ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR"

Transkript

1 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI ALINMASI ĠÇĠN ĠZLENĠLECEK PROSEDÜR BĠRĠNCĠ AġAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan bir rapordur Yatırımı planlanan faaliyet için, Bakanlık ve/veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü nden ÇED görüşü alınmak üzere OSB Bölge Müdürlüğü ne başvuruda bulunulacak Ek1 de yer alan dilekçe ve ekli belgeler iki nüsha halinde hazırlanarak OSB Bölge Müdürlüğü ne getirilecektir OSB Bölge Müdürlüğü tarafından başvuru dosyası incelenerek, faaliyet OSB Mevzuatı açısından değerlendirilecektir Faaliyetin uygun bulunması halinde, dosyaya bir üst yazı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne teslim edilecektir İAÇRİY Madde 19: Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer ĠKĠNCĠ AġAMA: DENEME ĠZNĠ Tesise, deneme üretimi için makineler gelmeye başladığında üretime başlamadan önce alınması gereken bir belgedir ( Dilekçe örneği Ek2 de verilmiştir) Yapı Kullanım İzin Belgesi alındıktan sonra Deneme İzin belgesi verilmektedir Deneme izni süresi içerisinde; çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunması gerekmektedir Çevre izni için gereken belge ve işlemler: 1 E-imza veya mobil imza ile Çevre Görevlisi tarafından giriş yapılmalıdır 2 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik listesinde belirtilen evraklar taranarak sisteme giriş yapılmalıdır İAÇRİY Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi 1 (bir) yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer ÜÇÜNCÜ AġAMA: ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATI Tesis faaliyete geçtikten ve aşağıda belirtilen izin ve belgeleri tamamladıktan sonra ĠĢyeri Açma Ve ÇalıĢma Ruhsatı alınacaktır İlgili ruhsat OSB Müdürlüğü tarafından hazırlanacaktır 1 Başvuru formu (Ek4) 2 Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı (OSB den) 3 Bağlantı İzni (OSB den) 4 Çevre İzni (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) - İl uygunluk yazısı - Geçici faaliyet belgesi - Çevre izni 5 İşletme belgesi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak Bölge Md) 6 İtfaiye muayene raporu (Büyükşehir Beld Bşk İtfaiye Md) 7 Yapı kullanım izin belgesi (OSB den) 8 Sorumlu hekim ve İş güvenliği uzmanı sözleşmesi (50 den fazla işçi çalıştıran işletmeler için), 9 Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu

2 EK:1 ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE Makine ve İmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi adresinde faaliyet gösterecek tesisimize ÇED Yönetmeliği kapsamında ÇED görüşü almak istiyoruz Bilgi ve gereğini rica ederiz EKLER 1 Proses hakkında ayrıntılı bilgi (Tesisteki üretim bölümleri belirtilip, her bir bölümde yapılan iş açıklanmalı) 2 Proses akım şeması (proseslerde kullanılan/kullanılacak olan su, yakıt, elektrik kaynakları ile üretilen ve tüketilen mamul/yarı mamuller, akım şeması üzerinde gösterilmeli) 3 Su sarfiyat bilgileri (Üretimde hangi bölümde su kullanıldığı, kullanım amacı hakkında bilgi verilmeli) 4 Yakıt sarfiyat bilgileri (Üretimde hangi bölümde yakıt kullanıldığı, proses ve/veya ısınma amaçlı kullanımı açıklanmalı) 5 Üretimde kullanılacak hammadde veya yarı mamul maddenin yıllık kullanım miktarı (Kapasite raporundan yararlanılabilir) 6 Üretilen mamul maddenin adı ve yıllık üretim miktarı (Kapasite raporundan yararlanılabilir) 7 OSB Uygulama Yönetmeliği nin 103Maddesine göre sağlanması gerekli diğer belgeler

3 EK2 Konu: Deneme izni hk ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE Makine ve İmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi adresinde faaliyet gösteren tesisimize deneme izni almak istiyoruz Bilgi ve gereğini rica ederiz EK: Yapı Kullanım İzin Belgesi

4 Ek3 Konu: Açılma izni hk ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ MÜDÜRLÜĞÜ NE Makine ve İmalat Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi adresinde faaliyet gösteren tesisimize Açılma İzni almak istiyoruz Bilgi ve gereğini rica ederiz EKLER 1 Başvuru formu (Ek4) 2 Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı (OSB den) 3 Bağlantı İzni (OSB den) 4 Çevre İzni (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) - İl uygunluk yazısı (Ek5) - Geçici faaliyet belgesi (Ek6) - Çevre izni 5 İşletme belgesi (Kişi sayısı 50 den fazla ise) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak Bölge Md) 6 İtfaiye muayene raporu (Büyükşehir Beld Bşk İtfaiye Md) 7 Yapı kullanım izin belgesi (OSB den) 8 Sorumlu hekim ve İş güvenliği uzmanı sözleşmesi (Kişi sayısı 50 den fazla ise)

5 Ek4 BĠRĠNCĠ SINIF GAYRĠSIHHÎ MÜESSESELERE AĠT AÇILMA ĠZNĠ RAPORU FORMU 1- Tesisin adı veya unvanı : 2- Tesisin sahibi : 3- Faaliyet konusu : 4- Tesisin adresi : Tel no : 0 ( ) E-posta: 5- Pafta ve parsel no : 6- Mülkiyet durumu Kira (Kira sözleşmesi) Malik (Tapu sureti) 7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan m² 8- Tesisin bulunduğu yer: Kapalı alan m² Endüstri bölgesi Organize sanayi bölgesi Sanayi bölgesi Sanayi sitesi Yerleşim yeri Diğer 9- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi var mı? Evet Hayır 10- Karayolu trafik güvenliği açısından uygun mu? Evet Hayır 11- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor Var Yok 12- Emisyon iznine tabi ise belgesi ( ) Var Yok 13- Deşarj iznine tabi ise belgesi ( ) Var Yok 14- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi Var Yok 15- Sağlık koruma bandı mesafesi uygun mu? Evet Hayır Ġnceleme kurulunun görüģü 1- Açılma ruhsatı verilmesi uygundur 2- Açılma ruhsatı verilmesi uygun değildir (Gerekçe yazılacak) Başkan Üye Üye Üye Üye

6 Ek5 VALĠLĠĞĠNE (Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü) 1 olarak 2 adresinde 3 faaliyeti yapmaktayız İşletmemiz tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 4 listesi 5 maddesinde/maddelerinde yer alan faaliyetimiz için 6 izin/lisans konularında Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunacaktır Bu kapsamda Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunu yapabilmemiz için Yönetmeliğin EK-3B sinde tanımlı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı nın tarafımıza verilmesi hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim Çevre Görevlisi, Danışmanlık Firması veya İşletmeci İmza Tarih 1 İşletmenin Ticari Unvanı 2 İşletmenin Açık Adresi 3 Faaliyetin Konusu 4 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri 5 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri İlgili Maddesi/Maddeleri 6 Yönetmelik Kapsamında Alınması Gereken İzin ve Lisans Konuları

7 Ek6 ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI NA (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) 1 olarak 2 adresinde 3 faaliyeti yapmaktayız Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek 4 listesi 5 maddesinde/maddelerinde yer alan faaliyetimiz için 6 izin/lisans konularında Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunda bulunmaktayız Bu kapsamda Yönetmeliğin EK-3A ve EK-3B sinde belirtilen bilgi, belge ve raporlar eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır Yukarıda belirtilen izin ve/veya lisans konuları dışında almamız gereken herhangi bir izin/lisans konusu bulunmadığını beyan ve taahhüt ederiz Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim Çevre Görevlisi veya Danışmanlık Firması İmza Tarih Ekler: EK-1 EK-2 1 İşletmenin Ticari Ünvanı 2 Açık Adresi 3 Faaliyetin Konusu 4 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri 5 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri İlgili Maddesi/Maddeleri 6 Yönetmelik Kapsamında Alınması Gereken İzin ve Lisans Konuları

8 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ EK6 ( EK3A) ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER Emisyon 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 2 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı Sayılı İmar Kanunun Kapsamında; İZİN KONULARI LİSANS KONULARI Gürültü Kontrolü - 2 Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı ( tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri Atıksu Deşarjı için) veya muaf olduğuna dair belge ( tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) 3- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı ( tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı için) veya muaf olduğuna dair belge ( tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Derin Deniz Deşarjı 4- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Tehlikeli Atık 5- Acil Durum/Müdahale Planı Tehlikesiz Atık (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) Atık Yağ 6- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Bitkisel Atık Yağ 7- Sanayi Sicil Belgesi Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Geri Kazanım Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı /10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; - Yapı kullanma izin belgesi - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 22-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri) -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 3-Ticaret Sicil Gazetesi 3 4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili

9 Düzenli Depolama 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge 5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge Ara Depolama İşleme Arındırma Tehlikeli Atık Tıbbi Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi PCB Arındırma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol 11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) 7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) 2 : İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb ) sağlandığının belirtilmesi zorunludur 3 : Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama Ayırma ve Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü konularında başvuran işletmelerin Ticaret Sicil Gazetesinde İşletmenin ambalaj atıklarının toplanması ayrılması ve geri dönüşümü konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur 4 : İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur

10 EK7 (EK-3C) ÇEVRE İZİN VEYA ÇEVRE İZİN VE LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN KONULARI LİSANS KONULARI Emisyon Gürültü Kontrolü Atıksu Deşarjı Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Derin Deniz Deşarjı Geri Kazanım Bertaraf Ara Depolama Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Atık Yakma ve Birlikte Yakma Düzenli Depolama Tehlikeli Atık İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1- Emisyon Ölçüm Raporu 1- Akustik Rapor 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi 1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi 1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Fizibilite Raporu 1- Teknik Uygunluk Raporu 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı 3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları 1- Teknik Uygunluk Raporu 1- Teknik Uygunluk Raporu 1- Teknik Uygunluk Raporu 1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu 1- İzleme Raporları 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Tesise kabul edilen atıkların analizi 3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler

11 İşleme Tıbbi Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi 1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor 2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Biyolojik indikatör analiz raporu 1- Teknik Uygunluk Raporu 1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı 1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler 1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler 1- Faaliyet Raporu Arındırma PCB Arındırma 1- Teknik Uygunluk Raporu Not: İzin /Lisans sürecinin tamamlanması aşamasında talep edilen bilgi ve belgelerin içerikleri sürece dahil olan ilgili mevzuatta açıklanmaktadır

12 MAKİNE VE İMALAT SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ E-ÇEVRE İZİNLERİ Çevre İzin ve Lisansları

13 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Yönetmelik 30 Mayıs 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup tarihinde yürürlüğe girmiştir Yönetmeliğin Amacı: Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülükleri belirlemektir Çevre iznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler: Bu yönetmelik ile çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre; a)çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi) b)çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi) biçimde sınıflandırılmıştır Çevre iznini veya Çevre İzin ve Lisansını Vermeye Yetkili Merciler: İşletmelere verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı; a)ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı b)ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri, tarafından verilir Bakanlık, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve çevre izin ve lisansı verme yetkisini İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlükleri'ne devredebilir Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması: Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu, çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir Geçici faaliyet belgesi verilmesi (GFB): Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye, e-başvuru yapar Yapılan bu başvuru içinde tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini belgelemek zorundadırlar Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi: Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden üç ay öncesine kadar, çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur E-başvuru dosyası yetkili merci tarafından iki ay içerisinde incelenir Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri: İşletmelere Ek-5 de yer alan çevre izin veya Ek-6 da yer alan çevre izin ve lisans belgelerinden biri ve ekleri düzenlenir Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin bir nüshası işletmeye verilir Belgede işletmeye verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansının kapsamı ile eklerinin listesi yer alır Belge eklerinde işletmenin tabi olduğu çevre mevzuatının adı ve bu kapsamda uyulması gereken standartlar, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır Ekler, yetkili merci tarafından paraflanır Belge kapsamında değişiklik olması halinde önceki belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir 1

14 Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi: İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda on yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili merciye müracaat ederler Yetkili merci çevre izin ve/veya lisans alma sürecini yeniden başlatır İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin veya çevre izin ve lisansı almak üzere yeniden başvuru yapılır İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir İşletmede bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikler yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri ve Nitelikleri: Yetkilendirme ve çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri: Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayacak çevre danışmanlık firmaları Bakanlıktan yeterlik belgesi almak zorundadır Yeterlik Belgesinin verilmesi, çevre danışmanlık firmalarında aranacak şartlar, yeterlik şartlarına uygunluk kontrolü ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliğ ile düzenlenir Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri: Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvuru sürecinde hizmet verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları; a)hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakla, b)hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakla, c)ihtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekle, ç)hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre Orman ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla, d)yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmakla, e)hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakla, f)hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle, yükümlüdür Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi: Çevre Denetimi Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan işletmeler veya hizmet satın alımı yoluna gidilmişse yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması işletmenin herhangi bir nedenle bir aydan fazla veya sürekli olarak çalışmaması halinde otuz gün içerisinde yetkili merciye haber vermekle yükümlüdür Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin askıya alınması: İşletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır Uygunsuzluğunun düzeltilmesi için; işletme tarafından iş termin planı ve taahhütname verilmesi halinde, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir 2

15 Çevre izin ve/veya lisans belgesi bedeli: Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi için ödenmesi gereken ücretler, yetkili merciin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine ödenir Mevcut izin ve lisansların geçerliliği: Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden işletmeler tarafından alınması gereken çevre izin ve / veya lisans belgesini ilgilendiren yönetmeliklerde değişiklikler yapılarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır 3

16 İŞLETME LOGOSU İŞLETMENİN TİCARİ UNVANI FAALİYETİ / FAALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ HAZIRLAYAN (UNVAN) TARİH

17 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 İŞLETME BİLGİLERİ 3 2 FAALİYETİ/FAALİYETLERİ 4 21 Faaliyeti 5 22 Faaliyeti 6 3 VAZİYET PLANLARI, İŞ AKIM ŞEMALARI VE PROSES ÖZETLERİ 7 31 Ünitesi 8 32 Ünitesi 9 33 Ünitesi 10 4 ATIKLAR Tesisten Oluşacak Atıklar 12 5 HAVA EMİSYONLARI 13 6 ATIKSU DEŞARJI 14

18 1 İŞLETME BİLGİLERİ İli, İlçesi, Beldesi, Köyü, mevkiinde, Pafta, ada, Parsel 2 2 numarasında kayıtlı, m yüzölçümlü alan üzerinde, myüzölçümlü kapalı alanda yer almaktadır İşletme Konu/konularında faaliyet göstermekte olup, izin ve lisans konu/konuları için başvuruda bulunulmuştur İşletme yukarıda belirtilen adreste bina sahibi/kiracı olarak faaliyet göstermektedir

19 2 FAALİYETİ/FAALİYETLERİ 21 Faaliyet 22 Faaliyet NOT: Faaliyet gösterilen alan/alanlara ait sektörel bilgiler Geri kazanım var ise bu kısımlarda belirtilmelidir

20 3 VAZİYET PLANLARI, İŞ AKIM ŞEMALARI VE PROSES ÖZETLERİ Genel Vaziyet Planı BOŞ ALAN Ünitesi 2 Ünitesi Şekil 31 Genel Vaziyet Planı (örnektir) NOT: Üstte yeralan genel vaziyet planına ait bir özet verilmelidir

21 31 Ünitesi Şekil 32 Ünitesi Vaziyet Planı Ünitesi işletmede işlemleri gerçekleşmektedir alanda yeralmaktadır Bu ünitede NOT: Herbir ünitede yeralan ve prosese etki eden makine ve ekipman yerleşimleri vaziyet planında gösterilmeli ve bu makine/ekiğmanlar hakkında kısaca bilgi (kapasitesi, ne amaçla kullanıldığı, verimi vb )verilmelidir Ayrıca vaziyet planında hava ve deşarj emisyon noktaları işaretlenerek hava ve deşarj ile ilgili başlık altında açıklamaları yapılmalıdır

22 HAMMADDE Şema 31 Ünitesi İş Akım Şeması (Örnektir)

23 Ünitesi İş Akım Şemasının Açıklanması 1 Hammadde Girişi 2

24 32 Ünitesi 33 Ünitesi

25 4 TESİSTEN KAYNAKLI ATIKLAR Hem tesis genelinden kaynaklanacak olan atıkların (tıbbi atıklar, atık piller, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, vb )hem de proses kaynaklı oluşan atıkların ilişkin çevre mevzuatlarınca alınacak önlemleri içeren bilgilere yer verilecektir

26 5 HAVA EMİSYONLARI Bu kısımda vaziyet planları ve iş akış şemalarında belirtilmiş olan hava emisyon noktalarına ilişkin bilgi (ısınma amaçlı, yakma tesisi, üretim prosesi ve baca dışı kaynaklı) verilmelidir İşletmede kullanılan yakıt türlerine (yakıt besleme hızları,yıllık/aylık/günlük/saatlik tüketim miktarları, kullanım yerleri vb) ve anma ısıl güçlerine ilişkin bilgiler verilmelidir İşletmede emisyon azaltıcı tedbirler hakkında özet bilgiler verilmelidir

27 6 ATIKSU DEŞARJI Bu kısımda vaziyet planları ve iş akış şemalarında belirtilmiş olan atıksu deşarj noktalarına ilişkin olarak atıksuların oluştuğu noktalar, tesis içi arıtım uygulanıp uygulanmayacağı (uygulanması durumunda arıtma tesisine ait bilgiler), bertaraf yöntemleri hakkında bilgiler verilmelidir

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 29/04/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27214 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman

KANLIĞI ÇEVRE 07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI. Uzman ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ İş Akım Şeması ve Proses Özeti MURAT ŞAHİN Uzman ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Detaylı

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NETĐMĐ ATIK YÖNETĐMĐNDE ÇEVRE ĐZNĐ VE LĐSANSI SÜRECĐ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI NETĐMĐ ATIK YÖNETĐMĐNDE ÇEVRE ĐZNĐ VE LĐSANSI SÜRECĐ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETY NETĐMĐ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ ATIK YÖNETY NETĐMĐNDENDE YENĐ UYGULAMALAR PANELĐ ATIK YÖNETĐMĐNDE ÇEVRE ĐZNĐ VE LĐSANSI SÜRECĐ FUAR VE KONGRE MERKEZĐ 08.06.2011 ĐÇERĐK

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ

ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ÇEVRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Doküman No : DT.06 Yayın Tarihi :24.02.2009 Revizyon Tarihi:06.02.2013 Revizyon No :04 BÖLÜM 1: RUHSATLANDIRMA SĠSTEMĠ GOSB da yatırım yapacak kuruluşlar inşaata başlamadan önce proje

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (24.12.2009 TARİH VE 27442 SAYILI RESMİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Tarafından Yetkilendirilmiştir ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ve LİSANSLAR

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠKTE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠKTE 24 Şubat 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27503 YÖNETMELĠK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. III/2872E.355 R.Gazete No. 27214 R.G. Tarihi: 29.4.2009 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bilindiği gibi, 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile Avrupa Birliği uyum süreci de dikkate alınarak hava kalitesi sınır değerlerine

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini,

YÖNETMELİK. c) Belge: Çevre yönetim danışmanı, çevre görevlisi, çevre yönetim birimi ve çevre danışmanlık yeterlik belgesini, 21 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28828 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE YÖNETİMİ YETERLİLİK

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MEVCUT YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevre görevlilerinin

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. XXX/2872E.445 R.Gazete No. 27757 R.G. Tarihi: 12.11.2010 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler HUKUKİ DAYANAK Madde 1 Bu Yönetmelik, Anayasanın 124. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 3. Maddesine

Detaylı