(9 İLÂ 20 OCAK 1951 TOPLANTILARINA AİT) TÜRK - ALMAN MUHTELİT KOMİSYO NU PROTOKOLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(9 İLÂ 20 OCAK 1951 TOPLANTILARINA AİT) TÜRK - ALMAN MUHTELİT KOMİSYO NU PROTOKOLÜ"

Transkript

1 871 Türkiye ile Federal Almanya Cumuriyeti arasında 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 devresinde mübadele edilecek mallara ait (A) ve (B) listelerini mutevi Protokolün onanmasına dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 10.VII Sayı : 7864) No. Kabul tarii VII BİRİNCİ MADDE Türkiye ile Federal Almanya Cumuriyeti arasında, 1 Temmuz 1950 ilâ 30 Haziran 1951 devresinde mübadele edilecek mallara ait (A) ve (B) listelerini mutevi Protokol kabul edilmiş ve onanmıştır. İKİNCİ MADDE Bu kanun yayımı tariinde yürürlüğe girer. ÜÇÜNCÜ MADDE Bu kanun ükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 5 Temmuz 1951 (9 İÂ 20 OCAK 1951 TOPANTIARINA AİT) TÜRK - AMAN MUHTEİT KOMİSYO NU PROTOKOÜ 1. Türkiye Cumuriyeti ülkesi ile Almanya Federal Cumuriyeti ülkesi arasında 1 Temmuz 1950 den 30 Haziran 1951 e kadar olan zaman zarfında mübadele olunacak malların listelerini tekarrür ettirmek üzere Türkiye Cumuriyeti Hükümeti ile Almanya'nın Amerikan, İngiliz ve Fransız Askerî Guvernörleri arasında mevcut Ticaret Anlaşmasının 7 nci maddesi mucibince bir Mutelit Komisyon toplanmıştır. 2. Her iki eyet ekli A ve B listeleri üzerinde mutabık kalmışlardır. Bu A ve B listeleri, 15 Ocak 1949 tarili Ticaret Anlaşmasının 2 nci maddesiyle derpiş edilen ve son defa 10 Ağustos 1949 tarili protokolle tesbit olunan A ve B listeleri yerine kaim olacaktır. 3. Berlin'in Amerikan, ingiliz ve Fransız işgal bölgelerinin devletler ukuku muvaceesindeki ususi vaziyeti nazara alınarak, yukarda 2 sayıl fıkrada mezkûr A ve" B listelerinin bu işgal bölgeleri için de cari olması ususunda mutabakat asıl olmuştur. 4. Türkiye Cumuiyeti Hükümeti ile Almanya'nın Amerikan, İngiliz ve Fransız Askerî Guvernörleri arasında akdolunan 15 Ocak 1949 tarili Ticaret Anlaşması ile Türkiye Cumuriyeti Hükümeti ile Almanya'nın Amerikan, İngiliz ve Fransız Askeri Guvernörleri arasında akdolunan 15 Ocak 1949 tarili Tediye Anlaşmasının - bunların ekleri ve ilâveleri ile beraber - ve keza işbu protokol ile eklerinin er angi bir ükmü yüksek Âkıd Taraflardan birinin «Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı» (OECE) nin âzası olması sıfatiyle mevcut ak ve vecibeleriyle tearuz teşkil ettiği.takdirde, böyle bir üküm mezkûr âzalığuı devammca tatbik olunmıyaeaktır. İşbu Protokol Frankfurt - Main'da 7 Mart 1951 tariinde er iki dildeki metinler muadil sa-

2 No VII yılmak üzere ikisi Türkçe ve ikisi Almanca olarak dört nüsa tanzim edilmiştir. Türk Heyeti Başkanı N. A. 26. I N. Ayaş Parafe edilmiştir, imza edilmiştir, (imza) Alman Heyeti Başkanı S. 26. I Dr. Scöne Parafe edilmiştir. İmza edilmiştir. (İmza) A - istesi Türkiye'den Batı - Almanya'ya iracat Not: Federal İlânlar Gazetesinin ( = Bnndes Anzeiger) 4 X 1950 tari ve 191 sayısında yayınlanan Federal İktisat Nezaretinin (Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilâtına «OECE» ye dâil memleketlerden gelen malların italatındaki taditlerin kaldırılmasına mütedair 3. X tarili tebliği) ükümlerine göre itali liberalise edilen mallar aşağıdaki listenin kıymet anesinde kısaltılmış işaretiyle gösterilmiştir. Malın cinsi Buğday Yulaf Arpa Çavdar Yemlik ububat: (Burçak, fiğ, kuşyemi) Balık yağı (Sanayide kullanılan) Keten toumu (Sanayide kullanılan) Kendir toumu (Toumluk) Y ağlı toumlar: (Ayçiçeği toumu, çiğit, susam, kendir, rapitsa, aşaş toumu, soya fasulyesi, yer fıstığı, ardal toumu, kolza - aspir) Zeytinyağı Sigala yağı (Sanayi için) Defne yağı İçyağı (Fennî işlerde kullanılan) Küsbe Balık unu Balıklar: Tam soğutulmuş, tuzlanmış ve konserve Yumurta. Taze ve sanayide kullanılan Bakliyat (Nout, fasulye, mercimek ve bakla) Kuru meyvalar. (Kuru üzüm, incir, fındık, bâ- Iı

3 No VII Malın cinsi : dem, ceviz v. s - meyva çekirdeği - «gıda sanayii için» ) Narenciye: (imon, portakal ve turunç) i Anason Meyva pülpü ve özü Şarap ikörler Koyun bağırsakları Tütün Pamuk, am Pamuk döküntüsü (Kabüi nesiç) Ham yapağı (Kaba elyaf 10 Kendir elyafı Keten elyafı P. M. Kendir, jüt ve keten paçavraları İnce ayvan kılları: (Tiftik) Kaba ayvan kılları: (Kırkma keoi kılları, domuz kılları, sığır kuyruğu kılları) İpek kozası döküntüsü Afyon Gülyagı Kemik ve kemik kırıntıları Deri döküntüsü ve kazıntısı Balmumu V Tırnaklar ve boynuzlar İl Bozacılıkta kullanılan ammaddeler: (Meyan kökü. meyan ulâsası, msm ve ceri) % Meyva çekirdekleri (Kimya sanayii için) Sünger Keçi boynuzu İt Kitre T sair zamklar Borasit ceveri Di oksit manganez Nikotin P. M. Palamut Palamut ulâsası 400 m Palamut tırnağı Meşe kabuğu ve çam kabuğu li Deriler ve postlar, (Kürklü postlar dâil) Tün ve pamuklu paçavra Halı ve kilim Asbest Mükelles manyezit Zımpara üle tası ît Sünger taşı %

4 No Malın emsi Talk Kaolin Blister bakır Simli kurşun ceveri Tutya ceveri, kurşunlu Antimuan ceveri Krom ceveri Manganez ceveri Kitap, mecmua, gazete ve saire Mutelif VII B - istesi Batı - Almanya'dan Türkiye'ye iracat Not: T. C. Resmî Gazetenin 4 Ekim 1950 tari ve 7622 sayısında yayınlanan 30 Eylül 1950 tari ve 3/11910 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren Türkiye'nin % 60 nispetindeki «Serbest İtalât istesi» ne atfen aşağıdaki listede serbest bırakılmış (=iberalise) karşılığı olarak arfi ve aşağıdaki listede zikredilen malların bir kısmı iberalise ve bir kısmı iberalise olmadığı allerde de işbu liberalise edilmemiş kısma dâil malların kontenjan ifadesi olarak «s. n. 1.» işaretleri kullanılmıştır. Malın cînsi Şeker pancarı toumu Toumluklar (tarla ve sebze toumları) Damızlık bakariye s. n. 1. Şerbetçi otu Esanslar ve kokular (uzvi ve kimyevi) s. n. 1. Suni gübre (fosforlu ve azotlu ve potas) s. n. 1. Uçucu yağlar mürekkebatı Tıbbi ve ispençiyari müstazarlar Sanayide kullanılan kimyevî maddeler (alkol ariç) s. n. 1. Transformatör yağı ve beyaz yağ Maden kömürü katranından çıkarılan boyalar Boyacılık, dokuma, deri ve lâstikçilik sanayii yardımcı malzemesi 2 s. n. 1. Nebatları koruma ve aşeratla mücadele maddeleri Sentetik maddeler, suni deri ve muşamba ve sentetik mamulleri ;

5 No VII Malm cinsi Madenî ve toprak boyalar, ezcümle litopan, dö titan, oksit dö zenk, demir oksitli boyalar matbaa ve resim boyaları, vernik, vernikli boyalar ve is Fotoğrafçılığa masus-kimyevi maddeler Sentetik ve kromlu debagat maddeleri Tenvirat lâmbaları camları ve gömlekleri Jelatin, tutkal ve yapıştırıcı maddeler Harnstoff (üre) sanayide müstamel Amonyumsulfat Hıfzıssıa müstazarları (kozmetik, parfümeri kolonya suyu ve sabun ariç) Videlâ, güderi, şevro Fennî işlerde kullanüan deri mamulleri Dikiş ipliği (tire) El işi için yün ipliği El işi için pamuk ipliği Kadife ve pelüş (pamuktan ve suni ipekten) Yünlü ve suni ipekli mensucat Pamuk dokumaları, am, kaşarlı, boyalı, basmalı, jakarlı ve zervole ve suni ipekle karışık, ve sair pamuklu mensucat Teknik maksatlarda kullanılan pamuktan dokumalar Pamuktan ve yünden döşemelik mensucat Şerit ve örme eşya Keten ve yarı keten mensucat Trikotaj ve Örme iplikleri Kendir kunduracı ve dikiş iplikleri Nakış ve sanayi dikiş iplikleri Jütten iplik Halat ve ip ve sisal ve manilâ iplikleri Sentetik elyaf Değirmenler için eleklik tül Yünden, pamuktan ve suni ipekten örme ve trikotaj eşyası Teknik işler ve giyim için yün ve pamuk keçe Balık ağı iplikleri Kunduracılık, korselik ve sargıcılık için elâstikî dokumalar Jüt mensucat, jütten çuvallar Sentetik olta teli ve fırçacılık elyafı inoleum ve duvar muşambası (stragula) Şapkalar (asır şapka dâü) Kâğıt ve karton Bunun : Sigara kâğıdı Foto ve baryt kâğıtları Renkli kâğıtlar s. n. 1. s. n s n s. n s. n s. n s. n Ö s. n. I s. n s. n

6 Malm cinsi Şeffaf ve teknik resim kâğıdı Presspan Her türlü kâğıt ve mukavvalar Kâğıt mamulleri Kâğıt torbalar Duvar kâğıtları Dokumacılık makaraları Kimyevi ve fennî filtreler Hassas kimyevi poz kâğıtları Kartografi sanayii mamulleri (esam ve saire gibi kıymetli kâğıtlar, kara, deniz ve saire aritaları çinko ve bakır klişeleri) s. m 1. Aşap mamulleri:, s. n. 1. Odun lifli, tecritli levalar Fırçacılık eşası s. n. 1. Spor âletleri Aşap evler, aşap ve mutelit inşa tarzli evler Tata makaralar, sertleştirilmiş tata mekikler, kornel ve persiiön pipolar ( Brüyer ağacından ) Fennî işler için mantar levalar Mobilya örgüsü için aslı' ve saz Org, kuyruklu ve kuyruksuz piyano ve aksamı Çekirdek, boynuz, sedef, suni boynuz ve suni maddelerden düğmeler s. n. 1. Hassas resim, yazı ve esap cetvel ve âletleri Selofan ve mamulleri 50 0Ö0 s. n. 1. Bütüm Cüruf ve portîand çimentoları l 7 s. n. 1, Donuk resimli camlar s. n. 1. Telli camlar s. n. 1.

7 No m 10.VH.1951 Malın cinsi Ayna ve ayna camları s. n. 1. âboratuvar cam eşyası s. n. 1. Pencere camları s. n. 1. Cam ev eşyası s. n. 1. Cam kaplar, su ve içm şişeleri s. n. 1. Camdan kimyevi ve tıbbi eşya (ampuller dâil) s. n. 1 Fennî işlerde kullanılan çini eşya s. n. 1. Sıi işlerde kullanılan çini eşya Porselen ev eşyası Fayans eşya Duvar kaplaması, karo fayans Bileyici maddeler s. n. 1. Çeşitli taş ve topraktan eşya, alçı ve alçı plâklardan mamuller s. n. 1. Ateş tuğlası, inşaat plâkları, süzgeç malzemesi, silikat taşları, toz alinde ateş toprağı ve dinas toprağı Kristal grafit Baryum, sodyum, titanyum madenleri Sıi demirden armatürler Su verilmiş dökümden armatürler Sıi armatürler Zencir ve yay, tel alatlar Dökme çelik addeler 3 ) Tekerlek takımları 1 ) Maden ve saç mamulleri Çelik ve demir saçlar Haddeane mamulleri : (Blok, çubuk, profiller) v. s. forje parçalar, yüksek vasıflı çelikler, borular ve mütearrik demiryolu malzemesi Teneke Kurşun, am, leva ve boru alinde Demirden gayrı madenler ve alitalarının yarı mamulleri, ocak ıskaraları ve tecrit malzemesi s. n (bununla beraber kabili teslim miktar en çok 1 milyon dolardır) (Serbest listeye dâil olanlarla beraber s p e s i f ikasyonu teslim imkânlarına göre). (Bununla beraber kabili teslim miktar en çok yarım milyon $ dır.)

8 No VII Malın cinsi Galvanizli demir tel s. n. 1. Soğuk addeli demir şerit s. n. 1. Dökme demirden banyo tekneleri 1 Dökme demirden lâğım boruları s. n. 1. Radyotör ve kazanlar s.n 1. Su tesisatı için dökme demir boruları ve forje demirden raptiyeler s. n. 1. Çelik, demir ve su verilmiş dökmeler Eksiz çelik borular (Karyola inşaatına masus elektrik kaynaklı, soğuk addeli çelik borular) s. n. 1. Her türlü iğneler s. n. 1 Büyük mutfak tesisat malzemesi Vida, somun, perçin çivileri ve cıvatalar s. n. Sobalar ve mutfak ocakları s. n.! Demir ve çelik azneler ve çelikten tanklar 1 s. n. ]. Sert çelikten avadanlıklar El aletleri s. n. 1. Ziraat aletleri s. n. 1. Kasalar ve küçük kasalar Her nevi lâmba ve fenerler ve yedek parçaları s n. 1 Çatal, kaşık ve bıçak takımları ve sofra levazımı Çelik ve âleminyumdan bıçakçılık eşyası s. n. 1. Her türlü çelik inşaat malzemesi s. n. 1. Demiryolu makasları Madenî ırdavatçdık eşyası s. n. 1. Metal mensucat ve ince teller Şemsiye levazımı (metal aksam) Alüminyum varaklar s. n. 1. Elektrik kablo ve telleri Elektrik enterüptörleri t,cereyan kesme aletleri) Elektrik ölçme aletleri 1 s. n. 1. Elektrik sayaçları İlmî elektrik aletleri Kömür fırçalar Radyo ve aksamı Tıbbi ve dişçiliğe masus elektrik ciazları (Röntgen ciazları dâil) Batarya ve akümülâtörler Demiryolu elektrik tenvir malzemesi 1 Elektrik santralleri yedek parçaları ve aksamı Elektrikli avadanlıklar Elektrik tesisat malzemesi Elektrik tenviratı ciazları ve ampulleri Ev işlerinde kullanılan elektrik aletleri 1 s. n. 1. Çeşitli elektrik tesisat malzemesi s. n. 1. Türbinler, tank ve kazan tesisleri Havagazı ve su sayaçları veya saatleri ve ölçü ve rejistre ciazları

9 tfo Malın 'cinsi 10.VII.1951 sondaj ta Dailî itiraklı motörler İtfaiye aletleri Kazar - atarlar (Bagger'ler) İçme ve sulama sularına masus kımları ve aksamı Maden ocakları makinaları Ziraat makinaları Dikiş makinaları ve parçaları Matbaa makinaları ve parçaları Büro makinaları Yazı makinaları Ev işlerinde kullanılan makinalar Çimento işleme ve yapı makinaları Sair makinalar Makinalar ve yedekleri 2 tona kadar kamyonlar ve yedek parçaları 2 tondan yukarı kamyonlar ve yedek parçaları Otomobiller ve yedek parçaları Otobüsler ve şasileri 3 tekerlekli servis otomobilleri Römorklar Sokak sulama ve izmet otomobilleri Motosikletler, yedek parçaları ve aksamı ve yan arabaları (side - carlar) Bisikletler, yedek parçaları ve aksamı Bisiklet motörleri ve outboard motörler Her türlü zatülareke arabaların aksamı Motorlu vasıtalara masus elektrik ciazları Tarla traktörleri okomotifler ve yedek parçaları Her türlü demiryolu yolcu vagonları ve yük vagonları ve yedek parçaları, otomotrisler, römorkler ve yedekleri Dekovil ve transportör malzemesi ve yedekleri Mikroskoplar ve bunlara müteallik ciazlar Hassas mekanik ve fizik aletleri Cerraiye, dişçiliğe ve ortopediye ait aletler ve suni dişçi malzemesi Fennî ve ilmî maksatlar için kullanılan fotoğraf makinaları Gözlük camları ve çerçeveleri Dürbünler Fennî ve ilmî maksatlar gayrisında kullanılan fotoğraf makinaları Cerraîde kullanılan lâstik eşya Fennî maksatlarda kullanılan lâstik eşya Tekerlek lâstikleri ve tamir malzemesi Sair lâstik eşya s. n. 3 s. n. t s. n s.n. 1. s. n OOOs. n OOOs. n s. n s. n s. n s. n s. n s. n. 1. \

10 No « VII Malm cinsi Sert lâstikten eşya t. n. 1. Potoğrafçıiğa masus kimyevi mamuller (Potoğraf kâğıtları, filimler, camlar) Musiki aletleri Mürekkepli dolma kalemler Dolma kurşun kalemler (portminl'er) Kurşun kalemleri 1 İnşaat ve momlya armatürü, Mitleri s. n. 1. Oramafon plâkları Her türlü spor levazımı Saatler 1 s. n. 1. Kitaplar, atlaslar ve mecmualar Maden ocakları can kurtaran takımları ve dalgıç takımları s. n. 1. Vapur fn aatı İnşaat işleri izmetleri karşılığı Mutobelf Cumurbaşkanlığına yazılan tezkerenin tari ve numarası : 4. VII ve 1/181 Bu kanunun ilânının Başbakanlığa bildirildiğine dair Cumurbaşkanğmda/n gelen tezkerenin tari ve numarası : 5. VII ve 4/S95 Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların Cilt Sayfa cilt ve sayfa numaraları : ,399^ ,32,38,66:69 [Birleşim : 95, sıra sayılı Basmayazı 95 nci Birleşim Tutanağına bağlıdır.]

İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI PRİM TARİFESİ (*)

İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI PRİM TARİFESİ (*) İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI PRİM TARİFESİ İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI PRİM TARİFESİ (*) 1-506 sayılı Sosyal Sigortalar kanunun 73 üncü maddesinin A fıkrası ile 74üncü maddesine uyularak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 T.. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 336-920 idare ve yazı işleri için aşbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 3 MYIS UMRTESİ Sayı: 800 akanlar Kurulu Kararları Karar Sayısı:

Detaylı

Grupları Listesi Tebliği

Grupları Listesi Tebliği İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 13 Nisan 2004 Salı, Sayı: 25432 Madde 1 16.12.2003 tarihli, 25318 sayılı Resmî

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 06 Mart 2005, Sayı: 25747

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 06 Mart 2005, Sayı: 25747 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 06 Mart 2005, Sayı: 25747 Madde 1-16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi Tebliği Madde 1-16/12/2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İşyeri Sağlık Birimleri ve

Detaylı

Resmî Gazete TEBLĐĞ. 5) Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı

Resmî Gazete TEBLĐĞ. 5) Her türlü madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı 25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27417 TEBLĐĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN TEHLĐKE SINIFLARI LĐSTESĐ TEBLĐĞĐ MADDE 1 (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27417

Resmî Gazete Sayı : 27417 25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27417 TEBLĐĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN TEHLĐKE SINIFLARI LĐSTESĐ TEBLĐĞĐ MADDE 1 (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320

Detaylı

TEBLİĞ. 2) Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan iģler. 3) Kereste ve her türlü inģaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı

TEBLİĞ. 2) Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan iģler. 3) Kereste ve her türlü inģaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı 25 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27417 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEBLİĞ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN TEHLĠKE SINIFLARI LĠSTESĠ TEBLĠĞĠ MADDE 1 (1) 15/8/2009 tarihli ve 27320

Detaylı

KISIM I CANLI HAYVANLAR, HAYVAN ÜRÜNLERİ BÖLÜM 1 CANLI HAYVANLAR 0101 Canlı Eşek, katır; küçük katır ve atlar 0102 Canlı öküz cinsi hayvanlar 0103

KISIM I CANLI HAYVANLAR, HAYVAN ÜRÜNLERİ BÖLÜM 1 CANLI HAYVANLAR 0101 Canlı Eşek, katır; küçük katır ve atlar 0102 Canlı öküz cinsi hayvanlar 0103 KISIM I CANLI HAYVANLAR, HAYVAN ÜRÜNLERİ BÖLÜM 1 CANLI HAYVANLAR 0101 Canlı Eşek, katır; küçük katır ve atlar 0102 Canlı öküz cinsi hayvanlar 0103 Canlı domuz cinsi hayvanlar 0104 Canlı koyun ve keçi cinsi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı

getirilmesini 30 gün içinde ilgili Odaya bildirir. Birliğin bu konudaki kararlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde itiraz olunabilir.

getirilmesini 30 gün içinde ilgili Odaya bildirir. Birliğin bu konudaki kararlarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde itiraz olunabilir. TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASINDA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Madde 1-5590 sayılı Kanunun 17/4/1986 tarihli

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. Dış Ticaret. İthalat ve İhracat. İstatistikleri

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. Dış Ticaret. İthalat ve İhracat. İstatistikleri KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Dış Ticaret İthalat ve İhracat İstatistikleri 2012 Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi İstatistik-Araştırma Şubesi YAYIN BİLGİ İÇİN ADRES KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Detaylı

01.11.14 01.19.01 01.25.08

01.11.14 01.19.01 01.25.08 NACE Tanım 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa,

Detaylı

NACE KODU NACE FAALİYET ADI

NACE KODU NACE FAALİYET ADI 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa, çavdar, yulaf,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları ve Çok Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî

Detaylı

01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.) 01.11.12 Tahıl yetiştiriciliği (buğday, dane mısır, süpürge darısı, arpa, çavdar, yulaf,

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ Sayı: 7136 KANUNLAR Türkiye ile Âlmanya'daki

Detaylı

F. Almanya Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri 2012

F. Almanya Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri 2012 F. Almanya Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri 212 Federal Almanya'nın Türkiye İle Dış Ticareti Federal Almanya'nın Dünya İle Dış Ticareti Türkiye'nin Federal Almanya İle Dış Ticareti Türkiye'nin Dünya

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı 7. 12. 1972 - Sayı : 14384) Kabul tarihi 30. 11. 1972. No. 1633

(Resmî Gazete ile yayımı 7. 12. 1972 - Sayı : 14384) Kabul tarihi 30. 11. 1972. No. 1633 25 Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında geçici anlaşma hükümleri uyarınca, bu Anlaşmanın kapsamına giren maddelerin gümrük vergilerinde, Anlaşmada yer alan esas ve oranlar çerçevesinde yapılan

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : 27012 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI VE GRUPLAR ALTINDAKİ NACE KODLARI 1. MESLEK GRUBU 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru),

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI VE GRUPLAR ALTINDAKİ NACE KODLARI 1. MESLEK GRUBU 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI VE GRUPLAR ALTINDAKİ NACE KODLARI 1. MESLEK GRUBU 01.11.07 Baklagillerin yetiştirilmesi (fasulye (taze ve kuru), bakla, nohut, mercimek, acı bakla, bezelye, araka vb.)

Detaylı

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI NACE Rev.2-25.02.2012 eklenmiş MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI 01- SEBZE ve MEYVELERİN TİCARETİ 02- SEBZE ve MEYVELERİN YETİŞTİRİLMESİ, İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ 03- TAHILLARIN YETİŞTİRİLMESİ

Detaylı

İŞYERİ SINIFLARI. Invest in. 1) Gayri Sıhhi Müesseseler Listesi. A) Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 1- ENERJİ SANAYİİ

İŞYERİ SINIFLARI. Invest in. 1) Gayri Sıhhi Müesseseler Listesi. A) Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 1- ENERJİ SANAYİİ Invest in İŞYERİ SINIFLARI 1) Gayri Sıhhi Müesseseler Listesi A) Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseler 1- ENERJİ SANAYİİ 1.1- Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V..K. MADDE:28)

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V..K. MADDE:28) KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI (K.D.V..K. MADDE:28) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 28. maddesinin Bakanlar Kurulu na verdiği yetkiye dayanılarak mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ (26 Eylül 1995 Sayı:22416) (23 Ağustos 2003 Sayı:25208) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmelik 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 268-275

Detaylı

ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3. istanbul

ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3. istanbul istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3 ORTALAMA KAR HADLERİ VE ASGARİ GAYRİSAFİ HASıLAT ESASı T. Açık l ama ıı. i 988-1990 Yı ll arına Aiı i')' isbelier '. istanbul istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

Şerafettin ÖZIŞIK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK

Şerafettin ÖZIŞIK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK Şerafettin ÖZIŞIK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK İÇİNDEKİLER GÜMRÜK KANUNU TEMEL KAVRAMLAR...17 EŞYANIN GÜMRÜK KIYMETİ...29 SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ...48 TRANSİT

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI )

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) (333, 339, 365 ve 389, 399, 418 ve 439 seri No.lu VUK GT) AMORTİSMAN

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.bilgit.com Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı