Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi"

Transkript

1 KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(3): Geliş Tarihi/Received: 22/11/ Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/07/2012 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi Vedat ERDEM 1, Hatice SELİMOĞLU ŞEN 1, Halil KÖMEK 2, A. Çetin TANRIKULU 1, Abdurrahman ABAKAY 1, Cengizhan SEZGİ 1, Halide KAYA 1, Abdurrahman ŞENYİĞİT 1 1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, 2 Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Diyarbakır. ÖZET Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi Giriş: Çalışma küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan olgularda, florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (FDG-PET/BT) de maksimum standart uptake değerinin (SUV max) sağkalım ile ilişkisini belirlemek ve olguların demografik, klinik ve laboratuvar verilerinin sağkalıma etkilerini araştırmak amacıyla planlandı. Materyal ve Metod: Mayıs 2006-Mart 2011 tarihleri arasında merkezimize başvuran, kesin tanı almış ve evrelemesinde FDG-PET/BT kullanan 101 KHDAK lı olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Başta kitlenin FDG-PET/BT deki SUV max ı olmak üzere, prognozu etkileyen klinik, histopatolojik, laboratuvar ve tedavi parametreleri kaydedilerek istatistiksel analiz yapıldı. Bulgular: Hastaların 88 (%87.1) i erkek, 13 (%12.9) ü kadındı. Ortalama sağkalım süresi 10.6 ± 8.5 (1-49 ay) ay idi. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik parametreleri SUV max ın medyan değeri (12.0) ile iki gruba ayrılarak karşılaştırıldı. İki grup arasında sağkalım açısından, anlamlı bir fark yoktu (p= 0.807). Çalışmada, ileri evre, metastaz varlığı, yüksek laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyi, yüksek lökosit düzeyi, kitlenin inoperabl olması, düşük albumin düzeyi ve düşük performans düzeyinin sağkalımı olumsuz etkilediği görüldü. Sonuç: Sonuçlar, KHDAK lı olguların, sağkalım süresinde kitlenin FDG-PET/BT deki SUV max değerinin önemli rolü olmadığını düşündürtmüştür. Performans durumu, serum LDH, lökosit ve albumin değerlerinin bilinmesi daha iyi prognostik değerlendirme sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, prognostik faktörler, SUV max. Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Hatice SELİMOĞLU ŞEN, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, DİYARBAKIR - TURKEY 207

2 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi SUMMARY Prognostic factors in non-small cell lung cancer patients and prognostic importance of PET/CT SUV max value Vedat ERDEM 1, Hatice SELİMOĞLU ŞEN 1, Halil KÖMEK 2, A. Çetin TANRIKULU 1, Abdurrahman ABAKAY 1, Cengizhan SEZGİ 1, Halide KAYA 1, Abdurrahman ŞENYİĞİT 1 1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey, 2 Clinic of Nuclear Medicine, Diyarbakir Training and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey. Introduction: This study planned to investigate the maximum standard uptake values (SUV max) at fluorodeoxyglucosepositron emission tomography/computed tomography (FDG-PET/CT) whether associated with survival or not and the effect of demographic, clinical and laboratory data on survival in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. Materials and Methods: This study was created by examining retrospectively the records of 101 patients with NSCLC that received a definitive diagnosis and FDG-PET/CT used for staging in our center between May 2006-March Especially FDG-PET/CT, SUV max and the other clinical, histopathologic, laboratory and treatment parameters that effects prognosis were recorded and statistical analysis was performed. Results: Eighty eight (87.1%) of the patients were men and 13 (12.9%) were women. The average survival period was 10.6 ± 8.5 (1-49 months) months. The demographic, clinical, laboratory and radiological parameters were divided into two groups with the median value of SUV max (12.0). There was not a significant difference in survival between the two groups (p= 0.807). The study showed that advanced stage, presence of metastasis, high lactate dehydrogenase (LDH) levels, high white blood cell levels, inoperability, low albumin levels and low performance effect negative on survival. Conclusion: It was considered that SUV max does not play an important role in the survival period of NSCLC patients. Knowledge of performance condition, serum LDH, leukocyte and albumin values may provide a better prognostic evaluation. Key Words: Non-small cell lung cancer, prognostic factor, SUV max. GİRİŞ Akciğer kanseri tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olup, Amerika Birleşik Devletleri nde kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir (1). Hastaların büyük çoğunluğu lokal ileri evre (evre III) ya da metastatik safhada hastaneye başvurmaktadır. Bu hastalarda beş yıllık yaşam süreleri %9 dan daha azdır (2). Tüm evreler göz önünde bulundurulduğunda beş yıllık sağkalım oranı yaklaşık %14 tür. Sağkalım ve tedaviye yanıt multifaktöriyel olup evre, performans durumu ve genomik faktörler etkendir (3). Aynı evrede bulunan hastalar arasında tedavi yanıtı, rekürrens oranları ve sağkalım süreleri bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle klinisyen yeni tanı konulmuş akciğer kanserlerinde tedavi stratejilerini belirlemede, prognozu saptamada ve takipte birtakım klinik ve laboratuvar parametrelerine ihtiyaç duymaktadır (4). Geçmiş çalışmalarda; erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) nde, florodeoksiglukoz-pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (FDG- PET/BT) de metabolik aktivitenin, tümörün ikiye katlama zamanı ve sağkalımla ilişkili olduğu gösterilmiştir (5-8). Primer tümörün maksimum standart uptake değerinin (SUV max), bağımsız bir prognostik faktör olduğu yönünde çelişkili çalışmalar yayımlanmıştır. Bu çalışma; KHDAK lı olgularda, tedavi öncesi FDG- PET/BT de SUV max değerinin; sağkalım ile korele olup olmadığını belirlemek ve olguların demografik, klinik ve laboratuvar verilerinin sağkalım üzerine etkilerini araştırmak amacıyla planlandı. MATERYAL ve METOD Merkezimize Mayıs 2006-Mart 2011 tarihleri arasında başvuran, kesin tanı almış ve evrelemesinde FDG- PET/BT kullanan 101 KHDAK lı olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Merkezimiz Etik Kurulundan onay alındı. Olguların çalışmaya alınma kriterleri; KHDAK tanısı almış olma ve tedavi öncesi FDG-PET/BT kullanılmış olmasıydı. Olguların dosyalarından başta kitlenin FDG-PET/BT SUV max değeri olmak üzere diğer prognozu etkile- Tuberk Toraks 2012; 60(3):

3 Erdem V, Selimoğlu Şen H, Kömek H, Tanrıkulu AÇ, Abakay A, Sezgi C, Kaya H, Şenyiğit A. yen klinik, histopatolojik, laboratuvar ve tedavi parametreleri araştırıldı. Hastaların cinsiyet, yaş, kilo, boy, ilk semptomu ve semptom süresi, sigara öyküsü, eşlik eden hastalık, performans durumu, komorbid hastalık varlığı, tanı tarihi, tanısal işlemler, histolojik tipi, evresi, tömör çapı, metastaz yeri, kitlenin SUV max değeri, kan hemoglobin, laktat dehidrogenaz (LDH), lökosit ve albumin değeri, tedavi bilgileri, kemoterapi rejimi, radyoterapi yapıldıysa palyatif mi yoksa küratif mi yapıldığı ve ölüm tarihi SPSS programına kaydedildi. Sağkalım süresi; tanı aldığı tarih ile telefonla yakınlarından öğrenilen ölüm tarihi veya hasta ölmemişse kliniğimize en son başvuru tarihi arasında geçen süre olarak tanımlandı. Her hastada performans durumu Karnofsky performans skalasıyla değerlendirildi (9) (Tablo 1). Hastaların FDG-PET/BT görüntüleri Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniğinde mevcut Simens Biograph 6 LSO marka tarayıcıyla elde edildi. On iki saatlik açlık sonrası, mci F-18 FDG nin intravenöz enjeksiyonundan bir saat sonra, kafa tabanından uyluk üst kesimine kadar tüm vücut görüntüleri alındı. Transaksiyel, koronal ve sagital planlardaki kesitler farklı kontrast pencerelerinde incelendi. Görünüm olarak anormal olduğu düşünülen tüm FDG birikimlerinde SUV max hesaplandı. Tüm hastaların tanı anındaki evrelemesi; Tümör/Nod/Metastaz (TNM) yedinci edisyona göre, klinik, bronkoskopik, FDG-PET/BT, mevcut diğer görüntüleme yöntemleri ve yapılmışsa cerrahi sonuçları göz önünde bulundurularak yapıldı. Tanı anında yapılan TNM evresine göre: evre IA da 5 (%5), evre IB de 7 (%6.9), evre IIA da 1 (%1), evre IIB de 5 (%5), evre II- IA da 18 (%17.8), evre IIIB de 22 (%21.8), evre IV te 43 (%42.6) hasta bulunmaktaydı. İstatistiksel karşılaştırmada örneklem sayısının küçük olması nedeniyle evre IA, IB, IIA ve IIB bir grupta toplandı. Elli bir (%50.5) olguya bronkoskopi, 35 (%34.7) olguya transtorasik ince iğne biyopsisi, 6 (%5.9) olguya torakotomi, 8 (%7.9) olguya lenfadenopati biyopsisi ve bir olguya plevral biyopsi ile tanı konulmuştu. Bronkoskopi uygulanan 75 hastanın 57 sinde endobronşiyal lezyon mevcuttu. Dosya taramasında, balgam, bronş lavajı ve bronkoalveoler lavaj sitolojisiyle tanıya gidilen hasta saptanmadı. Hastaların histolojik alt tipleri değerlendirildiğinde, epidermoid karsinom 44 (%43.6), adenokarsinom 30 (%29.7), alt tipi belirlenmeyen KHDAK 22 (%21.8), büyük hücreli karsinom 4 (%4) ve pleomorfik karsinom 1 (%1) şeklinde sıralandı. İstatistiksel karşılaştırmada örneklem sayısının azlığı nedeniyle pleomorfik karsinom tanılı bir hasta alt tipi belirlenemeyen KHDAK gurubuna dahil edildi. Tümör boyutu, BT kesitinde en büyük tümör çapı dikkate alınarak mm cinsinden belirlendi. Atelektazi ve plevral efüzyon varlığı BT kesitleri değerlendirilerek kaydedildi. Karşı akciğere metastaz ve uzak metastaz varlığı; FDG-PET ve BT kesitleri birlikte değerlendirilerek kaydedildi. Bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS for Windows 13.0 programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin (ortalama, standart sapma, frekans) yanı sıra yaşam sürelerinin karşılaştırılmasında Kaplan-Meier ki-kare, student s test ve Cox regresyon analizi kullanıldı. Sonuçlar %95 lik güven aralığında, anlamlılık p< 0.05 düzeyinde değerlendirildi. Literatürde, prognoz göz alındığında kitlenin SUV max değerinin belli bir cut-off değeri yoktu. Bu nedenle çalışmamızda kitlenin SUV max ının medyanını cut-off noktası olarak aldık. Bu ayırım noktasında prognozu etkileyen tek değişkenli demografik ve klinik parametreleri iki gruba Tablo 1. Karnofsky performans skalası. 1 %100 Normal, yakınması yok, semptom yok. 2 %90 Normal aktivitesini sürdürebilir, hastalığın birkaç semptomu veya bulgusu olabilir. 3 %80 Bazı zorluklarla beraber normal aktivitesini sürdürür, hastalığın minör bulgu ve belirtisi var. 4 %70 Kendine bakabilir, normal aktivite ve işini yapamaz. 5 %60 Gereksinimlerini karşılayabilir, nadir yardım gerekir, biraz yardıma ihtiyaç duyar 6 %50 Sıkça yardım ve tıbbi bakım gerekir. 7 %40 Özel bakım ve yardım gerekir. 8 %30 Hastane bakımı gerektirecek derecede sakat fakat ölüm riski yoktur. 9 %20 Çok hasta, hastanede aktif destek tedavisi gereksinimi vardır. 10 %10 Ölmek üzere. 11 %0 Ölüm. 209 Tuberk Toraks 2012; 60(3):

4 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi ayrılarak karşılaştırdık. Sağkalım eğrileri Kaplan-Meier yöntemiyle çizildi. Yaşam sürelerini etkileyebilecek bütün değişkenler için tek değişkenli Cox regresyon analizi uygulandı BULGULAR Hastaların 88 (%87.1) i erkek, 13 (%12.9) ü kadındı. Yaş ortalaması 58.9 ± 11 (28-80) yıl idi. Hastaların ortalama takip süresi 12.6 ± 11 ay idi. Ortalama sağkalım süresi 10.6 ± 8.5 (1-49 ay) ay idi. Ölen 81 ve ayakta takibi devam eden 20 hasta saptandı. Seksen beş hastanın sigara öyküsü öğrenildi. Bunlardan 67 (%78.8) sinde, 20 paket/yıldan fazla sigara öyküsü vardı. Ortalama sigara kullanımı 41.6 ± 27 paket yıl idi. En sık saptanan dört başvuru semptomu, göğüs ve sırt ağrısı (24 hasta, %24.7), hemoptizi (20 hasta, %20.6), dispne (19 hasta, %19.6) ve öksürük (18 hasta, %18.6) idi. Olguların 36 (%35.6) sında ek hastalık mevcuttu. Hipertansiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diabetes mellitus, konjestif kalp yetmezliği, iskemik kalp hastalığı, guatr, kronik karaciğer hastalığı ve Parkinson eşlik eden hastalıklardı. Performansları, Karnofsky performans skalasına göre %60 ın altında olan 19 (%18.8), %60 ın üstünde olan 82 (%81.2) hasta mevcuttu. Seksen hasta kemoterapiyle, 63 hasta radyoterapiyle ve 21 hasta primer tümör cerrahisiyle tedavi edilmişti. Cerrahi tedavi olan 12 (%11.9) hasta önceden adjuvan, 6 (%5.9) hasta sonradan neoadjuvan kemoterapi, radyoterapi ya da her ikisini birden almıştı. Takip sırasında plevral sıvı gelişen üç hastaya plörodez uygulanmıştı. Radyoterapi, primer olarak 30, palyatif olarak da 33 olmak üzere toplam 63 hastaya uygulanmıştı. On dört hasta tedavi almamıştı. Seksen (%79.2) birinci basamak kemoterapi verilen hastadan ikinci basamak kemoterapiye geçilen 26 (%25.7) hasta mevcuttu. Birinci basamakta hastaların hepsine sisplatin içeren kombine tedavi protokolleri uygulanmıştı. Birinci basamakta en çok uygulanan kombinasyon tedavisi 26 (%64) hasta ile sisplatin/dosetaksel idi. Birinci basamakta kemoterapi alan hastalardan 64 ünde tedavi yanıtı değerlendirilmişti. Beş (%7.8) hastada komplet, 14 (%21.9) hastada parsiyel yanıt alınırken, 7 (%10.9) hasta stabil kalmış ve 38 (59.4) hastada progresyon izlenmişti. Yüz bir hastada, kitlenin SUV max değerinin ortalaması 13.8 ± 6.5, medyan değeri 12.0 (2.7-35) idi. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik parametreleri SUV max ın medyan değeri (12.0) ile iki gruba ayrılarak karşılaştırıldı (Tablo 2). Bu parametreler karşılaştırıldığında, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Histolojik alt tipler ile SUV max karşılaştırıldığında, gruplar arasında SUV max açısından fark olmadığı görüldü (p= 0.879). Hastaların ortalama tümör çapı 57.8 ± 25.7 mm idi. Tümör çapı ile SUV max arasında korelasyon incelediğinde; tümör boyutunu artışıyla SUV max arasında korelasyon vardı, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.072) (Şekil 1). Evrelerine göre potansiyel opere edilebilir (evre I-IIIA) ve edilemeyen hastaların (IIIB-IV) SUV max değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı. İki grubun sağkalımları karşılaştırıldı. SUV max < 12 olan 50 hastanın medyan sağkalımı 10.5 ay ( ), SUV max 12 olan 51 hastanın medyan sağkalımı 8 ay (1-49) idi. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p= 0.807) (Şekil 2). Çalışmamızın ikinci ayağında, tek değişkenli analiz ile prognostik faktörlerin sağkalıma etkisi incelendi. Bu faktörler; yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, komorbid hastalık varlığı, beden kitle indeksi, T, N, evre (TNM), metastaz varlığı, SUV max, hücre tipi, LDH, hemoglobin, lökosit, Kornofsky performans skalasına göre performans durumu, atelektazi varlığı, albumin, plevral sıvı varlığı, kemoterapi alıp almaması, kemoterapi alıp almaması ve cerrahi olup olmaması idi. Bu faktörden ileri evre, metastaz varlığı, yüksek LDH düzeyi, yüksek lökosit düzeyi, cerrahi yapılmamış olması, düşük albumin düzeyi ve performans düzeyinin (Karnofsky performans skalası) %60 ın altında olmasının sağkalımı olumsuz olarak etkilediği görüldü (Tablo 3, Şekil 3,4). TARTIŞMA Akciğer kanserinin tanısında ve evrelemesinde yaygın olarak kullanılmakta olan FDG-PET/BT nin, tümörün prognozu ile ilgili bilgi verebilecek noninvaziv bir yöntem olduğu ileri sürülmektedir. FDG-PET/BT pulmoner lezyonların benign-malign ayırımını yapmak için sıkça başvurulan bir yöntemdir (10). Bir meta-analizde 1474 hastanın verileri değerlendirilmiş, buna göre, tek değişkenli analizler SUV max ın güçlü bir prognostik faktör olduğunu göstermiştir. Ancak çok değişkenli analizlerin uygulanabileceği çalışmalarla bunun desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir (11). Retrospektif bir çalışmada hastaların primer tümör SUV max değeri ortalaması 11.1 olup, bu değerin altında ve üstünde olan hastaların sağkalım açısından anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır (12). Başka bir meta-analizde SUV max değerinin mevcut verilerle hastanın prognozunu etkileyebilecek bir belirteç olduğu saptanmıştır. Ancak çalışmalar arasındaki evre, histoloji, SUV max ın değerlendirilmesiyle ilgili yöntem farklılık- Tuberk Toraks 2012; 60(3):

5 Erdem V, Selimoğlu Şen H, Kömek H, Tanrıkulu AÇ, Abakay A, Sezgi C, Kaya H, Şenyiğit A. Tablo 2. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik parametrelerinin SUV max ın medyan değeri (12.0) ile iki gruba ayırarak karşılaştırılması. SUV max < 12 SUV max 12 Değişken Sayı % Sayı % p Yaş Ortalama Standart sapma Cinsiyet Erkek Kadın Performans skoru (Karnofsky performans skalası) < Beden kitle indeksi > Sigara öyküsü Evet Hayır Komorbid hastalık Var Yok Hücre tipi Yassı hücreli Adenokarsinom Büyük hücreli Alt tipi bilinmeyen Laktat dehidrogenaz > Lökosit (mm 3 ) > Hemoglobin (g/dl) > Evre IIB ve altı IIIA IIIB IV Metastaz Yok İzole Multipl Plevral sıvı Var Yok Atelektazi Var Yok Tuberk Toraks 2012; 60(3):

6 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi Tablo 2. Hastaların demografik, klinik, laboratuvar ve radyolojik parametrelerinin SUV max'ın medyan değeri (12.0) ile iki gruba ayırarak karşılaştırılması (devamı). SUV max < 12 SUV max 12 Değişken Sayı % Sayı % p Tutulan taraf Sağ Sol Kemoterapi Evet Hayır Radyoterapi Evet Hayır Operasyon Evet Hayır Hasta Yaşıyor Eksitus SUV max Tümör boyutu (cm) Şekil 1. Tümör boyutu ile SUV max arasındaki ilişki. ları ve alınan hastaların sağkalımlarıyla ilgili güncel verilerin olmadığı belirtilerek, SUV max ın bağımsız prognostik bir faktör olarak tanımlanması için ileri çalışmaların gerekli olduğu bildirilmiştir (13). Bu çalışmada, hastaların medyan sağkalım süreleri; SUV max < 12 olan grupta 10.5 ay, SUV max 12 olan grup ta da sekiz ay idi. Sağkalım açısından aralarında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p= 0.807). Sonuçlar Hoang ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya benzerdi. Tümör boyutunun da, KHDAK da prognostik bir faktör olduğu kabul edilmektedir (14). Bir kısım çalışmalarda, tümör boyutu arttıkça SUV max ın da arttığı gösterilmiştir (15-17). Bir çalışmada tümör boyutu ile SUV max arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (17). Brown ve arkadaşlarının çalışmasında tüm histolojik alt tipler bir arada değerlendirildiğinde SUV max, tümör boyutunun artışı ile pozitif korelasyon göstermektedir. Fakat histolojik alt gruplara göre bakıldığında adenokarsinomda tümör boyutu ile SUV max arasında korelasyon varken, epidermoid karsinom ve büyük hücreli Tuberk Toraks 2012; 60(3):

7 Erdem V, Selimoğlu Şen H, Kömek H, Tanrıkulu AÇ, Abakay A, Sezgi C, Kaya H, Şenyiğit A. Sağkalım Kümülatif sağkalım SUV max < < 12 censored 12 censored Zaman Şekil 2. SUV max değerlerine göre hastaların sağkalım eğrileri (p= 0.807). karsinomda anlamlı korelasyon bulunmamaktadır (15). Tümör boyutunun küçük olması durumunda parsiyel volüm etkisine bağlı olarak SUV max ın asıl değerden farklı ölçülebileceğinden dolayı belli bir boyutun altında olan tümörlerde SUV max ta düzeltme yapılması gerektiği ileri sürülmektedir (18). Evre I-II KHDAK hastalarının tümör boyutu da SUV max ile sağkalım ilişkisini, parsiyel volüm etkisine göre düzeltilmiş (PVC) SUV max ile incelendiğinde; tümör boyutu ile PVC SUV max arasında pozitif korelasyon olduğu saptanmıştır (16). Aksi yönde, yani tümör boyutu ile SUV max değeri arasında korelasyon olmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (18). Bu çalışmada tümör boyutu artışı ile SUV max arasında korelasyon olduğu ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p= 0.072). Kitledeki FDG tutulumuna, kitle boyutunun artışıyla birlikte tümör yapısında inflamasyon, nekroz ve kavitasyon olmasının da katkı sağladığı düşünülebilir. Eschmann ve arkadaşları evre IIIA ve IIIB deki 159 hastayı ortalama SUV ve sağkalım açısından karşılaştırdıkları çalışmada, evre IIIA da SUV evre IIIB den anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır. SUV max ı 12 ve üzerinde olanlarda, 12 nin altında olanlara göre sağkalım anlamlı derecede daha kısa bulunmuştur (19). Toplam 107 KHDAK hastası ile yapılan bir çalışmada, evre ilerledikçe SUV max ın arttığı saptanmıştır (17). Cerfolio ve arkadaşları da 315 KHDAK lı hastayı kapsayan çalışmalarında evre I-IV arasındaki hastalarda farklı derecelerde SUV max değeri olduğunu bulmuşlar ve bu farklılığın istatistiksel açıdan anlamlı olduğunu saptamışlardır (8). Karsinoid tümör, büyük hücreli karsinom, nöroendokrin karsinom ve küçük hücreli akciğer kanseri olan olgulardan oluşan 37 hastalık bir çalışmada, tümör evresi ile SUV max arasında korelasyon saptanmamıştır (20). Bizim çalışmamızda evrelerine göre potansiyel opere edilebilir (evre I-IIIA) ile edilemeyen hastaların (evre IIIB-IV) SUV max değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığını saptadık (p= 0.774). Tümör evresi ile SUV max arasında korelasyon saptamadık. SUV max ile KHDAK ın histolojik alt tipleriyle ilişkisinin değerlendirildiği bir çalışmada özellikle bronkoalveoler karsinomun SUV max değerinin diğer adenokarsinomlara kıyasla anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (21). Adenokarsinomun SUV max değerlerini diğer alt tiplere göre anlamlı derecede düşük bulan çalışmalar da bulunmaktadır (15,19,21). Bununla beraber akciğer kanserinin alt tipleri arasında, SUV max değeri açısından fark olmadığını gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Dooms ve arkadaşları, histolojik tipler arasında SUV max açısından anlamlı farklılık bulmamışlardır (16). Benzer bir çalışmada epidermoid karsinom ve adenokarsinomun SUV max değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (8). Bu çalışmada da; adenokarsinom, epidermoid karsinom, büyük hücreli ve alt tipi belirlenemeyen akciğer kanserleri karşılaştırıldı. Histolojik alt tiplerin SUV max değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı (p= 0.879). Çalışmamızın ikinci ayağı da; KHDAK lı hastalarda diğer prognostik faktörleri belirlemeye çalışmaktı. Akciğer kanserinde prognoza etki eden en önemli üç temel 213 Tuberk Toraks 2012; 60(3):

8 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi Tablo 3. Prognostik faktörlerin sağkalıma etkisi Değişken Ayrım noktası Olgu sayısı Ortalama (ay) Medyan süre (ay) %95 GA p Yaş < AD Cinsiyet Erkek AD Kadın Performas skoru (Karnofsky performans skalası) < < Beden kitle indeksi > AD Sigara öyküsü Evet AD Hayır Komorbid hastalık Var AD Yok Hücre tipi Yassı hücreli AD Adenokarsinom Büyük hücreli Alt tipi belirsiz Laktat dehidrogenaz > Lökosit (mm 3 ) > Hemoglobin (g/dl) > AD Evre IIB ve altı < IIIA IIIB IV Metastaz Yok < İzole Multipl Plevral sıvı Var AD Yok Atelektazi Var AD Yok Kemoterapi Evet AD Hayır Tuberk Toraks 2012; 60(3):

9 Erdem V, Selimoğlu Şen H, Kömek H, Tanrıkulu AÇ, Abakay A, Sezgi C, Kaya H, Şenyiğit A. Tablo 3. Prognostik faktörlerin sağkalıma etkisi (devamı). Değişken Ayrım noktası Olgu sayısı Ortalama (ay) Medyan süre (ay) %95 GA p Radyoterapi Operasyon Albumin (mg/dl) T N SUV max Evet AD Hayır Evet Hayır > < < < > AD Sağkalım Kümülatif sağkalım 1.0 Albumin censored censored Zaman Şekil 3. Serum albumin düzeyine göre sağkalım eğrileri (p< ). faktörün tümörün alt tipi, evresi ve performans durumu olduğu düşünülmektedir (22). International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) ın yeni evreleme sistemine göre KHDAK li medyan sağkalım süreleri; evre IA da 60 ay, IB de 43 ay, IIA da 34 ay, IIB de 18 ay, IIIA da 14 ay, IIIB de 10 ay ve evre IV te 6 aydır. KHDAK prognozunda evre önemli bir göstergedir (23). Bu çalışmada evre arttıkça ortalama sağkalım kısal- 215 Tuberk Toraks 2012; 60(3):

10 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi Sağkalım Kümülatif sağkalım Evre grup Evre IIB ve altı Evre IIIA Evre IIIB Evre IV Evre IIB ve altı-censored Evre IIIA-censored Evre IIIB-censored Evre IV-censored Zaman Şekil 4. Evrelere göre sağkalım eğrileri (p< ). makta olup, sağkalım süreleri literatürle benzerlik göstermektedir. Literatürde genç erişkinlerde ortaya çıkan akciğer kanserinde sağkalımın, 45 yaş ve üstü olgulara kıyasla daha kötü olduğu bulunmuş ve bu durum hastalığın daha ileri evrede tespit edilmesine bağlanmıştır (24). Sağkalımın her iki yaş grubunda aynı ya da yaşlı hastada daha iyi olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur (25). Yaşın izole prognostik faktör olarak önemi daha küçük görünmektedir. Yaşla artan ek hastalık daha belirleyici olmaktadır. Bu çalışmada yaş önemli bir prognostik faktör olarak bulunmamıştır (p= 0.991). Tüm çalışmalarda ve bu çalışmada başlangıç performans durumu önemli bir prognostik faktör olarak bulunmuştur. Kadın cinsiyetin erkek cinsiyete göre prognozunun daha iyi olduğuna dair birçok çalışma mevcuttur (26). Bu çalışmada ortalama sağkalım kadınlarda 13 ay, erkeklerde ise 12 ay olarak saptandı (p= 0.991). Charloux ve arkadaşlarının yaptıkları 361 olguluk retrospektif çalışmada, operabl akciğer kanserli hastaların histolojik alt tipleri arasında sağkalım açısından farklılık saptanmamıştır (27). Bu çalışmada; histolojik alt tipe göre medyan sağkalım süreleri adenokarsinomda yedi ay, skuamöz karsinomda 10 ay, büyük hücreli karsinomda 11.7 ay idi. Histolojik alt tiplerin sağkalıma etkisi istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.746). Takigawa ve arkadaşlarının yapmış oldukları 185 olguluk inoperabl KHDAK lı olgularda kan hemoglobin düzeyinin > 11 g/dl olmasının iyi prognostik faktör olduğu gösterilmiştir (28). Biz çalışmamızda kan hemoglobin düzeyi 12 g/dl nin üstünde olan olgularda sağkalımın ortalama süresini 10 ay; kan hemoglobin düzeyi 12 g/dl nin altında olan olgularda ise 8.5 ay olarak bulduk. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.086). İstatistiksel anlamsızlığın olgu sayısıyla ilişkili olabileceği düşünüldü. KHDAK lı hastalarda da yüksek serum LDH düzeyinin kötü prognostik faktör olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (29). Bizim çalışmamızda LDH düzeyi 300 IU/L nin üzerinde olan olgularda sağkalım ortalaması 10 ay, 300 ve altında olanlarda ise 14 ay olarak saptandı. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p= 0.007). Çalışmamızda; beyaz küre sayısı in üstünde olan hastaların medyan sağkalım süresi altı ay, in altında olan hastaların da 11.5 ay idi (p= 0.001). Albumin 3.5 g ın altında olan hastaların medyan sağkalım süresi yedi ay, üstünde olanların da 17.2 ay idi (p< ). Çalışmamızda yüksek beyaz küre sayısının, albumin düşüklüğünün yaşam süresine olumsuz etkisi görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma, KHDAK lı olguların, sağkalım süresinde kitlenin tedavi öncesi FDG-PET/BT deki SUV max değerinin önemli rolü olmadığını düşündürtmüştür. Hastanın evresi, performans durumu, serum LDH, lökosit ve albumin değerlerinin bilinmesinin daha iyi prognostik değerlendirme sağlayabileceğini ve tedavi stratejisinin belirlenmesini kolaylaştıracağını düşünmekteyiz. Konuyla ilgili prospektif randomize ve büyük bir hasta grubuyla yapılacak çalışmalar bu sonuçlara katkı sağlayabilir. Bildirilmemiştir. ÇIKAR ÇATIŞMASI Tuberk Toraks 2012; 60(3):

11 Erdem V, Selimoğlu Şen H, Kömek H, Tanrıkulu AÇ, Abakay A, Sezgi C, Kaya H, Şenyiğit A. KAYNAKLAR 1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Smigal C, et al. Cancer statistics, CA Cancer J Clin 2006; 56: Mountain CF. Revisions in the International System for Staging Lung Cancer. Chest 1997; 111: Volm M, Koomagi R. Relevance of proliferative and pro-apoptotic factors in non-small-cell lung cancer for patient survival. Br J Cancer 2000; 82: Wigren T. Confirmation of a prognostic index for patients with inoperable non-small cell lung cancer. Radiother Oncol 1997; 44: Patz EF Jr, Connolly J, Herndon J. Prognostic value of thoracic FDG PET imaging after treatment for non-small cell lung cancer. Am J Roentgenol 2000; 174: Hellwig D, Gröschel A, Graeter TP, Hellwig AP, Nestle U, Schafers HJ, et al. Diagnostic performance and prognostic impact of FDG-PET in suspected recurrence of surgically treated nonsmall cell lung cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006; 33: Vesselle H, Freeman JD, Wiens L, Stern J, Nguyen HQ, Hawes SE, et al. Fluorodeoxyglucose uptake of primary non-small cell lung cancer at positron emission tomography: new contrary data on prognostic role. Clin Cancer Res 2007; 13: Cerfolio RJ, Bryant AS, Ohja B, Bartolucci AA. The maximum standardized uptake values on positron emission tomography of a non-small cell lung cancer predict stage, recurrence, and survival. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 130: Mor V, Laliberte L, Morris JN, Wiemann M. The Karnofsky performance status scale. An examination of its reliability and validity in a research setting. Cancer 1984; 53: Berger KL, Nicholson SA, Dehdashti F, Siegel BA. FDG PET evaluation of mucinous neoplasms: correlation of FDG uptake with histopathologic features. Am J Roengenol 2000; 174: Berghmans T, Dusart M, Paesmans M, Hossein-Foucher C, Buvat I, Castaigne C, et al. Primary tumor standardized uptake value (SUVmax) measured on fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET) is of prognostic value for survival in non-small cell lung cancer (NSCLC): a systematic review and meta-analysis (MA) by the European Lung Cancer Working Party for the IASLC Lung Cancer Staging Project. Thorac Oncol 2008; 3: Hoang JK, Hoagland LF, Coleman RE, Coan AD, Herndon JE II, Patz EF Jr. Prognostic value of fluorine-18 fluorodeoxyglucose positron emission tomography imaging in patients with advanced-stage non-small cell lung carcinoma. J Clin Oncol 2008; 26: Paesmans M, Berghmans T, Dusart M, Garcia C, Hossein-Foucher C, Lafitte JJ, et al. Primary tumor standardized uptake value measured on fluorodeoxyglucose positron emission tomography is of prognostic value for survival in non-small cell lung cancer: Update of a Systematic Review and Meta-Analysis by the European Lung Cancer Working Party for the International Association for the Study of Lung Cancer Staging Project. J Thorac Oncol 2010; 5: Mery CM, Pappas AN, Burt BM, Bueno R, Linden PA, Sugarbaker DJ, et al. Diameter of non-small cell lung cancer correlates with long-term survival: implications for T stage. Chest 2005; 128: Brown RS, Leung JY, Kison PV, Zasadny KR, Flint A, Wahl RL. Glucose transporters and FDG uptake in untreated primary human non-small cell lung cancer. J Nucl Med 1999; 40: Dooms C, van Baardwijk A, Verbeken E, van Suylen RJ, Stroobants S, De Ruysscher D, et al. Association between 18F-fluoro-2-deoxy-D-glucose uptake values and tumor vitality: prognostic value of positron emission tomography in early-stage non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol 2009; 4: Li M, Liu N, Hu M, Shi F, Yuan S, Zhang P, et al. Relationship between primary tumor fluorodeoxyglucose uptake and nodal or distant metastases at presentation in T1 stage nonsmall cell lung cancer. Lung Cancer 2009; 63: Soret M, Bacharach SL, Buvat I. Partial-Volume Effect in PET Tumor Imaging. J Nucl Med 2007; 48: Eschmann SM, Friedel G, Paulsen F, Reimold M, Hehr T, Budach W, et al. Is standardised (18)F-FDG uptake value an outcome predictor in patients with stage III non-small cell lung cancer? Eur J Nucl Med Mol Imaging 2006; 33: Chong S, Lee KS, Kim BT, Choi JY, Yi CA, Chung MJ, et al. Integrated PET/CT of pulmonary neuroendocrine tumors: diagnostic and prognostic implications. Am J Roentgenol 2007; 188: Aquino SL, Halpern EF, Kuester LB, Fischman AJ. FDG-PET and CT features of non-small cell lung cancer based on tumor type. Int J Mol Med 2007; 19: Kanters SD, Lammers JW, Voest EE. Molecular and biological factors in the prognosis of non-small cell lung cancer. Eur Respir J 1995; 8: Goldstraw P. Manual in Thoracic Oncology. International Association for the Study of Lung Cancer Staging Orange Park, FL, USA Tsai CM, Perng RP, Huang WL. Lung cancer in young Chinese. Cancer Detect Prev 1988; 11: Nugent WC, Edney MT, Hammerness PG, Dain BJ, Maurer LH, Rigas JR. Non-small cell lung cancer at the extremes of age: impact on diagnosis and treatment. Ann Thorac Surg 1997; 63: Ferguson MK, Skosey C, Hoffman PC, Golomb HM. Sex-associated differences in presentation and survival in patients with lung cancer. J Clin Oncol 1990; 8: Charloux A, Hedelin G, Dietemann A, Ifoundza T, Roeslin N, Pauli G, et al. Prognostic value of histology in patients with non-small cell lung cancer. Lung Cancer 1997; 17: Takigawa N, Segawa Y, Okahara M, Maeda Y, Takata I, Kataoka M, et al. Prognostic factors for patients with advanced non-small cell lung cancer: univariate and multivariate analyses including recursive partitioning and amalgamation. Lung Cancer 1996; 15: Tuberk Toraks 2012; 60(3):

PROGNOSTIC IMPORTANCE OF SUV MAX VALUE IN PET/CT AND CORRELATION SUV MAX VALUE BETWEEN LYMPH NODE, DISTANT METASTASIS IN NON SMALL CELL LUNG CANCER

PROGNOSTIC IMPORTANCE OF SUV MAX VALUE IN PET/CT AND CORRELATION SUV MAX VALUE BETWEEN LYMPH NODE, DISTANT METASTASIS IN NON SMALL CELL LUNG CANCER İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXIX Sayı 3, 2015 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ OLGULARINDA PET/BT DEKİ PRİMER TÜMÖR SUVMAX DEĞERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ VE UZAK ORGAN, LENF NODU METASTAZI İLE İLİŞKİSİ

Detaylı

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler Prognostic Factors in Advanced-Stage Non-small Cell Lung Cancer

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler Prognostic Factors in Advanced-Stage Non-small Cell Lung Cancer Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.848 İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler Prognostic Factors in Advanced-Stage Non-small Cell Lung Cancer Berrin Zinnet

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi

Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Mide Kanseri Tanısı Olan Hastalarda Lenf Nodu Tutulum Oranı ve Sağkalım İlişkisi Deniz Eda Orhan, Ayşenur Şahin, Irmak Üstündağ, Cenk Anıl Olşen, Aziz Mert İpekçi Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Dizdar Dr.

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL ARTICLE AKCİĞER VE PLEVRA MALİGNİTELERİ LUNG AND PLEURAL MALINGNANCIES Kemoterapi Almış Olan Evre IIIB-IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Cerrahinin Yeri Var mı? Dr.Ali Kılıçgün Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Küçük hücreli akciğer kanseri Tüm akciğer kanserlerinin %15-20 sini oluşturur Genellikle

Detaylı

Türkkan Evrensel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Türkkan Evrensel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkkan Evrensel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ulusal TTOK 2014 PET BT Positron Annihilation Hücre içerisine giren FDG, hekzokinaz enzimi ile FDG-6- P a fosforile edilmesine karşın daha ileri metabolizma

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON ÖZET

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi

Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Akciğer Kanserinde Tanı Gecikmesine Hastanın ve Hekimin Etkisi Ahmet Emin ERBAYCU, Ayşe ÖZSÖZ, Aydan ÇAKAN İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma

mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma mrcc Tedavisinde Olgular Eşliğinde Tartışma Doç.Dr.Adnan Şimşir - Yaklaşım,Risk Grupları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD Prof.Dr.İbrahim Cüretlibatır - Sitoredüktif Cerrahi Ege Üniversitesi

Detaylı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı

Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı OLGU Soliter Senkron Kranial Metastazlı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olguda Kombine Rezeksiyonunun Sağkalıma Katkısı The Contribution of Combined Resection to Survival in a Patient With Non-Small

Detaylı

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi

Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Metastatik Hastalık Takibinde Positron-Emission Tomografi Dr. Nuriye Yıldırım Özdemir Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği 22.03.2014 5. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya Society

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Komorbiditenin Prognostik Önemi ve Di er Prognostik Faktörlerle liflkisi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Komorbiditenin Prognostik Önemi ve Di er Prognostik Faktörlerle liflkisi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserinde Komorbiditenin Prognostik Önemi ve Di er Prognostik Faktörlerle

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL. Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Olgularla Lenfoma ve Myelomada PET/BT Agresif NHL Doç. Dr. Metin Halaç İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı FDG-PET in agresif Non-Hodgkin lenfomaların tedavi öncesi

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Akciğer Kanserinde Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Kullanımı

Akciğer Kanserinde Pozitron Emisyon Tomografi (PET) Kullanımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle)

Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle) Akciğerin adenoskuamöz karsinomu (13 olgu nedeniyle) Ebru DAMADOĞLU 1, Aysun AYBATLI 1, Murat YALÇINSOY 1, Canan TAHAOĞLU 2, Ali ATASALİHİ 3, Esen AKKAYA 1, Adnan YILMAZ 1 1 Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Neoadjuvant Kemoterapi Prof. Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Antalya Plan } KHDAK da kemoterapinin lokal tedavilere

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu

Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Primer akciğer kanserinde bronkoskopik biyopsi ve torakotomi materyalleri arasında hücre tipi uyumu Sibel ARINÇ 1, Cüneyt SALTÜRK 1, Müyesser ERTUĞRUL 1, Ebru SULU 1, Leyla TUNCER 1, Sema NERGİS 2, Ümmühan

Detaylı

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu

Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Böbrek Tümörlerinin Prognostik Kategorizasyonu Dr. Özgür Yaycıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürolojik Cerrahi Derneği Böbrek Tümörü ve BPH Toplantısı,

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi #

Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Akciğer Karsinomlu Olgularda İntraoperatif Plevra Yıkama Sıvısında Malign Hücre Saptanmasının Sağkalıma Etkisi # Şaban ÜNSAL*, Alpaslan ÇAKAN*, İbrahim TAYLAN*, Mehmet AŞKIN*, Teoman BUDUNELİ*, Sülün ERMETE**

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Şevket ÖZKAYA, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Atilla Güven ATICI, Levent ERKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib Medicine (Baltimore). 2015 Jun;94(22):e887. doi: 10.1097/MD.0000000000000887. Renin-Angiotensin System Blockers May Prolong Survival of Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Patients Receiving Erlotinib

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları

Akciğer Kanserinde Cilt Metastazları Dursun TATAR, Ebru YILMAZ GÜNEŞ, Rıfat ÖZACAR, Hüseyin HALİLÇOLAR İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET Daha önce yapılan birçok çalışmada, cilt metastazlarının

Detaylı

Yasin Sayıcı 1, Fatih Demircioğlu 2, Fatih Göksel 3, Savaș Karyağar 4, Aziz Gümüș 5 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE

Yasin Sayıcı 1, Fatih Demircioğlu 2, Fatih Göksel 3, Savaș Karyağar 4, Aziz Gümüș 5 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2015; 5(3):100 104 doi: 10.5505/kjms.2015.59455 Rize İli Akciğer Kanserli Hastaların Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Epidemiological and Clinical

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

AKCİĞER KANSERİ AKCİĞER KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER AKCİĞER KANSERİ Akciğer kanseri; akciğerlerde anormal hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması sonucu ortaya çıkar. Kanser hücreleri akciğerlere, komşu dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, A. Berna DURSUN*, Selma

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri

Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Tıbbi Onkoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

Soliter Pulmoner Nodüllerde Pozitron Emisyon Tomografisi. Dr. A. Fuat Yapar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D.

Soliter Pulmoner Nodüllerde Pozitron Emisyon Tomografisi. Dr. A. Fuat Yapar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D. Soliter Pulmoner Nodüllerde Pozitron Emisyon Tomografisi Dr. A. Fuat Yapar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp A.D. Soliter Pulmoner Nodüllerde PET Kapsam PET ve PET/BT Tanım Tarihçe Fiziksel

Detaylı

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ. Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği GENÇ MEME KANSERLİ HASTALARIN ÖZELLİKLERİ Dr. Mutlu DOGAN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği %11 (

Detaylı

MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META- ANALİZ

MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META- ANALİZ MİDE KANSERİNDE P53 EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ: META- ANALİZ Mustafa Yıldırım 1, Vildan Kaya 2, Özlem Demirpençe 3, Hakan Bozcuk 4 1-T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Batman İli

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ

NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ NAZOFARENKS KARSİNOMUNDA CLAUDIN 1, 4 VE 7 EKSPRESYON PATERNİ VE PROGNOSTİK ÖNEMİ Dinç Süren 1, Mustafa Yıldırım 2, Vildan Kaya 3, Ruksan Elal 1, Ömer Tarık Selçuk 4, Üstün Osma 4, Mustafa Yıldız 5, Cem

Detaylı

Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde PET/BT

Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde PET/BT Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde PET/BT Prof. Dr. Berna Değirmenci Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Türk Akciğer Kanseri Derneği Sempozyumu, Pamukkale, 5-8 Kasım 2009

Detaylı

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Solunum 2006; Vol: 8 Sayı: 1 Sayfa: 9-13 ARAŞTIRMALAR (Clinical Investigations) AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA AKCİĞER DIŞI METASTAZ İLE KLİNİK DEĞERLENDİRMENİN İLİŞKİSİ Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK,

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI

AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 010 Cilt: Sayı: 4-10 AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PATHOLOGICAL STAGE WITH CLINICAL

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKSCİĞER KANSERİNDE NEOADJUVANT TEDAVİ Prof. Dr. Güngör Utkan Akara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD 7.3.2016 1 KHDAK 1.5 milyon yeni vaka / yıl-akciğer kanseri %80 khdak

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Prognostik Faktörlerin Sağkalıma Etkisi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Prognostik Faktörlerin Sağkalıma Etkisi Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Prognostik Faktörlerin Sağkalıma Etkisi Ayşe Handan ÖZDEN, Hülya BAYIZ, Bahadır BERKTAŞ, Nihal BAŞAY, Neslihan MUTLUAY, Deniz KÖKSAL, Mine BERKOĞLU Atatürk

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

leri Evre Meme Kanserinin Takibinde 18F- FDG PET/ BT nin Katk s

leri Evre Meme Kanserinin Takibinde 18F- FDG PET/ BT nin Katk s ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology leri Evre Meme Kanserinin Takibinde 18F- FDG PET/ BT nin Katk s Nalan CAN 1, L. Özlem KAPUCU 2,

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

IASLC Akciğer Kanseri Evrelendirme Projesi: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde TNM Sınıflandırmasının Yedinci Düzenlemesi için öneriler

IASLC Akciğer Kanseri Evrelendirme Projesi: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde TNM Sınıflandırmasının Yedinci Düzenlemesi için öneriler Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery IASLC Akciğer Kanseri Evrelendirme Projesi: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde TNM Sınıflandırmasının Yedinci

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

IASLC Kongresi nin ardından

IASLC Kongresi nin ardından IASLC Kongresi nin ardından -Akciğer kanser epidemiyolojisi - Akciğer kanserinde tarama - Akciğer kanserli hastada sigara Dr Ülkü Yılmaz Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma)

Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Akciğer Kanseri ve Plevral Efüzyon (Bir Retrospektif Çalışma) Figen ATALAY, Dilek ERNAM, Şükran ATİKCAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Ocak 1990-Aralık

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ RISK FACTORS FOR BRAIN METASTASES IN PATIENTS WITH ADVANCED

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Akciğer kanseri güncel klinik TNM evrelemesinde T evresi ile nodal metastaz arasındaki ilişki

Akciğer kanseri güncel klinik TNM evrelemesinde T evresi ile nodal metastaz arasındaki ilişki Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Akciğer kanseri güncel klinik TNM evrelemesinde T evresi ile nodal metastaz arasındaki ilişki Relationship

Detaylı

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Serum LDH Düzeylerinin Prognostik Önemi

Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Serum LDH Düzeylerinin Prognostik Önemi ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Küçük Hücreli D fl Akci er Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Serum LDH Düzeylerinin Prognostik

Detaylı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Çıkar çatışmam yok Kongre desteğini saymazsanız mcengiz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi

407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi 407 Akciğer Kanseri Olgusunun Geriye Dönük Analizi Uğur GÖNLÜGÜR*, Tanseli GÖNLÜGÜR** * Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Çanakkale Devlet Hastanesi,

Detaylı

Kemik metastazlarında reirradiasyon

Kemik metastazlarında reirradiasyon Kemik metastazlarında reirradiasyon Dr. Yasemin Bölükbaşı Amerikan Hastanesi-MD Anderson Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Metastaz Mekanizması External beam radiotherapy in metastatic bone pain from solid

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR?

GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quantity Item Code Description Price Each Amount GERM HÜCRELİ OVER TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ EVRELEME GEREKLİ MİDİR? Dr.Aytekin Altıntaş Total GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı

Prognostik Öngörü. Tedavi Stratejisi Belirleme. Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik Öngörü Tedavi Stratejisi Belirleme Klinik Çalışma Dizaynı Prognostik faktörlerin idantifikasyonu ve analizi Primer tumor; BRESLOW Tumor kalınlığı Mitoz oranı Ulserasyon CLARK seviyesi Anatomik

Detaylı

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

METASTATİK MALİGN MELANOM. Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi METASTATİK MALİGN MELANOM Dr Yüksel Küçükzeybek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 49 yaşında erkek hasta Özgeçmiş:özellik yok Soygeçmiş:özellik

Detaylı

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m?

Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sigara çenlerde ve çmeyenlerde Akci er Kanseri: Genel Özelliklerde Farkl l k Var m? Ahmet E. ERBAYCU

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi

Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Primer Akciğer Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografi Verilerinin Genetik, Kişisel ve Çevresel Risk Faktörleri ile Değerlendirilmesi Deniz Akçayöz, Ferit Birand Artıran, Gonca Aşut, Tayfun Bayraktar, Çağrı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı