T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ MÜTEAHHĐTLĐK HĐZMETLERĐ SEKTÖR RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ MÜTEAHHĐTLĐK HĐZMETLERĐ SEKTÖR RAPORU"

Transkript

1 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ MÜTEAHHĐTLĐK HĐZMETLERĐ SEKTÖR RAPORU MART

2 ĐÇĐNDEKĐLER I. ÜLKE EKONOMĐSĐNĐN GENEL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1. Genel Ekonomik Durum 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari Đlişkiler II. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ 1.Đhale Usul ve Prosedürleri 2. Đşçi temini ve ilgili mevzuat uygulamaları 3. Faydalı Adresler 4. Sektörün Dış Ticaret Đlişkileri ve Dışa Açıklığı - Kuveyt Đthalat Rakamları (2006) - Yapı ve Đnşaat Malzemeleri Đle Đlişkili Fasıllarda Kuveyt Đlgili Fasıllar Đtibariyle Kuveyt e Đhracatımız III. YAKIN DÖNEMDE SEKTÖRDE GÜNDEME GELEN PROJELER IV. GÖRÜŞ VE ÖNERĐLER EKLER : 1. Kuveyt Müteahhitlik Firmaları KAYNAKÇA: 2

3 I. ÜLKE EKONOMĐSĐNĐN GENEL DEĞERLENDĐRMESĐ GENEL BĐLGĐLER TABLOSU RESMĐ ADI Kuveyt Devleti BAŞKENTĐ Kuveyt BAĞIMSIZLIK TARĐHĐ 19 Haziran 1961 (Đngiltere den) DEVLET BAŞKANI Amir SABAH al-ahmad al-jabir al-sabah (29 Ocak 2006 dan beri) HÜKÜMET BAŞKANI NASIR al-muhammad al-ahmad al-sabah ANAYASAL SĐSTEM Anayasal Emirlik NÜFUS (2009) YÜZÖLÇÜMÜ 17,818 km2 RESMĐ DĐL Arapça (resmi), Đngilizce DĐN Müslüman %85 (Sünni %70, Şii %30), Diğerleri %15 (Hristiyan, Hindu, Parsi) ETNĐK YAPI Kuveytli Arap %45, Diğer Araplar %35, Güney Asyalı %9, Đranlı %4, Diğer %7 ÜYESĐ OLDUĞU ULUSLARARASI ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, BDEAC, CAEU, FAO, G- KURULUŞLAR 77, GCC, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (imzacı), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO ITU, ITUC,LAS, MIGA, NAM, OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNWTO,UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO 3

4 GENEL EKONOMĐK GÖSTERGELER GSYĐH (SGP) DÜNYA SIRALAMASI Milyar Dolar (2009) 58. Sırada KĐŞĐ BAŞINA GSYĐH Dolar (2009) GSYĐH BÜYÜME HIZI % (2009) ĐHRACAT - DÜNYA SIRALAMASI Milyar Dolar 44. Sırada ĐTHALAT - DÜNYA SIRALAMASI 20.8 Milyar Dolar 66. Sırada ENFLASYON 4.65 % (2009) ĐŞSĐZLĐK %2.2 (2004 tahmini) DÜNYA BANKASI ĐŞ YAPMA KOLAYLIĞI 61. Sırada (2010) SIRALAMASI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN NÜFUS - DIŞ BORÇ milyar dolar (2005 tahmini) Kuveyt Dinarı (KD) 1 ABD Doları = KD (1 PARA BĐRĐMĐ VE PARĐTESĐ Nisan 2010) GSMH NĐN SEKTÖREL DAĞILIMI Tarım %0,3; Sanayi %52,2; Hizmetler %47,5 (2008 tahmini) ĐŞGÜCÜNÜN SEKTÖREL DAĞILIMI - DOĞAL KAYNAKLAR Petrol, balık, karides, doğal gaz BAŞLICA SANAYĐ DALLARI Petrol, petrokimya, çimento, gemi inşası ve onarımı, deniz suyu arıtma, gıda işleme, inşaat malzemeleri BAŞLICA TARIMSAL ÜRETĐM Balık; tarımsal üretim yok denecek kadar az. COĞRAFĐ VERĐLER YÜZÖLÇÜMÜ km² KIYI UZUNLUĞU 499 km KOMŞU ÜLKELERLE SINIRLARI Irak 240 km, Suudi Arabistan 222 km TOPRAĞIN KULLANIMI Ekilebilir alan %0.84; Mera %0.17; Diğer %98.99 (2005) SULANAN ARAZĐ 130 km² (2003) DEMOGRAFĐK VERĐLER (2009 tahmini) NÜFUS (30 Haziran 2008) NÜFUS ARTIŞ HIZI % 3.55 NÜFUS YAPISI 0-14 yaş: %26.4; yaş: %70.7; 65 yaş ve üstü % 2.9 ORTALAMA YAŞAM SÜRESĐ KADIN ERKEK ULAŞTIRMA VE TELEKOMÜNĐKASYON DEMĐRYOLLARI - KARAYOLLARI 5,749 km (4,887 km asfalt, 862 km asfalt kaplanmamış-2004) LĐMANLAR Ash Shu'aybah, Ash Shuwaykh, Az Zawr (Mina' Sa'ud), Mina' 'Abd Allah, Mina' al Ahmadi BORU HATLARI Gaz 269 km; Petrol 540 km; Rafine Ürünler 57 km (2008) 4

5 ENERJĐ ÜRETĐMĐ ELEKTRĐK ÜRETĐMĐ milyar kw saat (2006 tahmini) KANITLANMIŞ PETROL 104 milyar varil (1 Ocak 2008) REZERVLERĐ KANITLANMIŞ DOĞAL GAZ trilyon m³ (1 Ocak 2008) REZERVLERĐ GÜNLÜK PETROL ÜRETĐMĐ 2,6 Milyon Varil / Günlük ( ) GÜNLÜK DOĞALGAZ ÜRETĐMĐ 12.5 milyar m³ (2006 tahmini) DIŞ TĐCARET Yıllar Petrol Đhracatı Petrol Dışı Đhracat Toplam Đhracat (milyon KD) Dış Ticaret Dengesi Petrol Dışı Đhracat Yıllar (milyon KD) Gübre Etilen Üretimi Ürünler Diğer Re-Export Toplam , KUVEYT DIŞ TĐCARETĐNDE BAŞLICA ÜRÜN VE ÜLKELER Đhracatında Başlıca Mallar Đthalatında Başlıca Mallar Đhracatında Başlıca Ülkeler Petrol ve Rafine Ürünler, Gübre Gıda, Đnşaat Malzemeleri, Taşıt Parçaları, Giyim Eşyası Japonya %20.9, Güney Kore %15, %9.8, ABD %10.2, Singapur %9, Çin %6.6, Hollanda %4.2 (2008) Đthalatında Başlıca Ülkeler ABD %11.5, Japonya %8.9, Almanya %7.9, Çin %7.1, S.Arabistan %6.5, Đtalya %4.6, Hindistan %4.2, Birleşik Krallık %4.1 (2008) 5

6 1. Genel Ekonomik Durum Kuveyt ekonomisi petrol fiyatlarındaki son dönemde gözlenen artışlar ve bundan kaynaklanan bütçe gelirlerindeki yükseliş nedeniyle büyük bir güven ve iyimserlik içerisindedir. Petrol fiyatlarında iki yıldır rekor düzeyde artış yaşanması ve petrol üretimindeki artış, Kuveyt e önemli ölçüde likidite sağlamış, bu da ülkenin 1990 da yaşanan Irak işgalinden bu tarafa görülmeyen ölçüde yeniden bir inşa ve yapılanma dönemine girmesine imkan vermiştir. Bu durum istihdamın son on yılın en yüksek rakamlarına ulaşmasına ve zaten yüksek olan tüketim harcamalarının artmasına da yol açmıştır. Özel sektör hem tüketim harcamalarındaki artıştan, hem de kamu alım ve ihalelerindeki artıştan büyük ölçüde yararlanmıştır. Bölgede genel güven ve istikrar ortamının sürmesi ve ülkedeki liberalizasyon ve reformların devamı halinde, bütün göstergeler bu olumlu gidişin devam edeceği yönündedir. Kuveyt in Irak a gerçekleştirilen sevkiyatlarda önemli bir rol üstlenmesi ve Amerikan ordusu tarafından açılan ihalelerin büyük bir kısmını Kuveytli firmaların alması da ekonomik büyümede etkin olan faktörlerden olmuştur. Kuveyt ekonomisindeki yüksek petrol fiyatları ve petrol ihracat rakamlarından kaynaklanan ekonomik canlanma ve büyüme devam etmiş, 2008 yılında petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle şu ana kadar elde edilen en fazla petrol gelirinin sağlandığı yıl olmuştur yılı Gayri Safi Yurtiçi Hâsılasının 114,8 Milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak ortaya çıkan ekonomik kriz ve petrol fiyatlarında yaşanan ani düşüş 2009 yılı için Kuveyt gelirlerinin azalmasına yol açmış ve 2009 Petrol gelirleri 46 Milyar Dolar seviyesine düşmüştür. Kuveyt Meclisinden geçen 2009/2010 bütçesinde 13,8 milyar dolarlık açık öngörülmüş, ancak bütçe 19,8 milyar dolar fazla vermiştir. 2010/2011 bütçesi ile ilgili yapılan açıklamalarda 7.4 milyar dinar açık öngörüldüğü belirtilmiştir. Kuveyt gelirlerinin %90 dan fazlasının petrol satışından elde edildiği göz önüne alındığında gelirdeki düşüş aşikar olmakla birlikte 2009 bütçe hesaplamalarında petrolün varilinin 35 dolar ve 2010 bütçe hesaplamalarında da 43 dolar seviyesinde hesaplandığı dikkate alındığında ve petrol fiyatları seyri de hesaba katıldığında bütçede beklenen düzeyde bir açık olmayacağı muhtemeldir. (4 Nisan 2010 itibariyle petrolün varili 85 dolar düzeyindedir.) 2008 yılı son çeyreğinde petrol gelirleri milyar KD iken, 2009 son çeyreğinde milyar KD olarak gerçekleşmiştir. Kuveyt in ihracat rakamları 2006 yılında 56 milyar Dolar, 2007 de 61,2 milyar Dolar, 2008 de 80,5 milyar Dolarken 2009 da 49,8 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlar içerisinde petrol ihracatının payı çok büyüktür. Örnek olarak, 2006 yılında petrol ihracatının genel ihracat içerisindeki payı 53.1 milyar Dolar iken, 2007 de 57,8 milyar Dolara, 2008 de 76,5 milyar Dolara ve 2009 da 46,1 milyar Dolara ulaşmıştır. Petrol dışı ihracat rakamının, toplam ihracat içindeki yerinin çok düşük olduğu görülmektedir. Ancak Dünya petrol piyasasında yaşanan derin fiyat düşüşü ile birlikte 2009 yılında elde edilen petrol gelirlerinde yaklaşık %57 lik bir azalmaya meydana gelmiştir. 6

7 Kuveyt in ithalat rakamları ise 2006 yılında 17,2 milyar Dolar, 2007 de 20,8 milyar Dolar, 2008 de 23 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş ve 2009 da ise 17,7 milyar Dolar a düşmüştür. Đthalat içerisinde ağırlığın tüketim malları (%49.5) ve ara mallar (%35.6) arasında paylaşıldığı bunları yatırım mallarının (%14,9) izlediği görülmektedir. Kuveyt 2008 yılında ithalatını en çok %11,5 ile ABD, %8,9 ile Japonya, %7,9 ile Almanya, %7,1 ile Çin, %6,8 ile Suudi Arabistan, %6,5,le Güney Kore, %4,6 ile Đtalya, %4,2 ile Hindistan ve %4,1 ile Birleşik Krallık tan yapmıştır (2008 yılı verileri). Petrol gelirleri nedeniyle göreceli olarak yüksek ihraç rakamına ulaşan Kuveyt neredeyse sürekli yüksek ticaret fazlası vermektedir. Ülke 2003 yılında 8.3 milyar Dolar, 2004 te 19.3 milyar Dolar, 2005 de 31.6 milyar Dolar ve 2006 yılında 39.6 milyar Dolar ticaret fazlası vermiştir. Dış ticaret fazlası, 2007 yılında 41.8 milyar, 2008 yılında 57,4 milyar Dolar ve 2009 yılında da önceki yıllara göre düşüşle 32 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir yılı toplam ithalatı 17.7 milyar dolar olan Kuveyt e ihracatımız aynı yıl 221 milyon dolar, bu ülkeden ithalatımız da 90,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken; 2008 yılı toplam ithalatı 22,9 milyar dolar olan Kuveyt e ihracatımız 492,9 milyon dolar, ithalatımız ise 80.6 milyon dolar olmuştur yılı toplam ithalatı 17.7 milyar dolar olarak gerçekleşen Kuveyt e ihracatımız 211 milyon dolar, ithalatımız ise 184 milyon dolar olmuştur. Bu rakamlardaki azalış ve yükselişte; 2008 yılında 250 milyon dolardan fazla demir çelik ürünü satan bir firmamızın 2009 yılı içerisinde aynı üründen hiç ihracatta bulunmaması ile, daha önce Kuveyt ten ithalatı söz konusu olmayan yaklaşık 97 milyon dolarlık jet yakıtı ithalatının gerçekleşmiş olması önemli etkenlerdir. 2. Türkiye ile Ekonomik ve Ticari Đlişkiler TÜRKĐYE (1000 Dolar) Đhracat ithalat Denge Ticaret Hacmi * *Ocak ayı Ülkemiz ile Kuveyt arasındaki ticari ilişkilerin geçmiş yıllar itibariyle seyrine baktığımızda Kuveyt geleneksel olarak ticaret fazlası verdiğimiz bir ülkedir. Đki ülke arasındaki 7

8 ticaret hacmi 1987 yılında 248 milyon $ ı bizim ihracatımız olmak üzere, 322 milyon $ ile zirveye çıkmış, ancak bu tarihten sonra her iki ülkenin de ihracat ve ithalatlarının sürekli artmasına karşılık, hem Kuveyt in Irak tarafından işgale uğraması, hem de akabinde Irak ın Amerikan işgaline maruz kalmasınadan kaynaklanan bölgedeki istikrarsızlık, genel olarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini, özel olarak da ülkemizin Kuveyt e olan ihracatını olumsuz etkilemiştir. Bu noktada iki ülke arasındaki en kısa güzergah olan Irak geçişinin Kuveyt tarafınca Abdali sınır kapısının Türk kamyonlarının geçişine kapalı tutulması sebebiyle engellenmesi ve Kuveyt pazarına ülkemiz ihracatçılarının pek fazla ilgi göstermemesi, bu ülkeye ihracatımızın beklenenin altında kalmasına yol açtığı söylenebilir. Söz konusu sınır kapısının bilahare açılmış olmasına karşın Irak yolunun güvenlik açısından taşıdığı riskler nedeniyle Kuveyt te yapılan sevkiyatlarda kullanılmamaktadır yılından itibaren ihracatımız tekrar yükseliş trendine girmiş 2008 yılı itibariyle de zirveye çıkmıştır yılında; 493 milyon dolar ihracat, 80 milyon dolarlık ithalat rakamları gerçekleşmiştir. Söz konsu dönemde 307 milyon dolar tutarındaki demir çelik satışımız ihracat artışında önemli yer tutmuştur yılında ise ihracatımı 211 milyon dolar, ithalatımız ise 184 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Đhracatımızda görülen keskin düşüşte 2008 yılında tek başına 250 milyon dolardan fazla ihracat yapan bir firmamızın 2009 yılında Kuveyt e hiç ihracat gerçekleştirmemiş olması en önemli etkendir. Đthalatımızda ortaya çıkan artıştaki en önemli husus ise; daha önceki yıllarda olmayan ama, 2009 yılında 96 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen jet yakıtı ithalatıdır yılı içerisinde Kuveyt e olan ihracatımız, %57 azalarak 211 milyon seviyelerinde, ithalatımızda %128 artarak 184 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ticaret hacmindeki daralmada %31 olarak, 395 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir yılı itibariyle ihtacatımız gıda maddeleri 45 milyon dolar, demir çelik 53 milyon dolar, kimyasallar 7 milyon dolar, diğer yarı mamüller 32 milyon dolar, makina ve ulaşım araçları 19 milyon dolar, dokumacılık ürünleri 18 milyon dolar, hazır giyim 11 milyon dolar düzeyinde gerçekleşemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Kuveyt Devleti arasında ilk anlaşma Eşya ve Yolcuların Transit Nakliyatına ve Đki Ülke Arasındaki Nakliyata Mütedair Anlaşma olarak 8 Haziran 1970 tarihinde Kuveyt te imzalanmış olup, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, tarihinde imzalanmış olan Ekonomik, Sınai, Teknik Đşbirliği Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir.(söz konusu anlaşmanın yerine yürürlüğe girmesi amacıyla Ekonomik ve Teknik Đşbirliği Anlaşması 30 Mart 2008 tarihinde imzalanmış, ancak henüz karşılıklı olarak yürürlüğe girmemiştir). 80 li yıllarda çok olumlu bir seyir izleyen ticari ve ekonomik ilişkiler, bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle gerilemeye maruz kalmıştır. Halen Irak taki fiili durum, ülkemizin Kuveyt pazarına olan coğrafi yakınlık avantajını tam kullanamamasına yol açmaktadır. Bununla birlikte Kuveyt in Irak a komşu oluşu ve özellikle Güney Irak a yönelik bir geçiş noktası konumunda olması nedeniyle, Irak a yönelik ticaret üzerinde önemli bir paya sahip olmasının 8

9 Türk ve Kuveytli firmalar açısından fırsatlar oluşturabileceği düşünülmektedir. Kuveyt in savaş süresince ABD ve koalisyon güçlerine sağladığı destek ve lojistik imkanlar, bölgede bulunan ABD ordusunun açmış olduğu pek çok ihalenin Kuveytli firmalar tarafından üstlenilmesine ve Irak taki ABD ve koalisyon güçlerinin ihtiyaçlarının Kuveytli firmalar aracılığıyla temin edimesine imkan sağlamıştır. Kuveyt in Irak ile ilişkilerini geliştirmek ve bu ülkenin yeniden inşasından daha fazla pay almak istemesi, Irak ı bir yatırım noktası olarak görmesi, Kuveytlilerin Irak ta doğrudan veya Iraklılar ile birlikte faaliyet göstermelerini sağlamıştır. Halen Kuveytli firmalar Irak a yönelik faaliyetler içerisinde önemli bir paya sahiptir. Özellikle bölgedeki ABD ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kapsamdaki taşımacılık faaliyetleri ile Irak ın resmi kurum ve kuruluşlarına yönelik faaliyetlerden oluşan işlerden Kuveytli firmaların almış olduğu pay oldukça yüksektir. Irak ın akaryakıt ihtiyacının karşılanması, ABD ordusunun temel ihtiyaçlarının karşılanması, yine ABD ordusu ve Irak ta askeri güç bulunduran koalisyon ülkeleri ordularının kamplarının kurulması, gıda ve temel ihtiyaçlarının karşılanması, bunların taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin temini, Irak taki cep telefonu hizmetlerinin sağlanması, bankacılık faaliyetleri, çeşitli müteahhitlik hizmetleri, Irak hükümeti tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında yer alınması Kuveytli firmaların bu kapsamda üstlendikleri işler arasında yer almıştır. Kuveytli firmalar Irak ta yatırım yapmak üzere çeşitli girişimlerde de bulunmaktadırlar. Yukarıda belirtilen telekomünikasyon ve bankacılık hizmetleri dışında Irak içerisinde taşımacılık ve depoculuk, inşaat, turizm, sanayi gibi alanlarda yatırım yapmak üzere firmalar kurulmuş ve bu amaçla fonlar oluşturulmuştur. Firmalarımızın Kuveyt in yanı sıra Irak konusunda da Kuveytli firmalarla işbirliğini geliştirmelerinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Kuveyt müteahhitlik sektörü açısından iki ülke arasındaki gelişmelere bakıldığında, müteaahitlik firmalarımızın yurtdışı performansına paralel bir gelişmenin Kuveyt te gerçekleştirilemediği müşahade edilmektedir. 11 Eylül de gerçekleşen saldırılar sonrasında ortaya çıkan yeni durum ve Irak savaşının sona ermesi ile sürekli ertelenen belli başlı projeler ve yeni yatırımların tekrar başlaması, Kuveyt müteahitlik piyasınını olumlu etkilemiştir. Çeşitli konut ve yerleşim projeleri, sağlık, eğitim, enerji, su, ulaşım, çevre alanlarında açıklanan yeni projelerin yanısıra petrol sektörünün üretim kapasitesinin ve işlenmiş petrol üretiminin artırılmasına yönelik petrokimya ve rafineri projelerini kapsayan yatırımlar gündeme gelmiştir yılında iki firmamızın üstlendikleri işleri tamamlayamadan ülkedeki faaliyetlerini sona erdirmeleri sonrasındaki 5 yıl süresince herhangi bir iş üstlenilememiştir. Bilahare üstlenilen işlerden bir kısmına başlanılmamış, diğer bir kısmı ise tamamlanamamıştır. TEKFEN Đnşaat ve Tesisat A.Ş. petrol ihraç tesisleri kapasite artırımı tesisleri, YENIGUN-ACK Joint Venture Subiya-Mutla High arasında boru hattı ve kablo kanalı inşası tamamlanması ve bakımı işini ve Atilla Makine Montaj Đzolasyon Taahhüt Đnşaat Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti üre formaldehit tesisi kurma işini 2006 yılı son çeyreği itibariyle tamamlamışlardır. Kuveyt te halen Metaleks Đnşaat San. ve Tic. A.Ş. firması faaliyet göstermekte olup, Kuwait Oil Company den almış olduğu 29 Milyon KD tutarındaki boru hattı döşeme projesini 9

10 tamamlamış olup, ek işleri bitirme aşamasındadır. Büyük çaplı projerleden olan Kuveyt Uluslararası havaalanı projesi için TAV Kuveytli Mohammed Abdulmohsin al-kharafi & Sons General Trading & Contracting firması ile Yüksel Đnşaat da Green Line General Contracting Company firması ile ihaleye teklif vermişlerdir. Ayrıca, KOC nin açtığı hampetrol boru hattı ihalesinde, ihale için yeterli görülen firmalar arasında 2 Türk firması sayılmıştır ( National Petroleum Construction Company, Turkey; Tekfen Construction and Installation Co. Turkey). Kuveyt e ihracatımızın arttırılmasında ve işadamlarımızın bu ülkeye yönelik ilgilerinin tekrar canlandırılmasında fuarların büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Đstanbul Ticaret Odası (ĐTO) tarafından, Kuveyt Birinci Türk Ürünleri Sergisi 4 7 Mayıs 2008 tarihlerinde Kuveyt Uluslararası Fuar alanında gerçekleştirilmiştir Mart 2009 de Machinex 1. Türk Makina ve Ekipmanları Fuarı düzenlenmiştir Ekim 2009 tarihleri arasında Kuveyt te düzenlenen Building and Construction 2009 yapı ve inşaat malzemeleri fuarına Türkel Fuarcılık organizatörlüğünde 18 firmamız iştirak etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL ün 2009 Aralık ayında Kuveyt te gerçekleştirdikleri resmi ziyaret esnasında kendilerine işadamlarından oluşan heyet eşlik etmişlerdir. Ziyaret esnasında Kuveyt te önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projelerde yer alması konusunda Kuveytli yetkililer ile karşılıklı olarak niyet belirtilmiştir. 8-9 Nisan 2009 tarihlerinde T.C. Başbakanlık Yatırım ve Destek ve Tanıtım ajansı ile NBK (National Bank of Kuwait ) işbirliğinde Türkiyeden belli sayıda inşaat şirketlerimizin katılımı ile Kuveyt hakkında bilgilendirme yapılmış, Kuveytli firmalar ile ikili görüşme imkanları sağlanmıştır. Ayrıca, bazı firmalarımızın mega projeler olarak gündeme gelen çeşitli konulardaki projeler için önyeterlik sürecine ilişkin çalışmalarını devam ettirdikleri bilinmektedir. II. SEKTÖRÜN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ 1. Đhale Usul ve Prosedürleri Kuveyt te firmaların önyeterliliklerini tespit etmeye, kamu ihalelerini yayımlamaya ve ihaleleri kazanan şirketleri belirlemeye, Bakanlar Kuruluna bağlı olarak çalışan müstakil bir kamu kurumu olan Merkezi Đhale Komisyonu (Central Tender Committee CTC) yetkilidir. CTC tarafından gerçekleştirilen ihale prosedürleri 37/1964 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Kamu kurumları, 81/1977 sayılı kanun kapsamında değeri KD yi aşmayan ürünleri doğrudan ithal edebilirler veya işleri ihale edebilirler. Ancak aynı ürünü veya işi kapsayan bu tür alımlar aynı ay içerisinde bir defadan fazla yapılamamaktadır. CTC Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile iki yıllığına atanan altı üyeden oluşur. Üyeler aynı göreve tekrar atanabilmekte olup, üye dağılımı Maliye Bakanlığı, Mevzuat ve Hukuki Đşler Departmanı, Planlama Bakanlığı, ihale açmasına izin verilen ilgili kamu kuruluşu ve ihale sürecini denetleyecek kamu biriminden birer üye şeklinde gerçekleşmektedir. CTC doğrudan Bakanlar Kuruluna bağlı olarak, ilgili tüm kamu kurumları adına ancak onlardan bağımsız olarak 10

11 faaliyet göstermektedir. Sınırlı sayıda kamu kurumu (Kuveyt Havayolları, Kuveyt Üniversitesi ve Kuveyt Liman Đdaresi) CTC denetimi dışındadır. Yine Savunma ve Đçişleri Bakanlıkları ile Güvenlik birimleri CTC den bağımsız olarak kendi ihalelerini düzenleyebilmektedirler. Mamafih bu ihaleler de CTC ihaleleri ile aynı prosedüre tabi olup, ihale ilanları, önyeterlilik daveti, ihale öncesi görüşmeler, şartnamede gerçekleşen değişiklikler gibi kamu alımlarına ilişkin bütün faaliyetler Kuveyt Resmi Gazetesinde yayımlanmaktadır. Her ne kadar ihaleyi talep eden kamu kuruluşu, ihaleye ilişkin teknik şartnameyi ve aranacak diğer koşulları tayin etse de, CTC önyeterliliği alacak firmaları gözden geçirir ve teklifleri teknik olarak değerlendirir. Danışmanlık işlerine ilişkin ihaleler CTC görev alanına girmemektedir. Danışmanlık alımı ile ilgili davetler, Planlama Bakanlığı Danışmanlık Seçim Komitesi (Consultants Selection Committee at the Ministry of Planning) tarafından Planlama Bakanlığına kayıtlı olan firmalara yapılmaktadır. Herhangi bir kamu ihalesine girmek isteyen yabancı şirketler, mutlaka Kuveytli bir acente üzerinden kayıtlı olmalı ve önyeterliliklerini almış olmalıdırlar. Kuveytli acentalar da Kuveyt Sanayi ve Ticaret Odası ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına kayıtlı olmalı, ayrıca onaylanmış bir müteahhit veya tedarikçi olamalıdırlar. Önyeterlilik için, ilgili yabancı şirketin Kuveytli acentası tarafından CTC ye bu şirketin yeterliliğine ilişkin bir takım dokümanlar sunulması gerekmektedir. CTC bu çerçevede kendi onayından geçen firma listesini, firmaların teknik kapasitelerini, mali güçlerini ve geçmişte benzer projeler konusundaki tecrübelerini değerlendirmek üzere ilgili bakanlık veya bakanlıklara gönderir. Değerlendirmeyi müteakip ilgili Bakanlık veya kurum, CTC ye önyeterliliği almış firmaların kısa listesini bildirir. CTC bazı firmaların hatalı olarak dışarda bırakılmış olduğunu düşünürse bunları kendi insiyatifiyle listeye ekleyebilmektedir. Uluslararası bir firmanın her bir ihale başvurusunda tekrar önyeterlilik gerekebilmektedir. Bakanlıkların daha önce temin ettikleri bir hizmete veya ürüne çok benzeyen bir ürün veya hizmet ihtiyacı tekerrür ederse, daha önceden bu hizmeti veya ürünü temin etmiş olan belirli firmalardan, tekrar aynı hizmet veya ürün talep edilebilir. Bazı durumlarda Bakanlıklar firmaların otomatik olarak önyeterliliği haiz olduklarını açıklayabilmekte ve sadece bu firmalar ihaleye davet edilebilmektedir. Nadiren olağanüstülük veya zorluk içeren bir işi yapma konusunda belirli bir firmanın kabiliyeti varsa veya ürününe ihtiyaç duyuluyorsa, acentası olmasa da bu firmadan ihaleye teklif vermesi talep edilebilmektedir. Kamu işleri projeleri yerel müteahhitler tarafından yapılabilecek olanlar ve uluslararası müteahhitlik firmalarına açık olanlar olarak tasnif edilmektedir. CTC yerel müteahhitleri geçmişteki performanslarına, iş tecrübelerine, teknik ve mali yeterliliklerine göre dört kategoriye ayırmaktadır. Bu kategoriler yabancı firmalara uygulanmamaktadır. 1. Kategori firmalar: Üst düzey mühendislik gerektiren büyük çaplı müteahhitlik projelerini gerçekleştirebilecek firmalardır. Bu firmalar başlangıç tahmini bedeli KD altında olan ihalelere giremezler. Bu kategorideki firmalar için üst limit bulunmamaktadır. 11

12 2. Kategori firmalar: Teknik ve mali kabiliyetleri olan firmalardır. Değeri 1 milyon KD yi aşmayan ihalelere katılabilirler. Ancak bu firmalar aynı anda toplam değeri 1 milyon KD üzerinde olan birden çok işi yürütemezler. 3. Kategori firmalar: Aynı anda almış oldukları işlerin toplam değerinin KD yi aşmaması şartıyla ihalelere katılabilirler. 4. Kategori firmalar: Aynı anda almış oldukları işlerin toplam değerinin KD yi aşmaması şartıyla ihalelere katılabilirler. CTC tarafından veya diğer kurumlar tarafından düzenlenen bütün ihale ilanları haftada bir defa her pazar günü yayımlanan Kuveyt Resmi Gazetesi (Al Kuwait Al Youm) nde yer almaktadır. Söz konusu ihale ilanlarının Đngilizce tercümeleri güncel olarak Müsteşarlığımız web sayfasında da yer almaktadır. Đhale dokümanlarını temin edebilmek için Arapça yazılmış bir mektup ile birlikte çek olarak ödenecek bir ücret vermek gerekmektedir. Dokümanlar sadece Resmi Gazete ilanında belirtilen yerde ve tarihde temin edilebilmektedir. Đhale dokümanları için belirlenen ücret, ihale bedeli için tahmin edilen rakama göre değişebilmektedir. Đhale tekliflerinin yine ilanda belirtilen usul ve yer çerçevesinde son başvuru tarihine uygun olarak CTC ye takdim edilmesi gerekmektedir. Đhale teklifi ihale dokümanlarında belirtilen şartlara kesinlikle uygun olmalıdır. Teklifle beraber diğer destekleyici belge ve dokümanlar ile ihale dokümanlarının satın alındığını gösteren orjinal makbuzlar takdim edilmelidir. Bu süreçte oldukça basit görülebilecek uygunsuzluk veya eksiklikler dahi, hukuki açıdan ihaleyi kaybetmeyi netice verebilmektedir. Büyük çaplı projelerin finansmanı hükümet tarafından karşılanmaktadır. Son yıllarda Đhracat Kredi Ajansları tarafından sağlanan kredi imkanları ve yap-işlet-devret gibi yeni finansman yöntemleri de denenmektedir. Hem ihaleyi talep eden kamu kurumlarında, hem de CTC bünyesinde onaylanmış tedarikçi listeleri bulunmaktadır. Listede yer almak için Kuveytli bir tüccar olma şartı vardır. Kayıt başvuruları genellikle ihaleyi talep eden kamu kurumuna yapılmaktadır. Bazı durumlarda ihale dokümanlarını satın alan firmalar ihale öncesi görüşmeye çağrılmaktadırlar. Bazı durumlarda bu görüşmelere katılmak zorunlu olup, aksi takdirde katılmayan firmalar ihale sürecinden dışlanmaktadırlar. Đhale dokümanları yayımlandıktan sonra veya öngörüşme sonrasında ihale şartları veya kapsamı değişebilmektedir. Bu durumda CTC resmi bir değişiklik zeyli yayımlamakta ve bu zeyl Kuveyt Resmi Gazetesinde yer almaktadır. Đhale teklifi ancak orjinal ihale dokümanları üzerinde yapılabilmekte, bu dokümanlar üzerinde silinti ve kazıntıya müsaade edilmemektedir. Aynı firma için alternatif tekliflere imkan sağlanması durumunda, bu teklif için ayrı bir ihale dokümanı satın alınmalı ve alternatif teklif olduğu belirtilerek onun üzeri doldurulmalıdır. Tekliflerin genellikle Kuveyt Dinarı cinsinden ve nakit tek bir rakam olarak verilmesi istenmektedir. Bakım tarzı ihalelerde birim fiyatlama da geçerli olabilmektedir. 12

13 Đhale teklifleri belirlenen teknik şartnameye uygunluk ve fiyat açısından değerlendirilmektedir. CTC teklifleri değerlendirirken, güncel ulusal ve uluslararası piyasa fiyatlarını takip etmekte ve kararlarını çoğunluk oyuyla almaktadır. CTC ve diğer ihale komisyonlarının ihaleyi en düşük teklifi veren firmaya vermeleri gerekmekle birlikte, bazı istisnalara izin verilmektedir. Bir firmanın suni olarak çok düşük fiyat verdiği ve işi gerekli standartlarda bitiremeyeceği kanaati oluşursa, ilgili kamu kuruluşu en düşük fiyatı teklif etmeyen bir firmayı da tavsiye edebilir. Bazı durumlarda Bakanlık teknik nedenlerle haklı olarak yüksek fiyat teklif eden firmayı seçmeyi gerekçelendirebileceğini değerlendirirse, yüksek teklif veren firmayı da tavsiye edebilir. Mal alımlarına ilişkin ihalelerde, yerel olarak üretilmiş ürünler ithal edilmiş benzer ürünlere karşı %10 fiyat avantajına sahiptir. Yani bu ürünler diğer şartlar eşitken %10 daha pahalı fiyat teklif etseler dahi tercih edilmektedirler. Söz konusu avantaj KĐK ülkelerinde üretilen ürünler için %5 olarak uygulanmaktadır. Ancak ihalede rakip bir Kuveytli ürün bulunmuyorsa, KĐK ülkesi ürünü de %10 luk avantajdan yararlandırılmaktadır. Yerel müteahhitlik firmalarına veya hizmet firmalarına herhangi bir fiyat avantajı sağlanmamaktadır. Teklifle beraber bir Kuveyt bankası üzerinden Arapça olarak düzenlenmiş, teklif bedelinin %2,5 ile %5 i arasında değişen oranda, en az 90 gün geçerli ve gayrı kabili rücu başlangıç teminat mektubu verilmesi gerekmektedir. Đhaleyi kazandığı halde sözleşmeyi imzalamayan firma teminat mektubunu kaybedebilmektedir. Đhalede başarısız olan firmaların teminat mektupları iade edilir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, ihaleyi kazanan firmanın başlangıç teminat mektubunu genellikle ihale bedelinin %10 u tutarında olan ve yine bir Kuveyt bankası üzerinden düzenlenmiş olan teslim garantisine ilişkin teminat mektubu ile değiştirmesi gerekmektedir. Müteahhit firmalara ihaleyi almalarını müteakip başlangıç masraflarını karşılayabilmeleri için toplam ihale bedelinin %10 u tutarında bir avans ödemesi yapılabilmektedir. Bu ödeme iş süresince hesaptan düşülmektedir. Bazı sözleşmeler Bakanlıklara ilk safhalarda iş tamamlandıkça yapılacak her bir parti ödemenin %10 luk kısmını ihtiyaten tutma imkanı verebilmektedir. Bakım süresi boyunca da bir miktar paranın alıkonulması uygulaması yaygındır. Bütün sözleşmeler işin gecikmesi, standardın altında bir kalite ortaya konması veya benzer hatalar durumunda cezai şartlar öngörmektedir. Đşin tamamlanmasının akabinde firmaya genellikle bir iş tamamlama belgesi verilir. Genellikle, sözleşmelere yapılan işin ve kullanılan malzemelerin performansını değerlendirmek için normal olarak bir yıllık bakım süresi şartı konulmaktadır. Bakım süresinin sonunda, Maliye Bakanlığından vergi borcu bulunmadığına ilişkin temin edilecek bir belgeye istinaden müteahhide, hem sorumluluğunu sona erdirecek, hem de bakiye alacağını tahsile imkan sağlayacak, nihai bir kabul belgesi verilmektedir. Yabancı firmalar, açılan uluslararası ihaleler dışında, Kuveyt Petrolleri (Kuwait Petroleum Cooperation-KPC) iştirakleri tarafından açılan ihalelere de katılabilmektedirler. KPC iştirakleri tarafından düzenlenen ihalelere katılacak firmalar proje konusu işin türüne göre iştiraklere kayıtlı firmalar (registered contractors) arasından seçilmekte veya diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen uluslararası ihalelerde olduğu gibi önyeterlilik ile tespit edilmektedir. Petrol sektöründe faaliyet gösteren diğer iki önemli kuruluş olan Wafra Joint Operations ve Al Khafji Joint Operations tarafından açılan ihalelerden bir bölümü yabancı firmaların 13

14 katılımına açıktır. Belirtilen kuruluşlar Aramco Gulf Operations ve Kuwait Gulf Oil Company tarafından oluşturulan ortak işletmelerdir (Joint Operations). Kuveyt ve Suudi Arabistan arasındaki Bölünmüş Bölge (Divided Zone) olarak adlandırılan tarafsız bölgede Aramco Gulf Operations ve Kuwait Gulf Oil Company tarafından oluşurulan ortak girişimin ihale sistemleri KOC ve iştiraklerinin sistemleri ile benzerlik göstermektedir. Müteahhitlik işlerinde bir seçenek, Kuveyt firmasının ihaleyi alması ve bundan sonra yabancı firma ile anlaşarak işin yapımını yabancı firmaya bırakmasıdır. Đşin tamamlanmasının asıl sorumluluğu Kuveyt firmasında olduğundan ve yabancı firma da taşeron olarak çalışacağından, bu durumda bir ön yeterlilik şartı söz konusu olmamaktadır. Uluslararası olmayan ihalelere çağrılan ve ihaleyi kazanan Kuveyt şirketinin; ilgili idarenin izni olmadan işi taşeron olarak başka bir firmaya devredemeyeceği de hükme bağlanmış bulunmaktadır. Ancak uygulamada bu konu titizlikle izlenmediğinden, ilgili idare (durumu bilmekle birlikte) iş devam ettiği sürece herhangi bir engel çıkarmayabilmektedir. Durum böyle olmakla birlikte ortada hukuki bakımdan bir riskin bulunduğu da dikkate alınmalıdır. Ancak ilgili idareden önceden izin istenmesi durumunda ise, idare bu konuda bir engel çıkarmamaktadır. Genelde taşeron firma arayışları konut sektörü için söz konusu olmaktadır. Bu sektörde ise kazanç marjının çok düşük olması, Kuveyt piyasasının müteahhitlik firmalarımız açısından nispeten yeni bir pazar olması ve belirsizlikleri içermesi gibi etkenler, tecrübeli ve finans gücü yüksek olan firmalarımızın bu sektöre, haklı olarak ihtiyatla yaklaşmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenlerin oluşturduğu caydırıcı etki, tecrübeli ve finans gücü yüksek olan firmalarımızı Kuveyt piyasasından uzak tutarken, oluşan boşluk, orta ölçekli ve finans gücü olmayan Türk şirketleri tarafından doldurulmak istenmektedir. Bu sektöre taşeron olarak girmek isteyen yabancı firmaların karşılaştıkları bir diğer zorluk, taşeron olarak çalışılması halinde bile işi alan Kuveyt firmasının riske girmek istememesinden ötürü iş bedelinin % 10'u kadar olan kati teminat mektubunun, yabancı taşeron firma tarafından verilmesinin istenmesidir. Özellikle büyük projelerde teminat tutarı büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Bu da finans gücü yüksek olmayan firmaları daha sonra güç durumda bırakabilmektedir. Öte yandan ihaleyi kazanan firmaya hazırlık çalışmaları ve işe başlama masraflarını karşılamak üzere sözleşme bedelinin % 10'u tutarında bir avans ödenmektedir. Yabancı taşeron firmalar bu ödemeyi, Kuveyt firmasının komisyonu düşüldükten sonra almaktadırlar. Verilen bu avans, daha sonra yapılacak olan hakediş ödemelerinden mahsup edilmektedir. Taşeron olarak alınan işlerde Kuveyt firması ile anlaşma yapıldıktan sonra, bankadan bir "Havaletül Hak" (Transfer of Rights) belgesi düzenlenmektedir. Bu işlem ile taşeron firma, işin gerçekleştirilmesi ile ilgili hakediş ve ödemeler üzerinde tam kontrol elde etmektedir. Burada belirtilmesi gereken diğer bir husus ise Havaletül hak yerine otomatik ödeme emri verilmesi olup, ikinci türdeki talimatlar işveren kurum veya kuruluş tarafından yapılan ödemelerin otomatik olarak taşeron firmaya transferine yönelik bir ödeme emri niteliğinde olup, emri veren ana yüklenici firma istediğinde bu emri durdurma hakkını elinde tutmaktadır tarih ve 13/2005 sayılı Maliye Bakanlığının Offset programının yeniden uygulamaya konulmasına ilişkin kararı çerçevesinde, sivil ihalelerde petrol sektörü hariç olmak 14

15 üzere 10 milyon KD yi (34 milyon $), askeri ihalelerde ise 3 milyon KD yi (10,2 milyon $) aşan ihaleleri üstlenen yabancı firmalara ihale nakit bedelinin %35 i oranında offset yükümlülüğü getirilmektedir. Söz konusu oranla belirlenen değer nominal değer olup, gerçek offset değeri bu rakamın iktisadi faaliyet sahasına göre belirlenen bir çarpan faktörü ile bölünmesi ile elde edilmektedir. Offset kapsamına giren ihaleyi alan yabancı firmanın şartsız olarak ihale bedelinin %6 sı oranında mali teminat vermesi gerekmektedir. 2. Đşçi temini ve ilgili mevzuat uygulamaları Müteahhitlik hizmetleri bağlamında Kuveyt'te işçi temini konusuna değinmeden önce kısaca Kuveyt'te istihdam konusuna değinilecek olunursa, Kuveyt'te istihdam, sektörler itibariyle 4 sınıfta ele alınmaktadır. a) Kamu sektöründe çalışan yerli ve yabancılar, Kamu Sektörü Çalışma Yasası'na tabidirler. b) Petrol sektöründe istihdam edilenler, Petrol Sektörü Đş Yasası'na tabidirler. Bunlar özel sektör iş yasasının lehte olan hükümlerinden de yararlanabilmektedirler. c) Özel sektörde çalışanlar, Özel Sektör Đş Yasası'na tabidirler. d) Ev hizmetlerinde çalışanlar ve tümü yabancı olan hizmetlilerin tabi oldukları bir mevzuat bulunmamakta ve hukuki durumları, genel hukuk kuralları içinde değerlendirilmektedir. Müteahhitlik sektörü ile ilgili olarak; Kuveyt'teki inşaat projelerinde genel olarak izlenen usul, müteahhidin işçilerini yurtdışından temin ederek Kuveyt'e getirmesidir. Bunun da nedeni ücretlerin düşüklüğüdür. Kuveyt işgücü pazarında, özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen, çoğu vasıfsız ve düşük ücretlerle çalışmaya razı işçiler bulunmaktadır. Bu konuda işçi simsarlığı yapan şirketler bulunmakta ve bunlar çok düşük ücretler karşılığında işçi temin etmektedir. Kuveyt'e dışarıdan işçi getirmek amacı ile kurulmuş olan ve işçi başına belirli bir komisyonla çalışan 400 civarında özel istihdam bürosu bulunmaktadır. Kuveyt mevzuatına göre her işçinin bir Kuveytli kefili bulunmakta, iş ve kefil değiştirmede belirli koşulların mevcudiyetinin yanında kefilin rızası ile birlikte Sosyal Đşler ve Çalışma Bakanlığı'nın izni aranmaktadır. Mahalli işçi temininde zorluk bulunması halinde, işçi temini için Kuveyt Sosyal Đşler ve Çalışma Bakanlığı'ndan izin alınması ve 250 Kuveyt Dinarı tutarında, genelde banka teminat mektubu şeklinde bir teminatın, söz konusu Bakanlığa veya bölge müdürlüklerine teslim edilmesi halinde, Kuveyt'e dışarıdan işçi getirmek mümkün olmaktadır. Đşin bitiminde, işçilerin her türlü hak ve alacaklarının ödenmesi kaydıyla bu teminat işverene iade edilmektedir. Đşçilik ücretleri konusuna gelince, Kuveyt'te asgari ücret uygulaması bulunmamakta, ücretler arz ve talebe bağlı olarak piyasa koşullarında belirlenmektedir. 15

16 Ücretler, geçerli vasıf ve tecrübeye ve iaşe ve ibate masraflarının işverene ait olup olmamasına göre değişmektedir. Genelde geçerli vasıf ve deneyime sahip, yabancı dil bilen yabancılar 200 KD veya üstünde, vasıfsız veya yarı vasıflıların ise (Çin'den gelen işçiler ayda 25 KD. almaktadırlar), 60 KD veya üstünde ücretlerle çalıştıkları gözlenmektedir. Kuveyt'te çalışan vatandaşlarımızın, iaşe ve ibate işverene ait olmak kaydıyla, vasıf ve tecrübelerine göre KD, iaşe ve ibate kendilerine ait olmak kaydıyla KD. civarında ücret aldıkları bilinmektedir. Yabancı işçilerin sosyal güvenlikleri noktasında, Kuveyt sosyal sigorta sistemi sadece Kuveytlileri kapsamına almaktadır. Hastalık ve iş kazaları halinde Kuveyt'te mukim bulunan yabancılar, genel sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Bazı hastalıkların teşhis ve tedavisinden 1994 yılından itibaren ücret alınmaya başlanmış olup, bunlar ultrason, tomografi ve özel tahliller gerektiren bazı hastalıklar ve diş protezi, estetik cerrahi gibi halleri kapsamaktadır. Ayrıca hastane ile kliniklerde yabancılara ücretsiz olarak verilen ilaçların 83'ünden tarihi itibariyle para alınması uygulaması sürdürülmektedir. Bunların dışında kalan diğer ilaçların, yabancılara yine parasız olarak verilmesine devam edilmektedir. Bir yabancı işçinin iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması halinde, ilgili makamlara başvurması kaydı ile tedavisinin ilk altı ayında aylık ücretinin tamamı, tedavinin sürmesi halinde altı aydan sonra da yarısı ödenmektedir. Đşçinin ölümü halinde geride kalan hak sahiplerine ödenecek tazminat, 1500 günlük ücreti toplamına veya mahkeme yolu ile verilecek meblağın yüksek olanına; sürekli iş göremezlik halinde ise 2000 günlük ücreti toplamına veya mahkeme yolu ile belirlenecek miktara 1/3 oranı kadar bir ilave ile bulunacak meblağın yüksek olanına eşittir. Đşçinin tedavisi süresince kendisine ödenen aylıklar, belirlenecek olan tazminattan düşülmektedir. Öte yandan Kuveyt'te çok sayıda işçi istihdam eden bazı firmaların işçilerini, hastalık ve iş kazası risklerine karşı özel sigortalar ile anlaşarak sigortalattırdıkları da rastlanan uygulamalar arasındadır. Kıdem tazminatı da işçiye yapılan ücret ve ücret benzeri her türlü maddi ödemelerin (kira yardımı, ikramiye, komisyon vb.) toplamı üzerinden hesaplanmaktadır. Aylık ücret alan işçiye işine son verilmesi halinde, ilk 5 yıla kadar hizmeti karşılığı her yıl için son aylık kazancının 15 günlük miktarı ve 5 yılı aşan hizmet karşılığı olarak ta 5 yılı aşan her yıl için son aylık kazancının tamamı üzerinden hesaplanacak miktar ödenmektedir. Sözleşmede mevcut değilse 5 yıldan az hizmeti olan işçiye işten kendi isteği ile ayrılması halinde kıdem tazminatı ödenmemektedir. Beş yıldan fazla hizmeti olan işçinin kendi isteği ile işten ayrılması halinde, yukarıda belirtilen suretle hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. Her halükarda ödenecek tazminat, işçinin 1.5 yıllık kazancı toplamından fazla olamamaktadır. Đşçinin kendi kusuru halinde işine son verilmesi halinde kıdem tazminatı ödenmemektedir. Kuveyt'te sağlık sigortası konusunda kaydedilen son bir gelişme de, Kuveyt'te yaşayan tüm yabancıları, yılda 50 KD tutarında bir prim ödemek kaydıyla zorunlu sağlık sigortası kapsamına alan bir Yasa nın 10 Nisan 2000 tarihi itibariyle uygulamaya başlanmış olmasıdır. 16

17 Kuveyt e yeni gelenler ikamelerini alabilmek için ya da ikame yenilemek isteyenler bu primi ödemek zorundadırlar. 3.Faydalı Adresler Kuveyt Resmi Gazetesi- Đhaleler Bülteni (Đngilizce) Kuveyt Fonu Kuwait Fund for Arab Economic Development Tel: Fax: Web: PO Box: 2921 Safat, Kuwait Kuveyt Müteahhitler Birliği Kuwaiti Contractors Union Tel: Fax: PO Box: 5712 Safat, Kuwait Central Tenders Committee Safat, Kuwait Tel No Fax No The Mega Projects Agency(MPA) Address: Ministry of Public Works Building, 3rd Floor, 6th Ring Road P.O. Box 8, Safat Kuwait Tel: , , , Fax: , , Mr. Waleed al-thaqeb, Chairman Ministry of Public Works Engineer Abdulaziz Al-Kulaib Assistant Undersecretary Mr. Talal Al-Ozniyeg Assistant Undersecretary for Documents and Contracts Tenders info: Ministry of Electricity and Water Building South Al Sourra Street, Ministries Area P.O. Box 12, Kuwait Safat Tel: Fax: /1/2 17

18 Tenders info: Public Authority Housing Welfare Al Surra Street, Ministries Area, P.O. Box 23385, Safat 13094, 13094, Kuwait Tel: Fax: Website: Name: Ahmad Atwa Position: Civil Engineer, Contracts Department Tel: (ext: 1364) Tenders info: Official site of e-government of Kuwait 4. Sektörün Dış Ticaret Đlişkileri ve Dışa Açıklığı a- Yayımlanmış En Güncel Verilere Göre Kuveyt Dış Ticaretinin Görünümü Kuveyt dış ticaretine ilişkin olarak Planlama Bakanlığının ilgili departmanınca yayımlanmış en güncel veriler 2006 yılına ait bulunmaktadır. Söz konusu verilere göre 2006 yılında Kuveyt dış ticaretinin görünümü aşağıdadır: GÜMRÜK TARĐFE BÖLÜM BAŞLIĞI fasıllar ihracat Đhracat Đthalat ithalat payı payı Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünler (1-5) % % Bitkisel Ürünler (6-14) % % Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağ ve ayrışma ürünleri; prpared yemeklik yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar (15) % % Gıda Sanayii Müstahzarları; Meşrubat, Alkollü Đçkiler ve (16-24) % % Sirke; Tütün Veya Tütün Yerine Geçen Đşlenmiş Maddeler Mineral Maddeler (25-27) % % Kimya Sanayii ve Buna Bağlı Sanayii Ürünleri (28-38) % % Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk ve Mamulleri (39-40) % % Ham deri ve ciltler, deri ; saraçlık ve koşum takımı, seyahat eşyaları, el çantaları ve hayvan bağırsak ve benzeri mahfazalar Ağaç ve Ahşap Eşya; Odun Kömürü; Mantar ve Mantardan Mamul Eşya; Hasırdan, Sazdan Veya Örülmeye Elverişli Diğer Maddelerden Mamuller; Sepetçi ve Hasırcı Eşyası Odun Veya Diğer Lifli Selülozik Maddelerin Hamurları ve Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton (Döküntü, Kırpıntı ve Hurdalar); Kağıt, Karton ve Mamulleri % % (44-46) % % (47-49) % % Dokumaya Elverişli Maddeler ve Bunlardan Mamul Eşya (50-63) % % Ayakkabılar, Başlıklar, Şemsiyeler, Güneş Şemsiyeleri, Bastonlar,Đskemle Bastonlar, Kemerler, Kırbaçlar ve Bunların Aksamı; Hazırlanmış Tüyler ve Bunlardan Mamul Eşya; Yapma çiçekler; Đnsan Saçından Mamul Eşya Taş, Alçı, çimento, Amyant, Mika veya Benzeri Maddelerden Eşya; Seramik Mamulleri; Cam ve Cam Eşya Tabii veya Kültür inciler, Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli Metallerle Kaplama Metaller ve Bunlardan Mamul Eşya; Taklit Mücevherci Eşyası; Metal Paralar (64-67) % % (68-70) % (71) % % 01.43% 18

19 Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşya (72-83) % Makinalar ve Mekanik Cihazlar; Elektrik Malzemeleri; Bunların Aksam ve Parçaları; Ses Kaydediciler Ve Kaydedilen Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar, Televizyon Görüntü ve Ses Kaydedicileri ve Kaydedilen Görüntü ve Sesi Tekrar Vermeye Mahsus Cihazlar; Bunların (84-85) % % Aksam, Parça ve Teferruatı Nakil Vasıtaları (86-89) % % Optik Alet ve Cihazlar, Fotoğraf, Sinema, Ölçü, Kontrol, Ayar Alet ve Cihazları, Tıbbi veya Cerrahi Alet ve Cihazlar; Saatçi Eşyası; Müzik Aletleri; Bunların Aksam, Parça ve Aksesuarı (90-92) % % Silah ve mühimmat; bunların parçaları ve aksesuarları (93) % % Muhtelif Mamul Eşya (94-96) % % Sanat eserleri, koleksiyon (97) Toplam ihracat- Đthalat KD KD Kuveyt verilerine göre 2006 yılı Kuveyt-Türkiye Dış Ticareti (KD) Đhracat ihracat reexport toplam Đthalat Türkiye Kuveyt Genel (1 KD=3,4659 USD) Kuveyt ihracatına bakıldığında ülkenin karakteristiğini yansıtan, neredeyse ülke ihracatının tamamı olarak nitelendirlebilecek fasıllarda yer alan mineral maddelerin %94.89 ile ilk sırada olduğu, ardından oransal olarak bir anlam ifade edebilecek olan fasıllarda bulunan Plastikler ve Mamulleri; Kauçuk ve Mamulleri % 1.95 ile fasıllarda yer alan Nakil Vasıtalarının %.90 ile yer aldığı görülmektedir. Kuveyt ithalatının genel yapısına bakıldığında ise; fasılları içeren makineler, elektrikli alet ve ekipmanları ithalatının %19.87 ile ilk sırayı aldığı görülmektedir. Bunun ardından fasılları kapsayan kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ithalatı %16.76 lık bir pay almaktadır. Üçüncü sırada fasılları içeren adi metaller ve adi metallerden eşya grubu gelmekte olup, toplam ithalattan %15.41 lik bir pay almaktadır Dördüncü sırada fasılları içeren canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler gelmekte olup toplamda %14.56 lik bir yer tutmaktadır. Takiben kimya sanayii ve buna bağlı sanayii ürünleri %7.22, tekstil ve konfeksiyon ürünleri %5.16, plastikler ve mamulleri ile kauçuk ve mamulleri %3.80; taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya; seramik mamulleri; cam ve cam eşya %3.12; mineral maddeler %2.54; optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; saatçi eşyası; müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı %2.40; odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları ve geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar); kağıt, karton ve mamulleri 19

20 %2.28; kıymetli taşlar, metaller ve mücevherat %1.43; ağaç ve ahşap eşya %1.24 lük yer tutmaktadır. b-konu Đlgili Fasıllar Đtibariyle Kuveyt in Sektör Đthalatı Mineral Ürünler fasıl: Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento.. 76,996,993 97,775, fasıl: Metal cevherleri, cüruf ve kül... 4,236,307 3,122,351 Plastikler ve Mamulleri 39. fasıl: Plastikler ve Mamulleri 98,137, ,184,591 Taş, Alçı,Çimento, Amyant, Mika veya Benzeri Maddelerden Eşya; Seramik Mamulleri; Cam ve Cam Eşya 68. fasıl: Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 32,158,868 79,479, fasıl Seramik mamulleri. 40,366,643 42,350, fasıl Cam ve cam eşya 29,578,956 34,094,532 Adi Metaller ve Adi Metallerden Eşya 72. fasıl Demir ve çelik. 159,632, ,653, fasıl Demir veya çelikten eşya. 153,574, ,691, fasıl Aluminyum ve aluminyumdan eşya. 46,775,455 65,453,259 TOPLAM GENEL ĐTHALAT 3,722,234,000 5,000,507,000 c-yapı Malzemeleri Sektörü Bazında Đhracatımız Yapı malzemeleri sektörü içinde değelendirilebilecek kalemler itibariyle Kuveyt e yönelik yapı malzemeleri ihracat miktarları şu şekildedir: (KD) DÖRTLÜ DÖRTLÜ ADI ALÇI TAŞI, ANHĐDRĐT VE ALÇILAR ÇĐMENTO SENTETĐK POLĐMERLER ESASLI; SUSUZ ORTAMDA 3208 ERĐYEN/DAĞILAN, BOYA VE VERNĐK SENTETĐK POLĐMERLER ESASLI; SULU ORTAMDA 3209 ERĐYEN/DAĞILAN BOYA VE VERNĐK DĐĞER BOYA VE VERNĐKLER 3210 (EMAYE/LAKLAR/PĐGMENT) MACUNLAR, RENKLĐ ÇĐMENTOLAR VE BOYACILIKTA 3214 KULLANILAN SIVAMA MADDELERĐ PLASTĐKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; 3917 CONTA, DĐRSEK, RAKOR VB PLASTĐKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN 3918 KAPLAMALARI DAHĐL PLASTĐKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BĐDE, HELA 3922 KÜVETĐ VE DONANIMLARI PLASTĐKTEN ĐNŞAAT MALZEMESĐ BĐNA, ĐNŞAAT ĐÇĐN MARANGOZLUK, DOĞRAMA 4418 MAMULLERĐ DUVAR KAĞITLARI, DUVAR KAPLAMALARI, CAM 4814 KAĞITLARI YONTULMAYA, ĐNŞAATA ELVERĐŞLĐ ĐŞLENMĐŞ TAŞLAR 6802 (KAYAGAN HARĐÇ) MĐNERAL YÜNLER, GENLEŞTĐRĐLMĐŞ SOYUTLAYICILAR, (ocak) 20

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ÜLKE PROFİLİ

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ÜLKE PROFİLİ I. TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi BAŞKENTİ

Detaylı

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU

FAS KRALLIĞI. DİN Müslüman %98,7, Hristiyan %1,1, Musevi %0,2 %99,1 Arap-Berber, %0,2 Yahudi, %0,7 Diğer KENTSEL NÜFUS %56,1 ÜYESİ OLDUĞU T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü FAS KRALLIĞI I. FAS ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER (2003): RESMİ ADI Fas Krallığı BAŞKENTİ Rabat NÜFUSU 30,1 Milyon KONUŞULAN DİL Arapça,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü

: 92 milyon. : 1 ABD Doları = 47,8 Filipin Pezosu Toplam Dış Borç : 53 milyar $ İş Gücü 1. GENEL BİLGİLER (2009) Resmi Adı : Filipinler Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi Dili : Filipin Dili ve İngilizce Başkenti : Manila Yüzölçümü : 300.179 km² Nüfusu : 95 milyon Para Birimi :

Detaylı

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor.

2006 yılında 79 milyarı ihracat olmak üzere toplam 203.4 milyar dolar dış ticaret hacmi hedefleniyor. İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye'nin Dış Ticaret Ürün Kompozisyonu 2005 Ahmet KARAYİĞİT 1. GİRİŞ Dünya Ticaret Örgütünün yayınladığı Dünya Ticaret Raporu 2005 e göre Türkiye, toplam dünya ihracatı içinde

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 SUDAN ÜLKE PROFİLİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 SUDAN ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 SUDAN ÜLKE PROFİLİ I. ÜLKE BİLGİLERİ TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Sudan Cumhuriyeti BAŞKENTİ Hartum DEVLET BAŞKANI Başkan Korgeneral

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 215 OCAK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

NİJERYA ÜLKE PROFİLİ

NİJERYA ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü NİJERYA ÜLKE PROFİLİ I. TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Nijerya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ Abuja NÜFUSU 133,881,703 (2003) KONUŞULAN DİL

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 GÜNEY KORE GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL Kore Cumhuriyeti Seul Korece BAĞIMSIZLIK 15 Ağustos 1945 (Japonya dan) TARİHİ DEVLET BAŞKANI Geun-hye PARK (25 Şubat 2013

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti BAŞKENTİ Hanoi RESMİ DİL Vietnamca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 2 Eylül 1945 DEVLET BAŞKANI Truong

Detaylı

SENEGAL CUMHURİYETİ PROFİLİ

SENEGAL CUMHURİYETİ PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü SENEGAL CUMHURİYETİ PROFİLİ I. TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Senegal Cumhuriyeti BAŞKENTİ Dakar NÜFUSU 11,1 Milyon (2005 Temmuz tahmini)

Detaylı

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Güney Afrika Cumhuriyeti BAŞKENTİ Pretorya Not: Cape Town yasama, Bloemfontein

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 MAYIS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %-5 İTHALAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI EKİM 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 AĞUSTOS AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

GENEL BİLGİLER (2012)

GENEL BİLGİLER (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 LÜBNAN CUMHURİYETİ RESMİ ADI GENEL BİLGİLER (2012) : Lübnan Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Beyrut RESMİ DİL : Arapça (resmi dil), Fransızca, İngilizce, Ermenice BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI ŞUBAT 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 ARALIK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI ARALIK 214 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 214 EKİM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TİCARET ÜLKE RAPORU 2 IRAK IRAK ÜLKE PROFİLİ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Irak Cumhuriyeti Yönetim Biçimi :

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

GENEL BİLGİLER GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER. : 832,5 milyar ABD $ (2009, EIU) 1,005 trilyon ABD $ (2010, EIU tahmini) NÜFUS : 48,7 milyon kişi (2009)

GENEL BİLGİLER GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER. : 832,5 milyar ABD $ (2009, EIU) 1,005 trilyon ABD $ (2010, EIU tahmini) NÜFUS : 48,7 milyon kişi (2009) GÜNEY KORE GENEL BİLGİLER RESMİ ADI : Kore Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Seul RESMİ DİL : Korece BAĞIMSIZLIK TARİHİ : 15 Ağustos 1945 (Japonya dan) DEVLET BAŞKANI : Lee Myung-bak (25 Şubat 2008 den beri) HÜKÜMET

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KONGO CUMHURİYETİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KONGO CUMHURİYETİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KONGO CUMHURİYETİ I. KONGO ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER (2003): RESMİ ADI Kongo Cumhuriyeti BAŞKENTİ Brazavil YÜZÖLÇÜMÜ 342.000

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI BAŞBAKAN DİN GENEL BİLGİLER - 2012 : Irak Cumhuriyeti : Bağdat : Arapça, Kürtçe (Kürt Bölgelerinde) : Celal

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Ocak 2011 HİNDİSTAN ÜLKE PROFİLİ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Ocak 2011 HİNDİSTAN ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Ocak 2011 HİNDİSTAN ÜLKE PROFİLİ 1. GENEL BİLGİLER RESMİ ADI : Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Yeni Delhi RESMİ DİL : Hintçe, Bengalce,

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT

DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET VERİLERİ 19 Şubat 2012 T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ: TÜRKİYE KUVEYT TÜRKİYE KUVEYT DIŞ TİCARET

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HİNDİSTAN

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HİNDİSTAN T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HİNDİSTAN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI : Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Yeni Delhi KONUŞULAN DİLLER : Hintçe, Bengalce, Telugça, Marathice, Tamilce, Urduca, Gujaratça, Malayalamca,

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi

2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ADANA DIŞ TİCARET RAPORU HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ Meslek Komitesi ve Kararlar Şefi İhracat: 2014 YILI ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye İstatistik Kurumu 2014 Haziran ayı sonu

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 IM 2 S A K *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17 İTHALAT

Detaylı

KENYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

KENYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 2005 KENYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Kenya Cumhuriyeti BAŞKENTİ Nairobi NÜFUSU 31,639,091 (2003) KONUŞULAN DİL

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ KUVEYT ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi : 27 Mart 2007 Ülke No: 636-Ş.O. / 47 Kaynak : World Sitesatl 2 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kuveyt Devleti

Detaylı

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Amerika Birleşik Devletleri BAŞKENTİ : Washington D.C. RESMİ DİL : İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ :

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 12.05.2014 Sayı 27 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu ndan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ PORTEKİZ ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Portekiz Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

BRUNEİ DARUSSALAM (BRUNEİ SULTANLIĞI) ÜLKE RAPORU

BRUNEİ DARUSSALAM (BRUNEİ SULTANLIĞI) ÜLKE RAPORU BRUNEİ DARUSSALAM (BRUNEİ SULTANLIĞI) ÜLKE RAPORU Aralık 2013 A.K. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Brunei Darussalam Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16

İNŞAAT MALZEMELERİ SEKTÖRÜ. Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 1 / 16 İNŞAAT SEKTÖRÜ Hazırlayan İhracat Genel Müdürlüğü Maden, Metal ve Orman Ürünleri Daire Başkanlığı 2016 1 / 16 İNŞAAT 1990 ların başında ekonomideki gelişmeye paralel olarak inşaat malzemeleri sanayisi

Detaylı

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır.

TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. TÜRKİYE YE SINIR KOMŞUSU OLAN ÜLKELER & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ B ulgaristan Yunanistan Gürcistan Suriye İran Irak Ermenistan Not : TUİK den alınan verilerde ERMENİSTAN yer almamaktadır. Orta

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI 016 O 2 CAK *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2014 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2008 Ülke No: 400, Ş.O. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa ADANA TİCARET ODASI M S2 AYI 6 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ Eksen Başlığı HABER BÜLTENİ 5.2.213 Sayı 11 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İNGİLTERE ÜLKE RAPORU Kasım 2009 A.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Büyük Britanya Birleşik Krallığı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Afrika Ülkeleri Dairesi 2005 TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti BAŞKENTİ

Detaylı

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi I. ÜLKE BĠLGĠLERĠ LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ Başkenti : Tripoli Yönetim Şekli : Cumhuriyet Devlet Başkanı : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi Yüzölçümü : 1.759.540 km² Nüfusu : 6.3 (2008

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

$40,00 $30,00 $20,00 $10,00 $- 2013 2014 2015

$40,00 $30,00 $20,00 $10,00 $- 2013 2014 2015 Milyonlar Sinop Ekonomi Verileri - Değerlendirmesi Bu kısa analiz ile Sinop ilinin son 3 yıldaki dış ticaret performansı, açılan firma sayısı ve şirketlerin kurulu sermayesi, yatırım teşvik belge sayısı

Detaylı

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24

Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 Gümrük Laboratuvar Tahlil ÜCRETLERİ EK-24 YENİSİ--EK-24 TARİFE POZİSYONU TAHLİLİ YAPACAK LABORATUVAR EŞYANIN TANIMI TAHLİL FİYATI (TL) (KDV dahil) 4. FASIL GIDA 8. FASIL GIDA SÜT ÜRÜNLERİ, KUŞ VE KÜMES

Detaylı

ASEAN (GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Ülke Profili

ASEAN (GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ. Ülke Profili ASEAN (GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ) ÜLKELERİ & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ Genel Bilgiler Ülke Profili 8 Ağustos 1967 yılında, ASEAN (Bangkok) Deklarasyonu ile kurulan ASEAN" Güneydoğu

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008

GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 3593 İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ GÜNEY AFRİKA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ 11/02/2008 Ülke no :388 Ş.O - 07 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Güney Afrika Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ

PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ PORTEKİZ ÜLKE NOTU & MAKİNE VE AKSAMLARI DIŞ TİCARETİ A. GENEL BİLGİLER Temel Sosyal Göstergeler Portekiz, ya da resmî adıyla Portekiz Cumhuriyeti (Portekizce: República Portuguesa) Avrupa nın güneybatısında

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: kampala@ekonomi.gov.tr Tel: 00 256 414 500 182 Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Elgon Terrace Plot

Detaylı