Ġklim DeğiĢikliği ve Kyoto Protokolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ġklim DeğiĢikliği ve Kyoto Protokolü"

Transkript

1 ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ VE AB SÜRECĠNDE SANAYĠ Prof. Dr. Veysel EROĞLU 21 Temmuz 2010 TOBB, Ankara 1 Ġklim DeğiĢikliği ve Kyoto Protokolü AB Çevre Faslı Önemli AB Direktifleri Çevre Ġzinleri 2 1

2 BMĠDÇS ve TÜRKĠYE SözleĢme kapsamında ülkeler 3 gruba ayrılmıģtır: Listeler Ülkeler Sorumluluklar Ek-1 OECD + AB + PEGSÜ (41 ülke) Emisyon Azaltımı Ek-2 Ek-1 DıĢı Ek-B OECD + AB-15 (24 ülke) Türkiye (hariç) Diğer Ülkeler (Çin, Hindistan, Pakistan, Meksika, Brezilya..) Ek-1 Ülkeleri (39 ülke) Türkiye ve Belarus (hariç) Teknoloji Transferi ve Mali Destek Sağlamak Yükümlülükleri yok arası dönem için 1990 seviyesine göre sera gazı emisyonlarında %5 azaltım Ülkemiz, 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle SözleĢme ye taraf olmuģtur. (*) PEGSÜ: Pazar Ekonomisine GeçiĢ Sürecindeki Ülkeler (Doğu Bloku Ülkeleri) 3 KYOTO PROTOKOLÜ ve TÜRKĠYE Türkiye Protokol ün Ek-B listesinde değildir. Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihi itibari ile Kyoto Protokolü ne resmen taraf olmuģtur. 4 2

3 TÜRKĠYE NĠN TEMEL GÖSTERGELERĠ Ülkemiz, iklim değiģiklinin olumsuz etkilerine karģı en hassas bölgeler arasında bulunan Akdeniz Havzasında yer almaktadır. 5 SERA GAZI EMĠSYONLARINDA TARĠHĠ MESULĠYET Yılları Arasında Emisyonların Ülkelere Göre Dağılımı (%) Ülke Emisyon (%) ABD % 29,3 AB-25 % 26,5 Rusya % 8,1 Çin % 7,6 Hindistan % 2,2 Kanada % 2,1 Türkiye % 0,4 Kaynak: World Resources Institute,

4 TÜRKĠYE NĠN TEMEL GÖSTERGELERĠ KiĢi baģı sera gazı emisyon değerleri (ton CO 2 - eģd.) Amerika Kanada Rusya OECD AB-27 Çin Hindistan Türkiye : 19,1 (2007 yılı) : 17,4 (2007 yılı) : 11,2 (2007 yılı) : 15,0 (2007 yılı) : 10,2 (2007 yılı) : 4,6 (2005 Yılı) : 1,2 (2005 Yılı) : 5,3 (2007 Yılı) Yılı Emisyonlarının Ülkelere Göre Dağılımı (%) Ülke Emisyon (%) ABD % 17 Çin % 17 AB-27 % 12 Hindistan % 5,5 Rusya % 5 Brezilya % 4 Kanada % 2 Türkiye % 0,7 Kaynak: IEA statistics, 2008, 8 4

5 1000 ton CO 2 eşdeğeri Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100) ENERJĠ YOĞUNLUĞU DEĞĠġĠMĠ Enerji Yoğunluğu: GDP-Gayri Safi Milli Hasıla (1000 $) baģına Enerji Tüketimi (tep=ton eģdeğer petrol) Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100) 100 Türkiye 90 AB ABD Yıllar AB (27 ülke) Türkiye ABD 9 TOPLAM SERA GAZI EMĠSYONLARI 1990, 1995, 2000, 2005 Yıllarında Ülkelerin Toplam Emisyonları: Kaynak: BMĠDSÇ Sekretaryası Envanter Tabloları, 2007; Ek-1 DıĢı Ülkelerin Ulusal Bildirimleri 10 5

6 TÜRKĠYE NĠN SERA GAZI EMĠSYONLARI 2007 yılı, Sektörlere Göre Toplam Sera Gazı Emisyonları (Milyon ton CO 2 eģdeğeri) Atık 31,8 (% 8,5) Tarım 26,3 (% 7,1) Proses kaynaklı Sanayi Emisyonları 26,2 (% 7,0) Sanayi Kaynaklı Enerji Emisyonları 120 (% 32) TOPLAM ENERJĠ 288,3 (% 78) Diğer Enerji Emisyonları 168,3 (% 46) 11 SANAYİ SEKTÖRÜ SERAGAZI EMİSYON DAĞILIMI DİĞER (Kireç, Kimya, vs.) 0,92 Milyon ton/yıl F-GAZLAR 3,2% 4,4 Milyon ton/yıl 15,8% 81% ÇİMENTO 22,68 Milyon ton/yıl 12 6

7 ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE MÜCADELE Türkiye, Protokol ün Ek-B listesinde yer almadığı için bir azaltım hedefi almamıģtır, ancak aģağıdaki sektörlerde emisyon azaltıcı muhtelif politikalar uygulanmaktadır: Enerji, UlaĢtırma, Atık, Tarım, Ormancılık, Arazi Kullanımı. 13 ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLE MÜCADELE Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili bütün kurum / kuruluģlarla iģbirliği içerisinde ülkemiz önceliklerini tanımlayan Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Strateji Belgesi 3 Mayıs 2010 tarihinde YPK tarafından onaylanmıģtır. 14 7

8 ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ STRATEJĠSĠ (Sanayi) Sanayicilerin kendi sera gazı emisyon envanterlerinin hazırlamasını teģvik edici mekanizmalar geliģtirilecektir. Temiz üretim teknolojileri ve geri kazanım özendirilecek sanayici bu konuda bilinçlendirilecektir. 15 ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ STRATEJĠSĠ (Sanayi) Gönüllü Karbon Piyasaları nın sanayi sektöründe yaygınlaģması sağlanacaktır. 16 8

9 ULUSLARARASI SÜREÇ Kyoto Protokolü nün 1. yükümlülük dönemi 2012 yılında bitmektedir. Türkiye nin ilk yükümlülük döneminde ( ) sayısallaģtırılmıģ sera gazı emisyon azaltım veya sınırlama yükümlülüğü yoktur sonrası uluslararası iklim rejimine yönelik müzakereler devam etmektedir. 17 KOPENHAG TARAFLAR KONFERANSI Ülkemiz, Sn. CumhurbaĢkanımızın nezaretinde bir heyet ile temsil edilmiģtir yılı sonunda Meksika da gerçekleģtirilmesi planlanan 16.Taraflar Konferansına katılım sağlanacaktır. 18 9

10 TÜRKĠYE NĠN POZĠSYONU Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde; 26/CP.7 kararı ile ülkemizin diğer EK-1 ülkelerinden farklı olarak geliģmekte olan bir ülke olduğunu, Türkiye nin, yeni taahhüt döneminde, özel Ģartları çerçevesinde, ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu sera gazı emisyon sınırlandırma sorumluluğu almayı hedeflediğini, 19 TÜRKĠYE NĠN POZĠSYONU Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde(devam); BaĢta teknoloji transferi ve adaptasyon olmak üzere mali yardımlardan ve yeni fonlardan faydalanmak istediğini, Kyoto Protokolü sonrası iklim rejiminin finansmanı için finansman yükümlülüğü olmadığını, önemle vurgulamıģtır

11 KOPENHAG MUTABAKATI Hukuki bağlayıcılığı olmayan ve yol haritası niteliği taģıyan KOPENHAG MUTABAKAT metninde özetle; DüĢük emisyonlu kalkınma stratejisinin benimsenmesi, EK-1 ülkelerinin sera gazı azaltım hedeflerini; EK-1 DıĢı ülkelerin ise, sera gazı azaltım eylemlerini (NAMAs) Sekretarya ya iletmesi, 21 KOPENHAG MUTABAKATI GeliĢmekte olan ülkelerin uyum ve azaltım faaliyetlerinin finansmanı için periyodunda 30 milyar dolar, arasında yıllık 100 milyar dolarlık fonun harekete geçirilmesi, Kopenhag YeĢil Çevre Fonu nun oluģturulması, yer almaktadır

12 KOPENHAG MUTABAKATINA GÖRE AZALTIM HEDEFĠ BEYAN EDEN EK-1 ULKELER Ülkeler 2020 Yılı Mukayese Yılı Avustralya % Belarus %5 - % Kanada % AB %20 - % Ġzlanda % Japonya % Rusya %10 - % Norveç % Ġsviçre %20 - % ABD %17 (2020) - %30 (2025) - %83 (2050) ÜLKEMĠZDE YAPILACAKLAR Bu çerçevede; Ülkemizin diğer EK-1 ülkelerinden farklı olduğunu teyit eden MarakeĢ 26/CP.7 kararı çerçevesinde müzakerelerini sürdürmesi, Envanter ve projeksiyon çalıģmalarının yeniden gözden geçirilmesi, 24 12

13 ÜLKEMĠZDE YAPILACAKLAR Her sektörde Azaltım Eylemlerinin tanımlanması (sektörel NAMAs), DüĢük karbonlu ekonomiye geçiģ sürecine yönelik çalıģmaların baģlatılması gerekmektedir. 25 SANAYĠDE SERA GAZI EMĠSYONLARININ AZALTIMI Çevre dostu en iyi tekniklerin ve temiz üretim teknolojilerinin kullanılması, Enerji yoğunluğunun düģürülerek enerji verimliliğinin sağlanması, 26 13

14 GÖNÜLLÜ KARBON PĠYASALARI Gönüllü Karbon Ticareti kapsamında faaliyet gösteren firmalar için bir kayıt sistemi oluģturmak, ve 2010 yılı sonuna kadar mevzuat hazırlamak için çalıģmalar baģlatılmıģtır. 27 TÜRKĠYE DE GELĠġTĠRĠLEN PROJELER Proje Tipi Proje Sayısı GerçekleĢtirilen Azaltım (ton) Rüzgar Hidroelektrik Biyogaz Jeotermal TOPLAM 65 6 Mt CO 2 eģdeğer/yıl 28 14

15 GELECEĞĠN KURGUSU Bilimin mesajı; Doğal kaynakları bilinçli tüketmek, Hayat tarzımızı değiģtirmek, SanayileĢme ve çevre arasında denge kurmak, Temiz Üretim gerçekleģtirmek Enerji ve Sanayide verimlilik sağlamak, 29 AR-GE, Teknoloji transferi, GELECEĞĠN KURGUSU Yeni istihdam alanları (YeĢil Yakalılar: Çevre Müh, Ekolojik Mimarlar, Çevre Avukatları, Çevre Teknisyenleri vb.) Yeni finansman kaynakları, yeni uluslar arası fonlar (Kopenhag YeĢil Ġklim Fonu) Dünyada yeni dengeler ve yıldızı parlayacak ülkeler (Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya ve G. Kore) 30 15

16 BEKLEYEN ZORLUK Oyunun dıģında kalmak!! 31 AB ÇEVRE FASLI 32 16

17 AB ÇEVRE FASLI SÜRECĠ Tarama Toplantıları Nisan-Haziran 2006 Tarama sonu Raporu Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Faslının Açılması AB ÇEVRE MEVZUATI AB Çevre Mevzuatında Yer Alan Sektörler Yatay Mevzuat Hava Kalitesi Atık Yönetimi Su Kalitesi Doğa Koruma Sanayi Kaynaklı Kirlilik ve Risk Yönetimi Kimyasallar Gürültü Kirliliği 34 17

18 ÇEVRE FASLI YATIRIM MALĠYETĠ Sektör Yatırım Ġhtiyacı ( ) Milyar Euro Oran (%) Su 33,969 57,95 Atık 9,560 16,31 Hava 0,037 0,07 Sanayi Kaynaklı Kirlilik 14,785 25,22 Doğa Koruma 0,264 0,45 Toplam 58, Su Sektörü % 58 ÇEVRE FASLI YATIRIM MALĠYETĠ Atık su İçme suyu Diğer Sanayi Kaynaklı Kirlilik % 25 Hava Kirliliği % 1 Katı Atık % 16 TOPLAM :

19 ÇEVRE FASLI YATIRIM MALĠYETĠ ĠLGĠLĠ KURUM FĠNANSMAN ĠHTĠYACI (MĠLYAR EURO) 1- Merkezi Ġdare 7, Mahalli Ġdare 21,814 Belediye öz kaynakları 13,023 Ġller Bankası 6,980 DıĢ Krediler 0,994 Kamu - Özel Sektör ĠĢbirliği 0, Özel Sektör 15, KĠT 1, AB Fonları+Diğer Hibeler 12,708 GENEL TOPLAM 58, KAPANIġ KRĠTERLERĠ Ülkemizin Müzakere Pozisyon Belgesi ne karģılık olarak hazırlanan Avrupa Birliği nin Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi nde, Çevre Faslı nın geçici olarak müzakerelere kapatılabilmesi için çevre alanında 5 adet KapanıĢ Kriteri belirlenmiģtir

20 KAPANIġ KRĠTERLERĠ Bu doğrultuda, Türkiye nin: 1. Sınır aģan hususlara iliģkin mevzuatı, 2. Su kalitesi alanındaki mevzuatı, 3. Sanayi kaynaklı kirlilik ve risk yönetimi alanındaki mevzuatı kabul etmesi, 4. Doğa koruma ve atık yönetimini de içerecek Ģekilde bütün sektörlerde uygulama ve yaptırımda ilerleme sağlanması, 5. Özellikle denetim alanında idari kapasitenin geliģtirilmesi gerekmektedir. 39 SANAYĠ SEKTÖRÜ ĠÇĠN ÖNEMLĠ AB DĠREKTĠFLERĠ 40 20

21 ATIK YÖNETĠMĠ Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62 EC) Sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere verilmiģtir. Ambalaj atığı üreticileri; oluģturdukları ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine vermek zorundadır. UyumlaĢtırma Tarihi Uygulama Tarihi Kademeli olarak 2020 ye kadar 41 ATIK YÖNETĠMĠ Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC) Tehlikeli atıkların bilinçli bir biçimde iģleme tabi tutulması ve yönetimiyle ilgilidir. UyumlaĢtırma Tarihi Uygulama Tarihi Kademeli olarak 2023 e kadar 42 21

22 ATIK YÖNETĠMĠ Atık Yağların Bertarafı Direktifi (75/439/EEC) Atık motor yağlarının toplanması motor yağı üreticilerine verilmiģtir. Atık yağların kaynakta kategorilerine göre ayrı toplanması baz yağ veya enerjiye dönüģtürülmesi gereklidir. UyumlaĢtırma Tarihi Yönetmelik DeğiĢikliği Uygulama Tarihi ATIK YÖNETĠMĠ Elektrikli ve Elektronik Atıklar Direktifi 2002/96/EC Elektronik atıkların üretici tarafından toplama yükümlülüğü bulunuyor. Atıkların toplanması, iģlenmesi, geri kazanımı ve bertarafı üretici sorumluluğu altında gerçekleģtirilecektir. UyumlaĢtırma tarihi Uygulama tarihi Kademeli olarak 2023 e kadar 44 22

23 ATIK YÖNETĠMĠ Elektrikli ve Elektronik EĢyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi 2002/95/EC Sanayicilerin, ürettikleri ürünlerde bazı ağır metal ve diğer zararlı maddeleri kullanmaları istisnalar dıģında yasaktır. UyumlaĢtırma tarihi Uygulama tarihi ATIK YÖNETĠMĠ Ömrünü TamamlamıĢ Araçlar Direktifi 2000/53/EC Yeni üretilecek araçlarda bazı ağır metallerin kullanılması istisnalar dıģında yasaktır. Üreticilerin, ekonomik değeri olmayan araçları bedelsiz geri alma mecburiyeti bulunmaktadır. UyumlaĢtırma Tarihi Uygulama Tarihi Kademeli olarak 2014 e kadar 46 23

24 SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK KONTROLÜ Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80EC) Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji üretimi için inģa edilen, katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesislerini kapsar. Yeni tesisler, yönetmelik yayım tarihi itibarıyla AB sınır değerleri ile usul ve esaslarına tabi olacaktır. Mevcut tesisler için yayım tarihi itibarıyla 9 yıllık bir geçiģ süresi tanınmıģtır. UyumlaĢtırma tarihi Uygulama tarihi Kademeli olarak 2019 a kadar. 47 SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK KONTROLÜ Tehlikeli Maddeler Bulunduran Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne ĠliĢkin (SEVESO II) Direktifi (96/82/EC) Direktif kapsamında kalan sanayicilerin bulundurdukları tehlikeli kimyasal madde miktarına bağlı olarak: Alt seviyeli kuruluģların Büyük Kaza Önleme Politikası oluģturması, Üst seviyeli kuruluģların Güvenlik raporu ve Acil Durum Planı hazırlaması, UyumlaĢtırma Tarihi 2010 Uygulama Tarihi IPA kapsamında yapılacak olan proje sonucuna göre belirlenecektir

25 SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK KONTROLÜ Sanayi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (IPPC) Direktifi (2008/1/EC) Entegre YaklaĢım: Alıcı ortamlara (hava, su, toprak) verilen salınımlarının etkilerinin birlikte değerlendirilmesi, enerji tüketimi, atık üretiminin minimizasyonunun sağlanması. Emisyon Limit değerlerinde Mevcut En Ġyi Teknikler in (Best Available Techniques-BAT) ve referans dokümanların (BREF) gözönünde bulundurulması. UyumlaĢtırma tarihi Entegre Ġzin Sistemi Kurulması Tam Uygulama Mevcut en iyi teknikler konusunda Türkçeye kazandırılan referans belgeler (BREF ler) konusunda ilgili sektörler ile iģbirliği yapılmıģtır; Çimento ve Kireç Cam Üretimi Büyük Yakma Tesisleri Tekstil Ġzleme Sistemleri Ekonomik ve ortamlararası etkiler Demir-Çelik Endüstrisi Depolamadan kaynaklanan emisyonlar Enerji verimliliği SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROLÜ 50 25

26 SANAYĠ KAYNAKLI KĠRLĠLĠK ÖNLEME VE KONTROLÜ Sanayici için Faydaları Esnek YaklaĢım. Sabit ve katı emisyon sınırları yerine, mevzi Ģartları da dikkate alan uygulamalar. Referans dökümanlar ile teknolojiyi takip ve karģılaģtırma yapma imkanı. Temiz Teknoloji Uygulamaları. Avrupa Birliği pazarında yer almak. 51 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, Ġzni ve Kısıtlaması (REACH) Tüzüğü (1907/2006/EC) AB de yılda 1 ton ve üzerinde üretilen veya ithal edilen maddeler Avrupa Kimyasallar Ajansı na kayıt yaptırılacak Kayıt dosyasında; Maddenin Kimliği, Fiziko-kimyasal, Toksikolojik, Ekotoksikolojik özellikleri ve kullanım alanları, Güvenlik Bilgi Formu, KĠMYASALLAR YÖNETĠMĠ Kimyasal Güvenlik Raporu, UyumlaĢtırma Tarihi Uygulama Tarihi

27 AB SÜRECĠ/FIRSATLAR Kamu ve çevre sağlığını korumak maksadıyla deniz, göl ve nehirlerimize daha yüksek kalite standartları getirilecektir. Deniz ve kıyılarda yapılan çalıģmalar turizmin geliģmesini sağlayacaktır. Atıksuları arıtan belediye sayısı artacaktır. 53 AB SÜRECĠ/FIRSATLAR Atıkların düzenli depolanması ile geri dönüģüme ağırlık verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Ġnsan sağlığı ve çevre açısından risk oluģturan düzensiz depolama sahaları (vahģi çöplük alanları) kapatılacak veya rehabilite edilecektir. Çevre alanında yapılacak çalıģmalar, koruyucu hekimlik iģlevini görerek sağlık harcamalarını azaltacaktır

28 AB SÜRECĠ / FIRSATLAR Toplam kalite standartları ve enerji verimliliği uygulamaları ile sanayide üretim verimliliği artacak, ihracat daha da geliģecektir. Proje paketi hazırlama, hizmet (kapasite geliģtirme) ve mal (su, atık su, atık, hava sektörü teçhizatı vb.) alımı ve inģaat ihalelerinin sayısı artacak, bu durum özel sektör için istihdam ve ticaret ortamı sağlayacaktır. 55 AB SÜRECĠ / FIRSATLAR Özel sektörün doğrudan yararlanabileceği ve araģtırma ve geliģtirme faaliyetlerini hızlandıracak yenilikçi çevre fonlarının kullanımı artacaktır. Atıkların bertaraf edilmesine yönelik teknolojiler/yatırımlar artacak, özel sektöre yeni iģ imkanları sağlanacaktır

29 AB SÜRECĠ / FIRSATLAR Biyolojik çeģitlilik korunacak ve eko-turizm yaygınlaģacaktır. Daha çevre dostu ürün ve teknolojiler kullanılacaktır. Çevre izinleri sadeleģecektir: Tek Pencere-Tek Ġzin. ÇEVRE İZNİ 57 BAZI UYGULAMALAR e-çevre ĠZĠNLERĠ Tek Pencere-Tek Ġzin ÇEVRE İZNİ 58 29

30 e-çevre Ġzinleri / Proje Türkiye 2023 yılında 500 Milyar Dolar ihracatı hedefliyor. Bu hedefe bir kapı da biz açtık: e-çevre Ġzinleri 300 adet e-devlet projesi içerisinden BaĢbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi olarak kabul edilmiģtir. 11 proje içerisinde ilk uygulamaya geçendir. Proje e-devlet kapısına da entegre edilmiģtir e-çevre Ġzinleri/ Uygulama Çevre izinleri sadeleģiyor: ÇEVRE İZNİ tarihinden itibaren Çevre Ġzin Ve Lisanslarını Elektronik Ortamda Tek Elden Veriyoruz 60 30

31 e-çevre Ġzinleri / SadeleĢtirme Bu projeden önce 5 çeģit çevre izini ve 17 çeģit lisans verilmekteydi. 13 ayrı yönetmelikte yer alan izin ve lisanslara iliģkin süreçler tek yönetmelik altında toplanmıģtır. Geçici faaliyet belgesi verilmesi aģamasında 199 adet belge 16 ya düģürülmüģtür. e-çevre Ġzinleri / Ne Fayda Sağlar? 1 yılda verilen ortalama 2000 iznin elektronik ortamda verilmesi suretiyle 12,5 TON KAĞIT 30 ton (210 Adet) ton kwh Ne Fayda Sağlar? CO 2 gazının her yıl 35 ton daha fazla absorbe edilmesi 4 Kişiden Oluşan 28 Ailenin 1 Yıllık Su İhtiyacı 4 Kişiden Oluşan 34 Ailenin 1 Yıllık Elektrik İhtiyacı 31

32 e-çevre Ġzinleri Ġzin takibi için gereksiz zaman kaybına ve kilometrelerce yol yapmaya son! BaĢvurular elektronik olarak takip edilebilecek; Bakanlığa sadece Çay-Kahve içmeye Bekliyoruz KATI ATIK DÜZENLĠ DEPOLAMA TESĠSĠ YATIRIMLARI HIZLA ARTIYOR Tesis Sayısı Yıllar Katı atık yönetiminde büyük ilerleme kaydettik yılında sadece 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısını 46 ya çıkardık

33 TOPLAMA AYIRMA VE GERĠ DÖNÜġÜM TESĠSLERĠ 2003 yılında 28 olan tesis sayısı 2010 Mayıs 354 e ulaģmıģtır. Toplama-Ayırma Tesisi Geri Dönüşüm Tesisi Adet Hedef 65 ATIK PĠLLER 325 TON Belediyeler, okullar, marketler, oteller, sağlık kuruluģları ve her seviyede iģtirakçiyle atık pil toplama oranı % 50 arttı

34 TEHLĠKELĠ ATIK GERĠ KAZANIMI Geri Kazanım (ton/yıl) 131 Tesis Tesis Tesis Tesis yılı içerisinde geri kazanım tesisi kapasitesinin ton/yıl olması beklenmektedir. 67 LĠMAN ATIK KABUL TESĠSLERĠ Adet Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; 195 liman atık kabul tesisi belgelendirilmiģtir yılı sonunda atık kabul tesisi olmayan liman kalmayacaktır

35 GEMĠ SÖKÜM TESĠSLERĠ Türkiye, gemi sökümünde Avrupa ve Orta Doğuda lider konumdadır. Lisanslı 20 tesiste ton/yıl kapasitede söküm yapılmaktadır. Gemi söküm sektörü yan kollarıyla birlikte 8 bin kiģiye istihdam sağlayan ve yılda 2.5 milyar Dolar dövizi yurt içinde tutan bir sektördür. 69 MAVĠ BAYRAKLI TESĠSLERĠMĠZ ARTIYOR Mavi Bayraklı Plaj Ve Marina Sayısı Yıllar 70 35

36 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER 71 36

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK)

ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) T.C. BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERĠ DÖNÜġÜM STRATEJĠ BELGESĠ VE EYLEM PLANI 2013-2016 (1.TASLAK) 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 0 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... 2 3. MEVCUT

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020

KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 KARġIYAKA Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı 2009-2020 ÖNSÖZ 2008 yılında kabul edilen AB iklim ve enerji paketi kapsamında Avrupa Komisyonu, belediyelerin sürdürülebilir enerji politikalarını desteklemek

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı

Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Gaziantep İklim Değişikliği Eylem Planı Enerji ve sera gazı emisyon profili Ön eylem planı ve Uygulama Stratejisi Final Rapor rev 2 20 Eylül 2011 INTERNATIONAL CONSEIL ENERGIE 27, rue de Vanves 92772 Boulogne-Billancourt

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yayına Hazırlayan STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKAN

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3.

Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. 0 Ġçindekiler 1.YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ... 3 1.1. Büyük Ölçekli Yatırımlar... 3 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 5 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2.KOSGEB DESTEKLERİ... 16 2.1. KOBİ Proje

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

Yenilenebilir Enerjilerde Son Durum, Hedefler ve Uygulanan Politikalar

Yenilenebilir Enerjilerde Son Durum, Hedefler ve Uygulanan Politikalar Yenilenebilir Enerjilerde Son Durum, Hedefler ve Uygulanan Politikalar Zerrin Taç ALTUNTAġOĞLU, Elektrik Mühendisi, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans zaltuntasoglu@gmail.com Özet Yenilenebilir enerji kaynakları

Detaylı

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PK. 12 35801 ALĠAĞA-ĠZMĠR/TÜRKĠYE Tel: (0 232) 616 32 40 (10 Hat) 616 12 40 (8 Hat) Faks: (0 232) 616 12 48 616 14 39 616 24 90 P R O J E A D I PETROKİMYA

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında.

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ. Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. TEHLĠKELĠ ATIKLARIN YÖNETĠMĠ Hande UZUNOĞLU Dünyamız küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle tehdit altında. Gün geçtikçe artan nüfus beraberinde tüketimi artırıyor. Bu durumda doğal kaynaklarımız

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı