ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 629 ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF STUDENT-TEACHERS VALUE PREFERENCES WITH EPISTEMOLOGICAL BELIEFS Fatih BAŞÇİFTÇİ, Nezihe GÜLEÇ, Türkan AKDOĞAN, Zehra KOÇ Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Selçuklu/KONYA Özet Bu araştırmada, öğretmen adaylarının değer tercihleri ile epistemolojik inançları incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının, cinsiyet, yaş, sınıf, öğrenim türü, fakülte, bölüm, nerede kaldığı, mezun olduğu okul türü ve gelir düzeyi değişkenlerine göre değer tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, Eğitim Öğretim yılında, Konya ili Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise, bu fakültelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan toplam 768 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada demografik değişkenlerin toplanmasına yönelik kişisel bilgi formu, SDÖ ve Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için bağımsız grup t testi, korelasyon, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), post-hoc Scheffe testi kullanılmış olup n anlamlılığı 0.05 ve 0.01 düzeyinde test edilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayarda SPPS for Windows ver yardımıyla istatistiksel teknikler kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmen adaylarının değer tercihleri ile epistemolojik inançları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Öğretmen adaylarının değer tercihlerinin yaş ve mezun olduğu okul türüne göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Değer Tercihleri, Epistemolojik İnanç, Öğretmen Adayları, Eğitim, Teknik Eğitim Abstract In this research, student-teachers value preferences with epistemological beliefs have been treied to be investigated. In addition it has been tried to determined Whether the value preferences of the student-teachers change according to variations of sex, age, class, kind of education, faculty, department, live where, kind of graduate from high school and earnings level. The space of the research is composed of students who attend in Konya, in Selcuk University Technical Education Faculty, Vocational Education Faculty and Ahmet Kelesoglu Education Faculty in Educational year. 768 students have been investigated from departments of faculties in this research. In this research personal informations form directed at the collection of demographic variables, Schwartz Value Servey and Epistemological Belief Scale have been utilized. To analyse the data,indepentent Samples t-test, ANOVA, post-hoc Scheffe test, were used and expressiveness of results was tested through the levels of 0.05, The data collected were interpreted and analysed by using statistical techniques with the help of SPSS for windows ver: As a result of analysis it was found out that there were mainingful differences between the student-teachers value preferences and epistemological beliefs. It has been determined, the student

2 630 teachers value preferences change according to age and kind of graduate from high school. Keywords: Value Prefences, Epistemological Belief, Student Teacher, Education, Technical Education GİRİŞ 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken farklılaşan değerlerle beraber, ülkemizin eğitim-öğretim açısından içinde bulunduğu duruma değinen Oktay (2001); yeni yüzyılın küreselleşme, çok dillilik ve kültürlülük, yaşam boyu eğitim, çok kanallı eğitim, koşullandırma, öğrenme merkezli eğitim değerleri ışığında sistem, içerik ve yöntemler açısından eğitimimizin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Oktay 2001). Öğretmen eğitiminde günün gereklerini karşılayacak reformların yapılması için, öğretmenlerin eğitim-öğretim anlayışlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi ve bu faktörlerin onların eğitim durumlarındaki etkilerinin ortaya konulması oldukça önemlidir. Epistemoloji (bilgi ve öğrenmenin doğası) ve bilimin doğasına ilişkin öğretmen inanışlarının öğretim faaliyetlerini etkileyen önemli bir faktör olduğu Doyle, 1990; Lederman 1992; Tsai, 2002 gibi birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur (Akt: Kaplan, 2006). Epistemoloji Yunanca epistemoloji (bilgi) ve logos (bilim, açıklama, kuram) sözcüklerinin birleşmesinden oluşan, felsefenin bilgi sorununu ele alan; bilginin doğasını, yapısını, kaynağını, kökenini, değerini, ölçütlerini, geçerliliğini, sınırlarını inceleyen felsefe alanı olarak tanımlanabilir (Pears, 2004; Denkel, 2003; Çüçen, 2001; Yazıcı, 1999 dan Akt: Kaplan, 2006). Schommer, epistemolojik inançların tek bir boyuta indirgenemeyecek kadar karmaşık olduğunu, değişik seviyelerde geliştiğini ve birbirleriyle tutarlı bir ilişkiye sahip olduğunu ileri sürmekte ve epistemolojik inançları; Bilginin Yapısı, Bilginin Kesinliği, Bilginin Kaynağı, Bilgiyi Edinme Hızı ve Bilgi Edinme Hızını Denetleme olmak üzere kısmen bağımsız bir şekilde düşünülmesi gereken beş boyuttan oluşmaktadır, şeklinde açıklamaktadır (Yılmaz, 2007). Eğitim aynı zamanda gelecek kuşaklara değer aktarımının yapıldığı bir süreçtir. Bu süreç içerisinde öğretmenlerin sahip oldukları değerler öğrencileri etkileyecektir. Bu varsayımdan yola çıkarak öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sahip oldukları değerler önem kazanmaktadır (Aktay, 2008). AMAÇ Bu çalışmamızdaki temel amaç öğretmen adaylarının değer tercihleri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Öğretmen adaylarının, cinsiyet, yaş, sınıf, öğrenim türü, fakülte, nerede kaldığı, mezun olduğu okul türü ve gelir düzeyi değişkenlerine göre değer tercihlerinin farklılaşma gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. YÖNTEM Araştırma Modeli Bu araştırma veri bağlamında nicel bir paradigmaya sahiptir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırma, Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) ve Schwartz Değerler Ölçeği ne (SDÖ) dayanan veriler üzerinde yürütülmüştür. Çalışma Evreni ve Grubu Araştırmanın çalışma evreni Eğitim Öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Mesleki Eğitim Fakültesi ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu ise, bu fakültelerin çeşitli bölümlerinde öğrenim görmekte olan 273 kız, 494 ü de erkek olmak üzere toplam 767 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma grubu belirtilen fakültelerde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları arasından tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veri Toplama Araçları Bu araştırmada gerekli bilgileri toplamak amacıyla, Kişisel Bilgi Formu, EİÖ ve SDÖ kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ankette öğretmen adaylarının cinsiyet, yaş, sınıf ve öğrenim durumu, fakülte, nerede kaldığı, mezun olduğu okul türü, gelir düzeyi durumlarını belirten çoktan seçmeli toplam 7 soru yer almaktadır. Araştırmada, öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarını ölçmek amacıyla Schommer (1990) tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Büyüköztürk (2002)

3 631 tarafından Türk Üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirliği saptanan Epistomolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) ve Schwartz H. Shalom tarafından geliştirilen Schwartz Value Servey (SVS)/Schwartz Değerler Ölçeği (SDÖ) ölçeği kullanılmıştır. Verilerin Analizi (İstatistiksel Teknikler) Araştırmada, istatistiksel teknik olarak t testi, yüzdelik frekans, korelasyon ve varyans analizi (Anova), Schefe Testi ve Tukey Testi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve sınıf düzeylerine göre epistemolojik inançlarındaki farklılaşma durumu t testi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının kaldığı yer ve gelir düzeyine göre epistemolojik inançlardaki farklılaşma durumu ise f testi (Anova) ile test edilmiştir. İstatistiksel analizler bilgisayar ortamında SPSS 16.0 programıyla yapılmıştır. BULGULAR Bu bölümde öğretmen adaylarına uygulanan SDÖ ile EİÖ nden elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizler sunulmuştur. Tablo 1. Cinsiyet değişkenine göre değer yargılarına yönelik puanlara ait t testi Cinsiyet n X Ss t Hazcılık Erkek Kız Evrensellik Erkek Kız Yardımseverlik Erkek Kız Uyum Erkek Kız Yetenek Erkek Kız Çaba Erkek Kız Tablo 1 incelendiğinde değer yargılarına ait hazcılık alt boyutunda kız öğrencilerin ortalamalarının X =16.13, erkek öğrencilerin ortalamalarının ise X =16.71 olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin (t=2.203, p<0.05) 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği görülmektedir. Anlamlı fark erkek öğrenciler lehinedir. Evrensellik alt boyutunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin (t=-3.568, p<0.05) 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği ve anlamlı farkın kız öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Yardımseverlik alt boyutunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin (t=-4.246, p<0.05) 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği ve anlamlı farkın kız öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Uyum alt boyutunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin (t=-4.000, p<0.05) 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği ve anlamlı farkın kız öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Yetenek alt boyutunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin (t=4.512, p<0.05) 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği ve anlamlı farkın erkek öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Çaba alt boyutunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin (t=2.732, p<0.05) 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği ve anlamlı farkın erkek öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Tablo 2. SDÖ göre uyum boyutunun yaş değişkenine göre Anova testi Gruplar arası Gruplar içi Toplam

4 632 Tablo 3. SDÖ göre uyum boyutunun yaş değişkenine göre Scheffe testi Yaş Yaş Anlamlı Fark Std. Hatası Sig. 20 yaş altı 26 üstü (*) Tablo 2 ve Tablo 3 incelendiğinde Anova tablosundan (Tablo 2) yaşın uyuma etki ettiği görülmüştür. Dolayısıyla, grupların yaşları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=3.62, p<0.027). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tablo 3 de Scheffe testi görülmektedir. Bu testin sonucunda, 20 yaş altı (N=258) ile 26 yaş üstü (N=35) arasında 20 yaş altı lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Tablo 4. SDÖ göre uyum boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Anova testi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Tablo 5. SDÖ göre uyum boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Scheffe testi Mezun Olunan Okul Türü Mezun Olunan Okul Türü Anlamlı Fark Std. Hatası Sig. Düz lise (*) Fen lisesi Meslek lisesi (*) Anadolu lisesi (*) Tablo 4 ve Tablo 5 incelendiğinde Anova tablosundan (Tablo 4) mezun olunan okul türünün uyuma etki ettiği görülmüştür. Dolayısıyla, grupların mezun olunan okul türleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=7.080, p<0.000). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tablo 5 de Scheffe testi görülmektedir. Bu testin sonucunda, Düz lise (N=149) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Düz lise lehine; Meslek lisesi (N=493) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Meslek lisesi lehine; Anadolu Lisesi (N=107) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Anadolu lisesi lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Tablo 6. SDÖ göre evrensellik boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Anova testi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Tablo 7. SDÖ göre evrensellik boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Scheffe testi Mezun Olunan Okul Türü Mezun Olunan Anlamlı Std. Okul Türü Fark Hatası Sig. Düz lise (*) Fen lisesi Meslek lisesi (*) Anadolu lisesi (*) Tablo 6 ve Tablo 7 incelendiğinde Anova tablosundan (Tablo 6) mezun olunan okul türünün evrenselliğe etki ettiği görülmüştür. Dolayısıyla, grupların mezun olunan okul türleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=5.466, p<0.001). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu

5 633 belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tablo 7 de Scheffe testi görülmektedir. Bu testin sonucunda, Düz lise (N=149) ile Fen lisesi (N=18) arasında Düz lise lehine; Meslek Lisesi (N=493) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Meslek Lisesi lehine; Anadolu Lisesi (N=107) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Anadolu Lisesi lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Tablo 8. SDÖ göre yardımseverlik boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Anova testi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Tablo 9. SDÖ göre yardımseverlik boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Scheffe testi Mezun Olunan Anlamlı Mezun Olunan Okul Türü Std. Hatası Sig. Okul Türü Fark Meslek lisesi (*) Düz lise Fen lisesi (*) Tablo 8 ve Tablo 9 incelendiğinde Anova tablosundan (Tablo 8) mezun olunan okul türünün yardımseverliğe etki ettiği görülmüştür. Dolayısıyla, grupların mezun olunan okul türleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=4.503, p<0.004). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tablo 9 da Scheffe testi görülmektedir. Bu testin sonucunda, Düz lise (N=149) ile Meslek lisesi (N=493) arasında Düz lise lehine; Düz Lise (N=149) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Düz Lise lehine; anlamlı farklılıklar görülmüştür. Tablo 10. SDÖ göre geleneksellik boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Anova testi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Tablo 11. SDÖ göre geleneksellik boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Scheffe testi Mezun Olunan Anlamlı Mezun Olunan Okul Türü Std. Hatası Sig. Okul Türü Fark Düz lise (*) Fen lisesi Meslek lisesi (*) Anadolu lisesi (*) Tablo 10 ve Tablo 11 incelendiğinde Anova tablosundan (Tablo 10) mezun olunan okul türünün gelenekselliğe etki ettiği görülmüştür. Dolayısıyla, grupların mezun olunan okul türleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=4.047, p<0.007). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tablo 11 de Scheffe testi görülmektedir. Bu testin sonucunda, Düz lise (N=149) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Düz lise lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür.

6 634 Tablo 12. SDÖ göre güvenlik boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Anova testi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Tablo 13. SDÖ göre güvenlik boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Scheffe testi Mezun Olunan Anlamlı Mezun Olunan Okul Türü Std. Hatası Sig. Okul Türü Fark Düz lise (*) Fen lisesi Meslek lisesi (*) Anadolu lisesi (*) Tablo 12 ve Tablo 13 incelendiğinde Anova tablosundan (Tablo12) mezun olunan okul türünün güvenliğe etki ettiği görülmüştür. Dolayısıyla, grupların mezun olunan okul türleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=5.421, p<0.001). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tablo 13 de Scheffe testi görülmektedir. Bu testin sonucunda: Düz lise (N=149) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Düz lise lehine; Meslek lisesi (N=493) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Meslek lisesi lehine; Anadolu Lisesi (N=107) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Anadolu lisesi lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Tablo 14. Cinsiyet değişkenine göre EİÖ alt boyutlarına ait puanların t testi Cinsiyet n X Ss t Öğrenmenin Çabaya Bağlı Erkek Olduğuna Dair İnanç Kız Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Erkek Olduğuna Dair İnanç Kız Tek Bir Doğrunun Var Erkek Olduğuna Dair İnanç Kız Tablo 14 incelendiğinde öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna dair inanç alt boyutunda kız öğrencilerin ortalamalarının X =61.99, erkek öğrencilerin ortalamalarının ise X =63.65 olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin (t=2.610, p<0.05) 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği görülmektedir. Anlamlı fark erkek öğrenciler lehinedir. Öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna dair inanç alt boyutunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin (t=-2.989, p<0.05) 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği ve anlamlı farkın kız öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Tek bir doğrunun var olduğuna dair inanç alt boyutunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla hesaplanan t değerinin (t=0.046, p<0.05) 0.05 düzeyinde anlamlı bir farkı ifade ettiği ve anlamlı farkın erkek öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Tablo 15. EİÖ göre öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç boyutunun yaş değişkenine göre Anova testi Gruplar arası Gruplar içi Toplam

7 635 Tablo 16. EİÖ göre öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç boyutunun yaş değişkenine göre Tukey testi Yaş Yaş Anlamlı Fark Std. Hatası Sig. 20 yaş altı 26 yaş üstü * Tablo 15 ve Tablo 16 incelendiğinde Anova tablosundan (Tablo 15) yaşın öğrenmenin çabaya bağlı olduğu inancına etki ettiği görülmüştür. Dolayısıyla, grupların yaşları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=3.876, p<0.021). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tablo 16 da Tukey testi görülmektedir. Bu testin sonucunda, 20 yaş altı (N=258) ile 26 yaş üstü (N=35) arasında 20 yaş altı lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Tablo 17. EİÖ göre öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç boyutunun mezun olunan okul türü değişkenine göre Anova testi Gruplar arası Gruplar içi Toplam Tablo 18. EİÖ göre öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç ve tek bir doğrunun var olduğuna dair inanç boyutlarının mezun olunan okul türü değişkenine göre Tukey testi Mezun Okul Türü Mezun Okul Türü Anlamlı Fark Std. Hatası Sig. Fen lisesi Düz lise * Meslek lisesi * Anadolu lisesi * Tablo 17 ve Tablo 18 incelendiğinde Anova tablosundan (Tablo 17) mezun olunan okul türünün öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç boyutuna etki ettiği görülmüştür. Dolayısıyla, grupların mezun olunan okul türleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (F=5.302, p<0.001). Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için gruplar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Tablo 18 de Tukey testi görülmektedir. Bu testin sonucunda, Düz lise (N=149) ile Fen lisesi (N=18) arasında Düz lise lehine; Meslek Lisesi (N=493) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Meslek Lisesi lehine; Anadolu Lisesi (N=107) ile Fen Lisesi (N=18) arasında Anadolu Lisesi lehine anlamlı farklılıklar görülmüştür. Tablo 19 da SDÖ nden elde edilmiş değerler ile EİÖ nde bulunan alt boyutlar arasındaki korelasyon görülmektedir. Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna dair İnanç, Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna dair İnanç, Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna Dair İnanç boyutlarının değer yargılarının alt boyutları ile ilişkisi epistemolojik inançlar doğrultusunda incelenmiştir. Tablo na göre değer yargılarının alt boyutları ile epistemolojik inançların alt boyutları arasında bir ilişki vardır ve ilişki pozitif yönlüdür.

8 636 Tablo 19. SDÖ elde edilmiş değerler ile EİÖ bulunan alt boyutlar arasındaki korelasyon Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna dair İnanç Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna dair İnanç Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna Dair İnanç Güçtoplam ** ** ** Başarı ** ** ** Hazcılık ** ** ** Uyarılma ** ** ** Özdenetim ** ** ** Evrensellik ** ** ** Yardımseverlik ** ** ** Geleneksellik ** ** ** Uyum ** ** ** Güvenlik ** ** ** **p<0.01 TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırmamızda öğretmen adaylarının Değer Tercihleri ile Epistemolojik İnançları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde araştırma bulgularından çıkarılan sonuçlara yer verilmiş, bunlara bağlı olarak öneriler geliştirilmiştir. Öğretmen adaylarının değer tercihleri cinsiyetlerine göre; güç, başarı, uyarılma, özdenetim, geleneksellik, güvenlik alt boyutlarında herhangi bir farklılaşma görülmemekle birlikte hazcılık, evrensellik, yardımseverlik, uyum, yetenek, çaba alt boyutlarında farklılaşma olduğu görülmektedir. Kız öğrenciler evrensellik, yardımseverlik ve uyumu daha fazla tercih ederlerken erkek öğrencilerin hazcılık, yetenek ve çabayı daha fazla tercih ettikleri görülmektedir. Elde ettiğimiz bu sonuçlar ile Aktay (2008) ve Bayraktar (2009) çalışmaları birbirlerini destekler niteliklerdedir. Tanıt (2007) tarafından yapılan araştırma ise aksi yönde bulgular elde etmiştir. Bunun sebebi olarak ise bu araştırmanın sadece eğitim yöneticilerine yapılmış olması olabilir. Öğretmen adaylarının değer tercihleri yaş değişkenine göre; güç, başarı, uyarılma, özdenetim, geleneksellik, güvenlik, hazcılık, evrensellik, yardımseverlik, yetenek, çaba alt boyutlarında herhangi bir farklılaşma görülmemekle birlikte, uyum alt boyutunda farklılaşma olduğu bulunmuştur. 20 yaş altı ile 26 yaş üstü arasında 20 yaş altı lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Elde ettiğimiz bu sonuçlar Tanıt (2007) tarafından yapılan araştırma tarafından desteklenmektedir. Fakat Aktay (2008) tarafından yapılan araştırmada aksi yönde bulgular elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının değer tercihleri mezun olduğu okul türü değişkenine göre; güç, başarı, uyarılma, özdenetim, hazcılık, yetenek, çaba alt boyutlarında herhangi bir farklılaşma görülmemekle birlikte evrensellik, yardımseverlik, geleneksellik, uyum, güvenlik alt boyutlarında farklılaşma olduğu bulunmuştur. Yapılan literatür taramasında bu bulguyla uyumlu bir sonuca rastlanmamıştır. Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları cinsiyetlerine göre; öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna dair inanç, öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna dair inanç ve tek bir doğrunun var olduğuna dair inanç alt boyutlarında farklılaşma olduğu görülmektedir. Kız öğrenciler, öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna dair inancı daha fazla tercih ederlerken erkek öğrencilerin öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna dair inanç ve tek bir doğrunun var olduğuna dair inancı daha fazla tercih ettikleri görülmektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar Aksan (2006) tarafından yapılan çalışma tarafından desteklenmektedir.

9 637 Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları yaş değişkenine göre, öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna dair inanç ve tek bir doğrunun var olduğuna dair inanç alt boyutlarında herhangi bir farklılaşma görülmemekle birlikte, öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna dair inanç alt boyutunda farklılaşma olduğu bulunmuştur. 20 yaş altı ile 26 yaş üstü arasında ve arası yaş ile 26 yaş üstünde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yılmaz (2007) tarafından yapılan araştırmada aksi yönde bulgular elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları mezun olunan okul türü değişkenine göre, öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna dair inanç alt boyutlarında herhangi bir farklılaşma görülmemekle birlikte, öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna dair inanç ve tek bir doğrunun var olduğuna dair inanç alt boyutunda farklılaşma olduğu bulunmuştur. Yılmaz (2007) tarafından yapılan araştırmada aksi yönde bulgular elde edilmiştir. Bunun yapılan araştırmada mezun olunan okul türünün bir değişken olarak incelenmeyip karşılaştırmaya gidilmediğinden kaynaklandığı düşünülebilir. Son olarak; çalışmamıza katılan ve örneklem grubumuzu oluşturan öğretmen adaylarının, SDÖ alt boyutları ile EİÖ toplam puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan Pearson korelasyon analizi sonucunda, değişkenler arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Başka bir ifadeyle; öğretmen adaylarının değer tercihleri ile epistemolojik inançları arasında anlamlı bir ilişki vardır. ÖNERİLER Araştırmamızın bulgularından elde edilen sonuçlar doğrultusunda önemli olduğu düşünülen bazı önerilere yer verilmiştir. Öğretmen yetiştiren fakültelerin programlarında, öğretmen adaylarının değer yargıları ile epistemolojik inançlarını geliştirecek, öğrenmeyi öğrenme, bilgi felsefesi, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri vb. derslere yer verilebilir. Öğretmen adaylarına olumlu değerler kazandıracak seminer, konferans gibi çeşitli etkinliklere yer verilebilir. Öğretmen adaylarının uyum problemlerini ortadan kaldırmak için alıştırma ve kaynaştırma etkinlikleri düzenlenebilir. Bu etkinlikler sonucunda öğrenciler arasında bilgi alışverişi artacağından uyum sorunu da ortadan kalkabilir. Eğitim sürecinde önemli bir rol oynadığı bilinen epistemolojik inançların eğitim yaşantılarını üst düzeye çıkarmak için bir fırsat olduğu unutulmamalı, öğrenme-öğretme süreçlerinin daha etkili ve verimli kılınmasında epistemolojik inançlardan yararlanılabilir. KAYNAKÇA Aksan, N. (2006); Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale. Aktay, A. (2008); Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Bayraktar, M. (2009); Lise Son Sınıf Öğrencilerin Değer Tercihleri ve Meslek Tercihleri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, İstanbul. Çüçen, K.A. (2001); Bilgi Felsefesi. Asa Kitabevi, Bursa. Denkel, A. (2003); Bilginin Temelleri. Doruk Yayımcılık, Ankara.

10 638 Doyle, W. (1990); Case Methods in the Education of Teachers. Teacher Education Quarterly, Cilt:17, Sayı:1, Kaplan, A. Ö. (2006); Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanışlarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamasındaki Yansımaları: Durum Çalışması. Doktara Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Lederman, N. G. (1992); Students and Teachers Conceptions of The Nature of Science. A Rewiev of the Research, Journal of Research in Science Teaching, Cilt:29, Sayı:4, Oktay, A.(2001); 21. Yüzyılda Yeni Eğilimler ve Eğitim. Bulunduğu Eser: 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi, Serdar Eğitim Araştırma Yayıncılık Ltd. Şti. İstanbul. Pears, D. (2004); Bilgi Nedir?. Çeviren: Abdülbaki Güçlü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Tanıt, T. (2007); Eğitim Yöneticilerinin Değer Tercihleri İle Yaratıcılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Say:53-65, İstanbul. Tsai, C. C. (2002); Nested Epistemologies: Science Teachers Beliefs of Teaching, Learning and Science. International Journal of Science Education. Cilt:24, Sayı:8, Yazıcı, S. (1999); Felsefeye Giriş. Alfa Yayınları, İstanbul. Yılmaz, A. (2007); Hemşirelik Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Denetim Odağı Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

gelişmiş/olgunlaşmış

gelişmiş/olgunlaşmış UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Sursan Erkan EROĞLU ** Kemal GÜVEN *** ÖZET Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki

Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki The Relationship Between Organizational Citizenship Behaviours and Value Preferences of Teachers and Principals

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Sayı % Kız ,2. Erkek 98 40,8

Sayı % Kız ,2. Erkek 98 40,8 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 47 Volume: 9 Issue: 47 Aralık 2016 December 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri

Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci Sayı / No. 11, Nisan / April 2017: 73-87 Araştırma Makalesi / Research Article Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Görüşleri EMİNE TEYFUR a Geliş Tarihi:

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences Year: 2016, Volume: 2, Number: 2 Submitted: November 2016 Revised: December 2016 Accepted: December 2016 Özet FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

485 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 485 Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları ile Meraklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki Gülten, Dilek Çağırgan, İlköğretim Bölümü Matematik

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

KĠMYAGER ADAYLARININ TEKNOLOJĠ TUTUMLARI CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ. Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Prof. Dr. Yüksel ABALI Arş.Gör.Dr.

KĠMYAGER ADAYLARININ TEKNOLOJĠ TUTUMLARI CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ. Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Prof. Dr. Yüksel ABALI Arş.Gör.Dr. KĠMYAGER ADAYLARININ TEKNOLOJĠ TUTUMLARI CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRNEĞĠ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Prof. Dr. Yüksel ABALI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Fen Bilimlerindeki ve teknoloji deki gelişmeler gün geçtikçe

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Bahar Spring 2017, Sayı Number 19, 171-178 DOI:10.9775/kausbed.2017.011 Gönderim Tarihi:

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları 338 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTEN, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim

Detaylı

EVALUATION OF TEACHER CANDIDATES' PRINTED MEDIA AND DIGITAL READING HABITS

EVALUATION OF TEACHER CANDIDATES' PRINTED MEDIA AND DIGITAL READING HABITS Senem Seda ŞAHENK ERKAN 1, Asude BALABAN DAĞAL 2, Özlem TEZCAN 3 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAZILI VE DİJİTAL OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4 Özet Bu araştırmanın amacı, Marmara ve Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p , February 2013

The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p , February 2013 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1817-1828, February 2013 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE MESLEKİ BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ Arş. Gör. Durmuş ASLAN Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Akademik Öz-Yeterlikleri ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Kürşat YENİLMEZ 1 1 Prof. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygıları Özlem KÖRÜKÇÜ Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO, okorukcu@pau.edu.tr Vuslat OĞUZ İnönü Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 1 Dr. Halil Evren ŞENTÜRK 20.10.2017 Başlarken Öğrenme İklimi Örgüt kültürünün eğitim kurumlarına yansımasıdır Okul iklimi; etkili okul kavramları ile ilişkilendirilir

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Yusuf Ergen Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE SORU YAZARLARININ SORU HAZIRLAMADA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER Nejdet KARADAĞ, Anadolu Üniversitesi, nkaradag@anadolu.edu.tr ÖZET Ölçme ve değerlendirme, her türlü

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNO BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Doç. Dr. Şebnem Kandil İngeç Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Ankara singec@gazi.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. M.Engin DENİZ *

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. M.Engin DENİZ * ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ M.Engin DENİZ * THE SEARCH OF UNIVERSITY STUDENTS SOCIAL SKILL LEVELS ACCORDING TO SOME VARIABLES ABSTRACT In

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GENEL ÖĞRETMENLİK DAVRANIŞLARI AÇISINDAN KENDİLERİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GENEL ÖĞRETMENLİK DAVRANIŞLARI AÇISINDAN KENDİLERİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN GENEL ÖĞRETMENLİK DAVRANIŞLARI AÇISINDAN KENDİLERİNE YÖNELİK YETERLİLİK ALGILARI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ) The Self Effiency of Maths Teachers of Primary Schools of General

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç.Dr. Aycan ÇİÇEK SAĞLAM Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü aycancicek@hotmail.com ÖZET

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Fatih Kaleci Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi fkaleci@hotmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER ALGILARI İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER ALGILARI İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER ALGILARI İLE KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluating the Relationship Between Interpersonal Problem Solving Skills

Detaylı

The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of Pre-service Teachers towards Technology

The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of Pre-service Teachers towards Technology Elementary Education Online, 11(2), 273-291, 2012. İlköğretim Online, 11(2), 273-291, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Technological Competencies and Attitudes of

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 20, s. 395-404 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II

Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten Ersoy Arş. Gör. Burcu emirel Utku Konaklama İşletmeleri Muhasebe Müdürlerinde Tükenmişlik Sendromu-II Prof. r. Ayten ERSOY Akdeniz Üniversitesi, İİBF Arş. Gör. Burcu emirel UTKU Akdeniz

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NDAKİ BAŞARI ÜZERİNDE ETKİSİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 2, Sayfa: 149-160, ELAZIĞ-2009 EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ AKADEMİK BAŞARININ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ *

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ * XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE FENE YÖNELİK TUTUM İLE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı