Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep

2 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu Gaziantep

3 Takdim Son yýllarda artan nüfus, sanayileþme, kent yaþamýnýn beraberinde getirdiði ihtiyaçlar ve ekonomik geliþmeler doðrultusunda çevre problemleri ve atýk kirliliði gibi sorunlarda tüm illerde olduðu gibi ilimizde de artýþlar görülmektedir. Özellikle küresel ýsýnma ve beraberinde gelen iklim deðiþikliði gibi meteorolojik olaylarýnda kent ve kýrsal yaþam üzerine olumsuz etkiler yaptýðý bilinmektedir. Gaziantep kent konseyi bünyesinde bulunan çevre ve saðlýk çalýþma grubu tarafýndan kentimizin çevre sorunlarýnýn belirlenmesine yönelik çalýþmalar yapýlmýþ olup, bu sorunlardan kentte yaþayan halkýmýzý ilgilendiren Hava Kirliliði ve Geri Kazanýlabilir Ambalaj Atýklarý konularýnda iki önemli rapor hazýrlanmýþtýr. Bu raporlarýn kentimizde yaþayan hemþehrilerimizle paylaþýlmasý bizim için büyük önem arz etmekte olup, bundan sonra her iki çevre probleminin de çözümüne yönelik yapýlacak çalýþmalara fayda saðlayacaðý kanaatindeyim. Sevgi ve Saygýlarýmla. Prof. Dr. Yavuz ÇOÞKUN Gaziantep Kent Konsey Baþkaný

4 Önsöz Gaziantep Kent Konseyi üstlenmiþ olduðu misyon gereðince kurulduðu günden bugüne kentimizin önemli ve öncelikli sorunlarýnýn ve mevcut durumun belirlenmesi ile bu sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalar yapmakta ve ilimizdeki kamu kurum ve kuruluþlarýna çalýþmalarýyla ýþýk tutmaktadýr. Gaziantep kent konseyi olarak 2010 yýlý içerisinde þehrimizin önemli ve öncelikli 100 problemini belirlemiþ, bu problemlerin çözümüne yönelik öneriler ortaya konulmuþtur. Gaziantep Kent Konseyi bünyesinde bulunan çalýþma gruplarý ve meclislerimiz kentimizin sorunlarý ile ilgili kendi çalýþma konularýyla alakalý çok güzel çalýþmalar yapmýþlar ve bu çalýþmalarýný hazýrlamýþ olduklarý raporlar ile kamunun bilgisine sunmuþlardýr. Bu raporlardan iki tanesine bu kitapçýðýn konusunu oluþturan Hava Kirliliði ve Ambalaj Atýklarýnýn oluþturduðu kirlilikle ilgili raporlardýr. Bu raporlarýn hazýrlanmasýnda büyük emekleri geçen çalýþma grubu üyeleri ile deðerli baþkanlarýna teþekkürlerimi sunuyor, bu kitapçýkta bulunan her iki raporun modern bir þehir olma yönünde büyük adýmlar atmakta olan gazi þehrimizin eksikliklerinin tamamlanmasýna katký saðlamasýný diliyorum. Necati BÝNÝCÝ Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri

5 Giriþ Günümüzde çevre sorunlarý tüm dünyada hýzla artmaya devam etmektedir. Çevre sorunlarýný ve oluþturduðu saðlýk problemlerini azaltmak ise biz insanoðlunun elindedir. Kainatta var olan kusursuz düzen, insanoðlunun doðal kaynaklarý yanlýþ ve hiç tükenmeyecekmiþ gibi kullanmasý ile bozulmakta, bu durumdan da yine en fazla kendisi zarar görmektedir. Bu doðrultuda, Gaziantep Kent Konseyi Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu olarak hazýrlamýþ olduðumuz Hava Kirliliði Deðerlendirme ve Geri Kazanýlabilir Ambalaj Atýklarý Raporlarýnda kentimizin bu sorunlarla ilgili mevcut durumunu ve sorunlarýn çözümüne yönelik önerilerimiz bilimsel gerçekler doðrultusunda ortaya konmaya çalýþýlmýþtýr. Hazýrlamýþ olduðumuz raporlarýn konu ile ilgili çalýþanlara faydalý olmasýný temenni ediyorum. Ergün ÖZUSLU Uzman Biyolog Gaziantep Kent Konseyi Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu Baþkaný

6 1. RAPOR GAZÝANTEP HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME RAPORU Hava kirliliði, atmosfere býrakýlan toz, gaz, duman, koku, su buharý gibi kirleticilerin havanýn doðal bileþimini bozarak canlýlara zarar verecek yapýya dönüþmesidir. Hava kirliliðinin en büyük sebebi yakýtlarýn yanmasý sonucu atmosfere verilen atýk gazlardýr. Yakýt içerisinde bulunan, yanma sýcaklýðýnýn gereðinden az veya çok oluþuna baðlý olarak tam olmayan yanma nedeniyle oluþan partikül, gaz ve buharlar hava kirleticileri olarak tanýmlanmaktadýr. Hava kirliliðine neden olan gazlar, yaðýþlar ve diðer yollarla toprak ve sulara karýþmakta, bu ortamlarý kirleterek ekolojik dengeyi ve tarýmsal ürün verimlerini olumsuz etkilemektedir. Kükürt oksit gazlarý (SOx) bitkilerin yapraklarýný sarartmakta, mermer yapýlarý aþýndýrmakta, demir ve çeliðe korozif etkide bulunmakta, görüþ mesafesini ve güneþ ýþýnlarýný azaltmakta, insanlarýn üst solunum sistemini, akciðerlerini tahrip etmekte, yüksek konsantrasyonlarda bulunduðunda ise saðlýðý bozucu hatta öldürücü etki gösterebilmektedir. Gaziantep te mevcut durum: Gaziantep nüfusu ve endüstrisi hýzla büyüyen büyük þehirlerimizden birisidir. Ýlimizde son 35 yýlda kaydedilen hýzlý deðiþim, tarihi ve kültürel zenginliðinin yaný sýra, bilim ve teknolojik geliþmelere açýk bir kent olarak da adýndan söz ettirmektedir. Ýlimizdeki nüfus artýþý, sanayileþme ve teknolojik geliþmelere paralel olarak Hava Kalitesinde de doðal olarak deðiþim yaþanmaktadýr. Gaziantep te hava kalitesi üzerine etkisi olan baþlýca kaynaklarýn Organize Sanayi Bölgesi, Küsget Sanayi Bölgesi, Körkün Sanayi Bölgesi, Mücavir Alan Sýnýrlarýna yakýn olan Taþ Ocaklarý, Çimento Fabrikalarý, Konutlar ve Motorlu taþýtlar olduðu görülmektedir. 600 e yakýn iþletmenin bulunduðu Organize Sanayi Bölgesi þehrin 10 km kuzeyinde bulunmaktadýr. Organize Sanayi Bölgesinde oluþan hava kirleticileri OSB nin þehre olan uzaklýðý ve þehrin hakim rüzgar yönünün batý- doðu istikametinde olmasýndan dolayý, þehir merkezinin hava kalitesi üzerine etkisi bulunmamakla beraber, OSB nin Gaziantep genel hava kalitesi üzerine etkisi yüksektir. (Þekil-1). Küsget Sanayi ve Körkün Sanayi Bölgelerinde küçük ve büyük ölçekli sanayi tesisleri bulunmaktadýr. Bu bölgeden kaynaklanan kirletici unsurlarda bu bölgenin þehir merkezine olan uzaklýðý sebebiyle þehir merkezinin hava kalitesini etkilemektedir.

7 Þehrin muhtelif bölgelerinde bulunan taþ ocaklarýnýn doðrudan yerleþim alanlarý üzerine bir etkisi olmamakla birlikte, bu tesislerin faaliyetleri sonucu oluþan toz þehrin hava kalitesi üzerine olumsuz etkiler oluþturmaktadýr. 200 RÜZGAR DÝYAÐRAMI Ýstasyon Adý : GAZÝANTEP Rasat Süresi: 32 Yýl Ýstasyon Yük: 855 m N NNW NNE NW NE 150 WNW ENE W E 100 WSW ESE 50 SW SSW Grafik 10b S Her aralýk 250 saat esme sayýsýný göstermektedir. Þekil 1:Gaziantep ili rüzgar diyagramý Þehrimizde doðalgaz çalýþmalarý 2004 yýlýnda baþlamýþtýr yýlýnda Organize Sanayi Bölgesi doðal gaz kullanmaya baþlamýþtýr. Meskenlerde ise doðal gaz altyapý çalýþmalarý devam etmekle birlikte Karþýyaka Merve þehir bölgesine doðalgaz Kasým 2007 yýlýnda verilmeye baþlanmýþtýr yýlý sonunda da þehrin yeni yerleþim alanlarý Atatürk Mah. ve Batýkent Mahallesine doðalgaz verilmiþ meskenlerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Diðer mahallelerde ise altyapý çalýþmalarý % oranýnda tamamlanmýþtýr. Ýlimizde hava kalitesi ile doðrudan iliþkili verilere göz attýðýmýzda; Gaziantep þehir merkezi (Þehitkamil- Þahinbey) nufusa sahip olduðu, Yasal mevzuat doðrultusunda Hava kirliliði ile mücadeleden sorumlu kurumlarýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ile Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðý olduðu, Bazý dönemlerde ilimizde inversiyon olayý meydana geldiði, SSE SE

8 Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði çerçevesinde ilimizde emisyon izni alan sanayi tesisi sayýsýnýn 222 olduðu, Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði çerçevesinde katý yakýt satýþ izin belgesi alan iþletme sayýsýnýn 392 olduðu görülmektedir. Gaziantep te Hava Kalitesi üzerine motorlu taþýtlarýn da büyük etkisi olmaktadýr. Ýlimizde trafiðe kayýtlý araç sayýsý yýllar itibariyle tablo 1 de verilmiþtir. Tablo 1: Ýlimizde trafiðe kayýtlý ve egzoz emisyonu yaptýran araç sayýsý Yýl Egzos Emisyon Ölçümü Yaptýran Araç Sayýsý Trafiðe Kayýtlý Araç Sayýsý Ýlimizde özellikle fosil yakýtlarýn kullanýmýnýn son yýllarda artmasý sebebiyle, þehrimizdeki hava kirliliðinde deðiþimler meydana gelmiþtir. Gaziantep ili son 5 yýllýk hava kalitesi ölçüm sonuçlarý tablo 2 de görülmektedir. Tablo 2: Son beþ yýllýk hava kalitesi ölçüm deðerleri OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN TEMMUZ AÐUSTOS EYLÜL EKÝM KASIM ARALIK ORT ,4 6,9 10,3 26, ,2 91,7 138,2140, ,9 22,3 9,6 1,3 1,8 3,4 5,6 1,4 2 18, ,2 159,3 52,4 51, ,2 61, , ,3 9,7 7,7 8,4 7,8 11 8,4 11,3 23,2 28, , ,1 65,7 55,5 72,16 49,5 48 5, ,8 120, ,1 29,8 14,9 5,2 3, , ,1 123,7 103, , ,8 68

9 Gaziantep te hava kalitesi ölçümleri tarihleri arasýnda manuel olarak yapýlmaktayken, ilimize 2005 yýlýnda otomatik hava kalitesi ölçüm cihazýnýn kurulmasý ile 2006 yýlýndan itibaren ölçüm verileri AB Standartlarýna uygun hale gelmiþtir. Ýlimizde yapýlan ölçüm sonuçlarýnýn ( ) incelenmesi sonucunda; Gaziantep te kükürt dioksitten kaynaklanan hava kirliliði, özellikle kýþ aylarýnda yüksek seviyelere çýkmaktadýr yýlý Ekim, Kasým, Aralýk, Ocak, Þubat, Mart aylarý (KIÞ DÖNEMÝ) SO 2 konsantrasyonlarýnýn ortalamasýnýn 23,4 mg/m 3, en yüksek SO 2 konsantrasyonu ortalamasýnýn Ocak ayýnda 54 mg/m 3, en düþük ortalamanýn Ekim ayýnda 11,3 mg/m 3, 2009 yýlý kýþ aylarýnda partikül madde konsantrasyonu ortalamasýnýn 136,3 mg/m 3, en yüksek partikül madde konsantrasyonu ortalamasýnýn 171 mg/m 3 ile Þubat, en düþük 114 mg/m 3 ile Ekim ayýnda ölçüldüðü görülmektedir. (Tablo-3). Tablo 3: Gaziantep in kýþ dönemlerinde (Ekim-Mart) günlük ve ölçümleri ortalama deðerler (mg/m3) Ekim 9,4 Kasým 71,8 Aralýk 104 Ocak 105 Þubat 129 Mart 88 Ortalama 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 10,3 26, ,8 138,2 140, ,4 2 18,2 52,6 117,8 47,9 22,3 43, , , ,2 136,2 11,3 23,2 28, ,3 23, ,8 120,5 153, ,1 136,3 4 23, ,1 29,8 21, ,8 125,1 123,7 103,8 90,7

10 Gaziantep te özellikle 1998 yýlýndan 2000 yýlýna kadar kömür kullanýmý ekonomik sebeplerden dolayý çok fazla artmýþtýr. Kömür kullanýmýnýn artmasý ve o zamanlarda alternatif bir yakýt bulunmamasý ve tedbirlerin yetersizliði sebebiyle hava kirliliði bu dönemlerde artmýþtýr. Ancak, Doðal Gazýn 2007 yýlýndan itibaren þehir kullanýmýna verilmesi ile birlikte yýllar geçtikçe doðal gaz kullaným oraný da yaygýnlaþacaðýndan hava kirliliðinde önemli azalmalar beklenmektedir. Bu öngörülerimüzü aþaðýda verilen grafiklerde doðrulamaktadýr. Þekil 1: yýllarý ortalama yýllýk SO 2 alýcý ortam konsantrasyon grafiði Þekil 2: yýllarý ortalama yýllýk 10 alýcý ortam konsantrasyon grafiði Gaziantep te özellikle geçtiðimiz son 5 yýllýk periyotta konutlarda kömür kullanýmýnýn artmýþ olmasýndan dolayý hava kalitesi bozulmuþtur. Ayný zamanda son 5 yýllýk zamanda þehrimizde bulunan motorlu kara taþýtlarý sayýsýnda da önemli bir artýþ olmuþtur. Gaziantep te nüfus yoðunluðu ile birlikte özellikle Karataþ, Deðirmiçem, Sarýgüllük, kent merkezindeki düþük rakýmlý bölgeler ve þehrin özellikle doðu ve güneydoðusunda bulunan kenar semtlerde çok fazla kullanýlan kömür hava kirliliðinin birinci derecedeki nedenidir. Buna baðlý olarak, þehir merkezinde özellikle kýþ aylarýnda hava sirkülasyonunun az olmasý ve basýnç etkisiyle kirletici gazlar þehrin alçak bölgelerinde yoðunlaþmaktadýr.

11 Son beþ yýllýk, aylýk ortalama konsantrasyon deðerleri dikkate alýndýðýnda, en yüksek aylýk ortalamanýn 2006 yýlýnda 41 mg/m 3 ve en düþük aylýk ortalamanýn 2009 yýlýnda 16 mg/m 3 olarak ölçüldüðü görülmektedir yýllarý aylýk ortalama konsantrasyonlarýnýn incelenmesi sonucunda HKKY'de kýþ sezonu (Ekim-Mart aylarý arasý) için verilen 250 mg/m 3 'lük Uzun Vadeli Sýnýr (UVS) deðerin aþýlmamýþ olduðu görülmektedir. Sonuç Gaziantep te yapýlan hava kalitesi ölçüm verilerinin incelenmesi ve gözlemlerimiz doðrultusunda, Gaziantep þehir merkezinde hava kirliliðinin en önemli kaynaklarýnýn kýþ aylarýnda ýsýnma amacýyla kullanýlan yakýtlar ve motorlu taþýtlar olduðu ölçüm sonuçlarýndan ve ilde yapýlan yaz ve kýþ aylarýndaki gözlem ve tespitlerimizden anlaþýlmýþtýr. Hava kalitesi ölçüm verilerine göre, Gaziantep teki hava ölçüm deðerleri incelendiðinde Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliði nde belirtilen ve 2014 yýlýna kadar saðlanmasý istenilen SO 2 için günlük, kýþ sezonu ve yýllýk ortalama ölçüm deðerlerinin hiç aþýlmadýðý, 10 için kýþ sezonu ortalamasýnýn döneminde, 2007 yýlýnda 109 mg/m 3,2008 yýlýnda 95 mg/m yýlýnda 96 mg/m 3 olduðu, bunlarýnda 2014 yýlýna kadar saðlanmasý gereken yýllýk sýnýr deðerlere yakýn olduðu belirlenmiþtir. Gaziantep te ölçülen SO 2 yýllýk ortalama deðerlerinin yýllarý için Avrupa Birliði standartlarýna ve Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliðine (HKDYY) uygun olduðu, 10 deðerlerinin 2010 yýlýnda günlük ortalama sýnýr deðerlerinin sadece 7 gün aþýldýðý belirlenmiþtir. Uzun yýlar SO 2 konsantrasyonu ortalamasý ve 10 ortalamasý grafikleri Þekil 2 ve Þekil 3 de verilmiþtir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep þehir merkezine 10 km. uzaklýkta olmasýndan dolayý þehir merkezinin hava kalitesi üzerine büyük bir etkisi bulunmamaktadýr. Çünkü, Gaziantep te etkin rüzgar, genellikle batýdan doðuya doðru esmektedir ve buradan kaynaklanan emisyonlar þehir merkezinin hava kalitesi üzerine etki yapmamaktadýr. Ancak, Organize Sanayi bölgesi bütün il sýnýrlarý düþünüldüðünde bölgeden kaynaklanan kirletici gazlarýn genel anlamda bütün olarak hava kalitesine olumsuz etkisinin olduðu görülmüþtür. Gaziantep te kükürt dioksitten kaynaklanan hava kirleticilerinin ortalama alýcý ortam konsantrasyonu özellikle kýþ aylarýnda en yüksek seviyelere çýkmaktadýr. Ayrýca, Gaziantep þehir merkezinde trafiðin yoðun olmasý özellikle kýþ aylarýnda Gaziantep atmosferinde hava kalitesinin bozulmasýna büyük oranda etki yapmaktadýr. Elde edilen verilere göre, Gaziantep teki hava kirliliðinin öncelikli sebebinin ýsýnmadan kaynaklandýðý, ikincil sebebinin motorlu taþýtlar olduðu belirlenmiþtir. Ancak, ölçüm verilerine göre yönetmelikler de belirtilen sýnýr deðerlerin aþýlmadýðý görülmektedir.

12 Son beþ yýllýk deðerler incelendiðinde sýnýr deðerlerin için hiç aþýlmadýðý, 10 için 2010 yýlýnda sadece 7 gün aþýldýðý belirlenmiþtir. Son yýllarda þehrimizde meteorolojik inversiyon olayý ile de karþýlaþýlmaktadýr. Bilindiði üzere inversiyonsoðuk hava katmanýnýn daha yukarýdaki sýcak hava katmaný tarafýndan tutulmasýyla oluþan atmosfer olayýdýr. Rüzgar olmadýðý zaman, kirleticilerin daðýlmasý olanaðý bulunamamakta ve hava bir nevi asýlý kalmaktadýr. Ýnversiyon olayýnýn olduðu günlerde havada bulunan partikül ve kirleticiler sabit durumda kalmaktadýr. Bu durumda hava kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Hava Kirliliðinin Azaltýlmasý Ýçin Alýnmasý Gereken Önlemler: Sanayi kuruluþlarý ve Ýþletmelerin konu ile ilgili yaklaþýmlarýnýn deðiþmesi için, Ýlimiz hava kirliliði gerçeklerine uygun önlemler almalarý Sanayi Odasý, Ticaret Odasý ve Valiliðin ortak bilgilendirme toplantýlarý yapmalarý ve alýnacak önlemlerin sanayiciler tarafýndan benimsenmesi saðlanmalýdýr. Isýnmada kullanýlan katý ve sývý yakýtlar için vatandaþýn kendi saðlýðýný düþünerek ýsýnma amaçlý standartlara uymayan yakýtlarý kullanmasýnýn yanlýþlýðýnýn anlatýlarak, yakýt kullanýmýný parasal yönden deðil saðlýk yönünden deðerlendirilmesi ve hava kirliliðinin kendi saðlýðý yönünden daha önemli olduðu bilincinin yerleþtirilmesi saðlanmalýdýr. Motorlu araçlarýn trafiðe çýkmadan önce egzoz emisyonlarýnýn standartlara uygun halde trafiðe çýkmalarý saðlanmalýdýr. Ýlimizde genellikle ýsýnma için yakýt olarak kömür kullanýlmaktadýr. Halkýmýzýn mutlaka izinli ve kaliteli kömürleri kullanmasý saðlanmalýdýr. Belirtilen sorunlarýn giderilmesi için bu konu ile görevlendirilmiþ Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn taþra teþkilatý olan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ile Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý tarafýndan denetim ve kontrollerin sýk ve standartlara uygun olarak yapýlmasý saðlanmalýdýr. Ýlimizde sabit hava kirliliði ölçüm istasyonlarýnýn Mobil hale getirilerek saðlýklý hava kirliliði ölçüm raporlarýnýn alýnmasý saðlanmalýdýr. Hava kalitesi ölçüm istasyonu sayýsý artýrýlmalýdýr. Tüketicilerin, kömürlerini izin belgeli firmalardan almasý saðlanmalýdýr.

13 Kalorifer kazanlarýnýn tekniðine uygun yakýlmasý ve kazan bakýmý iþlerinde çalýþacaklar için Yetkili Kalorifer Ateþçisi Kurslarý düzenlenmesine yönelik çalýþmalar artýrýlmalýdýr. Ýþyerleri, kamu kurum ve kuruluþlarý ve konutlarda ateþçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalýþtýrýlmalýdýr. Gece ve gündüz 15 o C nin üzerinde olduðu günlerde kalorifer ve sobalar yakýlmamalýdýr. Kalorifer ve sobalarýn; iþyerlerinde, bina iç ortam sýcaklýðý 18 o C, konutlarda ise 20 o C den yukarýda olmayacak þekilde yakýlmalýdýr. Hava kirliliðinin önemli bir kýsmý otomobillerden kaynaklanýr. Toplu taþýmayý tercih ederek daha az yakýt kullanýlmalýdýr. Araçlarýn bakýmlarý zamanýnda yapýlmalýdýr. Yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek ya da bisikletle ulaþým tercih edilmelidir. Duraklama ve beklemelerde araçlar çalýþýr vaziyette bulundurulmamalýdýr. Kullanýlmayan zamanlarda ýþýklar ve elektrikli aletler kapatýlarak enerji tasarrufu saðlanmalýdýr. Fosil yakýt kullanýmýndan temiz enerji (rüzgar, jeotermal, güneþ enerjisi) kullanýmýna geçilmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmý teþvik edilmelidir. Çevrenin önemi ve korunmasý ile ilgili eðitimler ile kamuoyunun bilgilendirilmesi saðlanmalýdýr.

14 2. RAPOR GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRI TOPLANMASI RAPORU Ambalaj atýklarýnýn sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanýlmasý için yerel yönetimlere büyük görevler düþmektedir. Ambalajlarýn üretildikleri hammaddeler (metal, plastik, cam, kaðýt/karton vb.) geri dönüþtürülebilir olduklarýndan bu maddelerden yapýlmýþ olan atýk ambalajlarýn geri kazanýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Ülkemizde nüfus artýþýna paralel olarak atýk miktarý ve ambalajlý ürün kullanýmý da artmýþ, geri kazanýmý ekonomik bir deðer haline gelmiþtir. TÜÝK tarafýndan yapýlan araþtýrmalara göre, ülkemizde kiþi baþýna yýllýk evsel atýk miktarý 187 kg, toplam evsel atýk miktarý ise yaklaþýk milyon tondur. Belediye atýðý olarak adlandýrýlan ve toplanýp bertaraf edilme sorumluluðu Belediyelere ait olan atýklarýn miktarý yýllýk toplam milyon ton civarýndadýr. TÜÝK tarafýndan yapýlan araþtýrmalara göre ülkemizde evsel atýklarýn aðýrlýk olarak % 12 sini cam, metal, plastik, kaðýt ve karton gibi geri kazanýlabilir atýklar oluþturmaktadýr. Buna göre yýllýk geri kazanýlabilir atýk miktarýnýn 2-2,5 milyon ton olduðu görülmektedir. Ýlimizde günlük ortalama 1000 ton evsel katý atýk oluþmaktadýr.

15 Ambalaj atýklarýnýn geri kazanýmý, hem ekonomi, hem de çevre için faydalýdýr. Plastik, cam, metal, kaðýt, seramik, tekstil ve ahþap gibi malzemeler, depolama alanlarýna gömülmek yerine ikincil hammadde olarak deðerlendirilmelidir. Bu þekilde hem endüstrinin hammadde ihtiyacý azaltýlýr, endüstriye ekonomik þekilde hammadde temin edilir, hem de hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb., tüketimi azalýr. Deðerlendirilebilir atýklarýn geri kazanýlmasýyla çöp depolama sahalarýna giden atýk hacmi önemli oranda azaltýlýr ve depolama sahalarýnýn ömrü uzatýlýr. Ülkemizde yýlda 800 bin ile 1 milyon ton geri kazanýlabilir atýk oluþmaktadýr. Bu miktarýn büyük bir kýsmý çöp sahalarýndan ve sokaklardan ilkel ve saðlýksýz koþullarda toplanmaktadýr. Bu atýklarýn büyük kýsmý yaþ çöpe karýþtýðý için deðerlendirilememektedir. Daha saðlýklý ve verimli bir geri kazaným sistemi oluþturmanýn temel koþulu geri kazanýlabilir atýklarýn kaynaðýnda yani konutlarda, iþyerlerinde, okullarda, otel ve tatil köylerinde çöpten ayrý olarak toplanmasýdýr. Doðal kaynaklarýmýz, dünya nufusunun artmasý ve tüketim alýþkanlýklarýmýzýn deðiþmesi ile her geçen gün hýzla azalmaktadýr. Artan nufusla birlikte katý atýklarýmýzýn yarattýðý çevresel sorunlarda artmakta, zamanla deðiþen tüketim alýþkanlýklarý, geri kazanýlabilir atýklarýn miktarýnýn da artmasýný beraberinde getirmektedir. Ambalaj atýklarý, kaynakta ayrý toplanmazsa önce sokaklardaki toplayýcýlar tarafýndan torbalar ve çöp bidonlarý karýþtýrýlarak ayýklanmakta, bu sýrada sokaða yayýlan çöpler çevre kirliliði oluþturmaktadýr. Konutlarda ayrýþtýrýlmadan atýlan geri kazanýlabilir atýklar çöp toplama araçlarýnda çok fazla yer kaplayarak araçlarýn verimsiz çalýþmasýna, kimi zamanda gerek olandan daha fazla aracýn servise çýkmasýna neden olmaktadýr. Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de atýklarýn geri kazanýlmasý ve tekrar kullanýlmasý esastýr. Ülkemizde nufus artýþý, sanayileþme ve tüketim alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi gibi faktörler kullan at türü ambalajlarýn aþýrý tüketimine yol açmakta, bu da çöp sahalarýna giden atýk miktarýný artýrmaktadýr. Bu noktada belediyeler tarafýndan kaynakta ayrý toplama çalýþmalarýna baþlanmasý ve atýklarýn cinslerine göre ayrýlmasý için gerekli teknik, yasal ve idari hususlarýn belirlenmesi ve uygulanmasý önem kazanmaktadýr. Bu þekilde daha temiz ve fazla miktarda atýk, daha ekonomik þekilde toplanabilmektedir. Bu sistemin oluþturulabilmesini temel koþulu, Belediye - Tüketici Geri Dönüþüm Tesislerinin aktif bir þekilde sistemin içinde yer almasý ve sorumluluk üstlenmesidir. Doðru bir geri kazaným sisteminde tüketicinin sorumluluðu geri kazanýlabilir atýklarý kaynaðýnda çöpten ayrý biriktirmektir. Belediye ise tüketicinin ayýrdýðý bu atýklarý çöpten ayrý olarak temiz bir þekilde toplamak ve cinslerine göre ayýrmakla sorumludur. Sanayi sorumluluðu ise belediye tarafýndan toplanan veya toplattýrýlan bu atýklarý alýp geri dönüþtürmektir. Cam, metal, plastik ve kaðýt atýklarý kaynaðýnda diðer çöplere karýþtýrýlmadan ayrý olarak biriktirilmeli, ayrý olarak biriktirilen bu atýklar çöpe karýþtýrýlmadan temiz

16 bir þekilde toplanmalýdýr. Ancak, þehrimizin nüfusu toplam olan merkez Þehitkamil ve Þahinbey ilçelerinde bu konuda yapýlan herhangi bir çalýþma yoktur. Bu kapsamda konu ile ilgili olarak sorumluluk verilen kurumlar belediyeler olup, buna göre; 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi kapsamýnda, ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýndan büyükþehir belediye sýnýrlarý içerisinde ilçe belediyeleri ve ilk kademe belediyeleri sorumludur. 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayýlý Belediye Kanununun 14 üncü maddesi kapsamýnda, ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýndan il belediyeleri sýnýrlarý içerisinde il ve ilçe belediyeleri sorumludur. Belediyeler, tüketim sonucu oluþan ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýný saðlamak amacýyla, ambalaj atýklarý yönetim planý hazýrlamakla da yükümlüdürler. Bu kapsamda, Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði 24 Haziran 2007 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu yönetmelikle ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýndan Belediyeler birinci derecede sorumlu kýlýnmýþtýr. Buna göre; Büyükþehir Belediyeleri nin Görevleri; a) Ambalaj atýklarýnýn düzenli depolama sahalarýna kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak, b) Ýlçe ve ilk kademe belediyeleri tarafýndan yürütülen çalýþmalarda koordinasyonu saðlamak, c) Ýlçe ve ilk kademe belediyeleri tarafýndan hazýrlanan ambalaj atýðý yönetim planý doðrultusunda yürütülen çalýþmalara destek vermek, ç) Ambalaj atýklarý yönetimi kapsamýnda, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilgilendirici eðitim faaliyetleri yapmak ve bu tür faaliyetlere katkýda bulunmaktýr. Ýl, ilçe ve ilk kademe belediyeleri nin görevleri; a) Ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplar veya toplattýrýr. b) Ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý için lisans/geçici çalýþma izni almýþ iþletmeler, piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiþ kuruluþlar ile birlikte ambalaj atýklarý yönetim planýný hazýrlayarak Bakanlýða sunar. c) Hazýrlanan ambalaj atýðý yönetim planý doðrultusunda ayrý toplama çalýþmasýnýn baþlatýldýðý bölgelerde, çalýþmalarýn ambalaj atýðý yönetim planýna uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðýný denetler, önlem alýr ve ambalaj atýklarýný ayrý olarak biriktirmeyen ambalaj atýðý üreticilerine idari yaptýrým uygular.

17 ç) Sözleþme yaptýðý lisanslý/geçici çalýþma izinli iþletme veya iþletmeler tarafýndan yürütülen kaynakta ayrý toplama çalýþmalarýný toplama aracý, personel, ekipman yerleþtirme ve benzeri idari ve teknik konularda destekler. d) Ambalaj atýklarýný evsel atýk toplama araçlarýna alýnmamasý için gerekli tedbirleri alýr. e) Ambalaj atýklarýnýn düzenli depolama sahalarýna kabul edilmemesi için gerekli önlemleri alýr. f) Toplama ayýrma ve geri dönüþüm tesislerini belediye imar planlarý üzerinde iþaretler ve altyapý hizmetlerini öncelikle yapar. g) Ambalaj atýklarý yönetimi kapsamýnda, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilgilendirici eðitim faaliyetleri yapar, bu tür faaliyetlere katkýda bulunur. Yukarýda da belirtildiði üzere kanun ve yönetmeliklerle Belediyelere sorumluluklar verildiði halde halen metropol þehir olan Gaziantep in iki büyük merkez ilçe belediyesi Ambalaj Atýðý Yönetim Planý bulunmamaktadýr. Ýlimizde artan nüfus ve kullaným alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi ile atýk miktarýda artmakta ve bu atýklar çevre kirliliðine sebep olmaktadýr. Bu sebeple, ilçe belediyelerimizin acil olarak kaynaðýnda ayrý toplama çalýþmalarýna baþlamasý gerekmektedir. Mevcut Durum: Ýlimizde merkez ilçeler dahil olmak üzere toplam 9 ilçe bulunmaktadýr. Ambalaj atýklarýnýn kaynakta ayrý toplanmasýndan sorumluluk ilçe belediyelerine ait olmasýna raðmen ilimizde bu sorumluluðunu yerine getiren belediyeler tarih sýrasýna göre tablo -1 de verilmiþtir. Tablo 1: Ambalaj Atýðý Yönetim Planý hazýrlayan ilçe belediyeleri Oðuzeli Belediyesi Nizip Belediyesi Ýslahiye Belediyesi Tablo 1 de de görüldüðü üzere ilimizde sadece Oðuzeli, Nizip ve Ýslahiye olmak üzere 3 belediyede ambalaj atýklarý kaynakta ayrý toplanýlmaktadýr. Ýlimiz metropol ilçeleri olan ve nüfuslarý bin olan Þahinbey ve Þehitkamil ilçelerinde ambalaj atýklarýnýn kaynakta ayrý toplanýlmadýðý, Merkez iki ilçe ve Nurdaðý, Yavuzeli, Araban, Karkamýþ ilçe belediyelerinin ambalaj atýðý yönetim planlarýnýn bulunmadýðý, Ýlimizde Çevre ve Orman Bakanlýðýndan ambalaj atýðý toplama ve ayýrma iþlemi için lisans almýþ 6 toplama ve ayýrma tesisinin bulunduðu,

18 Ambalaj atýklarý konusundan geri dönüþüm lisansý almýþ 1 adet cam geri dönüþümü, 1 adet kaðýt ambalaj geri dönüþümü, 12 adet plastik ambalaj geri dönüþümü konusunda lisans almýþ toplam 14 lisanslý firma bulunduðu, Kaðýt karton atýklarýnýn toplanmasýnýn ilimizde ilk defa 1996 yýlýnda Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü önderliðinde Çevre Koruma Vakfý tarafýndan yapýldýðý, vakfýn kapanmasý ile bu iþlemin 2004 yýlýnda býrakýldýðý, 2007 yýlýnda Doða Koruma Derneði tarafýndan bir AB projesi kapsamýnda kaðýt toplama faaliyetlerinin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ve Þehitkamil Belediyesi desteði ile yeniden baþlatýldýðý ve halen devam ettiði belirlenmiþtir.

19 Sonuç: Gaziantep te geri kazanýlabilir ambalaj atýklarý sisteminin incelenmesi sonucunda, ilimizde 9 ilçe belediyesinden sadece 3 ünde ambalaj atýklarýnýn kaynakta ayrý toplandýðý ve sadece bu üç belediyenin ambalaj atýðý yönetim planýnýn bulunduðu, Merkez Þahinbey ve Þehitkamil ilçelerinde nüfuslarýnýn çok yüksek olmasý ve metropol ilçeler olmalarýna raðmen ambalaj atýklarýnýn kaynakta ayrý toplama çalýþmalarýnýn bulunmadýðý, yapýlan araþtýrmalarda kent halkýnýn kaynakta ayrý toplama sistemine hazýr olduðu ve istekli olduðu, gönüllü kuruluþlarýn çalýþmalarýnýn takdire deðer olduðu, ancak yetersiz olduðu belirlenmiþ olup, kentimiz de acilen Þehitkamil ve Þahinbey belediyeleri baþta olmak üzere ambalaj atýðý yönetim planý olmayan ve kaynakta ayrý toplama çalýþmasý yapmayan belediyelerin bu sistemi hayata geçirmeleri gerekmektedir. Ergün ÖZUSLU Uzman Biyolog Gaziantep Kent Konseyi Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu Baþkaný

20 Gaziantep Kent Konseyi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. Sayý: 2 - Ocak 2011 Ýletiþim Tel: (0342) Faks: (0342) e-posta: web: GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ BASIMEVÝ

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU Hava kirliliği, atmosfere bırakılan toz, gaz, duman, koku, su buharı gibi kirleticilerin havanın doğal bileşimini bozarak canlılara zarar verecek yapıya

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Güncel: Isparta da Hava Kirliliði

Güncel: Isparta da Hava Kirliliði Güncel: Isparta da Hava Kirliliði Osman Tekkanat*, Þemsettin Caran** *Isparta Belediyesi Kömür Analiz Laboratuvarý, osmantekkanat@hotmail.com **SDÜ Jeoloji Müh. Bölümü, sems@mmf.sdu.edu.tr Öz: Isparta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný GERÝ SAYIMIN BAÞLAMASINA ÇOK AZ KALDI: Ambalaj Atýklarýnýn 2010 yýlý bildirimlerinde son gün 28 Þubat

Detaylı

ÖRGÜTLENDÝK VE BUNLARI ÝLKE EDÝNDÝK

ÖRGÜTLENDÝK VE BUNLARI ÝLKE EDÝNDÝK Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi (Aylýk Süreli Yayýndýr) YIL:1 SAYI: 1 (Haziran - Temmuz 2011) Geri Dönüþüm ÖRGÜTLENDÝK VE BUNLARI ÝLKE EDÝNDÝK MÝLLÝ GELÝRE DESTEK ÝTHALATIN FRENÝ SAÐLIKTA GÜVEN DOÐA DOSTLUÐU

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Sürdürülebilir Ambalaj ve Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Recycle Night-Van Gogh Vincent Ambalaj Komisyonu Çalýþmalarýmýz Meyvelerini Verdi Yenilenen Ambalaj Atýklarýnýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

Samsun'da Halkýn Hava Kirliliðine Bakýþý

Samsun'da Halkýn Hava Kirliliðine Bakýþý Samsun'da Halkýn Hava Kirliliðine Bakýþý Kemalettin ÞAHÝN Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coðrafya Bölümü, SAMSUN Ekoloji 13, 51, 7-12 2004 Özet Bu çalýþma, anket verilerinden yararlanarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði

Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði Kýrsal Belediyelerde Evsel Katý Atýklarýn Geri Kazanýmý ve Ekonomik Analizi: Mustafakemalpaþa Ýlçesi/Bursa Örneði 17, 65, 45-51 2007 Mehmet ÞEN, Kadir KESTÝOÐLU Uludað Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Hazýrlayan: Salih Zeki Öçal ASD Yönetim Kurulu Çevre Danýþmaný 16. Avrupa Ambalaj Atýklarý Mevzuatý ve Uygulamalar Konferansýndan Notlar Sayýn Meslektaþlarýmýz, Brüksel de

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK

TÜRKÇE WORLD ENERGY OUTLOOK TÜRKÇE 2 0 1 3 ULUSLARARASI ENERJÝ AJANSI Uluslararasý Enerji Ajansý (UEA) özerk bir kurum olarak 1974 yýlýnda kurulmuþtur. UEA'nýn iki temel görevi vardýr. Bunlar, petrol arzýndaki fiziki aksamalara karþý

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Sanayiye Çevre Ýzni Müjdesi 30 Mart günü 27537 sayý ile yayýnlanan resmi gazeteyi görenler oldukça þaþýrdýlar.

Detaylı