MKM103 TEKN K RES M I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MKM103 TEKN K RES M I"

Transkript

1 a SAKARYA ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ MKM103 TEKN K RES M I DERS NOTU VE UYGULAMALARI Akın O uz KAPTI [ irket adresini yazı n] Sayfa

2 ÖNSÖZ Makinelerin veya bir makineyi olu turan elemanların teknik resimleri çizilerek ifade edilmeleri, yazıyla ya da sözle anlatılmalarına kıyasla çok daha elveri li olan, anla ılırlı ı ve teknik elemanlar arasındaki ileti imi kolayla tıran bir yöntemdir. Teknik resim, makine mühendisli i alanında faaliyet gösteren teknik elemanlar arasında ileti im kurulmasını ve bilgi aktarımını sa layan, bir makine parçasının eklinin, boyutlarının, toleranslarının, iç yapısının, imalat özelliklerinin, ait oldu u bütün içindeki yerinin ve fonksiyonunun, standart gösterim biçimleri ve i aretlemeler kullanılarak ifade edilmesine olanak veren bir lisan konumundadır. Konu ma dillerindeki dil bilgisi kuralları ve kelimelerde oldu u gibi, teknik resim kuralları da zaman içerisinde olgunla ıp geli erek bugünkü durumuna gelmi tir. Kafasında tasarladı ı bir makineyi veya o makineyi olu turan bir elemanı teknik resimle ifade etmek, ya da bir ba kası tarafından olu turulmu teknik resmi okuyabilmek, makine mühendisleri için en temel gereksinimlerden birisidir. Bu derste, teknik resim bilgisi ve çizim yapabilme-okuyabilme becerisi ö rencilere kazandırılarak bu gereksinimin kar ılanması amaçlanmaktadır. Bilgisayar kullanımı, son yirmi yılda sürekli artan oranlarda, birçok alana oldu u gibi teknik resim alanına da vazgeçilmez biçimde nüfuz etmi bulunmaktadır. Bunun bir yansıması olarak, makine mühendisli i e itimi verilen fakültelerde teknik resim e itiminde klasik yöntemler terk edilip, e itim aracı olarak bilgisayar kullanılmaya ba lanmı tır. Ancak, bunun sayısız olumlu sonuçlarının yanı sıra önemli bir de olumsuz etkisinin söz konusu oldu u görülmektedir. Ö rencilerin, teknik resim e itiminin verildi i birinci yılın sonunda, kullanılmakta olan bilgisayar programını çok iyi ö rendikleri ve bu programa ili kin iyi bir kullanım becerisi edindikleri, ancak asıl edinilmesi gereken teknik resim çizme ve okuma bilgi ve becerisinin yeterince edinilemedi i, bilgisayar kullanma becerisinin bu derste bir araç oldu unun unutulup amaç durumuna getirildi i ve hatta ö renciler arasında dersin isminin Teknik Resim dersi olmaktan çıkıp Bilgisayar dersine dönü tü ü gözlemlenmektedir. Bu son derece olumsuz bir durumdur. Bu olumsuzlu u gidermek ve dersin öncelikli konuları olan teknik resim çizme-okuma bilgi ve becerisini ö rencilere daha iyi kazandırabilmek üzere, teknik resmin temel prensiplerini içeren bu doküman, makine mühendisli i bölümünün Teknik Resim-I dersi için ders notu olarak hazırlanmı tır. Doküman içinde, perspektif resimler, perspektif resimlerden görünü çıkarma, görünü tamamlama, görünü lerden perspektif resim çıkarma, kesit alma, ölçülendirme ve çizimde bilgisayar kullanımı becerisi kazandırmaya yönelik olmak üzere çok sayıda uygulamaya yer verilmi tir. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 2

3 Ç NDEK LER 1. G R Resim Kâ ıtları Çizgi Tipleri Ana (Görünür) Çizgiler Eksen Çizgileri Görünmez Çizgiler Yardımcı Çizgiler Kesit Düzlemi Çizgileri Ölçek Perspektif Resimler Görünü ler ( zdü ümler) GÖRÜNÜ ÇE TLER Tek Görünü le fade Edilen Parçalar ki Görünü le fade Edilen Parçalar Üç Görünü le fade Edilen Parçalar Ortak Görünü lü Parçalar Görünü lerin Olu turulmasında Dikkat Edilecek Hususlar PERSPEKT FTEN GÖRÜNÜ ÇIKARMA 21 Uygulama 1 21 Uygulama 2 22 Uygulama 3 23 Uygulama 4 24 Uygulama 5 25 Uygulama 6 26 Uygulama 7 27 Uygulama 8 28 Uygulama 9 29 Uygulama Uygulama MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 3

4 4. K GÖRÜNÜ TEN ÜÇÜNCÜ GÖRÜNÜ ÜN ELDE ED LMES 32 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama ki Görünü ten Üçüncü Görünü ün Elde Edilmesi çin Ek Uygulamalar ÖLÇÜLEND RME Ölçülendirme Kuralları Ölçü Okuma Uygulamaları 51 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama GÖRÜNÜ ÇIKARMA VE ÖLÇÜLEND RME UYGULAMALARI 58 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 4

5 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama KES T RES MLER Kesit Görünü Çe itleri Tam Kesit Yarım Kesit Döndürülmü Kesit Kısmi Kesit Kademeli Kesit Profil Kesit Makine Elemanlarının Kesitleri KES T UYGULAMALARI 91 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 5

6 9. S L ND R K-S METR K PARÇALARIN KES T UYGULAMALARI 109 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama B LG SAYARDA Ç Z M UYGULAMALARI 119 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama KAYNAKÇA 125 MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 6

7 1. G R : nsanlar var oldu undan beri, birbirleri ile ileti im kurma ihtiyacını hissetmi tir. nsanlar arasında ileti im, konu mayla ve hareketlerle gerçekle mektedir. Ancak insanlar, duygularını ve dü üncelerini ba kalarına ifade edebilmek için sadece bu iki ileti im aracıyla yetinmemi tir. Resim, bu iki ileti im aracını destekleyen, ifadelere bütünlük katan ve konu madan, hareket etmeden de bir eyler anlatabilen aynı zamanda kalıcı bilgileri içeren bir ileti im aracı olarak ortaya çıkmı tır. Resmin tamamlayıcısı olan yazı, anlatılmak istenen ifadelerin kesinlik kazanmasına yardımcı olmu tur. Konu ma dillerinde oldu u gibi resim kuralları da zaman içerisinde olgunla ıp geli erek bugünkü durumuna gelmi tir. Teknik resim, tasarım ve üretiminin yapılması planlanan bir makine parçası için, belirli kurallar ve standart gösterim ekilleri gözetilerek çizilen ve bahse konu makine parçasının ekline, iç yapısına, boyutlarına, toleranslarına, yüzey özelliklerine ve malzemesine ait tüm bilgileri içeren bir ekildir. Küp, küre, prizma, silindir vb. standart geometrik cisimler yazılı veya sözlü olarak anlatılabilirler. Ancak, kompleks bir makinenin ya da bu makinayı olu turan elemanların yazıyla veya sözle anlatılmaları elveri li bir ifede ekli de ildir. Bunun yerine teknik resimleri çizilerek ifade edilmeleri, parçaya ait tüm özelliklerin daha kolay anla ılmasını ve anlatılmasını sa layan çok daha elveri li bir yöntemdir. Teknik resim, teknik elemanlar arasında ileti im kurulmasını ve bilgi aktarımını sa layan, bir makine parçasının ekilsel, boyutsal, fonksiyonel özelliklerinin ve ait oldu u bütün içindeki yerinin, standart gösterim biçimleri ve i aretlemeler kullanılarak ifade edilmesine olanak veren bir lisan konumundadır. Teknik alanda e itim görmü ki iler arasında bir anla ma dili olarak i lev görmektedir. Teknik resmi bilen ki iler, hangi dili konu uyor olursa olsun, teknik resmi bilen ba ka bir ki iyle dünyanın her yerinde rahatlıkla ileti im kurabilir. Uluslar arası standartlara uygun olarak çizilmi bir teknik resim dünyanın her yerinde kolaylıkla okunur ve anla ılır. Dilleri birbirinden çok farklı olan ülkelerde çizilen teknik resimler, o ülkelerde konu ulan lisan bilinmeden de okunabilir. Bu birli i sa lamak için ISO ve ona ba lı TSE standartlarından yararlanılmaktadır. Teknik resim, bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak ta ıyan bir resim türü olarak, bu alanda dünyada kabul edilmi çizim kural ve metotlarını bilen ve uygulayabilen ki ilerce çizilir ve okunurlar. Bu resimler serbest elle, çizim araç ve gereçleriyle veya bilgisayar ortamında çizilir. Makine mühendisli i, in aat mühendisli i, mimarlık, elektrik mühendisli i, tesisatçılık, dekorasyon, mobilya sektörü vb. meslek gruplarında, üretimin do ru ve seri olarak yapılabilmesi için, her meslek grubunun kendi gereksinimlerine uygun olarak, teknik resmin temel kuralları ve yöntemleri çerçevesinde çizilen teknik resimlere büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu resimleri çizebilmek ve okuyabilmek için, yazı, çizgi, ölçek, kroki, perspektif resim, görünü (izdü üm), kesit resim, ölçülendirme, yüzey özellikleri, toleranslar, teknik resim çiziminde bilgisayar kullanımı vb. konularda bilgi ve beceri sahibi olmak gerekmektedir. Bu ders kapsamında, teknik resim çizme ve okuma bilgi ve becerisini kazandırmak üzere, yukarıda sayılan konularla ba lantılı olarak çok sayıda uygulama yapmak suretiyle, teknik resmin kural ve yöntemlerinin anlatılması hedeflenmektedir. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 7

8 1.1. Resim Kâ ıtları: Teknik resimde, TSE tarafından da kabul edilen standart (A) serisi resim kâ ıtları kullanılır. Bu seri, alanı 1 m 2 ve boyutlarınınn oranı 1:2 1/2 olan, 841x1189 mm ebatlarındaki A0 kâ ıdından ba lar. Bu kâ ıt, her seferin de ikiye bölünerek sırasıyla A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 kâ ıtları elde edilir. Adı geçen resim kâ ıtlarıı ekil: 1 de görülmektedir. Bunlar içinde en yaygın kullanılan A4 kâ ıdının boyutları 210x297 mm ve A3 kâ ıdınınn boyutları ise 297x420 mm dir. Daha büyük paftalar için, her seferinde A0 kâ ıdının iki katı alınarak sırasıyla 2A0, 4A0, 6A0 kâ ıtları elde edilir. ekil: 1 A0 ve di er resim ka ıtlarının olu umu. A3 ve daha büyük olan resim kâ ıtları, sonuçta A4 boyutlarına gelecek ekilde katlanırlar. Bunun için, 20 mm dosyalama payı bırakacak ekilde, enine olarak 190 mm lik kat yerlerinden ve boyuna olarak ise 297 mm lik kat yerlerindenn katlama i lemi yapılır. Katlamaa i leminden sonra resim ka ıdının ba lık (antet) kısmı en üste gelmelidir. Dosyalama için ayrılan kısmın zaman içinde a ınıp yırtılmaması için buraya bir karton yapı tırılmalıdır. Resim kâ ıtlarının katlama biçimleri ekil: 2 de gösterilmi t tir. ekil: 2 A3 ve üzeri resim kâ ıtlarının katlanması [2]. MK M103 TEKN K RES M -I Sayfaa 8

9 1.2. Çizgi Tipleri: Resmi çizilen makine parçasının farklı özellikteki resim bile enlerini ifade etmek üzere farklı tip ve kalınlıklardaki standart çizgiler kullanılmaktadır. Farklı büyüklükteki resimler için geçerli olmak üzere dört çizgi grubu vardır. Bunlar 1.0, 0.7, 0.5 ve 0.35 mm lik kalınlık gruplarıdır. Teknik resimde kullanılan çizgi tipleri ve çizgi kalınlıkları Tablo: 1 de verilmi tir. A4 resim kâ ıdı için kullanılacak olan çizgi kalınlıkları koyu olarak belirtilmi tir. Tablo: 1 Teknik resimde kullanılan çizgi tipleri, çizgi kalınlıkları ve kullanım yerleri. Çizgi Tipi (Line Type) 1 Ana (görünür) çizgi (Continuous line) 2 Eksen çizgisi (Center line) 3 Görünmez çizgi (Hidden line) 4 Yardımcı çizgi (Continuous line) 5 Kesit düzlemi çizgisi (Center line) Çizgi Kalınlı ı(line weight) A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Kullanım yeri Görünen kenarlar, çerçeveler Eksenler, di li çark bölüm daireleri Görünmeyen kenarlar Ölçülendirme, tarama, ta ıma ve vida di i çizgileri Kesit düzlemi çizgileri Ana (Görünür) Çizgiler: Ana (görünür) çizgiler, parçanın görünen kenarlarını ifade eden sürekli/kalın çizgilerdir. A4 çizimlerinde 0,5 mm kalınlıkta çizilirler. Bir görünü ün en dı hatlarının ana çizgilerle çizilmesi gerekti i ve bu çizgilerin bir kapalı alan olu turaca ı açıktır. Ancak, en dı hatların olu turdu u kapalı alan içinde ba ka ana çizgiler de varsa, bu iç ana çizgilerin olu turdu u bibirine kom u kapalı alanlar arasında kot farkı var ve bu alanlar aynı düzlemde de iller demektir. Birisi di erine göre, ya daha derindedir, ya da daha üsttedir, yani bakı do rultusunda ka ıt düzleminden size do ru uzanmaktadır. Bu iki durumdan hangisinin söz konusu oldu u di er görünü le birlikte de erlendirilerek belirlenir Eksen Çizgileri: Eksen çizgileri dairesel, silindirik, küresel, eliptik detayları, ve bunlara ilaveten simetriklik özelli ini ifade eden, ince ve kesikli/noktalı olarak çizilen çizgilerdir. Makine parçaları genellikle dönel-simetrik oldu undan silindirik detaylar fazladır ve eksen çizgileri sıklıkla kullanılırlar. Dönel simetrisi olan bir makine parçası çiziminde en önemli çizgi ana simetri eksenini gösteren eksen çizgisidir ve çizime bu çizgiden ba lanmalıdır. Eksen çizgilerin çizilmesinde u hususlara dikkat edilmelidir: A4 çizimlerinde eksen çizgileri 0,2 mm kalınlıkta çizilirler. Çizgilerin boyu 10~15 mm olmalı ve aralarına nokta konulmalıdır. Eksen çizgileri ait oldukları detayların sınırında bitirilmezler ve bir miktar (3~5 mm) dı arıya ta ırılırlar. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 9

10 Silindirik parçaların üç görünü ü çizildi inde bunların birisi dairesel görünü olarak, di er ikisi ise dikdörtgensel görünü olarak ortaya çıkar. Dikdörtgensel görünü ler (simetriyi bozan ilave detayların olmaması durumunda) birbirinin aynısıdır ve birbirlerine göre 90 o dönmü olarak çizilirler. Dairesel görünü te her tepe noktasından (0 o, 90 o, 180 o, 270 o ) bir eksen çizgisi geçirilmelidir. Dikdörtgensel görünü te ise sadece simetri eksenini ifade eden boyuna eksen çizilmelidir. Herhangi bir görünü teki, herhangi bir eksen çizgisi, kom u görünü te aynı do rultudaki bir eksen çizgisiyle çakı malıdır. Eksen çizgileri ölçü sınır çizgisi olarak ta kullanılabilirler. Ancak, bu durumda, ölçü çizgisine kadar eksen çizgisi formu bozulmadan uzatılmalıdır Görünmez Çizgiler: Cismin arka veya iç tarafında kaldı ı için dı tan bakıldı ında görülemeyen kenarları teknik resimde kesikli çizgilerle gösterilirler. Görünmez çizgiler resmin anla ılmasını güçle tirdikleri için, özellikle kesit resimlerde, gerekli olmadıkça kullanılmamalıdırlar. Bu çizgilerin kullanımında u hususlara dikkat edilmelidir: Görünmez çizgilerde çizgi kalınlı ı 0,35 mm dir. Kesikli çizgilerin boyu 4 mm ve aradaki bo luk 1 mm dir. Görünmez çizgi bir ana çizginin devamı olarak ortaya çıkıyorsa arada bo luk olmalıdır. Bir ana çizgide sonlanıyorsa bo luk bırakılmaz. ki görünmez çizgi bir kö e olu turacak ekilde birle iyorsa arada bo luk bırakılmaz. ki görünmez çizgi aralarında küçük bir bo lukla paralel olarak ortaya çıkıyorsa, bu iki çizgiye ait bo luklar kar ılıklı olarak gelmelidir. Görünmez çizgiler farklı çizgilerle üst üste çakı tı ında eksen çizgisini ve yardımcı çizgileri yok eder, ana çizgi tarafından ise yok edilirler Yardımcı Çizgiler: Yardımcı çizgiler, yardımcı unsurları ifade eden sürekli/ince çizgilerdir. A4 çizimlerinde 0,2 mm kalınlıkta çizilirler. Ölçü sınır çizgileri, ölçü çizgileri, tarama çizgileri, vidalar ve benzeri makine elemanlarında di dibi çizgileri, serbest el çizgileri, bilgi ta ıma çizgileri bu sınıfta yer alan çizgi türleridir. Bilgi ta ıma çizgisi dı ında yukarıda ismi sayılan tüm çizgiler resimde kalırlar, bilgi ta ıma çizgileri ise resim bittikten sonra resimden silinirler. Parçaya ait herhangi bir detay tüm görünü lerde aynı yatay veya dü ey do rultuda olmalıdır. Bunun sa lanması için, birbirine paralel yatay veya dü ey yardımcı çizgiler olarak bilgi ta ıma çizgilerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir. Resimler, mümkün oldu unca ta ıma çizgisi kullanılmadan çizilmeye çalı ılmalı, kullanılan ta ıma çizgileri ise resim bittikten sonra resimden kaldırılmalıdır Kesit Düzlemi Çizgileri: Kesit resimlerde, kesme düzleminin nereden geçirildi i, kesit görünü e kom u görünü te gösterilmelidir. Bu amaç için kesit düzlemi çizgisi kullanılır. Bu çizgi, ilk ve son çizgileri kalın olarak (0,5 mm) çizilen bir eksen çizgisidir. Kalın çizgiler üzerine, kesit görünü ün oldu u tarafı i aret eden oklar ilave edilir. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 10

11 1.3. Ölçek: Teknik resim çizilirken kullanılan boyutların, resmi çizilen parçanın gerçek boyutlarına oranına ölçek adı verilir. Çizim yapılırken parçanın gerçek boyutları kullanılıyorsa resmin ölçe i 1:1 dir. Büyütme ve küçültmeler için kullanılan standart ölçek de erleri u ekildedir: Büyütmeler için: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1, 200:1, 500:1, 1000:1 Küçültmeler için: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 Ölçek kullanımında u hususlara dikkat edilmelidir: Açıların çiziminde ölçek kullanılmaz. Ölçek kullanılarak çizilen resimlere konulan ölçülerde parçanın gerçek boyutu yazılır. Parçanın kısmi bir ayrıntısını daha iyi gösterebilmek için kısmi ölçek kullanılabilir. Bu durumda ilgili kısım dairesel bir eksen çizgisi içine alınarak ve X, Y, Z harfleri kullanılarak belirtilir. Bu bölge resmin yan tarafında daha büyük bir ölçekle yeniden çizilir Perspektif Resimler: Parçanın her üç boyutuna ili kin olarak da bilgi veren resimlere perspektif resimler adı verilmektedir. Paralel perspektif çizim yöntemlerinden en yaygın olarak izometrik perspektif çizim yöntemi kullanılır. Bu yöntemle bir kübik bir cisim çizmek istendi inde, bu cisim önce dü ey eksen etrafında 45 o ve daha sonra da yatay eksen etrafında 35 o döndürülerek çizilir. Bu durumda cismin ayrıtları sa a ve sola do ru yatay eksenle 30 o lik açı yaparlar. Cismin boyutları oldu undan daha küçük görünse de, çizim kolaylı ı sa lamak için resimde gerçek boyutlarında çizilirler. zometrik perspektifte, delikler ve radüsler (kö e yuvarlatmaları) gibi dairesel formlar elipse dönü ürler ve elips komutuyla çizilirler. ekil: 3 de kübik bir parçanın izometrik perspektifi görülmektedir. ekil: 3 Üzerinde dairesel detaylar bulunan kübik bir parçanın izometrik perspektifi. Perspektif resim çizimi için geli tirilmi pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ilk olarak konik ve paralel olarak ayrılmaktadırlar. Konik perspektifte cisimler göze göründükleri gibi uzakla tıkça küçülen tarzda çizilirler. Cismin birbirine paralel olan ayrıtları resimde paralel çizilmez. Bu perspektif çizim yöntemi mimarlar ve ressamlar tarafından kullanılır. Teknik resimde kullanılan paralel perspektif çizim yöntemlerinin sınıflandırılması ve bu yöntemlerin özellikleri ekil: 4 de verilmi tir. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 11

12 ekil: 4 Paralel perspektif çizme yöntemleri Görünü ler ( zdü ümler): Teknik resimde üç boyutlu makine parçalarının ifade edilmesi için iki boyutlu görünü lerden (izdü ümlerden) yararlanılır. Bir cismin, bir düzlem üzerine izdü ürülen görüntüsüne o cismin izdü ümü ya da görünü ü adı verilir. Görünü leri çizilecek cismin, duvarları aynalardan olu an kübik bir odanın merkezinde, ve cismin ayrıtları odanın kö egenlerine paralel olacak ekilde bulunması durumunda, her biri odanın bir duvarına aksetmi ekilde cisme ait standart altı görünü elde edilir. Odanın duvarlarının küp açılımını verecek ekilde açılmasıyla, üzerinde bu görünü lerin yer aldı ı epür elde edilir. Standart altı görünü, ön-arka, solyansa yan ve üst-alt görünü ler olarak isimlendirilirler. Epürün olu umu ve standart altı görünü ekil:5 de görülmektedir. Standart görünü ler, yardımcı görünü lerle de desteklenebilir ve kullanılabilecek görünü sayısı artırılabilir. Ancak gereksiz görünü kullanımından kaçınılmalıdır. Parçanın eksiksiz ifade edilmesi için ihtiyaç duyulan en az görünü sayısı ve bunların hangi görünü ler olması gerekti i dikkatlice belirlenmelidir. Ço unlukla ÖN+SOLYAN+ÜST görünü lerden olu an standart üçlü setin kullanımı yeterli olmaktadır. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 12

13 ekil: 5 Epürün olu umu ve standart altı görünü [5]. Görünü ler çizilirken öncelikle parçanın hangi konumunun ön görünü olaca ına karar verilir. Dahaa sonra önden bakılarak ön görünü epürün merkezine çizilir. Bu a amadan sonra parçanın konumunda de i iklik yapılmaz ve ekil: 6 da da gösterildi i gibi, u ekildee hareket edilir: Parçaya soldan bakılarak solyan görünü eldee edilir, ön görünü ün sa ına çizilir, Parçaya sa dan bakılarak sa yan görünü elde edilir, ön görünü ünn soluna çizilir, Parçaya üstten bakılarakk üst görünü elde edilir, ön görünü ün altına çizilir, Parçaya alttan bakılarakk alt görünü elde edilir, ön görünü ün üstüne çizilir, Parçaya arkadan bakılarak arka görünü elde edilir, ön görünü ünn sa ına ya da soluna çizilir. ekil: 6 Görünü lerin olu turulmasıı [5]. MK M103 TEKN K RES M -I Sayfaa 13

14 2. GÖRÜNÜ ÇE TLER : Bir cismin, bir düzlem üzerine ı ınların etkiyle dü ürülen görüntüsüne o cismin izdü ümü, görüntünün elde edilebilmesi için uygulanan metoda ise izdü üm metodu denir. zdü ümü meydana getiren bakı noktasının yerine, bu noktadan çıkan ı ınların birbirine göre konumuna (konik-paralel) ve ı ınların izdü üm düzlemine geli durumuna (dik veya e ik) ba lı olarak ortaya çıkan farklı izdü üm metotları vardır. zdü üm kurallarına göre belli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmi izdü ümlere Görünü denir. Tanımdan da anla ılaca ı gibi, görünü çıkarmak için izdü üm kurallarını iyi bilmek ve uygulamak gerekir. zdü üm düzlemleri, ekil 7 de görüldü ü gibi, perspektif olarak çizilen ve birbirini dik açıyla kesen biri yatay di eri dikey iki ana düzlemden meydana gelir. Bu düzlemler Dü ey Düzlem (Alın Düzlemi) ve Yatay Düzlem olarak isimlendirilirler. Görünü lerin çizilmesi için alın izdü üme önden, yatay izdü üme ise üstten bakı do rultuları alınır. Birbirini kesen alın ve yatay düzlemleri uzayda dört bölge meydana getirirler. Bunlar 1, 2, 3 ve 4. bölge olarak isimlendirilirler. zdü üm düzlemlerinin açılarak epür haline getirilmesi için alın düzlemi sabit tutularak yatay düzlemi saatin hareket yönünde 90º döndürülür. Döndürme sonucunda 2. ve 4. bölgede yatay düzlemiyle alın düzlemi üst üste gelecek ekilde çakı mı olur. Bu düzlemler üst üste geldi inden 2. ve 4. bölgeler kullanılamaz. ekil: 7 zdü üm düzlemleri [3]. 1. bölgede bulundurulan parçaların çizilen görünü lerine 1. bölge resimleri denir. Ülkemizde, Avrupa da ve pek çok ülkede 1. bölge resimleri kullanılır. Bu resim çizme metoduna Birinci zdü üm Metodu (Avrupa, ISO-E Metodu) denir. 3. bölgede çizilen resimlere, 3. bölge resimleri denir. Amerika, ngiltere ve bazı ülkeler bu resimleri kullanır. Bu resim çizme metoduna Üçüncü zdü üm Metodu (Amerikan, ISO-A Metodu) denir. Avrupa resim metodunda (ISO-E) kullanılan izdü üm düzlemleri saydam de ildir. Görünü ü çizilecek parça, bakan ki inin gözlem noktasıyla izdü üm düzlemi arasında bulundurulur. Böylece görünü (izdü üm), parçanın arkasındaki izdü üm düzleminde meydana gelir. ekil 8 de kapalı alın ve yatay izdü üm düzlemleri içerisinde tutulan bir parçanın e lenik dik izdü üm kurallarına göre iki görünü ünün çizilmesi görülmektedir. Ayrıca yatay düzlemin 90º MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 14

15 açılarak epürün elde edili i gösterilmi tir. Kapalı izdü üm düzlemleri içerisinde tutulan parçanın bakı ön do rultusuna göre elde edilen önden görünü ü Alın (A) düzlemine çizilmi olup epürde üst tarafta bulunmaktadır. Bakı üst do rultusuna göre elde edilen üstten görünü ü Yatay (Y) düzlemine çizilmi olup epürde alt tarafta bulunmaktadır. ekil: 8 Görünü lerin olu turulması [3]. Teknik resimlerin hangi resim metoduna (ISO-E veya ISO-A) göre çizildi ini göstermek için kesik koninin iki görünü ü kullanılır. ekil 9 da kesik koninin Birinci zdü üm Metodu na göre çizilmi görünü leri ve antet (yazı alanı) çizelgesinde gösterilecek ISO-E resim metodunun sembolü verilmi tir. Resimlerde antet çizelgesi üzerinde gösterilecek i aretin (sembolün) büyüklü ü resimde kullanılan yazının harf yüksekli i cinsinden verilen oranlarda olmalıdır. ekil: 9 Kesik koni gösterimi [3]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 15

16 Üçüncü izdü üm metodunda ise 3. bölge düzlemleri kullanılır. Bakı do rultuları izdü üm düzlemlerinin arkasında bulunur. Cismin görülebilmesi için düzlemler saydam kabul edilir. Böylece izdü üm düzlemlerinin arkasında kalan cisim görülebilir. ekil 10 da kapalı biçimde alın ve yatay izdü üm düzlemleri içerisinde tutulan bir parçanın e lenik dik izdü üm kurallarına göre iki görünü ünün çizilmesi ve yatay düzlemin 90º açılarak epürün elde edili i gösterilmi tir. Kapalı izdü üm düzlemleri içerisinde tutulan parçanın bakı ön do rultusuna göre elde edilen önden görünü ü Alın (A) düzlemine çizilmi olup epürde alt tarafta bulunmaktadır. Bakı üst do rultusuna göre elde edilen üstten görünü ü Yatay (Y) düzlemine çizilmi olup epürde üst tarafta bulunmaktadır. ekil: 10 Görünü lerin olu turulması [3]. ekil 11 de kesik koninin Üçüncü zdü üm Metodu na göre çizilmi görünü leri verilmi tir. Antet çizelgesinde gösterilecek olan ISO-A resim metodunun sembolü eklin sa alt kısmında yer alan ekildir. ekil: 11 Kesik koni gösterimi [3]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 16

17 Ülkemizde 1. bölgeye göre teknik resim çizimleri yapıldı ından bundan sonra açıklanacak olan görünü lerle ilgili konular Birinci zdü üm (ISO-E) Metodu dikkate alınarak anlatılacaktır. 1. bölgede verilen izdü üm düzlemlerine biti ik, ayrıca diklik ve paralellik özelli i ta ıyan ba ka düzlemler de alınırsa, bir küp meydana gelir. Bu küp ekil 12 deki gibi öndeki ilk ayrıtından açıldı ında altı temel izdü üm düzleminin epürü elde edilir. ekilde bir cisim, 1. bölgede meydana getirilen küpün içerisine yerle tirilmi tir. Saydam kabul edilen küpün yüzeylerine dik olacak ekilde altı farklı yönden bakılmı tır. Böylece küpün içerisindeki cismin altı izdü üm düzlemi üzerindeki görünü leri elde edilmi tir. Küpü meydana getiren düzlemler sonradan açılarak altı görünü ün epürü ortaya çıkarılmı tır. Görünü lerin yerleri düzenlenirken esas görünü ten (ön görünü ) ba lanır. Buna göre: a bakı ı ile alın (A) izdü üm düzlemine önden (esas) görünü, b bakı ı ile yatay (Y) izdü üm düzlemine üstten görünü (önden görünü ün altına), c bakı ı ile profil (P) izdü üm düzlemine soldan görünü (önden görünü ün sa ına), d bakı ı ile P1 izdü üm düzlemine sa dan görünü (önden görünü ün üstüne), e bakı ı ile Y1 izdü üm düzlemine alttan görünü (önden görünü ün soluna), f bakı ı ile A1 izdü üm düzlemine arkadan görünü (soldan görünü ün sa ına veya sa dan görünü ün soluna) çizilir. ekil: 12 Altı görünü [3]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 17

18 Bazı parçalar (silindirik ve sac parçalar gibi) tek görünü le de anlatılabilirler. Bazı parçaların çizimi içinse (e ik yüzeyleri bulunan parçalar gibi) altı görünü e ilave olarak yardımcı görünü lere ihtiyaç duyulabilir. Buradan da anla ılaca ı gibi görünü sayısı parçayı en iyi ifade edebilecek ekilde belirlenir. Parçalar, teknik resim kuralları dahilinde, genellikle üç görünü ü çizilerek ifade edilirler. Bu görünü ler: Alın (A) izdü üm düzlemine çizilen önden (esas) görünü, Yatay (Y) izdü üm düzlemine çizilen üstten görünü ve Profil (P) izdü üm düzlemine çizilen soldan görünü lerdir Tek Görünü le fade Edilen Parçalar: Makine parçaları, çe itli geometrik ekillerin birle mesi veya çıkarılmasıyla meydana gelmi tir. Parçaların üzerindeki bu geometrik girinti ve çıkıntıların i lem çoklu una veya özelliklerine göre görünü sayısı belirlenir. Cisimleri teknik resimle anlatırken gerekli ve yeterli sayıda görünü leri çizilerek ayrıntıların tekrarından kaçınılmı olunur. Kalınlı ı de i meyen parçalar (sac vb.), silindir, koni, küre ve kare kesitli prizma gibi parçalar ile bazı profiller bir görünü le anlatılabilir. Bu parçaların üçüncü boyutları ölçülendirme sırasında çe itli açıklamalar ve sembollerle gösterilir. Silindir ve koni gibi geometrik cisimlerde çap (Ø), kare tabanlı prizma gibi cisimlerde kare ( ), kürelerde (SØ veya SR), kalınlı ı aynı olan parçalarda (t), vidalarda (M, W, Tr, Ts, Yv), profillerde ise (L, I, U, T,...) i aret ve sembolleri kullanılır. Tek görünü le ifade edilebilen parçanın sadece ön görünü ü çizilerek cismin karakteristik özellikleri anlatılmı olur ki Görünü le fade Edilen Parçalar: Genellikle basit parçaların biçim ve boyutlarını göstermek için iki görünü yeterlidir. ki görünü le ifade edilen parçalarda görünü seçimi önemlidir. Ön görünü esas alınacak ilk görünü tür. ki görünü için önden ve üstten görünü ler seçilebildi i gibi önden veya soldan görünü lerde çizilebilir. Bazı parçaların görünü lerinde ortak ekiller olabilece i dikkate alınmalıdır. Bu durumu önlemek için yanlı anlamaya neden olabilecek görünü seçimlerinden kaçınmalıdır. ekil 13 inceledi inde, sol tarafta perspektif resmi verilen parçayı en iyi ekilde anlatabilen görünü lerin önden ve soldan görünü ler oldu unu söyleyebiliriz. Bunun yerine önden ve üstten görünü leri çizilseydi yandan görünü teki profil biçimi eksik olacaktı ve parça tam ifade edilemeyecekti. Sa tarafta perspektif resmi verilen parçanın ise önden ve üstten görünü leri çizilip soldan görünü ü çizilmeseydi yan görünü yanlı anlamaya sebep olabilecekti. Buradaki eklin üstten görünü ünün çizilmemesi parçanın anlatımında bir eksiklik olu turmaz. Bu parçanın ifade edilebilmesi için önden ve yandan görünü lerinin çizilmesi yeterlidir. ekil: 13 ki görünü le ifade edilen parçalar [3]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 18

19 2.3. Üç Görünü le fade Edilen Parçalar: Karı ık ekilli makine parçalarını anlatabilmek için iki görünü yeterli olmayabilir. Parçanın görünü lerle anlatımında belirsizlikler oldu u zaman görünü sayısı arttırılır. ekil 14 de perspektifi ve üç görünü ü çizilmi bir parça görülmektedir. Burada görünü lerden biri eksik olursa parçanın anlatımında eksiklik ve belirsizlik ortaya çıkacaktır. Parçanın üst görünü ü çizilmemi olsaydı parça üzerindeki ayakların biçimleri farklı olabilirdi. ekil: 14 Üç görünü le ifade edilen parçalar [3] Ortak Görünü lü Parçalar: Çizilen görünü lerin eksik veya yanlı seçilmesi üretilmesi istenen parçanın gerçek özelliklerinin ifade edilememesine neden olur. Bu durum imalat hatalarına yol açar. Bunu önlemek için çizilen görünü lerin birbirinden farklı parçalara ait olmayacak ekilde seçilmesi gerekir. ekil 15 teki 1. parçanın önden ve üstten görünü lerine göre; yandan görünü ünün farklı ekillerde çizilebilece i örneklerle verilmi tir. Bu tür iki görünü ün verildi i ve farklı üçüncü görünü ün çizilebildi i parçalara Ortak Görünü lü Parçalar denir. ekil: 15 Ortak görünü lü parçalar [3] Görünü lerin Olu turulmasında Dikkat Edilecek Hususlar: Perspektifi verilen parçayı en iyi ifade edebilecek ön görünü ü çizmek için ön bakı yönü seçilir. Ön bakı yönünde görülen yüzeyler, çizimde kolaylık olması amacıyla, renkli veya kur un kalemle taranabilir. Ön bakı yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek ön görünü tamamlanmı olur ( ekil 16a). MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 19

20 Perspektife üstten bakıldı ında görülen yüzeyler, ön görünü te kullanılan renkten veya tarama eklinden farklı taranabilir. Böylece ön ve üst görünü te görülen yüzeyler ayırt edilmi olur. Üstten bakı yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek üstten görünü elde edilir ( ekil 16b). Perspektife sol yandan bakıldı ında görülen yüzeyler, ön ve üst görünü te kullanılan renklerden veya tarama ekillerinden farklı taranabilir. Böylece ön, üst ve sol yandan görünü te görülen yüzeyler ayırt edilmi olur. Sol yan bakı yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek soldan görünü tamamlanmı olur. Böylece perspektifi verilen bir parçanın üç görünü ü çizilmi olur ( ekil 16c). Ön görünü her zaman merkezde yer alır. Ön görünü le beraber di erlerinden hangilerinin kullanılaca ı önceden dikkatlice belirlenmelidir. Tüm görünü lerin ön görünü e göre konumları belirlidir, de i tirilemez. Görünü lerin hepsi birbirini tam olarak kar ılamalıdır. Yani, parçanın herhangi bir ayrıntısından çıkarılacak yardımcı çizgi tüm görünü lerde aynı ayrıntıya kar ılık gelmelidir. Görünü ler arasındaki mesafe için, ölçülendirme yapılaca ı da dikkate alınarak makul bir de er belirlendikten sonra bu de erin tüm görünü ler arasında aynı olması sa lanmalıdır. Görünü ler arasında yardımcı çizgiler kullanılabilir. Bazı durumlarda bir görünü ten di erine bilgi ta ımak için yardımcı çizgi kullanımı gerekebilir. Ancak çizim tamamlandıktan sonra bu yardımcı çizgiler kaldırılmalıdır. ekil 17 de bir görünü ten di erine ta ıma çizgileri kullanılarak nasıl bilgi ta ındı ına ili kin bir örnek görülmektedir. ekil: 16 Görünü lerin olu turulması [3]. ekil: 17 Yardımcı ta ıma çizgilerinin kullanımı[2]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 20

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GEOMETRİK ÇİZİMLER ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TEKNİK RESİM DERS KİTABI

TEKNİK RESİM DERS KİTABI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI İŞSİZLİĞE ÇARE MESLEKİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ TEKNİK RESİM Endüstride çalışan elemanlar, çalıştıkları yere göre yeterli resim bilgisine sahip olmalıdır. Bir teknisyen, konstrüktör resmi hem iyi bilmeli hem de iyi ve doğru çizmelidir. Tezgah başında

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ STANDART MAKİNE ELEMANLARI 520TC0025 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan

Harita basit anlamda kapsadığı alandaki çeşitli bilgilerin belirli standartlarla bir plan HARİTANIN TANIMI Harita, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel yöntemlerle istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle bir düzlem üzerine çizilmiş örneğidir.

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI YAPI ELEMANLARI-1 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ KATI OLUŞTURMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ KATI OLUŞTURMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ KATI OLUŞTURMA Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/2010-27539) (1)

Detaylı

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI MUTFAK TASARIMI Ankara, 2011 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulunun. tarih ve. sayılı Kararı ile onaylanan,

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERE VE KAPI ÇİZİM 582YIM065

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERE VE KAPI ÇİZİM 582YIM065 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERE VE KAPI ÇİZİM 582YIM065 Ankara, 2011 581MSP005 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM SU TESİSAT PROJELERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM SU TESİSAT PROJELERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM SU TESİSAT PROJELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI

İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 1 İMALAT İŞLEMLERİ II DERS NOTLARI 4. KESİCİ TAKIM BİLGİSİ VE KESİCİ TAKIM SEÇİMİ Talaşlı imalatta, iş parçalarının istenilen boyutta ve şekilde üretilebilmesi için iş parçası üzerinden uygun bir şekilde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ YATAKLAR ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu

Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Türkiye de Tıp-Sa lık Bilimleri Alanında E itim ve nsan Gücü Planlaması Mevcut Durum ve 2013 Yılı Vizyonu Prof. Dr. Ülkü BAYINDIR Doç. Dr. Halil brahim DURAK Tıp - Sa lık Bilimleri E itim Konseyi Ba kanlı

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI MUTFAK TASARIMI 214T00091 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ MOZAİK KESİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ MOZAİK KESİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ MOZAİK KESİMİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı