T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ"

Transkript

1 T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 i

2 ĐNDEKS KOD ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 Đl ve Đlçe Sınırları 2 Çerkezköy Đlçesi 3 Çorlu Đlçesi 4 Hayrabolu Đlçesi 6 Malkara Đlçesi 8 Marmara Đlçesi 9 Muratlı Đlçesi 12 Saray Đlçesi 14 Şarköy Đlçesi 16 A..3 Đlin Coğrafi Durumu 18 A.4 Đlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 18 A.5 Jeomorfolojik Yapı ve Stratigrafi 19 A.5.1.Metamorfizma ve Magmatizma 23 A.5.2 Tektonik ve Paleocoğrafya 24 B.1 ENERJĐ KAYNAKLARI 25 B.1.1.Su Gücü 25 B.1.2.Kömür 25 B.1.3 Rüzgar 31 B.1.4.Biyokütle 31 B.1.5Petrol 31. B.1.6Jeotermal Sahalar 31 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 32 B.2.1.Ormanlar 32 B.2.2Çayır ve Mera 32 B.2.3Sulak Alanlar: 32 B.2.4.Flora 32 B.2.5Fauna 32 B.2.6.Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve 32 Diğer Hassas Yöreler B.3 Genel toprak yapısı 33 B.4. Su kaynakları 34 B.4.1.Đçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 34 B.4.2Yeraltı Su Kaynakları 34 B.4.3.Akarsular 34 B.4.4Göller, Göletler ve Rezervuarlar 35 B.5 Mineral kaynaklar 36 B.5.1 Sanayi Madenleri 36 B Kuvars Kumu 36 B.5.2.Metalik Madenler 37 B.5.4.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 37 ii

3 C. HAVA (ATMOSFER ve ĐKLĐM) 38 C.1. Đklim ve Hava 38 C.1.1. Doğal Değişkenler 38 C Basınç 38 C Sıcaklık 38 C Yağışlar 38 C Yağmur 38 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 38 C Seller 38 C Kuraklık 39 C Mikroklima 39 C.1.2. Yapay Etmenler 40 C Plansız Kentleşme 40 C Yeşil Alanların Azalması 40 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 40 C Endüstriyel Emisyonlar 40 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 41 C.2.1 Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 41 C.2.2. Karbonmonoksit Emisyonları 41 C.2.3. Azot Oksit Emisyonları 41 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 41 C.3 Atmosferik Kirlilik 42 C.3.1. Ozon Tabakasının Đncelmesinin Etkileri 42 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 42 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 42 C.4.1. Doğal Çevreye Etkisi 42 C Su Üzerine Etkisi 42 C Toprak Üzerine Etkileri 43 C Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi 43 C Đnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi 44 C.4.2. Yapay Çevreye Görüntü Kirliliği Üzerine Etkisi 44 D SU 45 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 45 D.1.1. Yeraltı Suları 47 D.1.2. Akarsular 49 D.1.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 50 D.1.4. Denizler 52 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 53 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 54 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 54 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 54 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 55 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 55 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 56 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 57 iii

4 D.5.1. Tuzluluk 57 D.5.2. Zehirli Gazlar 57 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 57 D.5.4. Ağır Metaller ve Đz Elementler 58 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 58 D Siyanürler 58 D Petrol ve Türevleri 58 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 58 D Pestisitler ve Su Kirliliği 58 D Gübreler ve Su Kirliliği 58 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 59 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 59 D.5.7. Patojenler 59 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 59 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 60 E TOPRAK VE ARAZĐ KULLANIMI 61 E.1. Genel Toprak Yapısı 61 E.2. Toprak Kirliliği 61 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 61 E Atmosferik Kirlenme 61 E Atıklardan Kirlenme 61 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 61 E.3 Arazi 61 E.3.1. Arazi Varlığı 61 E Arazi Sınıfları 61 E Kullanım Durumu 64 E.3.2. Arazi Problemleri 65 F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER 72 F.1. Ekosistem Tipleri 72 F.1.1. Ormanlar 72 F Ormanların Ekolojik Yapısı 72 F Bölgenin Orman Envanteri 72 F Orman Varlığının Yararları 73 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 74 F.1.2. Çayır ve Meralar 75 F.2 Flora 77 F.2.1.Sulak Alanlar 77 F.2.2. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 79 F.2.3.Flora 79 F Habitat ve Toplulukları 79 F Türler ve Populasyonları 79 F.3 Fauna 83 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 83 F.3.2. Türler ve Populasyonları 83 iv

5 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 84 F Evcil Hayvanlar 84 F Sahipli Hayvanlar 84 F Sahipsiz Hayvanlar 84 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban 84 Hayvanlar F Hayvan Hakları Đhlalleri 84 F Valilikler,Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla Đşbirliği 84 F.4. Hassas Yöreler 84 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 84 F Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma 84 Alanları F Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme 85 Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 85 F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 92 Tablo.F-11.Mera Kanunu Çalışmaları Genel Durumu F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 94 F Tarım Alanları: Tarımsal 95 F Sulak Alanlar 95 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu Đşletme Sahaları 95 F Mesire Yerleri 95 G. TURĐZM 96 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 96 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 96 G Konum 96 G Fiziki Özellikleri 96 G.1.2. Kültürel Değerler 96 G.2. Turizm Çeşitleri 107 G.3. Turistik Altyapı 108 G.4 Ulaşım 109 G.5. Turizm Ekonomisi 112 G.6. Turizm ve Çevre Đlişkisi 112 H. TARIM VE HAYVANCILIK H.1 Genel Tarımsal Yapı 113 H.2. Tarımsal Üretim 113 H.2.1. Bitkisel Üretim 113 H Tarla Bitkileri 113 H Buğdaygiller 114 H Baklagiller 114 H Yem Bitkileri 114 H Bahçe Bitkileri v

6 H Meyve Üretimi 116 H Sebze Üretimi 118 H Süs Bitkileri 118 H.2.2. Hayvansal Üretim H Büyükbaş Hayvancılık 120 H Küçükbaş Hayvancılık 121 H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) 122 H Su Ürünleri 122 H Kürk Hayvancılığı 123 H Arıcılık ve Đpekböcekçiliği 123 H.3. Organik Tarım 124 H.4. Tarımsal Đşletmeler 124 H.4.1. Kamu Đşletmeleri 125 H.4.2. Özel Đşletmeler 126 H.5 Tarımsal Faaliyetler 126 H.5.1. Pestisit Kullanımı 128 H.5.2. Gübre Kullanımı 130 H.5.3 Toprak Kullanımı 131 H Arazi Varlığı 131 I. MADENCĐLĐK 131 I.1 Maden Kanunu na Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları izamnamesine 132 Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 133 I Kuvars Kumu 133 I.1.2. Metalik Madenler 133 I.1.3. Enerji Madenleri 134 I Kömür 134 I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 139 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 140 I.3. Cevher Zenginleştirme 141 I.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 141 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan 141 Rehabilitasyon Çalışmaları J. ENERJĐ 142 J.1 Birincil Enerji Kaynakları 142 J.1.1. Taş Kömürü 142 J.1.2. Linyit 142 J.1.3. Asfaltit 145 J.1.4 Bitümlü Şist 145 J.1.5. Hampetrol 145 J.1.6. Doğalgaz 145 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 147 J.1.8. Orman 147 J.1.9. Hidrolik 147 vi

7 J Jeotermal 147 J Güneş Enerjisi 147 J Rüzgar Enerjisi 147 J Biyokütle 148 J.2. Đkincil Enerji Kaynakları 148 J.2.1. Termik Enerji 148 J.2.2. Hidrolik Enerji 148 J.2.3. Nükleer Enerji 149 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 149 J.3 Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 149 J.3.1Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 149 J.4 Enerji Tasarrufu Đle Đlgili Yapılan Çalışmalar 149 K. Sanayi ve Teknoloji 150 K.1 Đl sanayinin gelişimi, yer seçimi süreçleri ve bunu etkileyen etkenler 150 K.2. Genel anlamda sanayinin gruplandırılması 150 K.3 Sanayinin ilçelere göre dağılımı 154 K.4. Sanayi gruplarına göre iş yeri sayıları ve istihdam durumu 154 K.5. Sanayi gruplarına göre üretim teknolojisi ve enerji kullanımı 237 K.6. Sanayiden kaynaklanan çevre sorunları ve Alınan önlemler 237 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 237 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 239 K.6.3. Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 242 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 244 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 245 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 245 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 246 L.1. Altyapı 246 L.1.1. Temiz Su Sistemi 246 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 246 L.1.3. Yeşil Alanlar 246 L.1.4. Elektrik Đletim Hatları 246 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 247 L.2. Ulaşım 247 L.2.1. Karayolları 247 L Karayolları Genel 247 L Ulaşım Planlaması 249 L Toplu Taşıma Sistemleri 249 L Kent Đçi Yollar 249 L Araç Sayıları 249 L.2.2.Demiryolları 250 L Kullanılan Raylı Sistemler 250 L Taşımacılıkta Demiryolları 250 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 250 L Limanlar 250 L Taşımacılık 251 vii

8 L.2.4. Havayolları 251 L.3 Haberleşme 251 L.4 Đlin Plan Durumu 251 L.5. Đldeki Baz Đstasyonları Sayısı 251 M. YERLEŞĐM ALANLARI ve NÜFUS 253 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 253 M.1.1. Kentsel Alanlar 253 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 253 M Kentsel Büyüme Deseni 254 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 254 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 254 M Kentsel Yenileme Alanları 254 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 255 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 255 M.1.2. Kırsal Alanlar 255 M Kırsal Yerleşme Deseni 255 M Arazi Mülkiyeti 256 M.2 Altyapı 256 M.3. Binalar ve Yapı Çeşitler 256 M.3.1. Kamu Binaları 256 M.3.2. Okullar 256 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 257 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 257 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 258 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 258 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 258 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 258 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 258 M Yerel Mimari Özellikler 258 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 258 M.4 Sosyo-Ekonomik Yapı 258 M.4.1. Đş Alanları ve Đşsizlik 258 M.4.2. Göçler 259 M.4.3. Göçebe Đşçiler (Mevsimlik) 259 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 259 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 259 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 260 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 260 M M.5.2. Binalarda Ses Đzolasyonu 260 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 260 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 260 M.5.5. Kentsel Atıklar 260 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 261 M.6 Nüfus 261 viii

9 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 262 M.6.2. Nüfusun Yaş,Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 262 M.6.3. Đl ve Đlçelerin Nüfus Yoğunlukları 262 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 262 M.6.5. Yer Değiştirme Olayları 262 M.6.6. Turizm ve Seyahat 263 N. ATIKLAR 265 N.1.Evsel Katı Atıklar 265 N.2. Tehlikeli Atıklar 266 N.3 Özel Atıklar 268 N.3.1. Tıbbi Atıklar 268 N.3.2. Atık Yağlar 270 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 270 N.3.4. Pil ve Aküler 270 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 270 N.3.6. Tarama Çamurları 270 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 271 N.3.8 Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 271 N.4 Diğer Atıklar 271 N.4.1. Ambalaj Atıklar 271 N.4.2. Hayvan Kadavraları 273 N.4.3. Mezbaha Atıkları 273 N.5. Atık Yönetimi 273 N.6 Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 273 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 273 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 273 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 273 N.8.2. Atıkların Yakılması 273 N.8.3. Kompost 273 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 273 N.10.Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 273 O. GÜRÜLTÜ 274 O.1. Gürültü 274 O.1.1. Gürültü Kaynakları 275 O Trafik Gürültüsü 275 O Endüstri Gürültüsü 276 O Đnşaat Gürültüsü 276 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 277 O Havaalanı Yakınında Oluşan Gürültü 277 O1.2.Gürültü ile Mücadele 278 O.1.3.Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 278 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 278 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 278 O.1.4. Gürültünün Đnsanlar Üzerine Olan Etkileri 278 O Fiziksel Etkileri 279 ix

10 O Fizyolojik Etkileri 279 O Psikolojik Etkileri 279 O Performans Etkileri 279 O.2 Titreşim 279 P DOĞAL AFETLER P.1. Doğal Afetler 280 P.1.1. Depremler 280 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 281 P.1.3. Seller 281 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 281 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 282 P.1.6. Fırtınalar 283 P.2. Diğer Afetler 283 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 283 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 283 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 284 P.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 284 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 284 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 284 P.3.3. Đlk Yardım Servisleri 284 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden Đskanı 284 P.3.5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınımı Đçin Alınan 285 Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 285 R. SAĞLIK VE ÇEVRE R.1 Temel Sağlık Hizmetleri 285 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 286 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 287 R Đçme ve Kullanma Suları 288 R Denizler 288 R Zoonoz Hastalıklar 290 R.1.3. Gıda Hijyeni 291 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 291 R.1.5. Bebek Ölümleri 294 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 296 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 298 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 302 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 304 R.2.2. Su Kirliliğinin Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 306 R.2.3. Atıkların Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 308 R.2.4. Gürültünün Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 308 R.2.5. Pestisitlerin Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 308 R.2.6. Đyonize Radyasyondan Korunma 311 R.2.7. Baz Đstasyonlarından Yayılan Radyasyonun Đnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 312 x

11 S. ÇEVRE EĞĐTĐMĐ S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi Đle Đlgili Faaliyetleri 313 S.2. Çevreyle Đlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 313 S.2.1. Çevre Vakıfları 313 S.2.2. Çevre Dernekleri 313 S.2.3. Çevreyle Đlgili Federasyonlar 313 T ÇEVRE YÖNETĐMĐ ve PLANLAMA T.1 Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 314 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli 314 Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi T.3 Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak 315 Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin Đnsan-Psikososyal Đhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 315 T.5 Çevreye Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 315 T.6. Çevresel Etki Değerlendirilmesi 315 xi

12 TABLO ĐNDEKSĐ SIRA NO ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO Tablo-a-1 Tekirdağ ilindeki akarsular. 19 Tablo-b-1 Tekirdağ ilindeki akarsuların debileri 24 Tablo-b-2. Tekirdag ili sınırlarında dogalgaz çıkan sahalar 30 Tablo-b-3 Tekirdağ ili başlıca akarsuları 35 Tablo-b-4 Tekirdağ ili sulama göletleri 36 Tablo-b-5. Tekirdağ ili taş ocakları listesi 37 Tablo-d-1 Türkiye de ve tekirdağ ilinde sulanan arazi varlığı ve sulama yapısı 45 Tablo-d-2. Tekirdağ ili sulama göletleri 46 Tablo-d-3. Köy hizmetleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-4 Devlet su işleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-5 Đşletmede olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 48 Tablo-d.6 Đnşaat halinde olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 48 Tablo-d-7. Đşletmeye açılan baraj 51 Tablo-d-8 Đşletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 52 Tablo-d-9. Đl sağlık müdürlüğünce alınan deniz suyu numune sonuçları Tablo-d-10. Ergene nehri su analiz sonuçları 57 Tablo-e-1 ilçelere göre arazi sınıflarının dağılımı (hektar) 62 Tablo-e-2 Arazi kullanım yetenek sınıflarına göre tarım arazileri dağılımı 62 Tablo-e-3. Tarım il müdürlüğüne yapılan amaç dışı arazi kullanımı müracaatları 65 Tablo-e-4. Tekirdağ ilinin arazi sorunları 66 Tablo-e-5 Tekirdağ ilinde, toprak derinliğine göre arazi dağılımı 67 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde, eğim gruplarına göre arazi dağılımı 68 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde su erozyonu dağılımı 68 Tablo-e-7. Tekirdağ ilinde taşlı arazilerin dağılımı 69 Tablo-e-8 Tekirdağ ilinde, yaşlık (drenaj) sorunu dağılımı 69 Tablo-e-9 Arazi kullanma yetenek sınıfları 70 Tablo-e-10. Tekirdağ ilinde işlenen arazilerinde sorunsuz ve sorunlu arazi dağılımı 71 Tablo-e-11. Tekirdağ ilindeki ağaçlandırma alanlarının dağılımı 71 Tablo-f-1. Tekirdağ ilinin orman varlığı 72 Tablo-f-2. Tekirdağ il sınırları içerisindeki çayır ve meraların sorunları 76 Tablo-f-3. Đşletmeye açılan baraj 78 Tablo-f-4. Đşletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 79 Tablo-f-5. Tekirdağ da görülen kuş türleri 83 Tablo-f-6 Tabiat anıtı 85 Tablo-f-7. Tekirdağ ilinde bulunan arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları 90 Tablo-f-8. Tekirdağ ili, anıt ağaçlar ve doğal arkeolojik sit alanlarını listesi 91 Tablo-f-9 Doğal sit 91 Tablo-f-10 Su ürünleri genel bilgileri 91 Tablo-f-11 Orman içi dinlenme yerleri 95 xii

13 Tablo-g-1 Festivaller ve şenlikler 105 Tablo-g-2. Anma ve kutlama günleri 105 Tablo-g-3 Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri 109 Tablo-g-4 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri (oteller) 109 Tablo-g-5 turizm işletme belgeli restaurantlar 109 Tablo-g-6. Belediye belgeli yeme-içme tesisleri 109 Tablo-g-7 Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri 110 Tablo-g-8 Turizm işletme belgeli yeme-içme tesisleri 110 Tablo-g-9 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri 110 Tablo-h-1 Bitkisel üretim dallarının ekiliş alan ve oranları Tablo-h-2 Đşlenen tarım alanlarının dağılımı 114 Tablo-h-3 Đlçelere göre mera varlığı 115 Tablo-h-4. Yem bitkileri üretim alanları 115 Tablo-h-5. Silajlık mısır üretimi 115 Tablo-h-6. Yonca üretimi 116 Tablo-h-7. Macar fiği üretimi 116 Tablo-h-8 Hayvan pancarı üretimini 116 Tablo-h-9 Korunga üretimini 117 Tablo-h-10 Đl genelinde toplam yem bitkileri üretimini 117 Tablo-h-11 il genelinde toplam endüstri bitkileri üretimi 118 Tablo-h-12. Yıllara göre meyve veren ağaç sayıları ve üretim miktarları 118 Tablo-h-13. Đlimiz hayvancılığının yıllarına göre karşılaştırılması 120 Tablo-h-14 Büyükbaş hayvan varlığı 121 Tablo-h-13 Küçükbaş hayvan varlığı Tablo-h-14 Kanatlı hayvan varlığı Tablo-h-15 Deniz ürünleri gayri safi üretim değerleri 123 Tablo-h-16. Đlimiz arıcılığının yıllarına göre karşılaştırılması 124 Tablo-h-17 Arazi büyüklükleri itibariyle işletme sayısı ve arazi varlığı 125 Tablo-h yılında üretimi yapılan buğday ve arpa tohumlukları 127 Tablo-h-19. Dağıtımı yapılan buğday tohumluğu çeşitleri ve oransal dağılımı 128 Tablo-h-20. Zirai mücadele ilaç bayilerine ait bilgiler 130 Tablo-h yılında ilimizde kullanılan zirai ilaç çeşitleri ve miktarı 130 Tablo-h-21 Tekirdağ ili kimyevi gübre tüketimi 131 Tablo-h-22 Đşlenen tarım alanlarının dağılımı 131 Tablo.ı-1. Türkiye ve tekirdağ daki maden ve taşocağı sektörü bilgileri 132 Tablo.ı-2. Tekirdağ ilindeki ruhsatlı sahalar 132 Tablo.ı-3. Tekirdağ ili kum-çakıl ocakları listesi 140 Tablo.ı-4. Tekirdağ ili taş ocakları listesi 140 Tablo.j-1. Tekirdağ ili sınırlarında doğalgaz çıkan sahalar 145 Tablo.j-2 Sektörlere göre abone sayıları Tablo.j-3 Sektörlere göre elektrik enerjisi tüketimi 150 Tablo:k-1 Tekirdağ ili sanayi kuruluşu yerleşim alanları 153 Tablo:k-2 Sanayi kuruluşlarının ilçelere göre sektorel dağılımı Tablo.k-3. Tekirdağ ili sanayi kuruluşlarının emisyon izin durumları 229 Tablo.k-4. Tekirdağ ilinde kayıtlı deşarj izni alan sanayi kuruluşları 230 xiii

14 Tablo.k-5. Yıllık atıksu analiz sonuçları 232 Tablo.k-6. Tekirdağ ili yerleşim yerlerine ait maksimum su tüketim miktarı 233 Tablo.k-7. Arazi toplulaştırmasında, muhtelif alan büyüklüklerine göre oluşacak blok 234 sayısı Tablo.k-8. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel gürültü kirliliği 235 Tablo.k-9. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel atık üretimi 235 Tablo.l-1. Tekirdağ ın komşu il ve ilçelerine olan uzaklığı 237 Tablo.l-2. Đlçeler arası mesafe cetveli 238 Tablo:l-3 Haberleşme sayıları 239 Tablo.l-4. Đskele boy ve derinliği. 241 Tablo.m-1. Tekirdağ ilinde yapılan mimari restorasyon çalışmaları 244 Tablo m.2 Okul isimleri ve öğrenci sayıları 245 Tablo.m.3. Tekirdağ ilinin toprak mülkiyet durumu (hektar) 248 Tablo m.4 Đç göç, dış göç, net göç ve net göç hızı 251 Tablo n-1 Tekirdağ il, ilçe ve beldelere göre katı atık miktarları 253 Tablo.n-2 Endüstri kategorisine göre birim endüstriyel atık üretim değerlerinin 254 karşılaştırılması Tablo.n-3. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel atık üretimi 254 Tablo.n-4 Çorlu ilçesi endüstri kategorizasyonuna bağlı tehlikeli atık miktarı 254 Tablo.n-5. Hastane atıklarının miktarları 256 Tablo.n-6. Hastane atıklarının türleri 257 Tablo.n-7. Đlimizdeki lisanslı bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri 257 Tablo.n-8 Lisanslı ambalaj atıkları toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisleri 260 Tablo :p1 10yılın yangınlarının şekil ve çıkış sebeplerine göre dağılımı 269 Tablo p2 Gözetleme kuleleri 270 Tablo p3 Đlk müdahale hazır kuvvet ekipleri 271 Tablo;r-1 Sağlık kuruluşları 273 Tablo.r-2. Sağlık çalışanlar listesi 275 Tablo r.3 Personel başına düşen nüfus 276 Tablo r.4 Yıllara göre sağlık personelinin durumu 276 Tablo r.5.1 Yataklı tedavi kurumları çalışmaları 276 Tablo r.5.2 Yataklı tedavi kurumları çalışmaları 278 Tablo.r-6 Ambulans sayısı 279 Tablo r.-7. Görülen bulaşıcı hastalıklar 280 Tablo r yılı içerisinde alınan deniz suyu numuneleri 282 Tablo r-9 Zoonoz hastalıklar 282 Tablo r.10 Çocukluk çağı aşı takvimi 283 Tablo r.11 Doğurganlık çağı 284 Tablo r.12 Aşı sonuçları çizelgesi 286 Tablo r.13 Bebek ölümlerine sebep olan ilk on hastalık 286 Tablo r.14 Ors ile tedavi edilen ishal vakalarının ilçelere göre dağılımı 288 Tablo r.15 Ölenlerin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı 289 Tablo r.16 Ölümlere neden olan ilk on hastalık 289 Tablo r.17 Aylara göre aile planlaması çalışmaları 290 Tablo r.18 Yıllara göre aile planlaması çalışmaları 290 xiv

15 Tablo r.19 Yanmadan kaynaklanan kirleticiler ve insan sağlığına etkileri kaynak 293 Tablo r.20 Zirai ilaç satış miktarları 296 Tablo r.21 Süne mücadelesinde kullanılan ilaçlar 297 Tablo r. 22 Đlçelere göre 2006 yılına ait ilaçlama tablosu 298 GRAFĐK ĐNDEKSĐ NUMARALAMA ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO G.F-1 Đlimiz Toprak Kaynakları Potansiyeli 75 Grafik; H-1. Đlçelere Göre Mera Varlığı 115 Grafik H.-2 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin Đlçelere Göre Dağılımı 154 Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin Sektörlere Göre Dağılımı 155 Grafik K.1 Sanayi Kuruluşlarının Đlçelere göre Sektorel Dağılımı 156 Grafik R.13 Bebek Ölüm Nedenleri HARĐTA ĐNDEKSĐ NUMARALAMA ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO H.1 Çerkezköy Siyasi Harita 3 H.2 Çorlu Siyasi Harita 4 H.3 Hayrabolu Siyasi Harita 6 H.4 Malkara Siyasi Haritası 8 H:5 Marmara Ereğlisi siyasi Haritası 9 H.6 Muratlı Siyasi Haritası 12 H.7 Saray Siyasi Haritası 14 H.8. Şarköy Siyasi Haritası 16 RESĐM ĐNDEKS NUMARALAMA ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO xv

16 R.1 Tekirdağ Limanı 1 R.2 Çerkezköy cumhuriyet meydanı-700.yıl merkez Osmanlı camii 2 R.3. Hacılar köprüsü 7 R.4 Marmara Ereğlisi plajı 11 R.5 Kastro (çamlıköy) 15 R.6 Şarköy limanı 16 R.7 Şarköy manzaraları 17 R.8 Türkmenli göleti 58 xvi

17 xvii ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

18 A.COĞRAFĐ KAPSAM A.1. Giriş Tekirdağ, Marmara Bölgesinin Ergene Bölümü ile Istırınca Bölümü üzerinde yayılan bir Đlimizdir. Marmara kıyısında, Ördeklidere nin denize döküldüğü yerde kısmen vadi tabanında, kısmen de yamaçlar üzerinde kurulmuştur. Çevresini, doğuda Đstanbul Đli, güneydoğuda Marmara Denizi, güneyde Çanakkale nin Gelibolu Đlçesi, batıda Edirne Đli, kuzeyde Kırklareli Đlleri kuşatır. Yüzölçümü 6218 km² dir. Đlin en önemli dağı Tekir Dağları olup, Kumbağ Beldesinden başlayıp Gelibolu kıstağına kadar Marmara Denizi ne paralel olarak 60 km. boyunca uzanır. Kısmen orman ve çalılıktır. Çerkezköy Đlçesinde kuzeye gittikçe yükselen Istıranca Dağları mevcuttur. 945 m. yüksekliğe erişen Ganos Dağı, Tekirdağ Đlinin en yüksek noktasını teşkil eder. Ganos Dağı, aynı zamanda Istırancalar dışında, Trakyanın da en yüksek noktasıdır. Đlin kuzeydoğusunda Istıranca Dağları nın doğu etekleri uzanır. Istırancalar ve Ganos Dağı dışında Tekirdağ Đli ovalıktır. 1

19 R-1.Tekirdağ ın Uydu Görüntüsü. Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi; Đlin bilinen en eski adı BĐSANTHE dir. Daha sonra Romalılar devrinde RODOSTO, Osmanlılar Tekirdağ ı fethettikleri zaman, önce RODOSTCUK, daha sonra TEKFURDAĞI olarak adlandırmışlardır yılında Tekir Dağlarının rengine izafeten TEKĐRDAĞ olarak adını almıştır. Tekirdağ coğrafi konumu sebebiyle yüzyıllar boyunca Anadolu ve Balkanlar, Ortadoğu ile Güney-Doğu Avrupa kültürleri arasında birleştirici yada ayırıcı bir unsur olmuştur. Asya ve Avrupa kavimlerinin boğazlardan geçişleri ve Đstanbul un sık sık saldırılara maruz kalması, Đlimizde de etkisini göstermiş. Bu dönemlerde süren akınlar sebebiyle mevcut tarihi ve kültürel varlıklarımızda yok olmuş, ancak Osmanlılardan sonra bir takım eserler yapılabilmiştir. Đlin bilinen tarihçesi ilk olarak M.Ö yıllarında Kuzey Asya dan ve Güney Rusya dan gelen ve Trak ismini alan kavimlerin bölgeye yerleşmesiyle başlar. M.Ö yıllarında Tuna yolu üzerinden gelenler bölgeye Maden Devri kültürünü getirmiştir. M.Ö yıllarında bu kavimler Yunanlılarla karşılaşmış böylece Yunan kültüründen de etkilenmişlerdir. M.Ö. 546 da Đran da da kurulan Pers Devletinin egemenliğine giren bölge Büyük Đskender zamanında yine Trak Beylerinin egemenliğine girmiştir. M.Ö. 168 de Makedonya Krallığı nın Romalılarca yıkılmasıyla Romalılar bölgeye sahip olmuştur. Romalılar PERĐNTHOS u yani günümüz Marmara Ereğlisi Đlçesini Đl merkezi yapmışlar, ancak daha sonra M.S. 322 yılında Gotların eline geçmiştir. Đl toprakları 962 yıl Bizans yönetiminde kalmıştır yılında Padişah I.Murat Rumeliye geçerek Tekirdağ, Malkara ve Çorlu yu almış ve buralara Karasi, Sivas, Kayseri ve Ermenekten Türkleri getirerek yerleştirmiştir. Bundan sonra Tekirdağ bir Osmanlı şehri olarak gelişmiştir. Uzunca bir süre Osmanlı himayesinde kalan Đl, yılları arasında Rus akınlarına maruz kalmıştır Ayestefanos anlaşmasıyla Ruslar Đlimizden çekilmiştir. Balkan Savaşları zamanında Đlimizi işgal eden Bulgarlar, 13 Temmuz 1913 te gönüllü ve akıncı birliklerinin Eşref Bey komutasında başarılı mücadelesi ile Đlimizden çıkartılmışlardır. Tekirdağ, Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşlarında büyük kahramanlıklar yaratan 19. Tümeni kurduğu şehir olarak tarihte şerefli bir yer almıştır. Đlimiz kurtuluş yıllarında Rum ve Ermenilerin desteği ile Yunanlılarca işgal edilmiştir. Savaş sonunda Saray ve Çerkezköy 30 Ekim de, Çorlu 1 Kasım da, Tekirdağ 13 Kasım da, Şarköy de 17 Kasım da Türk yönetimine katılmıştır. A.2. Đl ve Đlçe Sınırları Tekirdağ Đli, 8 (sekiz) Đlçe ile Trakya Bölgesinde yer almış olup, ad ve konumları itibariyle aşağıda sıralanmıştır. 2

20 Đlçenin Adı : 1 Çerkezköy 2 Çorlu 3 Hayrabolu 4 Malkara 5 Marmara Ereğlisi 6 Muratlı 7 Saray 8 Şarköy H-1.Tekirdağ ve ilçeleri ÇERKEZKÖY H.-2. Çerkezköy Yerleşim Haritası Çerkezköy Đlçesi, doğu ve güneyde Đstanbul Đlinin Çatalca ve Silivri Đlçeleri ile güneybatıda Çorlu Đlçesi, batıda Lüleburgaz ve kuzeyde Saray Đlçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 296 km² dir. Đl Merkezine 56 km. Đstanbul Đline ise 110 km. uzaklıktadır. Çerkezköy, Osmanlı-Rus Savaşından sonra 3

21 kurulmuş ve buraya Çerkezler yerleştirilmiştir. Çerkezler kısa süre sonra bölgeyi terketmişler ve Bulgaristan dan gelen göçmenler buraya yerleşerek bugünkü yerli halkı oluşturmuşlardır. Yıldırım Beyazıd ın Ankara Meydan Savaşı nda Timur a yenilip esir düşmesinden sonra şehzadeler arasında taht kavgası başlamıştır. Edirne de bulunan en büyük şehzade Süleyman Emir in kardeşi Musa Çelebi ye mağlup olması üzerine, Edirne den Đstanbul a sığınmak üzere 15 kişilik mahiyeti ile kaçarken, Çerkezköy de kardeşi Musa Çelebi nin adamları tarafından katledilmiştir. Şimdiki Atatürk Đlkokulu nun bulunduğu yere gömülmelerinden sonra yine kardeşi Mustafa Çelebi tarafından Süleyman Çelebi nin mezarının bulunduğu yere türbe yaptırdığı, bu nedenle Çerkezköy ün eski adının Türbedere olduğu bilinmektedir yılına kadar mevcut olan türbe ve civarındaki 15 kadar mezar, Balkan Harbi nde 9 ay Bulgarların işgalinde kaldığı sırada, işgalci Bulgar askerleri tarafından yıkılarak talan edilmiştir. Çerkezköy Đlçesi 29 Ekim 1922 de düşman işgalinden kurtarılmış. 1 Nisan 1938 e kadar Saray Đlçesine bağlı bucak merkeziyken bu tarihte Đlçe olmuştur. Đlçe toprakları Ergene Havzası içinde kalır. Đlçenin doğu ve batı kısımları Istıranca (Yıldız) Dağlarının uzantısı nedeniyle engebelidir. Bu kesimlerde yükselti batıya göre daha düşüktür. Yöre topografyası Büyükyoncalı-Bahçeağıl ve Çerkezköy-Velimeşe doğrultusunda uzanan m., iki vadi tabanı dışında ise ortalama m. ve yer yer daha fazla yükseltilerle belirlenmektedir. Tüm yerleşiminin m. altındaki katlarda yer aldığı ve yüksekçe yerlerinde orman, tarım ve mera alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy yöresinde arazi eğilimleri %5 %20 oranında değişmektedir. Çerkezköy de Ergene ırmağının başlıca kollarından olan Çorlu deresi yer almaktadır. Çorlu deresi ve diğer dereler boyunca uzanan %5 ten daha düşük eğimli vadi tabanları yanı sıra demiryolunun güneyinde %20 eğim sınırını aşan yamaçlar da bulunmaktadır. Çerkezköy alanı genellikle kalkersiz kahverengi toprak türlerinden oluşmaktadır. Çorlu deresi vadisi boyunca uzanan topraklar alüvyal topraklardır. Kalkersiz kahverengi orman toprakları yörenin kuzey ve doğusunda ormanlarla kaplanmıştır. Diğer kahverengi toprakların çoklukla kuru tarım ve yer yer mera olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy Đlçesinde, Çorlu Deresinin güneyinde yer alan Kızılpınar ve Veliköy yerleşmesinin toprakları alüvyal topraklar olup, bölgede her türlü bitkiyi yetiştirmeye elverişli, drenajı iyi olan kolay işlenebilir niteliktedir. Çerkezköy e ulaşım karayolu ve demiryolu ile yapılmaktadır. Çerkezköy Đlçesi Kınalı Ayrımı Çerkezköy-Çorlu yolu ile Çerkezköy-Saray-Vize-Kırklareli yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Ayrıca Beyciler-Çerkezköy bağlantı yolu ile TEM e bağlanmaktadır. Çerkezköy için önem taşıyan TEM bağlantı yolu, Đlçenin Đstanbul metropolü ile ilişkisini kuvvetlendirmektedir. Đlçenin, Tekirdağ Đl merkezi ile bağlantısı Çerkezköy Çorlu Tekirdağ karayolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy Đlçesinde demiryolu bağlantısı Đstanbul Edirne Avrupa demiryolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy istasyonu önemli ihracat istasyonlarından biridir. Ayrıca Đstanbul Çerkezköy elektrikli banliyö hattında 1996 dan beri yolcu taşınmaktadır. Đlçedeki deniz yolu bağlantısı Tekirdağ limanı ile ilişkilidir. Burada kurulan Organize Sanayi Bölgesi, Đlçeyi Türkiye nin en iyi sanayi merkezlerinden birisi durumuna getirmiştir dönemlerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Teşviki Öngörülen Sanayi Bölgesi kabul edilmiştir hektarlık alan Organize Sanayi Bölgesi için kamulaştırılmıştır. Modern teknoloji araçları kullanılarak, asıl dış pazara yönelik üretim yapılmaktadır. Türkiye nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan bu tesisler; tekstil fabrikaları, beyaz eşya ile metal eşya ve makine imalat dallarında yoğunlaşmıştır. Đlçenin Organize Sanayi Bölgesi olması, Türkiye nin çeşitli yörelerinden gelen işçilere iş imkanı sağlaması bakımından da önemlidir. Đlçenin geçimi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanır. Pancar ve balkabağı önemli tarım ürünlerindendir. Çorlu Deresi üzerinde kurulan ve önceleri küçük bir kasaba olan Çerkezköy Đlçesi, sanayinin gelişmesiyle hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. 4

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 1 VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 2 SUNUŞ Çevreyi;içinde bulunduğumuz faaliyetlerimiz ve değişen değerler sonucu etkilediğimiz fiziki çevre ve insanların oluşturduğu çevre olarak

Detaylı

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1 2 2 3 4 Tablolar Listesi Haritalar Listesi Şekiller Listesi Grafikler Listesi Resimler Listesi 12 16 16 16

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl

Detaylı

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 0 T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI MERSĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hasan SADAY Đl Müdürü Zübeyir GÜVEL Đl Müdür

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2010 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Fahrettin ULU İl Müdürü Alpaslan KALEMCİ ÇED ve Planlama Şube Müdürü Fevzi YILMAZ Çevre

Detaylı

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)...

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)... 1 İÇİNDEKİLER A COĞRAFİK KAPSAM 17 A.1 GİRİŞ. 17 A.1.1 Tarih Öncesi. 17 A.1.2 Yazılı Tarih Sonrası Kars. 20 A.1.3 İslam Uygarlıkları Dönemi 21 A.1.3.1 Selçuklular Dönemi 23 A.1.3.2 Osmanlı Yönetimi 24

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 2011 A. COĞRAFĠK KAPSAM... 14 A.1. GĠRĠġ... 14 A.2. ĠL VE ĠLÇE SINIRLARI... 17 A.3. ĠLĠN COĞRAFĠ DURUMU... 30 A.4. ĠLĠN TOPOĞRAFYASI

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU ŞANLIURFA - 2011 ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Abdullah ERDİNÇ ÇED Hizmetleri Şube Müdürü V. Ercüment

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ Tekirdağ ve topraklarını Üç Kemaller Diyarı olarak nitelemek yanlış olmaz. Atatürk ün hürriyet aşkının ilk kıvılcımlarını aldığı vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal Tekirdağ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007 Yayın No:2007/1 SAMSUN Eylül 2007 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun TSO nun ismi kaydedilmek koşulu ile yayından

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1.

0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. 0. İÇİNDEKİLER-ÖNSÖZ 1. TİRE 1.1. COĞRAFİ KONUM 1-2 1.2. ULAŞIM 3 1.3. TİRENİN TARİHSEL VE MEKANSAL GELİŞİMİ 4-8 1.4. DEMOGRAFİK YAPI 1.4.1. Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 9-10 1.4.2. Yaş Gruplarına ve Cinsiyete

Detaylı

ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012

ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012 2012 ALANYA EKONOMİK RAPOR ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012 Atatürk Caddesi No:19 ALANYA Tel : 0242 512 16 97 Fax : 0242 513 66 07 altso@altso.org.tr www.altso.org.tr 2013 ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012

Detaylı

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Ankara'nın bilinen tarihi Paleolitik Çağa kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır. Eti Yokuşu'nda 1937'de Türk Tarih Kurumu tarafından

Detaylı