ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016"

Transkript

1 T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI ( Tarihli 3. Taslak Versiyon)

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ YÖNETĠCĠ ÖZETĠ MEVCUT DURUM AVRUPA BIRLIĞI NDE GERI DÖNÜġÜM AB Atık Verileri TÜRKIYE DEKI DURUM Belediye Atıkları Ambalaj Atıkları Tehlikeli Atık Atık Pil ve Akümülatörler Atık Yağlar Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçlar Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Sanayi Sektörleri ve Atıklar DURUM ANALĠZĠ PLANLAMA SÜRECINDE ĠZLENEN YÖNTEM GÜÇLÜ YÖNLER-ZAYIF YÖNLER-FIRSATLAR-TEHDITLER (GZFT) ANALIZI ÖNCELIKLI SORUN ALANLARI Bilinç ve Farkındalık Oluşturma İdari ve Hukuki Düzenlemeler Altyapı Finansman ve Destek Uygulama GENEL AMAÇ, HEDEFLER VE FAALĠYETLER VIZYON GENEL AMAÇ HEDEFLER UYGULAMA, ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME EYLEM PLANI KAYNAKÇA EK: STRATEJĠ HAZIRLIĞINA KATILAN KURUM VE KURULUġLARIN LĠSTESĠ

3 ġekġller LĠSTESĠ ġekil 1: Avrupa da toplam atık üretimi 19 ġekil 2: Avrupa da üretilen belediye atıkları (kg/kiģi) 20 ġekil 3: Geri dönüģtürülmüģ belediye atıkları birleģimi 21 ġekil 4: Geri kazanım ve bertaraf tesisi sayıları 23 ġekil 5: KAAP atık kompozisyonu belirleme çalıģması sonucu 24 ġekil 6: Yıllara göre tesis sayısı, belediye sayısı ve hizmet verilen nüfus. 25 ġekil 7: Kayıtlı ekonomik iģletmeler. 27 ġekil 8: tarihleri arasında lisanslı tesis sayıları. 29 ġekil 9: Lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma ve geri dönüģüm tesisleri. 30 ġekil 10: Piyasaya sürülen ambalajların geri kazanım oranları. 31 ġekil 11: Piyasaya sürülen ambalajların Yönetmelikte yer alan hedeflere göregerçekleģen geri kazanım oranları 32 ġekil 12: Piyasaya sürülen kompozit ambalajların geri kazanım oranları. 32 ġekil 13: Yıllara göre tehlikeli atık lisansı alan tesis sayılarının dağılımı. 33 ġekil 14: 2010 yılı lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerinin dağılımı. 33 ġekil 15: 2009 ve 2010 yılı beyanlarına göre tehlikeli atık yönetimi dağılımı. 34 ġekil 16: 2009 ve 2010 yılı beyanlarına göre Türkiye genelinde tehlikeli atık dağılımı. 35 ġekil 17: Atık pil toplama miktarları. 37 ġekil 18: Atık akü toplama ve geri kazanım miktarları 38 ġekil 19: Atık yağ toplama miktarları. 39 ġekil 20: Bitkisel atık yağ geçici depolama alanı. 41 ġekil 21: Bitkisel atık yağ toplama oranları 41 ġekil 22: Geri kazanım ürünlerinin dağılımı. 42 ġekil 23: Lisanslı ÖTL geri kazanım tesisleri ve geçici depolama alanları. 44 ġekil 24: Geri kazanım tesisleri ve çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılan ÖTL miktarları. 44 ġekil 25: Atık elektrikli ve elektronik eģya toplama miktarları (ton) 46 ġekil 26: AEEE iģleme tesis sayıları. 46 ġekil 27: Yıllara göre hurda araç sayıları

4 ÇĠZELGELER LĠSTESĠ Çizelge 1: AB geri dönüģüm hedefleri 16 Çizelge 2: Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%). 27 Çizelge 3: 2009 yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları. 30 Çizelge 4: Atık yağ geri kazanım ve bertaraf miktarları 39 Çizelge 5: Atık yağ geri kazanımı sonucu elde edilen ürün miktarları. 40 Çizelge 6: Özel atıkların geri dönüģüm hedefleri. 49 Çizelge 7: 2010 yılı imalat sanayi atık göstergeleri. 55 Çizelge 8: 2008 yılı sanayi grubuna göre atık miktarları. 55 Çizelge 9: Türkiye 2010 ithalat verileri. 56 Çizelge 10: Geri dönüģüm sektörüne iliģkin yapılan GZFT analizi sonuçları 59 Çizelge11: Öncelikli Sorun Alanları

5 119 KISALTMALAR LĠSTESĠ AB AB 27 AEEE BSTB ÇEP ÇEVKO ÇġB ÇġGB DÇÜD DĠB EB EKK EPDK ETKB GĠTES GSMH GTB GTHB ĠB KAAP KOSGEB MB MEB MKEK :Avrupa Birliği :Avrupa Birliğine Üye 27 Ülke :Atık Elektrikli ve Elektronik EĢyalar :Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı :Çevre Eylem Planı :Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi :Çevre ve ġehircilik Bakanlığı :ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı :Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği :Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı :Ekonomi Bakanlığı :Ekonomi Koordinasyon Kurulu :Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı :Girdi Tedarik Stratejisi :Gayri Safi Millî Hasıla :Gümrük ve Ticaret Bakanlığı :Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı :ĠçiĢleri Bakanlığı :Katı Atık Ana Planı Projesi :Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı :Maliye Bakanlığı :Milli Eğitim Bakanlığı :Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 5

6 MYK MSB OSBD OSBÜK ÖTA ÖTL PAGEV REACH RoHS SB STK TÜDAM TÜĠK TÜKÇEV :Mesleki Yeterlilik Kurumu :Milli Savunma Bakanlığı :Organize Sanayi Bölgeleri Derneği :Organize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluĢu :Ömrünü TamamlamıĢ (Hurda) Araçlar :Ömrünü TamamlamıĢ Lastikler :Türk Plastik Sanayicileri AraĢtırma GeliĢtirme ve Eğitim Vakfı :Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, Ġzni ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation/Restriction of Chemicals) :Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlamaya ĠliĢkin Direktif (Restriction of Hazardous Substances Directive) :Sağlık Bakanlığı :Sivil Toplum KuruluĢları :Türkiye Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği :Türkiye Ġstatistik Kurumu :Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesi TÜMMER :Türkiye Mermer DoğaltaĢ ve Makineleri Üreticileri Birliği TBB TSE TSF TTĠS UDHB YK :Türkiye Belediyeler Birliği :Türk Standardları Enstitüsü :Türkiye Seramik Federasyonu :Türkiye Tekstil ĠĢverenleri Sendikası :UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı :YetkilendirilmiĢ KuruluĢ

7 GĠRĠġ Ülkemizde gerçekleģen hızlı ekonomik büyüme, teknolojik geliģme, sanayileģme, kentleģme, nüfus artıģı ve refah seviyesinin yükselmesi üretilen atık miktarında artıģ yaģanmasına neden olmaktadır. Artan atık miktarı nedeniyle karģılaģılan zorluklar atıksız veya olabildiğince az atıklı üretimi ve tüketimi amaçlayan atık yönetimi yaklaģımını gerektirmektedir. Atık yönetimi kapsamında; evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için aktarma merkezleri oluģturulması, atıkların taģınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin iģletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım ve izleme-kontrol süreçleri gerçekleģtirilmektedir. Atık yönetimi çevre koruma politikaları arasında ağırlıklı bir önemle yer tutmaktadır. Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüģtürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejileri, tüm dünyada giderek öncelikli bir politika hedefi olarak benimsenen sürdürülebilir kalkınma yaklaģımının temelini oluģturmaktadır. Atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi baģta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. Doğal kaynakların ve bu kaynakların kendini yenileme kapasitesinin sınırlı olduğu göz önüne alındığında sürdürülebilir kalkınma yaklaģımı çerçevesinde atık yönetiminde; geri dönüģüm ve geri dönüģümün sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri ön plana çıkmaktadır. Atık yönetiminin en önemli ayaklarından olan geri dönüģüm; değerlendirilebilir atıkların çeģitli fiziksel ve/veya kimyasal geri dönüģüm yöntemleri ile ikincil hammaddeye dönüģtürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Geri dönüģüm uzun vadede verimli bir ekonomik yatırım olarak görülmektedir. Doğal kaynakların hızla tükenmesine bağlı olarak üretim sürecinde kullanılan hammadde miktarının azalması sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkmaktadır. Etkin bir geri dönüģüm sistemi, hammadde ve ara malı ithalat bağımlılığı yüksek olan sektörlerde bu bağımlılığı azaltıcı yönde yapacağı etkiyle de sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda geri dönüģüm ekonomi üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Geri dönüģtürülmüģ maddelerin üretim sistemine kazandırılması, ekonomik ve çevresel yönden olumlu katkıların yanı sıra yeni iģ imkanları sağlamakta ve gelecek kuģakların doğal kaynaklardan yararlanma olanağını da artırmaktadır. Sektörlerin hammadde ihtiyacının bir bölümünün geri 7

