Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs"

Transkript

1 Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin alýnacaðý iddia edildi Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda üç eski kuvvet komutanýnýn ifadesinin alýnacaðý iddia edildi. Adý 2004 yýlýndaki darbe giriþimleri ile anýlan emekli Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Özden Örnek, emekli Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve emekli Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn ifadelerini alýnacaðý iddia edilirken, ifadelerin askeri savcýlýk tarafýndan mý yoksa soruþturmaya yürüten Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya Öz tarafýndan mý alýnacaðý konusu ise belirsiz kaldý. Sarýkýz, Ayýðýþý, Yakamoz ve Eldiven adlý darbe planlamalarýnýn anlatýldýðý ikinci Ergenekon iddianamesinde Özden Örnek e ait olduðu öne sürülen günlükler, darbe çalýþmalarýnýn parçasý olarak gösterilmiþti. Ýddianamede Bu günlüklerin Özden Örnek e ait olduðu sabit ifadesi yer alýyordu. Ýddianame sonucunda Eski kuvvet komutanlarý Özden Örnek, Aytaç Yalman ve Ýbrahim Fýrtýna nýn Ergenekon örgütüyle iþbirliði yaptýðý belirtilerek, dosyalarýnýn ayrýldýðý ancak soruþturmanýn askeri savcýlýkça deðil, sivil savcýlýkça... 2 DE 4 DE 2 DE 7 DE 3 DE TMMOB Büyükkent Þubesi, Mecidiyeköy deki ÝETT otobüs garajýnýn bulunduðu alanýn turizm ve ticaret alaný, Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs 2006 onaylý 1/5000 ölçekli nazým imar planý deðiþikliði ile bu plana yapýlan itirazýn reddine iliþkin iþlemin iptali istemiyle dava açmýþtý. Ýstanbul 7. Ýdare Mahkemesi nin davayý reddetmesi üzerine, TMMOB Mimarlar Odasý Büyükkent Þubesi, kararýn bozulmasý istemiyle Danýþtay a baþvurdu. Bozma istemini görüþen Danýþtay 6. Dairesi, Ýdare Mahkemesi nin kararýný oy birliðiyle bozdu. Dairenin kararýnda, imar planlarýnýn, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarýnýn ve ilerideki geliþmesinin gerçeðe en yakýn þekilde saptanabilmesi için coðrafi veriler ýþýðýnda, belde halkýna daha iyi yaþama düzeni ve koþullarý saðlamak amacýyla kentin kendine özgü yaþayýþ biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapý iliþkileri, halkýn sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve saðlýðý ile ilgili konular göz önüne alýnarak hazýrlanmasý gerektiði belirtildi. 7 DE Gezi 8 DE Kýþ bitti, havalar ýsýndý. Batman, Mardin, Siirt, Aðrý gibi illerden göçerler yaylalarýn yolunu tuttu. Bitlis in Tatvan, Mutki, Hizan ve Güroymak ilçelerine yerleþen göçerler, çadýrlarýný kurmaya baþladý bile. 7 DE Hacýbektaþ halkýnýn KOSGEB ismi ile tanýdýðý 22 iþyerinden oluþan Hacýbektaþ Sanayi sitesine yapýlan binalara kadýnlarýn iþyeri sahibi olarak çalýþtýrabileceði mekanlardýr KÝÞGEB. Yeterli sayýda kadýn giriþimci çýkmadýðý için Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) ile ortak çalýþma içerisindedir. 3 DE Ýlk okumada bütün gizlerini çözemediðimiz bir metne baðlanmak olanaksýz gibidir. Bu arada aslýnda beðenilerimize tam uygun olan kitaplarý anlayamadýðýmýz için yarýda býraktýðýmýz da olur. Pek hoþlanmadýðýmýz, ama okumaya zorunlu olduðumuz pek çok kitabý da neden sonra belleðimizden sildiðimiz gibi. Belki yazarýna yüzümüz tutmadýðý için hoþlanmadýðýmýzý itiraf edemediðimiz kitaplar arasýnda sabýrlý olanlarýmýzý sonunda yanlarýna çekenler, giderek baþucumuza koyduklarýmýz da az deðildir. 5 DE Nevþehir'de Özge Ýðdeci isimli 10. sýnýf öðrencisi, hazýrladýðý 'Engelsiz... 6 DA

2 2 Bu hafta 1919 yýlýnda kurulan Bauhaus Okulu nun fotoðrafçýlýða getirdiði devrimci ivmeyi yazmak istiyordum. Ancak UFAT Fotoðraf Günleri nde yaþanan sansürcü yaklaþýmý kýnamayý ivedi bulduðumdan bir sonraki yazýma býrakýyorum. Yine de kýsa bir giriþ yapma ihtiyacý duyuyorum. Çünkü yeni kurulan Galata Fotoðrafhanesi Fotoðraf Akademisi nin Türkiye de bir ihtiyaçtan doðduðunu düþünüyorum. Mantar gibi çoðalan ticari kurslarýn düþünmeyen, araþtýrmayan, sorgulamayan fotoðrafçýlar yetiþtirdiðini, derneklerde verilen kurslarýn yarýþmacý fotoðraf tipi yarattýðýný, bu kiþilerin tüketimin bir parçasý olmaktan ileri gidemeyip görüntü kirliliðine ve iktidarýn ideolojisine bilerek ya da bilmeyerek hizmet ettiklerini biliyorum. Buna üniversitelerde verilen yetersiz eðitimleri de kattýðýmýzda durumun vehameti ortada da kurulan Bauhaus Okulu, zamanýnýn siyasal ve tarihsel sürecini deðerlendirip yarattýðý yeni sanata bakýþ açýsý dünyada günümüzde bile bir çok eðitim sistemine ýþýk oluyor. Tasarým Sentezi nin önemli unsurlarýndan biri olarak gördükleri fotoðrafçýlýkta, fotoðrafa kendine özgü biçimsel sorunlarý olan, demokrat-katýlýmcý bir toplum sanatý olma potansiyelini içeren bir iletiþim olarak bakýyorlardý. Romantik sanatçý kavramýna karþý çýkýyor, araþtýrma ve yaratma sürecine önem veriyor, tasarým sentezinin üreticisi olarak yeni görsel bakýþ açýlarý yaratma yetisine sahip ya da peþinde olan sanatçýlar arýyordu. Okul, 1933 yýlýnda Naziler tarafýndan kapatýldý. Türkiye de belli bir hedef ve plan-programla yola çýkan Fotoðraf Akademisi nin 16 fotoðrafçýsýnýn sergisine kolluk güçlerinin müdahalesi tarihi ise Günümüz Türkiye sinde sansürün gelmiþ olduðu boyutlar açýsýndan çarpýcý bir müdahale. Her gün gazetelerde yayýnlanan benzer fotoðraflarda ne buldular da topladýlar acaba? Açýklama yapsalar da öðrensek. Olayý henüz öðrenen okurlar için kýsa bir özet yapsam iyi olacak sanýrým. 29 Nisan - 2Mayýs 2009 tarihlerinde Uludað Üniversitesi Fotoðraf Amatörleri Topluluðu - UFAT tarafýndan düzenlenen UFAT Fotoðraf Günleri 6 adýný taþýyan etkinlikte 16 fotoðrafçýnýn çalýþmalarýndan oluþan bir sergi açýlmýþtý. Galata Fotoðrafhanesi Fotoðraf Akademisi nde Belgesel Fotoðraf Programý na devam eden katýlýmcýlarýn 8 Mart Kadýnlar Günü Kadýköy Mitingi ve 29 Mart Yerel Seçimleri nde çektiði 32 fotoðraftan 11 inin sakýncalý olduðunu iddia eden kolluk güçleri bu çalýþmalarý sergiden indirterek incelemek üzere alýkoymuþtu. Bu olayýn hemen ardýndan sergideki diðer fotoðraflar da indirilmiþ ve UFAT Fotoðraf Günleri web sitesindeki ilgili sayfalar da yayýndan kaldýrýlmýþtý. Bunun üzerine geçtiðimiz hafta önce Uludað Üniversitesi nde yaþanan fotoðraflarýn sansürlenmesine karþý bir protesto metni yayýnlandý. Metin, oldukça geniþ bir çevreye yayýldý ve Akademi ye destek mesajlarý yaðdý. Özellikle Uludað Üniversitesi nin bu olay içerisindeki rolü dikkate alýnarak kendilerinden resmi bir açýklama yapmalarý istendi. Avukatýn bu konuda yapmýþ olduðu giriþiminden henüz bir sonuç çýkmadý. Tek geliþme jandarmanýn fotoðraflarý geri getirmiþ olmasý, ancak fotoðraflarý aldýklarýný reddederek... Nihayetinde fotoðraflarýn sergi panolarýndan indirilmesi, bir kýsmýnýn incelemeye alýnýp beþ gün sonra geri verilmesi, sergi bilgilerinin web sitesinden çýkartýlmasý gerçeði deðiþmemiþ durumda. Buradan hareketle asaðýdaki metin oluþturuldu ve adresinde bir boykot çaðrýsý yapýldý. Sansüre Hayýr! Fotoðraflar özgürdür! Uludað Üniversitesi kampüsünde açýlan fotoðraf sergisine geçtiðimiz hafta kolluk kuvvetleri marifetiyle yapýlan müdahale, fikir ve ifade özgürlüðüne yapýlmýþ bir müdahaledir. Totaliter dönemlerde görülebilecek bu türden davranýþlar, militarist zihniyetin özgür olmasý gereken üniversite atmosferindeki yansýmasýdýr. Meþru ve yasal olan 8 Mart Kadýnlar Günü Mitingi nde ve 29 Mart Yerel Seçimleri nde çekilen fotoðraflarý sakýncalý bulmak ve müsadere edilmesine izin vermek üniversite yöneticilerinin ayýbýdýr. Akademik çatý altýnda bu ayýbý yapanlarýn bilim, özgürlük, ifade, demokrasi ve vicdan konularýnda neler düþündükleri merak konusudur. Belgesel fotoðraflar fotoðrafçýnýn gördüklerini gösterir. Gördükleri karþýsýnda gözlerini kapatanlar ise gerçeði deðiþtirmez sadece kendilerini kandýrýrlar. Fotoðraflarýn sergi salonundan indirilmesi, gösteriminin engellenmesine izin verenlerin, bu sansürcü yaklaþýmlarýna kamuoyu karþýsýnda açýklama getirmelerini istiyoruz. Biz aþaðýda imzasý bulunan kiþi, dernek ve diðer kurum ve kuruluþlar; ifade özgürlüðünün zedelenmesine neden olan bu tutumun gerekçelerinin açýklanmasýný ve sergide fotoðraflarý yer alan fotoðrafçýlardan özür dilenmesini talep ediyoruz. Tersi durumda 2010 yýlý sonuna kadar Uludað Üniversitesi nden gelecek hiçbir davete olumlu cevap vermeyeceðimizi, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinliklerine katýlmayacaðýmýzý kamuoyuna ilan ediyoruz. Kiþi, kurum ve kuruluþlar adresinden desteklerini paylaþabilirler. Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin alýnacaðý iddia edildi Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda üç eski kuvvet komutanýnýn ifadesinin alýnacaðý iddia edildi. Adý 2004 yýlýndaki darbe Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Baþkaný Zahid Akman'ýn görevinden düþürülmesi isteminin reddine yönelik Üst Kurul karanýnýn iptali ve yürütmesinin durdurulmasý istemiyle açýlan davanýn duruþmasý Ankara 4. Ýdare Mahkemesi'nde yapýldý. Dava açan RTÜK üyeleri, "Akman, görevde olduðu sürede 13 ay þirket genel müdürlüðü görevini sürdürüyor. Akman'ýn halen bir alýþveriþ merkezinde ortaklýðý, hukuka aykýrý bir þekilde devam etmektedir. RTÜK Yasasý'nýn 9. maddesine göre, Üst Kurul üyesi, babasýnýn þirketinde bile yöneticilik yapamaz'' diyerek Akman'ýn görevden çekilmesini istedi. RTÜK üyeleri Þaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, RTÜK Baþkaný Zahid Akman'ýn, bazý þirket yöneticilikleri ve ortaklýklarý ile kurul üyeliðinin ayný döneme denk gelmesi nedeniyle 3984 Sayýlý RTÜK Yasasý'nýn 9. maddesi gereði görevden çekilmesi gerektiðini öne sürerek, Akman'ýn RTÜK üyeliðinin düþürülmesini istemiþti. Üst Kurul, 19 Eylül 2008'deki toplantýsýnda, istemi reddederek, oy çokluðuyla Akman ýn göreve devam etmesine karar vermiþti. Bu karar üzerine, Sevinç, Alp ve Dadak da RTÜK kararýnýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptali istemiyle Ankara 4. Ýdare Mahkemesi'nde dava açmýþtý. 'Akman kurye paralarý getirdi' Ankara 4. Ýdare Mahkemesinde görülen davanýn duruþmasýna, RTÜK Üyesi Þaban Sevinç, davacý avukatý Tezcan Çakýr ve RTÜK Hukuk Müþaviri Arslan Narin katýldý. Avukat Tezcan Çakýr, Akman'ýn yasa dýþý ticari faaliyetleri nedeniyle görevinden el çektirilmesi için RTÜK üyelerinin giriþimde bulunduðunu ve Üst Kurulun oy çokluðuyla Akman lehine karar verdiðini anýmsattý. Akman'ýn, Kanal 7 televizyonunun Almanya temsilciliði görevini yürütürken Deniz Feneri e.v derneðinden aktarýlan paralarla kurulan þirketlerin kurucusu, idarecisi ve dernekten Türkiye'ye para taþýyan kurye olduðunu iddia eden Tezcan, RTÜK üyesi ve baþkaný olan bir kiþinin, dolaylý veya dolaysýz herhangi bir þirketin ortaðý, yöneticisi olmasý kamu göreviyle baðdaþmaz dedi. giriþimleri ile anýlan emekli Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Özden Örnek, emekli Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve emekli Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn ifadelerini alýnacaðý iddia edilirken, ifadelerin askeri savcýlýk tarafýndan mý yoksa soruþturmaya yürüten Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya Öz tarafýndan mý alýnacaðý konusu ise belirsiz kaldý. Sarýkýz, Ayýðýþý, Yakamoz ve Eldiven adlý darbe planlamalarýnýn anlatýldýðý ikinci Ergenekon iddianamesinde Özden Örnek e ait olduðu öne sürülen günlükler, darbe çalýþmalarýnýn parçasý olarak gösterilmiþti. Ýddianamede Bu günlüklerin Özden Örnek e ait olduðu Tezcan, Akman ýn, Türkiye deki Deniz Feneri soruþturmasý kapsamýnda Cumhuriyet savcýsýna ifade verdiðini de belirterek, ''Ergenekon sanýklarýyla Deniz Feneri sanýklarý arasýnda fark var. Bazýlarý gece yarýsý alýnýyor, bazýlarý kibarca çaðrýlýp ifade veriyor'' diye konuþtu. Akman'ýn icraatý RTÜK'e aykýrý RTÜK Yasasý nýn 9. maddesi gereði RTÜK üyelerinin ticari faaliyet yürütmesinin mümkün olmadýðýný, böyle bir durum söz konusu olduðu zaman kiþinin memuriyet vasfýnýn sona ermesi gerektiðini anlatan Tezcan, Akman'ýn þirketlerle baðlantýsýný gösterir Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) raporu olduðunu, Akman'ýn da þirket iliþkilerinin önceki görev döneminde sürdüðünü kabul ettiðini kaydetti. Mahkemenin, Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu, SPK ve ticari sicil gazetesinden Akman'ýn ortaklýklarýnýn hangi tarihler arasýnda olduðunun araþtýrmasýný isteyen Tezcan, Akman'ýn geçmiþ görev dönemindeki ortaklýklarýnýn yeni görev dönemi için sorun teþkil etmeyeceði yönündeki savunmasýnýn kabul edilemeyeceðini söyledi. Tezcan, Akman'ýn ortaklýðý kar-gelir ortaklýðý olsa bile, ortak olduðu kiþinin sabit ifadesi yer alýyordu. Ýddianame sonucunda Eski kuvvet komutanlarý Özden Örnek, Aytaç Yalman ve Ýbrahim Fýrtýna nýn Ergenekon örgütüyle iþbirliði yaptýðý belirtilerek, dosyalarýnýn ayrýldýðý ancak soruþturmanýn askeri savcýlýkça deðil, sivil savcýlýkça yürütüleceði belirtiliyordu. Öte yandan Ayýþýðý ve Sýrýkýz gibi darbe giriþimlerinin yazýldýðý Darbe Günlükleri nin de Özden Örnek e ait olduðunun teknik olarak kanýtlandýðý öne sürüldü. AA Yalanladý Ancak Anadolu Ajansý (AA), soruþturmayý yürüten savcýlýk kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde komutanlarýn ifadesinin alýnmasý yönünde bir giriþim baþlatýlmadýðýný duyurdu. Ayný kaynaklar, eski kuvvet komutanlarýnýn ifadelerinin alýnmasýnýn þu an için gündemde olmadýðýný bildirdi. sýfatý önemlidir. Ortaðý bir kanal sahibidir. Akman'ýn bu iliþkileri nedeniyle özel kanal sahibiyle ortaklýðý kuþkularý beraberinde getiriyor. Bu duruma yasalar izin vermez dedi. RTÜK Avukatý Akman'ý savundu RTÜK'ün avukatý Arslan Narin de RTÜK üyelerinin Üst Kurul iþlemine karþý dava açmasýnýn mümkün olmadýðýný öne sürerek, davanýn reddedilmesi gerektiðini savundu ve Akman'ýn üyeliðine engel ortaklýðý, hisse sahipliði yoktur dedi. Hem RTÜK te hem ticarette Kendisinin RTÜK üyesi olduðu zaman kooperatif üyeliðinden bile noter aracýlýðýyla istifa ettiðini söyleyen Sevinç, Ayný hassasiyeti Sayýn Akman göstermemiþ. Akman, görevde olduðu sürede 13 ay þirket genel müdürlüðü görevini sürdürüyor. Akman ýn halen bir alýþveriþ merkezinde ortaklýðý, hukuka aykýrý bir þekilde devam etmektedir. RTÜK Yasasý nýn 9. maddesine göre, Üst Kurul üyesi, babasýnýn þirketinde bile yöneticilik yapamaz diye konuþtu. Taraflarý dinleyen Ankara 4. Ýdare Mahkemesi heyeti, davayý dosya üzerinden görüþerek daha sonra kararýný verecek.

3 Öyle olaylar var ki, yaþamýnýzda iz býrakýr. Belediye Baþkaný nýn düzenlediði toplantýda yaþanýlanlar, kafalarda iz býrakacak cinsten Keþke gitmeseydim. Ya da konuþmasaydým. O görüntülerin içinde olmazdým belki de. Tepkiler incitici. O günden beri, niye böyle olduk diye düþünüyorum. Ýçimizdeki sevgiyi ve de saygýyý nasýl da tükettik. O sevgi ve de saygýyý tüketen ne? Ýhanet mi? Saygýsýzlýk mý? Ýftira mý? Bilgisizlik mi? Edebe aykýrý iþlerin içinde olma mý? Kim ne yaptý, ne etti de böyle olduk. Söyleyin de bilinsin. Bilinsin de, Merhem olunsun Tesellim, salonda bulunan o kiþilerin bizim insanýmýzýn profilini yansýtmadýðý gerçeði. Kendimi ona inandýrdým. Öyle teselli buldum Gerçekten de o davranýþ içerisinde olanlar bizim insanýmýz olamaz. Olmamalý da Bizim insanýmýz saygýlýdýr. Aðzýndan çýkacak sözü bilir. Efendi ve de edepli.ve de vefalýdýr bizim insanýmýz ** Bu tür toplantýlar niye yapýlýr? Ya halký bilgilendirme, ya da çözüm üretebilme amacý ile. Öyle deðil mi? Amaç çözüm üretmekse, sorun ortaya konulur.o sorun nasýl çözülür, tartýþmaya açýlýr. Görüþ ve öneriler alýnýr. Ortak akýl neyi gerektiriyorsa o yapýlýr. Ýzlenmesi gerekli olan yol bu. Peki bizde öyle mi? Seçim mitinglerini andýrýyor o toplantýlar. Güç gösterisi sanki. Ýlgisiz kiþiler. Konuþurken duyulan, homurtular Laf atmalar. Vurgun yemiþ gibi oluyorsun bir anda. Söyleyeceklerin düðümlenip kalýyor boðazýnda. Konuþamýyorsun. Hakkýnda karar verilmiþ. Suçlusun. Evet, suçluyuz diyor ve kurtuluyorsun! Ne oluyor, ne yapýlýyor. Bu telaþ, bu kin, bu korku niye? Paylaþamadýðýnýz ne? Söylesenize ** Böyle toplantý olmaz. Bu tür toplantýlarda çözüm de üretilmez. Kiþi ve kurumlara da yarar getirmez böylesi toplantýlar. Kendimizi tatmin etmenin ötesinde, neyi konuþtuk, neyi tartýþtýk, neyi karara baðladýk, hangi olumsuzluðu giderdik, ne getirisi oldu o toplantýlarýn. Hiç Oysa konuþulup tartýþýlacak, onca sorun var önümüzde Amaç onlarý konuþmama mý yoksa? Ýþin özünden o kadar uzaðýz ki Her þeyden öte, samimi deðiliz. Gösteriþ düþkünüyüz. Kibirliyiz. Aldatýcý ve de benciliz. Sorunlarýmýzý oturup ayrýntýlarý ile konuþma, birlikte çözüm yollarlý bulabilme alýþkanlýðýmýz yok Ne gereði var. Her þeyi biliyoruz ya! Hacýbektaþ sevgisi! Hoþumuza gidiyor, akan sularý bile durduruyor o cümle. Keyifler geliyor yerine. Alkýþ da alýyor. Ve de, dar alanda kýsa paslaþmalar ilgi odaðý! Nasýl bir sevgi bu böyle, anlaþýlýr deðil. Ve toplantý bitiyor ** Demokrasilerde bireylerin, sevgisini ve de tepkisini yansýtabilme hakký var. Olmalý da. Düþünceler özgürce ifade edilebilmeli demokrasilerde. O fýrsat ve de o ortam yaratýlmalý. Tartýþmanýn ve de eleþtirinin olmadýðý yerde demokrasiden, özgürlükten ve de çaðdaþlýktan söz edilebilir mi? Aydýnlanma Hacýbektaþ tan baþlayacak diye yola çýkýldý. Tüm Anadolu ya yayýlacaktý. Bir umuttu o slogan. Güzeldi de. Bakýyorsunuz, Hacýbektaþ ý bile aydýnlatamadýk hala! Var olan aydýnlýkta eksilmekte. Bu gidiþle, iþimiz zor galiba 12.Mayýs HACIBEKTAÞ KÝÞGEM Nedir? Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Haber: Kamil ÖNTAÞ Hacýbektaþ halkýnýn KOSGEB ismi ile tanýdýðý 22 iþyerinden oluþan Hacýbektaþ Sanayi sitesine yapýlan binalara kadýnlarýn iþyeri sahibi olarak çalýþtýrabileceði mekanlardýr KÝÞGEB. Yeterli sayýda kadýn giriþimci çýkmadýðý için Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) ile ortak çalýþma içerisindedir. internet adresinden aldýðým bilgiler doðrultusunda KÝÞGEM in tanýmýný yayýmlýyorum: Ýþ Geliþtirme Merkezleri (KÝÞGEM) küçük giriþimcilerin iþ kurmasýný ve geliþtirmesini destekleyen ve kolaylaþtýran, dolayýsý ile de iþletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarýný arttýran mekanizmalardýr. Ýþletme kuluçkalarý veya KOBÝ fidanlýðý olarak adlandýrabileceðimiz, uluslararasý literatürde Business Incubator olarak geçen KÝþGEM'ler bünyesinde barýndýrdýklarý yeni iþletmelere yönetim danýþmanlýðý desteði, finans kaynaklarýna eriþim imkaný, uygun koþullarda iþ yeri mekaný, ortak ofis ekipmaný ve ofis hizmetleri sunarak onlarý besler ve en kýrýlgan olduklarý iþ kurma aþamasýný saðlýklý bir þekilde aþmalarýný ve büyümelerini saðlar. KÝÞGEM in internet sayfasýnda biraz daha detaylar var. Detaylara indiðimizde durgun ekonomiye canlýlýk saðlayacak tanýmlar var: Ýþ Geliþtirme Merkezleri, hizmet verdiði sektörlere, kuruluþ amaçlarýna ve yöresel ekonomik önceliklere göre farklýlýk gösterebilirler. Bir KÝÞGEM'in baþarýlý olabilmesi için, iþleticilerin sosyal faydayý ön planda tutarak, yerel katký ve katýlýmýný saðlayabilmesi, bu anlayýþý yönetime yansýtabilmesi ve finansal, kurumsal sürdürülebilirliði saðlayabilecek iþletme yönetimi becerisine sahip olmasý gerekmektedir. KÝÞGEM'lerin kurulmasýndaki genel amaçlar þunlardýr; Küçük iþletmelere bina konusunda ve yeni iþ kurma konularýnda destek vermek ve yardým etmek, Baþarýlý iþletmeler kurulmasýný saðlamak, Ýþletmenin büyüme ve hayatta kalma fýrsatlarýný artýrmak, Yeni iþ ve istihdam olanaklarý yaratmak, Yerel kaynaklarý yeni ve/veya farklý iþletmelere yöneltmek, Giriþimciliði özendirmek, Güvenli bir iþ ortamý saðlamak, Rekabetçi ortamý saðlamak, Bölgesel ve yerel geliþimi hýzlandýrmak ve bu konulara katkýda bulunmak, Yerel ekonomiyi desteklemektir. Ýþ Geliþtirme Merkezleri (KÝÞGEM) küçük giriþimcilerin iþ kurmasýný ve geliþtirmesini destekleyen ve kolaylaþtýran, dolayýsý ile de iþletmelerin hayatta kalma ve büyüme olanaklarýný arttýran mekanizmalardýr. "Ýþletme kuluçkalarý" veya "KOBÝ fidanlýðý" olarak adlandýrabileceðimiz, uluslararasý literatürde "Business Incubator" olarak geçen KÝÞGEM'ler bünyesinde barýndýrdýklarý yeni iþletmelere yönetim danýþmanlýðý desteði, finans kaynaklarýna eriþim imkaný, uygun koþullarda iþ yeri mekaný, ortak ofis ekipmaný ve ofis hizmetleri sunarak onlarý besler ve en kýrýlgan olduklarý iþ kurma aþamasýný saðlýklý bir þekilde aþmalarýný ve büyümelerini saðlar. Özellikle KÝÞGEM'in yönetiminin saðladýðý koçluk ve að mekanizmalarýna ulaþým, kuluçka süresi içerisinde olan iþletmelerin baþarý oranlarýný artýrmakta, yerel ekonomi ile baðlarýný güçlendirerek yöresel kalkýnmaya katýlmalarýna katkýda bulunmaktadýr. Ýþ Geliþtirme Merkezleri, giriþimciliði özendirerek ve küçük iþletmeleri destekleyerek, yerel ve bölgesel geliþmeye katkýda bulunmak, yerel kaynaklarý yeni ve/veya deðiþik giriþimlere yönlendirmek ve toplumun da katýlýmý ile yerel ve bölgesel giriþimleri temsil etmek üzere, sistematik bir þekilde yeni iþletmelerin kurulmasýný ve geliþtirilmesini amaçlar. Söz konusu projenin finansmaný Avrupa Birliði ve KOSGEB tarafýndan saðlanmaktadýr. Proje, kadýnlarýn ülke ekonomisindeki katkýlarýný artýrmak için KÝÞGEM'ler yolu ile küçük iþletmeler kurmalarýný ve bu iþletmelerin saðlýklý büyümelerinin desteklenmesini amaçlamaktadýr. Proje hakkýnda genel bilgi Avrupa Birliði tarafýndan desteklenen projenin temel amacý, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)'nýn ve iþ geliþtirme hizmeti saðlamak için kurulan KÝÞGEM'lerin kurumsal kapasitelerini artýrmaktýr. 16 ay içinde tamamlanacak olan proje 23 Aðustos 2007'de baþlamýþtýr. Proje KOSGEB tarafýndan koordine edilmekte ve Euroconsultants S.A. (Yunanistan) KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Menekþe YILMAZ liderliðindeki konsorsiyum (Euroconsultants S.A., Coventry University Enterprises Ltd. (Ýngiltere), Formaper (Ýtalya), STOA Teknik Hizmetler Ltd. (Türkiye), Thessaloniki Technopolis S.A. (Yunanistan), West Midlands Enterprise Ltd. (Ýngiltere), tarafýndan yürütülmektedir. Projenin bütçesi Avro'dur. Projenin üç bileþeni vardýr: 1.KOSGEB'in kurumsal yapýlanmasý, 2.Yerel KÝÞGEM'lerin kurumsal yapýlanmasý, 3.Kadýngiriþimcilerin desteklenmesidir. Projenin uygulanmasýndan beklenen sonuçlar þunlardýr; 1.Kadýn giriþimcilerin desteklenmesini de içeren KOSGEB'in genel KOBÝ politikalarýnýn geliþtirilmesi, 2.Dört ayrý yörede (Hacýbektaþ- Nevþehir, Çorum, Kütahya, ve Pendik- Ýstanbul'da) KÝÞGEM kurulmasý, 3.Yukarýda belirtilen KÝÞGEM'lere 80 kadýn giriþimcinin alýnmasýdýr. Projenin hedef kitlesi; Bir iþ fikri olup, kendi iþini kurmak isteyen kadýn giriþimciler, Ýþletmesini yeni kurmuþ olan kadýn giriþimciler, Son üç yýldan beri faaliyette olan kurulu iþletmeler. KÝÞGEM Giriþimcilerine saðlanacak destekler: Etkin bir iþ planý hazýrlanmasý, Yönetim danýþmanlýðý, Ofis ve üretim alaný, Ýdari hizmetler, Teknik destekler, Ýþ aðý (network), Ortak ofis araç ve gereçlerinin kullanýlmasý, gerektiðinde pazarlama, hukuk ve muhasebe danýþmanlýðý. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA 15 Mayýs 2009 Cuma Hayatý : Sizlere Aþýk Mahzuni yi anlatýrken aslýnda kendisini biz deðil kendisi bize kendisini sanatýyla, mücadalesiyle anlatacaktýr. Aþýk Mahzuni yi tanýdýkca onun tüm zamanlarda bu tür insanlarýn ne kadar zor þartlarda yaþadýklarýný ve yaþadýklarý çaðlara damgasýný nasýl vurduklarýný anlayacaðýz. Bazý þeyler vardýr insana iþte ben buyum der. Aþýk Mahzuni Þerif de sanatýyla ve mücedelesiyle adeta insana ben buyum der. Kendisinin Benim söylediklerim neyse ben O yum sözü buna en iyi örnektir. Aþýk Mahzuni yi sizlere anlatýrken kendisinin hayatýný kýsa fakat sanatýný, dünya görüþünü ve mücadelesini geniþ ve Aþýk Mahzuni ye yakýþýr bir þekilde anlatacaðýz. K.Maraþýn Afþýn ilçesi Berçenek köyünde baba Zeynel Cýrýk ve ana Döndü Cýrýk köydeki aðanýn tarlasýnda Maraba olarak çalýþýrlar. Kendileri zor þartlarda yaþam mücadelesi verirken 1940 yýlýnda bir oðlu olur ve adýný Þerif Cýrýk koyarlar. Aþýk Mahzuni kendi doðum tarihini anlatýrken Babamýn dediði doðruysa, anamýn da dediði doðruysa 1943 yýlýnýn Ocak 3 ünde Afþýn a baðlý Berçenek köyünde doðmuþum der. Asýl doðum tarihi 1943 olmasýna raðmen nüfus kayýtlarýnda Aþýk Mahzuni nin doðum tarihi 3 Ocak 1940 olarak geçer. Çünkü o zamanlarda doðum tarihinin pek önemi yoktur. Çocukluðu kendi köyünde geçer ve köyünde okul olmadýðý için Elbistan ýn Alembey köyünde medresesi olan Lütfi Efendinin medresesine kuran hafýz kursuna gönderilir. Mahzuni o yýllarýný Bizim çevremizde kocaman bir yobaz bulutu döner. Hacý Lütfi Efendi hiç çekinmeden, canýnýn istediði þekilde bilmediðimiz dillerle, bilmediðimiz isimlerle fetvalar verirdi durmadan. Arapcayý o zaman öðrendim. Þimdi Arapcayý yazýp okuyabiliyorum. Lütfi Efendinin medresesinde üçbuçuk sayfada kaldým diyor. Daha sonra köyde okul açýlýr ve gelen eðitmenle ilkokulu bitirir. Afþýn ve Elbistan da üniformalý asker gençleri gürür ve onlara özenir. Gün oldu gönül bir þeye takýldý der Aþýk Mahzuni. Ýstediði olur ve 1956 yýlýnda Mersin 3. Assubay Hazýrlama Okulu na baþlar ve 1959 yýlýnda baþarý ile bitirir. Ordonat Tekniker sýnýfýna ayrýlýr ve Ankara Ordonat Tekniker okulu na gider ve ilginçtir okuduðu ve ödüller aldýðý okul daha sonra 1971 askeri darbesinde mahkeme salonuna çevrilir ve Aþýk Mahzuni okuduðu sýnýfýnda hakim karþýsýna sanýk olarak çýkar ve orada yargýlanýr. Bu arada Aþýk Mahzuni yaþlarýnda önlüklü bir Ýlkokul öðrencisi iken ailesinin baskýsýyla dayýsýnýn kýzý Emine ile niþanlanýr. Daha sonra evlenir ve bu evlilikte bir kýzý olur. Yapýlan zoraki evliliði okul yýllarýnda bitirir ve boþanýr. Okul dönemlerinde Baðlama çalmasýný öðrenir ve yavaþ yavaþ þiir yazmaya baþlar. Kendisinda halkçýlýk ruhu baþlar ve okuduðu Kuleli Askeri Lisesinde sistemle ters düþer ve ordudan ayrýlýr yýlýnda Ýtalyan asýllý Sovina (Suna) isimli bir genç kýzla tanýþýr ve evlenmeye karar verir. Fakat Suna 14 yaþýnda olduðu için evlenmeleri engellenir ve bu evliliði o dönem medya ya konu olur. Sonra Suna ile evlenir ve bu evlilikten Züleyha, Emrah, Ferhat adýnda 3 çocuðu olur. Hayatý boyunca ihanetlere uðramýþ Aþýk Mahzuni bu evliliðinde en yakýn arkadaþýnýn ihanetine uðrar bu arkadaþý Suna yý kandýrýr ve birlikte kaçarlar yýlýnda Yazar Halil Aytekin ile tanýþmasý Aþýk Mahzuni nin hayatýnýn dönüm noktasý olur. Halil Aytekin nin yardýmlarýyla gazeteci Fikret Otyam ile tanýþýr ve Aþýk Mahzuni ile ilgili ilk yazý Cüneyt Arcayürek kaleminde Hürriyet te yayýnlanýr. Bu dönem TÝP in (Türkiye Ýþçi Partisi) kuruluþ yýllarýna denk gelir. TÝP yöneticileriyle tanýþýr ve onlardan yardým görür. Aþýk Mahzuni bu yýllarda Aþýklar Derneðini kurar ve orda sanat ve siyasi mücadelesini verir. O zamanlar TRT Turizm Bakanlýðýna baðlý olduðu için Aþýk Ýhsani, Kul Ahmet ve Aþýk Mahzuni buraya müracaat ederler ve TRT den söylemelerine izin çýkar. En büyük konserini o zaman Büyük Sinemada verir ve artýk tüm Türkiye kendisini tanýr. Bu dönemde Aþýk Mahzuni kendisini rahatsýz eden bir þeyin farkýna varýr kendini sorgular bana bir mücadele gerekiyordu, Kime ve neye karþý? Gün geçtikce görerek, duyarak, sezinleyerek, okuyarak bunu daha iyi anlamaya baþladým. Bütün benliðimle kendimi saza verdim çalýyordum, söylüyordum ama çalýþmalarýma bir yöntem vermem gerekiyordu der Türkiye ve dünya gençlik hareketlerinde etkilenir yýlýnda yapýlan askeri darbe sonucu Süleymen Demirel hükümeti devrilmiþ ve yerine Nihat Erim baþkanlýðýnda bir hükümet kurulur ve halka karþý ve özelliklede sol kesime karþý baský ve þiddet uygular ve Aþýk Mahzuni Erim erim eriyesin/sürüm sürüm sürüm sürünesin türküsünü söyler. Bu türkü ile bütüntürkiyeçalkalanýr kim bu baþbakan alehine türkü söyleyen ddiye ve hemen tutuklanýr 4 ay ceza alýr. Ozanýmýzýn Eserleri : 400'e yakýn Plak, 50'nin üzerinde Kaset ve 9 Kitap Bu sýrada Aþýk Mahzuni akrabasý olan Elbistan lý Fatma Özdemir ile tanýþýr ve evlenmek ister. Ne yazýk ki ailesi baþý belada olan, elinde sazý diyar diyar dolaþan bir Aþýða kýz vermek istemez. Fakat ikisinin sevdasý bu zorluklarý yener ve evlenirler. Bu evlilikten Derya, Ali, Þeyda ve Yetiþ adýnda 4 çocuklarý olur. Aþýk Mahzuni nin türkülerine ve deyiþlerine Fatma, Fadime olarak girer. 6 aylýk evliyken Halký suça teþvikten 1973 yýlýnda tutuklanýr Kýzý Deryanýn doðduðu gün serbest kalýr ve 27 gün sonra tekrar tutuklanýr. Mahzuni Þubat 2001 tarihli Kýzýldeli dergisinde çýkan Hem Kýzýlbaþ Hem Aleviyim baþlýklý yazýsýndan dolayý DGM de yargýlanýr ve öldüðü güne kadar mahkeme devam eder. Bu yazýsýnda Ben allah adýna insana secde etmeyi yeðlemekteyim. Bir Alevi çocuðu deðil bir Hýrýstiyan, bir Musevi de olsam böyle düþünmekteyim... Ýnsan aleminin sevgisinde, gönlünde, bütünlüðünde ve doðanýn her güzelliðinden beni yaradaný arayýp keyfime göre isimlendirdim. Ona gönül dedim, bülbül dedim, çiçek dedim, Ali dedim, Veli dedim aðzýma güzel gelen herþeye onun adýný verdim. Bunu bana haram edecek her yasaya, her bilirkiþiye, her dinsel nasa rest çekmekteyim... Türkiye Alevilerinin yolunun gerçek Ali ci yol olduðunu savunmak ve yaymak isterim. Çünkü Ali nin baþlattýðý cemahiriyel vukuat (halkcý hareket) Atatürk ün noktaladýðý Cumhuriyetin mayasýný hazýrlamýþtýr. Bunlarý savunur ve savunduklarýndan dolayý yargýlanýr. 17 Mayýs 2002 Mahzuni Severler için kara bir gün: Evli, sekiz çocuk, dört torun sahibi olan Deðerli Ozanýmýz 62 yaþýnda Almanyanýn Köln Þehrinde hayata gözlerini yumdu. Bu acý ana kadar O, devletin düzenini yýkmak suçundan, hala yargýlanýyordu. Ozanýmýz Þu an son ikamatkahý olan Hacý Bektaþ Veli Külliyesi'nin yakýnýndaki Çilehane adý verilen bölgede huzur içinde yatýyor... ÝÞTE GÝDÝYORUM Ýþte gidiyorum çeþmi siyahým Önümüze daðlar sýralansa da Sermayem derdimdir servetim ahým Karardýkça bahtým karalansa da Haydi dolaþalým yüce daðlarda Dost beni býraktý ah ile zarda Ötmek istiyorum viran baðlarda Ayaðýma cennet kiralansa da Baðladým canýmý zülfün teline Sen beni býraktýn elin dilinde Güldün Mahzuni'nin berbat haline Mervan'ýn elinde parelense de ZALÝMÝN ZULMÜ VARSA Karamanýn koyunu sonra çýkar oyunu Ben artýk seyredemem devrilesi boyunu Zalýmýn zulmü varsa mazlumun allahý var Ahým seni kül eder vallahi billahi yar At ölür meydan kalýr yiðit ölür þan kalýr Kör olasý dünyada can gider zaman kalýr Mahzuni bu rýhtýma yanaþýyor son gemi Düþenin dostu olmaz bunu unutma emi VEYSEL'E MEKTUP Sen bu bahçelerden çok gelip geçtin Arýlarla çiçeklerde inleþtin Ne haktan incindin ne de incittin Taþ ile geleni gül ile ittin Koyunu kurdunan güderek gittin Hak nurunu insanlarda aradýn Sabrý tarif ettin derde yaradýn Gönüllerde kaldýn gözden ýradýn Dopdoluydun gezdim dedin beyhuda Bin göz vermiþ sana Cenabý Hüda Sen dostlarý unutmadýn dünyada Kuru laf etmedin Mahzuni gibi Gözünde berraktý deryanýn dibi Mustafa Kemal'in gerçek talibi

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE

Yazý Dizisi 4DE 2 DE 7 DE Yarýn öbür gün baþkasýnýn oðlu da ölse aynýdýr' dedi. Cengiz Sarýbaþ'ýn amcasý 'Ölen de öldüren de bu ülkenin evladý' demiþti Henüz hiçbir örgütün üstlenmediði Tokat'taki saldýrý provokatif bir eylem olarak

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý

Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý YIL:4 SAYI:815 35 YKR 15 OCAK 2009 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Nevþehir de Yerel Enerji Forumu yapýldý 2008-2009 Yerel Enerji Forumlarý üst baþlýðýyla düzenlenen etkinlikler

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 2 DE Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur) Ýþsizlik Sigortasý Fonu Aylýk bültenini yayýmladý. Buna göre, Ýþsizlik Sigortasý nýn uygulamaya baþladýðý Mart 2002 den 31 Mart a kadar sisteme 2 milyon 188 bin 550 kiþi baþvururken,

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail.

günü Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor 3 Haziran Yaz geliyor, 'su sorunu'nu hatýrlayalým... Cemil Ertem ertcemil@gmail. YIL:3 SAYI:658 Mehmet Ali Yazýcý yazici66@yahoo.com Tuzla nýn Gözyaþlarý 35 YKR 30 MAYIS 2008 CUMA Ýnsan Haklarý Tanýnmýyor, AB Ve ABD Baþý Çekiyor Af Örgütü, baþta AB ve ABD olmak üzere dünya liderlerinin

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN

Beklenen kar geldi. Hacýbektaþdan Fýsýltýlar Yükseliyor. Diri diri yaktýlar. Soðuk havanýn panzehiri pekmez ALEVÝLER, SOL VE ÝZZETTÝN DOÐAN YIL:3 SAYI:800 Aleviler TR Haberi arayan bir alevi hemþerimiz; Hacýbektaþ'ta bulunan Hacýbektaþ Belediyesine baðlý Kýz Öðrenci Yurdu ile eski adý Hayokder yeni adý Hekter olan ve Hacýbektaþ Belediye Baþkaný

Detaylı