T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ MÜTEAHHĐTLĐK HĐZMETLERĐ SEKTÖR RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ MÜTEAHHĐTLĐK HĐZMETLERĐ SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ MÜTEAHHĐTLĐK HĐZMETLERĐ SEKTÖR RAPORU MART

2 ĐÇĐNDEKĐLER I. ÜLKE EKONOMĐSĐNĐN GENEL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1. Genel Ekonomik Durum 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari Đlişkiler II. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ 1.Đhale Usul ve Prosedürleri 2. Đşçi temini ve ilgili mevzuat uygulamaları 3. Faydalı Adresler 4. Sektörün Dış Ticaret Đlişkileri ve Dışa Açıklığı - Kuveyt Đthalat Rakamları (2006) - Yapı ve Đnşaat Malzemeleri Đle Đlişkili Fasıllarda Kuveyt Đlgili Fasıllar Đtibariyle Kuveyt e Đhracatımız III. YAKIN DÖNEMDE SEKTÖRDE GÜNDEME GELEN PROJELER IV. GÖRÜŞ VE ÖNERĐLER EKLER : 1. Kuveyt Müteahhitlik Firmaları KAYNAKÇA: 2

3 I. ÜLKE EKONOMĐSĐNĐN GENEL DEĞERLENDĐRMESĐ GENEL BĐLGĐLER TABLOSU RESMĐ ADI Kuveyt Devleti BAŞKENTĐ Kuveyt BAĞIMSIZLIK TARĐHĐ 19 Haziran 1961 (Đngiltere den) DEVLET BAŞKANI Amir SABAH al-ahmad al-jabir al-sabah (29 Ocak 2006 dan beri) HÜKÜMET BAŞKANI NASIR al-muhammad al-ahmad al-sabah ANAYASAL SĐSTEM Anayasal Emirlik NÜFUS (2009) YÜZÖLÇÜMÜ 17,818 km2 RESMĐ DĐL Arapça (resmi), Đngilizce DĐN Müslüman %85 (Sünni %70, Şii %30), Diğerleri %15 (Hristiyan, Hindu, Parsi) ETNĐK YAPI Kuveytli Arap %45, Diğer Araplar %35, Güney Asyalı %9, Đranlı %4, Diğer %7 ÜYESĐ OLDUĞU ULUSLARARASI ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, BDEAC, CAEU, FAO, G- KURULUŞLAR 77, GCC, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (imzacı), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO ITU, ITUC,LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNWTO,UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO 3

4 GENEL EKONOMĐK GÖSTERGELER GSYĐH (SGP) DÜNYA SIRALAMASI Milyar Dolar (2009) 58. Sırada KĐŞĐ BAŞINA GSYĐH Dolar (2009) GSYĐH BÜYÜME HIZI % (2009) ĐHRACAT - DÜNYA SIRALAMASI Milyar Dolar 44. Sırada ĐTHALAT - DÜNYA SIRALAMASI 20.8 Milyar Dolar 66. Sırada ENFLASYON 4.65 % (2009) ĐŞSĐZLĐK %2.2 (2004 tahmini) DÜNYA BANKASI ĐŞ YAPMA KOLAYLIĞI 61. Sırada (2010) SIRALAMASI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN NÜFUS - DIŞ BORÇ milyar dolar (2005 tahmini) Kuveyt Dinarı (KD) 1 ABD Doları = KD (1 PARA BĐRĐMĐ VE PARĐTESĐ Nisan 2010) GSMH NĐN SEKTÖREL DAĞILIMI Tarım %0,3; Sanayi %52,2; Hizmetler %47,5 (2008 tahmini) ĐŞGÜCÜNÜN SEKTÖREL DAĞILIMI - DOĞAL KAYNAKLAR Petrol, balık, karides, doğal gaz BAŞLICA SANAYĐ DALLARI Petrol, petrokimya, çimento, gemi inşası ve onarımı, deniz suyu arıtma, gıda işleme, inşaat malzemeleri BAŞLICA TARIMSAL ÜRETĐM Balık; tarımsal üretim yok denecek kadar az. COĞRAFĐ VERĐLER YÜZÖLÇÜMÜ km² KIYI UZUNLUĞU 499 km KOMŞU ÜLKELERLE SINIRLARI Irak 240 km, Suudi Arabistan 222 km TOPRAĞIN KULLANIMI Ekilebilir alan %0.84; Mera %0.17; Diğer %98.99 (2005) SULANAN ARAZĐ 130 km² (2003) DEMOGRAFĐK VERĐLER (2009 tahmini) NÜFUS (30 Haziran 2008) NÜFUS ARTIŞ HIZI % 3.55 NÜFUS YAPISI 0-14 yaş: %26.4; yaş: %70.7; 65 yaş ve üstü % 2.9 ORTALAMA YAŞAM SÜRESĐ KADIN ERKEK ULAŞTIRMA VE TELEKOMÜNĐKASYON DEMĐRYOLLARI - KARAYOLLARI 5,749 km (4,887 km asfalt, 862 km asfalt kaplanmamış-2004) LĐMANLAR Ash Shu'aybah, Ash Shuwaykh, Az Zawr (Mina' Sa'ud), Mina' 'Abd Allah, Mina' al Ahmadi BORU HATLARI Gaz 269 km; Petrol 540 km; Rafine Ürünler 57 km (2008) 4

5 ENERJĐ ÜRETĐMĐ ELEKTRĐK ÜRETĐMĐ milyar kw saat (2006 tahmini) KANITLANMIŞ PETROL 104 milyar varil (1 Ocak 2008) REZERVLERĐ KANITLANMIŞ DOĞAL GAZ trilyon m³ (1 Ocak 2008) REZERVLERĐ GÜNLÜK PETROL ÜRETĐMĐ 2,6 Milyon Varil / Günlük ( ) GÜNLÜK DOĞALGAZ ÜRETĐMĐ 12.5 milyar m³ (2006 tahmini) DIŞ TĐCARET Yıllar Petrol Đhracatı Petrol Dışı Đhracat Toplam Đhracat (milyon KD) Dış Ticaret Dengesi Petrol Dışı Đhracat Yıllar (milyon KD) Gübre Etilen Üretimi Ürünler Diğer Re-Export Toplam , KUVEYT DIŞ TĐCARETĐNDE BAŞLICA ÜRÜN VE ÜLKELER Đhracatında Başlıca Mallar Đthalatında Başlıca Mallar Đhracatında Başlıca Ülkeler Petrol ve Rafine Ürünler, Gübre Gıda, Đnşaat Malzemeleri, Taşıt Parçaları, Giyim Eşyası Japonya %20.9, Güney Kore %15, %9.8, ABD %10.2, Singapur %9, Çin %6.6, Hollanda %4.2 (2008) Đthalatında Başlıca Ülkeler ABD %11.5, Japonya %8.9, Almanya %7.9, Çin %7.1, S.Arabistan %6.5, Đtalya %4.6, Hindistan %4.2, Birleşik Krallık %4.1 (2008) 5

6 1. Genel Ekonomik Durum Kuveyt ekonomisi petrol fiyatlarındaki son dönemde gözlenen artışlar ve bundan kaynaklanan bütçe gelirlerindeki yükseliş nedeniyle büyük bir güven ve iyimserlik içerisindedir. Petrol fiyatlarında iki yıldır rekor düzeyde artış yaşanması ve petrol üretimindeki artış, Kuveyt e önemli ölçüde likidite sağlamış, bu da ülkenin 1990 da yaşanan Irak işgalinden bu tarafa görülmeyen ölçüde yeniden bir inşa ve yapılanma dönemine girmesine imkan vermiştir. Bu durum istihdamın son on yılın en yüksek rakamlarına ulaşmasına ve zaten yüksek olan tüketim harcamalarının artmasına da yol açmıştır. Özel sektör hem tüketim harcamalarındaki artıştan, hem de kamu alım ve ihalelerindeki artıştan büyük ölçüde yararlanmıştır. Bölgede genel güven ve istikrar ortamının sürmesi ve ülkedeki liberalizasyon ve reformların devamı halinde, bütün göstergeler bu olumlu gidişin devam edeceği yönündedir. Kuveyt in Irak a gerçekleştirilen sevkiyatlarda önemli bir rol üstlenmesi ve Amerikan ordusu tarafından açılan ihalelerin büyük bir kısmını Kuveytli firmaların alması da ekonomik büyümede etkin olan faktörlerden olmuştur. Kuveyt ekonomisindeki yüksek petrol fiyatları ve petrol ihracat rakamlarından kaynaklanan ekonomik canlanma ve büyüme devam etmiş, 2008 yılında petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle şu ana kadar elde edilen en fazla petrol gelirinin sağlandığı yıl olmuştur yılı Gayri Safi Yurtiçi Hâsılasının 114,8 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak ortaya çıkan ekonomik kriz ve petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüş 2009 yılı için Kuveyt gelirlerinin azalmasına yol açmış ve 2009 Petrol gelirleri 46 Milyar Dolar seviyesine düşmüştür. Kuveyt Meclisinden geçen 2009/2010 bütçesinde 13,8 milyar dolarlık açık öngörülmüş, ancak bütçe 19,8 milyar dolar fazla vermiştir. 2010/2011 bütçesi ile ilgili yapılan açıklamalarda 7.4 milyar dinar açık öngörüldüğü belirtilmiştir. Kuveyt gelirlerinin %90 dan fazlasının petrol satışından elde edildiği göz önüne alındığında gelirdeki düşüş aşikar olmakla birlikte 2009 bütçe hesaplamalarında petrolün varilinin 35 dolar ve 2010 bütçe hesaplamalarında da 43 dolar seviyesinde hesaplandığı dikkate alındığında ve petrol fiyatları seyri de hesaba katıldığında bütçede beklenen düzeyde bir açık olmayacağı muhtemeldir. (4 Nisan 2010 itibariyle petrolün varili 85 dolar düzeyindedir.) 2008 yılı son çeyreğinde petrol gelirleri milyar KD iken, 2009 son çeyreğinde milyar KD olarak gerçekleşmiştir. Kuveyt in ihracat rakamları 2006 yılında 56 milyar Dolar, 2007 de 61,2 milyar Dolar, 2008 de 80,5 milyar Dolarken 2009 da 49,8 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar içerisinde petrol ihracatının payı çok büyüktür. Örnek olarak, 2006 yılında petrol ihracatının genel ihracat içerisindeki payı 53.1 milyar Dolar iken, 2007 de 57,8 milyar Dolara, 2008 de 76,5 milyar Dolara ve 2009 da 46,1 milyar Dolara ulaşmıştır. Petrol dışı ihracat rakamının, toplam ihracat içindeki yerinin çok düşük olduğu görülmektedir. Ancak Dünya petrol piyasasında yaşanan derin fiyat düşüşü ile birlikte 2009 yılında elde edilen petrol gelirlerinde yaklaşık %57 lik bir azalmaya meydana gelmiştir. 6

7 Kuveyt in ithalat rakamları ise 2006 yılında 17,2 milyar Dolar, 2007 de 20,8 milyar Dolar, 2008 de 23 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş ve 2009 da ise 17,7 milyar Dolar a düşmüştür. Đthalat içerisinde ağırlığın tüketim malları (%49.5) ve ara mallar (%35.6) arasında paylaşıldığı bunları yatırım mallarının (%14,9) izlediği görülmektedir. Kuveyt 2008 yılında ithalatını en çok %11,5 ile ABD, %8,9 ile Japonya, %7,9 ile Almanya, %7,1 ile Çin, %6,8 ile Suudi Arabistan, %6,5,le Güney Kore, %4,6 ile Đtalya, %4,2 ile Hindistan ve %4,1 ile Birleşik Krallık tan yapmıştır (2008 yılı verileri). Petrol gelirleri nedeniyle göreceli olarak yüksek ihraç rakamına ulaşan Kuveyt neredeyse sürekli yüksek ticaret fazlası vermektedir. Ülke 2003 yılında 8.3 milyar Dolar, 2004 te 19.3 milyar Dolar, 2005 de 31.6 milyar Dolar ve 2006 yılında 39.6 milyar Dolar ticaret fazlası vermiştir. Dış ticaret fazlası, 2007 yılında 41.8 milyar, 2008 yılında 57,4 milyar Dolar ve 2009 yılında da önceki yıllara göre düşüşle 32 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir yılı toplam ithalatı 17.7 milyar dolar olan Kuveyt e ihracatımız aynı yıl 221 milyon dolar, bu ülkeden ithalatımız da 90,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken; 2008 yılı toplam ithalatı 22,9 milyar dolar olan Kuveyt e ihracatımız 492,9 milyon dolar, ithalatımız ise 80.6 milyon dolar olmuştur yılı toplam ithalatı 17.7 milyar dolar olarak gerçekleşen Kuveyt e ihracatımız 211 milyon dolar, ithalatımız ise 184 milyon dolar olmuştur. Bu rakamlardaki azalış ve yükselişte; 2008 yılında 250 milyon dolardan fazla demir çelik ürünü satan bir firmamızın 2009 yılı içerisinde aynı üründen hiç ihracatta bulunmaması ile, daha önce Kuveyt ten ithalatı söz konusu olmayan yaklaşık 97 milyon dolarlık jet yakıtı ithalatının gerçekleşmiş olması önemli etkenlerdir. 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari Đlişkiler TÜRKĐYE (1000 Dolar) Đhracat ithalat Denge Ticaret Hacmi * *Ocak ayı Ülkemiz ile Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geçmiş yıllar itibariyle seyrine baktığımızda Kuveyt geleneksel olarak ticaret fazlası verdiğimiz bir ülkedir. Đki ülke arasındaki 7

8 ticaret hacmi 1987 yılında 248 milyon $ ı bizim ihracatımız olmak üzere, 322 milyon $ ile zirveye çıkmış, ancak bu tarihten sonra her iki ülkenin de ihracat ve ithalatlarının sürekli artmasına karşılık, hem Kuveyt in Irak tarafından işgale uğraması, hem de akabinde Irak ın Amerikan işgaline maruz kalmasınadan kaynaklanan bölgedeki istikrarsızlık, genel olarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini, özel olarak da ülkemizin Kuveyt e olan ihracatını olumsuz etkilemiştir. Bu noktada iki ülke arasındaki en kısa güzergah olan Irak geçişinin Kuveyt tarafınca Abdali sınır kapısının Türk kamyonlarının geçişine kapalı tutulması sebebiyle engellenmesi ve Kuveyt pazarına ülkemiz ihracatçılarının pek fazla ilgi göstermemesi, bu ülkeye ihracatımızın beklenenin altında kalmasına yol açtığı söylenebilir. Söz konusu sınır kapısının bilahare açılmış olmasına karşın Irak yolunun güvenlik açısından taşıdığı riskler nedeniyle Kuveyt te yapılan sevkiyatlarda kullanılmamaktadır yılından itibaren ihracatımız tekrar yükseliş trendine girmiş 2008 yılı itibariyle de zirveye çıkmıştır yılında; 493 milyon dolar ihracat, 80 milyon dolarlık ithalat rakamları gerçekleşmiştir. Söz konsu dönemde 307 milyon dolar tutarındaki demir çelik satışımız ihracat artışında önemli yer tutmuştur yılında ise ihracatımı 211 milyon dolar, ithalatımız ise 184 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Đhracatımızda görülen keskin düşüşte 2008 yılında tek başına 250 milyon dolardan fazla ihracat yapan bir firmamızın 2009 yılında Kuveyt e hiç ihracat gerçekleştirmemiş olması en önemli etkendir. Đthalatımızda ortaya çıkan artıştaki en önemli husus ise; daha önceki yıllarda olmayan ama, 2009 yılında 96 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen jet yakıtı ithalatıdır yılı içerisinde Kuveyt e olan ihracatımız, %57 azalarak 211 milyon seviyelerinde, ithalatımızda %128 artarak 184 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ticaret hacmindeki daralmada %31 olarak, 395 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle ihtacatımız gıda maddeleri 45 milyon dolar, demir çelik 53 milyon dolar, kimyasallar 7 milyon dolar, diğer yarı mamüller 32 milyon dolar, makina ve ulaşım araçları 19 milyon dolar, dokumacılık ürünleri 18 milyon dolar, hazır giyim 11 milyon dolar düzeyinde gerçekleşemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Kuveyt Devleti arasında ilk anlaşma Eşya ve Yolcuların Transit Nakliyatına ve Đki Ülke Arasındaki Nakliyata Mütedair Anlaşma olarak 8 Haziran 1970 tarihinde Kuveyt te imzalanmış olup, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, tarihinde imzalanmış olan Ekonomik, Sınai, Teknik Đşbirliği Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir.(söz konusu anlaşmanın yerine yürürlüğe girmesi amacıyla Ekonomik ve Teknik Đşbirliği Anlaşması 30 Mart 2008 tarihinde imzalanmış, ancak henüz karşılıklı olarak yürürlüğe girmemiştir). 80 li yıllarda çok olumlu bir seyir izleyen ticari ve ekonomik ilişkiler, bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle gerilemeye maruz kalmıştır. Halen Irak taki fiili durum, ülkemizin Kuveyt pazarına olan coğrafi yakınlık avantajını tam kullanamamasına yol açmaktadır. Bununla birlikte Kuveyt in Irak a komşu oluşu ve özellikle Güney Irak a yönelik bir geçiş noktası konumunda olması nedeniyle, Irak a yönelik ticaret üzerinde önemli bir paya sahip olmasının 8

9 Türk ve Kuveytli firmalar açısından fırsatlar oluşturabileceği düşünülmektedir. Kuveyt in savaş süresince ABD ve koalisyon güçlerine sağladığı destek ve lojistik imkanlar, bölgede bulunan ABD ordusunun açmış olduğu pek çok ihalenin Kuveytli firmalar tarafından üstlenilmesine ve Irak taki ABD ve koalisyon güçlerinin ihtiyaçlarının Kuveytli firmalar aracılığıyla temin edimesine imkan sağlamıştır. Kuveyt in Irak ile ilişkilerini geliştirmek ve bu ülkenin yeniden inşasından daha fazla pay almak istemesi, Irak ı bir yatırım noktası olarak görmesi, Kuveytlilerin Irak ta doğrudan veya Iraklılar ile birlikte faaliyet göstermelerini sağlamıştır. Halen Kuveytli firmalar Irak a yönelik faaliyetler içerisinde önemli bir paya sahiptir. Özellikle bölgedeki ABD ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kapsamdaki taşımacılık faaliyetleri ile Irak ın resmi kurum ve kuruluşlarına yönelik faaliyetlerden oluşan işlerden Kuveytli firmaların almış olduğu pay oldukça yüksektir. Irak ın akaryakıt ihtiyacının karşılanması, ABD ordusunun temel ihtiyaçlarının karşılanması, yine ABD ordusu ve Irak ta askeri güç bulunduran koalisyon ülkeleri ordularının kamplarının kurulması, gıda ve temel ihtiyaçlarının karşılanması, bunların taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin temini, Irak taki cep telefonu hizmetlerinin sağlanması, bankacılık faaliyetleri, çeşitli müteahhitlik hizmetleri, Irak hükümeti tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında yer alınması Kuveytli firmaların bu kapsamda üstlendikleri işler arasında yer almıştır. Kuveytli firmalar Irak ta yatırım yapmak üzere çeşitli girişimlerde de bulunmaktadırlar. Yukarıda belirtilen telekomünikasyon ve bankacılık hizmetleri dışında Irak içerisinde taşımacılık ve depoculuk, inşaat, turizm, sanayi gibi alanlarda yatırım yapmak üzere firmalar kurulmuş ve bu amaçla fonlar oluşturulmuştur. Firmalarımızın Kuveyt in yanı sıra Irak konusunda da Kuveytli firmalarla işbirliğini geliştirmelerinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Kuveyt müteahhitlik sektörü açısından iki ülke arasındaki gelişmelere bakıldığında, müteaahitlik firmalarımızın yurtdışı performansına paralel bir gelişmenin Kuveyt te gerçekleştirilemediği müşahade edilmektedir. 11 Eylül de gerçekleşen saldırılar sonrasında ortaya çıkan yeni durum ve Irak savaşının sona ermesi ile sürekli ertelenen belli başlı projeler ve yeni yatırımların tekrar başlaması, Kuveyt müteahitlik piyasınını olumlu etkilemiştir. Çeşitli konut ve yerleşim projeleri, sağlık, eğitim, enerji, su, ulaşım, çevre alanlarında açıklanan yeni projelerin yanısıra petrol sektörünün üretim kapasitesinin ve işlenmiş petrol üretiminin artırılmasına yönelik petrokimya ve rafineri projelerini kapsayan yatırımlar gündeme gelmiştir yılında iki firmamızın üstlendikleri işleri tamamlayamadan ülkedeki faaliyetlerini sona erdirmeleri sonrasındaki 5 yıl süresince herhangi bir iş üstlenilememiştir. Bilahare üstlenilen işlerden bir kısmına başlanılmamış, diğer bir kısmı ise tamamlanamamıştır. TEKFEN Đnşaat ve Tesisat A.Ş. petrol ihraç tesisleri kapasite artırımı tesisleri, YENIGUN-ACK Joint Venture Subiya-Mutla High arasında boru hattı ve kablo kanalı inşası tamamlanması ve bakımı işini ve Atilla Makine Montaj Đzolasyon Taahhüt Đnşaat Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti üre formaldehit tesisi kurma işini 2006 yılı son çeyreği itibariyle tamamlamışlardır. Kuveyt te halen Metaleks Đnşaat San. ve Tic. A.Ş. firması faaliyet göstermekte olup, Kuwait Oil Company den almış olduğu 29 Milyon KD tutarındaki boru hattı döşeme projesini 9

10 tamamlamış olup, ek işleri bitirme aşamasındadır. Büyük çaplı projerleden olan Kuveyt Uluslararası havaalanı projesi için TAV Kuveytli Mohammed Abdulmohsin al-kharafi & Sons General Trading & Contracting firması ile Yüksel Đnşaat da Green Line General Contracting Company firması ile ihaleye teklif vermişlerdir. Ayrıca, KOC nin açtığı hampetrol boru hattı ihalesinde, ihale için yeterli görülen firmalar arasında 2 Türk firması sayılmıştır ( National Petroleum Construction Company, Turkey; Tekfen Construction and Installation Co. Turkey). Kuveyt e ihracatımızın arttırılmasında ve işadamlarımızın bu ülkeye yönelik ilgilerinin tekrar canlandırılmasında fuarların büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Đstanbul Ticaret Odası (ĐTO) tarafından, Kuveyt Birinci Türk Ürünleri Sergisi 4 7 Mayıs 2008 tarihlerinde Kuveyt Uluslararası Fuar alanında gerçekleştirilmiştir Mart 2009 de Machinex 1. Türk Makina ve Ekipmanları Fuarı düzenlenmiştir Ekim 2009 tarihleri arasında Kuveyt te düzenlenen Building and Construction 2009 yapı ve inşaat malzemeleri fuarına Türkel Fuarcılık organizatörlüğünde 18 firmamız iştirak etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL ün 2009 Aralık ayında Kuveyt te gerçekleştirdikleri resmi ziyaret esnasında kendilerine işadamlarından oluşan heyet eşlik etmişlerdir. Ziyaret esnasında Kuveyt te önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projelerde yer alması konusunda Kuveytli yetkililer ile karşılıklı olarak niyet belirtilmiştir. 8-9 Nisan 2009 tarihlerinde T.C. Başbakanlık Yatırım ve Destek ve Tanıtım ajansı ile NBK (National Bank of Kuwait ) işbirliğinde Türkiyeden belli sayıda inşaat şirketlerimizin katılımı ile Kuveyt hakkında bilgilendirme yapılmış, Kuveytli firmalar ile ikili görüşme imkanları sağlanmıştır. Ayrıca, bazı firmalarımızın mega projeler olarak gündeme gelen çeşitli konulardaki projeler için önyeterlik sürecine ilişkin çalışmalarını devam ettirdikleri bilinmektedir. II. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ 1. Đhale Usul ve Prosedürleri Kuveyt te firmaların önyeterliliklerini tespit etmeye, kamu ihalelerini yayımlamaya ve ihaleleri kazanan şirketleri belirlemeye, Bakanlar Kuruluna bağlı olarak çalışan müstakil bir kamu kurumu olan Merkezi Đhale Komisyonu (Central Tender Committee CTC) yetkilidir. CTC tarafından gerçekleştirilen ihale prosedürleri 37/1964 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Kamu kurumları, 81/1977 sayılı kanun kapsamında değeri KD yi aşmayan ürünleri doğrudan ithal edebilirler veya işleri ihale edebilirler. Ancak aynı ürünü veya işi kapsayan bu tür alımlar aynı ay içerisinde bir defadan fazla yapılamamaktadır. CTC Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile iki yıllığına atanan altı üyeden oluşur. Üyeler aynı göreve tekrar atanabilmekte olup, üye dağılımı Maliye Bakanlığı, Mevzuat ve Hukuki Đşler Departmanı, Planlama Bakanlığı, ihale açmasına izin verilen ilgili kamu kuruluşu ve ihale sürecini denetleyecek kamu biriminden birer üye şeklinde gerçekleşmektedir. CTC doğrudan Bakanlar Kuruluna bağlı olarak, ilgili tüm kamu kurumları adına ancak onlardan bağımsız olarak 10

11 faaliyet göstermektedir. Sınırlı sayıda kamu kurumu (Kuveyt Havayolları, Kuveyt Üniversitesi ve Kuveyt Liman Đdaresi) CTC denetimi dışındadır. Yine Savunma ve Đçişleri Bakanlıkları ile Güvenlik birimleri CTC den bağımsız olarak kendi ihalelerini düzenleyebilmektedirler. Mamafih bu ihaleler de CTC ihaleleri ile aynı prosedüre tabi olup, ihale ilanları, önyeterlilik daveti, ihale öncesi görüşmeler, şartnamede gerçekleşen değişiklikler gibi kamu alımlarına ilişkin bütün faaliyetler Kuveyt Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır. Her ne kadar ihaleyi talep eden kamu kuruluşu, ihaleye ilişkin teknik şartnameyi ve aranacak diğer koşulları tayin etse de, CTC önyeterliliği alacak firmaları gözden geçirir ve teklifleri teknik olarak değerlendirir. Danışmanlık işlerine ilişkin ihaleler CTC görev alanına girmemektedir. Danışmanlık alımı ile ilgili davetler, Planlama Bakanlığı Danışmanlık Seçim Komitesi (Consultants Selection Committee at the Ministry of Planning) tarafından Planlama Bakanlığına kayıtlı olan firmalara yapılmaktadır. Herhangi bir kamu ihalesine girmek isteyen yabancı şirketler, mutlaka Kuveytli bir acente üzerinden kayıtlı olmalı ve önyeterliliklerini almış olmalıdırlar. Kuveytli acentalar da Kuveyt Sanayi ve Ticaret Odası ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına kayıtlı olmalı, ayrıca onaylanmış bir müteahhit veya tedarikçi olamalıdırlar. Önyeterlilik için, ilgili yabancı şirketin Kuveytli acentası tarafından CTC ye bu şirketin yeterliliğine ilişkin bir takım dokümanlar sunulması gerekmektedir. CTC bu çerçevede kendi onayından geçen firma listesini, firmaların teknik kapasitelerini, mali güçlerini ve geçmişte benzer projeler konusundaki tecrübelerini değerlendirmek üzere ilgili bakanlık veya bakanlıklara gönderir. Değerlendirmeyi müteakip ilgili Bakanlık veya kurum, CTC ye önyeterliliği almış firmaların kısa listesini bildirir. CTC bazı firmaların hatalı olarak dışarda bırakılmış olduğunu düşünürse bunları kendi insiyatifiyle listeye ekleyebilmektedir. Uluslararası bir firmanın her bir ihale başvurusunda tekrar önyeterlilik gerekebilmektedir. Bakanlıkların daha önce temin ettikleri bir hizmete veya ürüne çok benzeyen bir ürün veya hizmet ihtiyacı tekerrür ederse, daha önceden bu hizmeti veya ürünü temin etmiş olan belirli firmalardan, tekrar aynı hizmet veya ürün talep edilebilir. Bazı durumlarda Bakanlıklar firmaların otomatik olarak önyeterliliği haiz olduklarını açıklayabilmekte ve sadece bu firmalar ihaleye davet edilebilmektedir. Nadiren olağanüstülük veya zorluk içeren bir işi yapma konusunda belirli bir firmanın kabiliyeti varsa veya ürününe ihtiyaç duyuluyorsa, acentası olmasa da bu firmadan ihaleye teklif vermesi talep edilebilmektedir. Kamu işleri projeleri yerel müteahhitler tarafından yapılabilecek olanlar ve uluslararası müteahhitlik firmalarına açık olanlar olarak tasnif edilmektedir. CTC yerel müteahhitleri geçmişteki performanslarına, iş tecrübelerine, teknik ve mali yeterliliklerine göre dört kategoriye ayırmaktadır. Bu kategoriler yabancı firmalara uygulanmamaktadır. 1. Kategori firmalar: Üst düzey mühendislik gerektiren büyük çaplı müteahhitlik projelerini gerçekleştirebilecek firmalardır. Bu firmalar başlangıç tahmini bedeli KD altında olan ihalelere giremezler. Bu kategorideki firmalar için üst limit bulunmamaktadır. 11

12 2. Kategori firmalar: Teknik ve mali kabiliyetleri olan firmalardır. Değeri 1 milyon KD yi aşmayan ihalelere katılabilirler. Ancak bu firmalar aynı anda toplam değeri 1 milyon KD üzerinde olan birden çok işi yürütemezler. 3. Kategori firmalar: Aynı anda almış oldukları işlerin toplam değerinin KD yi aşmaması şartıyla ihalelere katılabilirler. 4. Kategori firmalar: Aynı anda almış oldukları işlerin toplam değerinin KD yi aşmaması şartıyla ihalelere katılabilirler. CTC tarafından veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen bütün ihale ilanları haftada bir defa her pazar günü yayımlanan Kuveyt Resmi Gazetesi (Al Kuwait Al Youm) nde yer almaktadır. Söz konusu ihale ilanlarının Đngilizce tercümeleri güncel olarak Müsteşarlığımız web sayfasında da yer almaktadır. Đhale dokümanlarını temin edebilmek için Arapça yazılmış bir mektup ile birlikte çek olarak ödenecek bir ücret vermek gerekmektedir. Dokümanlar sadece Resmi Gazete ilanında belirtilen yerde ve tarihde temin edilebilmektedir. Đhale dokümanları için belirlenen ücret, ihale bedeli için tahmin edilen rakama göre değişebilmektedir. Đhale tekliflerinin yine ilanda belirtilen usul ve yer çerçevesinde son başvuru tarihine uygun olarak CTC ye takdim edilmesi gerekmektedir. Đhale teklifi ihale dokümanlarında belirtilen şartlara kesinlikle uygun olmalıdır. Teklifle beraber diğer destekleyici belge ve dokümanlar ile ihale dokümanlarının satın alındığını gösteren orjinal makbuzlar takdim edilmelidir. Bu süreçte oldukça basit görülebilecek uygunsuzluk veya eksiklikler dahi, hukuki açıdan ihaleyi kaybetmeyi netice verebilmektedir. Büyük çaplı projelerin finansmanı hükümet tarafından karşılanmaktadır. Son yıllarda Đhracat Kredi Ajansları tarafından sağlanan kredi imkanları ve yap-işlet-devret gibi yeni finansman yöntemleri de denenmektedir. Hem ihaleyi talep eden kamu kurumlarında, hem de CTC bünyesinde onaylanmış tedarikçi listeleri bulunmaktadır. Listede yer almak için Kuveytli bir tüccar olma şartı vardır. Kayıt başvuruları genellikle ihaleyi talep eden kamu kurumuna yapılmaktadır. Bazı durumlarda ihale dokümanlarını satın alan firmalar ihale öncesi görüşmeye çağrılmaktadırlar. Bazı durumlarda bu görüşmelere katılmak zorunlu olup, aksi takdirde katılmayan firmalar ihale sürecinden dışlanmaktadırlar. Đhale dokümanları yayımlandıktan sonra veya öngörüşme sonrasında ihale şartları veya kapsamı değişebilmektedir. Bu durumda CTC resmi bir değişiklik zeyli yayımlamakta ve bu zeyl Kuveyt Resmi Gazetesinde yer almaktadır. Đhale teklifi ancak orjinal ihale dokümanları üzerinde yapılabilmekte, bu dokümanlar üzerinde silinti ve kazıntıya müsaade edilmemektedir. Aynı firma için alternatif tekliflere imkan sağlanması durumunda, bu teklif için ayrı bir ihale dokümanı satın alınmalı ve alternatif teklif olduğu belirtilerek onun üzeri doldurulmalıdır. Tekliflerin genellikle Kuveyt Dinarı cinsinden ve nakit tek bir rakam olarak verilmesi istenmektedir. Bakım tarzı ihalelerde birim fiyatlama da geçerli olabilmektedir. 12

13 Đhale teklifleri belirlenen teknik şartnameye uygunluk ve fiyat açısından değerlendirilmektedir. CTC teklifleri değerlendirirken, güncel ulusal ve uluslararası piyasa fiyatlarını takip etmekte ve kararlarını çoğunluk oyuyla almaktadır. CTC ve diğer ihale komisyonlarının ihaleyi en düşük teklifi veren firmaya vermeleri gerekmekle birlikte, bazı istisnalara izin verilmektedir. Bir firmanın suni olarak çok düşük fiyat verdiği ve işi gerekli standartlarda bitiremeyeceği kanaati oluşursa, ilgili kamu kuruluşu en düşük fiyatı teklif etmeyen bir firmayı da tavsiye edebilir. Bazı durumlarda Bakanlık teknik nedenlerle haklı olarak yüksek fiyat teklif eden firmayı seçmeyi gerekçelendirebileceğini değerlendirirse, yüksek teklif veren firmayı da tavsiye edebilir. Mal alımlarına ilişkin ihalelerde, yerel olarak üretilmiş ürünler ithal edilmiş benzer ürünlere karşı %10 fiyat avantajına sahiptir. Yani bu ürünler diğer şartlar eşitken %10 daha pahalı fiyat teklif etseler dahi tercih edilmektedirler. Söz konusu avantaj KĐK ülkelerinde üretilen ürünler için %5 olarak uygulanmaktadır. Ancak ihalede rakip bir Kuveytli ürün bulunmuyorsa, KĐK ülkesi ürünü de %10 luk avantajdan yararlandırılmaktadır. Yerel müteahhitlik firmalarına veya hizmet firmalarına herhangi bir fiyat avantajı sağlanmamaktadır. Teklifle beraber bir Kuveyt bankası üzerinden Arapça olarak düzenlenmiş, teklif bedelinin %2,5 ile %5 i arasında değişen oranda, en az 90 gün geçerli ve gayrı kabili rücu başlangıç teminat mektubu verilmesi gerekmektedir. Đhaleyi kazandığı halde sözleşmeyi imzalamayan firma teminat mektubunu kaybedebilmektedir. Đhalede başarısız olan firmaların teminat mektupları iade edilir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, ihaleyi kazanan firmanın başlangıç teminat mektubunu genellikle ihale bedelinin %10 u tutarında olan ve yine bir Kuveyt bankası üzerinden düzenlenmiş olan teslim garantisine ilişkin teminat mektubu ile değiştirmesi gerekmektedir. Müteahhit firmalara ihaleyi almalarını müteakip başlangıç masraflarını karşılayabilmeleri için toplam ihale bedelinin %10 u tutarında bir avans ödemesi yapılabilmektedir. Bu ödeme iş süresince hesaptan düşülmektedir. Bazı sözleşmeler Bakanlıklara ilk safhalarda iş tamamlandıkça yapılacak her bir parti ödemenin %10 luk kısmını ihtiyaten tutma imkanı verebilmektedir. Bakım süresi boyunca da bir miktar paranın alıkonulması uygulaması yaygındır. Bütün sözleşmeler işin gecikmesi, standardın altında bir kalite ortaya konması veya benzer hatalar durumunda cezai şartlar öngörmektedir. Đşin tamamlanmasının akabinde firmaya genellikle bir iş tamamlama belgesi verilir. Genellikle, sözleşmelere yapılan işin ve kullanılan malzemelerin performansını değerlendirmek için normal olarak bir yıllık bakım süresi şartı konulmaktadır. Bakım süresinin sonunda, Maliye Bakanlığından vergi borcu bulunmadığına ilişkin temin edilecek bir belgeye istinaden müteahhide, hem sorumluluğunu sona erdirecek, hem de bakiye alacağını tahsile imkan sağlayacak, nihai bir kabul belgesi verilmektedir. Yabancı firmalar, açılan uluslararası ihaleler dışında, Kuveyt Petrolleri (Kuwait Petroleum Cooperation-KPC) iştirakleri tarafından açılan ihalelere de katılabilmektedirler. KPC iştirakleri tarafından düzenlenen ihalelere katılacak firmalar proje konusu işin türüne göre iştiraklere kayıtlı firmalar (registered contractors) arasından seçilmekte veya diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen uluslararası ihalelerde olduğu gibi önyeterlilik ile tespit edilmektedir. Petrol sektöründe faaliyet gösteren diğer iki önemli kuruluş olan Wafra Joint Operations ve Al Khafji Joint Operations tarafından açılan ihalelerden bir bölümü yabancı firmaların 13

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KUVEYT ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Gülsevin ONUR Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ KUVEYT Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Ekonomik

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ YURTDIŞINDA TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM OLANAKLARI MISIR NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER TARIM SEKTÖRÜNE

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESİ

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESİ LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESİ Genel Bilgiler RESMİ ADI LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CEMAHİRİYESİ BAŞKENTİ Trablus DEVLET BAŞKANI Albay Muammar Abu Minyar Al - Kaddafi HÜKÜMET BAŞKANI Şükrü Ghamen

Detaylı

Türk - Türkmen İş Konseyi

Türk - Türkmen İş Konseyi Türk - Türkmen İş Konseyi TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ Mart 2012 Türkmenistan, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan bir Orta Asya Türk Cumhuriyetidir.

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ CEZAYİR ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Evren SUBAŞI Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ CEZAYİR Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

İRAN Ümit ATEŞAĞAOĞLU

İRAN Ümit ATEŞAĞAOĞLU İRAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Ümit ATEŞAĞAOĞLU Ankara - May, 2012 İRAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Yüzölçümü 1 648 195 km2 Yönetim Şekli Nüfusu Resmi Dili Din Başkent

Detaylı

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent BELARUS ÜLKE BÜLTENİ 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli Cumhuriyet Başkent Minsk Yüzölçümü 207.600 Km² Nüfusu 9 milyon 463 bin (Şubat 2012)

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ NİJERYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Birsen YILMAZ Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ BELÇİKA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal

Detaylı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her Yasal Uyarı : Kaynak gösterilmek kaydı ile alıntı yapılabilir. Dökümanın her hangi bir yöntemle çoğaltılması ve/veya basılı ya da elektronik her hangi bir ortamda dağıtımı yasaktır. ROMANYA 5 Üyesi Olduğu

Detaylı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı

IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Siyasi ve İdari Yapı IRAK Genel Bilgiler Coğrafi Konum Bir Ortadoğu (Ön Asya) ülkesi olan Irak, kuzeyden Türkiye, doğudan İran, güneydoğudan Basra Körfezi ve Kuveyt, güneyden Suudi Arabistan, batıdan da Ürdün ve Suriye ile

Detaylı

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince şubat 2013 COPYRIGHT 2013 SERKA ISBN: 978-605-63661-3-0 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı

Detaylı

SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ

SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ SUUDĠ ARABĠSTAN ÜLKE BÜLTENĠ KASIM 2011 GENEL BĠLGĠ Resmi Adı : Suudi Arabistan Krallığı Yönetim Biçimi : Krallık BaĢkenti : Riyad Devlet BaĢkanı : Kral Abdullah bin Abdül-Aziz el-suud Nüfusu : 27.9 milyon

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI MISIR ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Temmuz 2008 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MISIR HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Coğrafi Göstergeler.. 2 1.2. Demografik Göstergeler... 3 1.3.

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003)

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) Nüfus 15,0 milyon Dil Kazakça. Ayrıca yaygın olarak Rusça. Din Müslüman ( %47), Ortodoks ( %44), Protestan ( %2), diğer ( %7) GSYİH 30,8 milyar $

Detaylı

TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011

TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011 TÜRK ENDONEZYA İŞ KONSEYİ ENDONEZYA ÜLKE BÜLTENİ KASIM 2011 GENEL BİLGİ Resmi Adı Endonezya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi Cumhuriyet Resmi Dilleri Bahasa Endonezya (Resmi Dili) Bağımsızlık 17 Ağustos 1945

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Yücel AKOVA Ankara - March, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ GANA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

MAKEDONYA ÜLKE RAPORU

MAKEDONYA ÜLKE RAPORU MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Mevlüt Tuğrul GÖRGÜN Ankara - February, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ MAKEDONYA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ

RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi RUSYA FEDERASYONU MEDİKAL SEKTÖRÜ Hazırlayan Yusuf TÜRKOĞLU Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı Sanayi Dairesi Şubat 2009 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

IRAK IN EKONOMİK POTANSİYELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

IRAK IN EKONOMİK POTANSİYELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 4 IRAK IN EKONOMİK POTANSİYELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İktisadi Araştırmalar Bölümü Ocak 2015 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 IRAK TÜRKİYE SURİYE İRAN ÜRDÜN

Detaylı

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı