatan bu süreç, gecekondu bölgelerinin sınıfsal konum açısından sıçrama tahtasına dönüştüğünü göstermektedir (2009). Belli bir süre ve aşamada gecekonduda yaşayan ve bulunduğu bölgede hazine arazilerini gecekondu inşa etmek için talep eden insanlara gayriresmî ve kanunsuz olarak paylaştıran ve büyük ekonomik kazançlar elde eden gruplar

4 gecekondulaşma fenomenini değiştirmiştir. Küresel ekonominin geniş ölçekli yatırımlarına imkân veren yapısı kentte hızla çoğalan site inşaatlarını öne çıkarmıştır. Bu değişim belediyelere büyük kazanımlar getirmiştir. Altyapısını, parklarını, otoparklarını, yeşil alanlarını ve elektrik, su ve doğalgaz tesisatlarını yapan şirketler belediyelerin yükünü oldukça hafifletmiştir. Düzensiz ve kaçak yapılaşma, ruhsatsız ve tapusuz evler ve apartmanlarla çöküntü hâline gelen kentte çarpık kentleşme ile mücadele eden belediyeler uydu kentleri memnuniyetle karşılamışlardır. Uydu kentler, vergilerin rahatça toplandığı, toplu taşıma araçlarının güzergâhta zarar görmediği, açılan iş yerlerinin ruhsat ve benzeri izinleri için yüksek miktarlarda para ödenen yerlerdir. Bu açılardan belediyelere hem ekonomik hem de bürokratik anlamda kazanım sağlamaktadır. İstanbul da Alt kentleşme Alt kentleşme; 18. yüzyılın ortalarında Birleşik Krallık ta kent nüfusunun kentin çeperlerine doğru kayması olarak ortaya çıkmış bir kentsel yerleşim fenomenidir. Ünlü kent tarihçisi Robert Fishman alt kenti; sanayileşme emareleriyle ekonomik kazanç sağlayan Anglo Amerikan orta sınıf mensupları olan bankerler, üreticiler ve tüccarların kolektif bir üretimi olarak tanımlamaktadır (Fishman, 1987: 30). Türkiye de ise alt kentleşme 1990 larla başlamıştır (Ayata, 2005; Geniş, 2007; Kurtuluş, 2005). Önceden de belirttiğimiz gibi Türkiye de 1980 lere kadar geçerli olan küresel bağlantısızlık ve içe kapalılığın sona erip yeni bir dönemin başlaması, aslında dünyayla eş zamanlı olarak kentsel değişimlerin ve uygulamaların yapılması fırsatını doğurmuştur. Alt kentleşme olgusunu başlatan süreçleri üç ayrı dinamikle açıklamak mümkündür. Birincisi alt kentleşmeyi oluşturan ekonomik yapılardır. Ülkenin ekonomi politikasının değişmesinin en bariz toplumsal sonucu mekânsal ayrışmanın ortaya çıkmasıdır lerle başlayan ve serbest piyasada hızla artan sanayi ve finans aktörleri, kapitalizmin kurumsallaşmasını sağlamıştır. Özel sektörün ve kamu sektörünün artan sermaye birikimine aktif olarak katılması Türkiye de sınıflar arası mesafeyi görünür hâle getirmiştir. Hem ülke düzeyinde hem de kentsel düzeyde gerçekleşen politik ekonominin mekânsal sonucuna en rahat ve hızlı karşılığı veren orta sınıflar alt kentleşmede öncü olmuşlardır. İkinci dinamik kentin fiziki ihtiyaçlarıdır. İstanbul un nüfus hızı arası en yüksek orana ulaşmıştır de olan nüfus 1985 te e 1990 da ise a ulaşmıştır. 1 İstanbul da yol, su elektrik, kanalizasyon, çöp gibi sorunlar günden güne artmıştır. Bu ihtiyaçlara konut sıkıntısı eşlik etmiştir. İstanbul sakinleri mekânsal çöküntüyü yoğun bir şekilde hissedip daha huzurlu ve rahat yaşayabilecekleri, çocuklarını daha iyi yetiştirebilecekleri alanlara gitmeyi arzulamışlardır. Artan fiziki ihtiyaçlar orta sınıfların konut ihtiyaçlarına uygun planlı konut alanları oluşturmak üzere kamu kaynaklarıyla desteklenen toplu konut projeleri ortaya çıkmıştır (Kurtuluş, 2005: 78). Alt kentleşmenin üçüncü dinamiği ise sosyal sınıf ve yapılardaki değişimdir. Hızla göç alan bir kent olarak İstanbul kültürel, sosyal, dinî, etnik olarak birçok farklılığı barındırmaktadır. Kentin artan nüfusu karşısında arazilerin yeterli gelmemesiyle mekânsal sıkışmalar hız kazanmıştır. Mekânlar esnekleşemeyecek kadar sıkışmış ve İstanbul, sakinlerine kentin ayrıcalıklarından yararlanma fırsatını sunamamıştır. Kentin bu durumundan oldukça rahatsız olan orta sınıflar imara yeni açılan ve kısa zamanda inşa edilen alt kentleri memnuniyetle karşılamışlar ve bu yerleşimlere akın etmişlerdir. Bu durum ilk etapta konut ihtiyacıyla özdeşleşen sosyal bir olgu izlenimi verirken bu sınıfların yerleştiği alt kentler de yeni bir toplumsal yaşam döngüsünün oluşmasına yol açmıştır. Diğer taraftan üst ve üst orta sınıflara seçkinlik kazandırmak için özellikle adacık tarzı yerleşimler de hızla çoğalmaya başlamıştır. Bu iki tarzda alt kent örnekleri İstanbul da hâlen yaşanmaktadır. Sosyal Dışlanma ve Kent Sosyal dışlanma özellikle 1970 lerden itibaren dünyadaki ekonomik krizlere paralel olarak ortaya çıkan yeni sosyal hareketlerle büyük grupların dışlanması olarak literatüre girerken; zamanla işsizlik ve yoksullukla birlikte ele alınarak kullanılan popüler bir konu hâline gelmiştir (Çakır, 2002: 84). Önceden de belirttiğimiz gibi Türkiye 1980 lerle küreselleşmeye ve neoliberal politikalara yönelen, dünya ile eş zamanlı olarak politik ekonomiyi benimseyen bir ülke konumuna yükselirken, aynı zamanda da toplumsal ayrışmaların, dışlanmaların, yoksulluğun pekiştiği bir ülke olmuştur. Toplumda bazı grupların belirli sosyal, kültürel ve ekonomik gibi maddi olanakların yanı sıra sıcak ilişkiler kurma, acı ve sevinçleri paylaşma, insani değer görme gibi manevi değerlerden mahrum bırakılması; grup üyelerinde stres, kaygı, öz güvensizlik, normsuzluk oluşturur. Bu yüzden sosyal dışlanma hem toplumsal hem de bireysel bir nitelik taşır. Sosyal dışlanma konusu esas itibarıyla üç temel yaklaşımla ifade edilir. En belirgin ve yaygın kullanım bireylerin ya da grupların toplumsal haklara ve kaynaklara ulaşmaktan yoksun bırakılmalarıdır. Bu dışlanma türü; toplumsal iletişim kanallarının işlevsel olmadığı, sosyal adaletin gerçekleşmediği ve toplumsal bağların zayıfladığına işaret etmektedir. Sıklıkla yoksulluk ve eşitsizlik konularında 1 Türkiye İstatistik Kurumu, 05 Ağustos

5 kullanılmaktadır. Fakat ekonomik imkânsızlıklar ve yoksulluk üzerinden düşünülmesi fazlaca sıradan bir yaklaşım olmaktadır. Bununla birlikte ekonomik refah politikalarıyla dışlanmanın ortadan kalkacağını düşünmek de resmin bütününü görmeyi zorlaştırmaktadır (Atılgan ve Çakar, 2007). Alt sınıfların sosyal haklardan mahrum kalması, kapitalizmin güçlenmesine paralel olarak üretim araçlarının sahipleri olan üst sınıfların iktidar ve hegemonya çabalarıyla da doğrudan ilişkilidir. Bireyin ekonomik ihtiyaçlarla birlikte sosyal ve kültürel ihtiyaçları sosyal dışlanma yoğunluğunu arttırmaktadır. İkinci sosyal dışlanma yaklaşımları başta Durkheim ın anomisi olmak üzere toplumla bütünleşememe, normsuzluk, kuralsızlık olarak ifade edilen dışlanma türü ve üçüncüsü de çok kültürlü toplumlarda aşırı marjinalleşme olarak ifade edilen dışlanma türüdür (Marshall, 1999: 380). Başakşehir de Öz Dışlanma ve Geçmişi Sessizleştirme İstanbul un değişik mahallelerinde uzun yıllar yaşamış, eski yerleşimlerinin sosyokültürel özelliklerini benimsemiş sakinler uydu kente geldiklerinde yeni mekânı algılayacak, tasarlayacak ve yaşayacak formları kazanmada zorluk çekmişlerdir. İlk olarak sıcak toplumsal ilişkiler kurmaktan ziyade bireysel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamışlardır. Öz dışlanma mekânsal bir olgudur ve uydu kentte bir üretim mekanizmasına dönüşmüştür. Lefebvre ye göre mekân toplumsal bir üretim olup mekânsal pratikler, mekânın temsiliyeti ve temsiliyetin mekânıyla oluşan bir organizmadır (Lefebvre, 1991). Mekânı temsil edecek değerler, imgeler, semboller ve anlamlar devamlı üretilir ve bu sayede mekân sosyal olarak gelişir. Arzu edilen yaşam tarzına kavuşmada en önemli unsur mekâna hâkim olma ve onu değiştirebilme gücüne sahip olmaktır. İnşa edilmiş ve yaşamaya hazır hâle getirilmiş Başakşehir etapları karşısında yeni göç etmiş sakinler mekânın hâkimiyetine girmişlerdir. Mekâna hâkim olan güçler mekânın inşa sürecini gerçekleştiren KİPTAŞ ve şuan ki yerel yönetim olan Başakşehir Belediyesidir. Mekânın bu şekilde güç hâline gelmesi uzun bir sürecin ürünüdür. Mekânın bir güç unsuru olduğu birçok düşünür tarafından dile getirilmiştir. Mekânın sui generis bir güç odağı hâline gelmesi, güce sahip insanların organizasyon kurarak mekânı ele geçirmeleriyle oluşur (Gieryn, 2000: 475). Bu organize olma biçimlerinin zamanları ve araçları belli bir plan ölçüsünde kurulur ve işlevselleştirilir. Mekânın güç temelinde üretilmesi fiziksel üretimle başlar. Arazinin belirlenmesi, binaların planlanmasından sonra inşa süreci başlatılır. Bu fiziksel inşa sürecinin sosyal olguya ve pratiğe dönüşmesi mekânın karakter kazanmasında başlangıç aşamasıdır (Markus, 1993). Mekânın karakter kazanmasında araç olan sakinlerin mekâna eklemlenmesi zaman almaktadır. Bunun yanı sıra göç eden aileler için eylem, uygulama ve hareketlilik sessizlik içinde gerçekleşmektedir. Geçmişlerini unutmaya çalışarak sessizleştiren ve yeni yaşama yelken açan uydu kent sakinleri için yeni hayatlar öz dışlanmışlıkla kurulmaktadır. Mekânsal ayrışma kolektivist bir nitelik taşırken öz dışlanma bireysel bir nitelik taşımaktadır. Öz Dışlanma Görünümleri Başakşehir 4. ve 5. etaplardaki öz dışlanma görünümlerini tespit etmek için yapılan anketlerin sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağız. Yapılan anketlerde göç eden ailelerin % 78 gibi yüksek bir oranda 20 yılı aşkın bir süredir İstanbul da ikamet ettikleri görülmüştür (Tablo 1). Tablo 1: İstanbul a Yerleşme Zamanları Bir Yıldan Az 1 2, , , ,4 21 ve üstü 29 78,3 Cevap Vermeyenler 2 5,4 Toplam Dolayısıyla Başakşehir 4. ve 5. etaplar İstanbul a ilk defa yerleşenlerin ilk yerleşim tercihi değildir. 2 Bu sonuçtan sakinlerin Başakşehir e göç etmeden önce İstanbul un kentsel imajını ve ethosunu 3 tecrübe ettikleri düşünülebilir. Neoliberal politikalar İstanbul da oldukça uzun bir süre ikamet etmiş sakinlere maddi olanakların yanı sıra zihinsel gelişim de getirmiştir. En önemli zihinsel getiri, uzun süredir yaşanılan mahallelerden ayrılma kararıdır. İstanbul un kentsel problemlerini uzun süre yaşamış olmak bıkkınlık getirmiş, buna karşın İstanbul sakinleri liberalleşmenin sağladığı cesaretle mekânsal ayrışmayı gerçekleştirmiştir. 2 Evlenme ve tayin sebebiyle gelenler istisnadır. 3 Bir kavramı anlatan tüm değerler

6 Tablo 2: Daha önce oturulan yeri terk etme nedenleri 4 İşime yakın değildi 3 5,3 Akrabama yakın değildi 0 0 Hemşerilerime yakın değildi 0 0 Ev kira ve fiyatları bana uygun değildi 0 0 Komşuluk çevrem bana uygun değildi 5 8,9 Akraba ve hemşerilerimden uzaklaşmak istediğim için 0 0 Kentsel hizmetlerden yararlanabilmek için 3 5,3 Kalabalık ve gürültüden rahatsız olduğum için 12 21,2 Depreme dayanıklı yer değildi Tayin/evlenerek geldim 4 7,1 İşsizlik nedeniyle göç ettim 0 0 Eğitim nedeniyle göç ettim 1 1,7 Güvenlik nedeniyle göç ettim 3 5,3 Huzurlu ve sakin olmadığı için 8 14,2 Ev sahibi olmak istediğim için 3 5,3 Toplam Daha önce oturulan yerlerden ayrılma sebepleri arasında fiziki ortam oldukça belirleyicidir. (Tablo 2). Kalabalık nüfus, gürültü ve depreme dayanıklılık % 46 oranındadır. Önceden belirttiğimiz gibi İstanbul un kentsel sorunlarını birebir yaşamış sakinler için uydu kent cazibesiyle İstanbul a bir tezat olmaktadır. Eski yerleşimlerden ayrılma sebepleri arasında toplumsal etkileşim kurmak için gerekli olan akrabalık ve komşuluk ilişkileri bulunmamaktadır. Dolayısıyla uydu kentteki öz dışlanmanın temelinde kentin fiziki yetersizliklerden kaynaklanan huzursuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle de uydu kentin morfolojik yapısı tercihleri belirlemede en önemli unsurdur. Tablo 3: Başakşehir de oturmayı tercih etme nedenleri Güvenlik 11 11,1 Sakin 22 22,2 Temiz 10 10,1 Medeni çevre 5 5,05 Komşuluk 5 5,05 Çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi 16 16,1 Ulaşım Kolaylığı 1 1,01 Açık ve Yeşil Alanlar 9 9,09 İşyerine Yakınlık 2 2,02 Toplam Başakşehir etaplarının güvenlik, sakinlik, temizlik ve çocukların eğitimi açısından uygun olduğu düşüncesi mekânın temel tercih sebepleridir (Tablo 3). Bu açıdan bakıldığında öncelik sosyal ilişkiler kurmak değildir. Dolayısıyla öz dışlanmanın en belirgin göstergesi içe kapalı ve öznel bir hane yaşamının tercih edilmesidir. İstanbul da gerçekleşen iç göçlerdeki en belirgin sebep, İstanbul un gürültü, trafik, suç oranının fazlalığı ve kalabalık olması gibi patolojik unsurlardan uzaklaşma isteğidir. Mekânsal ayrışma olgusu, rasyonel ihtiyaçlar göz önünde tutularak gerçekleşmiştir. Bu düşüncemizdeki temel gösterge uydu kent sakinlerinin yüz yüze iletişim ve kendini ifade etme konusunda yaşadıkları çekingenlik ve ürkekliktir. 5 Görüşme taleplerinin sebep gösterilmeksizin sıklıkla reddedilmesi, konuşma teşebbüslerinde göz temasından kaçınmaları, sakinlerin kendilerini Başakşehir içinde de dışladıkları ve anonim ilişkilerle sınırlı bir yaşam tarzı benimsedikleri düşünülebilir. Öz dışlanmanın ikinci göstergesi ise sosyal destekten mahrum olmanın getirdiği huzursuzlukları giderecek ve insanları bütünleştirecek hemşehri dernekleri, mahalle kıraathaneleri, gibi mekânlar bulunmamaktadır. Bu tür mekânlara da ihtiyaç duyulmamaktadır. Uydu kent farklı kültür ve yaşam biçimine sahip insanların göç ettiği bir yerleşimdir. Kentin insanlar üzerindeki uyarıcı, imge ve farklılık bombardımanı karşısında bireyler aynı kültürden ve yaşam biçiminden olan insanlara ihtiyaç duyarlar. Kentte yabancılaşma karşısında en kolay örgütlenilen ve dahil olunabilen hemşehri dernekleri kentte yoğun bir şekilde gözlemlenebilmektedir. Türkiye kentleşmesi içinde özgün bir örnek olarak bu dernekler özellikle 4 Katılımcılara birden fazla cevap seçeneğini işaretleyebilecekleri belirtilmiştir. 5 Görüşme taleplerinin birçoğunda ilk temasta ürkek ve çekingen davranışlar sergileyen katılımcılar güven vermemizden sonra konuşmayı tercih etmişlerdir

7 köyden kente göç etmiş ve kente eklemlenmede sıkıntı yaşayan gecekondu mahallesi sakinlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir sosyalleşme biçimidir. Düğün, cenaze, sünnet, bayramlaşma törenleri, iftarlar, konserler gibi birçok sosyal faaliyetin düzenlendiği bu dernekler kentin kamusal alanları içinde alternatif kurumlar haline gelmektedir. Oysa uydu kentte sakinlerin sosyalleşme ihtiyaçları cemaatlerin dernekleri ve Başakşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Üçüncü gösterge ise az önce belirttiğimiz Başakşehir Belediyesi ve bazı derneklerin aktiviteleridir. Başakşehir 4. ve 5. etaplarda gerçekleşen tiyatro, söyleşi, konferans, tören, konser gibi aktiviteler belediye ve dernekler tarafından gerçekleştirilmektedir. Başakşehir in egemen kamusal kodları bu kurumlar tarafından inşa edilmektedir. Bilgiyi, teknolojiyi ve organizasyon becerisini etkin bir şekilde kullanabilen bu kurumlar kitle toplumunun gereksinimlerini belirleyecek kadar yetkindir. Bu tür aktivitelerle Başakşehir sakinleri eğitilmeye çalışılır. Bu aktivitelerde iyi anne, baba, çocuk, aile reisi, uydu kent sakini olmanın gerekliliği vurgulanmaktadır. Belediyenin vurguladığı modern, yenilikçi, bizim ve doğal Başakşehir söylemleri de iktidarı belirginleştirmektedir. Bu kurumlar kendini dışlamış insanları bütünleştirecek bir işlev görmektedir. 4. ve 5. etapların köprü, duvar, kaldırım gibi birçok yerine asılmış pankartlar, billboard ilanları, reklamlar, modüler reklam araçlarıyla devamlı olarak üretilip tüketime sunulan faaliyetler sakinlerin öznel akıllarını bulanıklaştırmaktadır. Türkiye nin En Büyük ve En Modern Kapalı Pazar Yerini Biz Yaptık İlklerin ve Enlerin Şehri: Başakşehir Türkiye nin İlk Akıllı Çöp Toplama Sistemini Kurduk 6 Derin Analizleriyle Türkiye Gündemi: Yiğit Bulut(Gazeteci Yazar Yiğit Bulut, Türkiye de Son Günlerde yaşanan önemli olaylara dair farklı bir perspektif ortaya koyacağı söyleşisiyle Başakşehir de (Emin Saraç Kültür Merkezi, 13 Ocak 2014 Pazartesi) ŞİİR Gecesi: Şairler Şiirlerini Seslendirecek, Başakşehir Şiir Gibi Bir Akşam Geçirecek 11 Ocak 2014 Cumartesi saat:20.00 Emin Saraç Kültür Merkezi 7 Dördüncü gösterge ise uydu kentin para ekonomisi üzerine toplumsallaşan bir mekân olmasıdır. 4. ve 5. etaplar diğer etaplara nazaran daha lüks ve donanımlı inşa edilmiştir. Bu yüzden oldukça pahalı bir yerleşimdir (Tablo 4). Bu pahalılık uydu kentin para ekonomisi üzerinden işlediğini göstermektedir. Para uydu kentte ilişkileri, karşılaşmaları ve kesişmeleri belirlemektedir. Tablo 4: Başakşehirliliği tanımlama biçimleri 8 Muhafazakâr mekânda yaşamak 5 13,5 Sakin, temiz, ulaşım kolaylığı var 9 24,3 Başakşehir i sevmek ve onun için çalışmak 1 2,7 Komşuluk açısından iyi 1 2,7 Gelişmeye açık 1 2,7 Mağduriyet ve pahalılık 6 16,2 Herkese açık 1 2,7 Güvenilir 2 5,4 Güzel 2 5,4 Cevap vermeyenler 9 24,3 Toplam Uydu kentte ev ve işyeri kiraları ve bununla ilişkili olarak mal ve hizmetler oldukça pahalıdır. İşyeri kiralarının yüksek oluşu doğrudan maliyetleri yükseltmekte hatta birçok işletme bu yüzden kapanmaktadır. Uydu kentte sadece inşa sürecinde değil, sakinler geldikten sonra da para ekonomisi güçlenmiştir. Özellikle konutların giderek artan fiyatları ve dükkân kiralarının artışı esnaf açısından son derece sıkıntılı bir durumdur. Uydu kentin oldukça pahalı bir yer olmasını esnaflar, STK temsilcileri, muhtarlar da doğrulamaktadır. Burada esnaflar çok zor durumda dükkân kiraları ödemekte güçlük çekiyorlar. Bu nedenle ürünleri pahalı satmak zorunda kalıyorlar. Esnaf olarak işlerimiz azaldı, iş hacmi azaldı.(ali, Diş Hekimi). 6 Etaplarda birçok yere asılan pankartlarda yapılan hizmetlerin uydu kente has olduğu ve İstanbul da birçok yerleşimin bu hizmetlerden mahrum olduğu hissettirilir. 7 Kültürel faaliyetlerle halk bilgilendirilir ve gündemi takip etmeleri sağlanır. 8 Bu sorunun katılımcılar için zor olduğu bilinse de sorulması uygun görülmüştür. Birçok kişi cevaplamamış ya da soruyu yanlış anlamışlardır

8 Bazen bir-iki ayda bir dükkânlar boşalıyor ve yeniden kiraya veriliyor. Zaten pahalı olduğu için Başakşehir insanı eski yerleşimlerine gidip alış veriş yapıyor. Kısa zaman önce Ciğeristan Restaurant yoğun talep görmesine rağmen kapandı (Alper, STK Başkanı). 2 katlı ve 120 m2 işyerimize TL kira ödüyoruz. Oldukça yüksek bir miktar bu nedenle de teşhis ve tedavilerde yüksek tarife uygulamak zorunda kalıyoruz. Hem kira, elektrik, su, doğalgaz, personel maliyetleri ve vergilerle baş etmek mümkün değil (Ali, Diş Hekimi ). Görüşmelerde Başakşehir 4. ve 5. etapların İslamcı ve muhafazakâr bir yerleşim olduğuna dair iddiaların da gerçeklik payı olduğu görülmüştür. Yalnız burada İslamcı mekân veya muhafazakâr mekânın aksine İslam ın mekânsal yükselişi, İslam ın kentte temsili gibi kültürel tanımlamaların daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizi belirleyen etmenler şu şekilde sıralanabilir: Başakşehir 4. ve 5. Etapları tercih eden sakinler İstanbul un birçok farklı bölgesinden göç etmiştir. Bağcılar, Esenler, Yenibosna, Bahçelievler, Fatih gibi farklı toplumsal yapıların bulunduğu yerlerden göç eden sakinler uydu kentte heterojen bir toplumsal yapı oluşturmaktadır. 9 Son gösterge ise komşuluk ilişkileridir. Komşuluk faaliyetlerinde sohbet, çay partileri, ziyafetler önemli yer tutmaktadır (Tablo 5). Çay partileri düzenlemek ve günler düzenlemek düşük bir oranda olup, kentte anonim ilişkiler kurmak, ortak mekânda paylaşımlarda bulunabilmek, karşılıklı olarak inançlara, siyasi düşüncelere saygı duymaya dayalı sosyalleşme olarak tanımlanabilecek komşuluğun burada çok yaygın olmadığı görülür. Katılımcıların komşuluk olarak tanımladığı ilişkiler ve birlikte yaptıkları faaliyetler esas itibariyle cemaat ilişkilerine işaret eder. Sohbet amaçlı bir araya gelme, rasyonel olmayıp dinsel karakterlidir. Tablo 5: Komşularla beraber yapılan faaliyetler Çay partileri, günler düzenler ve alışveriş yaparız 10 16,9 Sohbet amacıyla otururuz ,2 Dernek, kurs faaliyetlerine katılırız. 6 10,1 Sinema/ tiyatroya gideriz. 0 0 Spor yaparız. 4 6,7 Kır gezisi/piknik yaparız. 6 10,1 Hepsini yaparız. 5 8,4 Herhangi bir faaliyetimiz yok 4 6,7 Diğer 2 3,35 Toplam Cemaat sohbetleri sıcak ilişkiler kurmada en önemli dinamiktir. Komşuluk ilişkilerin zayıf olmasında uydu kentteki yeni yaşamın henüz özümsenememiş olması rol oynamaktadır. Yeni bir yaşam kurmak için gerekli donanımlar olan kültürel ve sosyal sermayenin yetersiz olması eski yaşama dair özlemi arttırmaktadır. Sakinlerin uydu kent ile post gecekondu mahallesindeki yaşamları ilk bakışta birbirine tezat gibi gözükse de aslında geçmiş yaşamlarından çok fazla uzaklaşamamış oldukları görülmektedir. Seçkinlik talebi üzerinden değil daha çok fiziki koşulların yetersizliği ve çocuklarının geleceği için uydu kent tercih edilmiştir. Dolayısıyla eski yerleşimin kültürel değerlerine doğrudan bir tepki hareketi olmamıştır. Hatta eski yerleşimlerdeki toplumsal ilişkiler sonlandırılmamıştır. Çeşitli vesilelerle sık sık eski yerleşimlere gidilmektedir. Ayrıca uydu kentteki komşuluk ve arkadaşlık ortamının sıcak ve sıkı olmaması eski yerleşimlerdeki toplumsal ilişkilere olan özlem artmaktadır. Sadece alışverişde değil, oradaki komşularıyla ve akrabalarıyla sık sık görüşmeye gidiyorlar. Onun için burada komşuluğu ve arkadaşlığı çok fazla aramıyorlar. Bundan dolayı gerilim fazla yok, çünkü kavga edecek ortam ve komşu da yok ( Yelda, Eczacı). Komşularla görüşemiyor olmanın sebepleri açıkça dile getirilmemektedir. %35 lik kısım sebep belirtmemiştir. En belirgin sebep işlerin çok olması ve vakit bulunamayışıdır (Tablo 6). Tablo 6: Komşularla görüşülmüyorsa sebepleri İşlerim çok; vaktim yok 5 35,7 Başka arkadaş grubum var 3 21,4 İletişim kuramıyorum Diğer 5 35,7 Toplam Derinlemesine görüşmelerden elde edilen verilerden aktarılmaktadır

9 Tablo 7: Varsa sebepleri İletişim kuramıyoruz 3 25 Yeterli zamanım yok 1 8,3 Yaşam biçimi benden farklı 0 0 Hepsiyle görüşüyorum 3 25 Mahalli kültürü farklı 1 8,3 Başka arkadaş grubum var 0 0 Ekonomik durumu benden yüksek/düşük 1 8,3 Güven duymuyorum 2 16,6 Diğer 1 8,3 Toplam Yukarıda belirttiğimiz gibi iletişim kurma becerisi Başakşehir etaplarında düşük seviyededir (Tablo 7). Yaşam biçimlerinin benzerliğine rağmen iletişim kurma becerisinin düşük seviyede olması öz dışlanmayı göstermektedir. Diğer taraftan sakinler yeni geldikleri uydu kentte yabancılık çekmekte ve diğer sakinlere kuşkuyla bakmaktadır. Sohbet ve özel günler büyük bir oranda evlerde yapılmaktadır (Tablo 8). Evcimen bir anlayışı benimseyen sakinler sosyalleşme girişimlerini evleri üzerinden yürütmektedir. Böylelikle kuşku duyulan yabancılardan korunma sağlandığı gibi evin mahremiyeti de sadece belirli sayıdaki grup üyeleriyle paylaşılmaktadır. Sokaktaki karşılaşmalarda muhabbet etmek tercih edilmemektedir. Tablo 8: Komşularla görüşme yerleri Evlerimizde 31 70,4 Bahçe ve parklarda 5 11,3 Merdivenlerde, asansörde, sokakta 1 2,2 Balkonlarda 2 4,4 Kahve, çay bahçesi gibi yerlerde 5 11,3 Diğer 0 0 Toplam Sonuç Başakşehir 4. ve 5. etaplarda gerçekleştirilen anket çalışması ve derinlemesine görüşmelerde sınırlı bilgi edinildiği bir gerçektir. Yalnız öz dışlanmanın gerçekleşme koşullarının ortaya konulabilmesi araştırmanın daha da geliştirilebileceği izlenimini vermektedir. Mekânsal ayrışmanın ötesinde gerçekleşen bu sosyal olgu özgürleşme ve tutsaklaşma arasında Başakşehir toplum profiline ışık tutmaktadır. Mekânsal ayrışmayı başlatan sebepler özgürleştirici, rahatlatıcı bir süreç olarak görülürken uydu kentte gerçekleştiği düşünülen öz dışlanma ise tutsaklaşma emareleri göstermektedir. Bu tutsaklaşma, bireylerin mutlu olmalarına karşın toplumsal bir kriz içinde bulunduklarına işaret etmektedir. Uydu kente yeni gelmiş olmak diğer sakinlerle ortak bir noktada buluşmayı sağlar. Buna karşın aynı durum mekâna yabancılaşma veya bir başka ifadeyle mekânsal yitişe de sebep olur. Bu yitiş beden üzerinden pratiğe dönüşmektedir. Bedeni yaşadığı bu dönüşümler birçok sosyal, psikolojik, sınıfsal özelliklerinin kazanımı için gerekli ön koşul olduğu gibi algı, anlama, içselleştirme tanıma, yabancılaşma bedene bitişiktir beden içinde yeniden üretilmektedir (Bourdieu, 1992: 60). Benzer bir ifadeyle soysal gereksinimler doğal yollarla beden mekanizmasından geçmektedirler. Yabancılaşma, yitiş, sosyal, ideolojik, ekonomik baskı gibi patolojik unsurlara maruz kalan zihin, stres, çöküntü, moral bozukluğunu bedene yansıtır. Tersine mutluluk, huzur, özgüven, umutlar da aynı şekilde zihinden sonra beden üzerinde oluşur. Bedenin ve zihnin uğradığı saldırılar iki temel dinamikten kaynaklanır. Morfolojik yapının modern mimari mantığıyla inşa edilmesi ve dünyevileşmenin öz dışlanma, soyutlaşma ve yitişe neden olmasıdır. KAYNAKÇA ATILGAN, Gökhan, ÇAKAR, Burcu Yakut (2007). Sunuş, Tes-İş Dergi, s , 10 Mart AYATA, Sencer (2005). Yeni Orta Sınıf ve Uydu Kent Yaşamı, Kültür Fragmanları (Haz. Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber), İstanbul: Metis, s BALİ, Rıfat (2003). Tarz-ı Hayattan Life Style a, İstanbul: Metis. BOURDIEU, Pierre (1992). The Logic of Practice, (çev. Richard Nice), Stanford: Stanford University Press. ÇAKIR, Özlem (2002). Sosyal Dışlanma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimsel Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı:3, s DANIŞ, Didem (2001). İstanbul da Uydu Yerleşmelerin Yaygınlaşması, 21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan, (Haz. Firdevs Gümüşoğlu), İstanbul: Bağlam Yayınları, s

10 GENİŞ, Şerife (2007). Küreselleşme, Toplumsal Eşitsizlik ve Mekânsal Ayrışma, Sivil Toplum, Sayı: 17-18, GIERYN, Thomas (2000). A Space For Place in Sociology. Annual Review of Sociology, 26, IŞIK, Oğuz, PINARCIOĞLU, Melih (2009). Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları. LEFEBVRE, Henri (1991). Production of Space, Oxford: Blackwell Press. KURTULUŞ, Hatice (2005). Bir Ütopya Olarak Bahçeşehir, İstanbul da Kentsel Ayrışma, (Haz. Hatice Kurtuluş), İstanbul: Bağlam Yayınları, s KURTULUŞ, Hatice, TÜRKÜN, Asuman (2005). Giriş, İstanbul da Kentsel Ayrışma (Haz. Kurtuluş ), İstanbul: Bağlam Yayınları, s MARKUS, Thomas (1993). Buildings & Power: Freedom and Control in The Origin of Modern Building Types, London: Routledge. MARSHALL, Gordon (1999). Sosyoloji Sözlüğü (Çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. ÖKTEM, Binnur (2005). Küresel Kent Söyleminin Kentsel Mekânı Dönüştürmede Rolü, İstanbul da Kentsel Ayrışma (Haz. Hatice Kurtuluş ), İstanbul: Bağlam Yayınları, s ŞEN, Besime (2005). Soylulaştırma: Kentsel Mekânda Yeni Bir Ayrışma Biçimi, İstanbul da Kentsel Ayrışma (Haz. Hatice Kurtuluş ), İstanbul: Bağlam Yayınları, s TEKELİ, İlhan (1984). Ekonomik Bunalımın ve Bunalımdan Çıkmak İçin İzlenen Politikaların Toplumsal Sonuçları, Türkiye de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım (Haz. İlhan Tekeli), Ankara: Yurt Yayınları, s

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.11.7 Konut girişleri özel durumu olan engelli vatandaşların erişimlerine olanak sağlayacak nitelikte olmayıp

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KOBİ LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI Ekonomik sistem; faktör piyasaları, işletmeler, mal

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

HAKKIMIZDA Şirketimiz, akademik ve uzman kadrosuyla siyasal, sosyal, medya, piyasa (pazar), yerel yönetimler, gizli müşteri vb. araştırmalar, eğitim ve proje geliştirme alanlarında genel danışmanlık hizmetleri

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR?

ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? YEREL KALKINMA POLİTİKALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER TRC2 BÖLGESİ ULUSAL ÖLÇEKTE GELIŞME STRATEJISINDE TRC 2 BÖLGESI NASIL TANIMLANIYOR? BÖLGESEL GELIŞME ULUSAL STRATEJISI BGUS Mekansal Gelişme Haritası

Detaylı

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU

BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU BİR SOSYAL OLGU OLARAK TÜRKİYE'DE KENTLERDE KONUT SORUNU Prof. Dr. Oğuz ARI Boğaziçi Üniversitesi Köylerden kentlere göçler, özellikle büyük kentlerde, aşırı kentleşme, sanayileşme ile desteklenmeyen kentleşme,

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır.

Belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları 5393 sayılı belediye kanununun 73. maddesi kapsamında yapılmaktadır. Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekansal, toplumsal koşulları dikkate alan kapsamlı bir projelendirme süreci olarak tanımlanabilir. Kaçak yapılaşmanın

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır.

İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır. İSTANBUL UN DÜNYA YA AÇILAN KAPISI BAYRAMPAŞA da yaşamak bir ayrıcalıktır. Bayrampaşa da yaşamak neden ayrıcalıktır? Konum olarak İstanbul un en merkezi ilçelerinden biri. Avrupa nın en büyük 2.Otogarı

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017

İstanbul Politikalar Merkezi. FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 İstanbul Politikalar Merkezi FUAT KEYMAN 13 Mayıs 2017 Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler: Türkiye nin Kentlerinden, Kentlerin Türkiye sine raporu; 12 kentimize ilişkin sosyo-ekonomik verilerin derinlemesine

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU

GAZİANTEP DE ARSA SORUNU GAZİANTEP DE ARSA SORUNU 1.0 KONU TANITIMI Şehirlerin fiziki bağlamada gelişmeleri, başta gelişme alanlarının varlığı olan arsalara, imar planlarına ve yapılaşma lejantına bağlı olarak şekillenmektedir.

Detaylı

Göç ve Kentle Eklemlenme Sorunları. Melih Ersoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Göç ve Kentle Eklemlenme Sorunları. Melih Ersoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Göç ve Kentle Eklemlenme Sorunları Melih Ersoy, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Giriş Çevre ülkelerde iç göçler, toplumsal yaşamdaki önem ve ağırlıklarını hala korumaktadır. 1980 de nüfusumuzun yaklaşık

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166

TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER. Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 TÜRKİYE DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN AKTÖRLERİ VE ÖRNEKLER Ayaz ZAMANOV-1700103 İrem BAHÇELİOĞLU-1603166 İÇERİK Kentsel dönüşüme bakış Kentsel dönüşümdeki aktörler Kamu yönetimi Merkezi yönetim, Yerel yönetimler

Detaylı

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi

Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi Bağlıca nın En Kapsamlı Projesi YAZICI GRUP / YAZICI İNŞAAT Yazıcı İnşaat, Hasan Yazıcı nın 1954 yılında Trabzon dan iş hayatına atılmak üzere yaptığı göçle başlamıştır. Başlangıçta taşeron olarak çalıştığı

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze

MAHALLE. Osmanlı dan günümüze MAHALLE Osmanlı dan günümüze MAHALLE DEKĠ ORTAKLAġA YAġAM Mahalle, birbirlerini tanıyan, sosyal dayanışma içinde olan, bir ölçüde birbirlerinin davranışlarından sorumlu kişilerden oluşmuş bir topluluğun

Detaylı

Afrika da İş Yapmak.

Afrika da İş Yapmak. Afrika da İş Yapmak 2017-2018 Amaç Bu program, Afrika kıtası ile çalışmak, mevcut iş hacmini arttırmak, Afrika nın herhangi bir ülkesine ürün ya da hizmet satmak, ortaklık kurmak, distribütör/toptancı

Detaylı

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü

Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü www.sde.org.tr ANALİZ 2014/2 2013 YILI ALTIN ANALİZİ Dr. M. Levent YILMAZ Ekonomistlerin çoğu zaman yanıldığı ve nedenini tahmin etmekte zorlandığı bir

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

2

2 e-arşiv SİSTEMİ www.bagcilar.bel.tr 2 1. PROJENİN BELEDİYECİLİKLE İLGİSİ Geleneksel anlamda devlet eliyle yapılan her tür işlem; oy verme, sağlık, vergi, belediye hizmetleri, nüfus ve gümrük işlemleri

Detaylı

Türkiye de Kentleşme

Türkiye de Kentleşme Türkiye de Kentleşme Türkiye de kentleşme, genel nitelikleri itibariyle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kentleşme süreçlerine benzer. Kırsaldan kentlere yönelen nüfus hareketleri, kentleşmenin

Detaylı

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A

Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A 1 Planlama Yapmak Altyapı Üretmek Çevre Üretmek Sosyal Donanım ve Hizmet Üretmek Kamuoyunu Ölçümlemek ve Planlamayı Uyarlamak A POLİTİK POLİTİK (karar) PLANLAMA Öncelikler / Entegrasyon (üretim) Zaman

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

Özet Değerlendirme 1

Özet Değerlendirme 1 Özet Değerlendirme 1 SURİYELİ MÜLTECİ HAYATLAR MONİTÖRÜ ÇALIŞMANIN KAPSAMI İNGEV ve Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliğinde hazırlanan Mülteci Hayatlar Monitörü, Türkiye de kamp dışında yaşayan

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT DURUKENT insan odaklı tasarım... Niğde nin en güzel bölgelerinde markalı lüks konut projeleri gerçekleştiren ONAY A.Ş., yeni bir proje DURUKENT i sizlere sunmanın kıvancını yaşıyor. Yaptığımız her iş

Detaylı

tepav Mart2017 N DEĞERLENDİRME NOTU 2000 SONRASINDA İTHAL ARA MAL BAĞIMLILIĞI VE KATMA DEĞER ÜRETİMİ

tepav Mart2017 N DEĞERLENDİRME NOTU 2000 SONRASINDA İTHAL ARA MAL BAĞIMLILIĞI VE KATMA DEĞER ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME NOTU Mart2017 N201713 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu Özenç 1 Program Direktörü Makroekonomi Çalışmaları Programı Ayşegül Taşöz Düşündere 2 Politika Analisti Bölge

Detaylı

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bölüm - 1 GARDEN CITY. (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm - 1 GARDEN CITY (Ebenezer Howard) Doç. Dr. Zeynep Enlil Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü BAHÇE ŞEHİR Ebenezer Howard Tomorrow: A peaceful path to reform

Detaylı

TUVAL GARDEN, bir TPD GRUP Projesidir.

TUVAL GARDEN, bir TPD GRUP Projesidir. TUVAL GARDEN, bir TPD GRUP Projesidir. TPD GRUP Köklerine bağlı, geleneksel değerlerini çağımız gerekleriyle harmanlamış, her geçen gün daha da profesyonelleşen, yaptığı işi en iyi şekilde bitirmeye çabalayan,

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi

Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Kentsel Dönüşüm ve Sulukule Çocuk Atölyesi Cem Ergun Araş. Gör. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü E-posta: tusawi@hotmail.com Sulukule Çocuk Atölyesi İlanı Fotoğraf 1. Çocuk atölyesinin görünümü

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

Yerel yönetimler, çıktılar ve sonuçlar

Yerel yönetimler, çıktılar ve sonuçlar tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Yerel yönetimler, çıktılar ve sonuçlar 10.03.2016 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik

Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Bölüm 13.Tarımsal Kooperatifçilik Kooperatifçiliğin Tanımı ve Kapsamı Kooperatif ve Diğer Kuruluşlar Kooperatifçilik İlkeleri Türkiye de Kooperatifler Tarım Kooperatiflerinin Yararları Kooperatif sözcüğünün

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları

Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi 2014 / 2015 SAYI: 12. Haftanın Bazı Başlıkları 2014 / 2015 SAYI: 12 Haftanın Bazı Başlıkları Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerine Etkisi Akran Eğitimi Çalışmaları Başladı! İngilizce Münazaralarımız Devam Ediyor Atık Piller Teslim Edildi Salyangozlar Sosyal

Detaylı

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin Adı: Araştırma Teknikleri Dersin Kodu: MLY210 Kredi/AKTS: 2 Kredi/4AKTS Dersin Amacı: Bilimsel araştırmanın öneminin ifade edilmesi, hipotez yazımı ve kaynak tarama gibi uygulamaların öğretilmesi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı