MKM103 TEKN K RES M I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MKM103 TEKN K RES M I"

Transkript

1 a SAKARYA ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ MKM103 TEKN K RES M I DERS NOTU VE UYGULAMALARI Akın O uz KAPTI [ irket adresini yazı n] Sayfa

2 ÖNSÖZ Makinelerin veya bir makineyi olu turan elemanların teknik resimleri çizilerek ifade edilmeleri, yazıyla ya da sözle anlatılmalarına kıyasla çok daha elveri li olan, anla ılırlı ı ve teknik elemanlar arasındaki ileti imi kolayla tıran bir yöntemdir. Teknik resim, makine mühendisli i alanında faaliyet gösteren teknik elemanlar arasında ileti im kurulmasını ve bilgi aktarımını sa layan, bir makine parçasının eklinin, boyutlarının, toleranslarının, iç yapısının, imalat özelliklerinin, ait oldu u bütün içindeki yerinin ve fonksiyonunun, standart gösterim biçimleri ve i aretlemeler kullanılarak ifade edilmesine olanak veren bir lisan konumundadır. Konu ma dillerindeki dil bilgisi kuralları ve kelimelerde oldu u gibi, teknik resim kuralları da zaman içerisinde olgunla ıp geli erek bugünkü durumuna gelmi tir. Kafasında tasarladı ı bir makineyi veya o makineyi olu turan bir elemanı teknik resimle ifade etmek, ya da bir ba kası tarafından olu turulmu teknik resmi okuyabilmek, makine mühendisleri için en temel gereksinimlerden birisidir. Bu derste, teknik resim bilgisi ve çizim yapabilme-okuyabilme becerisi ö rencilere kazandırılarak bu gereksinimin kar ılanması amaçlanmaktadır. Bilgisayar kullanımı, son yirmi yılda sürekli artan oranlarda, birçok alana oldu u gibi teknik resim alanına da vazgeçilmez biçimde nüfuz etmi bulunmaktadır. Bunun bir yansıması olarak, makine mühendisli i e itimi verilen fakültelerde teknik resim e itiminde klasik yöntemler terk edilip, e itim aracı olarak bilgisayar kullanılmaya ba lanmı tır. Ancak, bunun sayısız olumlu sonuçlarının yanı sıra önemli bir de olumsuz etkisinin söz konusu oldu u görülmektedir. Ö rencilerin, teknik resim e itiminin verildi i birinci yılın sonunda, kullanılmakta olan bilgisayar programını çok iyi ö rendikleri ve bu programa ili kin iyi bir kullanım becerisi edindikleri, ancak asıl edinilmesi gereken teknik resim çizme ve okuma bilgi ve becerisinin yeterince edinilemedi i, bilgisayar kullanma becerisinin bu derste bir araç oldu unun unutulup amaç durumuna getirildi i ve hatta ö renciler arasında dersin isminin Teknik Resim dersi olmaktan çıkıp Bilgisayar dersine dönü tü ü gözlemlenmektedir. Bu son derece olumsuz bir durumdur. Bu olumsuzlu u gidermek ve dersin öncelikli konuları olan teknik resim çizme-okuma bilgi ve becerisini ö rencilere daha iyi kazandırabilmek üzere, teknik resmin temel prensiplerini içeren bu doküman, makine mühendisli i bölümünün Teknik Resim-I dersi için ders notu olarak hazırlanmı tır. Doküman içinde, perspektif resimler, perspektif resimlerden görünü çıkarma, görünü tamamlama, görünü lerden perspektif resim çıkarma, kesit alma, ölçülendirme ve çizimde bilgisayar kullanımı becerisi kazandırmaya yönelik olmak üzere çok sayıda uygulamaya yer verilmi tir. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 2

3 Ç NDEK LER 1. G R Resim Kâ ıtları Çizgi Tipleri Ana (Görünür) Çizgiler Eksen Çizgileri Görünmez Çizgiler Yardımcı Çizgiler Kesit Düzlemi Çizgileri Ölçek Perspektif Resimler Görünü ler ( zdü ümler) GÖRÜNÜ ÇE TLER Tek Görünü le fade Edilen Parçalar ki Görünü le fade Edilen Parçalar Üç Görünü le fade Edilen Parçalar Ortak Görünü lü Parçalar Görünü lerin Olu turulmasında Dikkat Edilecek Hususlar PERSPEKT FTEN GÖRÜNÜ ÇIKARMA 21 Uygulama 1 21 Uygulama 2 22 Uygulama 3 23 Uygulama 4 24 Uygulama 5 25 Uygulama 6 26 Uygulama 7 27 Uygulama 8 28 Uygulama 9 29 Uygulama Uygulama MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 3

4 4. K GÖRÜNÜ TEN ÜÇÜNCÜ GÖRÜNÜ ÜN ELDE ED LMES 32 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama ki Görünü ten Üçüncü Görünü ün Elde Edilmesi çin Ek Uygulamalar ÖLÇÜLEND RME Ölçülendirme Kuralları Ölçü Okuma Uygulamaları 51 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama GÖRÜNÜ ÇIKARMA VE ÖLÇÜLEND RME UYGULAMALARI 58 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 4

5 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama KES T RES MLER Kesit Görünü Çe itleri Tam Kesit Yarım Kesit Döndürülmü Kesit Kısmi Kesit Kademeli Kesit Profil Kesit Makine Elemanlarının Kesitleri KES T UYGULAMALARI 91 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 5

6 9. S L ND R K-S METR K PARÇALARIN KES T UYGULAMALARI 109 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama B LG SAYARDA Ç Z M UYGULAMALARI 119 Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama KAYNAKÇA 125 MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 6

7 1. G R : nsanlar var oldu undan beri, birbirleri ile ileti im kurma ihtiyacını hissetmi tir. nsanlar arasında ileti im, konu mayla ve hareketlerle gerçekle mektedir. Ancak insanlar, duygularını ve dü üncelerini ba kalarına ifade edebilmek için sadece bu iki ileti im aracıyla yetinmemi tir. Resim, bu iki ileti im aracını destekleyen, ifadelere bütünlük katan ve konu madan, hareket etmeden de bir eyler anlatabilen aynı zamanda kalıcı bilgileri içeren bir ileti im aracı olarak ortaya çıkmı tır. Resmin tamamlayıcısı olan yazı, anlatılmak istenen ifadelerin kesinlik kazanmasına yardımcı olmu tur. Konu ma dillerinde oldu u gibi resim kuralları da zaman içerisinde olgunla ıp geli erek bugünkü durumuna gelmi tir. Teknik resim, tasarım ve üretiminin yapılması planlanan bir makine parçası için, belirli kurallar ve standart gösterim ekilleri gözetilerek çizilen ve bahse konu makine parçasının ekline, iç yapısına, boyutlarına, toleranslarına, yüzey özelliklerine ve malzemesine ait tüm bilgileri içeren bir ekildir. Küp, küre, prizma, silindir vb. standart geometrik cisimler yazılı veya sözlü olarak anlatılabilirler. Ancak, kompleks bir makinenin ya da bu makinayı olu turan elemanların yazıyla veya sözle anlatılmaları elveri li bir ifede ekli de ildir. Bunun yerine teknik resimleri çizilerek ifade edilmeleri, parçaya ait tüm özelliklerin daha kolay anla ılmasını ve anlatılmasını sa layan çok daha elveri li bir yöntemdir. Teknik resim, teknik elemanlar arasında ileti im kurulmasını ve bilgi aktarımını sa layan, bir makine parçasının ekilsel, boyutsal, fonksiyonel özelliklerinin ve ait oldu u bütün içindeki yerinin, standart gösterim biçimleri ve i aretlemeler kullanılarak ifade edilmesine olanak veren bir lisan konumundadır. Teknik alanda e itim görmü ki iler arasında bir anla ma dili olarak i lev görmektedir. Teknik resmi bilen ki iler, hangi dili konu uyor olursa olsun, teknik resmi bilen ba ka bir ki iyle dünyanın her yerinde rahatlıkla ileti im kurabilir. Uluslar arası standartlara uygun olarak çizilmi bir teknik resim dünyanın her yerinde kolaylıkla okunur ve anla ılır. Dilleri birbirinden çok farklı olan ülkelerde çizilen teknik resimler, o ülkelerde konu ulan lisan bilinmeden de okunabilir. Bu birli i sa lamak için ISO ve ona ba lı TSE standartlarından yararlanılmaktadır. Teknik resim, bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak ta ıyan bir resim türü olarak, bu alanda dünyada kabul edilmi çizim kural ve metotlarını bilen ve uygulayabilen ki ilerce çizilir ve okunurlar. Bu resimler serbest elle, çizim araç ve gereçleriyle veya bilgisayar ortamında çizilir. Makine mühendisli i, in aat mühendisli i, mimarlık, elektrik mühendisli i, tesisatçılık, dekorasyon, mobilya sektörü vb. meslek gruplarında, üretimin do ru ve seri olarak yapılabilmesi için, her meslek grubunun kendi gereksinimlerine uygun olarak, teknik resmin temel kuralları ve yöntemleri çerçevesinde çizilen teknik resimlere büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu resimleri çizebilmek ve okuyabilmek için, yazı, çizgi, ölçek, kroki, perspektif resim, görünü (izdü üm), kesit resim, ölçülendirme, yüzey özellikleri, toleranslar, teknik resim çiziminde bilgisayar kullanımı vb. konularda bilgi ve beceri sahibi olmak gerekmektedir. Bu ders kapsamında, teknik resim çizme ve okuma bilgi ve becerisini kazandırmak üzere, yukarıda sayılan konularla ba lantılı olarak çok sayıda uygulama yapmak suretiyle, teknik resmin kural ve yöntemlerinin anlatılması hedeflenmektedir. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 7

8 1.1. Resim Kâ ıtları: Teknik resimde, TSE tarafından da kabul edilen standart (A) serisi resim kâ ıtları kullanılır. Bu seri, alanı 1 m 2 ve boyutlarınınn oranı 1:2 1/2 olan, 841x1189 mm ebatlarındaki A0 kâ ıdından ba lar. Bu kâ ıt, her seferin de ikiye bölünerek sırasıyla A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 kâ ıtları elde edilir. Adı geçen resim kâ ıtlarıı ekil: 1 de görülmektedir. Bunlar içinde en yaygın kullanılan A4 kâ ıdının boyutları 210x297 mm ve A3 kâ ıdınınn boyutları ise 297x420 mm dir. Daha büyük paftalar için, her seferinde A0 kâ ıdının iki katı alınarak sırasıyla 2A0, 4A0, 6A0 kâ ıtları elde edilir. ekil: 1 A0 ve di er resim ka ıtlarının olu umu. A3 ve daha büyük olan resim kâ ıtları, sonuçta A4 boyutlarına gelecek ekilde katlanırlar. Bunun için, 20 mm dosyalama payı bırakacak ekilde, enine olarak 190 mm lik kat yerlerinden ve boyuna olarak ise 297 mm lik kat yerlerindenn katlama i lemi yapılır. Katlamaa i leminden sonra resim ka ıdının ba lık (antet) kısmı en üste gelmelidir. Dosyalama için ayrılan kısmın zaman içinde a ınıp yırtılmaması için buraya bir karton yapı tırılmalıdır. Resim kâ ıtlarının katlama biçimleri ekil: 2 de gösterilmi t tir. ekil: 2 A3 ve üzeri resim kâ ıtlarının katlanması [2]. MK M103 TEKN K RES M -I Sayfaa 8

9 1.2. Çizgi Tipleri: Resmi çizilen makine parçasının farklı özellikteki resim bile enlerini ifade etmek üzere farklı tip ve kalınlıklardaki standart çizgiler kullanılmaktadır. Farklı büyüklükteki resimler için geçerli olmak üzere dört çizgi grubu vardır. Bunlar 1.0, 0.7, 0.5 ve 0.35 mm lik kalınlık gruplarıdır. Teknik resimde kullanılan çizgi tipleri ve çizgi kalınlıkları Tablo: 1 de verilmi tir. A4 resim kâ ıdı için kullanılacak olan çizgi kalınlıkları koyu olarak belirtilmi tir. Tablo: 1 Teknik resimde kullanılan çizgi tipleri, çizgi kalınlıkları ve kullanım yerleri. Çizgi Tipi (Line Type) 1 Ana (görünür) çizgi (Continuous line) 2 Eksen çizgisi (Center line) 3 Görünmez çizgi (Hidden line) 4 Yardımcı çizgi (Continuous line) 5 Kesit düzlemi çizgisi (Center line) Çizgi Kalınlı ı(line weight) A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Kullanım yeri Görünen kenarlar, çerçeveler Eksenler, di li çark bölüm daireleri Görünmeyen kenarlar Ölçülendirme, tarama, ta ıma ve vida di i çizgileri Kesit düzlemi çizgileri Ana (Görünür) Çizgiler: Ana (görünür) çizgiler, parçanın görünen kenarlarını ifade eden sürekli/kalın çizgilerdir. A4 çizimlerinde 0,5 mm kalınlıkta çizilirler. Bir görünü ün en dı hatlarının ana çizgilerle çizilmesi gerekti i ve bu çizgilerin bir kapalı alan olu turaca ı açıktır. Ancak, en dı hatların olu turdu u kapalı alan içinde ba ka ana çizgiler de varsa, bu iç ana çizgilerin olu turdu u bibirine kom u kapalı alanlar arasında kot farkı var ve bu alanlar aynı düzlemde de iller demektir. Birisi di erine göre, ya daha derindedir, ya da daha üsttedir, yani bakı do rultusunda ka ıt düzleminden size do ru uzanmaktadır. Bu iki durumdan hangisinin söz konusu oldu u di er görünü le birlikte de erlendirilerek belirlenir Eksen Çizgileri: Eksen çizgileri dairesel, silindirik, küresel, eliptik detayları, ve bunlara ilaveten simetriklik özelli ini ifade eden, ince ve kesikli/noktalı olarak çizilen çizgilerdir. Makine parçaları genellikle dönel-simetrik oldu undan silindirik detaylar fazladır ve eksen çizgileri sıklıkla kullanılırlar. Dönel simetrisi olan bir makine parçası çiziminde en önemli çizgi ana simetri eksenini gösteren eksen çizgisidir ve çizime bu çizgiden ba lanmalıdır. Eksen çizgilerin çizilmesinde u hususlara dikkat edilmelidir: A4 çizimlerinde eksen çizgileri 0,2 mm kalınlıkta çizilirler. Çizgilerin boyu 10~15 mm olmalı ve aralarına nokta konulmalıdır. Eksen çizgileri ait oldukları detayların sınırında bitirilmezler ve bir miktar (3~5 mm) dı arıya ta ırılırlar. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 9

10 Silindirik parçaların üç görünü ü çizildi inde bunların birisi dairesel görünü olarak, di er ikisi ise dikdörtgensel görünü olarak ortaya çıkar. Dikdörtgensel görünü ler (simetriyi bozan ilave detayların olmaması durumunda) birbirinin aynısıdır ve birbirlerine göre 90 o dönmü olarak çizilirler. Dairesel görünü te her tepe noktasından (0 o, 90 o, 180 o, 270 o ) bir eksen çizgisi geçirilmelidir. Dikdörtgensel görünü te ise sadece simetri eksenini ifade eden boyuna eksen çizilmelidir. Herhangi bir görünü teki, herhangi bir eksen çizgisi, kom u görünü te aynı do rultudaki bir eksen çizgisiyle çakı malıdır. Eksen çizgileri ölçü sınır çizgisi olarak ta kullanılabilirler. Ancak, bu durumda, ölçü çizgisine kadar eksen çizgisi formu bozulmadan uzatılmalıdır Görünmez Çizgiler: Cismin arka veya iç tarafında kaldı ı için dı tan bakıldı ında görülemeyen kenarları teknik resimde kesikli çizgilerle gösterilirler. Görünmez çizgiler resmin anla ılmasını güçle tirdikleri için, özellikle kesit resimlerde, gerekli olmadıkça kullanılmamalıdırlar. Bu çizgilerin kullanımında u hususlara dikkat edilmelidir: Görünmez çizgilerde çizgi kalınlı ı 0,35 mm dir. Kesikli çizgilerin boyu 4 mm ve aradaki bo luk 1 mm dir. Görünmez çizgi bir ana çizginin devamı olarak ortaya çıkıyorsa arada bo luk olmalıdır. Bir ana çizgide sonlanıyorsa bo luk bırakılmaz. ki görünmez çizgi bir kö e olu turacak ekilde birle iyorsa arada bo luk bırakılmaz. ki görünmez çizgi aralarında küçük bir bo lukla paralel olarak ortaya çıkıyorsa, bu iki çizgiye ait bo luklar kar ılıklı olarak gelmelidir. Görünmez çizgiler farklı çizgilerle üst üste çakı tı ında eksen çizgisini ve yardımcı çizgileri yok eder, ana çizgi tarafından ise yok edilirler Yardımcı Çizgiler: Yardımcı çizgiler, yardımcı unsurları ifade eden sürekli/ince çizgilerdir. A4 çizimlerinde 0,2 mm kalınlıkta çizilirler. Ölçü sınır çizgileri, ölçü çizgileri, tarama çizgileri, vidalar ve benzeri makine elemanlarında di dibi çizgileri, serbest el çizgileri, bilgi ta ıma çizgileri bu sınıfta yer alan çizgi türleridir. Bilgi ta ıma çizgisi dı ında yukarıda ismi sayılan tüm çizgiler resimde kalırlar, bilgi ta ıma çizgileri ise resim bittikten sonra resimden silinirler. Parçaya ait herhangi bir detay tüm görünü lerde aynı yatay veya dü ey do rultuda olmalıdır. Bunun sa lanması için, birbirine paralel yatay veya dü ey yardımcı çizgiler olarak bilgi ta ıma çizgilerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir. Resimler, mümkün oldu unca ta ıma çizgisi kullanılmadan çizilmeye çalı ılmalı, kullanılan ta ıma çizgileri ise resim bittikten sonra resimden kaldırılmalıdır Kesit Düzlemi Çizgileri: Kesit resimlerde, kesme düzleminin nereden geçirildi i, kesit görünü e kom u görünü te gösterilmelidir. Bu amaç için kesit düzlemi çizgisi kullanılır. Bu çizgi, ilk ve son çizgileri kalın olarak (0,5 mm) çizilen bir eksen çizgisidir. Kalın çizgiler üzerine, kesit görünü ün oldu u tarafı i aret eden oklar ilave edilir. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 10

11 1.3. Ölçek: Teknik resim çizilirken kullanılan boyutların, resmi çizilen parçanın gerçek boyutlarına oranına ölçek adı verilir. Çizim yapılırken parçanın gerçek boyutları kullanılıyorsa resmin ölçe i 1:1 dir. Büyütme ve küçültmeler için kullanılan standart ölçek de erleri u ekildedir: Büyütmeler için: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1, 100:1, 200:1, 500:1, 1000:1 Küçültmeler için: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 Ölçek kullanımında u hususlara dikkat edilmelidir: Açıların çiziminde ölçek kullanılmaz. Ölçek kullanılarak çizilen resimlere konulan ölçülerde parçanın gerçek boyutu yazılır. Parçanın kısmi bir ayrıntısını daha iyi gösterebilmek için kısmi ölçek kullanılabilir. Bu durumda ilgili kısım dairesel bir eksen çizgisi içine alınarak ve X, Y, Z harfleri kullanılarak belirtilir. Bu bölge resmin yan tarafında daha büyük bir ölçekle yeniden çizilir Perspektif Resimler: Parçanın her üç boyutuna ili kin olarak da bilgi veren resimlere perspektif resimler adı verilmektedir. Paralel perspektif çizim yöntemlerinden en yaygın olarak izometrik perspektif çizim yöntemi kullanılır. Bu yöntemle bir kübik bir cisim çizmek istendi inde, bu cisim önce dü ey eksen etrafında 45 o ve daha sonra da yatay eksen etrafında 35 o döndürülerek çizilir. Bu durumda cismin ayrıtları sa a ve sola do ru yatay eksenle 30 o lik açı yaparlar. Cismin boyutları oldu undan daha küçük görünse de, çizim kolaylı ı sa lamak için resimde gerçek boyutlarında çizilirler. zometrik perspektifte, delikler ve radüsler (kö e yuvarlatmaları) gibi dairesel formlar elipse dönü ürler ve elips komutuyla çizilirler. ekil: 3 de kübik bir parçanın izometrik perspektifi görülmektedir. ekil: 3 Üzerinde dairesel detaylar bulunan kübik bir parçanın izometrik perspektifi. Perspektif resim çizimi için geli tirilmi pek çok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ilk olarak konik ve paralel olarak ayrılmaktadırlar. Konik perspektifte cisimler göze göründükleri gibi uzakla tıkça küçülen tarzda çizilirler. Cismin birbirine paralel olan ayrıtları resimde paralel çizilmez. Bu perspektif çizim yöntemi mimarlar ve ressamlar tarafından kullanılır. Teknik resimde kullanılan paralel perspektif çizim yöntemlerinin sınıflandırılması ve bu yöntemlerin özellikleri ekil: 4 de verilmi tir. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 11

12 ekil: 4 Paralel perspektif çizme yöntemleri Görünü ler ( zdü ümler): Teknik resimde üç boyutlu makine parçalarının ifade edilmesi için iki boyutlu görünü lerden (izdü ümlerden) yararlanılır. Bir cismin, bir düzlem üzerine izdü ürülen görüntüsüne o cismin izdü ümü ya da görünü ü adı verilir. Görünü leri çizilecek cismin, duvarları aynalardan olu an kübik bir odanın merkezinde, ve cismin ayrıtları odanın kö egenlerine paralel olacak ekilde bulunması durumunda, her biri odanın bir duvarına aksetmi ekilde cisme ait standart altı görünü elde edilir. Odanın duvarlarının küp açılımını verecek ekilde açılmasıyla, üzerinde bu görünü lerin yer aldı ı epür elde edilir. Standart altı görünü, ön-arka, solyansa yan ve üst-alt görünü ler olarak isimlendirilirler. Epürün olu umu ve standart altı görünü ekil:5 de görülmektedir. Standart görünü ler, yardımcı görünü lerle de desteklenebilir ve kullanılabilecek görünü sayısı artırılabilir. Ancak gereksiz görünü kullanımından kaçınılmalıdır. Parçanın eksiksiz ifade edilmesi için ihtiyaç duyulan en az görünü sayısı ve bunların hangi görünü ler olması gerekti i dikkatlice belirlenmelidir. Ço unlukla ÖN+SOLYAN+ÜST görünü lerden olu an standart üçlü setin kullanımı yeterli olmaktadır. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 12

13 ekil: 5 Epürün olu umu ve standart altı görünü [5]. Görünü ler çizilirken öncelikle parçanın hangi konumunun ön görünü olaca ına karar verilir. Dahaa sonra önden bakılarak ön görünü epürün merkezine çizilir. Bu a amadan sonra parçanın konumunda de i iklik yapılmaz ve ekil: 6 da da gösterildi i gibi, u ekildee hareket edilir: Parçaya soldan bakılarak solyan görünü eldee edilir, ön görünü ün sa ına çizilir, Parçaya sa dan bakılarak sa yan görünü elde edilir, ön görünü ünn soluna çizilir, Parçaya üstten bakılarakk üst görünü elde edilir, ön görünü ün altına çizilir, Parçaya alttan bakılarakk alt görünü elde edilir, ön görünü ün üstüne çizilir, Parçaya arkadan bakılarak arka görünü elde edilir, ön görünü ünn sa ına ya da soluna çizilir. ekil: 6 Görünü lerin olu turulmasıı [5]. MK M103 TEKN K RES M -I Sayfaa 13

14 2. GÖRÜNÜ ÇE TLER : Bir cismin, bir düzlem üzerine ı ınların etkiyle dü ürülen görüntüsüne o cismin izdü ümü, görüntünün elde edilebilmesi için uygulanan metoda ise izdü üm metodu denir. zdü ümü meydana getiren bakı noktasının yerine, bu noktadan çıkan ı ınların birbirine göre konumuna (konik-paralel) ve ı ınların izdü üm düzlemine geli durumuna (dik veya e ik) ba lı olarak ortaya çıkan farklı izdü üm metotları vardır. zdü üm kurallarına göre belli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmi izdü ümlere Görünü denir. Tanımdan da anla ılaca ı gibi, görünü çıkarmak için izdü üm kurallarını iyi bilmek ve uygulamak gerekir. zdü üm düzlemleri, ekil 7 de görüldü ü gibi, perspektif olarak çizilen ve birbirini dik açıyla kesen biri yatay di eri dikey iki ana düzlemden meydana gelir. Bu düzlemler Dü ey Düzlem (Alın Düzlemi) ve Yatay Düzlem olarak isimlendirilirler. Görünü lerin çizilmesi için alın izdü üme önden, yatay izdü üme ise üstten bakı do rultuları alınır. Birbirini kesen alın ve yatay düzlemleri uzayda dört bölge meydana getirirler. Bunlar 1, 2, 3 ve 4. bölge olarak isimlendirilirler. zdü üm düzlemlerinin açılarak epür haline getirilmesi için alın düzlemi sabit tutularak yatay düzlemi saatin hareket yönünde 90º döndürülür. Döndürme sonucunda 2. ve 4. bölgede yatay düzlemiyle alın düzlemi üst üste gelecek ekilde çakı mı olur. Bu düzlemler üst üste geldi inden 2. ve 4. bölgeler kullanılamaz. ekil: 7 zdü üm düzlemleri [3]. 1. bölgede bulundurulan parçaların çizilen görünü lerine 1. bölge resimleri denir. Ülkemizde, Avrupa da ve pek çok ülkede 1. bölge resimleri kullanılır. Bu resim çizme metoduna Birinci zdü üm Metodu (Avrupa, ISO-E Metodu) denir. 3. bölgede çizilen resimlere, 3. bölge resimleri denir. Amerika, ngiltere ve bazı ülkeler bu resimleri kullanır. Bu resim çizme metoduna Üçüncü zdü üm Metodu (Amerikan, ISO-A Metodu) denir. Avrupa resim metodunda (ISO-E) kullanılan izdü üm düzlemleri saydam de ildir. Görünü ü çizilecek parça, bakan ki inin gözlem noktasıyla izdü üm düzlemi arasında bulundurulur. Böylece görünü (izdü üm), parçanın arkasındaki izdü üm düzleminde meydana gelir. ekil 8 de kapalı alın ve yatay izdü üm düzlemleri içerisinde tutulan bir parçanın e lenik dik izdü üm kurallarına göre iki görünü ünün çizilmesi görülmektedir. Ayrıca yatay düzlemin 90º MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 14

15 açılarak epürün elde edili i gösterilmi tir. Kapalı izdü üm düzlemleri içerisinde tutulan parçanın bakı ön do rultusuna göre elde edilen önden görünü ü Alın (A) düzlemine çizilmi olup epürde üst tarafta bulunmaktadır. Bakı üst do rultusuna göre elde edilen üstten görünü ü Yatay (Y) düzlemine çizilmi olup epürde alt tarafta bulunmaktadır. ekil: 8 Görünü lerin olu turulması [3]. Teknik resimlerin hangi resim metoduna (ISO-E veya ISO-A) göre çizildi ini göstermek için kesik koninin iki görünü ü kullanılır. ekil 9 da kesik koninin Birinci zdü üm Metodu na göre çizilmi görünü leri ve antet (yazı alanı) çizelgesinde gösterilecek ISO-E resim metodunun sembolü verilmi tir. Resimlerde antet çizelgesi üzerinde gösterilecek i aretin (sembolün) büyüklü ü resimde kullanılan yazının harf yüksekli i cinsinden verilen oranlarda olmalıdır. ekil: 9 Kesik koni gösterimi [3]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 15

16 Üçüncü izdü üm metodunda ise 3. bölge düzlemleri kullanılır. Bakı do rultuları izdü üm düzlemlerinin arkasında bulunur. Cismin görülebilmesi için düzlemler saydam kabul edilir. Böylece izdü üm düzlemlerinin arkasında kalan cisim görülebilir. ekil 10 da kapalı biçimde alın ve yatay izdü üm düzlemleri içerisinde tutulan bir parçanın e lenik dik izdü üm kurallarına göre iki görünü ünün çizilmesi ve yatay düzlemin 90º açılarak epürün elde edili i gösterilmi tir. Kapalı izdü üm düzlemleri içerisinde tutulan parçanın bakı ön do rultusuna göre elde edilen önden görünü ü Alın (A) düzlemine çizilmi olup epürde alt tarafta bulunmaktadır. Bakı üst do rultusuna göre elde edilen üstten görünü ü Yatay (Y) düzlemine çizilmi olup epürde üst tarafta bulunmaktadır. ekil: 10 Görünü lerin olu turulması [3]. ekil 11 de kesik koninin Üçüncü zdü üm Metodu na göre çizilmi görünü leri verilmi tir. Antet çizelgesinde gösterilecek olan ISO-A resim metodunun sembolü eklin sa alt kısmında yer alan ekildir. ekil: 11 Kesik koni gösterimi [3]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 16

17 Ülkemizde 1. bölgeye göre teknik resim çizimleri yapıldı ından bundan sonra açıklanacak olan görünü lerle ilgili konular Birinci zdü üm (ISO-E) Metodu dikkate alınarak anlatılacaktır. 1. bölgede verilen izdü üm düzlemlerine biti ik, ayrıca diklik ve paralellik özelli i ta ıyan ba ka düzlemler de alınırsa, bir küp meydana gelir. Bu küp ekil 12 deki gibi öndeki ilk ayrıtından açıldı ında altı temel izdü üm düzleminin epürü elde edilir. ekilde bir cisim, 1. bölgede meydana getirilen küpün içerisine yerle tirilmi tir. Saydam kabul edilen küpün yüzeylerine dik olacak ekilde altı farklı yönden bakılmı tır. Böylece küpün içerisindeki cismin altı izdü üm düzlemi üzerindeki görünü leri elde edilmi tir. Küpü meydana getiren düzlemler sonradan açılarak altı görünü ün epürü ortaya çıkarılmı tır. Görünü lerin yerleri düzenlenirken esas görünü ten (ön görünü ) ba lanır. Buna göre: a bakı ı ile alın (A) izdü üm düzlemine önden (esas) görünü, b bakı ı ile yatay (Y) izdü üm düzlemine üstten görünü (önden görünü ün altına), c bakı ı ile profil (P) izdü üm düzlemine soldan görünü (önden görünü ün sa ına), d bakı ı ile P1 izdü üm düzlemine sa dan görünü (önden görünü ün üstüne), e bakı ı ile Y1 izdü üm düzlemine alttan görünü (önden görünü ün soluna), f bakı ı ile A1 izdü üm düzlemine arkadan görünü (soldan görünü ün sa ına veya sa dan görünü ün soluna) çizilir. ekil: 12 Altı görünü [3]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 17

18 Bazı parçalar (silindirik ve sac parçalar gibi) tek görünü le de anlatılabilirler. Bazı parçaların çizimi içinse (e ik yüzeyleri bulunan parçalar gibi) altı görünü e ilave olarak yardımcı görünü lere ihtiyaç duyulabilir. Buradan da anla ılaca ı gibi görünü sayısı parçayı en iyi ifade edebilecek ekilde belirlenir. Parçalar, teknik resim kuralları dahilinde, genellikle üç görünü ü çizilerek ifade edilirler. Bu görünü ler: Alın (A) izdü üm düzlemine çizilen önden (esas) görünü, Yatay (Y) izdü üm düzlemine çizilen üstten görünü ve Profil (P) izdü üm düzlemine çizilen soldan görünü lerdir Tek Görünü le fade Edilen Parçalar: Makine parçaları, çe itli geometrik ekillerin birle mesi veya çıkarılmasıyla meydana gelmi tir. Parçaların üzerindeki bu geometrik girinti ve çıkıntıların i lem çoklu una veya özelliklerine göre görünü sayısı belirlenir. Cisimleri teknik resimle anlatırken gerekli ve yeterli sayıda görünü leri çizilerek ayrıntıların tekrarından kaçınılmı olunur. Kalınlı ı de i meyen parçalar (sac vb.), silindir, koni, küre ve kare kesitli prizma gibi parçalar ile bazı profiller bir görünü le anlatılabilir. Bu parçaların üçüncü boyutları ölçülendirme sırasında çe itli açıklamalar ve sembollerle gösterilir. Silindir ve koni gibi geometrik cisimlerde çap (Ø), kare tabanlı prizma gibi cisimlerde kare ( ), kürelerde (SØ veya SR), kalınlı ı aynı olan parçalarda (t), vidalarda (M, W, Tr, Ts, Yv), profillerde ise (L, I, U, T,...) i aret ve sembolleri kullanılır. Tek görünü le ifade edilebilen parçanın sadece ön görünü ü çizilerek cismin karakteristik özellikleri anlatılmı olur ki Görünü le fade Edilen Parçalar: Genellikle basit parçaların biçim ve boyutlarını göstermek için iki görünü yeterlidir. ki görünü le ifade edilen parçalarda görünü seçimi önemlidir. Ön görünü esas alınacak ilk görünü tür. ki görünü için önden ve üstten görünü ler seçilebildi i gibi önden veya soldan görünü lerde çizilebilir. Bazı parçaların görünü lerinde ortak ekiller olabilece i dikkate alınmalıdır. Bu durumu önlemek için yanlı anlamaya neden olabilecek görünü seçimlerinden kaçınmalıdır. ekil 13 inceledi inde, sol tarafta perspektif resmi verilen parçayı en iyi ekilde anlatabilen görünü lerin önden ve soldan görünü ler oldu unu söyleyebiliriz. Bunun yerine önden ve üstten görünü leri çizilseydi yandan görünü teki profil biçimi eksik olacaktı ve parça tam ifade edilemeyecekti. Sa tarafta perspektif resmi verilen parçanın ise önden ve üstten görünü leri çizilip soldan görünü ü çizilmeseydi yan görünü yanlı anlamaya sebep olabilecekti. Buradaki eklin üstten görünü ünün çizilmemesi parçanın anlatımında bir eksiklik olu turmaz. Bu parçanın ifade edilebilmesi için önden ve yandan görünü lerinin çizilmesi yeterlidir. ekil: 13 ki görünü le ifade edilen parçalar [3]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 18

19 2.3. Üç Görünü le fade Edilen Parçalar: Karı ık ekilli makine parçalarını anlatabilmek için iki görünü yeterli olmayabilir. Parçanın görünü lerle anlatımında belirsizlikler oldu u zaman görünü sayısı arttırılır. ekil 14 de perspektifi ve üç görünü ü çizilmi bir parça görülmektedir. Burada görünü lerden biri eksik olursa parçanın anlatımında eksiklik ve belirsizlik ortaya çıkacaktır. Parçanın üst görünü ü çizilmemi olsaydı parça üzerindeki ayakların biçimleri farklı olabilirdi. ekil: 14 Üç görünü le ifade edilen parçalar [3] Ortak Görünü lü Parçalar: Çizilen görünü lerin eksik veya yanlı seçilmesi üretilmesi istenen parçanın gerçek özelliklerinin ifade edilememesine neden olur. Bu durum imalat hatalarına yol açar. Bunu önlemek için çizilen görünü lerin birbirinden farklı parçalara ait olmayacak ekilde seçilmesi gerekir. ekil 15 teki 1. parçanın önden ve üstten görünü lerine göre; yandan görünü ünün farklı ekillerde çizilebilece i örneklerle verilmi tir. Bu tür iki görünü ün verildi i ve farklı üçüncü görünü ün çizilebildi i parçalara Ortak Görünü lü Parçalar denir. ekil: 15 Ortak görünü lü parçalar [3] Görünü lerin Olu turulmasında Dikkat Edilecek Hususlar: Perspektifi verilen parçayı en iyi ifade edebilecek ön görünü ü çizmek için ön bakı yönü seçilir. Ön bakı yönünde görülen yüzeyler, çizimde kolaylık olması amacıyla, renkli veya kur un kalemle taranabilir. Ön bakı yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek ön görünü tamamlanmı olur ( ekil 16a). MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 19

20 Perspektife üstten bakıldı ında görülen yüzeyler, ön görünü te kullanılan renkten veya tarama eklinden farklı taranabilir. Böylece ön ve üst görünü te görülen yüzeyler ayırt edilmi olur. Üstten bakı yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek üstten görünü elde edilir ( ekil 16b). Perspektife sol yandan bakıldı ında görülen yüzeyler, ön ve üst görünü te kullanılan renklerden veya tarama ekillerinden farklı taranabilir. Böylece ön, üst ve sol yandan görünü te görülen yüzeyler ayırt edilmi olur. Sol yan bakı yönünde görülen yüzeylerin teknik resmi çizilerek soldan görünü tamamlanmı olur. Böylece perspektifi verilen bir parçanın üç görünü ü çizilmi olur ( ekil 16c). Ön görünü her zaman merkezde yer alır. Ön görünü le beraber di erlerinden hangilerinin kullanılaca ı önceden dikkatlice belirlenmelidir. Tüm görünü lerin ön görünü e göre konumları belirlidir, de i tirilemez. Görünü lerin hepsi birbirini tam olarak kar ılamalıdır. Yani, parçanın herhangi bir ayrıntısından çıkarılacak yardımcı çizgi tüm görünü lerde aynı ayrıntıya kar ılık gelmelidir. Görünü ler arasındaki mesafe için, ölçülendirme yapılaca ı da dikkate alınarak makul bir de er belirlendikten sonra bu de erin tüm görünü ler arasında aynı olması sa lanmalıdır. Görünü ler arasında yardımcı çizgiler kullanılabilir. Bazı durumlarda bir görünü ten di erine bilgi ta ımak için yardımcı çizgi kullanımı gerekebilir. Ancak çizim tamamlandıktan sonra bu yardımcı çizgiler kaldırılmalıdır. ekil 17 de bir görünü ten di erine ta ıma çizgileri kullanılarak nasıl bilgi ta ındı ına ili kin bir örnek görülmektedir. ekil: 16 Görünü lerin olu turulması [3]. ekil: 17 Yardımcı ta ıma çizgilerinin kullanımı[2]. MKM103 TEKN K RES M-I Sayfa 20

MKM103 TEKNİK RESİM I

MKM103 TEKNİK RESİM I a SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MKM103 TEKNİK RESİM I DERS NOTU VE UYGULAMALARI Akın Oğuz KAPTI [ Ş irket adresini yazı n] Sayfa 1 2011-2012 ÖNSÖZ Makinelerin veya

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

MKM103 TEKNİK RESİM. DERS NOTU ve UYGULAMALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

MKM103 TEKNİK RESİM. DERS NOTU ve UYGULAMALARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ a SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MKM103 TEKNİK RESİM DERS NOTU ve UYGULAMALARI M K M 1 0 3 T E K N İ K R E S İ M - I Sayfa 1 2015-2016 ÖNSÖZ Teknik resim, mühendislik

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2

MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. BÖLÜM TARAMALAR MHN 133 Mühendislik Çizimi 2 11. TARAMALAR Kesitlerde, kesilen yüzey üzerine belirli eğimlerde ve şartlarda çizilen sürekli ve kesikli ince çizgilere Tarama Çizgisi denir. Bu çizgilerin

Detaylı

5. ÖLÇÜLENDİRME: M K M 1 0 3 T E K N İ K R E S İ M - I Sayfa 63. Şekil: 41. Ölçülendirme bileşenleri [4].

5. ÖLÇÜLENDİRME: M K M 1 0 3 T E K N İ K R E S İ M - I Sayfa 63. Şekil: 41. Ölçülendirme bileşenleri [4]. 5. ÖLÇÜLENDİRME: Teknik resimde parçanın şekli görünüşlerle ifade edildikten sonra, parçanın boyutları, bu boyutlara ait toleranslar, yüzey kalitesi ve diğer yüzey özellikleri, geometrik kalite özellikleri,

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/40 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi

Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 1 2 3 Üst görünüşün elde edilmesi Ön görünüşün elde edilmesi 4 5 A P Y A 1 P 1 Y 1 : ön görünüş : sol yan görünüş : üst görünüş : arka görünüş : sağ yan görünüş : alt görünüş A Y P 6 alt sağ ön sol arka

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 5 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi İzdüşümler 2/40 İzdüşümler İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları

Page 1. İz Düşüm Çeşitleri ve Metotları 4. İz Düşümler TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Kullandığımız bir çok eşya ve makineyi veya bunlara ait parçaların imal edilebilmesi için şekillerini ifade eden resimlerinin

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com MASAÜSTÜ YAYINCILIK

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com MASAÜSTÜ YAYINCILIK KROKİ ÇİZİMLERİ MASAÜSTÜ YAYINCILIK Kroki Herhangi bir cimi veya düşündüğümüz bir şekli karşımızdakine anlatabilmek için resim aletleri kullanmadan serbest elle çizilen resimlerdir. Mühendis ve teknisyenler

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 İZDÜŞÜM C A 0.14 B PRENSİPLERİ 44.60 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 Prof. Dr. 34 Selim

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

Kesit Görünüşler. Kesit Görünüşler

Kesit Görünüşler. Kesit Görünüşler Kesit Görünüşler Bir parçanın içkısmında bulunan delikleri, boşlukları belirtmek ve ölçülendirebilmek için hayali olarak kesildiği farzedilerek çizilen görünüştür. geometrisi bulunan parçalar daha kolay

Detaylı

RESİM KAĞIDI ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME

RESİM KAĞIDI ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME İMM-122 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Prof. Dr. Muammer Nalbant RESİM KAĞIDI ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME Muammer Nalbant 2015 1 ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME Teknik resmi çizilen parçanın resim üzerindeki çizim ölçüsünün,

Detaylı

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI 1. Alın iz düşümüne parelel veya çakışık olan doğrular profilde hangi ı verir? 9. Doğrunun düzlemi deldiği noktayı düzlem geçirme metodu ile bulunuz. A) Profil ve alınla

Detaylı

ANTETLER. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA A X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

ANTETLER. Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA A X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 C A ÇİZİM 0.14 KAĞITLARI B ve 44.60 44.45 ANTETLER B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 34 Prof. Dr.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Görünüşler - 2 2/23 Görünüşler-2 Görünüşler - 2 Eksik Verilmiş Görünüşler Yardımcı Görünüşler Kısmi Yardımcı Görünüş Özel Görünüşler

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler-2 2/25 Perspektifler-2 Perspektifler-2 Perspektif Çeşitleri Dimetrik Perspektif Trimetrik Perspektif Eğik Perspektif

Detaylı

5. BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER

5. BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER 5. BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 5. ÖLÇÜLENDİRME VE ÖLÇEKLER 5.1. ÖLÇÜLENDİRMENİN GEREĞİ ve ÖNEMİ Teknik Resim kurallarına göre çizilen parça resimleri, sadece

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN.

7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN. 7. HAFTA ENM 108 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Perspektif Çizimler...

Detaylı

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ TEKNİK RESİM Endüstride çalışan elemanlar, çalıştıkları yere göre yeterli resim bilgisine sahip olmalıdır. Bir teknisyen, resmi hem iyi bilmeli hem de iyi ve doğru çizmelidir. Tezgah başında çalışan işçi

Detaylı

Teknik resimde kesit alma - Makine eğitimi

Teknik resimde kesit alma - Makine eğitimi http:///tr/teknik-resim/teknik-resim-dersleri/teknik-resimde-kesit-alm... Page 1 of 5 ANA SAYFA DOKUMANLAR TEKNİK RESİM İMALAT MAKİNE ELEMANLARI HİDROLİK PNOMATİK FOTO - VİDEO Google Reklamları Autocad

Detaylı

YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER

YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER Yüzeyleri birbirlerine dik veya paralel olmayan cisimlerin, paralel dik izdüşüm metodu ile görünüşlerinin çizilmesi istendiğinde Paralel dik izdüşüm metodunda, ancak izdüşüm düzlemlerine

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

TEKNİK RESİMDE ÇİZGİLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RIDVAN YAKUT

TEKNİK RESİMDE ÇİZGİLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RIDVAN YAKUT TEKNİK RESİMDE ÇİZGİLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ RIDVAN YAKUT Genel Bilgiler Genel anlamda teknik resim, cisimlerin çizgiyle ifadesidir. Bu ifade herkesçe aynı şekilde anlaşılmalıdır. Parçalar, çeşitli geometrik

Detaylı

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ TEKNİK RESİM Endüstride çalışan elemanlar, çalıştıkları yere göre yeterli resim bilgisine sahip olmalıdır. Bir teknisyen, konstrüktör resmi hem iyi bilmeli hem de iyi ve doğru çizmelidir. Tezgah başında

Detaylı

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır.

Page 1. b) Görünüşlerdeki boşluklar prizma üzerinde sırasıyla oluşturulur. Fazla çizgiler silinir, koyulaştırma yapılarak perspektif tamamlanır. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim İzometrik Perspektifler Küpün iz düşüm düzlemi üzerindeki döndürülme açısı eşit ise kenar uzunluklarındaki kısalma miktarı da aynı olur. Bu iz düşüme, izometrik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ KROKİ, PERSPEKTİF VE YAPIM RESMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M TEKNİK RESİM 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 C A 0.14 B GÖRÜNÜŞ 44.60 ÇIKARMA 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 34 41.3 41.1

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2

MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. ÖLÜM İZDÜŞÜM MHN 113 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 2 6. İZDÜŞÜM 6.1. GENEL İLGİLER Uzaydaki bir cisim, bir düzlem önünde tutulup bu cisme karşıdan bakılacak olursa, cismin düzlem üzerine bir görüntüsü

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

Teknik Resime Giriş. Rıdvan YAKUT

Teknik Resime Giriş. Rıdvan YAKUT Teknik Resime Giriş Rıdvan YAKUT Ders İçeriği Teknik resmin amacı Çizgiler, ölçek Temel geometrik çizimler Görünüş çıkarma Ölçülendirme Kesit çıkarma Perspektif Makinenin Dili Teknik Resim Bir mühendisin,

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler 2/23 Perspektifler Perspektifler-1 Perspektif Nedir? Perspektif Çeşitleri Paralel Perspektif Aksonometrik Perspektif

Detaylı

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ

TEKNİK RESMİN AMACI ve ÖNEMİ TEKNİK RESİM Endüstride çalışan elemanlar, çalıştıkları yere göre yeterli resim bilgisine sahip olmalıdır. Bir teknisyen, konstrüktör resmi hem iyi bilmeli hem de iyi ve doğru çizmelidir. Tezgah başında

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Teknik Resime Giriş

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Teknik Resime Giriş TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Teknik Resime Giriş 2/37 Teknik Resime Giriş Teknik Resime Giriş Teknik Resim Nedir? Tasarı Geometri Tarihçesi Bilgisayar Destekli

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Geometrik Çizimler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Geometrik Çizimler-2 TEKNİK RESİM 4 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi Geometrik Çizimler-2 2/21 Geometrik Çizimler - 2 Bir doğru ile bir noktayı teğet yayla birleştirmek Bir nokta ile doğru

Detaylı

Öğretim Görevlisi Rıdvan Yakut TEKNİK RESİME GİRİŞ

Öğretim Görevlisi Rıdvan Yakut TEKNİK RESİME GİRİŞ Öğretim Görevlisi Rıdvan Yakut TEKNİK RESİME GİRİŞ Teknik Resim Nedir? Makine elemanlarının, yapıların ve en genel haliyle mühendislik ürünlerinin biçimini ve boyutlarını tarif etmekte kullanılan bir dildir.

Detaylı

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler

Kurşun Kalemlerin Teknik ve Mesleki Resimde Kullanıldığı Yerler Bir önceki dersin tekrarı yapılır, anlaşılmayan konuların tekrarı özet şeklinde anlatılır ve verilen ödevden alınan sonuçların sınıfta anlattırılarak arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. BÖLÜM I Teknik

Detaylı

KESİTLER ve 0.08 M A 8X M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M TARAMA

KESİTLER ve 0.08 M A 8X M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M TARAMA 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 C A B 0.14 KESİTLER ve 44.60 TARAMA 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 34 41.3 41.1 0.02 Prof.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KESİTLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT DERS 6 Perspektif Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlerdir. Cisimlerin, gözümüzün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) anlatımını

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 10. Şekil Konum Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 10. Şekil Konum Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Parça işlenirken malzemenin dokusunda, işleyen tezgahta ve kesici takımda meydana gelen değişiklikler, parçaya yansıdığından şekil ve konum toleransı

Detaylı

İMALAT RESMİ YUSUF MANSUROĞLU

İMALAT RESMİ YUSUF MANSUROĞLU İMALAT RESMİ YUSUF MANSUROĞLU 06.04.2016 Bölüm 1 Teknik Resim Hazırlama İMALAT RESİMLERİ İmalat Resimleri bir ürünün üretilip montajlanabilmesi için yapılan çalışmalar boyunca kullanılan teknik resim setidir.

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com TEKNİK RESİM

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.ibrahimcayiroglu.com TEKNİK RESİM TEKNİK RESİM Teknik resim mühendis ve teknikerlerin tasarladıkları yada tasarlanan bir ürünü ifade edebilmek için kullandıkları bir lisandır. Bu lisan çok az farklarda olsa dünyanın her tarafında aynı

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 9. Alıştırma Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ. [ ES (es) = EBÖ AÖ ]

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 9. Alıştırma Toleransları. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ. [ ES (es) = EBÖ AÖ ] TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Toleransın Tanımı ve Önemi Elde edilen ölçü ve şekil, çizim üzerinde belirtilen değerden biraz büyük veya biraz küçük olabilir. İşte bu iki sınır arasındaki

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK

ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK ÖRNEK Öteleme ve yansımanın birlikte kullanıldığı dönüşümlere ötelemeli yansıma denir. Düzlemde yansıma ve ötelemeli yansıma dönüşümlerinde uzaklıklar korunurken açıların yönleri değişir. Ötelemeli yansıma dönüşümünde

Detaylı

- Hangi kitaptan kaç adet olduğu - Kargonu gideceği açık adres ve telefon yazılmalıdır.

- Hangi kitaptan kaç adet olduğu - Kargonu gideceği açık adres ve telefon yazılmalıdır. Kitap Adı : TASARI GEOMETRİ Yazar : Doç.Dr.Zafer Savaş DOĞANTAN Baskı Yılı : 1996 Sayfa Sayısı : 324 Satışı Yapılmamaktadır, üniversitemiz kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitapların satışı Mustafa Kemal

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı Anabilim Dalı ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇİZİMLER Vaziyet Planı (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (1/10 veya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI PERSPEKTİF ÇİZİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

MHN 113 Mühendislik Çizimi 2

MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 2. BÖLÜM ÇİZGİLER MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 2. ÇİZGİLER 2.1. Çizgi Tipleri ve Uygulamaları Doğru ve eğri şeklinde, kesik veya sürekli herhangi bir şekildeki bir başlangıç noktasını bir bitiş (son) noktası

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR Cisimlerin kapladığı yer ve içinde bulundukları mekan uzaydır. Doğruda sadece uzunluk, düzlemde uzunluk ve genişlik söz konusudur. Uzayda ise uzunluk ve genişliğin yanında

Detaylı

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar

1. Kayma dirençli ( Kaymalı) Yataklar 2. Yuvarlanma dirençli ( Yuvarlanmalı=Rulmanlı ) Yataklar YATAKLAR Miller, dönel ve doğrusal hareketlerini bir yerden başka bir yere nakletmek amacıyla üzerlerine dişli çark, zincir, kayış-kasnak ve kavramalara bağlanır. İşte yataklar; millerin bu görevlerini

Detaylı

BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI

BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI A- RESİM KÂĞIDI ÇEŞİTLERİ 1) Beyaz resim kâğıdı: kurşun kalemle resim çizmek için kullanılır. Gramajı ile tanımlanır. Gramajı arttıkça kalınlığı artar. 2) Aydınger kâğıdı: Çini

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme. 1.1.1. Tanımı. 1.1.2. Önemi. 1.1.3. Çeşitleri 1.1.3.1. Çizgisel Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme. 1.1.1. Tanımı. 1.1.2. Önemi. 1.1.3. Çeşitleri 1.1.3.1. Çizgisel Ölçülendirme 1 ÖLÇÜLENDİRME 1. ÇİZGİSEL ÖLÇÜLENDİRME 1.1. Ölçülendirme 1.1.1. Tanımı Tasarımı yapılan bir yapının planı çizilirken kolon, kiriş, döşeme, merdiven, kapı, pencere, duvar, balkon, mahaller vb. gibi yapı

Detaylı

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler 1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şeklin üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler, çemberlerin

Detaylı

PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ

PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ PARÇA MODELLEMEYE GİRİŞ Pro/ENGINEER programında 10 değişik modelleme kısmı bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan ve bizim de işleyeceğimiz parça modelleme (Part) kısmıdır. Bunun yanında montaj (assembly),

Detaylı

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik Toleransın tanımı Boyut Toleransı Geçme durumları Tolerans hesabı Yüzey pürüzlülüğü Örnekler Tolerans

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KARE VİDA AÇMA ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Kare vida çekme işlemlerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Kare vidaların kullanım alanları hakkında bilgi toplayınız. 1. KARE VİDA AÇMA Diş dolusu ve diş boşluğu

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER

1. BÖLÜM. MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER 1. BÖLÜM MÜHENDİSLİK ÇİZİMİNDE KULLANILAN ARAÇLAR ve GEREÇLER MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 1. Giriş Mühendislik çizimi (teknik resim), mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 5.Hafta ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Genel bir deyişle herhangi bir arazi parçasının şeklini ve büyüklüğünü belirtecek planın çıkarılabilmesi için gereken

Detaylı

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN

Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN Teknik Resim Araç ve Gereçleri Ahmet SAN 1-Resim Tahtaları ve Masaları Resim tahtaları üzerine resim kâğıdının bağlanarak çizimlerin yapılması amacıyla kullanılır. Üst yüzeyi ve kenarları düzgün ve pürüzsüz

Detaylı

PİRAMİTLER ENFORMATİK BİLGİSAYAR DERSİ

PİRAMİTLER ENFORMATİK BİLGİSAYAR DERSİ 2011 PİRAMİTLER ENFORMATİK BİLGİSAYAR DERSİ 15.12.2011 ĠÇĠNDEKĠLER ÜNİTE HAKKINDA GENEL BİLGİ... 3 KONULAR... 4 PİRAMİTLER... 4 KARE PİRAMİT... 5 EŞKENAR ÜÇGEN PİRAMİT... 6 DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ... 6 DÜZGÜN

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Mühendislik Çizimi Ders Notları. Hazırlayan Doç. Dr.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Mühendislik Çizimi Ders Notları. Hazırlayan Doç. Dr. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mühendislik Çizimi Ders Notları Hazırlayan Doç. Dr. Şevket ATEŞ 1. BÖLÜM Mühendislik Çiziminde Kullanılan Araç ve Gereçler

Detaylı

BAZI ÇİZİM KURALLARI

BAZI ÇİZİM KURALLARI BAZI ÇİZİM KURALLARI Başlıklar Tanım Amaçlar Kural çeşitleri - Yan görünüşün alternatif konumu - Tamamlanmamış görünüş - Ayarlanmış görünüş - Büyütülmüş görünüş - Olmayan arakesit çizgileri - Silindirlerin

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

KESİTLERİN ÇIKARILMASI

KESİTLERİN ÇIKARILMASI KESİTLERİN ÇIKARILMASI Karayolu, demiryolu, kanal, yüksek gerilim hattı gibi inşaat işlerinde projelerin hazırlanması, toprak hacminin bulunması amacı ile boyuna ve enine kesitlere ihtiyaç vardır. Boyuna

Detaylı

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU

YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU YÜZEY İŞLEME İŞARETLERİ İ (SURFACE QUALITY SPECIFICATIONS) YÜZEYLERİN BİRBİRİNE GÖRE DURUMU Maliyetin artmaması için yüzeyler, gerektiği kadar düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Parça yüzeyleri, imalat yöntemine

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 9 Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 9. Ağırlık

Detaylı

2. ÜNİTE TEKNİK RESİM ARAÇ VE GEREÇLERİ

2. ÜNİTE TEKNİK RESİM ARAÇ VE GEREÇLERİ 2. ÜNİTE TEKNİK RESİM ARAÇ VE GEREÇLERİ KONULAR 1. Teknik Resim Araç ve Gereçleri 2. Resim Kağıtları ve Standart Ölçüleri BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? Teknik Resmin çizim kurallarını çalışmalarında uygulamayı,

Detaylı

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU TAKI FORMLARI 211GS0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 5 SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME Katı model elde etmek için kullanılan yöntemler arasında Süpürme (Sweep) ve Loft önemli bir yere sahiptir. Birçok makine parçasının modellenmesinde

Detaylı

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar.

a) Çıkarma işleminin; eksilen ile çıkanın ters işaretlisinin toplamı anlamına geldiğini kavrar. 7. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Yüzey İşleme İşaretleri

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. Yüzey İşleme İşaretleri TEKNİK RESİM 12 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi Yüzey İşleme İşaretleri 2/33 Yüzey İşleme İşaretleri Makina parçalarında yüzey pürüzleri Parça yüzeyinin dik kesiti Ortalama

Detaylı

ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI

ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI ÇELİK YAPI TASARIMI PROJE ÇİZİM AŞAMALARI REQUIRED DRAWINGS Vaziyet Planı (Site Plan) (1/100 veya 1/50) Detaylar Paftası (Details) (1/5 veya 1/2) Yarım Çerçeve (Half Frame) (1/10 veya 1/5) Vaziyet Planı

Detaylı

1. TEMEL ÇİZİMLER. Pergel Yardımıyla Dik Doğru Çizmek. 1. Doğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla D ve G noktaları işaretlenir.

1. TEMEL ÇİZİMLER. Pergel Yardımıyla Dik Doğru Çizmek. 1. Doğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla D ve G noktaları işaretlenir. 1. TEMEL ÇİZİMLER Pergel Yardımıyla ik oğru Çizmek 1. oğru üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çizilen yaylarla ve G noktaları işaretlenir. 2. ve G merkez olmak üzere doğru dışında kesişecek şekilde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL

Detaylı

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU

T.C. GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU T.C. S 7 ARALIK ÜN VERS TES MÜHEND SL K-M MARLIK FAKÜLTES GIDA MÜHEND SL BÖLÜMÜ DENEY RAPORU YAZIM KILAVUZU Deney raporu nedir ve neden haz rlan r? Laboratuvar dersleri, test ve ölçüm düzenekleri konusunda

Detaylı

Geometrik şekillerin çizimi

Geometrik şekillerin çizimi Geometrik şekillerin çizimi ir doğruya dışındaki P noktasından P geçen paralel doğru çizmek 1. P noktası merkez kabul edilir. yayı kadar açılan pergelle doğrusu kesiştirilerek noktası elde edilir. 3. Pergel

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? CAD (Computer Aided Design) Bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi makine mühendislerinin

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Hazırlayan: Araş. Gör. Ezgi Öztorun

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM. Hazırlayan: Araş. Gör. Ezgi Öztorun BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Hazırlayan: Araş. Gör. Ezgi Öztorun 3. HAFTA TEORİK DERS VE UYGULAMALARI 2 Saat Teorik anlatım + 3 Saat Laboratuvar Uygulaması İÇERİK (Teorik Kısım) Ölçek Ölçek çeşitleri

Detaylı