T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BKNLIĞI EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire BaĢkanlığı KĠTPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMN BKNLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINVI 13 RLIK 2009 Saat:10.00 dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : DĠKKT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiģtirilmesi için salon sorumlularına baģvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. CEVP KÂĞIDI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız iģaretlemelerde kurģun kalemden baģka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka iģaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aģağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dıģına taģırmadan iģaretleyiniz. YanlıĢ karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLM: B C D SORU KĠTPÇIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 120 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 130 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlıģ cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boģ alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir Ģey var mı? Varsa, Ģimdi sorunuz; sınav baģladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda baģlayacağı için baģlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize baģarılar dileriz. (Salon baģkanı baģlama ve bitiģ saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya baģka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peģinen kabullenmiģ sayılır. BġLYINIZ DENĠLMEDEN SORU KĠTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. I- Sürdürülebilir bir atık yönetiminin sağlanması II- Yeni atık politikası oluģturma ve hedeflenen baģarıya ulaģma III- tık özelliklerinin ve atık yönetimi için yeterli kapasitenin ana hatlarının belirlenmesi IV- Gerekli olan ekonomi ve yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi 6. I- Ġlgili belediye tarafından çöp aracıyla toplanır. II- Lisanslı/geçici çalıģma izinli toplama ayırma tesisi iģletmeleri toplar. III- Piyasaya süren iģletme tarafından toplanır. mbalaj atıklarının toplanması konusunda yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri atık yönetim planlarının hazırlanması amaçları arasında yer alır? ) Yalnız I B) III - IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV 2. I- Yakınlık ilkesi ve kendine yeterlilik II- Sürdürülebilir kalkınma III- tık hiyerarģisi IV- En uygulanabilir çevresel seçenek Yukarıdakilerden hangileri atık yönetiminin temel ilkelerini oluģturan unsurlardandır? ) I - II - III - IV B) I - III - IV C) I - III D) II - III 3. Bilindiği üzere ambalaj atıklarını toplayan, ayıran ve geri dönüģtüren tesislere lisans belgesi verilmektedir. mbalaj atıkları lisans uygulamasına iliģkin aģağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Lisans devredilebilir. B) Lisans süresiz olarak verilmektedir. C) Lisans tesise değil iģletmeye verilmektedir. D) Tesiste sadece üretim atığı iģleniyor ise lisans verilmez ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II - III Düzenli depolama tesisi rehabilite edildikten sonra hangi amaç için kullanılamaz? ) Park B) Oyun alanları C) Golf sahası D) Havaalanı Ģağıdakilerden hangisi evsel katı atık düzenli depolama tesisinde depolanabilir? ) Floresan lamba B) Hafriyat toprağı C) Park ve bahçe atıkları D) kıcı evsel nitelikli arıtma çamuru Katı tıkların Kontrolü Yönetmeliği ne göre, katı atık bertaraf tesisleri olarak planlanan dü- zenli depolama sahalarının en yakın yerleģim yerine uzaklığı en az kaç m olmalıdır? ) 100 B) 500 C) 1000 D) Katı tıkların Kontrolü Yönetmeliğin e göre, katı atık düzenli depolama sahası kapatıldık- tan sonra sızıntı suyu ve depo gazı ölçme ku- yularında ölçüm kaç yıl süreyle devam eder? 4. mbalaj atığı toplama ayırma ve/veya geri dönüģüm tesisi lisansı ne kadar süre ile geçer- lidir? ) 6 ay B) 1 yıl C) 3 yıl D) 5 yıl 5. Hangi ambalaj malzemesi için kullanılan kumbaralar yeģil beyaz olabilir? ) Cam B) Plastik C) Kâğıt D) hģap 11. ) 5 B) 10 C) 20 D) 30 Ģağıdakilerden hangisi düzenli depolama sahalarında oluģan sızıntı suyunun özelliğini etkilemez? ) Sızıntı suyu arıtma yöntemi B) Katı atık bileģenleri C) Ġklim Ģartları D) Depo yaģı 2

3 12. Tıbbi atıkların sterilizasyonu ile ilgili olarak aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) Sterilizasyon tesislerinde atık parçalama mekanizmasının bulunması zorunludur. B) Sterilizasyon verimliliği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test edilir. C) Sterilizasyon tesislerinde geçici atık deposu bulunması zorunludur. D) Sterilizasyon iģlemi ile zararsız hâle getirilen atıklar, tehlikeli atık depo alanında depolanırlar tık yağların geri kazanımı sonrası elde edilen ürünlerin piyasaya satıģı için hangi kurumdan izin almak gerekir? ) Sağlık Bakanlığı B) Sanayi Bakanlığı C) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu D) Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri tık yağ taģıyan araçların lisans belgelerini hangi kurum/kuruluģ verir? Tıbbi atıkların taģınması ile ilgili olarak aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? ) TaĢıması sırasında transfer istasyonları kullanılmaz. B) TaĢıma araçları günde en az bir kere temizlenir ve dezenfekte edilir. C) Tıbbi atık taģıma araçları için taģıma lisansı alınması zorunlu değildir. D) Tıbbi atık taģıma araçlarının dıģ yüzeyi turuncu renge boyanır. Tıbbi tıkların Kontrolü Yönetmeliği aģağıdakilerden hangisini kapsamaz? 19. ) Sanayi Bakanlığı B) Emniyet Müdürlüğü C) Çevre ve Orman Bakanlığı D) Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri Ömrünü tamamlamıģ lastiklerin (ÖTL) enerji geri kazanımı amacıyla kullanılması ne demektir? ) Lisanslı tesislerde mevcut yakıta ilave yakıt olarak kullanılması B) Nihai bertaraf tesislerinde yakılması C) Kalorifer kazanlarında yakılması D) Enerji santrallerinde yakılması ) Patolojijk atıklar B) Enfeksiyöz atıklar C) Kesici-delici atıklar D) Radyoaktif atıklar 20. Ömrünü tamamlamıģ araçların yönetimi kapsamında piyasaya sürülen araçlar ile bunlara ait malzeme ve parçalarda aģağıdaki ağır metallerden hangisinin kullanılması yasak değildir? 15. tık pil taģıyacak araçlar için aģağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Civa B) lüminyum C) Kadmiyum D) KurĢun 16. ) TaĢıma lisansı zorunludur. B) TaĢıma lisans zorunluluğu bulunmamaktadır. C) raçların belli bir renkte olmasına gerek yoktur. D) raçlarda HDPE fıçı kullanılmasına gerek yoktur. Bitkisel yağlarla ilgili olarak aģağıdakilerden hangisi yanlıģtır? 21. Poliklorlu bifeniller (PCB) içeren madde ve ekipmanın taģınmasında hangi yönetmeliğin hükümleri uygulanır? ) Tehlikeli tıkların Kontrolü Yönetmeliği B) tık Yağların Kontrolü Yönetmeliği C) Katı tıkların Kontrolü Yönetmeliği D) tık Yönetimi Genel Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik ) tık yağlar kaynağında ayrı toplanmalıdır. B) KullanılmıĢ kızartmalık yağlar doğrudan yakıt olarak kullanılabilir. C) Bitkisel atık yağlar ile kontamine olmuģ bitkisel yağlar, atık yağ olarak değerlendirilir. D) KullanılmıĢ kızartmalık yağ üreten lokanta, yemek fabrikaları, otel, motel, yemekhaneler, turistik tesisler ve tatil köyleri ile diğer benzeri tesisler, bu yağların toplanması için lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleģme yapmalıdır. 22. Ģağıdakilerden hangisi Tehlikeli tıkların Kontrolü Yönetmeliği nin kapsamında değildir? ) Tehlikeli atıkların üretimi B) Tehlikeli atıkların taģınması C) Tehlikeli atıkların geri kazanımı/bertarafı D) Radyoaktif maddelerin kullanılması 3

4 Tehlikeli atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları kim karģılar? ) TaĢıyıcı B) Bertarafçı C) tık üreticisi D) tık üreticisi ve bertarafçı Ģağıdakilerden hangisi tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerinden değildir? ) kıcı B) Parlayıcı C) Kanserojen D) TahriĢ edici Bir tehlikeli atık yakma tesisinde atığın normal Ģartlarda veya standartlara uygun olarak çalıģmaması durumunda en fazla kirlenecek alıcı ortam hangisidir? ) Su B) Hava C) Toprak D) Tesis içi ortam ra depolama tesislerinde tehlikeli atıkların tesis içerisinde taģınırken bırakıldıkları kabın üzerinde aģağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz? ) tığın çeģidi B) tığın rengi C) tığın miktarı D) tığın kaynağı I- Sıvılar ve sıvı atıklar II- rıtma çamurları III- Tıbbi atıklar IV- Gübreler Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hafriyat toprağı veya inģaat yıkıntı atıkları depolama tesislerine kabul edilmesi yasak olan atıklardandır? ) Yalnız I B) III - IV C) I - III - IV D) I - II - III - IV Ģağıdakilerden hangisi deniz ve göl yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve iģletilmesini gerçekleģtirecek faaliyet sahiplerince iģletme aģamasında uyulması gereken esaslardan değildir? tık su debisi kaç m 3 /günün üzerinde olan iģletmelerin atık su arıtma tesisi çıkıģ noktasında numune alma bacası, otomatik numu- ne alma ve debi ölçme cihazı bulundurması zorunluluğu vardır? ) 500 m 3 /gün B) 750 m 3 /gün C) 1000 m 3 /gün D) m 3 /gün Kanalizasyon sistemlerine her türlü atık su deģarj izni için aģağıdaki kurum/kuruluģlardan hangisine baģvuruda bulunulur? ) Ġl Tarım Müdürlükleri B) Ġl Sağlık Müdürlükleri C) Ġlgili tıksu ltyapı Yönetimleri D) Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Sulama kanallarına arıtılmıģ atık su deģarjında, alıcı ortama doğrudan boģaltımda uygulanan hükümler aynen geçerlidir. Sulama kanallarına arıtılmıģ atık su deģarjında aģağıdaki kurumlardan hangisinin uygun görüģünün alınması gereklidir? ) Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü B) Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü C) Ġl Sağlık Müdürlükleri D) Ġl Tarım Müdürlükleri I- Su alanının morfolojik özellikleri II- Su alanının coğrafik özellikleri III- Su alanının hidro-dinamik özellikleri IV- Su alanının ekolojik özellikleri V- Su alanının atıksu kirlilik yükleri Kentsel tık Su Yönetmeliği Hassas lanlar Tebliği ne göre yukarıdakilerden hangileri kıyı ve haliç sularında hassas alanların belirlenme- si kriterlerindendir? ) I - III B) II - V C) I - III - IV D) I - II - III - IV - V Son Çöktürme Havuzlarının tasarım kriterleri hangi debi (Q) koģullarında kontrol edilmesi gerekmektedir? ) Deniz ve göl rezervuarlarına su akıģı engellenmez. B) Kıyının jeomorfolojik yapısının doğal durumu korunmaz. C) Ekosistem bütünlüğünün korunması ve doğal hayata zarar verilmemesi esastır. D) Faaliyet esnasında oluģabilecek atıklar çevre- ye ve insan sağlığına zarar vermeyecek Ģekil- de ilgili mevzuat doğrultusunda bertaraf edilir. ) Ortalama Debi (Q ort ) B) Maksimum Debi (Q max. ) C) Proje Debisi (Q pr. ) D) Minumum Debi (Q min. ) 4

5 34. Ģağıdakilerden hangisi dengeleme havuzunun kullanım amaçlarından biridir? 40. Ģağıda verilen arıtma çamurlarının hangisi toprakta kullanılamaz? 35. ) Çamur Stabilizasyonu B) Gerekli olan F/M oranını sağlamak C) tık su karakteristiklerindeki (debi, kirlilik vb.) değiģiklikleri minimize etmek D) ktif çamur için gerekli olan havalandırmayı sağlamak tık suların araziye verilmeye veya sulamaya uygun olup olmadığını belirlemek için aģağıdakilerden hangisi incelenmesi gereken parametrelerden birisi değildir? ) Hidrojen molekülü B) Elektriksel iletkenlik C) Patojen organizmalar D) Sodyum iyonu konsantrasyonu ) Ham çamur B) Uzun süreli depolanmıģ çamur C) Isıl iģlem görmüģ arıtma çamuru D) KompostlaĢtırılmıĢ arıtma çamuru Derin deniz deģarjı sisteminde atık su borusu- nun ucuna eklenen ve atık suların alıcı ortama çıkıģı sırasındaki akım özelliğini kontrollü biçimde sağlayan donanıma ne denir? ) DeĢarj borusu B) Seyreltici C) Difüzör D) Numune bacası Ģağıdakilerden hangisinin derin deniz deģarjı proje onay dosyasında bulunması zorunlu değildir? 36. tık suların geri kazanım sağlanılarak tarımsal sulamada kullanılması için aģağıdaki arıtma sistemi bütününden hangisini kullanmak daha uygundur? ) Nüfus projeksiyonu B) Denizdeki akıntı durumu C) DeĢarj borusunun et kalınlığı D) Metrekareye düģen yağıģ miktarı 37. ) Biodisk + Klorlama B) Izgara + ktif Çamur C) Damlatmalı Filtre + ktif Çamur D) ktif Çamur + Filtrasyon + Klorlama Ģağıdakilerden hangisi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde alıcı ortamın tarifidir? ) tık suların deģarj edildiği derin deniz ortamını B) tık suların deģarj edildiği haliç ve/veya körfez- leri C) tık suların deģarj edildiği derin deniz tuzlu ve herhangi bir ortamla bağlantısı bulunmayan akiferleri D) tık suların deģarj edildiği veya dolaylı olarak karıģtığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yer altı suları gibi yakın veya uzak çevreyi Ģağıdaki kriterlerin hangisine derin deniz deģarjı kriterleri uygulanmaz? ) Haliçler B) Göller C) Denizler D) Ġç denizler Çevre Kanunu nda gemilere uygulanan cezalarda ceza miktarı hangi ölçüte göre belirlenir? ) Gros tonu B) Motor gücü C) TaĢıdığı yük D) Kirletici miktarı Ģağıdakilerden hangisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında grubu emisyon iznine tabi değildir? 38. Ģağıda verilen bitkilerin hangisi stabilize arıtma çamuru uygulanan topraklarda yetiģti- rilemez? ) Fidan B) rpa C) Çilek D) Buğday ) Metal Haddeleme Tesisleri B) sbest üretme ve iģleme tesisleri C) Petrokok dıģı yakıt kullanan kireç ocağı tesisleri D) Çimento klinkeri ve entegre çimento üretim tesisleri 39. Ģağıda verilen bitkilerin hangisi stabilize arıtma çamuru uygulanan topraklarda yetiģti- rilebilir? ) Marul B) ġeker pancarı C) Domates D) Havuç 46. Hava kalitesi ölçümlerinde tesis etki alanı neyi ifade eder? ) Tesisin çevresini B) ĠĢletme sahasının içini C) Tesise 100 m 2 lik etki alanını D) Baca yüksekliğinin 50 katı yarıçapını 5

6 Ģağıdaki tesislerden hangisi Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsa- mı dıģındadır? ) Kireç Fabrikaları B) Nükleer Santraller C) Çikolata Fabrikaları D) Çimento Fabrikaları Emisyon ölçüm raporu kimler tarafından hazırlanır? ) Tesis tarafından B) Tüm üniversiteler C) Özel veya kamu laboratuvarlar D) kredite edilmiģ veya Çevre ve Orman Bakanlığından yetki alan laboratuvarlar Büyük endüstriyel kazalar için acil durum planı, aģağıdaki durumların hangisinde geçerli değildir? ) skeri tesislerdeki kaza durumlarında B) Pestisitlerin formülasyonu ve ilaç üretiminde C) Nitratlama ve azot içeren maddelerin üretiminde D) Tesis içinde amonyak taģınması esnasında meydana gelen kaza durumunda Ģağıdakilerden hangisi büyük endüstriyel kazalar için Çevre ve Orman Bakanlığının yetki ve sorumluluklarından birisi değildir? ) Dahili acil durum planlarının iģletmecilerce, harici acil durum planlarının yerel yönetimlerce hazırlanmasını sağlamak B) Domino etkisine sahip risk grubu kuruluģların belirlenmesi için bir sistem oluģturulmasını sağlamak C) ĠĢletmeciler ile birlikte büyük kaza önleme politikası belgesi (BKÖP) hazırlamak D) Bildirim sistemi kurmak ve resmi kayıt sistemi oluģturmak iptal Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında çevre yönetim hizmeti verecek yetkilendirilmiģ çevre danıģmanlık firmalarının yükümlülükleri kapsamında hizmet verdiği tesis ve faaliyetler- de, ilgili çevre görevlisinin ayda en az kaç gün çalıģmasını sağlamakla yükümlüdür? ) Ġki tam gün B) Üç tam gün C) Dört tam gün D) BeĢ tam gün Bakanlık çevre denetim görevlilerince, ölçüm ve analiz gerektiren hususlara uyulup uyulma- dığı neye göre değerlendirilir? ) Özel laboratuvarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre B) Kamu kurum ve kuruluģ laboratuvarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre C) Özel veya kamu kurum ve kuruluģ laboratuvarlarına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre D) Çevre ve Orman Bakanlığınca yetki verilmiģ özel veya kamu kurum ve kuruluģ laboratuvar- larına yaptırılacak ölçüm ve analiz sonuçlarına göre Ģağıdakilerden hangisi Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin kapsamı dıģındadır? ) Çevresel titreģim B) Ġnsanların maruz kaldığı çevresel gürültü C) ĠĢ yerlerinde çalıģan iģçilerin maruz kaldığı gürültü D) UlaĢım kaynaklarının neden olduğu çevresel gürültü Ģağıda verilen kaynakların hangisinde Çevre- sel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde titreģime iliģkin sınır değerler getirilmemiģtir? ) Hava yolu ulaģım araçları B) Kara yolu ulaģım araçları C) Demir yolu ulaģım araçları D) Sanayi tesisleri 56. iptal 6

7 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile aģağıda sıralanan ku- rum ve kuruluģlardan hangisi için görev-yetki ve sorumluluk belirlenmemiģtir? ) Belediyeler B) Ġl özel idareleri C) UlaĢtırma Bakanlığı D) Kültür ve Turizm Bakanlığı Herhangi bir faaliyet için ÇED gereklidir kararı çıkarsa aģağıdakilerden hangisi uygulanır? ) Raporu değerlendirmek için yeniden toplanılır. B) Söz konusu faaliyete hemen baģlanılır. C) Söz konusu faaliyet iptal olmuģ olur. D) ÇED raporu prosedürü uygulanır. 59. Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı verilen proje için... yıl içinde yatırıma baģlanmaması durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı geçersiz sayılır Cümlede boģ bırakılan yere, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ne göre aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) 3 B) 7 C) 9 D) sayılı Çevre Kanunu nun amacı nedir? ) Ġnsan yaģam ortamlarının korunması için yapılabilecekleri anlatmak B) Ġnsanların çevreyi kirletmemesi için yapılması gereken arıtmaları ortaya koymak C) Ġnsanların iliģkili olduğu biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemin korunmasına yardım etmek D) Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak Bir atık suyun BOĠ5 değeri 150 mg/l ve KOĠ değeri 800 mg/l olduğuna göre bu atık suyun arıtılması için en uygun arıtma seçimi aģağıda- kilerden hangisidir? ) Kimyasal arıtma B) Biyolojik arıtma C) Fiziksel arıtma D) Kimyasal arıtma + Biyolojik arıtma Biyolojik süreçte nitrosamonas ve nitrobakterlerin etkin olduğu proses hangisidir? ) BOĠ oksidasyonu B) monifikasyon C) Nitrifikasyon D) Denitrifikasyon KıĢ Ģartlarının ağır olduğu bölgelerde içme suyunun havalandırılmasında hangi havalandırıcı tipinin kullanılması daha uygundur? ) Püskürtücüler B) Kaskat havalandırıcılar C) Basınçlı havalandırıcılar D) Mekanik havalandırıcılar Hızlı karıģtırma ve yumaklaģtırma ünitesindeki temel amaç nedir? ) Koloidleri çöktürmek B) Koloidleri destabilize etmek C) Koloidleri yüzdürmek D) Koloidlerin oksidasyonu Ģağıdakilerden hangisi sert yer altı suları için ekonomik ve etkili bir arıtma konfigürasyonudur? ) Havalandırma + Hızlı karıģtırma + YumaklaĢtır- ma + Çöktürme + Dezenfeksiyon B) Havalandırma + Bekletme + Filtrasyon + Dezenfeksiyon C) Havalandırma + Nanofiltrasyon + Dezenfeksi- yon D) Havalandırma + Kireç/Soda karıģtırma + Çöktürme + Dezenfeksiyon Ön çöktürme ünitesinde gerçekleģen çökelme mekanizması hangisidir? ) Sadece daneli çökelme B) Sadece yumaklı çökelme C) Daneli ve perikinetik yumaklaģma içeren çökel- me D) Daneli ve ortokinetik yumaklaģma içeren çökelme Ģağıdaki hangi ünitelerde alkalinitenin kontrol edilmesi gereklidir? ) Nitrat indirgenmesi B) Karbon oksidasyonu C) Nitrat yükseltgenmesi D) monyum oksidasyonu Ģağıdakilerden hangisi dezenfeksiyon mekanizması değildir? ) Hücre duvarının parçalanması B) Hücre geçirgenliğinin bozulması C) Hücre stoplazmasının ph dengesinin bozulması D) Hücre protoplazmasının kolloid yapısının bozulması 7

8 69. Simültane nitrifikasyon ve denitrifikasyon prosesinin en önemli avantajı aģağıdakilerden hangisidir? 75. Ġptal 70. ) Tek reaktörde toplam azot giderimi B) DüĢük çamur yaģlarında dahi yüksek toplam azot giderimi C) Zayıf asidik Ģartlarda dahi yüksek organik mad- de ve toplam azot giderimi D) Bazik Ģartlarda (ph = 8-10) ve düģük çözün- müģ oksijen konsantrasyonunda maksimum toplam azot giderimi Ģağıdakilerden hangisi trihalometan kontrol stratejisi değildir? 76. Ģağıdakilerden hangisi membran prosesi ile ilgilidir? ) Taneli çökelme ile askıda katı madde giderimi sağlayan prosestir. B) SaflaĢtırma ve ayırma iģlemleri için kullanılan en yaygın prosestir. C) Çamur stabilizasyonunun gerçekleģtirildiği prosestir. D) rıtma mekanizması biyolojik oksidasyondur. 71. ) Koagülasyon B) Klorlama C) dsorpsiyon D) Membran Filtrasyon Ģağıdaki proseslerden hangisi virüslerin giderilmesinde en etkili yöntemdir? 77. Ģağıdakilerden hangisi tipik bir ileri oksidasyon prosesi değildir? ) O 3 /UV B) Fenton reaksiyonu C) H 2 O 2 /O 3 D) Klorlama ) Dezenfeksiyon B) Koagülasyon C) Filtrasyon D) Havalandırma Genel olarak yer altı sularının yüzeysel sula- ra göre avantajları aģağıdakilerden hangisi değildir? ) Bütün yer altı suları berrak ve temizdir. B) Yer altı sularının organik madde ve mikroorganizma içeriği azdır. C) Yer altı sularının kimyasal bileģimi ve sıcaklığı zamanla değiģmez. D) Yer altı su kaynaklarında sertlik problemi görül- me ihtimali düģüktür. Ģağıdakilerden hangisi yük birimidir? Membran proseslerinde membranların tıkanması durumunda aģağıdakilerden hangisi meydana gelir? ) Membrandan geçiģ basıncı artar, akı artar. B) Membrandan geçiģ basıncı artar, akı azalır. C) Membrandan geçiģ basıncı düģer, akı artar. D) Membrandan geçiģ basıncı sabit kalır, akı artar. Dezenfeksiyonda uygulanan UV proseslerinde UV dozu hangi formülle hesaplanır? ) UV temas süresi x klor dozu B) UV ıģın Ģiddeti x UV lamba gücü C) UV ıģın Ģiddeti x UV temas süresi D) UV lamba ömrü x UV temas süresi 74. ) kg B) kg BOĠ/gün C) m 3 /ton ürün D) ml/lt Ģağıdakilerden hangisi endüstriyel arıtmada dengelemenin amaçlarından biri değildir? ) Organik madde konsantrasyonunu artırarak biyolojik arıtmanın daha verimli olmasını sağlamak B) Nötralizasyon için uygun ph kontrolünü sağlamak veya kimyasal gereksinimini en aza indirmek C) Fizikokimyasal arıtma sistemine aģırı atık su girdisini en aza indirmek, kontrollü kimyasal beslemeye uygun ortam hazırlamak D) ġehir arıtma sistemine yükü eģit dağıtacak Ģekilde atık deģarjını kontrollü sağlamak Ģağıdaki parametrelerden hangisinin sahada yapılmasına gerek yoktur? ) ÇözünmüĢ gazların analizleri B) ÇözünmüĢ sülfür C) Kalıntı klor D) Yağ ve gres Bir rastgele değiģkenin eklenik ihtimal dağılımında F(x 200)=0.90 ve F(x 100)=0.50 olduğu bilinmektedir. Buna göre P(100<x 200) ihtimali % kaçtır? ) 90 B) 50 C) 40 D) 10 8

9 Bir istatistik hipotez Pc=% 95 güven düzeyin- de test edilecektir. Bu hipotezin reddedilme ihtimali % kaçtır? ) 95 B) 5 C) 1 D) 0 DeğiĢim katsayısı 0.10 ve varyansı 100 olan bir rastgele değiģkenin ortalaması nedir? ) 1000 B) 100 C) 10 D) Ģağıdakilerden hangisi bir tehlikeli atık bertaraf yöntemi değildir? ) Yakma B) Depolama C) Yüzey doldurma D) naerobik çürütme Ģağıdakilerden hangisi bir entegre tehlikeli atık yönetim sisteminin parçası olamaz? 84. Ģağıdakilerden hangisi kimyasalların çevre- sel taģınımlarını ve dönüģümlerini etkileyen mekanizmalardan değildir? ) Biyodegradasyon B) BuharlaĢma C) Oksidasyon D) Ekstraksiyon 91. ) yırma tesisleri B) Yakma tesisleri C) Transfer istasyonları D) Fiziksel kimyasal arıtma da uygulanan ara depolama tesisleri Ģağıdakilerden hangisi, yakma tesislerine gidecek tehlikeli atıklardandır? 85. Kanserojen olmayan kirletici maddelerin risk hesaplanmasında risk yerine ne kullanılır? ) Zehirlilik puanı B) Tehlike indeksi C) Eğim faktörü D) Kronik referans düzeyi 92. ) Yoğunluğu yüksek atıklar B) Kızdırma kaybı yüksek olan atıklar C) Organik madde içeriği çok düģük atıklar D) Ġnorganik madde içeriği çok yüksek atıklar Bir atığın düzenli depolama sahasında depolanması aģağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Ģağıdakilerden hangisi risk değerlendirme yöntemlerinden değildir? ) Tehlikenin tanımlanması B) Zehirliliğin değerlendirmesi C) Hayatta kalmanın değerlendirilmesi D) Tehlikeye maruz kalmanın değerlendirilmesi Ģağıdaki mekanizmalardan hangisi kirleticile- rin çevreye yayılıģında kronik (sürekli) özellik göstermez? ) Dökülme B) Tozlanma C) BuharlaĢma D) Sızma 93. ) Ġçerdiği organik madde miktarına B) Ġçerdiği çökebilir katı madde düzeyine C) Sızıntı suyuna geçebilecek ağır metal miktarına D) Sızıntı suyuna geçebilecek organik madde miktarına erobik kompostlaģtırma sürecinde sıcaklık kontrolü aģağıda verilenlerden hangisi ile kontrol edilir? ) Su ilavesiyle B) Karbon ilavesiyle C) Havalandırma iģlemiyle D) Partikül boyutunu ayarlamayla 88. Tehlikeli atıklar aģağıdaki niteliklerden hangisini taģımazlar? ) Parlayıcı B) TahriĢ edici C) Oksitleyici D) Yüksek organik madde içermesi 94. I- Yüksek su içeriği II- Yüksek ph III- DüĢük partikül boyutu IV- DüĢük C/N oranı Yukarıda verilenlerden hangileri aerobik kompostlaģtırma sürecinde anaerobik Ģartların oluģmasının sebepleridir? ) I - II B) II - IV C) III - IV D) I - III 9

10 erobik kompostlaģtırma sürecinde gerçekle- Ģen biyooksidasyon sürecinde elektron alıcı aģağıdakilerden hangisidir? ) Nitrat B) Oksijen C) Sülfat D) Organik madde Sızıntı suyu oluģumunu kontrol altına almak için aģağıdakilerden hangisi uygulanmaz? ) BuharlaĢtırma B) Su giriģi kontrolü C) Katı atık giriģi kontrolü D) Depolama sahasının kontrolü Ģağıdakilerden hangisi düzenli depolama alanlarının taban geçirimsizlik sisteminde kullanılan geomembranların özelliklerinden biri değildir? 101. Endüstriyel sisteme giren hammaddeden kaynaklanan sıvı atığın tamponlama kapasite- sinin düģük olduğu bilinmektedir. Bu sistemde ürünün iģlenmesi için enzimler, sülfürik asit ve su ilave edilmektedir. Bu endüstriyel sistem çıkıģındaki atık suyun karakterizasyonu ile ilgili aģağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? ) ph azalır. B) ph artar. C) ph değiģmez. D) ph önce artar ve sonra azalır Toprakta ağırlıkça oranı 0,25 (binde 0,25) olarak bulunmuģ bir X kirleticinin konsantrasyonu ppm biriminde kaçtır? ) 200 B) 250 C) 500 D) ) Delinmeye karģı dirençlidir. B) Sızdırmaya karģı dayanıklıdır. C) Çekme mukavemeti yüksektir. D) Kalınlıkları genelde mm arasındadır. Ģağıda verilenlerden hangisi pasif yığın kompostlaģtırmanın özelliklerinden biri değildir? ) Basit sistemlerdir. B) KarıĢtırma yapılır. C) Yığın yüksekliği 1-1,2 m geçmez. D) Doğal hava hareketinden yararlanılır. Çamur Ģartlandırma iģlemi ne amaçla kullanılır? ) Çamurun su verme özelliğini geliģtirmek ve mekanik su alma iģleminin verimini arttırmak için gereklidir. B) Toprak özelliklerinin iyileģtirilmesi için önemlidir. C) Çamurun depolanabilmesi için gereklidir. D) Çamuru biyolojik olarak stabilize etmek Yoğunluğu 0,9 g/cm 3 olan bir su içinde X mad- desi 9 mg/l olarak ölçülmüģtür. X maddesinin ppm biriminde konsantrasyonu kaçtır? ) 8,1 B) 9 C) 10 D) Solunan ortam havasındaki bir X maddesinin konsantrasyonu 10 µg/m 3 havadır. Dakikada 10 Litre hava soluyan 60 kg ağırlığında bir yetiģkinin, saatlik aldığı doz (µg/kg/saat birimin- de) ne kadardır? ) 0,25 B) 0,20 C) 0,15 D) 0, Ģağıdakilerden hangisi toprak kirlenmesinde en sık karģılaģılan kimyasallardan değildir? ) Petrol orijinli hidrokarbonlar B) KurĢun ve diğer ağır metaller C) monyak ve uçucu diğer kimyasallar D) Moleküler ağırlığı yüksek organikler 100. Çamurun biyolojik stabilizasyonu ne amaçla kullanılır? ) Su içeriğinin azaltılması B) ğır metal içeriğinin azaltılması C) Organik madde içeriğinin azaltılması D) Çamurun fosforun içeriğini azaltmak 106. Ģağıdakilerin hangisi kirlenmiģ sahalarda toprak ve yeraltı suyu temizlenmesinde kulla- nılabilecek yöntemler arasında sayılmaz? ) Depolama yöntemleri B) Ġzolasyon yöntemleri C) rıtıma dayalı yöntemler D) Ekstraksiyon yöntemleri 10

11 107. Ģağıdaki açıklamalardan hangisi kirlenmiģ toprakların temizlenmesi hedefleri arasında yer almaz? ) Kirleticilerin arıtılması B) Kirleticilerin elde edilmesi C) Kirleticilerin izole edilmesi D) Kirleticilerin ortadan kaldırılması 108. Ģağıdakilerden hangisi, asit yağmurlarının toprak üzerindeki etkileri arasında sayılmaz? 114. tmosferde oluģan kirleticiler nasıl adlandırılır? ) ntropojenik kirleticiler B) Birincil kirleticiler C) Doğal kirleticiler D) Ġkincil kirleticiler 115. Sistemik bir toksik madde olup öğrenme ve geliģme geriliği, kansızlık, böbrek yetmezliği, üreme fonksiyonlarının azalması gibi zararlı etkiler hangi kirleticiye aittir? 109. ) Yer altı sularının kirlenmesine yol açar. B) Toprak canlıları üzerine toksik etki yapar. C) Toprakta sülfür azot gibi maddelerin eksikliğini giderir. D) Toprakta ağır metallerin serbest hâle geçmesine yol açar. Bir çevrede incelenen gürültü kaynağının dı- Ģında diğer kaynakların aynı anda oluģturduk- ları gürültü aģağıdakilerden hangisidir? ) Çevresel gürültü B) Ortam gürültüsü C) EĢdeğer gürültü D) rka plan gürültüsü 110. Sağlıklı bir insan kulağının duyabildiği ĠĢitilebilir Frekans ralığı aģağıdakilerden hangisidir? ) Hz B) Hz C) Hz D) Hz 111. ĠĢitilebilir Frekans ralığı sınır değerlerinin üzerinde kalan seslere ne ad verilir? ) Megafonik B) Ġnfrasonik C) Supersonik D) Ultrasonik 112. Ģağıdakilerden hangisi bir hava kirletici maddedir? 116. iptal 117. ) Karbonmonoksit B) zotdioksit C) KurĢun D) Ozon Hava kirleticilerin kontrolü bakımından öncelikli kirletici kaynaklar hangileridir? ) YerleĢim ve endüstriyel kaynak grubu B) Ziraat ve diğer kırsal kaynaklar grubu C) Konut ısıtma faaliyetleri D) tık bertaraf tesisleri 118. Gaz hâlindeki kirleticilerin kontrolünde katı bir maddenin yüzeyinde atık gaz akımı içindeki kirleticinin tutulması ne adla adlandırılır? ) bsorpsiyon B) Oksidasyon C) Desorpsiyon D) dsorpsiyon 119. Organik kirletici konsantrasyonu düģük (20-30 ppm) ve debisi büyük atık gaz akımları- nın arıtılmasında hangi arıtma yöntemi tercih edilir? ) MeĢale (flare) B) Termal yakma C) YoğuĢturma D) bsorpsiyon 113. ) 0,05 ppm ozon B) 0,001 ppm NO 2 C) 0,0002 ppm SO 2 D) % 0,035 CO NOx kontrolünde hangi azot oksit veya azot oksitler öncelik taģırlar? Hava kirlenmesi atmosferin hangi katmanında en çok etkilidir? ) N O ve N O B) NO ) Stratosfer tabakası B) Termosfer tabakası C) Troposfer tabakası D) Ġyonosfer tabakası C) NO ve NO 2 D) NO 2 TEST BĠTTĠ. CEVPLRINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 11

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26952 ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atık yağların üretiminden bertarafına kadar, a) Çevreye zarar verecek

Detaylı

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4

Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2. Madde 2 : Yasal Dayanak...2. Madde 3 : Tanımlar 2. Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 İÇİNDEKİLER Madde 1 : Amaç ve Kapsam 2 Madde 2 : Yasal Dayanak....2 Madde 3 : Tanımlar 2 Madde 4 : Yükümlülükler ve Ġlkeler..4 Madde 5 : Atıksu Altyapı Tesislerinden Yararlanma KoĢulları..4 Madde 6 : Atıksu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100 dayın

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

YÖNETMELİK ADI Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin Azaltilmasina İlişkin Yönetmelik KELİME TANIMI

YÖNETMELİK ADI Ozon Tabakasini İncelten Maddelerin Azaltilmasina İlişkin Yönetmelik KELİME TANIMI 1-1 Trikloretan A1 ve A2 AB Abone Abone Absorbsiyon katsayısı Acı su KELİME TANIMI Ek-7'de yer alan Grup-V'te listelenen kontrole tabi maddeleri ve tüm izomerlerini Bu hükümleri yerine getirilirken A1;

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00

2 TEMMUZ2011 Saat: 10.00 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP: B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMNLIĞI

Detaylı

III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008

III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008 III/2872E.295 R.Gazete No. 26927 R.G. Tarihi: 5.7.2008 Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIK YÖNETĠMĠ GENEL ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Sabahat Pınar ERSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ENDÜSTRĠYEL ATIKSULARIN ARITILMASINDA ARITMA VERĠMĠ- MALĠYET ANALĠZĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ

İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ İŞYERLERİNDE YASAL ŞARTLARA UYGUN ÇEVRE YÖNETİMİ AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR, 1. BASKI AYBA ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIK ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri)

MADDE 6 (İl çevre ve şehircilik müdürlüklerinin görev ve yetkileri) ÇEVRE MEVZUATI DOĞRUDAN İLGİLİ MEVZUAT KAPSAM TEMİZ ÜRETİM İLE BAĞLANTISI NOTLAR VE AÇIKLAMALAR TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Yürürlük Tarihi:14.11.2011 Sorumlu Kuruluş:

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı