Temel Finansal Göstergeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel Finansal Göstergeler"

Transkript

1

2 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler Net Sat fllar Net Kâr Özsermaye Aktif Toplam Net Sat fllar (milyon ytl) Net Kâr (milyon ytl) Öz Sermaye (milyon ytl) Aktif Toplam (milyon ytl) Ç NDEK LER 1 Temel Göstergeler Temel Finansal Göstergeler Faaliyet Göstergeleri (3 y ll k) fiirket Profili 2 Vizyon, Misyon, De erler 4 K saca Selçuk Ecza Deposu 6 Yönetim Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yönetim Kurulu Üst Yönetim 14 Tarihçe Kilometre Tafllar lkler 16 Dünyada ve Türkiye'de laç Da t m Sektörü Y l Faaliyetleri 2006 ya Genel Bak fl Sat fl ve Pazarlama Da t m fltirakler nsan Kaynaklar ve E itim Bilgi Teknolojileri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 30 Kurumsal Yönetim lkeleri Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Beyan 38 Mali Tablolar ve Dipnotlar

3 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Faaliyet Göstergeleri Faaliyet Göstergeleri Pazar Pay (%) 31,2 32,9 33,8 fiube Say s Müflteri Say s Araç Say s Personel Say s fiube Say s Pazar Pay (%) Selçuk Ecza Deposu Di er ,8 66,2 Müflteri Say s Araç Say s Personel Say s fiirket Profili Ortakl k Yap s (YTL) (%) 31 Aral k 2006 tibariyle Ortakl k Yap s (%) Selçuk Ecza Holding A.fi ,32 Selçuk Ecza Holding A.fi. Nazmiye Gürgen ,78 Halka Aç k K s m 2,67 Di er M. Sonay Gürgen ,89 20,01 Di er 33 0,00 77,32 Halka Aç k K s m ,01 Toplam ,0 Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.fi y l nda 3,15 milyar YTL ciro ve 97,3 milyon YTL net kâr elde etmifltir sonunda %32,9 olan pazar pay n 2006 y lsonu itibar yla %33,8'e ç karm flt r. Türkiye Kurumlar Vergisi s ralamas nda 2004 y l nda 41. olan Selçuk Ecza Deposu, 2005 y l s ralamas nda 30. s rada yer alm flt r.

4 2, 3 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Vizyon, Misyon, De erler SA LI A YAPILAN YATIRIM, GELECE E YAPILAN YATIRIMDIR. Misyon fiirketimizin misyonu, kuruluflumuzdan bu yana baflar ile devam ettirdi imiz denge, güven ve istikrar prensiplerimizi koruyarak, sektördeki öncü konumumuzu sürdürmek; müflterilerimizin ve tedarikçilerimizin beklentilerini, en fazla ürün çeflidi, en yüksek hizmet kalitesi ve en son teknoloji olanaklar ile karfl lamak; müflterilerimize bu ürünleri en iyi ticari flartlar ile sunmakt r. Vizyon Vizyonumuz, tüm müflterilerimize ve tedarikçilerimize, hizmet kalitemizi sürekli art rarak ça n olanaklar n yak ndan takip etmek suretiyle en üst düzeyde kullanarak pazardaki gücümüzü sürekli ve kal c olarak art rmakt r. De erler 49 y ll k tecrübe, 49 y ld r baflar ile yürütülen müflteri iliflkileri, 49 y ld r baflar ile yürütülen tedarikçi iliflkileri, 49 y ld r baflar ile sürdürülen profesyonel yönetim tarz ve flirketi ile bütünleflmifl kadrolar, nsan hayat na ve eme ine sayg l olmak, Her tür faaliyette etik de erleri ön planda tutmakt r. Kurumsal Sorumlulu umuz Sektörde denge, güven ve istikrar sa lamak ve korumak; Sanat, kültür ve e itim alanlar ndaki projelere katk da bulunmak; Toplumsal sorunlar n çözümüne katk sa layabilecek sosyal sorumluluk projelerinde yer almakt r.

5 Güven bazen bir ad m önde olmakt r

6 4, 5 k saca selçuk ecza deposu 49 Y ll k Serüven, 49 Y ll k Baflar y l nda Konya'da kurulan Selçuk Ecza Deposu, bafllang çta bir aile flirketi yap s na sahipti. Faaliyete bafllad dönemde kadrosu sadece 10 kifli ve stoklar ndaki ürün çeflidi ise 500 adetti. Bugün yaklafl k çal flana, 2 milyar ABD dolar n n üzerinde y ll k ciroya ve yaklafl k farkl stok ünitesine sahip olan Selçuk Ecza Deposu A.fi., sa l k sektörü gibi çok önemli bir alanda, yaklafl k yar m as rd r baflar yla hizmet vererek ulaflt bugünkü konumunda, sektörde kendisine duyulan güvenin ve kazand baflar n n hakl gururunu yaflamaktad r. Üstlendi i sorumlulu un bilinciyle ecza depoculu unu ça n koflullar na uygun flekilde ileriye götürerek, iflinin her aflamas nda, en iyiyi ve kaliteyi yakalamak kararl l ve ilk günkü heyecan ile çal flmalar n sürdürmektedir. Denge, Güven ve stikrar Selçuk Ecza Deposu faaliyeti süresince ülkemizde yaflanan birçok siyasi ve ekonomik sorunlar ile say s z yasal düzenleme de iflikli inin ilaç sektörüne yans malar n n ve istikrars z pazar koflullar n n neden oldu u sorunlar özverili bir çal flma ile baflar yla aflabilmifltir. fiirket en zorlu dönemlerde bile en ak lc çözümleri üreterek sektörün güvenini kazanm fl, ilaç firmalar -ecza depolar -eczaneler üçgeninde denge unsuru olmufltur. Müflterileri Selçuk Ecza Deposu taraf ndan verilen sözün tutulaca n ; tedarikçileri ürünlerinin emniyette, alacaklar n n karfl l n n da haz r oldu unu; meslektafllar Selçuk Ecza Deposu'nun piyasaya veya kendilerine zarar verecek, ifl eti ine uymayacak bir tavr asla benimsemeyece ini; ifl ortaklar ise Selçuk Ecza Deposu ile çal flman n bir prestij oldu unu daima bilirler. Selçuk Ecza Deposu sektörde denge, güven ve istikrar unsuru olmak misyonunu üstlenmifl ve bunu kuruluflundan bu yana baflar ile devam ettirmifltir. Kazan lan güven ve bilinçli çal flma, beraberinde h zl ve sa l kl bir büyümeyi de getirmifl; fiirket sektördeki yerini her geçen y l daha da sa lamlaflt rm flt r. Hem tedarikçilere hem de eczanelere karfl her türlü sorumlulu u aile ortam n n s cakl ve ça dafl yönetim anlay fl n n ciddiyeti içinde 49 y l boyunca yerine getirmifltir. Küçük, yerel bir ecza deposuyken, 2006 y l sonunda As Ecza ile birlikte 26 ana flube, 72 bölge deposu, çal flan ile ülkemizin her bölgesindeki in üzerinde müflteriye hizmet götürebilen, ulusal pazara tamamen yay lm fl olan Selçuk Ecza Deposu, 49 y l baflar yla tamamlam fl ve Türkiye'de en yüksek güvenilirli e sahip flirketlerden biri haline gelmifltir.

7 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu k saca selçuk ecza deposu Dünya Standartlar nda Hizmet Selçuk Ecza Deposu, rekabeti hep centilmenlik kurallar içinde kabullenmifl; hiçbir zaman pazar koflullar n bozucu, di er firmalar n yaflama hakk n yok edici, dengesiz ve afl r ya kaçan giriflimlerde bulunmam fl, her zaman yap c olma yolunu seçmifltir. Ecza depoculu unu sadece bir kâr arac de il, sa l a hizmet veren bir kurum olarak gören Selçuk Ecza Deposu, 49 y lda oluflturdu u klasik depo çizgisini bozmadan, profesyonel yönetici kadrolar ile ça dafl ve at l mc, teknolojiye en h zl uyum sa layan ecza deposu olma vizyonunu sürdürmektedir. 2000'li y llarda organizasyon yap s n kurumsallaflma hedefi do rultusunda yeniden yap land rarak, kendisini gelecek y llara haz rlam flt r. H zl bir de iflim sürecinin yafland günümüzde, küreselleflmenin getirdi i rekabet koflullar na haz rl kl olabilmek için tüm kurulufllar n, bu de iflim ve ö renme sürecine ayak uydurmalar gerekmektedir. Selçuk Ecza, bu amaçla yabanc ülkelerdeki ecza depoculu u uygulamalar n yak ndan takip etmekte, çal flma yöntemlerini izlemektedir. Bir kuruluflun baflar s n n öncelikle kiflisel performans ve kaliteden geçti ine inanan fiirket, bu nedenle en büyük yat r m n daima insana yapmaktad r. Kurumsallaflma ve ça dafl flirket yaklafl m n benimseyen Selçuk Ecza Deposu, tüm dünyada oldu u gibi, profesyonel ve flirketi ile bütünleflmifl kadrolarla çal flmaktad r. fiirket bünyesinde y ldan fazla hizmet vermifl birçok yönetici ve çal flan n varl, hem baflar n n hem de karfl l kl güven, istikrar, dayan flma ve motivasyonun göstergesidir. Selçuk Ecza Deposu'nda baflar l personele her zaman ilerleme flans tan nmaktad r; bütün çal flanlara kendilerini gelifltirme olana sa lamak amac yla her düzeyde grup içi e itimler verilmektedir. Kaliteli ve güvenilir bir ekiple tak m ruhu içinde çal flma ilkesi, Selçuk Ecza Deposu'nu baflar ya tafl yan temel unsurlardan biridir. Müflteri Memnuniyeti Odakl Hizmet Anlay fl Ecza depoculu unda hizmet kalitesini belirleyen en önemli kavram müflteri memnuniyeti dir. Müflteri memnuniyeti, öncelikle ticari alanda etkili müflteri hizmetlerini gerektirmektedir. Daima en genifl ilaç çeflidi bulundurma ilkesiyle hareket eden Selçuk Ecza Depolar, stoklar nda genifl bir ürün yelpazesine yer vermektedir. Müflteri memnuniyetinin bir di er koflulu ise müflterilerine en uygun sat fl flartlar n sunmak, eczane siparifllerini do ru ve eksiksiz alarak en süratli flekilde müflterilerine ulaflt rmakt r. laç da t m ifllemlerinin her aflamas nda, geliflmifl ülkelerde oldu u gibi yi Da t m Metodu lkeleri (Good Delivery Practices) uygulanmaktad r. Siparifl al m ve aktar m n n tamam n bilgisayar ortam nda, en güvenilir ve en h zl flekilde gerçeklefltiren fiirket'in en büyük yat r mlar ndan biri de bilgi ifllem a na yap lm flt r. Ecza depoculu unda ihtiyaç duyulan yaz l mlar n gelifltirilmesi ve kullan lmas ile otomasyona büyük önem verilir. fiirket al nan sipariflin en k sa sürede, iyi da t m metodu ilkelerine uygun olarak ve eksiksiz flekilde eczaneye teslimi için 2.000'e yak n araç ve motosikletiyle kesintisiz hizmet sunmaktad r. laç da t m hizmeti, fiirket taraf ndan Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde, gece gündüz sürdürülmekte ve en uç noktadaki eczaneye bile ulafl lmaktad r. So uk zincir normlar na uygun olarak sevk edilmesi gereken ilaçlar her flubede, titizlikle so uk hava odalar nda depolan p so uk zincir kurallar na göre sevk edilmektedir. Selçuk Ecza Deposu'nun hizmet anlay fl, " laçlar n fiyat, miad ve bilgilendirme konular nda yeterli düzeyde bilgi ak fl ", "Sorunlara çabuk ve do ru çözümler üretebilme" ve "Güven ve dürüstlü e dayal bir ticari iliflkinin neticesinde müflterilerle bütünleflebilme" gibi müflteri memnuniyetini sa lamaya yönelik temeller üzerine kurulmufltur.

8 6, 7 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Yönetim 49 y l önce temellerini att m küçük ve yerel bir flirketin geliflerek bugünkü yap s na kavuflmas ve sonuç olarak yat r mc lardan gördü ü yo un taleple halka aç k bir flirket haline gelmesi benim için 2006'y daha da anlaml k lmaktad r. Sermaye piyasas kurallar na tabi olman n getirdi i disiplin ve prensiplerin, vizyonumuzda yer alan uluslararas bir oyuncu olma hedefimizle birebir örtüfltü üne inanmaktay m. Ahmet Keleflo lu Yönetim Kurulu Baflkan

9 Güven bazen güler yüzdür

10 8, 9 yönetim kurulu baflkan n n mesaj

11 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu yönetim kurulu baflkan n n mesaj Selçuk Ecza Deposu, bugüne kadar pek çok ilk e imza atm fl, ifl ahlak na ve eme e sayg duymufl, flartlar ne olursa olsun daima mükemmelli e adanm fl bir kurum olarak var olmay ilke edinmifltir. Say n Hissedarlar m z, laç sektörü son y llarda bütün dünyada h zl bir büyüme süreci yaflamaktad r. Ortalama insan ömrünün uzamas na ba l olarak yafll nüfusun artmas, yeni ürünlerin pazara sunulmas, jenerik ilaçlar n geliflmesi, sosyal güvenlik kurumlar kapsam n n genifllemesi ve yayg nlaflmas, biyolojik araflt rmalar n ve biyo-teknolojik geliflmelerin h zlanmas gibi etkenler kuflkusuz bu sürece katk da bulunmaktad r. Dünya pazar ndaki büyümeye paralel olarak, Türkiye'deki ilaç sektörü de büyümektedir. laç üretiminde kalite bak m ndan AB ülkeleri seviyesine ulaflan sektörümüz, en fazla yat r m yap lan ve yabanc sermayenin en çok ilgi gösterdi i alanlardan biri olma özelli ini sürdürmektedir. Yat r mlar n artmas yla sektördeki stratejik ortakl klar, sat n alma ve birleflmeler de artm flt r. Ancak serbest eczane pazar nda önemli bir büyümenin yafland 2005 y l n n ard ndan, 2006 y l n n ilaç sektörü için kolay bir y l oldu unu söylemek mümkün de ildir. Mali piyasalardaki dalgalanmalara ba l olarak YTL'de yaflanan de er kayb sonras nda, uygulamada olan Referans Fiyat Sistemi uyar nca, yap lmas gereken fiyat ayarlamas n n gecikmeli olarak ve üç aflamada gerçeklefltirilmesi, üretici firmalar n yan s ra ecza depolar n da etkilemifltir. Di er yandan ülke genelinde hizmet veren ecza depolar, yap lar itibar yla yüksek operasyonel maliyetlere katlanmak zorundayken, geri ödeme sisteminde yaflanan gecikmeler nedeniyle eczaneleri de desteklemek durumunda kalm fllard r. laç sektörünün sa l kl bir flekilde ifllemesinin ilk koflulu, eczanelerin sa lam bir mali yap ya sahip olmas ve geri ödeme sisteminin aksamadan ifllemesidir. Eczanelerin ve sektörün s k nt lar na kulak verilmesi, ilaç sektörünün gelece i aç s ndan hayati önem arz etmektedir y l na dair bir de erlendirme yaparken, benim için çok büyük de er tafl yan bir geliflmeyi atlamam mümkün de ildir. 49 y l önce temellerini att m küçük ve yerel bir flirketin geliflerek bugünkü yap s na kavuflmas ve sonuç olarak yat r mc lardan gördü ü yo un taleple halka aç k bir flirket haline gelmesi benim için 2006'y daha da anlaml k lmaktad r. Halka aç lman n mutlulu u ve gururuyla, hayat ma yön veren çal flma flevkim, kurucusu oldu um Selçuk Ecza Deposu'nun art k yat r mc lara hesap vermekle yükümlü, fleffaf bir yap ya kavuflmas yla daha da artm flt r. Sermaye piyasas kurallar na tabi olman n getirdi i disiplin ve prensiplerin, vizyonumuzda yer alan uluslararas bir oyuncu olma hedefimizle birebir örtüfltü üne inanmaktay m. Selçuk Ecza Deposu, bugüne kadar pek çok ilk e imza atm fl, ifl ahlak na ve eme e sayg duymufl, flartlar ne olursa olsun daima mükemmelli e adanm fl bir kurum olarak var olmay ilke edinmifltir. Selçuk Ecza Deposu, çal flmalar na bundan sonra da ayn ilkeler do rultusunda devam edecektir. Yolumuz aç k olsun! Sayg lar mla, Ahmet Keleflo lu Yönetim Kurulu Baflkan

12 10, 11 genel müdür ün mesaj Türkiye'de halka aç lan ilk ecza deposu olarak, 49 y lda kazanm fl oldu umuz bilgi birikimi ve tecrübemiz çerçevesinde yaratt m z de eri hissedarlar m zla paylaflmaktan k vanç ve gurur duyuyoruz.

13 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu genel müdür ün mesaj De erli Hissedarlar m z ve fl Ortaklar m z, Yüksek katma de er yaratan ilaç endüstrisi son y llarda küresel ekonomide öne ç kan sektörler aras nda yer almaktad r. Yeni ilaç üretimi için araflt rma maliyetlerinin yüksek olmas nedeniyle Türk firmalar halen daha ziyade eflde er ilaç üretimi ve lisansl ilaç sat fl gerçeklefltirmektedir. Önceden Sa l k Bakanl ve ilaç firmalar n n pazarl klar sonucu belirlenen fiyatlar, flimdi befl Avrupa ülkesi baz al narak belirlenmekte ve en ucuz fiyat n oldu u Yunanistan pazar n n fiyatlar emsal olarak al nmaktad r. Böylece ilaç fiyatlar n n belirlenmesi ilaç fiyat kararnamesi ile sistematik bir tabana oturtulmufltur. Di er yandan SSK, Ba - Kur ve Emekli Sand 'na ba l sigortal lar n Sosyal Güvenlik Kurumu çat s alt nda toplanmas ve Sa l k Bakanl 'n n eflde er ve daha ucuz ilaçlar teflvik eden düzenlemeleri nedeniyle jenerik ürünlerin sat fllar nda art fl kaydedilmektedir. 10 Ekim 1958 tarihinde Konya'da kolektif flirket olarak kurulan ve 1970 y l nda anonim flirkete dönüflen Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.fi., dinamik yap s yla k sa sürede sektörde öne ç km flt r y l nda stanbul, 1977 y l nda da Adana flubesini açarak 70'li y llarda Türkiye'de ilk defa çok flubeli ecza deposu yap s n kazanm flt r. Ayn y llarda Ankara, Antalya, Bursa gibi merkezlerde bölge müdürlükleri bürolar n devreye sokarak, hizmet götürdü ü eczane say s n h zla art rm flt r y l nda As Ecza Deposu nu kurarak ikinci bir isimle de hizmet vermeye bafllam flt r. Selçuk Ecza Deposu, iletiflim ve teknoloji alan nda yaflanan geliflmeleri yak ndan takip ederek eczanelere en iyi hizmeti vermede her zaman öncülük etmifltir. Bu do rultuda 1960 y l nda eczaneleri telefonla arayarak siparifl almaya bafllayan fiirketimiz, teleksle siparifl al m na 1970'te, faks kullanmaya 1984'te bafllam flt r y l nda sat fl elemanlar, dizüstü bilgisayarlarla ald klar sipariflleri modem vas tas yla depolar m za iletmeye bafllam fllard r. Eczanelerin ihtiyaçlar na daha k sa sürede cevap verebilmek amac yla 1995 y l nda motorlu kuryeler oluflturan ilk flirket de Selçuk Ecza Deposu olmufltur y l nda ise internet üzerinden on-line siparifl al m na geçilmifltir. Bunlar n hepsi fiirketimizin sektördeki öncülü ünü gösteren uygulamalar olmakla birlikte, san r m hepsinden önemlisi Türkiye'de halka aç lan ilk ecza deposu olarak, 49 y lda kazanm fl oldu umuz bilgi birikimi ve tecrübemiz çerçevesinde yaratt m z de eri yat r mc larla paylaflmay seçmifl olmam zd r. Ülkemizde ve sektörümüzde, 49 y l içinde zaman zaman karfl karfl ya kald m z ekonomik ve siyasi aç dan istikrars z dönemlere ra men fiirketimiz her zaman ve her koflulda ekonomi kurallar n n d fl na ç kmadan denge unsuru olmufl, öncü görevini yerine getirmifl ve istikrar n sürdürerek bugünkü baflar s na ulaflm flt r. Selçuk ve As Ecza Depolar, baflar l hizmet grafi i içinde yoluna devam ederken, günümüzün etkin metodu olan Toplam Kalite kriterlerini y llar öncesinden uygulamaya bafllam flt r. Çal flanlar ile bütünleflen bir yönetim örne i sergilemifl, yeniliklere ve teknolojik geliflmelere zaman nda uyum sa lam fl, kaliteli hizmet anlay fl na önem vermifl ve kurumsallaflm flt r. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.fi y l nda konsolide 3,15 milyar YTL ciro ve 97,3 milyon YTL net kâr elde etmifltir sonunda %32,9 olan pazar pay n 2006 y lsonu itibar yla %33,8'e ç karan fiirketimizin, 2006 y lsonunda, yaklafl k çal flan ve 26's ana depo, 72'si bölge deposu olmak üzere ülke sath na yay lm fl toplam 98 adet deposu bulunmaktad r. Önümüzdeki befl y lda, öncelikle halka aç lma ve sermaye piyasas mevzuat na tabi olman n getirdi i yükümlülükleri, kendi özdisiplin anlay fl m zla birlefltirerek kurumsallaflma sürecinde avantaj olarak kullanmay hedeflemekteyiz. Halka aç lma s ras nda da üzerinde durdu umuz yurtd fl aç l mlar konusunda inceleme ve de erlendirmelerimizi sürdürmekteyiz. Di er yandan 2007 y l nda 100 flube hedefimize ulaflm fl olaca z. Gerek eczaneler, gerek tedarikçilerimiz, gerekse kamuoyu nezdinde dengeli, güvenilir ve istikrarl s fatlar yla tan mlanan bir flirket durumunday z. Önümüzdeki dönemlerde öncelikli amac m z tedarikçilerimiz, müflterilerimiz, ifl ortaklar m z ve çal flanlar m z nezdinde bu üç nitelik çerçevesinde oluflan flirket alg lamas n korumak ve bunlar n yan na yat r mc s na kazand ran flirket niteli ini de eklemektir. Sayg lar mla, M. Sonay Gürgen Genel Müdür

14 12, 13 yönetim kurulu Ahmet Keleflo lu Yönetim Kurulu Baflkan M. Sonay Gürgen Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Genel Müdür Naz m Karpuzcu Yönetim Kurulu Üyesi Nezahat Keleflo lu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Y lmaz Yönetim Kurulu Üyesi brahim Haluk Ö ütçü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akcan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Keleflo lu Yönetim Kurulu Baflkan Nezahat Keleflo lu Yönetim Kurulu Üyesi

15 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu yönetim üst yönetim M. Sonay Gürgen Genel Müdür Mehmet Y lmaz Genel Müdür Yard mc s brahim Haluk Ö ütçü Genel Müdür Yard mc s Ali Akcan Mali fller ve Finansman Koordinatörü M. Sonay Gürgen Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Genel Müdür Naz m Karpuzcu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Y lmaz Yönetim Kurulu Üyesi brahim Haluk Ö ütçü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akcan Yönetim Kurulu Üyesi

16 14, 15 tarihçe kilometre tafllar 1958 Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.fi. 10 Ekim 1958 tarihinde Konya'da kolektif flirket olarak kuruldu Yurtd fl na giderek Avrupa'daki ecza depoculu u hakk nda gözlemler yapan Ahmet Keleflo lu, Konya'ya yeni fikir ve stratejilerle döndü. Bu fikirler do rultusunda Konya'da yepyeni ve o günler için çok modern bir depo infla edildi Kolektif olan flirket yap s anonim flirkete dönüfltürüldü. Bu y llarda, Selçuk Ecza Deposu Bat 'da Adapazar, Eskiflehir, Afyon; Güney'de Antalya, Isparta, Burdur ve Güneydo u'da Adana, Gaziantep, Mersin illerine hizmet vermeye bafllad Ekonominin ve ilaç sanayiinin merkezi konumunda olan stanbul'da, Gayrettepe semtinde bir flube aç ld. Böylece Selçuk Ecza, sektörün nabz n tutma ve geliflme konusunda önemli bir ad m atm fl oldu. Küçük, yerel bir ecza deposuyken, 2006 y l sonunda As Ecza Deposu ile birlikte 26 ana flube, 72 bölge deposu, çal flan ile ülkemizin her bölgesindeki yaklafl k müflteriye hizmet götürebilen, ulusal pazara tamamen yay lm fl olan Selçuk Ecza Deposu, 49 y l baflar yla tamamlam fl ve Türkiye'de en yüksek güvenilirli e sahip flirketlerden biri haline gelmifltir Adana flubesi hizmete girdi. Selçuk Ecza Deposu bu ad m yla, sektörün çok flubeli ilk ecza deposu olma unvan n kazand. Rekabetçi pazar koflullar nedeniyle grubun ikinci deposu olarak stanbul/mecidiyeköy'de As Ecza Deposu kuruldu. Her iki depo da hizmetlerini ülke düzeyinde yayg nlaflt rmak amac yla 1990'l y llarda flubeleflme çal flmalar na devam etti. Selçuk Ecza ve As Ecza'n n depo say s 10'a ulaflt. Selçuk Ecza ve As Ecza'n n depo say s 20'yi aflt. Toplam ecza deposu say s 40'a ulaflt. Toplam ecza deposu say s 54'e ulaflt. Selçuk Ecza Grubu 1958 y l ndan günümüze dek devam ettirdi i dengeli ve istikrarl büyüme politikalar sonucunda 26 ana depo ve bunlara ba l 57 bölge deposu ile ülkenin en uzak köflesindeki eczaneye bile hizmet verebilme olana na kavufltu Selçuk Ecza'n n %20,01'i halka arz edilerek MKB'ye kote edilen ilk ecza deposu oldu.

17 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu tarihçe ilkler 1960 Eczaneler telefonla aranarak siparifl al m na baflland laçlar depolarda reyon sistemi ile haz rlanmaya baflland Bölge Müdürlükleri oluflturulmaya baflland ve bölgelere bürolar kurularak depolarla iletiflim sa land. Selçuk Ecza Deposu, iletiflim ve teknoloji alan nda yaflanan geliflmeleri yak ndan takip ederek eczanelere en iyi hizmeti vermede her zaman öncülük etmifltir Elektronik, mekanik fatura ve muhasebe makineleri kullan lmaya baflland. Teleks kullan larak siparifl al nmaya baflland. stanbul flubesinin faaliyete geçmesiyle çok flubeli depoculu a geçildi. Eczac larla iletiflimi h zland rmak ve etkinlefltirmek üzere müflteri temsilcilikleri oluflturuldu. Eczaneleri ilaç sat fl koflullar ile ilgili bilgilendirmek amac yla kampanya kitapç klar haz rlanarak da t lmaya baflland Depolarda tatil günleri de hizmet verilmeye baflland Faks ile siparifl al nmaya baflland Eczanelerin ihtiyaçlar na daha k sa sürede cevap verebilmek amac yla moto-kuryeler oluflturuldu. Sat fl elemanlar taraf ndan eczanelerden al nan siparifller dizüstü bilgisayarlar ve modem arac l yla depolara iletilmeye baflland Siparifller barkod okuyucular ile haz rlanmaya baflland Eczanelere daha s k ve seri hizmet verebilmek amac yla dar bölge sistemi ile sat fl teflkilat organizasyonu oluflturuldu Fiyat kitapç klar haz rlanarak barkod numaralar yla birlikte eczanelere da t lmaya baflland. Uç bölgelerdeki eczanelere en yak n ba lant y kurmak amac yla ana flubelere ba l bölge depolar kurulmaya baflland. nternet yoluyla, on-line ortamda, eczanelerden siparifl kabul edilmeye baflland fiubeler ve ba l depolar, bilgisayar a yla on-line sisteme dahil edildi ve sürekli bilgi ak fl sa land. SMS sistemi ile merkez ile sat fl teflkilat aras nda eflzamanl iletiflim sa land Halka aç lan ilk ilaç da t m flirketi oldu.

18 16, 17 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu laç Da t m Sektörü Selçuk Ecza Deposu faaliyeti süresince ülkemizde yaflanan birçok siyasi ve ekonomik sorun ve say s z yasal düzenleme de iflikli inin ilaç sektörüne yans malar n n, ayr ca istikrars z pazar koflullar n n neden oldu u sorunlar özverili bir çal flma ile baflar yla aflabilmifltir. fiirket en zorlu dönemlerde bile en ak lc çözümleri üreterek sektörün güvenini kazanm fl, ilaç firmalar -ecza depolar - eczaneler üçgeninde denge unsuru olmufltur.

19 Güven bazen bilgi ve deneyimdir

20 18, 19 dünyada ve türkiye de ilaç da t m sektörü Türkiye serbest eczane pazar, 2006 y l nda bir önceki y la göre %4,7 büyümüfl ve pazar büyüklü ü, üretici fiyatlar yla 6,9 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. IMS tahminlerine göre 2010 y l nda pazar n 10 milyar ABD dolar seviyesine ulaflmas beklenmektedir. laç Da t m Kanallar Geniflliyor Türkiye'deki da t m kanallar sistemi, dünyadaki yap ile büyük ölçüde örtüflmektedir. Buna göre, ilaç da t m uluslararas flirketler, ulusal flirketler, bölgesel flirketler ve kooperatiflerce yap lmaktad r. Son y llarda dünya ilaç sektöründe yaflanan konsolidasyon, ilaç da t m kanallar n da etkilemifl, ilaç tüketiminin yo un oldu u ülkelerde ilk üç da t c n n pazar paylar %60-70'in üzerine ç km flt r. Avrupa'da 1991 y l nda en büyük üç da t m kanal n n pazar pay %25 iken 2003'te bu oran %67'ye yükselmifltir. Türkiye'de ise, 1995 y l nda en büyük üç ilaç da t m kanal n n pazar pay %37 seviyesindeyken bu oran 2006 y l nda %85 civar na ulaflm flt r. Bafll ca büyük pazarlarda, toptan ilaç da t c lar pazardaki sat fllar n ortalama %80'ine arac l k etmektedir. Dünya genelinde ise, pazardaki sat fllar n %73'ünün, toptan ilaç da t c lar üzerinden gerçekleflti i tahmin edilmektedir. Avrupa ve ABD'de ilaç da t m ndaki yo unlaflma, birleflme ve devralmalar yoluyla gerçekleflirken, Türkiye'de ekonomik krizler ve artan rekabet sonucu ana oyuncular yeniden yap lanmaya gitmifl, sektördeki yo unlaflma tamamlanm flt r. Sektörde önemli say labilecek ölçekteki oyuncu say s 10'un alt ndad r.

21 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu ilaç da t m sektörü y llar aras nda ABD dolar baz nda y ll k ortalama %20 büyüyen serbest eczane pazar, 2006 y l nda bir önceki y la göre %4,7 büyümüfl ve pazar büyüklü ü, üretici fiyatlar yla 6,9 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Ne var ki, kifli bafl na ilaç tüketimi yaln zca 95 ABD dolar seviyesindedir. Endüstri kaynaklar na göre 2010 y l nda Türkiye ilaç da t m pazar n n yaklafl k olarak 10 milyar ABD dolar seviyesine yaklaflmas beklenmektedir (IMS tahminlerine göre). Üretici Fiyatlar yla laç Pazar (Eczane) (Milyar Abd Dolar ) , , , , , , ,32 (kaynak: ms)

22 20, 21 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu 2006 Y l Faaliyetleri Selçuk Ecza Deposu sektörde denge, güven ve istikrar unsuru olmak misyonunu üstlenmifl ve bunu kuruluflundan bu yana baflar ile devam ettirmifltir. Kazan lan güven ve bilinçli çal flma, beraberinde h zl ve sa l kl bir büyümeyi de getirmifl; fiirket sektördeki yerini her geçen y l daha da sa lamlaflt rm flt r.

23 Güven bazen aile olmakt r

24 22, 'ya genel bak fl Selçuk Ecza, halka aç lma ve sermaye piyasas mevzuat na tabi olman n getirdi i yükümlülükleri, kendi öz disiplin anlay fl yla birlefltirerek kurumsallaflma yönünde bir avantaj olarak kullanmay hedeflemekte, yurtd fl nda ilaç da t m konusunda yat r m olanaklar n araflt rmaktad r. Zorlu Ama Baflar l Bir Y l 2006 y l n n May s ve Haziran aylar nda ekonomide yaflanan dalgalanma neticesinde, döviz kurlar n n hareketlili inden ilaç sektörü de do rudan etkilenmifltir. Referans fiyat sistemi uyar nca ilaç fiyatlar Türk paras ndaki de er kayb nispetinde art r lm fl, ne var ki fiyat zamm n n kademeli olarak yap lmas sonucunda baflta imalatç lar olmak üzere tüm sektörün beklentileri afla ya çekilmifltir. Bileflik olarak %15 seviyesine ulaflan art fl n fiyatlara tam olarak yans mas Eylül ay n bulmufl, bu da do al olarak sektöre olumsuz yans m flt r. Ancak Selçuk Ecza, sektörel geliflmeleri dengeli ve tutarl bir yönetim politikas yla takip etmifl, pazar pay n art rarak dinamik bir büyüme süreci yaflam flt r. Son y llarda sat fllar, flube say s, araç filosu, personel say s bu çerçevede kayda de er bir art fl göstermifltir. fiube say s As Ecza ile birlikte 2006 sonu itibar yla 98'e ulaflan fiirket, k sa bir süre içinde 100 flubeye sahip olacakt r. Mevcut flube ve lojistik a ile pazar ve/veya pazar pay büyümesinin getirebilece i sat fl hacmindeki art fllar, önemli bir süre mevcut yat r mlarla karfl lanabilecektir. Ülkemizde kifli bafl na düflen ilaç tüketimi halen çok düflüktür. Büyüyen bir ekonomi olarak Türkiye'deki ilaç tüketiminde art fl olmas kaç n lmazd r. Di er yandan sosyal güvenlik reformlar uzun vadede sa l k sektörünün daha etkin ifllemesini temin edecek, bu da geniflleyen bir pazar beraberinde getirecektir. Halka Aç lma ve Piyasalar Selçuk Ecza Deposu için 2006 y l n n en önemli geliflmesi kuflkusuz ki halka aç k bir flirket haline gelmesi olmufltur. Halka aç lma öncesi haz rl k süreci, belirli bir ölçüde yeniden yap lanmay gerektirmifl, yap lan revizyonlar fiirket'e güç katm flt r. Selçuk Ecza, halka aç lma ve sermaye piyasas mevzuat na tabi olman n getirdi i yükümlülükleri, kendi öz disiplin anlay fl yla birlefltirerek kurumsallaflma yönünde bir avantaj olarak kullanmay hedeflemekte, yurtd fl nda ilaç da t m konusunda yat r m olanaklar n araflt rmaktad r. Selçuk Ecza her zaman mali yap s kuvvetli ve kredibilitesi yüksek bir kurulufl olmufltur. Gerek tedarikçiler ve eczaneler, gerek bankac l k camias nezdinde itibar yüksektir. Güçlü finansal yap s sayesinde kuruluflundan bu yana kârl bir flirket olmufltur.

25 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu 2006 y l faaliyetleri sat fl ve pazarlama Baflar lar n sürekli k lmak için sadece bugünü de il yar n da planlayan Selçuk Ezca Deposu'nun hedefi, gelecek y llarda da büyümeyi sürdürmek, ulusal s n rlar n ötesinde yat r m olanaklar n araflt rmak ve de erlendirmektir. Deneyimlerle Zenginleflen Kaliteli Hizmet Anlay fl Müflteri odakl yap s ve müflterilerine sa lad güvenle ön plana ç kan Selçuk Ecza Deposu, 49 y ld r sektöre hizmet vermektedir. En fazla ürün çeflidini sunmay amaçlayan fiirket, eczanelere ihtiyaçlar n zaman nda ve en sa l kl flekilde yetifltirme konusunda büyük titizlik göstermektedir. Yayg n hizmet a, so uk zincir kurallar na uygun da t m garantisi ve deneyimli personeliyle daima kaliteli ve güler yüzlü hizmet sa lamaktad r. Selçuk Ecza uluslararas denetime aç k, halka arz olmufl bir firmad r. Öncü kurulufl olarak sektörel geliflmeleri yak ndan takip etmekte, yeni teknoloji ve uygulamalarda bafl çekmekte ve her türlü geliflme hakk nda eczaneleri bilgilendirmeyi mesleki sorumluluk olarak görmektedir. Üç ayda bir flube müdürleri, alt ayda bir sat n alma, muhasebe ve sat fl müdürlerine yönelik flirket içi e itimlerle personel kalitesini ve hizmet anlay fl n gelifltirmektedir. Yeni Geliflmeler, Yeni Stratejiler Türkiye pazar dünyada en çok büyüyen 10 pazar içindedir. Konjonktürel geliflmelere ba l olarak Selçuk Ecza da da t m n ve hizmet kalitesini art rmaktad r. Her y l bir önceki y la göre daha çok büyüyen fiirket'in hedefi, müflteri kitlesini oluflturan eczanelere en kaliteli hizmeti vermektir. Selçuk Ecza 2006 y l nda halka aç lm fl olmakla birlikte, halka arz n hemen sonras nda Yat r mc liflkileri Birimi'ni kurmufl, bu ifli fiirket içinden bir personelin yürütmesinden ziyade, profesyonel bir yöneticiyi ifle almay tercih etmifltir. Kurumsal Yönetim lkeleri'nin sermaye piyasalar ndaki öneminin fark ndad r ve ilkelere uyum konusunda çal flmalara bafllam flt r. Son y llarda yaflanan küresel geliflmeler ve devlet politikalar ndaki de ifliklikler, sektörde ve fiirket içinde özellikle sat fl ve pazarlamay etkilemektedir. Selçuk Ecza bu politikalara uygun stratejik de ifliklikleri düzenli olarak hayata geçirmekte, uygulanan yeni stratejilerin fiirket'in pazar pay na ve büyümesine olumlu yans d n gözlemlemektedir. Selçuk Ezca Deposu'nun hedefi, gelecek y llarda da büyümeyi sürdürmek, ulusal s n rlar n ötesinde yat r m olanaklar n araflt rmak ve de erlendirmektir.

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2010 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18

Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 T H Y Y ı l l ı k R a p o r 2 0 0 8 çindekiler Kurumsal Finansal Göstergeler 07 2008 in Kilometre Tafllar 08 Misyon -Vizyon 10 Yönetim ve Mesajlar 12 Yönetim Sistemi 18 Operasyonel Toplam Trafik Neticeleri

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı