T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİSOMNOGRAFİ İLE TEŞHİS EDİLEN UYKU BRUKSİZMLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİ FARKLI APAREYİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. YILDIZ KAVAKLI PROTEZ PROGRAMI DOKTORA TEZİ ANKARA 2006

2 T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİSOMNOGRAFİ İLE TEŞHİS EDİLEN UYKU BRUKSİZMLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE İKİ FARKLI APAREYİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. YILDIZ KAVAKLI PROTEZ PROGRAMI DOKTORA TEZİ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MEHMET MUHTAROĞULLARI ANKARA 2006

3 iii Sağlık Bilimleri Ensititüsü Müdürlüğü ne: Bu çalışma jürimiz tarafından Protez Programında Doktora Tezi olarak kabul edilmiştir. Jüri Başkanı: Prof. Dr. Yavuz Aslan (imza) Hacettepe Üniversitesi Üye: Prof. Dr.Erdal Şahin (imza) Hacettepe Üniversitesi Üye: Prof. Dr. M. Kemal Ünsal (imza) Ankara Üniversitesi Üye: Prof. Dr. Figen Demirel (imza) Hacettepe Üniversitesi Danışman: Doç. Dr. Mehmet Muhtaroğulları (imza) Hacettepe Üniversitesi ONAY Bu tez Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmiştir. (imza) Prof. Dr.Hakan S. Orer Ensititü Müdürü

4 iv TEŞEKKÜR Doktora eğitimim süresince, değerli bilgi ve tecrübeleriyle her konuda destek olan, tezime yön veren ve olumlu katkılar sağlayan tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Mehmet Muhtaroğulları na, Bu tez çalışmasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Dr. Atila Ertan a, gerekli fiziksel imkanları sağlayan Sayın Prof. Dr. Oğuz Öğretmenoğlu na, laboratuvar çalışmaları boyunca değerli katkılarından dolayı Sayın Dr. Çağrı Timuçin e, verilerin toplanması sırasında yardımcı olan Sayın Evren Sahan a, çalışmanın yürütülmesindeki katkılarından dolayı Sayın Dr. Serdar Uysal a, Doktora eğitimim süresince bilgi ve deneyimlerini paylaşan Protetik Diş Tedavisi A.D öğretim üyelerine, Sevgili bölüm arkadaşlarıma ve bölüm personeline, Eğitim hayatım boyunca maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan sevgili aileme, kuzenlerim ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.

5 v ÖZET Kavaklı, Y., Polisomnografi ile Teşhis Edilen Uyku Bruksizmli Hastaların Tedavisinde İki Farklı Apareyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez Programı Doktora Tezi, Ankara, Oklüzal splintler uyku bruksizminin tedavisinde yaygın olarak kullanılmasına rağmen, çiğneme kas aktivitesini azaltmak için en etkili splint tasarım tipinin hangisi olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur. Bu çalışmanın amacı polisomnografi yöntemi ile üst dental arkı kaplayan stabilizasyon splinti ile sadece anterior iki dişi kaplayan ve alt anterior dişlerle nokta temasına sahip olan NTI-tss splintinin uyku bruksizmi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada polisomnografi elektromiyografik analiz sistemi ile kesin tanısı konulan 20 uyku bruksizm hastası yer almıştır. Bu hastalardan rastgele olarak seçilmiş 9 birey stabilizasyon splintini, 11 birey ise NTI-tss splintini 4 ay süresince uykuda kullanmıştır. Uyku sırasında oluşan çiğneme kas aktivitesi ölçümleri splint uygulanmasından önce 2 gece ve splintin 4 ay düzenli kullanımından sonra 1 gece olmak üzere 3 kez yapılmıştır. Bu çalışmada ayrıca her iki splint tedavisinden önce ve sonra çiğneme kaslarının yüzeyel elektromiyografisi alınarak uzun dönem splint kullanımının istemli maksimum kas kontraksiyonundaki etkisine bakılmıştır. Bruksizm episodlarının sayısı, süresi ve şiddeti incelenmiştir. Sonuç olarak her iki splintin kullanımından sonra uyku bruksizminin sıklığında ve süresinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Her iki splintin de istemli maksimum temporal ve masseter kas kontraksiyonunu değiştirmemesine rağmen, NTI-tss splintinin uyku bruksizminin şiddetini azalttığı tespit edilmiştir. Buna göre NTI-tss splintinin uyku bruksizminin tedavisinde pozitif etkisi olan kolay uygulanabilir alternatif bir splint olarak göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar kelimeler: stabilizasyon splinti, NTI-tss splinti, polisomnografi, çiğneme kas aktivitesi, istemli maksimum kas kontraksiyonu

6 vi ABSTRACT Kavaklı, Y., Evaluation of Effectiveness of Two Different Appliances in Treatment of Patients with Sleep Bruxism Diagnosed with Polysomnography, Hacettepe University Health Sciences Institute PhD Thesis in Prosthodontics, Ankara, There is no consensus on what type of design is most effective for reducing masticatory muscle activities, although occlusal splints are commonly used for the treatment of sleep bruxism. The objective of this study is to investigate the effects of stabilization splint and NTI-tss splint of which respectively covers: the occlusal surfaces of the maxillary dental arch, and covers: only maxillary incisors and has a point contact with mandibular incisors on sleep bruxism by using a polysomnography. 20 bruxers, which were confirmed by the test using polysomnography electromyographic analyzing system, were recruited, and randomly divided into stabilization splint group (9 patient) and NTI-tss splint group (11 patient). The participants were instructed to wear the splint during sleep for 4 months. Masticatory muscle activity was measured during sleep. The first two nights were a base night and the third study night was done after four months regular use of splints. The number of bruxism episodes, duration and intensity of sleep bruxism were analyzed. Moreover in this study the effects of splints surface electromyography of masticatory muscles. As a result, statistically no significant reduction in the frequency and duration of sleep bruxism was observed with two types of splints. NTI-tss splint reduced the intensity of masseter and temporal muscle activity rather than stabilization splint. In both splints neither maximum voluntary temporal nor maximum masseter muscle contraction were changed. NTI-tss splint is viable alternative for the treatment of bruxism. Keywords: stabilization splint, NTI-tss splint, polysomnography, masticatory muscle activity, voluntary maximum muscle contraction

7 vii İÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI... iii TEŞEKKÜR...iv ÖZET...v ABSTRACT...vi İÇİNDEKİLER... vii SİMGELER ve KISALTMALAR...ix ŞEKİLLER...xi TABLOLAR... xii 1.GİRİŞ GENEL BİLGİLER Bruksizmin Epidemiyolojisi Bruksizmin Etiyolojisi Morfolojik (çevresel) Faktörler Santral Faktörler Uyku Fizyolojisi Nörokimyasallar Genetik ve Ailesel Eğilim Kişilik Yapısı ve Psikolojik Faktörler Klinik Bulgular ve Tanı Elektrofizyolojik Görüntüleme Tedavi Bilişsel ve Davranışsal Yaklaşımlar Farmakolojik Tedavi Dental Tedavi BİREYLER ve YÖNTEM Bireyler ve Seçim Kriterleri Polisomnografi Kaydı ve Analizi Çiğneme Kas Aktivitesinin Skorlanması EMG Kaydı ve Analizi Splintlerin Yapım Aşamaları... 33

8 viii Stabilizasyon Splintinin Hazırlanması NTI- tss Splintinin Hazırlanması Splintlerin Kullandırılması İstatistiksel Değerlendirmeler BULGULAR Polisomnografi ile İlgili Bulgular EMG değerleri ile İlgili Bulgular Radyolojik Bulgular TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKLAR... 63

9 ix SİMGELER ve KISALTMALAR AK EEG EMG EOG EKG LD Alveolar Kret Elektroensefalografi Elektromiyografi Elektrookülografi Elektrokardiografi Lamina Dura L- Dopa Levo- Dopa LMXMA LMXTA LMXMAF LMXTAF Sol Masseter Kasın Maksimum EMG Kaydının Rektifiye Alanı Sol Temporal Kasın Maksimum EMG Kaydının Rektifiye Alanı Sol Masseter Kasın Maksimum EMG Kaydının Rektifiye Alanın Tedavi Öncesine Göre Yüzde Değeri Sol Temporal Kasın Maksimum EMG Kaydının Rektifiye Alanın Tedavi Öncesine Göre Yüzde Değeri LORTMAF Sol Masseter Kasın Ortalama Rektifiye Alanın Tedavi Öncesine Göre Yüzde Değeri LORTMA LORTTA LORTTAF MRG mvsn Sol Masseter Kasın Ortalama EMG Kaydının Rektifiye Alanı Sol Temporal Kasın Ortalama EMG Kaydının Rektifiye Alanı Sol Temporal Kasın Ortalama Rektifiye Alanın Tedavi Öncesine Göre Yüzde Değeri Manyetik Rezonans Görüntüleme Milivolt saniye NREM NTI-tss P Hızlı Göz Hareketlerinin Olmadığı Uyku Evresi (Non-Rapid Eye Movement ) Nociceptive Trigeminal Inhibition Tension Suppresion System Güvenirlik Katsayısı

10 x PLA REM RMXMA RMXTA RMXMAF RMXTAF Periodontal Ligament Aralığı Hızlı Göz Hareketlerinin Olduğu Uyku Evresi (Rapid Eye Movement) Sağ Masseter Kasın Maksimum EMG Kaydının Rektifiye Alan Sağ Temporal Kasın Maksimum EMG Kaydının Rektifiye Alan Sağ Masseter Kasın Maksimum EMG Kaydının Rektifiye Alanın Tedavi Öncesine Göre Yüzde Değeri Sağ Temporal Kasın Maksimum EMG Kaydının Rektifiye Alanın Tedavi Öncesine Göre Yüzde Değeri RORTMAF Sağ Masseter Kasın Ortalama Rektifiye Alanın Tedavi Öncesine Göre Yüzde Değeri RORTMA RORTTA RORTTAF semg Sağ Masseter Kasın Ortalama EMG Kaydının Rektifiye Alanı Sağ Temporal Kasın Ortalama EMG Kaydının Rektifiye Alanı Sağ Temporal Kasın Ortalama Rektifiye Alanın Tedavi Öncesine Göre Yüzde Değeri Yüzey Elektromiyografisi SS Stabilizasyon Splinti

11 xi ŞEKİLLER Şekil 2.1. Bruksizm episodlarının tipleri...11 Şekil 3.1. Uyku kaydı için polisomnografiye bağlanmış bir hasta...30 Şekil 3.2. Bir bruksizm episodunun polisomnografik görüntüsü...31 Şekil 3.3. Stabilizasyon Splinti...33 Şekil 3.4. NTI-tss Splinti...34 Şekil 4.1. SS ve NTI splinti için tedavi öncesi ve sonrası her saatteki episod sayıları...39 Şekil 4.2. SS ve NTI splinti için tedavi öncesi ve sonrası ortalama episod süresi...40 Şekil 4.3. SS ve NTI splinti için tedavi öncesi ve sonrası her saatteki ortalama burst sayısı...40 Şekil 4.4. Bruksizmin kas aktivitesi şiddetinin görsel skoru...41 Şekil 4.5. Bruksizm episodu sırasındaki temporal kas aktivitesi şiddetinin görsel skor değerlerinin ortalaması...42 Şekil 4.6. Bruksizm episodu sırasındaki masseter kas aktivitesi şiddetinin görsel skor değerlerinin ortalaması...42 Şekil 4.7. Her iki tedavi grubundaki tedavi öncesi ve sonrası rortma değerleri...46 Şekil 4.8. Her iki tedavi grubundaki tedavi öncesi ve sonrası lortma değerleri...46 Şekil 4.9. Her iki tedavi grubundaki tedavi öncesi ve sonrası rortta değerleri...47 Şekil Her iki tedavi grubundaki tedavi öncesi ve sonrası lortta değerleri...47 Şekil Her iki tedavi grubundaki hastalarda tedavi öncesi ve sonrası rmxma değerleri...48 Şekil Her iki tedavi grubundaki hastalarda tedavi öncesi ve sonrası lmxma değerleri...48 Şekil Her iki tedavi grubundaki hastalarda tedavi öncesi ve sonrası rmxta değerleri...49 Şekil Her iki tedavi grubundaki tedavi öncesi ve sonrası lmxta değerleri...49

12 xii TABLOLAR Tablo hastaya ait polisomnografi verileri...37 Tablo 4.2. Stabilizasyon splinti kullanan bireylerin uyku değişkenleri...37 Tablo 4.3. NTI-tss splinti kullanan bireylerin uyku değişkenleri...38 Tablo 4.4. Stabilizasyon splinti kullanan bireylerin bruksizm değişkenleri...38 Tablo 4.5. NTI-tss splinti kullanan bireylerin bruksizm değişkenleri...39 Tablo 4.6. SS kullanan bireylerin bruksizm episodları süresince oluşan kas aktivitesi şiddetinin görsel skor değerlerinin ortalaması...41 Tablo 4.7. NTI-tss splinti kullanan bireylerin bruksizm episodları süresince oluşan kas aktivitesi şiddetinin görsel skor değerlerinin ortalaması...41 Tablo 4.8. Tüm hastalarda EMG çalışması sırasında elde edilen 8 değişkenin tedavi öncesi değerlerin yüzdesi cinsinden tedavi sonrası değerleri ve p değerleri. Grup 1: SS splinti, grup 2: NTI-tss splinti...45 Tablo 4.9. NTI-tss splinti kullanan hastalarda tedavi sonrasındaki alt sağ ve sol santral (1) ve lateral (2) dişlerde tespit edilen radyografik bulgular...50

13 1 GİRİŞ Uyku bruksizmi diş gıcırdatma (fazik aktivite), diş sıkma (tonik aktivite) ya da her ikisinin birleşimi (karma aktivite) olarak oluşur (1-5). Birçok çalışmada bu rahatsızlığın tanımı, epidemiyolojisi, tanısı, etiyolojisi ve tedavisi açıklanmıştır (6,7). Uyku bruksizmi; uyku sırasında dişlerin gıcırdatılmasını veya sıkılmasını içeren bir periyodik hareket bozukluğu olarak tanımlanmış olup, Uyku Bozukluklarının Uluslararası Sınıflaması nda parasomnia grubu içerisinde yer almaktadır (8,9). Yetişkin nüfusta uyku bruksizminin yaygınlığı yaklaşık olarak % 8 dir (10). Uyku bruksizminin klinik tanısı, diş gıcırdatma seslerinin varlığına, sabahları çiğneme kaslarındaki ağrıya, dişlerdeki aşınmaya, istemli kontraksiyonda görülen masseter kasın hipertrofisine dayanmaktadır (8,11-13). Uyku bruksizminin kesin tanısı elektrofizyolojik kayıt sistemleri (taşınabilir ve polisomnografi kayıt sistemi) ile yapılmaktadır (1,14) yılından beri uyku buksizminin etiyolojisi ve patolojisi için birçok teori öne sürülmesine rağmen, henüz bir açıklık getirilememiştir. Bugün genel olarak kabul edilen görüş, uyku bruksizminin oklüzal çatışmaların ve morfolojik faktörlerin etkisinden ziyade çene-yüz fonksiyonları ve uyku ile ilgili işlemleri yürüten santral ve otonom sinir sistemi tarafından meydana geldiği yönündedir (15). Bruksizm tedavisi genellikle doğal dişlerin ve restorasyonların korunması ve ağrının azaltılması amacıyla yapılmaktadır. Bruksizm tedavisinde farmakolojik, psikolojik ve dental yöntemlerin bir birleşimi kullanılarak hasta-merkezli bir yaklaşım düşünülmelidir (6). Oklüzal apareyler bir asırdan daha uzun zamandır uyku bruksizminin tedavisi için önemli bir model olarak kullanılmaktadır (16). En yaygın kullanılan oklüzal aparey, Michigan splinti olarak da bilinen stabilizasyon splintidir (16). Uyku bruksizmi tedavisinde dişleri aşırı çiğneme kas aktivitesi sonucu oluşan zararlı etkilerden korumak için sıklıkla stabilizasyon splinti tercih edilmektedir. Fakat oklüzal splintlerin çiğneme kas aktivitesi üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemektedir. Bazı çalışmalar stabilizasyon splintinin

14 2 bruksizm hastalarının yarısından fazlasında masseter kas aktivitesini azalttığını tespit ederken, bazıları uzun dönemde stabilizasyon splintinin uyku bruksizm aktivitesini azaltmadığını göstermiştır (17-20). Son zamanlarda anterior splintler bruksizm tedavisinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. NTI-tss (Nociceptive Trigeminal Inhibition tension suppression system) adı verilen bu anterior splintlerin kanin ve posterior teması önleyerek ve çene açma refleksini açığa çıkararak diş sıkmayı ve gıcırdatmayı azalttığı iddia edilmektedir (21,22). Üst anterior dişleri kaplayan ve alt çenede sadece anterior dişlerle nokta temasına sahip olan bu splintin, geleneksel splintlerin yerini alacak kolay bir teknik olduğu ileri sürülmektedir (23). Ticari olarak önceden üretilmiş bu splintlerin, geleneksel splintlere göre daha az yapım ve uyumlama süresi gerektirdiği ve 20 dakikalık bir klinik randevu sonucunda hastaya teslim edildiği belirtilmektedir (21). Bugün dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insan tarafından kullanılmasına rağmen, NTI-tss splint ile ilgili yapılmış yeterli sayıda bilimsel çalışma yoktur. Uyku bruksizmi aktivitesinin ölçülmesindeki zorluk nedeniyle literatürde bruksizmle ilgili yapılan çalışmaların çoğunda bruksizmin varlığı ya da yokluğu kişisel rapor ve klinik muayene ile değerlendirilmiştir. Fakat mandibular parafonksiyonel davranış bilinçaltında oluştuğu için, birçok kişi bu rahatsızlığa sahip olup olmadığını ve alışkanlıklarının ne derecede olduğunun farkında değildir (6). Bundan dolayı literatürde, kişisel raporlara dayanan çalışmaların sonuçlarının geçerliliği konusunda bir görüş birliği yoktur. Benzer şekilde splintlerin çiğneme kas aktivitesi üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaların çoğu uyanık bireylerde yapılmıştır (24-26). Ancak polisomnografi kayıt sistemi ile uyku bruksizmi kesin tanısı konulan bireylerde splintlerin, çiğneme kas aktivitesi üzerindeki etkinliğini uykuda incelemek en doğru yöntemdir. Çalışmamızda polisomnografi ile teşhis edilen uyku bruksizmli hastaların tedavisinde stabilizasyon ve NTI-tss splintlerinin etkisi değerlendirilecektir. Bu çalışmada polisomnografi ile uyku bruksizminin kesin tanısı konulan hastalarda her iki splint tedavisinden önce ve sonra, çiğneme kaslarının

15 3 yüzey elektromiyografileri (semg) alınarak uzun dönem gece splint kullanımının istemli maksimum temporal ve masseter kas kontraksiyonu üzerindeki etkisine bakılacaktır.

16 4 GENEL BİLGİLER Bruksizm genel anlamıyla; kuvvetli diş sıkma ve/veya dişlerin gıcırdatılması olarak tanımlanmaktadır. Diş sıkma; mandibulanın sentrik veya eksentrik pozisyonda maksilla ile bir kapanış oluşturduğu statik bir ilişki olarak tanımlanırken, dişlerin gıcırdatılması ise mandibulanın farklı gezinme hareketleri sırasında maksilla ile kuvvetli bir kapanış oluşturduğu dinamik bir ilişki olarak tanımlanmaktadır (11). Dorland ın Tıp Sözlüğü ne göre bruksizm kelimesi Yunanca brychein den gelmektedir (27). Yirminci yüzyılın başlarında gün boyunca dişlerini gıcırdatan mental problemli hastalar la bruxomania olarak tanımlanmıştır (28). Daha sonra Yunanca da delilik anlamına gelen mania terimi çıkartılarak ve 1931 yılında dental literatürde ilk kez Frohman tarafından disfonksiyonel mandibular hareketlerin tanımlamasında bruksizm terimi kullanılmıştır (29). Amerikan Orofasial Ağrı Akademisi (American Academy of Orofacial Pain) bruksizmi; gündüz ya da gece dişlerin gıcırdatılması ve sıkılmasını içeren parafonksiyonel bir aktivite olarak tanımlamaktadır (30). Uyanıkken oluşan bruksizm diurnal bruksizm dir ve yarı istemli diş sıkmadır. Uykuda görülen bruksizm ise nokturnal bruksizm olarak ifade edilir, fakat gündüz uyku sırasında da diş gıcırdatma meydana gelebileceği için nokturnal bruksizm yerine uyku bruksizmi terimi kullanılmaktadır (1,6). Uyanıkken oluşan bruksizm uyku bruksizminden ayırt edilmelidir, çünkü her iki bruksizm farklı şartlar altında oluşur ve farklı etiyolojiye sahiptir (12,31). Literatürde diurnal bruksizmle ilgili pratik araştırmalar yetersizdir ve bruksizmin klinik çalışmaları çoğunlukla uyku bruksizmi üzerinde yoğunlaşmıştır (11,32). Eski adıyla Amerikan Uyku Bozuklukları Akademisi (American Sleep Disorders Association) olarak bilinen, Amerikan Uyku Tıbbi Akademisi (American Academy of Sleep Medicine) uyku bruksizmini; uyku sırasında dişlerin gıcırdatılması veya sıkılmasını içeren bir periyodik hareket

17 5 bozukluğu olarak tanımlamış (8) ve Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflaması nda parasomnia grubu içerisinde sınıflandırmıştır (9). Son zamanlarda bruksizm iki tipte sınıflandırılmaktadır. Birincil tip (idiopatik), herhangi bir tıbbi nedene bağlı olmaksızın gün boyu diş sıkma ve uyku bruksizmini, ikincil tip (iatrojenik) ise nörolojik, psikiyatrik, uyku bozuklukları ve ilaç alımına bağlı bruksizmi içermektedir (32) Bruksizmin Epidemiyolojisi Bruksizmin, toplumun %85-90 nında farklı derecelerde ve zamanlarda görüldüğü bildirilmiştir. Fakat bu kişilerin yaklaşık olarak % 5 i klinik bir durum göstermektedir (8). Epidemiyolojik çalışmalar bu rahatsızlığın tüm yaş gruplarında görülebildiğini ancak genç nüfusta daha sık görüldüğünü tespit etmiştir (33). Çocuklarda yaygınlık %14 ile %20 arasında (34-36), yetişkinlerde ise diş sıkma %20, diş gıcırdatma % 6 8 oranlarında görülmekte olup yaş artıkça yaygınlıkta bir azalma olduğu gözlemlenmiştir (10,37). 60 yaş ve üzerinde ise bu oran % 3 tür (10). Artan yaşla birlikte görülen azalmanın nedeni yaşlı nüfustaki protez kullanma oranının yüksekliği ile açıklanmaktadır (6). Çalışmalar yetişkinlerdeki uyku bruksizminin yaygınlığında cinsiyet farkı olmadığını göstermiştir (10,34,38). Fakat Hublin ve diğ. (35), yaptıkları bir çalışmada, çocukluk bruksizminde cinsiyet farkının önemli olduğunu, kızlarda erkeklere oranla daha fazla çocukluk bruksizmi görüldüğünü tespit etmişlerdir. Bruksizmin yaygınlığı, farklı araştırma yöntemlerine, klinik kriterlere ve nüfus gruplarına göre değişkenlik göstermektedir ve tespit edilmesi de zordur. Çünkü birçok kişi bu alışkanlıklarının farkında değildir ve genel olarak bruksizm raporları aile üyelerinin gözlemlerine dayanmaktadır (6). Bu nedenle tek başına uyuyan, birlikte uyuduğu kişi derin uykuda olan, protezlerini takmadan yatan ve uyku sırasında yoğun olarak dişlerini sıkan hastalarda, uyku bruksizminin yaygınlığı doğru olarak tespit edilemeyebilir (6,7).

18 Bruksizmin Etiyolojisi Bruksizmin etiyolojisini araştıran çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Fakat bu hastalığın yaygınlığı üzerinde yaş, cinsiyet, ırk gibi faktörlerin etkisi tam olarak ortaya konulamadığından bu klinik problemi anlamak oldukça zordur (15). Ayrıca literatürde hala bruksizmin tanımı ve tanısı hakkında bir fikir birliği yoktur (32). Dolayısıyla bruksizmin etiyolojisi ile ilgili mevcut yayınları karşılaştırmak ve kesin olarak yorumlamak zordur. Bu zorluklara rağmen yıllarca bruksizmi açıklamak için birçok etiyolojik teori öne sürülmüştür. Bruksizmin bu tartışmalı yapısı nedeniyle ileri sürülen teorileri doğrulamak ya da çürütmek zor olduğu için birçok araştırmacı çok etkenli etiyolojiyi desteklemektedir (6,11,32,39). Temel olarak etiyolojik faktörler iki gruba ayrılmaktadır; morfolojik faktörler ve santral (patofizyolojik, genetik, psikolojik vb) faktörler Morfolojik (çevresel) Faktörler Dental oklüzyondaki ve çene-yüz bölgesinin anatomisindeki bozukluklar morfolojik faktörler olarak incelenebilir. Geçmişte, öncül diş temasları ya da oklüzyondaki farklılıklar bruksizmi başlatan ve devam ettiren etiyolojik faktörler olarak kabul edilmekteydi (31,40,41). Uygun olmayan diş temasları ya da oklüzal çatışmalar ın periodontal basınç reseptörlerini etkilediği ve çeneyi kapatan kasları refleks olarak uyardığı düşünülürdü. Bruksizmin, hastanın çatışmaları azaltma çabası sonucu oluştuğu düşünüldüğünden oklüzal uyumlama mantıklı bir tedavi seçeneği olarak kabul edilirdi. Günümüzde ise bruksizmin etiyolojisi üzerinde oklüzal anatomik faktörlerin etkisinin çok küçük olduğuna inanılmaktadır (15). Bruksizmin oluşmasında oklüzal anatomik faktörlerin etkisini gösteren ilk klasik çalışma 1961 yılında Ramfjord (31) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada bruksizmin oklüzal çatışmaları ortadan kaldırmak için kişisel bir uğraş olduğu ve çatışmaların periodontal basınç reseptörlerini etkileyerek çeneyi kapatan kasları uyardığı belirtilmiştir. Ayrıca Ramfjord, oklüzal

19 7 uyumlamanın her zaman bruksizmi ortadan kaldırdığını tespit etmiştir. Bu araştrımada bruksizmin varlığı ya da yokluğu, hasta bir takım hareketler yaptığı sırada dk lık EMG (elektromiyografi) analizi ile belirlenmiştir. Bu çalışmada parafonksiyonel aktivitelerin direkt ölçümleri uygulanmadığı için bu hareketlerin bruksizmin göstergesi olup olmadığına şüphe ile bakılmıştır. Ramfjord un EMG çalışması kontrol içermemesine ve bruksizmin varlığı doğru olarak tespit edilmemesine rağmen, bu çalışmanın sonuçları yıllarca klinik diş hekimliğinde büyük etkiye sahip olmuştur. Bruksizmi doğru olarak ölçen yöntemler kullanılmaya başlandıktan sonra uyku bruksizminin oklüzal çatışmalarla yakından ilgisi olmadığı anlaşılmıştır. Örneğin, Rugh ve diğ. (42) uyku sırasında çiğneme kas aktivitesi üzerinde yapay çatışmaların etkisini araştırmışlardır. Çiğneme kas aktivitesi uykuda alınan EMG kayıtları ile ölçülmüştür. Ramfjord un bulgularının tersine yapay çatışmaların % 90 ında uyku bağlantılı çiğneme kas aktivitesinde önemli derecede azalma olduğu görülmüştür. Doğal çatışmalar yerine yapay çatışmaların kullanıldığı bu çalışmanın sonuçları, bruksizmin etiyolojisi üzerinde oklüzyonun etkisi ile ilgili tartışmaları ortadan kaldırmıştır. Daha iyi yapılmış kontrollü çalışmalar, oklüzal çatışmaların elimine edilmesinin bruksizm aktivitesi üzerinde etkili olmadığını göstermiştir. Örneğin, Kardachi ve diğ. (43) ile Bailey ve Rugh (44) çalışmalarında, öncül temasların kaldırılmasının uyku bruksizmi üzerindeki etkisini elektromiyografi ile değerlendirmişler ve oklüzal uyumlamadan sonra uyku bruksizminde bir değişiklik olmadığını bulmuşlardır. Başka bir çalışmada ise bruksizmi olanlarda oklüzal çatışmaların olmadığı, çatışmaları olanlarda da bruksizmin olmadığı gösterilmiştir (45). Sonuç olarak bruksizmin etiyolojisinde oklüzyonun etkisini gösteren bilimsel bir kanıt bulunamamıştır. Literatürde yer alan diğer bir morfolojik faktör çene yüz bölgesinin anatomik bozukluklardır. Yakın zamanda yapılmış çalışmalarda bruksizm ve çene yüz bölgesinin anatomisi arasındaki ilişki incelenmiştir. Miller ve diğ. (46), bruksizmin üzerinde kondiler asimetrinin etkisini araştırdıkları çalışmada, bruksizmi olan hasta grubunun bruksizmi olmayan gruba göre daha yüksek kondiler asimetri gösterdiği tespit edilmiştir. Young ve diğ. (47)

20 8 ise normal bireyler ile bruksizm hastalarının baş ve yüz morfolojileri arasındaki farkı inceledikleri çalışmada, bruksizmin tanısını, dental modellerde diş aşınma miktarını analiz ederek ve anket sonuçlarına göre değerlendirmiş, hiçbir farklılık bulamamışlardır. Fakat bruksizmi olan hastalarda bizigomatik ve kranial genişlikteki büyüklük istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bir başka çalışmada Menapace ve diğ. (48), 38 bruksizm hastasının çene yüz morfolojisini 28 normal bireyle karşılaştırmışlar ve bruksizm hastaları ile normal bireyler arasında farklılık olmadığını göstermişlerdir. Bununla birlikte bu çalışmaların tümünde bruksizmin varlığı ya da yokluğu kişisel rapor ve klinik muayene ile değerlendirilmiş olup bruksizm tanısının bir uyku testi ile yapılmamış olması bu çalışmaların doğru olarak yorumlanmasını engellemektedir. Bugüne kadar sadece tek bir kontrollü çalışmada bruksizmin varlığı uyku testi ile doğrulanarak, bruksizm ve morfolojik faktörler arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmada, Lobbezoo ve diğ. (49) bruksizmi olan ve olmayanların her birine ait 25 sefolametrik filmdeki standart okluzal ölçümlerle 26 çalışma modelinden elde edilen oklüzal değişkenleri karşılaştırmış ve gruplar arasında bir farklılık bulamamışlardır. Dental oklüzyondaki çatışmalarda olduğu gibi, bruksizmin etiyolojisinde de çeneyüz iskelet anatomisiyle bağlantılı faktörlerin etkisine dair kesin bir kanıt bulunamamıştır Santral Faktörler Bruksizmin diğer bir etiyolojik faktörü olan santral sinir sistemine bağlı etkenler geçmişte bazı araştırmacılar tarafından destek bulmasına rağmen bu görüş klinisyenler tarafından kabul edilmemiştir (31,42). Bruksizm ile ilgili çalışmalar artıkça, patofizyolojik faktörlerin bruksizmin daha erken ortaya çıkmasında ve artmasında önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmıştır (6,32). Bruksizm üzerinde patofizyolojik mekanizmaların etkisi tam olarak açıklanamamasına rağmen; çalışmalar, uyku bruksizmin çene-yüz fonksiyonları ve uyku ile ilgili işlemleri yürüten santral ve otonom sinir sistemi

21 9 tarafından etkilendiğini göstermiştir (4,5,7,15). Uyku bruksizminin etiyolojisinde, uykuda oluşan ritmik çiğneme kas aktivitesi, uyku arousalları, nörokimyasallar, genetik ve psikolojik gibi etkenlerin tümü santral faktörler olarak gösterilir. Uyku bruksizmi ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda bireylerin uyku sırasındaki fizyolojik verileri elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG), elektrookülografi (EOG) ve elektrokardiografi (EKG) de incelenmiş ve uykunun hangi evresinde bruksizmin başladığı ve patofizyolojisi araştırılmıştır (1,50 52) Uyku Fizyolojisi İnsan ömrünün yaklaşık 1/3 ünü oluşturan uyku iki büyük evreden oluşur (53,54) : 1- Hızlı göz haraketlerinin olmadığı uyku evresi (Non-rapid eye movement [NREM UYKU]): NREM uyku 4 evreye ayrılır. Evre 1; bir geçiş aşamasıdır ve uyku süresinin % 5 ini oluşturur ve hafif uykuya benzetilir. Evre 2; hafif uyku olarak adlandırılır, fakat uyku süresinin %50 sini oluşturur. Uyku testinde evre 2 de meydana gelen EEG dalga formlarında uykunun diğer evrelerine göre belirgin bir farklılık vardır. Evre 3 ve 4; genellikle birbirleriyle bağlantılı olup, delta ya da yavaş dalga uyku evresi olarak adlandırılır ve total uyku süresinin %20 sini oluşturur. Evre 3 ve 4 restoratif uyku aşamasıdır ve uyku evresindeki ani değişikliklere (arousallara) dirençle diğer uyku aşamalarından ayrılır. Genç yetişkinlerde delta evresi uykunun büyük bir kısmını kaplar, lı yaşlarda miktarı azalır. 2- Hızlı göz hareketlerinin olduğu uyku evresi (Rapid Eye Movement [REM UYKU]): Rüya evresi veya paradoksal uyku (mantığa aykırı görünen) olarak adlandırılır. Paradoksal uyku olarak adlandırılmasının nedeni, bu evrede EEG dalgalarının eşzamanlı olmamasına karşın, kişilerin oldukça derin bir uykuda bulunmasıdır. REM uyku evresinde canlı ve ayrıntılı düşler

22 10 görülür. Uykunun bu evresi, uykuya dalma aşamasında daha az görülür ve gece ilerledikçe artar. REM uyku yaklaşık olarak tüm uyku süresinin %25 ini oluşturur, genellikle NREM uykunun 2. evresinden sonra ortaya çıkar. REM evresinde kasların aktivitesi kaybolur, kişiler gevşemeye başlar ve tonik kas aktivitesi yoktur. Ancak göz kasları hareketlidir ve bu evre ismini bu olgudan alır (hızlı göz hareketi). Literatürde bruksizm ve uyku kalitesini inceleyen az sayıda çalışma mevcuttur. Uyku bruksizm hastaları ile normal kişiler arasında yapılan karşılaştırmalı çalışmalar; uyku bruksizm hastalarının normal bir uyku yapısına sahip olduğunu göstermiştir (1,4,32). Buna göre, uyku bruksizm hastalarının uykuya geçiş süresi, toplam uyku süresi, uyku evreleri normal bireylerden farklı değildir. Çalışmalar bruksizmin tüm uyku evrelerinde bulunduğunu göstermiştir, bununla birlikte normal yetişkinlerde uyku bruksizm episodlarının % nın NREM uyku evresi 1 ve 2 de görüldüğü tespit edilmiştir (1,3 5,50). Uyku evrelerindeki bruksizm episodlarının süreleri karşılaştırıldığında, NREM evre 2 de daha uzun, REM de ise kısa olduğu tespit edilmiştir (5,12). Fakat bu durumun nedeni henüz açıklanamamıştır. Uyku laboratuvarında yapılan çalışmalar uyku bruksizm hastalarının 3 farklı çiğneme kas aktivitesi gösterdiğini tespit etmiştir (1-5) (Şekil 2.1.). a) Ritmik Çiğneme Kas Aktivitesi: sn arasında süren en az 3 ya da daha fazla EMG burstu içeren aktivitedir ve fazik olarak adlandırılır. b) Devamlı Çiğneme Kas Aktivitesi: 2 sn den fazla süren EMG burstu içeren aktivitedir ve tonik olarak adlandırılır. c) Karma Çiğneme Kas Aktivitesi: Her iki kas aktivitesinin birlikte olduğu aktivitedir.

FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI FİBROMİYALJİ SENDROMLU HASTALARDA FARKLI EGZERSİZ UYGULAMALARININ FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI FİBROMİYALJİ VE MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADINLARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ Dr. Gül METE CİVELEK UZMANLIK

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA EMPATİ BECERİSİ, ALEKSİTİMİ, DEPRESYON, ANKSİYETE DÜZEYLERİ İLE SEMPATİK DERİ YANITI İLİŞKİSİ

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

OTİZM VE DENTAL YAKLAŞIM

OTİZM VE DENTAL YAKLAŞIM T.C Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı OTİZM VE DENTAL YAKLAŞIM BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi : Bekir KULU Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Özant ÖNÇAĞ İZMİR-2014 ÖNSÖZ Otizm

Detaylı

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015 AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (UZMANLIK TEZİ ) BEHÇET VE MULTİPL SKLEROZ HASTALIKLARINDA HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU:

Detaylı

DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM:

DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM: K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DENTİN HASSASİYETİNİN TEDAVİSİNDE ERBİYUM, KROM: itriyum-skandiyum-galyum-garnet LAZERİN, SUBABLATİF DOZLARDA UYGULANMASININ İMMEDİAT ETKİSİNİN

Detaylı

AKADEMĠSYENLERDE ĠNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERĠ VE BUNA BAĞLI OLUġABĠLECEK SAĞLIK SORUNLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AKADEMĠSYENLERDE ĠNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERĠ VE BUNA BAĞLI OLUġABĠLECEK SAĞLIK SORUNLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AKADEMĠSYENLERDE ĠNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERĠ VE BUNA BAĞLI OLUġABĠLECEK SAĞLIK SORUNLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SĠNAN

Detaylı

TOKAT İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 12 YAŞ ÖĞRENCİLERDE DMFT İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TOKAT İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 12 YAŞ ÖĞRENCİLERDE DMFT İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOKAT İL MERKEZİNDEKİ İLKÖĞRETİM 12 YAŞ ÖĞRENCİLERDE DMFT İNDEKSİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Hazırlayan Dt. Asude KAYAOĞLU Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Detaylı

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi

Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Karyogram ile Çocuklarda Çürük Riskinin Belirlenmesi Bitirme Tezi Stj. Diş Hekimi Rukiye Irmak UZLUER Danışman Öğretim Üyesi: Prof.

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ebru

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes

OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ. Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OTİSTİK ÇOCUKLARDA VESTİBÜLER REHABİLİTASYONUN ETKİSİ Fizyoterapist Ümmühan Çöpkes YÜKSEK

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN GÖRÜLME SIKLIĞI VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN GÖRÜLME SIKLIĞI VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Başhekim: Opr. Dr. Haldun Ertürk Şef: Doç. Dr. F.Feriha Özer İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN GÖRÜLME

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Psikoloji Anabilim Dalı ŞİZOFRENİ VE BİPOLAR BOZUKLUK TANISI İLE AYAKTAN TEDAVİ GÖREN HASTALARIN EŞLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE CİNSEL İŞLEV

Detaylı

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ADANA İLİ HAVUTLU BÖLGESİNDE 15-49 YAŞ KADINLARDAKİ DEPRESİF BELİRTİLERİN SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Esra GÜNDÜZ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI

KASITLI KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI OLAN ERGEN VE GENÇ ERİŞKİN HASTALARDA ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY PROF DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 13. PSİKİYATRİ BİRİMİ Başhekim : Doç. Dr. Erhan KURT Klinik Şef V. : Dr. Ahmet TÜRKCAN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 559 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İNTERNET KULLANIMININ SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bu bölümde, bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımın sağlık etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Detaylı

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE

OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI OBEZ ERİŞKİNLERDE BENLİK SAYGISI, YAŞAM KALİTESİ, YEME TUTUMU, DEPRESYON VE ANKSİYETE UZMANLIK TEZİ DR. TANER DEĞİRMENCİ DENİZLİ-2006

Detaylı

SAĞKALIM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE KARACİĞER NAKLİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA

SAĞKALIM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE KARACİĞER NAKLİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞKALIM ANALİZ YÖNTEMLERİ VE KARACİĞER NAKLİ VERİLERİ İLE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Feyza İNCEOĞLU BİYOİSTATİSTİK VE TIP BİLİŞİMİ ANABİLİMDALI

Detaylı

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI HIZLI GENİŞLETMEDE KULLANILAN COMPACT RPE ve MPES AYGITLARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ Dt. Burcu KARSLI DOKTORA TEZİ DANIŞMANI

Detaylı