T.C. esmî Gazete 29 EYLÜL SALı KARARNAMELER N. YETKİN. Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN. Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. esmî Gazete 29 EYLÜL 1964. SALı KARARNAMELER N. YETKİN. Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN. Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ."

Transkript

1 T.C. esmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim f önelim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 29 EYLÜL 1964 SALı Sayı: 11819' J KARARNAMELER Karar Sayısı : 6/3373 Ankara'da imzalanmış olan ilişik «Türkiye Cumhuriyeti ile Endenozya Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması ile eklerinin, (14/9/1959 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/7/1964 tarihli ve tKT.I-2/269 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 30/7/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır. Devlet Balkanı N. YETKİN Dışişleri Balkanı F. C. ERKİN Ticaret Bakanı F. İSLİMYELİ Adalet Bakamı Millî Sa. Bakanı S. ÇUMRALİ /. SANCAR Maliye Balkanı Millî Eğit. Baikanı F. MELEN /. ÖKTEM Sağ. ve Sos, Y. Bakanı Güm. ve Telk. Bakanı K. DEMİR M. YÜCELER İçişleri Bakanı O. ÖZTRAK Bayındırlık Bakanı A. H. ONAT Tarım Bakanı T. ŞAHİN CUMHURBAŞKANI C GÜRSEL Ulaşıtırma Bakanı F. ALPİSKENDER Çalışma Bakamı B. ECEVIT Sanayi Bakanı M. ERTEN En. ve Ta- Kay. Bakan* H. ORAL Başbakan ir İNÖNÜ Devlet Bakanı ve Başb. Yardımcısı K. SATIR Devlet Balkanı /. S. O M AY Devlet Balkanı M. YOLAÇ Turizm ve Tanıtıma Balkanı A. 1. GÖĞÜS İmar ve İskân Bakanı C. ÜZER Köy işleri Balkanı L. YURDOĞLU Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticari münasebetleri genişletmek arzusu ile, Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : Madde 1 Taraflar, bilhassa ilişik listelerde münderiç maddelerle ilgili olarak, iki memleket arasında çok taraflı esasa müstenid ticareti geliştirmek için gerekli bilcümle tedbirleri ittihaz edeceklerdir. Bu Anlaşmanın hiç bir hükmü, mezkûr listelerde zikredilmeyen maddelerin mübadele mevzuu olmasına mani telâkki edilmeyecektir. Madde 2 Taraflar ticari mübadelelerin, işbu Anlaşmanın tatbiki sırasında kendi memleketlerinde mer'i umumi ithalât ve ihracat mevzuatına tabi olması ve bu mevzuat çerçevesinde icrası hususunda mutabık kalmışlardır. Madde 3 Taraflar arasında tediyeleri kolaylaştırmak üzere ikametgâhları Türkiye Cumhuriyetinde ve Endonezya Cumhuriyetinde bulunan hakikî ve hükmi şahıslar arasındaki bilcümle cari tediyeler konvertibl sterling veya diğer herhangi bir konvertibi para ile icra edilecektir. Bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya Cumhuriyeti arasındaki ticari mübadelelerle ilgili bilcümle mukavele ve faturalar konventibl sterling veya diğer herhangi bir konvertibi para üzerinden tanzim olunacaktır. Madde 4 Lüzum olduğu takdirde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Endonezya Bankası işbu Anlaşmanın tesirli bir şekilde işlemesi için lüzumlu bilcümle teknik hususları müştereken tespit edeceklerdir. Trade agreement between the Republic of Turkey the Republic of Indonesia The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Desirous of expending trade relations between.turkey and Indonesia, Indonesia, Have agreed as follows : Article 1 Both Parties will take all appropriate measures to promote trade on a multilateral basis between the two Countries, i n particular with regard to the goods and commodities mentioned in the schedules attached to this Agreement. Nothing in this Agreement shall be deemed to exclude trade in goods and commodities not mentioned in the said schedules. Article 2 Both Parties agree that the exchange of goods or commodities shall be subject to and affected within the scope of the general import and export regulations in force in each Country during the validity of this trade Agreement. Article 3 In order tp facilitate payments between both Parties all current payments between physical and legal persons having their domiciles in the Republic of Turkey and the Republic of Indonesia, shall be financed in convertible Pound Sterling or any other convertible currency. between For this purpose all contracts and invoices relating to the trade the Republic of Turkey and the Republic of Indonesia shall be expressed in convertible Pound Sterling or any other convertible currency. Article 4 The Central Bank of the Republic of Turkey and the Bank of Indonesia shall if necessary, by mutual agreement, establish all technical details necessary for the effective functioning of the present Agreement. (Resmî Gazete abonelerinin son sahifedeki ilânı okumaları tavsiye olunur.)

2 SaJhiife: 2 (Resmî Guate) 29 EYLÜL 1964 Madde 5 işbu Anlaşmanın tatbikini kolaylaştırmak maksadıyla Taraflar, iki Memleket arasındaki ticari mübadeleler dolayısıyla ortaya çıkabilecek meselelerde birbirleriyle istişare etmek hususunda mutabık kalmışlardır. Lüzum olduğu takdirde, Taraflardan birinin talebi ve karşılıklı mutabakat üzerine, münasip bir tarihte müşterek bir komisyon içtima edebilecektir. Madde 6 işbu Anlaşma imzası tarihinden itibaren bir sene müddetle mer'iyette kalacaktır. 1 Taraflardan biri mezkûr bir senelik müddetin hitamından üç ay önce Anlaşmanın feshini ihbar eylemediği takdirde, Anlaşma, her defasında zımnen birer senelik müddetler için temdit edilmiş olacaktır. işbu Anlaşma ile tesbit edilen hükümler, imza tarihinden itibaren muvakkaten yürürlüğe konacaktır. Mezkûr hükümler, iki Hükümet arasında bu mevzuda teati olunacak notalar üzerine, nihai olarak mer'iyete girecektir. Article 5 In order to facilitate the implementation of this Ag reement both Parties agree to consult each other in respect to any matter arising from the trade conducted between the two Countries. A Joint Committee can meet if necessary on the request of either Party at a convenient date after mutual consent. Article 6 This Agreement shall be valid for a period of one year from the date of signature. In case neither of the Parties shall have given notice three months before the expiration of the said period of Its intention te terminate the Agreement, It will be, by tacit understanding, prolonged each time for another period of one year. The provisions set forth shall come into force provisionally on the date of signature. They shall definitely come into force after exchange of Notes to that effect, between the two Governments. Done in dublicate in Ankara this fourteenth day of September nineteenfiftynine. 14 Eylül 1959 tarihinde, Ankara'da, iki nüsha olarak tanzim kılınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti adma (Oğuz Gökmen) (Ismael M. Thajeb) For the Government of the Republic of Turkey For the Government of the Republic of Indonesia S C H E D U L E (Oğuz Gökmen) (Ismael M. Hhajeb) I LİSTE Endonezya'dan Türkiye'ye ihraç olunacak maddeler Kalay Kauçuk Çay Kakao (Tane) Baharat ((Biber dâhil) Deri Kopra Sisal elyafı LİSTE Türkiye'den Endonezya'ya ihraç olunacak maddeler Çimento Pamuklu Pamuk ipliği Kuru yemiş ilâç Tütün Ekselans, mensucat Ankara, 14 Eylül 1959 Aramızda cereyan eden görüşmelere atıfta, bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri 480 sayılı Kanunu gereğince, A.B.D. zirai mahsuller fazlalıklarından Endonezya'ya tahsis edilen pamuklardan bir kısmının, serbest rekabet şartlarına uygun teklif esasına müsteniden, Türkiye'de işlenmesi imkânın mevcut olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmeğe yarayacak bir âmil olarak bu imkânının her iki Delegasyon tarafından, tahakkukunun müştereken tetkiki maksadıyla, kendi selâhiyetli makamlarına aksettirilmesini teklif eylerim. Yukarıda mezkûr hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatını bana bildirmenizi rica ederim. Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim.ekselans. Ekselans Oğuz Gökmen Türk Heyeti Reisi Ismael M. Thajeb Endonezya Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Heyeti Ankara, 14 Eylül 1959 Reisi Ekselans, Bugünkü tarihli, mefadı aşağıda yazılı mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım : «Aramızda cereyan eden görüşmelere atıfta bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri 480 sayılı Kanunu gereğince, A.B.D. zirai mahsuller Goods to be exported to Turkey from Indonesia Tin Rubber Tea Cocoa Beans Spices (Including pepper) Hides and Skins Copra Sisal Fibers S C H E D U L E II Goods to be exported to Indonesia from, Turkey Cement Cotton Textiles Cotton yarn Dried Fruits Pharmaceutical Goods Tobacco Ankara, September 14th, 1959 Excellency, With reference to our discussions, I have the honour to inform you that the possibility exists of processing in Turkey some of the cotton allocated to Indonesia from the United States agricultural surplus products under U.S. Public Law 480, on the basis of competitive bidding. With regard to the above possibility, as a means of prometing our mutual trade, I would suggest that both delegations should convey the afore-mentioned possibility to their respective competent Authorities, in order to study together its realization. I would be glad if you could inform me of your Government's approval of the foregoing. Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration. His Excellency Ismael M. Thajep Oğuz Gökmen Head of the Economic and Trade Head of the Turkish Delegation Delegation For the Republic of Indonesia Ankara, September 14th, 1959 Excellency, I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today, which reads as follows : «Excellency, With reference to our discussions, I have the honour to inform you that the possibility exists of processing in Turkey some of the cotton

3 29 EYLÜL 1964 (Resmî Gazete) Safbife: 3 fazlalıklarından Endonezya'ya tahsis edilen pamuklardan bir kısmının, serbest rekabet şartlarına uygun teklif esasına müsteniden, Türkiye'de işlenmesi imkânın mevcut olduğunu size bildirmekle şeref kazanırım. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmeğe yarayacak bir âmil olarak bu imkânının her iki Delegasyon tarafından, tahakkukunun müştereken tetkiki maksadıyla, kendi selâhiyetli makamlarına aksettirilmesini teklif eylerim. Yukarıda mezkûr hususlar hakkında Hükümetinizin mutabakatım bana bildirmenizi rica ederim. Derin Hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Ekselans. Yukarıda mezkûr hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını size bildirmekle şeref kazanırım. Derin hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Ekselans. Ekselans Ismael M. Thajeb Endonezya Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Heyeti Reisi Oğuz Türk Heyeti Gökmen Reisi allocated to Indonesia from the United States agricultural surplus products under U.S. Public Law 480, on the basis of competitive bidding With regard to the above possibility, as a means of promoting our mutual trade, I would suggest that both Delegations should convey the afore-mentioned possibility to their respective competent Authorities, in order to study together its realization. I would be glad if you could inform me of your Government's approval of the foregoing. Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.* I have the honour to inform you of my Government's approval of the foregoing. Please accept, Excellancy, the assurance of my highest consideration. His Excellency Oğuz Gökmen Ismael M. Thajeb Head of the Turkish Delegation Head of the Economicand Trade Delegation for the Republic of Indonesia Karar Sayısı : 6/3636 Başbakanlıktan : Meksiko Büyükelçisi Fethi Aşkm'ın, aynı zamanda Panama'da da Devletimizi temsil etmesi; Dışişleri Bakanlığının 3/9/1964 tarihli ve /361 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 14/9/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan /. İNÖNÜ Devlet Bakanı N. YETKİN Dışişleri Balkanı F. C ERKİN Ticaret Bakanı F. ÎSLlMYELl Ukgtınmıa Bakanı F. ALPİSKENDER Devlet Bakanı ve Başb. Yardımcısı K. SATİR Adalet Bakanı S. ÇUMRALİ Maliye Balkanı V. /V. Turizm ve Tanıtma Bakanı A. 1. GÖĞÜS YETKİN Devlet Baikanı /. 5. OM AY Millî Sa- Balkanı /. SANCAR Miılilî Eğit. Bakamı /. ÖKTEM Sağ. ve Sos- Y. Balkanı Güm. ve Tefle. Bakanı K. DEMİR M. YÜCELER CUMHURBAŞKANI C GÜRSEL Devlet Bakanı M. YOLAÇ İçişleri Bakanı 0. ÖZTRAK Bayındırlık Bakanı A- H. ONAT Tarım Bakanı T- SAIIİN Çakışma Bakanı Sanayi Balkanı En. ve Ta. Kay- Bıakanı B. ECEVIT M. ERTEN H. ORAL İmar ve İskân Bakanı C. ÜZER Köy İşleri Bakanı L. YURDOĞLU 1 4/7/1963 tarihinden beri Danıştay Altıncı Sınıf Yardımcı adaylığında bulunmuş olan Alp Yüksel Fırat'ın bu vazifeye asaleten atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Başbakan yürütür. 22/9/1964 CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL Başbakan /. İNÖNÜ 1 Devlet İstatistik Enstitüsünde münhal bulunan 1750 lira kadro maaşlı Başkan Yardımcılığı görevine, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Kontrolörü Oğuz Göktürk'ün, 53 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası ve 3656 sayılı kanunun 6 nci maddesi hükümlerine göre 1750 lira maaşla naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Başbakan yürütür. 22/9/1964 CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL Başbakan /. İNÖNÜ Dışişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 6/ sayılı Kanuna göre Helsinki Büyükelçiliğini tedvir eden Ortaelçi Ziya Tepedelen'in, Adis Ababa Büyükelçiliğini, aynı kanun gereğince Büyükelçi unvanı ile tedvire memur edilmesi; Dışişleri Bakanlığının 3/9/1964 tarihli ve / sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 14/9/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır. CUMHURBAŞKANI C GÜRSEL * 1 Bakanlığım Dördüncü derece meslek memurlarından Ali Bin kaya Üçüncü dereceye yükseltilmiştir. 2 Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 22/9/1964 CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL Başbakan Dışişleri Bakam /. İNÖNÜ F. C. ERKİN Başbakan /. İNÖNÜ Devlet Bakanı N. YETKİN Dışişleri Bakanı F. C. ERKİN Ticaret Balkanı F. ÎSLlMYELl Ulaştırma Bakanı F. ALPİSKENDER Devlet Balkanı ve Başb. Yardımcısı K. SATIR Adalet Balkanı S. ÇUMRALİ Maliye Bakamı V. N- YETKİN Sa. ve So. Y. Bakanı Devlet Bakanı /. S- OMAY Millî Sa. Balkanı /. SANCAR Millî Eğit. Bakanı /. ÖKTEM Güm- ve Tek- Bakanı K. DEMİR M. YÜCELER Çalışma Bakanı B. ECEVIT Sanayi Babamı M. ERTEN Devlet Bakanı M. YOLAÇ içişleri Bakanı O. ÖZTRAK Baıyıntdırltk Baikanı A- H. ONAT Tarım Bakanı T. ŞAHİN En- ve Ta. Kay. Bakanı H. ORAL Ulaştırma Bakanlığından : 1 Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 950 lira maaşlı 2 nci Sınıf Müfettişliğe 4 üncü Sınıf Müfettiş Adnan ismet Memiş'in almakta olduğu maaşla naklen atanması uygun görülmüştür. «2 'Bu kararı Ulaştırma Bakanı yürütür. 22/9/1964 CUMHURBAŞKANI C. GÜRSEL Turizm ve Tamitma Bakanı A. t. GÖĞÜS İmar ve İskân Bakanı C. ÜZER Köy İşleri Bakanı L. YURDOĞLU Başbakan /. İNÖNÜ Ulaştırma Bakanı F. ALPİSKENDER

4 Sabife: 4 (Resmî Gazete) 29 EYLÜL 1964 YÖNETMELIK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : Yetiştirme Yurtlan Sağlık Personeli Yönetmeliği BİRÎNCÎ BÖLÜM Giriş 1. TARİFLER 1. Bu Yönetmelikte kullanılan tabirlerin ifade ettiği manalar hizalarında gösterilmiştir : a) Yurt : Yetiştirme yurdunu, b) Çocuk : 6972 sayılı kanun ile bu kanuna göre neşredilmiş bulunan yönetmeliğe giren 7-18 (6 yaş sonundan 18 yaş sonuna kadar) yaşlarındaki çocuğu, c) Müşahede yeri: Yurdun kendi bünyesindeki müşahede yerini ifade eder. //. &ENEL HÜKÜMLER 2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teftiş ve murakabesine tabi yetiştirme yurtları sağlık personeli bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. 3. Yurt sağlık personeli tâyininde aşağıdaki nispetler gözönünde bulundurulur : a) 200 çocuğa kadar mevcudu olan yurtlarda 1 hekim, 1 hemşire, 1 hemşire yardımcısı bulunur. Yurt mevcudu bu miktarı aşınca tekrar 1 hekim, 1 hemşire ve 1 hemşire yardımcısı daha tâyin edilir. b) Hekim tâyininde çocuk hastalıkları mütehassısı veya iç hastalıkları mütehassısı veyahut akıl ve ruh hastalıkları mütehassısı tercih edilir. ÎKÎNCt BÖLÜM Yetiştirme Yurdu YETİŞTİRME, YURDU İÇ HİZMETLERİ ÇALIŞMA SAATİ VE ŞEKİLLERİ 4. Yurtta çalışma gündüz ve gece aralıksız devam eder. Gündüz çalışma saati 7 den a, gece çalışma saati dan ertesi günü 7 ye kadardır. Nöbet devir ve teslimleri bu saatlerde yapılır.. Gündüzleri sağlık işlerinde tam ve devamlı bir çalışma halinde bulunulur. Gece çalışması âcil vakalar hariç rmıtad faaliyete inhisar eder. Yurt hekimi sağlık personeli kadrosunun yeterliği orantısmda mahallî özelliklerde gözönünde bulundurulmak suretiyle çalışmasını bu esaslara göre ayarlıyarak teklifleri yurt müdürlüğüne yapar. 6. Hekimlerin çalışmaları resmî tatil günleri haricinde 8.30 dan e kadar aralıksız devam eder. Hekimin önemli ve âcil vakalarda çağrı üzerine gece veya resmî tatil günlerinde de gelmesi mecburidir. Yurdun getirtecek vasıtası mevcut olmadığı hallerde bu gibi çağrılara gelen hekimin nakil vasıtası için ödediği ücret kendisine ödenir. YEMEK ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI 7. Yurtlarda çocukların yiyecekleri yemekler; normal, diğeri olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılır. Normal yemekler mevcut çocuk miktarına göre bu Yönetmeliğe ekli listede yazılı miktarlara uygun şekilde hazırlanır. (Ek : 1) 8. Normal yemekler haricinde çocuklara verilecek her türlü yemek v«gıda maddeleri olağanüstü tayınat meyanma girer. 9. Yurt hekimi çocukların yaş, kilo ve inkişaflarına göre veya hastalıklarında olağanüstü tecrübe ve diyet yemekleri ve yemek zamanını tâyin eder. Diğer normal yemek çeşitleri listeye göre hemşire tarafından düzenlenir ve hekime bildirilir. 10. Çocukların yemekleri mutfaktan özel kaplar ile icabına göre sıcak.ve soğuk olarak yemek salonuna getirilir ve dağıtılır. 11. Hasta olmaları dolayısiyle kendi kendine yiyemiyecek çocukların hususi yemekleri revirde personel tarafından yardım edilerek yedirilir. Diyet ve tecrübe yemekleri hekimin lüzum gösterdiği şekilde ve saatlerde hemşire nezaretinde yedirilir. 12. Yemeklerden önce ve sonra çocukların ağız ve el temizliklerine nezaret edilir. ATELYE, YEMEK, MÜTALÂA VE YATMA YERLERİNİN TANZİMİ VE ZAMANLARININ TESBİTİ 13. Atelye, yemekhane, mütalâa yerleri ve yatakhanelerin hijiyenik şartlariyle, yemek, yatma ve mütalâa zamanları yurt hekiminin teklif ve tavsiyesi üzerine yurt müdürü tarafından tanzim ve tesbit edilir. 14. Yemekhanelerde mütalâa yerlerinde ve yatakhanelerde çocukların fiziki, ruhi ve ahlaki inkişaflarına uyularak gruplar teşkil edilmesi ve bu gruplara göre çocukların yemekhane, mütalâa yeri ve 3'atakhanelerde bir arada bulundurulmaları hususu hekim tarafından 6972 sayılı kanunun tatbikine ait talimatname esaslarına göre bu yönemetliğin 43 üncü maddede zikredilen komiteye intikal ettirilerek gerekli düzenleme bu komite tarafından yapılır. YURTTA KALAN SAĞLIK PERSONELİNİN İAŞE VE İBATELERİ 15. Yurt kadrosunda bulunan nöbetçi ve görevli sağlık personelinin yiyecekleri yurt müdürlüğü tarafından sağlanır. Sürekli iaşeye tabi olanlardan izin, hastalık ve diğer sebeplerle yurttan bir günden fazla ayrılmış bulunanların istihkakları verilmez. Yurt müdürü, gece nöbetçi kalan personele gece kahvaltısı da verebilir. 16. Yurtta hekim, hemşire, hemşire yardımcıları ve çocuk bakıcılarına görevleri için imkânlarına göre münasip bir yer ayrılır. Bu yerler lüzumlu eşya ve zaruri görülen araçlarla donatılır. Bu personelden yurtta kalmak isteyenlere imkân bulunabildiği takdirde yatmaları temin edilir, ve lüzumlu eşyalar verilir. 17. Yurtta sağlık personeline ayrılan yerlerde, her ne suretle olursa olsun misafir kabulü yasaktır. Bu gibi yerlerde oturanlar misafirini gündüzleri ziyaret kabulüne ayrılacak saatlerde yurdun bu işe ayrılmış yerlerinde kabul ederler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM t Görev ve yetki BİRİNCİ Hekim KISIM HEKİMİN GÖREV VE YETKİLERİ 18. Hekim, yurdun sağlık personelinin doğrudan doğruya âmiridir, yurt müdürünün sağlık müşaviri olup müdüre karşı sorumlu ve yurt öğretmenler kurulunun üyesidir. 19. Hekim çocukların beden ve ruh bakımından sağlam yetişmelerine çalışır. Aşağıda belirtilen başlıca görevleri yapar : a) Çocukların yurda ilk giriş muayenelerini yapar ve hastane ve dispanser tetkikleri için buralara şevkini sağlar. b) Çocukların sağlık kontrollerini yapar ve sağlık defterinde gösterilen hususlara ait kayıtları tutar. c) Hastaneye yatırılması gerekenlerin şevkini sağlar. d) Lüzumu halinde tekrar tanmma ve müşahedeye alınması icap edenlerin ilgili müşahede ve ayırma merkezlerine şevkini sağlar. e) Çocuklara mecburi ve lüzumlu aşıları yapar veya yaptırır. f) Bina ve çevrenin durumu ile iklim şartlarına göre çocukların idman yapmalarını, oyun ve açık havaya çıkma ve güneş alma zamanlarını, kamp müddet ve yerini tesbit eder. g) Binanın ısı derecesini tesbit, genel temizliğini kontrol eder. h) Sağlık personelinin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını, görevlerini yapıp yapmadığını kontrol eder. ı) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapar.

5 29 EYLÜL 1964 (Resmî Gazete) Sahife: 5 j) Çocukların meslek seçiminde ve işe yerleştirilmesinde hekimin muvafakatinin alınması lâzımdır. Atelye çalışma müddetleri hekim tarafından tesbit edilir. HEMŞİRE VE HEMŞİRE YARDIMCILIĞI HEMŞİRELERİN GÖREV VE YETKİLERİ 20. Hemşire yurtta bulunan hemşire yardımcılarının sağlık işleri dolayısiyle görev ve hizmetlerine ait işlerinde âmirdir. Bu itibarla hemşire, bunların görevlerinin zamanında emredilen şeklinde yönetmelik hükümlerine göre yapmalarını sağlamak ve kontrol etmekle yükümlüdür. Hemşire yardımcılarının meslekî bilgi ve pratiklerinin gelişmesine yardım eder. 21. Hemşire sağlık hizmetlerinin görülmesi sırasında gördüğü eksik ve kusurları gidermekle yapamıyacağı veya yetkisi dışında kalan hususlar varsa bunları hekime zamanında bildirmekle yükümlüdür. 22. Hemşire muayene ve tedavi ile hekimle birlikteki diğer çalışmalarda hekime yardım eder. 23. Hemşirenin diğer görevleri şunlardır : a) Çocukların kilolarını, boylarını, yapılan aşılarını sağlık defterine hekim nezaretinde işler. b) Çocukların hekimin tesbit edeceği banyo günlerinde, banyolarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder. c) Normal yemekler ile hekimin yazdığı yemekleri, ilâçları tesbit ederek idareye bildirir. d) Çocukların normal beslenip beslenmediklerini kontrol eder. e) Odaların en müsait şekilde havalandırılmasına nezaret eder. f) Yemek kaplarının temizliklerini ve sıhhî olup olmadıklarını kontrol eder ve hekime bildirir. Hasta çocukların yemek takımlarının sterilize edilmesine nezaret eder. g) Çocukların yemek öncesi ve sonraki temizliklerini yapmalarına nezaret eder. h) Hasta olan veya kendini iyi hissetmeyen çocukları hekime bildirir. i) Acil vakalarda derhal hekimi çağırır, imkân bulunmadığı hallerde hastaneye şevkini sağlıyarak hekime bilgi "Verir. b) Hasta kaplarının ayrı yerde yıkanmasını ve saklanmasını sağlar, HEMŞİRENİN REVİRDEKİ GÖREVLERİ 24. Revirin hijyen şartlarını kontrol eder. a) Hasta yataklarının düzenlenmesine dikkat eder. c) Hastaların derecelerini alır ve hasta tabelâsına kaydeder. d) Yemeklerin dağıtımını kontrol eder, yemek yiyemiyecek durumda olan hastaların yemeklerini yemeleri için gerekli tertibatı alır. e) Hekimin yazdığı diyet yemeklerinin çıkarılmasını sağlar ve listesini müdüre bildirir. f) Hastanın hekim tarafından emredilen ve yetkisi dahilinde her türlü tıbbi bakımını yapar, tedavi tedbirlerini uygular. h) Çocuğun fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesinde gerekli tedbiri alır. eder. g) Günlük müşahadelerini müşahade kâğıdına işler. ı) Revirin demirbaş eşyalarının muhafaza ve temizliğine dikkat j) Tecrit odalarında hemşire ayrı bir önlükle ve maske ile gezer, sağlık işleri ile ilgili hekim tarafından verilen yetkisi dahilindeki emir ve görevleri yapar. BEŞİNCİ Sağlık KISIM ekibi 25. Yurt mevcudunun 200 çocuğu geçmesi ve 3 üncü maddede belirtilen fazla sağlık personeli verilmesi halinde yurt müdürü sağlık ekipleri teşkil eder. H e r ekipte 1 hekim, 1 hemşire, 1 hemşire yardımcısı bulunur. Yurttaki çocuklar eşit olarak müdür tarafından ekiplere bölünür. 26. Bu ekiplerin herbirinin personeli 3 üncü bölümdeki görev ve yetkileri haiz olup bu bölümde ve diğer maddelerde zikredilen hususlara göre vazife görürler. 27. Birden fazla sağlık ekibi bulunan yurtlarda revir, tecrit ve müşahade hizmetlerini müdür düzenler. ÜÇÜNCÜ Hemşire KISIM yardımcıları 28. Hemşire yardımcıları, hemşirelerin yardımcısı olarak görevlidir. Hemşire bulunmadığı hallerde onun görevi dahilinde olan bütün İşleri yapmakla yükümlüdür. DÖRDÜNCÜ BİRİNCİ Tesisler Revfr BÖLÜM KISIM 29. Her yurtta bir revir ve revirde ilişik listede belirtilen araş ve gereçler bulunur. (Ek : 2) 30. Hastalanan çocuklar revire nakledilir ve mümkünse tedavileri burada sağlanır. 31. Revirin sağlık hizmetleri ve kayıt işleri hekimin direktifleri altında hemşire tarafından muhafaza yürütülür. 32. Revirin «ağlık gereçleri hemşire tarafından teslim alınarak edilir. 33. Revirde muntazam bir kayıt defteri (Protokol) tutulur ve aşağıdaki bilgileri kapsar. a) Sıra numarası b) Hastanın adı ve soyadı c) Doğum tarihi ve yeri ç) Babasının, anasının adı d) Revire girdiği tarih e) Revire girmesine sebep olan hastalık ve belirti f) Revirden çıktığı tarih h) Düşünceler üncü maddede yazılı defterden başka her hasta için konulan teşhisi ve yattığı günden çıktığı güne kadar hastalığın seyrini, yapılan tedavi tarzlarını, verilen ilâçları ve küçük cerrahi müdahale yapılacaksa sebebini gösteren bir müşahede kâğıdı tutulur. Ayrıca her hasta için üzerinde hastanın kimliği ve kayıt defterindeki sıra numarası yazılı bir sağlık dosyası düzenlenir ve dosyaya hastanın müşahede kâğıdı ile derece kâğıdı tahlil ve muayene raporları gibi sağlık vesikaları konularak saklanır. 35. Revirde vazifeli diğer hizmetlilerin ne şekilde görev görecekleri idarî ve İç hizmetlere ait hususlar hekim tarafından tesbit ile yurt müdürlüğüne bildirilir. 36. Revirde bu yönetmeliğe ekli listede yazılı araç ve gereçlerden başka hekimin duruma göre ihtiyaç gösterdiği araç ve gereçler de bulundurulur. 37. Revir yeteri kadar ışık ve hava almalı, duvar ve yerleri temizlenebilir nitelikte olmalı ve kâfi derecede ısıtılmalıdır. İKİNCİ Tecrit KISIM yerl TECRİT YERİ, İDARESİ ARAÇ VE GEREÇLERİ 38. Her yurtta bulaşıcı hastalıkların çıkması halinde bu gibi hastaları tecrit etmek üzere bir tecrit yeri bulunur. 39. Tecrit yerinde hekimin tensibine göre araç ve gereçler bulundurulur. 40. Tecrit yerinde revirde bildirilen kayıtlar yapılır. Hekim aksini emretmediği takdirde revire ait hükümler burada da uygulanır. 41. Yurtta çıkan bulaşıcı hastalıkların ilgililere ihbarı hususu hekim tarafından yurt müdürlüğüne bildirilir. 42. Tecrit yerine alınmış çocukların kapları kullandığı eşya, ayrı olarak gönderilir ve ayrı olarak yıkanır ve imkân olduğu takdirde sterilize edilir. Müşahede V9 tanıma yeri MÜŞAHEDE VE TANİMA YERİ, İDARESİ GEREÇLERİ 43. Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikte belirtilen müşahede ve ayırma istasyonlarında, psikoloji merkezlerinde müşahedeye alınmamış olan çocukların imkân nispetinde sözü geçen yönetmelik esaslarında ve yurt şartlarına göre

6 Sahile: 6 (Resmî Gazete) 29 EYLÜL 1964 müşahede yerine alınması mecburidir. Bunun için yurtta hekimin de katılacağı bir komite kurulur. Çalışma şart ve usulleri bu komite tarafından düzenlenir. 44. Diğer bir yurttan gelen veya evvelce müşahede yerine alınmış olanlar yurt hekiminin müsaadesiyle istisna edilebilirler. 45. Müşahede yerinde kalış müddeti sağlık bakımından 21 gün olup yapılan muayeneler neticesinde bu müddet daha da kısaltılabilir. Çocuğun evvelce tekemmül etmiş dosyası mevcut değil veya aşağıdaki tetkiklere ait bilgiler mevcut değilse müşahede esnasında aşağıdaki tetkiklerin yapılması mecburidir. 46. Müşahede esnasında yapılacak tıbbi tetkikler şunlardır: a) Sıhhi heyet muayenesi, kan grupu (Rh dâhil) b) Dispanser muayeneleri (Mikro film alınması dâhil) c) Çocuk yurda nereden gelirse gelsin mütehassıs hekimler tarafından bekaret ve bu cihetten rectum muayeneleri yaptırılması mecburidir. DÖRDÜNCÜ KISIM İlâç dolabı 47. Her yurtta hekimin sorumluluğu altında kullanılmak üzere bir ecza dolabı bulunur. 48. Ecza dolabında bulunacak ilâçlar kazalar, zehirlenme, böcek sokması v.s. gibi âcil durumlar da dikkate alınarak hekim tarafından ihtiyaca göre tesbit edilir. Kuru fasulye kıymalı Pirinç pilâvı Salata veya meyva ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ ÇEŞİTLERİ - öğle Akşam Öğle Kıymalı patates Makarna (Pevnirli) Hoşaf öğle Köfte veya et yemeği Taze sebze yemeği göre) Yoğurt 4 - Öğle (Mevsimine Etli bulgur pilâvı Zeytin yağlı taze sebze veya bakliyat (Mevsiminde havuçlu) Hoşaf 3310 Kal. Kuru fasulye kıymalı Pirinç pilâvı Akşam Kıymalı patates Makarna.(Peynirli) Çorba Taze sebze Yoğurt Akşam Akşam Etli bulgur pilâvı Zeytin yağlı sebze veya bakliyat Öğle Akşam BEŞÎNCÎ BÖLÜM Diğer hükümler BİRİNCİ KISIM Müşterek hükümler 49. Yetiştirme yurdunda çocuklarm yanında görevli personelden başkasının bulunması veya oturması yasaktır. Tecrit ve müşahede yerine görevli personelden başkasının girmesi yasaktır. 50. Ziyaret günü saat yeri ve ne suretle yapılacağı yurt müdürlüğünce hekimin mütalâası alınmak suretiyle tesbit edilir. 51. Yurtta hekim ve sağlık personeline tahsis edilen oturma ve yatma odalariyle diğer yerlerde görev icabı kalanlardan gayrisinin muvakkat veya daimî olarak barmmaları yasaktır. İKİNCİ KISIM Çeşitli hükümler 52. Her yurtta ölü konulması için bir yer bulundurulur ve ölü derhal buraya nakledilir. 53. Ölüm hali hekim tarafından rapora bağlanır ve yurt müdürlüğü tarafından usulüne uygun olarak ihbar ile gömülmesini sağlamak üzere belediyeye teslim edilir. Eğer ölenin şahsi eşya ve parası varsa bunlar müdür tarafından saklanarak maahllî sulh hukuk hâkimliğine bildirilir. 54. Çocuklarm giyim eşyaları bakıcılar tarafından teslim alınır ve muhafazaları sağlanır. 55. Sağlık personelinin iç hizmette kullanacağı iş elbiseleri yurt müdürlüğü tarafından verilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Yürürlük sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki Kanunun sureti tatbikına dair neşredilmiş bulunan Yönetmeliğin 18 inci maddesine istinaden çıkarılan işbu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 57. Bu yönetmelik hükümlerini tatbik ve takibe Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilidir. Parça etli taze sebze yemeği Pirinç pilâvı Tatlı (Helva v. s.) öğle Kuşbaşı etli nohut (Kuru fasulve veya barbunya) Bulgur pilâvı Salata veya meyva 7 - öğle Kıymalı veya kuşbaşı etli Makarna veya börek Hoşaf patates Parça etli 1 taze Pirinç pilâvı sebze Akşam Çorba Kuşbaşı etli nohut Bulgur pilâvı Gıdaların miktar ve mübadeleleri Akşam Çorba Kıymalı veya kuşbaşı etli patates Makarna veya börek 1 Sabah Kahvaltısı miktar Haftada verilme adedi Çay 1 Gr. 3 Şeker 10 6 (Çay veya süt tozu için Peynir ı(beyaz) 40 3 Kaşar peyniri 25 Beyaz peynirle değiş tirilebilir. Zeytin 40 1 Reçel 50 2 Pekmez 50 Reçelle değiştirilebilir. Mercimek 30 1 çorba için Şehriye 30 Mercimekle bilir. değiştirile Pirinç 30 Mercimekle değiştirilebilir. Nebatî yağ veya margarin 10 1 çorba için Süt tozu 20 3 Kahvaltı için Yönetmelik 1 Çayla peynir beraber verilir. 2 Çorba yalnız basma verilir. 3 süt tozundan süt yapılır ve birlikte zeytin, reçel veya pekmezden biri beraber verilir. Diğer şekillerde mübadele yapılmaz. Miktarlar ve mübadele (Ek: 1) YEMEK VE ÇEŞİTLERİ Sabah kahvaltısı : Gıda çeşitleri Haftada veriliş adedleri 1 Çay-peynir 3 2 Çorba 1 3 Süt tozu -zeytin- reçel veya pekmez 3 Yemeklerde Bir kişilik günlük miktar Ekmek 600 Gr. Et -(Yemekler için) 50 Et i(köfte, pirzola veya et yemeği için) 200 Pirinç (Pilâv için) 120 Haftada verilme adedi

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA. Bakanlara vekillik etme işlemleri T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetimve YAZıişleriiçin BaşbakanlıkNeşriyatvemüdevvenat başvurulur. 15 Kasım 1978 ÇARŞAMBA Sayı : 16460 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlara

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 12 ŞUBAT 1977 CUMARTESİ e v T.C. Re smı Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 336) - 7 Ekim 920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 2 ŞUBAT 977 CUMARTESİ Sayı: 5848 >>

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Tdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 16 ŞUBAT 1946 CUMARTESİ SAYI: 6234 KANUNLAR Meslekî hastalıklarım

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI 195 SAYILI KANUN BAKANLAR KURULU KARARLARI YÖNETMELĠKLER GENEL KURUL KARARLARI PRENSĠP KARARLARI 2011 ĠSTANBUL Ġ S T A N B U L, 2011 BASIN ĠLÂN KURUMU TEġKĠLĠNE DAĠR KANUN BASIN

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ 1599 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.6.1964, No : 6/3150 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.6.1958,

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ 715 DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.7.1973, No : 7/6913 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120321-2.htm Page 1 of 11 21.03.2012 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ Sayı: 7136 KANUNLAR Türkiye ile Âlmanya'daki

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 21 Mart 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28240 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

ERAT SEVKĠYAT YÖNETMELĠĞĠ

ERAT SEVKĠYAT YÖNETMELĠĞĠ 239 ERAT SEVKĠYAT YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1955, No : 4/6142 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21.6.1927, No : 1111 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 23.12.1955, No : 9188 Yayımlandığı

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. Arsası temin edilmemiş, mülkiyet ve 5969 DEVLET İHALE KANUNU Kanun Numarası : 2886 Kabul Tarihi : 8/9/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/9/1983 Sayı : 18161 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 573 * * * Bu Kanun ile ilgili

Detaylı

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1

ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 1 ASKERÎ KANTİN YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kanunî Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik; askerî kantinlerin gelirleri ile teşkil, idare, murakabe, işletme ve kontrol şekillerini

Detaylı

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir;

Madde 2 - Bu Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi imza edip aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı olan tüzel kişilerdir; I. ANA HÜKÜMLER: Madde 1 - Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur. Madde 2 - Bu Şirketin

Detaylı