T.C. esmî Gazete 29 EYLÜL SALı KARARNAMELER N. YETKİN. Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN. Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. esmî Gazete 29 EYLÜL 1964. SALı KARARNAMELER N. YETKİN. Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN. Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ."

Transkript

1 T.C. esmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim f önelim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 EYLÜL 1964 SALı Sayı: 11819' J KARARNAMELER Karar Sayısı : 6/3373 Ankara'da imzalanmış olan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Endenozya Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması ile eklerinin, (14/9/1959 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/7/1964 tarihli ve tKT.I-2/269 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 30/7/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Balkanı N. YETKİN Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ Adalet Bakamı Millî Sa. Bakanı S. ÇUMRALİ /. SANCAR Maliye Balkanı Millî Eğit. Baikanı F. MELEN /. ÖKTEM Sağ. ve Sos, Y. Bakanı Güm. ve Telk. Bakanı K. DEMİR M. YÜCELER İçişleri Bakanı O. ÖZTRAK Bayındırlık Bakanı A. H. ONAT Tarım Bakanı T. ŞAHİN CUMHURBAŞKANI C GÜRSEL Ulaşıtırma Bakanı F. ALPİSKENDER Çalışma Bakamı B. ECEVIT Sanayi Bakanı M. ERTEN En. ve Ta- Kay. Bakan* H. ORAL Başbakan ir İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb. Yardımcısı K. SATIR Devlet Balkanı /. S. O M AY Devlet Balkanı M. YOLAÇ Turizm ve Tanıtıma Balkanı A. 1. GÖĞÜS İmar ve İskân Bakanı C. ÜZER Köy işleri Balkanı L. YURDOĞLU Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticari münasebetleri genişletmek arzusu ile, Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : Madde 1 Taraflar, bilhassa ilişik listelerde münderiç maddelerle ilgili olarak, iki memleket arasında çok taraflı esasa müstenid ticareti geliştirmek için gerekli bilcümle tedbirleri ittihaz edeceklerdir. Bu Anlaşmanın hiç bir hükmü, mezkûr listelerde zikredilmeyen maddelerin mübadele mevzuu olmasına mani telâkki edilmeyecektir. Madde 2 Taraflar ticari mübadelelerin, işbu Anlaşmanın tatbiki sırasında kendi memleketlerinde mer'i umumi ithalât ve ihracat mevzuatına tabi olması ve bu mevzuat çerçevesinde icrası hususunda mutabık kalmışlardır. Madde 3 Taraflar arasında tediyeleri kolaylaştırmak üzere ikametgâhları Türkiye Cumhuriyetinde ve Endonezya Cumhuriyetinde bulunan hakikî ve hükmi şahıslar arasındaki bilcümle cari tediyeler konvertibl sterling veya diğer herhangi bir konvertibi para ile icra edilecektir. Bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti arasındaki ticari mübadelelerle ilgili bilcümle mukavele ve faturalar konventibl sterling veya diğer herhangi bir konvertibi para üzerinden tanzim olunacaktır. Madde 4 Lüzum olduğu takdirde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Endonezya Bankası işbu Anlaşmanın tesirli bir şekilde işlemesi için lüzumlu bilcümle teknik hususları müştereken tespit edeceklerdir. Trade agreement between the Republic of Turkey the Republic of Indonesia The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Desirous of expending trade relations between.turkey and Indonesia, Indonesia, Have agreed as follows : Article 1 Both Parties will take all appropriate measures to promote trade on a multilateral basis between the two Countries, i n particular with regard to the goods and commodities mentioned in the schedules attached to this Agreement. Nothing in this Agreement shall be deemed to exclude trade in goods and commodities not mentioned in the said schedules. Article 2 Both Parties agree that the exchange of goods or commodities shall be subject to and affected within the scope of the general import and export regulations in force in each Country during the validity of this trade Agreement. Article 3 In order tp facilitate payments between both Parties all current payments between physical and legal persons having their domiciles in the Republic of Turkey and the Republic of Indonesia, shall be financed in convertible Pound Sterling or any other convertible currency. between For this purpose all contracts and invoices relating to the trade the Republic of Turkey and the Republic of Indonesia shall be expressed in convertible Pound Sterling or any other convertible currency. Article 4 The Central Bank of the Republic of Turkey and the Bank of Indonesia shall if necessary, by mutual agreement, establish all technical details necessary for the effective functioning of the present Agreement. (Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.)

2 SaJhiife: 2 (Resmî Guate) 29 EYLÜL 1964 Madde 5 işbu Anlaşmanın tatbikini kolaylaştırmak maksadıyla Taraflar, iki Memleket arasındaki ticari mübadeleler dolayısıyla ortaya çıkabilecek meselelerde birbirleriyle istişare etmek hususunda mutabık kalmışlardır. Lüzum olduğu takdirde, Taraflardan birinin talebi ve karşılıklı mutabakat üzerine, münasip bir tarihte müşterek bir komisyon içtima edebilecektir. Madde 6 işbu Anlaşma imzası tarihinden itibaren bir sene müddetle mer'iyette kalacaktır. 1 Taraflardan biri mezkûr bir senelik müddetin hitamından üç ay önce Anlaşmanın feshini ihbar eylemediği takdirde, Anlaşma, her defasında zımnen birer senelik müddetler için temdit edilmiş olacaktır. işbu Anlaşma ile tesbit edilen hükümler, imza tarihinden itibaren muvakkaten yürürlüğe konacaktır. Mezkûr hükümler, iki Hükümet arasında bu mevzuda teati olunacak notalar üzerine, nihai olarak mer'iyete girecektir. Article 5 In order to facilitate the implementation of this Ag reement both Parties agree to consult each other in respect to any matter arising from the trade conducted between the two Countries. A Joint Committee can meet if necessary on the request of either Party at a convenient date after mutual consent. Article 6 This Agreement shall be valid for a period of one year from the date of signature. In case neither of the Parties shall have given notice three months before the expiration of the said period of Its intention te terminate the Agreement, It will be, by tacit understanding, prolonged each time for another period of one year. The provisions set forth shall come into force provisionally on the date of signature. They shall definitely come into force after exchange of Notes to that effect, between the two Governments. Done in dublicate in Ankara this fourteenth day of September nineteenfiftynine. 14 Eylül 1959 tarihinde, Ankara'da, iki nüsha olarak tanzim kılınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti adma (Oğuz Gökmen) (Ismael M. Thajeb) For the Government of the Republic of Turkey For the Government of the Republic of Indonesia S C H E D U L E (Oğuz Gökmen) (Ismael M. Hhajeb) I LİSTE Endonezya'dan Türkiye'ye ihraç olunacak maddeler Kalay Kauçuk Çay Kakao (Tane) Baharat ((Biber dâhil) Deri Kopra Sisal elyafı LİSTE Türkiye'den Endonezya'ya ihraç olunacak maddeler Çimento Pamuklu Pamuk ipliği Kuru yemiş ilâç Tütün Ekselans, mensucat Ankara, 14 Eylül 1959 Aramızda cereyan eden görüşmelere atıfta, bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri 480 sayılı Kanunu gereğince, A.B.D. zirai mahsuller fazlalıklarından Endonezya'ya tahsis edilen pamuklardan bir kısmının, serbest rekabet şartlarına uygun teklif esasına müsteniden, Türkiye'de işlenmesi imkânın mevcut olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmeğe yarayacak bir âmil olarak bu imkânının her iki Delegasyon tarafından, tahakkukunun müştereken tetkiki maksadıyla, kendi selâhiyetli makamlarına aksettirilmesini teklif eylerim. Yukarıda mezkûr hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana bildirmenizi rica ederim. Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim.ekselans. Ekselans Oğuz Gökmen Türk Heyeti Reisi Ismael M. Thajeb Endonezya Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Heyeti Ankara, 14 Eylül 1959 Reisi Ekselans, Bugünkü tarihli, mefadı aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : «Aramızda cereyan eden görüşmelere atıfta bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri 480 sayılı Kanunu gereğince, A.B.D. zirai mahsuller Goods to be exported to Turkey from Indonesia Tin Rubber Tea Cocoa Beans Spices (Including pepper) Hides and Skins Copra Sisal Fibers S C H E D U L E II Goods to be exported to Indonesia from, Turkey Cement Cotton Textiles Cotton yarn Dried Fruits Pharmaceutical Goods Tobacco Ankara, September 14th, 1959 Excellency, With reference to our discussions, I have the honour to inform you that the possibility exists of processing in Turkey some of the cotton allocated to Indonesia from the United States agricultural surplus products under U.S. Public Law 480, on the basis of competitive bidding. With regard to the above possibility, as a means of prometing our mutual trade, I would suggest that both delegations should convey the afore-mentioned possibility to their respective competent Authorities, in order to study together its realization. I would be glad if you could inform me of your Government's approval of the foregoing. Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration. His Excellency Ismael M. Thajep Oğuz Gökmen Head of the Economic and Trade Head of the Turkish Delegation Delegation For the Republic of Indonesia Ankara, September 14th, 1959 Excellency, I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today, which reads as follows : «Excellency, With reference to our discussions, I have the honour to inform you that the possibility exists of processing in Turkey some of the cotton

3 29 EYLÜL 1964 (Resmî Gazete) Safbife: 3 fazlalıklarından Endonezya'ya tahsis edilen pamuklardan bir kısmının, serbest rekabet şartlarına uygun teklif esasına müsteniden, Türkiye'de işlenmesi imkânın mevcut olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmeğe yarayacak bir âmil olarak bu imkânının her iki Delegasyon tarafından, tahakkukunun müştereken tetkiki maksadıyla, kendi selâhiyetli makamlarına aksettirilmesini teklif eylerim. Yukarıda mezkûr hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatım bana bildirmenizi rica ederim. Derin Hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Ekselans. Yukarıda mezkûr hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Ekselans. Ekselans Ismael M. Thajeb Endonezya Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Heyeti Reisi Oğuz Türk Heyeti Gökmen Reisi allocated to Indonesia from the United States agricultural surplus products under U.S. Public Law 480, on the basis of competitive bidding With regard to the above possibility, as a means of promoting our mutual trade, I would suggest that both Delegations should convey the afore-mentioned possibility to their respective competent Authorities, in order to study together its realization. I would be glad if you could inform me of your Government's approval of the foregoing. Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.* I have the honour to inform you of my Government's approval of the foregoing. Please accept, Excellancy, the assurance of my highest consideration. His Excellency Oğuz Gökmen Ismael M. Thajeb Head of the Turkish Delegation Head of the Economicand Trade Delegation for the Republic of Indonesia Karar Sayısı : 6/3636 Başbakanlıktan : Meksiko Büyükelçisi Fethi Aşkm'ın, aynı zamanda Panama'da da Devletimizi temsil etmesi; Dışişleri Bakanlığının 3/9/1964 tarihli ve /361 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 14/9/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan /. İNÖNÜ Devlet Bakanı N. YETKİN Dışişleri Balkanı F. C ERKİN Ticaret Bakanı F. ÎSLlMYELl Ukgtınmıa Bakanı F. ALPİSKENDER Devlet Bakanı ve Başb. Yardımcısı K. SATİR Adalet Bakanı S. ÇUMRALİ Maliye Balkanı V. /V. Turizm ve Tanıtma Bakanı A. 1. GÖĞÜS YETKİN Devlet Baikanı /. 5. OM AY Millî Sa- Balkanı /. SANCAR Miılilî Eğit. Bakamı /. ÖKTEM Sağ. ve Sos- Y. Balkanı Güm. ve Tefle. Bakanı K. DEMİR M. YÜCELER CUMHURBAŞKANI C GÜRSEL Devlet Bakanı M. YOLAÇ İçişleri Bakanı 0. ÖZTRAK Bayındırlık Bakanı A- H. ONAT Tarım Bakanı T- SAIIİN Çakışma Bakanı Sanayi Balkanı En. ve Ta. Kay- Bıakanı B. ECEVIT M. ERTEN H. ORAL İmar ve İskân Bakanı C. ÜZER Köy İşleri Bakanı L. YURDOĞLU 1 4/7/1963 tarihinden beri Danıştay Altıncı Sınıf Yardımcı adaylığında bulunmuş olan Alp Yüksel Fırat'ın bu vazifeye asaleten atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Başbakan yürütür. 22/9/1964 CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL Başbakan /. İNÖNÜ 1 Devlet İstatistik Enstitüsünde münhal bulunan 1750 lira kadro maaşlı Başkan Yardımcılığı görevine, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Kontrolörü Oğuz Göktürk'ün, 53 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ve 3656 sayılı kanunun 6 nci maddesi hükümlerine göre 1750 lira maaşla naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Başbakan yürütür. 22/9/1964 CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL Başbakan /. İNÖNÜ Dışişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 6/ sayılı Kanuna göre Helsinki Büyükelçiliğini tedvir eden Ortaelçi Ziya Tepedelen'in, Adis Ababa Büyükelçiliğini, aynı kanun gereğince Büyükelçi unvanı ile tedvire memur edilmesi; Dışişleri Bakanlığının 3/9/1964 tarihli ve / sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 14/9/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI C GÜRSEL * 1 Bakanlığım Dördüncü derece meslek memurlarından Ali Bin kaya Üçüncü dereceye yükseltilmiştir. 2 Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 22/9/1964 CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL Başbakan Dışişleri Bakam /. İNÖNÜ F. C. ERKİN Başbakan /. İNÖNÜ Devlet Bakanı N. YETKİN Dışişleri Bakanı F. C. ERKİN Ticaret Balkanı F. ÎSLlMYELl Ulaştırma Bakanı F. ALPİSKENDER Devlet Balkanı ve Başb. Yardımcısı K. SATIR Adalet Balkanı S. ÇUMRALİ Maliye Bakamı V. N- YETKİN Sa. ve So. Y. Bakanı Devlet Bakanı /. S- OMAY Millî Sa. Balkanı /. SANCAR Millî Eğit. Bakanı /. ÖKTEM Güm- ve Tek- Bakanı K. DEMİR M. YÜCELER Çalışma Bakanı B. ECEVIT Sanayi Babamı M. ERTEN Devlet Bakanı M. YOLAÇ içişleri Bakanı O. ÖZTRAK Baıyıntdırltk Baikanı A- H. ONAT Tarım Bakanı T. ŞAHİN En- ve Ta. Kay. Bakanı H. ORAL Ulaştırma Bakanlığından : 1 Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 950 lira maaşlı 2 nci Sınıf Müfettişliğe 4 üncü Sınıf Müfettiş Adnan ismet Memiş'in almakta olduğu maaşla naklen atanması uygun görülmüştür. «2 'Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 22/9/1964 CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL Turizm ve Tamitma Bakanı A. t. GÖĞÜS İmar ve İskân Bakanı C. ÜZER Köy İşleri Bakanı L. YURDOĞLU Başbakan /. İNÖNÜ Ulaştırma Bakanı F. ALPİSKENDER

4 Sabife: 4 (Resmî Gazete) 29 EYLÜL 1964 YÖNETMELIK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : Yetiştirme Yurtlan Sağlık Personeli Yönetmeliği BİRÎNCÎ BÖLÜM Giriş 1. TARİFLER 1. Bu Yönetmelikte kullanılan tabirlerin ifade ettiği manalar hizalarında gösterilmiştir : a) Yurt : Yetiştirme yurdunu, b) Çocuk : 6972 sayılı kanun ile bu kanuna göre neşredilmiş bulunan yönetmeliğe giren 7-18 (6 yaş sonundan 18 yaş sonuna kadar) yaşlarındaki çocuğu, c) Müşahede yeri: Yurdun kendi bünyesindeki müşahede yerini ifade eder. //. &ENEL HÜKÜMLER 2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teftiş ve murakabesine tabi yetiştirme yurtları sağlık personeli bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 3. Yurt sağlık personeli tâyininde aşağıdaki nispetler gözönünde bulundurulur : a) 200 çocuğa kadar mevcudu olan yurtlarda 1 hekim, 1 hemşire, 1 hemşire yardımcısı bulunur. Yurt mevcudu bu miktarı aşınca tekrar 1 hekim, 1 hemşire ve 1 hemşire yardımcısı daha tâyin edilir. b) Hekim tâyininde çocuk hastalıkları mütehassısı veya iç hastalıkları mütehassısı veyahut akıl ve ruh hastalıkları mütehassısı tercih edilir. ÎKÎNCt BÖLÜM Yetiştirme Yurdu YETİŞTİRME, YURDU İÇ HİZMETLERİ ÇALIŞMA SAATİ VE ŞEKİLLERİ 4. Yurtta çalışma gündüz ve gece aralıksız devam eder. Gündüz çalışma saati 7 den a, gece çalışma saati dan ertesi günü 7 ye kadardır. Nöbet devir ve teslimleri bu saatlerde yapılır.. Gündüzleri sağlık işlerinde tam ve devamlı bir çalışma halinde bulunulur. Gece çalışması âcil vakalar hariç rmıtad faaliyete inhisar eder. Yurt hekimi sağlık personeli kadrosunun yeterliği orantısmda mahallî özelliklerde gözönünde bulundurulmak suretiyle çalışmasını bu esaslara göre ayarlıyarak teklifleri yurt müdürlüğüne yapar. 6. Hekimlerin çalışmaları resmî tatil günleri haricinde 8.30 dan e kadar aralıksız devam eder. Hekimin önemli ve âcil vakalarda çağrı üzerine gece veya resmî tatil günlerinde de gelmesi mecburidir. Yurdun getirtecek vasıtası mevcut olmadığı hallerde bu gibi çağrılara gelen hekimin nakil vasıtası için ödediği ücret kendisine ödenir. YEMEK ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI 7. Yurtlarda çocukların yiyecekleri yemekler; normal, diğeri olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılır. Normal yemekler mevcut çocuk miktarına göre bu Yönetmeliğe ekli listede yazılı miktarlara uygun şekilde hazırlanır. (Ek : 1) 8. Normal yemekler haricinde çocuklara verilecek her türlü yemek v«gıda maddeleri olağanüstü tayınat meyanma girer. 9. Yurt hekimi çocukların yaş, kilo ve inkişaflarına göre veya hastalıklarında olağanüstü tecrübe ve diyet yemekleri ve yemek zamanını tâyin eder. Diğer normal yemek çeşitleri listeye göre hemşire tarafından düzenlenir ve hekime bildirilir. 10. Çocukların yemekleri mutfaktan özel kaplar ile icabına göre sıcak.ve soğuk olarak yemek salonuna getirilir ve dağıtılır. 11. Hasta olmaları dolayısiyle kendi kendine yiyemiyecek çocukların hususi yemekleri revirde personel tarafından yardım edilerek yedirilir. Diyet ve tecrübe yemekleri hekimin lüzum gösterdiği şekilde ve saatlerde hemşire nezaretinde yedirilir. 12. Yemeklerden önce ve sonra çocukların ağız ve el temizliklerine nezaret edilir. ATELYE, YEMEK, MÜTALÂA VE YATMA YERLERİNİN TANZİMİ VE ZAMANLARININ TESBİTİ 13. Atelye, yemekhane, mütalâa yerleri ve yatakhanelerin hijiyenik şartlariyle, yemek, yatma ve mütalâa zamanları yurt hekiminin teklif ve tavsiyesi üzerine yurt müdürü tarafından tanzim ve tesbit edilir. 14. Yemekhanelerde mütalâa yerlerinde ve yatakhanelerde çocukların fiziki, ruhi ve ahlaki inkişaflarına uyularak gruplar teşkil edilmesi ve bu gruplara göre çocukların yemekhane, mütalâa yeri ve 3'atakhanelerde bir arada bulundurulmaları hususu hekim tarafından 6972 sayılı kanunun tatbikine ait talimatname esaslarına göre bu yönemetliğin 43 üncü maddede zikredilen komiteye intikal ettirilerek gerekli düzenleme bu komite tarafından yapılır. YURTTA KALAN SAĞLIK PERSONELİNİN İAŞE VE İBATELERİ 15. Yurt kadrosunda bulunan nöbetçi ve görevli sağlık personelinin yiyecekleri yurt müdürlüğü tarafından sağlanır. Sürekli iaşeye tabi olanlardan izin, hastalık ve diğer sebeplerle yurttan bir günden fazla ayrılmış bulunanların istihkakları verilmez. Yurt müdürü, gece nöbetçi kalan personele gece kahvaltısı da verebilir. 16. Yurtta hekim, hemşire, hemşire yardımcıları ve çocuk bakıcılarına görevleri için imkânlarına göre münasip bir yer ayrılır. Bu yerler lüzumlu eşya ve zaruri görülen araçlarla donatılır. Bu personelden yurtta kalmak isteyenlere imkân bulunabildiği takdirde yatmaları temin edilir, ve lüzumlu eşyalar verilir. 17. Yurtta sağlık personeline ayrılan yerlerde, her ne suretle olursa olsun misafir kabulü yasaktır. Bu gibi yerlerde oturanlar misafirini gündüzleri ziyaret kabulüne ayrılacak saatlerde yurdun bu işe ayrılmış yerlerinde kabul ederler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM t Görev ve yetki BİRİNCİ Hekim KISIM HEKİMİN GÖREV VE YETKİLERİ 18. Hekim, yurdun sağlık personelinin doğrudan doğruya âmiridir, yurt müdürünün sağlık müşaviri olup müdüre karşı sorumlu ve yurt öğretmenler kurulunun üyesidir. 19. Hekim çocukların beden ve ruh bakımından sağlam yetişmelerine çalışır. Aşağıda belirtilen başlıca görevleri yapar : a) Çocukların yurda ilk giriş muayenelerini yapar ve hastane ve dispanser tetkikleri için buralara şevkini sağlar. b) Çocukların sağlık kontrollerini yapar ve sağlık defterinde gösterilen hususlara ait kayıtları tutar. c) Hastaneye yatırılması gerekenlerin şevkini sağlar. d) Lüzumu halinde tekrar tanmma ve müşahedeye alınması icap edenlerin ilgili müşahede ve ayırma merkezlerine şevkini sağlar. e) Çocuklara mecburi ve lüzumlu aşıları yapar veya yaptırır. f) Bina ve çevrenin durumu ile iklim şartlarına göre çocukların idman yapmalarını, oyun ve açık havaya çıkma ve güneş alma zamanlarını, kamp müddet ve yerini tesbit eder. g) Binanın ısı derecesini tesbit, genel temizliğini kontrol eder. h) Sağlık personelinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını, görevlerini yapıp yapmadığını kontrol eder. ı) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar.

5 29 EYLÜL 1964 (Resmî Gazete) Sahife: 5 j) Çocukların meslek seçiminde ve işe yerleştirilmesinde hekimin muvafakatinin alınması lâzımdır. Atelye çalışma müddetleri hekim tarafından tesbit edilir. HEMŞİRE VE HEMŞİRE YARDIMCILIĞI HEMŞİRELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 20. Hemşire yurtta bulunan hemşire yardımcılarının sağlık işleri dolayısiyle görev ve hizmetlerine ait işlerinde âmirdir. Bu itibarla hemşire, bunların görevlerinin zamanında emredilen şeklinde yönetmelik hükümlerine göre yapmalarını sağlamak ve kontrol etmekle yükümlüdür. Hemşire yardımcılarının meslekî bilgi ve pratiklerinin gelişmesine yardım eder. 21. Hemşire sağlık hizmetlerinin görülmesi sırasında gördüğü eksik ve kusurları gidermekle yapamıyacağı veya yetkisi dışında kalan hususlar varsa bunları hekime zamanında bildirmekle yükümlüdür. 22. Hemşire muayene ve tedavi ile hekimle birlikteki diğer çalışmalarda hekime yardım eder. 23. Hemşirenin diğer görevleri şunlardır : a) Çocukların kilolarını, boylarını, yapılan aşılarını sağlık defterine hekim nezaretinde işler. b) Çocukların hekimin tesbit edeceği banyo günlerinde, banyolarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. c) Normal yemekler ile hekimin yazdığı yemekleri, ilâçları tesbit ederek idareye bildirir. d) Çocukların normal beslenip beslenmediklerini kontrol eder. e) Odaların en müsait şekilde havalandırılmasına nezaret eder. f) Yemek kaplarının temizliklerini ve sıhhî olup olmadıklarını kontrol eder ve hekime bildirir. Hasta çocukların yemek takımlarının sterilize edilmesine nezaret eder. g) Çocukların yemek öncesi ve sonraki temizliklerini yapmalarına nezaret eder. h) Hasta olan veya kendini iyi hissetmeyen çocukları hekime bildirir. i) Acil vakalarda derhal hekimi çağırır, imkân bulunmadığı hallerde hastaneye şevkini sağlıyarak hekime bilgi "Verir. b) Hasta kaplarının ayrı yerde yıkanmasını ve saklanmasını sağlar, HEMŞİRENİN REVİRDEKİ GÖREVLERİ 24. Revirin hijyen şartlarını kontrol eder. a) Hasta yataklarının düzenlenmesine dikkat eder. c) Hastaların derecelerini alır ve hasta tabelâsına kaydeder. d) Yemeklerin dağıtımını kontrol eder, yemek yiyemiyecek durumda olan hastaların yemeklerini yemeleri için gerekli tertibatı alır. e) Hekimin yazdığı diyet yemeklerinin çıkarılmasını sağlar ve listesini müdüre bildirir. f) Hastanın hekim tarafından emredilen ve yetkisi dahilinde her türlü tıbbi bakımını yapar, tedavi tedbirlerini uygular. h) Çocuğun fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesinde gerekli tedbiri alır. eder. g) Günlük müşahadelerini müşahade kâğıdına işler. ı) Revirin demirbaş eşyalarının muhafaza ve temizliğine dikkat j) Tecrit odalarında hemşire ayrı bir önlükle ve maske ile gezer, sağlık işleri ile ilgili hekim tarafından verilen yetkisi dahilindeki emir ve görevleri yapar. BEŞİNCİ Sağlık KISIM ekibi 25. Yurt mevcudunun 200 çocuğu geçmesi ve 3 üncü maddede belirtilen fazla sağlık personeli verilmesi halinde yurt müdürü sağlık ekipleri teşkil eder. H e r ekipte 1 hekim, 1 hemşire, 1 hemşire yardımcısı bulunur. Yurttaki çocuklar eşit olarak müdür tarafından ekiplere bölünür. 26. Bu ekiplerin herbirinin personeli 3 üncü bölümdeki görev ve yetkileri haiz olup bu bölümde ve diğer maddelerde zikredilen hususlara göre vazife görürler. 27. Birden fazla sağlık ekibi bulunan yurtlarda revir, tecrit ve müşahade hizmetlerini müdür düzenler. ÜÇÜNCÜ Hemşire KISIM yardımcıları 28. Hemşire yardımcıları, hemşirelerin yardımcısı olarak görevlidir. Hemşire bulunmadığı hallerde onun görevi dahilinde olan bütün İşleri yapmakla yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BİRİNCİ Tesisler Revfr BÖLÜM KISIM 29. Her yurtta bir revir ve revirde ilişik listede belirtilen araş ve gereçler bulunur. (Ek : 2) 30. Hastalanan çocuklar revire nakledilir ve mümkünse tedavileri burada sağlanır. 31. Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri hekimin direktifleri altında hemşire tarafından muhafaza yürütülür. 32. Revirin «ağlık gereçleri hemşire tarafından teslim alınarak edilir. 33. Revirde muntazam bir kayıt defteri (Protokol) tutulur ve aşağıdaki bilgileri kapsar. a) Sıra numarası b) Hastanın adı ve soyadı c) Doğum tarihi ve yeri ç) Babasının, anasının adı d) Revire girdiği tarih e) Revire girmesine sebep olan hastalık ve belirti f) Revirden çıktığı tarih h) Düşünceler üncü maddede yazılı defterden başka her hasta için konulan teşhisi ve yattığı günden çıktığı güne kadar hastalığın seyrini, yapılan tedavi tarzlarını, verilen ilâçları ve küçük cerrahi müdahale yapılacaksa sebebini gösteren bir müşahede kâğıdı tutulur. Ayrıca her hasta için üzerinde hastanın kimliği ve kayıt defterindeki sıra numarası yazılı bir sağlık dosyası düzenlenir ve dosyaya hastanın müşahede kâğıdı ile derece kâğıdı tahlil ve muayene raporları gibi sağlık vesikaları konularak saklanır. 35. Revirde vazifeli diğer hizmetlilerin ne şekilde görev görecekleri idarî ve İç hizmetlere ait hususlar hekim tarafından tesbit ile yurt müdürlüğüne bildirilir. 36. Revirde bu yönetmeliğe ekli listede yazılı araç ve gereçlerden başka hekimin duruma göre ihtiyaç gösterdiği araç ve gereçler de bulundurulur. 37. Revir yeteri kadar ışık ve hava almalı, duvar ve yerleri temizlenebilir nitelikte olmalı ve kâfi derecede ısıtılmalıdır. İKİNCİ Tecrit KISIM yerl TECRİT YERİ, İDARESİ ARAÇ VE GEREÇLERİ 38. Her yurtta bulaşıcı hastalıkların çıkması halinde bu gibi hastaları tecrit etmek üzere bir tecrit yeri bulunur. 39. Tecrit yerinde hekimin tensibine göre araç ve gereçler bulundurulur. 40. Tecrit yerinde revirde bildirilen kayıtlar yapılır. Hekim aksini emretmediği takdirde revire ait hükümler burada da uygulanır. 41. Yurtta çıkan bulaşıcı hastalıkların ilgililere ihbarı hususu hekim tarafından yurt müdürlüğüne bildirilir. 42. Tecrit yerine alınmış çocukların kapları kullandığı eşya, ayrı olarak gönderilir ve ayrı olarak yıkanır ve imkân olduğu takdirde sterilize edilir. Müşahede V9 tanıma yeri MÜŞAHEDE VE TANİMA YERİ, İDARESİ GEREÇLERİ 43. Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikte belirtilen müşahede ve ayırma istasyonlarında, psikoloji merkezlerinde müşahedeye alınmamış olan çocukların imkân nispetinde sözü geçen yönetmelik esaslarında ve yurt şartlarına göre

6 Sahile: 6 (Resmî Gazete) 29 EYLÜL 1964 müşahede yerine alınması mecburidir. Bunun için yurtta hekimin de katılacağı bir komite kurulur. Çalışma şart ve usulleri bu komite tarafından düzenlenir. 44. Diğer bir yurttan gelen veya evvelce müşahede yerine alınmış olanlar yurt hekiminin müsaadesiyle istisna edilebilirler. 45. Müşahede yerinde kalış müddeti sağlık bakımından 21 gün olup yapılan muayeneler neticesinde bu müddet daha da kısaltılabilir. Çocuğun evvelce tekemmül etmiş dosyası mevcut değil veya aşağıdaki tetkiklere ait bilgiler mevcut değilse müşahede esnasında aşağıdaki tetkiklerin yapılması mecburidir. 46. Müşahede esnasında yapılacak tıbbi tetkikler şunlardır: a) Sıhhi heyet muayenesi, kan grupu (Rh dâhil) b) Dispanser muayeneleri (Mikro film alınması dâhil) c) Çocuk yurda nereden gelirse gelsin mütehassıs hekimler tarafından bekaret ve bu cihetten rectum muayeneleri yaptırılması mecburidir. DÖRDÜNCÜ KISIM İlâç dolabı 47. Her yurtta hekimin sorumluluğu altında kullanılmak üzere bir ecza dolabı bulunur. 48. Ecza dolabında bulunacak ilâçlar kazalar, zehirlenme, böcek sokması v.s. gibi âcil durumlar da dikkate alınarak hekim tarafından ihtiyaca göre tesbit edilir. Kuru fasulye kıymalı Pirinç pilâvı Salata veya meyva ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ ÇEŞİTLERİ - öğle Akşam Öğle Kıymalı patates Makarna (Pevnirli) Hoşaf öğle Köfte veya et yemeği Taze sebze yemeği göre) Yoğurt 4 - Öğle (Mevsimine Etli bulgur pilâvı Zeytin yağlı taze sebze veya bakliyat (Mevsiminde havuçlu) Hoşaf 3310 Kal. Kuru fasulye kıymalı Pirinç pilâvı Akşam Kıymalı patates Makarna.(Peynirli) Çorba Taze sebze Yoğurt Akşam Akşam Etli bulgur pilâvı Zeytin yağlı sebze veya bakliyat Öğle Akşam BEŞÎNCÎ BÖLÜM Diğer hükümler BİRİNCİ KISIM Müşterek hükümler 49. Yetiştirme yurdunda çocuklarm yanında görevli personelden başkasının bulunması veya oturması yasaktır. Tecrit ve müşahede yerine görevli personelden başkasının girmesi yasaktır. 50. Ziyaret günü saat yeri ve ne suretle yapılacağı yurt müdürlüğünce hekimin mütalâası alınmak suretiyle tesbit edilir. 51. Yurtta hekim ve sağlık personeline tahsis edilen oturma ve yatma odalariyle diğer yerlerde görev icabı kalanlardan gayrisinin muvakkat veya daimî olarak barmmaları yasaktır. İKİNCİ KISIM Çeşitli hükümler 52. Her yurtta ölü konulması için bir yer bulundurulur ve ölü derhal buraya nakledilir. 53. Ölüm hali hekim tarafından rapora bağlanır ve yurt müdürlüğü tarafından usulüne uygun olarak ihbar ile gömülmesini sağlamak üzere belediyeye teslim edilir. Eğer ölenin şahsi eşya ve parası varsa bunlar müdür tarafından saklanarak maahllî sulh hukuk hâkimliğine bildirilir. 54. Çocuklarm giyim eşyaları bakıcılar tarafından teslim alınır ve muhafazaları sağlanır. 55. Sağlık personelinin iç hizmette kullanacağı iş elbiseleri yurt müdürlüğü tarafından verilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Yürürlük sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki Kanunun sureti tatbikına dair neşredilmiş bulunan Yönetmeliğin 18 inci maddesine istinaden çıkarılan işbu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 57. Bu yönetmelik hükümlerini tatbik ve takibe Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir. Parça etli taze sebze yemeği Pirinç pilâvı Tatlı (Helva v. s.) öğle Kuşbaşı etli nohut (Kuru fasulve veya barbunya) Bulgur pilâvı Salata veya meyva 7 - öğle Kıymalı veya kuşbaşı etli Makarna veya börek Hoşaf patates Parça etli 1 taze Pirinç pilâvı sebze Akşam Çorba Kuşbaşı etli nohut Bulgur pilâvı Gıdaların miktar ve mübadeleleri Akşam Çorba Kıymalı veya kuşbaşı etli patates Makarna veya börek 1 Sabah Kahvaltısı miktar Haftada verilme adedi Çay 1 Gr. 3 Şeker 10 6 (Çay veya süt tozu için Peynir ı(beyaz) 40 3 Kaşar peyniri 25 Beyaz peynirle değiş tirilebilir. Zeytin 40 1 Reçel 50 2 Pekmez 50 Reçelle değiştirilebilir. Mercimek 30 1 çorba için Şehriye 30 Mercimekle bilir. değiştirile Pirinç 30 Mercimekle değiştirilebilir. Nebatî yağ veya margarin 10 1 çorba için Süt tozu 20 3 Kahvaltı için Yönetmelik 1 Çayla peynir beraber verilir. 2 Çorba yalnız basma verilir. 3 süt tozundan süt yapılır ve birlikte zeytin, reçel veya pekmezden biri beraber verilir. Diğer şekillerde mübadele yapılmaz. Miktarlar ve mübadele (Ek: 1) YEMEK VE ÇEŞİTLERİ Sabah kahvaltısı : Gıda çeşitleri Haftada veriliş adedleri 1 Çay-peynir 3 2 Çorba 1 3 Süt tozu -zeytin- reçel veya pekmez 3 Yemeklerde Bir kişilik günlük miktar Ekmek 600 Gr. Et -(Yemekler için) 50 Et i(köfte, pirzola veya et yemeği için) 200 Pirinç (Pilâv için) 120 Haftada verilme adedi

7 29 EYLÜL 1964 (Resmî Gazete) Sahile: 7 Yemeklerde Bulgur i(pilâv için) Makarna Kuru sebze (Bakliyat) Taze sebze i(bakliyat) Taze sebze (Yemeklik) Taze sebze ı(salata için) Patates (Yemeklik) Taze meyva Kuru meyva!(hoşaflık) Kuru soğan Salça Tuz Neabtî yağ veya margarin Nebatî yağ Şehriye Pirinç Kırmızı Un Şeker (Zeytin yağı) mercimek Şeker Un veya irmik miktar Yemekler için talimat Haftada verilme adedi (Yemek ve salata için) 3 (Çorba için) Şehriye ile değiştirilebilir. Şehriye ile değiştirilebilir. Şehriye ile değiştirilebilir. 3 hoşaf için 1 tatlı veya helva için 1 tatlı veya helva için 1 Haftada 1 gün 1 kişi için 200 gr. olarak verilen et, balık, ciğer veya kümes hayvanları eti ile değiştirilebilir. 2 Kuru sebzeler bakliyat sınıfından bir başka cins verilmek suretiyle değiştirilebilir. (Nohut, kuru fasulye, barbunya v. s. gibi) kuru sebze (Bakliyat) yerine yaş sebze veya hububat verilemez. 3 Yaş sebze mevsime göre her çeşiti verilir. Yaş sebze yerine kuru sebze ((Bakliyat) veya hububat verilemez ancak patates ile değiştirilebilir. 4 Salata yerine taze meyva, taze meyva yerine salata verilebilir. 5 Hoşaf ile tatlı birbiri yerine verilebilir. 6 Çorbalar için et suyu ve kemik suyu kullanılabilir gr. salça yerine 50 gr. taze domates kullanılabilir gr. kuru soğan yerine 80 gr. taze soğan verilebilir. 9 Salatada kıvırcık marul, salatalık, havuç, turp, domates, yeşiibiber birbirleri yerine kullanılabilir. 10 Meyvalar mevsime göre her çeşiti verilir. NOT: I - Yemek listesinde gösterilen gıdaların günlük miktarları 10 yaşından aşağı çocuklar için % 10 nispetinde ve yaş kız çocukları için ise % 6 nispetinde azaltılarak günlük rasyonda gıda miktarları hesaplanabilir. II - Ekmeklik un icabında riboflovin proteinden zengin gıdalar ve kalsiyum ile zenginleştirilebilir. III - Unlu gıdalara, çorbalara ve diğer müsait olan yemeklere proteinden zengin gıdalar karıştırılabilir. Yaşlara göre kalori 7-9 yaş yaş 1950 Cal Cal. Kız erkek beraber 2200 Cal yaş yaş Revir demirbaş gereç ve mefruşatı 1) Muayene koltuğu ve masası (Ek: 2) 2) Yeteri kadar küvet, abeslang, abeslang kutusu, injektör, injektör kaynatma takımı, iğneler. 3) ilâç dolabı 4) 5) 6) 7) i) Yeteri kadar karyola ve yatak Dolap, Elektrik masa, iskemle sobası Derece oda ve hasta için takımları Muayene aletleri tansiyon ölçme aleti ve stetoskop. Doktor masası ve gerekli Döner Muayene iskemle masası Doktor ve muayene odas\nda bulunması icabeden araç ve gereçler eşyası Ecza dolabı ve âcil tedavi ilâçları Pansuman ve enjeksiyon alet ve takımları Muhtelif büyüklükte küvetler Tansiyon Stetoskop aleti Abeslang ve kabları Baskül ve boy cetveli Süt çocuğu terazisi Süt çocuğu boy ölçme Mikroskop Kan sayma aletleri Elektrik Elektrik ocağı sobası TÜRKIYE aleti ÇOCUK B A K ı M YUVASı YETIŞTIRME İsim : Soyadı : Giriş Fotoğraf Yeri Y U R D U Doğum tarihi ve yeri: Babasının adı: Annesinin adı: Müesseseye giriş tarihi : Müesseseden ayrılış SAĞLIK DEFTERÎ tarihi: Sağlık bakımından öz geçmişi : Sağlık bakımından soy geçmişi : Doğum : Protokol No : Adı ve soyadı: Çıkış Fotoğraf Yeri 1 Doğumun müessesede mi, evde mi yapıldığı? 2 Doğum şeklinin bilinip bilinmediği : 3 Doğumu hakkında diğer malûmat : ı 1 1 3, Aded Yeteri kadar 1 Aded > yaş 3 yaş Kız Erkek 2750 Cal Cal. Kız çocukları Ortalama 2600 Cal 3 yaş yaş Kız Erkek 2500 Cal Cal. Erkek çocukları Ortalama 3250 Cal. Muayeneler : Muayene tarihi ve yeri : Kan grubu ve Rh : Boy : Ağırlık : Göğüs çevresi : Baş çevresi : Kulaç :

8 Sahaf e: 8 (Resmî Gazete) 29 EYLÜL 1964 özel belirtiler ; NOT: Antitoksit serum tatbikatlarının deneme usulüyle doktor Kulak sağ : nezaretinde veya hastahanede yapılması lâzımdır. sol: İlk dişler : İlk mama tarihi : Kan nakli: 1) Kan verilme sebebi: İlk yürüme tarihi : 2) Kendi kan grubu ve verilen kan grubu : Bıngıldakların kapanma tarihi : Kemikler : Kaslar: 3) Kan verildiği tarih : 4) Verilen kan miktarı; Yağ örgüsü : 5) Görülen reaksiyonlar normal : Dişler : AĞIZ şiddetli: Çürük diş Noksan diş Dolgulu diş Süt dişleri: X 0 + Seroterapi : 1 Seroterapi, sebebi ve tarihi : Bulaşıcı hastalıklar : V V. IV IV III III II n n II m III iv rv 20 Çiçek hastalığı Suçiçeği Kalıcı dişler Süt V rv m n I I n III rv V Dişleri V IV III II I I n m rv V NOT : Çürük, noksan veya tedavi edilen dişlerin ait olduğu bölümler yukarıdaki işaretlerle gösterilecektir. Dişlerin çıktığı tarih hizasına yazılır. 28 Kızamık Kızamıkçık Tifüs Kabakulak Ansefalit Kızıl Difteri Boğmaca Tifo Ağır mukozası, damak ve dilde Paratifo görülen hastalıklar Burun, boğaz Kulak sağ sol Göz sağ vejetasyon Erizipel Dizanteri Epidemik menenjit a) ampill b) basili sol TB çeşitleri Lenfa Sindirim Solunum Mikro Dolaşım sistemi film sistemi sistemi sistemi TB menenjiti Frengi kongenital tartiv akkiz Üro genital sistem Kızlık Anal Sinir Umumi zarı muayene sistemi bünye Kolera Diğer bulaşıcı hastalıklar Paraziter hastalıklar Sıtma Aşılar : ten Barsak kurtları askaritler yalar v. s. Çiçek aşısı B. C. G. aşısı (Tüberkülin testleri) Mikro film hakkında malûmat Difteri aşısı Tifo aşısı Tifüs aşısı Difteri - Boğmaca - Tetanoz karma aşısı Tifo - Difteri - Tetanoz karma aşısı Sabin aşısı Saik aşısı Kolera ve diğer aşılar Antitoksit seromlar : 1) Hangi sebeple serom antitoksit kullanıldığı: 2) Antitoksit seromun kullanıldığı tarih : 3) Kullanılan antitoksit seromun miktar ve einsi 4) Serum hastalığı : Şiddetli : Orta : Hafif : Bulaşıcı hastalıkların komplikasyonları Geçirilen önemli sistem hastalıkları Sakatlıklar rfıtıklar Urlar Bel kemiği anomali ve şekil bozuklukları Yapılan ameliyatlar Kazalar: a) Sebepleri b) Teşhis c) Tedavi Allerji : a) Besin: b) İlâç : c) Diğer maddelere karşı allerjiler :

9 29 EYLÜL 1964 (Resmî Gazete) Sahife: 9 Kız ve erkek çocuklarda baş çevresi Kız ve erkek çocuklarda yaşa göre ortalama boy cetveli Kız Erkek Yaş Boy (Kız) Boy (Erkek) Doğumda 33,9 cm. 3 üncü ayda 40.4 cm. 6 ncı ayda 42.5 cm. 9 uncu ayda 44.5 cm. 12 nci ayda 45.5 cm. 2 nci yaşta 48. cm. 3 üncü yaşta her iki cinste ortalama yaşında 51 cm. kadardır. 0-1 Yaş 34.5 cm ve % Cm., S6 90 Cm Boy ve kilo normal gelişim Ağırlık (Gr.) Erkek Boy Cm. Kız Ağırlık (Gr.) 3480 Doğuşta 49 Doğuşta Doğuşta 50 Doğuşta Doğuşta 51 Doğuşta Doğuşta 52 Doğuşta ay 53 1 ay ay 54 1 ay ay 55 1 ay ay ay ay 57 2 ay ay 58 2 ay ay 59 3 ay ay 60 3 ay ay 61 4 ay ay 62 4 ay ay 63 5 ay ay 64 5 ay ay 65 6 ay ay 66 6 ay ay 67 7 ay ay 68 7 ay ay 69 8 ay ay 70 9 ay ay ay ay ay ay ay ı yaş 74 1 yaş 9700 Kız ve erkek çocuklarda boya göre ağırlık (Ortalama) Yaş Boy Kız (Ağırlık) Erkek (Ağırlık) Kız çocuklarda boya göre ağırlık {Ortalama) cetveli Boy Cm S Ağırlık Kgr. 17,300 18,900 20,600 22,500 25,000 27,200 29,800 33,800 37,7d0 41,900 46,800 51,500 54,600 57,000 Erkek çocuklarda boya göre ağırlık (Ortalama) cetveli Boy Cm. Ağırlık Kgr , , , , , , , , , , , , , ,000 Not : Boya göre ortalama ağırlıklar gösterilmiştir. senesi içerisinde geçirilen hastalıklar, kazalar, yapılan ameliyatlar hakkında malûmat: GENELGELER Sanayi Bakanlığından : caatta verilen bilgilerde değişiklik olup olmadığı bildirilecektir. Değişen hususlar varsa ek malûmat yalnız bunlar için verilecektir. Montaj Sanayii Talimatı Sirküleri Seri No: 2 14/4/1964 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6/2905 sayılı karara bağlı Montaj Sanayii Talimatının : 1 III üncü bölümünün 4 üncü maddesindeki «Döviz tasarrufu nun hesaplanmasında, yabancı sermaye kâr transferi dâhil edilmiyeeektir. 2 III üncü bölümün 3 üncü maddesinin (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında belirtilen bilgi ve vesikalar montaj sanayicileri tarafından yalnız ilk müracaatlarında komple olarak hazırlanacaktır. Mütaakip kotaların ilânından sonra yapılacak müracaatlarda bir evvelki müra Montaj Sanayii Talimatı Sirküleri Seri No: 3 14/4/1964 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 6/290S sayılı kararnameye bağlı «Montaj Sanayii Talimatı nm 4 üncü bölümünde adı geçen montaj sanayi kollarıyla ilgili özel prensiplerinden dâhilde imal veya dışarıdan ithal edilecek parçalar, sözü edilen talimatın

10 Sahüfe: 10 (Resmî Gazete) 29 EYLÜL üncü bölümünün 4 üncü maddesi gereğince aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 1 TARIM SEKTÖRÜ (Traktörü) A - aa) Yerli parçalar (İthaline müsaade edilmiyecek parçalar) Debriyaj pedali ve ayırma hilâli, Tekerler ağırlıkları, ön poryalar, Radyotör davlumbazı, Radyatör bağlantıları ve radyatör panjuru, Basamak ve plâtform, Takım kutusu, Komple sürücü oturağı ve minderi, Komple çeki tertibatı, Komple kaldırma tertibatı, Transmisyon kasnağı, Kuyruk mili muhafaza sacı, Akümülâtör ve tesbit tertibatiyle her nevi kablolar ve kablo başlıkları, Fren pedalleri, kolları, milleri ve fren kilit tertibatı, Şasi taşıyıcı ve bağlayıcı aksam, Susturucu ve boruları, Tekerlek lâstikleri, Makaslar, Fren balataları, Lâstik ve kauçuk aksam, (Yalnız vantilatör kayışı ithal edilebilir) Yağ keçeleri, Plâstikten mamul far, stop ve sinyal camları, Far, stop ve sinyal lâmbaları muhafaza ve çerçeveleri, Hava filitreleri, Direksiyon simidi, Tekerlek göbeği, Rod kolları, Transmisyon kasnak kovanı, Fren kampanası, Fren pabuçları, (Yalnız yapıştırma tip olanlar ithal edilebilir) Fren kros şaftı, Boya, Avadanlık, «kriko, gres pompası, bijon anahtarı, pompa, v.s. bb) İthal edilecek parçalar : Motor ve diferansiyel monte edilmiş halde getirilebilir. Vites kutusu ve diğer kısımlar tamamen dağınık (CKD) halde ithal edilecektir. 2 KAMYON, KAMYONET VE MİNİBÜS : A - aa) Yerli parçalar : ı(ithaline müsaade edilmiyecek parçalar) j Tekerlek lâstikleri ı(yerli sanayii tarafından imal edilenler) ön ve arka makaslar Makas kütükleri ve makas pimleri, ön ve arka tamponlar, Dingil pimleri, Fren balataları, Stepne tesbit tertibatı, Madeni ve ahşap her türlü kasa karoseri, Pencere fitilleri, Döşemeler ve koltuklar,. Pas pas ve pedal lâstikleri, Kauçuk radyatör hortumları, Yağ keçeleri, İç kaplama, Alüminyum profiller ve garnitürler, Akümülâtör, Akümülâtör mesnedi ve bağlantı parçaları, Buji kabloları ve diğer kablolar, Plâstikten mamul far, stop ve sinyal camları, Susturucu ve boruları, Boya, Kiriko, Hava pompası, ~- Gres pompası, bb] OTOBÜS Yağdanlık, Levye, İlk hareket kolu ve kurt ağzı, Radyo, Saat, Çakmak, Yakıt tankı ( gümrük tarife pozisyonlu kurşun kaplı sac, yalnız benzinli tip, kamyon, minibüs yakıt tankı imali için ithal Buji ve bicon anahtarı, Tekerlek kapakları, İç tutamaklar, Küllükler, İthal edilecek parçalar, edilecektir.) kamyonet, Şasi : Yan kollar ve traversler birbirine bağlanmamış halde, Şoför mahalli : Prese edilmiş ayrı parçalar halinde Vites kutusu ve diferansiyel : Dağınık vaziyette (OKD) Motor : Monte edilmiş halde ithal edilebilir. A - aa) Yerli parçalar (ithaline müsaade edilmiyecek parçalar), Tekerlek lâstikleri «Yerli sanayii tarafından imal edilenler Ön ve arka makaslar, Makas kütükleri ve makas pimleri, Ön ve arka tamponlar, Dingil pimleri, Fren balataları, Stepne tesbit tertibatı, Madenî ve ahşap her türlü kasa ve karoseri, Pencere fitilleri, Döşemeler ve koltuklar, Pas pas ve pedal lâstikleri, Kauçuk radyatör hortumları, Yağ keçeleri, Iç kaplama, Alüminyum profiller ve garnitürler, Akümülâtör, Akümülâtör mesnedi ve bağlantı parçaları, Buji kabloları ve diğer kablolar, Plâstikten mamul far, stop ve sinyal camları, Susturucu ve boruları, Boya, Kriko, - Hava pompası, Gres pompası, Yağdanlık, Levye, İlk hareket kolu ve kurt ağzı, Radyo, Çakmak, Tekerlek kapakları, Yakıt tankı, İç tutamaklar, Küllükler, Bicon ve buji anahtarları, bb) İthal edilecek parçalar : Gümrük tarifesi M a d d e n i n i s m i Macunlar ve sıvama Yapıştırıcılar, Yalnız su zımparası, Cüruf yünü, Oto emniyet camları, maddeleri, Demir ve çelikten diğer çubuklar, Soğuk demir ve çelikten kalibrelenmiş çubuklar, Demir ve çelikten Demir ve çelikten profiller, saclar, îç kutru 1" den ince demir ye çelikten borular.

11 29 EYLÜL 1964 (Resmî Gazete) SaMfe: 11 Gümrük tarifesi M a d d e n i n i s m i Gümrük tarifesi M a d d e n i n i s m i Sair çiviler, Demir ve çelikten cıvata, vida ve somunlar, Bakır boru teferruatı, Alüminyumdan saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler, Alüminyum boru teferruatı, Alüminyum çiviler, vidalar, rondelâlar, cıvata ve somunlar ile emsalleri, Yalnız kapı menteşesi ve pencere kaldırma kolu, Mikrofon, Hoparlör, Anten, Motorlu kara nakil vasıtalarına monte edilmiye mahsus saatler, Yalnız benzinli tip otobüs yakıt tankı imali için kurşun kaplı sac, Şasi : Yan kollar ve traversler birbirlerine bağlanmamış halde olmak şartiyle motorlu getirilecek, getirilebilir. Karoseri : Burunsuz tiplerde sac aksam şekillendirilmemiş olarak Burunlu tipte şekillendirilmiş fakat boyasız olarak getirilebilecektir. Diğer malzeme : Şekillendirilmemiş olacak, gerekli şekillendirme ve işlemler dahilde yapılacaktır ) f \ ) 08 S Not : gümrük tarife pozisyonunda yer alan ve şehirlerarası turistik otobüslere konulan buzdolapları için firmalar buzdolabı imalatçıları nezdinde teşebbüse geçerek yerli imalâtın mümkün olmadığını tevsik etmedikçe belgelerine yazılmıyacak, aksi halde miktar tahdidi (Her otobüse bir aded) yapılmak suretiyle dercedilebilecektir. 4 BUZDOLABI ı(ev tipi) : Boyayıcı lâklar, Sentetik boya, Yalnız tecrit macunu, Plâstik tozu ve granül Polistrol levha, Yalnız plâstik kapı contaları, Yalnız kauçuktan kapı contaları, belgelerine Yalnız gazlı tip buzdolabı için fitil, Yalnız zımpara diski (Verilecek tahsisin âzami % 0,5 kadar asgari 300 $ âzami 1.500, $ kadar) Cüruf yünü, Yalnız kaplamalı ve kaplamasız sac vidaları, Yalnız gazlı tip buzdolabı için fitil mekanizması, Yalnız ev tipi buzdolapları için hermetik kompresör, Yalnız ev tipi buzdolaplarının ekovat, termostat, kondansor, evaparatör, kapiller tüpleri veya sadece bunlardan müteşekkil soğutucu üniteler (Kordon, fiş hariç) Yalnız plâstik çerçeve, Elektrik kondansatörleri, Yalnız röle (Kablo ve duy hariç) Yalnız termostat, 5 ELEKTRİK SÜPÜRGESİ : Civata, somun, rondelâ, vida, perçin (Âzami 25 $ kadar) Komple elektrik süpürgesi motoru, Plâstik veya metal, kapak mandalları flanşlar, kâğıt veya mensucat toz torbası, hortum, plâstik borular, fırçalı ve fırçasız temizleyici, emici rekorlar, püskürtme aparası (Kavanozu hariç) Yalnız anahtar, ASANSÖR : Yalnız asansör rayı, Yalnız çelik halat, Yalnız kapı elektrik kontak tertibatı, yalnız kat seçicisi ve manyetik kat şalteri, Elektrik motoru, Elektrik kondansatörleri, Enversör, termik ve manyetik motor koruyucu şalterler, butoniyellerin elektrik kontak parçaları, muhtelif elektriki kontaklar, Röleler, 6 ampere kadar sigorta, Yalnız ısıtıcı olmayan resistanslar, Minyon ampul, RADYO: Aksam ve parçalar ı(hızı bir metre saniyeden yukarı asansörlerden sipariş almış olan firmalar, ithaline müsaade edilen malzeme dışında aksam, parça, ve malzeme ithalini zaruri gördükleri takdirde, bunların isim, miktar, gümrük tarife pozisyonu ve teknik spesifikasyonları ile ihaleyi kazandıklarını tevsik eden belgelerin ibrazını mütaakip birlikçe yapılacak tetkik sonunda uygun görülenler, belgelerine ilâve edilecektir Lâk (Âzami 100 $ a kadar), Vernik, boyalar, Yalnız pertinaks, Tri asetat veya sellüloz - asetat varak (Âzami 500 $ a kadar), Plâstik profiller (Verilecek tahsisin âzami % 5 ine kadar), Yalnız prensbat, Transformatör imali için kâğıt, Civata, somun, rondelâ, vida, perçin (Verilecek tahsisin âzami '% 10 una kadar), Yalnız hoparlör miknatıs demiri, Bakır şeritler (0,15 mm. den ince olanlar), Alüminyum leyha (Azami 1000 $ a kadar), Delikli perçin, Lehim teli Yalnız radyolarda kullanılan self ve reakstans bobinleri, Yalnız radyolarda kullanılan bobin ve transformatör parçaları, Hoparlör ve hoparlör aksamı, Yalnız boş tuş takımı, teleskopikanten moyen frekans bobini, kontak ucu, düğmesiz dalga anahtarı, lâmba soketleri, matbu devre bobin nüvesi, Elektrik kondansatörleri, Yalnız terminaller ve terminat aksamı, Yalnız cam veya personelden mamul minyon sigortalar, Isıtıcı olmayan rezistanslar ve potansiyometrelr, Kadran ampulü, Yalnız koaksial kablo, Yalnız 0,15 mm. ve daha ince emaye bobin teli (Naylon veya ipek izoleliler dâhil), Yalnız litz teli, Yalnız radyolarda kullanılan pil sarfiyat müşiri (Tüketim göstergesi), ' Yalnız çıtçıt ı(âzami 25 $ a kadar). 8 PİKAP : Vida, civata, somun, rondelâ ve perçin '(Verilecek tahsisin âzami % 5 ne kadar), Delikli perçin, Elektrik motoru, Aksam ve parçalar (Gövde ve şasi, reektans ve self bobinleri, sargılar ve baleler hariç), Hoparlör (Yalnız amplifikatörlü pikap yapanlar için), Matbu devre (Yalnız amplifikatörlü pikap yapanlar için), Yalnız elektrik kondansatörleri, Voltaj düğmesi ı(komitatör), Yalnız ikiden fazla kutuplu fiş, 85.19;20 Yalnız ısıtıcı olmayan rezistans ve potansiyometreler, Yalnız 2-5 damarlı izole iletken, Yalnız kartuş, Diğer aksam ve parçalar. ı(gövde, tablo, «Disk kutu, şasi, plâstik veya bakalit kol, metal ve plâstik sürat ayar makanizması parçaları, diğer tesbit parçaları, ayar düğmesi şaftı, jak fiş, plâstikten profiller, levhalar şeritler yapraklar ve emsali parçalar, disk üzerindeki kauçuk veya plâstik yatak, alüminyumdan vida, civata, somun rondelâ ve perçinler, metalden garnitür ve markalar hariç) 9 SES ALMA CİHAZI : Transmisyon kayışı, 73.32) Civata, somun, vida, rondelâ, perçin (Verilecek tahsisin Í âzami % 10 a kadar) Lehim teli Yalnız kuru redresör, Elektrik motoru, Yalnız ağırlığı 300 Gr. binleri, ı geçmiyen self ve reaktans bo-

12 Salhiife: 12 (Reönnî Gazete) 29 EYLÜL 1964 Gümrük tarifesi M a d d e n i n i s m i Gümrük tarifesi M a d d e n i n i s m i Aksam ve parçalar (Gövde ve şasi, reaktans ve self bobinleri, sargılar ve baleler hariç) Yalnız mikrofon kapsülü, Hoparlör, Tuş takımı makanizması, plâstik ve metal parçaları, Matbu devre ve soket (Fişli olanlar dâhil), Çubuk ferit (Âzami $ 600 a kadar) Yalnız kondansatör, Minyon sigorta, ikiden fazla kutuplu minyonet fiş, Yalnız ısıtıcı olmayan resistanslar ve potansiyometre Yalnız litz teli Makaralı bant Manyetik kafa (Kordon ve soketi ile) 10 ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNASI : Plâstik tapa, sürgü, eksantrik Fresbant } Civata, somun, vida, rondelâ, pim (Âzami 100 $ a ka \ dar) ,90 Elektrik motoru, rotor ve stater Bıçak şasisi, motor irtibat parçası Yalnız minyonet fiş ve komitatör Baleler (Elektrik kömürleri) (Âzami 100 $ a kadar) Isıtıcı olmayan rezistanslar 12 OTOMATİK TELEFON SANTRALI : Klâptan Röleler, jak dizileri, regletler, mikro-telefon kabzası, telefon başlığı, jak fiş lâmba soketleri ve dizileri, mandallı ve çekmeli kleler, büzer ve çıngıraklar (Doğru akım zırıltısı ve tası hariç), telefon santralları seçicileri. Yalnız redresör ünitesi için hava aralıklı şok bobini Yalnız redresör plâkası (Âzami, 100 $ a kadar) Çağırma ve sinyal mekanizması Elektrik kondansatörleri Yalnız yıldırım önleyiciler,telli ve termik sigorta ve yalnız krosbar şalteri Yalnız ısıtıcı olmıyan resiztanslar Yalnız telefon cihaz ve santralları için ampul ve tüpler Telefon santralları için forma teli (Verilecek tahsisin âzami % 5 ine kadar) ölçü aletleri 13 YARI OTOMATİK TELEFON SANTRALI Klâptan Röleler, jak dizileri, regletler, mikro telefon kabzası,, telefon gövdesi (Alt levha hariç) telefon başlığı, jak fiş lâmba soketleri ve dizileri, mandallı ve çekmeli kleler, büzer ve çıngıraklar (Doğru akım zırıltısı ve tası hariç) Yalnız redresör ünitesi için hava aralıklı şok bobini Yalnız redresör plâkası (Azami 100 $ a kadar) Çağırma ve sinyal mekanizması Elektrik kondansatörleri Yalnız yıldırım önleyiciler ile telli ve termik sigorta Yalnız ısıtıcı olmıyan rezistanslar Yalnız telefon cihaz ve santralları için ampul ve tüpler Telefon santralları İçin forma teli (Verilecek tahsisin âzami % 5 ine kadar) Ölçü aletleri. ÎLÂNLÂH Deniz Kuvvetleri Komutanlığından : 1 Matbaa dizgi makin ası, otomatik pedal makinası, otomatik kâğıt kesme makinası, Typo baskı makinası satın alınacaktır. 2 İç piyasadan temin edilemiyen makinalar için döviz Dz. K. K. lığmca temin edilecektir. 3 Şartnameler (Dz. K. K. lığı Merkez Daire Başkanlığı) 15 Ekim 1964 günü saat e kadar Neşriyat Şube Müdürlüğünden alınacaktır. 4 Teklifler, 16 Kasım 1964 günü saat e kadar Merkez Daire Başkanlığı Neşriyat Şubesinde kabul edilecektir. 5 Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 6 Şartnameler posta ile gönderilmez. 7 Şartnameler alınırken, firma temsilcilerinin mümessilliklerini tevsik eden, bir belgenin ibrazı gerekir. 8 Yetkili şahısların lüzumlu vesikaları ile müracaatları ilân olunur / 3-1 Nallıhan Kaymakamlığından :t 1 > Nallıhan Sağlık Merkezinin keşif bedeli ,50 lira olan tadilât ve onarımı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 Geçici teminatı 1424,37 liradır. 3 Eksiltme 10/10/1964 Cumartesi günü saat da 2490 sayılı kanun hükümlerine göre Nallıhan Sağlık Merkezinde toplanacak Komisyon huzuru ile yapılacaktır. 4 İstekliler şartname ve keşif raporunu mesai saatleri içinde Sağlık Merkezi kaleminde bedelsiz olarak görebilirler. 5 Eksiltmeye gireceklerin 1964 Yılı Ticaret Odası ve bu gibi işleri yaptıklarını gösterir belgeleri ile teminat tutarı olan 1424,37 lirayı vezneye yatırmaları, teminat makbuzları ile belirli gün ve saatten evvel Komisyona ibrazla hazır bulunmaları. 6 Taliplilerin teklif zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri gerekir. Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz / 4-2 Ankara Defterdarlığından : 1 Merkez Hükümet Konağının ,73 lira keşif bedelli ve lira muvakkat teminatlı onarım işi 2490 sayılı kanunun 31 inci maddesine müsteniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İhalesi 1/10/1964 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkda yapılacaktır. 3 Bu işe ait şartname her gün mesai saatlerinde Millî Emlâk Müdürlüğünde görülebilir. 4 Taliplilerin en geç ihale gününden üç gün evveline kadar Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgeleri ile 1964 yılı tasdikli ticaret odaları vesikalarına havi kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri (Postada vâki. gecikme kabul edilmez) ilân olunur / 4-4 Kütahya Asliye Birinci Hukuk Hâkimliğinden : 963/1057 Kütahya Atikyüreğil Köyünden Selim Ersarı tarafından İnegöl Orhaniye Mahallesi İmdadiye Caddesi No. 34 de Tevfik Kaçar (Lekesizel) ile Bozüyük Kasım Paşa Mahallesinden Recep Yaşar Dağıstanlı aleyhlerine açılan 1450 liralık alacak dâvasının yapılan muhakemesinde : Adresi meçhul olan ve evvelce dâva arzuhali ilânen tebliğ edilen dâvâlı Recep Yaşar Dağıstanlı'ya ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşmanın bırakıldığı 3/11/1964 Pazartesi saat 9 da mahkemede hazır bulunması aksi takdirde gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 6283

13 29 EYLÜL 1964 (Resmî Gazete) Salbife: 13 Adalet Bakanlığından : Yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 1964 sonuna kadar bitiren ve haklarında yükselmeğe mani mahkeme hükmü veya disiplin cezası bulunmayan Cumhuriyet Savcı ve Savcı Yardımcıları ile Savcılık sınıfından sayılanların ve bu süre içinde maaş kanununa ek 4379 sayılı kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı muvakkat maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı ve bu kanuna ek 6724 sayılı kanunlardan faydalananların sicil sayıları ve adlarını gösterir listeler Hâkimler Kanununun 29 uncu maddesi gereğince hazırlanarak aşağıda gösterilmektedir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamıyanlar ilân tarihinden itibaren bir ay içinde Yüksek Savcılar Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilirler. SAVCILIK SINIFI 1500 lira aymcta iki ytlltk yükselme süresini bitiren gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif- mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez aded portakalın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi, Vaşington, okul ve hastaneler evsafındaki portakalların toplamı ayrı, erat için alınacak olan portakal ayrı partiler halinde iki istekliye ihale edilebilir. C i n s i Mandalina Vaşington portakal Ok. Ve. Hst. 1ar portakalı Erat portakalı Tamamı Miktarı aded Geçici M. bedel teminat T.L. T.L. ihale tarihi /10/1964 saat } f /10/1964 saat /10/1964 saat / 4-4 Sıra No: Sicil No: Adı ve soyadı Memuriyeti 8588 Osman Ertokuş Ünye Cumhuriyet Savcısı 1250 lira aylıkta iki yıllık yükselme süresini bitiren 8881 Orhan Feyzioğlu Gaziosmanpaşa C. Savcı Yardımcısı 800 lira aylıkta iki yıllık yükselme süresini bitiren Süreyya Hüsnü Kitapçı Boyabat C. Savcısı 700 lira aylıkta iki yıllık yükselme süresini bitiren Enis Yeğen Yahyalı C. Savcısı 500 lira aylıkta iki yıllık yükselme süresini bitiren Osman Sabit Gökmen idil C. Savcı Yardımcısı Muhammen bedeli , lira ve geçici teminatı 6.250, lira olan 3 kalem malzeme dolabı işinin kapalı zarfla eksiltmesi 3/10/1964 Cumartesi günü saat (11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez / 4-4 Muhammen bedeli , lira ve geçici teminatı 6.200, lira olan kilo mürdesenk işinin kapalı zarfla eksiltmesi 12/10/1964 Pazartesi günü saat de Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Lv Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez /4-2 Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : M. S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı bir kalem yiyecek maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi : Kırmızı mercimek, Miktarı : kilo, M. bedeli : ,00 lira, G. teminatı : 2.925,00 lira, ihale günü : 9 Ekim 1964 saat 11= / 4-4 Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı iki kalem yiyecek maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. C i n s i Kırmızı mercimek Reçel (Muhtelif) Aşağıda M. bedeli G. teminatı Miktarı Lira Kr. Lira Kr , , , ,00 İ H A L E Günü Saati 7 Ekim Ekim / 4-4 cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı dört kalem yiyecek maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki Dairemizce Kayseri - Erciyes Dağında inşa edilen tesisimiz için muhtelif takatlarda Dizel Elektrojen grupları firmalardan teklif alma suretiyle almacaktır. 1 Dizel Elektrojen gruplarına ait şartnameler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. 2 Şartname dosyasını alacakları, firmaların mümessili olduğunu belge ile tevsik edeceklerdir. 3 son teklif verme müddeti 15 Ekim 1964 Perşembe günü saat a kadardır. 4 Postada vuku bulacak gecikmelerden, zamanında verilmiyen ve gelmiyen veya şartnameye uymıyan teklifler nazarı dikkate almmıyacaktır. 5 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediği firmaya yapmakta tamamen serbesttir. 6277/4-4 Çal Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 963/704 Iskan Umum Müdürlüğüne izafetle Çal Tapu Sicil Memurluğu tarafından Hadım Köyünden Mehmet oğlu ismail Tosun aleyhine açılan tapu iptal ve tescil dâvasının duruşması sonunda, Çal tapusunun 4/3/1955 tarih ve 191 numarasında kayıtlı Hadım Köyünün Kadıyatağı mevkiinde 19 dönüm, aynı tarih ve. 192 numarasında kayıtlı Yeni Kır mevkiinde 7 dönüm tarlanın tapularının iptaline dair verilen 1876/1964 tarih ve 704/378 sayılı ilâm dâvâlının tebligata salih adresi tesbit edilemediğinden ilâmın ilânen dâvâlıya tebliğine karar verilmiştir. Keyfiyet lân olunur. 6284

14 Sahile: 14 (Resmî Gazete) 29 EYLÜL 1964 Tarım Bakanlığından : İmar ve İskân Bakanlığından : 1 Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminat miktarı kapalı zarf usulüyle satm alınacaktır. ve ihale tarihleri yazılı ilâçlar 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde 2 Eksiltme Ankara'da Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının en geç eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyona verilmiş olması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 3 B u işe ait şartnameler Ankara'da Zirai Mücadele ve Zirai K a rantina Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da Bölge Ziraat Mücadele Levazım Ambarları Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. İlâcın cinsi Bakirli préparât Kükürtlü préparât Miktarı Ton T. bedeli G. teminatı Lira Lira , , Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : 9.750, 3.525, Vilâyeti : Balıkesir, Kazası : Edremit, Köyü veya İ h a l e Günü Saati 2/10/ /10/ / 4-4 mevkii : Eğmir, Madenin cinsi : Demir, Ruhsatnamenin tarihi : 14/3/1953, Numarası : 200/304 beton Hudutları : Kuzeyi : Kuzguntaşı tepesi beton sütunundan Sayagediği tepesi sütununa doğru hat. Doğusu : Sayagediği tepesi beton sütunundan Bursalı hanı Karakol binasına doğru hat. Güneyi : Bursalı hanı Karakol binasından Çakmaksu çeşmesine doğru hat. Batısı : Çakmaksu çeşmesinden hudut, başlangıcı olan Kuzguntaşıtepesine doğru hat. t? Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Demir madeni için ticarî ikametgâhı Vasıf Çınar Caddesi Mekik Sokak No. 44 Balıkesir olan Mortaş Madencilik Limited Şirketi uhdesine 40 yıl müddetle işletme imtiyazı verilecektir. İtirazı olanların 22 Eylül 1964 tarihinden itibaren ohbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 5272/2-2 Vilâyeti : Kütahya, Kazası : Emet, Köyü veya mevkii : Bahatlar, Madenin cinsi : Bortuzu, Ruhsatnamenin tarihi : 21 Şubat 1958, Numarası : 41/295 Hudutları : Kuzeyi : «A tekatü noktasından Bahatlar Köyü camiine doğru hat. Doğusu : Bahatlar Köyü camiinden Alpanoz (Alpanos) Köyü camiine doğru hat. Güneyi : Alpanoz (Alpanos) Köyü camiinden «B tekatü noktasına doğru hat. Batısı : «B tekatü noktasından «A tekatü noktasına doğru hat. «A tekatü noktası : Hisarcık Köyü Çarşı camii - Bahatlar Köyü camii hattı ile Emet Çarşı Camii - Kırgıl Köyü camii hattının kesiştiği nokta. «B tekatü noktası : Emet Çarşı camii - Kırgıl Köyü camii hattı ile Hisarcık Köyü çarşı camii - Alpanoz (Alpanos) Köyü camii hattının kesiştiği nokta. Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Bortuzu madeni için Balıkesir Vasıf Çınar Caddesi Mekik Sokak No. 48 de Emet (Kütahya) Boraks Madencilik Kolektif Şirketi uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. İtirazı olanların 22 Eylül 1964 tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Vekâletimize müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur / 2-2 Kapalı zarf usulü ile lâboratuvar ihtiyacı için 1 aded Eğme Deney Makinası satın alınacaktır. Muhammen bedeli , lira olup geçici teminatı 4.012,50 liradır. İhalesi 6/10/1964 Salı günü saat da An kara, İzmir Caddesi Turteş İşhanı Kat 1 deki Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat önce Komisyona vermeleri şarttır. Postada gecikmeler kabul edilmez / 4-41 Köy işleri Bakanlığı İçmesuları Dairesi Başkanlığından : 1 Kayseri Bölgesi İçmesuları mıntıkasında bulunan aşağıda adı, keşif bedeli ve geçici teminat miktarları yazılı grup köy içmesuyu inşaatları ihaleye konulmuştur. 2 İhale 16/10/1964 Cuma günü saat de Ankara - Yenişehir Adakale Sokak No. 66 da İçmesuları Dairesi Başkanlığı binasında toplanacak İçmesuları İhale Komisyonu Odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 3 > İhale tasarısı ve ekleri iki iş için ayrı olarak 100, TL. bedel mukabilinde İçmesuları Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 4 Bu işler için mütaahhide ihale bedelinin % 20 sine kadar avans verilebilir. 5 İsteklilerin İdareden alarak dolduracakları; Teknik personel, plân ve teçhizat, taahhüdü altında bulunan işler beyannameleri ile Bayındırlık Bakanlığından alınmış asgari bu işler için keşif bedeli tutarında «C grupundan mütaahhitlik karnelerini, ihaleye iştirak belgesi almak üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. Bu müracaatlar en geç 8/10/1964 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar İçmesuları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. Bu tarihten evvel ihale tasarısını ve eklerini almamış olanlara belge verilmez. İstekliler, belge alıp almadıklarını 12/10/1964 Pazartesi sabahından itibaren İçmesuları Dairesi Başkanlığına müracaat edip öğrenebilirler. 6 İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSİ. Genel Müdürlüğü veznesine aşağıda miktarları gösterilen geçici teminat vermeleri ve Ticaret Odası belgesini tekliflerine eklemeleri şarttır. İstekli şirket olduğu takdirde ayrıca İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi; şirketin sirkülerini veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir Noterlikten tasdikli vekâletnameyi haiz olması lâzımdır. 7 İsteklilerin, teklif zarflarını her iş için ayrı ayrı olmak üzere 2 nci maddede yazılı saatten 30 dakika evveline kadar İçmesuları Dairesi İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 8 Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Keşif bedeli Geç. teminat İşin adı - TL. TL. Sivas - Hafik - Merkez Grup Köy İçmesuyu inşaatı , , Sivas - Merkez - Ulaş Grup Köy İçmesuyu inşaatı , , 6024 / 2-1 Babaeski Asliye Hukuk Hâkimliğinden 964/330 Oruçlu Köyünden Refiye Dutlu tarafından aynı köyden Murat Mert ve Mehmet Üner haklarında açtığı tapu kaydı iptali dâvasının yapılan yargılamasında : Dâvâlı Murat Mert (Sert) in adresi bilinemediğinden davetiyenin Resmî Gazete'de ilânen kendisine tebliğine karar verildiğinden duruşma günü olan 20/10/1964 günü saat 9 da dâvâlı Murat Mert (Sert) in Ba baeski Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması için davetiye ilânen tebliğ olunur. 6282

15 29 EYLÜL 1964 B B E 3 J i ~ (Resmî Gazete) Sahile: 15 Başbakanlık Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden : Yapı işleri ilânı Belge son K. bedeli Muv. Tem. İhale tarih müracaat İşin adı Lira Kr. Lira Kr. ve saati tarihi Tokat kapalı tribün İnş , , 14/10/1964 saat 15,00 10/10/1964 saat 13,00 e kadar Kırşehir spor sahası İnş , , 14/10/1964 saat 15,30 10/10/1964 saat 13,00 e kadar Akşehir açık tribün İnş , 14/10/1964 saat 16,00 10/10/1964 saat 13,00 e kadar Ordu 1000 kişilik K. S. salonu İnş , , 15/10/1964 saat 15,00 10/10/1964 saat 13,00 e kadar Tekirdağ 1000 kişilik K. S. salonu İnş , , 15/10/1964 saat 15,30 10/10/1964 saat 13,00 e kadar Edirne tribün ilâve İnş , , 15/10/ /10/1964 saat saat 16,00 13,00 e kadar Amasya spor sahası ikmâl inşaatı , /10/1964 saat 16,30 10/10/1964 saat 13,00 e kadar 1 Eksiltme günleri, her iş için o işin hizasında gösterilen tarih ve saatlerde Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 2 Eksiltme şartnamesi ve ekleri Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde ve işlerin ait olduğu bölge başkanlıklarında görülebilir. 3 Eksiltmeye gireceklerin ihale dosyalarındaki eksiltme şartnamesinde bulunan belgeler ve hususları yerine getirmeleri şartır. 4 İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verilmesi lâzımdır. 5 İdare yeterlik belgesi verip vermemekte ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez keyfiyet ilân olunur. 6342/4-1 İller Bankasından : sun'a adresleri bilinemediğinden tebliğ edilemediği için 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarda tarih ve numarası yazılı hükmün ilân tarihinden itibaren onbeş gün zarfında temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilânen tebliğ olunur Afyon İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : E. No : 1963/ 10 K. No : 1964/143 İzmir - Selçuk Kazası Merkez Mahallesi 112 hanede nüfusa kayıtlı olup Afyon Karaman Mahallesinde mukim Kadir kızı ve Remzi eşi Münevvere Çetinçelen vekili Avukat Cemalettin Öz tarafından dâvâlı Selçuk Merkez Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup Torbalı Ayrancılar Köyü Devlet yolu üstünde Kahveci İbrahim oğlu Remzi Çetinçelen aleyhine açılan geçimsizliğe müstenit boşanma dâvası sonunda : Tarafların Medeni Kanunun 134 üncü maddesi gereğince boşanmalarına, dâvâlının aynı kanunun 142 nci maddesi gereğince bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine, 350 lira vekâlet ücreti ve mahkeme masraflarının dâvâlıya aidiyetine mahkemenin 18/4/1984 gün ve 1963/ /143 esas ve karar sayılı ilâmı ile karar verilmiş ve dâvâlının adresi tesbit edilememiş olduğundan dâvâlıya ilânen tebligat ifasına karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilân olunur Erzurum Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 963/254 Davacı Mehmet Demircioğlu ile Mahmut Yılmaz ve arkadaşları arasında cereyan eden alacak dâvasında : Dâvâlılardan Mahmut Yılmaz'a davetiye tebliğ edildiği fakat adına çıkarılan gıyabın adresinin meçhuliyetine binaen bilâ tebliğ iade edildiğinden bu kere gıyabın ilânen tebliğine karar verilmiştir. Dâvâlı Mahmut Yılmaz'ın duruşmanın bırakıldığı 21/10/1964 günü saat 9 da bzzat veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Bankamızca, dış piyasadan 28 kasabaya ait klorlama cihazları kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu işe ait şartnameler Bankamız Ticaret İşleri Müdürlüğü ile İstanbul 1 inci Bölge Müdürlüğümüzden 20, lira bedelle temin edilebilir. Teklifler, malzeme bedeline uygun geçici teminatla birlikte en geç 17/11/1964 günü saat ye kadar Bankada bulundurulacak ve 18/11/1964 günü saat de Satınalma Komisyonunda açılacaktır. 6344/1-1 Polatlı Birinci Tapulama Hâkimliğinden : E. No : 954/845 K. No : 964/ 24 Polatlı'nın Basrı Köyünde 327, 329, 428, 461, 542, 550 ve 569 parsellerin dâvâlılar Hasan Özkan vesaire adlarına yapılan tapulama tesbitine, davacılar Ahmet Turgut, Ayşe Mavi nam Ayşen Tosun vesaire taraflarından vâki itiraz üzerine mahkememizce yapılan açık muhakeme sonunda : Satı varisleri, davacı.ahmet Turgut ile Ayşe Mavi narh Ayşen Tosun'un hisselerini Celâl Deniz'e sattıkları, ibraz olunan senetlerle Ankara İkinci Noterliğince musaddak 10/3/1951 günlü feragatname ile sabit olmakla bunlara ait hisselerin Celâl Deniz varisleri adına, 329, 327 ve 428 parsellerde vergi kaydı miktar fazlalarının Devlet adına, Ulviye Atlı hissesinin bu hisseyi satın alan Hasan Özkan adına tapuya tesciline dair verilen yukarda esas ve karar numaraları yazılı 13/3/1964 tarihli hükmü, taraflardan davacı Ahmet Turgut ve Ayşe Mavi nam Ayşen To Fatsa Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 964/24 Fatsa'nın Sakargeriş Köyünden Şakir oğlu Mehmet Duran tarafından aynı köyden Hasan oğlu Hünkar Gelmez ve Mehmet Gelmez aleyhlerine ikame olunan bin liralık istirdat dâvasının yapılan duruşmasında; dâvâlılardan Hünkâr Gelmez'in adresi bulunamadığından gazete ile gıyap tebliğine karar verilmiştir. Adı geçen dâvâlı Hünkâr Gelmez duruşmanın bırakıldığı 13/11/1964 Cuma günü saat 9.30 da mahkememizde bulunması veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi gıyap yerine kaim olmak üzere ilân olunur Kayseri Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Davacı Kayseri Belediyesi vekilleri Avukat Salih İmamoğlu ve Nuri Büyükkeçeci tarafından dâvâlılar Duran Utaş ve 13 arkadaşı aleyhine ikame olunan izaleyi şüyuu dâvasının yapılan muhakemesinde : Dâvâlı Duran Utaş adına yapılan davetiyeye verilen meşruhata dâvâlının gösterilen adreste bulunmadığından bahisle yapılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve ilânen tebligat yapılmasına mahkemece karar verilmiş olduğundan mumaileyhin 12/10/1964 Cuma günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması ve bir vekil tâyin eylemesi aksi halde adına gıyap kararı çıkarılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. " 6301

16 Sahife: 16 (Resmî Gazete) 29 EYLÜL 1964 Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : Haymana İlçesinde mülkiyeti Vilâyet özel İdaresine ait Kaymakam evi elektrik ve sıhhi tesisatı ile ihata duvarı inşaatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli lira 40 kuruş olup geçici teminat lira 35 kuruştur. İhalesi 7/10/1964 Çarşamba günü saat 10 da Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuz veya mektubu 1964 Yılma ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde fou işi yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç üç gün evvel (Tatil günleri hariç) vilâyet makamına müracaatla bu iş için alacakları fennî yeterlik belgesi ile Encümene müracaatları / 4-3 Şehir Çarşısında mülkiyeti Vilâyet özel İdaresine ait 3 kapı numaralı dükkânın bir yıl müddetle kirası kapalı zarf usulü ile artırmaya çıkarılmıştır. Bir aylık muhammen kira bedeli 2.000, lira olup geçici teminat 1.800, liradır. İhalesi 7/10/1964 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mektubunu havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez / 4-3 Veteriner Müdürlüğü ihtiyacı için iki aded 4x4 arazi binek otosu kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli , lira olup geçici teminat lira 50 kuruştur. İhalesi 7/10/1964 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mektubu ve 1964 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Daimî Encümene vermeleri. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez / 4-3 Teknik Tarım Müdürlüğü ihtiyacı için bir aded 4x4 arazi binek otosu kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli , lira olup geçici teminat lira 12 kuruştur. İhalesi 7/10/1964 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. İsteklilerin belirli gün saat 10 a kadar teminat makbuz veya mektubu ve 1964 yılma ait Ticaret Odası vesikasını havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. Kızıltepe İcra 963/67 Memurluğundan 6195 / 4-3 Urfa'nm Hüseyin Paşa Mahallesinden Celâl oğlu Sami Aksoy'a altı bin lira vermeğe borçlu Mardin'in Mukbil Köyünden Abdurrazzak Arştan ile Mazıdağı'nın Mikar Köyünden Davut oğlu Mahmut Çelik hakkında icra takibatı yapılmış ve işbu borçlarının ödenmesi için icra emri tebliğe çıkarılmış isede Davut oğlu Mahmut Çelik'in. köyünü terkederek semti meçhule gittiğinden kendisine ilânen icra emrinin tebliğine karar verilmiştir. Karar dairesinde mezkûr borcunu bir haftaya kadar Kızıltepe İcra Dairesine yatırılması aksi takdirde 1c. If. K. nun hükümleri dairesinde icraen infaz olunacağı ilânen tebliğ olunur Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından İhalenin Muh. bedeli Geç. teminatı 1 H A L E ne suretle Şartname Eksiltmeye konan işin çeşidi ve miktarı Ura Kr. Lira Kr. Tarihi Günü Saati yapılacağı bedeli 40 Kalem Lâboratuvar kimyevî mad , , 1/10/1964 Perşembe Kapalı zarf Bedelsiz 42 Kalem Dişçi malzemesi , , Kr. 59 Kalem Tıbbi malzeme , 4.248, Kalem Tıbbi malzeme ve cihaz , , Ankara Ana Depo Müdürlüğünde mevcut iki barakanın örtülme ve kapatma işi , 3.000, 2/10/1964 Cuma Kalem Muhtelif cihaz , , Lira Gebelik, doğum ve yenidoğan çocuk öğretmenlere rehber ve mikrobiyoloji adlı 3 aded eserin baskı işi , 992, Açık eksiltme Bedelsiz 600 Aded Ebe çantası , 3/10/1964 Cumartesi Kapalı zarf 165 Kr. 495 Aded Oto lâstiği sırt geçirme , Kapalı zarf Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve İstanbul Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri, açık eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltme saatinde hazır bulunmaları, 5 Postada vâki gecikmelerin kabul edilemiyeceği ilân olunur. NOT : 16/9/1964 günü çıkan ilânın aslı yukardaki gidir / 5-5 RESMÎ GAZETE ABONELERİNE : a) Resmî Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevkiyat derhal durdurularak, müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edilemiyeceğinden abone müddeti 31/10/1964 tarihinde sona erecek Resmî Gazete ve Tutanak Dergisi sahiplerinin abonelerinin 1/11/1964 tarihinden 31/10/1965 tarihine kadar bir sene müddetle yenilemeği istedikleri takdirde her abone için ayrı ayrı 45 lira 50 kuruşu behemahal bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak abone numaralarını da işaret ettirmek suretiyle alacakları makbuzu abone bitim tarihinden en geç 10 gün evvel bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermeleri. Bulundukları yerde Malsandığı olmayan aboneler, abone bedelini posta havalesiyle yollamak zorunda olurlarsa keyfiyeti bir mektupla bildirmeleri, b) Abone işlerine dair yazılacak mektuplara abone numarasının konulması, c) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu bulundukları yer Maliye veznesine yatırarak alacaklan makbuzu, adres değiştirme isteğini havi mektupla birlikte göndermeleri, gerekmektedir. Başbakanlık Devlet Matbaası

17 29 Eylül 1964 RESMİ GAZETE Sayı :11819 İÇİNDEKİLER Kararnameler Sayfa 6/3373 Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması Hakkında Kararname 1 ithalât işlerine dair Sirküler 6/3636 Meksiko Büyükelçisi Fethi Aşkın ın, Aynı Zamanda Panama da da Devletimizi Temsil A Etmesi Hakkında Kararname 3 6/3637 Büyükelçi Atama Hakkında Kararname 3 Bakanlıklara Ait Atama Kararnameleri 3 Yönetmelik Yetiştirme Yurtları Sağlık Personeli Yönetmeliği 4 Genelgeler Montaj Sanayii Talimatı Sirküleri 9 İlanlar 12

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ 2443 DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.11.1986, No : 86/11220 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.12.1986,

Detaylı

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE CEZA İNFAZ KURUMLARI PERSONELİNİN İAŞE YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; ceza infaz kurumları ile eğitim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Pazartesi, 22 Ağustos :34 - Son Güncelleme Pazartesi, 22 Ağustos :34 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı: 19.11.1986-86/11220 Resmi Gazete:11.12.1986-19308 Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /36-1 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /36-1 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor Mevzuat 03.02.2015/36-1 KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : KDV Kanununa ekli (I) sayılı listenin, - 3 üncü sırasına "çeltik," ibaresinden sonra gelmek üzere "pirinç."

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

( T R.G.)

( T R.G.) 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

E-İleti Toplantıları S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE

E-İleti Toplantıları S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Sayı : 96155777-TİM.EİB.GSK.06.15/2729 İzmir, 09/03/2017 Konu : 2016 Yılı Olağan Genel Kurul E-İleti Toplantıları Sayın Üyemiz, S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Birliklerimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

E-İleti Duyurusu S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE

E-İleti Duyurusu S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Sayı : 96155777-TİM.EİB.GSK.06.15/2436 İzmir, 4/03/2016 Konu : 2015 Yılı Olağan Genel Kurul E-İleti Duyurusu Sayın Üyemiz, S İ R K Ü L E R BÜTÜN ÜYELERE Birliklerimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları,

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL

19 HAZİRAN 1951 TAEİHLl TÜRK - İSPANYOL TİCARET VE ÖDEME ANLAŞMALARINA EK PROTOKOL 1199 Türkiye ile İspanya arasında münakit 19 Haziran 1951 tarihli Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 22. III. 1954 - Sayı : 8664) No. Kabul tarihi

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI 19.10.2009/155 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu nun 4. Maddesinde 5904 sayılı Yasa nın 36 maddesi ile

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL İÇİN DAVET İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: B.02.1.DTM.5.11.01.UYG İstanbul, 15 / 03 / 2012 Konu: Birliklerimizin Olağan Genel Kurullarına davet ÖNEMLİ - SÜRELİ İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ

GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ GRUP: 3113 SEBZE VE MEYVE İŞLEME SANAYİ 1- SEBZE VE MEYVE KONSERVE FABRİKALARI Sebze ve meyve işleyen fabrikalara, Marmara mıntıkasında 140 gün ve diğer mıntıkalarda 120 gün kampanya süresi kabul edilir.

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

neden az yağlı az kolesterollü diyet?

neden az yağlı az kolesterollü diyet? neden az yağlı az kolesterollü diyet? DYT-YRD07 Rev / 2 Yürürlük Tarihi / 30.12.2005 Rev Tarihi / 17.18.2012 neden az yağlı az kolesterollü diyet? Kolesterol insan vücudunda doğal olarak bulunan yağa benzer

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

İstenilen mal/hizmetin özellikleri : Ödeneği Yazan Yetkilinin İsmi ve İmzası

İstenilen mal/hizmetin özellikleri : Ödeneği Yazan Yetkilinin İsmi ve İmzası Ek-1 Tarih:.../... /... Sipariş No Ambar Grup No. Siparişi Veren Birim İhtiyacın Cinsi: İHTİYAÇ PUSULASI No :... Gelmesi İstenen Müddet Mevcudu Asg. mevcut Azami mevcut Geçen yıl Sarfiyatı Ambar Memuru

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 29.10.2011 Tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ

YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 1734 Olur Tarihi 14.02.1975 Olur No 24 YEM NUMUNESİ ALMA YÖNETMELİĞİ Kanuni Dayanak : MADDE 1 - Bu Yönetmelik; 1734 sayılı Yem Kanununun 20 nci maddesi uyarınca hazırlanan ye Bakanlar Kurulu

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli personele Sakarya İlinin Büyükşehir Belediyesi olması ve İl Müdürlüğü ile bazı ilçelerin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 SİRKÜLER İstanbul, 03.02.2015 Sayı: 2015/025 Ref: 4/025 Konu: BAZI MALLARIN KDV ORANLARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 31.01.2015 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2015/7205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

2014/6497 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.)

2014/6497 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR ( T R.G.) 2014/6497 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (30.06.2014 T. 29046 R.G.) Karar Sayısı : 2014/6497 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

Değişiklik Yapılan Madde

Değişiklik Yapılan Madde Değişiklik Yapılan Madde Mad.1/1 Mad. 3/c'den sonra eklenmiştir. Mad.4 Değişiklik Öncesi Gümrük Genel Tebliği(Transit İşlemleri) Seri No:3 (1) Bu Tebliğin amacı, 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar

Detaylı

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 ( T R.G.) İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR Karar Sayısı : 2016/9548 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR- 2016/9548 (08.12.2016 T. 29912 R.G.) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00.010.06 6/5/2009 Konu :Gümrük Müşavirleri Dairesince Düzenlenen İşlemler GENELGE (2009/43) A) KULLANICI ONAY PROGRAMI

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

Böbrek Hastalıklarında BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ Böbrek Hastalıklarında BESLENME Diyetiniz günlük enerji gereksiniminize

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFONLA GÖRÜŞME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Teşekkül merkez

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 770 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Karar Sayısı : 2015/721 Bakanlar Kurulu: 06.02.2015 tarih ve 29259 sayılı R.G. Ekli İthalat Rejimi Kararına

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR 2015/721 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (06.02.2015 T. 29259 R.G.) Karar Sayısı : 2015/721 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe konulması;

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

(2015/7757) (09.07.2015 T. 29411 R.G.)

(2015/7757) (09.07.2015 T. 29411 R.G.) 3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GELİRLERİ KANUNU UYARINCA RADYO, TELEVİZYON, VİDEO VE BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN?RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZDAN

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO: HİZMET ADI: 1 Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı 2. Denklik Belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE

31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranının Belirlenmesine, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu).

5- Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde kısmi tevkifat oranı 5/10 olarak belirlenmiştir (Daha önce 9/10 olarak uygulanıyordu). 11.02.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/45 KONU: KDV TEVKİFATLARINDA 122 SERİ NOLU TEBLİĞLE YAPILAN DEGİŞİKLİKLER 01.03.2013 Tarihinden itibaren uygulanmak üzere

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.GSK.UYG.2014/818-4908 Ankara, 12/03/2014 Konu: Genel Kurul Toplantıları Hk. ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı