Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att"

Transkript

1 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST Abonelik ve Reklam için Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :42 EYLÜL 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 1 TL e-posta: Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay n Ak Parti Gaziosmanpafla lçe Baflkan ve stanbul l Genel Meclisi üyesi iken hayalini kurdu u ve yap lmas için giriflimlerde bulundu u seçim vaatlerinden biri olan Türkiye nin Ak ll Hastane lerinden birisi olan Baflkan Remzi Ayd n, her derne in program na kat l yor Büyük Osmanl Sosyal Yard mlaflma E itim ve Kültür Derne i Kad n Kollar n n Yeflilp nar Lale Dü ün Salonu nda han mlar için düzenledi i kahvalt program nda Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, dernek yöneticileri ve han mlarla bir araya geldi. 24 te MES AD, 20. yafl Merter Moda Festivali gerçekleflti 15 te 600 yatakl Devlet Hastanesi nin temeli Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu nun da kat ld görkemli bir törenle at ld. 20 de EM NEV M TRABZON DA TAPU DA ITTI 8 de ÖNS AD IN lk konu u Ömer Bolat oldu 17 de Gaziosmanpaflal lar Zab tan n Kald r m flgallerine müdahalesinden memnun 29 da ALFA METAL, Sektöründe ilk 3, SO Kriterlerinde ilk 1000 içinde 22 de Baflkan Usta dan; gençlere burs müjdesi Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan yap - lan Gençlik Park, U ur Ifl lak n verdi i muhteflem bir konserle aç ld. 4 te KOSGEB ve ESDER den Esnafa 100 B N TL Uygulamal giriflimcilik e itimi kay tlar devam etmektedir. 8 Ekim 2014 tarihinde 70 saatlik e itim bafllayacakt r. 17 de Ethem Sancak: Dik dur e ilme bu millet seninle laf ile olmaz Sayfa 7 de

2 2 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni SUR Ç GURUBU sezona SUR Ç D VAN TOPLANTILARI ile bafll yor stanbul Suriçi Grubu sezonunu kuruldu u günden beri ilk defa düzenleyece i SUR Ç D VAN TOPLANTILARI ile bafllat yor. SUR Ç PLATFORMU ad ile kuruldu u ilk günden beri 500 ile 1000 kifli aras nda misafirle 100 lerce toplant ya ev sahipli i yapan ve Türkiye gündeminde söz sahibi ve Türkiye yi yöneten kiflileri konuk eden stanbul Suriçi Gurubu Derne i iyilerle iyileri buluflturmay amaçlad bu toplant lara da kald yerden devam edecek. SUR Ç Gurubu Derne i Genel Nedim AB Baflkan Nedim AB SUR Ç D - VAN TOPLANTILARI format hakk nda bilgi verdi ve ilk konuklar n n T KA Baflkan Serdar Çam olaca n belirtti. Baflkan Nedim Abi, ülkemizde yaflanan olaylarla ilgili flunlar söyledi: Türkiye Cumhuriyetinin 2023 hedeflerine ulaflmas n isteyen milletimiz Cumhurbaflkanl na Recep Tayyip Erdo an seçerek istikrarl, kalk nan, onurlu ve söz sahibi bir ülkeden yana oldu unu göstermifltir. Milletimiz gibi düflündü ümüz ve destekledi imiz bu sürecin ard ndan T.C. Baflbakan olan Ahmet Davuto lu nun da en büyük destekçisi ve yard mc s olmay sürdürece iz. Ne kadar do ru bir yerde durdu- umuzu ve taraf oldu umuzu da 101 gündür Irak ta rehin tutulan 46 vatandafl m z n tek birinin burnu bile kanamadan kurtar lmas ve Türkiye nin büyük devlet oldu unun ispatlanmas göstermektedir. T.C Cumhurbaflkan ve mevcut hükümeti gö sümüzü kabartt ve hayal edemedi imiz projeleri gerçeklefltirmeye devam etti i sürece bizimde deste imiz kesintisiz artarak devam edecektir Nedim Abi Suriçi Toplant lar ile ilgili flunlar söyledi: Bilindi i üzere Suriçi toplant lar sezon süresince her ay önemli bir ismi konuk ald m z 500 ile 1000 kifli aras nda misafirle gerçekleflen SUR Ç STANBUL TOP- LANTILARI. Her Cuma sabah Suriçi yönetim kurulu ve bir konukla yaklafl k kifli ile gerçekleflen sabah kahvalt s. Sal akflamlar gençlik kollar n n düzenledi i ve bir konuflmac n n kat ld kiflinin kat ld gençlikle söylefli toplant lar. Kad n kollar m z n her ay düzenledi i ve kifli ve sadece bayan konuk ve misafirlerin kat ld STANBUL HANIMEFEND LER TOPLAN- TILARI bu sezonda devam edecektir. Bu toplant lara ilave olarak çok seçkin 70 kifliyi aflmayan misafir ve Türkiye de söz sahibi ve fikirleri ve uygulamalar ile ülkemize ve dünyaya yön veren isimlerden birisinin konuk olarak kat laca SUR Ç D VAN TOPLANTISI düzenleyece iz. Bu sezonun ilk toplant s da SU- R Ç D VAN TOPLANTISI ve konu umuz Türkiye yi dünyada en iyi tan tan Türkiye ve Dünyadaki eserlerimize de erlerimize sahip ç - kan müflterek kültür co rafyam z baflta olmak üzere befl k tada proje ve faaliyetlerine devam eden Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl T KA Baflkan Dr. Serdar Çam bey olacak dedi. Dr. Serdar Çam kimdir: Eylül 2002-A ustos 2009 tarihleri aras nda yedi y l süresince, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n TBMM deki makam nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yapt. A ustos 2009 tarihinden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Mehmet Ali fiahin in Özel Kalem Müdürlü ü görevini yürütmekte olan Dr. Çam, y llar aras nda, Türkiye de ve yurtd fl nda özel flirketlerde üst düzey yönetici olarak çal flt. Çeflitli üniversitelerde uluslararas yat - r m, uluslararas ticaret ve yönetim dersleri verdi. Orta Do u Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü nden mezun olan Dr. Çam, Boston Üniversitesi nden flletme alan nda yüksek lisans, Marmara Üniversitesi nden ise Uluslararas Pazarlama alan nda doktora dereceleri ald. Dr. Çam, babas n n D fliflleri Bakanl ndaki görevi nedeniyle ilkö renimini Libya ve Fransa da, ortaö renimini ise Lefkofla Türk Maarif Koleji nde tamamlad. Baflkan Dr. Çam ngilizce, Frans zca ve Almanca dillerini bilmektedir. 30 Mart 1966 Ankara do umlu olan Dr. Serdar Çam, evli ve 3 çocuk babas d r. Dr. Serdar Çam Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: HONDA PLAZA ARTI TEL: ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt No:12/11 G.O.P.

3 Tüm Dost ve Müflterilerimizin Kurban Bayram n Kutlar z... Lezzetin Doruk Noktas Aileniz ve dostlar n zla huzuru, lezzeti birlikte yaflad n z de iflmeyen adres... Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 28 Gaziosmanpafla STANBUL ALO PAKET & REZERVASYON TELEFONLARI Tel:

4 4 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni Baflkan Usta dan; gençlere burs müjdesi Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan yap lan Gençlik Park, U ur Ifl lak n verdi i muhteflem bir konserle aç ld. Gaziosmanpafla Gençlik Park muhteflem bir törenle hizmete aç ld. Gençlik Park n n aç l fl ve 30 A ustos Zafer Haftas dolay s yla gerçeklefltirilen programda U ur Ifl lak, Gaziosmanpaflal lara bir konser verdi. Aç l fl törenine Gaziosmanpafla Kaymakam vekili Ali Uslanmaz, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Cumhuriyet Baflsavc s Ahmet Akkaya, AK Parti lçe Baflkan Av. fiahin Pirdal, belediye baflkan yard mc lar ve ilçe protokolü kat ld. USTA, ÖNCE PARKIN Ç NDE YER ALAN fier FE BACI ANITI AÇTI Gençlik Park aç l fl ndan önce parktaki fierife Bac An t n n aç l fl n yapan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, ülkemizin ba ms zl u runa can n vermifl bir milli kahraman n ad n yaflatman n kendileri için ne kadar önemli oldu una de- indi. Gaziosmanpaflal lar n yo un ilgi gösterdi i aç l fl program nda bir konuflma yapan Baflkan Usta, Bugün burada, stanbul un en büyük yeflil alanlar ndan biri olan Gaziosmanpafla Gençlik Park m z n aç l fl n gerçeklefltirmek ve 30 A ustos Zafer Bayram kutlamak için bir araday z. lçemizde De iflim Bafll yor bafll alt nda yapt m z çal flmalar n çok önemli bir parças olan Gençlik Park - m z sizlerin kullan m na sunaca z diyerek sözlerine bafllad. 78 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Gençlik Park n n stanbul un en büyük yeflil alanlar ndan biri oldu unu vurgulayan Baflkan Usta, Bugün Gençlik Park - m z sizlerin hizmetine sunuyoruz. Gençlik Park m z bulundu u alan itibari ile 78 bin metrekare bir alana sahiptir. Gençlik Park m zda çocuk oyun gruplar, çocuk macera park, 2 sosyal tesis, su havuzlar, koflu parkurlar, 1 futbol sahas, 1 basketbol sahas, çocuklar m z için bir su oyunlar park ile, ayn zamanda içinde 5 bine yak n a ac ile stanbulumuzun en önemli parklar ndan biri haline gelmifltir. Tabi park m zda Soma flehitlerimizi de unutmad k. Soma flehitlerimiz an s na park m za 301 adet meyve a ac dikerek flehitlerimizin aziz hat ras n yaflatt k. diye konufltu. Baflkan Usta, Gençlik Park yla ilgili bir aç klama daha yaparak, Bu park m z n ad n ilk defa halk m z n seçti i bir Cumhurbaflkan olmas dolay s yla, Say n Cumhurbaflkan m z Recep Tayyip Erdo an a atfederek, Recep Tayyip Erdo an Gençlik Park olarak de ifltirmek istiyoruz. dedi.gerçeklefltirdikleri hizmetlerle Gaziosmanpaflal lar n huzur ve mutlulu unu sa lamay amaçlad klar n belirten Baflkan Usta, flöyle konufltu: Sizlerden istirham m, bu yat r m yaflatman z, yani bu parka sahip ç kman zd r. Bu park bizim ve çocuklar m z için bir yaflam kayna - d r. Adeta bir oksijen merkezidir. Bunun için bu parka sahip ç k n z. Daha sonra yapt klar hizmetler hakk nda bilgi veren Baflkan Usta, flunlar söyledi: De iflim Bafll yor dedik. De iflimi sizlerle birlikte baflaraca z. lçemizde kentsel dönüflüm çal flmalar n bafllatt k. nflallah ilçemizi yeniden infla edece iz. Çocuklar m z n yaflamaktan daha da gurur duyduklar Gaziosmanpafla y yeniden, hep birlikte infla edece iz. stanbul Büyükflehir Belediyemizle beraber planlad m z Metro Projemizle ulafl m kolaylaflt rarak, hem trafik sorununu asgari seviyeye düflürecek, hem de ilçemize büyük bir de er kazand raca z. Çocuklar m z n daha iyi flartlarda e itim görebilmeleri için Gaziosmanpafla Belediyesi olarak 3 yeni okul infla ettik. nflallah yenilerini de ekleyece iz. Haberi Qr Cod ile dan Kâ thaneliler simülasyon e itim arac ile depreme haz rlan yor Kâ thane Belediyesi Mobil Deprem Simülasyon (benzetim) E itim Arac ile bilinçlendirme etkinlikleri düzenliyor. Hasbahçe Mesire Alan nda mobil e itim arac ile düzenlenen uygulamal e itimlerde depreme yönelik bilgi eksikli inden kaynaklanan belirsizlik ve çaresizlik hissinin yerini haz rl kl olma bilincinin almas hedefleniyor. Eylül ay boyunca akflam saatlerinde düzenlenecek e itimlere ücretsiz olarak kat lan vatandafllar bilgi ile beslenen korku dolu yaklafl mlar, haz rl kl olarak güvende hissetme duygular na dönüfltürüyor. Ev, iflyeri ve s n f gibi yap yaflam alanlar nda, depremin eflya ve insanlar üzerindeki etkilerini uygulamal olarak ö renen vatandafllar, depremin etkilerini en aza indirmek için yap lmas gerekenler hakk nda görsel e itimlerle bilgilendiriliyor. Deprem s ras nda yap lmas veya yap lmamas gerekenler konusunda bilgilenerek depremi en az kay pla ve en az panikle atlatman n uygulama tatbikatlar n yapan vatandafllar önceden al - nacak önlemlerle deprem s ras nda oluflabilecek tehlikelerden korunman n yollar n ö reniyor.depremin Türkiye nin önemli bir gerçe i oldu unu söyleyen Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç, Ülkemiz son derece hareketli fay hatlar üzerinde bulunan, genç oluflumlu bir co rafyada bulunmakta. Bu bizi deprem gibi bir gerçekle birlikte yaflamaya ve her daim haz rl k olmaya mecbur b rak - yor. Depremin insan hayat için oluflturdu u büyük tehlikeyi ac deneyimler yaflayarak ö renmifl bir toplum olarak bu do al afete karfl haz rl kl olmal y z. Hükümetimizin deste i ile büyük bir baflar göstererek devam eden kentsel dönüflüm çal flmalar sayesinde eski ve dayan ks z yap lar m z, oluflacak sars nt - lara dayanacak flekilde yeniledik. Ö rencilerimize yönelik e itim programlar düzenledik. Bugün burada bu e itimlere simülasyon arac ile uygulamal olarak devam ediyoruz. Amac m z deprem an nda panik nedeniyle oluflacak tehlikeleri en aza indirmek ve eflya kullan m nda depreme uyguluk hakk nda bilinçlendirmek fleklinde konufltu. Deprem simülasyonuna kat lan Baflkan K l ç, vatandafllarla birlikte deprem an nda yap lmas gerekenleri dinledi. Mobil Deprem Simülasyon E itim Arac ile uygulamal e itime kat lan vatandafllar, kendilerine verilen e itimle depreme karfl duyduklar korkuyla mücadele etmeyi ö rendiklerini söylediler. E itime kat lan vatandafllar depremin de il, uygun olmayan yap, eflya ve panik duygusunun insanlara zarar verdi ini ifade ettiler. Depreme yönelik bilinçlendirme e itiminin her yafltan insan için önemli oldu unu belirten vatandafllar, kendilerine uygulamal e itim imkan sa layan Baflkan K l ç a teflekkür etti.

5

6 6 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HAVAALANI 13 EK M'DE SATIfiA ÇIKIYOR Esenler Havaalan Mahallesi Kentsel Dönüflüm Projesi, 3 ayr firman n çal flmas yla h zl bir flekilde devam ederken, proje finansman nda kullan lacak yaklafl k 950 konutun ön talep toplama tarihi 20 Eylül olarak belirlenirken, sat fl na 13 Ekim Pazartesi bafllanacak. Ülkemizin en önemli kentsel dönüflüm projelerinden birisi olan Esenler Havaalan Mahallesi Kentsel Dönüflüm Projesi ni üstlenen Emlak Konut Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. proje alan ndaki hummal çal flmas na devam ediyor. nflaat çal flmalar Siyah Kalem Mühendislik nflaat, Güryap nflaat ve Özyaz c nflaat taraf ndan h zl bir flekilde yürütülürken Emlak Konut, hak sahiplerinden arta kalan ve projenin finansman için kullan lacak yaklafl k 950 konutun sat fl için de gerekli haz rl klar yap yor. Ön talep toplama tarihinin 20 Eylül olarak belirlenen konut sat fllar n n, 13 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek bir bas n lansman ile bafllayaca belirtildi. Ayr ca, Havaalan Mahallesi'ndeki Bölge Park 'na da Sat fl Ofisi Kurulacak. K RALAR 680 TL. OLDU Proje kapsam nda evleri y k lan ve kiraya ç kan vatandafllar n kiralar da Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan ödenmeye devam ediyor. Daha önce ayl k 500 TL. olan kira ödemeleri, Esenler Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu nun, Çevre ve fiehircilik Bakanl nezdinde yapt sarl çal flma sonucunda yönetmenlik de- ifltirildi ve ayl k kiralar 680 TL. ye yükseltildi. Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu, Biz bu projeye bafllarken hiçbir flekilde vatandafl ma dur etmeyece imizin sözünü verdik. Bu ba lamda bakanl m zla yapt m z görüflmeler sonunda kira ödemelerini yükseltmifl olduk dedi. Gaziosmanpafla ya Ödüllü Kaymakam YAfiAR KARADEN Z atand Gaziosmanpafla Kaymakam Seddar Yavuz baflar l çal flmalar nedeni ile bir süre önce taltif edilerek Merkezi yönetimce Uflak Valisi olarak atanm fl ve bu nedenle boflalan Gaziosmanpafla kaymakaml na Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz bir süredir vekâlet etmekti idi. Y l n idarecisi ödülünün yan s - ra birçok ödüllere sahip Nizip Kaymakam Yaflar Karadeniz Gaziosmanpafla Kaymakaml na atand : Gaziosmanpafla da görev yapan tüm kamu görevlilerinin icra ettikleri baflar l görevlerin ard ndan makam ve mevkilerinin yükseldi i bilinen bir gerçektir. Esnaf bülteni olarak Say n Yaflar Karadeniz e Gaziosman- pafla da ses getirecek baflar l çal flmalar diler, yapt baflar l çal flmalar n neticesinde dünyada ve ahrette daha yüksek makam ve mevkilerde olmas n temenni ederiz. Kent Konseyi Gaziosmanpafla da Masa Tenisi Turnuvas düzenledi Gaziosmanpafla n n genç Kent Konseyi Baflkan gençlerle ve sporla ilgili etkinliklere Masa Tenisi Turnuvas ile imza atmaya bafllad. Gaziosmanpafla Kent Konseyi, düzenledi- i masa tenisi halk turnuvas yla ilçede masa tenisi merakl lar n bir araya getirdi. Turnuvan n aç l fl na kat lan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, serbest b - rak lan 49 konsolosluk görevlisiyle ilgili, Al konulan vatandafllar m z Türkiye ile kucaklaflt rabilmenin onurunu yafl yoruz dedi.küçükköy K z Meslek Lisesi Kapal Spor Salonu nda gerçeklefltirilen Masa Tenisi Halk Turnuvas na AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, AK Parti stanbul Milletvekili Harun Karaca, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, masa tenisi severler ve çok say da vatandafl kat ld. Masa tenisi milli tak m sporcular ile birlikte Süleyman Soylu ve protokol üyeleri gösteri maç yapt. Baflkan Hasan Tahsin Usta, her zaman sporcunun yan nda olduklar n belirterek, Her zaman sporun ve sporcunun yan nda olmay önemle devam ettirece iz. Özellikle tüm spor camias ndaki önce de aktif olanlara sonra gönül verenlere sonsuz flükranlar m sunuyorum. Burada sizlere baflar lar diliyorum fleklinde konufltu. Güçlü bir ülke, ayaklar üzerinde kuvvetli duran bir ülke Türkiye de ve dünyada yapacak çok ifllerinin oldu unu vurgulayan Süleyman Soylu, serbest b rak lan konsolosluk görevlileri ile ilgili, Dün hep beraber yaflad k. Güçlü bir ülke, ayaklar üzerinde kuvvetli duran bir ülke. Al konulan vatandafllar m z Türkiye ile kucaklaflt rabilmenin ve kavuflturabilmenin o vuslat gerçeklefltirebilmenin onurunu yafl yoruz dedi. Turnuvan n bitiminde ise baflar l olan sporculara ödülleri Baflkan Hasan Tahsin Usta, Baflkan Yard mc s Av. Beflir Aç kça ve Gaziosmanpafla Kent Konseyi Baflkan Zekeriya Ero lu taraf ndan verildi. Sultangazi de E itime Tam Destek E itime desteklerini aral ks z sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçeye 27 yeni okul kazand r rken, e itim kurumlar ve ö rencilere yönelik çal flmalar na devam ediyor. lk, orta ve lisedeki ö rencilerin defterlerini ücretsiz olarak veren Sultangazi Belediyesi, kampanya çerçevesinde üç y lda 1 milyon 876 defter da t m yapt. Sultangazi Belediyesi bu y l da ilçe s n rlar içerisinde bulunan okullarda e itim gören 93 bin ö renciye 6 farkl ebatta 553 bin defteri ücretsiz da t yor. E itim hizmetlerine öncelik veren Sultangazi Belediyesi bu y l da ilk, orta ve lisede e itim gören tüm ö rencilere ücretsiz defter da t m yap yor. E itime destek amac yla üç y lda 1 milyon 876 bin defteri ücretsiz da- tan Sultangazi Belediyesi, bu y l da 6 farkl ebatta 553 bin defteri ücretsiz olarak ö rencilere da t yor. ilçedeki okullar n boya r oluflturuluyor. Okul binalar ilaçlanarak zenlemeleri yap l yor. Aç k hava spor alanla- ihtiyaçlar karfl lan rken, Bilgi Evlerinde verilen e itimlerle ö renciler, TEOG, LGS ve B LG EVLER YLE SINAVLARA HAZIRLIK dezenfeksiyon sa lan yor. LYS s navlar na haz rlan yor. Sultangazi Belediyesi, Bilgi Evlerinde BOYA YARDIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMELER verdi i e itimlerle ö rencileri s navlara haz rlamay sürdürüyor. Halk E itim Merkezi Sultangazi Belediyesi her y l e itim-ö retim y l öncesinde ilçedeki okullar n boya ihtiyaçlar n karfl l yor. 5 y lda ilçede bulunan çiftli i Mahalle Hizmet Tesisleri ve smetpa- iflbirli inde 50. Y l Kültür Merkezi, Sultan- tüm okullar n boya ifllemleri için toplam 105 fla Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri ndeki bin 368 kilo boya da t m gerçeklefltirildi. bilgi evlerinde TEOG, LGS ve LYS s navlar na haz rl k kurslar Öte yandan tüm okullar n çevre ve bahçe dü- düzenleniyor.

7 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 7 Ethem Sancak: Dik dur e ilme bu millet seninle laf ile olmaz TÜMS AD stanbul fiubesi taraf ndan gerçeklefltirilen Ay n Konu u program n n bu ay ki konu u ifladam Ethem Sancak oldu. stanbul fiubesi konferans salonunda gerçekleflen programa TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal, TÜMS AD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok say da ifladam kat ld. Program n aç l fl konuflmas n yapan TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal Ethem Sancak aralar nda görmekten mutlu olduklar n ifade ederek, Sancak n s ra d fl giriflimcili i, fikir dünyas ve dik duruflundan etkilendiklerini aç klad. Yeni Türkiye de Ekonomi konulu konferans için kürsüye ç kan ifladam Ethem Sancak kat l mc lara hayat tecrübelerini ve fikir yolculu unu anlatt. Çok erken yaflta bafllad fikir aray fl nda çeflitli yollardan geçti ini ifade eden Sancak Farkl çevrelerde geçirdi i gençlik y llar nda en çok önemsedi- i fleyin kitap okumak ve gelece i görebilen, zihni aç k çevre oldu unu söyledi. Fikirsel gelifliminin yan nda gelece ini temin etmek için de profesyonel düflünmesi gerekti i bilinci ile hareket etti ini belirtti. "G R fi MC L K GELECE E KALAB LME FAAL YET D R" Ethem Sancak konuflmas nda flunlar söyledi: "Giriflimcinin ilk flart gelece i öngörme yetene ini gelifltirmektir. Giriflimcilik gelece e kalabilme faaliyetidir. çinde bulundu umuz süreçte bir giriflimci öngörüsünü gelifltirmeli, tarihini ö renmeli ve tefekkür yapmal d r. Tabii ki öngörü üretebilmek için de bilgi üretebilmek gerekiyor. "YETER NCE G R fi MC YOKSA BÜYÜK DEVLET OLAMAZSANIZ" Osmanl bir giriflim ve ticaret imparatorlu uydu. E er yeterince giriflimciniz yoksa büyük devlet olamazs n z ve büyük bir gelece e haz rlanamazs n z. Dünyan n medeniyet merkezi ve slam' n ikinci aya a kalk fl flehri stanbul olacak. Bunun için okuyup yazmay ö renmek gerekir. Ortakl k kurmak gerekir, çünkü ortakl k yönetebilme yetene- ini güçlendirir, maliyeti düflürür ve büyümeyi h zland r r. Hyundai markas 13 bin küçük araba tamircisinin bir araya gelerek oluflturdu u devasa bir flirkettir. Ve bu bir ekip iflidir. Bugün hala 13 bin araba tamircisi flirkete ortakt r. Ortakl ktan korkmay n ama her fley yaz l olsun. RECEP TAYY P ERDO AN AfiI IYIM Konuflmas n ben Recep Tayyip Erdo an afl bir insan m diyerek sürdüren Ethem Sancak Ben Say n Erdo an o meflhur Siirt seçimlerinden önce tan - d m. Ailem onun taraftar yd Ona oy veriyordu. Ama ben öyle de ildim. Siirt ESDER: AH L N TEMEL E T MD R Esnaf ve Sanatkârlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus e itim ö retim y l na dair yapt bas n aç klamas nda ö rencilerimize, ö retmenlere, e itim camias na ve ülkemize hay rl olmas n diledi. Genel Baflkan Çelikus kadim medeniyetimiz olan Ahili in temelinde e itim ve ö retim oldu- unu vurgulayarak, Ahilerle e itim ve ö retim yafl yamakl kla bafllay p Ahi fleyhli ine kadar devam eder. Di er bir ifadeyle 7 den 70 yafl - na kadar hayat boyu ö renmeyi temel ilke edinmifltir. Gündüz mesleki e itim, gece ahlaki ve sosyal e itim verilmifltir. Gündüz ç - ra n kalfas, kalfas ise ustas taraf ndan uygulamal bir e itim verilmifltir. Bu e itim kademelerinde yol arkadafllar olarak adland r lan bir kademe üstündeki büyükleri ç ra n ya da kalfan n gece ve gündüz hem yan nda olmufllar hem de gencin yanl fl ve faydas z ifllerle meflgul olmas n engellemifller ve onu hayata haz rlam fllard r diye konufltu. Çelikus aç klamas n n devam nda flu sözlere yer verdi: Esnaf, usta, kalfa ve ç raklar içine alan dayan flma imkan sa layan, ayn zamanda mesleki ahlak da kazand ran, bir örgütlenmedir. Bu kurumun ilkeleri, bu günde mesleki e itim aç s ndan geçerlidir. Cimri ve k skanç olmama, cömert olma, iyilik yapma, h rs ve hevesten kurtulma, kanaatkâr olma, nefsini terbiye etme bafll ca özellikleridir. Ustalar, sadece mesleki anlamda de- il, davran fl ve ahlak bak m ndan da usta insanlard r. Haberini Qr Cod ile dan seçimleri için beraber çal flt k, sonra ben onu b rak p gidecektim. O seçimlerden %84 gibi tarihi bir sonuçla ç k ld. Seçimlerden sonra yap lan mitinge bile kat lmad m. Arkadafllar mla meydan gören bir çat dan Say n Baflbakan izliyorduk. Mitingden sonra ben iflime, gücüme dönecektim. Siirtliler, taleplerini dile getirdikleri pankartlar asm fllar meydana. Say n Baflbakan meydanda as l olan pankartlara flöyle bir bakt ve dedi ki Bunlar indirin, ben bunlar n hiçbirisini yapamam. Size yalanda söyleyemem. Biz ne aldatan ne aldanan olaca z. Bir yang n devral yoruz, söndürülmesi 3 y l sürer. Sonra ben herkesin Baflbakan olaca m. Siirtliler de adil olmam isterler, eniflteleri adil olsun isterler. Bunlar indirin. Kurban Bayram n z tebnik eder; sa l k mutluluk ve baflar lar dilerim... NECMEDD N GÖRGÜN Bayburt Eymür Köyü Dernek Baflkan Ben hayretler içinde kald m, arkadafllar ma dedim ki, Vallahi ben arad m buldum. lk defa yalan söylemeyen bir politikac gördüm, ben onu takip edece- im Sonra indim miting alan na milletin içinde onu izledim, sonra pefline düfltüm. Düflüfl o düflüfl hala peflindeyim. D K DUR E LME LAFLA OLMAZ Millet Baflbakana dik dur e ilme diyordu. Düflündüm nereye kadar dik durabilecek. Dik durma lafla olmaz. Lafla dik durulmaz. Dik durman n alt yap s n infla etmemiz laz m. Kendimce bir tahlil yapt m. Haberini Qr Cod ile dan Kurban Bayram n n hay rlara vesile olmas n dilerim... Mimar Mustafa KORAL Beflyüzevler Spor Kulübü Baflkan Mübarek Kurban Bayram n n Milletimize ve tüm slam alemine bereket ve hay rlar getirmesini temenni ederim... smail TOPEL Yimta nflaat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Kurban Bayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Murat YILMAZER Gaziosmanpafla Amatör Kulüpler Birl ii Baflkan Mübarek Kurban ayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Mustafa AKZOR Akzorlar ve Ak Yap nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Kurban Bayram n n tüm insanl a hay rlar getinmesini temenni ederim... Abdulkerim TERK N Istranca Çelik Yap nfl. San. ve Tic. Ltd. fiti. Din kardeflli inin fadesi olan Kurban Bayramını Tebrik ederim. Çetin DEN Z Koçluk Platformu Derne i Yönetim Kurulu Üyesi

8 8 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni ENDAZE ÇET N DEN Z ÇOCUKLARIMIZIN ODASINDAK MESAJLAR Anne baba ve çocu unuzu yetifltirmede size yard mc olan herkes bilmelidir ki, çocuk yetifltirmenin en önemli zaman 0-12 yafl aras d r. Bu dönemde çocu unuzun beyni iki defa en yüksek seviyede geliflim s çramas gösterir. Bu iki s çramada tamamen bilgi ö renme, gördüklerini kavrama üzerine yani bilgi alma üzerinedir. 11 yafl ndan sonra yani ergenlik dönemi tamamen farkl bir çocukla karfl lafl rs n z. Bu dönemde de karfl cins ve cinselli i arzu eden, bunlar ö renme gayreti içinde olan bir kiflilik yap s ortaya ç kar. Her iki durumda çocu un kendi elinde olmayan tamamen beyin hücrelerinde meydana gelen geliflmeden ve de iflimden kaynaklanan bir durumdur. Asl nda çocuklar n bu geliflim dönemlerinde aileler büyük s - k nt lar yaflarlar. Çocu un baz fleyleri sanki bilinçli olarak yapt n düflündükleri bile oluyordur. Ancak Ailelerin bu duruma geçecek rahats zl klar gibi bakmas ve gerçek çözümle yaklaflmas en do ru seçimdir. fiöyle düflünmenin do ru olaca n düflünüyorum. Çocu unuzun hipermetrop yani bulan k görme rahats zl olsa bu durumun ondan kaynaklanmad n biliriz ve çözüm yollar n arar z. Göz doktoruna gider ve verilen gözlükle sonuca ulaflm fl oluruz. Ancak ilgilenmez ve gözlük kullanmas için teflvik etmezsek sorun büyür ve hiç olmayacak baflka sorunlara neden olur. Geliflim sürecindeki durumlarda böyledir. Hiç bir fley çocu un elinde de ildir. Bulundu u ortamda dahil olmaz üzere bir çok etken, geliflim sürecindeki çocu u etkilemektedir. Ancak çözüm yollar n aramak yine biz ailelerin iflidir. Burada bu çözüm ve bilinçalt na at lacak olumlu görsellerden bahsetmek istiyorum. Birincisi; çocu unuzun odas nda büyük bir dünya haritas veya dünya küresi (hani flu dönenlerden) olsun. kincisi; pop y ld zlar, yabanc sanatç lar, hip hop, one direaction ve rap sanatç lar n n posterlerinin yerine, edebiyat, liderlik, bilim üzerine baflar sa lam fl kiflilerin (ibn-i sina, Barbaros hayrettin pafla, Atatürk, Abdülhamit, Fatih sultan Mehmet, Arshimet, Albert Enistain ) posterlerini bulundurun. Üçüncüsü; çocu unuza sübniminal mesajlar içeren pop flark lar, ba rmal ça rmal bol davullu müzikler dinletmeyin. Verdi i zarar bir dolu kitapla anlatmak mümkün de il. Dördüncüsü; roman, hikaye gibi okudu u veya ald n z kitab mutlaka önce siz okuyun. çeri inde Gay lik ve eflcinselli i normal olarak gösteren o kadar çok kitap bulunuyor ki Beflincisi; yediklerine, özellikle sabah kahvalt s na çok dikkat edin. Ceviz, badem, yaban mersini, salatal k, domatesi eksik etmeyin. Haftada en az iki defa kendi ellerinizle haz rlad n z flekersiz kompostan zdan içmesini sa lay n. Alt nc s ; olumlu yönlerine odaklan n, çocu un 10 tane yapt iflten dokuzu kötü olsa bir tanesi iyi olsa siz o iyiye odaklan n ve iyiyi gördü ünüzü ona gösterin. Bunu yapman z basamak basamak durumu düzeltecektir. Aileler olarak unutmamal y z ki ; her fley beyin ve bilinçalt na at lan mesajlarda yat yor. Olabildi ince az zararla atlatabilmeliyiz. EM NEV M TRABZON DA TAPU DA ITTI 23 y ld r El Birli i sistemi ile vatandafllar n ev ve otomobil sahibi olmas n sa layan Eminevim, Trabzon'da da ailelere ev sevinci yaflatt. Trabzon Yal Park Otel'de düzenlenen ve Emin fiirketler Grubu çal flanlar ndan Gökhan Zafer'in sunumuyla gerçekleflen muhteflem organizasyonda davetliler tapular n alma sevincini yaflad lar, çekilifllerle sürpriz hediyeler kazand lar. Tapu da t m törenine Emin fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Büflra Üstün, Emin fiirketler Gurubu Sat fl Müdürü Sezai Gök, Ortahisar Belediye Baflkan Vekili Firar Bayrak, bölge yöneticileri ve davetliler katildi. 23 YILDIR H ZMET ED YORUZ Emin fiirketler Grubu Sat fl Müdürü Sezai Gök 23 y ld r hayalleri gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Bu salonda bulunanlar büyük bir aile. Ben de bu ailenin bireyi olarak sizlerle beraber ol-maktan 20 y la yalan süredir size hizmet etmekten büyük memnu-niyet duyuyorum. Geçmiflte oldu u gibi bugünün Türkiye'sinde de ev almak çok zor. Peflin paras olan aileler ev 3. havaliman na kredi 3 yerli bankadan 3. havaliman na hangi bankalar n kredi kulland raca belli oldu. Yerli ve yabanc çok say da bankan n kredi vermek için kap da bekledi i ileri sürülen projeye 3 Türk bankas kredi verecek. sahibi olurken peflin paras olmayan aileler ya banka kredisi kullanmak zorunda kal yorlar ya da ev alma hayalini sadece kurmak zorunda kal yorlar. flte biz Eminevim olarak el birli i sistemiyle, yard mlaflma sis-temiyle ev alma zorlu unun üstesinden geliyoruz. flte biz 23 y ldan bu yana tüm Türkiye'de sizler gibi ev alma hayali bile kuramayan ailelerimizi bir araya getirerek ve onlar kendi aralar nda yard mlaflmaya iterek ev alman n zorlu unun üstesinden geldik. Hepinize hay l ve u urlu olsun" diye konufltu. TRABZONLULAR EV SAH B OLDULAR Emin fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Büflra Üstün de yapt konuflmada flunlar söyledi: " nsan n yaflamad için 3 temel ihtiyac vard r. Bunlar bar nma, giyinme ve beslenme. Bar nma ihtiyac bunlar n en bafl nda gelir. Hepimizin bar nmas için bir yere ihtiyac vard r. Temel ihtiyaçlar m z için di er bireylerle yard mlaflma ve dayan flma içer-sinde olman z gerekir. Hayat boyunca ev almay hayal edenler, Eminevim'in el birli i sistemiyle bu hayallerine ulafl - yor. Eminevim de sizlere destek olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyor." Konuflmalar n ard ndan evlerin tap lan sahiplerine verilirken, sürpriz hediyeler da t ld. Ev sahibi olan Trabzonlular ise, "Gerçekten en önemlisi güvenmek. Bu flirket de o güveni sa l yor" ifadelerini kulland. Borsatek'in görüfltü ü bankac l k çevrelerine göre, 5'li konsorsiyum ile bankalar n görüflmelerinde neredeyse sona yaklafl ld. Yabanc bankalar n çeflitli nedenlerle konsorsiyuma girmedi ini söyleyen bir kayna a göre, 4,5 milyar euroya yak n kredi Ziraat Bankas, Halkbank ve Denizbank' n oluflturdu u ikisi kamu biri özel üç Türk bankas taraf ndan kulland r lacak Baz kaynaklar ise flimdiye kadar Türkiye'deki bir proje için kulland r lacak en büyük kredin n 700 milyon euroya yak n k sm n n Eximbank taraf ndan, yap lacak baz düzenlemeler ile kulland r labilece ini, bunun için ekonomi yönetimi ile taraflar n ve konsorsiyumu yöneten bankalar n görüfltü ünü söylüyor. stanbul'un kuzeyine yap lacak 3. havaliman n n ihalesini 22 milyan 152 milyon euroluk rekor teklifle Limak nflaat-kolin nflaat-cengiz nflaat-mapa nflaat-kalyon nflaat Ortak Giriflim Grubu kazanm flt. KDV'si ile birlikte 36 milyar euroyu bulan ve may s ay n n bafl nda düzenlenen ihale ile 3. havaliman n n 25 y ll k kullan m hakk n alan 5'li konsorsiyum üyeleri o dönem yapt klar aç klamalarda, finansman sorunun olmad n, yerli yabanc bir çok bankan n kap lar n çald n belirtmiflti. Konsorsiyuma yabanc bankalar n kat lmamas kredi anlaflmas n n yap lmas ve duyurulmas n da geciktirdi. Yabanc bankalar n artan jeopolitik riskleri ileri sürerek konsorsiyuma kat lmad klar ileri sürülüyor. Türkiye'nin flu ana bankalar kat lmam flt. Hazine garantisine ra men 3. Köprü projesinin kredisini de Garantibank International, Garanti Bankas, Halk Bankas, fl Bankas, Vak flar Bankas, Ziraat Bankas ve Yap ve Kredi Bankas vermiflti. Mübarek Kurban Bayram n n Milletimize ve tüm slam alemine bereket ve hay rlar getirmesini temenni ederim... Kurban Bayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Mübarek Kurban Bayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Kurban Bayram n n tüm insanl a hay rlar getinmesini temenni ederim... Din kardeflli inin fadesi olan Kurban Bayramını Tebrik ederim. Murat HAfiHAfi Haflhafllar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Muhammer VAROL Varol nflaat ve Emlak San. Tic. Ltd. fiti. Mehmet AKfi T Gaziosmanpafla Bayburtlular Kültür ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Mahmut ÇEL KUS ESDER Genel Baflkan Ali YILDIRIM

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı