Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep

2 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu Gaziantep

3 Takdim Son yýllarda artan nüfus, sanayileþme, kent yaþamýnýn beraberinde getirdiði ihtiyaçlar ve ekonomik geliþmeler doðrultusunda çevre problemleri ve atýk kirliliði gibi sorunlarda tüm illerde olduðu gibi ilimizde de artýþlar görülmektedir. Özellikle küresel ýsýnma ve beraberinde gelen iklim deðiþikliði gibi meteorolojik olaylarýnda kent ve kýrsal yaþam üzerine olumsuz etkiler yaptýðý bilinmektedir. Gaziantep kent konseyi bünyesinde bulunan çevre ve saðlýk çalýþma grubu tarafýndan kentimizin çevre sorunlarýnýn belirlenmesine yönelik çalýþmalar yapýlmýþ olup, bu sorunlardan kentte yaþayan halkýmýzý ilgilendiren Hava Kirliliði ve Geri Kazanýlabilir Ambalaj Atýklarý konularýnda iki önemli rapor hazýrlanmýþtýr. Bu raporlarýn kentimizde yaþayan hemþehrilerimizle paylaþýlmasý bizim için büyük önem arz etmekte olup, bundan sonra her iki çevre probleminin de çözümüne yönelik yapýlacak çalýþmalara fayda saðlayacaðý kanaatindeyim. Sevgi ve Saygýlarýmla. Prof. Dr. Yavuz ÇOÞKUN Gaziantep Kent Konsey Baþkaný

4 Önsöz Gaziantep Kent Konseyi üstlenmiþ olduðu misyon gereðince kurulduðu günden bugüne kentimizin önemli ve öncelikli sorunlarýnýn ve mevcut durumun belirlenmesi ile bu sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalar yapmakta ve ilimizdeki kamu kurum ve kuruluþlarýna çalýþmalarýyla ýþýk tutmaktadýr. Gaziantep kent konseyi olarak 2010 yýlý içerisinde þehrimizin önemli ve öncelikli 100 problemini belirlemiþ, bu problemlerin çözümüne yönelik öneriler ortaya konulmuþtur. Gaziantep Kent Konseyi bünyesinde bulunan çalýþma gruplarý ve meclislerimiz kentimizin sorunlarý ile ilgili kendi çalýþma konularýyla alakalý çok güzel çalýþmalar yapmýþlar ve bu çalýþmalarýný hazýrlamýþ olduklarý raporlar ile kamunun bilgisine sunmuþlardýr. Bu raporlardan iki tanesine bu kitapçýðýn konusunu oluþturan Hava Kirliliði ve Ambalaj Atýklarýnýn oluþturduðu kirlilikle ilgili raporlardýr. Bu raporlarýn hazýrlanmasýnda büyük emekleri geçen çalýþma grubu üyeleri ile deðerli baþkanlarýna teþekkürlerimi sunuyor, bu kitapçýkta bulunan her iki raporun modern bir þehir olma yönünde büyük adýmlar atmakta olan gazi þehrimizin eksikliklerinin tamamlanmasýna katký saðlamasýný diliyorum. Necati BÝNÝCÝ Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri

5 Giriþ Günümüzde çevre sorunlarý tüm dünyada hýzla artmaya devam etmektedir. Çevre sorunlarýný ve oluþturduðu saðlýk problemlerini azaltmak ise biz insanoðlunun elindedir. Kainatta var olan kusursuz düzen, insanoðlunun doðal kaynaklarý yanlýþ ve hiç tükenmeyecekmiþ gibi kullanmasý ile bozulmakta, bu durumdan da yine en fazla kendisi zarar görmektedir. Bu doðrultuda, Gaziantep Kent Konseyi Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu olarak hazýrlamýþ olduðumuz Hava Kirliliði Deðerlendirme ve Geri Kazanýlabilir Ambalaj Atýklarý Raporlarýnda kentimizin bu sorunlarla ilgili mevcut durumunu ve sorunlarýn çözümüne yönelik önerilerimiz bilimsel gerçekler doðrultusunda ortaya konmaya çalýþýlmýþtýr. Hazýrlamýþ olduðumuz raporlarýn konu ile ilgili çalýþanlara faydalý olmasýný temenni ediyorum. Ergün ÖZUSLU Uzman Biyolog Gaziantep Kent Konseyi Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu Baþkaný

6 1. RAPOR GAZÝANTEP HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME RAPORU Hava kirliliði, atmosfere býrakýlan toz, gaz, duman, koku, su buharý gibi kirleticilerin havanýn doðal bileþimini bozarak canlýlara zarar verecek yapýya dönüþmesidir. Hava kirliliðinin en büyük sebebi yakýtlarýn yanmasý sonucu atmosfere verilen atýk gazlardýr. Yakýt içerisinde bulunan, yanma sýcaklýðýnýn gereðinden az veya çok oluþuna baðlý olarak tam olmayan yanma nedeniyle oluþan partikül, gaz ve buharlar hava kirleticileri olarak tanýmlanmaktadýr. Hava kirliliðine neden olan gazlar, yaðýþlar ve diðer yollarla toprak ve sulara karýþmakta, bu ortamlarý kirleterek ekolojik dengeyi ve tarýmsal ürün verimlerini olumsuz etkilemektedir. Kükürt oksit gazlarý (SOx) bitkilerin yapraklarýný sarartmakta, mermer yapýlarý aþýndýrmakta, demir ve çeliðe korozif etkide bulunmakta, görüþ mesafesini ve güneþ ýþýnlarýný azaltmakta, insanlarýn üst solunum sistemini, akciðerlerini tahrip etmekte, yüksek konsantrasyonlarda bulunduðunda ise saðlýðý bozucu hatta öldürücü etki gösterebilmektedir. Gaziantep te mevcut durum: Gaziantep nüfusu ve endüstrisi hýzla büyüyen büyük þehirlerimizden birisidir. Ýlimizde son 35 yýlda kaydedilen hýzlý deðiþim, tarihi ve kültürel zenginliðinin yaný sýra, bilim ve teknolojik geliþmelere açýk bir kent olarak da adýndan söz ettirmektedir. Ýlimizdeki nüfus artýþý, sanayileþme ve teknolojik geliþmelere paralel olarak Hava Kalitesinde de doðal olarak deðiþim yaþanmaktadýr. Gaziantep te hava kalitesi üzerine etkisi olan baþlýca kaynaklarýn Organize Sanayi Bölgesi, Küsget Sanayi Bölgesi, Körkün Sanayi Bölgesi, Mücavir Alan Sýnýrlarýna yakýn olan Taþ Ocaklarý, Çimento Fabrikalarý, Konutlar ve Motorlu taþýtlar olduðu görülmektedir. 600 e yakýn iþletmenin bulunduðu Organize Sanayi Bölgesi þehrin 10 km kuzeyinde bulunmaktadýr. Organize Sanayi Bölgesinde oluþan hava kirleticileri OSB nin þehre olan uzaklýðý ve þehrin hakim rüzgar yönünün batý- doðu istikametinde olmasýndan dolayý, þehir merkezinin hava kalitesi üzerine etkisi bulunmamakla beraber, OSB nin Gaziantep genel hava kalitesi üzerine etkisi yüksektir. (Þekil-1). Küsget Sanayi ve Körkün Sanayi Bölgelerinde küçük ve büyük ölçekli sanayi tesisleri bulunmaktadýr. Bu bölgeden kaynaklanan kirletici unsurlarda bu bölgenin þehir merkezine olan uzaklýðý sebebiyle þehir merkezinin hava kalitesini etkilemektedir.

7 Þehrin muhtelif bölgelerinde bulunan taþ ocaklarýnýn doðrudan yerleþim alanlarý üzerine bir etkisi olmamakla birlikte, bu tesislerin faaliyetleri sonucu oluþan toz þehrin hava kalitesi üzerine olumsuz etkiler oluþturmaktadýr. 200 RÜZGAR DÝYAÐRAMI Ýstasyon Adý : GAZÝANTEP Rasat Süresi: 32 Yýl Ýstasyon Yük: 855 m N NNW NNE NW NE 150 WNW ENE W E 100 WSW ESE 50 SW SSW Grafik 10b S Her aralýk 250 saat esme sayýsýný göstermektedir. Þekil 1:Gaziantep ili rüzgar diyagramý Þehrimizde doðalgaz çalýþmalarý 2004 yýlýnda baþlamýþtýr yýlýnda Organize Sanayi Bölgesi doðal gaz kullanmaya baþlamýþtýr. Meskenlerde ise doðal gaz altyapý çalýþmalarý devam etmekle birlikte Karþýyaka Merve þehir bölgesine doðalgaz Kasým 2007 yýlýnda verilmeye baþlanmýþtýr yýlý sonunda da þehrin yeni yerleþim alanlarý Atatürk Mah. ve Batýkent Mahallesine doðalgaz verilmiþ meskenlerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Diðer mahallelerde ise altyapý çalýþmalarý % oranýnda tamamlanmýþtýr. Ýlimizde hava kalitesi ile doðrudan iliþkili verilere göz attýðýmýzda; Gaziantep þehir merkezi (Þehitkamil- Þahinbey) nufusa sahip olduðu, Yasal mevzuat doðrultusunda Hava kirliliði ile mücadeleden sorumlu kurumlarýn Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ile Büyükþehir Belediyesi Baþkanlýðý olduðu, Bazý dönemlerde ilimizde inversiyon olayý meydana geldiði, SSE SE

8 Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði çerçevesinde ilimizde emisyon izni alan sanayi tesisi sayýsýnýn 222 olduðu, Isýnmadan Kaynaklanan Hava Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði çerçevesinde katý yakýt satýþ izin belgesi alan iþletme sayýsýnýn 392 olduðu görülmektedir. Gaziantep te Hava Kalitesi üzerine motorlu taþýtlarýn da büyük etkisi olmaktadýr. Ýlimizde trafiðe kayýtlý araç sayýsý yýllar itibariyle tablo 1 de verilmiþtir. Tablo 1: Ýlimizde trafiðe kayýtlý ve egzoz emisyonu yaptýran araç sayýsý Yýl Egzos Emisyon Ölçümü Yaptýran Araç Sayýsý Trafiðe Kayýtlý Araç Sayýsý Ýlimizde özellikle fosil yakýtlarýn kullanýmýnýn son yýllarda artmasý sebebiyle, þehrimizdeki hava kirliliðinde deðiþimler meydana gelmiþtir. Gaziantep ili son 5 yýllýk hava kalitesi ölçüm sonuçlarý tablo 2 de görülmektedir. Tablo 2: Son beþ yýllýk hava kalitesi ölçüm deðerleri OCAK ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS HAZÝRAN TEMMUZ AÐUSTOS EYLÜL EKÝM KASIM ARALIK ORT ,4 6,9 10,3 26, ,2 91,7 138,2140, ,9 22,3 9,6 1,3 1,8 3,4 5,6 1,4 2 18, ,2 159,3 52,4 51, ,2 61, , ,3 9,7 7,7 8,4 7,8 11 8,4 11,3 23,2 28, , ,1 65,7 55,5 72,16 49,5 48 5, ,8 120, ,1 29,8 14,9 5,2 3, , ,1 123,7 103, , ,8 68

9 Gaziantep te hava kalitesi ölçümleri tarihleri arasýnda manuel olarak yapýlmaktayken, ilimize 2005 yýlýnda otomatik hava kalitesi ölçüm cihazýnýn kurulmasý ile 2006 yýlýndan itibaren ölçüm verileri AB Standartlarýna uygun hale gelmiþtir. Ýlimizde yapýlan ölçüm sonuçlarýnýn ( ) incelenmesi sonucunda; Gaziantep te kükürt dioksitten kaynaklanan hava kirliliði, özellikle kýþ aylarýnda yüksek seviyelere çýkmaktadýr yýlý Ekim, Kasým, Aralýk, Ocak, Þubat, Mart aylarý (KIÞ DÖNEMÝ) SO 2 konsantrasyonlarýnýn ortalamasýnýn 23,4 mg/m 3, en yüksek SO 2 konsantrasyonu ortalamasýnýn Ocak ayýnda 54 mg/m 3, en düþük ortalamanýn Ekim ayýnda 11,3 mg/m 3, 2009 yýlý kýþ aylarýnda partikül madde konsantrasyonu ortalamasýnýn 136,3 mg/m 3, en yüksek partikül madde konsantrasyonu ortalamasýnýn 171 mg/m 3 ile Þubat, en düþük 114 mg/m 3 ile Ekim ayýnda ölçüldüðü görülmektedir. (Tablo-3). Tablo 3: Gaziantep in kýþ dönemlerinde (Ekim-Mart) günlük ve ölçümleri ortalama deðerler (mg/m3) Ekim 9,4 Kasým 71,8 Aralýk 104 Ocak 105 Þubat 129 Mart 88 Ortalama 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 10,3 26, ,8 138,2 140, ,4 2 18,2 52,6 117,8 47,9 22,3 43, , , ,2 136,2 11,3 23,2 28, ,3 23, ,8 120,5 153, ,1 136,3 4 23, ,1 29,8 21, ,8 125,1 123,7 103,8 90,7

10 Gaziantep te özellikle 1998 yýlýndan 2000 yýlýna kadar kömür kullanýmý ekonomik sebeplerden dolayý çok fazla artmýþtýr. Kömür kullanýmýnýn artmasý ve o zamanlarda alternatif bir yakýt bulunmamasý ve tedbirlerin yetersizliði sebebiyle hava kirliliði bu dönemlerde artmýþtýr. Ancak, Doðal Gazýn 2007 yýlýndan itibaren þehir kullanýmýna verilmesi ile birlikte yýllar geçtikçe doðal gaz kullaným oraný da yaygýnlaþacaðýndan hava kirliliðinde önemli azalmalar beklenmektedir. Bu öngörülerimüzü aþaðýda verilen grafiklerde doðrulamaktadýr. Þekil 1: yýllarý ortalama yýllýk SO 2 alýcý ortam konsantrasyon grafiði Þekil 2: yýllarý ortalama yýllýk 10 alýcý ortam konsantrasyon grafiði Gaziantep te özellikle geçtiðimiz son 5 yýllýk periyotta konutlarda kömür kullanýmýnýn artmýþ olmasýndan dolayý hava kalitesi bozulmuþtur. Ayný zamanda son 5 yýllýk zamanda þehrimizde bulunan motorlu kara taþýtlarý sayýsýnda da önemli bir artýþ olmuþtur. Gaziantep te nüfus yoðunluðu ile birlikte özellikle Karataþ, Deðirmiçem, Sarýgüllük, kent merkezindeki düþük rakýmlý bölgeler ve þehrin özellikle doðu ve güneydoðusunda bulunan kenar semtlerde çok fazla kullanýlan kömür hava kirliliðinin birinci derecedeki nedenidir. Buna baðlý olarak, þehir merkezinde özellikle kýþ aylarýnda hava sirkülasyonunun az olmasý ve basýnç etkisiyle kirletici gazlar þehrin alçak bölgelerinde yoðunlaþmaktadýr.

11 Son beþ yýllýk, aylýk ortalama konsantrasyon deðerleri dikkate alýndýðýnda, en yüksek aylýk ortalamanýn 2006 yýlýnda 41 mg/m 3 ve en düþük aylýk ortalamanýn 2009 yýlýnda 16 mg/m 3 olarak ölçüldüðü görülmektedir yýllarý aylýk ortalama konsantrasyonlarýnýn incelenmesi sonucunda HKKY'de kýþ sezonu (Ekim-Mart aylarý arasý) için verilen 250 mg/m 3 'lük Uzun Vadeli Sýnýr (UVS) deðerin aþýlmamýþ olduðu görülmektedir. Sonuç Gaziantep te yapýlan hava kalitesi ölçüm verilerinin incelenmesi ve gözlemlerimiz doðrultusunda, Gaziantep þehir merkezinde hava kirliliðinin en önemli kaynaklarýnýn kýþ aylarýnda ýsýnma amacýyla kullanýlan yakýtlar ve motorlu taþýtlar olduðu ölçüm sonuçlarýndan ve ilde yapýlan yaz ve kýþ aylarýndaki gözlem ve tespitlerimizden anlaþýlmýþtýr. Hava kalitesi ölçüm verilerine göre, Gaziantep teki hava ölçüm deðerleri incelendiðinde Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliði nde belirtilen ve 2014 yýlýna kadar saðlanmasý istenilen SO 2 için günlük, kýþ sezonu ve yýllýk ortalama ölçüm deðerlerinin hiç aþýlmadýðý, 10 için kýþ sezonu ortalamasýnýn döneminde, 2007 yýlýnda 109 mg/m 3,2008 yýlýnda 95 mg/m yýlýnda 96 mg/m 3 olduðu, bunlarýnda 2014 yýlýna kadar saðlanmasý gereken yýllýk sýnýr deðerlere yakýn olduðu belirlenmiþtir. Gaziantep te ölçülen SO 2 yýllýk ortalama deðerlerinin yýllarý için Avrupa Birliði standartlarýna ve Hava Kalitesi Deðerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliðine (HKDYY) uygun olduðu, 10 deðerlerinin 2010 yýlýnda günlük ortalama sýnýr deðerlerinin sadece 7 gün aþýldýðý belirlenmiþtir. Uzun yýlar SO 2 konsantrasyonu ortalamasý ve 10 ortalamasý grafikleri Þekil 2 ve Þekil 3 de verilmiþtir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep þehir merkezine 10 km. uzaklýkta olmasýndan dolayý þehir merkezinin hava kalitesi üzerine büyük bir etkisi bulunmamaktadýr. Çünkü, Gaziantep te etkin rüzgar, genellikle batýdan doðuya doðru esmektedir ve buradan kaynaklanan emisyonlar þehir merkezinin hava kalitesi üzerine etki yapmamaktadýr. Ancak, Organize Sanayi bölgesi bütün il sýnýrlarý düþünüldüðünde bölgeden kaynaklanan kirletici gazlarýn genel anlamda bütün olarak hava kalitesine olumsuz etkisinin olduðu görülmüþtür. Gaziantep te kükürt dioksitten kaynaklanan hava kirleticilerinin ortalama alýcý ortam konsantrasyonu özellikle kýþ aylarýnda en yüksek seviyelere çýkmaktadýr. Ayrýca, Gaziantep þehir merkezinde trafiðin yoðun olmasý özellikle kýþ aylarýnda Gaziantep atmosferinde hava kalitesinin bozulmasýna büyük oranda etki yapmaktadýr. Elde edilen verilere göre, Gaziantep teki hava kirliliðinin öncelikli sebebinin ýsýnmadan kaynaklandýðý, ikincil sebebinin motorlu taþýtlar olduðu belirlenmiþtir. Ancak, ölçüm verilerine göre yönetmelikler de belirtilen sýnýr deðerlerin aþýlmadýðý görülmektedir.

12 Son beþ yýllýk deðerler incelendiðinde sýnýr deðerlerin için hiç aþýlmadýðý, 10 için 2010 yýlýnda sadece 7 gün aþýldýðý belirlenmiþtir. Son yýllarda þehrimizde meteorolojik inversiyon olayý ile de karþýlaþýlmaktadýr. Bilindiði üzere inversiyonsoðuk hava katmanýnýn daha yukarýdaki sýcak hava katmaný tarafýndan tutulmasýyla oluþan atmosfer olayýdýr. Rüzgar olmadýðý zaman, kirleticilerin daðýlmasý olanaðý bulunamamakta ve hava bir nevi asýlý kalmaktadýr. Ýnversiyon olayýnýn olduðu günlerde havada bulunan partikül ve kirleticiler sabit durumda kalmaktadýr. Bu durumda hava kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Hava Kirliliðinin Azaltýlmasý Ýçin Alýnmasý Gereken Önlemler: Sanayi kuruluþlarý ve Ýþletmelerin konu ile ilgili yaklaþýmlarýnýn deðiþmesi için, Ýlimiz hava kirliliði gerçeklerine uygun önlemler almalarý Sanayi Odasý, Ticaret Odasý ve Valiliðin ortak bilgilendirme toplantýlarý yapmalarý ve alýnacak önlemlerin sanayiciler tarafýndan benimsenmesi saðlanmalýdýr. Isýnmada kullanýlan katý ve sývý yakýtlar için vatandaþýn kendi saðlýðýný düþünerek ýsýnma amaçlý standartlara uymayan yakýtlarý kullanmasýnýn yanlýþlýðýnýn anlatýlarak, yakýt kullanýmýný parasal yönden deðil saðlýk yönünden deðerlendirilmesi ve hava kirliliðinin kendi saðlýðý yönünden daha önemli olduðu bilincinin yerleþtirilmesi saðlanmalýdýr. Motorlu araçlarýn trafiðe çýkmadan önce egzoz emisyonlarýnýn standartlara uygun halde trafiðe çýkmalarý saðlanmalýdýr. Ýlimizde genellikle ýsýnma için yakýt olarak kömür kullanýlmaktadýr. Halkýmýzýn mutlaka izinli ve kaliteli kömürleri kullanmasý saðlanmalýdýr. Belirtilen sorunlarýn giderilmesi için bu konu ile görevlendirilmiþ Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn taþra teþkilatý olan Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ile Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý tarafýndan denetim ve kontrollerin sýk ve standartlara uygun olarak yapýlmasý saðlanmalýdýr. Ýlimizde sabit hava kirliliði ölçüm istasyonlarýnýn Mobil hale getirilerek saðlýklý hava kirliliði ölçüm raporlarýnýn alýnmasý saðlanmalýdýr. Hava kalitesi ölçüm istasyonu sayýsý artýrýlmalýdýr. Tüketicilerin, kömürlerini izin belgeli firmalardan almasý saðlanmalýdýr.

13 Kalorifer kazanlarýnýn tekniðine uygun yakýlmasý ve kazan bakýmý iþlerinde çalýþacaklar için Yetkili Kalorifer Ateþçisi Kurslarý düzenlenmesine yönelik çalýþmalar artýrýlmalýdýr. Ýþyerleri, kamu kurum ve kuruluþlarý ve konutlarda ateþçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalýþtýrýlmalýdýr. Gece ve gündüz 15 o C nin üzerinde olduðu günlerde kalorifer ve sobalar yakýlmamalýdýr. Kalorifer ve sobalarýn; iþyerlerinde, bina iç ortam sýcaklýðý 18 o C, konutlarda ise 20 o C den yukarýda olmayacak þekilde yakýlmalýdýr. Hava kirliliðinin önemli bir kýsmý otomobillerden kaynaklanýr. Toplu taþýmayý tercih ederek daha az yakýt kullanýlmalýdýr. Araçlarýn bakýmlarý zamanýnda yapýlmalýdýr. Yürüme mesafesindeki yerlere yürüyerek ya da bisikletle ulaþým tercih edilmelidir. Duraklama ve beklemelerde araçlar çalýþýr vaziyette bulundurulmamalýdýr. Kullanýlmayan zamanlarda ýþýklar ve elektrikli aletler kapatýlarak enerji tasarrufu saðlanmalýdýr. Fosil yakýt kullanýmýndan temiz enerji (rüzgar, jeotermal, güneþ enerjisi) kullanýmýna geçilmelidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmý teþvik edilmelidir. Çevrenin önemi ve korunmasý ile ilgili eðitimler ile kamuoyunun bilgilendirilmesi saðlanmalýdýr.

14 2. RAPOR GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAKTA AYRI TOPLANMASI RAPORU Ambalaj atýklarýnýn sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanýlmasý için yerel yönetimlere büyük görevler düþmektedir. Ambalajlarýn üretildikleri hammaddeler (metal, plastik, cam, kaðýt/karton vb.) geri dönüþtürülebilir olduklarýndan bu maddelerden yapýlmýþ olan atýk ambalajlarýn geri kazanýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Ülkemizde nüfus artýþýna paralel olarak atýk miktarý ve ambalajlý ürün kullanýmý da artmýþ, geri kazanýmý ekonomik bir deðer haline gelmiþtir. TÜÝK tarafýndan yapýlan araþtýrmalara göre, ülkemizde kiþi baþýna yýllýk evsel atýk miktarý 187 kg, toplam evsel atýk miktarý ise yaklaþýk milyon tondur. Belediye atýðý olarak adlandýrýlan ve toplanýp bertaraf edilme sorumluluðu Belediyelere ait olan atýklarýn miktarý yýllýk toplam milyon ton civarýndadýr. TÜÝK tarafýndan yapýlan araþtýrmalara göre ülkemizde evsel atýklarýn aðýrlýk olarak % 12 sini cam, metal, plastik, kaðýt ve karton gibi geri kazanýlabilir atýklar oluþturmaktadýr. Buna göre yýllýk geri kazanýlabilir atýk miktarýnýn 2-2,5 milyon ton olduðu görülmektedir. Ýlimizde günlük ortalama 1000 ton evsel katý atýk oluþmaktadýr.

15 Ambalaj atýklarýnýn geri kazanýmý, hem ekonomi, hem de çevre için faydalýdýr. Plastik, cam, metal, kaðýt, seramik, tekstil ve ahþap gibi malzemeler, depolama alanlarýna gömülmek yerine ikincil hammadde olarak deðerlendirilmelidir. Bu þekilde hem endüstrinin hammadde ihtiyacý azaltýlýr, endüstriye ekonomik þekilde hammadde temin edilir, hem de hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb., tüketimi azalýr. Deðerlendirilebilir atýklarýn geri kazanýlmasýyla çöp depolama sahalarýna giden atýk hacmi önemli oranda azaltýlýr ve depolama sahalarýnýn ömrü uzatýlýr. Ülkemizde yýlda 800 bin ile 1 milyon ton geri kazanýlabilir atýk oluþmaktadýr. Bu miktarýn büyük bir kýsmý çöp sahalarýndan ve sokaklardan ilkel ve saðlýksýz koþullarda toplanmaktadýr. Bu atýklarýn büyük kýsmý yaþ çöpe karýþtýðý için deðerlendirilememektedir. Daha saðlýklý ve verimli bir geri kazaným sistemi oluþturmanýn temel koþulu geri kazanýlabilir atýklarýn kaynaðýnda yani konutlarda, iþyerlerinde, okullarda, otel ve tatil köylerinde çöpten ayrý olarak toplanmasýdýr. Doðal kaynaklarýmýz, dünya nufusunun artmasý ve tüketim alýþkanlýklarýmýzýn deðiþmesi ile her geçen gün hýzla azalmaktadýr. Artan nufusla birlikte katý atýklarýmýzýn yarattýðý çevresel sorunlarda artmakta, zamanla deðiþen tüketim alýþkanlýklarý, geri kazanýlabilir atýklarýn miktarýnýn da artmasýný beraberinde getirmektedir. Ambalaj atýklarý, kaynakta ayrý toplanmazsa önce sokaklardaki toplayýcýlar tarafýndan torbalar ve çöp bidonlarý karýþtýrýlarak ayýklanmakta, bu sýrada sokaða yayýlan çöpler çevre kirliliði oluþturmaktadýr. Konutlarda ayrýþtýrýlmadan atýlan geri kazanýlabilir atýklar çöp toplama araçlarýnda çok fazla yer kaplayarak araçlarýn verimsiz çalýþmasýna, kimi zamanda gerek olandan daha fazla aracýn servise çýkmasýna neden olmaktadýr. Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de atýklarýn geri kazanýlmasý ve tekrar kullanýlmasý esastýr. Ülkemizde nufus artýþý, sanayileþme ve tüketim alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi gibi faktörler kullan at türü ambalajlarýn aþýrý tüketimine yol açmakta, bu da çöp sahalarýna giden atýk miktarýný artýrmaktadýr. Bu noktada belediyeler tarafýndan kaynakta ayrý toplama çalýþmalarýna baþlanmasý ve atýklarýn cinslerine göre ayrýlmasý için gerekli teknik, yasal ve idari hususlarýn belirlenmesi ve uygulanmasý önem kazanmaktadýr. Bu þekilde daha temiz ve fazla miktarda atýk, daha ekonomik þekilde toplanabilmektedir. Bu sistemin oluþturulabilmesini temel koþulu, Belediye - Tüketici Geri Dönüþüm Tesislerinin aktif bir þekilde sistemin içinde yer almasý ve sorumluluk üstlenmesidir. Doðru bir geri kazaným sisteminde tüketicinin sorumluluðu geri kazanýlabilir atýklarý kaynaðýnda çöpten ayrý biriktirmektir. Belediye ise tüketicinin ayýrdýðý bu atýklarý çöpten ayrý olarak temiz bir þekilde toplamak ve cinslerine göre ayýrmakla sorumludur. Sanayi sorumluluðu ise belediye tarafýndan toplanan veya toplattýrýlan bu atýklarý alýp geri dönüþtürmektir. Cam, metal, plastik ve kaðýt atýklarý kaynaðýnda diðer çöplere karýþtýrýlmadan ayrý olarak biriktirilmeli, ayrý olarak biriktirilen bu atýklar çöpe karýþtýrýlmadan temiz

16 bir þekilde toplanmalýdýr. Ancak, þehrimizin nüfusu toplam olan merkez Þehitkamil ve Þahinbey ilçelerinde bu konuda yapýlan herhangi bir çalýþma yoktur. Bu kapsamda konu ile ilgili olarak sorumluluk verilen kurumlar belediyeler olup, buna göre; 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi kapsamýnda, ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýndan büyükþehir belediye sýnýrlarý içerisinde ilçe belediyeleri ve ilk kademe belediyeleri sorumludur. 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayýlý Belediye Kanununun 14 üncü maddesi kapsamýnda, ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýndan il belediyeleri sýnýrlarý içerisinde il ve ilçe belediyeleri sorumludur. Belediyeler, tüketim sonucu oluþan ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýný saðlamak amacýyla, ambalaj atýklarý yönetim planý hazýrlamakla da yükümlüdürler. Bu kapsamda, Ambalaj Atýklarýnýn Kontrolü Yönetmeliði 24 Haziran 2007 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu yönetmelikle ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýndan Belediyeler birinci derecede sorumlu kýlýnmýþtýr. Buna göre; Büyükþehir Belediyeleri nin Görevleri; a) Ambalaj atýklarýnýn düzenli depolama sahalarýna kabul edilmemesi için gerekli önlemleri almak, b) Ýlçe ve ilk kademe belediyeleri tarafýndan yürütülen çalýþmalarda koordinasyonu saðlamak, c) Ýlçe ve ilk kademe belediyeleri tarafýndan hazýrlanan ambalaj atýðý yönetim planý doðrultusunda yürütülen çalýþmalara destek vermek, ç) Ambalaj atýklarý yönetimi kapsamýnda, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilgilendirici eðitim faaliyetleri yapmak ve bu tür faaliyetlere katkýda bulunmaktýr. Ýl, ilçe ve ilk kademe belediyeleri nin görevleri; a) Ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplar veya toplattýrýr. b) Ambalaj atýklarýnýn kaynaðýnda ayrý toplanmasý için lisans/geçici çalýþma izni almýþ iþletmeler, piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiþ kuruluþlar ile birlikte ambalaj atýklarý yönetim planýný hazýrlayarak Bakanlýða sunar. c) Hazýrlanan ambalaj atýðý yönetim planý doðrultusunda ayrý toplama çalýþmasýnýn baþlatýldýðý bölgelerde, çalýþmalarýn ambalaj atýðý yönetim planýna uygun olarak yapýlýp yapýlmadýðýný denetler, önlem alýr ve ambalaj atýklarýný ayrý olarak biriktirmeyen ambalaj atýðý üreticilerine idari yaptýrým uygular.

17 ç) Sözleþme yaptýðý lisanslý/geçici çalýþma izinli iþletme veya iþletmeler tarafýndan yürütülen kaynakta ayrý toplama çalýþmalarýný toplama aracý, personel, ekipman yerleþtirme ve benzeri idari ve teknik konularda destekler. d) Ambalaj atýklarýný evsel atýk toplama araçlarýna alýnmamasý için gerekli tedbirleri alýr. e) Ambalaj atýklarýnýn düzenli depolama sahalarýna kabul edilmemesi için gerekli önlemleri alýr. f) Toplama ayýrma ve geri dönüþüm tesislerini belediye imar planlarý üzerinde iþaretler ve altyapý hizmetlerini öncelikle yapar. g) Ambalaj atýklarý yönetimi kapsamýnda, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte bilgilendirici eðitim faaliyetleri yapar, bu tür faaliyetlere katkýda bulunur. Yukarýda da belirtildiði üzere kanun ve yönetmeliklerle Belediyelere sorumluluklar verildiði halde halen metropol þehir olan Gaziantep in iki büyük merkez ilçe belediyesi Ambalaj Atýðý Yönetim Planý bulunmamaktadýr. Ýlimizde artan nüfus ve kullaným alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi ile atýk miktarýda artmakta ve bu atýklar çevre kirliliðine sebep olmaktadýr. Bu sebeple, ilçe belediyelerimizin acil olarak kaynaðýnda ayrý toplama çalýþmalarýna baþlamasý gerekmektedir. Mevcut Durum: Ýlimizde merkez ilçeler dahil olmak üzere toplam 9 ilçe bulunmaktadýr. Ambalaj atýklarýnýn kaynakta ayrý toplanmasýndan sorumluluk ilçe belediyelerine ait olmasýna raðmen ilimizde bu sorumluluðunu yerine getiren belediyeler tarih sýrasýna göre tablo -1 de verilmiþtir. Tablo 1: Ambalaj Atýðý Yönetim Planý hazýrlayan ilçe belediyeleri Oðuzeli Belediyesi Nizip Belediyesi Ýslahiye Belediyesi Tablo 1 de de görüldüðü üzere ilimizde sadece Oðuzeli, Nizip ve Ýslahiye olmak üzere 3 belediyede ambalaj atýklarý kaynakta ayrý toplanýlmaktadýr. Ýlimiz metropol ilçeleri olan ve nüfuslarý bin olan Þahinbey ve Þehitkamil ilçelerinde ambalaj atýklarýnýn kaynakta ayrý toplanýlmadýðý, Merkez iki ilçe ve Nurdaðý, Yavuzeli, Araban, Karkamýþ ilçe belediyelerinin ambalaj atýðý yönetim planlarýnýn bulunmadýðý, Ýlimizde Çevre ve Orman Bakanlýðýndan ambalaj atýðý toplama ve ayýrma iþlemi için lisans almýþ 6 toplama ve ayýrma tesisinin bulunduðu,

18 Ambalaj atýklarý konusundan geri dönüþüm lisansý almýþ 1 adet cam geri dönüþümü, 1 adet kaðýt ambalaj geri dönüþümü, 12 adet plastik ambalaj geri dönüþümü konusunda lisans almýþ toplam 14 lisanslý firma bulunduðu, Kaðýt karton atýklarýnýn toplanmasýnýn ilimizde ilk defa 1996 yýlýnda Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü önderliðinde Çevre Koruma Vakfý tarafýndan yapýldýðý, vakfýn kapanmasý ile bu iþlemin 2004 yýlýnda býrakýldýðý, 2007 yýlýnda Doða Koruma Derneði tarafýndan bir AB projesi kapsamýnda kaðýt toplama faaliyetlerinin Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ve Þehitkamil Belediyesi desteði ile yeniden baþlatýldýðý ve halen devam ettiði belirlenmiþtir.

19 Sonuç: Gaziantep te geri kazanýlabilir ambalaj atýklarý sisteminin incelenmesi sonucunda, ilimizde 9 ilçe belediyesinden sadece 3 ünde ambalaj atýklarýnýn kaynakta ayrý toplandýðý ve sadece bu üç belediyenin ambalaj atýðý yönetim planýnýn bulunduðu, Merkez Þahinbey ve Þehitkamil ilçelerinde nüfuslarýnýn çok yüksek olmasý ve metropol ilçeler olmalarýna raðmen ambalaj atýklarýnýn kaynakta ayrý toplama çalýþmalarýnýn bulunmadýðý, yapýlan araþtýrmalarda kent halkýnýn kaynakta ayrý toplama sistemine hazýr olduðu ve istekli olduðu, gönüllü kuruluþlarýn çalýþmalarýnýn takdire deðer olduðu, ancak yetersiz olduðu belirlenmiþ olup, kentimiz de acilen Þehitkamil ve Þahinbey belediyeleri baþta olmak üzere ambalaj atýðý yönetim planý olmayan ve kaynakta ayrý toplama çalýþmasý yapmayan belediyelerin bu sistemi hayata geçirmeleri gerekmektedir. Ergün ÖZUSLU Uzman Biyolog Gaziantep Kent Konseyi Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu Baþkaný

20 Gaziantep Kent Konseyi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. Sayý: 2 - Ocak 2011 Ýletiþim Tel: (0342) Faks: (0342) e-posta: web: GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ BASIMEVÝ

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU

GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU GAZİANTEP İLİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU Hava kirliliği, atmosfere bırakılan toz, gaz, duman, koku, su buharı gibi kirleticilerin havanın doğal bileşimini bozarak canlılara zarar verecek yapıya

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre ASD Üyeleri ÝZAYDAÞ taydý Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ýzaydaþ ýn bu yýl sanayi ile daha yakýn temasta olmak için ASD gibi önemli

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler ÖNSÖZ...2 BAKAN MEHDÝ EKER ENERJÝ TARIMI MERKEZÝ'NÝ HÝZMETE AÇTI...3 TÜRKÝYE'DE YENÝLENEBÝLÝR ENERJÝ KAYNAKLARI NIN PROJEKSÝYONU ve SAMSUN AÇISINDAN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ...5 YAÐLI TOHUMLAR VE

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Ýl Tarým Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir ÝSPÝRLÝ Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ali KORKMAZ Yayýn Kurulu Dr. Ali KORKMAZ Yaþar BUDAK Þerife Gül GÖZÜGÜL Burhan HEKÝMOÐLU Mustafa ALTINDEÐER

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr

içindekiler www.samsuntarim.gov.tr içindekiler Samsun Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Adýna Sahibi Kadir GÜVEN Ýl Müdürü Yazý Ýþleri Müdürü Erol BAÞ Yayýn Kurulu Erol BAÞ Gürsel BALCI Fikret SÖNMEZ Dr. Habip MURUZ Recep KIRBAÞ Cihan

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

VÝZYON 2050 TÜRKÝYE Eylül 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-09/518 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2011, TÜSÝAD Tüm haklarý

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM Eylül 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-09/531 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2012, TÜSÝAD Tüm

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ STRATEJÝLERÝ ulusal nanoteknoloji giriþimi ÝNÞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK: YEÞÝL BÝNALAR VE NANOTEKNOLOJÝ

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1

GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 GÖRÜÞLER ve DÜÞÜNCELER 1 PLANLAMA VE PROJELENDÝRME ÜZERÝNE Neþat KONAK* Herhangi bir toplantý ortamýnda, ele alýnan konuya yönelik görüþ ve düþünceler sözlü olarak dile getirildiðinde; bulunulan mekânýn

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý: 2 Birlik Faaliyetleri * Kalýpçýlar Vadisi OSB Kuruluyor * ÇED Raporu * Yalova Valisi Ziyareti * ASOM Projesi Kabul Edildi * Bursa

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı