Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs"

Transkript

1 Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin alýnacaðý iddia edildi Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda üç eski kuvvet komutanýnýn ifadesinin alýnacaðý iddia edildi. Adý 2004 yýlýndaki darbe giriþimleri ile anýlan emekli Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Özden Örnek, emekli Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve emekli Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn ifadelerini alýnacaðý iddia edilirken, ifadelerin askeri savcýlýk tarafýndan mý yoksa soruþturmaya yürüten Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya Öz tarafýndan mý alýnacaðý konusu ise belirsiz kaldý. Sarýkýz, Ayýðýþý, Yakamoz ve Eldiven adlý darbe planlamalarýnýn anlatýldýðý ikinci Ergenekon iddianamesinde Özden Örnek e ait olduðu öne sürülen günlükler, darbe çalýþmalarýnýn parçasý olarak gösterilmiþti. Ýddianamede Bu günlüklerin Özden Örnek e ait olduðu sabit ifadesi yer alýyordu. Ýddianame sonucunda Eski kuvvet komutanlarý Özden Örnek, Aytaç Yalman ve Ýbrahim Fýrtýna nýn Ergenekon örgütüyle iþbirliði yaptýðý belirtilerek, dosyalarýnýn ayrýldýðý ancak soruþturmanýn askeri savcýlýkça deðil, sivil savcýlýkça... 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE 3 DE TMMOB Büyükkent Þubesi, Mecidiyeköy deki ÝETT otobüs garajýnýn bulunduðu alanýn turizm ve ticaret alaný, Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs 2006 onaylý 1/5000 ölçekli nazým imar planý deðiþikliði ile bu plana yapýlan itirazýn reddine iliþkin iþlemin iptali istemiyle dava açmýþtý. Ýstanbul 7. Ýdare Mahkemesi nin davayý reddetmesi üzerine, TMMOB Mimarlar Odasý Büyükkent Þubesi, kararýn bozulmasý istemiyle Danýþtay a baþvurdu. Bozma istemini görüþen Danýþtay 6. Dairesi, Ýdare Mahkemesi nin kararýný oy birliðiyle bozdu. Dairenin kararýnda, imar planlarýnýn, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarýnýn ve ilerideki geliþmesinin gerçeðe en yakýn þekilde saptanabilmesi için coðrafi veriler ýþýðýnda, belde halkýna daha iyi yaþama düzeni ve koþullarý saðlamak amacýyla kentin kendine özgü yaþayýþ biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapý iliþkileri, halkýn sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve saðlýðý ile ilgili konular göz önüne alýnarak hazýrlanmasý gerektiði belirtildi. 7 DE Gezi 8 DE Kýþ bitti, havalar ýsýndý. Batman, Mardin, Siirt, Aðrý gibi illerden göçerler yaylalarýn yolunu tuttu. Bitlis in Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerine yerleþen göçerler, çadýrlarýný kurmaya baþladý bile. 7 DE Hacýbektaþ halkýnýn KOSGEB ismi ile tanýdýðý 22 iþyerinden oluþan Hacýbektaþ Sanayi sitesine yapýlan binalara kadýnlarýn iþyeri sahibi olarak çalýþtýrabileceði mekanlardýr KÝÞGEB. Yeterli sayýda kadýn giriþimci çýkmadýðý için Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) ile ortak çalýþma içerisindedir. 3 DE Ýlk okumada bütün gizlerini çözemediðimiz bir metne baðlanmak olanaksýz gibidir. Bu arada aslýnda beðenilerimize tam uygun olan kitaplarý anlayamadýðýmýz için yarýda býraktýðýmýz da olur. Pek hoþlanmadýðýmýz, ama okumaya zorunlu olduðumuz pek çok kitabý da neden sonra belleðimizden sildiðimiz gibi. Belki yazarýna yüzümüz tutmadýðý için hoþlanmadýðýmýzý itiraf edemediðimiz kitaplar arasýnda sabýrlý olanlarýmýzý sonunda yanlarýna çekenler, giderek baþucumuza koyduklarýmýz da az deðildir. 5 DE Nevþehir'de Özge Ýðdeci isimli 10. sýnýf öðrencisi, hazýrladýðý 'Engelsiz... 6 DA

2 2 Bu hafta 1919 yýlýnda kurulan Bauhaus Okulu nun fotoðrafçýlýða getirdiði devrimci ivmeyi yazmak istiyordum. Ancak UFAT Fotoðraf Günleri nde yaþanan sansürcü yaklaþýmý kýnamayý ivedi bulduðumdan bir sonraki yazýma býrakýyorum. Yine de kýsa bir giriþ yapma ihtiyacý duyuyorum. Çünkü yeni kurulan Galata Fotoðrafhanesi Fotoðraf Akademisi nin Türkiye de bir ihtiyaçtan doðduðunu düþünüyorum. Mantar gibi çoðalan ticari kurslarýn düþünmeyen, araþtýrmayan, sorgulamayan fotoðrafçýlar yetiþtirdiðini, derneklerde verilen kurslarýn yarýþmacý fotoðraf tipi yarattýðýný, bu kiþilerin tüketimin bir parçasý olmaktan ileri gidemeyip görüntü kirliliðine ve iktidarýn ideolojisine bilerek ya da bilmeyerek hizmet ettiklerini biliyorum. Buna üniversitelerde verilen yetersiz eðitimleri de kattýðýmýzda durumun vehameti ortada da kurulan Bauhaus Okulu, zamanýnýn siyasal ve tarihsel sürecini deðerlendirip yarattýðý yeni sanata bakýþ açýsý dünyada günümüzde bile bir çok eðitim sistemine ýþýk oluyor. Tasarým Sentezi nin önemli unsurlarýndan biri olarak gördükleri fotoðrafçýlýkta, fotoðrafa kendine özgü biçimsel sorunlarý olan, demokrat-katýlýmcý bir toplum sanatý olma potansiyelini içeren bir iletiþim olarak bakýyorlardý. Romantik sanatçý kavramýna karþý çýkýyor, araþtýrma ve yaratma sürecine önem veriyor, tasarým sentezinin üreticisi olarak yeni görsel bakýþ açýlarý yaratma yetisine sahip ya da peþinde olan sanatçýlar arýyordu. Okul, 1933 yýlýnda Naziler tarafýndan kapatýldý. Türkiye de belli bir hedef ve plan-programla yola çýkan Fotoðraf Akademisi nin 16 fotoðrafçýsýnýn sergisine kolluk güçlerinin müdahalesi tarihi ise Günümüz Türkiye sinde sansürün gelmiþ olduðu boyutlar açýsýndan çarpýcý bir müdahale. Her gün gazetelerde yayýnlanan benzer fotoðraflarda ne buldular da topladýlar acaba? Açýklama yapsalar da öðrensek. Olayý henüz öðrenen okurlar için kýsa bir özet yapsam iyi olacak sanýrým. 29 Nisan - 2Mayýs 2009 tarihlerinde Uludað Üniversitesi Fotoðraf Amatörleri Topluluðu - UFAT tarafýndan düzenlenen UFAT Fotoðraf Günleri 6 adýný taþýyan etkinlikte 16 fotoðrafçýnýn çalýþmalarýndan oluþan bir sergi açýlmýþtý. Galata Fotoðrafhanesi Fotoðraf Akademisi nde Belgesel Fotoðraf Programý na devam eden katýlýmcýlarýn 8 Mart Kadýnlar Günü Kadýköy Mitingi ve 29 Mart Yerel Seçimleri nde çektiði 32 fotoðraftan 11 inin sakýncalý olduðunu iddia eden kolluk güçleri bu çalýþmalarý sergiden indirterek incelemek üzere alýkoymuþtu. Bu olayýn hemen ardýndan sergideki diðer fotoðraflar da indirilmiþ ve UFAT Fotoðraf Günleri web sitesindeki ilgili sayfalar da yayýndan kaldýrýlmýþtý. Bunun üzerine geçtiðimiz hafta önce Uludað Üniversitesi nde yaþanan fotoðraflarýn sansürlenmesine karþý bir protesto metni yayýnlandý. Metin, oldukça geniþ bir çevreye yayýldý ve Akademi ye destek mesajlarý yaðdý. Özellikle Uludað Üniversitesi nin bu olay içerisindeki rolü dikkate alýnarak kendilerinden resmi bir açýklama yapmalarý istendi. Avukatýn bu konuda yapmýþ olduðu giriþiminden henüz bir sonuç çýkmadý. Tek geliþme jandarmanýn fotoðraflarý geri getirmiþ olmasý, ancak fotoðraflarý aldýklarýný reddederek... Nihayetinde fotoðraflarýn sergi panolarýndan indirilmesi, bir kýsmýnýn incelemeye alýnýp beþ gün sonra geri verilmesi, sergi bilgilerinin web sitesinden çýkartýlmasý gerçeði deðiþmemiþ durumda. Buradan hareketle asaðýdaki metin oluþturuldu ve adresinde bir boykot çaðrýsý yapýldý. Sansüre Hayýr! Fotoðraflar özgürdür! Uludað Üniversitesi kampüsünde açýlan fotoðraf sergisine geçtiðimiz hafta kolluk kuvvetleri marifetiyle yapýlan müdahale, fikir ve ifade özgürlüðüne yapýlmýþ bir müdahaledir. Totaliter dönemlerde görülebilecek bu türden davranýþlar, militarist zihniyetin özgür olmasý gereken üniversite atmosferindeki yansýmasýdýr. Meþru ve yasal olan 8 Mart Kadýnlar Günü Mitingi nde ve 29 Mart Yerel Seçimleri nde çekilen fotoðraflarý sakýncalý bulmak ve müsadere edilmesine izin vermek üniversite yöneticilerinin ayýbýdýr. Akademik çatý altýnda bu ayýbý yapanlarýn bilim, özgürlük, ifade, demokrasi ve vicdan konularýnda neler düþündükleri merak konusudur. Belgesel fotoðraflar fotoðrafçýnýn gördüklerini gösterir. Gördükleri karþýsýnda gözlerini kapatanlar ise gerçeði deðiþtirmez sadece kendilerini kandýrýrlar. Fotoðraflarýn sergi salonundan indirilmesi, gösteriminin engellenmesine izin verenlerin, bu sansürcü yaklaþýmlarýna kamuoyu karþýsýnda açýklama getirmelerini istiyoruz. Biz aþaðýda imzasý bulunan kiþi, dernek ve diðer kurum ve kuruluþlar; ifade özgürlüðünün zedelenmesine neden olan bu tutumun gerekçelerinin açýklanmasýný ve sergide fotoðraflarý yer alan fotoðrafçýlardan özür dilenmesini talep ediyoruz. Tersi durumda 2010 yýlý sonuna kadar Uludað Üniversitesi nden gelecek hiçbir davete olumlu cevap vermeyeceðimizi, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerine katýlmayacaðýmýzý kamuoyuna ilan ediyoruz. Kiþi, kurum ve kuruluþlar adresinden desteklerini paylaþabilirler. Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin alýnacaðý iddia edildi Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda üç eski kuvvet komutanýnýn ifadesinin alýnacaðý iddia edildi. Adý 2004 yýlýndaki darbe Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Baþkaný Zahid Akman'ýn görevinden düþürülmesi isteminin reddine yönelik Üst Kurul karanýnýn iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle açýlan davanýn duruþmasý Ankara 4. Ýdare Mahkemesi'nde yapýldý. Dava açan RTÜK üyeleri, "Akman, görevde olduðu sürede 13 ay þirket genel müdürlüðü görevini sürdürüyor. Akman'ýn halen bir alýþveriþ merkezinde ortaklýðý, hukuka aykýrý bir þekilde devam etmektedir. RTÜK Yasasý'nýn 9. maddesine göre, Üst Kurul üyesi, babasýnýn þirketinde bile yöneticilik yapamaz'' diyerek Akman'ýn görevden çekilmesini istedi. RTÜK üyeleri Þaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, RTÜK Baþkaný Zahid Akman'ýn, bazý þirket yöneticilikleri ve ortaklýklarý ile kurul üyeliðinin ayný döneme denk gelmesi nedeniyle 3984 Sayýlý RTÜK Yasasý'nýn 9. maddesi gereði görevden çekilmesi gerektiðini öne sürerek, Akman'ýn RTÜK üyeliðinin düþürülmesini istemiþti. Üst Kurul, 19 Eylül 2008'deki toplantýsýnda, istemi reddederek, oy çokluðuyla Akman ýn göreve devam etmesine karar vermiþti. Bu karar üzerine, Sevinç, Alp ve Dadak da RTÜK kararýnýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle Ankara 4. Ýdare Mahkemesi'nde dava açmýþtý. 'Akman kurye paralarý getirdi' Ankara 4. Ýdare Mahkemesinde görülen davanýn duruþmasýna, RTÜK Üyesi Þaban Sevinç, davacý avukatý Tezcan Çakýr ve RTÜK Hukuk Müþaviri Arslan Narin katýldý. Avukat Tezcan Çakýr, Akman'ýn yasa dýþý ticari faaliyetleri nedeniyle görevinden el çektirilmesi için RTÜK üyelerinin giriþimde bulunduðunu ve Üst Kurulun oy çokluðuyla Akman lehine karar verdiðini anýmsattý. Akman'ýn, Kanal 7 televizyonunun Almanya temsilciliði görevini yürütürken Deniz Feneri e.v derneðinden aktarýlan paralarla kurulan þirketlerin kurucusu, idarecisi ve dernekten Türkiye'ye para taþýyan kurye olduðunu iddia eden Tezcan, RTÜK üyesi ve baþkaný olan bir kiþinin, dolaylý veya dolaysýz herhangi bir þirketin ortaðý, yöneticisi olmasý kamu göreviyle baðdaþmaz dedi. giriþimleri ile anýlan emekli Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Özden Örnek, emekli Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve emekli Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn ifadelerini alýnacaðý iddia edilirken, ifadelerin askeri savcýlýk tarafýndan mý yoksa soruþturmaya yürüten Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya Öz tarafýndan mý alýnacaðý konusu ise belirsiz kaldý. Sarýkýz, Ayýðýþý, Yakamoz ve Eldiven adlý darbe planlamalarýnýn anlatýldýðý ikinci Ergenekon iddianamesinde Özden Örnek e ait olduðu öne sürülen günlükler, darbe çalýþmalarýnýn parçasý olarak gösterilmiþti. Ýddianamede Bu günlüklerin Özden Örnek e ait olduðu Tezcan, Akman ýn, Türkiye deki Deniz Feneri soruþturmasý kapsamýnda Cumhuriyet savcýsýna ifade verdiðini de belirterek, ''Ergenekon sanýklarýyla Deniz Feneri sanýklarý arasýnda fark var. Bazýlarý gece yarýsý alýnýyor, bazýlarý kibarca çaðrýlýp ifade veriyor'' diye konuþtu. Akman'ýn icraatý RTÜK'e aykýrý RTÜK Yasasý nýn 9. maddesi gereði RTÜK üyelerinin ticari faaliyet yürütmesinin mümkün olmadýðýný, böyle bir durum söz konusu olduðu zaman kiþinin memuriyet vasfýnýn sona ermesi gerektiðini anlatan Tezcan, Akman'ýn þirketlerle baðlantýsýný gösterir Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) raporu olduðunu, Akman'ýn da þirket iliþkilerinin önceki görev döneminde sürdüðünü kabul ettiðini kaydetti. Mahkemenin, Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu, SPK ve ticari sicil gazetesinden Akman'ýn ortaklýklarýnýn hangi tarihler arasýnda olduðunun araþtýrmasýný isteyen Tezcan, Akman'ýn geçmiþ görev dönemindeki ortaklýklarýnýn yeni görev dönemi için sorun teþkil etmeyeceði yönündeki savunmasýnýn kabul edilemeyeceðini söyledi. Tezcan, Akman'ýn ortaklýðý kar-gelir ortaklýðý olsa bile, ortak olduðu kiþinin sabit ifadesi yer alýyordu. Ýddianame sonucunda Eski kuvvet komutanlarý Özden Örnek, Aytaç Yalman ve Ýbrahim Fýrtýna nýn Ergenekon örgütüyle iþbirliði yaptýðý belirtilerek, dosyalarýnýn ayrýldýðý ancak soruþturmanýn askeri savcýlýkça deðil, sivil savcýlýkça yürütüleceði belirtiliyordu. Öte yandan Ayýþýðý ve Sýrýkýz gibi darbe giriþimlerinin yazýldýðý Darbe Günlükleri nin de Özden Örnek e ait olduðunun teknik olarak kanýtlandýðý öne sürüldü. AA Yalanladý Ancak Anadolu Ajansý (AA), soruþturmayý yürüten savcýlýk kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde komutanlarýn ifadesinin alýnmasý yönünde bir giriþim baþlatýlmadýðýný duyurdu. Ayný kaynaklar, eski kuvvet komutanlarýnýn ifadelerinin alýnmasýnýn þu an için gündemde olmadýðýný bildirdi. sýfatý önemlidir. Ortaðý bir kanal sahibidir. Akman'ýn bu iliþkileri nedeniyle özel kanal sahibiyle ortaklýðý kuþkularý beraberinde getiriyor. Bu duruma yasalar izin vermez dedi. RTÜK Avukatý Akman'ý savundu RTÜK'ün avukatý Arslan Narin de RTÜK üyelerinin Üst Kurul iþlemine karþý dava açmasýnýn mümkün olmadýðýný öne sürerek, davanýn reddedilmesi gerektiðini savundu ve Akman'ýn üyeliðine engel ortaklýðý, hisse sahipliði yoktur dedi. Hem RTÜK te hem ticarette Kendisinin RTÜK üyesi olduðu zaman kooperatif üyeliðinden bile noter aracýlýðýyla istifa ettiðini söyleyen Sevinç, Ayný hassasiyeti Sayýn Akman göstermemiþ. Akman, görevde olduðu sürede 13 ay þirket genel müdürlüðü görevini sürdürüyor. Akman ýn halen bir alýþveriþ merkezinde ortaklýðý, hukuka aykýrý bir þekilde devam etmektedir. RTÜK Yasasý nýn 9. maddesine göre, Üst Kurul üyesi, babasýnýn þirketinde bile yöneticilik yapamaz diye konuþtu. Taraflarý dinleyen Ankara 4. Ýdare Mahkemesi heyeti, davayý dosya üzerinden görüþerek daha sonra kararýný verecek.

3 Öyle olaylar var ki, yaþamýnýzda iz býrakýr. Belediye Baþkaný nýn düzenlediði toplantýda yaþanýlanlar, kafalarda iz býrakacak cinsten Keþke gitmeseydim. Ya da konuþmasaydým. O görüntülerin içinde olmazdým belki de. Tepkiler incitici. O günden beri, niye böyle olduk diye düþünüyorum. Ýçimizdeki sevgiyi ve de saygýyý nasýl da tükettik. O sevgi ve de saygýyý tüketen ne? Ýhanet mi? Saygýsýzlýk mý? Ýftira mý? Bilgisizlik mi? Edebe aykýrý iþlerin içinde olma mý? Kim ne yaptý, ne etti de böyle olduk. Söyleyin de bilinsin. Bilinsin de, Merhem olunsun Tesellim, salonda bulunan o kiþilerin bizim insanýmýzýn profilini yansýtmadýðý gerçeði. Kendimi ona inandýrdým. Öyle teselli buldum Gerçekten de o davranýþ içerisinde olanlar bizim insanýmýz olamaz. Olmamalý da Bizim insanýmýz saygýlýdýr. Aðzýndan çýkacak sözü bilir. Efendi ve de edepli.ve de vefalýdýr bizim insanýmýz ** Bu tür toplantýlar niye yapýlýr? Ya halký bilgilendirme, ya da çözüm üretebilme amacý ile. Öyle deðil mi? Amaç çözüm üretmekse, sorun ortaya konulur.o sorun nasýl çözülür, tartýþmaya açýlýr. Görüþ ve öneriler alýnýr. Ortak akýl neyi gerektiriyorsa o yapýlýr. Ýzlenmesi gerekli olan yol bu. Peki bizde öyle mi? Seçim mitinglerini andýrýyor o toplantýlar. Güç gösterisi sanki. Ýlgisiz kiþiler. Konuþurken duyulan, homurtular Laf atmalar. Vurgun yemiþ gibi oluyorsun bir anda. Söyleyeceklerin düðümlenip kalýyor boðazýnda. Konuþamýyorsun. Hakkýnda karar verilmiþ. Suçlusun. Evet, suçluyuz diyor ve kurtuluyorsun! Ne oluyor, ne yapýlýyor. Bu telaþ, bu kin, bu korku niye? Paylaþamadýðýnýz ne? Söylesenize ** Böyle toplantý olmaz. Bu tür toplantýlarda çözüm de üretilmez. Kiþi ve kurumlara da yarar getirmez böylesi toplantýlar. Kendimizi tatmin etmenin ötesinde, neyi konuþtuk, neyi tartýþtýk, neyi karara baðladýk, hangi olumsuzluðu giderdik, ne getirisi oldu o toplantýlarýn. Hiç Oysa konuþulup tartýþýlacak, onca sorun var önümüzde Amaç onlarý konuþmama mý yoksa? Ýþin özünden o kadar uzaðýz ki Her þeyden öte, samimi deðiliz. Gösteriþ düþkünüyüz. Kibirliyiz. Aldatýcý ve de benciliz. Sorunlarýmýzý oturup ayrýntýlarý ile konuþma, birlikte çözüm yollarlý bulabilme alýþkanlýðýmýz yok Ne gereði var. Her þeyi biliyoruz ya! Hacýbektaþ sevgisi! Hoþumuza gidiyor, akan sularý bile durduruyor o cümle. Keyifler geliyor yerine. Alkýþ da alýyor. Ve de, dar alanda kýsa paslaþmalar ilgi odaðý! Nasýl bir sevgi bu böyle, anlaþýlýr deðil. Ve toplantý bitiyor ** Demokrasilerde bireylerin, sevgisini ve de tepkisini yansýtabilme hakký var. Olmalý da. Düþünceler özgürce ifade edilebilmeli demokrasilerde. O fýrsat ve de o ortam yaratýlmalý. Tartýþmanýn ve de eleþtirinin olmadýðý yerde demokrasiden, özgürlükten ve de çaðdaþlýktan söz edilebilir mi? Aydýnlanma Hacýbektaþ tan baþlayacak diye yola çýkýldý. Tüm Anadolu ya yayýlacaktý. Bir umuttu o slogan. Güzeldi de. Bakýyorsunuz, Hacýbektaþ ý bile aydýnlatamadýk hala! Var olan aydýnlýkta eksilmekte. Bu gidiþle, iþimiz zor galiba 12.Mayýs HACIBEKTAÞ KÝÞGEM Nedir? Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Kamil ÖNTAÞ Hacýbektaþ halkýnýn KOSGEB ismi ile tanýdýðý 22 iþyerinden oluþan Hacýbektaþ Sanayi sitesine yapýlan binalara kadýnlarýn iþyeri sahibi olarak çalýþtýrabileceði mekanlardýr KÝÞGEB. Yeterli sayýda kadýn giriþimci çýkmadýðý için Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) ile ortak çalýþma içerisindedir. internet adresinden aldýðým bilgiler doðrultusunda KÝÞGEM in tanýmýný yayýmlýyorum: Ýþ Geliþtirme Merkezleri (KÝÞGEM) küçük giriþimcilerin iþ kurmasýný ve geliþtirmesini destekleyen ve kolaylaþtýran, dolayýsý ile de iþletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarýný arttýran mekanizmalardýr. Ýþletme kuluçkalarý veya KOBÝ fidanlýðý olarak adlandýrabileceðimiz, uluslararasý literatürde Business Incubator olarak geçen KÝþGEM'ler bünyesinde barýndýrdýklarý yeni iþletmelere yönetim danýþmanlýðý desteði, finans kaynaklarýna eriþim imkaný, uygun koþullarda iþ yeri mekaný, ortak ofis ekipmaný ve ofis hizmetleri sunarak onlarý besler ve en kýrýlgan olduklarý iþ kurma aþamasýný saðlýklý bir þekilde aþmalarýný ve büyümelerini saðlar. KÝÞGEM in internet sayfasýnda biraz daha detaylar var. Detaylara indiðimizde durgun ekonomiye canlýlýk saðlayacak tanýmlar var: Ýþ Geliþtirme Merkezleri, hizmet verdiði sektörlere, kuruluþ amaçlarýna ve yöresel ekonomik önceliklere göre farklýlýk gösterebilirler. Bir KÝÞGEM'in baþarýlý olabilmesi için, iþleticilerin sosyal faydayý ön planda tutarak, yerel katký ve katýlýmýný saðlayabilmesi, bu anlayýþý yönetime yansýtabilmesi ve finansal, kurumsal sürdürülebilirliði saðlayabilecek iþletme yönetimi becerisine sahip olmasý gerekmektedir. KÝÞGEM'lerin kurulmasýndaki genel amaçlar þunlardýr; Küçük iþletmelere bina konusunda ve yeni iþ kurma konularýnda destek vermek ve yardým etmek, Baþarýlý iþletmeler kurulmasýný saðlamak, Ýþletmenin büyüme ve hayatta kalma fýrsatlarýný artýrmak, Yeni iþ ve istihdam olanaklarý yaratmak, Yerel kaynaklarý yeni ve/veya farklý iþletmelere yöneltmek, Giriþimciliði özendirmek, Güvenli bir iþ ortamý saðlamak, Rekabetçi ortamý saðlamak, Bölgesel ve yerel geliþimi hýzlandýrmak ve bu konulara katkýda bulunmak, Yerel ekonomiyi desteklemektir. Ýþ Geliþtirme Merkezleri (KÝÞGEM) küçük giriþimcilerin iþ kurmasýný ve geliþtirmesini destekleyen ve kolaylaþtýran, dolayýsý ile de iþletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarýný arttýran mekanizmalardýr. "Ýþletme kuluçkalarý" veya "KOBÝ fidanlýðý" olarak adlandýrabileceðimiz, uluslararasý literatürde "Business Incubator" olarak geçen KÝÞGEM'ler bünyesinde barýndýrdýklarý yeni iþletmelere yönetim danýþmanlýðý desteði, finans kaynaklarýna eriþim imkaný, uygun koþullarda iþ yeri mekaný, ortak ofis ekipmaný ve ofis hizmetleri sunarak onlarý besler ve en kýrýlgan olduklarý iþ kurma aþamasýný saðlýklý bir þekilde aþmalarýný ve büyümelerini saðlar. Özellikle KÝÞGEM'in yönetiminin saðladýðý koçluk ve að mekanizmalarýna ulaþým, kuluçka süresi içerisinde olan iþletmelerin baþarý oranlarýný artýrmakta, yerel ekonomi ile baðlarýný güçlendirerek yöresel kalkýnmaya katýlmalarýna katkýda bulunmaktadýr. Ýþ Geliþtirme Merkezleri, giriþimciliði özendirerek ve küçük iþletmeleri destekleyerek, yerel ve bölgesel geliþmeye katkýda bulunmak, yerel kaynaklarý yeni ve/veya deðiþik giriþimlere yönlendirmek ve toplumun da katýlýmý ile yerel ve bölgesel giriþimleri temsil etmek üzere, sistematik bir þekilde yeni iþletmelerin kurulmasýný ve geliþtirilmesini amaçlar. Söz konusu projenin finansmaný Avrupa Birliði ve KOSGEB tarafýndan saðlanmaktadýr. Proje, kadýnlarýn ülke ekonomisindeki katkýlarýný artýrmak için KÝÞGEM'ler yolu ile küçük iþletmeler kurmalarýný ve bu iþletmelerin saðlýklý büyümelerinin desteklenmesini amaçlamaktadýr. Proje hakkýnda genel bilgi Avrupa Birliði tarafýndan desteklenen projenin temel amacý, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)'nýn ve iþ geliþtirme hizmeti saðlamak için kurulan KÝÞGEM'lerin kurumsal kapasitelerini artýrmaktýr. 16 ay içinde tamamlanacak olan proje 23 Aðustos 2007'de baþlamýþtýr. Proje KOSGEB tarafýndan koordine edilmekte ve Euroconsultants S.A. (Yunanistan) KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Menekþe YILMAZ liderliðindeki konsorsiyum (Euroconsultants S.A., Coventry University Enterprises Ltd. (Ýngiltere), Formaper (Ýtalya), STOA Teknik Hizmetler Ltd. (Türkiye), Thessaloniki Technopolis S.A. (Yunanistan), West Midlands Enterprise Ltd. (Ýngiltere), tarafýndan yürütülmektedir. Projenin bütçesi Avro'dur. Projenin üç bileþeni vardýr: 1.KOSGEB'in kurumsal yapýlanmasý, 2.Yerel KÝÞGEM'lerin kurumsal yapýlanmasý, 3.Kadýngiriþimcilerin desteklenmesidir. Projenin uygulanmasýndan beklenen sonuçlar þunlardýr; 1.Kadýn giriþimcilerin desteklenmesini de içeren KOSGEB'in genel KOBÝ politikalarýnýn geliþtirilmesi, 2.Dört ayrý yörede (Hacýbektaþ- Nevþehir, Çorum, Kütahya, ve Pendik- Ýstanbul'da) KÝÞGEM kurulmasý, 3.Yukarýda belirtilen KÝÞGEM'lere 80 kadýn giriþimcinin alýnmasýdýr. Projenin hedef kitlesi; Bir iþ fikri olup, kendi iþini kurmak isteyen kadýn giriþimciler, Ýþletmesini yeni kurmuþ olan kadýn giriþimciler, Son üç yýldan beri faaliyette olan kurulu iþletmeler. KÝÞGEM Giriþimcilerine saðlanacak destekler: Etkin bir iþ planý hazýrlanmasý, Yönetim danýþmanlýðý, Ofis ve üretim alaný, Ýdari hizmetler, Teknik destekler, Ýþ aðý (network), Ortak ofis araç ve gereçlerinin kullanýlmasý, gerektiðinde pazarlama, hukuk ve muhasebe danýþmanlýðý. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA 15 Mayýs 2009 Cuma Hayatý : Sizlere Aþýk Mahzuni yi anlatýrken aslýnda kendisini biz deðil kendisi bize kendisini sanatýyla, mücadalesiyle anlatacaktýr. Aþýk Mahzuni yi tanýdýkca onun tüm zamanlarda bu tür insanlarýn ne kadar zor þartlarda yaþadýklarýný ve yaþadýklarý çaðlara damgasýný nasýl vurduklarýný anlayacaðýz. Bazý þeyler vardýr insana iþte ben buyum der. Aþýk Mahzuni Þerif de sanatýyla ve mücedelesiyle adeta insana ben buyum der. Kendisinin Benim söylediklerim neyse ben O yum sözü buna en iyi örnektir. Aþýk Mahzuni yi sizlere anlatýrken kendisinin hayatýný kýsa fakat sanatýný, dünya görüþünü ve mücadelesini geniþ ve Aþýk Mahzuni ye yakýþýr bir þekilde anlatacaðýz. K.Maraþýn Afþýn ilçesi Berçenek köyünde baba Zeynel Cýrýk ve ana Döndü Cýrýk köydeki aðanýn tarlasýnda Maraba olarak çalýþýrlar. Kendileri zor þartlarda yaþam mücadelesi verirken 1940 yýlýnda bir oðlu olur ve adýný Þerif Cýrýk koyarlar. Aþýk Mahzuni kendi doðum tarihini anlatýrken Babamýn dediði doðruysa, anamýn da dediði doðruysa 1943 yýlýnýn Ocak 3 ünde Afþýn a baðlý Berçenek köyünde doðmuþum der. Asýl doðum tarihi 1943 olmasýna raðmen nüfus kayýtlarýnda Aþýk Mahzuni nin doðum tarihi 3 Ocak 1940 olarak geçer. Çünkü o zamanlarda doðum tarihinin pek önemi yoktur. Çocukluðu kendi köyünde geçer ve köyünde okul olmadýðý için Elbistan ýn Alembey köyünde medresesi olan Lütfi Efendinin medresesine kuran hafýz kursuna gönderilir. Mahzuni o yýllarýný Bizim çevremizde kocaman bir yobaz bulutu döner. Hacý Lütfi Efendi hiç çekinmeden, canýnýn istediði þekilde bilmediðimiz dillerle, bilmediðimiz isimlerle fetvalar verirdi durmadan. Arapcayý o zaman öðrendim. Þimdi Arapcayý yazýp okuyabiliyorum. Lütfi Efendinin medresesinde üçbuçuk sayfada kaldým diyor. Daha sonra köyde okul açýlýr ve gelen eðitmenle ilkokulu bitirir. Afþýn ve Elbistan da üniformalý asker gençleri gürür ve onlara özenir. Gün oldu gönül bir þeye takýldý der Aþýk Mahzuni. Ýstediði olur ve 1956 yýlýnda Mersin 3. Assubay Hazýrlama Okulu na baþlar ve 1959 yýlýnda baþarý ile bitirir. Ordonat Tekniker sýnýfýna ayrýlýr ve Ankara Ordonat Tekniker okulu na gider ve ilginçtir okuduðu ve ödüller aldýðý okul daha sonra 1971 askeri darbesinde mahkeme salonuna çevrilir ve Aþýk Mahzuni okuduðu sýnýfýnda hakim karþýsýna sanýk olarak çýkar ve orada yargýlanýr. Bu arada Aþýk Mahzuni yaþlarýnda önlüklü bir Ýlkokul öðrencisi iken ailesinin baskýsýyla dayýsýnýn kýzý Emine ile niþanlanýr. Daha sonra evlenir ve bu evlilikte bir kýzý olur. Yapýlan zoraki evliliði okul yýllarýnda bitirir ve boþanýr. Okul dönemlerinde Baðlama çalmasýný öðrenir ve yavaþ yavaþ þiir yazmaya baþlar. Kendisinda halkçýlýk ruhu baþlar ve okuduðu Kuleli Askeri Lisesinde sistemle ters düþer ve ordudan ayrýlýr yýlýnda Ýtalyan asýllý Sovina (Suna) isimli bir genç kýzla tanýþýr ve evlenmeye karar verir. Fakat Suna 14 yaþýnda olduðu için evlenmeleri engellenir ve bu evliliði o dönem medya ya konu olur. Sonra Suna ile evlenir ve bu evlilikten Züleyha, Emrah, Ferhat adýnda 3 çocuðu olur. Hayatý boyunca ihanetlere uðramýþ Aþýk Mahzuni bu evliliðinde en yakýn arkadaþýnýn ihanetine uðrar bu arkadaþý Suna yý kandýrýr ve birlikte kaçarlar yýlýnda Yazar Halil Aytekin ile tanýþmasý Aþýk Mahzuni nin hayatýnýn dönüm noktasý olur. Halil Aytekin nin yardýmlarýyla gazeteci Fikret Otyam ile tanýþýr ve Aþýk Mahzuni ile ilgili ilk yazý Cüneyt Arcayürek kaleminde Hürriyet te yayýnlanýr. Bu dönem TÝP in (Türkiye Ýþçi Partisi) kuruluþ yýllarýna denk gelir. TÝP yöneticileriyle tanýþýr ve onlardan yardým görür. Aþýk Mahzuni bu yýllarda Aþýklar Derneðini kurar ve orda sanat ve siyasi mücadelesini verir. O zamanlar TRT Turizm Bakanlýðýna baðlý olduðu için Aþýk Ýhsani, Kul Ahmet ve Aþýk Mahzuni buraya müracaat ederler ve TRT den söylemelerine izin çýkar. En büyük konserini o zaman Büyük Sinemada verir ve artýk tüm Türkiye kendisini tanýr. Bu dönemde Aþýk Mahzuni kendisini rahatsýz eden bir þeyin farkýna varýr kendini sorgular bana bir mücadele gerekiyordu, Kime ve neye karþý? Gün geçtikce görerek, duyarak, sezinleyerek, okuyarak bunu daha iyi anlamaya baþladým. Bütün benliðimle kendimi saza verdim çalýyordum, söylüyordum ama çalýþmalarýma bir yöntem vermem gerekiyordu der Türkiye ve dünya gençlik hareketlerinde etkilenir yýlýnda yapýlan askeri darbe sonucu Süleymen Demirel hükümeti devrilmiþ ve yerine Nihat Erim baþkanlýðýnda bir hükümet kurulur ve halka karþý ve özelliklede sol kesime karþý baský ve þiddet uygular ve Aþýk Mahzuni Erim erim eriyesin/sürüm sürüm sürüm sürünesin türküsünü söyler. Bu türkü ile bütüntürkiyeçalkalanýr kim bu baþbakan alehine türkü söyleyen ddiye ve hemen tutuklanýr 4 ay ceza alýr. Ozanýmýzýn Eserleri : 400'e yakýn Plak, 50'nin üzerinde Kaset ve 9 Kitap Bu sýrada Aþýk Mahzuni akrabasý olan Elbistan lý Fatma Özdemir ile tanýþýr ve evlenmek ister. Ne yazýk ki ailesi baþý belada olan, elinde sazý diyar diyar dolaþan bir Aþýða kýz vermek istemez. Fakat ikisinin sevdasý bu zorluklarý yener ve evlenirler. Bu evlilikten Derya, Ali, Þeyda ve Yetiþ adýnda 4 çocuklarý olur. Aþýk Mahzuni nin türkülerine ve deyiþlerine Fatma, Fadime olarak girer. 6 aylýk evliyken Halký suça teþvikten 1973 yýlýnda tutuklanýr Kýzý Deryanýn doðduðu gün serbest kalýr ve 27 gün sonra tekrar tutuklanýr. Mahzuni Þubat 2001 tarihli Kýzýldeli dergisinde çýkan Hem Kýzýlbaþ Hem Aleviyim baþlýklý yazýsýndan dolayý DGM de yargýlanýr ve öldüðü güne kadar mahkeme devam eder. Bu yazýsýnda Ben allah adýna insana secde etmeyi yeðlemekteyim. Bir Alevi çocuðu deðil bir Hýrýstiyan, bir Musevi de olsam böyle düþünmekteyim... Ýnsan aleminin sevgisinde, gönlünde, bütünlüðünde ve doðanýn her güzelliðinden beni yaradaný arayýp keyfime göre isimlendirdim. Ona gönül dedim, bülbül dedim, çiçek dedim, Ali dedim, Veli dedim aðzýma güzel gelen herþeye onun adýný verdim. Bunu bana haram edecek her yasaya, her bilirkiþiye, her dinsel nasa rest çekmekteyim... Türkiye Alevilerinin yolunun gerçek Ali ci yol olduðunu savunmak ve yaymak isterim. Çünkü Ali nin baþlattýðý cemahiriyel vukuat (halkcý hareket) Atatürk ün noktaladýðý Cumhuriyetin mayasýný hazýrlamýþtýr. Bunlarý savunur ve savunduklarýndan dolayý yargýlanýr. 17 Mayýs 2002 Mahzuni Severler için kara bir gün: Evli, sekiz çocuk, dört torun sahibi olan Deðerli Ozanýmýz 62 yaþýnda Almanyanýn Köln Þehrinde hayata gözlerini yumdu. Bu acý ana kadar O, devletin düzenini yýkmak suçundan, hala yargýlanýyordu. Ozanýmýz Þu an son ikamatkahý olan Hacý Bektaþ Veli Külliyesi'nin yakýnýndaki Çilehane adý verilen bölgede huzur içinde yatýyor... ÝÞTE GÝDÝYORUM Ýþte gidiyorum çeþmi siyahým Önümüze daðlar sýralansa da Sermayem derdimdir servetim ahým Karardýkça bahtým karalansa da Haydi dolaþalým yüce daðlarda Dost beni býraktý ah ile zarda Ötmek istiyorum viran baðlarda Ayaðýma cennet kiralansa da Baðladým canýmý zülfün teline Sen beni býraktýn elin dilinde Güldün Mahzuni'nin berbat haline Mervan'ýn elinde parelense de ZALÝMÝN ZULMÜ VARSA Karamanýn koyunu sonra çýkar oyunu Ben artýk seyredemem devrilesi boyunu Zalýmýn zulmü varsa mazlumun allahý var Ahým seni kül eder vallahi billahi yar At ölür meydan kalýr yiðit ölür þan kalýr Kör olasý dünyada can gider zaman kalýr Mahzuni bu rýhtýma yanaþýyor son gemi Düþenin dostu olmaz bunu unutma emi VEYSEL'E MEKTUP Sen bu bahçelerden çok gelip geçtin Arýlarla çiçeklerde inleþtin Ne haktan incindin ne de incittin Taþ ile geleni gül ile ittin Koyunu kurdunan güderek gittin Hak nurunu insanlarda aradýn Sabrý tarif ettin derde yaradýn Gönüllerde kaldýn gözden ýradýn Dopdoluydun gezdim dedin beyhuda Bin göz vermiþ sana Cenabý Hüda Sen dostlarý unutmadýn dünyada Kuru laf etmedin Mahzuni gibi Gözünde berraktý deryanýn dibi Mustafa Kemal'in gerçek talibi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

akademisyenlerden, uzmanlardan ve ozanlardan iki ayrý jüri oluþturuldu.

akademisyenlerden, uzmanlardan ve ozanlardan iki ayrý jüri oluþturuldu. Açýklamada, 1 Mayýs ý baþardýk, þimdi 26 Mayýs ta genel grevi örgütlemekte denildi. Türk-Ýþ ve KESK Ankara Þubeleri dün Petrol-Ýþ Ankara Þubesi nde bir basýn toplantýsý düzenlediler. Her iki konfederasyona

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı