İçindekiler. Çalışma Tarihi: / /2010 Onaylayanın Adı-Soyadı: İmzası:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Çalışma Tarihi: / /2010 Onaylayanın Adı-Soyadı: İmzası:"

Transkript

1 1 İçindekiler BAKANLIĞIN KURULUŞU... 3 Bakanlığın Teşkilat Yapısı )ANA HİZMET BİRİMLERİ )DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ ) YARDIMCI BİRİMLER ) BAĞLI KURULUŞLAR... 6 TEŞKİLAT BİLGİ SİSTEMİ Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre yönetimi genel müdürlüğünün teşkilat yapısı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ölçme ve Denetim Daire Başkanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı Finansman ve Planlama Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK LİSANS BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER TAT LİSANS BAŞVURU SÜRECİ AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ KRİTERLERİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK LİSANS BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER... 30

2 2 3. GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ LİSANS BAŞVURU SÜRECİ I. BELGELENDİRME DOSYASININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR: A. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ (TAT) İLE ANLAŞMIŞ İSE II. BELGELENDİRME DOSYASININ İÇERİĞİ III. TESİS GİRİŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR IV. TESİS ÇIKIŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR B. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ (GDT) İLE ANLAŞMIŞ İSE Maden atıkları ve tehlikesiz atıklar Şube Müdürlüğü İskenderun katı atık bertaraf (cüruf geri kazanım) tesisi Ferro Döküm Sanayi ve Dış. Tic. A.Ş Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü Tıbbi Atıklar Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi Bitkisel atık yağlar Bitkisel atık yağların kullanım alanları Madeni atık yağlar Ömrünü Tamamlamış lastikler Kâhya Rejenere Kauçuk San. Ve Tic. Ltd Şti Tam Yeniden Kazanılmış Ürünler Üretim Sanayi ve A.Ş Türk Pirelli Lastikleri A.Ş Atık pil ve aküler Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş Poliklorlu Binefilinler Ömrünü tamamlamış araçlar Tehlikeli Atıklar Şube Müdürlüğü Öznak Geri Dönüşümlü Atık Değerlendirme sanayi ticaret Ltd. Şti Tehlikeli atık yönetim politikası Genel Düşünce... 55

3 3 BAKANLIĞIN KURULUŞU Çevre ve Orman Bakanlığı; tarihinde kabul edilen ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4856 Sayılı Yasa ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir bakanlıktır. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kuruluş amaçları şunlardır; Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, Kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, Ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesi, Her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, Ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi, Ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, Orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir. BAKANLIĞIN GÖREVLERİ Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak. Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek. Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak;

4 4 Ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek. Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuarlarından yararlanmak. Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak. Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak. Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek. Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak. Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak.

5 5 Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak. Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek. Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak. Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek. Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, ormanhalk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak. Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.

6 6 Bakanlığın Teşkilat Yapısı 1)ANA HİZMET BİRİMLERİ 1- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 2- Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü 3- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 4- Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 5- Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü 6- Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 7- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 8- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2)DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ 1- Teftiş Kurulu Başkanlığı 2- Strateji Geliştirme Başkanlığı 3- Hukuk Müşavirliği 4- Bakanlık Müşavirleri 5- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 3) YARDIMCI BİRİMLER 1- Personel Dairesi Başkanlığı 2- İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 3- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 4- Savunma Sekreterliği 5- Özel Kalem Müdürlüğü 4) BAĞLI KURULUŞLAR 1-DSİ Genel Müdürlüğü 2-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 3-Orman Genel Müdürlüğü 4-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

7 7 TEŞKİLAT BİLGİ SİSTEMİ Çevre ve Orman Bakanlığı; 4856 Sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde MERKEZ ve TAŞRA teşkilatı ile BAĞLI KURULUŞLAR DAN meydana gelir. Merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Taşra teşkilatı ise; "İl Müdürlükleri yle "Doğrudan Merkeze Bağlı Müdürlüklerden meydana gelmektedir. Bakanlığın teşkilat yapısı içerisinde ayrıca SÜREKLİ KURULLAR vardır. Ayrıntılı bilgi için yararlanabilirsiniz. adresinden Şimdi sırasıyla bakanlığın merkezde bulunan ana hizmet birimlerini inceleyelim; 1- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Eğitim ve yayın dairesi başkanlığı genel olarak bilimsel araştırmaları, bilgi edindirici filmleri ve insanlara çevre hakkında daha kolay ulaşabilmek için her türlü olanağı kullanarak bilgi vermesi için kurulmuş bir bölümdür. Bu bölüm hakkında ayrıntılı bilgi için adresinden ulaşılabilir. 2- Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü adresinden gerekli olan tüm bilgilere ulaşılabilir. ÇED yönetmeliği ek 1 de verilmiştir. 1- Çevre Düzeni Planları Çalışmaları: 10 Planlama Bölgesinin çevre düzeni planı onaylanmış ve ilan edilmiştir. 2- Planlama Yönetmelik Çalışmaları: a) Çevre Düzeni Planlarıyla ilgili olarak hazırlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak görüş sorulan 36 kurumdan 30 görüşü Bakanlığımıza iletilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. b) Stratejik ÇED ile ilgili olarak hazırlanan Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği ilişkin, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmış, ancak bu görüşlerden kurum ve kuruluşların, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik, teknik ve kurumsal açıdan yeterli olmadıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle 2007 yılı sonu itibariyle SÇD Yönetmeliği çalışmaları tamamlanamamıştır.

8 8 3- ÇED çalışmaları: a)altyapı Yatırımları ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği nin EK 1 Listesi kapsamına giren 88 adet projeye ÇED Olumlu Kararı verilmiştir. Altyapı Yatırımları ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği nin EK 2 Listesi kapsamına giren, 176 adet projeye ÇED Gerekli Değildir, 6 adet projeye ÇED Gereklidir Kararı verilmiştir. b) Endüstriyel Yatırımları ile ilgili olarak EK 1 Listesi kapsamına giren 100 adet projeye ÇED Olumlu Kararı, 2 adet projeye ÇED Olumsuz Kararı verilmiştir. Endüstriyel Yatırımları ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği nin EK 2 Listesi kapsamına giren 1242 projeye ÇED Gerekli Değildir, 53 projeye ÇED Gerekli Kararı verilmiştir. 4- ÇED Kararı verilen faaliyetlerin izleme ve kontrol çalışmaları: Sektörler itibariyle 18 ilde 115 ÇED- ÖN ÇED faaliyetin izleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 5 5 İlde İl Müdürlüklerinde İzleme-Kontrol Çalışmalarında görevli personelin eğitimi çalışmaları: Söz konusu program Genel Müdürlüğümüzün hizmet içi eğitim programıyla birleştirilerek Mersin, Aydın, Antalya, Nevşehir olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilmiştir. 6- Yeterlilik Belgesi alan 8 ildeki kurum/kuruluşların denetimi çalışmaları: Bu çalışmalar Ankara, Balıkesir, Bursa olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilmiştir. 7- Türkiye Çevre Durum Raporu Çalışmaları: Raporun hazırlık ve basım çalışmaları tamamlanmış dağıtım çalışmaları devam etmektedir. Rapor Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmaktadır. 8- İl Çevre Durumu Raporu Çalışmaları: İller tarafından hazırlanarak Bakanlığa gönderilen 75 rapor değerlendirildikten sonra 69 rapor Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmaktadır 9- İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Yılı Çalışmaları: İller tarafından hazırlanarak gönderilen 77 rapor değerlendirilmiştir. 10- Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Yılı Çalışmaları: İllerin tamamı söz konusu envanteri göndermediği için çalışma devam etmektedir.

9 9 11- Çevresel Göstergeler Kitapçığı Çalışmaları: TÜİK işbirliği ile hazırlanan kitapçığın Türkçe basım ve dağıtımı tamamlanmış olup Kitapçığın İngilizcesinin dağıtımı devam etmektedir. Söz konusu kitapçığın İngilizce ve Türkçesi Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmaktadır. 12- Çevre Değerleri ve Kirlilik Haritaları Çalışmaları: Çalışmalar devam etmektedir. 13- Çevre Bilgi Sisteminin Bakım ve Geliştirilmesi Çalışmaları: Sistem ile ilgili Çevre Bilgi Sisteminin Bakım ve Geliştirilmesi Projesi nin, teknik şartnamesinin kabulü üzerine Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından yapılan ihalesi tamamlanmış ve Yüklenici Firma 17 Aralık 2007 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Projenin yönetimi ile ilgili iş ve işlemler Bilgi İşlem dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 14- Türkiye'de Çevre Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi" çalışmaları yürütülecektir. Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ile birlikte projenin Teknik Şartnamelerinin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Donanım Teknik Şartnamesi ile ilgili uzman tutulması için bir Şartname hazırlanmış ve Bilgi İşlem Dairesi aracılığı ile Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne gönderilmiştir. 15- Çevresel Bilgi Sistemleri konusunda AB Üye Ülkeleri uygulamalarına ilişkin bilgi paylaşımı çalışmaları: AB TAIEX fonu desteği ile Ankara'da Kasım 2007 tarihinde yapılan çalıştaya 10 Avrupa ülkesinden uzmanların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 45 kişi katılım sağlamıştır. 16- Avrupa Çevre Ajansı çalışmaları: a)g AÇA tarafından yurtdışında düzenlenen toplantı ve çalıştaylara katılım yönünde koordinasyon sağlanmıştır. b) AÇA tarafından yurt içinde düzenlenen toplantı ve çalıştaylara katılım yönünde koordinasyon sağlanmıştır. Bu Kapsamda: Ankara'da AÇA işbirliği ile tarihlerinde İklim Değişikliği, tarihinde enerji senaryoları konularında yurtdışından gelen uzmanlarla çalıştay yapılmıştır. Enerji senaryoları konusunda 2007 yılında bir çalıştay daha yapılması planlanmış, AÇA dan gelen talep doğrultusunda söz konusu toplantı Mart 2008 tarihine ertelenmiştir. Bu etkinliklere Bakanlığımız, ilgili kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağlamıştır.

10 10 c) AÇA tarafından hazırlanan 32 rapordan ülkemizle ilgili olanlara görüş oluşturulmuş ve bu raporların yurt içinde dağıtımı sağlanmıştır. d) AÇA'nın ulusal uzman alımı, konu merkezleri ihalesi vb. çalışmaların koordinasyonu yürütülmüş, AÇA ya 8 Ulusal Uzman Adayı bildirilmiştir. 3- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün amacı; 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu bölüm hakkında geniş bilgi için adresinden yararlanılabilir.14 yönetmelikle idare edilen bu bölüm gerek yeni ağaçlandırma sahaları olsun gerek erozyonla mücadelede en önemli devlet organıdır. 4- Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Bu müdürlüğün amacı; tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usullerini belirtmektir. Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki ana hizmet birimlerinin, danışma ve denetim birimlerinin ve yardımcı birimlerin kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevre ile ilgili her türlü ölçüm-izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, hava, su ve toprak konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek, kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek, emisyonları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek. b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, kriter ve standartları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek. c) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak. d) Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak.

11 11 e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak. f) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. g) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak. h) Etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek. ı) Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idarî, malî ve teknik esas ve usulleri belirlemek. j) Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. k) Su kaynakları için koruma ve kullanma plânları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak. l) Su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak ve yaptırmak. m) Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak. n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak. o) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef ve politikaları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. p) Her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek, gerektiğinde lisansı iptal etmek. r) Atık bertaraf tesisleri ile kimya sınaî tesisleri için acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, uygulanmasını sağlamak. s) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve uygun teknolojileri belirlemek.

12 12 t) Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek. u) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak. v) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek. y) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daha fazla bilgi edinmek için adresinden yaralanılabilir. Bu bölüm 2 yönetmelik dâhilinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 5- Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Bu bölüm 100 yönetmelik dâhilinde çalışmalarını devam ettirmektedir Kanununa giren alanların kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasına imkân sağlamak amacıyla uzun devreli gelişim planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim plânlarının etkin bir şekilde uygulanması ve korunan alanlara gelen ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi bakımından ve korunan alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre insanının kayıplarının en aza indirilmesine imkân sağlanmak üzere, korunan alan sınırları dâhilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar. Daha fazla bilgi edinmek için adresinden yaralanılabilir. 6- Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Katılımcı bir yaklaşımla çevrenin ve orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine bilimsel katkı sağlayarak ve sorunların çözümüne odaklanarak ulusal ve uluslararası saygınlık düzeyine erişmek amacı ile 2 yönetmelik dâhilinde çalışmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için adresinden yaralanılabilir. 7- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; a) Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yürürlükte olan protokollerin uygulanmasında takipçi ve yönlendirici olmak, diğer ülkeler ile ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, Makamca uygun bulunan yeni işbirliği alanlarında gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak,

13 13 b) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlık iştigal alanına giren konularda uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, c) Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık heyet ve elemanlarının seyahatleri ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini ve çeşitli dış kaynaklı burs, seminer, staj ve benzeri imkânlardan yararlanılmasını sağlamak, d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak ülkeye gelen yabancı uzman ve yetkililerin ziyaretlerinin programlanmasını temin etmek, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin yurt içinde düzenlenmesi ile ilgili ön çalışmaları yapmak, eşgüdümü sağlamak, yurt dışında düzenlenecek bu gibi toplantı ve benzeri faaliyetleri takip etmek, ilgili kuruluşlara duyurmak ve gerekli seviyede iştiraki temin etmek, e) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, f) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek, proje tekliflerini incelemek, Bakanlıkça uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bu konularda Bakanlık birimleri ve Bakanlık ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, g) Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa intikal eden dış kaynaklı proje, öneri ve taslaklarını, Bakanlık politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek, h) Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki projeler için uluslararası kuruluşlardan ve/veya ülkelerden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunarak dış kaynağın ülkemize girmesini sağlamak için Bakanlık birimlerini yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak, i) Çevre problemlerinin finansman yönünden çözümünü sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde dış kaynağın sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak, j) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. adresinden geniş bilgi edinilebilir.

14 14 8- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre yönetimi genel müdürlüğünün görevleri; 4856 Sayılı Kanun - Bölüm 3 - Madde 9 - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır: a) Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevreyle ilgili her türlü ölçüm-izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, hava, su ve toprak konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek, kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek, emisyonları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek. b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, kriter ve standartları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek. c) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak. d) Serbest bölgeler de dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak. e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak. f) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. g) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

15 15 h) Etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek. ı) Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idarî, malî ve teknik esas ve usulleri belirlemek. j) Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. k) Su kaynakları için koruma ve kullanma plânları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak. l) Su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak ve yaptırmak. m) Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak. n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak. o) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef ve politikaları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. p) Her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek, gerektiğinde lisansı iptal etmek. r) Atık bertaraf tesisleri ile kimya sınaî tesisleri için acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, uygulanmasını sağlamak. s) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve uygun teknolojileri belirlemek.

16 16 t) Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek. u) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak. v) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek. y) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Çevre yönetimi genel müdürlüğünün teşkilat yapısı 8 ana bölümden oluşmaktadır. İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Personelin izin, terfii, atama, emeklilik, sağlık hizmetleri, maaş, geçici görev yollukları ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek. Gerekli araç, gereç ve malzemeleri temin etmek, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak, yaptırmak, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. Taşıtların tahsis, kullanım ve kontrolünü yapmak. Ölçme ve Denetim Daire Başkanlığı Üç şube müdürlüğü yer almaktadır. Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü: Çevre mevzuatı kapsamındaki tesislerinin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için Çevre Denetim Yönetmeliği çerçevesinde çevre denetimleri yapmak, Yıllık Denetim Programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, Denetim görevlilerinin sürekli eğitimi için gerekli çalışmaları yapmak. Çevre Standartları, Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü: Laboratuarın akreditasyon sürecinde gerekli planlamayı yapmak, Akreditasyon ve kalite ile ilgili dokümanları (El Kitabı, prosedürler vb.) hazırlamak ve güncelleştirmek, Laboratuar personelinin kalite ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitimlerin sürekli olarak güncellenmesini sağlamak. Laboratuar Şube Müdürlüğü: Laboratuara ulaşan numunenin kayıt altına alınmasını sağlamak ve analizlerini yapmak. Numune analiz sonuç raporlarını oluşturarak müşteriye iletilmesini sağlamak. Müşteri ilişkilerini yürütmek üzere iletişimi sağlamak, Laboratuarın kimyasal ve sarf malzeme, kayıt ve ilgili birimlere dağıtım işlerini yapmak.

17 17 Hava Yönetimi Daire Başkanlığı 5 şube müdürlüğü yer almaktadır. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Şube Müdürlüğü: Endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması veya kontrol edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, Mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek. Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şube Müdürlüğü: Hava kalitesinin korunması, ısınma ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü, azaltılması veya önlenmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde İl Mahalli Çevre Kurulu çalışmalarını çevre politikaları ve stratejileri doğrultusunda yönlendirmek ve denetlemek, Hava kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü: Gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya önlenmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek. Sınır Ötesi Hava Kirliliği İzleme Şube Müdürlüğü: Bölgesel veya küresel atmosferik kirlilik veya bozulmalarla ilgili çalışmalar yapmak, Sınır ötesi hava kirliliği konusundaki ulusal çalışmaların yapılmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, Ulusal politikalar çerçevesinde ozon delici maddelerin kullanımının kontrolüne yönelik çalışmalar yapmak, İklim değişikliğinin çevresel etkileri konusunda çalışmalar yapmak, Sera gazlarının azaltılması ve kontrol altına alınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak. Kontrole Tabi Yakıt ve Maddeleri İzleme Şube Müdürlüğü: Yasaklanacak ve kullanımı kısıtlanacak kontrole tabi olan yakıtlar ile hava kirliliğine yol açabilecek kimyasal maddelerin ithalatında çevresel kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, İthalat rejimi çerçevesinde Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan yakıt ve maddelerle ilgili tebliğ çalışması yapmak. Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı 3 şube müdürlüğü yer almaktadır. Su Kaynakları Şube Müdürlüğü: Yerüstü ve yeraltı sularının korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, Su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, kıta içi su kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak. Toprak Şube Müdürlüğü: Toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, Atık ve kimyasallarla kirlenmiş toprakların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş toprakların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Arıtma Teknolojileri Şube Müdürlüğü: Çevre korunması ve yerüstü ve yeraltı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, Arıtma sistemlerinin projelerini onaylamak.

18 18 Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı 3 şube müdürlüğü yer almaktadır. Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürlüğü: Kimyasalların yönetimine ilişkin hedef ve ilkeleri belirlemek; kimyasalların sahip oldukları tehlike özelliklerinin tespiti, sınıflandırılması; tehlikeli kimyasalların üretimi, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması, kullanımı, piyasaya arzı, bildirimi, ithali ve ihracına ilişkin kriterler, usul ve esasları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak. Envanter ve Risk Değerlendirme Şube Müdürlüğü: Ülke genelinde kullanılan kimyasalların envanter kriterlerini belirlemek, envanterini çıkartmak, kayıtlarını tutmak ve sürekliliğini sağlamak; ulusal öncelikli kimyasalları tespit etmek; kimyasalların risk değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak. Kimyasal ve Endüstriyel Kazalar Şube Müdürlüğü: Kimyasal kaza sonrası çevrede olumsuz etkiye neden olabilecek tesisleri belirlemek; kazaların önlenmesi ve çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için uygulamaya yönelik usul ve esasları tespit etmek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak; kaza sonrası çevreye olan etkilerin tespiti ve giderilmesi için çalışma yapmak, yaptırmak. Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı 3 şube müdürlüğü yer almaktadır. Marmara ve Boğazlar Şube Müdürlüğü: Deniz sularının kalitesinin belirlenmesi, idamesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu sulardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerdeki değişmeleri düzenli olarak izlemek, Denizlerimizin sintine, balast ve tahliye sularıyla, tehlikeli atıkların yasadışı yollarla boşaltılmasıyla, denizin kara kökenli kirleticiler ile kirlenmesinin kontrolü çalışmalarını yapmak, Kapalı koy ve körfezleri kirlenmelerden korumak amacıyla alınacak önlemleri belirlemek, uygulamaları izlemek ve denetlemek. Akdeniz ve Ege Denizi Şube Müdürlüğü: Akdeniz ve Ege Denizi sularının kalitesinin belirlenmesi, idamesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu sulardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerdeki değişmeleri düzenli olarak izlemek, Akdeniz ve Ege de deniz ve kıyı kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak. Karadeniz Şube Müdürlüğü: Deniz sularının kalitesinin belirlenmesi, idamesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu sulardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerdeki değişmeleri düzenli olarak izlemek, Deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale planları yapmak, yaptırmak.

19 19 Finansman ve Planlama Daire Başkanlığı 3 şube müdürlüğü yer almaktadır. Bütçe ve Gelirler Şube Müdürlüğü Finansman ve Planlama Şube Müdürlüğü İzleme ve Kontrol Şube Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanlığı 5 şube müdürlüğü yer almaktadır. Atık Envanteri ve Planlama Şube Müdürlüğü: Atıkların yönetimine ilişkin istatistiki verilerin temini, bu amaçla gerekli sistemin kurulmasını sağlamak, bununla ilgili çalışmaları yürütmek, Atık yönetim politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak, bunlarla ilgili uluslararası çalışmaları izlemek, ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. Evsel Atıklar Şube Müdürlüğü: Evsel atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayacak esasları belirlemek, Bertaraf tesislerine ilişkin projeleri onaylamak, Bertaraf tesislerinin yer seçimi kriterlerini belirlemek, yer seçimi kararlarını onaylamak, Evsel atık bertaraf tesislerine ilişkin en yeni ve temiz teknoloji ve yönetim sistemlerinin uygulanmasını sağlamak Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü: Atıkların Çevreyle uyumlu bir şekilde ülke içi ve sınır ötesi taşınmasına ilişkin esasları belirlemek, bununla ilgili çalışmaları yürütmek, Ülke içinde ithaline izin verilen atıkları denetlemek ve izlemek, ithalat rejimi çerçevesinde ilgili tebliğleri hazırlamak, Atıkların geri kazanımıyla ilgili çalışmalar yapmak. Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü: Tıbbi ve Özel atıklarla ilgili çevreyle uyumlu yönetim usullerini belirlemek, ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Tıbbi ve Özel atık bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve lisans vermek, bu faaliyetleri ve kapatılan bertaraf tesislerini izlemek ve kontrol etmek, Tıbbi ve Özel atık bertaraf tesislerine ilişkin en yeni ve temiz teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak Tehlikeli Atıklar Şube Müdürlüğü: Tehlikeli atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayacak esasları belirlemek, mevzuatın uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak, Bölgesel boyutta tehlikeli atık yönetim planlarının hazırlanmasını sağlamak, Tehlikeli Atık Yönetimi Komisyonu kurmak, Başkanlığını ve Sekreter ya işlerini yürütmek. Staj döneminde atık yönetimi daire başkanlığında bulunmuştur. Bunu için bu bölümü açıklayalım. Bu bölümde evsel atıklar şube müdürlüğü ile Atık Envanteri ve Planlama Şube Müdürlüğü ne gidilmemiştir.

20 20 1-Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü İlk gün katı atık kontrol yönetmeliği, ambalaj atıkları kontrol yönetmeliği ve çevre kanunu okundu. Bunlar ek 2-3 ve 4 de verilmiştir. Ambalaj Atıkları Şubesi 2004 yılında Atık Yönetimi Dairesine bağlı olarak kurulmuştur. Şube toplam 7 adet personeliyle hizmet vermekte olup şubenin görevleri Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre aşağıdaki gibidir: a) Ambalaj atıklarının toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin program ve politikaları saptamakla, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari tedbirler almakla, tebliğler yayımlamak ve gerekli denetimleri yapmak b) Ambalaj atıklarının genel ve malzeme bazında geri dönüşüm ve/veya geri kazanım hedeflerini belirlemek. c) Bu Yönetmelik ile yükümlülük verilen piyasaya sürenler adına toplama, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarını yapacak olan kurum ve kuruluşların yetkilendirme esaslarını belirlemekle, başvuruları değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda yetki vermekle, yetki verilen kuruluşları denetlemekle, bu Yönetmeliğe ve yetkilendirme esaslarına aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla ve yetkiyi iptal etmek. d) Gerektiğinde Ambalaj Komisyonunu toplamak, Komisyona başkanlık yapmak ve sekreterya işlerini yürütmek. e) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerin Bakanlığa sunmakla yükümlü olduğu belgeleri incelemek. f) Geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmek. AMBALAJ NEDİR? Bir ürün, "Hammaddeden, işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış" tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak için de gerekli değilse ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa ambalaj olarak kabul edilir. Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürünler ve satış yerlerinde satılan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık ürünler, ambalaj görevi görmeleri şartıyla ambalaj olarak kabul edilir.

21 21 Ambalajın parçaları ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik oldukları ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi gören yardımcı parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe, ambalaj kabul edilir. Aşağıdaki örnekler ambalaj olarak kabul edilirler. CD kutusuna sarılmış streç film Tek kullanımlık tabak ve bardaklar Satış yerlerinde doldurularak kullanılan yapışkan film, sandviç torbaları, alüminyum folyo ve benzeri malzemeler Hazır yiyecek ambalajları Su, maden suyu, meyve suyu şampuan, deterjan ve benzeri ambalajların kapakları Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemelere Yumurta viyolleri Ve benzeri ürünler Aşağıdaki örnekler ambalaj değildir. Bitki saksıları Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları Çay poşetleri Peynirin etrafındaki balmumu tabakası CD nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı kap Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası Ambalaja takılan yapışkan etiketler Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri şeritler Deterjanların içinde bulunan ve doz ölçmede kullanılan kaplar Alışveriş poşetleri Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler Ve benzeri ürünler

22 22 PİYASAYA SÜREN İŞLETMELERİN GERİ KAZANIM SORUMLULUĞU Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren marka sahibi işletmeler; Oluşmasına neden oldukları ambalaj atıklarının bertarafından birinci derecede sorumlu olup, Kirleten öder prensibi kapsamında bu atıkların toplanmasından başlayarak geri dönüşümlerinin sağlanması aşamasına kadar olan tüm maliyetleri karşılamak zorundadırlar. Bu kapsamda 1. Bakanlık Ambalaj Atıkları Veri Tabanına piyasaya sürülen miktarları her yıl bildirmek 2. Bildirimlerin programa girilebilmesi için kullanıcı kodu ve şifre almak PİYASAYA SÜREN İŞLETMELER 1. Bakanlık sistemine doğrudan kayıt olarak, bildirimlerini doldurma, takip etme, geri kazanım sorumluluğunu yerine getirmek için lisanslı bir tesis ile çalışma, belgelendirme dosyalarının Bakanlığa gönderilmesi gibi faaliyetleri kendisi yürütür, 2. Veya Yetkilendirilmiş Kuruluş ÇEVKO YA üye olarak bildirim ve geri kazanım sorumluluklarını bu kurulaşa devreder. Yetkilendirilmiş kuruluş bu çalışmaları piyasaya süren adına Bakanlığa gönderir. İlk Defa Kullanıcı Kodu ve Şifre Alacak Piyasaya Sürenlerin Başvurularında İzlemesi Gereken Yol Online Veri Tabanı Programını Kullanırken 2. Bildirilen rakamlar üzerinden geri kazanım Dikkat Edilecek Hususlar hedefleri doğrultusunda geri kazanılması gereken ambalaj atıklarını lisanslı toplama Geri kazanım sorumluluğu kapsamında ayırma tesislerine toplattırmak hazırlanacak olan belgelendirme dosyaları esasları 3. Toplanan ambalaj atıklarına ilişkin belgeleri Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Bu şubede ambalaj atıkları hakkında bilgi alındı. Alınan bilgiler ışığında; onaylanmış projeler onaylanmayı bekleyen projeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu projelerde yaşanan en büyük sıkıntı ise ambalaj toplayıcı lisanslı firmaların yanında bölgesel olan kaçak toplayıcılar olduğu görülmüştür. Ambalaj atıklarının maddi bir değeri olduğu için hemen bütün bölgelerin ortak sorunu olmuştur. İncelenen belgeler içerisinde kütle balans tabloları, çed raporları ve teknik yazışmalar olup bu belgeler devlet tarafından bir başkasına verilmesinin yasak olduğu gerekçesiyle tarafımıza herhangi belge verilmemiştir. Onun için burada neşredilememiştir.

23 23 Bu soruna en akılcı çözüm kaçak toplayıcıların belediyelerce iyi takip edilip yakalanması ve kanuni ceza müeyyideleri harekete geçirilmelidir. Aynı zamanda bu toplayıcıları sisteme dâhil edilerek bu tür problemleri en aza indirilebilir. Daha iyi bir sistem kurulması için bilinçli bir tüketici olmalıdır. Bu sebeple tüketicileri eğitimi için sosyal toplantılar yapılmalıdır. Bakanlık olarak bilinçlendirme çalışması için broşürler basılmıştır. Bunlara iki örnek olarak ek-5 de verilmiştir. Bunun yanında lisanslı toplayıcılar, ambalaj üreticileri ve bölgesel yöneticilerde bu tür eylemlere destek olabilirler. İncelenen belgelerde TAT (Toplama ayırma tesisi) başvuruları vardı. Bu süreç şu şekilde işlemektedir: 1. Tesis Kriterleri 2. Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekenler 3. Başvuru Süreci 1. AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ KRİTERLERİ a) Tesisin açık ve kapalı alanının toplamı, en az m 2 olması gerekir. Bununla ilgili tapu sicil kaydı ve benzeri resmi belgeler başvuru dosyasına eklenir. b) Tesisin açık ve kapalı alanının zemininin beton olması, ambalaj atıklarının ayrıştırılacağı alanın kapalı olması gerekir. c) Tesisin, etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az üç metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve boyalı olması gerekir. ç) Tesiste çevre sorumlusu olarak en az bir çevre mühendisi çalıştırılır ancak, aynı ilde tek tüzel kişiliği olan birden fazla tesis için bir çevre mühendisinin çalıştırılması yeterlidir. Lisans alınması durumunda, çevre sorumlusunun tesiste çalıştığını gösteren belgelerin dört aylık dönemler halinde Bakanlığa gönderilmesi gerekir. d) Başvurusu yapılan tesisin lisans kapsamında değerlendirilebilmesi için, esas faaliyetinin, ambalaj atıklarının toplanması ayrılmasına yönelik olması gerekir. e) Karışık ambalaj atığı getirilen ayırma tesislerinde, kapasiteyi karşılayacak şekilde bir ambalaj atığı ayırma bandı bulunması gerekir. Malzeme türüne göre ayrıştırılacak ambalaj atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri bulunur. Bu gözlerin altında, türlerine göre ayrıştırılan ambalaj atıkların biriktirilmesi amacıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynırlar olması gerekir. f) Tesiste ihtiyaca göre en az bir pres makinesi olması gerekir. g) Ambalaj atığı toplama araçlarının, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak tasarlanması gerekir. Tesiste en az iki adet ambalaj atığı toplama aracı bulunur ve araçlara ait ilgili resmi belgelerin dosyaya eklenmesi gerekir.

24 24 ğ) Tesisin kapalı alanlarında koku oluşmasını önleyecek şekilde gerekli önlemler alınır gerekirse havalandırma sistemi bulunur. h) Tesis, günlük olarak temizlenebilir, dezenfekte edilebilir bir yapıya sahip olmalıdır. Yıkama işlemi sonrası oluşan suların tesisten kolaylıkla akışının sağlanabilmesi için gerekirse zeminine eğim verilir, temizlikten kaynaklanan sular için toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunur. ı) Tesise gelen, ayrılan ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedileceği bir bilgisayar veri kayıt sistemi bulunur. i) Tesiste çalışan personelin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal üniteler bulunur. j) Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için bir eğitim planı oluşturularak, personele ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, atıkların ayrıştırılması, kayıtların tutulması, tesisin düzenli olarak işletilmesi, temizliği ve günlük bakımı konularında eğitim verilir. k) Ticaret Sicil Gazetesi, ticaret ya da sanayi odası faaliyet belgesi gibi belgelerde; şirketin, ambalaj atıklarının toplanması ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bir bilgi yer alır. Ek-6/A

25 25 TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK LİSANS BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1) Lisans başvuru dosyası bilgisayar ortamında doldurularak bir dilekçe ekinde gönderilmelidir. Tesis adı Adres Telefon Faks Elektronik posta adresi Çevre sorumlusunun adı ve soyadı Tesisin işletmeye açılacağı/açıldığı tarih Tesisin kapalı alanı (m 2 ) Tesisin açık alanı (m 2 ) Tesisin toplam alanı (m 2 ) Tesis sahibinin / ortaklarının Adı, Soyadı Adresi Telefonu Faksı Elektronik posta adresi Tesis işletmecisinin Adı, Soyadı Adresi Telefonu Faksı Elektronik posta adresi Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun Adı, Soyadı (veya unvanı) Adresi Telefonu Faksı 2) İkinci şahıslar tarafından hazırlanan dosyalar için vekalet verildiğine dair belge lisans başvuru dosyasında yer alır. 3)Tesise ait vaziyet planı ile tesisin ve kullanılan makine ve ekipmanların farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları başvuru dosyasında yer alır. 4) Tesiste gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili iş akım şeması verilerek, bu şema doğrultusunda tesisin faaliyeti detaylı olarak açıklanır.

26 26 5) Tesiste işlenecek ambalaj atıklarının cinsleri ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre detaylı olarak belirtilir, geriye dönük olarak son üç aylık döneme ait toplanan ambalaj atıklarına ilişkin bilgiler, alındığı yerler ve miktarlarına ilişkin bilgiler açıklanır. Ambalajın Cinsi Ambalaj Miktarı (Ton/Yıl) Ambalajın Cinsi PLASTİK KOMPOZİT PET Plastik ağırlıklı PE Kağıt/karton ağırlıklı PP Metal ağırlıklı PS KÂĞIT/KARTON PC Kâğıt/Karton METAL İçecek kutusu Çelik CAM Alüminyum AHŞAP Ambalaj Miktarı (Ton/Yıl) 6) Tesiste çalışan her bir personele ait isim, unvan, meslek ve tesiste çalışma süresine ilişkin bilgi verilir. 7) Tesiste çalışan personelin çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal ünitelerin fotoğrafları dosyaya eklenir. 8) Tesisin kapalı alanlarında bulunan havalandırma sistemine ilişkin bilgi verilir. 9) Tesisin günlük temizliğinin yapılmasına ilişkin bilgi verilir. 10) Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için verilen eğitime ilişkin bilgi verilir. 11) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması faaliyetleri sırasında kullanılacak toplama aracı, konteynır, ayırma bandı, makine ve ekipmanların isimleri, sayıları, kapasiteleri, özellikleri tablo halinde verilir. 12). Ambalaj atığı toplama araçlarının tesis işletmecisine ait olduğunu gösteren veya kiralık ise kiralandığına ilişkin belgeler dosyada yer alır. 13) Tesise gelen, ayrılan ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedileceği veri kayıt sistemine ilişkin bilgiler dosyaya eklenir. 14) Tesise ait aşağıda belirtilen resmi belgeler dosyaya eklenir. a) Vergi levhası örneği, b) Ticaret sicil gazetesi örneği, c) Ticaret veya sanayi odası faaliyet belgesi, ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya Gayri sıhhi müessese ruhsatı, d) İşletme belgesi, e) Kapasite raporu, f) İmza sirküleri. 15) Lisans başvurusu dosyasının tüm sayfalarında, tesis işletmecisinin kaşe ve imzası bulunur.

27 27 TAT LİSANS BAŞVURU SÜRECİ Toplama ayırma tesisi EK-6/A yı hazırlar İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Başvurur İl Müdürlüğü dosyayı inceler, Bakanlığa dosyayı gönderir Bakanlık dosyayı inceler Tesisi Yerinde inceler Her ay internetten bilgileri girer ve bir örneğini Bakanlığa gönderir. En fazla 6 ay geçici çalışma izni verilir Geçici çalışma izni süresi içerisinde belediyesi ile sözleşme Plan Hazırlanır Plan Bakanlığa sunulur Plan uygun bulunması durumunda lisans verilir 6 Ayda Bir Gelişme Raporu Bakanlığa Sunulur İzleme ve Denetim Bakanlık İl Müdürlüğü

28 28 Bunun akabinde incelenen belgeler dâhilinde ambalaj üreticisi ve toplayıcısı tarafından alınması gereken bir şifre vardır bunun alınması için ise şu aşamaları yerine getirmelidir. İlk Defa Kullanıcı Kodu ve Şifre Alacak İşletmelerin İzlemesi Gereken Yol adresinden Fatura Bilgi Formunun temin edilerek işletmeye ait bilgilerin doldurulması ve Kota -Depozito- Piyasaya Süren Kod No Kutucuğunun işaretlenmesi Bulunulan ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Banka Hesap Numarasına 500 (Beşyüz) TL lik ücretin yatırılması Fatura Bilgi Formu ve Banka Dekontunun bir örneğinin, şifre ve kod numarası talebini içeren bir ön yazı ekinde işletmenin bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesi veya teslim edilmesi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgilerini içeren resmi yazının işletmeye gönderilmesi İşletme tarafından;kullanıcı Kodu ve Şifre ile adresine girilerek, piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan ve satın alınan ambalaj miktarlarına ait Ek 5 formlarının adresindeki Online Veri Tabanı Programını Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar göz önünde bulundurularak doldurulması ve program üzerinden gönderilmesi İşletme tarafından Doldurulan Ek 5 Formlarının Programdan bir çıktısının alınarak bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bir ön yazı ekinde gönderilmesi veya teslim edilmesi.

29 29 Bu sistemde sonra geri dönüşüm tesisleri incelendi ve başvuru süreci aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 1. Tesis Kriterleri 2. Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekenler 3. Başvuru Süreci 1.AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ KRİTERLERİ a) Tesisin açık ve kapalı alanının zemini beton olması, geri dönüşüm faaliyetinin gerçekleştirildiği alanın tamamının kapalı olması gerekir. b) Tesisin etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az üç metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve boyalı olması gerekir. c) Başvurusu yapılan tesisin lisans kapsamında değerlendirilebilmesi için, tesisin esas faaliyet konusunun ambalaj atıklarının geri dönüşümü olması gerekir. ç) Tesisin kapalı alanlarında koku oluşmasını önleyecek şekilde gerekli önlemler alınır, gerekirse havalandırma sistemi bulunur. d) Tesis günlük olarak temizlenebilir, dezenfekte edilebilir bir yapıya sahip olmalıdır. Yıkama işlemi sonrası oluşan suların tesisten kolaylıkla akışının sağlanabilmesi için gerekirse zemin eğimli olmalı, temizlikten kaynaklanan sular için toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunur. e) Tesise gelen, ayrılan ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedileceği bir bilgisayar veri kayıt sistemi bulunur. f) Tesiste çalışan personelin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal üniteler bulunur. g) Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için bir eğitim planı oluşturularak, personele ambalaj atıklarının geri dönüşümü, kayıtların tutulması, tesisin düzenli olarak işletilmesi, temizliği ve günlük bakımı konularında sürekli olarak eğitim verilir. ğ) Ticaret Sicil Gazetesi, ticaret ya da sanayi odası faaliyet belgesi, kapasite raporu gibi belgelerde; şirketin, ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda faaliyet gösterdiğine dair bir bilgi yer alır. Ek-6/B

30 30 2- GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK LİSANS BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1) Lisans başvuru dosyası bilgisayar ortamında doldurularak bir dilekçe ekinde gönderilmelidir. Tesis adı Adres Telefon Faks Çevre sorumlusunun adı ve soyadı Tesisin işletmeye açılacağı/açıldığı tarih Tesisin kapalı alanı (m 2 ) Tesisin açık alanı (m 2 ) Tesisin toplam alanı (m 2 ) Tesis sahibinin / ortaklarının Adı, Soyadı Adresi Telefonu Faksı Elektronik posta adresi Tesis işletmecisinin Adı, Soyadı Adresi Telefonu Faksı Elektronik posta adresi Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun Adı, Soyadı (veya unvanı) Adresi Telefonu Faksı 2) İkinci şahıslar tarafından hazırlanan dosyalar için vekâlet verildiğine dair belge lisans başvuru dosyasında yer alır. 3)Tesise ait vaziyet planı ile tesisin ve kullanılan makine ve ekipmanların farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları başvuru dosyasında yer alır. 4) Tesiste gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili iş akım şeması verilerek, bu şema doğrultusunda tesisin faaliyeti detaylı olarak açıklanır.

31 31 5) Tesiste geri dönüştürülecek ambalaj atıklarının cinsleri ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre belirtilir, geriye dönük olarak son üç aylık döneme ait ambalaj atıkların alındığı yerler ve miktarlarına ilişkin bilgiler detaylı olarak açıklanır. Ayrıca ambalaj atıklarının geri dönüşümü sonucu elde edilen ikincil ürünlerin ticari isimleri, kullanım alanlarına ve verildiği yerlere ilişkin bilgiler verilir. Ambalajın Cinsi Ambalaj Miktarı (Ton/Yıl) Ambalajın Cinsi PLASTİK KOMPOZİT PET Plastik ağırlıklı PE Kâğıt/karton ağırlıklı PP Metal ağırlıklı PS KÂĞIT/KARTON PC Kâğıt/Karton METAL İçecek kutusu Çelik CAM Alüminyum AHŞAP Ambalaj Miktarı (Ton/Yıl) 6) Tesiste çalışan her bir personele ait isim, unvan, meslek ve tesiste çalışma süresine ilişkin bilgi verilir. 7) Tesiste çalışan personelin çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal ünitelerin fotoğrafları dosyaya eklenir. 8) Tesisin kapalı alanlarında bulunan havalandırma sistemine ilişkin bilgi verilir. 9) Tesisin günlük temizliğinin yapılmasına ilişkin bilgi verilir. 10)Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için verilen eğitime ilişkin bilgi verilir. 11)Ambalaj atıklarının geri dönüşümü sırasında kullanılacak makine ve ekipmanların isimleri, sayıları, kapasiteleri, özellikleri tablo halinde verilir. 12) Tesise gelen ve geri dönüştürülen ambalaj atıkları ve satılan ikincil ürünlere ait bilgilerin kaydedileceği veri kayıt sistemine ilişkin bilgiler dosyaya eklenir. 13) Tesise ait aşağıda belirtilen resmi belgeler dosyaya eklenir. a) Vergi levhası örneği, b) Ticaret sicil gazetesi örneği, c) Ticaret veya sanayi odası faaliyet belgesi, ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya Gayri sıhhi müessese ruhsatı,

32 32 d) İşletme belgesi, e) Kapasite raporu, f) İmza sirküleri, g) Sanayi sicil belgesi, ğ) Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirme Gereksizdir belgesi, h) Geri dönüşüm sonucunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi. 14) Lisans başvurusu dosyasının tüm sayfalarında tesis işletmecisinin kaşe ve imzası bulunur.

33 33 3. GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ LİSANS BAŞVURU SÜRECİ Geri Dönüşüm Tesis EK-6/B yı hazırlar İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Başvurur İl Müdürlüğü dosyayı inceler, Bakanlığa dosyayı gönderir Bakanlık dosyayı inceler Tesisi Yerinde inceler Her ay internetten Bilgileri girer Tesise 3 yıl süreyle Lisans verilir İzleme- Denetim Bakanlık İl Müdürlüğü

34 34 Belgelendirme esaslarına uyarak incelenen kısaca kütle balans yani irsaliyeler incelenmiştir. Esaslar aşağıdaki gibidir: I. BELGELENDİRME DOSYASININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR: 1. Belgelendirme Dosyaları mutlaka Piyasaya Süren İşletmeler tarafından Bakanlığa bir ön yazı ekinde dosyalanarak gönderilmelidir. Dilekçe üzerinde şirketi temsile yetkili kişilerin imzasının ve firma kaşesinin bulunması gerekmektedir. (Lisanslı firmalar ve/veya ambalaj üreticileri tarafından doğrudan Bakanlığa gönderilen belgeler kabul edilmemekte ve iade edilmektedir). 2. Farklı lisanslı işletmelere yaptırılan belgeler, Piyasaya Süren İşletmeler tarafından yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak toplu olarak Bakanlığa gönderilmelidir. 3. Belgelendirme dosyaları takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmelidir. 4. Belgelendirme dosyasında bulunan evraklar okunaklı olmalıdır. 5. Belgeleme adresinde yer alan lisanslı tesisler ile çalışılarak hazırlanmalıdır. A. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ (TAT) İLE ANLAŞMIŞ İSE II. BELGELENDİRME DOSYASININ İÇERİĞİ 1. Özet tablo (Bkz. Ek-1) 2. Sözleşme Örneği (Piyasaya Süren İşletme-Lisanslı Tesis arasında yapılan) 3. Lisanslı Tesis Giriş Belgesi 4. Lisanslı Tesis Çıkış Belgesi Not: Analiz raporu, tesellüm fişi, lisans belgesi, kapasite raporu, vergi levhası, sanayi sicil belgesi vb. belgeler Dosyaya konulmamalıdır. III. TESİS GİRİŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Belgeler lisanslı Ambalaj Atıkları TAT işletmesine ait olmalıdır. 2. Söz konusu tesislerin; lisanslı ve geçici çalışma izinli oldukları dönem süresince yapmış oldukları toplama-ayırma faaliyetlerine ilişkin belge ve faturalar kabul edilecektir.

35 35 3. Ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması faaliyetlerine ilişkin belgeler, ait oldukları yıl için geçerli olacaktır. Örneğin 2008 Yılı Geri Kazanım Sorumluluğu yerine getiriliyorsa belge ve faturaların tarihi tarihleri arasında olması gerekmektedir. 4. Giriş Belgeleri; a, b ve c bentlerinde istenen belgeler a. Fatura/ Gider Pusulası/Kaynakta Ayrı Toplama Alındı Belgesi (Belediye Onaylı), b. İrsaliye c. Kantar Fişi olmalıdır. 5. Giriş Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinslerine ait ifadeler; Ambalaj atığı, karışık ambalaj, plastik ambalaj, kâğıt ambalaj, PE ambalaj, PET şişe, cam şişe, teneke kutu vb. malzeme cinslerine ait faturalar yer almalıdır. 6. Giriş Belgelerinde Kabul Edilmeyen Malzeme Cinsleri; Çöp, takoz, tel, kablo, saç, naylon, kırpıntı, üretim artığı, hurda, 1. hamur kâğıt, çöplükten toplama, çapak, granül, A4 kağıdı, cam kırığı, gazete, dergi, vb. ifadeler yer alan faturalar kabul edilmeyecektir. IV. TESİS ÇIKIŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Ambalaj atığı geri dönüşümüyle ilgili döngünün tamamlanması gerekmektedir. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm tesislerine verilmesi gerekmekte olup bunun belgelenmesi gerekmektedir. 2. Toplama-Ayırma tesisi lisansı olmayan geri dönüşüm tesisi ile çalışmış ise bu tesisin geri dönüşüm faaliyetini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin belgelendirme dosyasına konulması gerekmektedir tarihinden itibaren toplama-ayırma tesisinden çıkan ve belgeleme dosyasında kullanılan ambalaj atık malzemelerinin lisanslı geri dönüşüm tesislerine verilmesi gerekmektedir. 4. Çıkış Belgeleri; Fatura, Sevk İrsaliyesi, İhraç edildiyse gümrük çıkış beyannameleri ve kantar fişleri olmalıdır. 5. Çıkış evraklarında mutlaka malzemenin cinsi yazılmalıdır. Ambalaj cinsi olarak PE, PET, PVC, kâğıt-karton, alüminyum, çelik, cam vb. gibi ifadeler yer almalıdır. Plastik, naylon, metal gibi ifadeler olmamalıdır. Fatura ve irsaliyeler arasında ifade birliği olmalı, faturada ambalaj cinsi olarak teneke, irsaliyesinde ise alüminyum yazmamalıdır.

36 36 ÖNEMLİ NOT: 1.Belgelendirmede kullanılan evrakların üzerinde evrakın belgelemede kullanıldığını gösteren ıslak kaşe bulunmalıdır. Islak Kaşe Bu Belgenin kg ı..firması adına Çevre ve Orman Bakanlığı Belgelendirmelerinde Kullanılmıştır 3. Bir belgenin farklı Piyasaya Süren İşletmeler için kullanılması durumunda, her bir Piyasaya Sürene hangi işletmeler için ne kadar kullanıldığı bildirilmelidir. B. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ (GDT) İLE ANLAŞMIŞ İSE *** tarihine kadar Geri Dönüşüm Tesislerinin hazırlamış oldukları Geri Kazanım Dosyaları kabul edilecek olup, bu tarihten sonra sadece lisanslı toplama-ayırma tesislerinin hazırlamış olduğu belgeleme dosyaları kabul edilecektir. Geri Dönüşüm tesislerinin hazırlamış olduğu belgeleme dosyaları kabul edilmeyecektir. II. BELGELENDİRME DOSYASININ İÇERİĞİ: 1. Özet tablo (Bkz. Ek-1) 2. Sözleşme Örneği (Piyasaya Süren İşletme-Lisanslı Tesis arasında yapılan) 3. Lisanslı Tesis Giriş Belgesi 4. Lisanslı Tesis Çıkış Belgesi Not: Analiz raporu, tesellüm fişi, lisans belgesi, kapasite raporu, vergi levhası, sanayi sicil belgesi vb. belgeler Dosyaya konulmamalıdır. III. TESİS GİRİŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Belgeler lisanslı Ambalaj Atıkları GDT işletmesine ait olmalıdır. 2. Söz konusu tesislerin; lisanslı oldukları dönem süresince yapmış oldukları geri dönüşüm faaliyetlerine ilişkin belge ve faturalar kabul edilecektir. 3. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi faaliyetlerine ilişkin belgeler, ait oldukları yıl için geçerli olacaktır. Örneğin 2008 Yılı Geri Kazanım Sorumluluğu yerine getiriliyorsa belge ve faturaların tarihi tarihleri arasında olması gerekmektedir.

37 37 4. Giriş Belgeleri; a. Fatura/ Gider Pusulası, b. İrsaliye c. Kantar Fişi olmalıdır. 5. Giriş Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinslerine ait ifadeler; Kâğıt ambalaj, PE ambalaj, PET şişe, cam şişe, teneke kutu vb. malzeme cinslerine ait ifadeler faturalarda yer almalıdır. 6. Giriş Belgelerinde Kabul Edilmeyen Malzeme Cinsleri; Çöp, takoz, tel, kablo, saç, naylon, kırpıntı, üretim artığı, hurda, 1. hamur kâğıt, çöplükten toplama, çapak, granül, A4 kâğıdı, cam kırığı, hurda varil, gazete, dergi, vb. ifadeler yer alan faturalar kabul edilmeyecektir. IV. TESİS ÇIKIŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Ambalaj atığının geri dönüşümünün sağlanarak döngünün tamamlanması gerekmekte olup bunun belgelenmesi gerekmektedir. Geri Dönüşüm tesislerinin malzemeleri geri dönüştürmeden lisanslı toplama-ayırma tesislerine verdikleri miktarlara ilişkin belgelemeler kabul edilemez. 2. Ürün satış belgelerinin çıkış belgesi olarak dosyaya konulması gerekmektedir. Bunlar PE granül, çapak ya da ürün (poşet, askı, kağıt vb.) şeklinde olmalıdır. ÖNEMLİ NOT: 1.Belgelendirmede kullanılan evrakların üzerinde evrakın belgelemede kullanıldığını gösteren ıslak kaşe bulunmalıdır. Islak Kaşe 2. Bir belgenin farklı Piyasaya Süren İşletmeler için kullanılması durumunda, her bir Piyasaya Sürene hangi işletmeler için ne kadar kullanıldığı bildirilmelidir. EK I- ÖZET TABLO Bu Belgenin kg (malzeme cinsi)..firması adına Çevre ve Orman Bakanlığı Belgelendirmelerinde Kullanılmıştır Piyasaya süren işletmenin adı : Piyasaya süren firma kodu : Belgelendirme Yılı : Belgelenen ambalaj cins ve miktarı : Belgelemeyi yapan lisanslı İşletmenin adı :

38 38 TESİSE GİREN MALZEMELER Fatura Tarihi Fatura No Malzemenin Cinsi Kimden Alındığı Miktar (Kg) TOPLAM TESİSE GİREN MALZEMELER Fatura Tarihi Fatura No Malzemenin Cinsi Kime Verildiği Miktar (Kg) TOPLAM Bir tesis için gerekli olan tablolar ek-5 de verilmiştir.

39 39 2-Maden atıkları ve tehlikesiz atıklar Şube Müdürlüğü İlgili yönetmelik planlama aşamasında olduğu için hali hazırda şube müdürlüğü olarak geçmemektedir. Bu bölümde Harfiyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları kontrolü yönetmeliğine(ek-6) göre ilgili çed raporları kontrol edilmektedir. Öte yandan bu bölümü esas ilgilendiren Tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanım tebliği taslağı (EK-7) ilgilendirmektedir. Tehlikesiz atık kapsamında var olan atıkların yaklaşık % arasında olduğu düşünülürse bu bölümün oluşturulmasının önemi daha çok anlaşılacaktır. Şimdi bu bölümde incelenmiş çed raporlarını anlatalım: İskenderun katı atık bertaraf (cüruf geri kazanım) tesisi Teorik kapasite: ton cüruf işleme Tesis ,7 m 2 lik orman arazisine kurulması düşünülmektedir. Proje kapasitesi: ton/yıl Çalışma kapasitesi: saat/yıl Tesis işleme kapasitesi: 267 ton/saat Bu projede demir madeni işleyen yerlerden çıkacak olan cürufların geri kazanımı esas alınarak yapılmıştır. Geri dönüşümü gerçekleştirebilmek amacıyla tesiste 5 ana ünite yapılacaktır. İlk bölümde hammadde ön hazırlama sahası olup tesis için gerekli şartlara sahip hammadde geliştirilecektir. İkinci bölümde işlenmiş hammaddeden oluşan ürün-mamul için geçici toplama sahası ve yükleme sahası olarak planlanmıştır. Üçüncü kısımda ürün oluşması için gerekli katı atık bertaraf tesisi (kırma-ayrıştırma-eleme tesisi) ve yardımcı üniteler oluşturacaktır. Dördüncü kısımda ise idari bina, sosyal bina ve diğer üniteler olmaktadır. Son kısımda ise tesis içi bağlantı yolları, kantar ve yüklemeboşaltma-taşıma üniteleri vardır. Tesise 3 farklı özellikte hammadde gelecek olan cüruflar; elektrikli ark ocağı cürufu, pota ocağı cürufu ve karışık cüruf olmak üzere üç ayrı alanda geçici olarak depolanacaktır. Gelen cüruflara göre oluşması beklenen ürünler; - >150 mm iri metal - >45 mm metal -22/45 18/22-8/18 4/8 tane boyutlu nihai ürün -8/45 mm metal -4/8 mm iri taneli kum -0/4 mm kırma kum (ıslak proses çıkışı) -0/2 mm yıkanmış kum (ıslak proses çıkışı) -0/8 mm mıknatıslanmış metal (ıslak proses çıkışı) Proje hakkında; Yapılacak olan tesis, büyük sorun olan demir madenlerinin cüruflarının kullanımını gerçekleştirerek yeni bir sektör oluşturacaktır. Böyle bir proje Türkiye de olmaması ise tesisin madden sektöründe öncü olacağı düşünülmektedir. Yapılacak olan tesisten çıkan taş ve kumun yol yapım çalışmasında kullanılacak olması ve diğer kullanılan maddelere göre daha iyi bir yapı malzemesi olduğundan önemini artırmaktadır.

40 40 Proje dosyasında yapılan incelemeler sonucunda şu eksiklikler olduğu görülmüştür; - Kış aylarında hammadde taşıyan araçların trafiğe çıkarken yıkama olup olmadığı, - Alınacak olan cüruflara üreticiler tarafından karıştırılması muhtemel baca tozunun karıştırılıp karıştırılmadığı nasıl belirlendiği, - Oluşacak atıksular için tasarlanan arıtma tesisinde gereksiz yere fazladan ünite eklenmiş olduğu, - Atıksu arımı için gerekli görülen arıtma teknolojisinin yeterli olduğu ancak son çökeltim tankının bulunmadığı, - Yine arıtma tesisinde kullanılması düşünülen dezenfektanlar için kimya binasının yapılmadığı, - Elektrik planında tesisin her noktası belirtilmesine karşın arıtma tesisine gelen hiçbir giriş olmadığı, - İnşaat aşamasında 40 kamyon çalışacağı belirtilmiş ama gürültü kestirimleri yapılırken 6 araca göre planlandığı, Görüldü ve sorumlu mühendise bildirildi. Ancak bu bölümle alakalı herhangi bir eksiklik olmadığı görülmüştür. Ferro Döküm Sanayi ve Dış. Tic. A.Ş. Var olan tesisin kapasitesini artırmak için yapılan çed raporu; Yüklenici firma Ar-Çev (www.arcev.com.tr) dir. Yapılacak olan geliştirme projesi kapsamında şu aşamalar sırasıyla şu şekildedir: Kömür tozu Betonit Yeni Kum Kalite Kontrol Tesellüm Kum hazırlama Model Bağlama Kalıplama (Maça) Maça Yerleştirme Kaplama Aşılama döküm Kurulu kapasitesi tan/yıl olmakta ve ton/yıl artırılması planlamaktadır. Beklenen yıllık kapasitesi ton/yıl dır. Genel olarak yapılan üretimin % 30 u pik ve % 70 i sfero dökümdür. Yapılan incelemede gerekli tüm tedbirler alınmış görülmektedir. Oluşması muhtemel etkiler şu şekilde; - İnşaat aşamasında: Evsel nitelikli sıvı atıklar, katı atıklar, gürültü oluşumu, tehlikeli atıklardan oluşmaktadır. - İşletme aşamasında da aynı atıklar çıkacaktır. Faaliyetler esnasında oluşan gürültü izin verilen gürültü seviyelerine 100 m de ulaştığı görülmüştür. Bunun için herhangi bir önleme ihtiyaç olmadığı görülmüştür. Oluşması muhtemel atık yağlar, tehlikeli atıklar, tehlikeli kimyasallar, atık pil ve akümülatörler ve ambalaj atıkları lisanslı firmalara verileceği taahhüt edilmiştir. Bunun yanında bir çed raporunda uyacağı her türlü yönetmeliğe atıfta bulunarak belirtmesi gereklidir. İncelenen çed raporunda karşılaşılan tek sorun budur.

41 41 3-Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü Tıbbi ve özel atıklar şubesinde; -Tıbbi atıklar -Bitkisel atık yağlar -Madeni atık yağlar -Ömrünü Tamamlamış lastikler -Atık pil ve aküler -PCB ler -Ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyalar Bunların yanında -Ömrünü tamamlamış araçlar, olmak üzere çalışmalar devam etmektedir. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim; Tıbbi Atıklar Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar, evsel katı atıkların dışında havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve zararlı atık sınıfına girmekte ve bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel önlemler alınması gerekmektedir. Türkiye de tıbbi atıkların güvenli yönetimiyle ilgili esaslar, bakanlık tarafından hazırlanan ve 22 Temmuz 2005 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği (EK-8) ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre genel olarak atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geçici depolanması sorumluluğu sağlık kuruluşlarının, atıkların geçici atık depolarından alınarak taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertaraf edilmesi konularındaki sorumluluklar ise belediyelere aittir. Bakanlık tarafından ülkemizde hem toplam, hem de il bazında oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi için Devlet İstatistik Enstitüsü ve Sağlık Bakanlığının da verileri kullanılarak bir çalışma yapılmıştır.

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 24.06.2007 tarihinde yayımlandı 30.07.2004 tarih ve 25538 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak (05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete ile değişik) 01.01.2005

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü

Redife YAŞAR Çevre Mühendisi. Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü Redife YAŞAR Çevre Mühendisi Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi İşleri Şube Müdürlüğü 29/01/2013 1. 2872 sayılı Çevre Kanunu 2. 30/07/2004 tarih ve 25538 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 3.

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ 1) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmek, koordinasyon sağlamak, Bakanlıkça

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki ambalaj tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak,

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI. Şükran NURLU Çevre Mühendisi 01 Mart 2011

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI. Şükran NURLU Çevre Mühendisi 01 Mart 2011 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI Şükran NURLU Çevre Mühendisi 01 Mart 2011 1 Çevre ve Orman Bakanlığı 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4856 Sayılı Yasa ile belirlenen usul

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞKİLÂT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4856 Kabul Tarihi : 01/05/2003 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 08/05/2003 Sayı : 25102 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Görev Amaç Madde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Hülya ÇAKIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Amaç, kapsam ve genel ilkeler Veri Kayıt Sistemi Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 8/5/2003 25102 4856 : 1.5.2003 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 8/5/2003 25102 4856 : 1.5.2003 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Kanun 8/5/2003 tarih 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıģtır. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEġKĠLÂT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun No. 4856 Kabul Tarihi : 1.5.2003 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Görev Amaç MADDE

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ Belge No : 928 Çevre İzin ve Lisansının Başlangıç Tarihi : 09/04/2013 Çevre İzin ve Lisansının Bitiş Tarihi : 09/04/2018 İşletmenin/Faaliyetin Adı : TANRIKULU PLASTİK SAN.

Detaylı

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. ADANA VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 90438820-155/58303 14/01/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HELMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA İTH. İHR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SARIHAMZALI MAH. 47011 SOKAK, NO:15/A SEYHAN / ADANA İlgi: (a)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /04/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Sayı: / /04/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi Sayı: 46818599-155/59548 05/04/2016 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RİTAŞ KİMYA VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. ARABAN YOLU ÜZERİ 2.KM ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 26/03/2015 tarihli ve

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı. Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Karar Sayısı: 819 Karar Tarihi: 25/09/2002 (28.09.2002 tarih ve 24890 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ÇEVRE MEVZUATI & ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

ÇEVRE MEVZUATI & ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU ÇEVRE MEVZUATI & ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU YASEMİN ÖZDEMİR ÇEVRE YÜK. MÜHENDİSİ A R A L I K, 2 0 1 2 1 SUNUMUN AMACI: Çevre Mevzuatları ve Yönetmelikleri hakkında bilgilendirme,

Detaylı

Aday Memurlar İçin Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 4

Aday Memurlar İçin Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 4 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 4 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 4 1.2 BAKANLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI VE ŞEMASI... 4 1.2.1 Teşkilat Yapısı... 4 1.2.2 Teşkilat Şeması... 6 1.3 BAKANLIĞIN GÖREVLERİ...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA ILISKIN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA ILISKIN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA ILISKIN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeligin 4 üncü maddesindeki ambalaj tanimini sagliyor, ancak ürünün ayrilmaz bir parçasi degilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak,

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/69278 24.4.2017 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği BENLİ GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 75 YIL MAH. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9/A CAD. NO:12 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Maden Atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ Suat HACIHASANOĞLU

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Bağlılık ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu nun görevleri

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar.

Madde 1- KAPSAM. Madde 2- Mera Kanunu nun 18. Maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği yürütülecek çalışmaları kapsar. PROTOKOL 4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. ları. Uygunluk Yazılar ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İl l MüdürlM rlüğü Uygunluk Yazılar ları ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ

Detaylı

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç

Detaylı