Ümran. Küresel Sıkıyönetim, Ne İşe Yarar. Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız. Yayın Koordinatörü Kani Torun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ümran. Küresel Sıkıyönetim, Ne İşe Yarar. Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız. Yayın Koordinatörü Kani Torun"

Transkript

1 Ümran s-.m* O düşünce * kültür siyaset Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve T ic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Koordinatörü Kani Torun Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri Müdürü Veli Kahraman Yayın Kurulu Uğur Altun, Veli Kahraman Yusuf Kaplan, Cevat Özkaya, Kani Torun, Abdullah Yıldız Bu Sayıya Katkıda Bulunanlar Muştala Armağan, M ehm et Babacan, Yıldırım Canoğlu, Ahmet Davutoğlu, Abdurrahman Dilipak, İhsan Kabil, İbrahim Karagül, Fikret Karakaya, Mesut Karaşahan, Seyyid Hüseyin Nasr, M ehm et Ozay, Yetkin Özcan, Zafer Özdemir, Taha Ozhan, Tekin Öztiirk, Necmettin Turinay, Ömer M. Yaman, Aslı Yazıt İdare Merkezi Kıztaşı Cad. No: 56/1 Fatih-İstanbul Tel: ( ) Fax: Temsilcilikler Ankara: ( ) İzmit: ( ) Trabzon: (0462) Abone Şartları Yıllık (12 sayı): TL. Yurtdışı Yıllık: 100 DM - 50 $ Hasan Ak Türkiye İş Bankası Fatih Şb. Hesap No: Avrupa İçin Hesap N o Sedat Yıldız Commerz Bank BLZ: Konto N o: Fiyatı: TL. Dizgi, İçdüzen: Üm ran Kapak Tasarım : Sezer Erdoğan Uygulam a: Üm ran Baskı: Yıldızlar Matbaacılık A.Ş. Tel: Ayda bir yayımlanır. Küresel Sıkıyönetim, Ne İşe Yarar. 11 E y lü l de A m e r ik a da yaşan a n deh şetengiz ve esrarengiz terör o la y ı, tü m d ü n y a y ı şoke e tti. A B D, bu o la y d a n sonra, o n y ıl v e b elki de daha fazla sürecek b ir savaşa soyunduğunu tüm d ü n yaya ila n etti. E y le m in k im le r ta ra fın d a n g e rç e k le ş tirild iğ i h en ü z b e lli değil; b e lk i de h iç b ir zam an b e lli o lm a y a c a k. A m a d a h a bu o lay, te le v iz y o n la r a ra c ılığ ıy la tü m d ü n y a y a ad e ta n a k le n y a y ın la n m a y a b a ş la n d ığ ı a n d a n itib a re n, su ç lu b e lirle n m iş ti: M ü slü m an - lar, m ü slü m a n te rö ris tle r ve saire. M e d y a d a fik ir b e ya n ed en h e m e n h erkes henüz bu o la y ın k im le r ta ra fın d a n g e rç e k le ş tirilm iş o la b ile c e ğ in e d air eld e som ut, in a n d ır ıc ı k a n ıt la r b u lu n m a d ığ ın ı b e lirtiy o r am a a rd ın d a n d a, b ö ylesi b ir şeyi olsa olsa müslü m a n la r, O rta d o ğ u lu la r yap m ış o la b ilir d iye e k le m e k te b ir sak ın c a b ile g ö rm ü yo rd u. A B D, o la y d a n so n ra teö rizm le m ü c a d e le e tm e k b ah a n e siyle d ü n y a y ı k e n d i ç ık a r la r ı d o ğ ru ltu su n d a y e n id e n ş e k ille n d irm e k iç in a le la c e le (? ) b ir dizi p ro je b e lirle d i v e başta A fg a n is ta n o l m ak üzere İslam d ü n yasın ın b e lli başlı b ö lgelerin e askeri operasy o n la r düzen lem e k a ra rı ald ı. Ümran derg isi o la ra k biz, bu terör e y le m in in k im le r ta ra fın d a n y a p ıld ığ ı so ru su n d an ço k, n iç in v e h a n g i n e d e n le rd e n ö tü rü y a p ılm ış o la b ile c e ğ i v e A m e r i k a n ın b u n d an sonra n eler yap m ayı düşündüğü soruları üzerinde kafa y o rm a n ın, h e m bu o la y ı d a h a iy i a n la y a b ilm e k ve anla m la n d ıra b ilm e k ; h e m de d ü n y a m ız ın g e le ce ğ in i o k u y a b ilm e k a ç ıs ın d a n d a h a a n la m lı v e a c iliy e t arzeden b ir soru n o la ca ğ ın ı d üşünd ük ve kapsam lı bir özel sayı hazırladık. D ü n y a n ın v e ü lk e m iz in ö n d e g e le n d ü şü n ü r v e yazarları, Umra n m bu sa yısın d a bu o la y ı, n e d e n le ri, b a ğ la m la rı v e m u h te m e l s o n u ç la rı a ç ıs ın d a n sizler iç in an a liz e d iy o r v e a n la m la n d ırıy o r lar. W a lle rs te in, asıl sorulm ası ve üzerinde kafa yorulm ası gerek e n b ü yü k sorunun n iç in? sorusu olduğunu vurgularken, çağım ız ın yaşaya n e n b ü yü k m ü slü m a n d ü ş ü n ü rle rin d e n S e y y id H ü seyin N a sr, k en d isiyle yap tığım ız ve g elecek sayım ızda da sürec e k özel rö p o rta jd a şiddet v e te rö r k a v r a m la r ın ın so ykütüğ ünü ç ık a rıy o r. İb r a h im K a ra g ü l, A B D n in b u o la y ı fırsat v e g a n im e t bilerek, İs la m ı b ir aktö r o la rak tasfiye etm e eyle m in e soyunduğ u n a am a b u n u n son d erece te h lik e li b ir g irişim o ld u ğ u n a d ik k at çekiyo r. A h m e t D a v u to ğ lu ile yap tığ ım ız v e kapağa taşıd ığım ız ö n e m li k o n u şm ad a D a v u to ğ lu, A m e r ik a n ın n e y a p m a k is te d iğ in i ç a r p ıc ı v e z ih in a ç ıc ı b ir d ille gözler ö n ü n e seriyor. Ç a ğ ım ız ın e n b ü y ü k v e e n c in s d ü ş ü n ü rle rin d e n Z izek, d e rin d ü ş ü n c e b ö lü m ü n d e y a y ım la d ığ ım ız yazısın d a terö r o la y ın ı fa rk lı b ir d ille ve gözle okuyor. M e h m e t B a b a c a n, yoğun e m e k v e çab a sarfed erek h azırlad ığ ı bu sa yım ız ın ek in d e A B D n in te rö r e y le m le r in in d ö k ü m ü n ü y a p ı yor. B u sa yıd a ye r a la n diğer yaz ılarım ız ı v e rö p o rta jla rı da y a ra r la n a ra k o k u y a c a ğ ın ız ı d ü şü n ü yo r v e p e k ç o k yazıyı v e bu arada e ğ itim d o ya sı ile y a y ın c ılık dosyast Y ıı y e r d a rlığ ı n e d e n iy le yayım layam ad ığ ım ızı, gelecek sayıya erteledeğim izi üzülerek belirtm e k istiyorum. D o p d o lu, z ih in v e u fu k a ç ıc ı y e p y e n i Ü m r a n la r d a bulu şm ak d ile ğ iy le.

2 BÜYÜK SORU: NİÇİN? 4 R Ö P O R T A J Ş id d e t, M o d e r n lik v e İs lâ m S E Y Y İD H Ü SE Y İN N A SR içindekiler 9 Büyük Sorti: Niçin? IM M A N U E L W A L L E R S T E IN ABD NE YAPMAK İSTİYOR? 27 R Ö P O R T A J Küresel Sıkıyönetime Doğru A H M E T D A V U T O Ğ L U 50 Bin Ladin ve Taliban Satranç Tahtasında N E C M E T T İN T U R İN A Y MEDYADA/Kİ TERÖR 56 ABD Medyasının Savaş Çığlıkları M E H M E T B A B A C A N 12 Küreselleşmeye Büyük Meydan Okuma SA M B A H O U R 14 Güçlü Ama Büyükw mü? C E V A T Ö Z K A Y A 37 Küresel Savaş ve İslâm'ın Tasfiyesi İB R A H İM K A R A G Ü L 44 Medeniyetler Çatışması ya da Lozan'dan Kabil'e A B D U R R A H M A N D İL İP A K 59 Necip Türk Medyasının Görev' Heyecanı 62 Entelektüel Dürüstlük Zamanı E D W A R D SA ID 18 Küresel Derin Devlet'İn Düşük Yoğunluklu Savaşt Y IL D IR IM C A N O Ğ L U Kapak illüstrasyonu: Sezer Erdoğan K A P A K Küresel Sıkıyönetim Mustafa A rm ağan, M ehm et Babacan, Sam Bahour, Yıldırım C anoğlu, A h m e t D avutoğlu, D ion D ennis, A b d u rrah m an Dilipak, Jo h n Esposito, Yusuf Kaplan, İbrahim Karagül, S. H üseyin N asr, T a h a Ö zh an, C e v a t Ö zkaya, Edward S aid, N e c m e ttin T u rin a y, Im m anuel W allerstein, A b d u llah Yıldız, Slovaj Zizek 2 Ü m r a n E k im

3 ABD VE PAX-AMERICANA YI SORGULAMAK 64 Yaptığımız Haksızlıkları JO H N E S P O S IT O 66 Rüya Bitti : Güvenlik Devleti Geliyor D IO N D E N N IS EK ABBD TERÖRÜNÜN SOYKÜTÜĞÜ Mehmet Babacan D E R İ N D Ü Ş Ü N C E 81 Gerçeğin Çölüne Hoşgeldiniz! SLO VA J ZİZEK FİLM 84 Sinemasal Gerçeklik ve Gerçek Dünya İH SAN KABİL 6 9 Sürreelden Reele Amerika T A H A Ö ZH A N -71 Amerika daki Dua M U S T A F A A R M A Ğ A N KÜLTÜR SANAT 76 Istikbar ve İstiğna Psikolojisi A B D U L L A H Y IL D IZ M Ü Z İ K 87 Şevkefzâ F İK R E T K A R A K A Y A K İ T A P 90 ABD ve Terörizm Kültürü Ö M E R M. Y A M A N -Z A FE R Ö Z D E M İR Y A N S I M A L A R 94 Haçlı Seferleri E R T U Ğ R U L B A Y R A M O Ğ L U Y A Z A R L A R Mustafa Armağan: Y eni düşünür tipi n in te m silcile rin d e n ; y ay ın cı; Zam an gazetesi köşe yazarı. -tdllmcı İL ıhm uı i.'lııluaı.ıu lllş fıl.ı okumaları yapıyor; çevirm en. Sam Bahour: G a zeteci, yazar; A B D deki Independent Media N m eork un editörü. Salih Bay kara: M edya eleştirm eni, ç e virm en. Erluğrul Bayramoğlu: E ğ itim ci, tarih araştırm acısı. Yıldırım Carıoğlu: Eğitim ci, araştırm acı, yazar. Ahmet Damloğhı: Y en i düşünür tipi n in en yetkin tem silcilerin d en ; Beykent U niversitesi nde uluslararası ilişkiler profesörü. D ion Dennis: T e x a s Ü n iv e rsite sin d e sosyal psikoloji d o çen ti. Abdurrahman Dilipak: A k it gazetesi başyazarı. John Esposito: G eorgetow n U n iversitesi nde İslam tarihi profesörü. Suat Filmer: Yazar, çev irm en ; in tern et ve kitap kurdunuz. İhsan Kabil: Film eleştirm eni, film teorisi üzerinde yoğunlaşıyor. Yusuf Kaplan: İletişim ci, yayıncı, yazar, çevirm en. Ibıahim Karagül: Y en i Şafak gazetesi dış haberler editörü. M esut Karaşahan: Yazar; insan hakları ve totaliterizm sorunuyla uğraşıyor. Seyyid Hüseyin Nasr: Düşünür; G eorgetown U niversitesi nde İslam düşüncesi ve m edeniyeti profesörü. Mehmet Ozay: Boğaziçi U n v. nde sosyal teori m aster ı yapıyor; çevirm en. Taha Özlüm: Yazar; N ew Y o rk ta yaşıyor. Zafer Özdemir: Edebiyatçı, yazar. Cevat ÖzJtaya: Siyaset yorum cusu, yayıncı. Edward Said: C o lu m b ia Ü n iv e rsite - si nde ed eb iyat eleştirisi ve teorisi profesörü. Necmettin Turinay: Yazar, bürokrat; siyaset yorum cusu. Immanuel Wallerstein: 'D ü n ya sistemi teorisi nin kurucu baba sı. Ömer M. Yam an : S osyoloji okum aları yapıyor. Aslı Yaztr: Bilgi U niversitesi nde sinema m astcr ı yapıyor. Abdullah Yıldız: A raştırm acı, yazar. Slovaj Zizek: Ç a ğ ım ız ın en hiiyük düşünürlerinden. Ü m ra n E lü m

4 B Ü Y Ü K S O R U : N İ Ç İ N? ŞİDDET, MODERNLİK VE İSLa M SEYYİD HÜSEYİN NASR İLE RÖPORTAJ K on u şan : Y U S U F K A P L A N Y u su f K a p la n : P ro fe s ö r N a s r, ilk so ru m, A B D d e y a ş a n a n te rö r o la y ı n a iliş k in o la c a k. B u r a d a c e v a p la n d ır m a n ız ı isted iğ im iki som var: B i r i n c i s i, İs la m ın v e d o la y ıs ıy la M ü s lü m a n la r ın b u tü r k o r k u n ç b ir t e r ö r o la y ın a iliş k in y a k la ş ım ı n e d ir ; n e o la b ilir v e y a n e o lm a lıd ır? İk in c is i, ç d y re k a s ırd a n fazla b ir sü re d ir B a t ı da, A m e r ik a d a y a ş a y a n, d e rs le r, k o n fe ra n s la r v e r e n b ir M ü s lü m a n d ü ş ü n ü r o la ra k bu o la y ı k iş is e l d e n e y im le rin iz e, g ö z le m le rin iz e b a k a ra k şahsen siz n a s ıl d e ğ e r le n d ir iy o r v e y o ru m lu y o rs u n u z? S eyyid H ü sey in N asr: B is m illa h ir r r a h m a n ir r a h im. H e r ş e y d e n ö n c e, so rd u ğ u n u z s o ru la rın o ld u k ç a k a p s a m lı s o ru la r o ld u ğ u n u b e lir t m e liy im. S o r u n u z u n ilk k ıs m ın d a n b a ş la y a c a k o lu rsam... H e m m a n e v i, h e m d e d ü şü n se l b a k ım d a n o t a n t ik İs la m g e le n e ğ i iç in d e, İs la m v a h y in e g ö re y a ş a y a n m ü s lü m a n la rın bu b ağ la m d a, a ç ık ç a k a b u l v e ila n e tm e le ri g e re k e n te m e l h a k ik a t şudur: İs la m h u k u k u n a, K u r an-ı K e r im e, p e y g a m b e rim iz in h a d is le rin e g öre m a su m in s a n la r ın k a t le d ilm e le r i h a r a m d ır ; y a s a k la n m ış tır. K u r a n d a b ir a y e tte, bir insanı öldüren, bütün insanlığı. öldürmüş gibidir b u y u ru lm a k ta d ır. K e n d is in i m ü silim an o la ra k ta n ım la y a n h iç k im s e b u a y e ti k e rim e y i red d ed em ez ; bu ayet- i k e rim e y e a y k ır ı d a v ra n a m a z. B u k o r k u n ç e y le m i g e r ç e k le ş tir e n le r in k im le r o ld u ğ u n u h e n ü z k e s in kes b ile m iy o ru z a m a b u e y le m i g e rçe k le ş tire n le r, ister H ır is t iy a n, ister M ü s lü m a n, is te r Y a h u d i, is te r se a te is t o lm u ş o ls u n la r, k im o lu rsa o ls u n a ç ık v e k e s in b ir d ille b u g a y ri uıscuıî v c çıl^ iiı tutum la r ı k ın a n m a h d ır. b u e y le m, İs la m ın 1400 y ı ll ık t a r ih i b o y u n c a sav u n d u ğ u h e r şeye, b ü tü n ilk e le r e, o rta y a k o y d u ğ u tü m u y g u la m a la ra te m e ld e n a y k ır ı o la n b ir e y le m d ir. M ü s lü m a n la r ın g irm e k z o ru n d a k a ld ığ ı s a v a ş la rd a b ile, m ü s lü m a n a s k e rle r in m asu m in s a n la rı, y a ş lıla r ı, k a d ın la r ı v e ç o c u k la r ı ö ld ü r m e le ri ş id d e tle y a s a k la n m ış tır. İk i n c i o la ra k, b ir o la y d a n sö z ettiğ im iz d e, bu o la y ı a n la y a b ilm e k v e ç ö z ü m le y e b ilm e k iç in, b u n u n n e d e n le r in i a n la m a y a ç a lış m a k so n d e re c e ö n e m arzeder. E l b e tte k i, m asu m in s a n la r ın k a t le d ilm e le r i ö fk e ye v e n e fr e te y o la ç a r. B u, e lb e tte k i, a n la ş ıla b ilir b ir şeyd ir. O yü z d e n, h e rk e s te n ö n c e, te rö r o la y ın a k u rb a n g id e n k iş ile r in a ile le r i a d a le t in y e r in e g e tirilm e s in i ta le p e d iy o rla r. B u r a d a a d a le tin g ö z e tilm e si te k ta ra flı o la m az; ç if t ta ra flı o ld u ğ u z a m a n a d a le t y e rin e g e tirilm iş o lu r. B ö y le b ir o la y ın A m e r ik a d a, T ü r k iy e de, İr a n d a v e y a d ü n y a n ın b aşka b ir y e r in d e y a ş a n m a sı, in s a n la r ın ö fk e v e n e fr e t d u y g u la rıy la d o lm a la r ın ı e n g e lle m ez. A m a h e r n e s u re tle o lu rsa o ls u n, h iç b ir z a m a n a d a le ti e ld e n b ıra k m a m a k, h iç k im s e n in a d a le t d u y g u sunu asla y o k e tm e m e k k a ç ın ılm a z d ır. B u o la y d a d a a d a le t in m u tla k a g ö z e tilm e si, y e r in e g e tirilm e s i g e re k ir. H e rk e s, a d a le t in y e rin e g e t ir ilm e s in i istiyo r. B u ra- 4 Ü m r a n - E k im

5 ŞİDDET MODERNLİK VE ISLAM / NASR d a a d a le t d e rk e n, to ta l b ir a d a le tte n sö z ed iyo ru m. K a p la n : T o t a l a d a le t k a v r a m ıy la n e y i k a s te d iy o r sunuz? B ira z açar m ıs ın ız b u n u? N a sr: T o t a l a d a le t k a v r a m ın ı, b ir h a d is e n in, b ir te rö r o la y ın ın v u k u b u lm a s ın a y o l a ç a n b ü tü n u n su r la r ın d ik k a te a lın m a s ı, in s a n la r ı bu tü r o la y la ra s ü rü k le y e n b ü tü n n e d e n le r in a r a ş tırılm a s ı v e o n d a n so n ra k e s in b ir k a ra ra v e h ü k m e v a r ılm a s ı a n la m ın d a k u lla n ıy o r u m. K o r k u n ç b ir su ç iş le y e n, b ir e y le m g e rç e k le ş t ir e n k iş iy i a d il b ir ş e k ild e y a r g ıla m a k g e re k ir. B i r in sa n ı su ç iş le m e ye it e n gayr-ı a d il n e d e n le r varsa, bu n e d e n le r in de m u tla k a o rta d a n k a ld ır ılm a s ı g e re k ir. A n c a k b u n d a n s o n ra d ır k i, bu tü r o la y la r ın y a ş a n m a sı v e y a te k ra rla n m a s ı ö n le n e b ilir. N e d e n le r i te d a v i e t m e d e n, o rta d a n k a ld ırm a d a n, s o n u ç la n te d a v i e d e b ilm e k, y a n i a d il s o n u ç la ra v e çö z ü m le re u la ş a b ilm e k im kansızd ır. S o r u n u z d a k i ik in c i ö n e m li n o k ta y a, y a n i B a t ı da, ö z e llik le d e A m e r ik a d a y a ş a y a n m ü s liim a n la n n bu s a ld ırı k o n u s u n d a n a s ıl b ir t a v ır ta k ın m a la rı, bu o la y ı n a s ıl d e ğ e r le n d irm e le ri g e re k tiğ i m e se le sin e g e lin c e... B a t ık la, ö z e llik le d e A m e r ik a d a y a ş a y a n m ıislü m an - lar, o t a n t ik ( s a h ih ) Is la m i d ü ş ü n c e n in, v a ro lu ş u n, g ü ç lü v e g ü v e n v e r ic i m ü s ltim a n ş a h s iy e tin sesi v e v i c d a n ı; d o la y ıs ıy la h e m İs la m d ü n y a s ın ın B a t ı y a a ç ıla n, h e m de B a t ı n ın İs la m d ü n y a s ın a a ç ıla n p e n c e re s i o l m a k m e c b u r iy e tin d e le r. B a t ık la yaşaya n m ü s lü m a n la r, B a t ı n ın İs la m d ü n y a s ın d a, İs la m ın v e İs la m d ü n y a s ı n ı n d a B a t ı da g e rç e k v e tü m y ö n le r iy le d a h a iy i a n la ş ılm a s ı iç in ç a b a g ö s te rm e lile r. H e r ik i ta ra fın d a ç o k iy i b ilm e s i g e re k e n n o k ta şu: İk i ta ra fta d a h e m iyi, h e m d e k ö tü ; h e m a d il, h e m de gayı-ı a d il in s a n la r o la b ilir. B u iş, siyah - b eyaz m e se le sin e in d irg e n m e m e lid ir. E lb e t t e k i, şu a n B a t ı d ü n y a s ı ile İs la m d ü n y a s ı a ra s ın d a b ir güç e ş itliğ i o lm a d ığ ı doğru. D ü n b ö y le d e ğ ild i ta b ii k i. D ü n, y ıl ö n c e İs ta n b u l u n p a y i t a h t o ld u ğ u M u h t e ş e m S ü le y m a n ın b a ş ın d a b u lu n d u ğu v e o v a k it le r A v r u p a n ın e n b ü y ü k im p a ra to rlu k la r ın d a n b iri o la n O s m a n lı d ö n e m in d e, O s m a n lı ile A v r u p a a ra s ın d a k i g ü ç d e n g e le ri az ç o k e ş itti. B a z e n bir. ta raf, bazen d e d iğ e r ta ra f sa vaşla rd a g a lip g e liy o r du. K a p la n : T a b i, şu a n İs la m D ü n y a s ı ile B a t ı a ra s ın d a k i güç eşitliği, den gesi bozulm uş durum da. N asr: E v e t... B u d e n g e k a y b o ld u. V e m ü s liim a n to p lu m la r, şu a n z a y ıfla m ış d ü rü m d a la r v e b askı a l t ı n d a y a ş ıy o rla r. E lb e t t e k i b u d u ru m, b irin c is i, ım islüin a n la r ın, İs la m ın şid d e tle k arşı ç ık tığ ı e y le m le r iç in e g irm e le r in e b ir m azeret te ş k il etm ez. İk i n c i o la ra k s a A m e r ik a d a k i m ü s lü m a n la r, bu y a ş a n a n e lim o la y ı İs la m ı v e İs la m d ü n y a s ın ı B a t ı ya, B a t ı y ı d a İs la m d ü n y a s ın a a n la tm a k iç in b ir fırs a t o la ra k d e ğ e r le n d irm e li v e İs la m d ü n y a s ın ın b ü tü n ü y le b e ya z "; B a t ı n ın ise s iy a h o lm a d ığ ın ı a n la tm a lıla r... K a p la n : Y a d a ta m tersi... Y a n i B a t ı n ın b ü tü n ü y le b e m b e yaz, İs la m d ü n y a s ın ın ise k a p k a r a n lık o l m a d ığ ın ı... N a s r : E v e t, y a d a ta m tersi. B u r a d a so n d e re c e k a r m a ş ık ta rih s e l fa k tö r le r in v a r lığ ın ı gözardı e d e m e yiz e lb e tte ki. A m a isterseniz bu k o n u y a g irm e y e lim. B e n im so ru n u z u n ik in c i b ö lü m ü ile ilg ili o la r a k b u ra d a v u rg u la m a k is te d iğ im ö n e m li b ir n o k ta v a r. B a t ı da y a ş a y a n m ü s lü m a n la rın B a t ı y ı, A m e r ik a y ı h e m k e n d ile r in i, h e m de b ü tü n d ü n y a y ı ilg ile n d ir e n s o r u n la rın çö z ü m e k a v u ş tu ru la b ilm e s i iç in y e n i d ü ş ü n c e b iç im le r in in, o la y la ra y e n i a ç ıla r d a n y a k la ş m a b iç im le r in in v a ro ld u ğ u k o n u s u n d a u y a rm a la rı, o n la r ı a y d ın la tm a la rı a r tık k a ç ın ılm a z h a le g e lm iş tir. S a d e c e İs la m d ü n y a s ın d a d e ğ il, tü m d ü n y a g e n e lin d e A m e r ik a n ın p o lit ik a la r ın d a n h o ş la n a n la r da v a r, ra h a ts ız o la n la r d a. A m e r ik a, u y g u la d ığ ı p o lit ik a la r ın n e re le rd e, k im le r i U n v a n - E k im '

6 KÜRESEL SIKIYÖNETİM / BÜYÜK SORU: NİÇİN' m a k ta d ır. Ş id d e t le h iç b ir şeyi n ih a i o la ra k çö z ü m e k a v u ş tu rm a k m ü m k ü n d e ğ ild ir. B u n u n k e sin o la ra k b i lin m e s i g e re k iy o r. K a ld ı k i, bu tü r y o lla r a b a ş v u ra n la r, İs la m d ü n y a s ın d a ç o k k ü ç ü k b ir a z ın lık ta n ib a re ttir. B u n la r ın b ü tü n m ü s liim a n la rı te m s il e t t iğ in i d ü ş ü n m e k y a n lış tır. A m a bu tü r ş id d e t o la y la r ın ı ö n le m e n in te k y o lu v a r: B u in s a n la r ın a c ıla r ın a, s ık ın t ıla r ın a, d e v a sa s o r u n la rın a s ırt ç e v ir m e m e k v e bu s o r u n la rın n e re d e n k a y n a k la n d ığ ı m e s e le s in e g e re k e n ö n e m i v e h a s sasiy e ti g ö ste rm e k. A m e r ik a 'd a k i bu k o rk u n ç te rö r o la y ı, b u a c ıla r ın, tr a je d ile r in, ç ö z ü m le n e m e z g ib i g ö r ü n e n d e v a sa s o r u n la rın g ü n d e m e g e tirilm e s i, b u n la ra d ik k a t ç e k ilm e s i a ç ıs ın d a n ö n e m li b ir fırsat o la ra k d e ğ e r le n d ir ilm e lid ir. B u k o n u d a B a t ık la, ö z e llik le de A m e r ik a d a y a ş a y a n m ü s liim a n la ra ç o k ö n e m li g ö r e v le r d ü şü yo r. B u sadece b ir g ö re v d e ğ il, a y n ı z a m a n d a A l l a h ın üzerim ize y ü k le d iğ i b ir s o ru m lu lu k tu r. B u r a d a sad e ce şu a n y a ş a n a n s o r u n la rın ; şid d e te, te rö riz m e I." o la n ÎJfcoFlornlrMMp n asıl rn7nm A n - İç e n le rin i a ra ş tırm a k v e h e r şeyi s ilb a ş ta n y e n id e n gözd e n g e ç ir m e k z o ru n d a d ır. A m e r ik a d a k i m ü s lü m a n la r, bu ra h a ts ız lık la rın d ile g e tirilm e s i, ile tilm e s i k o n u s u n d a ü z e rle rin e d ü ş e n g ö re v v e so ru m lu lu ğ u y e rin e g e tird ik le r i z a m a n p e k ç o k şey k ö k lü b ir şe k ild e d e ğ iş e b ilir. İs la m d ü n y a s ın d a y a ş a n a n v e A m e r ik a n ın iz le d iğ i p o lit ik a la r ın d o ğ ru d a n v e d o la y lı ş e k ille rd e y o l a ç tığ ı so ru n la rın, a c ıla r ın, s ık ın t ıla r ın n e d e n le r in in o rta d a n k a ld ır ılm a s ın a k a t k ıd a b u lu n m a k b u ş e k ild e m ü m k ü n o la b ilir. M ü s lü m a n h a lk la r a g e r ç e k te n a c ı v e r e n, o n la r ın h a ld i o la r a k ö fk e le n m e le r in e y o l a ç a n b ü y ü k ö l ç e k li s o r u n la rın n e le r o ld u ğ u n u a r tık d ü n y a d a h e rk e s b iliy o r. F ilis t in so ru n u, K e ş m ir s o ru n u, Ç e ç e n is t a n so ru n u, M o r o so ru n u ; v e ta b ii A v r u p a n ın g ö b e ğ in d e k ü ç ü k b ir m ü s lü m a n ü lk e n in n ü fu s u n u n o n d a b ir in in k a tle d ilm e s in e y o l a ç a n o k o rk u n ç B o s n a tra je d is i ve b en zer k a t lia m la r ın h a la a r a lık la r la d a olsa s ü rd ü rü l düğü K o s o v a v e ö z e llik le de M a k e d o n y a s o ru n la rı a d il b ir şe k ild e ç ö z ü m le n m e lid ir. B u liste e lb e tte k i uzatıla b ilir. A m a şu g e rçe k tü m a ç ık lığ ıy la o rta y a ç ık m ış tır : B u g ü n m iis lü m a n to p lu m la n n b ü y ü k a c ıla r y a ş a m a sın a, b ü y ü k s o r u n la rla b o ğ u ş m a sın a y o l a ç a n bu p ro b le m le r, tü m y ö n le r iy le v e n e d e n le r iy le m asa ya y a t ır ılm a lı v e a r t ık ç ö z ü m le n m e lid ir. Ç ü n k ü bu a c ıla r v e p ro b le m le r m ü s liim a n la r ın B a tıy a k arşı h a k lı o la ra k ö fk e d u y m a s ın a, n e fre t d u y g u la rıy la d o lu o lm a s ın a, şu y a d a bu ş e k ild e ş id d e te s ü r ü k le n m e le rin e n e d e n o l k ıy ıs ıy la te rö rle n a s ıl m ü c a d e le e d ile b ile c e ğ i m e se le si ü z e rin d e y o ğ u n la ş ılm a lc la k a lın m a m a lı; a y n ı z am and a, b u n d a n d a h a d a ö n e m lis i, a d a le ts iz lik le rin, h a k s ız lık la r ın o lu ş m a s ın a n e d e n o la n uzun v a d e li so ru n la r üzerin d e d e y o ğ u n la ş ılm a lıd ır. T r a je d ile r in, a c ıla r ın y a ş a n m a s ın a y o l a ç a n a d a le ts iz lik le r, h a k s ız lık la r o r t a d a n k a ld ır ılm a d ığ ı, b u tü r uzun v a d e li s o ru n la r çö z ü m e k a v u ş tu ru lm a d ığ ı sü rece, bu tü r te rö r v e şid d e t o la y la r ın ın te k ra r te k ra r y a ş a n m a s ın ı ö n le y e b ilm e k im k a n s ız la ş a c a k tır. K ö ş e y e s ık ış t ır ıld ığ ın ı d ü ş ü n e n in s a n la r ın, şu y a da bu ş e k ild e p a t la y a b ile c e k le r in i b ilm e k g e re k iy o r. H e r n e s u re tle o lu rs a o ls u n m ü slü m an - la r, şid d e te, te rö re ş id d e tle k a rş ıd ırla r; k a rş ı o lm a k v e k ın a m a k d u ru m u n d a d ırla r. K o n u ş m a m ız ın b a ş ın d a da s ö y le d im : B i r m ü s lü m a n m te rö rü m e ş ru la ş tırm a s ı m ü m k ü n d e ğ ild ir. A m a b u ra d a a s ıl ö n e m li o la n in s a n la r ın k ö şe y e k ıs tır ılm ış lık, ç a re s iz lik d u ru m u n a v e p sik o lo jis in e it ilm e m e le r i g e re k tiğ id ir. O n u n iç in d e te rö re y o l a ç a n h a k s ız lık la rın, a d a le ts iz lik le rin, a c ıla r ın, t r a je d ile r in de m u tla k a o rta d a n k a ld ırılm a s ı k a ç ın ılm azd ır. K a p la n : K o n u ş m a m ız ın b u b ö lü m ü n d e biraz şid d e t k a v r a m ı ü z e rin d e y o ğ u n la ş a lım, is tiy o ru m. Ş id d e t in z u h u ru n a y o l a ç a n siyasi, e k o n o m ik v e ta rih s e l n e d e n le r, p ro b le m le r ü zerin d e d u rd u k. B ira z d a ş id d e tin fe l sefi te m e lle ri, k ö k e n le r i ü z e rin d e d u ra lım. Ç ü n k ü şid d e t in fe lse fi te m e lle ri ü z e rin d e k a fa y o r m a n ın ç o k d a h a ö n e m li o ld u ğ u k a n a a tin d e y im. Ş id d e t, m o d e rn dö- 6 Ü m r a n - E k lin

7 ŞİDDET MODERNLİK VE İSLÂM / NASR n e m d e h a y a tım ız ın h e r a la n ın a s in m iş d u ru m d a. O yü z d e n b e n yaşad ığ ım ız ş id d e t fe n o m e n in in m o d e rn b ir fe n o m e n o ld u ğ u n u, m o d e rn liğ in d ü n y a, in s a n, eşya v e T a n r ı ta s a v v u ru y la iliş k ile n d ir ilm e s i g e re k tiğ in i d ü ş ü n ü y o ru m. İs la m d ü n y a s ın ın y a ş a y a n e n b ü y ü k düş ü n u rte rirto e iı b ın - ö la râ k - s itin b u k o n u d a ö n e m li v e u fu k a ç ıc ı ş e y le r s ö y le y e c e ğ in iz i s a n ıy o ru m. S o r u m u şö y le fo r m ü le e d e yim : H e id e g g e r, m o d e rn liğ in, in s a n ı h e r ş e y in ö lç ü tü v e m e rk e z i h a lin e g e tird iğ in i sö y le r. M o d e r n lik, in s a n ı, h a y a t ın v e h e r ş e y in m e rk e z in e y e rle ş tirm e k le, in s a n ı ta n rıla ş tır d ı. F iz ik g e rçe k lik le, fiz ik ö te s i g e rç e k liğ i b ir b ir in d e n a y ırd ı. B ö y le lik le in san, T a n r ı, d o ğ a v e d iğ e r v a r lık la r a ra s ın d a k i h arm o - n ik iliş k iy i v e d e n g e y i bozdu. B u, h e m k o z m ik d ü z le m de, h e m v a r lık la r a ra sın d a, h e m de in s a n la doğa v e in s a n la T a n r ı a ra s ın d a şid d e t ü re te n b ir p ra tik le r y u m a ğ ın ın o lu ş m a s ın a z e m in h a z ırla d ı, Z a m a n la ip T eri e lin e a la n in s a n ; a k lı, b ilim i v e te k n o lo jiy i m u tla k la ş tırd ı; d o ğ a y ı, t e k n o lo jiy i, d iğ e r to p lıım la r ı v e k ü lt ü r le ri k o n t r o l e tm e y e b aşla d ı; a m a s o n u n d a a k ıl, b ilim ve te k n o lo ji ta ra fın d a n k o n tro l e d ile n b ir n e s n e y e d ö n ü ş m e k te n k u rtu la m a d ı. S o n u ç t a bu d u ru m, m o d e rn in s a n ın h e m iç, h e m d e d ış d ü n y a s ın d a fır t ın a la r esm e s iy le s o n u ç la n d ı: M o d e r n in san, b ir y a n d a n b ir a n da, b ir d ü ğ m e y e b a s m a k la d ü n y a y ı y o k e d e b ile c e k k i t le s e l im h a s ila h la r ı, k im y a s a l, b iy o lo jik s ila h la r ic a t e tti. Ö t e y a n d a n da, e g o istle şti; h e r şe yi iz afile ştird i; h e r şe yi k a te g o riz e e d e re k p a r ç a la d ı v e bu d u ru m m o d e rn in s a n ın ru h u n u, iç d ü n y a s ın ı a ltü s t e tti. B e n, m o d e rn d ö n e m d e şid d e t v e te rö rü n k ö k e n le r in in bu p a r ç a lı in s a n, T a n r ı, g e r ç e k lik, doğa ta s a v v u ru n d a gizli o ld u ğ u n u d ü ş ü n ü y o ru m. Ş id d e t v e te rö r so ru n u n u ta rtış ırk e n b u a s li so ru n h e p a tla n ıy o r. O y s a a s ıl so ru n b u ra d a s a k lı. S iz bu k o n u d a felsefi o la ra k n e tü r b ir a ç ılım g e tirm e k istersin iz? N a s r : G ü z e l b ir soru... Ö y le b ir so ru k i bu, a n c a k c ilt le r d o lu s u k ita p la c e v a p v e r ile b ilir b tın a. A m a o la b ild iğ i ö lç ü d e ö z e tle y e re k c e v a p v e r e y im. B i r k e re, soru n u z d a p a r m a k b a s tığ ın ız b irk a ç ö n e m li v e fa rk lı n o k ta v a r. İste rsen iz, ö n c e şid d e t s o r u n u n u n k e n d is in d e n b a ş la y a lım. E n d e rin, y a n i m e ta fiz ik a n la m d a b i z a tih i v a ro lu ş, şid d e t im a e d e n b ir şeyd ir. Ş id d e t in k ö k e n in d e, T a n r ı d a n k o p m a e y le m i v a rd ır. B u n e d e n le b iz im k u ts a l a n tro p o lo jim iz d e, y a n i İs la m da ( v e ta b ii H ır is t iy a n lık v e Y a h u d ilik te d e ) A d e m aleyhissela m ın ik i o ğ lu n u n, H a b i l ile K a b il in, b irb ir le rin e şid d e t u y g u la d ık la rın a in a n ılır. B u n u n, d iğ e r d in le rd e de g e ç e rli o ld u ğ u n u g örüyoru z. M e s e le y e b u n o k ta d a n b a k ılın c a, şid d e t s o ru n u n u n, m o d e rn lik le v e y a m o d e rn te k n o lo jiy le b ir lik te b a ş la m a d ığ ı s ö y le n e b ilir. Ş id d e t in d a h a d e rin k ö k e n le r i v a rd ır. Z ir a, y a ln ız c a A l l a h e s - S e la m d ır, y a n i b arış v e e s e n lik tir; ş id d e tte n m ü n e z z e h tir. T a n r ı d a n k o p m a, v a r lığ ın (b e in g ) ezeli d e n g e s in in b o z u lm a sı a n la m ın d a, b ilf iil b ir şid d e t e y le m id ir. B u r a d a ş id d e tin m e ta fiz ik b o y u tu ü zerin d e d a h a fazla d u rm a y a c a ğ ım. B u k a d a rı k a fi, s a n ırım. B u ra d a v a rılm a s ı g e re k e n so n u ç, ş id d e tin sad e c e m o d e rn d ö n e m e özgü b ir ic a t o lm a d ığ ıd ır. B u r a d a m o d e rn o la n, ş id d e tin fiile n telaffu z e d ilm e s i v e h a y a ta g e ç ir ilm e sid ir. B a ş k a b ir d e yişle, b ir y a n d a n ş id d e te b a ş v u r m a k ; a m a ö te y a n d a n s a şid d e t g e rç e ğ in i in k a r e tm e k tir. K a p la n : B u s a p ta m a n ız ö n e m li. B u n u b iraz a ç m a n ız ı istesem... N asr: T a b ii... B e n, H e id e g g e ı in f ik ir le r in in ç o ğ u n a k a tılm a m. A m a sizin y a p tığ ın ız a lın t ıd a H e id e g g e r, doğru b ir s a p ta m a y a p ıy o r. B u n u, d e ğ işik z a m a n la rd a v e d e ğ işik ş e k ille rd e b e n d e d ile g e tird im v e uzun uzad ıy a ta rtış tım. İn s a n ı, T a n ı ı n ın y e rin e y e rle ş tirm e k ; h e m in s a n ı m u tla k la ş tır m a k, h e m de in s a n ın s a h ip o l duğu s ın ır lılık la r ı m u tla k la ş tır m a k d e m e k tir. H ü m a n iz m d e d iğ im iz şey, bu işte. D a h a s ı, b u ra d a ş id d e tin k e n d is i d e m u tla k la ş tın lm a k ta d ır. B u r a d a b ü y ü k b ir ç e liş k i, d a h a doğrusu b ü y ü k b ir ik i y ü z lü lü k v a r. Ş ö y le b ir şey bu: B i r y a n d a n in s a n ı s e v m e k te n, in s a n sevgi- Ü m r a n - E k im

8 KÜRESEL SIKIYÖNETİM / BÜYÜK SORU: NİÇİN.' rib a ttır. B ö y le lik le m o d e rn d ö n e m d e ş id d e t y e n i b ir b o y u t k a z a n m ıştır. B ö y le b ir o rta m d a k im ile r i, b a rış ta n, s e v g id e n fila n sözedip d u ru y o r. B u, h iç de d e rin v e esaslı b ir felsefe d e ğ il; ç ü n k ü b ir y a n d a n d iğ e r v a r lık la ra, d o ğ a ya v e d iğ e r k ü lt ü r le re şid d e t u y g u la y a n, ş id d e ti h e r b a k ım d a n m erkeze a la n b ir h a y a t sü rd ü re c e k sin iz ; ö te y a n d a n d a k a lk ıp b a rış ta n, se v g id e n, özg ü rlü k le rd e n sözed eceksin iz. B u e n h a f if ifa d e y le so n d e re c e k o m ik, in s a n ı v e h a y a t ı k a rik a tü riz e e d e n b ir h a le t i ru h iy e v e d a v ra n ış b iç im id ir. S a d e c e e k o n o m ik ş id d e tin b o y u tla r ın a v e s o n u ç la rın a b a k m a k b ile, n e k a d a r şid d e t y ü k lü, a d a le t d u y g u s u n d a n y o k s u n b ir d ü n y a d a y a ş a m a y a m a h k u m e d ild iğ im iz i g ö s te rm e k iç in y e te rli o la b ilir... K ü re s e lle ş m e ç a ğ ın d a e k o n o m ik ş id d e tin v e b u n u n y o l a ç tığ ı a d a le ts iz lik le rin, h a k sız lık la r ın, y o k s u llu k la rın, a ç lık s o r u n la r ın ın h a n g i b o s in d e n sö z etm ek; am a ö te y a n d a n d a in s a n ı, in s a n e g o su nu h e r ş e y in m e rk e z in e v e bizzat in s a n ın ü stü n e y e rle ş tirm e k, iş te bu, ş id d e t ü re tm e k te v e şid d e ti d o ğ a lla ş tıra ra k m eşru h a le g e tirm e k te d ir. B u r a d a k a rş ı m ız a ç e ş it li şid d e t b iç im le r i ç ık m a k ta d ır : H e r şe yd e n ö n c e O t e k i n e, k o m ş u y a k a rş ı şid d e t; h a t ta bizzat k e n d i k ü lt ü r le r i iç in d e ö te k ile r ic a t e d e re k şid d e t b iç im le r i g e liş tirm e k. İn s a n, b u d u ru m d a, b e n is tiy o ru m, y a ln ız c a b e n is tiy o ru m d iy o r v e in s a n e g o su h e r şey i n m e rk e z i h a lin e g e liyo r. İk in c is i: D o ğ a y a k a rş ı şid d e t. H e rk e s, d ü n y a d a b a rış ta n fila n sö z ed iyo r; a m a d ü n y a y ı k a tle ttiğ im iz g e r ç e ğ in i h e p gözardı e d iy o r, ik in c i p la n a itiyo ru z. D o ğ a y ı, a ğ a ç la rı, n e h ir le r i, o k y a n u s la rı, b a lık la rı, denizalt ın d a k i v a r lık la r ı k a t le d iy o r, y o k c d iy o n ız. H a v a y ı k ir le tiy o ru z ; n e re d e y s e h a v a y ı b ile so lu yam az h a le g e lm e d ik m i? B ö y le b ir d ü n y a d a b a rış ta n d e m v u r a n in s a n la r, h a n g i b a rış ta n sö z e d iyo rla r a c a b a? Ü ç ü n c iis ü : M o d e r n t e k n o lo ji, ş id d e tin, ta h a y y ü l b ile e d ile m e y e c e k b o y u tla rd a v e a la n la rd a u y g u la n m a s ın ı m ü m k ü n k ıld ı. T a r i h i n ö n c e k i d ö n e m le rin d e ç o k b ü y ü k ç a p lı iş g a lle rin v e y ık ım la r ın y a ş a n d ığ ın ı b iliy o ru z. Ö r n e ğ in ta rih te in s a n lığ ın t a n ık o ld u ğ u en b ü y ü k t a h r ib a tı g e rç e k le ş tire n M o ğ o lla r, 13. y ü z y ılın ilk y a r ıs ın d a İs la m d ü n y a s ın ın ö n e m li b ir k ıs m ın ı, B a t ı A s y a y ı b a ş ta n aşağı işg al e tm iş v e h e rk e s i k a t le t m iş le rd i. A m a M o ğ o lla r b ile, işgal e t t ik le r i y e rle rd e k i y u tla rd a s e y re ttiğ in i h e rk e s az ç o k b iliy o r. E k o n o m ik şid d e t n e d e n iy le d ü n y a n ü fu s u n u n b ü y ü k b ir b ö lü ğ ü n ü n g e rçe k te n o n u r k ır ıc ı ş a rtla rd a v a ro lm a, ölüm -kalım v e e n a z ın d a n in s a n c a ya ş a m a m ü c a d e le s i v e r d iğ i b ir d ü n y a d a, b i n le r in in b a rış ta n, s e v g id e n, ö z g ü rlü k le rd e n, şid d e te k a rş ı m ü c a d e le d e n sö z e tm e le ri b a n a h e m k o m ik, h e m d e a la y c ı, k ib ir li v e h a t ta in s a n o n u ru n u v e v a r lığ ın ı h iç e s a y ıc ı b ir y a k la ş ım o la ra k g ö rü n ü y o r. O yü z d e n b e n bu k iş ile r i, a k ım la r ı c id d iy e b ile a lm ıy o ru m. K a p la n : P e k i, sizin b u ra d a ö n e rd iğ in iz k ö k lü v e k a lıc ı b ir çö zü m y o lu v a r m ı? N asr: H e r ş e y d e n ö n c e b u ra d a k i ç e liş k iy i v e i k i yü z lü lü ğ ü g ö rm e m iz g e re k iy o r. B ira z ö n c e b u n o k ta y a d ik k a t ç e k m iş tim. B u r a d a k ö k lü, k a lıc ı v e uzun v a d e li çö zü m ö n e r ile r i ü z e rin d e k a fa y o ru lm a k. M e s e la sad e c e b a rışta n, se v g id e n, n e o ld u ğ u b ir tü rlü a ç ık la n a m a y a n v e t a n ım la n a m a y a n ö z g ü rlü k le rd e n sözetm ek, d o la y ıs ıy la şid d e t g e r ç e ğ in i in k a r e tm e k v e ş id d e ti t ü m ü y le o rta d a n k a ld ır m a k g ib i g e rçe k le ş tirilm e s i m ü m k ü n o lm a y a c a k ü to p ik v e ro m a n t ik b ir y a k la ş ım g e liş tir m e k y e rin e, ş id d e t g e r ç e ğ in i k a b u l e tm e k v e e n g e n iş a n la m ıy la ş id d e ti h a y a tım ız d a e n asg ari düzeye in d ir m e n in v e k o n t r o l a lt ın a a lm a n ın y o lla r ı, y ö n te m le ri ü z e rin d e k a fa y o rm a k g e re k iy o r. B u d a m e v c u t k a t e g o rik, h e r şeyi a to m iz e e d e n B a t ı l ı z ih in y a p ıs ın ın d ı ş ın d a, y e p y e n i d ü ş ü n m e b iç im le r i g e liş tir m e k le m ü m k ü n o la b ilir a n c a k. (...) o rm a n la rı, n e h ir le r i, d o ğ a y ı ta h r ip e tm e m iş le rd i. O y sa t e k n o lo jin in h a k im o ld u ğ u g ü n ü m ü z d e y a p ıla n ta h rib a t, ta h a y y ü l e d ile m e y e c e k k a d a r to ta l, k ü lli b ir t a h N o t : Bu konuşm anın ikinci bölüm ünü oluşturan an a gövdesi Um ran'ın K a sım sayısında yayım lanacak. 8 Üm ran - Ekim -200J

9 BUYUK SORU: NİÇİN? I M M A N U E L W A L L E R S T E I N T ü rkçesi: Suat Film er 1 1 E y lü l 2001 g ü n ü b ü tü n d ü n y a b ir in s a n lık tr a je d is in i, b ü y ü k b ir d r a m ı iz le d i; h e rk e s bu tr a je d i k a rş ıs ın d a d o n a k a ld ı. A B D d e d ö r t y o l c u u ç a ğ ı s a b a h ın e rk e n s a a tle rin d e k a ç ır ıld ı. K o r s a n la r h e r u ç a k ta 4-5 k iş iy d i. İç le r in d e n e n az-biri u ç ak k u lla n a b ile n e li b ıç a k lı k o rs a n la r (u ç a k la r h a v a la n d ık t a n k ıs a b ir sü re s o n ra ) u ç a k la r ı e le g e ç ird i; p ilo t la rı b e rta ra f e t t i (veya ö ld ü r d ü ), u ç a k la r ı in t ih a r s a l d ır ıla r ın a y ö n e lt t i. U ç a k la r d a n ü ç ü h e d e fle r in i v u r du: N e w Y o r k tâ k i D ü n y a T ic a r e t M e r k e z i n in ik i k u lesi ile W a s h i n g t o n d a k i P e n t a g o n. G e r e k d e p o la r ın d a k i y a k ıt m ik t a r ı, g e re k u ç a k la r ın b in a la r a h a n g i y ü k s e k lik te n ç a rp m a s ı g e re k tiğ i k o n u s u n d a k i t e k n ik b ilg ile r iy le k o r s a n la r ik i k u le y i b ü tü n ü y le y ık ıp P e n t a g o n d a d e v a s a b ir g e d ik a ç m a y ı b a ş a rd ıla r. Ş i m d ilik b ü y ü k b ir ih t im a lle d e n fazla ö lü v a r ( k im s e n in e lin d e h e n ü z k e s in b ir ra k a m y o k ); ç o k d a h a fazla s a yıd a d a y a r a lı v a r. A B D n in h a v a y o lla r ı ağ ı ile fin a n s k u r u m la n, e n a z ın d a n bu h a fta iç in, ta m a n la m ıy la d u rm u ş d u ru m d a ; b u g ü n e d e k eşi g ö r ü lm e m iş o ra n d a k ıs a v e o rta v a d e li ö lç e k te e k o n o m ik h a sar m e y d a n a g e ld i. B u s a ld ır ıy la ilg ili ilk v u r g u la n m a s ı g e r e k e n n o k t a, s a ld ı r ın ı n c ü r e t k â r lığ ı ile o la ğ a n ü s tü b a ş a rılı b ir s a ld ırı o lm a s ıd ır. B ir b ir le r in e id e o lo j i y le, ş e h i t lik a rz u s u y la b a ğ lı b ir grup in s a n, d ü n y a ö rg ü tü n ü k ıs k a n d ır a c a k b ir giz li e y le m g e rç e k le ş tird i. B u k iş ile r, A B D ye g irm e y i b a ş a rd ıla r; ü ç a y r ı h a v a a la n ın d a n h a n d iy s e a y n ı z a m a n d a h a v a la n a n, k ıt a la ra ra s ı b ir uçuş iç in h a z ır la n d ık la r ı iç in d e p o la r ın d a b o l m ik ta r d a y a k ıt b u lu n a n d ö r t u çağ a e lle r in d e b ı ç a k la r la b in m e y i b a ş a rd ıla r; u ç a k la r ı e le g e ç ir d ile r v e ü ç u ç a ğ ı p la n la d ık la r ı g ib i h e d e fle r in e u la ş tırd ıla r. C I A, F B I v e A m e r ik a n a s k e ri is tih b a ra tı y a d a b e n zer ö rg ü tle r, b u o la y ı ö n c e d e n h a b e r a la m a d ık la r ın d a n, u ç a k la r ı in t ih a r s a ld ırıs ı iç in k a ld ır a n k iş ile r i d u rd u r m a k k o n u s u n d a h iç b ir şey y a p a m a d ıla r. S o n u ç t a o r t a y a ç ık a n şey, te rö ris t s a ld ır ıla r o la ra k a d la n d ırd ığ ım ız e y le m le r in t a r ih in d e k i e n y ı k ı c ı s a l d ır ın ın g e rç e k le ş m e s i o ld u. D a h a ö n c e k i h iç b ir s a ld ı rı d e n fazla in s a n ın ö lü m ü n e n e d e n o lm a m ış tı. Y o ğ u n o la ra k a t ıfta b u lu n u ld u ğ u g ib i, b ir d e v le t in ask e r i g ü ç le r in in g e r ç e k le ş t ir d iğ i P e a r l H a r b o r s a ld ırıs ın d a b ile ç o k d a h a az s a y ıd a in s a n h a y a t ın ı y i t ir m iş ti. D a h a s ı, A B D to p r a k la r ın d a, İç S a v a ş k a n ( ) bu y a n a ilk kez b ö y le ş in e d e h ş e t v e r ic i b ir savaş y a ş a n ıy o rd u. A B D o z a m a n d a n b u y a n a ç o k s a y ıd a b ü y ü k s a va ş a g irm iş ti: İsp an - y o l- A m e r ik a n S a v a ş ı, B i r i n c i D ü n y a S a v a ş ı, İ k i n c i D ü n y a S a v a ş ı, K o r e, V ie t n a m - ( k ü ç ü k s a v a ş la rı d ışard a b ır a k a c a k o lu r s a k ); h e p s in d e d e g e r ç e k ç a rp ış m a la r, A m e r ik a n t o p r a k la r ın ın d ış ın d a d a k i b ir in c i s ı n ıf is tih b a ra t g e rçe k le ş m iş ti. S a ld ı r ı n ı n U m rem -E lü m

10 KÜRESEL SIKIYÖNETİM / BÜYÜK SORIJ: NİÇİN. N e w Y o r k ile W a s h i n g t o n s o k a k la rın d a g e ç m e s i bu s a ld ır ın ın A m e r ik a n halkı fwei-inde y a r a ttığ ı c n b ü y ü k s a rs ın tı o ld u. Ö y le y s e g e le lim b ü y ü k so ru ya: N e d e n? N e r e d e y s e h e rk e s s a ld ırıd a n U s a m e B i n L a d i n i s o ru m lu tu t u y o r. B u, ilk b a k ış ta a k la y a k ın b ir v a r s a y ım g ib i g ö rü n ü y o r, ç ü n k ü B i n L a d in, b u tü r e y le m le re g iriş e c e ğ i n e iliş k in n iy e t in i d a h a ö n c e a ç ık la m ış tı; h e r h a ld e y a k ın g e le c e k te A B D y e t k ilile r i d e b u v a r s a y ım ı k a n ıt la y a c a k ç e ş itli d e lille r o r t a y a k o y m a y a ç a lış a c a k lar. B i r a n iç in, s a ld ır ıy ı B i n L a d i n in g e r ç e k le ş tir d i ğ i id d ia s ın ın d o ğ ru o ld u ğ u n u k a b u l e d e lim. P e k i, B i n L a d in, A B D ye b ö y le s in e s illc e le y ic i v e o la ğ a n ü s tü b ir ş e k ild e s a ld ıra ra k n e e ld e e tm e y i u m m u ş o la b ilir k i? E lb e t t e k i, bu s a ld ın, B i n L a d i n in ( v e d iğ e r le r i n i n ) A B D n i n d ü n y a n ın d ö r t b ir k ö ş e s in d e k i, ö z e l lik le d e O r t a d o ğ u d a k i k ö t ü lü k le r i o la ra k k a b u l e t t i ği ş e y le re k a rş ı d u y u la n ö fk e ile h ı n c ın k a ç ın ılm a z b ir s o n u c u o la r a k g ib i g ö r ü le b ilir. B i n L a d in, b u tü r b ü y ü k ç a p lı b ir e y le m le A m e r ik a n y ö n e t im in i, O r t a d o ğ u y a veya İs la m d ü n y a s ın a y ö n e lik o la r a k iz le d iğ i p o lit ik a la r ı d e ğ iş tirm e s i g e r e k tiğ in e in a n d ır a b ile c e ğ in i d ü ş ü n m ü ş o la b ilir m i? B e n, B i n L a d i n in b u tü r b ir te p k i v e r m e y e k a lk ış a c a k k a d a r b ö n o ld u ğ u n a p e k ih t im a l v e r m iy o r u m, doğru su, B a ş k a n B u s h s a l d ır ıy ı b ir savaş e y le m i o la r a k k a b u l e t t iğ in i s ö y lü y o r. E ğ e r b u e y le m i y a p t ır a n B i n L a d in ise, s a n ırım, o d a b ö y le d ü ş ü n ü y o r o lm a lıd ır. O y s a sa v a ş la r, k a rş ı d a k in i, tu t u m d e ğ iş tirm e y e ik n a e tm e k iç in y a p ılm az, a k s in e, d ü ş m a n ın tu t u m veya d a v r a n ış la r ın ı değ iş d ı meye z o rla m a k ıç m y a p ılır. O h a ld e, k e n d im iz i B i n L a d i n in y e r in e k o y u p a k ıl y ü r ü t m e y e ç a lış a lım. E ğ e r b u işi B i n L a d in y a p tı v e y a y a p tır d ıy s a n e y i k a n ıt la m ış o ld u? K a n ıt la d ığ ı e n ö n e m li şey d ü n y a n ın te k sü p e r g ü c ü v e y e ry ü z ü n ü n e n g ü ç lü, e n k a rm a ş ık a s k e ri d o n a n ım ın a s a h ip d e v le t i o la n A B D n i n k e n d i y u r t t a ş la r ın ı b u s a ld ır ıd a n k o r u y a m a d ığ ın ı. Y i n e b u iş in a r k a s ın d a k i g ü c ü n g e r ç e k t e n B i n L a d in o ld u ğ u n u k a b u l e d e re k k o n u ş a c a k o lu rs a k, B i n L a d i n i n y a p m a k is te d iğ i şey, A B D n in k a ğ ıt t a n b ir k a p la n o ld u ğ u n u g ö s te rm e k ti. B u n u ilk ö n c e A m e r ik a n h a lk ın a, s o n ra d a d ü n y a d a k i h e rk e s e g ö sterm ek istedi. İm d i b u d u ru m B i n L a d in iç in o ld u ğ u g ib i A B D y ö n e t im i iç in d e a p a ç ık. K a r ş ılık d a b u ra d a n ile r i g e liy o r. B a ş k a n B u s h b u s a ld ırıy a ş id d e tle k a r ş ılık v e r e c e ğ in i s ö y lü y o r, A B D n i n h e m C u m h u r iy e t ç ile r e h e m d e D e m o k r a t la r a m e n s u p s iy a s i e lit le r i B a ş k a n B u s h u b u k o n u d a h iç te r e d d ü t g ö s te rm e d e n y u rts e v e r c e d e s t e k le y e c e k le r in i a ç ık la d ıla r. Ş i m d i d e, s a ld ır ıy a A B D y ö n e t im in in p e rs p e k tif in d e n b a k a r a k a k ıl y ü r ü t m e y e ç a lış a lım. A m e r ik a n y ö n e t im i b ö y le s in e b ü y ü k ç a p lı b ir s a ld ırı k a rş ıs ın d a n e /le r y a p a b ilir? E n k o la y iş, b u s a ld ır ın ın k ın a n m a s ı v e y a p ıla c a k b ir k a rş ı s a ld ır ın ın m e ş ru la ş tırılm a s ı iç in d ip lo m a t ik d e s te k s a ğ la m a k o la c a k t ır. D ış iş le r i B a k a n ı P o w e ll d a b u n u y a p a c a ğ ın ı a ç ık la d ı. B u y a k la ş ım ın k a r ş ılığ ı d a 10 Ü m r a n - E k i m

11 HÜYÜK SORU: NİÇİN; / WALLERSTEIN y a v a ş y a v a ş a lın m a y a b a ş la n d ı: P o w e ll, N A T O a n la ş m a s ın ın 5. m a d d e s in in, A B D 'y e k arşı b ir a s k e ri s a ld ırı y a p ılm a s ı d u ru m u n d a ( A m e r i k a n y ö n e t im i, b u n u, a s k e ri b ir s a ld ırı o la ra k k a b u l e d iy o r ) b ü tü n N A T O ü ye si ü lk e le r in, A B D n in ta le p e tm e s i h a l i n d e, m is ille m e iç in a s k e ri d e s te k v e r m e le r i g e r e k t ir d i ğ in i s ö y le d i. D ü n y a d a k i h ü k ü m e t le r in h e p s i ( k i, b u n la r a ra s ın d a A fg a n is t a n ile K u z e y K o r e h ü k ü m e t le r i d e v a r ) s a ld ırıy ı k ın a d ıla r. S a ld ı r ı y ı k ın a m a y a n te k ü lk e Ir a k o ld u. A r a p v e İs la m ü lk e le r in d e h a lk ın g ö rü ş ü n ü n a y n ı ö lç ü d e A B D y i d e s te k le m e d iğ i d o ğ ru ; a n c a k A B D b u g e rçe ğ i d ik k a te a lm a y a c a k v e göz a r d ı e d e c e k tir. A B D n in bu d ip lo m a t ik d e ste ğ i e ld e e tm e s i, a r d ın d a n d a b ü y ü k b ir ih t im a lle b ir B M k a ra rı ç ık a r t m a sı, B i n L a d i n in k o rk u d a n ö d ü n ü p a t la t m a y a c a k t ır h e r h a ld e. D a h a s ı y a ln ız c a d ip lo m a t ik d e s te k, A m e r i k a n h a lk ın ı d a t a t m in e tm e y e y e t m e y e c e k tir. Ç ü n k ü A m e r ik a n h a lk ı d a h a fa z la s ın ı ta le p e d e c e k tir. D a h a fa z la s ın ı ta le p e t m e k d e m e k, k a ç ın ılm a z o la r a k şu v e y a bu ş e k ild e b ir a s k e ri h a r e k a t d e m e k tir. İ y i de n a s ıl b ir a s k e ri h a r e k a t o la b ilir k i b u? A B D H a v a K u v v e t le r i k im i y a d a n e r e y i b o m b a la y a c a k? S a l d ı r ı y ı g e r ç e k le ş tire n k iş i, e ğ e r B i n L a d i n se, d e lille r le i l g ili b ilg iy e b a ğ lı o la ra k, a n c a k ik i m u h t e m e l h e d e f te n s ö z e d ile b ilir: A fg a n is t a n v e Ira k. P e k i, b u tü r b ir a s k e ri h a r e k a t n e k a d a r zarar v e r e c e k? N e r e d e y s e y a rı y a r ıy a y ık ılm ış o la n A f g a n is t a n a s a ld ır ılm a s ın ın b ir a n la m ı o lm a y a c a k. D a h a s ı, A B D p e k ç o k n e d e n d e n ö tü rü, m e s e la c a n k a y b ı v e r m e m e k iç in Ir a k ı b o m b a la m a k k o n u s u n d a ç e k in c e li h a r e k e t e d iy o r. A B D, h e r n e s u re tle o lu rs a o ls u n b ir y e r le r i b o m b a la y a c a k g ib i g ö z ü k ü yo r. P e k i bu A m e r ik a n h a lk ı ile d ü n y a n ın g eri k a la n k ıs m ın ı, A B D n i n s a ld ıııla m a - y a c a k k a d a r d e v a s a b ir g ü ç v e ü lk e o ld u ğ u n a in a n d ır m a y a y e te c e k m i? B e n b u n d a n p e k e m in d e ğ ilim, a ç ık ç a s ı. İş in a s lın a b a k ılırs a, A B D n in y a p a b ile c e ğ i p e k b ir şey d e y o k. C I A, y ılla r d ır C a s t r o y u ö ld ü r m e y e ç a lış t ı, a m a C a s t r o h a la d im d ik a y a k ta. Y i n e A B D k a ç y ıld ır B i n L a d i n in p e ş in d e ; a m a B i n L a d i n de h a la y a ş ıy o r v e s a k la n ıy o r. B e lk i b ir g ü n A B D a ja n la r ı B i n L a d i n i ö ld ü r e b ilir le r, a m a bu d u ru m d a şu a n y a p ılm a s ı p la n la n a n h a r e k a t ın ta v s a m a s ı sö z konusu o la b ilir. H e r n e s u re tle o lu rs a o ls u n şu a n y a p ılm a s ı ta s a r la n a n a s k e ri h a r e k a t, p e k ç o k k iş iy e b ü y ü k b ir d o y u m d a s a ğ la y a b ilir. A m a s o ru n y in e o ld u ğ u g ib i k a la c a k v e ç ö z ü m le n m iş o lm a y a c a k tır. A ç ı k t ı r k ı, g e riy e y a p ıla c a k t e k şey k a lıy o r : S iy a s i y o lla r a b a ş v u rm a k. İy i d e h a n g i siyasi y o lla r a b a ş v u r u la c a k? İş te bu n o k ta y a g e lin c e, A B D iç in d e k i (y a d a tü m B a tı- y a n lıs ı d ü n y a d a k i) f i k ir b ir liğ i y o k o lu y o r. Ş a h in le r b u n u n Ş a r o n u n (d o la y ıs ıy la b u g ü n k ü İs r a il y ö n e t im in in ) h a k lılığ ın ın k a n ıt la n d ığ ın ı s ö y lü y o rla r: O n l a ı m h e p si te rö ris t, o n la r a k a rş ı y a p ıla c a k tek şey d e c a n la r ın a o k u m a k. B u y o l, b u g ü n e k a d a r Ş a r o n u n p e k iş in e y a r a m a d ı. G e o r g e W. B u s h u n iş in e n iy e y a r a s ın k i? K a ld ı k i, B u s h A m e r ik a n h a l k ı n ın b u n u n b e d e lin i ö d e m e s in i s a ğ la y a b ile c e k m i? B u tü r ş a h in c e y a k la ş ım la r h iç d e u cu z a p a t la m ıy o r. Ö t e y a n d a n g ü v e r c in le r d e b u iş in m ü z a k e re le r y o lu y la h a lle d ile b ile c e ğ i id d ia s ın ı te la ffu z e tm e k te z o r la n ı y o rla r. K im in le, h a n g i a m a c ı g ö z e te re k m ü z a k e re y e o tu ra c a k s ın ız? B e lk i de o lu p b it e n le r in ö z e ti şu: B a s ın d a a d la n d ı- rıld ığ ı g ib i, b u s a va ş, n e k a z a n ıla b ile c e k, n e de kay- b e d ile b ile c e k b ir savaş o la c a k. S ü r g it d e v a m e d e c e k b ir savaş o la c a k bu. B u g ü n A m e r ik a n h a lk ı, t a r ih in d e b e lk i d e ilk kez k iş ise l g ü v e n liğ in in b ö y le s in e s a r s ılm a s ın a, y o k o lm a s ın a n e d e n o la n g e rç e k b ir d u r u m la k arşı k a rş ıy a. O y s a b u, d ü n y a n ın p e k ç o k y e rin d e z a te n h e r z a m a n y a ş a n a n b ir d u ru m d u. D ü n y a s is t e m in d e k i b u k ao s s a r s ın t ıla r ın ın g e ris in d e s a k lı d u r a n te m e l so ru n, u y g a rlık la b a r b a r lığ ın k a rş ı k a rş ı ya g e lm e s i d e ğ il. E n a z ın d a n, t a r a fla r ın h e p s in in, k e n d ile r in in u yg a r, ö t e k i n in ise b a rb a r o ld u ğ u n u d ü ş ü n d ü ğ ü n ü a n la m a m ız g e re k iy o r. O lu p b it e n le r in g e ris in d e y a t a n a s ıl s o ru n, d ü n y a s is te m in d e k i b u n a lım ile n a s ıl b ir y e n i d ü n y a s is te m i k u rm a k is te d iğ i m iz k o n u s u n d a y a ş a n a n s a v a ş tır.* D o la y ıs ıy la b u ra d a sö z konusu o la n A m e r ik a lıla r la A f g a n la r, M ü s lü m a n - la r y a d a d iğ e rle ri a ra s ın d a k i b ir y a rış d e ğ il. B u r a d a k i a s ıl m ü c a d e le, g e r ç e k le ş tirm e k is te d iğ im iz fa r k lı d ü n ya ta s a v v u r la r ı a ra s ın d a k i m ü c a d e le d ir. 11 E y lü l in, p e k ç o k k iş in in s ö y le d iğ in in a k s in e, uzun b ir sü re d e v a m e d e c e k, g e z e g e n im iz d e k i p e k ç o k in s a n iç in k a r a n lık b ir d ö n e m o la c a k u z u n b ir m ü c a d e le n in k ü ç ü k b ir e p iz o tu n u ( b ö lü m ü n ü ) te ş k il e tt iğ i z a m a n la d a h a iy i g ö rü le c e k. Diinya-sistcm inin neden bir bunalım içinde olduğuna dair görüşlerimi Utopistics, or Historical Choices for the 21st Century (N e w York: N e w Press, 1998) başlıklı kitabımda ayrıntılı olarak ortaya koydum. Ü m ran-ekim

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR

GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR GENÇLER ÜRETİYOR SANAYİ GELİŞİYOR Bu proje, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ve raporu Sn. Dr. Özgür Dirim Özkan ve Sn. Oğuzhan

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm

Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm T ü r k iy e V. T a rım E k o n o m is i K o n g re s i 18-20 E y lü l 2 0 0 2 E rz u ru m Dünya da ve Türkiye'de Kırsal Turizm I. Uiilcnt C;URBtZ A.Orkuıı EROL Orhan VAVLZ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k,

RAMAZAN MEYDAN OKUYOR 28 AÇIKOTURUM. R a m a z a n Ö r n e k B i r M o d e l S u n u y o r. K a t ıla n la r : M e h m e t A k i f A k, ümran j g g düşünce kültür sivasei Sahibi Üm ran Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına Abdullah Yıldız Yayın Danışmanı Yusuf Kaplan Yazı İşleri M üdürü Veli Kahraman Yayın K urulu Uğur Altım,

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-26320 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BEACS1FR* Sayı :83768245/300/ Konu :Felsefe Yaz Okulu FELSEFE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Fakültemiz

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı : MEMURSEN TOKİ İMAM HATİP ORTAOKULU SONDAJ YAPIM İŞİ Poz No 1 1.7/002 S ıra No: 1 T an ım ı T E K A S K I T E R T İB A T I : 2 6 6 8 0 0 B irim i: T K T ü rkiye E le ktrik D a ğıtım A.Ş. (1.Bölge) (TE1) a) M a lz e m e : Ş a rtn a m e s in e, s ta n d a

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a

Detaylı

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği)

Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Gıda Maddeleri Üretimi ve Tüketiminde Denetim Hizmetleri Etkinliğinin Değerlendirilmesi (Tokat İli Örneği) A. Ahmet YÜCER Tokat Tarım tl Müdürlüğü.Tokat,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM

YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r L YURTTAŞLIK VE EĞİTİM r TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YURTTAŞLIK ve EĞİTİM T Ü R K E Ğ İT İM D E R N E Ğ İ X X. E Ğ İT İM T O P L A N T I S I 21-2 2 K A S IM 1 9 S 6 ISBN 975-7583-15-4 f 3Ü ZELİŞ O

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği

Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Tü rkiye V. Tarım ko nom isi Kongresi 18-20 y lü l 2002 rzurum Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği Aygül FA/LIOĞLÜ C ıa T Gölge K a lkın m a İdaresi Başkanlığı, W illy Grandi Sok N o.5 Çankaya/

Detaylı

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık

Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık Tü rkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Tarımsal Yayımda Yeni Yaklaşımlar ve Tarımsal Danışmanlık İ.Bülent GÜRBÜZ A. Orkun EROL Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Iarım Ekonomisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

mîhaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi r^oer - ansı Yavın Organı > YıkJa Oırnez yayımlanır.

mîhaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi r^oer - ansı Yavın Organı > YıkJa Oırnez yayımlanır. mîhaber M armara Üniversitesi İletişim Fakültesi Haber Ajansı A ğustos 2001 www.iletisim.marun.eclu.tr/mihaber trafo altına kurulu yaşamlar Bizans ın son dermen Marmara üniversitesi İletişim Fakültesi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I İm ar ve Ş ehircilik D airesi Başl<aniığı B A Ş K A N L IK M A K A M IN A

T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I İm ar ve Ş ehircilik D airesi Başl<aniığı B A Ş K A N L IK M A K A M IN A Antalya BûyOkşetur BeİeKliyesi Planlama Ş ul» Müöurloğu Sayr 90852262-301 03-E 273^ Tarih. 04.10.2017 Dosya Numargsi' 20i7-îT930l T.C. A N T A L Y A B Ü Y Ü K Ş E H İR B E L E D İY E B A Ş K A N L IĞ I

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 26 A ralık 2008 C U M A Resm î G azete S ayı : 27092 (M ü kerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orm an Bakanlığından: TEHLİKELİ M ADDELER VE M ÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1

MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 MACARİSTAN DA LİSANS DÜZEYİNDE VE MEZUNİYET SONRASI ORMANCILIK EĞİTİMİ1 B erene B E L D İ2 G İR İŞ B ü tü n d ü n y ad a son y ıllard a genel an lam d a b ir eğitim refo rm u n u n g erçek leştirilm esi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

HEMOVİGİLANS. Dr. Hüsnü ALTUNAY

HEMOVİGİLANS. Dr. Hüsnü ALTUNAY HEMOVİGİLANS Dr. Hüsnü ALTUNAY TANIM Hemovijilans, kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I.OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI....4 A. Bütçe

Detaylı

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ 1 Kablolu İnternet Bağlantısı Resmi Yazıyla 10 Gün 2 Kablosuz İnternet Bağlantısı Sözlü Başvuru 5 Dakika 3 Web Sayfası Güncelleme/İlan /Duyuru Resmi Yazı

Detaylı

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği

Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Türkiye Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hal Sisteminin Değerlendirilmesi: Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Örneği Serpil

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Mantolama Sistemleri. Ü rü n ve Fiyat Listesi K atalogu

Mantolama Sistemleri. Ü rü n ve Fiyat Listesi K atalogu Ü rü n ve K atalogu 2016 16 DNS İZOSET KARBONLU MANTOLAMA PAKET SİSTEM İZOSET EPS Karbonlu Paket Liste Fiyatı Birim Br/m2 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm İzoset Yalıtım Levhası Karbonlu 16 kg/m3 240,00 TL

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Kurum :. Adı : YARGITAY Ay: Yılı : Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI..,

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri

Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Erzurum Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Ekolojik Tarım ve Danışmanlık Hizmetleri Orhan ÖZÇATALBAŞ A k d e n iz Ü n iv e r s it e s i Z

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219

~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz I ütüphanesi. Ver: 2011-4478. Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 ~^ntnphak o:n çı-^.fcnıt/.maz "I ütüphanesi Ver: 2011-4478 Yd: rat. Kısım: Kopya; u.no: 201500219 rr t r u ^ v .. Z f ~ / f é - T \fsjl. U. 6 j r ^ 9 ^ s T A ^ i _ r İui-K. 'Z t**ol. ^.A u -fil ^ 9h^ -?^W

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA.

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA. / T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü «f' # ^ ^ s EXP02016 ANTALYA Sayı ; 90852262-301.03- Konu: Muratpaşa, Güzeloba 6927 ada 15 parsel

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi

Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi T Ü R K İY E VII. TARIM EKONOM İSİ KONGRESİ A N TALYA. % Türkiye Et Fiyatlarındaki Değişimin Avrupa Birliği İle Mukayeseli Analizi Fahri YAVUZ1 fyavuz@ atauni edu.tr Atilla KESKİN' akeskin@atauni.edu.tr

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

ADAK. " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır.

ADAK.  A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır. ADAK 4042- Eb û H u r eyr e r ad iyallah u an h ' d an : ( A llah R esû lü sallallah u aleyh i ve sellem b u yu rd u : ) " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g

Detaylı

103 laboratuvarürünleri. H O R T U M L A R - k a u ç u k

103 laboratuvarürünleri. H O R T U M L A R - k a u ç u k 2016 HORTUMLAR 103 laboratuvarürünleri H O R T U M L A R - k a u ç u k > Uluslararası standartlara uygun olarak 45A sertlik derecesinde en iyi kalite saf, esnek ve doğal kauçuktan üretilirler. > -25 C

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI KLAVUZU

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI KLAVUZU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ SGK PRİM BORÇ SORGULAMASI KLAVUZU İlçenizde bulunan Özel Motorlu Taşıt ve Sürücü Kurslarının sigorta prim borç sorgulamalarının yapılabilmesi için gereken işlemler ve izlenecek

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir.

amaçlı olarakta sürekli! olarak ğüncellenmektedir. Bu amaçla Facebook Kurumsal Sayfamıza ana sitemizden daha hızlı ulaşabilir. WEB SİTELERİ www.kabala.info.tr Bnei Baruch Kabala Eğitim Merkezinin 2004 yılından beri Türkçe olarak yayında olan ana sitesidir. Kabala hakkında temel makalelerin ve bir çok çalışma metinlerinin bulunduğu

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

SEMPOZYUMU SYMPOSIUM

SEMPOZYUMU SYMPOSIUM ! IV L r A ' XV. % S ULUSLARARASI ANTALYA DEĞERLER EĞİTİMİ s ANTALYA VALUES EDUCATION SEMPOZYUMU SYMPOSIUM SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTABI SYMPOSIUM FULL TEXT BOOK 28-29 Mayıs / 28-29 May 2013 ULUSLARARASI ANTALYA

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Y Ö N E T M E L İ K. ç ) K a n u n : 2 0 / 6 / t a r i h l i v e s a y ı l ı İş Sağ l ı ğ ı v e G ü v e n l i ğ i K a n u n u n u,

Y Ö N E T M E L İ K. ç ) K a n u n : 2 0 / 6 / t a r i h l i v e s a y ı l ı İş Sağ l ı ğ ı v e G ü v e n l i ğ i K a n u n u n u, 5 E k i m 2 0 1 3 C U M A R T E S İ R e s m î G a z e t e S a y ı : 2 8 7 8 6 Y Ö N E T M E L İ K Ç alışm a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n l ı ğ ı n d a n : Y A P I İŞLERİ N D E İŞ SA Ğ LIĞ

Detaylı

Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan

Bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan B A Ğ IM L IL IK U z m. D r.a s l ıe n e z D a rç ın K a n u n i S u lta n S ü le y m a n E ğitim v e A ra şt ırm a H a s ta n e s i E k im,2 0 1 5 B a ğım lıı l k N e d ir? Bir maddenin belirgin bir etkiyi

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Ercan Türkan DPT -YPKD Genel Müdürlüü Finansman Dairesi Bakanlıı Planlama Uzmanı ODTÜ ktisat Bölümü 12 Kasım 1997 Alternatif Kamu Açıı Tanımları Kamu Kesimi

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ERTUĞRUL UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ

ERTUĞRUL UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ ERTUĞRUL UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU PLAN HÜKÜMLERİ A. GENEL HÜKÜMLER A. Yapılacak her türlü binada "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır. A. Yürürlükteki

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

G E OME T R İK B OY UT L AN DIRMA V E T OL E RAN S L AN DIRMA (G B &T ) V E F ON K S İY ON K ON T ROL T AS ARIMI AL AN L ARIN DA N E Y AP IY ORUZ,

G E OME T R İK B OY UT L AN DIRMA V E T OL E RAN S L AN DIRMA (G B &T ) V E F ON K S İY ON K ON T ROL T AS ARIMI AL AN L ARIN DA N E Y AP IY ORUZ, G E OME T R İK B OY UT L AN DIRMA V E T OL E RAN S L AN DIRMA (G B &T ) V E F ON K S İY ON K ON T ROL MAS T ARI T AS ARIMI AL AN L ARIN DA N E Y AP IY ORUZ, S İZİN İÇ İN N E Y AP AB İL İRİZ? Hazırlay an:

Detaylı

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ

2016 TARTIM ÜRÜNLERİ 206 TARTIM ÜRÜNLERİ laboratuvarürünleri S A A T C A M L A R I - c a m > DİN 234 standartlarına uygun borosilikat 3.3 camdan üretilir. Değişik malzemelerin ve kim yasalların tartım ı için idealdirler. no

Detaylı