8 dönüģtürülebilen ve ekonomik değeri bulunan atıklardan karģılanmasısürdürülebilirliğin sağlanması adına büyük önem taģımaktadır. Ülkemizde üretilen atıkların yarısından fazlası geri kazanılabilir özelliğe sahiptir. Çevresel bir sorun olan ve bertarafı için finansal kaynak gerektiren atıklar geri dönüģüm yöntemiyle problem olmaktan çıkarılarak, ekonomik bir değere dönüģtürülmektedir. Bu nedenle üretim için önemli bir kaynak olan atıkların; istihdam yaratma, etkin doğal kaynak kullanımı, ekonomik fayda ve çevresel iyileģtirme gibi alanlarda sağlayacağı avantajlar da göz önüne alındığında, geri dönüģümün ulusal refahın arttırılmasında sahip olduğu büyük potansiyel anlaģılmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde geri dönüģüm sisteminin karģı karģıya bulunduğu sorunlar tespit edilmiģ ve çözüm yolları araģtırılarak sektörün sürdürülebilir ve etkili bir yapıya kavuģmasını sağlamak adına Ulusal Geri DönüĢüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıģtır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde geri kazanım, tekrar kullanım ve geri dönüģüm kavramlarını da kapsamakta, atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileģenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle baģka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yine aynı yönetmeliğe göre geri dönüģüm, atıkların bir üretim prosedürüne tabi tutularak, orjinal amaçlı ya da enerji geri kazanımı hariç olmak üzere, organik geri dönüģüm dahil diğer amaçlar için yeniden iģlenmesidir. Geri dönüģümün geri kazanımdan en belirgin farkı, atıkların fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle baģka ürünlere veya enerjiye çevrilmesinin (organik atıklardan biyogaz üretimi, röntgen suyundan gümüģ elde edilmesi gibi) söz konusu olmamasıdır. Sonuç olarak, geri kazanım kavramı, yeniden kullanım ve geri dönüģüm kavramlarını kapsamakta; geri dönüģüm kavramı ise geri kazanım kavramını kapsamamaktadır. Söz konusu teknik tanımlar çerçevesinde geri kazanım ve toplama-ayırma faaliyetleri ve geri dönüģüm ayrı düģünülmemektedir. Bundan dolayı her ne kadar literatürde tersi gerçerli olsa da strateji belgesinde geri dönüģüm, kelime olarak tüm bu faaliyetleri içine alan bir Ģemsiye kavram olarak kullanılmak durumunda kalmıģtır. Bu bağlamda; EKK kararında ve 2012 Yılı Planında yer alan Ulusal Geri DönüĢüm Strateji Belgesi ve Eylem Planında geri dönüģüm olarak isimlendirilen kavram, geri kazanım ve toplama-ayırma faaliyetlerini de kapsayacak Ģekilde ele alınmaktadır. Atık yönetiminin bileģenlerinden sadece biri olan geri dönüģüm, yarattığı ekonomik etkileri ile ön plana çıkmaktadır. Atık yönetimi ĢemĢiye bir kavramdır ve geri dönüģümü de içermektedir. Atık yönetiminin en önemli baģlıklarından biri, atıkları oluģmadan, kaynağında 8

9 önlemeye yönelik faaliyetleri içeren bir kavram olan atık önleme dir. Strateji ile ilgili görevlendirmenin kapsamı gereği; atık önleme/kirlilik önleme/bertaraf gibi diğer temel entegre atık yönetimi yöntemleri Ulusal Geri DönüĢüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı nda ele alınmamaktadır. Bu bağlamda yukarıda verilen bilgiler ıģığında Stratejinin kapsamı geri kazanım ve toplamaayırma faaliyetlerini de içermekte, diğer atık yönetimi uygulamalarını içermemekte ve geri dönüģüm olarak adlandırılmaktadır. Geri dönüģüm sektörü yatay kesen bir alan olduğu için birçok paydaģın somut katkısını gerektirmekte ve birçok farklı alanlarda yapılması gereken faaliyetleri kapsamaktadır. Bu strateji belgesinin kapsamı yapılan değerlendirmeler sonucunda ambalaj atıkları, atık pil ve akümülatörler, elektronik atıklar, ömrünü tamamlamıģ lastikler, ömrünü tamamlamıģ araçlar, metal hurdalar, madeni atık yağlar, bitkisel atık yağlar ve endüstriyel atıklar olarak belirlenmiģtir. Hazırlanan Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi ülkemizin geri dönüģüm konusundaki mevcut durumunu ortaya koymakta ve önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalıģmalar için bir yol haritası çizmektedir. Stratejide yer alan eylemlerin etkin uygulanmasının, ülkemizin geri dönüģüm sektörünün geliģmesini destekleyerek çevresel ve ekonomik fayda sağlaması beklenmektedir

10 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Ekonomi Koordinasyon Kurulu nun 01 Ağustos 2011 tarihli kararıyla Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi hazırlanmasının koordinasyonu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiģtir. 18 Ekim 2011 tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 11 Ekim 2011 tarih ve 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile de Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı iģbirliği yapılacak kuruluģlar olarak belirlenmiģtir. Söz konusu görev; 2012 Yılı Programında Öncelik 67: DıĢa bağımlılığı yüksek olan sektörlerde geri dönüģüm yatırımlarına özel önem verilecek, Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi oluģturulacaktır. maddesi ile tanımlanmıģtır yıllarını kapsayan Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisinin hazırlanması çalıģmalarına kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluģları (STK) tarafından katkı sağlanmıģ ve süreçte katılımcı ve paylaģımcı bir yöntem izlenmiģtir. Strateji Belgesi hazırlanırken temel olarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) gibi kurumlar ve Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan rapor ve verilerden yararlanılmıģtır. Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisinin temel amacı çevreye ve insana saygılı, kaynakların etkin kullanıldığı ve geri dönüģümün ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiği üretim ve tüketim kültürünün oluģumunu sağlamak olarak belirlenmiģtir. Bu amaç çerçevesinde stratejinin gerçekleģtirilmesi adına sektörün güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiģ ve hedefler tespit edilmiģtir. Belirlenen 5 hedef; toplumun tüm kesimlerinde geri dönüģüm bilincini oluģturmak, ilgili mevzuatları geri dönüģümün amacına uygun olarak geliģtirmek, geri dönüģtürülebilir tüm atıkların kaynakta ayrı biriktirilmesi, toplanması ve taģınmasını sağlamak, geri dönüģüm konusunda konusunda finansal destek sağlamak atık üretimini kayıt altına alarak etkin bir denetim sistemi kurmak olarak sıralanmaktadır. Bu hedeflere ulaģmak için 2016 yılına kadar hayata geçirilecek 47 eylem bu kapsamda ĢekillendirilmiĢtir. Belgenin kapsamının ve içeriğinin oluģturulması sırasında ilgili tarafların görüģlerinin alınması açık ve Ģeffaf bir ortamda sürdürülmüģtür. 26 Ocak 2012 tarihinde kamudan geniģ katılımın sağlandığı bir Kapsam Belirleme Mutabakat Toplantısı yapılmıģtır. 17 Nisan 2012 de ise kamu ve özel sektör baģta olmak üzere tüm tarafların katıldığı Ulusal Geri 10

11 DönüĢüm Stratejisi Hazırlık ÇalıĢtayı gerçekleģtirilmiģtir. ÇalıĢtay çıktıları ile Ģekillenen taslak eylemler 10 Temmuz 2012 tarihinde geri dönüģüm sektör temsilcilerinin katılım sağladığı bir toplantıda değerlendirilmiģtir. 25 Temmuz 2012 tarihli resmi yazı ile tamamlanan Ulusal Geri DönüĢüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 1. Taslağı ilgili kurum ve kuruluģların görüģ ve önerilerine sunulmuģtur. Ulusal Geri DönüĢüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 1. Taslağına 35 kurumdan 45 adet görüģ yazısı gelmiģtir. Gelen görüģler değerlendirilmiģ, iģlenmiģ ve oluģturulan Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 2. Taslağı 23 Kasım 2012 tarihinde gerçekleģtirilen Mutabakat Toplantısı nda değerlendirilmiģtir. Mutabakat toplantısına çeģitli kurumlardan 99 kiģi katılım sağlamıģtır. Mutabakat toplantısında gerçekleģtirilen grup çalıģmaları sonrası önerilen değiģiklikler Eylem Planına iģlenmiģ olup, Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi 3. Taslağı tarihinde son kez ilgili kurum ve kuruluģların görüģ ve önerilere sunulmuģtur. Gelen görüģler doğrultusunda son hali verilen Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi EKK ya sunulacaktır

12 MEVCUT DURUM Dünya nüfusunun giderek artmasının ve tüketim alıģkanlıklarının değiģmesinin özellikle güçlü ekonomilerde toplam tüketimi artırması beklenmektedir. Bu durum kaynaklar üzerinde baskıyı artırarak çevre ve sağlık açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır. Geri dönüģüm ekonomik fırsatlar yaratırken kaynak verimliliğine de katkı sağlamaktadır. Ayrıca ülkelerde geliģtirilen atık politikaları, ikincil hammaddeler için yeni pazarların oluģmasına da neden olmaktadır. Atık yönetiminin temelini atık yönetimi hiyerarģisi ve üretici sorumluluğu ilkeleri oluģturmaktadır. Atık yönetimi hiyerarģisinde birincil önceliği, atıkların üretim aģamasında önlenmesi ve atık miktarının ve tehlikelilik düzeyinin azaltılması oluģturmaktadır. Atıkların yeniden kullanım, geri dönüģüm ve enerji elde edilmesi yoluyla geri kazanılması ikinci, geri kazanım olanağı olmayan atıkların çevreye zarar verilmeksizin yakılması ya da güvenli depolanması da son basamağı oluģturmaktadır. Geri dönüģüm, oluģumu kaynakta önlenemeyen veya yeniden kullanılamayan atıklara uygulanan bir yöntemdir. Atık hiyerarģisi; atık önleme ve yönetimine iliģkin mevzuat ve politikalarda Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: Önleme Yeniden kullanım Geri dönüģüm Geri kazanım (enerji kazanımı gibi) Bertaraf (Depolama/Yakma). Atık yönetiminin yukarıda sayılan bileģenlerinden sadece biri olan geri dönüģüm, yarattığı ekonomik etkileri ile ön plana çıkmaktadır. Atık yönetimi ĢemĢiye bir kavramdır ve geri dönüģümü de içermektedir. Atık yönetiminin en önemli baģlıklarından biri önlemedir. Atıkları oluģmadan, kaynağında önlemeye yönelik faaliyetleri içeren bu kavram Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisinde kapsam dıģı olduğu için ele alınmamaktadır. Geri dönüģüm konusunda ön plana çıkan bir kavram olan üretici sorumluluğu ilkesi, atıklardan kaynaklanan her tür maliyetin atık üreticileri tarafından karģılanmasını öngörmektedir. Bu yaklaģım kirleten öder prensibinin bir yansımasıdır. Atık yönetimine iliģkin diğer ilkeler ise kendine yeterlilik, uygun teknolojilerin seçilmesi ve kullanılması ve atıkların kaynağına mümkün olan en yakın alanda bertaraf edilmesidir. GeliĢmiĢ ülke uygulamalarına bakıldığında, atıkların %35-45 civarındaki kısmı hariç, kalan kısmının tümüyle geri dönüģtürülerek ekonomiye kazandırıldığı görülmektedir. Örneğin 12

13 ülkemizle paralel olarak AB de hammadde ihtiyacının artıģı ve AB nin hammadde ithalat bağımlılığı göz önüne alındığında geri dönüģümün rolü daha çok ön plana çıkmaktadır. Avrupa ekonomisi yüksek düzeyde kaynak tüketimine dayanmakta olup 2020'ye yönelik tahminler AB'de kaynak kullanımının artmaya devam edeceğini göstermektedir. Avrupa'nın kaynak tüketimini belirleyen baģlıca güçler ekonomik büyüme, teknolojik geliģmeler ve değiģen tüketim ve üretim alıģkanlıklarıdır. AB de kullanılan kaynakların yaklaģık üçte biri atığa ve emisyona dönüģmektedir. Kaynak kullanımı dünyanın diğer bölgelerinde de artmaya devam etmektedir. Bu durum ürün ve hizmet tüketiminin artmasından kaynaklanmaktadır. Yüksek kaynak tüketimi dünyanın tüm bölgelerinde çevre üzerinde baskı oluģturmaktadır. Bu baskılar arasında yenilenebilir olmayan kaynakların tükenmesi, yenilenebilir kaynakların yoğun kullanımı, ulaģım ve madencilik faaliyetlerine bağlı olarak su, hava ve toprağa yüksek emisyon yayılması ve ekosistemleri negatif etkileyen yüksek atık üretimi bulunmaktadır. Dünyanın birçok bölgesinde geri dönüģüme yönelik çeģitli politika, proje, teknoloji, program ve strateji geliģtirilmekte ve uygulanmaktadır. Son olarak geri dönüģümün önemine, Rio+20 nin Arzu Ettiğimiz Gelecek baģlıklı Sonuç Belgesinde, Sürdürülebilir atık yönetiminin, 3R (reduce- azaltım, reuse- yeniden kullanım ve recycle geri dönüģüm) uygulamaları aracılığıyla ileri bir Ģekilde desteklenmesi olarak vurgu yapılmıģtır. Ülkemizin AB ye uyum süreci ve ülkemizle AB deki düzenlemelerin ve uygulamaların yakınlığı göz önüne alındığında Ulusal Geri DönüĢüm Stratejisi nde mevcut durum analizi AB özelinde yapılmıģtır Avrupa Birliği nde Geri DönüĢüm AB de geri dönüģüm birçok politika belgesinde önemli bir yer tutmaktadır. AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi nin genel hedefi yenilenebilir olmayan doğal kaynakların ve hammaddelerin; çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik olarak kaynak verimliliğinin artırılmasıyla yenilenebilir doğal kaynakların yeniden oluşma kapasitelerini geçmeyecek bir hızda kullanılmasıdır. AB politikalarında özellikle AB Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ve 6. Çevre Eylem Planı (6. ÇEP) ile kaynak kullanımı ve atığa verilen önem artmıģtır yılında oluģturulan Atık Önleme ve Geri DönüĢüm Tematik Stratejisi nde atık önleme ve geri dönüģüm konusu 7 tematik alandan biri olarak belirlenmiģ ve 6. ÇEP de programlanmıģtır. Strateji; yaģam boyu yaklaģımını, atık hiyerarģisini ve üretici sorumluluğu düģüncesini temel almıģtır. Stratejinin uzun dönemli hedefi, Avrupa nın geri dönüģtüren, atığı önleyen ve atıkları kaynak olarak kullanan bir toplum olmasının sağlanması 13

14 olarak belirlenmiģtir. Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim ve Sürdürülebilir Endüstri Politikası (SCP/SIP) Eylem Planı, Tematik Strateji ve 6.ÇEP e ek olarak AB deki atık önleme yaklaģımı Atık Çerçeve Direktifi-2008/98/EC tarafından da belirlenmektedir (EEA, ). AB de atık önlemeye yardımcı olan diğer ilgili düzenlemeler Ģu Ģekilde sıralanmaktadır: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, Ġzni ve Kısıtlanması Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (REACH) (1907/2006/EC), Eko-tasarım Direktifi (2009/125/EC), Atık Yakma Direktifi (2000/76/EC), Atıkların Sevkiyatına ĠliĢkin Tüzük (1013/2006/EC), Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC), Düzenli Depolama Direktifi (1999/31/EC), Ömrünü TamamlamıĢ Araçlar Direktifi (2000/53/EC), Atık Elektrikli ve Elektronik EĢya Direktifi (WEEE), (2012/19/EU), Elektrikli ve Elektronik EĢyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına ĠliĢkin Direktif (RoHS) (2011/65/EU), Yer Altı Suyunun Kirliliğe KarĢı Korunmasına ĠliĢkin Direktif (80/68/EEC), Kentsel Atık Su Arıtım Direktifi (91/271/EC), Pil ve Akümülatörlere ĠliĢkin Direktif (2006/66/EC), Maden Atıklarının Yönetimine ĠliĢkin Direktif (2006/21/EC) ve Arıtma Çamurlarının Tarımda Kullanılmasına ĠliĢkin Direktif (86/278/EEC). AB de atık önleme, mevzuatlarda çevresel iyileģtirme ve ekonomik büyüme açısından ele alınmaktadır. AB atık yönetimi politikasının hedeflerinden bazıları, Kirliliği ortadan kaldırmak, azaltmak ve önlemek, Doğanın ve doğal kaynakların ekolojik dengeye zarar verecek Ģekilde iģletilmesini engellemek ve rasyonel bir Ģekilde yönetilmelerini temin etmek, Kalkınmaya; kalite gereksinimleriyle uyum içerisinde, özellikle de çalıģma Ģartlarının ve çevrenin iyileģtirilmesiyle yön vermek, Ģeklinde sıralanabilir (EU, 2008). AB Atık Önleme ve Geri DönüĢüm Tematik Stratejisi nde yer alan 7 temel eylem Ģöyledir (EC, 2012): Mevcut AB atık mevzuatının uygulanması, Yapının basitleģtirilmesi ve modernleģtirilmesi, Atık politikasına yaģam boyu düģünce tarzının eklenmesi, Atığın kaynakta önlenmesinin sağlanması, Bilgi altyapısının geliģtirilmesi, Geri dönüģüm standartlarının geliģtirilmesi, 14

15 AB geri dönüģüm politikasının detaylandırılması. Eski AB üyeleri ve Norveç, belediye atıklarının geri dönüģüm oranını hem ağırlık hem de yüzde olarak son 10 yılda önemli ölçüde artırmıģtır. Eski ve yeni AB üyeleri arasında geri dönüģüm istatistikleri açısından hala ciddi fark bulunmaktadır. Geri dönüģüm oranı genel olarak eski AB ülkelerinde yüksektir. Eski AB üyeleri ve Norveç için belediye atıklarının geri dönüģümüne iliģkin geliģmelerin takip edilmesi için 6 farklı grup belirlenmiģ ve ülkeler buna göre sınıflandırılmıģtır (Tojo ve Fischer, 2011): Çok yüksek (>%50) geri dönüģüm oranı olan ve bu oranlarda düģükte olsa yıllık artıģ görülen ülkeler (>%0,25): Almanya, Belçika, Hollanda Yüksek (%40-%50) geri dönüģüm oranı olan ve 2000 yılından itibaren bu oranlarda düģükte olsa yıllık artıģ görülen ülkeler (>%0,5):Avusturya, Danimarka, Lüksemburg, Norveç, Ġsviçre Ortalama (%25-%40) geri dönüģüm oranı olan ve bu oranlarda çok yüksek yıllık artıģ görülen ülkeler (>%0,75):Ġrlanda, Ġngiltere Ortalama (%25-%40) geri dönüģüm oranı olan ve 2000 yılından itibaren bu oranlarda düģük ortalama yıllık artıģ görülen ülkeler (<%0,75):Finlandiya, Fransa. DüĢük (%10-25%) geri dönüģüm oranı olan ve 2000 yılından itibaren bu oranlarda çok yüksek ortalama yıllık artıģ görülen ülkeler (>%0,75):Ġtalya, Portekiz. DüĢük (%10-25%) geri dönüģüm oranı olan ve 2000 yılından itibaren bu oranlarda düģük yıllık artıģ görülen ülkeler (<%0,75):Yunanistan, Ġspanya. AB üye ülkeleri arasındaki söz konusu uygulama farklılığı da dikkate alınarak geliģtirilen AB geri dönüģüm hedefleri Çizelge 1 de görülmektedir. Avrupa Komisyonu; geri dönüģüm ve depolanma konusunda öncelikli 4 atık alanı belirlemiģtir. Bunlar ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamıģ araçlar, atık pil ve akümülatörler ve elektronik atıklardır. AB geri dönüģüm hedefleri özellikle söz konusu 4 atık alanını içerecek Ģekilde yapılandırılmıģtır

16 400 Çizelge 1: AB geri dönüģüm hedefleri Yıl Geri Kazanım Geri DönüĢüm Toplama Hedefi (recover) Hedefi Hedefi Ambalaj atığı 2008 %60 %55 - Ömrünü 2015 %95 (yeniden %85 (yeniden %100 tamamlamıģ kullanım dahil) kullanım dahil) araçlar %70-80 (oran AEEE %50-80 (oran AEEE KiĢi baģı 2015 kategorisine göre kategorisine göre yıllık en az 4 değiģmektedir) değiģmektedir) kg (evsel) Atık elektrikli ve elektronik eģyalar (AEEE) 2016 %75-85 (oran AEEE kategorisine göre değiģmektedir) 2019 %75-85 (oran AEEE %50-80 (oran AEEE kategorisine göre değiģmektedir) %50-80 (oran AEEE %45 %65 kategorisine göre kategorisine göre değiģmektedir) değiģmektedir) TaĢınabilir Piller % %45 KurĢun asit 26 Eylül - % 65 - akümülatörler 2010 sonrası Nikel kadmiyum akümülatörler Diğer piller 26 Eylül 2010 sonrası 26 Eylül 2010 sonrası - % % Kaynak: Tojo, ve Fischer 2011; Ġlgili diğer direktifler. Ayrıca yeni AB Atık Çerçeve Direktifinde daha uzun vadeli hedefler belirlenmiģtir. Bu yenihedefler ise Ģöyle sıralanmaktadır: 16

17 : tamamen ayrı toplama: en azından kağıt, plastik, metal ve cam için. 2020: evsel ve benzer atıklarda (kağıt, plastik, metal ve cam) %50 geri dönüģüm oranına ulaģma. 2020: inģaat ve yıkıntı atıklarında (toprak ve taģ hariç) %70 geri dönüģüm oranına ulaģma. Son istatistiklere göre AB deki atık yönetimi iyileģmiģtir fakat AB nin stratejilerinde yer alan geri dönüģtüren bir toplum olması hedefi için daha fazla çabaya ihtiyaç vardır. Atıklara yönelik projeksiyonlar, ek hiçbir önlem alınmaması durumunda, atıkların 2008 yılına göre 2020 yılında %7 artacağını göstermektedir. REACH uygulaması ve diğer ulusal azaltım politikaları ile tehlikeli atıkların azalacağı öngörülmektedir. ġu an mevcut olan mevzuatın tam uygulanması ile belediye atıklarında geri dönüģümün 2020 yılında ortalama %49 a çıkacağı (2008 yılında %40) ve depolamanın ise %28 oranında sabitleneceğinin beklendiği belirtilmektedir (EC, 2011) atık yönetimi ve geri dönüģüm sektöründe yer alan endüstrilerin AB deki cirosunun büyüklüğünün 95 milyar Avro olduğu belirlenmiģtir. Sektör 1,2-1,5 milyon kiģi arası istihdam yaratmaktadır (EC, 2011). AB GSYH nin %0,75 kadarının atık yönetimi ve geri dönüģümle ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Sadece geri dönüģüm sektörü, tahminen 24 milyar Avro ciroya ve yarım milyon kiģilik istihdam hacmine sahiptir. Dolayısıyla AB, dünyadaki ekolojik sanayilerin yaklaģık %30 una ve atık ve geri dönüģtürme sanayilerinin % 50 sine sahiptir. AB de atık sektörünün 2020 yılı için hedefi olan GSYH nin %1 ini temsil etmesi yolunda çabalar devam etmektedir. Geri dönüģüm sektöründeki istihdam sayısı 2000 yılında 177,000 kiģi iken 2007 yılında 301,000 kiģi olmuģtur. Eko-endüstriler içinde bu artıģ yenilenebilir enerji istihdamından (%16,4 artıģ) sonra ikinci sırada yer almaktadır. AB 27 deki istihdam miktarı ise 397,000 kiģidir. Bu rakamın 124,000 lik kısmı arıtma ve atık depolamada, 146,000 i ise geri dönüģüm sektöründe çalıģmaktadır. (Tojo ve Fischer, 2011). Tüm geliģmeler bağlamında, daha çok atık geri dönüģtürüldüğünde ve düzenli depolama sahalarında daha az atık depolandıkça, çoğu AB ülkesinde atık yönetimi geliģme göstermiģtir. Yine de AB 27 ülkelerinde Avrupa Birliği Ġstatistik KuruluĢu Eurostat ın verilerine göre 2008 da üretilen 2,73 milyar ton toplam atığın yaklaģık yarısı, düzenli depolama sahalarına dökülmüģtür. Geri kalanı geri kazanılmıģ, geri dönüģtürülmüģ ve yeniden kullanılmıģ veya yakılmıģtır. Ġyi bir atık yönetimi, çevre üzerindeki etkileri azaltır ve ekonomik fırsatlar sunar. AB de üretilen yaklaģık 2,7 milyar ton atığın 1,150 milyon tonunu temel geri 17

18 dönüģtürülebilenler (kağıt ve karton, plastik, demir ve çelik, alüminyum, bakır ve nikel, değerli metaller, diğer metaller, cam, elektronik atıklar, inģaat ve yıkıntı atıkları) kapsamaktadır. Bu miktarın 680 milyon tonu geri dönüģtürülmektedir. 1,150 milyon ton atıktan inģaat ve yıkıntı atıklarının miktarı çıkarıldığında geriye 230 milyon ton atık kalmaktadır. Bunun ise 130 milyon tonu geri dönüģtürülmektedir. Bu maddelerin geri dönüģtürülmesiyle elde edilen miktar arasında iki katına çıkarak 60,3 milyar Avro olmuģtur yılından itibaren AB dıģına ihraç edilen geri dönüģtürülebilen maddelerde artıģ görülmektedir yılında krizin baģlaması ile durağanlaģacağı düģünülen sektör krizde daha da ön plana çıkmıģ ve güçlenmiģtir. ġu anda kağıt, plastik, metal atıklarında ihracat hacmi, AB içi ticaretten daha büyüktür (Tojo ve Fischer, 2011). Geri dönüģtürülmüģ maddelerin hammadde ihtiyacının tamamını karģılaması ve hammadde talebini çözmesi mümkün değildir. Fakat geliģen geri dönüģüm pazarı ve ekonomik ve çevresel etkileri göz önüne alındığında geri dönüģümün yeģil ekonomide önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. Geri dönüģümün yeģil ekonomideki yeri ve AB nin geri dönüģüm ile elde ettiği ekonomik faydalara iliģkin temel bulgular Ģunlardır (EEA, 2011): Geri dönüģümden elde edilen gelirler giderek artmaktadır. GeliĢen Asya ekonomisi ve AB direktifleri Avrupa da geri dönüģümü artırmaktadır. Geri dönüģüm yakma veya depolamaya göre daha fazla istihdam yaratmaktadır. Geri dönüģüm ekonominin gereksinim duyduğu kaynak ihtiyacının büyük kısmını karģılayabilir ve böylelikle kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltır. Sonuç olarak giderek artan oranda sınır ötesi atık ticareti yapılmakta, bunun çoğu geri dönüģümde veya enerji geri kazanımında kullanılmaktadır AB Atık Verileri Atık üretiminde genel eğilim, tehlikeli atıklar dahil oluģan atık miktarının artması veya en iyi ihtimalle stabilize olması yönündedir. AB 27, Türkiye, Norveç, Ġzlanda ve Hırvatistan ın toplam atık üretimi 2008 yılı için 2.7 milyar ton dur yılı verilerine göre AB 27 de toplam yıllık atık üretimi 2008 yılında %10 düģmüģtür (ġekil 1) (EEA, )

19 467 Milyon ton Belçika Bulgaristan Çek Cum. Danimarka Almanya Estonya İrlanda Yunanistan İspanya Fransa İtalya Kıbrıs Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz Romanya Slovenya Slovakya Finlandiya İsveç İngiltere Türkiye Norveç ġekil 1: Avrupa da toplam atık üretimi Kaynak: European Environment Agency (EEA), AB 27 de üretilen atık miktarında gerçekleģtirilen azaltım nicel olduğu kadar nitel olarak da gerçekleģmiģtir. Örneğin RoHS un (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama Direktifi-Restriction of HazardousSubstances Directive); 2006 yılından itibaren elektronik sektöründe kullanılan potansiyel zararlı maddelerin kullanımını ton/yıl azalttığı belirtilmektedir (EEA, ). AB 27 deki belediye atık üretim miktarı 2008 yılında 260 milyon ton dur. KiĢi baģı yıllık belediye atık üretimi ortalaması ise 524 kg dır. Bu rakam 1995 yılında 468 kg/kiģidir (ġekil 2). Etkin politikalar oluģturulmadığı ve uygulanmadığı sürece 2020 yılında atık üretiminin 558 kg/kiģi olması beklenmektedir. KiĢi baģı atık üretimi ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir (EEA, )

20 486 Kg/kişi AB 15+EFTA AB 12 AB 27 AB 27 +EFTA + Türkiye + Batı Balkan Ülkeleri Türkiye y Batı Balkan Ülkeleri ġekil 2: Avrupa da üretilen belediye atıkları (kg/kiģi) Kaynak: European Environment Agency (EEA), Toplam tehlikeli atık üretimi (toplam oluģan atığın %3 ü) ise 2008 yılında 98 milyon ton olarak gerçekleģmiģtir yılına göre tehlikeli atıkların %33,6 sı depolanmıģ, %34 ü ise geri kazanılmıģtır. Geri kalan %32,4 e iliģkin veri ise yoktur. AB 12 de temiz teknolojiler ve maden kapatmalarından dolayı azalma gösteren bu rakam AB 27 seviyelerinde ise %0,5 artıģ göstermiģtir. Üretim atıkları (toplam oluģan atığın %12 si) arasında %5,4 düģmüģtür. Madencilik ve taģ ocakçılığı atıkları ise (toplam oluģan atığın %25 i) aynı zaman diliminde %14 azalmıģtır. Bu durum verimlilik önlemlerinin artırılması ve AB ekonomisinin sanayiden hizmet sektörüne kaymasına bağlanmaktadır. Nitekim yılları arasında hizmet sektörü atıkları %6,2 artıģ göstermiģtir yılında AB de üretilen atıkların %5,5 i yakılmıģ, %46 sı geri dönüģtürülmüģ/geri kazanılmıģ ve %48,5 i depolanmıģtır (EEA, 2011). Belediye atıklarının depolanması oranı %62 den (1995) %40 a (2008) düģürülmüģtür. Toplam atık geri dönüģüm oranının 2008 de %38-40 olduğu tahmin edilmektedir (EEA, ). Geri dönüģüm oranında 2005 yılına göre %5, 1995 yılana göre %18 ilerleme kaydedildiği görülmektedir yılında toplam belediye atıklarının %40 ı geri dönüģtürülmüģ veya kompostlanmıģtır (EEA, ). Geri dönüģüm oranları atıklara göre farklılık göstermektedir. Ambalaj atıkları, AB mevzuatının baģarılı bir Ģekilde uygulandığı bir alandır yılında tüm ambalaj atıklarının 20

21 %59 u geri dönüģtürülmüģ ve %14 enerji tasarrufu sağlanmıģtır yılı ambalaj atıkları direktifi hedeflerinde yer alan %55 geri dönüģüm hedefine 18 ülke 2007 yılında ulaģmıģtır. Ambalaj atıklarının geri dönüģümü alt atık türlerine (cam, plastik, metal, kağıt ve karton gibi) göre farklılık göstermektedir. En yüksek geri dönüģüm oranı kağıt ve kartonda en düģük oran ise plastikte yaģanmaktadır (ġekil 3) (Tojo ve Fischer, 2011). 512 Avusturya Belçika Kıbrıs Çek Cum. Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Almanya İrlanda İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg Hollanda Norveç Polonya Portekiz Slovakya Slovenya İspanya İsveç İngiltere AB 25 +Norveç Kağıt ve Karton Biyo atık Cam, Metal, Plastik Yığma atık Diğer (veri yok) ġekil 3: Geri dönüģtürülmüģ belediye atıkları birleģimi Kaynak: Tojo ve Fischer, Türkiye deki Durum Türkiye de genel atık yönetimine iliģkin düzenlemeler; atık çeģitliliği ve AB Direktifleri doğrultusunda geliģtirilmiģ ve ülke Ģartlarına uygun yönetmelikler yapılmıģtır. Bu kapsamda evsel katı atıklar, hafriyat toprağı, inģaat ve yıkıntı atıkları, atık pil ve akümülatörler, tehlikeli atıklar, bitkisel atık yağlar, tıbbi atıklar, ömrünü tamamlamıģ lastikler, ambalaj atıkları, poliklorlubifeniller ve poliklorluterfeniller, elektrikli ve elektronik eģyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, atık elektrikli ve elektronik eģyalar, atık yağlar, ömrünü tamamlamıģ araçlar, araçların bakım ve onarımından kaynaklanan parçalar ve atıkların düzenli depolanması konularında uygulamalar devam ettirilmektedir (ÇSB, ). Türkiye nin atık yönetim stratejisinin en önemli ilkelerinden birisi atık oluģumunun kaynağında önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın minimizasyonu ve atık oluģumunun kaçınılmaz olması durumunda da atıkların geri kazanılmasıdır. BaĢta Çevre Kanunu olmak üzere çevre mevzuatını oluģturan bütün hukuki düzenlemelerde atıkların tekrar kullanılması, materyal ve enerji olarak geri kazanılması öncelikli yönetim prensiplerinden birisi olarak ele alınmıģ; geri kazanım faaliyetleri teģvik edilmiģ; geri kazanım tesislerinin teknik ve idari 21

22 yeterliliklerinin artırılması amacıyla kriterler oluģturulmuģ ve bu kriterleri sağlayan tesisler lisanslandırılarak hem ekonomiye hem de çevreye katkıda bulunmaları sağlanmıģtır yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planında geri dönüģüme yönelik olarak aģağıdaki iki madde bulunmaktadır: Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta ayrı biriktirme, toplama, taģıma, geri dönüģüm, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecek; yatırım ve iģletme maliyetleri düģük ve ülke Ģartlarına en uygun katı atık bertaraf teknolojisi olan düzenli depolama yöntemi tercih edilecektir. Evsel nitelikli olmayan atıkların üretimi azaltılacak, atık türüne ve ülke koģullarına uygun biriktirme, toplama, taģıma, geri dönüģüm, geri kazanım ve bertaraf sistemleri oluģturulacaktır yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programda ise Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının GeliĢtirilmesi baģlığı altında bulunan 6. maddede Katı atık yönetiminde kaynakta ayrı biriktirme, toplama, taģıma, geri dönüģüm/geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirilecektir ifadesine yer verilmiģtir (Kalkınma Bakanlığı, 2011). Ayrıca Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Yönetimi Eylem Planlarında da geri dönüģüme iliģkin hedefler bulunmaktadır. Atık Yönetimi Eylem Planı ( ) nın revize edilmesi planlanmaktadır. Geri dönüģüme iliģkin ulusal verilere göre; 2003 yılında 46 geri kazanım tesisinde yaklaģık 4 bin kiģi istihdam edilmiģ ve geri kazanım faaliyetleri sonucu 62 milyon TL katma değer sağlanmıģtır yılında ise 898 geri kazanım tesisinde yaklaģık 60 bin kiģi istihdam edilmiģ ve geri kazanım faaliyetleri sonucu sağlanan katma değer yıllık 1 milyar TL yi aģmıģtır (ÇġB, ) yılları arasında lisans almıģ geri kazanım ve bertaraf tesisleri sayısı ġekil 4 de verilmiģtir (ÇġB, ). 22

23 ġekil 4: Geri kazanım ve bertaraf tesisi sayıları Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Belediye Atıkları Belediye atıkları, genel olarak tehlikesiz olarak sınıflandırılan ve evlerden kaynaklanan ya da içerik veya yapısal olarak benzer olan atıklardan oluģmaktadır. Ülkemizde hızlı ekonomik büyüme, ĢehirleĢme, nüfus atıģı ve refah seviyesinin yükselmesi ve atık türleri ve miktarındaki artıģ; her bir atık türü için ayrı yönetim sistemi kurmak yerine tüm atıkları içine alan entegre bir yaklaģımın gerekliliğini ortaya çıkarmıģtır. Belediyelerin toplama ve bertaraf yükümlülüğünde olan atıkların entegre bir yaklaģımla yönetilmesi esastır. Türkiye de toplanan belediye atığı miktarı 2010 yılı verilerine göre 25,28 milyon ton/yıl dır. Türkiye deki belediye atıklarının genel kompozisyonu ġekil 2 de verilmektedir. TÜĠK 2010 verilerine göre kiģi baģı ortalama belediye atık miktarı 1,14 kg/kiģi gün olarak hesaplanmıģtır (TÜĠK, 2012) yılında toplanan 25,28 milyon ton belediye atığının, %43,5'i belediye çöplüklerine dökülürken, %55,2 si düzenli depolama sahaları veya kompost tesislerine götürülmüģ, %1,3 ü ise diğer yöntemler ile bertaraf edilmiģtir yılı ile karģılaģtırıldığında çöplüğe dökülen belediye atık miktarı %13,2 azalırken, atık bertaraf ve geri kazanım tesislerine götürülen belediye atık miktarı %25,6 artmıģtır (TÜĠK, 2012). 23

24 Atık kompozisyonu ile ilgili olarak da bölgesel ya da belediye bazında olmakla beraber yapılmıģ pek çok çalıģma bulunmaktadır yılında gerçekleģtirilen Katı Atık Ana Planı Projesi (KAAP) kapsamında yapılan katı atık kompozisyon belirleme çalıģmasının sonucu ġekil 5 de görülmektedir ġekil 5: KAAP atık kompozisyonu belirleme çalıģması sonucu Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), sayılı 2872 sayılı Çevre Kanunu nda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun a, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu na ve 5393 sayılı Belediye Kanunu na göre; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dıģında ise mahallin en büyük mülki amiri; evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak, çevre kirliliğini azaltmak, düzenli depolama sahalarından azami istifade etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, evsel katı atıklar içindeki değerlendirilebilir katı atıkları sınıflandırarak ayrı toplamak ve bunlarla ilgili tedbirleri almakla yükümlüdürler. Diğer taraftan 2003/8 Genelgesi ile daha etkin ve verimli bir atık yönetim sisteminin geliģtirilmesi için birbirine yakın ve benzer özelliklere sahip belediyelerin bir araya gelerek Belediye Birlikleri/Atık Yönetim Birliklerini oluģturması çözüm olarak ortaya konmuģtur. Bu kapsamda yapılan çalıģmalar doğrultusunda, 2003 yılına kadar 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısı 2012 yılı itibariyle 68 e ulaģmıģtır. Ayrıca yedi adet düzenli depolama tesisinin önümüzdeki dönemde iģletmeye alınması planlanmaktadır yılı itibariyle 68 katı atık düzenli depolama tesisi, 879 belediyeye ve 44 milyon nüfusa hizmet vermektedir (ġekil 6)

25 ġekil 6: Yıllara göre tesis sayısı, belediye sayısı ve hizmet verilen nüfus. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Sanayi sektörü atık üretiminin yanında atık yönetiminde de önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa Birliğinde, belediye atıklarından uygun kalori değerine sahip atıklar, ayrıģtırılarak çimento sektöründe enerji geri kazanımı amacı ile kullanılabilmektedir. Ayrıca atık su arıtma tesisi çamurları gibi birçok tehlikeli ve tehlikesiz atık, çimento sektöründe enerji geri kazanımında ve alternatif hammadde olarak kullanılabilmektedir Çimento sektörü 2011 yılında yaklaģık ton tehlikeli/tehlikesiz atığı enerji geri kazanımı olarak ve yaklaģık ton atığı ise alternatif hammadde olarak geri kazanmıģtır. AB de çimento sektörü enerjisinin yaklaģık %30 unu atıklardan karģılamaktadır. Ancak bu oran ülkemizde ortalama %3 civarındadır. Ülkemizde bu oranın yükseltilmesi için ciddi bir potansiyel bulunmaktadır. Geri dönüģümü mümkün olmayan atıkların çimento fırınlarında enerji geri kazanım amacıyla yakılması, özel olarak kurulan atık yakma tesislerine karģı avantaj da sağlamaktadır. Zira, çimento hammaddesinin bazik özelliği dolayısıyla oluģan gazlar nötralize olmakta ve küller çimento bünyesinde tutulmakta ve ilave arıtma tesisi gerekmemektedir Ambalaj Atıkları Türkiye de değiģen tüketim alıģkanlıkları, nüfus artıģı, yükselen hayat standardı, ambalajlı ürün satıģındaki artıģ ile birlikte katı atık kompozisyonu da değiģmektedir. Genel olarak bakıldığında, oluģan atıkların ağırlıkça %30 unu, hacimce %50 sini ambalaj atıkları oluģturmaktadır. Ambalaj atık yönetimi; evsel, endüstriyel, ticari ve iģyeri olmasına bakılmaksızın yurt içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve 25

26 benzeri malzemelerden yapılmıģ bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır. Ülkemizde katı atıklar içinde önemli bir yer tutan ambalaj atıklarından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması ve bunların tekrar ekonomiye kazandırılması için, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından gerekli hukuki, idari ve teknik düzenlemeler yapılmıģtır yılında ilk olarak ambalaj özelinde bir yönetmelik çıkarılmıģtır. Ambalaj yönetimi ile ilgili çalıģmalar; Avrupa Birliği atık mevzuatı ve uyum süreci çerçevesinde Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) ve ülke uygulamaları kapsamında düzenlenen 24 Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Yönetmeliğin amacı; belirli özelliklere sahip ambalajların üretimi, ambalaj atıklarının çevreye vereceği zararın önlenmesi, ambalaj atıklarının oluģumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar kullanım, geri dönüģüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması ve ambalaj atıklarının belirli bir sistem içinde kaynağında ayrı toplanması, taģınması, ayrıģtırılması konularında teknik ve idari standartların oluģturulması için gerekli prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenmesidir. Ayrıca Yönetmelik ile ambalajın üretimi, ürünlerin ambalajlı olarak satıģa sunulması, ambalaj atığının oluģumu, ambalaj atığının toplanması ve geri dönüģtürmesi aģamalarında yer alan bütün paydaģlara ayrı ayrı sorumluluk ve yükümlülükler verilmiģtir. Bundan hareketle, ambalaj üreticilerinin; tekrar kullanıma, geri dönüģüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak Ģekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmak, tüketicileri bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak, kod numarası ve Ģifre almak, üretilen ve piyasaya sürülen ambalajlarla ilgili bilgileri online olarak veri kayıt programına girmek konularında yükümlülükleri yer almaktadır. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına iliģkin maliyetlerin karģılanması için ekonomik iģletmelerin hızla kayıt altına alınması büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde toplam ekonomik iģletme sayısı bilinmemekle birlikte, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ambalaj Atıkları Elektonik Yazılım Programına göre kayıt altına alınan ekonomik iģletme (ambalaj üreticisi, ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren iģletmeler ve fason üretim yapan tedarikçiler) sayısı 2003 yılında 350 iken bu sayı 2012 yılına gelindiğinde ye ulaģmıģtır (ġekil 7)

27 ġekil 7: Kayıtlı ekonomik iģletmeler. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Yönetmelikte, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanmasından esas olarak belediyeler sorumlu tutulmakla birlikte, bu çalıģmaların maliyetlerinin de Çevre Kanunu nun öngördüğü kirleten öder prensibi kapsamında piyasaya sürenler tarafından karģılanmak zorunda olduğu belirtilmektedir. Kirleten öder prensibine göre mali sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere verilmiģtir. Bunun için bazı hedefler getirilmiģtir. Bu hedefler Yönetmelikte de belirtildiği üzere, Çizelge 2 de yıllar itibariyle verilmiģtir. Çizelge 2: Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%). Yıllar Cam Plastik Metal Kâğıt/Karton AhĢap

28 Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Piyasaya sürenler piyasaya sürdükleri ürünlerin, kullanım sonucu oluģan ambalaj atıklarını yukarıda verilen hedefler doğrultusunda toplanmasını ve geri kazanılmasını sağlamakla ve bunlarla ilgili maliyetleri karģılamakla yükümlüdürler. Piyasaya sürenler geri kazanım hedeflerini yerine getirmek amacıyla ambalajlarına depozito uygulamak, yetkilendirilmiģ kuruluģlara yetki devri yapmak veya belediyelerle sözleģme yapmak ve gerçekleģtirilen geri kazanım çalıģmalarını belgelendirmekle yükümlüdürler. Yönetmelik ile piyasaya sürenler, yükümlülüklerini daha etkin bir Ģekilde yerine getirebilmeleri amacıyla, bir araya gelerek kâr amacı taģımayan tüzel kiģiliğe haiz bir yapı oluģturabilirler. Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca bu kuruluģlar yetkilendirilmektedir Yönetmelik gereğince, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesine (ÇEVKO) 2005 yılında, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Ġktisadi ĠĢletmesine (TÜKÇEV) 2010 yılında yetki verilmiģtir. YetkilendirilmiĢ kuruluģların yetki süresi 10 yıldır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi; geri kazanılabilir atıkların çöp ile karıģmadan kaynağında ayrı toplanması ve organize bir yapı içerisinde geri kazanım sürecinin gerçekleģtirilmesini gerektirir. Geri kazanım çalıģması ile doğal kaynakların korunması, kaynak israfının önlenmesi ve bertaraf edilmesi gereken katı atık miktarının azaltılması sağlanacaktır. Ayrıca, hem depolama alanına giden atık miktarı azaltılabilecek, hem de değerlendirilebilir atıklar hammadde olarak ekonomiye tekrar kazandırılacaktır. Bu amaçla, Yönetmelikte ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması esas olarak kabul edilerek, ayrı toplama için bir sistem tanımlanmıģtır. Yönetmelikte tanımlanan bu sistem içerisinde, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunlarında atıkların toplanmasından belediyeler sorumlu olduğu için, ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması, taģınması sorumluluğu da belediyelere verilmiģtir. Belediyeler ambalaj atıklarını 28

29 kaynağında ayrı toplama-ayırma faaliyetini kendisi veya sözleģme imzaladığı çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma tesisleri ile gerçekleģtirirler. Ambalaj atığı geri kazanım tesislerinin yönetmelik doğrultusunda çalıģmalarını temin etmek, toplanan, ayrılan ve geri dönüģtürülen ambalaj atıklarını kayıt altına almak ve tesislerin etkin denetimini sağlamak amacıyla lisans uygulaması ilk defa 2003 yılında baģlatılmıģtır. Lisans uygulamaları daha sonra 01 Nisan 2010 tarihinde yayınlanan Çevre Kanunu nca Alınması Gereken Ġzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülmeye baģlanmıģtır. Bu Yönetmelik gereği ambalaj atığı geri kazanım tesisleri çevre lisansı almak mecburiyetindedirler. ġekil 8 de görüldüğü gibi lisans uygulamaları kapsamında 2003 yılında 28 olan lisanslı tesis sayısı, 2011 yılı itibariyle 562 ye yükselmiģ olup, ġekil 9 da tesislerin ülke geneli dağılımı verilmiģtir ġekil 8: tarihleri arasında lisanslı tesis sayıları. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB),

30 ġekil 9: Lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma ve geri dönüģüm tesisleri. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Ambalaj Elektronik Yazılım Programına kayıtlı iģletmelerin verilerine göre 2009 yılı itibarı ile Türkiye genelinde 2,52 milyon ton ambalaj atığı geri kazanımı sağlanmıģtır yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları ise Çizelge 3 te verilmiģtir. Çizelgedeki veriler ambalaj veri kayıt sistemine kayıtlı olan iģletmelerin verileri esas alınarak oluģturulmuģtur. Ancak, ambalaj üreticisi ve ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya süren iģletmelerin kaydının tamamlanmamıģ olması nedeniyle; tabloda kağıt/karton için gerçekleģen %300 lük geri kazanım oranının beklenen geri kazanım oranının üzerine çıktığı görülmektedir. Çizelge 3: 2009 yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları. Ambalaj Piyasaya Hedeflenen GerçekleĢen Cinsi Sürülen Geri Geri Ambalaj Kazanım Kazanım Miktarı Oranları Oranı (%) (kg)* (%)* Plastik Metal Kompozit Kağıt

31 Karton Cam Toplam Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), (*Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ambalaj elektronik yazılım programında kayıtlı iģletmelerin verilerinden alınmıģtır. Programdan alındığı için üzerinde değiģiklik yapılamamaktadır.) Üretilen ve piyasaya sürülen ambalajların yıllarına ait türlerine göre oluģan ambalaj atıklarının geri kazanımında gerçekleģen oranlar ġekil 10 da gösterilmektedir ġekil 10: Piyasaya sürülen ambalajların geri kazanım oranları. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), ġekil 11 de ise gerçekleģen geri kazanım oranları ve hedefler bir arada görülmektedir. 31

32 ġekil 11: Piyasaya sürülen ambalajların Yönetmelikte yer alan hedeflere göregerçekleģen geri kazanım oranları Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), ġekil 12 de de görüldüğü gibi kompozit için oranlar 2008 yılına kadar hedeflerin altında iken, 2009 yılında hedeflerin gerçekleģme oranları yükselmiģtir ġekil 12: Piyasaya sürülen kompozit ambalajların geri kazanım oranları. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Tehlikeli Atık Ülkemizde tehlikeli atıkların insan ve çevre sağlığı üzerindeki baskısı her geçen gün artarken gerek yerel yönetimlerinin ve gerekse sanayicilerin, ilgili meslek kuruluģları ve sivil toplum kuruluģlarının bu konuda daha duyarlı davranmaları ve yapıcı çözümler üretmeleri gereği 32

33 ortadadır. Bu bağlamda tehlikeli atıkların geri kazanımı/bertarafı sağlanırken insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu sebeple, tehlikeli atık geri kazanımını/bertarafını yapan tesislerin lisans alma zorunluluğu vardır. ġekil 13 de yıllara göre lisanslı tesis sayıları, ġekil 14 de ise tesislerin bölgesel dağılımı görülmektedir ġekil 13: Yıllara göre tehlikeli atık lisansı alan tesis sayılarının dağılımı. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), ġekil 14: 2010 yılı lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerinin dağılımı. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Atıkların tekrar kullanılabilmeleri veya içerdikleri tehlikelilik özelliklerinden arındırılmaları amacıyla geri kazanımları yapılmaktadır. Örneğin yağ ile kontamine olmuģ ambalajların (varil, IBC tanklar) uygun sistemle temizlenerek tekrar kullanımı sağlanmaktadır. Alüminyum, çinko, bakır gibi değerli metaller içeren atıklar ise uygun proseslerle geri 33

34 kazanılarak ekonomiye kazandırılmaktadır. Bunun yanı sıra atık solvent, boya çamuru gibi atıklardan ise antipas boya üretimi gerçekleģtirilerek bu tür atıkların geri kazanımı sağlanmaktadır. Atıktan geri kazanılarak üretilen ürünlerin standartlara uygun olmasına iliģkin düzenlemeler mevcut olup, piyasaya sürülen ürünlerle ilgili mevcut TSE standardı varsa uygunluğu takip edilmektedir. Bunun yanı sıra geri kazanıma yönelik en önemli örnek, atıkların gazlaģtırma ve yakma/beraber yakma gibi iģlemlerden geçirilerek elektrik enerjisi elde edilmesidir. Böylelikle enerji geri kazanımı yapılmakta ve ekonomiye katkı sağlanmaktadır. Ancak yakma nihai bir bertaraf yöntemi olmayıp, bu iģlemden sonra oluģan kül, cüruf gibi maddelerin düzenli depolama alanlarında bertaraf edilmesi gerekmektedir. Türkiye de sanayi kaynaklı tehlikeli atık miktarının tespiti amacıyla web tabanlı Tehlikeli Atık Beyan Sistemi geliģtirilmiģtir. Kayıtlı tesisten tanesinin beyan formunu doldurduğu Tehlikeli Atık Beyan Sisteminden alınan yılına iliģkin atık dağılımları ġekil 15 da verilmektedir ġekil 15: 2009 ve 2010 yılı beyanlarına göre tehlikeli atık yönetimi dağılımı. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Türkiye geneli iģlem gören toplam tehlikeli atık miktarı: 2009 yılı için 629 bin ton ve 2010 yılı için 786 bin olarak belirlenmiģtir. Bu veriler hazırlanırken atıklara maden sektörü atık miktarları dahil edilmemiģtir. ġekil 16 da ise Türkiye genelinde tehlikeli atık dağılımı görülmektedir. 34

35 ġekil 16: 2009 ve 2010 yılı beyanlarına göre Türkiye genelinde tehlikeli atık dağılımı. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Tehlikeli Atık Beyan Sistemi ile toplanan verilerin dağılımı incelendiğinde, ülke genelinde sanayinin yoğun olduğu bölgelerde tehlikeli atık üretiminin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, söz konusu bu bölgelerde geri kazanım/bertaraf tesislerinin yoğun olduğu gözlemlenmektedir. Yıllara göre bakıldığında beyan edilen atık miktarında artma olmakla birlikte bu atıkların büyük kısmının geri kazanıma yöneldiği görülmektedir. Atık yönetimi genel ilkeleri doğrultusunda atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılması, geri kazanımı, enerji geri kazanımı ve son olarak bertaraf yöntemlerine yöneltilmesi gerekmektedir. Son iki yılın istatistiklerine bakıldığında geri kazanım iģlemlerinin artması ve daha az atığın bertaraf edilmek üzere lisanslı tesislere gönderilmesi bu konuda önemli bir geliģme olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca tehlikeli atık akıģının etkin biçimde izlenmesi, uygunsuz tehlikeli atık taģımasının, geri kazanımının ve bertarafının önlenmesi, atık üreticilerinin eksik atık beyanlarının tespiti, acil müdahelelerin en kısa sürede yapılabilmesi için Çevre ve ġehircilik Bakanlık tarafından MOTAT (Mobil Tehlikeli Atık Takip Sistemi) geliģtirilmiģtir Atık Pil ve Akümülatörler Ülkemizde atık pil ve akümülatörlerin yönetimiyle ilgili esaslar, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31 Ağustos 2004 tarihve sayılıresmi Gazete de yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) (DeğiĢiklik: / 25744) ile belirlenmiģtir. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine göre; 35

36 Akümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marģ, aydınlatma veya ateģleme gücü için kullanılan, Ģarj edilebilir sekonder hücrelerde kurģunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüģümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını, Pil:ġarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluģan kimyasal enerjinin doğrudan dönüģümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını, Atık Pil ve Akümülatör: Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taģınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmıģ pil ve akümülatörleri ifade etmektedir. Yönetmelik ile atık pil ve akümülatörlerin çevre ve insan sağlığına olan zararlarını en aza indirmek, evsel katı atıklarla karıģmasını ve evsel çöp depolama alanlarına atılmasını engellemek ve geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sistemini kurmak ve atık yönetim planını oluģturmak amaçlanmaktadır. Yönetmelik gereğince belediyeler, atık pil ve akümülatörlerin belediye katı atık düzenli depolama alanlarında evsel atıklarla birlikte bertarafına izin vermemekle, atık pil depolama alanlarının kurulması için katı atık düzenli depolama alanlarında ücretsiz olarak yer tahsis etmekle, atık pil ve akümülatör toplama iģlemlerine yardımcı olmak ve iģbirliği yapmakla yükümlüdürler. APAK yönetmeliği, üretici sorumluluğu ilkesinden hareketle depozito yükümlülüğü doğrultusunda piyasaya sürülen akümülatörlerin %90 nın üreticiler tarafından kurulan sistem çerçevesinde toplanmasını zorunlu kılmaktadır. Atık pil toplama çalıģmaları ülke genelinde 422 belediyede yürütülmektedir. Belediyelerin 2011 yılında topladıkları pil miktarı, ülke genelinde toplanan miktarın yaklaģık %21 ini oluģturmaktadır. Türkiye genelinde 2011 yılında 451 ton pil toplanmıģtır (ġekil 17) (ÇġB, ). 36

37 ġekil 17: Atık pil toplama miktarları. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Türkiye genelindeki toplanan atık pillerden Nikel Kadmiyum(Ni-Cd), Lityum Ġyon (Li-I) ve Nikel Metalhidrit (Ni-Mh) olan türleri Türkiye de atık pil geri kazanımı yapılmadığından geri kazanım amaçlı yurtdıģına gönderilmektedir. Manganezli, alkalin ve çinko karbon pil türleri belediyelerin düzenli depolama sahalarında atık piller için tahsis edilmiģ, sızdırmazlık koģulları sağlanmıģ alanlarda depolanarak bertaraf edilmektedir. TÜBĠTAK MAM Kimya Enstitüsünce Atık Pillerin Bertarafı ve Geri Kazanım Teknolojilerinin GeliĢtirilmesi baģlıklı bir proje 2009 yılında baģlatılmıģtır. Bu projede atık ZnC/AlMn (tek kullanımlı) ve NiCd/NiMH (çok kullanımlı) pillerin geri kazanımı konusunda geliģmeler kaydedilmiģ, proje bitiminde 300 ton/yıl kapasiteli bir pilot tesis kurulması hedeflenmiģtir. Projeyle birlikte ulusal gerçekler dikkate alınarak, ülkemizde yaygın olarak kullanılan pil türlerinin laboratuvar ve pilot tesis çalıģmaları ıģığında geri kazanım teknolojilerinin geliģtirilmesi hedeflenmiģtir. Evsel atık pillerin bertarafı ve geri kazanılması yanında ülkemizde toplanan atık pil miktarının artırılması için de verimli ve uygulanabilir bir atık pil toplama sisteminin ortaya konması projenin önemli amaçlarından biri olmuģtur. Projede, atık pil toplama çalıģmalarının daha verimli yürütülmesi ve toplanan atık pil miktarının planlı bir Ģekilde artırılabilmesi için atık pil toplama sistemleri ve çalıģmaları ayrıntılı olarak incelenmiģtir. Motorlu taģıtlarda, makine ve ekipmanlarda kullanılan akümülatörlerin, otomotiv sektörünün ve teknolojinin geliģmesine paralel olarak bütün dünyada kullanımı artmaktadır. Ülkemizde baģta otomotiv tipi olmak üzere her türlü endüstriyel akümülatör üretimi yapılmakta, küçük tip UPS ve bazı özel akümülatörler ise ithal edilmektedir. 37

38 Lisanslı atık akümülatör geri kazanım tesisi sayısı 19 dur. Ülkemizde toplam yıllık atık akümülatör miktarı yaklaģık 70 bin ton, tesis kapasiteleri ise yaklaģık 190 bin ton civarındadır. Atık akülere iliģkin toplama ve geri kazanım verileri ġekil 18 de görülmektedir ġekil 18: Atık akü toplama ve geri kazanım miktarları Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Atık Yağlar Atık yağlar; atık madeni yağlar (motor/endüstriyel yağlar, özel müstahzarlar ve kontamine olmuģ yağlar) ve atık bitkisel yağlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Yönetmeliklerde madeni atık yağlar, kullanılmıģ taģıt yağları ve endüstriyel yağları (hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, diģli, sirkülasyon, metal kesme, çekme ve iģleme, tekstil, ısıl iģlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, pas ve korozyon, trafo, kalıp, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, genel amaçlı, kağıt makinesi, yatak ve diğer endüstriyel yağ ve gresleri) Ģeklinde; bitkisel atık yağlar ise rafine sanayinden çıkan soap-stock'ları, tank dibi tortular, yağlı topraklar, kullanılmıģ kızartmalık yağlar, çeģitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağlar ve kullanım süresi geçmiģ olan bitkisel yağlar Ģeklinde tanımlanmaktadır. Tüketim miktarlarına bakıldığında madeni yağın büyük bir bölümünün araçlarda ve endüstriyel proseslerde kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca yüksek kalorifik değere sahip olan atık yağlar, çimento sektöründe enerji geri kazanımı amacı ile de kullanılmaktadır

39 Atık Madeni Yağlar Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ilk kez 21 Ocak 2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiģ, 30 Temmuz 2008 tarihinde revize edilmiģtir. Atık yağ toplama miktarlarında yıllara bağlı olarak gözlemlenen değiģim ġekil 19 da özetlenmiģtir ġekil 19: Atık yağ toplama miktarları. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB), Geri kazanım tesisleri tarafından Çevre ve ġehircilik Bakanlığına gönderilen aylık faaliyet raporlarında yer alan atık yağ (hammadde) geri kazanım miktarları ile yetkilendirilmiģ kuruluģ tarafından toplanarak lisanslı enerji geri kazanım ve bertaraf tesislerine teslim edilen atık motor yağlarına iliģkin miktarlar Çizelge 4 de verilmektedir. Çizelge 4: Atık yağ geri kazanım ve bertaraf miktarları Yıl Geri kazanım(ton) Ġlave yakıt (ton) Nihai bertaraf (ton) Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇSB),

40 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte 2005 yılında 4 olan lisanslı geri kazanım tesisi sayısı, 2011 yılı itibariyle toplam kapasitesi yaklaģık ton/yıl olan 38 tesise Geçici Faaliyet Belgesi ve lisansı verilerek artmıģtır. Atık yağ geri kazanım tesisleri tarafından üretilen ürünler, TSE belgelerine göre, kalıp yağı, jüt yağı ve harman yağı olarak isimlendirilmekte ve piyasaya satıģı gerçekleģtirilmektedir. Geri kazanım ürünleri Çizelge 5 de gösterilmektedir. Çizelge 5: Atık yağ geri kazanımı sonucu elde edilen ürün miktarları. YIL Ürün Miktarı (Ton)(Kalıp Yağı+HarmanYağı+Jüt Yağı) Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB), Geri kazanım tesislerinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgeli madeni yağlar üretilmekte ve söz konusu ürünlerin piyasaya satıģı konusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan lisans alınması gerekmektedir. Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca Türkiye de atık yağ geri kazanımı konusunda yüksek teknolojiye sahip ve atık yağlardan TS standardına uygun baz yağ üreten rafinasyon tesislerinin kurulmasının sağlanmasına yönelik çalıģmalara hız verilmiģtir Bitkisel Atık Yağlar Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği nin 19 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte 2005 yılında kayıt altına alınan rafinerilerden (soap-stock, tank dibi tortu ve yağlı toprak) ve mutfaklardan kaynaklanan (kullanılmıģ kızartmalık yağ) bitkisel atık yağ toplama miktarı ton iken, 2010 yılı sonu itibariyle bu rakam tona ulaģmıģtır. Yönetmeliğin yayımı tarihinde 6 geçici depolama alanı mevcut iken 2011 yılında bu sayı 37 ye ulaģmıģtır (ġekil 20). Haziran 2012 itibariyle lisanslandırılmıģ bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi sayısı 27 dir yılında 7 lisanslı araç mevcutken 2010 yılında bu rakam 169 a ulaģmıģtır. 40

41 ġekil 20: Bitkisel atık yağ geçici depolama alanı. Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB), Ülkemizde toplanan bitkisel atık yağ toplama oranları ġekil 21 de görülmektedir ġekil 21: Bitkisel atık yağ toplama oranları Kaynak: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB), ġekil 22 de ise yılları arasında elde edilen geri kazanım ürün yüzdeleri verilmektedir. %72 lik oranla yemlik yağ en çok elde edilen geri kazanım ürünü olup, yüksek ÖTV den dolayı biyodizel üretimi oldukça düģüktür yılları arasında ton bitkisel atık yağ biyodizel üretimi amacıyla toplanmıģ ancak ekonomik olmaması nedeniyle sadece ton biyodizel üretilerek piyasaya sürülebilmiģtir

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) MAYIS - 2008 ANKARA ÖNSÖZ Tabii kaynaklar insanoğlu için yeterli olmasına rağmen sınırsız değildir ve

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi

Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye de Ambalaj Atıklarının Yönetimi Hatice Kutlu Bülbül * - Barış Özdal ** Öz: Bu çalışmada; Avrupa Birliği (AB) ne tam üyelik sürecinde, ülkemizde ambalaj atıklarının kaynağında

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5

GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 ENERJĠ SEKTÖRÜ RAPORU ENERJĠ SEKTÖRÜ GĠRĠġ... 3 I. Enerji... 5 II. Türkiye de Enerji... 7 III. Elektrik Enerjisi... 8 III.1 Elektrik Enerjisi Sektörünün Özellikleri... 11 III.2 Elektrik Sanayiinin Teknolojik

Detaylı

Harp sanayi tesisatımızın, daha ziyade inki ş ve tevsi için alınan tedbirlerle devam edilmeli ve endüstrile ş

Harp sanayi tesisatımızın, daha ziyade inki ş ve tevsi için alınan tedbirlerle devam edilmeli ve endüstrile ş Harp sanayi tesisatımızın, daha ziyade inkişaf ve tevsi için alınan tedbirlerle devam edilmeli ve endüstrileşmede ordu ihtiyacı ayrıca göz önünde tutulmalıdır. (01 Kasım 1937) İÇİNDEKİLER SUNUġ i STRATEJĠK

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Stratejik Plan (2009-2013)

Stratejik Plan (2009-2013) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Stratejik Plan (2009-2013) Vizyon Misyon Stratejiler Na 2 B 4 O 7 Amaçlar SWOT Ca 2 B 6 O 11 B 22 O 33 NaCaB 5 O 9 ĠÇERĠK BAKAN SUNUġU GENEL MÜDÜR SUNUġU MĠSYON

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ

DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ DĠYARBAKIR ĠLĠ TARIM, SANAYĠ VE HĠZMET SEKTÖRLERĠNĠN ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠK VE MAKRO DÜZEY KÜMELENME ANALĠZĠ 1 2 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR..... 7 PROJEDEN SORUMLU KOSGEB BĠRĠMĠ.. 8 PROJE EKĠBĠ..... 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır.

ÖNSÖZ. Tüm bunların sonucu Ģeffaf bir Ģekilde piyasa hareketlerini ve büyüklüklerini ortaya koyacak yapının oluģturulması sağlanacaktır. ÖNSÖZ Bilindiği üzere 1980 li larda yaygın olarak ülkemizde kullanımına baģlanılan doğal gaz, baģta elektrik üretimi olmak üzere konut, sanayi ve diğer kullanımlarda etkinliğini giderek artırarak günümüzde

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr STRATEJİK PLAN 2013-2017 İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr SUNUŞ Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Enerji ve sera gazı emisyon profili Ön eylem planı ve Uygulama Stratejisi Final Rapor rev 2 20 Eylül 2011 INTERNATIONAL CONSEIL ENERGIE 27, rue de Vanves 92772 Boulogne-Billancourt

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı