Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att"

Transkript

1 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST Abonelik ve Reklam için Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :42 EYLÜL 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 1 TL e-posta: Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay n Ak Parti Gaziosmanpafla lçe Baflkan ve stanbul l Genel Meclisi üyesi iken hayalini kurdu u ve yap lmas için giriflimlerde bulundu u seçim vaatlerinden biri olan Türkiye nin Ak ll Hastane lerinden birisi olan Baflkan Remzi Ayd n, her derne in program na kat l yor Büyük Osmanl Sosyal Yard mlaflma E itim ve Kültür Derne i Kad n Kollar n n Yeflilp nar Lale Dü ün Salonu nda han mlar için düzenledi i kahvalt program nda Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, dernek yöneticileri ve han mlarla bir araya geldi. 24 te MES AD, 20. yafl Merter Moda Festivali gerçekleflti 15 te 600 yatakl Devlet Hastanesi nin temeli Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu nun da kat ld görkemli bir törenle at ld. 20 de EM NEV M TRABZON DA TAPU DA ITTI 8 de ÖNS AD IN lk konu u Ömer Bolat oldu 17 de Gaziosmanpaflal lar Zab tan n Kald r m flgallerine müdahalesinden memnun 29 da ALFA METAL, Sektöründe ilk 3, SO Kriterlerinde ilk 1000 içinde 22 de Baflkan Usta dan; gençlere burs müjdesi Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan yap - lan Gençlik Park, U ur Ifl lak n verdi i muhteflem bir konserle aç ld. 4 te KOSGEB ve ESDER den Esnafa 100 B N TL Uygulamal giriflimcilik e itimi kay tlar devam etmektedir. 8 Ekim 2014 tarihinde 70 saatlik e itim bafllayacakt r. 17 de Ethem Sancak: Dik dur e ilme bu millet seninle laf ile olmaz Sayfa 7 de

2 2 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni SUR Ç GURUBU sezona SUR Ç D VAN TOPLANTILARI ile bafll yor stanbul Suriçi Grubu sezonunu kuruldu u günden beri ilk defa düzenleyece i SUR Ç D VAN TOPLANTILARI ile bafllat yor. SUR Ç PLATFORMU ad ile kuruldu u ilk günden beri 500 ile 1000 kifli aras nda misafirle 100 lerce toplant ya ev sahipli i yapan ve Türkiye gündeminde söz sahibi ve Türkiye yi yöneten kiflileri konuk eden stanbul Suriçi Gurubu Derne i iyilerle iyileri buluflturmay amaçlad bu toplant lara da kald yerden devam edecek. SUR Ç Gurubu Derne i Genel Nedim AB Baflkan Nedim AB SUR Ç D - VAN TOPLANTILARI format hakk nda bilgi verdi ve ilk konuklar n n T KA Baflkan Serdar Çam olaca n belirtti. Baflkan Nedim Abi, ülkemizde yaflanan olaylarla ilgili flunlar söyledi: Türkiye Cumhuriyetinin 2023 hedeflerine ulaflmas n isteyen milletimiz Cumhurbaflkanl na Recep Tayyip Erdo an seçerek istikrarl, kalk nan, onurlu ve söz sahibi bir ülkeden yana oldu unu göstermifltir. Milletimiz gibi düflündü ümüz ve destekledi imiz bu sürecin ard ndan T.C. Baflbakan olan Ahmet Davuto lu nun da en büyük destekçisi ve yard mc s olmay sürdürece iz. Ne kadar do ru bir yerde durdu- umuzu ve taraf oldu umuzu da 101 gündür Irak ta rehin tutulan 46 vatandafl m z n tek birinin burnu bile kanamadan kurtar lmas ve Türkiye nin büyük devlet oldu unun ispatlanmas göstermektedir. T.C Cumhurbaflkan ve mevcut hükümeti gö sümüzü kabartt ve hayal edemedi imiz projeleri gerçeklefltirmeye devam etti i sürece bizimde deste imiz kesintisiz artarak devam edecektir Nedim Abi Suriçi Toplant lar ile ilgili flunlar söyledi: Bilindi i üzere Suriçi toplant lar sezon süresince her ay önemli bir ismi konuk ald m z 500 ile 1000 kifli aras nda misafirle gerçekleflen SUR Ç STANBUL TOP- LANTILARI. Her Cuma sabah Suriçi yönetim kurulu ve bir konukla yaklafl k kifli ile gerçekleflen sabah kahvalt s. Sal akflamlar gençlik kollar n n düzenledi i ve bir konuflmac n n kat ld kiflinin kat ld gençlikle söylefli toplant lar. Kad n kollar m z n her ay düzenledi i ve kifli ve sadece bayan konuk ve misafirlerin kat ld STANBUL HANIMEFEND LER TOPLAN- TILARI bu sezonda devam edecektir. Bu toplant lara ilave olarak çok seçkin 70 kifliyi aflmayan misafir ve Türkiye de söz sahibi ve fikirleri ve uygulamalar ile ülkemize ve dünyaya yön veren isimlerden birisinin konuk olarak kat laca SUR Ç D VAN TOPLANTISI düzenleyece iz. Bu sezonun ilk toplant s da SU- R Ç D VAN TOPLANTISI ve konu umuz Türkiye yi dünyada en iyi tan tan Türkiye ve Dünyadaki eserlerimize de erlerimize sahip ç - kan müflterek kültür co rafyam z baflta olmak üzere befl k tada proje ve faaliyetlerine devam eden Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans Baflkanl T KA Baflkan Dr. Serdar Çam bey olacak dedi. Dr. Serdar Çam kimdir: Eylül 2002-A ustos 2009 tarihleri aras nda yedi y l süresince, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an n TBMM deki makam nda Özel Kalem Müdürü olarak görev yapt. A ustos 2009 tarihinden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Mehmet Ali fiahin in Özel Kalem Müdürlü ü görevini yürütmekte olan Dr. Çam, y llar aras nda, Türkiye de ve yurtd fl nda özel flirketlerde üst düzey yönetici olarak çal flt. Çeflitli üniversitelerde uluslararas yat - r m, uluslararas ticaret ve yönetim dersleri verdi. Orta Do u Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli i Bölümü nden mezun olan Dr. Çam, Boston Üniversitesi nden flletme alan nda yüksek lisans, Marmara Üniversitesi nden ise Uluslararas Pazarlama alan nda doktora dereceleri ald. Dr. Çam, babas n n D fliflleri Bakanl ndaki görevi nedeniyle ilkö renimini Libya ve Fransa da, ortaö renimini ise Lefkofla Türk Maarif Koleji nde tamamlad. Baflkan Dr. Çam ngilizce, Frans zca ve Almanca dillerini bilmektedir. 30 Mart 1966 Ankara do umlu olan Dr. Serdar Çam, evli ve 3 çocuk babas d r. Dr. Serdar Çam Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: HONDA PLAZA ARTI TEL: ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt No:12/11 G.O.P.

3 Tüm Dost ve Müflterilerimizin Kurban Bayram n Kutlar z... Lezzetin Doruk Noktas Aileniz ve dostlar n zla huzuru, lezzeti birlikte yaflad n z de iflmeyen adres... Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 28 Gaziosmanpafla STANBUL ALO PAKET & REZERVASYON TELEFONLARI Tel:

4 4 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni Baflkan Usta dan; gençlere burs müjdesi Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan yap lan Gençlik Park, U ur Ifl lak n verdi i muhteflem bir konserle aç ld. Gaziosmanpafla Gençlik Park muhteflem bir törenle hizmete aç ld. Gençlik Park n n aç l fl ve 30 A ustos Zafer Haftas dolay s yla gerçeklefltirilen programda U ur Ifl lak, Gaziosmanpaflal lara bir konser verdi. Aç l fl törenine Gaziosmanpafla Kaymakam vekili Ali Uslanmaz, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Cumhuriyet Baflsavc s Ahmet Akkaya, AK Parti lçe Baflkan Av. fiahin Pirdal, belediye baflkan yard mc lar ve ilçe protokolü kat ld. USTA, ÖNCE PARKIN Ç NDE YER ALAN fier FE BACI ANITI AÇTI Gençlik Park aç l fl ndan önce parktaki fierife Bac An t n n aç l fl n yapan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, ülkemizin ba ms zl u runa can n vermifl bir milli kahraman n ad n yaflatman n kendileri için ne kadar önemli oldu una de- indi. Gaziosmanpaflal lar n yo un ilgi gösterdi i aç l fl program nda bir konuflma yapan Baflkan Usta, Bugün burada, stanbul un en büyük yeflil alanlar ndan biri olan Gaziosmanpafla Gençlik Park m z n aç l fl n gerçeklefltirmek ve 30 A ustos Zafer Bayram kutlamak için bir araday z. lçemizde De iflim Bafll yor bafll alt nda yapt m z çal flmalar n çok önemli bir parças olan Gençlik Park - m z sizlerin kullan m na sunaca z diyerek sözlerine bafllad. 78 dönümlük bir arazi üzerine kurulan Gençlik Park n n stanbul un en büyük yeflil alanlar ndan biri oldu unu vurgulayan Baflkan Usta, Bugün Gençlik Park - m z sizlerin hizmetine sunuyoruz. Gençlik Park m z bulundu u alan itibari ile 78 bin metrekare bir alana sahiptir. Gençlik Park m zda çocuk oyun gruplar, çocuk macera park, 2 sosyal tesis, su havuzlar, koflu parkurlar, 1 futbol sahas, 1 basketbol sahas, çocuklar m z için bir su oyunlar park ile, ayn zamanda içinde 5 bine yak n a ac ile stanbulumuzun en önemli parklar ndan biri haline gelmifltir. Tabi park m zda Soma flehitlerimizi de unutmad k. Soma flehitlerimiz an s na park m za 301 adet meyve a ac dikerek flehitlerimizin aziz hat ras n yaflatt k. diye konufltu. Baflkan Usta, Gençlik Park yla ilgili bir aç klama daha yaparak, Bu park m z n ad n ilk defa halk m z n seçti i bir Cumhurbaflkan olmas dolay s yla, Say n Cumhurbaflkan m z Recep Tayyip Erdo an a atfederek, Recep Tayyip Erdo an Gençlik Park olarak de ifltirmek istiyoruz. dedi.gerçeklefltirdikleri hizmetlerle Gaziosmanpaflal lar n huzur ve mutlulu unu sa lamay amaçlad klar n belirten Baflkan Usta, flöyle konufltu: Sizlerden istirham m, bu yat r m yaflatman z, yani bu parka sahip ç kman zd r. Bu park bizim ve çocuklar m z için bir yaflam kayna - d r. Adeta bir oksijen merkezidir. Bunun için bu parka sahip ç k n z. Daha sonra yapt klar hizmetler hakk nda bilgi veren Baflkan Usta, flunlar söyledi: De iflim Bafll yor dedik. De iflimi sizlerle birlikte baflaraca z. lçemizde kentsel dönüflüm çal flmalar n bafllatt k. nflallah ilçemizi yeniden infla edece iz. Çocuklar m z n yaflamaktan daha da gurur duyduklar Gaziosmanpafla y yeniden, hep birlikte infla edece iz. stanbul Büyükflehir Belediyemizle beraber planlad m z Metro Projemizle ulafl m kolaylaflt rarak, hem trafik sorununu asgari seviyeye düflürecek, hem de ilçemize büyük bir de er kazand raca z. Çocuklar m z n daha iyi flartlarda e itim görebilmeleri için Gaziosmanpafla Belediyesi olarak 3 yeni okul infla ettik. nflallah yenilerini de ekleyece iz. Haberi Qr Cod ile dan Kâ thaneliler simülasyon e itim arac ile depreme haz rlan yor Kâ thane Belediyesi Mobil Deprem Simülasyon (benzetim) E itim Arac ile bilinçlendirme etkinlikleri düzenliyor. Hasbahçe Mesire Alan nda mobil e itim arac ile düzenlenen uygulamal e itimlerde depreme yönelik bilgi eksikli inden kaynaklanan belirsizlik ve çaresizlik hissinin yerini haz rl kl olma bilincinin almas hedefleniyor. Eylül ay boyunca akflam saatlerinde düzenlenecek e itimlere ücretsiz olarak kat lan vatandafllar bilgi ile beslenen korku dolu yaklafl mlar, haz rl kl olarak güvende hissetme duygular na dönüfltürüyor. Ev, iflyeri ve s n f gibi yap yaflam alanlar nda, depremin eflya ve insanlar üzerindeki etkilerini uygulamal olarak ö renen vatandafllar, depremin etkilerini en aza indirmek için yap lmas gerekenler hakk nda görsel e itimlerle bilgilendiriliyor. Deprem s ras nda yap lmas veya yap lmamas gerekenler konusunda bilgilenerek depremi en az kay pla ve en az panikle atlatman n uygulama tatbikatlar n yapan vatandafllar önceden al - nacak önlemlerle deprem s ras nda oluflabilecek tehlikelerden korunman n yollar n ö reniyor.depremin Türkiye nin önemli bir gerçe i oldu unu söyleyen Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç, Ülkemiz son derece hareketli fay hatlar üzerinde bulunan, genç oluflumlu bir co rafyada bulunmakta. Bu bizi deprem gibi bir gerçekle birlikte yaflamaya ve her daim haz rl k olmaya mecbur b rak - yor. Depremin insan hayat için oluflturdu u büyük tehlikeyi ac deneyimler yaflayarak ö renmifl bir toplum olarak bu do al afete karfl haz rl kl olmal y z. Hükümetimizin deste i ile büyük bir baflar göstererek devam eden kentsel dönüflüm çal flmalar sayesinde eski ve dayan ks z yap lar m z, oluflacak sars nt - lara dayanacak flekilde yeniledik. Ö rencilerimize yönelik e itim programlar düzenledik. Bugün burada bu e itimlere simülasyon arac ile uygulamal olarak devam ediyoruz. Amac m z deprem an nda panik nedeniyle oluflacak tehlikeleri en aza indirmek ve eflya kullan m nda depreme uyguluk hakk nda bilinçlendirmek fleklinde konufltu. Deprem simülasyonuna kat lan Baflkan K l ç, vatandafllarla birlikte deprem an nda yap lmas gerekenleri dinledi. Mobil Deprem Simülasyon E itim Arac ile uygulamal e itime kat lan vatandafllar, kendilerine verilen e itimle depreme karfl duyduklar korkuyla mücadele etmeyi ö rendiklerini söylediler. E itime kat lan vatandafllar depremin de il, uygun olmayan yap, eflya ve panik duygusunun insanlara zarar verdi ini ifade ettiler. Depreme yönelik bilinçlendirme e itiminin her yafltan insan için önemli oldu unu belirten vatandafllar, kendilerine uygulamal e itim imkan sa layan Baflkan K l ç a teflekkür etti.

5

6 6 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HAVAALANI 13 EK M'DE SATIfiA ÇIKIYOR Esenler Havaalan Mahallesi Kentsel Dönüflüm Projesi, 3 ayr firman n çal flmas yla h zl bir flekilde devam ederken, proje finansman nda kullan lacak yaklafl k 950 konutun ön talep toplama tarihi 20 Eylül olarak belirlenirken, sat fl na 13 Ekim Pazartesi bafllanacak. Ülkemizin en önemli kentsel dönüflüm projelerinden birisi olan Esenler Havaalan Mahallesi Kentsel Dönüflüm Projesi ni üstlenen Emlak Konut Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. proje alan ndaki hummal çal flmas na devam ediyor. nflaat çal flmalar Siyah Kalem Mühendislik nflaat, Güryap nflaat ve Özyaz c nflaat taraf ndan h zl bir flekilde yürütülürken Emlak Konut, hak sahiplerinden arta kalan ve projenin finansman için kullan lacak yaklafl k 950 konutun sat fl için de gerekli haz rl klar yap yor. Ön talep toplama tarihinin 20 Eylül olarak belirlenen konut sat fllar n n, 13 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek bir bas n lansman ile bafllayaca belirtildi. Ayr ca, Havaalan Mahallesi'ndeki Bölge Park 'na da Sat fl Ofisi Kurulacak. K RALAR 680 TL. OLDU Proje kapsam nda evleri y k lan ve kiraya ç kan vatandafllar n kiralar da Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan ödenmeye devam ediyor. Daha önce ayl k 500 TL. olan kira ödemeleri, Esenler Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu nun, Çevre ve fiehircilik Bakanl nezdinde yapt sarl çal flma sonucunda yönetmenlik de- ifltirildi ve ayl k kiralar 680 TL. ye yükseltildi. Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu, Biz bu projeye bafllarken hiçbir flekilde vatandafl ma dur etmeyece imizin sözünü verdik. Bu ba lamda bakanl m zla yapt m z görüflmeler sonunda kira ödemelerini yükseltmifl olduk dedi. Gaziosmanpafla ya Ödüllü Kaymakam YAfiAR KARADEN Z atand Gaziosmanpafla Kaymakam Seddar Yavuz baflar l çal flmalar nedeni ile bir süre önce taltif edilerek Merkezi yönetimce Uflak Valisi olarak atanm fl ve bu nedenle boflalan Gaziosmanpafla kaymakaml na Sultangazi Kaymakam Ali Uslanmaz bir süredir vekâlet etmekti idi. Y l n idarecisi ödülünün yan s - ra birçok ödüllere sahip Nizip Kaymakam Yaflar Karadeniz Gaziosmanpafla Kaymakaml na atand : Gaziosmanpafla da görev yapan tüm kamu görevlilerinin icra ettikleri baflar l görevlerin ard ndan makam ve mevkilerinin yükseldi i bilinen bir gerçektir. Esnaf bülteni olarak Say n Yaflar Karadeniz e Gaziosman- pafla da ses getirecek baflar l çal flmalar diler, yapt baflar l çal flmalar n neticesinde dünyada ve ahrette daha yüksek makam ve mevkilerde olmas n temenni ederiz. Kent Konseyi Gaziosmanpafla da Masa Tenisi Turnuvas düzenledi Gaziosmanpafla n n genç Kent Konseyi Baflkan gençlerle ve sporla ilgili etkinliklere Masa Tenisi Turnuvas ile imza atmaya bafllad. Gaziosmanpafla Kent Konseyi, düzenledi- i masa tenisi halk turnuvas yla ilçede masa tenisi merakl lar n bir araya getirdi. Turnuvan n aç l fl na kat lan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, serbest b - rak lan 49 konsolosluk görevlisiyle ilgili, Al konulan vatandafllar m z Türkiye ile kucaklaflt rabilmenin onurunu yafl yoruz dedi.küçükköy K z Meslek Lisesi Kapal Spor Salonu nda gerçeklefltirilen Masa Tenisi Halk Turnuvas na AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Süleyman Soylu, AK Parti stanbul Milletvekili Harun Karaca, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, masa tenisi severler ve çok say da vatandafl kat ld. Masa tenisi milli tak m sporcular ile birlikte Süleyman Soylu ve protokol üyeleri gösteri maç yapt. Baflkan Hasan Tahsin Usta, her zaman sporcunun yan nda olduklar n belirterek, Her zaman sporun ve sporcunun yan nda olmay önemle devam ettirece iz. Özellikle tüm spor camias ndaki önce de aktif olanlara sonra gönül verenlere sonsuz flükranlar m sunuyorum. Burada sizlere baflar lar diliyorum fleklinde konufltu. Güçlü bir ülke, ayaklar üzerinde kuvvetli duran bir ülke Türkiye de ve dünyada yapacak çok ifllerinin oldu unu vurgulayan Süleyman Soylu, serbest b rak lan konsolosluk görevlileri ile ilgili, Dün hep beraber yaflad k. Güçlü bir ülke, ayaklar üzerinde kuvvetli duran bir ülke. Al konulan vatandafllar m z Türkiye ile kucaklaflt rabilmenin ve kavuflturabilmenin o vuslat gerçeklefltirebilmenin onurunu yafl yoruz dedi. Turnuvan n bitiminde ise baflar l olan sporculara ödülleri Baflkan Hasan Tahsin Usta, Baflkan Yard mc s Av. Beflir Aç kça ve Gaziosmanpafla Kent Konseyi Baflkan Zekeriya Ero lu taraf ndan verildi. Sultangazi de E itime Tam Destek E itime desteklerini aral ks z sürdüren Sultangazi Belediyesi, ilçeye 27 yeni okul kazand r rken, e itim kurumlar ve ö rencilere yönelik çal flmalar na devam ediyor. lk, orta ve lisedeki ö rencilerin defterlerini ücretsiz olarak veren Sultangazi Belediyesi, kampanya çerçevesinde üç y lda 1 milyon 876 defter da t m yapt. Sultangazi Belediyesi bu y l da ilçe s n rlar içerisinde bulunan okullarda e itim gören 93 bin ö renciye 6 farkl ebatta 553 bin defteri ücretsiz da t yor. E itim hizmetlerine öncelik veren Sultangazi Belediyesi bu y l da ilk, orta ve lisede e itim gören tüm ö rencilere ücretsiz defter da t m yap yor. E itime destek amac yla üç y lda 1 milyon 876 bin defteri ücretsiz da- tan Sultangazi Belediyesi, bu y l da 6 farkl ebatta 553 bin defteri ücretsiz olarak ö rencilere da t yor. ilçedeki okullar n boya r oluflturuluyor. Okul binalar ilaçlanarak zenlemeleri yap l yor. Aç k hava spor alanla- ihtiyaçlar karfl lan rken, Bilgi Evlerinde verilen e itimlerle ö renciler, TEOG, LGS ve B LG EVLER YLE SINAVLARA HAZIRLIK dezenfeksiyon sa lan yor. LYS s navlar na haz rlan yor. Sultangazi Belediyesi, Bilgi Evlerinde BOYA YARDIMI VE ÇEVRE DÜZENLEMELER verdi i e itimlerle ö rencileri s navlara haz rlamay sürdürüyor. Halk E itim Merkezi Sultangazi Belediyesi her y l e itim-ö retim y l öncesinde ilçedeki okullar n boya ihtiyaçlar n karfl l yor. 5 y lda ilçede bulunan çiftli i Mahalle Hizmet Tesisleri ve smetpa- iflbirli inde 50. Y l Kültür Merkezi, Sultan- tüm okullar n boya ifllemleri için toplam 105 fla Cevher Dudayev Hizmet Tesisleri ndeki bin 368 kilo boya da t m gerçeklefltirildi. bilgi evlerinde TEOG, LGS ve LYS s navlar na haz rl k kurslar Öte yandan tüm okullar n çevre ve bahçe dü- düzenleniyor.

7 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 7 Ethem Sancak: Dik dur e ilme bu millet seninle laf ile olmaz TÜMS AD stanbul fiubesi taraf ndan gerçeklefltirilen Ay n Konu u program n n bu ay ki konu u ifladam Ethem Sancak oldu. stanbul fiubesi konferans salonunda gerçekleflen programa TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal, TÜMS AD Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok say da ifladam kat ld. Program n aç l fl konuflmas n yapan TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal Ethem Sancak aralar nda görmekten mutlu olduklar n ifade ederek, Sancak n s ra d fl giriflimcili i, fikir dünyas ve dik duruflundan etkilendiklerini aç klad. Yeni Türkiye de Ekonomi konulu konferans için kürsüye ç kan ifladam Ethem Sancak kat l mc lara hayat tecrübelerini ve fikir yolculu unu anlatt. Çok erken yaflta bafllad fikir aray fl nda çeflitli yollardan geçti ini ifade eden Sancak Farkl çevrelerde geçirdi i gençlik y llar nda en çok önemsedi- i fleyin kitap okumak ve gelece i görebilen, zihni aç k çevre oldu unu söyledi. Fikirsel gelifliminin yan nda gelece ini temin etmek için de profesyonel düflünmesi gerekti i bilinci ile hareket etti ini belirtti. "G R fi MC L K GELECE E KALAB LME FAAL YET D R" Ethem Sancak konuflmas nda flunlar söyledi: "Giriflimcinin ilk flart gelece i öngörme yetene ini gelifltirmektir. Giriflimcilik gelece e kalabilme faaliyetidir. çinde bulundu umuz süreçte bir giriflimci öngörüsünü gelifltirmeli, tarihini ö renmeli ve tefekkür yapmal d r. Tabii ki öngörü üretebilmek için de bilgi üretebilmek gerekiyor. "YETER NCE G R fi MC YOKSA BÜYÜK DEVLET OLAMAZSANIZ" Osmanl bir giriflim ve ticaret imparatorlu uydu. E er yeterince giriflimciniz yoksa büyük devlet olamazs n z ve büyük bir gelece e haz rlanamazs n z. Dünyan n medeniyet merkezi ve slam' n ikinci aya a kalk fl flehri stanbul olacak. Bunun için okuyup yazmay ö renmek gerekir. Ortakl k kurmak gerekir, çünkü ortakl k yönetebilme yetene- ini güçlendirir, maliyeti düflürür ve büyümeyi h zland r r. Hyundai markas 13 bin küçük araba tamircisinin bir araya gelerek oluflturdu u devasa bir flirkettir. Ve bu bir ekip iflidir. Bugün hala 13 bin araba tamircisi flirkete ortakt r. Ortakl ktan korkmay n ama her fley yaz l olsun. RECEP TAYY P ERDO AN AfiI IYIM Konuflmas n ben Recep Tayyip Erdo an afl bir insan m diyerek sürdüren Ethem Sancak Ben Say n Erdo an o meflhur Siirt seçimlerinden önce tan - d m. Ailem onun taraftar yd Ona oy veriyordu. Ama ben öyle de ildim. Siirt ESDER: AH L N TEMEL E T MD R Esnaf ve Sanatkârlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus e itim ö retim y l na dair yapt bas n aç klamas nda ö rencilerimize, ö retmenlere, e itim camias na ve ülkemize hay rl olmas n diledi. Genel Baflkan Çelikus kadim medeniyetimiz olan Ahili in temelinde e itim ve ö retim oldu- unu vurgulayarak, Ahilerle e itim ve ö retim yafl yamakl kla bafllay p Ahi fleyhli ine kadar devam eder. Di er bir ifadeyle 7 den 70 yafl - na kadar hayat boyu ö renmeyi temel ilke edinmifltir. Gündüz mesleki e itim, gece ahlaki ve sosyal e itim verilmifltir. Gündüz ç - ra n kalfas, kalfas ise ustas taraf ndan uygulamal bir e itim verilmifltir. Bu e itim kademelerinde yol arkadafllar olarak adland r lan bir kademe üstündeki büyükleri ç ra n ya da kalfan n gece ve gündüz hem yan nda olmufllar hem de gencin yanl fl ve faydas z ifllerle meflgul olmas n engellemifller ve onu hayata haz rlam fllard r diye konufltu. Çelikus aç klamas n n devam nda flu sözlere yer verdi: Esnaf, usta, kalfa ve ç raklar içine alan dayan flma imkan sa layan, ayn zamanda mesleki ahlak da kazand ran, bir örgütlenmedir. Bu kurumun ilkeleri, bu günde mesleki e itim aç s ndan geçerlidir. Cimri ve k skanç olmama, cömert olma, iyilik yapma, h rs ve hevesten kurtulma, kanaatkâr olma, nefsini terbiye etme bafll ca özellikleridir. Ustalar, sadece mesleki anlamda de- il, davran fl ve ahlak bak m ndan da usta insanlard r. Haberini Qr Cod ile dan seçimleri için beraber çal flt k, sonra ben onu b rak p gidecektim. O seçimlerden %84 gibi tarihi bir sonuçla ç k ld. Seçimlerden sonra yap lan mitinge bile kat lmad m. Arkadafllar mla meydan gören bir çat dan Say n Baflbakan izliyorduk. Mitingden sonra ben iflime, gücüme dönecektim. Siirtliler, taleplerini dile getirdikleri pankartlar asm fllar meydana. Say n Baflbakan meydanda as l olan pankartlara flöyle bir bakt ve dedi ki Bunlar indirin, ben bunlar n hiçbirisini yapamam. Size yalanda söyleyemem. Biz ne aldatan ne aldanan olaca z. Bir yang n devral yoruz, söndürülmesi 3 y l sürer. Sonra ben herkesin Baflbakan olaca m. Siirtliler de adil olmam isterler, eniflteleri adil olsun isterler. Bunlar indirin. Kurban Bayram n z tebnik eder; sa l k mutluluk ve baflar lar dilerim... NECMEDD N GÖRGÜN Bayburt Eymür Köyü Dernek Baflkan Ben hayretler içinde kald m, arkadafllar ma dedim ki, Vallahi ben arad m buldum. lk defa yalan söylemeyen bir politikac gördüm, ben onu takip edece- im Sonra indim miting alan na milletin içinde onu izledim, sonra pefline düfltüm. Düflüfl o düflüfl hala peflindeyim. D K DUR E LME LAFLA OLMAZ Millet Baflbakana dik dur e ilme diyordu. Düflündüm nereye kadar dik durabilecek. Dik durma lafla olmaz. Lafla dik durulmaz. Dik durman n alt yap s n infla etmemiz laz m. Kendimce bir tahlil yapt m. Haberini Qr Cod ile dan Kurban Bayram n n hay rlara vesile olmas n dilerim... Mimar Mustafa KORAL Beflyüzevler Spor Kulübü Baflkan Mübarek Kurban Bayram n n Milletimize ve tüm slam alemine bereket ve hay rlar getirmesini temenni ederim... smail TOPEL Yimta nflaat A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Kurban Bayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Murat YILMAZER Gaziosmanpafla Amatör Kulüpler Birl ii Baflkan Mübarek Kurban ayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Mustafa AKZOR Akzorlar ve Ak Yap nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Kurban Bayram n n tüm insanl a hay rlar getinmesini temenni ederim... Abdulkerim TERK N Istranca Çelik Yap nfl. San. ve Tic. Ltd. fiti. Din kardeflli inin fadesi olan Kurban Bayramını Tebrik ederim. Çetin DEN Z Koçluk Platformu Derne i Yönetim Kurulu Üyesi

8 8 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni ENDAZE ÇET N DEN Z ÇOCUKLARIMIZIN ODASINDAK MESAJLAR Anne baba ve çocu unuzu yetifltirmede size yard mc olan herkes bilmelidir ki, çocuk yetifltirmenin en önemli zaman 0-12 yafl aras d r. Bu dönemde çocu unuzun beyni iki defa en yüksek seviyede geliflim s çramas gösterir. Bu iki s çramada tamamen bilgi ö renme, gördüklerini kavrama üzerine yani bilgi alma üzerinedir. 11 yafl ndan sonra yani ergenlik dönemi tamamen farkl bir çocukla karfl lafl rs n z. Bu dönemde de karfl cins ve cinselli i arzu eden, bunlar ö renme gayreti içinde olan bir kiflilik yap s ortaya ç kar. Her iki durumda çocu un kendi elinde olmayan tamamen beyin hücrelerinde meydana gelen geliflmeden ve de iflimden kaynaklanan bir durumdur. Asl nda çocuklar n bu geliflim dönemlerinde aileler büyük s - k nt lar yaflarlar. Çocu un baz fleyleri sanki bilinçli olarak yapt n düflündükleri bile oluyordur. Ancak Ailelerin bu duruma geçecek rahats zl klar gibi bakmas ve gerçek çözümle yaklaflmas en do ru seçimdir. fiöyle düflünmenin do ru olaca n düflünüyorum. Çocu unuzun hipermetrop yani bulan k görme rahats zl olsa bu durumun ondan kaynaklanmad n biliriz ve çözüm yollar n arar z. Göz doktoruna gider ve verilen gözlükle sonuca ulaflm fl oluruz. Ancak ilgilenmez ve gözlük kullanmas için teflvik etmezsek sorun büyür ve hiç olmayacak baflka sorunlara neden olur. Geliflim sürecindeki durumlarda böyledir. Hiç bir fley çocu un elinde de ildir. Bulundu u ortamda dahil olmaz üzere bir çok etken, geliflim sürecindeki çocu u etkilemektedir. Ancak çözüm yollar n aramak yine biz ailelerin iflidir. Burada bu çözüm ve bilinçalt na at lacak olumlu görsellerden bahsetmek istiyorum. Birincisi; çocu unuzun odas nda büyük bir dünya haritas veya dünya küresi (hani flu dönenlerden) olsun. kincisi; pop y ld zlar, yabanc sanatç lar, hip hop, one direaction ve rap sanatç lar n n posterlerinin yerine, edebiyat, liderlik, bilim üzerine baflar sa lam fl kiflilerin (ibn-i sina, Barbaros hayrettin pafla, Atatürk, Abdülhamit, Fatih sultan Mehmet, Arshimet, Albert Enistain ) posterlerini bulundurun. Üçüncüsü; çocu unuza sübniminal mesajlar içeren pop flark lar, ba rmal ça rmal bol davullu müzikler dinletmeyin. Verdi i zarar bir dolu kitapla anlatmak mümkün de il. Dördüncüsü; roman, hikaye gibi okudu u veya ald n z kitab mutlaka önce siz okuyun. çeri inde Gay lik ve eflcinselli i normal olarak gösteren o kadar çok kitap bulunuyor ki Beflincisi; yediklerine, özellikle sabah kahvalt s na çok dikkat edin. Ceviz, badem, yaban mersini, salatal k, domatesi eksik etmeyin. Haftada en az iki defa kendi ellerinizle haz rlad n z flekersiz kompostan zdan içmesini sa lay n. Alt nc s ; olumlu yönlerine odaklan n, çocu un 10 tane yapt iflten dokuzu kötü olsa bir tanesi iyi olsa siz o iyiye odaklan n ve iyiyi gördü ünüzü ona gösterin. Bunu yapman z basamak basamak durumu düzeltecektir. Aileler olarak unutmamal y z ki ; her fley beyin ve bilinçalt na at lan mesajlarda yat yor. Olabildi ince az zararla atlatabilmeliyiz. EM NEV M TRABZON DA TAPU DA ITTI 23 y ld r El Birli i sistemi ile vatandafllar n ev ve otomobil sahibi olmas n sa layan Eminevim, Trabzon'da da ailelere ev sevinci yaflatt. Trabzon Yal Park Otel'de düzenlenen ve Emin fiirketler Grubu çal flanlar ndan Gökhan Zafer'in sunumuyla gerçekleflen muhteflem organizasyonda davetliler tapular n alma sevincini yaflad lar, çekilifllerle sürpriz hediyeler kazand lar. Tapu da t m törenine Emin fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Büflra Üstün, Emin fiirketler Gurubu Sat fl Müdürü Sezai Gök, Ortahisar Belediye Baflkan Vekili Firar Bayrak, bölge yöneticileri ve davetliler katildi. 23 YILDIR H ZMET ED YORUZ Emin fiirketler Grubu Sat fl Müdürü Sezai Gök 23 y ld r hayalleri gerçeklefltirdiklerini belirterek, "Bu salonda bulunanlar büyük bir aile. Ben de bu ailenin bireyi olarak sizlerle beraber ol-maktan 20 y la yalan süredir size hizmet etmekten büyük memnu-niyet duyuyorum. Geçmiflte oldu u gibi bugünün Türkiye'sinde de ev almak çok zor. Peflin paras olan aileler ev 3. havaliman na kredi 3 yerli bankadan 3. havaliman na hangi bankalar n kredi kulland raca belli oldu. Yerli ve yabanc çok say da bankan n kredi vermek için kap da bekledi i ileri sürülen projeye 3 Türk bankas kredi verecek. sahibi olurken peflin paras olmayan aileler ya banka kredisi kullanmak zorunda kal yorlar ya da ev alma hayalini sadece kurmak zorunda kal yorlar. flte biz Eminevim olarak el birli i sistemiyle, yard mlaflma sis-temiyle ev alma zorlu unun üstesinden geliyoruz. flte biz 23 y ldan bu yana tüm Türkiye'de sizler gibi ev alma hayali bile kuramayan ailelerimizi bir araya getirerek ve onlar kendi aralar nda yard mlaflmaya iterek ev alman n zorlu unun üstesinden geldik. Hepinize hay l ve u urlu olsun" diye konufltu. TRABZONLULAR EV SAH B OLDULAR Emin fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Büflra Üstün de yapt konuflmada flunlar söyledi: " nsan n yaflamad için 3 temel ihtiyac vard r. Bunlar bar nma, giyinme ve beslenme. Bar nma ihtiyac bunlar n en bafl nda gelir. Hepimizin bar nmas için bir yere ihtiyac vard r. Temel ihtiyaçlar m z için di er bireylerle yard mlaflma ve dayan flma içer-sinde olman z gerekir. Hayat boyunca ev almay hayal edenler, Eminevim'in el birli i sistemiyle bu hayallerine ulafl - yor. Eminevim de sizlere destek olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyor." Konuflmalar n ard ndan evlerin tap lan sahiplerine verilirken, sürpriz hediyeler da t ld. Ev sahibi olan Trabzonlular ise, "Gerçekten en önemlisi güvenmek. Bu flirket de o güveni sa l yor" ifadelerini kulland. Borsatek'in görüfltü ü bankac l k çevrelerine göre, 5'li konsorsiyum ile bankalar n görüflmelerinde neredeyse sona yaklafl ld. Yabanc bankalar n çeflitli nedenlerle konsorsiyuma girmedi ini söyleyen bir kayna a göre, 4,5 milyar euroya yak n kredi Ziraat Bankas, Halkbank ve Denizbank' n oluflturdu u ikisi kamu biri özel üç Türk bankas taraf ndan kulland r lacak Baz kaynaklar ise flimdiye kadar Türkiye'deki bir proje için kulland r lacak en büyük kredin n 700 milyon euroya yak n k sm n n Eximbank taraf ndan, yap lacak baz düzenlemeler ile kulland r labilece ini, bunun için ekonomi yönetimi ile taraflar n ve konsorsiyumu yöneten bankalar n görüfltü ünü söylüyor. stanbul'un kuzeyine yap lacak 3. havaliman n n ihalesini 22 milyan 152 milyon euroluk rekor teklifle Limak nflaat-kolin nflaat-cengiz nflaat-mapa nflaat-kalyon nflaat Ortak Giriflim Grubu kazanm flt. KDV'si ile birlikte 36 milyar euroyu bulan ve may s ay n n bafl nda düzenlenen ihale ile 3. havaliman n n 25 y ll k kullan m hakk n alan 5'li konsorsiyum üyeleri o dönem yapt klar aç klamalarda, finansman sorunun olmad n, yerli yabanc bir çok bankan n kap lar n çald n belirtmiflti. Konsorsiyuma yabanc bankalar n kat lmamas kredi anlaflmas n n yap lmas ve duyurulmas n da geciktirdi. Yabanc bankalar n artan jeopolitik riskleri ileri sürerek konsorsiyuma kat lmad klar ileri sürülüyor. Türkiye'nin flu ana bankalar kat lmam flt. Hazine garantisine ra men 3. Köprü projesinin kredisini de Garantibank International, Garanti Bankas, Halk Bankas, fl Bankas, Vak flar Bankas, Ziraat Bankas ve Yap ve Kredi Bankas vermiflti. Mübarek Kurban Bayram n n Milletimize ve tüm slam alemine bereket ve hay rlar getirmesini temenni ederim... Kurban Bayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Mübarek Kurban Bayram n z kutlar, ülkemize ve tüm insanl a hay rlar getirmesini yüce Allah tan niyaz ederim. Kurban Bayram n n tüm insanl a hay rlar getinmesini temenni ederim... Din kardeflli inin fadesi olan Kurban Bayramını Tebrik ederim. Murat HAfiHAfi Haflhafllar fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Muhammer VAROL Varol nflaat ve Emlak San. Tic. Ltd. fiti. Mehmet AKfi T Gaziosmanpafla Bayburtlular Kültür ve Yard mlaflma Derne i Baflkan Mahmut ÇEL KUS ESDER Genel Baflkan Ali YILDIRIM

9

10 10 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Üniversiteli olmak ilk y llarda apayr bir heyecan, apayr bir düflünce içine kar keder insan. Orta ö retim y llar nda hele hele son s n f nda Üniversitenin fl klar görülür uzaktan uzaktan. Acaba hangi Üniversitede hangi Fakülte talebesi olabilmek düflüncesi sarar. Ne okusam! Son y llar n moda mesle i bilgi sayar m? yoksa televizyonda çokça dinleyip ahkam kesen yorumlar yapan, hatta zaman zaman kesin rakamlar vererek konuyu ba layan ama hiç de söyledikleri gibi olmayan ktisatç lardan birisi mi? nsanlar hayal etti i müddetçe en güzel günlerini geçirir gider. Nihayet Üniversite imtihanlar gelir çatar, heyecan doruklardad r. Anneler dualar okumas n h zland r r neredeyse eller havadan hiç inmez, ö rendi i hangi dua varsa tekrar eder durur. Dilinde çocu unun en ihtiflaml tutulan okulu kazanmas d r. Konu komflulara k z m, o lum iflte fluray kazand, Doktor olacak veya Kaymakam, Mühendis olacak der durur. K z da o ul da ayn heyecandad r. Ama mevzuat gere i tercih etmesi gereken arzu etti inin d fl nda daha baflka bir çok Fakülte ismi vard r. Onlar da tercih edilmifltir. mtihan neticesi ilan edilir. Bak rs n z tercihi doldurmak için flakadan yazd Hungaroloji ç km flt r. Ne olacak flimdi! al r bir düflünce. Baz lar da hep Fen a rl kl bir Fakülte arzu ederken Hukuk Fakültesini de kazanm fl olabilir. Ö renci de anne ve babas da eh ne yapal m, oras da güzel, oradan mühendis bilgisayar okuma olmaz ama, Vali, Kaymakam, Noter, Hakim, Savc, Avukat hatta BAKAN olunabilir der, kabullenirler. Hüzün sevince döner. K z m z o lumuz orta ö retimi bitirme, ad m n yüksek ö renime atma sevinci içinde. Okulun yeri aran r, gidilir, d flar dan sevinçli ama ürkek ad mlarla bir de içine girip flöyle bir de dolaflt m mutlulu a diyecek yok art k. Kravat bir tarafa, çanta bir tarafa at lm flt r. Daha önce Üniversiteli a abeylerinden gördü- ü gibi art k bir kitap bir defterle gelecektir okula. Fakültede dersler bafllad zaman herkesden önce gelip Anfi diye yaz lan yere oturmak ister ama önce pano dan oray ö renmek gerekir numaras na göre, onu bulur ve oturur. Gözler hep Say n Profesörün gelip ders verece i kürsüyü takip ederken yan gözlerle her biri ayr ayr flehirlerden, okullardan gelen arkadafl olaca talebeleri de süzer, davran fllar takip eder. Herkes de bir sevinç ve hareket, en yak n nda bulunanlarla tan flmalar... siz hangi okuldan, nereden geldiniz? sminiz? - Ben Yusuf fluradan geldim.. vs. vs. Profesör gelir ders bafllar. On dakika geçmifltir. O da ne; iki, sonra üç, sonra befl arkadafl hiç bir fleye ald r fl etmeden kalk p giderler, yani s - n ftan ç karlar. Hoca dan hiç ses yok, derse devam, ders k rk befl dakika zil çalar. Böyle böyle ikinci gün, ve daha sonraki günler heyecan daha fazla. M.ZEK SAYIN YEN DEN YAfiAMAK Köfle yaz s n n devam n Qr Cod ile dan Baflkan Usta, Antalya da Kentsel Dönüflümü anlatt Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Antalya da düzenlenen 2. Uluslararas Kentsel Dönüflüm Sempozyumu nda Kentsel Dönüflümü anlatan bir konuflma yapt. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Ulafl m Koordinasyon Bu y l ikincisi düzenlenen sempozyum, Eylül Perflembe-Cuma 2014 tarihleri aras nda Antalya Harrington Park Resort Otel de gerçeklefltirildi. Baflkan Hasan Tahsin Usta, sempozyumda bugün gerçeklefltirilen Türkiye de Kentsel Dönüflüm Süreci bafll kl oturumda Belediyelerde Kentsel Dönüflüm Uygulamalar na liflkin Örnek Çal flmalar bafll kl bir konuflma yapt. Sempozyuma, Çevre ve fiehircilik Bakanl Müsteflar Yard mc s Merkezi (UKOME) Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçl 'n n Baflkanl 'nda yapt toplant da ald kararla flehir içi yollarda h z rfan Uzun, Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan Menderes Türel ve zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yan s ra ülkemizin de iflik bölgelerinden belediye baflkanlar ile konuyla ilgili üst düzey bü rokratlar kat ld. Kentsel Dönüflümle ilgili bilinmesi gereken konular ve hukuki süreçler ile ülkemizdeki örnek uygulamalar n ele al nd sempozyumda Türkiye, Almanya ve sviçre'den birçok akademisyen konuflmac olarak yer ald. Sürücüler D KKAT, stanbul yollar nda HIZ L M T DE fit limitlerini ulafl m flartlar na göre yeniden ayarlad. Karar yol kesimlerinin fiziki flartlar, geometrik standartlar ve yol üst yap s kullan m özellikleri yerinde yap lan incelemeler neticesinde, baz yol kesimlerinde uygulanan araç azami h zlar n n art r lmas na karar verildi. UKOME'nin ald karar gere ince h z limitleri yeniden ayarlanan yollar da görebilirsiniz. Köfle yaz s n n devam n Qr Cod ile dan Mübarek Kurban Bayram n sevdiklerinizle beraber sa l kl ve huzur içinde geçirmenizi dilerim... Bayram tüm insanl k için hay rlara vesile olsun... Osman lhan Tüketici Haklar ve Çevreyi Koruma Derne i Genel Baflkan Kurban Bayram n sevdiklerinizle beraber sa l k ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanl a hay rl olsun... Mimar Mustafa Demir Trabzon Dernekler Federasyonu Baflkan - Sultangazi Baflkan Dan flman Dama n z, ruhunuzu ve çevrenizi tatland ran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban Bayram dileriz. Bülent BABÜR AYED (Avrupa Yakas Elaz l lar Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i) E. Baflkan Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar nlara niyettir. Kesti iniz kurban kabul, sevdikleriniz hep sizinle bayram n z mübarek olsun... Bahattin ÜRÜNDÜ Üründü Kardefller nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Mübarek Kurban Bayram n z kutlar, hay rlara vesile olmas n dilerim. Orhan ÖZSOY ÖZEL SEVG IfiI I Özel E itim ve Rehabilitasyon Merkezi

11 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 11 PAfiA KÖfiKÜ, TADI DAMA INIZDA KALACAK B R ÖYKÜ Tüm dost ve müflterilerimizin Kurban Bayram n kutlar hay rlara vesile olmas n dileriz. Huzurlu toplant ve buluflman n adresi Karayollar Mah. Abdi pekçi Cad. TEM Avrupa Konutlar Yan Gaziosmanpafla - ST. facebook.com/pasakoskuetlokantasi twitter.com/pasa_kosku

12 12 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni SELAM BALCI AKILLI ARSA ÜRETMEK EL M ZDE Günümüzde arsa üretimi stratejik olarak ele al nmas gerekmektedir. Ülke ekonomisinin en önemli temel yap - tafllar büyüme, istihdam, sanayi, turizm, d fl ticaret olarak s ralanabilir. çinde bulundu umuz ortam gere i arsa dendi inde baflta konut olmak üzere al fl verifl merkezi projeleri gelifltirilebilecek altyap gereksinimi fleklinde s ralanabilmektedir. Yat r mc aç s ndan bak ld nda üretece i ürün veya hizmetin birim maliyetlerini minimum da tutabilece i ve bunu sürdürebilece i gayrimenkulleri idarelerden talep etmektedir. Son günlerde en çok tart fl lan konular n bafl nda sanayicilerin art k karl - l k olarak yüksek gelir getirdi i için inflaat sektörüne yöneldikleri tüm yaz l ve görsel haber mecralar nda de erlendirilmektedir. Hal böyle olunca ar ge baflta olmak üzere inavosyon gibi yenilikçi ve giriflimci faaliyetler ertelenmekte belki de ileride dönülmez bir yola girilece i sinyallerini bu günden vermektedir. Burada hemen akla flu soru gelmektedir. Sanayiciler geri tekrar kendi sektörlerine dönmek istediklerinde ayn nitelikte personel ve ifl ortam n bulabilecekler mi? Cevab maalesef hay r. O halde cazip olan n ar ge ve inavosyon oldu u bir eel sektörü hayat bulacak flekilde yön vermeliyiz. Yat r mc ya rekabet edebilece i teknik altyap deste i idareler taraf ndan sa lanmas önemlidir. Teknik altyap n n bafll calar ulafl m, arsa, elektrik vb. Olarak s ralanabilir. fiehirlerde idarelerin topluma bafll ca kamu hizmetlerini sunmak için en çok ihtiyaç duyulan kayna n bafll cas arsa d r. Belki de ihtiyaç duyulan arsa arazi birçok idarenin ihtiyac na cevap verebilmesi mümkündür. Burada arsan n hitap etti i bölgenin k sa orta ve uzun vadede yap lacak talep projeksiyonunda nas l cevap verece i hesaplanmas çok yerinde bir karar olacakt r. Son zamanlarda say lar h zla artan kültür merkezleri bunun için en iyi örneklerden birisidir. Belki de arsan n ilk sahibi idare sadece kendi yapmak istedi i projeyi uygulamas di er talep sahiplerini de baflka aray fllara itmekte. Günümüz koflullar nda mülkiyet hakk ve mevzuat gibi engellerden dolay arsa tedarikleri çok zaman almaktad r. Geçmiflte oldu u gibi gelecekte de en çok ihtiyac m z olan arsalar tüm taraflarca genifl perspektiften ele alarak eflgüdüm içinde talepleri optimumda karfl layacak projeler üretip mevcut arsay en fonksiyonel olarak de erlendirmeye ad m atm fl oluruz. Böylelikle ak ll arsalar sayesinde flehir yaflam n n en önemli argümanlar ndan biri olan talepler aras eriflilebilirlik sa lanm fl olacakt r. Fonksiyonlar aras eriflilebilirlik ancak eflgüdüm ile çal flan kamu, reel sektör, üniversite, sivil toplum kurumu eflgüdümü sayesinde talep sahibi halk için flehir yaflam eziyet olmaktan ç k p daha müreffeh yaflanabilir bir mekana dönüflecektir. Bir di er aç dan ak ll arsalar sayesinde baflta kamulaflt rma zaman kayb minimum maliyetle hizmet verilmifl olacakt r. Barbaros Hayrettin Pafla Mahallesi ne üç yeni park Gaziosmanpafla ya üç sokak park daha kazand r ld. lçedeki park alan olarak kullanabilecek bütün alanlar tespit ettiklerini söyleyen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, nflallah onlar da sokak park na dönüfltürece iz dedi. Maliye Bakan Mehmet fiimflek, ehliyet alacaklar için yeni bir kolayl k getireceklerini belirterek, "Vatandafllar m z art k vezneden vezneye koflturmayacak" dedi. fiimflek, hem harç hem de sürücü belgeleri için de- erli kâ t bedellerinin art k tek bir yerden ödenebilece ini bildirdi. Konuya iliflkin AA muhabirine aç klamalarda bulunan fiimflek, bugüne kadar gerek mükelleflerin gerekse de bakanl n ilgi alan nda olan her kesimin ifllerini kolaylaflt rmak için gerekli ad mlar att klar n söyledi. Bu kapsamda sürücü belgeleri için de yeni bir düzenlemeye gideceklerini Gaziosmanpafla Belediyesi, ilçedeki yeflil alanlar art rmak, çocuklara yeni oyun alanlar açmak ve halk n rahat vakit geçirmesini sa lamak için park yap m çal flmalar n sürdürüyor. lçede yap lan bu çal flmalar sonucu Barbaros Hayrettin Pafla Mahallesi ne 3 adet park kazand r ld. Aç lacak parklara flimdilik 1017 Sokak Park, 1076 Sokak Park ve 1183 Sokak Park ad verildi. Çocuklar için animasyon gösterilerinin de yer ald aç l fl töreni vatandafllar taraf ndan büyük ilgi gördü. Aç lan 3 yeni park n hay rl olmas n dileyen Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Belki çok fazla mahallemizin ihtiyaçlar n karfl lamayacakt r ama flundan emin olun ki ilçemizdeki park alan olarak kullanabilece imiz bütün alanlar tespit ettik. Hepsini inflallah en k sa sürede bir bir sokak park - na dönüfltürece iz fleklinde konufltu. Ehliyet alacaklara büyük kolayl k anlatan fiimflek, "Ehliyet alacak vatandafllar m z art k vezneden vezneye koflturmayacak" dedi. Bakan fiimflek, flunlar kaydetti: "e-devlet projelerinden Araç Tescil ve Sürücü Belgesi fllemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yap lmas Projesi (ASBIS) kapsam nda vatandafllar n sürücü belgesi bedellerini emniyet biriminde görevli personele ödemesi yöntemini kald r yoruz. Haberi Qr Cod ile dan Emekliye Müjde Emeklinin destek primi faizleri silinecek, anapara yap land r lacak. Milyonlarca çal flan kad n ve madenci ise erken emekli olacak. Resmi Gazete'de yay mlanarak yürürlü e giren Torba Yasa 20 milyondan fazla insan n hayat n kolaylaflt racak. Bunlar n aras nda emekliler de var. Yasa, çal flan emeklilerden veya kendi iflini yapan Ba - Kur emeklilerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile ilgili borçlar da yap - land rma kapsam na ald. Böylece milyonlarca emekliyi zora düflüren bu borçlar n da faizleri ve gecikme cezalar silinerek anapara yeniden yap land r l p taksite bölünecek. Emekliler e er bir iflyerinde çal fl - yorlarsa SGDP kesintisi iflveren taraf ndan ödeniyor. Ama emekli kendine ait bir iflyeri açarsa bu kez yüzde 15 oran ndaki kesinti emeklinin maafl ndan yap l yor. Emeklilerin birço u bu faaliyetlerini bildirmedi i için kurum geriye do ru borç ç kart yor. Bu borçlar biriken milyonlarca emekli flimdi nefes alacak. Ço u küçük esnaf olan bu emekliler borçlar n 18 taksitte ve iki ayda bir ödemelerle 36 ayl k vadeyle ödeyerek kurtulabilecek. Haberi Qr Cod ile dan Merkez Mahallesi Güven Sokak. No:4/32 Turin fl Merkezi Kâ thane STANBUL Tel: Fax:

13 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 13 stanbul da APART PARK ile Tapulu Otopark Dönemi stanbul sokaklar ndaki yol üstü parklaflman n önüne geçilerek otopark sorununa çözüm sa layacak Apart Park projesinde 5 ilçede pilot uygulama bafllat l yor. SPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik Bayrampafla, Gaziosmanpafla, Eyüp, Sancaktepe ve Ka thane de yap lacak Apart Parklarda sokak sakinlerine otopark hissesi verilmesi planlan yor. SPARK, kuruldu u günden bu yana gelifltirdi i teknolojik çözümler ile otopark alan nda ilklerin ve yeniliklerin stanbul a kazand r lmas n sa lad. Dar alanlarda çok say da arac n parklaflmas na imkan sa layan teknolojik otopark çözümleri ile var olan kapasitesini her geçen gün art ran SPARK, flimdi de Apart Park projesi ile otopark sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor. Proje ile ilgili otopark alan nda yeni bir dönemin bafllayaca n ifade eden SPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik; Apart Parklar özellikle otopark anlam nda yetersiz semtlerde alternatif bir çözüm olacak. K s tl alanlarda birçok arac n parklanmas na imkân sa layacak proje son teknoloji ile vatandafllar n hizmetine sunulacak. Proje sayesinde yol üstü parklanman nda önüne geçilecek. Dedi. APART PARK Nedir Ulafl m master plan verilerine göre yeterli park alan olmayan semtlerde, flehrin dokusuna uygun mekanik sistemler kullan larak imal edilmifl, 50 metrekarelik bir alanda 20 arac n park etmesine imkan sa layan teknolojik otoparklar Apart Park olarak adland r l yor. Proje ile yol üstüne park etmifl araçlar Apart Parklara çekilerek sokaklar temiz ve düzenli bir görünüme kavuflacak ve trafik probleminin çözümüne katk sa lanacak. K s tl alanlarda maksimum arac n parklanmas n sa layan, teknolojik imkânlardan faydalanarak personel ihtiyac - n da minimize eden sistem ile araçlar asansöre b rak ld ktan sonra otomatik olarak bofl raflara yerlefltirilecek. stanbul Kart ve Bisiklet Yollar Sisteme Entegre Edilecek Sistemin kullan m n kolaylaflt rmak amac yla Apart Parklar n stanbul Kart ile entegrasyonu da sa lanacak ve araç sahipleri ödemelerini stanbul Kart ile yapabilecek. Ayr ca Apart Park kurulan bölgelerde bisiklet yollar düzenlemesi yap larak alternatif ulafl m arac bisikletin de etkin ve güvenli bir flekilde kullan lmas n n önü aç lacak. Tapulu Otopark Dönemi Yap lacak olan Apart Parklar da öncelikli olarak sokak sakinlerinin hissesi bulunacak. Bu hisse sokakta ev sat n alan kifliye devredilebilecek ve istenildi inde baflka birine sat labilecek. Apart Park sisteminin iflletme modeline bina veya site yönetimleri örnek verilebilir. Apart Park ta hissesi bulunan kullan c lardan ayl k bir bedel al narak iflletmenin teknik personel, elektrik ve bak m onar m gibi giderleri karfl lanacak. Ayr ca projeye uygun bölgelerde arsa sahipleri kendi arsalar nda Apart Park kurulmas n istemesi halinde yat r mlar n kamu destekli gerçeklefltirebilecek. Haberi Qr Cod ile dan

14 14 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni OTOPARK S STEM NDE POL PARK DEVR Esnaf n en temel sorunu kendisi ve müflterisi için gerekli olan OTOPARK ihtiyac na köklü çözümler üreten Elektro-mekanik sistemler üzerine 20 y l aflk n süredir faaliyet gösteren POL - TEKN K NfiAAT Genel Müdürü Faz l Özen POL PARK çözüm önerilerini ve DÜNYA PATENT - NE SAH P ürünleri esnaf bülteni yay n organlar okurlar için anlatt. Elektro-mekanik sistemler üzerine 20 y l aflk n süredir faaliyet gösteren POL TEKN K NfiAAT; Kültür merkezlerinin, tiyatrolar n, sahne mekanik sistemlerinin üretim ve tasar m, döner sahne, orkestra platformu mekanik sistemleri, dekor ask sistemleri, perde mekanik sistemleri, hareketli duvar ve platformlar, çelik yang n perdeleri ile Dönen Restaurantlar ve AR-GE biriminin sektörel bazl geliflimini sa lad, özel imalatlar konusunda Yurt içi ve Yurt D fl nda ciddi projelere imza att. Son 2 y lda 18 Adet Polipark üreterek stanbul umuza kazand rmaktan ve sistemimizin farkl türevlerini de üreterek, Sorun Otopark ise Çözüm POL PARK slogan ile,aç k-kapal tüm otopark alanlar nda olmay hedeflemektedir. TEKNOLOJ K OTOPARKLAR VE POL PARK LAR Bir kentsel çevrede, özellikle stanbul gibi metropollerde otopark ihtiyac için alan n az, talebin fazla oldu u, arazi maliyetlerinin günden güne yükseldi i düflünülürse, özellikle otopark sistemleri için çok önemli ve çok do ru bir ad m olarak karfl m za ç kmaktad r. Tam Otomatik olarak adland r lan sistemlerde park etme süresi boyunca park alan na kimsenin girmedi i, sürücünün park alan girifl/ç k fl kabinine arac n b rakt ktan sonra kabin kap s n n kapan p, dikey veya yatay tafl ma ile arac n park etme alan na tafl nd sistemlerdir. Kullan c n n talebi üzerine araç yine ç - k fl kabinine yönlendirilir ki tüm proses otomatiktir. Bu sistemler kendi içlerinde koridorlu ya da koridorsuz sistemler olarak 2 ye ayr labilir. Koridorsuz sistemlerde araç garaj içine paletler üzerinde nakledilir. Birden fazla arac n efl zamanl hareketinin sa lanmas amac ile palet serbest tutulur. Bu sistemlere puzzle sistem denilir. ELEKTRO-MEKAN K POL PARK S STEMLER u POL TEKN K NfiAAT TA- AH. MALAT SAN. ve T C. LTD. fit., POL PARK Elektromekanik Katl Otopark Sistemlerini 10 y ll k AR-GE çal flmalar sonucu "Faydal Model Patenti" alarak gelifltirmifltir. Sistemimiz otomobillerin güven içerisinde park edilmesi ve park süresince güvende bulunmas n sa layan mekanik ve elektriksel denetim sistemleri ile donat lm flt r. Ürünlerimiz, 8 araç, 12 araç ve 24 araç kapasiteli modelleri ile piyasaya sürülmüfltür. Metropollerde otopark s k nt s yaflayan tüm yerlerde, trafi i rahatlatan, otopark problemine pratik, ekonomik, güvenilir, mobil bir çözüm üreten sistemlerimizin, flehir merkezlerinde yaflanan otopark ve trafik problemine fayda sa layaca görüflündeyiz. POL PARK ile hem reklam hem otopark problemine çözüm getirmektedir. POL PARK %100 POL TEK- N K INSAAT mühendisli i ürünüdür. POL PARK LAR KAZANDIRIR: Otopark iflletmeleri POL PARK sayesinde gelirlerini 6 kat artt rabileceklerdir. POL - PARK' n d fl cephesine billboard yerlefltirildi i takdirde reklam mecras olarak kullan l p bu sayede belediye ve iflletmeler reklam geliri elde edebilir. GÜVENL D R: POL - PARK n kapal modüler sistemi sayesinde araçlar ya mur ve kar gibi hava flartlar na karfl korunurken çizilme, h rs zl k gibi d fl müdahalelere karfl güvenlik alt ndad r. PRAT KT R: POL - PARK' n kolay sökülebilir ve tafl nabilir sistemi Sayesinde, kurulum yerinin kolayca de ifltirilebilmesi mümkündür. POL PARK özgün tasar m ve elektromekanik sistemi sayesinde manevra yap lmas na gerek kalmadan kolay ve h zl park etme olana sa lar. TRAF RAHATLATIR: fiehir merkezlerinde ve sokak aralar nda bulunan adliye, hastaneler, okul, bankalar, kaymakaml klar gibi kamu binalar n n otoparklar n n artan nüfus ve tafl t say s sonucu yetersiz kal p neden olduklar trafik sorunlar, zaman kayb ve bunlara ba l sorunlar POL PARK sayesinde çözülecektir. Cadde, sokak ve yol kenarlar na park eden araçlardan dolay oluflan trafik s k fl kl klar ve bu s k fl kl k sebebiyle ambulans, itfaiye gibi acil yard m araçlar n n geçifl problemleri POL PARK sayesinde çözülecektir. YATAY POL PARK LAR POL PARK A LES N N YEN ÜYES ; YATAY POL PARK IN DÜNYA PATENT- LER POL TEKN K NfiAAT INDIR. Yatay Polipark lar Kapal Alanlarda Otopark Kapasitesini artt rarak, otopark iflletmecilerini araç anahtar n almak, araç ve içindekilerin sorumlulu unu alma s - k nt s ndan kurtaracakt r. Yatay Polipark 2014 ilk alt ay itibar ile Prototip ve Test çal flmalar ve numune imalatlar tamamlanarak, 2014 y l 2.yar s ndan itibaren piyasadaki yerini alm flt r. Yatay Polipark çoklu araç girifl-ç k fl noktalar ile otopark iflletmecisine araç al m ve teslim noktas nda günlük devir say s n artt racak, ayn alanda minimum 2 kat daha fazla araç almalar n sa lamaktad r. Toplu Konut, Otel gibi mekânlar n kapal otopark alanlar n n kapasitelerini artt racak ya da betonarme otopark alan na ihtiyaç duymadan da kapal otoparklara sahip olmalar n sa lamaktad r. Aç k Otopark Alanlar nda yükseklik problemi olan yerlerde de kullan larak kapasite art fl sa layacakt r. Geleneksel Betonarme otoparklar n yap m,inflaat ve izin süreçlerini elimine ederek Otopark Alan sahibine sa lad avantajlar maliyet ve zaman tasarrufu ile destekleyen POL - PARK Ailesi avantajlar ile sorunun çözümü olacakt r. Haberi Qr Cod ile dan POL TEKN K NfiAAT Genel Müdürü Faz l Özen PUZZLE PARKLAR : Politeknik yeni ürünü olarak çal flmalar na bafllam fl oldu u puzzle park sistemi ve 5 katl versiyonlar ile araçlar birbirinden ba- ms z park edebilme olana sa layan sistemlerdir. Puzzle parklar yer alt veya yerüstü Puzzle park olarak dizayn edilebilmektedir. KULE PARK Dikey eksende daha fazla araç park etmeye imkân tan yan yüksek katl otopark sistemleri.fima Otopark Sektörünün Yerli malatç ilk kuruluflu olup,%100 Yerli Üretimi ile Pazar nda rakipsizdir. Son 2 y lda sektöre kazand rd yeni ürünler; Anahtar teslim proje haz rlama, tasar m ve imalat partnerli- i ile mimari ve mekanik proje ofislerinin en önemli partneridir. Firma Anadolu hraçatc - lar Birli i üyesi olup, son 5 y ld r özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan da Müteahhitlik Hizmetleri yapan ülkemizin önemli firmalar na, Kültür Merkezleri, Kongre Merkezleri, Tiyatro, Opera Binalar sanat yap lar ve Otel, Al flverifl Merkezleri, Stadyum, Veledrom, Hangar Binalar, Fabrika nflaatlar v.b ticari yap larda; Çelik Konstrüksiyon, Elektro- Mekanik Sistemler, Sanatsal ve Ticari yap lar n Elektro-Mekanik Sistemleri, Özel malatlar v.b konularda Ar-Ge, Tasar m, Projelendirme, malat, Taahhüt ürün ve hizmetleri kapsam nda direk veya dolayl olarak ihracat yapmaktad r.

15 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 15 MES AD, 20. yafl Merter Moda Festivali gerçekleflti Merter Sanayici ve fladamlar Derne i ( MES AD), 20. y l n 1-6 Eylül de çeflitli etkinlikler ve Fas, K rg zistan, Kazakistan gibi yabanc birçok ülkeden gelecek konuklar n kat l m ile Merter 2014 Uluslararas Merter Moda etkinli i ile kutlad. Baflkan Topbafl a Kore Devlet Niflan verildi Baflkan Kadir Topbafl a Kore Cumhurbaflkan Park Geun-hye taraf ndan imzalanan Güney Kore Devlet Niflan verildi. Niflan, stanbul Kore de 2014 etkinliklerinin aç l - fl nda Güney Kore Kültür Spor ve Turizm Bakan Kim Jongdeok takdim etti. stanbul Kore de 2014 etkinlikleri Güney Kore nin Gyeongju flehrinde düzenlenen muhteflem bir aç l fl töreniyle bafllad. Törene stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl n yan s ra, Güney Kore çiflleri Bakan Jung Jong Seop, Kültür Spor ve Turizm Bakan Kim Jongdeok, Gyeongsangbuk-do Eyaleti Valisi Kim Kwan Yong, Gyeongju Belediye Baflkan Choi Yang Sik ile 5 binin üzerinde Güney Koreli kat ld. Törende Baflkan Kadir Topbafl a Güney Kore Cumhurbaflkan Park Geun-hye taraf ndan imzalanan Güney Kore Devlet Kültür Niflan verildi. Niflan, stanbul Kore de 2014 etkinliklerinin aç l fl nda Gü- Genç, dinamik, yenilikçi, dünyaya entegre olan ifladamlar ile gözünü art k dünyaya çeviren ve bu y l 20. y l n kutlayan MES AD taraf ndan Eylül de Merter 2014 Uluslararas Merter Moda etkinli i düzenlendi. Etkinlik kapsam nda ünlü modellerin kat laca birçok defile, genç tasar mc lara yönelik moda ve tekstil yar flmas, ünlü sanatç lar n konserlerinin yan s ra Merter de faaliyet gösteren yarat c firmalar n da özel tasar mlar ve kreasyonlar görücüye ç kt. Türkiye de moda ve tasar m n kalbi say lan, yapt büyük at l mlar ile dönüflen, modan n ve tasar m n merkezi durumuna gelen Merter, Eylül tarihleri aras nda gerçekleflen Merter Uluslararas Merter Moda etkinli inin sunuculu unu Sema fiimflek üstlendi. 1 hafta boyunca Merter deki tüm ma azalar saat a kadar aç k kald. Özge Ulusoy, Ça la fiikel gibi ünlü modellerin yan s ra yerli ve yabanc toplam 20 kad n ve 20 erkek model ile defile gerçeklefltirildi. Etkinlik aç l fl na stanbul Emniyet Müdürü Selami Alt nok, Güngören Kaymakam Zafer Orhan, Güngören Belediye Baflkan fiakir Yücel Karaman ve çok say da davetli kat ld. ney Kore Kültür Spor ve Turizm Bakan Kim Jongdeok takdim etti. Bakan Kim Jongdeok, Güney Kore Cumhurbaflkan Park Geun-hye taraf ndan yaz l p imzalanan metni okudu. Metinde, Kadir Topbafl n geçen y l stanbul da düzenlenen stanbul- Gyeongju Dünya Kültür Exposu na verdi i destek ve Kore kültürü ile tan t - m na katk lar ndan dolay verildi i belirtildi. Metinde stanbul un birçok ilçesinde etkinliklerin yap ld Expo yu 4.5 milyon civar nda kiflinin takip etti i de vurguland. Baflkan Topbafl: Korelileri stanbul a bekliyoruz Teflekkür konuflmas yapan Baflkan Kadir Topbafl, stanbul un ve Türkiye nin selamlar n getirdiklerini belirterek, Mesafelere ve farkl l klara ra men bir araday z. Biz dostlu- un verdi i güçle kollar m z aç yoruz. Dünyan n bir ucundan sizleri sevgiyle kucakl yoruz. Sevgili Koreliler bizim dostluktan öte kan kardeflimizdir. Bundan sonra da dostluk ve dayan flmay sürdürmeye kararl y z. Bugünkü etkinlikleri takip eden 10 kifliye de stanbul a uçak bileti hediye edece iz diye konufltu. Haberi Qr Cod ile dan Baflkan Usta, yeni e itim ö retim y l aç l fl na kat ld Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, e itim ö retim y l aç l fl nda ö rencilerle bulufltu. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, e itim ö retim y l aç l fl program münasebetiyle fiehit Ö retmen Mustafa Gümüfl Ortaokulu ndaki törene kat ld. Gaziosmanpafla Kaymakam Ali Uslanmaz, lçe Milli E itim Müdürü Bekir Servet Bak rc ve lçe Emniyet Müdürü Kadir Y rtar n da bulundu u törende bir konuflma yapan Baflkan Hasan Tahsin Usta, flunlar söyledi: Bugüne özel anlam n sa layan fley okullard r. Pek çok güzel an s yla hayat m z n hiçbir döneminde unutamayaca m z günleri yaflad m z yerlerdir okullar. Okul bizleri hayata haz rlar. Elde etti imiz baflar lar n temelinde ald m z e itim yatar. Gaziosmanpafla ilçemizde 100 bine yak n ilk, orta ve lise seviyesinde ö rencimiz var. Bu rakam bugün Anadolu daki pek çok ilçemizin nüfusundan daha büyük. Dolay s yla bu yavrular m z n okudu- u okullar n ihtiyaçlara cevap verecek hale gelmesi çok önemli. Son y llarda ülkemizde büyük e itim at l mlar gerçeklefltiriliyor ve gelece imize yön verecek projeler hayata geçiriliyor. Biz de Gaziosmanpafla Belediyesi olarak bu yönde büyük yat r mlar yap yor, ilçemizdeki okullar n eksikliklerinin giderilmesine ve yeni e itim ö retim y - l na haz r olmas na çal fl yoruz. lçede e itime yapt klar yat r m n 21 milyon TL ye ulaflt n belirten Baflkan Hasan Tahsin Usta, lçemizde e itimi yapt m z yat r mlar çok önemli boyutlara ulaflt. Belki de son y llar n en büyük e itim ö retim yat r mlar n bu dönem yapt k. Toplamda 21 milyon TL lik bir yat r mla 3 okulumuzu yeni bir çehreye kavuflturduk. Dumlup nar lkö retim Okulumuzu tamamen yeniledik. Yine Küçükköy Beflyol da s f rdan Jüri üyeleri aras nda Özlem Süer, Mehtap Elaidi, Barbaros fiansal, Hatice Gökçe, Niyazi Erdo- an, Jale Hürdo an, Çi dem Ak n, Zeynep Erdo- an, Ayfle Deniz Ye in gibi sektörün önemli tasar mc lar ile TK B, TH B, MES AD, TO dan üyelerinin yer ald Moda ve Tekstil Tasar m Yar flmas finali yine etkinlik kapsam nda yap ld. Yar flmada birinci olan Yeditepe Üniversitesi nden Günsu Ozan n ödülünü baflar l tasar mc Barbaros fiansal taraf ndan verildi. kincili i Okan Üniversitesi nden Nora Yeksek, üçüncülü ü ise zmir Ekonomi Üniversitesi nden Tülin Gülhan ald. Haberi Qr Cod ile dan yepyeni bir okul yapt k ve Milli E itim Bakanl m za teslim ettik. Haberi Qr Cod ile dan

16 16 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Yenilenen Gaziosmanpafla Trabzonlular Derne i aç ld Bir sene önce ç kan talihsiz bir yang n neticesinde tamamen kül olan Gaziosmanpafla Trabzonlular Dernek Lokali Baflkan smail Topel in yapt dekorasyon ve yenileme çal flmalar sonucu tamamlanarak bir gün boyunca devam eden coflkulu tören ve kutlamalarla aç l fl gerçeklefltirildi. Gaziosmanpafla'da ikamet eden çok say da Trabzonlunun yan s ra Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpafla Baflsavc s Ahmet Akkaya, Trabzon Federasyonu Baflkan Mustafa Demir, AK Parti lçe Baflkan Av. fiahin Pirdal, eski K z lay Genel Müdürü Tekin Küçükali ve çok say da vatandafl kat ld. Törende konuflan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, sivil toplum kurulufllar n n ve özellikle de hemfleri derneklerinin önemine de indi. Baflkan Usta, Gaziosmanpafla Trabzonlular Derne i nin yapaca etkinlikler ve çal flmalarla ilçede birlik, beraberlik ve dayan flman n daha artaca na inand n belirterek, hay rl olsun dileklerini iletti. Yöresel sanatç lar n sahne ald etkinliklerde Gaziosmanpafla Cumhuriyet Meydan gün boyunca defalarca doldu boflald. Etkinliklerden sonra yap lan protokol konuflmalar n n ard ndan aç l fl kurdelesi kesilerek tüm konuklara yöresel yiyecek ikram yap ld. Gece geç saatlere kadar süren etkinli e kat lanlar çal flmalar s ras nda hastalan p sesi k s lan ve protokol konuflmas dahi yapamayan Gaziosmanpafla Trabzonlular Dernek Baflkan smail Topel i tek tek tebrik ettiler. Baflkan Usta, hem çocuklarla oynad hem denetim yapt Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, ilçedeki parklar gezerek hem çocuklarla birlikte e lendi, hem denetim yapt. lçede bulunan parklar gezen Baflkan Hasan Tahsin Usta, çocuklar n oyunlar na efllik etti ve onlarla birlikte e lenceli vakit geçirdi. Ayn zamanda parklardaki eksiklerin tespitini de yapan Baflkan Hasan Tahsin Usta, bu eksikliklerin en k sa zamanda giderilmesi talimat n verdi. Baflkan Usta, gelece imizin teminat olan çocuklar n vakit geçirdi i parklar n daha güzel ve temiz olmas için titizlikle çal flt klar n söyledi. Ça lar: 62. Hükümet in ekonomiyi daha ileriye tafl yaca na inan yorum stanbul Ticaret Odas ( TO) Yönetim Kurulu Baflkan brahim Ça lar, 62. Hükümet'in kurulmas na iliflkin bir mesaj yay nlad. Ça lar n mesaj flöyle: Say n Cumhurbaflkan m z n onaylad 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ifl dünyas ve ülkemiz ad na hay rl, u urlu olmas n diliyorum. Hiç flüphe yok ki yeni kabine, siyasi istikrar ve ekonomik büyüme yolculu unu yeni bir enerjiyle, yeni bir güçle sürdürecektir. 62. Hükümetimizin, ülkenin d fl politikadaki baflar lar n devam ettirece ine ve 2023 hedefleri do rultusunda Türkiye ekonomisini daha da ileriye tafl yaca na inan yorum. Say n Baflbakan Ahmet Davuto lu'na ve tüm kabine üyelerine baflar lar diliyorum. G V in Eylül ay Konu u HALUK OKUTUR oldu Giriflimci Buluflmalar n n Eylül ay konu u Simit Saray Yönetim Kurulu Baflkan Haluk Okutur oldu. Giriflimci fladamlar Vakf nda düzenlenen geceye kat lan Okutur, kat - l mc larla tecrübelerini paylaflt. Giriflimci fladamlar Vakf Baflkan Mehmet Koç un aç l fl konuflmas n n ard ndan sahneye ç kan Okutur, Giriflimci Buluflmalar nda yer almaktan mutluluk duydu unu belirterek, Simit Saray n n 12 y ll k serüveni hakk nda aç klamalarda bulundu y l nda Bo aziçi Üniversitesi nin karfl s nda açt klar ilk flubeyle ifl hayat na ad m att n belirten Okutur, Hisarüstü ndeki ilk yerimizin baflar l olmas n n ard ndan Mecidiyeköy de yeni bir yer açt k. Dört kifliyle bafllad m z Mecidiyeköy flubesinde flu an kulland m z teknolojik f r nlar olmad ndan iki sene boyunca dükkan n önüne getirilen odunlar ben tafl d m dedi. lk zamanlarda günde 22 saat çal flt n ifade eden Okutur, giriflimcilerin cesaretle ad m atmalar gerekti ini belirtti ve ekledi: Türk ifladamlar dünyan n her yerinde risk yönetimi konusunda tercrübeli olarak bilinir fakat insanlar - m z yeni bir ifle bafllamaktan çekiniyor, aileleri taraf ndan da kendilerine sigortal bir ifl bulmalar tavsiye ediliyor. Fakat Türk giriflimcisi risk alarak cesur hareket edebilmeli, fikir ile yola ç kan kiflilerin baflar ya ulaflmamas mümkün de il. Simit Saray nda 8 bin 600 kiflinin çal flt - n belirten Okutur hedeflerinin 100 bin kifliyi istihdam etmek oldu unu aç klad. Gelecek planlar na da de inen Okutur, Hedefimiz 33 bin adet flubesi olan McDonald s geçmek. 34 bin flubeye ulaflmak istiyoruz. Dünyan n 17 ülkesinde faaliyet gösteren Simit Saray olarak, her hafta açt - m z ortalama iki flubeyle birlikte bu say n n giderek artmas n planl yoruz dedi.

17 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 17 ÖNS AD IN lk konu u Ömer Bolat oldu "Birlikte Kazanmak Yürekten Paylaflmak çin" mam Hatiplilerden yeni bir hizmet hamlesi daha; mam Hatipli Sanayici ve fl Adamlar bir araya gelerek ÖNS AD kurdu. ÖNS AD (Önder fl Dünyas Sanayici ve fl Adamlar Derne i) Çeyrek asr aflan bir süredir dostluk ve hizmet ad na bir araya gelen, toplumsal sorunlara çözüm önerileri üreten e itime, sosyal hayata katk sunmaya çal flan bir elin parmaklar say - s nca kardeflin fikir tezahürüdür. mam Hatiplilik Kimli ine yaslanan fl Dünyas na dönük bir dernek oluflturma teklifi 2013 y l nda mam Hatipliler ve ayn gönül iklimine sahip Gönüllüleriyle ÖNS AD idealinde birleflerek güçlü bir zemine oturdu. Bafllang çta 20 kurucu üyeyle kurulan derne imiz bu gün Genel Baflkanl k nezdinde bir Genel Sekreterlik 11 Baflkan Yard mc - l 24 Komisyon Baflkanl, 13 Sektör Kurulu Baflkanl, 3 Genel Sekreter Yard mc l ve 1 dari Koordinatörlü ün teflkil etti i çal flma ekibini oluflturdu. Genel Baflkanl n Siyaset Bilimcisi ve Müteahhit Rasim ERDO - MUfi un yapt ÖNS - AD, 40 asil, 30 yedek yönetim kurulu üyesiyle güçlü, kararl ve azimli bir derne e dönüfltü. Ahlak normlar n n ifl hayat ndaki de erlerine ba l l ilke edinmifl üyeleriyle ba ms zl k esas n muhafaza eden kültürel de erler manzumesini milletinin geçmiflinden alarak, yeryüzünün her sath nda Ülkesine hizmetle rekabet gücünün geliflimini sa layan ÖNS AD misyonuyla; Vatan m z ve derdimiz Türkiye nin aidiyet hissi en yüksek e itim kurumu mam Hatip Okullar n n kültürünü alm fl bireylerin ve ayn ruh ekseninde bir araya gelen dostlar n n oluflturdu u güçlü bir birliktelik için müteflebbisini koruyan, marka de erini yükselten, üyesini gelifltiren, dünyan n her yerinde ticari iletiflimde üyesine rehber olan etkin ve örnek bir sivil toplum kuruluflu olmak ad na faaliyetlerine bafllad. Hedeflerine ulaflmada gayretin sembolü ilk ad m n tekstil kentte bulunan genel merkezinde çal flmalar na bafllad. Yapaca faaliyetlerle de Markalaflma, Toplumsal bilinirlik, Akreditasyon sürecini tamamlayarak h zl büyüme ivmesine girme karar ald. Bu ba lamda Sivil Toplum kurulufllar n n yeni yüzü ÖNS - AD n ilk misafiri ifl dünyas n n yak ndan tan d MÜS AD eski Genel Baflkan, Albayrak gurup CEO su, AK Parti MKYK ü y e s i Doç.Dr.Ömer BOLAT oldu Haberi Qr Cod ile dan KOSGEB ve ESDER stanbul Fatih ten Esnafa 100 B N TL Esnaf ve Sanatkârlar Derne i (ESDER) stanbul Fatih fiubesi ile KOSGEB aras nda imzalanan Uygulamal Giriflimcilik E itimi iflbirli i protokolü gere i stanbul esnaf na ve ilk defa iflyeri açacak olanlara hibe deste i sa lamak amac yla, ESDER stanbul Fatih fiubesinde yeni s n f kay tlar bafllad. 2. Giriflimcilik e itimine kay t olmak için acele edin ESDER taraf ndan düzenlenen Uygulamal Giriflimcilik Kursu nu tamamlay p sertifikalar n alan giriflimcilerin yak nlar ile Haziran ay ndaki kursu kaç ranlar n ve yeni ö renip talepte bulunanlar n isteklerini karfl lamak amac ile 2. E T M EYLÜL AYINDA GERÇEK- LEfiCEK. 30 Kifli ile s n rl s n flarda verilen e itime kay t yapt rmak için acele ediniz. 100 B N TL. Faizsiz destek kredisinin 30 B N TL si hibe KOSGEB ve ESDER aras nda yap lan iflbirli i ile kendi iflini kurmak isteyen giriflimcilerin KOSGEB Uygulamal Giriflimcilik E itimlerinden yararlanmas ve bu e itimleri tamamlayarak e itime kat ld n belgeleyen ve ifl plan KOSGEB taraf ndan kabul edilen herkes yararlanacakt r. Kendi iflini kuran esnaf ve sanatkârlara TL si hibe geri ödemesiz, TL si de 2 y l ödemesiz 4 y l taksitle toplam 6 y lda geri ödemeli olmak Eflref Küçükatefl üzere toplam 100 B N TL. Limitli KOS- GEB Giriflimci Deste i kulland r - lacakt r. KOSGEB Giriflimcilik Deste inden yararlanma flartlar 1- KOSGEB Giriflimcilik Destek Program ndan yararlanmak için ESDER FAT H fiube- S nin KOSGEB iflbirli i ile düzenledi i 70 saatlik giriflimcilik e itimi ve sertifikas n n al nmas 2- fiirket orta ise; ayr olarak KOSGEB in kabul etti i ifl plan na göre yeni bir iflyeri açmas. 3- flyeri varsa eskisinden tamamen ba ms z yeni bir iflyeri veya flirketi açmas 4- lk defa giriflimde bulunuyor ise istedi i meslek dal nda pazarlama, üretim ve hizmet sektörlerinde yeni ifl yeri açmas gerekmektedir. NOT: Uygulamal Giriflimcilik E itimleri ücretsizdir. (Derslik, ikram, e itmen vb. masraflar ESDER taraf ndan karfl lan r) MÜRACAAT ETMEK Ç N ESDER Fatih flubesi üyelik formunu ve Giriflimcilik E itimi müracaat formunu doldurmak için sitesinde adresini ziyaret ederek gerekli baflvurular yapabilirsiniz. Giriflimcilik e itimleri adresi ve detayl bilgi için numaral telefonlar arayabilir 'a E-posta gönderebilirsiniz. Haberi Qr Cod ile dan

18 18 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Beykoz da 5 y ld zl huzurevi Pek çok insan n korkulu rüyas d r yafllan nca tek bafl na kalmak ve muhtaç duruma düflmek. Huzurevleri bir nebze olsun bu korkuyu hafifletse de yine de ço u insan huzurevine yerleflmek istemez. Ancak Beykoz Cumhuriyetköy de yer alan stanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakf Huzurevi adeta befl y ld zl oteli and ran tesisiyle huzurevi fobisinin önüne geçiyor. SÜMEYRA YARIfi TOPAL HER biri üçer kattan oluflan yan yana dizilmifl küçük binalar, yemyeflil bir bahçe, pembeli, k rm z l çiçekler açm fl a açlar... Bahçenin içinde bir yüzme havuzu, villalar n içinde sauna, fitness, bilardo, jakuzi odalar... Buras stanbul Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakf taraf ndan aç lan huzur evi, bir di er tabiriyle dinlenme evleri. Befl y ld zl otel konforunda sakinlerine hizmet veren dinlenme evinin tarihi 30 y l öncesine dayan yor. Huzurevi 1984 y l nda stanbul Ticaret Odas, stanbul Esnaf Hastanesi Koruma ve Yard m Derne i, stanbul Sanayi Odas, stanbul Ticaret Borsas ve di er kurucu vasf tafl yan özel ve tüzel kiflilerin yard m yla kurulur. Uzun bir dönem Altunizade de hizmet veren huzurevi art k Beykoz Cumhuriyetköy de sakinlerini a rl yor. HER TÜRLÜ MKÂN Dinlenme evinin yeni yeri stanbul un akci eri olarak nitelendirilen Beykoz. Beykoz un köylerinden Cumhuriyetköy de hizmet verecek olan dinlenme evinde her türlü imkân düflünülmüfl. Yemyeflil bir bahçesi, bahçesinde de büyük bir havuzu var. Giren sakinlerin ayaklar n n kayma ihtimaline karfl havuzun boyu da ona göre dizayn edilmifl. Yine havuzun kenarlar na etraf na gezenlerin kay p düflmemesi için korkuluklar yap lm fl. Dinlenme evi 107 kifliyi a rlayacak kapasiteye sahip. Tesis bünyesinde sauna odas, jakuzi, bilardo salonu, sinema salonu ve kütüphane de bulunuyor. SU T ODALAR Üç katl villalardan oluflan tesiste tercihe göre iki kiflilik ya da tek kiflilik odalar bulunuyor. Odalar n her birinde banyo, tuvalet yer al yor. Baz odalar n balkonlar da var. Ancak çok yafll olanlar balkonlu odalarda misafir edilmiyor. Odalar n camlar na sakinler cam yok zannedip cama çarpmas nlar diye renkli etiketler dahi yap flt r lm fl. Tesiste bir tane de üç art bir suit daire bulunuyor. ODALARA H ZMET 107 sakini a rlayacak kapasitedeki tesiste sabah kahvalt s, ö len yeme i, ikindi çay ve akflam yeme i veriliyor. Yeme e inemeyecek durumda olanlar n da yemekler odalar na götürülüyor. fiekeri tansiyonu ya da çeflitli hastal klar bulunanlar için ayr yemekler de yap l yor. Tesiste kalmak için herhangi bir yafl s n r bulunmuyor. Arabas olan sakinler için otopark hizmeti de veriliyor. Baz yafll lar tek bafllar na d - flar ç kamazken, tek bafl na d flar ç kabilecek durumda olanlar istedikleri gibi d flar ç k p vakit geçirebiliyorlar. Sakinler için konser, gezi, kitap okuma gibi etkinlikler de yap l yor. 100 YAfiINI DEV RENLER OLDU STANBUL Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakf Yönetim Kurulu Baflkan Mehmet Zeki Say n yönetim kurulu olarak y llardan beri bu ifli Allah r zas için yapt klar n söylüyor. Dinlenme evinin yeni yerinde sakinlerine çok daha huzurlu bir ortam imkân sunaca n ifade eden Say n, Huzurevi ço u zaman korkunç gelir insanlara. Ama asl nda öyle de il. Pek çok sakinimiz evinde yaln z kalmaktansa burada kalmay tercih ediyor. Baz yafll lar m z da var ki çocuklar kendilerine bak yor dahi olsa burada kendisi gibi olan insanlarla bir arada olmak istiyor bilgisini veriyor. Huzurevinin daha önceki yerinde 100 yafl n aflm fl sakinlerin dahi bulundu unu ifade eden Say n, Bir tane çiftimiz vard. Varl kl, evlerini buraya ba fllad lar. Kendileri buraya yerlefltiler. Arabalar da vard. Sabah ç k p istedikleri gibi gezip geliyorlard. Ömürlerinin sonuna kadar çok huzurlu bir vakit geçirdiler diyor. VAKIF BURS VER YOR STANBUL Huzur Hastanesi ve Dinlenme Evleri Vakf ayr ca her y l ö rencilere de burs veriyor. Vak f bu y l da 120 ö renciye ayl k 350 TL bedelinde burs verecek. Vak ftan burs alabilmek için sa l kla ilgili bir devlet üniversitesinde okuyor olmak gerekiyor.

19 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 19 GÜBRETAfi tan Kocaeli ne 60. y l hediyesi GÜBRETAfi n 60. y ldönümü an s na Bafliskele de yapt r lan 4 kat ve 24 derslikten oluflan GÜB- RETAfi lkokulu, modern donan m yla e itime bafllad. GÜBRETAfi lkokulu nun aç l fl töreni ile birlikte Kocaeli nde yeni e itim y l n n bafllamas yla ilgili ilk ders zili de bu okulda çald. lk ve ortaö retim kurumlar nda e itim sezonu bafllad. Yeni e itim y l n n bafllang c yla ilgili Kocaeli ndeki ilk tören de Bafliskele de yap m bu y l tamamlanan GÜBRETAfi lkokulu nda gerçeklefltirildi. Okuldaki törene Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan brahim Karaosmano lu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Milli E itim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve il protokolünün yan s ra GÜBRETAfi Genel Müdürü Osman Balta ile flirketin yöneticileri ile ö renciler ve velileri kat ld den bu yana Yar mca daki tesisleriyle bölgenin istihdam ve ekonomisine katk lar sa layan sektörünün öncü kuruluflu GÜBRETAfi (Gübre Fabrikalar T.A.fi.), bu kez de Kocaeli ne yeni ve modern bir e itim kurumu kazand rd. fiirketin 60. y ldönümü an s na bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapt rd 4 kat ve 24 derslikten oluflan 720 ö renci kapasiteli Bafliskele GÜBRE- TAfi lkokulu, AB yap standartlar dikkate al - narak infla edildi. Yuvac k semtindeki Paflada Mahallesi nde infla edilen okul, dersliklerin d fl nda laboratuvar ve benzeri 19 sosyal alan ile engelli ö renciler de düflünülerek yap ld. Sosyal sorumluluk alan nda e itime verdi i önemle dikkat çeken GÜBRETAfi, kuruluflunun 60. y ldönümü an s na iki farkl ilde okul yapt rd. GÜBRETAfi n Hatay- skenderun da yapt rd ortaokul, 2013 te e itime bafllam flt. Kocaeli Valili i ile Kas m 2012 de imzalanan protokolle yapt r lma karar al nan Bafliskele deki GÜBRETAfi lkokulu nun inflas na ise projelendirme aflamas n n ard ndan geçen y l baflland. nflas 9 ayda tamamlanarak l Milli E itim Müdürlü ü ne devri gerçeklefltirilen okul, bu sezondan itibaren yeni ö retmen kadrosu ve ö rencileriyle buluflarak e itimin hizmetine sunuldu. Aç l fl töreninde konuflan GÜB- RETAfi Genel Müdürü Osman Balta, e itim alan ndaki çal flmalar n GÜBRETAfi n sosyal sorumluluk faaliyetlerinin bafl nda geldi ini belirterek, Türkiye nin gelece inin e itimle flekillenece ini bilincinde olduklar n kaydetti. Sektörle ilgili e itim faaliyetlerini 60. y l an s na skenderun ve Kocaeli nde yapt r - lan iki yeni okul binas n e itimin hizmetine sunarak taçland rmaktan gurur duyduklar n belirten Osman Balta, GÜBRE- TAfi n e itime deste i sürecek. Çünkü Türkiye nin gelece inin e itimle daha güzel olaca na inan yoruz dedi. Kocaeli nin GÜBRETAfi aç s ndan yar m yüzy l aflk n süredir özel bir önemi oldu una vurgu yapan Genel Müdür Balta ise Global bir marka olma yolunda ilerleyen GÜBRETAfi n, 1961 te ikinci fabrikas n kurdu u ve 53 y ld r katma de er oluflturdu umuz Kocaeli iline yeni bir e itim kurumu kazand rman n mutlulu unu ve gururunu yafl yoruz dedi. E itimin her alan nda sosyal sorumluluk çal flmalar n sürdüren GÜBRE- TAfi, her y l Türkiye genelinde 2 bine yak n noktada 150 bin civar nda çiftçi ve ziraat mühendisine bilinçli tar ma yönelik e itimler veriyor y l ndan bu yana çiftçi çocu u olan ziraat fakültesi ö rencilerine burs deste i sa layan flirket, yapt rd okul binalar yla da e itime verdi- i deste i taçland rd. GÜBRETAfi HAKKINDA Ülkemizdeki tar msal verimlili i art rmak amac yla 6 Kas m 1952 de kurulan GÜBRETAfi (Gübre Fabrikalar T.A.fi.), 60 y l aflk n sürede sektöründe çok say da ilkleri gerçeklefltirdi. Ayn zamanda Borsa da ilk ifllem gören ulusal flirketlerden biri olan GÜBRETAfi, ana hissedar Tar m Kredi Kooperatifleri ve kendi ifltirakleriyle ülke ekonomisine katk lar sa l yor. Özellikle son 10 y lda h zla büyüyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen GÜBRETAfi, 2008 de Razi Petrokimya al - m yla Türkiye nin yurtd fl ndaki en büyük sanayi yat r m na imza att. fiirket, çok say da sosyal sorumluluk projesiyle de sektöre öncülük ediyor. Kurban Bayram n z Kutlu Olsun... Mehmet ve Hikmet YALTAP Ma aza: Karadeniz Mh. Mehmet Akif Cad. No:70 G.O.Pafla/ ST. Tel: Fax: GSM: Market: Karadeniz Mah Sk. No: Evler - G.O.Pafla / ST. Tel:

20 20 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Altunay, vaat etti i 600 Yatakl HASTANEN N TEMEL N ATTI Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay n Ak Parti Gaziosmanpafla lçe Baflkan ve stanbul l Genel Meclisi üyesi iken hayalini kurdu u ve yap lmas için giriflimlerde bulundu u seçim vaatlerinden biri olan Türkiye nin Ak ll Hastane lerinden birisi olan 600 yatakl Devlet Hastanesi nin temeli Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu nun da kat ld görkemli bir törenle at ld. Törene kat lan Sa l k Bakan Mehmet Müezzino lu, sa l k alan ndaki yat r mlarla dünyan n say l ülkeleri aras na gireceklerini söyledi. HALKIN AYA INA G TT K Törende konuflma yapan Sa l k Bakan Dr. Mehmet Müezzino lu, Sultangazi ye dev bir flifa merkezi kazand racak olmaktan büyük mutluluk duyduklar n söyledi. Sa l k yat r mlar yla dünyada örnek gösterilecek bir ülke olunaca n kaydeden Müezzino lu, flunlar söyledi 480 bin vatandafl m za evde bak m hizmeti veriyoruz. Ülke genelinde 216 hastane yapt r yoruz; 32 bin yatak kapasiteli 10 milyar TL lik yat r m ülkemize kazand r yoruz. Kimsenin hayalini kuramad ambulans helikopterlerimizle sa l n bulunmas gereken yerlere ulafl yoruz. 70 milyonun, yafll n n yetimin öksüzün hakkaniyetli bir flekilde sa l k hizmetini almas n sa lad k. Hastalar n bize ulaflmas - n n önündeki engelleri kald r rken ülkemizin en ücra köflelerine kadar giderek sa l insanlar m z n aya - na tafl yoruz. Bakan Müezzino lu, Sultangazi ye dev bir sa l k kompleksi kazand rd klar n belirterek, Hastanemiz 160 bin metrekare kapal alan olacak. Yatak say s n n 600 oldu unu düflünürsek kifli bafl na 260 bin metrekare alan düflüyor. Benim özel evimin metrekaresi bu kadar de- il; Sultangazi ye iflte böyle dev bir yat r m kazand r yoruz dedi. Bakan Müezzino lu, hastanenin gecikmeli olarak bafllamas ndan dolay üzgün olduklar n da belirterek 31 Aral k 2015 te inflaat n bitirilmesine gayret edeceklerini sözlerine ekledi. HASTANEM Z KISA ZAMANDA H Z- METE AÇILACAK Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay da konuflmas nda Sultangazi ye kazand r - lan her yeni yat r mda heyecanland klar n ve gururland klar n söyledi. Hastane alan n n stanbul Büyükflehir Belediyesi nce Sultangazi Belediyesi ne tahsisini sa lad klar n kaydeden Baflkan Altunay, Eski Sa l k Bakan Recep Akda ile hastanenin sözünü alm flt k. bir talihsizlik yaflad k ancak flimdi yeniden hastanemizin temelini atman n mutlulu unu yafl yoruz dedi. Hastanenin 600 yatakl olarak hizmet verece ini kaydeden Baflkan Altunay, Di- er üniteleriyle 800 yatak olarak hizmet verecek hastanenin 2 bin araç otopark bulunacak. 24 saat aral ks z bir çal flmayla hastanemiz k sa zamanda halk m z n hizmetinde olacak ifadelerini kulland. Konuflmalar n ard ndan Sa l k Bakan Müezzino lu Gaziler Günü dolay s yla Gazi Sadullah Bozac ya teflekkür plaketi takdim etti. Protokol üyeleri daha sonra hastanenin ilk harc n döktü. 600 YATAKLI AKILLI HASTANE U ur Mumcu Mahallesi nde toplam 46 bin 500 m2 lik alan üzerinde infla edilecek hastane, teknolojinin tüm imkanlar kullan larak yapt r l yor. Arazisi Sultangazi Belediyesi nin yapt imar uygulamalar ve çal flmalar yla sa lanan hastane 160 bin m2 inflaat alan ndan olufluyor. Hastane, 200 ü kad n do um olmak üzere toplam 600 yatak kapasiteli olacak.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı