Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs"

Transkript

1 Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin alýnacaðý iddia edildi Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda üç eski kuvvet komutanýnýn ifadesinin alýnacaðý iddia edildi. Adý 2004 yýlýndaki darbe giriþimleri ile anýlan emekli Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Özden Örnek, emekli Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve emekli Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn ifadelerini alýnacaðý iddia edilirken, ifadelerin askeri savcýlýk tarafýndan mý yoksa soruþturmaya yürüten Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya Öz tarafýndan mý alýnacaðý konusu ise belirsiz kaldý. Sarýkýz, Ayýðýþý, Yakamoz ve Eldiven adlý darbe planlamalarýnýn anlatýldýðý ikinci Ergenekon iddianamesinde Özden Örnek e ait olduðu öne sürülen günlükler, darbe çalýþmalarýnýn parçasý olarak gösterilmiþti. Ýddianamede Bu günlüklerin Özden Örnek e ait olduðu sabit ifadesi yer alýyordu. Ýddianame sonucunda Eski kuvvet komutanlarý Özden Örnek, Aytaç Yalman ve Ýbrahim Fýrtýna nýn Ergenekon örgütüyle iþbirliði yaptýðý belirtilerek, dosyalarýnýn ayrýldýðý ancak soruþturmanýn askeri savcýlýkça deðil, sivil savcýlýkça... 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE 3 DE TMMOB Büyükkent Þubesi, Mecidiyeköy deki ÝETT otobüs garajýnýn bulunduðu alanýn turizm ve ticaret alaný, Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs 2006 onaylý 1/5000 ölçekli nazým imar planý deðiþikliði ile bu plana yapýlan itirazýn reddine iliþkin iþlemin iptali istemiyle dava açmýþtý. Ýstanbul 7. Ýdare Mahkemesi nin davayý reddetmesi üzerine, TMMOB Mimarlar Odasý Büyükkent Þubesi, kararýn bozulmasý istemiyle Danýþtay a baþvurdu. Bozma istemini görüþen Danýþtay 6. Dairesi, Ýdare Mahkemesi nin kararýný oy birliðiyle bozdu. Dairenin kararýnda, imar planlarýnýn, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarýnýn ve ilerideki geliþmesinin gerçeðe en yakýn þekilde saptanabilmesi için coðrafi veriler ýþýðýnda, belde halkýna daha iyi yaþama düzeni ve koþullarý saðlamak amacýyla kentin kendine özgü yaþayýþ biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapý iliþkileri, halkýn sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve saðlýðý ile ilgili konular göz önüne alýnarak hazýrlanmasý gerektiði belirtildi. 7 DE Gezi 8 DE Kýþ bitti, havalar ýsýndý. Batman, Mardin, Siirt, Aðrý gibi illerden göçerler yaylalarýn yolunu tuttu. Bitlis in Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerine yerleþen göçerler, çadýrlarýný kurmaya baþladý bile. 7 DE Hacýbektaþ halkýnýn KOSGEB ismi ile tanýdýðý 22 iþyerinden oluþan Hacýbektaþ Sanayi sitesine yapýlan binalara kadýnlarýn iþyeri sahibi olarak çalýþtýrabileceði mekanlardýr KÝÞGEB. Yeterli sayýda kadýn giriþimci çýkmadýðý için Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) ile ortak çalýþma içerisindedir. 3 DE Ýlk okumada bütün gizlerini çözemediðimiz bir metne baðlanmak olanaksýz gibidir. Bu arada aslýnda beðenilerimize tam uygun olan kitaplarý anlayamadýðýmýz için yarýda býraktýðýmýz da olur. Pek hoþlanmadýðýmýz, ama okumaya zorunlu olduðumuz pek çok kitabý da neden sonra belleðimizden sildiðimiz gibi. Belki yazarýna yüzümüz tutmadýðý için hoþlanmadýðýmýzý itiraf edemediðimiz kitaplar arasýnda sabýrlý olanlarýmýzý sonunda yanlarýna çekenler, giderek baþucumuza koyduklarýmýz da az deðildir. 5 DE Nevþehir'de Özge Ýðdeci isimli 10. sýnýf öðrencisi, hazýrladýðý 'Engelsiz... 6 DA

2 2 Bu hafta 1919 yýlýnda kurulan Bauhaus Okulu nun fotoðrafçýlýða getirdiði devrimci ivmeyi yazmak istiyordum. Ancak UFAT Fotoðraf Günleri nde yaþanan sansürcü yaklaþýmý kýnamayý ivedi bulduðumdan bir sonraki yazýma býrakýyorum. Yine de kýsa bir giriþ yapma ihtiyacý duyuyorum. Çünkü yeni kurulan Galata Fotoðrafhanesi Fotoðraf Akademisi nin Türkiye de bir ihtiyaçtan doðduðunu düþünüyorum. Mantar gibi çoðalan ticari kurslarýn düþünmeyen, araþtýrmayan, sorgulamayan fotoðrafçýlar yetiþtirdiðini, derneklerde verilen kurslarýn yarýþmacý fotoðraf tipi yarattýðýný, bu kiþilerin tüketimin bir parçasý olmaktan ileri gidemeyip görüntü kirliliðine ve iktidarýn ideolojisine bilerek ya da bilmeyerek hizmet ettiklerini biliyorum. Buna üniversitelerde verilen yetersiz eðitimleri de kattýðýmýzda durumun vehameti ortada da kurulan Bauhaus Okulu, zamanýnýn siyasal ve tarihsel sürecini deðerlendirip yarattýðý yeni sanata bakýþ açýsý dünyada günümüzde bile bir çok eðitim sistemine ýþýk oluyor. Tasarým Sentezi nin önemli unsurlarýndan biri olarak gördükleri fotoðrafçýlýkta, fotoðrafa kendine özgü biçimsel sorunlarý olan, demokrat-katýlýmcý bir toplum sanatý olma potansiyelini içeren bir iletiþim olarak bakýyorlardý. Romantik sanatçý kavramýna karþý çýkýyor, araþtýrma ve yaratma sürecine önem veriyor, tasarým sentezinin üreticisi olarak yeni görsel bakýþ açýlarý yaratma yetisine sahip ya da peþinde olan sanatçýlar arýyordu. Okul, 1933 yýlýnda Naziler tarafýndan kapatýldý. Türkiye de belli bir hedef ve plan-programla yola çýkan Fotoðraf Akademisi nin 16 fotoðrafçýsýnýn sergisine kolluk güçlerinin müdahalesi tarihi ise Günümüz Türkiye sinde sansürün gelmiþ olduðu boyutlar açýsýndan çarpýcý bir müdahale. Her gün gazetelerde yayýnlanan benzer fotoðraflarda ne buldular da topladýlar acaba? Açýklama yapsalar da öðrensek. Olayý henüz öðrenen okurlar için kýsa bir özet yapsam iyi olacak sanýrým. 29 Nisan - 2Mayýs 2009 tarihlerinde Uludað Üniversitesi Fotoðraf Amatörleri Topluluðu - UFAT tarafýndan düzenlenen UFAT Fotoðraf Günleri 6 adýný taþýyan etkinlikte 16 fotoðrafçýnýn çalýþmalarýndan oluþan bir sergi açýlmýþtý. Galata Fotoðrafhanesi Fotoðraf Akademisi nde Belgesel Fotoðraf Programý na devam eden katýlýmcýlarýn 8 Mart Kadýnlar Günü Kadýköy Mitingi ve 29 Mart Yerel Seçimleri nde çektiði 32 fotoðraftan 11 inin sakýncalý olduðunu iddia eden kolluk güçleri bu çalýþmalarý sergiden indirterek incelemek üzere alýkoymuþtu. Bu olayýn hemen ardýndan sergideki diðer fotoðraflar da indirilmiþ ve UFAT Fotoðraf Günleri web sitesindeki ilgili sayfalar da yayýndan kaldýrýlmýþtý. Bunun üzerine geçtiðimiz hafta önce Uludað Üniversitesi nde yaþanan fotoðraflarýn sansürlenmesine karþý bir protesto metni yayýnlandý. Metin, oldukça geniþ bir çevreye yayýldý ve Akademi ye destek mesajlarý yaðdý. Özellikle Uludað Üniversitesi nin bu olay içerisindeki rolü dikkate alýnarak kendilerinden resmi bir açýklama yapmalarý istendi. Avukatýn bu konuda yapmýþ olduðu giriþiminden henüz bir sonuç çýkmadý. Tek geliþme jandarmanýn fotoðraflarý geri getirmiþ olmasý, ancak fotoðraflarý aldýklarýný reddederek... Nihayetinde fotoðraflarýn sergi panolarýndan indirilmesi, bir kýsmýnýn incelemeye alýnýp beþ gün sonra geri verilmesi, sergi bilgilerinin web sitesinden çýkartýlmasý gerçeði deðiþmemiþ durumda. Buradan hareketle asaðýdaki metin oluþturuldu ve adresinde bir boykot çaðrýsý yapýldý. Sansüre Hayýr! Fotoðraflar özgürdür! Uludað Üniversitesi kampüsünde açýlan fotoðraf sergisine geçtiðimiz hafta kolluk kuvvetleri marifetiyle yapýlan müdahale, fikir ve ifade özgürlüðüne yapýlmýþ bir müdahaledir. Totaliter dönemlerde görülebilecek bu türden davranýþlar, militarist zihniyetin özgür olmasý gereken üniversite atmosferindeki yansýmasýdýr. Meþru ve yasal olan 8 Mart Kadýnlar Günü Mitingi nde ve 29 Mart Yerel Seçimleri nde çekilen fotoðraflarý sakýncalý bulmak ve müsadere edilmesine izin vermek üniversite yöneticilerinin ayýbýdýr. Akademik çatý altýnda bu ayýbý yapanlarýn bilim, özgürlük, ifade, demokrasi ve vicdan konularýnda neler düþündükleri merak konusudur. Belgesel fotoðraflar fotoðrafçýnýn gördüklerini gösterir. Gördükleri karþýsýnda gözlerini kapatanlar ise gerçeði deðiþtirmez sadece kendilerini kandýrýrlar. Fotoðraflarýn sergi salonundan indirilmesi, gösteriminin engellenmesine izin verenlerin, bu sansürcü yaklaþýmlarýna kamuoyu karþýsýnda açýklama getirmelerini istiyoruz. Biz aþaðýda imzasý bulunan kiþi, dernek ve diðer kurum ve kuruluþlar; ifade özgürlüðünün zedelenmesine neden olan bu tutumun gerekçelerinin açýklanmasýný ve sergide fotoðraflarý yer alan fotoðrafçýlardan özür dilenmesini talep ediyoruz. Tersi durumda 2010 yýlý sonuna kadar Uludað Üniversitesi nden gelecek hiçbir davete olumlu cevap vermeyeceðimizi, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerine katýlmayacaðýmýzý kamuoyuna ilan ediyoruz. Kiþi, kurum ve kuruluþlar adresinden desteklerini paylaþabilirler. Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin alýnacaðý iddia edildi Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda üç eski kuvvet komutanýnýn ifadesinin alýnacaðý iddia edildi. Adý 2004 yýlýndaki darbe Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Baþkaný Zahid Akman'ýn görevinden düþürülmesi isteminin reddine yönelik Üst Kurul karanýnýn iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle açýlan davanýn duruþmasý Ankara 4. Ýdare Mahkemesi'nde yapýldý. Dava açan RTÜK üyeleri, "Akman, görevde olduðu sürede 13 ay þirket genel müdürlüðü görevini sürdürüyor. Akman'ýn halen bir alýþveriþ merkezinde ortaklýðý, hukuka aykýrý bir þekilde devam etmektedir. RTÜK Yasasý'nýn 9. maddesine göre, Üst Kurul üyesi, babasýnýn þirketinde bile yöneticilik yapamaz'' diyerek Akman'ýn görevden çekilmesini istedi. RTÜK üyeleri Þaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, RTÜK Baþkaný Zahid Akman'ýn, bazý þirket yöneticilikleri ve ortaklýklarý ile kurul üyeliðinin ayný döneme denk gelmesi nedeniyle 3984 Sayýlý RTÜK Yasasý'nýn 9. maddesi gereði görevden çekilmesi gerektiðini öne sürerek, Akman'ýn RTÜK üyeliðinin düþürülmesini istemiþti. Üst Kurul, 19 Eylül 2008'deki toplantýsýnda, istemi reddederek, oy çokluðuyla Akman ýn göreve devam etmesine karar vermiþti. Bu karar üzerine, Sevinç, Alp ve Dadak da RTÜK kararýnýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle Ankara 4. Ýdare Mahkemesi'nde dava açmýþtý. 'Akman kurye paralarý getirdi' Ankara 4. Ýdare Mahkemesinde görülen davanýn duruþmasýna, RTÜK Üyesi Þaban Sevinç, davacý avukatý Tezcan Çakýr ve RTÜK Hukuk Müþaviri Arslan Narin katýldý. Avukat Tezcan Çakýr, Akman'ýn yasa dýþý ticari faaliyetleri nedeniyle görevinden el çektirilmesi için RTÜK üyelerinin giriþimde bulunduðunu ve Üst Kurulun oy çokluðuyla Akman lehine karar verdiðini anýmsattý. Akman'ýn, Kanal 7 televizyonunun Almanya temsilciliði görevini yürütürken Deniz Feneri e.v derneðinden aktarýlan paralarla kurulan þirketlerin kurucusu, idarecisi ve dernekten Türkiye'ye para taþýyan kurye olduðunu iddia eden Tezcan, RTÜK üyesi ve baþkaný olan bir kiþinin, dolaylý veya dolaysýz herhangi bir þirketin ortaðý, yöneticisi olmasý kamu göreviyle baðdaþmaz dedi. giriþimleri ile anýlan emekli Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Özden Örnek, emekli Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve emekli Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn ifadelerini alýnacaðý iddia edilirken, ifadelerin askeri savcýlýk tarafýndan mý yoksa soruþturmaya yürüten Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya Öz tarafýndan mý alýnacaðý konusu ise belirsiz kaldý. Sarýkýz, Ayýðýþý, Yakamoz ve Eldiven adlý darbe planlamalarýnýn anlatýldýðý ikinci Ergenekon iddianamesinde Özden Örnek e ait olduðu öne sürülen günlükler, darbe çalýþmalarýnýn parçasý olarak gösterilmiþti. Ýddianamede Bu günlüklerin Özden Örnek e ait olduðu Tezcan, Akman ýn, Türkiye deki Deniz Feneri soruþturmasý kapsamýnda Cumhuriyet savcýsýna ifade verdiðini de belirterek, ''Ergenekon sanýklarýyla Deniz Feneri sanýklarý arasýnda fark var. Bazýlarý gece yarýsý alýnýyor, bazýlarý kibarca çaðrýlýp ifade veriyor'' diye konuþtu. Akman'ýn icraatý RTÜK'e aykýrý RTÜK Yasasý nýn 9. maddesi gereði RTÜK üyelerinin ticari faaliyet yürütmesinin mümkün olmadýðýný, böyle bir durum söz konusu olduðu zaman kiþinin memuriyet vasfýnýn sona ermesi gerektiðini anlatan Tezcan, Akman'ýn þirketlerle baðlantýsýný gösterir Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) raporu olduðunu, Akman'ýn da þirket iliþkilerinin önceki görev döneminde sürdüðünü kabul ettiðini kaydetti. Mahkemenin, Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu, SPK ve ticari sicil gazetesinden Akman'ýn ortaklýklarýnýn hangi tarihler arasýnda olduðunun araþtýrmasýný isteyen Tezcan, Akman'ýn geçmiþ görev dönemindeki ortaklýklarýnýn yeni görev dönemi için sorun teþkil etmeyeceði yönündeki savunmasýnýn kabul edilemeyeceðini söyledi. Tezcan, Akman'ýn ortaklýðý kar-gelir ortaklýðý olsa bile, ortak olduðu kiþinin sabit ifadesi yer alýyordu. Ýddianame sonucunda Eski kuvvet komutanlarý Özden Örnek, Aytaç Yalman ve Ýbrahim Fýrtýna nýn Ergenekon örgütüyle iþbirliði yaptýðý belirtilerek, dosyalarýnýn ayrýldýðý ancak soruþturmanýn askeri savcýlýkça deðil, sivil savcýlýkça yürütüleceði belirtiliyordu. Öte yandan Ayýþýðý ve Sýrýkýz gibi darbe giriþimlerinin yazýldýðý Darbe Günlükleri nin de Özden Örnek e ait olduðunun teknik olarak kanýtlandýðý öne sürüldü. AA Yalanladý Ancak Anadolu Ajansý (AA), soruþturmayý yürüten savcýlýk kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde komutanlarýn ifadesinin alýnmasý yönünde bir giriþim baþlatýlmadýðýný duyurdu. Ayný kaynaklar, eski kuvvet komutanlarýnýn ifadelerinin alýnmasýnýn þu an için gündemde olmadýðýný bildirdi. sýfatý önemlidir. Ortaðý bir kanal sahibidir. Akman'ýn bu iliþkileri nedeniyle özel kanal sahibiyle ortaklýðý kuþkularý beraberinde getiriyor. Bu duruma yasalar izin vermez dedi. RTÜK Avukatý Akman'ý savundu RTÜK'ün avukatý Arslan Narin de RTÜK üyelerinin Üst Kurul iþlemine karþý dava açmasýnýn mümkün olmadýðýný öne sürerek, davanýn reddedilmesi gerektiðini savundu ve Akman'ýn üyeliðine engel ortaklýðý, hisse sahipliði yoktur dedi. Hem RTÜK te hem ticarette Kendisinin RTÜK üyesi olduðu zaman kooperatif üyeliðinden bile noter aracýlýðýyla istifa ettiðini söyleyen Sevinç, Ayný hassasiyeti Sayýn Akman göstermemiþ. Akman, görevde olduðu sürede 13 ay þirket genel müdürlüðü görevini sürdürüyor. Akman ýn halen bir alýþveriþ merkezinde ortaklýðý, hukuka aykýrý bir þekilde devam etmektedir. RTÜK Yasasý nýn 9. maddesine göre, Üst Kurul üyesi, babasýnýn þirketinde bile yöneticilik yapamaz diye konuþtu. Taraflarý dinleyen Ankara 4. Ýdare Mahkemesi heyeti, davayý dosya üzerinden görüþerek daha sonra kararýný verecek.

3 Öyle olaylar var ki, yaþamýnýzda iz býrakýr. Belediye Baþkaný nýn düzenlediði toplantýda yaþanýlanlar, kafalarda iz býrakacak cinsten Keþke gitmeseydim. Ya da konuþmasaydým. O görüntülerin içinde olmazdým belki de. Tepkiler incitici. O günden beri, niye böyle olduk diye düþünüyorum. Ýçimizdeki sevgiyi ve de saygýyý nasýl da tükettik. O sevgi ve de saygýyý tüketen ne? Ýhanet mi? Saygýsýzlýk mý? Ýftira mý? Bilgisizlik mi? Edebe aykýrý iþlerin içinde olma mý? Kim ne yaptý, ne etti de böyle olduk. Söyleyin de bilinsin. Bilinsin de, Merhem olunsun Tesellim, salonda bulunan o kiþilerin bizim insanýmýzýn profilini yansýtmadýðý gerçeði. Kendimi ona inandýrdým. Öyle teselli buldum Gerçekten de o davranýþ içerisinde olanlar bizim insanýmýz olamaz. Olmamalý da Bizim insanýmýz saygýlýdýr. Aðzýndan çýkacak sözü bilir. Efendi ve de edepli.ve de vefalýdýr bizim insanýmýz ** Bu tür toplantýlar niye yapýlýr? Ya halký bilgilendirme, ya da çözüm üretebilme amacý ile. Öyle deðil mi? Amaç çözüm üretmekse, sorun ortaya konulur.o sorun nasýl çözülür, tartýþmaya açýlýr. Görüþ ve öneriler alýnýr. Ortak akýl neyi gerektiriyorsa o yapýlýr. Ýzlenmesi gerekli olan yol bu. Peki bizde öyle mi? Seçim mitinglerini andýrýyor o toplantýlar. Güç gösterisi sanki. Ýlgisiz kiþiler. Konuþurken duyulan, homurtular Laf atmalar. Vurgun yemiþ gibi oluyorsun bir anda. Söyleyeceklerin düðümlenip kalýyor boðazýnda. Konuþamýyorsun. Hakkýnda karar verilmiþ. Suçlusun. Evet, suçluyuz diyor ve kurtuluyorsun! Ne oluyor, ne yapýlýyor. Bu telaþ, bu kin, bu korku niye? Paylaþamadýðýnýz ne? Söylesenize ** Böyle toplantý olmaz. Bu tür toplantýlarda çözüm de üretilmez. Kiþi ve kurumlara da yarar getirmez böylesi toplantýlar. Kendimizi tatmin etmenin ötesinde, neyi konuþtuk, neyi tartýþtýk, neyi karara baðladýk, hangi olumsuzluðu giderdik, ne getirisi oldu o toplantýlarýn. Hiç Oysa konuþulup tartýþýlacak, onca sorun var önümüzde Amaç onlarý konuþmama mý yoksa? Ýþin özünden o kadar uzaðýz ki Her þeyden öte, samimi deðiliz. Gösteriþ düþkünüyüz. Kibirliyiz. Aldatýcý ve de benciliz. Sorunlarýmýzý oturup ayrýntýlarý ile konuþma, birlikte çözüm yollarlý bulabilme alýþkanlýðýmýz yok Ne gereði var. Her þeyi biliyoruz ya! Hacýbektaþ sevgisi! Hoþumuza gidiyor, akan sularý bile durduruyor o cümle. Keyifler geliyor yerine. Alkýþ da alýyor. Ve de, dar alanda kýsa paslaþmalar ilgi odaðý! Nasýl bir sevgi bu böyle, anlaþýlýr deðil. Ve toplantý bitiyor ** Demokrasilerde bireylerin, sevgisini ve de tepkisini yansýtabilme hakký var. Olmalý da. Düþünceler özgürce ifade edilebilmeli demokrasilerde. O fýrsat ve de o ortam yaratýlmalý. Tartýþmanýn ve de eleþtirinin olmadýðý yerde demokrasiden, özgürlükten ve de çaðdaþlýktan söz edilebilir mi? Aydýnlanma Hacýbektaþ tan baþlayacak diye yola çýkýldý. Tüm Anadolu ya yayýlacaktý. Bir umuttu o slogan. Güzeldi de. Bakýyorsunuz, Hacýbektaþ ý bile aydýnlatamadýk hala! Var olan aydýnlýkta eksilmekte. Bu gidiþle, iþimiz zor galiba 12.Mayýs HACIBEKTAÞ KÝÞGEM Nedir? Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Kamil ÖNTAÞ Hacýbektaþ halkýnýn KOSGEB ismi ile tanýdýðý 22 iþyerinden oluþan Hacýbektaþ Sanayi sitesine yapýlan binalara kadýnlarýn iþyeri sahibi olarak çalýþtýrabileceði mekanlardýr KÝÞGEB. Yeterli sayýda kadýn giriþimci çýkmadýðý için Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) ile ortak çalýþma içerisindedir. internet adresinden aldýðým bilgiler doðrultusunda KÝÞGEM in tanýmýný yayýmlýyorum: Ýþ Geliþtirme Merkezleri (KÝÞGEM) küçük giriþimcilerin iþ kurmasýný ve geliþtirmesini destekleyen ve kolaylaþtýran, dolayýsý ile de iþletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarýný arttýran mekanizmalardýr. Ýþletme kuluçkalarý veya KOBÝ fidanlýðý olarak adlandýrabileceðimiz, uluslararasý literatürde Business Incubator olarak geçen KÝþGEM'ler bünyesinde barýndýrdýklarý yeni iþletmelere yönetim danýþmanlýðý desteði, finans kaynaklarýna eriþim imkaný, uygun koþullarda iþ yeri mekaný, ortak ofis ekipmaný ve ofis hizmetleri sunarak onlarý besler ve en kýrýlgan olduklarý iþ kurma aþamasýný saðlýklý bir þekilde aþmalarýný ve büyümelerini saðlar. KÝÞGEM in internet sayfasýnda biraz daha detaylar var. Detaylara indiðimizde durgun ekonomiye canlýlýk saðlayacak tanýmlar var: Ýþ Geliþtirme Merkezleri, hizmet verdiði sektörlere, kuruluþ amaçlarýna ve yöresel ekonomik önceliklere göre farklýlýk gösterebilirler. Bir KÝÞGEM'in baþarýlý olabilmesi için, iþleticilerin sosyal faydayý ön planda tutarak, yerel katký ve katýlýmýný saðlayabilmesi, bu anlayýþý yönetime yansýtabilmesi ve finansal, kurumsal sürdürülebilirliði saðlayabilecek iþletme yönetimi becerisine sahip olmasý gerekmektedir. KÝÞGEM'lerin kurulmasýndaki genel amaçlar þunlardýr; Küçük iþletmelere bina konusunda ve yeni iþ kurma konularýnda destek vermek ve yardým etmek, Baþarýlý iþletmeler kurulmasýný saðlamak, Ýþletmenin büyüme ve hayatta kalma fýrsatlarýný artýrmak, Yeni iþ ve istihdam olanaklarý yaratmak, Yerel kaynaklarý yeni ve/veya farklý iþletmelere yöneltmek, Giriþimciliði özendirmek, Güvenli bir iþ ortamý saðlamak, Rekabetçi ortamý saðlamak, Bölgesel ve yerel geliþimi hýzlandýrmak ve bu konulara katkýda bulunmak, Yerel ekonomiyi desteklemektir. Ýþ Geliþtirme Merkezleri (KÝÞGEM) küçük giriþimcilerin iþ kurmasýný ve geliþtirmesini destekleyen ve kolaylaþtýran, dolayýsý ile de iþletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarýný arttýran mekanizmalardýr. "Ýþletme kuluçkalarý" veya "KOBÝ fidanlýðý" olarak adlandýrabileceðimiz, uluslararasý literatürde "Business Incubator" olarak geçen KÝÞGEM'ler bünyesinde barýndýrdýklarý yeni iþletmelere yönetim danýþmanlýðý desteði, finans kaynaklarýna eriþim imkaný, uygun koþullarda iþ yeri mekaný, ortak ofis ekipmaný ve ofis hizmetleri sunarak onlarý besler ve en kýrýlgan olduklarý iþ kurma aþamasýný saðlýklý bir þekilde aþmalarýný ve büyümelerini saðlar. Özellikle KÝÞGEM'in yönetiminin saðladýðý koçluk ve að mekanizmalarýna ulaþým, kuluçka süresi içerisinde olan iþletmelerin baþarý oranlarýný artýrmakta, yerel ekonomi ile baðlarýný güçlendirerek yöresel kalkýnmaya katýlmalarýna katkýda bulunmaktadýr. Ýþ Geliþtirme Merkezleri, giriþimciliði özendirerek ve küçük iþletmeleri destekleyerek, yerel ve bölgesel geliþmeye katkýda bulunmak, yerel kaynaklarý yeni ve/veya deðiþik giriþimlere yönlendirmek ve toplumun da katýlýmý ile yerel ve bölgesel giriþimleri temsil etmek üzere, sistematik bir þekilde yeni iþletmelerin kurulmasýný ve geliþtirilmesini amaçlar. Söz konusu projenin finansmaný Avrupa Birliði ve KOSGEB tarafýndan saðlanmaktadýr. Proje, kadýnlarýn ülke ekonomisindeki katkýlarýný artýrmak için KÝÞGEM'ler yolu ile küçük iþletmeler kurmalarýný ve bu iþletmelerin saðlýklý büyümelerinin desteklenmesini amaçlamaktadýr. Proje hakkýnda genel bilgi Avrupa Birliði tarafýndan desteklenen projenin temel amacý, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)'nýn ve iþ geliþtirme hizmeti saðlamak için kurulan KÝÞGEM'lerin kurumsal kapasitelerini artýrmaktýr. 16 ay içinde tamamlanacak olan proje 23 Aðustos 2007'de baþlamýþtýr. Proje KOSGEB tarafýndan koordine edilmekte ve Euroconsultants S.A. (Yunanistan) KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Menekþe YILMAZ liderliðindeki konsorsiyum (Euroconsultants S.A., Coventry University Enterprises Ltd. (Ýngiltere), Formaper (Ýtalya), STOA Teknik Hizmetler Ltd. (Türkiye), Thessaloniki Technopolis S.A. (Yunanistan), West Midlands Enterprise Ltd. (Ýngiltere), tarafýndan yürütülmektedir. Projenin bütçesi Avro'dur. Projenin üç bileþeni vardýr: 1.KOSGEB'in kurumsal yapýlanmasý, 2.Yerel KÝÞGEM'lerin kurumsal yapýlanmasý, 3.Kadýngiriþimcilerin desteklenmesidir. Projenin uygulanmasýndan beklenen sonuçlar þunlardýr; 1.Kadýn giriþimcilerin desteklenmesini de içeren KOSGEB'in genel KOBÝ politikalarýnýn geliþtirilmesi, 2.Dört ayrý yörede (Hacýbektaþ- Nevþehir, Çorum, Kütahya, ve Pendik- Ýstanbul'da) KÝÞGEM kurulmasý, 3.Yukarýda belirtilen KÝÞGEM'lere 80 kadýn giriþimcinin alýnmasýdýr. Projenin hedef kitlesi; Bir iþ fikri olup, kendi iþini kurmak isteyen kadýn giriþimciler, Ýþletmesini yeni kurmuþ olan kadýn giriþimciler, Son üç yýldan beri faaliyette olan kurulu iþletmeler. KÝÞGEM Giriþimcilerine saðlanacak destekler: Etkin bir iþ planý hazýrlanmasý, Yönetim danýþmanlýðý, Ofis ve üretim alaný, Ýdari hizmetler, Teknik destekler, Ýþ aðý (network), Ortak ofis araç ve gereçlerinin kullanýlmasý, gerektiðinde pazarlama, hukuk ve muhasebe danýþmanlýðý. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA 15 Mayýs 2009 Cuma Hayatý : Sizlere Aþýk Mahzuni yi anlatýrken aslýnda kendisini biz deðil kendisi bize kendisini sanatýyla, mücadalesiyle anlatacaktýr. Aþýk Mahzuni yi tanýdýkca onun tüm zamanlarda bu tür insanlarýn ne kadar zor þartlarda yaþadýklarýný ve yaþadýklarý çaðlara damgasýný nasýl vurduklarýný anlayacaðýz. Bazý þeyler vardýr insana iþte ben buyum der. Aþýk Mahzuni Þerif de sanatýyla ve mücedelesiyle adeta insana ben buyum der. Kendisinin Benim söylediklerim neyse ben O yum sözü buna en iyi örnektir. Aþýk Mahzuni yi sizlere anlatýrken kendisinin hayatýný kýsa fakat sanatýný, dünya görüþünü ve mücadelesini geniþ ve Aþýk Mahzuni ye yakýþýr bir þekilde anlatacaðýz. K.Maraþýn Afþýn ilçesi Berçenek köyünde baba Zeynel Cýrýk ve ana Döndü Cýrýk köydeki aðanýn tarlasýnda Maraba olarak çalýþýrlar. Kendileri zor þartlarda yaþam mücadelesi verirken 1940 yýlýnda bir oðlu olur ve adýný Þerif Cýrýk koyarlar. Aþýk Mahzuni kendi doðum tarihini anlatýrken Babamýn dediði doðruysa, anamýn da dediði doðruysa 1943 yýlýnýn Ocak 3 ünde Afþýn a baðlý Berçenek köyünde doðmuþum der. Asýl doðum tarihi 1943 olmasýna raðmen nüfus kayýtlarýnda Aþýk Mahzuni nin doðum tarihi 3 Ocak 1940 olarak geçer. Çünkü o zamanlarda doðum tarihinin pek önemi yoktur. Çocukluðu kendi köyünde geçer ve köyünde okul olmadýðý için Elbistan ýn Alembey köyünde medresesi olan Lütfi Efendinin medresesine kuran hafýz kursuna gönderilir. Mahzuni o yýllarýný Bizim çevremizde kocaman bir yobaz bulutu döner. Hacý Lütfi Efendi hiç çekinmeden, canýnýn istediði þekilde bilmediðimiz dillerle, bilmediðimiz isimlerle fetvalar verirdi durmadan. Arapcayý o zaman öðrendim. Þimdi Arapcayý yazýp okuyabiliyorum. Lütfi Efendinin medresesinde üçbuçuk sayfada kaldým diyor. Daha sonra köyde okul açýlýr ve gelen eðitmenle ilkokulu bitirir. Afþýn ve Elbistan da üniformalý asker gençleri gürür ve onlara özenir. Gün oldu gönül bir þeye takýldý der Aþýk Mahzuni. Ýstediði olur ve 1956 yýlýnda Mersin 3. Assubay Hazýrlama Okulu na baþlar ve 1959 yýlýnda baþarý ile bitirir. Ordonat Tekniker sýnýfýna ayrýlýr ve Ankara Ordonat Tekniker okulu na gider ve ilginçtir okuduðu ve ödüller aldýðý okul daha sonra 1971 askeri darbesinde mahkeme salonuna çevrilir ve Aþýk Mahzuni okuduðu sýnýfýnda hakim karþýsýna sanýk olarak çýkar ve orada yargýlanýr. Bu arada Aþýk Mahzuni yaþlarýnda önlüklü bir Ýlkokul öðrencisi iken ailesinin baskýsýyla dayýsýnýn kýzý Emine ile niþanlanýr. Daha sonra evlenir ve bu evlilikte bir kýzý olur. Yapýlan zoraki evliliði okul yýllarýnda bitirir ve boþanýr. Okul dönemlerinde Baðlama çalmasýný öðrenir ve yavaþ yavaþ þiir yazmaya baþlar. Kendisinda halkçýlýk ruhu baþlar ve okuduðu Kuleli Askeri Lisesinde sistemle ters düþer ve ordudan ayrýlýr yýlýnda Ýtalyan asýllý Sovina (Suna) isimli bir genç kýzla tanýþýr ve evlenmeye karar verir. Fakat Suna 14 yaþýnda olduðu için evlenmeleri engellenir ve bu evliliði o dönem medya ya konu olur. Sonra Suna ile evlenir ve bu evlilikten Züleyha, Emrah, Ferhat adýnda 3 çocuðu olur. Hayatý boyunca ihanetlere uðramýþ Aþýk Mahzuni bu evliliðinde en yakýn arkadaþýnýn ihanetine uðrar bu arkadaþý Suna yý kandýrýr ve birlikte kaçarlar yýlýnda Yazar Halil Aytekin ile tanýþmasý Aþýk Mahzuni nin hayatýnýn dönüm noktasý olur. Halil Aytekin nin yardýmlarýyla gazeteci Fikret Otyam ile tanýþýr ve Aþýk Mahzuni ile ilgili ilk yazý Cüneyt Arcayürek kaleminde Hürriyet te yayýnlanýr. Bu dönem TÝP in (Türkiye Ýþçi Partisi) kuruluþ yýllarýna denk gelir. TÝP yöneticileriyle tanýþýr ve onlardan yardým görür. Aþýk Mahzuni bu yýllarda Aþýklar Derneðini kurar ve orda sanat ve siyasi mücadelesini verir. O zamanlar TRT Turizm Bakanlýðýna baðlý olduðu için Aþýk Ýhsani, Kul Ahmet ve Aþýk Mahzuni buraya müracaat ederler ve TRT den söylemelerine izin çýkar. En büyük konserini o zaman Büyük Sinemada verir ve artýk tüm Türkiye kendisini tanýr. Bu dönemde Aþýk Mahzuni kendisini rahatsýz eden bir þeyin farkýna varýr kendini sorgular bana bir mücadele gerekiyordu, Kime ve neye karþý? Gün geçtikce görerek, duyarak, sezinleyerek, okuyarak bunu daha iyi anlamaya baþladým. Bütün benliðimle kendimi saza verdim çalýyordum, söylüyordum ama çalýþmalarýma bir yöntem vermem gerekiyordu der Türkiye ve dünya gençlik hareketlerinde etkilenir yýlýnda yapýlan askeri darbe sonucu Süleymen Demirel hükümeti devrilmiþ ve yerine Nihat Erim baþkanlýðýnda bir hükümet kurulur ve halka karþý ve özelliklede sol kesime karþý baský ve þiddet uygular ve Aþýk Mahzuni Erim erim eriyesin/sürüm sürüm sürüm sürünesin türküsünü söyler. Bu türkü ile bütüntürkiyeçalkalanýr kim bu baþbakan alehine türkü söyleyen ddiye ve hemen tutuklanýr 4 ay ceza alýr. Ozanýmýzýn Eserleri : 400'e yakýn Plak, 50'nin üzerinde Kaset ve 9 Kitap Bu sýrada Aþýk Mahzuni akrabasý olan Elbistan lý Fatma Özdemir ile tanýþýr ve evlenmek ister. Ne yazýk ki ailesi baþý belada olan, elinde sazý diyar diyar dolaþan bir Aþýða kýz vermek istemez. Fakat ikisinin sevdasý bu zorluklarý yener ve evlenirler. Bu evlilikten Derya, Ali, Þeyda ve Yetiþ adýnda 4 çocuklarý olur. Aþýk Mahzuni nin türkülerine ve deyiþlerine Fatma, Fadime olarak girer. 6 aylýk evliyken Halký suça teþvikten 1973 yýlýnda tutuklanýr Kýzý Deryanýn doðduðu gün serbest kalýr ve 27 gün sonra tekrar tutuklanýr. Mahzuni Þubat 2001 tarihli Kýzýldeli dergisinde çýkan Hem Kýzýlbaþ Hem Aleviyim baþlýklý yazýsýndan dolayý DGM de yargýlanýr ve öldüðü güne kadar mahkeme devam eder. Bu yazýsýnda Ben allah adýna insana secde etmeyi yeðlemekteyim. Bir Alevi çocuðu deðil bir Hýrýstiyan, bir Musevi de olsam böyle düþünmekteyim... Ýnsan aleminin sevgisinde, gönlünde, bütünlüðünde ve doðanýn her güzelliðinden beni yaradaný arayýp keyfime göre isimlendirdim. Ona gönül dedim, bülbül dedim, çiçek dedim, Ali dedim, Veli dedim aðzýma güzel gelen herþeye onun adýný verdim. Bunu bana haram edecek her yasaya, her bilirkiþiye, her dinsel nasa rest çekmekteyim... Türkiye Alevilerinin yolunun gerçek Ali ci yol olduðunu savunmak ve yaymak isterim. Çünkü Ali nin baþlattýðý cemahiriyel vukuat (halkcý hareket) Atatürk ün noktaladýðý Cumhuriyetin mayasýný hazýrlamýþtýr. Bunlarý savunur ve savunduklarýndan dolayý yargýlanýr. 17 Mayýs 2002 Mahzuni Severler için kara bir gün: Evli, sekiz çocuk, dört torun sahibi olan Deðerli Ozanýmýz 62 yaþýnda Almanyanýn Köln Þehrinde hayata gözlerini yumdu. Bu acý ana kadar O, devletin düzenini yýkmak suçundan, hala yargýlanýyordu. Ozanýmýz Þu an son ikamatkahý olan Hacý Bektaþ Veli Külliyesi'nin yakýnýndaki Çilehane adý verilen bölgede huzur içinde yatýyor... ÝÞTE GÝDÝYORUM Ýþte gidiyorum çeþmi siyahým Önümüze daðlar sýralansa da Sermayem derdimdir servetim ahým Karardýkça bahtým karalansa da Haydi dolaþalým yüce daðlarda Dost beni býraktý ah ile zarda Ötmek istiyorum viran baðlarda Ayaðýma cennet kiralansa da Baðladým canýmý zülfün teline Sen beni býraktýn elin dilinde Güldün Mahzuni'nin berbat haline Mervan'ýn elinde parelense de ZALÝMÝN ZULMÜ VARSA Karamanýn koyunu sonra çýkar oyunu Ben artýk seyredemem devrilesi boyunu Zalýmýn zulmü varsa mazlumun allahý var Ahým seni kül eder vallahi billahi yar At ölür meydan kalýr yiðit ölür þan kalýr Kör olasý dünyada can gider zaman kalýr Mahzuni bu rýhtýma yanaþýyor son gemi Düþenin dostu olmaz bunu unutma emi VEYSEL'E MEKTUP Sen bu bahçelerden çok gelip geçtin Arýlarla çiçeklerde inleþtin Ne haktan incindin ne de incittin Taþ ile geleni gül ile ittin Koyunu kurdunan güderek gittin Hak nurunu insanlarda aradýn Sabrý tarif ettin derde yaradýn Gönüllerde kaldýn gözden ýradýn Dopdoluydun gezdim dedin beyhuda Bin göz vermiþ sana Cenabý Hüda Sen dostlarý unutmadýn dünyada Kuru laf etmedin Mahzuni gibi Gözünde berraktý deryanýn dibi Mustafa Kemal'in gerçek talibi

5 Ýlk okumada bütün gizlerini çözemediðimiz bir metne baðlanmak olanaksýz gibidir. Bu arada aslýnda beðenilerimize tam uygun olan kitaplarý anlayamadýðýmýz için yarýda býraktýðýmýz da olur. Pek hoþlanmadýðýmýz, ama okumaya zorunlu olduðumuz pek çok kitabý da neden sonra belleðimizden sildiðimiz gibi. Belki yazarýna yüzümüz tutmadýðý için hoþlanmadýðýmýzý itiraf edemediðimiz kitaplar arasýnda sabýrlý olanlarýmýzý sonunda yanlarýna çekenler, giderek baþucumuza koyduklarýmýz da az deðildir. Marcel Proust un Okuma Üzerine kitabýyla bu küçük serüvenlerden birini yaþadým. Nisan Yayýnlarý nýn güzel bir küçük kitap tasarýmýyla yayýmladýðý Okuma Üzerine yi o günlerde doðru dürüst tamamlayamamýþtým. Proust un bu sýra dýþý denemesi, dokuz yýl aradan sonra Notos ta yayýmlanýrken okuma ödevlerim arasýnda bir kez daha yer aldý, ama birbirimize gene ýsýnamadýk; ben onun taþýdýðý hayalleri paylaþamadýðýmý biliyordum, belki nasýl okumam gerektiðini anlayamamýþtým, o da benim adam gibi okurlarýndan biri olamayacaðýmý görüyordu. Yayýmlamaktan gurur duymuþtum duymasýna, ancak onun birkaç yüz tane satýlýp raflarýmýzda kalacaðýný düþünürken, nasýl bir týlsýmlý dokunmanýn sonucuysa, sürekli satýlan kitaplardan biri olarak kýpýr kýpýr hareket etti Okuma Üzerine. Her ay düzenli olarak kitapçýlardan istendiði için bir yýlý biraz aþkýn bir süre sonunda tükendi, bu arada yeni basýmý yapýlýrken ben de kendimi yeni bir okumaya hazýrladým. Proust un satýrlarý arasýnda bir þey vardý var olmasýna ve benimki nasýl bir zavallý okumaydý ki onu görmekte bu denli güçlük çekiyordum. Sesli okumanýn týlsýmý Belki kendi yazdýklarýmý yayýmlanmadan önce birkaç kez sesli okuduðum gibi, derin yapýsýna girmek ya da Proust un sözcüklerinin görünen anlamlarýnýn yaný sýra içinde bulunduklarý baðlamlara göre çoðalttýklarý öteki anlamlarý kavrayabilmek için Okuma Üzerine yi de sesli okumalýydým. Bu kez Proust un, basitlik, sadelik ve sevimlilik ölçütleriyle anlatýlabilecek bütün önemli bulduðum tümcelerini, gözlerimle okumakla yetinmeyip bir de sesli okudum. Genç yazarlarýn, kendi yazdýklarýný en az iki kez sesli okumadan hiç kimseye göstermemesini her frsatta yinelerim; hiç kuþku duyulmasýn ki, ilk okuduklarýnda açýða çýkmayan bütün görünmez kusurlar bir bir açýlmaya baþlayacaktýr o zaman, ama yazdýklarýmýza ýþýk tutmasýný istediðimiz kitaplarý da yer yer sesli okumalýyýz. Proust un çocukluk yýllarýnda okumakla iliþkisi Okuma Üzerine nin önemli bölümünü oluþturuyor. Öðle vakitlerindeki aile yemeðinden sonra herkes odasýna dinlenmeye çekilince, o da kendi odasýna okumaya çekildiðini anlatýyor. Sessizlik, derin okumanýn olmazsa olmaz koþullarýndan sayýlýr. Ortalýk yerdeki bir kafede okuduðunuz kitabýnýza gömüldükçe gömülün, gene de sessizlikteki verimli okumayý yakalamanýz olanaksýzdýr. Yolculuk sýrasýnda okuduðum kitaplarý çevremde dikkatimi daðýtan bin bir görünmez þey uçuþurken en az yarý hýzda okuyarak anlayabiliyorum. Gazetedeki köþe yazarýný okur gibi Okuma Üzerine yi okumak da olanaksýz elbette, bir Proust romanýyla heyecanlý bir serüven romanýný okumanýn ayný düzeyde yaþanamayacaðý gibi. Edebiyat yapýtlarýnýn en ilginç yanlarýndan biri, okuduðumuz hayatlarýn ve o hayatlarýn yaratýcýsý olan kiþilerin gerçek olduðunu düþünmektir. Üstelik yazarlarý da onlarý gerçekten yaþýyormuþ gibi yazar. Benzer duygularý çocukluk okumalarý sýrasýnda yaþadýðýný Proust da, yaþayan insanlardan daha fazla özen ve þefkat gösterdiðimiz, onlar için soluk soluða kaldýðýmýz bu varlýklarý bir daha görememenin, haklarýnda hiçbir þey bilememenin içimizi parçaladýðýný itiraf edemeyiz, sözleriyle anlatýyor. Öte yandan hiç kuþku yok ki, Kitabýn devam etmesini çok isteriz ve eðer mümkünse, bütün bu kiþiler üzerine baþka bilgilere sahip olmak, þimdiki hayatlarýndan bir þeyler öðrenmek, bize esinledikleri ve eksikliðini birden hissettiðimiz aþka tümüyle yabancý olmayan þeylere kendi yaþamýmýzý uygulamak da isteriz. Bitimsiz bir özdeþleþme duygusudur bu. Okumayý çekici kýlan nedenlerin biri bilgi edinmek elbette, ama bilgiyi alacaðýmýz kitaplar da yaratýcý metinler deðil. Belki klasik gerçekçiliðin büyük romanlarý yazýldýklarý döneme iliþkin adamakýllý gerçek bilgiler yerine geçebilir. Deðil mi ki dönemin büyük yazarlarý anlatmak istedikleri gerçekliðin neredeyse gerçek bir temsilini yansýtmaya çalýþýr, en azýndan kurmaca öðelerin bile gerçeðin yazýnsal karþýlýðý olmasýný amaçlar, Tolstoy u okuyarak meydan savaþlarýnýn, Anna Karenina yý okuyarak Rus düþünme biçiminin ya da kadýn ve erkek iliþkilerinin ne olduðunun gerçeðe çok yakýn bilgisini almýþ gibi oluruz. Ne ki, gene de okuduklarýmýz yazarlarýn imgelem yetilerince kurgulanmýþ gerçeklerdir ve elbette hayatýn gerçekleri deðil, yazýnsal yazýnýn yarattýðý gerçeklerdir bunlar. Okuma ve bilgelik Öte yandan okumayý çekici kýlan asýl etmen, hayallerin karþýlýklarýný bulmak, dolayýsýyla gitgide geniþleyen hayallerimizin yazarlarýyla, onlarýn yazýnsal kiþileriyle bire bir iliþki içinde yaþadýðýmýzý ve kendi baþýmýza yaþayamayacaðýmýzý gördüðümüz dünyalarýn parçasý olduðumuzu hissetmektir. Üstelik yalnýzlýðýmýzý baþkalarýyla paylaþmadan sürdürdüðümüz okuma, Mrs Dalloway ile ayný sokaklarda dolaþmak zor olduðunda Hemingway ile kýrlarý ve daðlarý dolaþtýðýmýz bir dünyayý ayaklarýmýzýn altýna cömertçe serer ki, bunun da yerine hiçbir duygunun geçemeyeceði söylenebilir. Kendimizi bir bilge yerine koyduðumuzu da belirtir Proust; Yazarýn bilgeliðinin bittiði yerde bizimkinin baþladýðýný çok iyi hissederiz, derken, okurun tuttuðu yer yazarýn son satýrýndan sonraki sayfadadýr. Bu kez okurun zihinsel sürecinde yazýlmayý sürdüren yapýt, yazarýn karþýsýnda okurun bilgeliðini baþlatýr. Öteki yazarlarý okuyan yazar da orada yazar olarak deðil, okur kimliðiyle durur. Kendi yazdýklarýndan önce yazýlmýþ kitaplarý okuma alýþkanlýðýndan yazarlarýn hiçbiri vazgeçmez. Öteki yazarlarýn dünyasýna bazen yazýnsal merak nedeniyle girer yazarlar, bazen týkandýklarý sözcüklerin sonunu getirebilmek için. Yolun baþýndaki yazarýn kendi yazarlarýný ve kitaplarýný seçmesi önemlidir; özellikle kendi dünyasýna, beðenilerine, yazýnsal yatkýnlýðýna yakýn bulduðu yazarlarý bulmak, sonra onlarý derin okumalarla adamakýllý içselleþtirmek, bu arada yazmaya oturduðunda týkandýðý yerleri açmak için yardýmýna baþvuracaðý kitaplar... Okuma Üzerine de, Emerson yazmaya, Platon dan birkaç sayfayý tekrar tekrar okumadan ender olarak baþlardý, diyor Proust. Vergilius un cennetin eþiðine kadar götürdüðü tek þair de Dante deðildir. Oradan çýkýp yaþadýðýmýz günlere gelelim, öykü yazsaydým eðer, yazmaya baþlarken birkaç paragrafýný okuyacaðým öykücülerim hiç kuþkusuz olurdu, þimdi eleþtiri yazmaya baþlarken okuduðum eleþtiri, deneme yazarlarým hep olduðu gibi. Bu yüzden, en büyük yazarlar, kendi düþünceleriyle doðrudan iliþki içinde olmadýklarý zamanlarda, kitaplarla birlikte olmaktan zevk alýr. Kimi þairlerin öteki þairlerden aldýklarý sözleri, yazýlmýþ bütün þiirin kendilerine ait olduðu biçiminde açýklamasýnda biraz latife varsa, biraz da yazýnsal metinler arasýndaki kaçýnýlmaz iliþkiler olduðu yadsýnamaz. Kaldý ki okumanýn sýnýrlarý önceden nasýl belirlenebilir? Okumaya baþlarken ne alacaðýmýzý, okuduðumuz metinden çýkardýðýmýz anlamlarýn yetmediði yerde hangi yeni anlamlarý cömertçe o metnin zihnimizde yaþayan biçimine vereceðimizi baþtan kestirmek olanaksýzdýr. Yoksa okumanýn bildiðimiz çekiciliðini taþýyabileceðini hiç sanmam. Dahasý Proust, Ama en azýndan dostluðun samimi bir biçimidir, diyor okuma için, ve bir ölüye, olmayan birine yönelik olmasý ona çýkarsýz, neredeyse dokunaklý bir hava verir. Yazarýn öteki dünyaya geçmiþ olmasý biçiminde anlaþýlmayacaðýný biliyorum bu sözün, çünkü kitaplarýný okuduðumuz yazarlarýn pek azýný tanýrýz ya da belki hiçbirini tanýmayýz ömrümüz boyunca ve hemen her okurun yaný baþýna oturtup bazen yücelttiði yazarlara sevgisinin koþulsuz oluþu çarpýcýdýr. Bir eksiklik varsa okuma içinde, o da nedense çoðun geçmiþ zamanlarýn büyük yazarlarýna, ölülere duyduðumuz sevgi ve saygýnýn günümüzün yazarlarýna gösterdiðimizden daha büyük oluþudur. Hayatýmýzý paylaþan yazarlarý dile getirmekten kaçýndýðýmýzdan mý, yoksa onlarý gizlice kýskandýðýmýzdan mý? Eski zamanlarýn tümceleri mi bizim ruhumuzu daha sýký yakalamaktadýr, Proust da belirtir bu eðilimi, yoksa geçmiþe duyulan özlemin yaþadýðýmýz zamanlara hemen her zaman üstün gelen zenginliði ya da dinginleþtirici hali mi? Okuma: bana kalýrsa bilinçaltýný açýða çýkarma edimini herkesin kendi baþýna yaptýðý bir deneyim gibi çözümlenebilir. Orada bilinçaltýndan geçenler dýþarýdan bütün bütüne bilinemez. Bundan mý bilmiyorum, ki iþine baðlý, deneyimli yayýncýlar bilir aslýnda: kitap ve okuma üstüne kitaplar okurlarýn ilgi alanýna öncelikle girer ve her zaman azýmsanmayacak sayýda satýlýr. Bunu her þeyden önce, okurlarýn kendilerini anlama endiþesine baðlýyorum. notoskitap.blogspot.com Radikal

6 Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir'de Özge Ýðdeci isimli 10. sýnýf öðrencisi, hazýrladýðý 'Engelsiz Hayat Projesi' ile görme engellilerin cep telefonu sayesinde yaþamýný kolaylaþtýracak önemli bir adýma imza attý. Ýðdeci, görme engellilerin cep telefonlarý sayesinde gazete ve kitaplarý sesli olarak okumasýna olanak saðlayan projesi ile Eðitimde Biliþim Kültürü Olimpiyatý'nda (EBÝKO) dünya birinciliðini elde ederek altýn madalya kazandý. Teknoloji Tasarým ve Sanat Merkezi Derneði, Milli Eðitim Bakanlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Atlantik Eðitim Kurumlarý tarafýndan bu yýl 5.'si düzenlenen Eðitimde Biliþim Kültürü Olimpiyatý'na 32 ülkeden 5 bin 250 öðrenci katýldý. Çeþitli kategorilerde 2 bin 350 projenin yarýþtýðý olimpiyatlarda, Hayalimdeki Medya kategorisinde 'Engelsiz Hayat' adlý projesiyle Türkiye'yi temsil eden Nevþehir Özel Altýnyýldýz Koleji 10. sýnýf öðrencisi Özge Ýðdeci, büyük bir baþarýya imza attý. Görme engellilerin hayatlarýný kolaylaþtýrmak için hazýrladýðý ve görme engellilerin yazýlý medyayý kendi baþlarýna takip edebilmelerine olanak saðlayan projesi ile dünya birincisi olup, altýn madalya kazanan Özge Ýðdeci, cep telefonlarýnda bulunacak olan karakter tanýma yazýlýmý ile görme engellilerin gazete ve kitap okuyabileceklerini ortaya koydu. Elde ettiði baþarýdan dolayý büyük mutluluk duyduðunu belirten Özge Ýðdeci, "Görme engelli kiþilerin günlük hayatta karþýlaþtýklarý sorunlarý pratik yöntemlerle çözüp, iþlerini yaparken baþkalarýnýn yardýmýna muhtaç kalmalarýný biraz olsun azaltmayý istiyorum. Ayrýca ayný proje ile Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. M. Turgay Ergun ve berberindeki heyet, Kýrþehir Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci'yi makamýnda ziyaret etti. Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, 'Anadolu Günleri' adlý etkinlik kapsamýnda Rektör Prof. Dr. M. Turgay Ergun ve beraberindeki heyeti makamýnda kabul etti. Burada konuþan Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, yavru vatan KKTC'nin en seçkin üniversitelerinden birisi olan LAÜ Rektörü ve beraberindeki heyete teþekkür ederek, ''Bu ziyaretiniz bizi ziyadesi ile memnun etmiþtir. LAÜ verdiði eðitim ve öðretim ile KKTC'nin ve Türkiye'nin övünç kaynaðý olmuþtur. Bu manada Kýrþehir'i de ziyaret etmeniz oldukça manidardýr. Çünkü 2001 yýlýndan beri biliyorsunuz ki Kýrþehir, eðitim ve öðretimde sürekli ilk üç il içerisinde yer almakta ve 3 yýl art arda ÖSS ve OKS de birinci gelmektedir. Yani bu baþarýlar tesadüf deðildir. Kýrþehir eðitim ve öðretimde ciddi manada baþarýlýdýr dedi. LAÜ Rektörü Prof. Dr. M. Turgay Ergun ise, Kýrþehir Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci'ye görevinde baþarýlar dileyerek, "Kýrþehir'in eðitim ve öðretimde baþarýlý olmasý eðitimciler olarak bizleri sevindirmiþtir. Üniversitemizi tanýtýp bu manada Kýrþehirli öðrencileri de LAÜ'de görmek kitap okumayý sevmeyenler veya fazla vakit ayýramayan kiþilerin sesli kitap okumanýn tadýna varmalarýný hedefledim. Hazýrladýðým proje ile bu sorunun cep telefonu sayesinde rahatça çözülebileceðini ortaya koydum. Cep telefonumuzda bulunacak bir karakter tanýma yazýlýmý ile resim üzerinde bulunan yazýlar önce kelime iþlemci dokümanýna dönüþtürülecek sonrada buradaki yazýlar sesli bir þekilde kullanýcýya iletilecek. Mesela görme engelli bir kiþinin elinde bir dergi var ve içerisinde ne yazdýðýný merak ediyor. Buna karþýn etrafýnda görme engelliye bunu okuyabilecek kimse yok. Ýþte o zaman telefonunu çýkartýp derginin sayfalarýnýn resmini çekmesi yeterli. Bir kaç saniye içerisinde bulunan yazýlar kiþiye sesli olarak aktarýlacak" dedi. Bu sistemin farklý alanlarda ABD'de kullanýldýðýný ve yarýþmada jüri üyeleri tarafýndan yapýlan araþtýrma ve deðerlendirmede uygulanabilir bulunduðunu vurgulayan Özge Ýðdeci, sistemin görme engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrmada önemli bir rol üstlenebileceðini kaydetti. Ýðdeci, "Çektiðimiz resmin yönü önemli deðil. Görme engelli sayfayý tersten çekse bile yazýlým onu hemen algýlayarak doðru þekline getiriyor ve hemen kullanýcýya sesli olarak okumaya baþlýyor. Gazete, dergi, ilan, afiþ, mektup, fatura gibi yazýlý bütün kaynaklarý görme engellilerin okumasý böylelikle mümkün olacak" diye konuþtu. Projenin yazýlý kaynaklarý görme engellilere sesli olarak aktarmasýnýn yanýnda, görme engelli kiþilere trafikte ve tek baþýna þehir içi otobüslere binme imkaný da tanýyacaðýný kaydeden Özge Ýðdeci, otobüs, minibüs ve metro araçlarýna yerleþtirilecek küçük bir sinyal yayýcý cihazla engellilerin ulaþým sorunun çözülebileceðini söyledi. Bluetooth sinyalinin otobüsün gideceði yönü bildireceðini ve görme engelli kiþinin telefonu sayesinde bu sinyali alýp, duraða gelen otobüsün hangi yöne gittiðini telefonundan duyup kimsenin yardýmý olmadan doðru otobüse binebileceðini ifade eden Ýðdeci, ayný þekilde trafik lambalarýnda da bu sistem sayesinde o anda hangi lambanýn yandýðýnýn görme engelli kiþiye sesli olarak bildirilebileceðini belirtti. istiyoruz" dedi. ATV ve LAÜ iþbirliði ile gerçekleþtirilen 'ekopazar' adlý programa da konuþan Kýrþehir Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, Kýrþehir'in gerek tarih ve gerekse kültür bakýmýndan oldukça zengin olduðunu belirtti. Özellikle de termal turizme önem verdiklerini ifade eden Baþkan Bahçeci, Bunlarýn yaný sýra dünyanýn ilk gökbilim medresesi olan Cacabey Gökbilim Medresesi de Kýrþehir'de. Herkesi Kýrþehir'i gezip görmeye davet ediyorum" þeklinde konuþtu. LAÜ Rektörü Prof. Dr. M. Turgay Ergun, Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci'ye hediye takdim ettikten sonra belediyeden ayrýldý. Sulucakarahöyük/ KAYSERÝ Birbirlerine olduðu gibi mesleklerine de aþýk olan Bor çifti, Kayseri'deki küçük atölyelerinde heykeltýraþlýk yapýyor. 3 yýl hazýrlandýðý sýnavlarda bir türlü baþarýlý olamayýnca spor akademisi sevdasýndan vazgeçip amcasýnýn yanýnda tezgahtarlýk yapmaya baþlayan Ekrem Bor, bu sýrada içindeki cevheri çýkaracak olan Nalan Bor ile tanýþtý. Eþinin o zaman Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde okuduðunu belirten Ekrem Bor, "O resim yapmayý ve taþ yontmayý seven bir insan. Ben o dönem eþimin yanýnda olmak için sürekli okuluna gidiyordum. Orada çamurla uðraþmak, taþý yontmak çok hoþuma gitti. Gidip geldiðim süre içerisinde yardýmcý olmama hocalar müsaade etti. Sonra kendime 'Neden olmasýn?' dedim. Kendimde bu cevherin olduðunu fark ettim. Ardýndan sýnavlara girip heykeltýraþlýk bölümünü kazandým. Erciyes Üniversitesi'nde öðrenciliðimiz sýrasýnda projesi kabul edilen ikinci öðrenciydim ve baþarýlýydým. Projenin kabulünün ardýndan Mühendislik Fakültesi'nin önüne 'Yalnýzlýk' heykeli yaptým. Okulu bitirince eþimle evlendim. Sonra hayatýmýn deðiþim noktasý, geleceðimi belirlediðim mesleðimi yapmak Sulucakarahöyük/ KIRÞEHÝR Kýrþehir'de, Gençlik ve Spor il Müdürlüðü Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Nevþehir'de Singapurlu bir turist, domuz giribi veya kuþ gribi þüphesiyle müþahede altýna alýndý. Nevþehir'e gelen 58 yaþýndaki Rebekah Meow Choo Lým-brown isimli Singapurlu bayan turist, yüksek ateþ þikayetiyle hastaneye baþvurdu. tarafýndan spor merkezlerinin açýlacaðý bildirildi. Kýrþehir'e, uluslararasý alanda baþarýlý sporcular yetiþtirmek ve her yaþtaki vatandaþlarýn saðlýklý yetiþmeleri için Ýl Spor Merkezleri açýlacaðý ifade edildi yaþ grubundaki çocuk ve gençlerin kayýt yaptýrabileceði spor merkezlerinde atletizm, basketbol, boks, badminton, jimnastik, judo, kort tenisi, hentbol, güreþ, masa tenisi, taekwando, voleybol, satranç ve okçuluk gibi spor dallarýnda dallarýnda faaliyet gösterecek olup, çalýþmalarýn Gençlik ve Spor il Müdürlüðü tesislerinde yapýlacaðý da bildirildi. Nevþehir'de domuz gribi þüphesi! için atölye açmaya karar verdik" diye konuþtu. "Heykeltýraþlýk, bizim için vazgeçilmez bir meslek" Kayseri'de sanat adýna direnmenin zor olduðunu kaydeden Bor çifti, bu mesleðin kendileri için vazgeçilmez bir meslek olduðunu söyledi. "Tekrar dünyaya gelsek yine bu mesleði yapardýk" diyen Bor çifti, ilde þu anda bu mesleði sadece kendilerinin faal olarak icra ettiðini kaydetti. Ekrem Bor, "Kayseri'de bu mesleði yapmak zor. Ýþe atýldýðýmýz ilk yýllar sanayiye malzeme almaya gittiðimizde, 'Heykeltýraþ ne iþ yapar?' diyorlardý. Çok sýkýntýlar yaþamamýza raðmen ayaklarýmýzýn üzerinde durmayý baþardýk.dünyada Türkiye, Türkiye'de ise Kayseri'de yapýlmayacak bir meslek aslýnda. Diðer illerle birlikte 15 çalýþmamýz bulunuyor. Her yýl 10 öðrenci bu okuldan mezun oluyor fakat hiç atölye açan yok. Kayseri'de sanatta kýsýrlýk oluþtu" þeklinde konuþtu. Kendilerinin ayakta kalmasýný saðlayan Kayseri Þeker Fabrikasý Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Ali Özýþýk'a teþekkür eden Nalan Bor ise Kayseri'de sanata ve sanatçýya deðer veren insanlarýn az olduðunu ifade etti. Nevþehir Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde müþahede altýna alýnan bayan turiste domuz gribi veya kuþ gribi þüphesiyle gerekli tahliller yapýlýyor. Hastane yetkilileri konuyla ilgili bir açýklama yapmazken, saðlýk personeli tedbir amacýyla maske taktý.

7 7 IMF ile görüþmeler yýlan hikâyesine dönüþtü. Arka planýný kýsaca hatýrlatalým. Uluslararasý finansal kriz 2008 in Ekiminde Güney coðrafyasýna ulaþtý. Yüksek dýþ borçlanma-yüksek cari açýk koþullarýnda (yani kýrýlgan konumda) krizle karþýlaþan çevre ekonomileri dýþ kaynak giriþlerinin durmasý, hatta net sermaye çýkýþlarýnýn baþlamasýyla sarsýldýlar. Geçmiþ yýllarda ekonomik canlýlýðý dýþ kaynak giriþlerine baðladýklarý için hýzla küçülmeye baþladýlar. Dýþ borcun döndürülmesinin ve cari açýðýn aþaðý çekilmesinin baskýlarý nedeniyle, kamu harcamalarýný pompalayarak olumsuz koþullarý telâfi etme seçeneðinden yoksundurlar. Ýþte, IMF ye Kasým 2008 den itibaren kredi desteði için baþ vuran çevre ekonomilerinin tümü ve Türkiye bu özellikleri (yani yüksek cari açýk/dýþ borç ikilisini) taþýyan gruba girmektedir. Baþlýca örnekleri hatýrlatalým: Macaristan, Ukrayna, Pakistan, Letonya, Beyaz Rusya, Sýrbistan, Romanya, Türkiye, Meksika, Polonya ve Kolombiya Ýstisnasýz hepsi kriz ortamýna dýþ açýklarla girmiþlerdir. Bu on ülkede cari iþlem açýklarýnýn milli gelire ortalama oranlarý yüzde 7.3 tür; yani yüksektir. Ortak beklentileri þudur: Yüksekçe IMF kredisi gelirse, alacaklý bankalar IMF referansýyla biraz esneklik gösterirse, biraz da rezervlerden harcarsak, dýþ kaynaklardaki daralmanýn yýkýcý etkileri frenlenebilir. Peki, bu krediler karþýlýðýnda IMF ne isteyecektir? Krizle baþ etmeye çalýþan yükselen piyasa ekonomileri için IMF nin uyguladýðý iki farklý kredi türü vardýr. Bunlardan biri, Mart ta kabul edilen ve Esnek Kredi Hattý adý verilen yeni bir düzenlemedir. Bu, geçmiþ sicili IMF ye göre temiz ve güvenilir ülkelere ince eleyip sýk dokumadan verilen, vadesi bir yýl olan yeni bir kredi biçimidir. Yukarýda saydýðým on ülkeden son üçü IMF ye bu kredi için baþvurdular; ikisinin baþvurularý kabul edildi; Meksika ya 47 milyar, Polonya ya 20.6 milyar dolar kredi verildi; Kolombiya nýn 10.4 milyar dolarlýk talebi de sonuçlanmak üzeredir. Türkiye için de 2009 un yüksek dýþ borç servisi sorunlarýný giderebilecek olan bu yeni kredi kanalý, koþulsuz olduðu için ideal deðil midir? Ne var ki, krediyi alana yükümlülükler getirmemektedir; ama, bu kaynaktan yararlanmak isteyen ülkelerde dokuz ön-koþul aranmaktadýr. Dýþ dengelerinin (yani, borç yükümlülüklerinin) sürdürülebilir, rezervlerinin rahat, kamu maliyesinin saðlam durumda olmasý ve istatistik verilerde saydamlýðýn, güvenilirliðin saðlanmasý bunlardan dördüdür. Üstelik kredi için baþvuru tarihinde dokuz koþulun hepsi gerçekleþmiþ olmalýdýr. Öyle anlaþýlýyor ki Türkiye nin bu ön-koþullara uymadýðý bizimkilere lisan-ý münasip ile anlatýlmýþ ve geleneksel stand-by anlaþmasý yolu bu yüzden yeðlenmiþtir. Baþbakan ýn Davos ta Türkiye yi baþka ülkelerle ayný sepete koymasý nedeniyle IMF den yakýnmasýnýn ardýnda, herhalde, bu tavýr yatmaktaydý. O zaman, sözü edilen esnek (veya kýyak) kredi hattý ný bir yana býrakalým ve yukarýdaki listede yer alan ilk yedi ülkenin Kasým 2008 ile Mayýs 2009 arasýnda IMF ile imzaladýðý stand-by anlaþmalarýnýn koþullarýný gözden geçirelim. Ýstisnasýz hepsinin ortak öðesi daraltýcý maliye politikalarý olmaktadýr. En yakýn örnek Mayýs baþýnda Romanya yla imzalanan 17.1 milyar dolarlýk stand-by anlaþmasýdýr. Bu anlaþmaya göre Romanya da güven ortamýný yeniden kazanmanýn anahtarý, kamu harcamalarýndaki yüksek týrmanmayý tersine çevirmektir. Bunun için kýsa dönemde bütçe kesintileri gerçekleþtirilecek ve böylece 2008 de milli gelirin yüzde 6.7 sine ulaþmýþ olan yapýsal bütçe açýðý 2010 da yüzde 1.7 ye indirilecektir de gerçekleþen yüzde 7.1 lik büyüme, 2009 da bütçe kýsýntýlarýnýn da katkýsýyla yüzde 4.1 lik bir küçülmeye dönüþecektir. Böylece cari iþlem açýðýnýn yarýya inmesi ve Romanya nýn dýþ borç yükümlülüklerinin kesintisiz karþýlanmasý umulmaktadýr. Olasý bir stand-by anlaþmasýnýn Türkiye ye de sunacaðý seçenek bu olacaktýr. Ekonomik bunalým, kamu harcamalarýnýn aþaðýya çekilmesiyle daha da derinleþmeyecek midir? IMF den gelecek olan (ve dýþ borç taksitlerine tahsis edilecek olan) kredi derde deva olacak mýdýr? Olamayacaksa ve bu nedenle IMF seçeneðini reddedecekseniz, ya Baþbakan ýn þimdi yaptýðý gibi, gideceði kadar gider; inceldiði yerden kopar diyeceksiniz. Ya da, öncelikle sermaye hareketlerini, dýþ borçlar için döviz tahsisini sýnýrlayacaksýnýz. Sonra da kamu yatýrýmlarýný yukarý çekerek; emeklilere, iþsizlere, asgari ücretlilere, köylüye doðrudan gelir destekleri saðlayarak iç talebi kamçýlayacak; krizin derinleþmesini önleyeceksiniz. Kýþ bitti, havalar ýsýndý. Batman, Mardin, Siirt, Aðrý gibi illerden göçerler yaylalarýn yolunu tuttu. Bitlis in Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerine yerleþen göçerler, çadýrlarýný kurmaya baþladý bile. Hayvanlarýný otlatmak için yaylalara çýkan göçerlerin çocuklarý için sürgün baþlýyor. Evlerinden uzakta, arkadaþlarýndan ayrý, akýllarý okullarýnda kalan çocuklar ise göçün tüm yükünü omuzlarýnda hissediyor. Göçerler, zorlu yolculuðun çok sýkýntýlý geçtiðini söylüyor, yaylalara göç etmenin her geçen gün daha çok Þeyh Maktum'un hayalleri projede kaldý ANKARA - Danýþtay 6. Dairesi, ÝETT tarafýndan otobüs garajý olarak kullanýlan bölgenin, yeþil alan, turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna izin veren (Dubai Kuleleri Projesi) nazým imar planý deðiþikliðinin iptal istemini reddeden Ýdare Mahkemesi kararýný oy birliðiyle bozdu. TMMOB Büyükkent Þubesi, Mecidiyeköy deki ÝETT otobüs garajýnýn bulunduðu alanýn turizm ve ticaret alaný, Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs 2006 onaylý 1/5000 ölçekli nazým imar planý deðiþikliði ile bu plana yapýlan itirazýn reddine iliþkin iþlemin iptali istemiyle dava açmýþtý. Ýstanbul 7. Ýdare Mahkemesi nin davayý reddetmesi üzerine, TMMOB Mimarlar Odasý Büyükkent Þubesi, kararýn bozulmasý istemiyle Danýþtay a baþvurdu. Bozma istemini görüþen Danýþtay 6. Dairesi, Ýdare Mahkemesi nin kararýný oy birliðiyle bozdu. Dairenin kararýnda, imar planlarýnýn, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarýnýn ve ilerideki geliþmesinin gerçeðe en yakýn þekilde saptanabilmesi için coðrafi veriler ýþýðýnda, belde halkýna daha iyi yaþama düzeni ve koþullarý saðlamak amacýyla kentin kendine özgü yaþayýþ biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapý iliþkileri, halkýn sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve saðlýðý ile ilgili konular göz önüne alýnarak hazýrlanmasý gerektiði belirtildi. Þehircilik ilkeleri ve planlama esaslarý açýsýndan, plan kararlarý ile getirilen kullaným alanlarýnýn yer altýnda (bodrum katlarda) veya yer üstünde zorlaþtýðýna dikkat çekiyor. 7 çocuk annesi Halime Masin, 4 ünün okulunun yarýda kaldýðýný ve göçün en çok onlarý etkilediðini anlatýyor. Ömrümüz bu yollarda bitecek. Yazýn baþlamasýyla yeni otlak alanlarý bulmak için sürülerimizle birlikte birçok dað ve ova aþarak yaylalara göç ediyoruz diyen Masin, akþamlarý hava kararýr kararmaz bulunduklarý yerde konakladýklarýný belirtiyor ve þöyle devam ediyor sözüne: Sabah erkenden yolumuza devam ediyoruz. 4-5 gün içerisinde daðlarda ve yaylarda çadýrlarýmýzý kuruyoruz. 5 ay boyunca yaþantýmýz oralarda geçiyor dedi. Çocuklarýmýz cahil kalýyor Zorlu yolculuðun çok sýkýntýlý geçtiðini söyleyen Safiye Yaman ise, yaylalara göç etmenin her geçen gün daha da zorlaþtýðýný ifade ediyor. Göçler yüzünden okuldan alýnan çocuklarýn cahil kaldýðýný dile getiren Yaman, Çocuklarýmdan biri ilköðretim 3. sýnýf, diðeri de 5. sýnýfa gidiyor. Okullarýn (normal katlarda) öngörülmesinin bir farklýlýðý bulunmadýðý ifade edilen kararda, "genel olarak planla verilmiþ kullaným haklarý dýþýnda ayrýcalýklý yapýlanma haklarýnýn belirli alanlarda nesnel bir nedene dayanmaksýzýn tanýnmasýnýn, düzenleyici iþlem kimliði taþýyan planlarýn genellik, objektiflik ve yansýzlýk ilkesi ile baðdaþtýrýlamayacaðý" kaydedildi. Kararda, ayrýca, gerek bodrum katlarda öngörülen kullaným kararlarý gerek brüt parsel üzerinden emsal hesaplanmasý suretiyle tanýnan yapýlaþma haklarýnýn, yoðunluk artýþýna yol açtýðý, sosyal ve teknik altyapýya yük getirdiði, ulaþým etütlerini etkilediði ve kentsel maliyetleri artýrdýðý, planla saðlanan bütünlüðü zedelediði ifade edildi. Ýdare mahkemesi kararýna dayanak oluþturan bilirkiþi kurulu tarafýndan düzenlenen rapora da yer verilen kararda, bilirkiþi raporunun dava konusu plana yönelik irdelenmeler içermemesi karþýsýnda, hükme esas alýnabilecek kapanmasýna 2 ay gibi bir süre kaldý ama göç edeceðiz diye onlarý okuldan aldým. Onlarý da beraberimde getirdim. Baþka çarem yok. Kime býrakabilirdim ki? diye derdini anlatýyor. Arkadaþlarý karne alýrken Siirt te okuyan ilkokul 5.sýnýf öðrencisi Halime Yaman, okulunu çok sevdiðini, ama ailesinin göç etmesinden ötürü eðitimini yarýda býrakmak zorunda kaldýðýný anlatýyor: Okulun kapanmasýna 2 ay kala Siirt ten Bitlis e göç ettik. Ailem beni okuldan aldý ve buraya geldik. Arkadaþlarým sýnavlara girip karnelerini alýrken ben sýnýfta kalacaðým. Bir dahaki sene tekrar ilkokul 5. sýnýfa devam edeceðim. Ýlköðretim 7. sýnýf öðrencisi Yusuf Toprak da kendisiyle beraber 50 ye yakýn arkadaþýnýn deðiþik þekillerde göç ettiðini ve eðitimine ara verdiðini ifade ediyor. (BÝTLÝS) Evrensel nitelikte görülmediði kaydedildi. Kararda, þöyle denildi: "Bölgeye iliþkin nazým imar planý kararýyla öngörülen genel yoðunluklardan farklý ve ayrýcalýklý olarak yoðunluk artýþýna yol açacak þekilde brüt parsel üzerinde emsalin hesaplanmasý suretiyle emsale dahil olamayan bodrum katlarýn iskan edilmesi ve bu çerçevede yükseklik sýnýrlandýrmasýnýn kaldýrýlmasýný öngören dava konusu nazým imar planý deðiþikliðinde, þehircilik ilkeleri, planlama esaslarý ve kamu yararý ile hukuka uyarlýk bulunmadýðýndan iptali gerekirken davanýn reddi yolundaki temyize konu mahkeme kararýnda hukuki isabet görülmemiþtir." 1.1 milyar TL yle Dubai Þeyhi Maktum un þirketlerinden Sama Dubai nin aldýðý ÝETT arazisine, Dubai Towers yapýlmasý planlanýyordu. Yerel mahkeme ilk kararýnda direnir ve bu karar da temyiz edilirse dosya Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kuruluna gelecek. (aa) Radikal

8 Mustafa Andýç Güney Amerika nýn yüksek sýradaðlarý olan Andlar ýn eteðinde bir dönem dünyanýn en önemli uygarlýklarýndan birinin yaþadýðý Peru topraklarýnda bulunan Ýnkalar ýn kutsal baþkenti Cusco dan dünyaca ünlü Machu Picchu ya gitmek için yollara düþüyoruz. O bölgeye giden tren için günler öncesinden bilet bulmak gerekiyor. Oldukça yoksul olan ülkenin en önemli gelirini Ýnkalar ýn izlerini sürmeye gelen turistlerin býraktýðý dövizler oluþturuyor. Bu nedenle kayýp kent Machu Picchu ya gitmek oldukça pahalý. (170 dolar ile 400 dolar arasýnda deðiþiyor.) Andlar ýn yüksek daðlarýnda bulunan bu antik kente ulaþmak için önce Cusco daki San Pedro Ýstasyonu ndan kalkan turist trenine binmek gerekiyor. Fakat bir çok gezgin arkadaþla birlikte trende yer bulamadýðýmýz için özel bir minibüsle iki saatlik bir yolculuðun ardýndan Urubamba Vadisi ndeki tarihi Ýnka kentlerinden biri olan Ollantaytampo ya varýyoruz. Kýsa bir molanýn ardýndan Machu Picchu trenine biniyoruz. Virajlý yollardan ilerleyerek karlý And Daðlarý manzarasý eþliðinde bir saat daha gidip son durak olan termal kaplýcalarýyla ünlün Aguas Calientes e ulaþýyoruz. Dünyanýn dört bir yanýndan gelen turistlerin kayýp kent e bir an önce ulaþmak için duyduklarý heyecan yüzlerinden okunuyor. Etrafta mahþeri bir kalabalýk var. Geri kalan dik ve virajlý yolu otobüslerle çýkýp nihayet dað baþýndaki antik kalýntýlarýn bulunduðu yere ulaþýyoruz. Binlerce iþçi 50 yýl boyunca çalýþtý Gençlik Daðý anlamýna gelen Machu Picchu, Urubamba Vadisi nin yamaçlarýnda, 2 bin 430 metre yüksekliðindeki bir tepenin tam sýrtýnda bulunuyor. Yapýmýna, 1450 yýlýnda Kral Pachacuti zamanýnda baþlanan kent 1493 te tamamlanmýþ. Anlatýlanlara göre Ýspanyol iþgali sonucu þehirlerini peþ peþe kaybeden Ýnka liderleri 1536 yýlýnda etraflarýndaki az sayýda insanla birlikte bu gizemli kente yerleþir ve ülkeyi 30 yýl daha buradan yönetirler. Ýnkalar, kaleleri 16. yüzyýlda iþgalci Ýspanyollar dan korunmak amacýyla kullanýrlar. Saklý Kent adýyla da bilinen yapý, Ýnkalar tarafýndan iþgale direnmenin bir simgesi olarak da kabul ediliyor. Ýþgalci Ýspanyollar bir efsane olarak duyduklarý bu büyülü þehri bulmak için çok uðraþýrlar ama baþarýlý olamazlar. 50 yýlda binlerce iþçi tarafýndan inþa edilen bu kentte Güneþin Çocuklarý sadece yüz yýl kadar yaþarlar. Son seçkin Ýnkalý nýn da ölümüyle þehir hâlâ tam olarak bilinmeyen nedenle büyük bir sessizliðe gömülür. Yýllar, yüzyýllar birbirini kovalarken, bu arada saklý kent in üzeri, And Daðlarý nýn zirvelerinde yavaþ ama sabýrla geliþen orman tarafýndan sessizce örtülür. Ýnsanlýk tarihinin gizemli uygarlýklarýndan biri olan Ýnkalar ýn en görkemli þehrinin bu sessiz bekleyiþi týpký Mýsýr ýn gizemli piramitleri, Kamboçya nýn efsanevi Angkor u, Java nýn ünlü Borabodur u, Kayýp Kent Machu Picchu Ege nin Efes Antik Kenti, Batý Anadolu nun Truva sý gibi yüzyýllar süren bir yeraltý uykusuna yatar. Ta ki 1911 yýlýnda bölgeye gelen ABD li tarihçi Prof. Hiram Bingham a kadar... Bingham, Ýnkalar ýn Ýspanyollara karþý son savaþlarýný verdikleri Vilcabamba kentini ararken Machu Picchu yu tesadüfen bulur. Hem de 9 yaþýndaki küçücük bir çocuðun yardýmýyla. Bingham, dünyanýn en önemli arkeolojik keþiflerinden birini gerçekleþtirdiðini hemen fark eder. Ancak yaklaþýk 500 yýllýk bitki örtüsünü temizleyecek ne malzemeye ne de insana sahip olmadýðý için çevrenin fotograflarýný çekip ABD ye geri döner ve ertesi yýl tam donanýmla ve çok sayýda iþçiyle gelerek arkeoloji tarihte yeni bir sayfa açmayý baþarýr ve tüm dünyaya Ýnkalar ý tanýtýr te UNESCO tarafýndan Dünya Mirasý kapsamýna alýnýr ve çevre düzenlemesi yapýlarak ziyarete açýlýr. Bir dünya gezgini olarak geç de olsa nihayet Amerika kýtalarýnýn en gizemli mekânýna ayak basýyorum. Ýnkalar ýn Güneþ Tanrýsý Ýnti nin bir etkisi mi yoksa sadece 2,430 metre yüksekliðinden mi olacak, müthiþ bir sýcaklýkla karþýlýyor bizi Machu Picchu. Her yerde olduðu gibi yine Japon turistler herkesten önce gelip makinelerindeki pozlarý yarýlamýþlar bile. Ýnsanlarýn birçoðu henüz gitmemiþ olsa da fotograflardan ya da belgesellerden aþina olduðu Andlar ýn yüksek kesimlerindeki efsane kent Machu Picchu nun bir lamanýn yüküyle ancak sýðabileceði þekilde yapýlmýþ giriþ kapýsý Ýnti Punktu dan (Güneþ Kapýsý) içeri giriyoruz. Hepimiz bu büyüleyici görüntüyü belleklerimize kazýmak için bir süre dýþ dünyayla baðlantýmýzý kesiyoruz. Etrafý büyük taþ bloklu sularla çevrili ve her birinin önünde kendi bahçesi bulunan yüze yakýn saray ve tapýnak kalýntýlarýyla karþýlaþýyoruz. Yapýlarýn büyük bir bölümü tek tarafý açýk, gökyüzüne doðru giderek daralan büyük taþ bloklardan oluþuyor. Þimdilerde hepsinin çatýsý açýk olsa da eskiden göðe yükselen bu sivri çatýlarýn bitkilerle kapatýldýðý söyleniyor. Kral Pachacuti nin yaptýrdýðý bu efsane kentte hanedan ailesi ile onun yakýnlarý ile hizmetkârlarýndan oluþan bin kiþiye yakýn bir nüfusu barýndýrdýðý söyleniyor. Hiçbir teknik kullanmadan sadece kas gücüyle bu kadar çetin ve ücra bir arazide böylesi bir saltanat malikânesi inþa etmenin olaðanüstü bir ustalýk gerektirdiði ilk bakýþta anlaþýlýyor. Antik kenti çevreleyen surlarýn dýþýndaki eðimli araziler saray çalýþanlarý tarafýndan taþ duvarlar örülerek teraslara dönüþtürülmüþ. Bu teraslarda küçük tarlalar oluþturularak kentin gýda gereksinimini karþýlamak amacýyla patates, mýsýr ve çeþitli þifalý bitkiler yetiþtirilmiþ. Bu teraslarýn hiçbirinde en ufak bir bozulma olmamýþ, hepsi hâlâ kullanýma hazýr bir þekilde sapasaðlam duruyor. Dað baþýndaki bu kentin su gereksinimini karþýlamak için oyma taþlarla yapýlmýþ su kanallarýyla daha yüksekteki daðlardan su getirmeyi baþarmýþlar. Ýnkalar ýn burayý daha çok bir ibadet yeri olarak kullandýðý düþüncesi egemen. Güneþe taptýklarý için yüksek kayalýklara yerleþtirdikleri elips þeklinde altýndan yansýtýcýlarla astronomik gözlemler yapmýþlar ve önemli tarihleri kutlamayý ihmal etmemiþler. Güneþin yýllýk döngüsünü inceleyip, en büyük törenlerini yaz gündönümü olan 21 Haziran larda büyük þenliklerle kutladýklarý saptanmýþ. Kutsal kent Machu Picchu için öne sürülen en önemli kuramlardan biri de burasýnýn Güneþin Bakireleri için inþa edildiðidir. Ýnkalar için kutsal olan Azize Bakire Morena anýsýna bu tapýnaklarda da Güneþin Bakireleri adýnda kýzlar bulunurmuþ. Saraylarda, Ýnka hükümdarlýðý altýndaki dört bölgeden getirilen kýzlarýn kaldýðý güzel döþenmiþ birçok oda varmýþ. Güneþ Tanrýsý nýn hizmetine seçilen bu güzel kýzlarýn bakireliklerinin bozulmamasý için çok sýký korunan bir yerde hep beraber yaþarlarmýþ. Sadece iki kiþi birlikte dýþarýya çýkabilir ve genellikle bekçiler tarafýndan izlenirmiþ. Bu kýzlar, kurban törenleri sýrasýnda mayalanmýþ mýsýr içkisi chicha yý hazýrlar ve kumaþ dokurlarmýþ. Bunlar yeni bir imparatorun baþa geçmesi, Ýnka da salgýn bir hastalýðýn olmasý, deprem gibi önemli olaylarda tanrýlara kurban edilirmiþ. Sadece kýzlar deðil çocuklar ve savaþ esirleri de bozulan evrensel düzenin yeniden kurulmasý için kurban edilirmiþ. Dört bir yana açýk olan ve kentin en yüksek KONYA Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Güler Göçmez, Karapýnar çevresindeki obruklarýn, bölgedeki genç volkanlardan çýkmaya devam eden karbondioksidin yeraltý sularýna karýþmasýyla meydana geldiðini söyledi. Göçmez, þöyle konuþtu: Yeraltý suyunun oluþturduðu maðaralardan bu su akarken, suyun aktýðý maðaralar giderek geniþliyor, büyük karstik boþluklar oluþturuyor. Yeraltý sularý, alüvyon topraðýn bulunduðu yer yüzüne metre kalana kadar kireç taþlarýný eritiyor. Bu arazi üzerinde aðýr tarým makineleri çalýþýr, üst bölümde bulunan toprakta su miktarý artar ya da bölge deprem dalgalarýna maruz kalýrsa yukarýda bulunan tavan aniden ve gürültüyle patlayýp çöküyor. Böylece bir obruk oluþuyor. Göçmez, bu obruklarýn oluþmasý için yer yer aðýr bir kamyonun bölgeden geçmesinin bile yeterli olabildiðini, son olarak 7 Þubat ta, Konya-Karapýnar kara noktasýnda yer alan güneþ gözlemlerinin yapýldýðý ve hâlâ bir güneþ saatinin bulunduðu Ýntivatana sýrtýna çýkýp bir süre oturdum ve çevreyi seyrettim. Bu sýrada birkaç lama biz konuklarýna karþý umursamaz bir halde antik kentin meydanýndaki çimlerde otluyordu. Birden Pablo Neruda, gizemli mýsralarýný bu kez kutsal sütunlarýn arasýndan haykýrdý: Taþ setlerin yüksek kenti, insan uygarlýðýnýn yalçýn kalesi, çökmüþ krallýk iþgallere ve yüzyýllara raðmen hâlâ dimdik ayakta... SIRT ÇANTAMDA DÜNYA KÜLTÜRLERÝ yoluna çok yakýn bir yerde, Akkuyu Yaylasý nda yaklaþýk 70 metre çapýnda ve 80 metre derinliðinde bir obruk oluþtuðunu, obruðun, söz konusu tarlada biçerdöverin çalýþmasý esnasýnda meydana gelmesinin düþündürücü olduðunu söyledi. Bu obruklarýn, çevredeki yerleþim alanlarý için önemli bir risk oluþturduðunu vurgulayan Göçmez, þöyle devam etti: Aniden ve gürültülü bir patlamayla oluþan, son dönemde yerleþim alanlarýný tehdit etmeye baþlayan obruklarýn nerelerde oluþabileceðine iliþkin önümüzdeki dönemde MTA ile birlikte çalýþma yaparak bölgenin risk haritasýný belirleyeceðiz. Son oluþan obruklar daha çok yerleþim yerlerine yakýn bölgelerde görülüyor, yerleþim yerlerine doðru yaklaþýyor. Bu nedenle Karapýnar ilçesi de risk altýnda olabilir. Bölgenin obruk risk haritasý çýkarýldýktan sonra, riskli yerleþim yerlerinin baþka bir alana taþýnmasý bile gündeme gelebilir. Gerekiyorsa Karapýnar ilçe merkezi bile baþka bir yere taþýnabilir. Risk haritasý gerekli Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Mugayýtoðlu ise son oluþan obruklarýn ardýndan Karapýnar halkýnýn tedirginliðinin arttýðýný, halkta oluþan korkunun giderilmesi için MTA nýn bir an önce bölgenin risk haritasýný oluþturmasýný istediklerini söyledi. Mugayýtoðlu, bölgenin obruk risk haritasýnýn belirlenmesiyle vatandaþlarýn da rahat bir nefes alacaklarýný düþündüklerini dile getirdi. Hürriyet

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı