KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 1/12/ /14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 1/12/ /14"

Transkript

1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 1/12/ /14 Üniversitemiz Senatosu 1/12/2011 PerĢembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer ġ.komsuoğlu BaĢkanlığında toplandı. Üyelerin çoğunluğunun toplantıda hazır olduğu görülerek oturum açıldı ve gündem maddelerinin görüģülmesine geçildi. Anadolu Sağlık Bilimleri Ünv. 1- kuruluģunda garantörlük hk. Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'nın 22 Kasım 2011 tarihli ve AESV-ASBÜ-11/001 sayılı yazısı ile ekleri incelendi. Yapılan görüģmelerde: Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı nın, Vakfa ait Cumhuriyet Mahallesi 2255 Sokak No:3 Gebze/Kocaeli adresinde hizmet veren aynı Vakfın Anadolu Sağlık Merkezi nin bulunduğu yerleģkede kurulmasına karar verdiği ve halen kuruluģ çalıģmaları süren Anadolu Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek-3 üncü maddesinin birinci fırasının (d) bendi ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9 uncu maddesinin (g) bendine göre, tahsis ettikleri ve edecekleri taģınır ve taģınmaz malları ve hakları; Vakfın, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilebilecek mücbir sebepler dışında Yükseköğretim Kurumunu, tüzel kişilik kazandığı tarihten itibaren üç yıl geçtiği halde eğitim-öğretime açmaması veya açamaması veya açılan birimlerde Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenen yetersizliği 1 yıl içinde gidermemesi veya giderememesi, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine ve tespit edilen esaslara aykırı hareket edilmesi, eğitim-öğretime başlandıktan sonra en çok üç yıl içinde eğitim-öğretim düzeyinin bulunduğu ildeki, o ilde yoksa Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenecek en yakın ildeki, devlet üniversitesinin eğitim-öğretim düzeyine ulaşmaması ve bunun düzeltilmesi için yapılan uyarıya rağmen bir yıl sonunda istenilen seviyeye ulaştırılmaması; Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunulması, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ile özellikle Laiklikle bağdaşmayan bir durumun, uyarıya rağmen sürmesi hallerinde, Üniversitemize devretmeyi taahhüt ettiğini kabul ettiğimize oybirliği ile karar verildi. Teknoloji Fak. bünyesinde 2- BiliĢim Müh. Bölümü açılması hk. Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığı nın 1/11/2011 tarihli ve 14 sayılı yazısı ile ekindeki dosya incelendi. Yapılan görüģmelerde; Teknoloji Fakültemiz bünyesinde BiliĢim Mühendisliği Bölümü açılmasının, I. ve II.

2 2-1/12/ /14 öğretim programları olmak üzere 40 ar öğrenci kontenjanı ile eğitim-öğretim yılında toplam 80 öğrenci alarak eğitime baģlanılmasının uygun olduğu hususunun, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na önerilmek üzere kararın Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı na gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Uzunçiftlik Nuh Çimento 3- MYO. da Kaynak Teknolojisi prog. açılması hk. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu nun 21/11/2011 tarihli ve 2076 sayılı yazısında belirtilen 18/11/2011 tarihli ve 2011/4 nolu Müdürler Kurulu toplantısının alınan 2 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Yapılan görüģmelerde; Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulumuzun Makine ve Metal Teknolojisi Bölümüne bağlı Kaynak Teknolojisi Programı açılmasının, I. ve II. öğretim programları olmak üzere 40 ar öğrenci kontenjanı ile eğitim-öğretim yılında toplam 80 öğrenci alarak eğitime baģlanılmasının uygun olduğu hususunun, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na önerilmek üzere kararın Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı na gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Uzunçiftlik Nuh Çimento 4- MYO.da Alternatif Enerji Kaynakları Tek. Prog. aç. hk. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu nun 21/11/2011 tarihli ve 2076 sayılı yazısında belirtilen 18/11/2011 tarihli ve 2011/4 nolu Müdürler Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Yapılan görüģmelerde; Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulumuzun Elektrik ve Enerji Bölümüne bağlı Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı açılmasının uygun olduğu hususunda Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı na öneride bulunulmak üzere kararın Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı na gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Barbaros Denizcilik YO. 5- Denizcilik ĠĢlet. Yönetimi Böl. yeni ders plan ve içerikleri hk. Üniversitemiz Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Müdürlüğü nün 19/10/2011 tarihli ve 204 sayılı yazısında belirtilen 18/10/2011 tarihli ve 2011/10 nolu Yüksekokul Kurulu toplantısında alınan 1 ve 2 sıra sayılı kararlar okundu. Yapılan görüģmelerde; Barbaros Denizcilik Yüksekokulumuz Denizcilik ĠĢletmeleri Yönetimi Bölümünün, Denizcilik MüsteĢarlığı Deniz UlaĢtırma Genel Müdürlüğünün raporu ile IMO-STCW 95 SözleĢmeli ve Denizcilik MüsteĢarlığı Gemiadamları Eğitim ve Sınav

3 3-1/12/ /14 Yönergesine göre, yeniden hazırlanan ders planı ve içeriklerinin, Yüksekokuldan geldiği Ģekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. Sivil Havacılık YO. Barbaros 6- Den. YO., Karamürsel MYO.da isteğe bağlı hazırlık eğitimi verilmesi hk. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nün 26/10/2011 tarihli ve 726 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüģmelerde; DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu nun 17/4/2008 tarihli ve 2008/27 YD Ġtiraz No lu kararı ile Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın 23/7/2009 tarihli ve 3651 sayılı yazısı uyarınca, öğretim dili Türkçe olan bölüm/program öğrencilerinin zorunlu hazırlık eğitimine tabi tutulamayacağı ancak isteğe bağlı olarak hazırlık eğitimine tabi tutulabilecekleri kapsamında, zorunlu hazırlık eğitimi uygulanan Sivil Havacılık Yüksekokulumuz, Barbaros Denizcilik Yüksekokulumuz ve Karamürsel Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri için isteğe bağlı hazırlık eğitimi verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Yabancı Diller YO. Öğretim 7- Gör. aday baģvuru Ģartları hk. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü nün 24/11/2011 tarihli ve 830 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüģmelerde; Yabancı Diller Yüksekokulumuzda görev yapmak üzere Öğretim Görevlisi kadrosuna baģvuracak adaylarda aranacak Ģartların aģağıdaki Ģekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. Adaylarda aranacak Ģartlar: 1- Fakültelerin Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Ġngilizce Öğretmenliği veya Mütercim-Tercümanlık Bölümleri Lisans mezunu olmak, 2- Yukarıda belirtilen Bölümlerde veya Eğitim alanında Tezli Yüksek Lisans yapmıģ olmak, 3- KPDS veya ÜDS den en az 80 puan veya eģdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan eģdeğeri bir puana sahip olmak, Eğitim Fakültesi Yb. Diller 8- Eğt. Böl. Ġngilizce Öğret. Prog. da eğt. dilinin Ġngilizce olması hk. Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı nın 26/10/2011 tarihli ve 719 sayılı yazısı ile ekindeki 26/10/2011 tarihli ve 2011/5 nolu Fakülte Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Eğitim Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Ġngilizce Öğretmenliği Programında Ġngilizce hazırlık eğitimi ve derslerin büyük bir bölümünün Ġngilizce verilmesi nedeniyle, eğitim dilinin Ġngilizce olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

4 4-1/12/ / ÖSYS Tercih Kılavuzunda 9- Fen-Edeb. Fak. Batı Dilleri ve Edeb. Böl. ile ilgili açıklamalar kısmına madde eklenmesi hk. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın 16/11/2011 tarihli ve 1926 sayılı yazısı ile ekindeki 16/11/2011 tarihli ve 2011/28 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2-a ve 2-b sıra sayılı kararlar okundu. Yapılan görüģmelerde; a) 2012-ÖSYS Tercih Kılavuzunda, Fen Edebiyat Fakültemiz Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (birinci ve ikinci öğretim) Programları ile ilgili Özel KoĢullar ve Açıklamalar kısmına 17 maddesinin (Bk.17. Bu programının hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrenciler, aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun belirlediği kurallara göre ÖSYM ce yerleştirilebilirler.) eklenmesinin uygun olduğuna, b) Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı (birinci ve ikinci öğretim) Programında yabancı dil hazırlık sınıfında baģarısız olan öğrencilerin yerleģtirilebileceği Türkçe öğretim yapan eģdeğer program/programların yer aldığı tablonun, Fakülteden geldiği Ģekliyle kabulüne, oybirliği ile karar verildi. Ġzmit MYO Staj Yönergesi hk. 10- Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulunun 21/11/2011 tarihli ve 2075 sayılı yazısında belirtilen 18/11/2011 tarihli ve 2011/4 nolu Müdürler Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Yapılan görüģmelerde; Kocaeli Üniversitesi Ġzmit Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesinin, Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulundan geldiği Ģekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi Arslanbey MYO Staj 11- Yönergesi hk. Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulunun 22/11/2011 tarihli ve 2079 sayılı yazısında belirtilen 18/11/2011 tarihli ve 2011/4 nolu Müdürler Kurulu toplantısında alınan 4 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Yapılan görüģmelerde; Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesinin, Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulundan geldiği Ģekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi ÖYP Kurum Koordinasyon 12- Birimi oluģturulması hk. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.Dr. AyĢe Sevim GÖKALP ten gelen 29/11/2011 tarihli ve 250 sayılı yazı okundu.

5 5-1/12/ /14 Yapılan görüģmelerde; Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının Öğretim Üyesi YetiĢtirme Programına ĠliĢkin Esas ve Usuller in: 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca; Prof.Dr. Tamer SINMAZÇELĠK, Doç.Dr. GÜRALP ÖZKOÇ ve Yrd.Doç.Dr. AyĢen BASA ARSOY dan, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi nin oluģturulmasına, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca; ÖYP Kurum Koordinatörü olarak Prof.Dr. Tamer SINMAZÇELĠK in seçilmesine, oybirliği ile karar verildi. Dr. Hüseyin Ethem ÇELEBĠ nin 13- uzmanlık eğitimine Tıp Fak.mizde devam etmek isteği hk. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 25/11/2011 tarihli ve 4740 sayılı yazısında belirtilen 25/11/2011 tarihli ve 2011/32 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı araģtırma görevlilerinden Dr. Hüseyin Ethem ÇELEBĠ nin, 1/7/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 8 inci maddesinin 8 inci fıkrası gereği uzmanlık eğitimine Tıp Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında devam etmek isteğinin, uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Dr. Selma KABACAN ın 14- uzmanlık eğitimine Tıp Fak.mizde devam etme isteği hk. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 13/10/2011 tarihli ve 4197 sayılı yazısında belirtilen 7/10/2011 tarihli ve 2011/28 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 23 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı araģtırma görevlilerinden Dr. Selma KABACAN ın, 1/7/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 8 inci maddesinin 8 inci fıkrası gereği uzmanlık eğitimine Tıp Fakültemiz Ġç Hastalıkları Anabilim Dalında devam etmek isteğinin, uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Dr. Ali Fuat MĠRHANOĞLU 15- nun uzmanlık eğitimine Tıp Fak.mizde devam etmek isteği hk. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 2/12/2011 tarihli ve 4833 sayılı yazısında belirtilen 25/11/2011 tarihli ve 2011/32 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 4 sıra sayılı karar okundu.

6 6-1/12/ /14 Yapılan görüģmelerde; Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı araģtırma görevlilerinden Dr. Ali Fuat MĠRHANOĞLU nun, 1/7/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 8 inci maddesinin 8 inci fıkrası gereği uzmanlık eğitimine Tıp Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında devam etmek isteğinin, uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Dr. Zeynep GÜVELĠ 16- YILMAZ un Uzmanlık eğitimine Tıp Fak.mizde devam etme isteği hk. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı nın 24/10/2011 tarihli ve 4252 sayılı yazısında belirtilen 21/10/2011 tarihli ve 2011/29 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 11 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Ġstanbul Kartal KoĢuyolu Yüksek Ġhtisas Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı araģtırma görevlilerinden Dr. Zeynep GÜVELĠ YILMAZ ın, 1/7/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıp ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği nin 8 inci maddesinin 8 inci fıkrası gereği uzmanlık eğitimine Tıp Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında devam etmek isteğinin, uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 17- yatay geçiģ Öğr. Tuba CUNA GĠRĠġEN hk. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü nün 26/10/2011 tarihli ve 469 sayılı yazısında belirtilen 19/10/2011 tarihli ve 2011/32 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 146 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne baģvuruda bulunan ve Kocaeli Ġlinde ikamet etmesi nedeni ile Sağlık Bilimleri Enstitümüze yatay geçiģ yapmak isteyen ancak Üniversitesine kayıt yaptırdığını belgelemediği için Senatomuzun 22/9/2011 tarihli ve 2011/11 nolu toplantısının 32 sıra sayılı kararı ile yatay geçiģi uygun görülmeyen Tuba CUNA GĠRĠġEN in, 14/9/2011 tarihinde Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kaydını yaptırdığı görüldüğünden, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne yatay geçiģ yapma isteğinin, söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7 7-1/12/ / s. Kanun un 173. md. ile 18- yatay geçiģ Öğr. Berna BALTA hk. 19/10/2011 tarihli ve 2930 sayılı yazısında belirtilen 28/9/2011 tarihli ve 2011/32 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 63 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Yapılan görüģmelerde; 6111 sayılı Af Kanunu ndan yararlanarak Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalına baģvuruda bulunan ve Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Fen Bilimleri Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalına yatay geçiģ yapmak isteyen Berna BALTA nın, 25/2/2011 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Kanun un 173 üncü maddesi ile 2547 sayılı Kanun a eklenen Geçici Madde 58 de geçen Önlisans, Lisans, Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp iģi veya ikametinin baģka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler in yatay geçiģ yapabilecekleri hükmü uyarınca, kaydını yaptırmadığı görüldüğünden Üniversitemize yatay geçiģ yapma isteği uygun görülmemiģ olup, kayıt yaptırdığı takdirde yatay geçiģinin kabul edilebileceğine oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 19- yatay geçiģ Öğr. YaĢar KANDEMĠR hk. 19/10/2011 tarihli ve 2931 sayılı yazısında belirtilen 5/10/2011 tarihli ve 2011/33 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 18 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına kayıt yaptıran YaĢar KANDEMĠR in, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 20- yatay geçiģ Öğr. Gözem KANDEMĠR hk. 19/10/2011 tarihli ve 2931 sayılı yazısında belirtilen 5/10/2011 tarihli ve 2011/33 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 18 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi.

8 8-1/12/ /14 Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına kayıt yaptıran Gözem KANDEMĠR in, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü ĠnĢaat Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 21- yatay geçiģ Öğr. Nesrin DÜZENLĠ hk. 19/10/2011 tarihli ve 2932 sayılı yazısında belirtilen 5/10/2011 tarihli ve 2011/33 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 17 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıran Nesrin DÜZENLĠ nin, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 22- yatay geçiģ Öğr. Nurcan GÜNCE hk. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün 11/11/2011 tarihli ve 1047 sayılı yazısında belirtilen 2/11/2011 tarihli ve 2011/27 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim Dalı Muhasebe Bilim Dalı doktora programına kayıt yaptıran Nurcan GÜNCE nin, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Doktora programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 23- yatay geçiģ Öğr. Yasin AYDIN hk. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın 19/10/2011 tarihli ve 2138 sayılı yazısında belirtilen 19/10/2011 tarihli ve 2011/37 nolu Fakülte Yönetim Kurulu

9 9-1/12/ /14 toplantısında alınan 9 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak IĢık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran Yasin AYDIN ın, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümüne yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 24- yatay geçiģ Öğr. Ahmet Haluk YAPICI hk. Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın 25/10/2011 tarihli ve 1521 sayılı yazısında belirtilen 19/10/2011 tarihli ve 2011/27 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 28 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümüne kayıt yaptıran Ahmet Haluk YAPICI nın, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümü (Ġ.Ö.) ne yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 25- yatay geçiģ Öğr. Nurgün KARAAĞAÇ hk. Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın 25/10/2011 tarihli ve 1520 sayılı yazısında belirtilen 12/10/2011 tarihli ve 2011/26 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 24 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümüne kayıt yaptıran Nurgün KARAAĞAÇ ın, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümüne yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 26- yatay geçiģ Öğr. Mehmet Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi

10 10-1/12/ /14 ĠPġĠROĞLU hk. Dekanlığı nın 25/10/2011 tarihli ve 1520 sayılı yazısında belirtilen 12/10/2011 tarihli ve 2011/26 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 24 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Anadolu Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümüne kayıt yaptıran Mehmet ĠPġĠROĞLU nun, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümüne yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 27- yatay geçiģ Öğr. Mehmet PAMUK hk. Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın 25/10/2011 tarihli ve 1520 sayılı yazısında belirtilen 12/10/2011 tarihli ve 2011/26 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 24 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümüne kayıt yaptıran Mehmet PAMUK un, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümü (Ġ.Ö.) ne yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 28- yatay geçiģ Öğr. Sevgi GÜNDOĞDU hk. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanlığı nın 25/10/2011 tarihli ve 994 sayılı yazısında belirtilen 25/10/2011 tarihli ve 2011/31 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine baģvuruda bulunan ve Kocaeli Ġlinde ikamet etmesi nedeni ile Hukuk Fakültemize yatay geçiģ yapmak isteyen ancak Üniversitesine kayıt yaptırdığını belgelemediği için Senatomuzun 22/9/2011 tarihli 2011/11 nolu toplantısının 29 sıra sayılı kararı ile yatay geçiģi uygun görülmeyen Sevgi GÜNDOĞDU nun, 16/9/2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydını yaptırdığı görüldüğünden, Üniversitemiz Hukuk

11 11-1/12/ /14 Fakültesine yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 29- yatay geçiģ Öğr. Mustafa ÇUBUKÇU hk. 24/11/2011 tarihli ve 3439 sayılı yazısında belirtilen 16/11/2011 tarihli ve 2011/38 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 22 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı yüksek lisans programına kayıt yaptıran Mustafa ÇUBUKÇU nun, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı yüksek lisans programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 30- yatay geçiģ Öğr. Hüseyin Kazım YAVUZ hk. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığı nın 23/11/2011 tarihli ve 2381 sayılı yazısında belirtilen 23/11/2011 tarihli ve 2011/41 nolu Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında alınan 6 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (Ġ.Ö.) ne kayıt yaptıran Hüseyin Kazım YAVUZ un, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (Ġ.Ö.) ne yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 31- yatay geçiģ Öğr. Fatih ÇELEN hk. Üniversitemiz Gölcük Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün 10/10/2011 tarihli ve 288 sayılı yazısında belirtilen 30/9/2011 tarihli ve 2011/15 nolu Yüksekokul Kurulu toplantısında alınan 7 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Niğde Üniversitesi Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi programına kayıt yaptıran Fatih

12 12-1/12/ / s. Kanun un 173. md. ile 32- yatay geçiģ Öğr. Özkan ÖZCAN hk. ÇELEN in, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Gölcük Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi. Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 25/10/2011 tarihli ve 7264 sayılı yazısında belirtilen 25/10/2011 tarihli ve 2011/26 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Elektrik (Ġ.Ö) programına kayıt yaptıran Özkan ÖZCAN ın, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektrik (Ġ.Ö.) programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 33- yatay geçiģ Öğr. Ġsmail YALVAÇ hk. Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 25/10/2011 tarihli ve 7264 sayılı yazısında belirtilen 25/10/2011 tarihli ve 2011/26 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Yapılan görüģmelerde; 6111 sayılı Af Kanunu ndan yararlanarak Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Ġ.Ö.) programına baģvuruda bulunan ve Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Ġ.Ö.) programına yatay geçiģ yapmak isteyen Ġsmail YALVAÇ ın, 25/2/2011 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Kanun un 173 üncü maddesi ile 2547 sayılı Kanun a eklenen Geçici Madde 58 de geçen Önlisans, Lisans, Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp iģi veya ikametinin baģka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler in yatay geçiģ yapabilecekleri hükmü uyarınca, kaydını yaptırmadığı görüldüğünden Üniversitemize yatay geçiģ yapma isteği uygun görülmemiģ olup, kayıt yaptırdığı takdirde yatay geçiģinin kabul edilebileceğine oybirliği ile karar verildi.

13 13-1/12/ / s. Kanun un 173. md. ile 34- yatay geçiģ Öğr. Orhan KESKĠNKILIÇ hk. Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 25/10/2011 tarihli ve 7264 sayılı yazısında belirtilen 25/10/2011 tarihli ve 2011/26 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Erzincan Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksekokulu Elektronik HaberleĢme programına kayıt yaptıran Orhan KESKĠNKILIÇ ın, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektronik HaberleĢme Teknolojisi programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 35- yatay geçiģ Öğr. Yakup SEZGĠN hk. Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 25/10/2011 tarihli ve 7264 sayılı yazısında belirtilen 25/10/2011 tarihli ve 2011/26 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Elektrik programına kayıt yaptıran Yakup SEZGĠN in, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektrik programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 36- yatay geçiģ Öğr. Onur AVCI hk. Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 25/10/2011 tarihli ve 7264 sayılı yazısında belirtilen 25/10/2011 tarihli ve 2011/26 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Elektrik programına kayıt yaptıran Onur AVCI nın, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektrik programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında

14 14-1/12/ /14 kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 37- yatay geçiģ Öğr. Selçuk GÖR hk. Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 25/10/2011 tarihli ve 7264 sayılı yazısında belirtilen 25/10/2011 tarihli ve 2011/26 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu ĠĢletme (Ġ.Ö.) programına kayıt yaptıran Selçuk GÖR ün, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu ĠĢletme Yönetimi (Ġ.Ö.) programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi s. Kanun un 173. md. ile 38- yatay geçiģ Öğr. Orhan KAYA hk. Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 21/11/2011 tarihli ve 7581 sayılı yazısında belirtilen 15/11/2011 tarihli ve 2011/27 nolu Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sıra sayılı karar ile ekleri incelendi. Kanun un 173 üncü maddesinden yararlanarak Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Meslek Yüksekokulu ĠnĢaat Teknolojisi programına kayıt yaptıran Orhan KAYA nın, Kocaeli ilinde ikamet etmesi nedeni ile Üniversitemiz Kocaeli Meslek Yüksekokulu ĠnĢaat Teknolojisi programına yatay geçiģ yapma isteğinin söz konusu Kanun un ilgili maddesi kapsamında kabulüne oybirliği ile karar verildi. Doktora Öğr. Mustafa 39- Özgür BORA ya doktor unvanı ver. hk. 23/11/2011 tarihli ve 3401 sayılı yazısında belirtilen 16/11/2011 tarihli ve 2011/38 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Fen Bilimleri Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Mustafa Özgür BORA ya doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

15 15-1/12/ /14 Doktora Öğr. Onur 40- ÇOBAN a doktor unvanı ver. hk. 23/11/2011 tarihli ve 3402 sayılı yazısında belirtilen 16/11/2011 tarihli ve 2011/38 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Fen Bilimleri Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Onur ÇOBAN a doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Doktora Öğr. Sinan 41- FĠDAN a doktor unvanı ver. hk. 23/11/2011 tarihli ve 3403 sayılı yazısında belirtilen 16/11/2011 tarihli ve 2011/38 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Fen Bilimleri Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Sinan FĠDAN a doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Fen Bil. Enst. Lisansüstü 42- ilanı hk. 30/11/2011 tarihli ve 3504 sayılı yazısında belirtilen 30/11/2011 tarihli ve 2011/6 nolu Enstitü Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüģmelerde; eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Fen Bilimleri Enstitümüze alınacak olan lisansüstü öğrenciler için hazırlanan ilanının Enstitüden geldiği Ģekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi. Doktora Öğr. Dağhan 43- ÇELEBĠ ye doktor unvanı ver. hk. 14/11/2011 tarihli ve 3294 sayılı yazısında belirtilen 2/11/2011 tarihli ve 2011/37 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Fen Bilimleri Enstitümüz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Dağhan ÇELEBĠ ye doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Doktora Öğr. Murat 44- FĠDAN a doktor unvanı ver. hk. 30/11/2011 tarihli ve 3505 sayılı yazısında belirtilen 30/11/2011 tarihli ve 2011/40 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar okundu.

16 16-1/12/ /14 Yapılan görüģmelerde; Fen Bilimleri Enstitümüz Elektrik Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencisi Murat FĠDAN a doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Doktora Öğr. Abdülkadir 45- AYGÜNOĞLU na doktor unvanı ver. hk. 30/11/2011 tarihli ve 3495 sayılı yazısında belirtilen 23/11/2011 tarihli ve 2011/39 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Fen Bilimleri Enstitümüz Matematik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Abdülkadir AYGÜNOĞLU na doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Doktora Öğr. Önder 46- YAĞMUR a doktor unvanı ver. hk. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün 28/11/2011 tarihli ve 1108 sayılı yazısında belirtilen 23/11/2011 tarihli ve 2011/28 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Sosyal Bilimler Enstitümüz Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Programı doktora öğrencisi Önder YAĞMUR a doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Doktora Öğr. Özgür 47- DOĞAN a doktor unvanı ver. hk. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün 1/11/2011 tarihli ve 1038 sayılı yazısında belirtilen 7/9/2011 tarihli ve 2011/22 nolu Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında alınan 1 sıra sayılı karar okundu. Yapılan görüģmelerde; Sosyal Bilimler Enstitümüz Yönetim Organizasyon doktora Programı öğrencisi Özgür DOĞAN a doktor unvanı verilmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi. Gündemde baģka madde bulunmadığından oturuma son verildi Prof.Dr. Sezer ġ. KOMSUOĞLU REKTÖR Prof.Dr. AyĢe S. GÖKALP Prof.Dr. Hasret ÇOMAK Prof.Dr. Arif DEMĠR REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI REKTÖR YARDIMCISI

17 17-1/12/ /14 Prof.Dr. SavaĢ AYBERK MÜH. FAK. DEKANI Prof.Dr. Ġsmail CÜRGÜL MÜH. FAK. TEMSĠLCĠSĠ Prof.Dr. Halis AYGÜN FEN-EDEB. FAK. DEKANI Prof.Dr. Sinan ÖZBEK FEN-EDEB. FAK. TEMSĠLCĠSĠ Prof.Dr. Mustafa ÇANAKCI TEKNĠK EĞĠTĠM FAK. DEKANI Prof.Dr. M. ReĢat BAġAR GÜZEL SANAT. FAK. DEKANI Prof.Dr. Abdurrahman FETTAHOĞLU ĠKT. ve ĠDA. BĠL. FAK. DEKANI Prof.Dr. Recep TARI ĠKT. ve ĠDA. BĠL. FAK. TEMSĠLCĠSĠ Katılamadı Prof.Dr. Ali DEMĠRCĠ TIP FAK. DEKANI Prof.Dr. Z. Mine SOLAK TIP FAK. TEMSĠLCĠSĠ Prof.Dr.Yunus KĠSHALI EĞĠTĠM FAK. DEKANI Prof.Dr. Cevat CELEP EĞĠTĠM FAK. TEMSĠLCĠSĠ Prof.Dr. Z.Gönül BALKIR HUKUK FAK. DEKANI Prof.Dr. Kamuran ÖZTEKĠN MĠM. ve TAS. FAK. DEKANI Prof.Dr.Hasan AKBULUT ĠLETĠġĠM FAK. DEKANI Katılamadı Prof.Dr. Ali Ġhya KARAMAN DĠġ HEK. FAK. DEKANI

18 18-1/12/ /14 Prof.Dr. Yusuf BAYRAKTUTANI SOSYAL BĠL. ENST. MÜDÜRÜ Katılamadı Prof.Dr. Ümit BĠÇER SAĞLIK BĠL. ENT. MÜDÜRÜ Prof.Dr.Ġlhan Tekin ÖZTÜRK FEN BĠL. ENST. MÜDÜRÜ Prof.Dr. Ufuk YILDIZ YB. DĠLLER.YO. MÜDÜRÜ Prof.Dr. Süreyya KARAÖZ KOCAELĠ SAĞLIK YO. MÜDÜRÜ Prof.Dr. Yavuz TAġKIRAN BEDEN EĞT.ve SPOR YO MÜDÜRÜ Prof.Dr. Hasret ÇOMAK ADALET MYO.MÜDÜR V. Yrd.Doç.Dr. Erdal ARLI KARAMÜRSEL MYO. MÜDÜRÜ Prof.Dr. Yavuz TAġKIRAN KARAMÜRSEL B.E.S.YO. MÜD.V Prof.Dr. Nigar DURSUN YAHYA KAPTAN MYO. MÜDÜRÜ Prof.Dr.Ġbrahim KILIÇASLAN TEKNĠK EĞĠTĠM FAK. TEM. Prof.Dr. Ahmet SELAMOĞLU BARBAROS DENĠZCĠLĠK YO. MÜD. Prof.Dr. Mustafa ÇANAKÇI TEKNOLOJĠ FAK. DEKAN V. Prof.Dr. M.ReĢat BAġAR DEVLET KONSERVAT. MÜD.V Prof.Dr. Süleyman ERKAL Prof.Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN ARSLANBEY MYO.MÜDÜRÜ KANDIRA MYO MÜDÜR V. Prof. Yusuf BAYRAKTUTAN Prof.Dr. Erhan BÜTÜN KANDIRA UYG. BĠLĠMLER YO. MÜD. SĠVĠL HAVACILIK YO.MÜDÜRÜ

19 19-1/12/ /14 Doç.Dr. Nurdan Öncel TAġKIRAN ĠLETĠġĠM FAK. TEMSĠLCĠSĠ Doç.Dr Ceylan.Gazi UÇKUN HEREKE Ö.Ġ.U.MYO. MÜDÜRÜ Doç.Dr.Mustafa ÇÖL GEBZE MYO. MÜDÜRÜ Doç.Dr. Sema GÖKTAġ GÜZEL SANAT. FAK. TEMSĠLCĠSĠ Doç.Dr. Nil Pembe ÖZER ĠHSANĠYE MYO. MÜDÜRÜ Doç.Dr.Nezihi KÖPRÜBAġI DERBENT TUR. ĠġLET MYO.MÜD. Doç.Dr. Soner ÇELĠKKOL KOCAELĠ MYO MÜDÜRÜ Doç.Dr.Hakan PEKEY A. RIZA VEZĠROĞLU MYO. MÜD. Doç.Dr. Engin ÖZDEMĠR NUH ÇĠMENTO MYO. MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr. RüĢtü TAġTAN SAĞLIK HĠZMETLERĠ MYO MÜDÜR Yrd.Doç. Erdener BALIKÇI KARTEPE MYO. MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr. M. Kamil DĠLEK GAZANFER BĠLGE MYO. MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr. Yüksel GÜNGÖR DERBENT MYO. MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim SERTÇELĠK KÖSEKÖY MYO. MÜDÜRÜ Katılamadı Yrd.Doç.Dr. Levent ALTINTAġ ĠZMĠT MYO. MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr.Mustafa SEÇĠLMĠġ ASIM KOCABIYIK MYO.MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr. Fahrettin ÖVEÇ GÖLCÜK MYO. MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr. Mine CAN DEĞĠRMENDERE A. Ö. MYO. MÜD.

20 20-1/12/ /14 Katılamadı Yrd.Doç.Dr. Ülkem CĠLASUN DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAK. TEMSĠLCĠSĠ Katılamadı Yrd.Doç.Dr. Seydi ÇELĠK HUKUK FAK.TEMSĠLCĠSĠ Yrd.Doç.Dr. Deniz DEMĠRARSLAN Mim ve TAS.FAK. TEMSĠLCĠSĠ Kemal MUTLU (Genel Sekreter) RAPORTER

T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 5/1/2012 2012/1

T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 5/1/2012 2012/1 T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 5/1/2012 2012/1 Üniversitemiz Senatosu 5/1/2012 PerĢembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer ġ.komsuoğlu BaĢkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 22/12/2011 2011/15

T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 22/12/2011 2011/15 T.C KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22/12/2011 2011/15 Üniversitemiz Senatosu 22/12/2011 PerĢembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer ġ.komsuoğlu BaĢkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 15.04.2010 2010/4 Üniversitemiz Senatosu 15.04.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19.11.2009 2009/14 Üniversitemiz Senatosu 19.11.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 20/9/2012 2012/10 Üniversitemiz Senatosu 20/9/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 31.07.2009 2009/10 Üniversitemiz Senatosu 31.07.2009 Cuma günü saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 7/10/2010 2010/11 Üniversitemiz Senatosu 7/10/2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22/9/2011 2011/11 Üniversitemiz Senatosu 22/9/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10/2/2011 2011/3 Üniversitemiz Senatosu 10/2/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 24/10/ /9

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 24/10/ /9 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/10/2013 2013/9 Üniversitemiz Senatosu 24/10/2013 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 7/4/2011 2011/6 Üniversitemiz Senatosu 7/4/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 2/8/2012 2012/9 Üniversitemiz Senatosu 2/8/2012 Perşembe günü saat 9:00 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24.12.2009 2009/16 Üniversitemiz Senatosu 24.12.2009 Perşembe günü saat 09:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 11.02.2010 2010/2 Üniversitemiz Senatosu 11.02.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 3/3/2011 2011/4 Üniversitemiz Senatosu 3/3/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 26/4/2012 2012/5 Üniversitemiz Senatosu 26/4/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14.12.2006 2006/17 Üniversitemiz Senatosu 14.12.2006 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 08.01.2009 2009/1 Üniversitemiz Senatosu 08.01.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 07.07.2009 2009/9 Üniversitemiz Senatosu 07.07.2009 Salı günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 14/10/ /9

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 14/10/ /9 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14/10/2014 2014/9 Üniversitemiz Senatosu 14/10/2014 Salı günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14.05.2009 2009/6 Üniversitemiz Senatosu 14.05.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 06.05.2010 2010/5 Üniversitemiz Senatosu 06.05.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /11

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /11 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16.10.2008 2008/11 Üniversitemiz Senatosu 16.10.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /11

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /11 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 15.11.2007 2007/11 Üniversitemiz Senatosu 15.11.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 18.12.2008 2008/13 Üniversitemiz Senatosu 18.12.2008 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /10

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /10 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 04.09.2008 2008/10 Üniversitemiz Senatosu 04.09.2008 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Tarihi Toplantı No 1/11/2012 2012/11

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı Tarihi Toplantı No 1/11/2012 2012/11 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 1/11/2012 2012/11 Üniversitemiz Senatosu 1/11/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14.01.2010 2010/01 Üniversitemiz Senatosu 14.01.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16.12.2010 2010/13 Üniversitemiz Senatosu 16.12.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 21/11/ /10

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 21/11/ /10 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21/11/2013 2013/10 Üniversitemiz Senatosu 21/11/2013 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 30/6/ /9

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 30/6/ /9 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 30/6/2011 2011/9 Üniversitemiz Senatosu 30/6/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 14/2/2014 2014/2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 14/2/2014 2014/2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14/2/2014 2014/2 Üniversitemiz Senatosu 14/2/2014 Cuma günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 2/6/ /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 2/6/ /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 2/6/2011 2011/8 Üniversitemiz Senatosu 2/6/2011 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17/1/2013 2013/2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17/1/2013 2013/2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17/1/2013 2013/2 Üniversitemiz Senatosu 17/1/2013 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 20/3/ /3

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 20/3/ /3 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 20/3/2014 2014/3 Üniversitemiz Senatosu 20/3/2014 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2009 2009/2 Üniversitemiz Senatosu 12.02.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 29/3/2012 2012/4 Üniversitemiz Senatosu 29/3/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 24/4/2014 2014/4

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 24/4/2014 2014/4 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/4/2014 2014/4 Üniversitemiz Senatosu 24/4/2014 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 04.06.2009 2009/7 Üniversitemiz Senatosu 04.06.2009 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 07.02.2008 2008/2 Üniversitemiz Senatosu 07.02.2008 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 14/2/ /3

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 14/2/ /3 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14/2/2013 2013/3 Fen-Edb. Fak. Batı Dilleri ve 1- Edabiyatları Bölümü Alman Dili ve Edabiyatı Anabilim Dalı na öğrenci alınması

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 6/12/2012 2012/12

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 6/12/2012 2012/12 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 6/12/2012 2012/12 Üniversitemiz Senatosu 6/12/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 14.07.2005 2005/7 Üniversitemiz Senatosu 14.07.2005 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 5/7/2012 2012/8 Üniversitemiz Senatosu 5/7/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 23/2/2012 2012/3 Üniversitemiz Senatosu 23/2/2012 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 7/8/2014 2014/7

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 7/8/2014 2014/7 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 7/8/2014 2014/7 Üniversitemiz Senatosu 7/8/2014 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 2/5/2017 2017/5 Üniversitemiz Senatosu, 2/5/2017 Salı günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 05.09.2007 2007/8 Üniversitemiz Senatosu 05.09.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 22.07.2004 2004/8 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 17/9/2015 2015/10

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 17/9/2015 2015/10 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No Üniversitemiz Senatosu, 17/9/2015 Perşembe günü saat 11:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı. Üyelerin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/11/ /16

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 16/11/ /16 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/11/2016 2016/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 16/11/2016 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 24/12/2015 2015/14 Üniversitemiz Senatosu, 24/12/2015 Perşembe günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 16/1/2014 2014/1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/1/2014 2014/1 Üniversitemiz Senatosu 16/1/2014 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 15/10/ /11

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 15/10/ /11 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No Üniversitemiz Senatosu, 15/10/2015 Perşembe günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı. Üyelerin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 5/5/2016 2016/6 Üniversitemiz Senatosu, 5/5/2016 Perşembe günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 25/9/ /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 25/9/ /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25/9/2013 2013/8 Üniversitemiz Senatosu 25/9/2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Ayşe Sevim GÖKALP Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /9

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /9 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10.07.2008 2008/9 Üniversitemiz Senatosu 10.07.2008 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 15.12.2005 2005/10 Üniversitemiz Senatosu 20.10.2005 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.05.2006 2006/7 Üniversitemiz Senatosu 25.05.2006 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 5/6/2014 2014/5

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 5/6/2014 2014/5 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 5/6/2014 2014/5 Üniversitemiz Senatosu 5/6/2014 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 17/11/2014 2014/10

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 17/11/2014 2014/10 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17/11/2014 2014/10 Üniversitemiz Senatosu 17/11/2014 Pazartesi günü saat 9:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 30/5/2013 2013/6

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 30/5/2013 2013/6 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 30/5/2013 2013/6 Üniversitemiz Senatosu 30/5/2013 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 12.02.2004 2004/2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 12.02.2004 2004/2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.02.2004 2004/2 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 10/2/2015 2015/2

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 10/2/2015 2015/2 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10/2/2015 2015/2 Üniversitemiz Senatosu 10/2/2015 Salı günü saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 08.07.2010 2010/8 Üniversitemiz Senatosu 08.07.2010 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.07.2007 2007/7 Üniversitemiz Senatosu 07.06.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 11/12/ /11

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 11/12/ /11 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 11/12/2014 2014/11 Üniversitemiz Senatosu 11/12/2014 Perşembe günü saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 18/9/2014 2014/8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 18/9/2014 2014/8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 18/9/2014 2014/8 Üniversitemiz Senatosu 18/9/2014 Perşembe günü saat 11:00 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş.KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 05/11/2015 2015/12 Üniversitemiz Senatosu, 05/11/2015 Perşembe günü saat 11:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 17/3/2016 2016/4 Üniversitemiz Senatosu, 17/3/2016 Perşembe günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 26/5/2016 2016/7 Üniversitemiz Senatosu, 26/5/2016 Perşembe günü saat 11:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 19/1/2015 2015/1

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 19/1/2015 2015/1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/1/2015 2015/1 Üniversitemiz Senatosu 19/1/2015 Pazartesi günü saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 1/9/2015 2015/9

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 1/9/2015 2015/9 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 1/9/2015 2015/9 Üniversitemiz Senatosu, 1/9/2015 Salı günü saat 15:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 9/4/ /4. yazısı ile ekleri incelendi.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 9/4/ /4. yazısı ile ekleri incelendi. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 9/4/2015 2015/4 Üniversitemiz Senatosu, 9/4/2015 Perşembe günü saat 11:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 19/8/2015 2015/13 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 19/8/2015 2015/13 Üniversitemiz Yönetim Kurulu, 19/8/2015 Çarşamba günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 21/8/ /14

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 21/8/ /14 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 21/8/2014 2014/14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 21/8/2014 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /8 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.06.2008 2008/8 Üniversitemiz Senatosu 12.06.2008 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10.05.2007 2007/5 Üniversitemiz Senatosu 10.05.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 13.04.2006 2006/4 Üniversitemiz Senatosu 13.04.2006 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 08.02.2007 2007/2 Üniversitemiz Senatosu 08.02.2007 Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Sezer Ş. KOMSUOĞLU Başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 4/8/2016 2016/9 Üniversitemiz Senatosu, 4/8/2016 Perşembe günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2011/02 25/05/2011 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2011/02 25/05/2011 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Sayı Konu : B.30.2.KOÜ.0.40.01.00/ : Enstitü Kurulu Toplantısı Kararları hk. TOPLANTI NO Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu 25/05/2011

Detaylı

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /1

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI /1 T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 5.1.2012 2012/1 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 5.1.2012 PerĢembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer ġ. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 12.06.2008 2008/8 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 12.06.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUĞOLU

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 04.06.2009 2009/8 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 04.06.2009 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 9/7/ /7

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI 9/7/ /7 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 9/7/2015 2015/7 Üniversitemiz Senatosu, 9/7/2015 Perşembe günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /3

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI /3 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 11.03.2004 2004/3 Üniversitemiz Senatosu Perşembe günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr.Baki KOMSUOĞLU Başkanlığında toplandı.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.12.2008 2008/14 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.12.2008 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 26/8/2016 2016/10 Üniversitemiz Senatosu, 26/8/2016 Cuma günü saat 10:00'da Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ercüment ÇİFTÇİ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 13/4/2017 2017/4 Üniversitemiz Senatosu, 13/4/2017 Perşembe günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 3/12/2015 2015/13 Üniversitemiz Senatosu, 03/12/2015 Perşembe günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No Üniversitemiz Senatosu, 14/1/2016 Perşembe günü saat 10:30'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında toplandı. Üyelerin

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 07.07.2009 2009/11 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 07.07.2009 Salı günü saat 11:00 de Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Senato

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Senato Evrak Tarih ve Sayısı: 29/06/2015-43650 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Senato *BEZL3LLH8* Sayı : 90511875-050.01.04/ Konu : Kocaeli Üniversitesi Konut Yönergesi hk. SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 16/11/2016 2016/13 Üniversitemiz Senatosu, 16/11/2016 Çarşamba günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 29/9/2016 2016/11 Üniversitemiz Senatosu, 29/9/2016 Perşembe günü saat 10:00'da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 29/12/2014 2014/20

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 29/12/2014 2014/20 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 29/12/2014 2014/20 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/12/2014 Pazartesi günü saat 10:30 da Rektör Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 10.02.2011 2011/3 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 10.02.2011 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı