İçindekiler. Çalışma Tarihi: / /2010 Onaylayanın Adı-Soyadı: İmzası:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Çalışma Tarihi: / /2010 Onaylayanın Adı-Soyadı: İmzası:"

Transkript

1 1 İçindekiler BAKANLIĞIN KURULUŞU... 3 Bakanlığın Teşkilat Yapısı )ANA HİZMET BİRİMLERİ )DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ ) YARDIMCI BİRİMLER ) BAĞLI KURULUŞLAR... 6 TEŞKİLAT BİLGİ SİSTEMİ Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre yönetimi genel müdürlüğünün teşkilat yapısı İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Ölçme ve Denetim Daire Başkanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı Finansman ve Planlama Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK LİSANS BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER TAT LİSANS BAŞVURU SÜRECİ AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ KRİTERLERİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK LİSANS BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER... 30

2 2 3. GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ LİSANS BAŞVURU SÜRECİ I. BELGELENDİRME DOSYASININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR: A. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ (TAT) İLE ANLAŞMIŞ İSE II. BELGELENDİRME DOSYASININ İÇERİĞİ III. TESİS GİRİŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR IV. TESİS ÇIKIŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR B. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ (GDT) İLE ANLAŞMIŞ İSE Maden atıkları ve tehlikesiz atıklar Şube Müdürlüğü İskenderun katı atık bertaraf (cüruf geri kazanım) tesisi Ferro Döküm Sanayi ve Dış. Tic. A.Ş Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü Tıbbi Atıklar Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi Bitkisel atık yağlar Bitkisel atık yağların kullanım alanları Madeni atık yağlar Ömrünü Tamamlamış lastikler Kâhya Rejenere Kauçuk San. Ve Tic. Ltd Şti Tam Yeniden Kazanılmış Ürünler Üretim Sanayi ve A.Ş Türk Pirelli Lastikleri A.Ş Atık pil ve aküler Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş Poliklorlu Binefilinler Ömrünü tamamlamış araçlar Tehlikeli Atıklar Şube Müdürlüğü Öznak Geri Dönüşümlü Atık Değerlendirme sanayi ticaret Ltd. Şti Tehlikeli atık yönetim politikası Genel Düşünce... 55

3 3 BAKANLIĞIN KURULUŞU Çevre ve Orman Bakanlığı; tarihinde kabul edilen ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4856 Sayılı Yasa ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi suretiyle kurulmuş bir bakanlıktır. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın kuruluş amaçları şunlardır; Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, Kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması ve korunması, Ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile doğal zenginliklerinin korunması ve geliştirilmesi, Her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, Ormanların korunması, geliştirilmesi ve orman alanlarının genişletilmesi, Ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylülerin kalkındırılması ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması, Orman ürünlerine olan ihtiyacın karşılanması ve orman ürünleri sanayinin geliştirilmesi şeklinde özetlenebilir. BAKANLIĞIN GÖREVLERİ Çevrenin korunması, kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak; bu çerçevede, araştırmalar ve projeler yapmak, yaptırmak, bunların uygulama esaslarını tespit etmek, uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almak. Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi amacıyla ülke şartlarına uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek. Ülke şartlarına uygun olan çevre standartlarını Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. Atık ve yakıtlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulayıcı kurum ve kuruluşların bu konudaki taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak;

4 4 Ülkenin atık yönetimi politikasını belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulması ile ilgili usul ve esasları yönetmelikle belirlemek. Çevrenin korunması ve kirliliğinin önlenmesi için çevre standartları ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmek amacıyla laboratuar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuarlarından yararlanmak. Ülkedeki kirlenme konuları ile kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bakımından çözümünü sağlayan kaynağın bulunmasıyla ilgili çalışmaları yönetmek veya yönlendirmek. Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olguların ortak bir çerçeve içinde değerlendirilmesini gerçekleştirecek çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmasının yapılmasını sağlamak, bu çalışmaları denetlemek ve izlemek. Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkân veren rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere, kalkınma plânları ve bölge plânları temel alınarak çevre düzeni plânlarını hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak, uygulanmasını sağlamak. Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların işbirliği ile yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak. Çevre konusunda görev verilmiş olan özel kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kuruluşları yönlendirmek, desteklemek ve bakanlıklar arası işbirliği esaslarını yönetmelikle belirlemek. Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. Çevre uygulamalarına etkinlik kazandırmak için başta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir eğitim programı uygulamak, bu amaçla yapılan eğitim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini geliştirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak. Çevre ve orman konularında uluslararası düzeyde sürdürülen çalışmaların izlenmesi ve bunlara katkıda bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yapılan hazırlıkları ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve bu çalışmalara Türkiye'nin iştirakine ilişkin koordinasyonun sağlanmasına, uluslararası ilişkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olmak.

5 5 Ormanların korunması, imarı ve ıslahı ile bakımını sağlamak. Orman sınırlandırılması ve kadastrosunu yapmak, vasıf tayini ile Devlet ormanlarına ilişkin kamu yararına irtifak hakkı tesisi ve iznine ait işleri yürütmek. Orman sınırları içerisinde ve yeniden orman rejimine alınacak yerlerde genel ağaçlandırma plânı düzenlemek, bu plânın gerektirdiği etüt ve proje işleri ile ağaçlandırmaları yapmak veya yaptırmak. Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. Devlet ormanları içindeki otlak, yaylak ve kışlakları özel mevzuatına göre ıslah etmek, otlatma amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. Ağaçlandırma yapmak, devamlı ve geçici fidanlıklar kurmak, özel ağaçlandırma yapmak ve fidanlık tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kişileri desteklemek. Devlet ormanları ile tüzel kişiliği haiz kamu kurumlarına ve özel ormanlara ait amenajman plânlarını yapmak veya yaptırmak. Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik gelişmelerini sağlamak maksadıyla bunları her türlü kredi ve yardım kaynaklarıyla desteklemek, ormanhalk ilişkilerini geliştirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. Başka yerlere nakledilecek orman köylülerinin bıraktıkları taşınmazların kamulaştırılmasını sağlamak ve buraları ağaçlandırmak. Yurt içi odun hammadde ihtiyacını karşılamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ithalat ve ihracatına ilişkin esasları belirlemek, gerektiğinde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeşitliliğin, av ve yaban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesini sağlamak. Bakanlığın çalışma alanına giren hizmetlere ilişkin olarak, araştırma birimleri ve eğitim merkezleri açmak, yurt içinde ve dışında gerekli personeli yetiştirmek, her çeşit uygulamalı araştırmalarla eğitim, yayın ve yayım çalışmaları yapmak, yaptırmak, dokümantasyon ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak.

6 6 Bakanlığın Teşkilat Yapısı 1)ANA HİZMET BİRİMLERİ 1- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 2- Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü 3- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü 4- Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 5- Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü 6- Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 7- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 8- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2)DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ 1- Teftiş Kurulu Başkanlığı 2- Strateji Geliştirme Başkanlığı 3- Hukuk Müşavirliği 4- Bakanlık Müşavirleri 5- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 3) YARDIMCI BİRİMLER 1- Personel Dairesi Başkanlığı 2- İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 3- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 4- Savunma Sekreterliği 5- Özel Kalem Müdürlüğü 4) BAĞLI KURULUŞLAR 1-DSİ Genel Müdürlüğü 2-Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 3-Orman Genel Müdürlüğü 4-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı

7 7 TEŞKİLAT BİLGİ SİSTEMİ Çevre ve Orman Bakanlığı; 4856 Sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun çerçevesinde MERKEZ ve TAŞRA teşkilatı ile BAĞLI KURULUŞLAR DAN meydana gelir. Merkez teşkilatı; ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Taşra teşkilatı ise; "İl Müdürlükleri yle "Doğrudan Merkeze Bağlı Müdürlüklerden meydana gelmektedir. Bakanlığın teşkilat yapısı içerisinde ayrıca SÜREKLİ KURULLAR vardır. Ayrıntılı bilgi için yararlanabilirsiniz. adresinden Şimdi sırasıyla bakanlığın merkezde bulunan ana hizmet birimlerini inceleyelim; 1- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Eğitim ve yayın dairesi başkanlığı genel olarak bilimsel araştırmaları, bilgi edindirici filmleri ve insanlara çevre hakkında daha kolay ulaşabilmek için her türlü olanağı kullanarak bilgi vermesi için kurulmuş bir bölümdür. Bu bölüm hakkında ayrıntılı bilgi için adresinden ulaşılabilir. 2- Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlüğü adresinden gerekli olan tüm bilgilere ulaşılabilir. ÇED yönetmeliği ek 1 de verilmiştir. 1- Çevre Düzeni Planları Çalışmaları: 10 Planlama Bölgesinin çevre düzeni planı onaylanmış ve ilan edilmiştir. 2- Planlama Yönetmelik Çalışmaları: a) Çevre Düzeni Planlarıyla ilgili olarak hazırlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik taslağı ile ilgili olarak görüş sorulan 36 kurumdan 30 görüşü Bakanlığımıza iletilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. b) Stratejik ÇED ile ilgili olarak hazırlanan Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği ilişkin, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmış, ancak bu görüşlerden kurum ve kuruluşların, söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik, teknik ve kurumsal açıdan yeterli olmadıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle 2007 yılı sonu itibariyle SÇD Yönetmeliği çalışmaları tamamlanamamıştır.

8 8 3- ÇED çalışmaları: a)altyapı Yatırımları ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği nin EK 1 Listesi kapsamına giren 88 adet projeye ÇED Olumlu Kararı verilmiştir. Altyapı Yatırımları ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği nin EK 2 Listesi kapsamına giren, 176 adet projeye ÇED Gerekli Değildir, 6 adet projeye ÇED Gereklidir Kararı verilmiştir. b) Endüstriyel Yatırımları ile ilgili olarak EK 1 Listesi kapsamına giren 100 adet projeye ÇED Olumlu Kararı, 2 adet projeye ÇED Olumsuz Kararı verilmiştir. Endüstriyel Yatırımları ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği nin EK 2 Listesi kapsamına giren 1242 projeye ÇED Gerekli Değildir, 53 projeye ÇED Gerekli Kararı verilmiştir. 4- ÇED Kararı verilen faaliyetlerin izleme ve kontrol çalışmaları: Sektörler itibariyle 18 ilde 115 ÇED- ÖN ÇED faaliyetin izleme ve kontrol çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 5 5 İlde İl Müdürlüklerinde İzleme-Kontrol Çalışmalarında görevli personelin eğitimi çalışmaları: Söz konusu program Genel Müdürlüğümüzün hizmet içi eğitim programıyla birleştirilerek Mersin, Aydın, Antalya, Nevşehir olmak üzere 4 ilde gerçekleştirilmiştir. 6- Yeterlilik Belgesi alan 8 ildeki kurum/kuruluşların denetimi çalışmaları: Bu çalışmalar Ankara, Balıkesir, Bursa olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilmiştir. 7- Türkiye Çevre Durum Raporu Çalışmaları: Raporun hazırlık ve basım çalışmaları tamamlanmış dağıtım çalışmaları devam etmektedir. Rapor Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmaktadır. 8- İl Çevre Durumu Raporu Çalışmaları: İller tarafından hazırlanarak Bakanlığa gönderilen 75 rapor değerlendirildikten sonra 69 rapor Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmaktadır 9- İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Yılı Çalışmaları: İller tarafından hazırlanarak gönderilen 77 rapor değerlendirilmiştir. 10- Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Yılı Çalışmaları: İllerin tamamı söz konusu envanteri göndermediği için çalışma devam etmektedir.

9 9 11- Çevresel Göstergeler Kitapçığı Çalışmaları: TÜİK işbirliği ile hazırlanan kitapçığın Türkçe basım ve dağıtımı tamamlanmış olup Kitapçığın İngilizcesinin dağıtımı devam etmektedir. Söz konusu kitapçığın İngilizce ve Türkçesi Bakanlığımız web sayfasında yayınlanmaktadır. 12- Çevre Değerleri ve Kirlilik Haritaları Çalışmaları: Çalışmalar devam etmektedir. 13- Çevre Bilgi Sisteminin Bakım ve Geliştirilmesi Çalışmaları: Sistem ile ilgili Çevre Bilgi Sisteminin Bakım ve Geliştirilmesi Projesi nin, teknik şartnamesinin kabulü üzerine Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından yapılan ihalesi tamamlanmış ve Yüklenici Firma 17 Aralık 2007 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. Projenin yönetimi ile ilgili iş ve işlemler Bilgi İşlem dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. 14- Türkiye'de Çevre Bilgi Değişim Ağının Kurulması Projesi" çalışmaları yürütülecektir. Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi ile birlikte projenin Teknik Şartnamelerinin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Donanım Teknik Şartnamesi ile ilgili uzman tutulması için bir Şartname hazırlanmış ve Bilgi İşlem Dairesi aracılığı ile Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne gönderilmiştir. 15- Çevresel Bilgi Sistemleri konusunda AB Üye Ülkeleri uygulamalarına ilişkin bilgi paylaşımı çalışmaları: AB TAIEX fonu desteği ile Ankara'da Kasım 2007 tarihinde yapılan çalıştaya 10 Avrupa ülkesinden uzmanların katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 45 kişi katılım sağlamıştır. 16- Avrupa Çevre Ajansı çalışmaları: a)g AÇA tarafından yurtdışında düzenlenen toplantı ve çalıştaylara katılım yönünde koordinasyon sağlanmıştır. b) AÇA tarafından yurt içinde düzenlenen toplantı ve çalıştaylara katılım yönünde koordinasyon sağlanmıştır. Bu Kapsamda: Ankara'da AÇA işbirliği ile tarihlerinde İklim Değişikliği, tarihinde enerji senaryoları konularında yurtdışından gelen uzmanlarla çalıştay yapılmıştır. Enerji senaryoları konusunda 2007 yılında bir çalıştay daha yapılması planlanmış, AÇA dan gelen talep doğrultusunda söz konusu toplantı Mart 2008 tarihine ertelenmiştir. Bu etkinliklere Bakanlığımız, ilgili kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağlamıştır.

10 10 c) AÇA tarafından hazırlanan 32 rapordan ülkemizle ilgili olanlara görüş oluşturulmuş ve bu raporların yurt içinde dağıtımı sağlanmıştır. d) AÇA'nın ulusal uzman alımı, konu merkezleri ihalesi vb. çalışmaların koordinasyonu yürütülmüş, AÇA ya 8 Ulusal Uzman Adayı bildirilmiştir. 3- Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün amacı; 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu bölüm hakkında geniş bilgi için adresinden yararlanılabilir.14 yönetmelikle idare edilen bu bölüm gerek yeni ağaçlandırma sahaları olsun gerek erozyonla mücadelede en önemli devlet organıdır. 4- Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Bu müdürlüğün amacı; tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usullerini belirtmektir. Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatındaki ana hizmet birimlerinin, danışma ve denetim birimlerinin ve yardımcı birimlerin kuruluş, görev ve çalışma esas ve usullerini kapsar. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevre ile ilgili her türlü ölçüm-izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, hava, su ve toprak konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek, kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek, emisyonları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek. b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, kriter ve standartları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek. c) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak. d) Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak.

11 11 e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak. f) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. g) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak. h) Etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek. ı) Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idarî, malî ve teknik esas ve usulleri belirlemek. j) Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. k) Su kaynakları için koruma ve kullanma plânları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak. l) Su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak ve yaptırmak. m) Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak. n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak. o) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef ve politikaları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. p) Her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek, gerektiğinde lisansı iptal etmek. r) Atık bertaraf tesisleri ile kimya sınaî tesisleri için acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, uygulanmasını sağlamak. s) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve uygun teknolojileri belirlemek.

12 12 t) Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek. u) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak. v) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek. y) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daha fazla bilgi edinmek için adresinden yaralanılabilir. Bu bölüm 2 yönetmelik dâhilinde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 5- Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü Bu bölüm 100 yönetmelik dâhilinde çalışmalarını devam ettirmektedir Kanununa giren alanların kaynak değerlerinin korunarak kullanılmasına imkân sağlamak amacıyla uzun devreli gelişim planlarına uygun olarak yapılan ziyaretçi yönetim plânlarının etkin bir şekilde uygulanması ve korunan alanlara gelen ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmesi bakımından ve korunan alan yönetiminden olumsuz etkilenen yöre insanının kayıplarının en aza indirilmesine imkân sağlanmak üzere, korunan alan sınırları dâhilinde ve yakın çevresinde yaşayan yöre insanının alan kılavuzu olarak yetiştirilmeleri konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapar. Daha fazla bilgi edinmek için adresinden yaralanılabilir. 6- Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Katılımcı bir yaklaşımla çevrenin ve orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine bilimsel katkı sağlayarak ve sorunların çözümüne odaklanarak ulusal ve uluslararası saygınlık düzeyine erişmek amacı ile 2 yönetmelik dâhilinde çalışmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için adresinden yaralanılabilir. 7- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır; a) Hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde Bakanlığı ilgilendiren konularda yürürlükte olan protokollerin uygulanmasında takipçi ve yönlendirici olmak, diğer ülkeler ile ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, Makamca uygun bulunan yeni işbirliği alanlarında gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak,

13 13 b) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Bakanlık iştigal alanına giren konularda uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, c) Dış ülkelere görevli gidecek Bakanlık heyet ve elemanlarının seyahatleri ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini ve çeşitli dış kaynaklı burs, seminer, staj ve benzeri imkânlardan yararlanılmasını sağlamak, d) Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak ülkeye gelen yabancı uzman ve yetkililerin ziyaretlerinin programlanmasını temin etmek, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin yurt içinde düzenlenmesi ile ilgili ön çalışmaları yapmak, eşgüdümü sağlamak, yurt dışında düzenlenecek bu gibi toplantı ve benzeri faaliyetleri takip etmek, ilgili kuruluşlara duyurmak ve gerekli seviyede iştiraki temin etmek, e) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Bakanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, f) Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait iş ve işlemleri yürütmek, dış kaynaklı proje hazırlıklarını takip etmek, proje tekliflerini incelemek, Bakanlıkça uygun görülen projelerin yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bu konularda Bakanlık birimleri ve Bakanlık ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, g) Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Bakanlığa intikal eden dış kaynaklı proje, öneri ve taslaklarını, Bakanlık politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek, h) Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki projeler için uluslararası kuruluşlardan ve/veya ülkelerden kaynak sağlanmasına yönelik girişimleri yapmak, proje önerisinde bulunarak dış kaynağın ülkemize girmesini sağlamak için Bakanlık birimlerini yönlendirmek ve eşgüdümü sağlamak, i) Çevre problemlerinin finansman yönünden çözümünü sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde dış kaynağın sağlanması ile ilgili çalışmalar yapmak, j) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak. adresinden geniş bilgi edinilebilir.

14 14 8- Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre yönetimi genel müdürlüğünün görevleri; 4856 Sayılı Kanun - Bölüm 3 - Madde 9 - Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır: a) Çevre kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevreyle ilgili her türlü ölçüm-izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuarlar kurmak, kurdurmak, bunların akreditasyon işlemlerini yapmak, hava, su ve toprak konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek, kurulacak tesisler için, alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek, mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek, emisyonları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek. b) Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, kriter ve standartları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak ve değerlendirmek. c) Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak, çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak. d) Serbest bölgeler de dâhil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasallar ile hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, yer üstü ve yer altı sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak. e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak. f) Görev alanına giren konularda uluslararası çalışmaları izlemek ve ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. g) Yasaklanacak ve kısıtlanacak atık ve kimyasalların ve bunlar ile çevre kirliliğine yol açabilecek maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

15 15 h) Etkili bir çevre yönetimi ile atık ve kimyasalların çevre ile uyumlu yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek. ı) Motorlu kara taşıtları işletenlerin, egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idarî, malî ve teknik esas ve usulleri belirlemek. j) Yer üstü ve yer altı sularının, denizlerin ve toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak; çevrenin korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak. k) Su kaynakları için koruma ve kullanma plânları yapmak, kıta içi su kaynakları ile toprak kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak. l) Su kaynaklarının kalite sınıflarının belirlenmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak ve yaptırmak. m) Tesislere deşarj izni vermek, deşarjları ve arıtma sistemlerini izlemek ve denetlemek, tesisler için kurulacak arıtım sistemlerinin projelerini onaylamak. n) Mahalli çevre kurullarının çalışmalarının yönlendirilmesi ve denetimini yapmak. o) Atık ve kimyasalların yönetimine ilişkin hedef ve politikaları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. p) Her türlü atık bertaraf tesislerine, yönetmeliklerle belirlenen usul ve esaslara göre lisans ve görüş vermek, bunları izlemek ve denetlemek, gerektiğinde lisansı iptal etmek. r) Atık bertaraf tesisleri ile kimya sınaî tesisleri için acil müdahale plânları yapmak, yaptırmak, uygulanmasını sağlamak. s) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi ve nihai depolanması konularında yürütülen faaliyetleri desteklemek, geri kazanımı artırıcı sistemleri kurmak, kurdurmak, denetlemek ve uygun teknolojileri belirlemek.

16 16 t) Görev alanına giren konularla ilgili kriterleri belirlemek, tespitte bulunmak, ölçüm yaptırmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve standartları ilgili kuruluşlarla belirlemek. u) Atık ve kimyasallarla kirlenmiş alanların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak. v) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde atık ve kimyasalların taşınması ile tehlikeli atık ve kimyasalların taşınma lisanslarına ilişkin esasları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve denetlemek. y) Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Çevre yönetimi genel müdürlüğünün teşkilat yapısı 8 ana bölümden oluşmaktadır. İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Personelin izin, terfii, atama, emeklilik, sağlık hizmetleri, maaş, geçici görev yollukları ve diğer özlük hakları ile ilgili işlemleri yürütmek. Gerekli araç, gereç ve malzemeleri temin etmek, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerini yapmak, yaptırmak, evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. Taşıtların tahsis, kullanım ve kontrolünü yapmak. Ölçme ve Denetim Daire Başkanlığı Üç şube müdürlüğü yer almaktadır. Çevre Denetimi Şube Müdürlüğü: Çevre mevzuatı kapsamındaki tesislerinin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin her aşamasından atıkların nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için Çevre Denetim Yönetmeliği çerçevesinde çevre denetimleri yapmak, Yıllık Denetim Programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, Denetim görevlilerinin sürekli eğitimi için gerekli çalışmaları yapmak. Çevre Standartları, Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü: Laboratuarın akreditasyon sürecinde gerekli planlamayı yapmak, Akreditasyon ve kalite ile ilgili dokümanları (El Kitabı, prosedürler vb.) hazırlamak ve güncelleştirmek, Laboratuar personelinin kalite ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitimlerin sürekli olarak güncellenmesini sağlamak. Laboratuar Şube Müdürlüğü: Laboratuara ulaşan numunenin kayıt altına alınmasını sağlamak ve analizlerini yapmak. Numune analiz sonuç raporlarını oluşturarak müşteriye iletilmesini sağlamak. Müşteri ilişkilerini yürütmek üzere iletişimi sağlamak, Laboratuarın kimyasal ve sarf malzeme, kayıt ve ilgili birimlere dağıtım işlerini yapmak.

17 17 Hava Yönetimi Daire Başkanlığı 5 şube müdürlüğü yer almaktadır. Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Şube Müdürlüğü: Endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması veya kontrol edilmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, Mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek. Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şube Müdürlüğü: Hava kalitesinin korunması, ısınma ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü, azaltılması veya önlenmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde İl Mahalli Çevre Kurulu çalışmalarını çevre politikaları ve stratejileri doğrultusunda yönlendirmek ve denetlemek, Hava kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak. Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü: Gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya önlenmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri almak ve uygulanmasını sağlamak, bu konuda yönetim ve acil müdahale planları yapmak, yaptırmak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yaparak müdahale etmek. Sınır Ötesi Hava Kirliliği İzleme Şube Müdürlüğü: Bölgesel veya küresel atmosferik kirlilik veya bozulmalarla ilgili çalışmalar yapmak, Sınır ötesi hava kirliliği konusundaki ulusal çalışmaların yapılmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, Ulusal politikalar çerçevesinde ozon delici maddelerin kullanımının kontrolüne yönelik çalışmalar yapmak, İklim değişikliğinin çevresel etkileri konusunda çalışmalar yapmak, Sera gazlarının azaltılması ve kontrol altına alınmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak. Kontrole Tabi Yakıt ve Maddeleri İzleme Şube Müdürlüğü: Yasaklanacak ve kullanımı kısıtlanacak kontrole tabi olan yakıtlar ile hava kirliliğine yol açabilecek kimyasal maddelerin ithalatında çevresel kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, İthalat rejimi çerçevesinde Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan yakıt ve maddelerle ilgili tebliğ çalışması yapmak. Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanlığı 3 şube müdürlüğü yer almaktadır. Su Kaynakları Şube Müdürlüğü: Yerüstü ve yeraltı sularının korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, Su kaynakları için koruma ve kullanma planları yapmak, kıta içi su kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimini sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak. Toprak Şube Müdürlüğü: Toprağın korunması, kirliliğin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla; hedef ve ilkeleri, kirletici unsurları belirlemek, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları tespit etmek, uygulanmasını sağlamak, Atık ve kimyasallarla kirlenmiş toprakların mevcut kirlilik durumlarının tespiti, çevre ve insan sağlığına olabilecek risklere ve kirlenmiş toprakların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak ve yaptırmak. Arıtma Teknolojileri Şube Müdürlüğü: Çevre korunması ve yerüstü ve yeraltı su, deniz ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak, bu çerçevede gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, Arıtma sistemlerinin projelerini onaylamak.

18 18 Kimyasallar Yönetimi Daire Başkanlığı 3 şube müdürlüğü yer almaktadır. Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürlüğü: Kimyasalların yönetimine ilişkin hedef ve ilkeleri belirlemek; kimyasalların sahip oldukları tehlike özelliklerinin tespiti, sınıflandırılması; tehlikeli kimyasalların üretimi, etiketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması, kullanımı, piyasaya arzı, bildirimi, ithali ve ihracına ilişkin kriterler, usul ve esasları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak. Envanter ve Risk Değerlendirme Şube Müdürlüğü: Ülke genelinde kullanılan kimyasalların envanter kriterlerini belirlemek, envanterini çıkartmak, kayıtlarını tutmak ve sürekliliğini sağlamak; ulusal öncelikli kimyasalları tespit etmek; kimyasalların risk değerlendirmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak. Kimyasal ve Endüstriyel Kazalar Şube Müdürlüğü: Kimyasal kaza sonrası çevrede olumsuz etkiye neden olabilecek tesisleri belirlemek; kazaların önlenmesi ve çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için uygulamaya yönelik usul ve esasları tespit etmek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak; kaza sonrası çevreye olan etkilerin tespiti ve giderilmesi için çalışma yapmak, yaptırmak. Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı 3 şube müdürlüğü yer almaktadır. Marmara ve Boğazlar Şube Müdürlüğü: Deniz sularının kalitesinin belirlenmesi, idamesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu sulardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerdeki değişmeleri düzenli olarak izlemek, Denizlerimizin sintine, balast ve tahliye sularıyla, tehlikeli atıkların yasadışı yollarla boşaltılmasıyla, denizin kara kökenli kirleticiler ile kirlenmesinin kontrolü çalışmalarını yapmak, Kapalı koy ve körfezleri kirlenmelerden korumak amacıyla alınacak önlemleri belirlemek, uygulamaları izlemek ve denetlemek. Akdeniz ve Ege Denizi Şube Müdürlüğü: Akdeniz ve Ege Denizi sularının kalitesinin belirlenmesi, idamesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu sulardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerdeki değişmeleri düzenli olarak izlemek, Akdeniz ve Ege de deniz ve kıyı kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar hazırlamak. Karadeniz Şube Müdürlüğü: Deniz sularının kalitesinin belirlenmesi, idamesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, bu sulardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametrelerdeki değişmeleri düzenli olarak izlemek, Deniz kirliliğine karşı hazırlıklı olmak, müdahale ve mücadele kapasitesini artırmak için gerekli tedbirleri almak, aldırmak, acil müdahale planları yapmak, yaptırmak.

19 19 Finansman ve Planlama Daire Başkanlığı 3 şube müdürlüğü yer almaktadır. Bütçe ve Gelirler Şube Müdürlüğü Finansman ve Planlama Şube Müdürlüğü İzleme ve Kontrol Şube Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanlığı 5 şube müdürlüğü yer almaktadır. Atık Envanteri ve Planlama Şube Müdürlüğü: Atıkların yönetimine ilişkin istatistiki verilerin temini, bu amaçla gerekli sistemin kurulmasını sağlamak, bununla ilgili çalışmaları yürütmek, Atık yönetim politikalarına ilişkin ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak, bunlarla ilgili uluslararası çalışmaları izlemek, ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. Evsel Atıklar Şube Müdürlüğü: Evsel atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayacak esasları belirlemek, Bertaraf tesislerine ilişkin projeleri onaylamak, Bertaraf tesislerinin yer seçimi kriterlerini belirlemek, yer seçimi kararlarını onaylamak, Evsel atık bertaraf tesislerine ilişkin en yeni ve temiz teknoloji ve yönetim sistemlerinin uygulanmasını sağlamak Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü: Atıkların Çevreyle uyumlu bir şekilde ülke içi ve sınır ötesi taşınmasına ilişkin esasları belirlemek, bununla ilgili çalışmaları yürütmek, Ülke içinde ithaline izin verilen atıkları denetlemek ve izlemek, ithalat rejimi çerçevesinde ilgili tebliğleri hazırlamak, Atıkların geri kazanımıyla ilgili çalışmalar yapmak. Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü: Tıbbi ve Özel atıklarla ilgili çevreyle uyumlu yönetim usullerini belirlemek, ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Tıbbi ve Özel atık bertaraf tesisleri yer seçimini onaylamak, bu tesislere ön lisans ve lisans vermek, bu faaliyetleri ve kapatılan bertaraf tesislerini izlemek ve kontrol etmek, Tıbbi ve Özel atık bertaraf tesislerine ilişkin en yeni ve temiz teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak Tehlikeli Atıklar Şube Müdürlüğü: Tehlikeli atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayacak esasları belirlemek, mevzuatın uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak, Bölgesel boyutta tehlikeli atık yönetim planlarının hazırlanmasını sağlamak, Tehlikeli Atık Yönetimi Komisyonu kurmak, Başkanlığını ve Sekreter ya işlerini yürütmek. Staj döneminde atık yönetimi daire başkanlığında bulunmuştur. Bunu için bu bölümü açıklayalım. Bu bölümde evsel atıklar şube müdürlüğü ile Atık Envanteri ve Planlama Şube Müdürlüğü ne gidilmemiştir.

20 20 1-Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü İlk gün katı atık kontrol yönetmeliği, ambalaj atıkları kontrol yönetmeliği ve çevre kanunu okundu. Bunlar ek 2-3 ve 4 de verilmiştir. Ambalaj Atıkları Şubesi 2004 yılında Atık Yönetimi Dairesine bağlı olarak kurulmuştur. Şube toplam 7 adet personeliyle hizmet vermekte olup şubenin görevleri Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre aşağıdaki gibidir: a) Ambalaj atıklarının toplanması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafına ilişkin program ve politikaları saptamakla, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla, idari tedbirler almakla, tebliğler yayımlamak ve gerekli denetimleri yapmak b) Ambalaj atıklarının genel ve malzeme bazında geri dönüşüm ve/veya geri kazanım hedeflerini belirlemek. c) Bu Yönetmelik ile yükümlülük verilen piyasaya sürenler adına toplama, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarını yapacak olan kurum ve kuruluşların yetkilendirme esaslarını belirlemekle, başvuruları değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda yetki vermekle, yetki verilen kuruluşları denetlemekle, bu Yönetmeliğe ve yetkilendirme esaslarına aykırılık halinde gerekli yaptırımın uygulanmasını sağlamakla ve yetkiyi iptal etmek. d) Gerektiğinde Ambalaj Komisyonunu toplamak, Komisyona başkanlık yapmak ve sekreterya işlerini yürütmek. e) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerin Bakanlığa sunmakla yükümlü olduğu belgeleri incelemek. f) Geri kazanılmış ürünlerin kullanımını özendirmek. AMBALAJ NEDİR? Bir ürün, "Hammaddeden, işlenmiş ürüne kadar, bir ürünün üreticiden kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış" tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak için de gerekli değilse ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa ambalaj olarak kabul edilir. Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürünler ve satış yerlerinde satılan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık ürünler, ambalaj görevi görmeleri şartıyla ambalaj olarak kabul edilir.

21 21 Ambalajın parçaları ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik oldukları ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi gören yardımcı parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmedikçe, ambalaj kabul edilir. Aşağıdaki örnekler ambalaj olarak kabul edilirler. CD kutusuna sarılmış streç film Tek kullanımlık tabak ve bardaklar Satış yerlerinde doldurularak kullanılan yapışkan film, sandviç torbaları, alüminyum folyo ve benzeri malzemeler Hazır yiyecek ambalajları Su, maden suyu, meyve suyu şampuan, deterjan ve benzeri ambalajların kapakları Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemelere Yumurta viyolleri Ve benzeri ürünler Aşağıdaki örnekler ambalaj değildir. Bitki saksıları Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları Çay poşetleri Peynirin etrafındaki balmumu tabakası CD nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı kap Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası Ambalaja takılan yapışkan etiketler Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri şeritler Deterjanların içinde bulunan ve doz ölçmede kullanılan kaplar Alışveriş poşetleri Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik poşetler ve koliler Ve benzeri ürünler

22 22 PİYASAYA SÜREN İŞLETMELERİN GERİ KAZANIM SORUMLULUĞU Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren marka sahibi işletmeler; Oluşmasına neden oldukları ambalaj atıklarının bertarafından birinci derecede sorumlu olup, Kirleten öder prensibi kapsamında bu atıkların toplanmasından başlayarak geri dönüşümlerinin sağlanması aşamasına kadar olan tüm maliyetleri karşılamak zorundadırlar. Bu kapsamda 1. Bakanlık Ambalaj Atıkları Veri Tabanına piyasaya sürülen miktarları her yıl bildirmek 2. Bildirimlerin programa girilebilmesi için kullanıcı kodu ve şifre almak PİYASAYA SÜREN İŞLETMELER 1. Bakanlık sistemine doğrudan kayıt olarak, bildirimlerini doldurma, takip etme, geri kazanım sorumluluğunu yerine getirmek için lisanslı bir tesis ile çalışma, belgelendirme dosyalarının Bakanlığa gönderilmesi gibi faaliyetleri kendisi yürütür, 2. Veya Yetkilendirilmiş Kuruluş ÇEVKO YA üye olarak bildirim ve geri kazanım sorumluluklarını bu kurulaşa devreder. Yetkilendirilmiş kuruluş bu çalışmaları piyasaya süren adına Bakanlığa gönderir. İlk Defa Kullanıcı Kodu ve Şifre Alacak Piyasaya Sürenlerin Başvurularında İzlemesi Gereken Yol Online Veri Tabanı Programını Kullanırken 2. Bildirilen rakamlar üzerinden geri kazanım Dikkat Edilecek Hususlar hedefleri doğrultusunda geri kazanılması gereken ambalaj atıklarını lisanslı toplama Geri kazanım sorumluluğu kapsamında ayırma tesislerine toplattırmak hazırlanacak olan belgelendirme dosyaları esasları 3. Toplanan ambalaj atıklarına ilişkin belgeleri Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Bu şubede ambalaj atıkları hakkında bilgi alındı. Alınan bilgiler ışığında; onaylanmış projeler onaylanmayı bekleyen projeler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu projelerde yaşanan en büyük sıkıntı ise ambalaj toplayıcı lisanslı firmaların yanında bölgesel olan kaçak toplayıcılar olduğu görülmüştür. Ambalaj atıklarının maddi bir değeri olduğu için hemen bütün bölgelerin ortak sorunu olmuştur. İncelenen belgeler içerisinde kütle balans tabloları, çed raporları ve teknik yazışmalar olup bu belgeler devlet tarafından bir başkasına verilmesinin yasak olduğu gerekçesiyle tarafımıza herhangi belge verilmemiştir. Onun için burada neşredilememiştir.

23 23 Bu soruna en akılcı çözüm kaçak toplayıcıların belediyelerce iyi takip edilip yakalanması ve kanuni ceza müeyyideleri harekete geçirilmelidir. Aynı zamanda bu toplayıcıları sisteme dâhil edilerek bu tür problemleri en aza indirilebilir. Daha iyi bir sistem kurulması için bilinçli bir tüketici olmalıdır. Bu sebeple tüketicileri eğitimi için sosyal toplantılar yapılmalıdır. Bakanlık olarak bilinçlendirme çalışması için broşürler basılmıştır. Bunlara iki örnek olarak ek-5 de verilmiştir. Bunun yanında lisanslı toplayıcılar, ambalaj üreticileri ve bölgesel yöneticilerde bu tür eylemlere destek olabilirler. İncelenen belgelerde TAT (Toplama ayırma tesisi) başvuruları vardı. Bu süreç şu şekilde işlemektedir: 1. Tesis Kriterleri 2. Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekenler 3. Başvuru Süreci 1. AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ KRİTERLERİ a) Tesisin açık ve kapalı alanının toplamı, en az m 2 olması gerekir. Bununla ilgili tapu sicil kaydı ve benzeri resmi belgeler başvuru dosyasına eklenir. b) Tesisin açık ve kapalı alanının zemininin beton olması, ambalaj atıklarının ayrıştırılacağı alanın kapalı olması gerekir. c) Tesisin, etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az üç metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve boyalı olması gerekir. ç) Tesiste çevre sorumlusu olarak en az bir çevre mühendisi çalıştırılır ancak, aynı ilde tek tüzel kişiliği olan birden fazla tesis için bir çevre mühendisinin çalıştırılması yeterlidir. Lisans alınması durumunda, çevre sorumlusunun tesiste çalıştığını gösteren belgelerin dört aylık dönemler halinde Bakanlığa gönderilmesi gerekir. d) Başvurusu yapılan tesisin lisans kapsamında değerlendirilebilmesi için, esas faaliyetinin, ambalaj atıklarının toplanması ayrılmasına yönelik olması gerekir. e) Karışık ambalaj atığı getirilen ayırma tesislerinde, kapasiteyi karşılayacak şekilde bir ambalaj atığı ayırma bandı bulunması gerekir. Malzeme türüne göre ayrıştırılacak ambalaj atıkları için, ayırma bandının kenarlarında belirli aralıklar ile ayırma gözleri bulunur. Bu gözlerin altında, türlerine göre ayrıştırılan ambalaj atıkların biriktirilmesi amacıyla tesis içerisinde kolayca hareket ettirilebilecek konteynırlar olması gerekir. f) Tesiste ihtiyaca göre en az bir pres makinesi olması gerekir. g) Ambalaj atığı toplama araçlarının, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak tasarlanması gerekir. Tesiste en az iki adet ambalaj atığı toplama aracı bulunur ve araçlara ait ilgili resmi belgelerin dosyaya eklenmesi gerekir.

24 24 ğ) Tesisin kapalı alanlarında koku oluşmasını önleyecek şekilde gerekli önlemler alınır gerekirse havalandırma sistemi bulunur. h) Tesis, günlük olarak temizlenebilir, dezenfekte edilebilir bir yapıya sahip olmalıdır. Yıkama işlemi sonrası oluşan suların tesisten kolaylıkla akışının sağlanabilmesi için gerekirse zeminine eğim verilir, temizlikten kaynaklanan sular için toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunur. ı) Tesise gelen, ayrılan ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedileceği bir bilgisayar veri kayıt sistemi bulunur. i) Tesiste çalışan personelin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal üniteler bulunur. j) Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için bir eğitim planı oluşturularak, personele ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, atıkların ayrıştırılması, kayıtların tutulması, tesisin düzenli olarak işletilmesi, temizliği ve günlük bakımı konularında eğitim verilir. k) Ticaret Sicil Gazetesi, ticaret ya da sanayi odası faaliyet belgesi gibi belgelerde; şirketin, ambalaj atıklarının toplanması ayrılması konusunda faaliyet gösterdiğine dair bir bilgi yer alır. Ek-6/A

25 25 TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK LİSANS BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1) Lisans başvuru dosyası bilgisayar ortamında doldurularak bir dilekçe ekinde gönderilmelidir. Tesis adı Adres Telefon Faks Elektronik posta adresi Çevre sorumlusunun adı ve soyadı Tesisin işletmeye açılacağı/açıldığı tarih Tesisin kapalı alanı (m 2 ) Tesisin açık alanı (m 2 ) Tesisin toplam alanı (m 2 ) Tesis sahibinin / ortaklarının Adı, Soyadı Adresi Telefonu Faksı Elektronik posta adresi Tesis işletmecisinin Adı, Soyadı Adresi Telefonu Faksı Elektronik posta adresi Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun Adı, Soyadı (veya unvanı) Adresi Telefonu Faksı 2) İkinci şahıslar tarafından hazırlanan dosyalar için vekalet verildiğine dair belge lisans başvuru dosyasında yer alır. 3)Tesise ait vaziyet planı ile tesisin ve kullanılan makine ve ekipmanların farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları başvuru dosyasında yer alır. 4) Tesiste gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili iş akım şeması verilerek, bu şema doğrultusunda tesisin faaliyeti detaylı olarak açıklanır.

26 26 5) Tesiste işlenecek ambalaj atıklarının cinsleri ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre detaylı olarak belirtilir, geriye dönük olarak son üç aylık döneme ait toplanan ambalaj atıklarına ilişkin bilgiler, alındığı yerler ve miktarlarına ilişkin bilgiler açıklanır. Ambalajın Cinsi Ambalaj Miktarı (Ton/Yıl) Ambalajın Cinsi PLASTİK KOMPOZİT PET Plastik ağırlıklı PE Kağıt/karton ağırlıklı PP Metal ağırlıklı PS KÂĞIT/KARTON PC Kâğıt/Karton METAL İçecek kutusu Çelik CAM Alüminyum AHŞAP Ambalaj Miktarı (Ton/Yıl) 6) Tesiste çalışan her bir personele ait isim, unvan, meslek ve tesiste çalışma süresine ilişkin bilgi verilir. 7) Tesiste çalışan personelin çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal ünitelerin fotoğrafları dosyaya eklenir. 8) Tesisin kapalı alanlarında bulunan havalandırma sistemine ilişkin bilgi verilir. 9) Tesisin günlük temizliğinin yapılmasına ilişkin bilgi verilir. 10) Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için verilen eğitime ilişkin bilgi verilir. 11) Ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması faaliyetleri sırasında kullanılacak toplama aracı, konteynır, ayırma bandı, makine ve ekipmanların isimleri, sayıları, kapasiteleri, özellikleri tablo halinde verilir. 12). Ambalaj atığı toplama araçlarının tesis işletmecisine ait olduğunu gösteren veya kiralık ise kiralandığına ilişkin belgeler dosyada yer alır. 13) Tesise gelen, ayrılan ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedileceği veri kayıt sistemine ilişkin bilgiler dosyaya eklenir. 14) Tesise ait aşağıda belirtilen resmi belgeler dosyaya eklenir. a) Vergi levhası örneği, b) Ticaret sicil gazetesi örneği, c) Ticaret veya sanayi odası faaliyet belgesi, ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya Gayri sıhhi müessese ruhsatı, d) İşletme belgesi, e) Kapasite raporu, f) İmza sirküleri. 15) Lisans başvurusu dosyasının tüm sayfalarında, tesis işletmecisinin kaşe ve imzası bulunur.

27 27 TAT LİSANS BAŞVURU SÜRECİ Toplama ayırma tesisi EK-6/A yı hazırlar İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Başvurur İl Müdürlüğü dosyayı inceler, Bakanlığa dosyayı gönderir Bakanlık dosyayı inceler Tesisi Yerinde inceler Her ay internetten bilgileri girer ve bir örneğini Bakanlığa gönderir. En fazla 6 ay geçici çalışma izni verilir Geçici çalışma izni süresi içerisinde belediyesi ile sözleşme Plan Hazırlanır Plan Bakanlığa sunulur Plan uygun bulunması durumunda lisans verilir 6 Ayda Bir Gelişme Raporu Bakanlığa Sunulur İzleme ve Denetim Bakanlık İl Müdürlüğü

28 28 Bunun akabinde incelenen belgeler dâhilinde ambalaj üreticisi ve toplayıcısı tarafından alınması gereken bir şifre vardır bunun alınması için ise şu aşamaları yerine getirmelidir. İlk Defa Kullanıcı Kodu ve Şifre Alacak İşletmelerin İzlemesi Gereken Yol adresinden Fatura Bilgi Formunun temin edilerek işletmeye ait bilgilerin doldurulması ve Kota -Depozito- Piyasaya Süren Kod No Kutucuğunun işaretlenmesi Bulunulan ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Banka Hesap Numarasına 500 (Beşyüz) TL lik ücretin yatırılması Fatura Bilgi Formu ve Banka Dekontunun bir örneğinin, şifre ve kod numarası talebini içeren bir ön yazı ekinde işletmenin bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesi veya teslim edilmesi. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından Kullanıcı Kodu ve Şifre bilgilerini içeren resmi yazının işletmeye gönderilmesi İşletme tarafından;kullanıcı Kodu ve Şifre ile adresine girilerek, piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan ve satın alınan ambalaj miktarlarına ait Ek 5 formlarının adresindeki Online Veri Tabanı Programını Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar göz önünde bulundurularak doldurulması ve program üzerinden gönderilmesi İşletme tarafından Doldurulan Ek 5 Formlarının Programdan bir çıktısının alınarak bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bir ön yazı ekinde gönderilmesi veya teslim edilmesi.

29 29 Bu sistemde sonra geri dönüşüm tesisleri incelendi ve başvuru süreci aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 1. Tesis Kriterleri 2. Başvuru Dosyasında Bulunması Gerekenler 3. Başvuru Süreci 1.AMBALAJ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ KRİTERLERİ a) Tesisin açık ve kapalı alanının zemini beton olması, geri dönüşüm faaliyetinin gerçekleştirildiği alanın tamamının kapalı olması gerekir. b) Tesisin etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az üç metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve boyalı olması gerekir. c) Başvurusu yapılan tesisin lisans kapsamında değerlendirilebilmesi için, tesisin esas faaliyet konusunun ambalaj atıklarının geri dönüşümü olması gerekir. ç) Tesisin kapalı alanlarında koku oluşmasını önleyecek şekilde gerekli önlemler alınır, gerekirse havalandırma sistemi bulunur. d) Tesis günlük olarak temizlenebilir, dezenfekte edilebilir bir yapıya sahip olmalıdır. Yıkama işlemi sonrası oluşan suların tesisten kolaylıkla akışının sağlanabilmesi için gerekirse zemin eğimli olmalı, temizlikten kaynaklanan sular için toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunur. e) Tesise gelen, ayrılan ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedileceği bir bilgisayar veri kayıt sistemi bulunur. f) Tesiste çalışan personelin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal üniteler bulunur. g) Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için bir eğitim planı oluşturularak, personele ambalaj atıklarının geri dönüşümü, kayıtların tutulması, tesisin düzenli olarak işletilmesi, temizliği ve günlük bakımı konularında sürekli olarak eğitim verilir. ğ) Ticaret Sicil Gazetesi, ticaret ya da sanayi odası faaliyet belgesi, kapasite raporu gibi belgelerde; şirketin, ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda faaliyet gösterdiğine dair bir bilgi yer alır. Ek-6/B

30 30 2- GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ İÇİN YAPILACAK LİSANS BAŞVURU DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1) Lisans başvuru dosyası bilgisayar ortamında doldurularak bir dilekçe ekinde gönderilmelidir. Tesis adı Adres Telefon Faks Çevre sorumlusunun adı ve soyadı Tesisin işletmeye açılacağı/açıldığı tarih Tesisin kapalı alanı (m 2 ) Tesisin açık alanı (m 2 ) Tesisin toplam alanı (m 2 ) Tesis sahibinin / ortaklarının Adı, Soyadı Adresi Telefonu Faksı Elektronik posta adresi Tesis işletmecisinin Adı, Soyadı Adresi Telefonu Faksı Elektronik posta adresi Başvuru raporunu hazırlayan kişi/kuruluşun Adı, Soyadı (veya unvanı) Adresi Telefonu Faksı 2) İkinci şahıslar tarafından hazırlanan dosyalar için vekâlet verildiğine dair belge lisans başvuru dosyasında yer alır. 3)Tesise ait vaziyet planı ile tesisin ve kullanılan makine ve ekipmanların farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları başvuru dosyasında yer alır. 4) Tesiste gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili iş akım şeması verilerek, bu şema doğrultusunda tesisin faaliyeti detaylı olarak açıklanır.

31 31 5) Tesiste geri dönüştürülecek ambalaj atıklarının cinsleri ve tahmini yıllık miktarları aşağıda yer alan tabloya göre belirtilir, geriye dönük olarak son üç aylık döneme ait ambalaj atıkların alındığı yerler ve miktarlarına ilişkin bilgiler detaylı olarak açıklanır. Ayrıca ambalaj atıklarının geri dönüşümü sonucu elde edilen ikincil ürünlerin ticari isimleri, kullanım alanlarına ve verildiği yerlere ilişkin bilgiler verilir. Ambalajın Cinsi Ambalaj Miktarı (Ton/Yıl) Ambalajın Cinsi PLASTİK KOMPOZİT PET Plastik ağırlıklı PE Kâğıt/karton ağırlıklı PP Metal ağırlıklı PS KÂĞIT/KARTON PC Kâğıt/Karton METAL İçecek kutusu Çelik CAM Alüminyum AHŞAP Ambalaj Miktarı (Ton/Yıl) 6) Tesiste çalışan her bir personele ait isim, unvan, meslek ve tesiste çalışma süresine ilişkin bilgi verilir. 7) Tesiste çalışan personelin çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve benzeri sosyal ünitelerin fotoğrafları dosyaya eklenir. 8) Tesisin kapalı alanlarında bulunan havalandırma sistemine ilişkin bilgi verilir. 9) Tesisin günlük temizliğinin yapılmasına ilişkin bilgi verilir. 10)Tesiste çalışan personelin bilgi düzeyini yükseltmek için verilen eğitime ilişkin bilgi verilir. 11)Ambalaj atıklarının geri dönüşümü sırasında kullanılacak makine ve ekipmanların isimleri, sayıları, kapasiteleri, özellikleri tablo halinde verilir. 12) Tesise gelen ve geri dönüştürülen ambalaj atıkları ve satılan ikincil ürünlere ait bilgilerin kaydedileceği veri kayıt sistemine ilişkin bilgiler dosyaya eklenir. 13) Tesise ait aşağıda belirtilen resmi belgeler dosyaya eklenir. a) Vergi levhası örneği, b) Ticaret sicil gazetesi örneği, c) Ticaret veya sanayi odası faaliyet belgesi, ç) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya Gayri sıhhi müessese ruhsatı,

32 32 d) İşletme belgesi, e) Kapasite raporu, f) İmza sirküleri, g) Sanayi sicil belgesi, ğ) Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirme Gereksizdir belgesi, h) Geri dönüşüm sonucunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi. 14) Lisans başvurusu dosyasının tüm sayfalarında tesis işletmecisinin kaşe ve imzası bulunur.

33 33 3. GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ LİSANS BAŞVURU SÜRECİ Geri Dönüşüm Tesis EK-6/B yı hazırlar İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Başvurur İl Müdürlüğü dosyayı inceler, Bakanlığa dosyayı gönderir Bakanlık dosyayı inceler Tesisi Yerinde inceler Her ay internetten Bilgileri girer Tesise 3 yıl süreyle Lisans verilir İzleme- Denetim Bakanlık İl Müdürlüğü

34 34 Belgelendirme esaslarına uyarak incelenen kısaca kütle balans yani irsaliyeler incelenmiştir. Esaslar aşağıdaki gibidir: I. BELGELENDİRME DOSYASININ BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR: 1. Belgelendirme Dosyaları mutlaka Piyasaya Süren İşletmeler tarafından Bakanlığa bir ön yazı ekinde dosyalanarak gönderilmelidir. Dilekçe üzerinde şirketi temsile yetkili kişilerin imzasının ve firma kaşesinin bulunması gerekmektedir. (Lisanslı firmalar ve/veya ambalaj üreticileri tarafından doğrudan Bakanlığa gönderilen belgeler kabul edilmemekte ve iade edilmektedir). 2. Farklı lisanslı işletmelere yaptırılan belgeler, Piyasaya Süren İşletmeler tarafından yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak toplu olarak Bakanlığa gönderilmelidir. 3. Belgelendirme dosyaları takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmelidir. 4. Belgelendirme dosyasında bulunan evraklar okunaklı olmalıdır. 5. Belgeleme adresinde yer alan lisanslı tesisler ile çalışılarak hazırlanmalıdır. A. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ (TAT) İLE ANLAŞMIŞ İSE II. BELGELENDİRME DOSYASININ İÇERİĞİ 1. Özet tablo (Bkz. Ek-1) 2. Sözleşme Örneği (Piyasaya Süren İşletme-Lisanslı Tesis arasında yapılan) 3. Lisanslı Tesis Giriş Belgesi 4. Lisanslı Tesis Çıkış Belgesi Not: Analiz raporu, tesellüm fişi, lisans belgesi, kapasite raporu, vergi levhası, sanayi sicil belgesi vb. belgeler Dosyaya konulmamalıdır. III. TESİS GİRİŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Belgeler lisanslı Ambalaj Atıkları TAT işletmesine ait olmalıdır. 2. Söz konusu tesislerin; lisanslı ve geçici çalışma izinli oldukları dönem süresince yapmış oldukları toplama-ayırma faaliyetlerine ilişkin belge ve faturalar kabul edilecektir.

35 35 3. Ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması faaliyetlerine ilişkin belgeler, ait oldukları yıl için geçerli olacaktır. Örneğin 2008 Yılı Geri Kazanım Sorumluluğu yerine getiriliyorsa belge ve faturaların tarihi tarihleri arasında olması gerekmektedir. 4. Giriş Belgeleri; a, b ve c bentlerinde istenen belgeler a. Fatura/ Gider Pusulası/Kaynakta Ayrı Toplama Alındı Belgesi (Belediye Onaylı), b. İrsaliye c. Kantar Fişi olmalıdır. 5. Giriş Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinslerine ait ifadeler; Ambalaj atığı, karışık ambalaj, plastik ambalaj, kâğıt ambalaj, PE ambalaj, PET şişe, cam şişe, teneke kutu vb. malzeme cinslerine ait faturalar yer almalıdır. 6. Giriş Belgelerinde Kabul Edilmeyen Malzeme Cinsleri; Çöp, takoz, tel, kablo, saç, naylon, kırpıntı, üretim artığı, hurda, 1. hamur kâğıt, çöplükten toplama, çapak, granül, A4 kağıdı, cam kırığı, gazete, dergi, vb. ifadeler yer alan faturalar kabul edilmeyecektir. IV. TESİS ÇIKIŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Ambalaj atığı geri dönüşümüyle ilgili döngünün tamamlanması gerekmektedir. Ambalaj atıklarının geri dönüşüm tesislerine verilmesi gerekmekte olup bunun belgelenmesi gerekmektedir. 2. Toplama-Ayırma tesisi lisansı olmayan geri dönüşüm tesisi ile çalışmış ise bu tesisin geri dönüşüm faaliyetini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Ticaret Odası Faaliyet Belgesinin belgelendirme dosyasına konulması gerekmektedir tarihinden itibaren toplama-ayırma tesisinden çıkan ve belgeleme dosyasında kullanılan ambalaj atık malzemelerinin lisanslı geri dönüşüm tesislerine verilmesi gerekmektedir. 4. Çıkış Belgeleri; Fatura, Sevk İrsaliyesi, İhraç edildiyse gümrük çıkış beyannameleri ve kantar fişleri olmalıdır. 5. Çıkış evraklarında mutlaka malzemenin cinsi yazılmalıdır. Ambalaj cinsi olarak PE, PET, PVC, kâğıt-karton, alüminyum, çelik, cam vb. gibi ifadeler yer almalıdır. Plastik, naylon, metal gibi ifadeler olmamalıdır. Fatura ve irsaliyeler arasında ifade birliği olmalı, faturada ambalaj cinsi olarak teneke, irsaliyesinde ise alüminyum yazmamalıdır.

36 36 ÖNEMLİ NOT: 1.Belgelendirmede kullanılan evrakların üzerinde evrakın belgelemede kullanıldığını gösteren ıslak kaşe bulunmalıdır. Islak Kaşe Bu Belgenin kg ı..firması adına Çevre ve Orman Bakanlığı Belgelendirmelerinde Kullanılmıştır 3. Bir belgenin farklı Piyasaya Süren İşletmeler için kullanılması durumunda, her bir Piyasaya Sürene hangi işletmeler için ne kadar kullanıldığı bildirilmelidir. B. PİYAYASA SÜRENLER GERİ KAZANIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA LİSANSLI GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ (GDT) İLE ANLAŞMIŞ İSE *** tarihine kadar Geri Dönüşüm Tesislerinin hazırlamış oldukları Geri Kazanım Dosyaları kabul edilecek olup, bu tarihten sonra sadece lisanslı toplama-ayırma tesislerinin hazırlamış olduğu belgeleme dosyaları kabul edilecektir. Geri Dönüşüm tesislerinin hazırlamış olduğu belgeleme dosyaları kabul edilmeyecektir. II. BELGELENDİRME DOSYASININ İÇERİĞİ: 1. Özet tablo (Bkz. Ek-1) 2. Sözleşme Örneği (Piyasaya Süren İşletme-Lisanslı Tesis arasında yapılan) 3. Lisanslı Tesis Giriş Belgesi 4. Lisanslı Tesis Çıkış Belgesi Not: Analiz raporu, tesellüm fişi, lisans belgesi, kapasite raporu, vergi levhası, sanayi sicil belgesi vb. belgeler Dosyaya konulmamalıdır. III. TESİS GİRİŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Belgeler lisanslı Ambalaj Atıkları GDT işletmesine ait olmalıdır. 2. Söz konusu tesislerin; lisanslı oldukları dönem süresince yapmış oldukları geri dönüşüm faaliyetlerine ilişkin belge ve faturalar kabul edilecektir. 3. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi faaliyetlerine ilişkin belgeler, ait oldukları yıl için geçerli olacaktır. Örneğin 2008 Yılı Geri Kazanım Sorumluluğu yerine getiriliyorsa belge ve faturaların tarihi tarihleri arasında olması gerekmektedir.

37 37 4. Giriş Belgeleri; a. Fatura/ Gider Pusulası, b. İrsaliye c. Kantar Fişi olmalıdır. 5. Giriş Belgelerinde Kabul Edilen Malzeme Cinslerine ait ifadeler; Kâğıt ambalaj, PE ambalaj, PET şişe, cam şişe, teneke kutu vb. malzeme cinslerine ait ifadeler faturalarda yer almalıdır. 6. Giriş Belgelerinde Kabul Edilmeyen Malzeme Cinsleri; Çöp, takoz, tel, kablo, saç, naylon, kırpıntı, üretim artığı, hurda, 1. hamur kâğıt, çöplükten toplama, çapak, granül, A4 kâğıdı, cam kırığı, hurda varil, gazete, dergi, vb. ifadeler yer alan faturalar kabul edilmeyecektir. IV. TESİS ÇIKIŞ FATURALARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Ambalaj atığının geri dönüşümünün sağlanarak döngünün tamamlanması gerekmekte olup bunun belgelenmesi gerekmektedir. Geri Dönüşüm tesislerinin malzemeleri geri dönüştürmeden lisanslı toplama-ayırma tesislerine verdikleri miktarlara ilişkin belgelemeler kabul edilemez. 2. Ürün satış belgelerinin çıkış belgesi olarak dosyaya konulması gerekmektedir. Bunlar PE granül, çapak ya da ürün (poşet, askı, kağıt vb.) şeklinde olmalıdır. ÖNEMLİ NOT: 1.Belgelendirmede kullanılan evrakların üzerinde evrakın belgelemede kullanıldığını gösteren ıslak kaşe bulunmalıdır. Islak Kaşe 2. Bir belgenin farklı Piyasaya Süren İşletmeler için kullanılması durumunda, her bir Piyasaya Sürene hangi işletmeler için ne kadar kullanıldığı bildirilmelidir. EK I- ÖZET TABLO Bu Belgenin kg (malzeme cinsi)..firması adına Çevre ve Orman Bakanlığı Belgelendirmelerinde Kullanılmıştır Piyasaya süren işletmenin adı : Piyasaya süren firma kodu : Belgelendirme Yılı : Belgelenen ambalaj cins ve miktarı : Belgelemeyi yapan lisanslı İşletmenin adı :

38 38 TESİSE GİREN MALZEMELER Fatura Tarihi Fatura No Malzemenin Cinsi Kimden Alındığı Miktar (Kg) TOPLAM TESİSE GİREN MALZEMELER Fatura Tarihi Fatura No Malzemenin Cinsi Kime Verildiği Miktar (Kg) TOPLAM Bir tesis için gerekli olan tablolar ek-5 de verilmiştir.

39 39 2-Maden atıkları ve tehlikesiz atıklar Şube Müdürlüğü İlgili yönetmelik planlama aşamasında olduğu için hali hazırda şube müdürlüğü olarak geçmemektedir. Bu bölümde Harfiyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları kontrolü yönetmeliğine(ek-6) göre ilgili çed raporları kontrol edilmektedir. Öte yandan bu bölümü esas ilgilendiren Tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanım tebliği taslağı (EK-7) ilgilendirmektedir. Tehlikesiz atık kapsamında var olan atıkların yaklaşık % arasında olduğu düşünülürse bu bölümün oluşturulmasının önemi daha çok anlaşılacaktır. Şimdi bu bölümde incelenmiş çed raporlarını anlatalım: İskenderun katı atık bertaraf (cüruf geri kazanım) tesisi Teorik kapasite: ton cüruf işleme Tesis ,7 m 2 lik orman arazisine kurulması düşünülmektedir. Proje kapasitesi: ton/yıl Çalışma kapasitesi: saat/yıl Tesis işleme kapasitesi: 267 ton/saat Bu projede demir madeni işleyen yerlerden çıkacak olan cürufların geri kazanımı esas alınarak yapılmıştır. Geri dönüşümü gerçekleştirebilmek amacıyla tesiste 5 ana ünite yapılacaktır. İlk bölümde hammadde ön hazırlama sahası olup tesis için gerekli şartlara sahip hammadde geliştirilecektir. İkinci bölümde işlenmiş hammaddeden oluşan ürün-mamul için geçici toplama sahası ve yükleme sahası olarak planlanmıştır. Üçüncü kısımda ürün oluşması için gerekli katı atık bertaraf tesisi (kırma-ayrıştırma-eleme tesisi) ve yardımcı üniteler oluşturacaktır. Dördüncü kısımda ise idari bina, sosyal bina ve diğer üniteler olmaktadır. Son kısımda ise tesis içi bağlantı yolları, kantar ve yüklemeboşaltma-taşıma üniteleri vardır. Tesise 3 farklı özellikte hammadde gelecek olan cüruflar; elektrikli ark ocağı cürufu, pota ocağı cürufu ve karışık cüruf olmak üzere üç ayrı alanda geçici olarak depolanacaktır. Gelen cüruflara göre oluşması beklenen ürünler; - >150 mm iri metal - >45 mm metal -22/45 18/22-8/18 4/8 tane boyutlu nihai ürün -8/45 mm metal -4/8 mm iri taneli kum -0/4 mm kırma kum (ıslak proses çıkışı) -0/2 mm yıkanmış kum (ıslak proses çıkışı) -0/8 mm mıknatıslanmış metal (ıslak proses çıkışı) Proje hakkında; Yapılacak olan tesis, büyük sorun olan demir madenlerinin cüruflarının kullanımını gerçekleştirerek yeni bir sektör oluşturacaktır. Böyle bir proje Türkiye de olmaması ise tesisin madden sektöründe öncü olacağı düşünülmektedir. Yapılacak olan tesisten çıkan taş ve kumun yol yapım çalışmasında kullanılacak olması ve diğer kullanılan maddelere göre daha iyi bir yapı malzemesi olduğundan önemini artırmaktadır.

40 40 Proje dosyasında yapılan incelemeler sonucunda şu eksiklikler olduğu görülmüştür; - Kış aylarında hammadde taşıyan araçların trafiğe çıkarken yıkama olup olmadığı, - Alınacak olan cüruflara üreticiler tarafından karıştırılması muhtemel baca tozunun karıştırılıp karıştırılmadığı nasıl belirlendiği, - Oluşacak atıksular için tasarlanan arıtma tesisinde gereksiz yere fazladan ünite eklenmiş olduğu, - Atıksu arımı için gerekli görülen arıtma teknolojisinin yeterli olduğu ancak son çökeltim tankının bulunmadığı, - Yine arıtma tesisinde kullanılması düşünülen dezenfektanlar için kimya binasının yapılmadığı, - Elektrik planında tesisin her noktası belirtilmesine karşın arıtma tesisine gelen hiçbir giriş olmadığı, - İnşaat aşamasında 40 kamyon çalışacağı belirtilmiş ama gürültü kestirimleri yapılırken 6 araca göre planlandığı, Görüldü ve sorumlu mühendise bildirildi. Ancak bu bölümle alakalı herhangi bir eksiklik olmadığı görülmüştür. Ferro Döküm Sanayi ve Dış. Tic. A.Ş. Var olan tesisin kapasitesini artırmak için yapılan çed raporu; Yüklenici firma Ar-Çev (www.arcev.com.tr) dir. Yapılacak olan geliştirme projesi kapsamında şu aşamalar sırasıyla şu şekildedir: Kömür tozu Betonit Yeni Kum Kalite Kontrol Tesellüm Kum hazırlama Model Bağlama Kalıplama (Maça) Maça Yerleştirme Kaplama Aşılama döküm Kurulu kapasitesi tan/yıl olmakta ve ton/yıl artırılması planlamaktadır. Beklenen yıllık kapasitesi ton/yıl dır. Genel olarak yapılan üretimin % 30 u pik ve % 70 i sfero dökümdür. Yapılan incelemede gerekli tüm tedbirler alınmış görülmektedir. Oluşması muhtemel etkiler şu şekilde; - İnşaat aşamasında: Evsel nitelikli sıvı atıklar, katı atıklar, gürültü oluşumu, tehlikeli atıklardan oluşmaktadır. - İşletme aşamasında da aynı atıklar çıkacaktır. Faaliyetler esnasında oluşan gürültü izin verilen gürültü seviyelerine 100 m de ulaştığı görülmüştür. Bunun için herhangi bir önleme ihtiyaç olmadığı görülmüştür. Oluşması muhtemel atık yağlar, tehlikeli atıklar, tehlikeli kimyasallar, atık pil ve akümülatörler ve ambalaj atıkları lisanslı firmalara verileceği taahhüt edilmiştir. Bunun yanında bir çed raporunda uyacağı her türlü yönetmeliğe atıfta bulunarak belirtmesi gereklidir. İncelenen çed raporunda karşılaşılan tek sorun budur.

41 41 3-Tıbbi ve Özel Atıklar Şube Müdürlüğü Tıbbi ve özel atıklar şubesinde; -Tıbbi atıklar -Bitkisel atık yağlar -Madeni atık yağlar -Ömrünü Tamamlamış lastikler -Atık pil ve aküler -PCB ler -Ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyalar Bunların yanında -Ömrünü tamamlamış araçlar, olmak üzere çalışmalar devam etmektedir. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim; Tıbbi Atıklar Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar, evsel katı atıkların dışında havada, suda ve toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve zararlı atık sınıfına girmekte ve bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin özel önlemler alınması gerekmektedir. Türkiye de tıbbi atıkların güvenli yönetimiyle ilgili esaslar, bakanlık tarafından hazırlanan ve 22 Temmuz 2005 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği (EK-8) ile belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre genel olarak atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geçici depolanması sorumluluğu sağlık kuruluşlarının, atıkların geçici atık depolarından alınarak taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertaraf edilmesi konularındaki sorumluluklar ise belediyelere aittir. Bakanlık tarafından ülkemizde hem toplam, hem de il bazında oluşan tıbbi atık miktarının belirlenmesi için Devlet İstatistik Enstitüsü ve Sağlık Bakanlığının da verileri kullanılarak bir çalışma yapılmıştır.

2009 YILI Faaliyet Raporu

2009 YILI Faaliyet Raporu T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2010 ANKARA Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bu Rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu İdarelerinde 2014 Hazırlanacak Yılı İdare

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine,

a) Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine, Resmi Gazete Tarihi: 24.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28035 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Çevresel açıdan

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri)

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri) ÇEVRE MEVZUATI DOĞRUDAN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAM TEMİZ ÜRETİM İLE BAĞLANTISI NOTLAR VE AÇIKLAMALAR TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Yürürlük Tarihi:14.11.2011 Sorumlu Kuruluş:

Detaylı

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI

ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI 2015 ADAY MEMURLAR HAZIRLAYICI EĞİTİM DERS NOTLARI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sayfa-1 Hazırlayıcı Eğitim Ders Notları Sayfa-2 İçindekiler 1. BAKANLIĞIN TANITIMI... 7 1.1 BAKANLIĞIN KISA TARİHÇESİ... 7

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı