Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att"

Transkript

1 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST Abonelik ve Reklam için Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :42 EYLÜL 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 1 TL e-posta: Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay n Ak Parti Gaziosmanpafla lçe Baflkan ve stanbul l Genel Meclisi üyesi iken hayalini kurdu u ve yap lmas için giriflimlerde bulundu u seçim vaatlerinden biri olan Türkiye nin Ak ll Hastane lerinden birisi olan Baflkan Remzi Ayd n, her derne in program na kat l yor Büyük Osmanl Sosyal Yard mlaflma E itim ve Kültür Derne i Kad n Kollar n n Yeflilp nar Lale Dü ün Salonu nda han mlar için düzenledi i kahvalt program nda Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, dernek yöneticileri ve han mlarla bir araya geldi. 24 te MES AD, 20. yafl Merter Moda Festivali gerçekleflti 15 te 600 yatakl Devlet Hastanesi nin temeli Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu nun da kat ld görkemli bir törenle at ld. 20 de EM NEV M TRABZON DA TAPU DA ITTI 8 de ÖNS AD IN lk konu u Ömer Bolat oldu 17 de Gaziosmanpaflal lar Zab tan n Kald r m flgallerine müdahalesinden memnun 29 da ALFA METAL, Sektöründe ilk 3, SO Kriterlerinde ilk 1000 içinde 22 de Baflkan Usta dan; gençlere burs müjdesi Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan yap - lan Gençlik Park, U ur Ifl lak n verdi i muhteflem bir konserle aç ld. 4 te KOSGEB ve ESDER den Esnafa 100 B N TL Uygulamal giriflimcilik e itimi kay tlar devam etmektedir. 8 Ekim 2014 tarihinde 70 saatlik e itim bafllayacakt r. 17 de Ethem Sancak: Dik dur e ilme bu millet seninle laf ile olmaz Sayfa 7 de

2 2 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni SUR Ç GURUBU sezona SUR Ç D VAN TOPLANTILARI ile bafll yor stanbul Suriçi Grubu sezonunu kuruldu u günden beri ilk defa düzenleyece i SUR Ç D VAN TOPLANTILARI ile bafllat yor. SUR Ç PLATFORMU ad ile kuruldu u ilk günden beri 500 ile 1000 kifli aras nda misafirle 100 lerce toplant ya ev sahipli i yapan ve Türkiye gündeminde söz sahibi ve Türkiye yi yöneten kiflileri konuk eden stanbul Suriçi Gurubu Derne i iyilerle iyileri buluflturmay amaçlad bu toplant lara da kald yerden devam edecek. SUR Ç Gurubu Derne i Genel Nedim AB Baflkan Nedim AB SUR Ç D - VAN TOPLANTILARI format hakk nda bilgi verdi ve ilk konuklar n n T KA Baflkan Serdar Çam olaca n belirtti. Baflkan Nedim Abi, ülkemizde yaflanan olaylarla ilgili flunlar söyledi: Türkiye Cumhuriyetinin 2023 hedeflerine ulaflmas n isteyen milletimiz Cumhurbaflkanl na Recep Tayyip Erdo an seçerek istikrarl, kalk nan, onurlu ve söz sahibi bir ülkeden yana oldu unu göstermifltir. Milletimiz gibi düflündü ümüz ve destekledi imiz bu sürecin ard ndan T.C. Baflbakan olan Ahmet Davuto lu nun da en büyük destekçisi ve yard mc s olmay sürdürece iz. Ne kadar do ru bir yerde durdu- umuzu ve taraf oldu umuzu da 101 gündür Irak ta rehin tutulan 46 vatandafl m z n tek birinin burnu bile kanamadan kurtar lmas ve Türkiye nin büyük devlet oldu unun ispatlanmas göstermektedir. T.C Cumhurbaflkan ve mevcut hükümeti gö sümüzü kabartt ve hayal edemedi imiz projeleri gerçeklefltirmeye devam etti i sürece bizimde deste imiz kesintisiz artarak devam edecektir Nedim Abi Suriçi Toplant lar ile ilgili flunlar söyledi: Bilindi i üzere Suriçi toplant lar sezon süresince her ay önemli bir ismi konuk ald m z 500 ile 1000 kifli aras nda misafirle gerçekleflen SUR Ç STANBUL TOP- LANTILARI. Her Cuma sabah Suriçi yönetim kurulu ve bir konukla yaklafl k kifli ile gerçekleflen sabah kahvalt s. Sal akflamlar gençlik kollar n n düzenledi i ve bir konuflmac n n kat ld kiflinin kat ld gençlikle söylefli toplant lar. Kad n kollar m z n her ay düzenledi i ve kifli ve sadece bayan konuk ve misafirlerin kat ld STANBUL HANIMEFEND LER TOPLAN- TILARI bu sezonda devam edecektir. Bu toplant lara ilave olarak çok seçkin 70 kifliyi aflmayan misafir ve Türkiye de söz sahibi ve fikirleri ve uygulamalar ile ülkemize ve dünyaya yön veren isimlerden birisinin konuk olarak kat laca SUR Ç D VAN TOPLANTISI düzenleyece iz. Bu sezonun ilk toplant s da SU- R Ç D VAN TOPLANTISI ve konu umuz Türkiye yi dünyada en iyi tan tan Türkiye ve Dünyadaki eserlerimize de erlerimize sahip ç - kan müflterek kültür co rafyam z baflta olmak üzere befl k tada proje ve faaliyetlerine devam eden Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl T KA Baflkan Dr. Serdar Çam bey olacak dedi. Dr. Serdar Çam kimdir: Eylül 2002-A ustos 2009 tarihleri aras nda yedi y l süresince, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n TBMM deki makam nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yapt. A ustos 2009 tarihinden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Mehmet Ali fiahin in Özel Kalem Müdürlü ü görevini yürütmekte olan Dr. Çam, y llar aras nda, Türkiye de ve yurtd fl nda özel flirketlerde üst düzey yönetici olarak çal flt. Çeflitli üniversitelerde uluslararas yat - r m, uluslararas ticaret ve yönetim dersleri verdi. Orta Do u Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü nden mezun olan Dr. Çam, Boston Üniversitesi nden flletme alan nda yüksek lisans, Marmara Üniversitesi nden ise Uluslararas Pazarlama alan nda doktora dereceleri ald. Dr. Çam, babas n n D fliflleri Bakanl ndaki görevi nedeniyle ilkö renimini Libya ve Fransa da, ortaö renimini ise Lefkofla Türk Maarif Koleji nde tamamlad. Baflkan Dr. Çam ngilizce, Frans zca ve Almanca dillerini bilmektedir. 30 Mart 1966 Ankara do umlu olan Dr. Serdar Çam, evli ve 3 çocuk babas d r. Dr. Serdar Çam Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: HONDA PLAZA ARTI TEL: ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt No:12/11 G.O.P.

3 Tüm Dost ve Müflterilerimizin Kurban Bayram n Kutlar z... Lezzetin Doruk Noktas Aileniz ve dostlar n zla huzuru, lezzeti birlikte yaflad n z de iflmeyen adres... Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 28 Gaziosmanpafla STANBUL ALO PAKET & REZERVASYON TELEFONLARI Tel:

4 4 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni Baflkan Usta dan; gençlere burs müjdesi Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan yap lan Gençlik Park, U ur Ifl lak n verdi i muhteflem bir konserle aç ld. Gaziosmanpafla Gençlik Park muhteflem bir törenle hizmete aç ld. Gençlik Park n n aç l fl ve 30 A ustos Zafer Haftas dolay s yla gerçeklefltirilen programda U ur Ifl lak, Gaziosmanpaflal lara bir konser verdi. Aç l fl törenine Gaziosmanpafla Kaymakam vekili Ali Uslanmaz, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Cumhuriyet Baflsavc s Ahmet Akkaya, AK Parti lçe Baflkan Av. fiahin Pirdal, belediye baflkan yard mc lar ve ilçe protokolü kat ld. USTA, ÖNCE PARKIN Ç NDE YER ALAN fier FE BACI ANITI AÇTI Gençlik Park aç l fl ndan önce parktaki fierife Bac An t n n aç l fl n yapan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, ülkemizin ba ms zl u runa can n vermifl bir milli kahraman n ad n yaflatman n kendileri için ne kadar önemli oldu una de- indi. Gaziosmanpaflal lar n yo un ilgi gösterdi i aç l fl program nda bir konuflma yapan Baflkan Usta, Bugün burada, stanbul un en büyük yeflil alanlar ndan biri olan Gaziosmanpafla Gençlik Park m z n aç l fl n gerçeklefltirmek ve 30 A ustos Zafer Bayram kutlamak için bir araday z. lçemizde De iflim Bafll yor bafll alt nda yapt m z çal flmalar n çok önemli bir parças olan Gençlik Park - m z sizlerin kullan m na sunaca z diyerek sözlerine bafllad. 78 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Gençlik Park n n stanbul un en büyük yeflil alanlar ndan biri oldu unu vurgulayan Baflkan Usta, Bugün Gençlik Park - m z sizlerin hizmetine sunuyoruz. Gençlik Park m z bulundu u alan itibari ile 78 bin metrekare bir alana sahiptir. Gençlik Park m zda çocuk oyun gruplar, çocuk macera park, 2 sosyal tesis, su havuzlar, koflu parkurlar, 1 futbol sahas, 1 basketbol sahas, çocuklar m z için bir su oyunlar park ile, ayn zamanda içinde 5 bine yak n a ac ile stanbulumuzun en önemli parklar ndan biri haline gelmifltir. Tabi park m zda Soma flehitlerimizi de unutmad k. Soma flehitlerimiz an s na park m za 301 adet meyve a ac dikerek flehitlerimizin aziz hat ras n yaflatt k. diye konufltu. Baflkan Usta, Gençlik Park yla ilgili bir aç klama daha yaparak, Bu park m z n ad n ilk defa halk m z n seçti i bir Cumhurbaflkan olmas dolay s yla, Say n Cumhurbaflkan m z Recep Tayyip Erdo an a atfederek, Recep Tayyip Erdo an Gençlik Park olarak de ifltirmek istiyoruz. dedi.gerçeklefltirdikleri hizmetlerle Gaziosmanpaflal lar n huzur ve mutlulu unu sa lamay amaçlad klar n belirten Baflkan Usta, flöyle konufltu: Sizlerden istirham m, bu yat r m yaflatman z, yani bu parka sahip ç kman zd r. Bu park bizim ve çocuklar m z için bir yaflam kayna - d r. Adeta bir oksijen merkezidir. Bunun için bu parka sahip ç k n z. Daha sonra yapt klar hizmetler hakk nda bilgi veren Baflkan Usta, flunlar söyledi: De iflim Bafll yor dedik. De iflimi sizlerle birlikte baflaraca z. lçemizde kentsel dönüflüm çal flmalar n bafllatt k. nflallah ilçemizi yeniden infla edece iz. Çocuklar m z n yaflamaktan daha da gurur duyduklar Gaziosmanpafla y yeniden, hep birlikte infla edece iz. stanbul Büyükflehir Belediyemizle beraber planlad m z Metro Projemizle ulafl m kolaylaflt rarak, hem trafik sorununu asgari seviyeye düflürecek, hem de ilçemize büyük bir de er kazand raca z. Çocuklar m z n daha iyi flartlarda e itim görebilmeleri için Gaziosmanpafla Belediyesi olarak 3 yeni okul infla ettik. nflallah yenilerini de ekleyece iz. Haberi Qr Cod ile dan Kâ thaneliler simülasyon e itim arac ile depreme haz rlan yor Kâ thane Belediyesi Mobil Deprem Simülasyon (benzetim) E itim Arac ile bilinçlendirme etkinlikleri düzenliyor. Hasbahçe Mesire Alan nda mobil e itim arac ile düzenlenen uygulamal e itimlerde depreme yönelik bilgi eksikli inden kaynaklanan belirsizlik ve çaresizlik hissinin yerini haz rl kl olma bilincinin almas hedefleniyor. Eylül ay boyunca akflam saatlerinde düzenlenecek e itimlere ücretsiz olarak kat lan vatandafllar bilgi ile beslenen korku dolu yaklafl mlar, haz rl kl olarak güvende hissetme duygular na dönüfltürüyor. Ev, iflyeri ve s n f gibi yap yaflam alanlar nda, depremin eflya ve insanlar üzerindeki etkilerini uygulamal olarak ö renen vatandafllar, depremin etkilerini en aza indirmek için yap lmas gerekenler hakk nda görsel e itimlerle bilgilendiriliyor. Deprem s ras nda yap lmas veya yap lmamas gerekenler konusunda bilgilenerek depremi en az kay pla ve en az panikle atlatman n uygulama tatbikatlar n yapan vatandafllar önceden al - nacak önlemlerle deprem s ras nda oluflabilecek tehlikelerden korunman n yollar n ö reniyor.depremin Türkiye nin önemli bir gerçe i oldu unu söyleyen Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç, Ülkemiz son derece hareketli fay hatlar üzerinde bulunan, genç oluflumlu bir co rafyada bulunmakta. Bu bizi deprem gibi bir gerçekle birlikte yaflamaya ve her daim haz rl k olmaya mecbur b rak - yor. Depremin insan hayat için oluflturdu u büyük tehlikeyi ac deneyimler yaflayarak ö renmifl bir toplum olarak bu do al afete karfl haz rl kl olmal y z. Hükümetimizin deste i ile büyük bir baflar göstererek devam eden kentsel dönüflüm çal flmalar sayesinde eski ve dayan ks z yap lar m z, oluflacak sars nt - lara dayanacak flekilde yeniledik. Ö rencilerimize yönelik e itim programlar düzenledik. Bugün burada bu e itimlere simülasyon arac ile uygulamal olarak devam ediyoruz. Amac m z deprem an nda panik nedeniyle oluflacak tehlikeleri en aza indirmek ve eflya kullan m nda depreme uyguluk hakk nda bilinçlendirmek fleklinde konufltu. Deprem simülasyonuna kat lan Baflkan K l ç, vatandafllarla birlikte deprem an nda yap lmas gerekenleri dinledi. Mobil Deprem Simülasyon E itim Arac ile uygulamal e itime kat lan vatandafllar, kendilerine verilen e itimle depreme karfl duyduklar korkuyla mücadele etmeyi ö rendiklerini söylediler. E itime kat lan vatandafllar depremin de il, uygun olmayan yap, eflya ve panik duygusunun insanlara zarar verdi ini ifade ettiler. Depreme yönelik bilinçlendirme e itiminin her yafltan insan için önemli oldu unu belirten vatandafllar, kendilerine uygulamal e itim imkan sa layan Baflkan K l ç a teflekkür etti.

5

6 6 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HAVAALANI 13 EK M'DE SATIfiA ÇIKIYOR Esenler Havaalan Mahallesi Kentsel Dönüflüm Projesi, 3 ayr firman n çal flmas yla h zl bir flekilde devam ederken, proje finansman nda kullan lacak yaklafl k 950 konutun ön talep toplama tarihi 20 Eylül olarak belirlenirken, sat fl na 13 Ekim Pazartesi bafllanacak. Ülkemizin en önemli kentsel dönüflüm projelerinden birisi olan Esenler Havaalan Mahallesi Kentsel Dönüflüm Projesi ni üstlenen Emlak Konut Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. proje alan ndaki hummal çal flmas na devam ediyor. nflaat çal flmalar Siyah Kalem Mühendislik nflaat, Güryap nflaat ve Özyaz c nflaat taraf ndan h zl bir flekilde yürütülürken Emlak Konut, hak sahiplerinden arta kalan ve projenin finansman için kullan lacak yaklafl k 950 konutun sat fl için de gerekli haz rl klar yap yor. Ön talep toplama tarihinin 20 Eylül olarak belirlenen konut sat fllar n n, 13 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek bir bas n lansman ile bafllayaca belirtildi. Ayr ca, Havaalan Mahallesi'ndeki Bölge Park 'na da Sat fl Ofisi Kurulacak. K RALAR 680 TL. OLDU Proje kapsam nda evleri y k lan ve kiraya ç kan vatandafllar n kiralar da Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan ödenmeye devam ediyor. Daha önce ayl k 500 TL. olan kira ödemeleri, Esenler Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu nun, Çevre ve fiehircilik Bakanl nezdinde yapt sarl çal flma sonucunda yönetmenlik de- ifltirildi ve ayl k kiralar 680 TL. ye yükseltildi. Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu, Biz bu projeye bafllarken hiçbir flekilde vatandafl ma dur etmeyece imizin sözünü verdik. Bu ba lamda bakanl m zla yapt m z görüflmeler sonunda kira ödemelerini yükseltmifl olduk dedi. Gaziosmanpafla ya Ödüllü Kaymakam YAfiAR KARADEN Z atand Gaziosmanpafla Kaymakam Seddar Yavuz baflar l çal flmalar nedeni ile bir süre önce taltif edilerek Merkezi yönetimce Uflak Valisi olarak atanm fl ve bu nedenle boflalan Gaziosmanpafla kaymakaml na Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz bir süredir vekâlet etmekti idi. Y l n idarecisi ödülünün yan s - ra birçok ödüllere sahip Nizip Kaymakam Yaflar Karadeniz Gaziosmanpafla Kaymakaml na atand : Gaziosmanpafla da görev yapan tüm kamu görevlilerinin icra ettikleri baflar l görevlerin ard ndan makam ve mevkilerinin yükseldi i bilinen bir gerçektir. Esnaf bülteni olarak Say n Yaflar Karadeniz e Gaziosman- pafla da ses getirecek baflar l çal flmalar diler, yapt baflar l çal flmalar n neticesinde dünyada ve ahrette daha yüksek makam ve mevkilerde olmas n temenni ederiz. Kent Konseyi Gaziosmanpafla da Masa Tenisi Turnuvas düzenledi Gaziosmanpafla n n genç Kent Konseyi Baflkan gençlerle ve sporla ilgili etkinliklere Masa Tenisi Turnuvas ile imza atmaya bafllad. Gaziosmanpafla Kent Konseyi, düzenledi- i masa tenisi halk turnuvas yla ilçede masa tenisi merakl lar n bir araya getirdi. Turnuvan n aç l fl na kat lan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, serbest b - rak lan 49 konsolosluk görevlisiyle ilgili, Al konulan vatandafllar m z Türkiye ile kucaklaflt rabilmenin onurunu yafl yoruz dedi.küçükköy K z Meslek Lisesi Kapal Spor Salonu nda gerçeklefltirilen Masa Tenisi Halk Turnuvas na AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, AK Parti stanbul Milletvekili Harun Karaca, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, masa tenisi severler ve çok say da vatandafl kat ld. Masa tenisi milli tak m sporcular ile birlikte Süleyman Soylu ve protokol üyeleri gösteri maç yapt. Baflkan Hasan Tahsin Usta, her zaman sporcunun yan nda olduklar n belirterek, Her zaman sporun ve sporcunun yan nda olmay önemle devam ettirece iz. Özellikle tüm spor camias ndaki önce de aktif olanlara sonra gönül verenlere sonsuz flükranlar m sunuyorum. Burada sizlere baflar lar diliyorum fleklinde konufltu. Güçlü bir ülke, ayaklar üzerinde kuvvetli duran bir ülke Türkiye de ve dünyada yapacak çok ifllerinin oldu unu vurgulayan Süleyman Soylu, serbest b rak lan konsolosluk görevlileri ile ilgili, Dün hep beraber yaflad k. Güçlü bir ülke, ayaklar üzerinde kuvvetli duran bir ülke. Al konulan vatandafllar m z Türkiye ile kucaklaflt rabilmenin ve kavuflturabilmenin o vuslat gerçeklefltirebilmenin onurunu yafl yoruz dedi. Turnuvan n bitiminde ise baflar l olan sporculara ödülleri Baflkan Hasan Tahsin Usta, Baflkan Yard mc s Av. Beflir Aç kça ve Gaziosmanpafla Kent Konseyi Baflkan Zekeriya Ero lu taraf ndan verildi. Sultangazi de E itime Tam Destek E itime desteklerini aral ks z sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçeye 27 yeni okul kazand r rken, e itim kurumlar ve ö rencilere yönelik çal flmalar na devam ediyor. lk, orta ve lisedeki ö rencilerin defterlerini ücretsiz olarak veren Sultangazi Belediyesi, kampanya çerçevesinde üç y lda 1 milyon 876 defter da t m yapt. Sultangazi Belediyesi bu y l da ilçe s n rlar içerisinde bulunan okullarda e itim gören 93 bin ö renciye 6 farkl ebatta 553 bin defteri ücretsiz da t yor. E itim hizmetlerine öncelik veren Sultangazi Belediyesi bu y l da ilk, orta ve lisede e itim gören tüm ö rencilere ücretsiz defter da t m yap yor. E itime destek amac yla üç y lda 1 milyon 876 bin defteri ücretsiz da- tan Sultangazi Belediyesi, bu y l da 6 farkl ebatta 553 bin defteri ücretsiz olarak ö rencilere da t yor. ilçedeki okullar n boya r oluflturuluyor. Okul binalar ilaçlanarak zenlemeleri yap l yor. Aç k hava spor alanla- ihtiyaçlar karfl lan rken, Bilgi Evlerinde verilen e itimlerle ö renciler, TEOG, LGS ve B LG EVLER YLE SINAVLARA HAZIRLIK dezenfeksiyon sa lan yor. LYS s navlar na haz rlan yor. Sultangazi Belediyesi, Bilgi Evlerinde BOYA YARDIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMELER verdi i e itimlerle ö rencileri s navlara haz rlamay sürdürüyor. Halk E itim Merkezi Sultangazi Belediyesi her y l e itim-ö retim y l öncesinde ilçedeki okullar n boya ihtiyaçlar n karfl l yor. 5 y lda ilçede bulunan çiftli i Mahalle Hizmet Tesisleri ve smetpa- iflbirli inde 50. Y l Kültür Merkezi, Sultan- tüm okullar n boya ifllemleri için toplam 105 fla Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri ndeki bin 368 kilo boya da t m gerçeklefltirildi. bilgi evlerinde TEOG, LGS ve LYS s navlar na haz rl k kurslar Öte yandan tüm okullar n çevre ve bahçe dü- düzenleniyor.

7 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 7 Ethem Sancak: Dik dur e ilme bu millet seninle laf ile olmaz TÜMS AD stanbul fiubesi taraf ndan gerçeklefltirilen Ay n Konu u program n n bu ay ki konu u ifladam Ethem Sancak oldu. stanbul fiubesi konferans salonunda gerçekleflen programa TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal, TÜMS AD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok say da ifladam kat ld. Program n aç l fl konuflmas n yapan TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal Ethem Sancak aralar nda görmekten mutlu olduklar n ifade ederek, Sancak n s ra d fl giriflimcili i, fikir dünyas ve dik duruflundan etkilendiklerini aç klad. Yeni Türkiye de Ekonomi konulu konferans için kürsüye ç kan ifladam Ethem Sancak kat l mc lara hayat tecrübelerini ve fikir yolculu unu anlatt. Çok erken yaflta bafllad fikir aray fl nda çeflitli yollardan geçti ini ifade eden Sancak Farkl çevrelerde geçirdi i gençlik y llar nda en çok önemsedi- i fleyin kitap okumak ve gelece i görebilen, zihni aç k çevre oldu unu söyledi. Fikirsel gelifliminin yan nda gelece ini temin etmek için de profesyonel düflünmesi gerekti i bilinci ile hareket etti ini belirtti. "G R fi MC L K GELECE E KALAB LME FAAL YET D R" Ethem Sancak konuflmas nda flunlar söyledi: "Giriflimcinin ilk flart gelece i öngörme yetene ini gelifltirmektir. Giriflimcilik gelece e kalabilme faaliyetidir. çinde bulundu umuz süreçte bir giriflimci öngörüsünü gelifltirmeli, tarihini ö renmeli ve tefekkür yapmal d r. Tabii ki öngörü üretebilmek için de bilgi üretebilmek gerekiyor. "YETER NCE G R fi MC YOKSA BÜYÜK DEVLET OLAMAZSANIZ" Osmanl bir giriflim ve ticaret imparatorlu uydu. E er yeterince giriflimciniz yoksa büyük devlet olamazs n z ve büyük bir gelece e haz rlanamazs n z. Dünyan n medeniyet merkezi ve slam' n ikinci aya a kalk fl flehri stanbul olacak. Bunun için okuyup yazmay ö renmek gerekir. Ortakl k kurmak gerekir, çünkü ortakl k yönetebilme yetene- ini güçlendirir, maliyeti düflürür ve büyümeyi h zland r r. Hyundai markas 13 bin küçük araba tamircisinin bir araya gelerek oluflturdu u devasa bir flirkettir. Ve bu bir ekip iflidir. Bugün hala 13 bin araba tamircisi flirkete ortakt r. Ortakl ktan korkmay n ama her fley yaz l olsun. RECEP TAYY P ERDO AN AfiI IYIM Konuflmas n ben Recep Tayyip Erdo an afl bir insan m diyerek sürdüren Ethem Sancak Ben Say n Erdo an o meflhur Siirt seçimlerinden önce tan - d m. Ailem onun taraftar yd Ona oy veriyordu. Ama ben öyle de ildim. Siirt ESDER: AH L N TEMEL E T MD R Esnaf ve Sanatkârlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus e itim ö retim y l na dair yapt bas n aç klamas nda ö rencilerimize, ö retmenlere, e itim camias na ve ülkemize hay rl olmas n diledi. Genel Baflkan Çelikus kadim medeniyetimiz olan Ahili in temelinde e itim ve ö retim oldu- unu vurgulayarak, Ahilerle e itim ve ö retim yafl yamakl kla bafllay p Ahi fleyhli ine kadar devam eder. Di er bir ifadeyle 7 den 70 yafl - na kadar hayat boyu ö renmeyi temel ilke edinmifltir. Gündüz mesleki e itim, gece ahlaki ve sosyal e itim verilmifltir. Gündüz ç - ra n kalfas, kalfas ise ustas taraf ndan uygulamal bir e itim verilmifltir. Bu e itim kademelerinde yol arkadafllar olarak adland r lan bir kademe üstündeki büyükleri ç ra n ya da kalfan n gece ve gündüz hem yan nda olmufllar hem de gencin yanl fl ve faydas z ifllerle meflgul olmas n engellemifller ve onu hayata haz rlam fllard r diye konufltu. Çelikus aç klamas n n devam nda flu sözlere yer verdi: Esnaf, usta, kalfa ve ç raklar içine alan dayan flma imkan sa layan, ayn zamanda mesleki ahlak da kazand ran, bir örgütlenmedir. Bu kurumun ilkeleri, bu günde mesleki e itim aç s ndan geçerlidir. Cimri ve k skanç olmama, cömert olma, iyilik yapma, h rs ve hevesten kurtulma, kanaatkâr olma, nefsini terbiye etme bafll ca özellikleridir. Ustalar, sadece mesleki anlamda de- il, davran fl ve ahlak bak m ndan da usta insanlard r. Haberini Qr Cod ile dan seçimleri için beraber çal flt k, sonra ben onu b rak p gidecektim. O seçimlerden %84 gibi tarihi bir sonuçla ç k ld. Seçimlerden sonra yap lan mitinge bile kat lmad m. Arkadafllar mla meydan gören bir çat dan Say n Baflbakan izliyorduk. Mitingden sonra ben iflime, gücüme dönecektim. Siirtliler, taleplerini dile getirdikleri pankartlar asm fllar meydana. Say n Baflbakan meydanda as l olan pankartlara flöyle bir bakt ve dedi ki Bunlar indirin, ben bunlar n hiçbirisini yapamam. Size yalanda söyleyemem. Biz ne aldatan ne aldanan olaca z. Bir yang n devral yoruz, söndürülmesi 3 y l sürer. Sonra ben herkesin Baflbakan olaca m. Siirtliler de adil olmam isterler, eniflteleri adil olsun isterler. Bunlar indirin. Kurban Bayram n z tebnik eder; sa l k mutluluk ve baflar lar dilerim... NECMEDD N GÖRGÜN Bayburt Eymür Köyü Dernek Baflkan Ben hayretler içinde kald m, arkadafllar ma dedim ki, Vallahi ben arad m buldum. lk defa yalan söylemeyen bir politikac gördüm, ben onu takip edece- im Sonra indim miting alan na milletin içinde onu izledim, sonra pefline düfltüm. Düflüfl o düflüfl hala peflindeyim. D K DUR E LME LAFLA OLMAZ Millet Baflbakana dik dur e ilme diyordu. Düflündüm nereye kadar dik durabilecek. Dik durma lafla olmaz. Lafla dik durulmaz. Dik durman n alt yap s n infla etmemiz laz m. Kendimce bir tahlil yapt m. Haberini Qr Cod ile dan Kurban Bayram n n hay rlara vesile olmas n dilerim... Mimar Mustafa KORAL Beflyüzevler Spor Kulübü Baflkan Mübarek Kurban Bayram n n Milletimize ve tüm slam alemine bereket ve hay rlar getirmesini temenni ederim... smail TOPEL Yimta nflaat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Kurban Bayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Murat YILMAZER Gaziosmanpafla Amatör Kulüpler Birl ii Baflkan Mübarek Kurban ayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Mustafa AKZOR Akzorlar ve Ak Yap nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Kurban Bayram n n tüm insanl a hay rlar getinmesini temenni ederim... Abdulkerim TERK N Istranca Çelik Yap nfl. San. ve Tic. Ltd. fiti. Din kardeflli inin fadesi olan Kurban Bayramını Tebrik ederim. Çetin DEN Z Koçluk Platformu Derne i Yönetim Kurulu Üyesi

8 8 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni ENDAZE ÇET N DEN Z ÇOCUKLARIMIZIN ODASINDAK MESAJLAR Anne baba ve çocu unuzu yetifltirmede size yard mc olan herkes bilmelidir ki, çocuk yetifltirmenin en önemli zaman 0-12 yafl aras d r. Bu dönemde çocu unuzun beyni iki defa en yüksek seviyede geliflim s çramas gösterir. Bu iki s çramada tamamen bilgi ö renme, gördüklerini kavrama üzerine yani bilgi alma üzerinedir. 11 yafl ndan sonra yani ergenlik dönemi tamamen farkl bir çocukla karfl lafl rs n z. Bu dönemde de karfl cins ve cinselli i arzu eden, bunlar ö renme gayreti içinde olan bir kiflilik yap s ortaya ç kar. Her iki durumda çocu un kendi elinde olmayan tamamen beyin hücrelerinde meydana gelen geliflmeden ve de iflimden kaynaklanan bir durumdur. Asl nda çocuklar n bu geliflim dönemlerinde aileler büyük s - k nt lar yaflarlar. Çocu un baz fleyleri sanki bilinçli olarak yapt n düflündükleri bile oluyordur. Ancak Ailelerin bu duruma geçecek rahats zl klar gibi bakmas ve gerçek çözümle yaklaflmas en do ru seçimdir. fiöyle düflünmenin do ru olaca n düflünüyorum. Çocu unuzun hipermetrop yani bulan k görme rahats zl olsa bu durumun ondan kaynaklanmad n biliriz ve çözüm yollar n arar z. Göz doktoruna gider ve verilen gözlükle sonuca ulaflm fl oluruz. Ancak ilgilenmez ve gözlük kullanmas için teflvik etmezsek sorun büyür ve hiç olmayacak baflka sorunlara neden olur. Geliflim sürecindeki durumlarda böyledir. Hiç bir fley çocu un elinde de ildir. Bulundu u ortamda dahil olmaz üzere bir çok etken, geliflim sürecindeki çocu u etkilemektedir. Ancak çözüm yollar n aramak yine biz ailelerin iflidir. Burada bu çözüm ve bilinçalt na at lacak olumlu görsellerden bahsetmek istiyorum. Birincisi; çocu unuzun odas nda büyük bir dünya haritas veya dünya küresi (hani flu dönenlerden) olsun. kincisi; pop y ld zlar, yabanc sanatç lar, hip hop, one direaction ve rap sanatç lar n n posterlerinin yerine, edebiyat, liderlik, bilim üzerine baflar sa lam fl kiflilerin (ibn-i sina, Barbaros hayrettin pafla, Atatürk, Abdülhamit, Fatih sultan Mehmet, Arshimet, Albert Enistain ) posterlerini bulundurun. Üçüncüsü; çocu unuza sübniminal mesajlar içeren pop flark lar, ba rmal ça rmal bol davullu müzikler dinletmeyin. Verdi i zarar bir dolu kitapla anlatmak mümkün de il. Dördüncüsü; roman, hikaye gibi okudu u veya ald n z kitab mutlaka önce siz okuyun. çeri inde Gay lik ve eflcinselli i normal olarak gösteren o kadar çok kitap bulunuyor ki Beflincisi; yediklerine, özellikle sabah kahvalt s na çok dikkat edin. Ceviz, badem, yaban mersini, salatal k, domatesi eksik etmeyin. Haftada en az iki defa kendi ellerinizle haz rlad n z flekersiz kompostan zdan içmesini sa lay n. Alt nc s ; olumlu yönlerine odaklan n, çocu un 10 tane yapt iflten dokuzu kötü olsa bir tanesi iyi olsa siz o iyiye odaklan n ve iyiyi gördü ünüzü ona gösterin. Bunu yapman z basamak basamak durumu düzeltecektir. Aileler olarak unutmamal y z ki ; her fley beyin ve bilinçalt na at lan mesajlarda yat yor. Olabildi ince az zararla atlatabilmeliyiz. EM NEV M TRABZON DA TAPU DA ITTI 23 y ld r El Birli i sistemi ile vatandafllar n ev ve otomobil sahibi olmas n sa layan Eminevim, Trabzon'da da ailelere ev sevinci yaflatt. Trabzon Yal Park Otel'de düzenlenen ve Emin fiirketler Grubu çal flanlar ndan Gökhan Zafer'in sunumuyla gerçekleflen muhteflem organizasyonda davetliler tapular n alma sevincini yaflad lar, çekilifllerle sürpriz hediyeler kazand lar. Tapu da t m törenine Emin fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Büflra Üstün, Emin fiirketler Gurubu Sat fl Müdürü Sezai Gök, Ortahisar Belediye Baflkan Vekili Firar Bayrak, bölge yöneticileri ve davetliler katildi. 23 YILDIR H ZMET ED YORUZ Emin fiirketler Grubu Sat fl Müdürü Sezai Gök 23 y ld r hayalleri gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Bu salonda bulunanlar büyük bir aile. Ben de bu ailenin bireyi olarak sizlerle beraber ol-maktan 20 y la yalan süredir size hizmet etmekten büyük memnu-niyet duyuyorum. Geçmiflte oldu u gibi bugünün Türkiye'sinde de ev almak çok zor. Peflin paras olan aileler ev 3. havaliman na kredi 3 yerli bankadan 3. havaliman na hangi bankalar n kredi kulland raca belli oldu. Yerli ve yabanc çok say da bankan n kredi vermek için kap da bekledi i ileri sürülen projeye 3 Türk bankas kredi verecek. sahibi olurken peflin paras olmayan aileler ya banka kredisi kullanmak zorunda kal yorlar ya da ev alma hayalini sadece kurmak zorunda kal yorlar. flte biz Eminevim olarak el birli i sistemiyle, yard mlaflma sis-temiyle ev alma zorlu unun üstesinden geliyoruz. flte biz 23 y ldan bu yana tüm Türkiye'de sizler gibi ev alma hayali bile kuramayan ailelerimizi bir araya getirerek ve onlar kendi aralar nda yard mlaflmaya iterek ev alman n zorlu unun üstesinden geldik. Hepinize hay l ve u urlu olsun" diye konufltu. TRABZONLULAR EV SAH B OLDULAR Emin fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Büflra Üstün de yapt konuflmada flunlar söyledi: " nsan n yaflamad için 3 temel ihtiyac vard r. Bunlar bar nma, giyinme ve beslenme. Bar nma ihtiyac bunlar n en bafl nda gelir. Hepimizin bar nmas için bir yere ihtiyac vard r. Temel ihtiyaçlar m z için di er bireylerle yard mlaflma ve dayan flma içer-sinde olman z gerekir. Hayat boyunca ev almay hayal edenler, Eminevim'in el birli i sistemiyle bu hayallerine ulafl - yor. Eminevim de sizlere destek olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyor." Konuflmalar n ard ndan evlerin tap lan sahiplerine verilirken, sürpriz hediyeler da t ld. Ev sahibi olan Trabzonlular ise, "Gerçekten en önemlisi güvenmek. Bu flirket de o güveni sa l yor" ifadelerini kulland. Borsatek'in görüfltü ü bankac l k çevrelerine göre, 5'li konsorsiyum ile bankalar n görüflmelerinde neredeyse sona yaklafl ld. Yabanc bankalar n çeflitli nedenlerle konsorsiyuma girmedi ini söyleyen bir kayna a göre, 4,5 milyar euroya yak n kredi Ziraat Bankas, Halkbank ve Denizbank' n oluflturdu u ikisi kamu biri özel üç Türk bankas taraf ndan kulland r lacak Baz kaynaklar ise flimdiye kadar Türkiye'deki bir proje için kulland r lacak en büyük kredin n 700 milyon euroya yak n k sm n n Eximbank taraf ndan, yap lacak baz düzenlemeler ile kulland r labilece ini, bunun için ekonomi yönetimi ile taraflar n ve konsorsiyumu yöneten bankalar n görüfltü ünü söylüyor. stanbul'un kuzeyine yap lacak 3. havaliman n n ihalesini 22 milyan 152 milyon euroluk rekor teklifle Limak nflaat-kolin nflaat-cengiz nflaat-mapa nflaat-kalyon nflaat Ortak Giriflim Grubu kazanm flt. KDV'si ile birlikte 36 milyar euroyu bulan ve may s ay n n bafl nda düzenlenen ihale ile 3. havaliman n n 25 y ll k kullan m hakk n alan 5'li konsorsiyum üyeleri o dönem yapt klar aç klamalarda, finansman sorunun olmad n, yerli yabanc bir çok bankan n kap lar n çald n belirtmiflti. Konsorsiyuma yabanc bankalar n kat lmamas kredi anlaflmas n n yap lmas ve duyurulmas n da geciktirdi. Yabanc bankalar n artan jeopolitik riskleri ileri sürerek konsorsiyuma kat lmad klar ileri sürülüyor. Türkiye'nin flu ana bankalar kat lmam flt. Hazine garantisine ra men 3. Köprü projesinin kredisini de Garantibank International, Garanti Bankas, Halk Bankas, fl Bankas, Vak flar Bankas, Ziraat Bankas ve Yap ve Kredi Bankas vermiflti. Mübarek Kurban Bayram n n Milletimize ve tüm slam alemine bereket ve hay rlar getirmesini temenni ederim... Kurban Bayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Mübarek Kurban Bayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Kurban Bayram n n tüm insanl a hay rlar getinmesini temenni ederim... Din kardeflli inin fadesi olan Kurban Bayramını Tebrik ederim. Murat HAfiHAfi Haflhafllar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Muhammer VAROL Varol nflaat ve Emlak San. Tic. Ltd. fiti. Mehmet AKfi T Gaziosmanpafla Bayburtlular Kültür ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Mahmut ÇEL KUS ESDER Genel Baflkan Ali YILDIRIM

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu

Yaz c, TO May s ay meclisine konuk oldu ESDER: Ahilik Kültürü Arnavutluk ta can buldu Sayfa 16-17 de Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :38 MAYIS 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete 10 Kurufl e-posta: bilgi@esnafbulteni.com

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

SAHTE ILACA CEP KONTROL

SAHTE ILACA CEP KONTROL Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı