T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BKNLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı KĠTPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMN BKNLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINVI 13 RLIK 2009 Saat:10.00 dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : DĠKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiģtirilmesi için salon sorumlularına baģvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVP KÂĞIDI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız iģaretlemelerde kurģun kalemden baģka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka iģaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aģağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dıģına taģırmadan iģaretleyiniz. YanlıĢ karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: B C D SORU KĠTPÇIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 120 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 130 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlıģ cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boģ alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir Ģey var mı? Varsa, Ģimdi sorunuz; sınav baģladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda baģlayacağı için baģlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baģarılar dileriz. (Salon baģkanı baģlama ve bitiģ saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya baģka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peģinen kabullenmiģ sayılır. BġLYINIZ DENĠLMEDEN SORU KĠTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. I- Sürdürülebilir bir atık yönetiminin sağlanması II- Yeni atık politikası oluģturma ve hedeflenen baģarıya ulaģma III- tık özelliklerinin ve atık yönetimi için yeterli kapasitenin ana hatlarının belirlenmesi IV- Gerekli olan ekonomi ve yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi 6. I- Ġlgili belediye tarafından çöp aracıyla toplanır. II- Lisanslı/geçici çalıģma izinli toplama ayırma tesisi iģletmeleri toplar. III- Piyasaya süren iģletme tarafından toplanır. mbalaj atıklarının toplanması konusunda yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri atık yönetim planlarının hazırlanması amaçları arasında yer alır? ) Yalnız I B) III - IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV 2. I- Yakınlık ilkesi ve kendine yeterlilik II- Sürdürülebilir kalkınma III- tık hiyerarģisi IV- En uygulanabilir çevresel seçenek Yukarıdakilerden hangileri atık yönetiminin temel ilkelerini oluģturan unsurlardandır? ) I - II - III - IV B) I - III - IV C) I - III D) II - III 3. Bilindiği üzere ambalaj atıklarını toplayan, ayıran ve geri dönüģtüren tesislere lisans belgesi verilmektedir. mbalaj atıkları lisans uygulamasına iliģkin aģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Lisans devredilebilir. B) Lisans süresiz olarak verilmektedir. C) Lisans tesise değil iģletmeye verilmektedir. D) Tesiste sadece üretim atığı iģleniyor ise lisans verilmez ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II - III Düzenli depolama tesisi rehabilite edildikten sonra hangi amaç için kullanılamaz? ) Park B) Oyun alanları C) Golf sahası D) Havaalanı Ģağıdakilerden hangisi evsel katı atık düzenli depolama tesisinde depolanabilir? ) Floresan lamba B) Hafriyat toprağı C) Park ve bahçe atıkları D) kıcı evsel nitelikli arıtma çamuru Katı tıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre, katı atık bertaraf tesisleri olarak planlanan dü- zenli depolama sahalarının en yakın yerleģim yerine uzaklığı en az kaç m olmalıdır? ) 100 B) 500 C) 1000 D) Katı tıkların Kontrolü Yönetmeliğin e göre, katı atık düzenli depolama sahası kapatıldık- tan sonra sızıntı suyu ve depo gazı ölçme ku- yularında ölçüm kaç yıl süreyle devam eder? 4. mbalaj atığı toplama ayırma ve/veya geri dönüģüm tesisi lisansı ne kadar süre ile geçer- lidir? ) 6 ay B) 1 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 5. Hangi ambalaj malzemesi için kullanılan kumbaralar yeģil beyaz olabilir? ) Cam B) Plastik C) Kâğıt D) hģap 11. ) 5 B) 10 C) 20 D) 30 Ģağıdakilerden hangisi düzenli depolama sahalarında oluģan sızıntı suyunun özelliğini etkilemez? ) Sızıntı suyu arıtma yöntemi B) Katı atık bileģenleri C) Ġklim Ģartları D) Depo yaģı 2

3 12. Tıbbi atıkların sterilizasyonu ile ilgili olarak aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Sterilizasyon tesislerinde atık parçalama mekanizmasının bulunması zorunludur. B) Sterilizasyon verimliliği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test edilir. C) Sterilizasyon tesislerinde geçici atık deposu bulunması zorunludur. D) Sterilizasyon iģlemi ile zararsız hâle getirilen atıklar, tehlikeli atık depo alanında depolanırlar tık yağların geri kazanımı sonrası elde edilen ürünlerin piyasaya satıģı için hangi kurumdan izin almak gerekir? ) Sağlık Bakanlığı B) Sanayi Bakanlığı C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu D) Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri tık yağ taģıyan araçların lisans belgelerini hangi kurum/kuruluģ verir? Tıbbi atıkların taģınması ile ilgili olarak aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) TaĢıması sırasında transfer istasyonları kullanılmaz. B) TaĢıma araçları günde en az bir kere temizlenir ve dezenfekte edilir. C) Tıbbi atık taģıma araçları için taģıma lisansı alınması zorunlu değildir. D) Tıbbi atık taģıma araçlarının dıģ yüzeyi turuncu renge boyanır. Tıbbi tıkların Kontrolü Yönetmeliği aģağıdakilerden hangisini kapsamaz? 19. ) Sanayi Bakanlığı B) Emniyet Müdürlüğü C) Çevre ve Orman Bakanlığı D) Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri Ömrünü tamamlamıģ lastiklerin (ÖTL) enerji geri kazanımı amacıyla kullanılması ne demektir? ) Lisanslı tesislerde mevcut yakıta ilave yakıt olarak kullanılması B) Nihai bertaraf tesislerinde yakılması C) Kalorifer kazanlarında yakılması D) Enerji santrallerinde yakılması ) Patolojijk atıklar B) Enfeksiyöz atıklar C) Kesici-delici atıklar D) Radyoaktif atıklar 20. Ömrünü tamamlamıģ araçların yönetimi kapsamında piyasaya sürülen araçlar ile bunlara ait malzeme ve parçalarda aģağıdaki ağır metallerden hangisinin kullanılması yasak değildir? 15. tık pil taģıyacak araçlar için aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Civa B) lüminyum C) Kadmiyum D) KurĢun 16. ) TaĢıma lisansı zorunludur. B) TaĢıma lisans zorunluluğu bulunmamaktadır. C) raçların belli bir renkte olmasına gerek yoktur. D) raçlarda HDPE fıçı kullanılmasına gerek yoktur. Bitkisel yağlarla ilgili olarak aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? 21. Poliklorlu bifeniller (PCB) içeren madde ve ekipmanın taģınmasında hangi yönetmeliğin hükümleri uygulanır? ) Tehlikeli tıkların Kontrolü Yönetmeliği B) tık Yağların Kontrolü Yönetmeliği C) Katı tıkların Kontrolü Yönetmeliği D) tık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik ) tık yağlar kaynağında ayrı toplanmalıdır. B) KullanılmıĢ kızartmalık yağlar doğrudan yakıt olarak kullanılabilir. C) Bitkisel atık yağlar ile kontamine olmuģ bitkisel yağlar, atık yağ olarak değerlendirilir. D) KullanılmıĢ kızartmalık yağ üreten lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri ile diğer benzeri tesisler, bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleģme yapmalıdır. 22. Ģağıdakilerden hangisi Tehlikeli tıkların Kontrolü Yönetmeliği nin kapsamında değildir? ) Tehlikeli atıkların üretimi B) Tehlikeli atıkların taģınması C) Tehlikeli atıkların geri kazanımı/bertarafı D) Radyoaktif maddelerin kullanılması 3

4 Tehlikeli atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları kim karģılar? ) TaĢıyıcı B) Bertarafçı C) tık üreticisi D) tık üreticisi ve bertarafçı Ģağıdakilerden hangisi tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerinden değildir? ) kıcı B) Parlayıcı C) Kanserojen D) TahriĢ edici Bir tehlikeli atık yakma tesisinde atığın normal Ģartlarda veya standartlara uygun olarak çalıģmaması durumunda en fazla kirlenecek alıcı ortam hangisidir? ) Su B) Hava C) Toprak D) Tesis içi ortam ra depolama tesislerinde tehlikeli atıkların tesis içerisinde taģınırken bırakıldıkları kabın üzerinde aģağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz? ) tığın çeģidi B) tığın rengi C) tığın miktarı D) tığın kaynağı I- Sıvılar ve sıvı atıklar II- rıtma çamurları III- Tıbbi atıklar IV- Gübreler Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hafriyat toprağı veya inģaat yıkıntı atıkları depolama tesislerine kabul edilmesi yasak olan atıklardandır? ) Yalnız I B) III - IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV Ģağıdakilerden hangisi deniz ve göl yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve iģletilmesini gerçekleģtirecek faaliyet sahiplerince iģletme aģamasında uyulması gereken esaslardan değildir? tık su debisi kaç m 3 /günün üzerinde olan iģletmelerin atık su arıtma tesisi çıkıģ noktasında numune alma bacası, otomatik numu- ne alma ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunluluğu vardır? ) 500 m 3 /gün B) 750 m 3 /gün C) 1000 m 3 /gün D) m 3 /gün Kanalizasyon sistemlerine her türlü atık su deģarj izni için aģağıdaki kurum/kuruluģlardan hangisine baģvuruda bulunulur? ) Ġl Tarım Müdürlükleri B) Ġl Sağlık Müdürlükleri C) Ġlgili tıksu ltyapı Yönetimleri D) Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Sulama kanallarına arıtılmıģ atık su deģarjında, alıcı ortama doğrudan boģaltımda uygulanan hükümler aynen geçerlidir. Sulama kanallarına arıtılmıģ atık su deģarjında aģağıdaki kurumlardan hangisinin uygun görüģünün alınması gereklidir? ) Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü B) Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü C) Ġl Sağlık Müdürlükleri D) Ġl Tarım Müdürlükleri I- Su alanının morfolojik özellikleri II- Su alanının coğrafik özellikleri III- Su alanının hidro-dinamik özellikleri IV- Su alanının ekolojik özellikleri V- Su alanının atıksu kirlilik yükleri Kentsel tık Su Yönetmeliği Hassas lanlar Tebliği ne göre yukarıdakilerden hangileri kıyı ve haliç sularında hassas alanların belirlenme- si kriterlerindendir? ) I - III B) II - V C) I - III - IV D) I - II - III - IV - V Son Çöktürme Havuzlarının tasarım kriterleri hangi debi (Q) koģullarında kontrol edilmesi gerekmektedir? ) Deniz ve göl rezervuarlarına su akıģı engellenmez. B) Kıyının jeomorfolojik yapısının doğal durumu korunmaz. C) Ekosistem bütünlüğünün korunması ve doğal hayata zarar verilmemesi esastır. D) Faaliyet esnasında oluģabilecek atıklar çevre- ye ve insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekil- de ilgili mevzuat doğrultusunda bertaraf edilir. ) Ortalama Debi (Q ort ) B) Maksimum Debi (Q max. ) C) Proje Debisi (Q pr. ) D) Minumum Debi (Q min. ) 4

5 34. Ģağıdakilerden hangisi dengeleme havuzunun kullanım amaçlarından biridir? 40. Ģağıda verilen arıtma çamurlarının hangisi toprakta kullanılamaz? 35. ) Çamur Stabilizasyonu B) Gerekli olan F/M oranını sağlamak C) tık su karakteristiklerindeki (debi, kirlilik vb.) değiģiklikleri minimize etmek D) ktif çamur için gerekli olan havalandırmayı sağlamak tık suların araziye verilmeye veya sulamaya uygun olup olmadığını belirlemek için aģağıdakilerden hangisi incelenmesi gereken parametrelerden birisi değildir? ) Hidrojen molekülü B) Elektriksel iletkenlik C) Patojen organizmalar D) Sodyum iyonu konsantrasyonu ) Ham çamur B) Uzun süreli depolanmıģ çamur C) Isıl iģlem görmüģ arıtma çamuru D) KompostlaĢtırılmıĢ arıtma çamuru Derin deniz deģarjı sisteminde atık su borusu- nun ucuna eklenen ve atık suların alıcı ortama çıkıģı sırasındaki akım özelliğini kontrollü biçimde sağlayan donanıma ne denir? ) DeĢarj borusu B) Seyreltici C) Difüzör D) Numune bacası Ģağıdakilerden hangisinin derin deniz deģarjı proje onay dosyasında bulunması zorunlu değildir? 36. tık suların geri kazanım sağlanılarak tarımsal sulamada kullanılması için aģağıdaki arıtma sistemi bütününden hangisini kullanmak daha uygundur? ) Nüfus projeksiyonu B) Denizdeki akıntı durumu C) DeĢarj borusunun et kalınlığı D) Metrekareye düģen yağıģ miktarı 37. ) Biodisk + Klorlama B) Izgara + ktif Çamur C) Damlatmalı Filtre + ktif Çamur D) ktif Çamur + Filtrasyon + Klorlama Ģağıdakilerden hangisi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde alıcı ortamın tarifidir? ) tık suların deģarj edildiği derin deniz ortamını B) tık suların deģarj edildiği haliç ve/veya körfez- leri C) tık suların deģarj edildiği derin deniz tuzlu ve herhangi bir ortamla bağlantısı bulunmayan akiferleri D) tık suların deģarj edildiği veya dolaylı olarak karıģtığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yer altı suları gibi yakın veya uzak çevreyi Ģağıdaki kriterlerin hangisine derin deniz deģarjı kriterleri uygulanmaz? ) Haliçler B) Göller C) Denizler D) Ġç denizler Çevre Kanunu nda gemilere uygulanan cezalarda ceza miktarı hangi ölçüte göre belirlenir? ) Gros tonu B) Motor gücü C) TaĢıdığı yük D) Kirletici miktarı Ģağıdakilerden hangisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında grubu emisyon iznine tabi değildir? 38. Ģağıda verilen bitkilerin hangisi stabilize arıtma çamuru uygulanan topraklarda yetiģti- rilemez? ) Fidan B) rpa C) Çilek D) Buğday ) Metal Haddeleme Tesisleri B) sbest üretme ve iģleme tesisleri C) Petrokok dıģı yakıt kullanan kireç ocağı tesisleri D) Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri 39. Ģağıda verilen bitkilerin hangisi stabilize arıtma çamuru uygulanan topraklarda yetiģti- rilebilir? ) Marul B) ġeker pancarı C) Domates D) Havuç 46. Hava kalitesi ölçümlerinde tesis etki alanı neyi ifade eder? ) Tesisin çevresini B) ĠĢletme sahasının içini C) Tesise 100 m 2 lik etki alanını D) Baca yüksekliğinin 50 katı yarıçapını 5

6 Ģağıdaki tesislerden hangisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsa- mı dıģındadır? ) Kireç Fabrikaları B) Nükleer Santraller C) Çikolata Fabrikaları D) Çimento Fabrikaları Emisyon ölçüm raporu kimler tarafından hazırlanır? ) Tesis tarafından B) Tüm üniversiteler C) Özel veya kamu laboratuvarlar D) kredite edilmiģ veya Çevre ve Orman Bakanlığından yetki alan laboratuvarlar Büyük endüstriyel kazalar için acil durum planı, aģağıdaki durumların hangisinde geçerli değildir? ) skeri tesislerdeki kaza durumlarında B) Pestisitlerin formülasyonu ve ilaç üretiminde C) Nitratlama ve azot içeren maddelerin üretiminde D) Tesis içinde amonyak taģınması esnasında meydana gelen kaza durumunda Ģağıdakilerden hangisi büyük endüstriyel kazalar için Çevre ve Orman Bakanlığının yetki ve sorumluluklarından birisi değildir? ) Dahili acil durum planlarının iģletmecilerce, harici acil durum planlarının yerel yönetimlerce hazırlanmasını sağlamak B) Domino etkisine sahip risk grubu kuruluģların belirlenmesi için bir sistem oluģturulmasını sağlamak C) ĠĢletmeciler ile birlikte büyük kaza önleme politikası belgesi (BKÖP) hazırlamak D) Bildirim sistemi kurmak ve resmi kayıt sistemi oluģturmak iptal Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiģ çevre danıģmanlık firmalarının yükümlülükleri kapsamında hizmet verdiği tesis ve faaliyetler- de, ilgili çevre görevlisinin ayda en az kaç gün çalıģmasını sağlamakla yükümlüdür? ) Ġki tam gün B) Üç tam gün C) Dört tam gün D) BeĢ tam gün Bakanlık çevre denetim görevlilerince, ölçüm ve analiz gerektiren hususlara uyulup uyulma- dığı neye göre değerlendirilir? ) Özel laboratuvarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre B) Kamu kurum ve kuruluģ laboratuvarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre C) Özel veya kamu kurum ve kuruluģ laboratuvarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre D) Çevre ve Orman Bakanlığınca yetki verilmiģ özel veya kamu kurum ve kuruluģ laboratuvar- larına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre Ģağıdakilerden hangisi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin kapsamı dıģındadır? ) Çevresel titreģim B) Ġnsanların maruz kaldığı çevresel gürültü C) ĠĢ yerlerinde çalıģan iģçilerin maruz kaldığı gürültü D) UlaĢım kaynaklarının neden olduğu çevresel gürültü Ģağıda verilen kaynakların hangisinde Çevre- sel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde titreģime iliģkin sınır değerler getirilmemiģtir? ) Hava yolu ulaģım araçları B) Kara yolu ulaģım araçları C) Demir yolu ulaģım araçları D) Sanayi tesisleri 56. iptal 6

7 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile aģağıda sıralanan ku- rum ve kuruluģlardan hangisi için görev-yetki ve sorumluluk belirlenmemiģtir? ) Belediyeler B) Ġl özel idareleri C) UlaĢtırma Bakanlığı D) Kültür ve Turizm Bakanlığı Herhangi bir faaliyet için ÇED gereklidir kararı çıkarsa aģağıdakilerden hangisi uygulanır? ) Raporu değerlendirmek için yeniden toplanılır. B) Söz konusu faaliyete hemen baģlanılır. C) Söz konusu faaliyet iptal olmuģ olur. D) ÇED raporu prosedürü uygulanır. 59. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilen proje için... yıl içinde yatırıma baģlanmaması durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı geçersiz sayılır Cümlede boģ bırakılan yere, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) 3 B) 7 C) 9 D) sayılı Çevre Kanunu nun amacı nedir? ) Ġnsan yaģam ortamlarının korunması için yapılabilecekleri anlatmak B) Ġnsanların çevreyi kirletmemesi için yapılması gereken arıtmaları ortaya koymak C) Ġnsanların iliģkili olduğu biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemin korunmasına yardım etmek D) Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak Bir atık suyun BOĠ5 değeri 150 mg/l ve KOĠ değeri 800 mg/l olduğuna göre bu atık suyun arıtılması için en uygun arıtma seçimi aģağıda- kilerden hangisidir? ) Kimyasal arıtma B) Biyolojik arıtma C) Fiziksel arıtma D) Kimyasal arıtma + Biyolojik arıtma Biyolojik süreçte nitrosamonas ve nitrobakterlerin etkin olduğu proses hangisidir? ) BOĠ oksidasyonu B) monifikasyon C) Nitrifikasyon D) Denitrifikasyon KıĢ Ģartlarının ağır olduğu bölgelerde içme suyunun havalandırılmasında hangi havalandırıcı tipinin kullanılması daha uygundur? ) Püskürtücüler B) Kaskat havalandırıcılar C) Basınçlı havalandırıcılar D) Mekanik havalandırıcılar Hızlı karıģtırma ve yumaklaģtırma ünitesindeki temel amaç nedir? ) Koloidleri çöktürmek B) Koloidleri destabilize etmek C) Koloidleri yüzdürmek D) Koloidlerin oksidasyonu Ģağıdakilerden hangisi sert yer altı suları için ekonomik ve etkili bir arıtma konfigürasyonudur? ) Havalandırma + Hızlı karıģtırma + YumaklaĢtır- ma + Çöktürme + Dezenfeksiyon B) Havalandırma + Bekletme + Filtrasyon + Dezenfeksiyon C) Havalandırma + Nanofiltrasyon + Dezenfeksi- yon D) Havalandırma + Kireç/Soda karıģtırma + Çöktürme + Dezenfeksiyon Ön çöktürme ünitesinde gerçekleģen çökelme mekanizması hangisidir? ) Sadece daneli çökelme B) Sadece yumaklı çökelme C) Daneli ve perikinetik yumaklaģma içeren çökel- me D) Daneli ve ortokinetik yumaklaģma içeren çökelme Ģağıdaki hangi ünitelerde alkalinitenin kontrol edilmesi gereklidir? ) Nitrat indirgenmesi B) Karbon oksidasyonu C) Nitrat yükseltgenmesi D) monyum oksidasyonu Ģağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon mekanizması değildir? ) Hücre duvarının parçalanması B) Hücre geçirgenliğinin bozulması C) Hücre stoplazmasının ph dengesinin bozulması D) Hücre protoplazmasının kolloid yapısının bozulması 7

8 69. Simültane nitrifikasyon ve denitrifikasyon prosesinin en önemli avantajı aģağıdakilerden hangisidir? 75. Ġptal 70. ) Tek reaktörde toplam azot giderimi B) DüĢük çamur yaģlarında dahi yüksek toplam azot giderimi C) Zayıf asidik Ģartlarda dahi yüksek organik mad- de ve toplam azot giderimi D) Bazik Ģartlarda (ph = 8-10) ve düģük çözün- müģ oksijen konsantrasyonunda maksimum toplam azot giderimi Ģağıdakilerden hangisi trihalometan kontrol stratejisi değildir? 76. Ģağıdakilerden hangisi membran prosesi ile ilgilidir? ) Taneli çökelme ile askıda katı madde giderimi sağlayan prosestir. B) SaflaĢtırma ve ayırma iģlemleri için kullanılan en yaygın prosestir. C) Çamur stabilizasyonunun gerçekleģtirildiği prosestir. D) rıtma mekanizması biyolojik oksidasyondur. 71. ) Koagülasyon B) Klorlama C) dsorpsiyon D) Membran Filtrasyon Ģağıdaki proseslerden hangisi virüslerin giderilmesinde en etkili yöntemdir? 77. Ģağıdakilerden hangisi tipik bir ileri oksidasyon prosesi değildir? ) O 3 /UV B) Fenton reaksiyonu C) H 2 O 2 /O 3 D) Klorlama ) Dezenfeksiyon B) Koagülasyon C) Filtrasyon D) Havalandırma Genel olarak yer altı sularının yüzeysel sula- ra göre avantajları aģağıdakilerden hangisi değildir? ) Bütün yer altı suları berrak ve temizdir. B) Yer altı sularının organik madde ve mikroorganizma içeriği azdır. C) Yer altı sularının kimyasal bileģimi ve sıcaklığı zamanla değiģmez. D) Yer altı su kaynaklarında sertlik problemi görül- me ihtimali düģüktür. Ģağıdakilerden hangisi yük birimidir? Membran proseslerinde membranların tıkanması durumunda aģağıdakilerden hangisi meydana gelir? ) Membrandan geçiģ basıncı artar, akı artar. B) Membrandan geçiģ basıncı artar, akı azalır. C) Membrandan geçiģ basıncı düģer, akı artar. D) Membrandan geçiģ basıncı sabit kalır, akı artar. Dezenfeksiyonda uygulanan UV proseslerinde UV dozu hangi formülle hesaplanır? ) UV temas süresi x klor dozu B) UV ıģın Ģiddeti x UV lamba gücü C) UV ıģın Ģiddeti x UV temas süresi D) UV lamba ömrü x UV temas süresi 74. ) kg B) kg BOĠ/gün C) m 3 /ton ürün D) ml/lt Ģağıdakilerden hangisi endüstriyel arıtmada dengelemenin amaçlarından biri değildir? ) Organik madde konsantrasyonunu artırarak biyolojik arıtmanın daha verimli olmasını sağlamak B) Nötralizasyon için uygun ph kontrolünü sağlamak veya kimyasal gereksinimini en aza indirmek C) Fizikokimyasal arıtma sistemine aģırı atık su girdisini en aza indirmek, kontrollü kimyasal beslemeye uygun ortam hazırlamak D) ġehir arıtma sistemine yükü eģit dağıtacak Ģekilde atık deģarjını kontrollü sağlamak Ģağıdaki parametrelerden hangisinin sahada yapılmasına gerek yoktur? ) ÇözünmüĢ gazların analizleri B) ÇözünmüĢ sülfür C) Kalıntı klor D) Yağ ve gres Bir rastgele değiģkenin eklenik ihtimal dağılımında F(x 200)=0.90 ve F(x 100)=0.50 olduğu bilinmektedir. Buna göre P(100<x 200) ihtimali % kaçtır? ) 90 B) 50 C) 40 D) 10 8

9 Bir istatistik hipotez Pc=% 95 güven düzeyin- de test edilecektir. Bu hipotezin reddedilme ihtimali % kaçtır? ) 95 B) 5 C) 1 D) 0 DeğiĢim katsayısı 0.10 ve varyansı 100 olan bir rastgele değiģkenin ortalaması nedir? ) 1000 B) 100 C) 10 D) Ģağıdakilerden hangisi bir tehlikeli atık bertaraf yöntemi değildir? ) Yakma B) Depolama C) Yüzey doldurma D) naerobik çürütme Ģağıdakilerden hangisi bir entegre tehlikeli atık yönetim sisteminin parçası olamaz? 84. Ģağıdakilerden hangisi kimyasalların çevre- sel taģınımlarını ve dönüģümlerini etkileyen mekanizmalardan değildir? ) Biyodegradasyon B) BuharlaĢma C) Oksidasyon D) Ekstraksiyon 91. ) yırma tesisleri B) Yakma tesisleri C) Transfer istasyonları D) Fiziksel kimyasal arıtma da uygulanan ara depolama tesisleri Ģağıdakilerden hangisi, yakma tesislerine gidecek tehlikeli atıklardandır? 85. Kanserojen olmayan kirletici maddelerin risk hesaplanmasında risk yerine ne kullanılır? ) Zehirlilik puanı B) Tehlike indeksi C) Eğim faktörü D) Kronik referans düzeyi 92. ) Yoğunluğu yüksek atıklar B) Kızdırma kaybı yüksek olan atıklar C) Organik madde içeriği çok düģük atıklar D) Ġnorganik madde içeriği çok yüksek atıklar Bir atığın düzenli depolama sahasında depolanması aģağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Ģağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemlerinden değildir? ) Tehlikenin tanımlanması B) Zehirliliğin değerlendirmesi C) Hayatta kalmanın değerlendirilmesi D) Tehlikeye maruz kalmanın değerlendirilmesi Ģağıdaki mekanizmalardan hangisi kirleticile- rin çevreye yayılıģında kronik (sürekli) özellik göstermez? ) Dökülme B) Tozlanma C) BuharlaĢma D) Sızma 93. ) Ġçerdiği organik madde miktarına B) Ġçerdiği çökebilir katı madde düzeyine C) Sızıntı suyuna geçebilecek ağır metal miktarına D) Sızıntı suyuna geçebilecek organik madde miktarına erobik kompostlaģtırma sürecinde sıcaklık kontrolü aģağıda verilenlerden hangisi ile kontrol edilir? ) Su ilavesiyle B) Karbon ilavesiyle C) Havalandırma iģlemiyle D) Partikül boyutunu ayarlamayla 88. Tehlikeli atıklar aģağıdaki niteliklerden hangisini taģımazlar? ) Parlayıcı B) TahriĢ edici C) Oksitleyici D) Yüksek organik madde içermesi 94. I- Yüksek su içeriği II- Yüksek ph III- DüĢük partikül boyutu IV- DüĢük C/N oranı Yukarıda verilenlerden hangileri aerobik kompostlaģtırma sürecinde anaerobik Ģartların oluģmasının sebepleridir? ) I - II B) II - IV C) III - IV D) I - III 9

10 erobik kompostlaģtırma sürecinde gerçekle- Ģen biyooksidasyon sürecinde elektron alıcı aģağıdakilerden hangisidir? ) Nitrat B) Oksijen C) Sülfat D) Organik madde Sızıntı suyu oluģumunu kontrol altına almak için aģağıdakilerden hangisi uygulanmaz? ) BuharlaĢtırma B) Su giriģi kontrolü C) Katı atık giriģi kontrolü D) Depolama sahasının kontrolü Ģağıdakilerden hangisi düzenli depolama alanlarının taban geçirimsizlik sisteminde kullanılan geomembranların özelliklerinden biri değildir? 101. Endüstriyel sisteme giren hammaddeden kaynaklanan sıvı atığın tamponlama kapasite- sinin düģük olduğu bilinmektedir. Bu sistemde ürünün iģlenmesi için enzimler, sülfürik asit ve su ilave edilmektedir. Bu endüstriyel sistem çıkıģındaki atık suyun karakterizasyonu ile ilgili aģağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? ) ph azalır. B) ph artar. C) ph değiģmez. D) ph önce artar ve sonra azalır Toprakta ağırlıkça oranı 0,25 (binde 0,25) olarak bulunmuģ bir X kirleticinin konsantrasyonu ppm biriminde kaçtır? ) 200 B) 250 C) 500 D) ) Delinmeye karģı dirençlidir. B) Sızdırmaya karģı dayanıklıdır. C) Çekme mukavemeti yüksektir. D) Kalınlıkları genelde mm arasındadır. Ģağıda verilenlerden hangisi pasif yığın kompostlaģtırmanın özelliklerinden biri değildir? ) Basit sistemlerdir. B) KarıĢtırma yapılır. C) Yığın yüksekliği 1-1,2 m geçmez. D) Doğal hava hareketinden yararlanılır. Çamur Ģartlandırma iģlemi ne amaçla kullanılır? ) Çamurun su verme özelliğini geliģtirmek ve mekanik su alma iģleminin verimini arttırmak için gereklidir. B) Toprak özelliklerinin iyileģtirilmesi için önemlidir. C) Çamurun depolanabilmesi için gereklidir. D) Çamuru biyolojik olarak stabilize etmek Yoğunluğu 0,9 g/cm 3 olan bir su içinde X mad- desi 9 mg/l olarak ölçülmüģtür. X maddesinin ppm biriminde konsantrasyonu kaçtır? ) 8,1 B) 9 C) 10 D) Solunan ortam havasındaki bir X maddesinin konsantrasyonu 10 µg/m 3 havadır. Dakikada 10 Litre hava soluyan 60 kg ağırlığında bir yetiģkinin, saatlik aldığı doz (µg/kg/saat birimin- de) ne kadardır? ) 0,25 B) 0,20 C) 0,15 D) 0, Ģağıdakilerden hangisi toprak kirlenmesinde en sık karģılaģılan kimyasallardan değildir? ) Petrol orijinli hidrokarbonlar B) KurĢun ve diğer ağır metaller C) monyak ve uçucu diğer kimyasallar D) Moleküler ağırlığı yüksek organikler 100. Çamurun biyolojik stabilizasyonu ne amaçla kullanılır? ) Su içeriğinin azaltılması B) ğır metal içeriğinin azaltılması C) Organik madde içeriğinin azaltılması D) Çamurun fosforun içeriğini azaltmak 106. Ģağıdakilerin hangisi kirlenmiģ sahalarda toprak ve yeraltı suyu temizlenmesinde kulla- nılabilecek yöntemler arasında sayılmaz? ) Depolama yöntemleri B) Ġzolasyon yöntemleri C) rıtıma dayalı yöntemler D) Ekstraksiyon yöntemleri 10

11 107. Ģağıdaki açıklamalardan hangisi kirlenmiģ toprakların temizlenmesi hedefleri arasında yer almaz? ) Kirleticilerin arıtılması B) Kirleticilerin elde edilmesi C) Kirleticilerin izole edilmesi D) Kirleticilerin ortadan kaldırılması 108. Ģağıdakilerden hangisi, asit yağmurlarının toprak üzerindeki etkileri arasında sayılmaz? 114. tmosferde oluģan kirleticiler nasıl adlandırılır? ) ntropojenik kirleticiler B) Birincil kirleticiler C) Doğal kirleticiler D) Ġkincil kirleticiler 115. Sistemik bir toksik madde olup öğrenme ve geliģme geriliği, kansızlık, böbrek yetmezliği, üreme fonksiyonlarının azalması gibi zararlı etkiler hangi kirleticiye aittir? 109. ) Yer altı sularının kirlenmesine yol açar. B) Toprak canlıları üzerine toksik etki yapar. C) Toprakta sülfür azot gibi maddelerin eksikliğini giderir. D) Toprakta ağır metallerin serbest hâle geçmesine yol açar. Bir çevrede incelenen gürültü kaynağının dı- Ģında diğer kaynakların aynı anda oluģturduk- ları gürültü aģağıdakilerden hangisidir? ) Çevresel gürültü B) Ortam gürültüsü C) EĢdeğer gürültü D) rka plan gürültüsü 110. Sağlıklı bir insan kulağının duyabildiği ĠĢitilebilir Frekans ralığı aģağıdakilerden hangisidir? ) Hz B) Hz C) Hz D) Hz 111. ĠĢitilebilir Frekans ralığı sınır değerlerinin üzerinde kalan seslere ne ad verilir? ) Megafonik B) Ġnfrasonik C) Supersonik D) Ultrasonik 112. Ģağıdakilerden hangisi bir hava kirletici maddedir? 116. iptal 117. ) Karbonmonoksit B) zotdioksit C) KurĢun D) Ozon Hava kirleticilerin kontrolü bakımından öncelikli kirletici kaynaklar hangileridir? ) YerleĢim ve endüstriyel kaynak grubu B) Ziraat ve diğer kırsal kaynaklar grubu C) Konut ısıtma faaliyetleri D) tık bertaraf tesisleri 118. Gaz hâlindeki kirleticilerin kontrolünde katı bir maddenin yüzeyinde atık gaz akımı içindeki kirleticinin tutulması ne adla adlandırılır? ) bsorpsiyon B) Oksidasyon C) Desorpsiyon D) dsorpsiyon 119. Organik kirletici konsantrasyonu düģük (20-30 ppm) ve debisi büyük atık gaz akımları- nın arıtılmasında hangi arıtma yöntemi tercih edilir? ) MeĢale (flare) B) Termal yakma C) YoğuĢturma D) bsorpsiyon 113. ) 0,05 ppm ozon B) 0,001 ppm NO 2 C) 0,0002 ppm SO 2 D) % 0,035 CO NOx kontrolünde hangi azot oksit veya azot oksitler öncelik taģırlar? Hava kirlenmesi atmosferin hangi katmanında en çok etkilidir? ) N O ve N O B) NO ) Stratosfer tabakası B) Termosfer tabakası C) Troposfer tabakası D) Ġyonosfer tabakası C) NO ve NO 2 D) NO 2 TEST BĠTTĠ. CEVPLRINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 11

12 CEVP NHTRI 1. C D 4. C B 7. D 8. C 9. C 10. B D 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C 18. D B D 23. C B 26. B 27. D 28. B C D 33. B 34. C D 37. D 38. C 39. B C 42. D 43. B C 46. D 47. B 48. D C 51. ĠPTL D 54. C ĠPTL 57. D 58. D 59. B 60. D C 63. C 64. B 65. D 66. C 67. D 68. C B 71. C 72. D 73. B ĠPTL 76. B 77. D 78. B 79. C 80. D 81. C 82. B 83. B 84. D 85. B 86. C D 89. D B 92. B 93. C 94. D 95. B D 98. B C B 103. C 104. D 105. C B 108. C 109. D 110. B 111. D C 114. D 115. C 116. ĠPTL D 119. B 120. C

13

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ GülĢen ġahġn OLTULU Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı ÜLKEMĠZDE HER YIL YAKLAġIK 1,5 MĠLYON TON SIVI YAĞ TÜKETĠLMEKTEDĠR.

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü BETON SANTRALLERĠ VE ASFALT PLANT TESĠSLERĠNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 28 OCAK 2011 TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır. 1.1 Genel GOSB nde mevcut

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZASYONU

TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZASYONU T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TIBBĠ ATIKLARIN STERĠLĠZASYONU SEMRA ÇALIŞKAN ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜR V. -Tıbbi Atıkların Bertaraf Edilmesi- Dikkat! Tıbbi Atık Sterilizasyon Düzenli

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI REFİK SYDM HIFZISSIHH MERKEZİ BŞKNLIĞI PERSONELİNİN

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE DANIŞMANLIK SEKTÖRÜ İLE ÇED SÜREÇ VE PROSEDÜRLERİ Çağla ÇELİKLİ Çevre Yüksek Mühendisi EKOÇED Danışmanlık EKOÇED Laboratuvar ve Kimya Sanayi AHSEN Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ Volkan YANMAZ Y.Kimyager Nisan 2016 İstanbul - REW Bitkisel Yağlar Bitkisel yağlar, zeytin, ayçiçeği, mısır, pamuk, soya, kanola ve aspir gibi yağlı bitki tohumlarından

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: )

Atıksu Yönetimi. Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL. İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: ) Atıksu Yönetimi Prof. Dr. H. Güçlü İNSEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü (E-Posta: inselhay@itu.edu.tr ) İÇERİK Atıksu Üretimi ve Karakterizasyonu Konvansiyonel Arıtma Yaklaşımı

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında.

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ Hande UZUNOĞLU Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. Gün geçtikçe artan nüfus beraberinde tüketimi artırıyor. Bu durumda doğal kaynaklarımız

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BKNLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KĠTPÇIK TÜRÜ TPU ve KDSTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN UNVN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINVI

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci

Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atık Yakma ve Beraber Yakma Tesislerinin İzin Lisans Süreci Ayşegül KILINÇ MENEKŞE Zonguldak 2014 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN ve LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ & ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI UYGULAMALARI 1 Çevre İzinleri ve Lisansları? 2872

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYELERDE TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ. Aysun DOĞAN-Biyolog

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYELERDE TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ. Aysun DOĞAN-Biyolog T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYELERDE TIBBĠ ATIK YÖNETĠMĠ Aysun DOĞAN-Biyolog TIBBĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak Tıbbi atıkları bertaraf tesisine

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BKNLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMN BKNLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve

Detaylı

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Aralık, 2016 Atık Yönetiminde Temel İlke Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların; kaynağında oluşum

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

BĠTKĠSEL ATIK YAĞ. Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Atıklar ġube Müdürlüğü

BĠTKĠSEL ATIK YAĞ. Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Atıklar ġube Müdürlüğü BĠTKĠSEL ATIK YAĞ Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Atıklar ġube Müdürlüğü 2011 BĠTKĠSEL ATIK YAĞLAR Bitkisel atık yağlarımızı lavaboya, çöpe ve toprağa dökmeyelim, biriktirelim. Lisanslı toplayıcılara/geri

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI

ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI ATIK AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE UYGULAMALARI Atık Akümülatörlerin toplanması Yönetmeliğin 12 nci maddesi Akümülatör ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler Tali Bayiiler Araç Bakım

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ

KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KATI ATIKLARDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ Atıktan enerji elde edilmesi, atıkların fazla oksijen varlığında yüksek sıcaklıkta yakılması prosesidir. Yanma ürünleri, ısı enerjisi, inert gaz ve kül şeklinde sayılabilir.

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ

10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ 10 Mart 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29291 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 14/12/2011

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE

Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Arıtma Çamurlarının Yönetimi ARITMA ÇAMURLARININ YÖNETİMİ VE YASAL ÇERÇEVE Prof. Dr. F. Dilek Sanin Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 06800 Ankara Çamurun oluşumundan bertarafına

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BKNLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KĠTPÇIK TÜRÜ TPU ve KDSTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN UNVN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINVI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı