T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ"

Transkript

1 T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 i

2 ĐNDEKS KOD ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 Đl ve Đlçe Sınırları 2 Çerkezköy Đlçesi 3 Çorlu Đlçesi 4 Hayrabolu Đlçesi 6 Malkara Đlçesi 8 Marmara Đlçesi 9 Muratlı Đlçesi 12 Saray Đlçesi 14 Şarköy Đlçesi 16 A..3 Đlin Coğrafi Durumu 18 A.4 Đlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 18 A.5 Jeomorfolojik Yapı ve Stratigrafi 19 A.5.1.Metamorfizma ve Magmatizma 23 A.5.2 Tektonik ve Paleocoğrafya 24 B.1 ENERJĐ KAYNAKLARI 25 B.1.1.Su Gücü 25 B.1.2.Kömür 25 B.1.3 Rüzgar 31 B.1.4.Biyokütle 31 B.1.5Petrol 31. B.1.6Jeotermal Sahalar 31 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 32 B.2.1.Ormanlar 32 B.2.2Çayır ve Mera 32 B.2.3Sulak Alanlar: 32 B.2.4.Flora 32 B.2.5Fauna 32 B.2.6.Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve 32 Diğer Hassas Yöreler B.3 Genel toprak yapısı 33 B.4. Su kaynakları 34 B.4.1.Đçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 34 B.4.2Yeraltı Su Kaynakları 34 B.4.3.Akarsular 34 B.4.4Göller, Göletler ve Rezervuarlar 35 B.5 Mineral kaynaklar 36 B.5.1 Sanayi Madenleri 36 B Kuvars Kumu 36 B.5.2.Metalik Madenler 37 B.5.4.Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 37 ii

3 C. HAVA (ATMOSFER ve ĐKLĐM) 38 C.1. Đklim ve Hava 38 C.1.1. Doğal Değişkenler 38 C Basınç 38 C Sıcaklık 38 C Yağışlar 38 C Yağmur 38 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 38 C Seller 38 C Kuraklık 39 C Mikroklima 39 C.1.2. Yapay Etmenler 40 C Plansız Kentleşme 40 C Yeşil Alanların Azalması 40 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 40 C Endüstriyel Emisyonlar 40 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 41 C.2.1 Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 41 C.2.2. Karbonmonoksit Emisyonları 41 C.2.3. Azot Oksit Emisyonları 41 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 41 C.3 Atmosferik Kirlilik 42 C.3.1. Ozon Tabakasının Đncelmesinin Etkileri 42 C.3.2. Asit Yağmurlarının Etkileri 42 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 42 C.4.1. Doğal Çevreye Etkisi 42 C Su Üzerine Etkisi 42 C Toprak Üzerine Etkileri 43 C Flora ve Fauna Üzerinde Etkisi 43 C Đnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisi 44 C.4.2. Yapay Çevreye Görüntü Kirliliği Üzerine Etkisi 44 D SU 45 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 45 D.1.1. Yeraltı Suları 47 D.1.2. Akarsular 49 D.1.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 50 D.1.4. Denizler 52 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 53 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 54 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 54 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 54 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 55 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 55 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 56 D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 57 iii

4 D.5.1. Tuzluluk 57 D.5.2. Zehirli Gazlar 57 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 57 D.5.4. Ağır Metaller ve Đz Elementler 58 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 58 D Siyanürler 58 D Petrol ve Türevleri 58 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 58 D Pestisitler ve Su Kirliliği 58 D Gübreler ve Su Kirliliği 58 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 59 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 59 D.5.7. Patojenler 59 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 59 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 60 E TOPRAK VE ARAZĐ KULLANIMI 61 E.1. Genel Toprak Yapısı 61 E.2. Toprak Kirliliği 61 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 61 E Atmosferik Kirlenme 61 E Atıklardan Kirlenme 61 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 61 E.3 Arazi 61 E.3.1. Arazi Varlığı 61 E Arazi Sınıfları 61 E Kullanım Durumu 64 E.3.2. Arazi Problemleri 65 F. FLORA FAUNA VE HASSAS YÖRELER 72 F.1. Ekosistem Tipleri 72 F.1.1. Ormanlar 72 F Ormanların Ekolojik Yapısı 72 F Bölgenin Orman Envanteri 72 F Orman Varlığının Yararları 73 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 74 F.1.2. Çayır ve Meralar 75 F.2 Flora 77 F.2.1.Sulak Alanlar 77 F.2.2. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 79 F.2.3.Flora 79 F Habitat ve Toplulukları 79 F Türler ve Populasyonları 79 F.3 Fauna 83 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 83 F.3.2. Türler ve Populasyonları 83 iv

5 F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 84 F Evcil Hayvanlar 84 F Sahipli Hayvanlar 84 F Sahipsiz Hayvanlar 84 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban 84 Hayvanlar F Hayvan Hakları Đhlalleri 84 F Valilikler,Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla Đşbirliği 84 F.4. Hassas Yöreler 84 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 84 F Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma 84 Alanları F Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme 85 Alanları F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 85 F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 92 Tablo.F-11.Mera Kanunu Çalışmaları Genel Durumu F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 94 F Tarım Alanları: Tarımsal 95 F Sulak Alanlar 95 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu Đşletme Sahaları 95 F Mesire Yerleri 95 G. TURĐZM 96 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 96 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 96 G Konum 96 G Fiziki Özellikleri 96 G.1.2. Kültürel Değerler 96 G.2. Turizm Çeşitleri 107 G.3. Turistik Altyapı 108 G.4 Ulaşım 109 G.5. Turizm Ekonomisi 112 G.6. Turizm ve Çevre Đlişkisi 112 H. TARIM VE HAYVANCILIK H.1 Genel Tarımsal Yapı 113 H.2. Tarımsal Üretim 113 H.2.1. Bitkisel Üretim 113 H Tarla Bitkileri 113 H Buğdaygiller 114 H Baklagiller 114 H Yem Bitkileri 114 H Bahçe Bitkileri v

6 H Meyve Üretimi 116 H Sebze Üretimi 118 H Süs Bitkileri 118 H.2.2. Hayvansal Üretim H Büyükbaş Hayvancılık 120 H Küçükbaş Hayvancılık 121 H Kümes Hayvancılığı (Kanatlı Üretimi) 122 H Su Ürünleri 122 H Kürk Hayvancılığı 123 H Arıcılık ve Đpekböcekçiliği 123 H.3. Organik Tarım 124 H.4. Tarımsal Đşletmeler 124 H.4.1. Kamu Đşletmeleri 125 H.4.2. Özel Đşletmeler 126 H.5 Tarımsal Faaliyetler 126 H.5.1. Pestisit Kullanımı 128 H.5.2. Gübre Kullanımı 130 H.5.3 Toprak Kullanımı 131 H Arazi Varlığı 131 I. MADENCĐLĐK 131 I.1 Maden Kanunu na Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları izamnamesine 132 Tabi Olan Doğal Malzemeler I.1.1. Sanayi Madenleri 133 I Kuvars Kumu 133 I.1.2. Metalik Madenler 133 I.1.3. Enerji Madenleri 134 I Kömür 134 I.1.4. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 139 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 140 I.3. Cevher Zenginleştirme 141 I.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 141 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan 141 Rehabilitasyon Çalışmaları J. ENERJĐ 142 J.1 Birincil Enerji Kaynakları 142 J.1.1. Taş Kömürü 142 J.1.2. Linyit 142 J.1.3. Asfaltit 145 J.1.4 Bitümlü Şist 145 J.1.5. Hampetrol 145 J.1.6. Doğalgaz 145 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 147 J.1.8. Orman 147 J.1.9. Hidrolik 147 vi

7 J Jeotermal 147 J Güneş Enerjisi 147 J Rüzgar Enerjisi 147 J Biyokütle 148 J.2. Đkincil Enerji Kaynakları 148 J.2.1. Termik Enerji 148 J.2.2. Hidrolik Enerji 148 J.2.3. Nükleer Enerji 149 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 149 J.3 Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 149 J.3.1Enerji Tüketiminin Sektörlere Dağılımı 149 J.4 Enerji Tasarrufu Đle Đlgili Yapılan Çalışmalar 149 K. Sanayi ve Teknoloji 150 K.1 Đl sanayinin gelişimi, yer seçimi süreçleri ve bunu etkileyen etkenler 150 K.2. Genel anlamda sanayinin gruplandırılması 150 K.3 Sanayinin ilçelere göre dağılımı 154 K.4. Sanayi gruplarına göre iş yeri sayıları ve istihdam durumu 154 K.5. Sanayi gruplarına göre üretim teknolojisi ve enerji kullanımı 237 K.6. Sanayiden kaynaklanan çevre sorunları ve Alınan önlemler 237 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 237 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 239 K.6.3. Sanayiden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 242 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 244 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 245 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 245 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 246 L.1. Altyapı 246 L.1.1. Temiz Su Sistemi 246 L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 246 L.1.3. Yeşil Alanlar 246 L.1.4. Elektrik Đletim Hatları 246 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 247 L.2. Ulaşım 247 L.2.1. Karayolları 247 L Karayolları Genel 247 L Ulaşım Planlaması 249 L Toplu Taşıma Sistemleri 249 L Kent Đçi Yollar 249 L Araç Sayıları 249 L.2.2.Demiryolları 250 L Kullanılan Raylı Sistemler 250 L Taşımacılıkta Demiryolları 250 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 250 L Limanlar 250 L Taşımacılık 251 vii

8 L.2.4. Havayolları 251 L.3 Haberleşme 251 L.4 Đlin Plan Durumu 251 L.5. Đldeki Baz Đstasyonları Sayısı 251 M. YERLEŞĐM ALANLARI ve NÜFUS 253 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 253 M.1.1. Kentsel Alanlar 253 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 253 M Kentsel Büyüme Deseni 254 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 254 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 254 M Kentsel Yenileme Alanları 254 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 255 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 255 M.1.2. Kırsal Alanlar 255 M Kırsal Yerleşme Deseni 255 M Arazi Mülkiyeti 256 M.2 Altyapı 256 M.3. Binalar ve Yapı Çeşitler 256 M.3.1. Kamu Binaları 256 M.3.2. Okullar 256 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 257 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 257 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 258 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 258 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 258 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 258 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 258 M Yerel Mimari Özellikler 258 M Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 258 M.4 Sosyo-Ekonomik Yapı 258 M.4.1. Đş Alanları ve Đşsizlik 258 M.4.2. Göçler 259 M.4.3. Göçebe Đşçiler (Mevsimlik) 259 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 259 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 259 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 260 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 260 M M.5.2. Binalarda Ses Đzolasyonu 260 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 260 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 260 M.5.5. Kentsel Atıklar 260 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 261 M.6 Nüfus 261 viii

9 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 262 M.6.2. Nüfusun Yaş,Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 262 M.6.3. Đl ve Đlçelerin Nüfus Yoğunlukları 262 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 262 M.6.5. Yer Değiştirme Olayları 262 M.6.6. Turizm ve Seyahat 263 N. ATIKLAR 265 N.1.Evsel Katı Atıklar 265 N.2. Tehlikeli Atıklar 266 N.3 Özel Atıklar 268 N.3.1. Tıbbi Atıklar 268 N.3.2. Atık Yağlar 270 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 270 N.3.4. Pil ve Aküler 270 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 270 N.3.6. Tarama Çamurları 270 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 271 N.3.8 Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 271 N.4 Diğer Atıklar 271 N.4.1. Ambalaj Atıklar 271 N.4.2. Hayvan Kadavraları 273 N.4.3. Mezbaha Atıkları 273 N.5. Atık Yönetimi 273 N.6 Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 273 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 273 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 273 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 273 N.8.2. Atıkların Yakılması 273 N.8.3. Kompost 273 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 273 N.10.Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 273 O. GÜRÜLTÜ 274 O.1. Gürültü 274 O.1.1. Gürültü Kaynakları 275 O Trafik Gürültüsü 275 O Endüstri Gürültüsü 276 O Đnşaat Gürültüsü 276 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 277 O Havaalanı Yakınında Oluşan Gürültü 277 O1.2.Gürültü ile Mücadele 278 O.1.3.Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 278 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 278 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 278 O.1.4. Gürültünün Đnsanlar Üzerine Olan Etkileri 278 O Fiziksel Etkileri 279 ix

10 O Fizyolojik Etkileri 279 O Psikolojik Etkileri 279 O Performans Etkileri 279 O.2 Titreşim 279 P DOĞAL AFETLER P.1. Doğal Afetler 280 P.1.1. Depremler 280 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 281 P.1.3. Seller 281 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 281 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 282 P.1.6. Fırtınalar 283 P.2. Diğer Afetler 283 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 283 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 283 P.2.3. Tehlikeli ve Zehirli Maddeler 284 P.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 284 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 284 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 284 P.3.3. Đlk Yardım Servisleri 284 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden Đskanı 284 P.3.5. Tehlikeli ve Zehirli Maddelerin Sınırlar arası Taşınımı Đçin Alınan 285 Tedbirler P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 285 R. SAĞLIK VE ÇEVRE R.1 Temel Sağlık Hizmetleri 285 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 286 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 287 R Đçme ve Kullanma Suları 288 R Denizler 288 R Zoonoz Hastalıklar 290 R.1.3. Gıda Hijyeni 291 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 291 R.1.5. Bebek Ölümleri 294 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 296 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 298 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 302 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 304 R.2.2. Su Kirliliğinin Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 306 R.2.3. Atıkların Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 308 R.2.4. Gürültünün Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 308 R.2.5. Pestisitlerin Đnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 308 R.2.6. Đyonize Radyasyondan Korunma 311 R.2.7. Baz Đstasyonlarından Yayılan Radyasyonun Đnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 312 x

11 S. ÇEVRE EĞĐTĐMĐ S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi Đle Đlgili Faaliyetleri 313 S.2. Çevreyle Đlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 313 S.2.1. Çevre Vakıfları 313 S.2.2. Çevre Dernekleri 313 S.2.3. Çevreyle Đlgili Federasyonlar 313 T ÇEVRE YÖNETĐMĐ ve PLANLAMA T.1 Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 314 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli 314 Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi T.3 Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin, Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak 315 Biçimde Planlanması T.4. Çevrenin Đnsan-Psikososyal Đhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 315 T.5 Çevreye Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 315 T.6. Çevresel Etki Değerlendirilmesi 315 xi

12 TABLO ĐNDEKSĐ SIRA NO ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO Tablo-a-1 Tekirdağ ilindeki akarsular. 19 Tablo-b-1 Tekirdağ ilindeki akarsuların debileri 24 Tablo-b-2. Tekirdag ili sınırlarında dogalgaz çıkan sahalar 30 Tablo-b-3 Tekirdağ ili başlıca akarsuları 35 Tablo-b-4 Tekirdağ ili sulama göletleri 36 Tablo-b-5. Tekirdağ ili taş ocakları listesi 37 Tablo-d-1 Türkiye de ve tekirdağ ilinde sulanan arazi varlığı ve sulama yapısı 45 Tablo-d-2. Tekirdağ ili sulama göletleri 46 Tablo-d-3. Köy hizmetleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-4 Devlet su işleri sulama alanlarına ait bilgiler Tablo-d-5 Đşletmede olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 48 Tablo-d.6 Đnşaat halinde olan yeraltı su kaynakları (yas) kooperatifleri 48 Tablo-d-7. Đşletmeye açılan baraj 51 Tablo-d-8 Đşletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 52 Tablo-d-9. Đl sağlık müdürlüğünce alınan deniz suyu numune sonuçları Tablo-d-10. Ergene nehri su analiz sonuçları 57 Tablo-e-1 ilçelere göre arazi sınıflarının dağılımı (hektar) 62 Tablo-e-2 Arazi kullanım yetenek sınıflarına göre tarım arazileri dağılımı 62 Tablo-e-3. Tarım il müdürlüğüne yapılan amaç dışı arazi kullanımı müracaatları 65 Tablo-e-4. Tekirdağ ilinin arazi sorunları 66 Tablo-e-5 Tekirdağ ilinde, toprak derinliğine göre arazi dağılımı 67 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde, eğim gruplarına göre arazi dağılımı 68 Tablo-e-6 Tekirdağ ilinde su erozyonu dağılımı 68 Tablo-e-7. Tekirdağ ilinde taşlı arazilerin dağılımı 69 Tablo-e-8 Tekirdağ ilinde, yaşlık (drenaj) sorunu dağılımı 69 Tablo-e-9 Arazi kullanma yetenek sınıfları 70 Tablo-e-10. Tekirdağ ilinde işlenen arazilerinde sorunsuz ve sorunlu arazi dağılımı 71 Tablo-e-11. Tekirdağ ilindeki ağaçlandırma alanlarının dağılımı 71 Tablo-f-1. Tekirdağ ilinin orman varlığı 72 Tablo-f-2. Tekirdağ il sınırları içerisindeki çayır ve meraların sorunları 76 Tablo-f-3. Đşletmeye açılan baraj 78 Tablo-f-4. Đşletmeye açılan göletler ve regülatör sulaması 79 Tablo-f-5. Tekirdağ da görülen kuş türleri 83 Tablo-f-6 Tabiat anıtı 85 Tablo-f-7. Tekirdağ ilinde bulunan arkeolojik, doğal ve kentsel sit alanları 90 Tablo-f-8. Tekirdağ ili, anıt ağaçlar ve doğal arkeolojik sit alanlarını listesi 91 Tablo-f-9 Doğal sit 91 Tablo-f-10 Su ürünleri genel bilgileri 91 Tablo-f-11 Orman içi dinlenme yerleri 95 xii

13 Tablo-g-1 Festivaller ve şenlikler 105 Tablo-g-2. Anma ve kutlama günleri 105 Tablo-g-3 Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri 109 Tablo-g-4 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri (oteller) 109 Tablo-g-5 turizm işletme belgeli restaurantlar 109 Tablo-g-6. Belediye belgeli yeme-içme tesisleri 109 Tablo-g-7 Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri 110 Tablo-g-8 Turizm işletme belgeli yeme-içme tesisleri 110 Tablo-g-9 Turizm yatırım belgeli konaklama tesisleri 110 Tablo-h-1 Bitkisel üretim dallarının ekiliş alan ve oranları Tablo-h-2 Đşlenen tarım alanlarının dağılımı 114 Tablo-h-3 Đlçelere göre mera varlığı 115 Tablo-h-4. Yem bitkileri üretim alanları 115 Tablo-h-5. Silajlık mısır üretimi 115 Tablo-h-6. Yonca üretimi 116 Tablo-h-7. Macar fiği üretimi 116 Tablo-h-8 Hayvan pancarı üretimini 116 Tablo-h-9 Korunga üretimini 117 Tablo-h-10 Đl genelinde toplam yem bitkileri üretimini 117 Tablo-h-11 il genelinde toplam endüstri bitkileri üretimi 118 Tablo-h-12. Yıllara göre meyve veren ağaç sayıları ve üretim miktarları 118 Tablo-h-13. Đlimiz hayvancılığının yıllarına göre karşılaştırılması 120 Tablo-h-14 Büyükbaş hayvan varlığı 121 Tablo-h-13 Küçükbaş hayvan varlığı Tablo-h-14 Kanatlı hayvan varlığı Tablo-h-15 Deniz ürünleri gayri safi üretim değerleri 123 Tablo-h-16. Đlimiz arıcılığının yıllarına göre karşılaştırılması 124 Tablo-h-17 Arazi büyüklükleri itibariyle işletme sayısı ve arazi varlığı 125 Tablo-h yılında üretimi yapılan buğday ve arpa tohumlukları 127 Tablo-h-19. Dağıtımı yapılan buğday tohumluğu çeşitleri ve oransal dağılımı 128 Tablo-h-20. Zirai mücadele ilaç bayilerine ait bilgiler 130 Tablo-h yılında ilimizde kullanılan zirai ilaç çeşitleri ve miktarı 130 Tablo-h-21 Tekirdağ ili kimyevi gübre tüketimi 131 Tablo-h-22 Đşlenen tarım alanlarının dağılımı 131 Tablo.ı-1. Türkiye ve tekirdağ daki maden ve taşocağı sektörü bilgileri 132 Tablo.ı-2. Tekirdağ ilindeki ruhsatlı sahalar 132 Tablo.ı-3. Tekirdağ ili kum-çakıl ocakları listesi 140 Tablo.ı-4. Tekirdağ ili taş ocakları listesi 140 Tablo.j-1. Tekirdağ ili sınırlarında doğalgaz çıkan sahalar 145 Tablo.j-2 Sektörlere göre abone sayıları Tablo.j-3 Sektörlere göre elektrik enerjisi tüketimi 150 Tablo:k-1 Tekirdağ ili sanayi kuruluşu yerleşim alanları 153 Tablo:k-2 Sanayi kuruluşlarının ilçelere göre sektorel dağılımı Tablo.k-3. Tekirdağ ili sanayi kuruluşlarının emisyon izin durumları 229 Tablo.k-4. Tekirdağ ilinde kayıtlı deşarj izni alan sanayi kuruluşları 230 xiii

14 Tablo.k-5. Yıllık atıksu analiz sonuçları 232 Tablo.k-6. Tekirdağ ili yerleşim yerlerine ait maksimum su tüketim miktarı 233 Tablo.k-7. Arazi toplulaştırmasında, muhtelif alan büyüklüklerine göre oluşacak blok 234 sayısı Tablo.k-8. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel gürültü kirliliği 235 Tablo.k-9. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel atık üretimi 235 Tablo.l-1. Tekirdağ ın komşu il ve ilçelerine olan uzaklığı 237 Tablo.l-2. Đlçeler arası mesafe cetveli 238 Tablo:l-3 Haberleşme sayıları 239 Tablo.l-4. Đskele boy ve derinliği. 241 Tablo.m-1. Tekirdağ ilinde yapılan mimari restorasyon çalışmaları 244 Tablo m.2 Okul isimleri ve öğrenci sayıları 245 Tablo.m.3. Tekirdağ ilinin toprak mülkiyet durumu (hektar) 248 Tablo m.4 Đç göç, dış göç, net göç ve net göç hızı 251 Tablo n-1 Tekirdağ il, ilçe ve beldelere göre katı atık miktarları 253 Tablo.n-2 Endüstri kategorisine göre birim endüstriyel atık üretim değerlerinin 254 karşılaştırılması Tablo.n-3. Endüstri kategorizasyonuna göre endüstriyel atık üretimi 254 Tablo.n-4 Çorlu ilçesi endüstri kategorizasyonuna bağlı tehlikeli atık miktarı 254 Tablo.n-5. Hastane atıklarının miktarları 256 Tablo.n-6. Hastane atıklarının türleri 257 Tablo.n-7. Đlimizdeki lisanslı bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri 257 Tablo.n-8 Lisanslı ambalaj atıkları toplama ayırma ve geri dönüşüm tesisleri 260 Tablo :p1 10yılın yangınlarının şekil ve çıkış sebeplerine göre dağılımı 269 Tablo p2 Gözetleme kuleleri 270 Tablo p3 Đlk müdahale hazır kuvvet ekipleri 271 Tablo;r-1 Sağlık kuruluşları 273 Tablo.r-2. Sağlık çalışanlar listesi 275 Tablo r.3 Personel başına düşen nüfus 276 Tablo r.4 Yıllara göre sağlık personelinin durumu 276 Tablo r.5.1 Yataklı tedavi kurumları çalışmaları 276 Tablo r.5.2 Yataklı tedavi kurumları çalışmaları 278 Tablo.r-6 Ambulans sayısı 279 Tablo r.-7. Görülen bulaşıcı hastalıklar 280 Tablo r yılı içerisinde alınan deniz suyu numuneleri 282 Tablo r-9 Zoonoz hastalıklar 282 Tablo r.10 Çocukluk çağı aşı takvimi 283 Tablo r.11 Doğurganlık çağı 284 Tablo r.12 Aşı sonuçları çizelgesi 286 Tablo r.13 Bebek ölümlerine sebep olan ilk on hastalık 286 Tablo r.14 Ors ile tedavi edilen ishal vakalarının ilçelere göre dağılımı 288 Tablo r.15 Ölenlerin yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı 289 Tablo r.16 Ölümlere neden olan ilk on hastalık 289 Tablo r.17 Aylara göre aile planlaması çalışmaları 290 Tablo r.18 Yıllara göre aile planlaması çalışmaları 290 xiv

15 Tablo r.19 Yanmadan kaynaklanan kirleticiler ve insan sağlığına etkileri kaynak 293 Tablo r.20 Zirai ilaç satış miktarları 296 Tablo r.21 Süne mücadelesinde kullanılan ilaçlar 297 Tablo r. 22 Đlçelere göre 2006 yılına ait ilaçlama tablosu 298 GRAFĐK ĐNDEKSĐ NUMARALAMA ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO G.F-1 Đlimiz Toprak Kaynakları Potansiyeli 75 Grafik; H-1. Đlçelere Göre Mera Varlığı 115 Grafik H.-2 Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin Đlçelere Göre Dağılımı 154 Grafik K.1 Sanayi Tesislerinin Sektörlere Göre Dağılımı 155 Grafik K.1 Sanayi Kuruluşlarının Đlçelere göre Sektorel Dağılımı 156 Grafik R.13 Bebek Ölüm Nedenleri HARĐTA ĐNDEKSĐ NUMARALAMA ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO H.1 Çerkezköy Siyasi Harita 3 H.2 Çorlu Siyasi Harita 4 H.3 Hayrabolu Siyasi Harita 6 H.4 Malkara Siyasi Haritası 8 H:5 Marmara Ereğlisi siyasi Haritası 9 H.6 Muratlı Siyasi Haritası 12 H.7 Saray Siyasi Haritası 14 H.8. Şarköy Siyasi Haritası 16 RESĐM ĐNDEKS NUMARALAMA ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO xv

16 R.1 Tekirdağ Limanı 1 R.2 Çerkezköy cumhuriyet meydanı-700.yıl merkez Osmanlı camii 2 R.3. Hacılar köprüsü 7 R.4 Marmara Ereğlisi plajı 11 R.5 Kastro (çamlıköy) 15 R.6 Şarköy limanı 16 R.7 Şarköy manzaraları 17 R.8 Türkmenli göleti 58 xvi

17 xvii ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

18 A.COĞRAFĐ KAPSAM A.1. Giriş Tekirdağ, Marmara Bölgesinin Ergene Bölümü ile Istırınca Bölümü üzerinde yayılan bir Đlimizdir. Marmara kıyısında, Ördeklidere nin denize döküldüğü yerde kısmen vadi tabanında, kısmen de yamaçlar üzerinde kurulmuştur. Çevresini, doğuda Đstanbul Đli, güneydoğuda Marmara Denizi, güneyde Çanakkale nin Gelibolu Đlçesi, batıda Edirne Đli, kuzeyde Kırklareli Đlleri kuşatır. Yüzölçümü 6218 km² dir. Đlin en önemli dağı Tekir Dağları olup, Kumbağ Beldesinden başlayıp Gelibolu kıstağına kadar Marmara Denizi ne paralel olarak 60 km. boyunca uzanır. Kısmen orman ve çalılıktır. Çerkezköy Đlçesinde kuzeye gittikçe yükselen Istıranca Dağları mevcuttur. 945 m. yüksekliğe erişen Ganos Dağı, Tekirdağ Đlinin en yüksek noktasını teşkil eder. Ganos Dağı, aynı zamanda Istırancalar dışında, Trakyanın da en yüksek noktasıdır. Đlin kuzeydoğusunda Istıranca Dağları nın doğu etekleri uzanır. Istırancalar ve Ganos Dağı dışında Tekirdağ Đli ovalıktır. 1

19 R-1.Tekirdağ ın Uydu Görüntüsü. Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi; Đlin bilinen en eski adı BĐSANTHE dir. Daha sonra Romalılar devrinde RODOSTO, Osmanlılar Tekirdağ ı fethettikleri zaman, önce RODOSTCUK, daha sonra TEKFURDAĞI olarak adlandırmışlardır yılında Tekir Dağlarının rengine izafeten TEKĐRDAĞ olarak adını almıştır. Tekirdağ coğrafi konumu sebebiyle yüzyıllar boyunca Anadolu ve Balkanlar, Ortadoğu ile Güney-Doğu Avrupa kültürleri arasında birleştirici yada ayırıcı bir unsur olmuştur. Asya ve Avrupa kavimlerinin boğazlardan geçişleri ve Đstanbul un sık sık saldırılara maruz kalması, Đlimizde de etkisini göstermiş. Bu dönemlerde süren akınlar sebebiyle mevcut tarihi ve kültürel varlıklarımızda yok olmuş, ancak Osmanlılardan sonra bir takım eserler yapılabilmiştir. Đlin bilinen tarihçesi ilk olarak M.Ö yıllarında Kuzey Asya dan ve Güney Rusya dan gelen ve Trak ismini alan kavimlerin bölgeye yerleşmesiyle başlar. M.Ö yıllarında Tuna yolu üzerinden gelenler bölgeye Maden Devri kültürünü getirmiştir. M.Ö yıllarında bu kavimler Yunanlılarla karşılaşmış böylece Yunan kültüründen de etkilenmişlerdir. M.Ö. 546 da Đran da da kurulan Pers Devletinin egemenliğine giren bölge Büyük Đskender zamanında yine Trak Beylerinin egemenliğine girmiştir. M.Ö. 168 de Makedonya Krallığı nın Romalılarca yıkılmasıyla Romalılar bölgeye sahip olmuştur. Romalılar PERĐNTHOS u yani günümüz Marmara Ereğlisi Đlçesini Đl merkezi yapmışlar, ancak daha sonra M.S. 322 yılında Gotların eline geçmiştir. Đl toprakları 962 yıl Bizans yönetiminde kalmıştır yılında Padişah I.Murat Rumeliye geçerek Tekirdağ, Malkara ve Çorlu yu almış ve buralara Karasi, Sivas, Kayseri ve Ermenekten Türkleri getirerek yerleştirmiştir. Bundan sonra Tekirdağ bir Osmanlı şehri olarak gelişmiştir. Uzunca bir süre Osmanlı himayesinde kalan Đl, yılları arasında Rus akınlarına maruz kalmıştır Ayestefanos anlaşmasıyla Ruslar Đlimizden çekilmiştir. Balkan Savaşları zamanında Đlimizi işgal eden Bulgarlar, 13 Temmuz 1913 te gönüllü ve akıncı birliklerinin Eşref Bey komutasında başarılı mücadelesi ile Đlimizden çıkartılmışlardır. Tekirdağ, Mustafa Kemal in Çanakkale Savaşlarında büyük kahramanlıklar yaratan 19. Tümeni kurduğu şehir olarak tarihte şerefli bir yer almıştır. Đlimiz kurtuluş yıllarında Rum ve Ermenilerin desteği ile Yunanlılarca işgal edilmiştir. Savaş sonunda Saray ve Çerkezköy 30 Ekim de, Çorlu 1 Kasım da, Tekirdağ 13 Kasım da, Şarköy de 17 Kasım da Türk yönetimine katılmıştır. A.2. Đl ve Đlçe Sınırları Tekirdağ Đli, 8 (sekiz) Đlçe ile Trakya Bölgesinde yer almış olup, ad ve konumları itibariyle aşağıda sıralanmıştır. 2

20 Đlçenin Adı : 1 Çerkezköy 2 Çorlu 3 Hayrabolu 4 Malkara 5 Marmara Ereğlisi 6 Muratlı 7 Saray 8 Şarköy H-1.Tekirdağ ve ilçeleri ÇERKEZKÖY H.-2. Çerkezköy Yerleşim Haritası Çerkezköy Đlçesi, doğu ve güneyde Đstanbul Đlinin Çatalca ve Silivri Đlçeleri ile güneybatıda Çorlu Đlçesi, batıda Lüleburgaz ve kuzeyde Saray Đlçeleri ile çevrilidir. Yüzölçümü 296 km² dir. Đl Merkezine 56 km. Đstanbul Đline ise 110 km. uzaklıktadır. Çerkezköy, Osmanlı-Rus Savaşından sonra 3

21 kurulmuş ve buraya Çerkezler yerleştirilmiştir. Çerkezler kısa süre sonra bölgeyi terketmişler ve Bulgaristan dan gelen göçmenler buraya yerleşerek bugünkü yerli halkı oluşturmuşlardır. Yıldırım Beyazıd ın Ankara Meydan Savaşı nda Timur a yenilip esir düşmesinden sonra şehzadeler arasında taht kavgası başlamıştır. Edirne de bulunan en büyük şehzade Süleyman Emir in kardeşi Musa Çelebi ye mağlup olması üzerine, Edirne den Đstanbul a sığınmak üzere 15 kişilik mahiyeti ile kaçarken, Çerkezköy de kardeşi Musa Çelebi nin adamları tarafından katledilmiştir. Şimdiki Atatürk Đlkokulu nun bulunduğu yere gömülmelerinden sonra yine kardeşi Mustafa Çelebi tarafından Süleyman Çelebi nin mezarının bulunduğu yere türbe yaptırdığı, bu nedenle Çerkezköy ün eski adının Türbedere olduğu bilinmektedir yılına kadar mevcut olan türbe ve civarındaki 15 kadar mezar, Balkan Harbi nde 9 ay Bulgarların işgalinde kaldığı sırada, işgalci Bulgar askerleri tarafından yıkılarak talan edilmiştir. Çerkezköy Đlçesi 29 Ekim 1922 de düşman işgalinden kurtarılmış. 1 Nisan 1938 e kadar Saray Đlçesine bağlı bucak merkeziyken bu tarihte Đlçe olmuştur. Đlçe toprakları Ergene Havzası içinde kalır. Đlçenin doğu ve batı kısımları Istıranca (Yıldız) Dağlarının uzantısı nedeniyle engebelidir. Bu kesimlerde yükselti batıya göre daha düşüktür. Yöre topografyası Büyükyoncalı-Bahçeağıl ve Çerkezköy-Velimeşe doğrultusunda uzanan m., iki vadi tabanı dışında ise ortalama m. ve yer yer daha fazla yükseltilerle belirlenmektedir. Tüm yerleşiminin m. altındaki katlarda yer aldığı ve yüksekçe yerlerinde orman, tarım ve mera alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy yöresinde arazi eğilimleri %5 %20 oranında değişmektedir. Çerkezköy de Ergene ırmağının başlıca kollarından olan Çorlu deresi yer almaktadır. Çorlu deresi ve diğer dereler boyunca uzanan %5 ten daha düşük eğimli vadi tabanları yanı sıra demiryolunun güneyinde %20 eğim sınırını aşan yamaçlar da bulunmaktadır. Çerkezköy alanı genellikle kalkersiz kahverengi toprak türlerinden oluşmaktadır. Çorlu deresi vadisi boyunca uzanan topraklar alüvyal topraklardır. Kalkersiz kahverengi orman toprakları yörenin kuzey ve doğusunda ormanlarla kaplanmıştır. Diğer kahverengi toprakların çoklukla kuru tarım ve yer yer mera olarak kullanıldığı görülmektedir. Çerkezköy Đlçesinde, Çorlu Deresinin güneyinde yer alan Kızılpınar ve Veliköy yerleşmesinin toprakları alüvyal topraklar olup, bölgede her türlü bitkiyi yetiştirmeye elverişli, drenajı iyi olan kolay işlenebilir niteliktedir. Çerkezköy e ulaşım karayolu ve demiryolu ile yapılmaktadır. Çerkezköy Đlçesi Kınalı Ayrımı Çerkezköy-Çorlu yolu ile Çerkezköy-Saray-Vize-Kırklareli yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Ayrıca Beyciler-Çerkezköy bağlantı yolu ile TEM e bağlanmaktadır. Çerkezköy için önem taşıyan TEM bağlantı yolu, Đlçenin Đstanbul metropolü ile ilişkisini kuvvetlendirmektedir. Đlçenin, Tekirdağ Đl merkezi ile bağlantısı Çerkezköy Çorlu Tekirdağ karayolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy Đlçesinde demiryolu bağlantısı Đstanbul Edirne Avrupa demiryolu ile sağlanmaktadır. Çerkezköy istasyonu önemli ihracat istasyonlarından biridir. Ayrıca Đstanbul Çerkezköy elektrikli banliyö hattında 1996 dan beri yolcu taşınmaktadır. Đlçedeki deniz yolu bağlantısı Tekirdağ limanı ile ilişkilidir. Burada kurulan Organize Sanayi Bölgesi, Đlçeyi Türkiye nin en iyi sanayi merkezlerinden birisi durumuna getirmiştir dönemlerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Teşviki Öngörülen Sanayi Bölgesi kabul edilmiştir hektarlık alan Organize Sanayi Bölgesi için kamulaştırılmıştır. Modern teknoloji araçları kullanılarak, asıl dış pazara yönelik üretim yapılmaktadır. Türkiye nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan bu tesisler; tekstil fabrikaları, beyaz eşya ile metal eşya ve makine imalat dallarında yoğunlaşmıştır. Đlçenin Organize Sanayi Bölgesi olması, Türkiye nin çeşitli yörelerinden gelen işçilere iş imkanı sağlaması bakımından da önemlidir. Đlçenin geçimi tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanır. Pancar ve balkabağı önemli tarım ürünlerindendir. Çorlu Deresi üzerinde kurulan ve önceleri küçük bir kasaba olan Çerkezköy Đlçesi, sanayinin gelişmesiyle hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. 4

T.C. TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2006 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

2005 YILI TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

2005 YILI TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 005 YILI T.C. ÇEVRE DURUM RAPORU TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ i T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 005 ii HAZIRLAYANLAR Adnan KAPLAN Erdal

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Mehmet CEYHAN Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fatih ARSLAN Müdür Yardımcısı Kaan Sinan TOHUMCU ÇED ve Çevre İzni Şb. Md. Ö. Faruk ÖZCAN

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM

TARIM NÜFUS COĞRAFİ YAPISI ULAŞIM GİRİŞ Kapaklı, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın faaliyet sınırları içerisindeki ilçelerimizden biridir. Kapaklı da faaliyet gösteren 661 üyemiz mevcuttur. TARİHÇE Kapaklıpınar

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır.

Tarıma dayalı İlde yeşil alanın az oluşu, geçmiş yıllarda sık rastlanan anız yangınları erozyonu hızlandırmaktadır. [I] İtakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 185 TEKİRDAĞ İLİ ÇEVRE SORUNLARİ ve SANAYİLEŞME Metin AYDIN 1- TEKİRDAĞ İLİNİN ÇEVRESEL TANITIMI İlimiz İstanbul iline komşu olması nedeniyle sanayinin

Detaylı

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür.

Şimdiye kadar özelliklerini belirtmeye çalıştığımız Kütahya Yöresi'nin kuzey kesimi içerisinde de farklı üniteler ayırd etmek mümkündür. Akarsularla boşaltılmış ovalar daha çok Kütahya'nın güneyinde ve güneybatısında, başka bir tarifle Murat Dağı'nın kuzey ve kuzeydoğusunda yer almaktadırlar. Bunlar: Adırnaz Çayı ve Kocaçay'ın yukarı çığırlarındaki

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

TARİHÇE Birincisi: İkincisi: Üçüncüsü:

TARİHÇE Birincisi: İkincisi: Üçüncüsü: GİRİŞ Çerkezköy Tekirdağ ın bir ilçesidir. Sanayi merkezi olarak Türkiye de önde gelen ilçelerden ve merkezlerden biridir. Adını dünyaya duyurmuş bir marka kenttir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

SARAY Milli mücadele sırasında bütün bölge ile birlikte Yunan işgaline uğramıştır de başlayan bu işgal, Mudanya Mütarekesi ile Saray ın 15 Ekim

SARAY Milli mücadele sırasında bütün bölge ile birlikte Yunan işgaline uğramıştır de başlayan bu işgal, Mudanya Mütarekesi ile Saray ın 15 Ekim GİRİŞ Saray, Tekirdağ iline bağlı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası nın faaliyet sınırları içerisindeki ilçelerimizden biridir. Saray da faaliyet gösteren 377 üyemiz mevcuttur. Çorlu ve Çerkezköy gibi

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ

KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ 1/6 KÜTAHYA ADININ KÖKENİ VE TARİHİ Kütahya nın eski çağlara kadar uzanan engin bir tarihi vardır. Tarih öncesi çağlara ait bu gün için elimizde ciddi ve tarihi belge yoktur. Çok eski bir efsaneye göre,

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ

TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Editör Doç.Dr.Asım Çoban TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Yazarlar Doç.Dr.Asım Çoban Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.Yüksel Güçlü Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan Yrd.Doç.Dr.İsmail Taşlı Editör Doç.Dr.Asım Çoban Türkiye

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil)

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ ( Dahil) MARMARA OTOYOL İNŞAATI ADİ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ Proje Tanımı... 3996 sayılı Bazı Yatırım

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI...

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... İ Ç İ NDEKİ LER Önsöz... v Tablolar Dizini... xv Grafikler Dizini... xix Giriş... 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... 7 A.1. Kağızman İlçesinin Tarihçesi... 7 A.1.1. Tarih Öncesi Dönem...

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĠRDAĞ ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2008 i ĠNDEKS KOD ĠSĠMLENDĠRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 GiriĢ Tekirdağ ın Tarihi GeliĢimi 2 A.2 Ġl ve Ġlçe Sınırları

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ ( Ek I. Listesinde yer alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1-a) Kimyasalların üretimi, petrolden

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI

SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI I T. C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI SİVRİCE-MADEN YÖRESİNİN MEVZİİ COĞRAFYASI (DOKTORA TEZİ) Tez Yöneticisi: Prof.Dr. H. Hilmi KARABORAN Hazırlayan: Ali YİĞİT ELAZIĞ

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2

SUSURLUK. TiCARET BORSASI. Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 SUSURLUK TiCARET BORSASI 2014 Ekonomik İstatistik Raporu SAYI : 2 Tüccar, milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için eline zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

Detaylı