Temel Finansal Göstergeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel Finansal Göstergeler"

Transkript

1

2 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler Net Sat fllar Net Kâr Özsermaye Aktif Toplam Net Sat fllar (milyon ytl) Net Kâr (milyon ytl) Öz Sermaye (milyon ytl) Aktif Toplam (milyon ytl) Ç NDEK LER 1 Temel Göstergeler Temel Finansal Göstergeler Faaliyet Göstergeleri (3 y ll k) fiirket Profili 2 Vizyon, Misyon, De erler 4 K saca Selçuk Ecza Deposu 6 Yönetim Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yönetim Kurulu Üst Yönetim 14 Tarihçe Kilometre Tafllar lkler 16 Dünyada ve Türkiye'de laç Da t m Sektörü Y l Faaliyetleri 2006 ya Genel Bak fl Sat fl ve Pazarlama Da t m fltirakler nsan Kaynaklar ve E itim Bilgi Teknolojileri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 30 Kurumsal Yönetim lkeleri Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Beyan 38 Mali Tablolar ve Dipnotlar

3 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Faaliyet Göstergeleri Faaliyet Göstergeleri Pazar Pay (%) 31,2 32,9 33,8 fiube Say s Müflteri Say s Araç Say s Personel Say s fiube Say s Pazar Pay (%) Selçuk Ecza Deposu Di er ,8 66,2 Müflteri Say s Araç Say s Personel Say s fiirket Profili Ortakl k Yap s (YTL) (%) 31 Aral k 2006 tibariyle Ortakl k Yap s (%) Selçuk Ecza Holding A.fi ,32 Selçuk Ecza Holding A.fi. Nazmiye Gürgen ,78 Halka Aç k K s m 2,67 Di er M. Sonay Gürgen ,89 20,01 Di er 33 0,00 77,32 Halka Aç k K s m ,01 Toplam ,0 Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.fi y l nda 3,15 milyar YTL ciro ve 97,3 milyon YTL net kâr elde etmifltir sonunda %32,9 olan pazar pay n 2006 y lsonu itibar yla %33,8'e ç karm flt r. Türkiye Kurumlar Vergisi s ralamas nda 2004 y l nda 41. olan Selçuk Ecza Deposu, 2005 y l s ralamas nda 30. s rada yer alm flt r.

4 2, 3 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Vizyon, Misyon, De erler SA LI A YAPILAN YATIRIM, GELECE E YAPILAN YATIRIMDIR. Misyon fiirketimizin misyonu, kuruluflumuzdan bu yana baflar ile devam ettirdi imiz denge, güven ve istikrar prensiplerimizi koruyarak, sektördeki öncü konumumuzu sürdürmek; müflterilerimizin ve tedarikçilerimizin beklentilerini, en fazla ürün çeflidi, en yüksek hizmet kalitesi ve en son teknoloji olanaklar ile karfl lamak; müflterilerimize bu ürünleri en iyi ticari flartlar ile sunmakt r. Vizyon Vizyonumuz, tüm müflterilerimize ve tedarikçilerimize, hizmet kalitemizi sürekli art rarak ça n olanaklar n yak ndan takip etmek suretiyle en üst düzeyde kullanarak pazardaki gücümüzü sürekli ve kal c olarak art rmakt r. De erler 49 y ll k tecrübe, 49 y ld r baflar ile yürütülen müflteri iliflkileri, 49 y ld r baflar ile yürütülen tedarikçi iliflkileri, 49 y ld r baflar ile sürdürülen profesyonel yönetim tarz ve flirketi ile bütünleflmifl kadrolar, nsan hayat na ve eme ine sayg l olmak, Her tür faaliyette etik de erleri ön planda tutmakt r. Kurumsal Sorumlulu umuz Sektörde denge, güven ve istikrar sa lamak ve korumak; Sanat, kültür ve e itim alanlar ndaki projelere katk da bulunmak; Toplumsal sorunlar n çözümüne katk sa layabilecek sosyal sorumluluk projelerinde yer almakt r.

5 Güven bazen bir ad m önde olmakt r

6 4, 5 k saca selçuk ecza deposu 49 Y ll k Serüven, 49 Y ll k Baflar y l nda Konya'da kurulan Selçuk Ecza Deposu, bafllang çta bir aile flirketi yap s na sahipti. Faaliyete bafllad dönemde kadrosu sadece 10 kifli ve stoklar ndaki ürün çeflidi ise 500 adetti. Bugün yaklafl k çal flana, 2 milyar ABD dolar n n üzerinde y ll k ciroya ve yaklafl k farkl stok ünitesine sahip olan Selçuk Ecza Deposu A.fi., sa l k sektörü gibi çok önemli bir alanda, yaklafl k yar m as rd r baflar yla hizmet vererek ulaflt bugünkü konumunda, sektörde kendisine duyulan güvenin ve kazand baflar n n hakl gururunu yaflamaktad r. Üstlendi i sorumlulu un bilinciyle ecza depoculu unu ça n koflullar na uygun flekilde ileriye götürerek, iflinin her aflamas nda, en iyiyi ve kaliteyi yakalamak kararl l ve ilk günkü heyecan ile çal flmalar n sürdürmektedir. Denge, Güven ve stikrar Selçuk Ecza Deposu faaliyeti süresince ülkemizde yaflanan birçok siyasi ve ekonomik sorunlar ile say s z yasal düzenleme de iflikli inin ilaç sektörüne yans malar n n ve istikrars z pazar koflullar n n neden oldu u sorunlar özverili bir çal flma ile baflar yla aflabilmifltir. fiirket en zorlu dönemlerde bile en ak lc çözümleri üreterek sektörün güvenini kazanm fl, ilaç firmalar -ecza depolar -eczaneler üçgeninde denge unsuru olmufltur. Müflterileri Selçuk Ecza Deposu taraf ndan verilen sözün tutulaca n ; tedarikçileri ürünlerinin emniyette, alacaklar n n karfl l n n da haz r oldu unu; meslektafllar Selçuk Ecza Deposu'nun piyasaya veya kendilerine zarar verecek, ifl eti ine uymayacak bir tavr asla benimsemeyece ini; ifl ortaklar ise Selçuk Ecza Deposu ile çal flman n bir prestij oldu unu daima bilirler. Selçuk Ecza Deposu sektörde denge, güven ve istikrar unsuru olmak misyonunu üstlenmifl ve bunu kuruluflundan bu yana baflar ile devam ettirmifltir. Kazan lan güven ve bilinçli çal flma, beraberinde h zl ve sa l kl bir büyümeyi de getirmifl; fiirket sektördeki yerini her geçen y l daha da sa lamlaflt rm flt r. Hem tedarikçilere hem de eczanelere karfl her türlü sorumlulu u aile ortam n n s cakl ve ça dafl yönetim anlay fl n n ciddiyeti içinde 49 y l boyunca yerine getirmifltir. Küçük, yerel bir ecza deposuyken, 2006 y l sonunda As Ecza ile birlikte 26 ana flube, 72 bölge deposu, çal flan ile ülkemizin her bölgesindeki in üzerinde müflteriye hizmet götürebilen, ulusal pazara tamamen yay lm fl olan Selçuk Ecza Deposu, 49 y l baflar yla tamamlam fl ve Türkiye'de en yüksek güvenilirli e sahip flirketlerden biri haline gelmifltir.

7 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu k saca selçuk ecza deposu Dünya Standartlar nda Hizmet Selçuk Ecza Deposu, rekabeti hep centilmenlik kurallar içinde kabullenmifl; hiçbir zaman pazar koflullar n bozucu, di er firmalar n yaflama hakk n yok edici, dengesiz ve afl r ya kaçan giriflimlerde bulunmam fl, her zaman yap c olma yolunu seçmifltir. Ecza depoculu unu sadece bir kâr arac de il, sa l a hizmet veren bir kurum olarak gören Selçuk Ecza Deposu, 49 y lda oluflturdu u klasik depo çizgisini bozmadan, profesyonel yönetici kadrolar ile ça dafl ve at l mc, teknolojiye en h zl uyum sa layan ecza deposu olma vizyonunu sürdürmektedir. 2000'li y llarda organizasyon yap s n kurumsallaflma hedefi do rultusunda yeniden yap land rarak, kendisini gelecek y llara haz rlam flt r. H zl bir de iflim sürecinin yafland günümüzde, küreselleflmenin getirdi i rekabet koflullar na haz rl kl olabilmek için tüm kurulufllar n, bu de iflim ve ö renme sürecine ayak uydurmalar gerekmektedir. Selçuk Ecza, bu amaçla yabanc ülkelerdeki ecza depoculu u uygulamalar n yak ndan takip etmekte, çal flma yöntemlerini izlemektedir. Bir kuruluflun baflar s n n öncelikle kiflisel performans ve kaliteden geçti ine inanan fiirket, bu nedenle en büyük yat r m n daima insana yapmaktad r. Kurumsallaflma ve ça dafl flirket yaklafl m n benimseyen Selçuk Ecza Deposu, tüm dünyada oldu u gibi, profesyonel ve flirketi ile bütünleflmifl kadrolarla çal flmaktad r. fiirket bünyesinde y ldan fazla hizmet vermifl birçok yönetici ve çal flan n varl, hem baflar n n hem de karfl l kl güven, istikrar, dayan flma ve motivasyonun göstergesidir. Selçuk Ecza Deposu'nda baflar l personele her zaman ilerleme flans tan nmaktad r; bütün çal flanlara kendilerini gelifltirme olana sa lamak amac yla her düzeyde grup içi e itimler verilmektedir. Kaliteli ve güvenilir bir ekiple tak m ruhu içinde çal flma ilkesi, Selçuk Ecza Deposu'nu baflar ya tafl yan temel unsurlardan biridir. Müflteri Memnuniyeti Odakl Hizmet Anlay fl Ecza depoculu unda hizmet kalitesini belirleyen en önemli kavram müflteri memnuniyeti dir. Müflteri memnuniyeti, öncelikle ticari alanda etkili müflteri hizmetlerini gerektirmektedir. Daima en genifl ilaç çeflidi bulundurma ilkesiyle hareket eden Selçuk Ecza Depolar, stoklar nda genifl bir ürün yelpazesine yer vermektedir. Müflteri memnuniyetinin bir di er koflulu ise müflterilerine en uygun sat fl flartlar n sunmak, eczane siparifllerini do ru ve eksiksiz alarak en süratli flekilde müflterilerine ulaflt rmakt r. laç da t m ifllemlerinin her aflamas nda, geliflmifl ülkelerde oldu u gibi yi Da t m Metodu lkeleri (Good Delivery Practices) uygulanmaktad r. Siparifl al m ve aktar m n n tamam n bilgisayar ortam nda, en güvenilir ve en h zl flekilde gerçeklefltiren fiirket'in en büyük yat r mlar ndan biri de bilgi ifllem a na yap lm flt r. Ecza depoculu unda ihtiyaç duyulan yaz l mlar n gelifltirilmesi ve kullan lmas ile otomasyona büyük önem verilir. fiirket al nan sipariflin en k sa sürede, iyi da t m metodu ilkelerine uygun olarak ve eksiksiz flekilde eczaneye teslimi için 2.000'e yak n araç ve motosikletiyle kesintisiz hizmet sunmaktad r. laç da t m hizmeti, fiirket taraf ndan Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde, gece gündüz sürdürülmekte ve en uç noktadaki eczaneye bile ulafl lmaktad r. So uk zincir normlar na uygun olarak sevk edilmesi gereken ilaçlar her flubede, titizlikle so uk hava odalar nda depolan p so uk zincir kurallar na göre sevk edilmektedir. Selçuk Ecza Deposu'nun hizmet anlay fl, " laçlar n fiyat, miad ve bilgilendirme konular nda yeterli düzeyde bilgi ak fl ", "Sorunlara çabuk ve do ru çözümler üretebilme" ve "Güven ve dürüstlü e dayal bir ticari iliflkinin neticesinde müflterilerle bütünleflebilme" gibi müflteri memnuniyetini sa lamaya yönelik temeller üzerine kurulmufltur.

8 6, 7 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Yönetim 49 y l önce temellerini att m küçük ve yerel bir flirketin geliflerek bugünkü yap s na kavuflmas ve sonuç olarak yat r mc lardan gördü ü yo un taleple halka aç k bir flirket haline gelmesi benim için 2006'y daha da anlaml k lmaktad r. Sermaye piyasas kurallar na tabi olman n getirdi i disiplin ve prensiplerin, vizyonumuzda yer alan uluslararas bir oyuncu olma hedefimizle birebir örtüfltü üne inanmaktay m. Ahmet Keleflo lu Yönetim Kurulu Baflkan

9 Güven bazen güler yüzdür

10 8, 9 yönetim kurulu baflkan n n mesaj

11 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu yönetim kurulu baflkan n n mesaj Selçuk Ecza Deposu, bugüne kadar pek çok ilk e imza atm fl, ifl ahlak na ve eme e sayg duymufl, flartlar ne olursa olsun daima mükemmelli e adanm fl bir kurum olarak var olmay ilke edinmifltir. Say n Hissedarlar m z, laç sektörü son y llarda bütün dünyada h zl bir büyüme süreci yaflamaktad r. Ortalama insan ömrünün uzamas na ba l olarak yafll nüfusun artmas, yeni ürünlerin pazara sunulmas, jenerik ilaçlar n geliflmesi, sosyal güvenlik kurumlar kapsam n n genifllemesi ve yayg nlaflmas, biyolojik araflt rmalar n ve biyo-teknolojik geliflmelerin h zlanmas gibi etkenler kuflkusuz bu sürece katk da bulunmaktad r. Dünya pazar ndaki büyümeye paralel olarak, Türkiye'deki ilaç sektörü de büyümektedir. laç üretiminde kalite bak m ndan AB ülkeleri seviyesine ulaflan sektörümüz, en fazla yat r m yap lan ve yabanc sermayenin en çok ilgi gösterdi i alanlardan biri olma özelli ini sürdürmektedir. Yat r mlar n artmas yla sektördeki stratejik ortakl klar, sat n alma ve birleflmeler de artm flt r. Ancak serbest eczane pazar nda önemli bir büyümenin yafland 2005 y l n n ard ndan, 2006 y l n n ilaç sektörü için kolay bir y l oldu unu söylemek mümkün de ildir. Mali piyasalardaki dalgalanmalara ba l olarak YTL'de yaflanan de er kayb sonras nda, uygulamada olan Referans Fiyat Sistemi uyar nca, yap lmas gereken fiyat ayarlamas n n gecikmeli olarak ve üç aflamada gerçeklefltirilmesi, üretici firmalar n yan s ra ecza depolar n da etkilemifltir. Di er yandan ülke genelinde hizmet veren ecza depolar, yap lar itibar yla yüksek operasyonel maliyetlere katlanmak zorundayken, geri ödeme sisteminde yaflanan gecikmeler nedeniyle eczaneleri de desteklemek durumunda kalm fllard r. laç sektörünün sa l kl bir flekilde ifllemesinin ilk koflulu, eczanelerin sa lam bir mali yap ya sahip olmas ve geri ödeme sisteminin aksamadan ifllemesidir. Eczanelerin ve sektörün s k nt lar na kulak verilmesi, ilaç sektörünün gelece i aç s ndan hayati önem arz etmektedir y l na dair bir de erlendirme yaparken, benim için çok büyük de er tafl yan bir geliflmeyi atlamam mümkün de ildir. 49 y l önce temellerini att m küçük ve yerel bir flirketin geliflerek bugünkü yap s na kavuflmas ve sonuç olarak yat r mc lardan gördü ü yo un taleple halka aç k bir flirket haline gelmesi benim için 2006'y daha da anlaml k lmaktad r. Halka aç lman n mutlulu u ve gururuyla, hayat ma yön veren çal flma flevkim, kurucusu oldu um Selçuk Ecza Deposu'nun art k yat r mc lara hesap vermekle yükümlü, fleffaf bir yap ya kavuflmas yla daha da artm flt r. Sermaye piyasas kurallar na tabi olman n getirdi i disiplin ve prensiplerin, vizyonumuzda yer alan uluslararas bir oyuncu olma hedefimizle birebir örtüfltü üne inanmaktay m. Selçuk Ecza Deposu, bugüne kadar pek çok ilk e imza atm fl, ifl ahlak na ve eme e sayg duymufl, flartlar ne olursa olsun daima mükemmelli e adanm fl bir kurum olarak var olmay ilke edinmifltir. Selçuk Ecza Deposu, çal flmalar na bundan sonra da ayn ilkeler do rultusunda devam edecektir. Yolumuz aç k olsun! Sayg lar mla, Ahmet Keleflo lu Yönetim Kurulu Baflkan

12 10, 11 genel müdür ün mesaj Türkiye'de halka aç lan ilk ecza deposu olarak, 49 y lda kazanm fl oldu umuz bilgi birikimi ve tecrübemiz çerçevesinde yaratt m z de eri hissedarlar m zla paylaflmaktan k vanç ve gurur duyuyoruz.

13 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu genel müdür ün mesaj De erli Hissedarlar m z ve fl Ortaklar m z, Yüksek katma de er yaratan ilaç endüstrisi son y llarda küresel ekonomide öne ç kan sektörler aras nda yer almaktad r. Yeni ilaç üretimi için araflt rma maliyetlerinin yüksek olmas nedeniyle Türk firmalar halen daha ziyade eflde er ilaç üretimi ve lisansl ilaç sat fl gerçeklefltirmektedir. Önceden Sa l k Bakanl ve ilaç firmalar n n pazarl klar sonucu belirlenen fiyatlar, flimdi befl Avrupa ülkesi baz al narak belirlenmekte ve en ucuz fiyat n oldu u Yunanistan pazar n n fiyatlar emsal olarak al nmaktad r. Böylece ilaç fiyatlar n n belirlenmesi ilaç fiyat kararnamesi ile sistematik bir tabana oturtulmufltur. Di er yandan SSK, Ba - Kur ve Emekli Sand 'na ba l sigortal lar n Sosyal Güvenlik Kurumu çat s alt nda toplanmas ve Sa l k Bakanl 'n n eflde er ve daha ucuz ilaçlar teflvik eden düzenlemeleri nedeniyle jenerik ürünlerin sat fllar nda art fl kaydedilmektedir. 10 Ekim 1958 tarihinde Konya'da kolektif flirket olarak kurulan ve 1970 y l nda anonim flirkete dönüflen Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.fi., dinamik yap s yla k sa sürede sektörde öne ç km flt r y l nda stanbul, 1977 y l nda da Adana flubesini açarak 70'li y llarda Türkiye'de ilk defa çok flubeli ecza deposu yap s n kazanm flt r. Ayn y llarda Ankara, Antalya, Bursa gibi merkezlerde bölge müdürlükleri bürolar n devreye sokarak, hizmet götürdü ü eczane say s n h zla art rm flt r y l nda As Ecza Deposu nu kurarak ikinci bir isimle de hizmet vermeye bafllam flt r. Selçuk Ecza Deposu, iletiflim ve teknoloji alan nda yaflanan geliflmeleri yak ndan takip ederek eczanelere en iyi hizmeti vermede her zaman öncülük etmifltir. Bu do rultuda 1960 y l nda eczaneleri telefonla arayarak siparifl almaya bafllayan fiirketimiz, teleksle siparifl al m na 1970'te, faks kullanmaya 1984'te bafllam flt r y l nda sat fl elemanlar, dizüstü bilgisayarlarla ald klar sipariflleri modem vas tas yla depolar m za iletmeye bafllam fllard r. Eczanelerin ihtiyaçlar na daha k sa sürede cevap verebilmek amac yla 1995 y l nda motorlu kuryeler oluflturan ilk flirket de Selçuk Ecza Deposu olmufltur y l nda ise internet üzerinden on-line siparifl al m na geçilmifltir. Bunlar n hepsi fiirketimizin sektördeki öncülü ünü gösteren uygulamalar olmakla birlikte, san r m hepsinden önemlisi Türkiye'de halka aç lan ilk ecza deposu olarak, 49 y lda kazanm fl oldu umuz bilgi birikimi ve tecrübemiz çerçevesinde yaratt m z de eri yat r mc larla paylaflmay seçmifl olmam zd r. Ülkemizde ve sektörümüzde, 49 y l içinde zaman zaman karfl karfl ya kald m z ekonomik ve siyasi aç dan istikrars z dönemlere ra men fiirketimiz her zaman ve her koflulda ekonomi kurallar n n d fl na ç kmadan denge unsuru olmufl, öncü görevini yerine getirmifl ve istikrar n sürdürerek bugünkü baflar s na ulaflm flt r. Selçuk ve As Ecza Depolar, baflar l hizmet grafi i içinde yoluna devam ederken, günümüzün etkin metodu olan Toplam Kalite kriterlerini y llar öncesinden uygulamaya bafllam flt r. Çal flanlar ile bütünleflen bir yönetim örne i sergilemifl, yeniliklere ve teknolojik geliflmelere zaman nda uyum sa lam fl, kaliteli hizmet anlay fl na önem vermifl ve kurumsallaflm flt r. Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.fi y l nda konsolide 3,15 milyar YTL ciro ve 97,3 milyon YTL net kâr elde etmifltir sonunda %32,9 olan pazar pay n 2006 y lsonu itibar yla %33,8'e ç karan fiirketimizin, 2006 y lsonunda, yaklafl k çal flan ve 26's ana depo, 72'si bölge deposu olmak üzere ülke sath na yay lm fl toplam 98 adet deposu bulunmaktad r. Önümüzdeki befl y lda, öncelikle halka aç lma ve sermaye piyasas mevzuat na tabi olman n getirdi i yükümlülükleri, kendi özdisiplin anlay fl m zla birlefltirerek kurumsallaflma sürecinde avantaj olarak kullanmay hedeflemekteyiz. Halka aç lma s ras nda da üzerinde durdu umuz yurtd fl aç l mlar konusunda inceleme ve de erlendirmelerimizi sürdürmekteyiz. Di er yandan 2007 y l nda 100 flube hedefimize ulaflm fl olaca z. Gerek eczaneler, gerek tedarikçilerimiz, gerekse kamuoyu nezdinde dengeli, güvenilir ve istikrarl s fatlar yla tan mlanan bir flirket durumunday z. Önümüzdeki dönemlerde öncelikli amac m z tedarikçilerimiz, müflterilerimiz, ifl ortaklar m z ve çal flanlar m z nezdinde bu üç nitelik çerçevesinde oluflan flirket alg lamas n korumak ve bunlar n yan na yat r mc s na kazand ran flirket niteli ini de eklemektir. Sayg lar mla, M. Sonay Gürgen Genel Müdür

14 12, 13 yönetim kurulu Ahmet Keleflo lu Yönetim Kurulu Baflkan M. Sonay Gürgen Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Genel Müdür Naz m Karpuzcu Yönetim Kurulu Üyesi Nezahat Keleflo lu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Y lmaz Yönetim Kurulu Üyesi brahim Haluk Ö ütçü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akcan Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Keleflo lu Yönetim Kurulu Baflkan Nezahat Keleflo lu Yönetim Kurulu Üyesi

15 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu yönetim üst yönetim M. Sonay Gürgen Genel Müdür Mehmet Y lmaz Genel Müdür Yard mc s brahim Haluk Ö ütçü Genel Müdür Yard mc s Ali Akcan Mali fller ve Finansman Koordinatörü M. Sonay Gürgen Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, Genel Müdür Naz m Karpuzcu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Y lmaz Yönetim Kurulu Üyesi brahim Haluk Ö ütçü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Akcan Yönetim Kurulu Üyesi

16 14, 15 tarihçe kilometre tafllar 1958 Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.fi. 10 Ekim 1958 tarihinde Konya'da kolektif flirket olarak kuruldu Yurtd fl na giderek Avrupa'daki ecza depoculu u hakk nda gözlemler yapan Ahmet Keleflo lu, Konya'ya yeni fikir ve stratejilerle döndü. Bu fikirler do rultusunda Konya'da yepyeni ve o günler için çok modern bir depo infla edildi Kolektif olan flirket yap s anonim flirkete dönüfltürüldü. Bu y llarda, Selçuk Ecza Deposu Bat 'da Adapazar, Eskiflehir, Afyon; Güney'de Antalya, Isparta, Burdur ve Güneydo u'da Adana, Gaziantep, Mersin illerine hizmet vermeye bafllad Ekonominin ve ilaç sanayiinin merkezi konumunda olan stanbul'da, Gayrettepe semtinde bir flube aç ld. Böylece Selçuk Ecza, sektörün nabz n tutma ve geliflme konusunda önemli bir ad m atm fl oldu. Küçük, yerel bir ecza deposuyken, 2006 y l sonunda As Ecza Deposu ile birlikte 26 ana flube, 72 bölge deposu, çal flan ile ülkemizin her bölgesindeki yaklafl k müflteriye hizmet götürebilen, ulusal pazara tamamen yay lm fl olan Selçuk Ecza Deposu, 49 y l baflar yla tamamlam fl ve Türkiye'de en yüksek güvenilirli e sahip flirketlerden biri haline gelmifltir Adana flubesi hizmete girdi. Selçuk Ecza Deposu bu ad m yla, sektörün çok flubeli ilk ecza deposu olma unvan n kazand. Rekabetçi pazar koflullar nedeniyle grubun ikinci deposu olarak stanbul/mecidiyeköy'de As Ecza Deposu kuruldu. Her iki depo da hizmetlerini ülke düzeyinde yayg nlaflt rmak amac yla 1990'l y llarda flubeleflme çal flmalar na devam etti. Selçuk Ecza ve As Ecza'n n depo say s 10'a ulaflt. Selçuk Ecza ve As Ecza'n n depo say s 20'yi aflt. Toplam ecza deposu say s 40'a ulaflt. Toplam ecza deposu say s 54'e ulaflt. Selçuk Ecza Grubu 1958 y l ndan günümüze dek devam ettirdi i dengeli ve istikrarl büyüme politikalar sonucunda 26 ana depo ve bunlara ba l 57 bölge deposu ile ülkenin en uzak köflesindeki eczaneye bile hizmet verebilme olana na kavufltu Selçuk Ecza'n n %20,01'i halka arz edilerek MKB'ye kote edilen ilk ecza deposu oldu.

17 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu tarihçe ilkler 1960 Eczaneler telefonla aranarak siparifl al m na baflland laçlar depolarda reyon sistemi ile haz rlanmaya baflland Bölge Müdürlükleri oluflturulmaya baflland ve bölgelere bürolar kurularak depolarla iletiflim sa land. Selçuk Ecza Deposu, iletiflim ve teknoloji alan nda yaflanan geliflmeleri yak ndan takip ederek eczanelere en iyi hizmeti vermede her zaman öncülük etmifltir Elektronik, mekanik fatura ve muhasebe makineleri kullan lmaya baflland. Teleks kullan larak siparifl al nmaya baflland. stanbul flubesinin faaliyete geçmesiyle çok flubeli depoculu a geçildi. Eczac larla iletiflimi h zland rmak ve etkinlefltirmek üzere müflteri temsilcilikleri oluflturuldu. Eczaneleri ilaç sat fl koflullar ile ilgili bilgilendirmek amac yla kampanya kitapç klar haz rlanarak da t lmaya baflland Depolarda tatil günleri de hizmet verilmeye baflland Faks ile siparifl al nmaya baflland Eczanelerin ihtiyaçlar na daha k sa sürede cevap verebilmek amac yla moto-kuryeler oluflturuldu. Sat fl elemanlar taraf ndan eczanelerden al nan siparifller dizüstü bilgisayarlar ve modem arac l yla depolara iletilmeye baflland Siparifller barkod okuyucular ile haz rlanmaya baflland Eczanelere daha s k ve seri hizmet verebilmek amac yla dar bölge sistemi ile sat fl teflkilat organizasyonu oluflturuldu Fiyat kitapç klar haz rlanarak barkod numaralar yla birlikte eczanelere da t lmaya baflland. Uç bölgelerdeki eczanelere en yak n ba lant y kurmak amac yla ana flubelere ba l bölge depolar kurulmaya baflland. nternet yoluyla, on-line ortamda, eczanelerden siparifl kabul edilmeye baflland fiubeler ve ba l depolar, bilgisayar a yla on-line sisteme dahil edildi ve sürekli bilgi ak fl sa land. SMS sistemi ile merkez ile sat fl teflkilat aras nda eflzamanl iletiflim sa land Halka aç lan ilk ilaç da t m flirketi oldu.

18 16, 17 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu laç Da t m Sektörü Selçuk Ecza Deposu faaliyeti süresince ülkemizde yaflanan birçok siyasi ve ekonomik sorun ve say s z yasal düzenleme de iflikli inin ilaç sektörüne yans malar n n, ayr ca istikrars z pazar koflullar n n neden oldu u sorunlar özverili bir çal flma ile baflar yla aflabilmifltir. fiirket en zorlu dönemlerde bile en ak lc çözümleri üreterek sektörün güvenini kazanm fl, ilaç firmalar -ecza depolar - eczaneler üçgeninde denge unsuru olmufltur.

19 Güven bazen bilgi ve deneyimdir

20 18, 19 dünyada ve türkiye de ilaç da t m sektörü Türkiye serbest eczane pazar, 2006 y l nda bir önceki y la göre %4,7 büyümüfl ve pazar büyüklü ü, üretici fiyatlar yla 6,9 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. IMS tahminlerine göre 2010 y l nda pazar n 10 milyar ABD dolar seviyesine ulaflmas beklenmektedir. laç Da t m Kanallar Geniflliyor Türkiye'deki da t m kanallar sistemi, dünyadaki yap ile büyük ölçüde örtüflmektedir. Buna göre, ilaç da t m uluslararas flirketler, ulusal flirketler, bölgesel flirketler ve kooperatiflerce yap lmaktad r. Son y llarda dünya ilaç sektöründe yaflanan konsolidasyon, ilaç da t m kanallar n da etkilemifl, ilaç tüketiminin yo un oldu u ülkelerde ilk üç da t c n n pazar paylar %60-70'in üzerine ç km flt r. Avrupa'da 1991 y l nda en büyük üç da t m kanal n n pazar pay %25 iken 2003'te bu oran %67'ye yükselmifltir. Türkiye'de ise, 1995 y l nda en büyük üç ilaç da t m kanal n n pazar pay %37 seviyesindeyken bu oran 2006 y l nda %85 civar na ulaflm flt r. Bafll ca büyük pazarlarda, toptan ilaç da t c lar pazardaki sat fllar n ortalama %80'ine arac l k etmektedir. Dünya genelinde ise, pazardaki sat fllar n %73'ünün, toptan ilaç da t c lar üzerinden gerçekleflti i tahmin edilmektedir. Avrupa ve ABD'de ilaç da t m ndaki yo unlaflma, birleflme ve devralmalar yoluyla gerçekleflirken, Türkiye'de ekonomik krizler ve artan rekabet sonucu ana oyuncular yeniden yap lanmaya gitmifl, sektördeki yo unlaflma tamamlanm flt r. Sektörde önemli say labilecek ölçekteki oyuncu say s 10'un alt ndad r.

21 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu ilaç da t m sektörü y llar aras nda ABD dolar baz nda y ll k ortalama %20 büyüyen serbest eczane pazar, 2006 y l nda bir önceki y la göre %4,7 büyümüfl ve pazar büyüklü ü, üretici fiyatlar yla 6,9 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Ne var ki, kifli bafl na ilaç tüketimi yaln zca 95 ABD dolar seviyesindedir. Endüstri kaynaklar na göre 2010 y l nda Türkiye ilaç da t m pazar n n yaklafl k olarak 10 milyar ABD dolar seviyesine yaklaflmas beklenmektedir (IMS tahminlerine göre). Üretici Fiyatlar yla laç Pazar (Eczane) (Milyar Abd Dolar ) , , , , , , ,32 (kaynak: ms)

22 20, 21 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu 2006 Y l Faaliyetleri Selçuk Ecza Deposu sektörde denge, güven ve istikrar unsuru olmak misyonunu üstlenmifl ve bunu kuruluflundan bu yana baflar ile devam ettirmifltir. Kazan lan güven ve bilinçli çal flma, beraberinde h zl ve sa l kl bir büyümeyi de getirmifl; fiirket sektördeki yerini her geçen y l daha da sa lamlaflt rm flt r.

23 Güven bazen aile olmakt r

24 22, 'ya genel bak fl Selçuk Ecza, halka aç lma ve sermaye piyasas mevzuat na tabi olman n getirdi i yükümlülükleri, kendi öz disiplin anlay fl yla birlefltirerek kurumsallaflma yönünde bir avantaj olarak kullanmay hedeflemekte, yurtd fl nda ilaç da t m konusunda yat r m olanaklar n araflt rmaktad r. Zorlu Ama Baflar l Bir Y l 2006 y l n n May s ve Haziran aylar nda ekonomide yaflanan dalgalanma neticesinde, döviz kurlar n n hareketlili inden ilaç sektörü de do rudan etkilenmifltir. Referans fiyat sistemi uyar nca ilaç fiyatlar Türk paras ndaki de er kayb nispetinde art r lm fl, ne var ki fiyat zamm n n kademeli olarak yap lmas sonucunda baflta imalatç lar olmak üzere tüm sektörün beklentileri afla ya çekilmifltir. Bileflik olarak %15 seviyesine ulaflan art fl n fiyatlara tam olarak yans mas Eylül ay n bulmufl, bu da do al olarak sektöre olumsuz yans m flt r. Ancak Selçuk Ecza, sektörel geliflmeleri dengeli ve tutarl bir yönetim politikas yla takip etmifl, pazar pay n art rarak dinamik bir büyüme süreci yaflam flt r. Son y llarda sat fllar, flube say s, araç filosu, personel say s bu çerçevede kayda de er bir art fl göstermifltir. fiube say s As Ecza ile birlikte 2006 sonu itibar yla 98'e ulaflan fiirket, k sa bir süre içinde 100 flubeye sahip olacakt r. Mevcut flube ve lojistik a ile pazar ve/veya pazar pay büyümesinin getirebilece i sat fl hacmindeki art fllar, önemli bir süre mevcut yat r mlarla karfl lanabilecektir. Ülkemizde kifli bafl na düflen ilaç tüketimi halen çok düflüktür. Büyüyen bir ekonomi olarak Türkiye'deki ilaç tüketiminde art fl olmas kaç n lmazd r. Di er yandan sosyal güvenlik reformlar uzun vadede sa l k sektörünün daha etkin ifllemesini temin edecek, bu da geniflleyen bir pazar beraberinde getirecektir. Halka Aç lma ve Piyasalar Selçuk Ecza Deposu için 2006 y l n n en önemli geliflmesi kuflkusuz ki halka aç k bir flirket haline gelmesi olmufltur. Halka aç lma öncesi haz rl k süreci, belirli bir ölçüde yeniden yap lanmay gerektirmifl, yap lan revizyonlar fiirket'e güç katm flt r. Selçuk Ecza, halka aç lma ve sermaye piyasas mevzuat na tabi olman n getirdi i yükümlülükleri, kendi öz disiplin anlay fl yla birlefltirerek kurumsallaflma yönünde bir avantaj olarak kullanmay hedeflemekte, yurtd fl nda ilaç da t m konusunda yat r m olanaklar n araflt rmaktad r. Selçuk Ecza her zaman mali yap s kuvvetli ve kredibilitesi yüksek bir kurulufl olmufltur. Gerek tedarikçiler ve eczaneler, gerek bankac l k camias nezdinde itibar yüksektir. Güçlü finansal yap s sayesinde kuruluflundan bu yana kârl bir flirket olmufltur.

25 selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu 2006 y l faaliyetleri sat fl ve pazarlama Baflar lar n sürekli k lmak için sadece bugünü de il yar n da planlayan Selçuk Ezca Deposu'nun hedefi, gelecek y llarda da büyümeyi sürdürmek, ulusal s n rlar n ötesinde yat r m olanaklar n araflt rmak ve de erlendirmektir. Deneyimlerle Zenginleflen Kaliteli Hizmet Anlay fl Müflteri odakl yap s ve müflterilerine sa lad güvenle ön plana ç kan Selçuk Ecza Deposu, 49 y ld r sektöre hizmet vermektedir. En fazla ürün çeflidini sunmay amaçlayan fiirket, eczanelere ihtiyaçlar n zaman nda ve en sa l kl flekilde yetifltirme konusunda büyük titizlik göstermektedir. Yayg n hizmet a, so uk zincir kurallar na uygun da t m garantisi ve deneyimli personeliyle daima kaliteli ve güler yüzlü hizmet sa lamaktad r. Selçuk Ecza uluslararas denetime aç k, halka arz olmufl bir firmad r. Öncü kurulufl olarak sektörel geliflmeleri yak ndan takip etmekte, yeni teknoloji ve uygulamalarda bafl çekmekte ve her türlü geliflme hakk nda eczaneleri bilgilendirmeyi mesleki sorumluluk olarak görmektedir. Üç ayda bir flube müdürleri, alt ayda bir sat n alma, muhasebe ve sat fl müdürlerine yönelik flirket içi e itimlerle personel kalitesini ve hizmet anlay fl n gelifltirmektedir. Yeni Geliflmeler, Yeni Stratejiler Türkiye pazar dünyada en çok büyüyen 10 pazar içindedir. Konjonktürel geliflmelere ba l olarak Selçuk Ecza da da t m n ve hizmet kalitesini art rmaktad r. Her y l bir önceki y la göre daha çok büyüyen fiirket'in hedefi, müflteri kitlesini oluflturan eczanelere en kaliteli hizmeti vermektir. Selçuk Ecza 2006 y l nda halka aç lm fl olmakla birlikte, halka arz n hemen sonras nda Yat r mc liflkileri Birimi'ni kurmufl, bu ifli fiirket içinden bir personelin yürütmesinden ziyade, profesyonel bir yöneticiyi ifle almay tercih etmifltir. Kurumsal Yönetim lkeleri'nin sermaye piyasalar ndaki öneminin fark ndad r ve ilkelere uyum konusunda çal flmalara bafllam flt r. Son y llarda yaflanan küresel geliflmeler ve devlet politikalar ndaki de ifliklikler, sektörde ve fiirket içinde özellikle sat fl ve pazarlamay etkilemektedir. Selçuk Ecza bu politikalara uygun stratejik de ifliklikleri düzenli olarak hayata geçirmekte, uygulanan yeni stratejilerin fiirket'in pazar pay na ve büyümesine olumlu yans d n gözlemlemektedir. Selçuk Ezca Deposu'nun hedefi, gelecek y llarda da büyümeyi sürdürmek, ulusal s n rlar n ötesinde yat r m olanaklar n araflt rmak ve de erlendirmektir.

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı