Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 99 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 1. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi eksuda niteliğinde plevral sıvı toplanmasına neden olmaz? A) Tüberküloz B) Malign mezotelyoma C) Nefrotik sendrom D) Parapnömonik efüzyon E) Özofagus rupture TIBBİ BİYOKİMYA 2. Aşağıdaki maddelerden hangisi Kan/BOS bariyerini en hızlı geçer? A) Glukoz B) Penisilin C) Üre D) Etanol E) Kreatinin 3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir plevra sıvısının eksuda olarak tanımlanmasına uygun değildir? A) Plevra sıvısı /serum protein > 0.1 B) Plevra sıvısı LDH/serum LDH > 0.6 C) Plevra sıvısı LDH > 2/3 serum LDH D) Plevra sıvısı kolesterol >55mg/dl E) Plevra sıvısı protein > 3 gr/dl 2

3 TIBBİ FARMAKOLOJİ 4. Non-steroid antiinflamatuar ilaçların antiinflamatuar etkilerine katkısı olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Nötrofil kemotaksisin inhibisyonu B) Prostaglandinlerin inhibisyonu C) Siklooksijenaz yolunun inhibisyonu D) Beta-endorfinlerin salınımı E) Lizozim membranının stabilizasyonu 5. Saf narkotik antagonist aşağıdakilerden hangisidir? A) Nalokson B) Metadon C) Meperidin D) Dinorfin E) Nalorfin 6. Aşağıdakilerden hangisi selektif etkili kas gevşetici ilaçlar ile ilgili doğrudur? A) Baklofen presinaptik GABA-A reseptörlerini aktive eder B) Metaksolonun klonidin benzeri etkisi vardır C) Baklofen Santral sinir sisteminde post sinaptik GABA-B reseptörlerini aktive eder D) Dantrolen malign hipertermide kullanılır E) Dantrolen amyotrofik lateral sklerozda kullanılır 9. Aşağıdakilerden hangisi morfinin beklenen yan etkisi değildir? A) Bulantı ve kusma B) Konstipasyon C) Miyozis D) Hipertansiyon E) Konvülsiyon 10. Hoffmann eliminasyonu ile non-enzimatik şekilde inaktive edilerek laudonozine dönüşen nöromuskuler bloker hangisidir? A) Atraküryum B) Suksinilkolin C) Panküronyum D) Tubokürarin klorür E) Veküronyum 11. Aşağıdaki hangi lokal anestezik ilaç uzun etki süreli olması nedeniyle vazokonstriktörsüz kullanılabilir? A) Etidokain B) Prokain C) Lidokain D) Pirilokain E) Kokain 7. Aşağıdakilerden hangisi imipraminin endikasyonlarındandır? A) Glokom B) Hipertansiyon C) Major depresyon D) Epilepsi E) İdrar retansiyonu 8. Patent duktus arteriozusun kapanmasını hızlandıran güçlü siklooksijenaz inhibitorü hangisidir? A) Kolşisin B) Probenesid C) Allopurinol D) Asetaminofen E) İndometazin 12. Aşağıdaki hangi antidepresan ilaç hepatik mikrozomal enzim inhibisyonu yaparak klinik açıdan önemli ilaç etkileşmelerine yol açar? A) Fluoksetin B) İmipramin C) Fenelzin D) Trazodon E) Karbamazepin 13. Aşağıdakilerden hangisi ile difüzyon hipoksisi oluşur? A) Kloroform B) Metoksifluran C) Azot protoksid D) Sevofluran E) İzofluran 3

4 14. Deneysel Parkinson oluşturmak üzere kullanılan MPTP maddesi SSS de hangi yolaklardaki dopaminerjik etkinliği seçici olarak inhibe eder? A) Tuberoinfundibuler B) Nigrostriatal C) Mezolimbik D) Mezokortikal E) Mezokortikolimbik 15. Aşağıdakilerden hangisi ester yapılı lokal anesteziktir? A) Lidokain B) Klorprokain C) Bupivakain D) Etidokain E) Pirilokain 16. Metanol zehirlenmesinde antidot olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Bupropion B) Disülfiram C) Fomepizol D) Diazepam E) Bromokriptin 17. NMDA reseptöründe aşağıda yazılanlardan hangisinin bağlanma yeri bulunmaz? A) L-glutamat B) Fensiklidin C) Glisin D) GABA E) Poliamin 18. Aşağıdakilerden hangisi biyotransformasyon oranının az olması nedeniyle düşük toksisite gösteren anestezik gazdır? A) Halotan B) İzofluran C) Enfluran D) Ketamin E) Midazolam 4

5 TIBBİ GENETİK 19. Fenotipe yaptıkları etkilere göre, transkripsiyon faktörlerini kodlayan genler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) PAX3- Anidiri B) SOX 9- Sağırlık ve distoni C) PAX3 -Waardenburg sendromu tip 1 D) PAX2- Polisindaktili E) SRY- Schinzel sendromu 20. Homeobox genleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Homeodomain protein ekspresyonu yapmazlar B) HOXA9 geninin insanda KLL bir formunun oluşumunda etkili olduğu bildirilmiştir. C) OTX geni beyin gelişiminde etkili olduğu bilinen genlerden biridir. D) MSX ailesi bir homeobox ailesi üyesi değildir. E) Hiçbiri 21. Astrositik ve oligodendroglial tümörler ile sekonder glioblastomalarda ayırıcı tanıda kullanılabilen moleküler biyobelirteç hangisidir? A) P53 mutasyonu B) IDH1 mutasyonu C) IDH2 mutasyonu D) NF1 mutasyonu E) PTEN mutasyonu 5

6 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 22. Yüksek ateş, kusma ve konvulsiyon öyküsüyle acil servise getirilen 18 aylık bebek, menenjit ön tanısı ile pediatri servisine yatırılarak, LP yapılmıştır. LP 'nin direkt mikroskobik incelemesinde, gram (+) kapsüllüdiplokok, bol PNL görülmüş ve BOS'UN biyokimyasal incelemesinde ise, glikoz düşük, protein yüksek olarak saptanmıştır. BOS kültüründe ise alfa hemolitikstipi, katalaz ve oksidazı negatif bakteriler üremiştir. Bu hastada menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Neisseriameningitidis B) B grubu strektokok C) Listeriaemonocytogenes D) Haemophilusinfluenzae E) Streptococcuspneumoniae 23. Aşağıda yer alan viral etkenlerden hangisi, kronik seyirli ensefalit yapar? A) Togaviruslar B) JC virüs C) HSV-1 D) Rabdo virüs E) Bunyavirus 6

7 TIBBİ PATOLOJİ 24. Santral nekroz ve çevresinde yalancı palizadik hücre dizilmesi gösteren, sık mitoz, sellüler pleomorfizm ve vasküler endotelyal proliferasyon içeren intrakranial tümör hangisidir? A) Anaplastik astrositom B) Oligodendrogliom C) Glioblastom D) Pleomorfik Ksantoastrositom E) Primer beyin lenfoması 25. Otuz dokuz yaşında kadın hastada ateş 38 0 C, interfalangial eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı izleniyor. Laboratuvarda anemi, sedimantasyon yüksekliği görülüyor. Aşağıdaki laboratuar bulgularından hangisi bu hastalık için en karakteristik olanıdır? A) Sifilis serolojik testinde pozitiflik B) Serum romatoid faktör titresinin 1/512 oluşu C) Serum urik asit düzeyinin 15.8 mg/ dl oluşu D) İdrar kültüründe chlamydia trachomatis üremesi E) Serum ferritin düzeyinin 7245 ng/ml ölçülmesi 26. Aşağıdakilerden hangisi solar lentigonun özelliğidir? A) Genellikle 5mm'den küçük sütlü kahverenginde maküler lezyonlardır B) 5mm boyutunda kubbe şeklinde lezyondur C) Çevresinde beyaz halka şeklinde renk değişikliği olan lezyondur D) Lezyonda açık ve koyu kahverengi alanlar izlenebilir E) Lezyonda ülserasyon bulunabilir 27. Yetmiş yaşında erkek hastada son 4 ayda kilo kaybı, proksimal kas zayıflığı, idrar yapmada zorluk gelişiyor. Fizik muayene ile tekrarlayan haraketlerde kas gücünün 4/5 oranında azaldığı görülüyor. Laboratuvar incelemede asetil kolin reseptörlerine karşı antikorların düzeyi normal bulunan hastada Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin olması mümkündür? A) Kronik hepatit C B) Duchenne muskuler distrofisi C) Küçük hücreli akciğer karsinomu D) Kurşun zehirlenmesi E) Diabetes mellitus 28. En sık primer beyin tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ependimom B) Astrositom C) Koroid pleksus papillomu D) Gangliositom E) Gangliogliom 29. Pons tabanında simetrik paternde myelin kaybı bulunan, alkolizm, şiddetli elektrolit veya osmolar dengesizlik, hiponatreminin hızlı düzeltilmesi sonucu gelişen, klinikte hızlı gelişen kuadripleji ile karakterize demyelinizan hastalık hangisidir? A) Akut dissemine ensefalomyelit B) Akut nekrotizan hemorajik ensefalomyelit C) Santral pontin myelinozis D) Nöromyelitis optika E) Multiple Skleroz 30. Otuz yaşında kadın hasta bir ayı aşan süreden beri olan diz ağrısı, hassasiyet olması nedenli doktora başvuruyor. Distal femurda 6cm boyutunda epifizyal lezyon saptanıyor. Mikroskopik incelemede çok sayıda multinükleer hücre ve mononükleer iğsi hücrelerden oluşan bir tümör gözleniyor. Bu tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Ewing sarkom B) Osteoblastom C) Enkondrom D) Dev hücreli tümör E) Osteitis fibrosa cystica 31.Herpes zoster enfeksiyonu santral sinir sistemine hangi yolla ulaşır? A) Direkt implantasyon B) Lokal yayılım C) Retrograd venöz yayılım D) Periferik sinirlerle yayılım E) Arteri yel yayılım 32. Hangisi Alzheimer'ın histopatolojik bulgularından değildir? A) Lewy cisimcikleri B) Hirano cisimcikleri C) Nörofibriler yumaklar D) Amiloid anjiopatisi E) Senil plaklar 7

8 33.Myelinin oluşumunda ve korunmasında rolü olan hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Nöronlar B) Ependimal hücreler C) Mikroglia D) Oligodendrositler E) Astrositler 34. Berry anevrizma rüptürü sonucu oluşan kanama tipi hangisidir? 37. Altmış iki yaşında kadın hastada uterusta 8cm çapında kitle saptanıyor. Ameliyat sonrası histopatolojik incelemede atipik pleomorfik hücrelerden oluşan myometriumu da infiltre etmiş yumuşak doku tümörü görülüyor. Mitoz ve nekroz izleniyor. Pelvik lenf nodlarında metastazı olan hastanın tanısı ve evresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Leiomyom B) Atipik leiomyom C) Leiomyosarkom, evre II D) Leiomyosarkom, evre IV E) Leiomyosarkom, evre III A) Epidural B) Subdural C) Subaraknoid D) Ventrikül içi E) İntraparankimal 35. On iki yaşında kız çocukta lomber vertebrada kemiği genişleten kortekste erozyon oluşturmuş lezyon tanımlanıyor. Mikroskopik olarak kanla dolu boşlukların olduğu az miktarda fibromiksoid doku içerdiği görülüyor. Tümörün yüzeyinde birkaç osteoklastın bulunduğu izleniyor. Bu tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Soliter kemik kisti B) Dev hücreli tümör C) Anevrizmal kemik kisti D) Hemangiom E) Telengiektatik osteosarkom 36. Dokuz aylık erkek hastada ateş, yüzde eritem ile başlayıp bül oluşumunu takiben bülün yırtılması ile sarı kurutlu lezyonlar oluşuyor. Faranjit bulguları da olan hastada bu lezyonlar aşağıdakilerden hangi tanıyla uyumludur? A) Miliaria B) Pellegra C) İmpetigo Contagiosa D) Scabies E) Dermatitis herpetiformis 8

9 KLİNİK BİLİMLER 38. Multipl siklerozda baş edilmesi gereken en önemli hücre hangisidir? A) Schwan hücresi B) Otoreaktif T hücresi C) Monositler D) Makrofajlar E) Oligodendrogla hücresi 39. Depresyon hakkında verilen aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Tanı için en önemli bulgu çökkün duygu durumun olmasıdır B) Kadınlarda yaklaşık iki kat fazladır C) İntihar riskinin en yüksek olduğu psikiyatrik bozukluktur D) Tipik olarak sanrılar görülmez E) Hastada anhedoni vardır 40. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun duygusal istismarı ile ilişkili değildir? A) Aşağılama B) Tehdit etme C) Isırma D) Reddetme E) Suçlama 41. Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisi/hangilerinde görüntü X ışınları aracılığı ile elde edilir? A) I B) I-II C) I-III D) II-III E) I-II-III I. Direkt grafi II. Bilgisayarlı tomografi III. Manyetik rezonans görüntüleme 42. Yirmi altı yaşında erkek hasta sağ tarafında kuvvetsizlik nedeni ile nöroloji polikliniğine başvurdu. İlk olarak 4 hafta önce yoğun bir gün sonrasında sağ el ve sağ kolunda bir ağırlık hissetti ve bu durumu yorgunluğa bağladı. Ancak ilerleyen günlerde ağırlaşma yerini kuvvetsizliğe bıraktı ve tüm koluna yayıldı. Semptomların başlangıcından yaklaşık bir hafta sonra, sağ bacağında da ağırlaşma hissetti ve yürürken ayağını sürüyordu. Tüm bu semptomlar ilerleyen 2 hafta boyunca kötüleşti ancak son hafta aynı kaldı. Hasta değerlendirildiği zaman, sağ kol ve sağ bacağında kuvvetsizliği vardı ancak yüzünde bir kuvvetsizlik yoktu. Derin tendon refleksleri sol tarafa göre sağ kol ve bacakta hiperaktifti. Sağda babinski pozitifti. Şikayetlerinin herhangi bir döneminde baş ağrısı olmamıştı. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. İlaç ya da madde kullanım öyküsü yoktu. Bu hastanın tanısında öncelikli düşünmemiz gereken hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Sol orta serebral arter infarktı B) Sağ orta serebral arter infarktı C) Transvers myelit D) Demyelinizan hastalık E) Sol parietal yer kaplayan kitle 43. Aşağıdakilerden hangisi Nörofibromatozis tip 1 tanı kriterlerinden birisi değildir? A) Püberte öncesi 0.5 cm'den büyük 6 ve daha fazla cafe-au-lait lekesi, püberte sonrası 1.5 cm'den büyük 6 ve fazla cafe-au-lait lekesi B) Aksiller veya inguinal çillenme C) Herhangi bir tipte 2 veya daha fazla nörofibrom veya 1 plexiform nörofibrom D) İki veya daha fazla Lisch nodülü E) Hipopigmente deri lezyonları 44. Subdural kanama için hangisi yanlıştır? A) Meningeyal arter yaralanması sonucu oluşur. B) Kanama dura ile araknoid arasındadır. C) Ekstraksiyal yaralanma örneğidir. D) Sütür çizgilerini geçmez. E) Hilal şeklindedir. 9

10 45. Yirmi üç yaşında erkek hastanın sol femurunda fibröz displazi nedeniyle oluşan kırık aşağıdaki kırık tiplerinden hangisi ile isimlendirilir? A) Torus kırığı B) Yaş ağaç kırığı C) Psödofraktür D) Stress kırığı E) Patolojik kırık 50. Bir tendon ya da ligamentin yapışmış olduğu kemikten zorlanmaya bağlı oluşan kopma kırık larına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Patolojik kırık B) Stress kırığı C) Avülsiyon kırığı D) Yetersizlik kırığı E) Psödofraktür 46. Aşağıdakilerden hangisi akut infark görüntülemesinde faydasızdır? A) BT B) MR C) BT perfüzyon D) Diffüzyon MR E) Lateral kranyum radyografisi 47. Beş yaşında bir erkek çocuk konuşmasında gecikme, etrafında dönme, ismine bakmama yakınmalarıyla başvuruyor. İşitme testi ve nörolojik muayenesi normal. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Otistik Bozukluk B) Maturasyonel dil gecikmesi C) Sözel anlatım bozukluğu D) Kekemelik E) Seçici konuşmamazlık 51. Zihinsel yetersizlik ile ilgili doğru olan şıkkı işaretleyiniz? A) Bir bulgudur B) Özel klinik bulguları vardır C) Genellikle tek risk faktörü vardır D) Çevresel faktörlerden etkilenmez E) Kromozom anomalisi olanlar genellikle daha geç tanı alır 52. Aşağıdakilerden hangisi nöromotor gelişimi normal olan bir bebeğin özelliğidir? A) Bir yaşından önce el tercihi B) Üç aylık bir bebekte Moro refleksi C) Kurbağa postüründe yatış D) Aksiller asma sırasında bacaklarda çaprazlama E) Traksiyon manevrası sırasında başın geride kalması 48. Aşağıdaki fizik muayene bulgularından hangisi miyastenik sendromları düşündürür? A) Büyük dil B) Dilde fasikülasyon C) Visseral organlarda büyüme D) Katarakt E) Pitozis 49. Aşağıdakilerden hangisi immatür kemiğe özgü fraktür tiplerindendir? A) Avülsiyon kırığı B) Patolojik kırık C) Stres kırığı D) Torus kırığı E) Yetersizlik kırığı 53. Otuz yaşında erkek hasta, 2 yıldır genellikle bahar aylarında gelen, bir ay kadar hergün geceleri uykudan uyandıran ve 30 dakika- 1 saat süren çok şiddetli, hep sol göz etrafına lokalize zonklayıcı başağrısı şikayeti ile başvuruyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin varlığı tanı açısından en iyi yol göstericidir? A) Aile öyküsü B) Ağrıyla birlikte gözde yaşarma ve burun akıntısı C) Ağrıdan önce görme bozukluğu ve çift görme D) Ağrıyla birlikte bulantı ve/veya kusma E) Ağrıda egzersizle artış 54. Görme,işitme, dokunma gibi duysal modalitelerde bozukluk olmaksızın objelerin tanınması ve tanımlanması güçlüğüne ne isim verilir? A) Afazi B) Agrafi C) Aleksi D) Apraksi E) Agnozi 10

11 55. Hangi bulgu 1. Motor Nöron hastalıklarında görülür? A) Kaslarda atrofi B) Kaslarda fasikülasyonlar C) Derin tendonlar alınamaz veya hipoaktiftir D) Patolojik refleksler pozitiftir E) Ekstremiteler hipotoniktir 56. Çocuklarda nörodejeneratif hastalıkların öyküsünde en önemli özellik aşağıdaki şıkların hangisinde yer almaktadır? A) Nörolojik fonksiyonlarda gerileme ve ilerleyici kötüleşme B) Anne ile baba arasında akrabalık olması C) Zor doğum öyküsü D) Sarılık geçirme öyküsü E) Erken doğum öyküsü 57. Daha önce sağlıklı olan bir yaşındaki erkek çocuk, ateşsiz dönemde jeneralize tonik klonik nöbet geçirerek acil servise getiriliyor, hipokalsemi dışında bir neden saptanmıyor. Bu nöbeti nasıl tanımlarsınız? A) Senkop B) Soliter nöbet C) Febril konvülziyon D) Akut semptomatik nöbet E) Epilepsi 58. Hastanın bir düşünceden birincisi ile bağlantısı görülmeyen bir diğerine geçmesi olarak tanımlanan düşünce akışı bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir uçuşması B) Teğetsel konuşma C) Düşüncenin raydan çıkması D) Kelime salatası E) Çağrışım gevşekliği 59. Aşağıdakilerden hangisi ekstradural ekstramedüller lezyonun en sık görülen nedenidir? A) Vertebra metastazı B) Menengiom C) Lenfoma D) Nörofibrom E) Disk herniasyonu 60. Orbita boşluğunun radyolojik incelemesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) BT öncelikle tercih edilir B) MR öncelikle tercih edilir C) Radyografiler yeterli bir ön inceleme sağlar D) US retroorbital oluşumların incelenmesinde yeterlidir E) Bazı özel durumlar dışında bulbus okülinin radyolojik incelemesi gereksizdir 61. Aşağıdakiler hangisi tetanoz eğilimi olan yara tanımına uymaz? A) Yaralanma üzerinden 6 saatten daha uzun süre geçmesi B) Derinlik 1 cm'den fazla ise C) Yıldız şeklinde, yırtılmış veya kopmuş yaralar D) Mermi yarası, ezilme, yanık, donma E) Cam, bıçak gibi keskin yüzey ile yaralanma 62. Aşağıdakilerden hangisi manyetik rezonans görüntüleme (MRG) için kontrendikasyon oluşturmaz? A) Metalik implant B) Koklear implant C) Kardiyak pace-maker D) Klostrofobi E) Bilinç değişikliği 63. Sekiz yaşında kız çocuk, ödevlerini bitirememe, sık sık eşyalarını kaybetme, okulda başarısızlık yakınmalarıyla polikliniğe başvuruyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Depresif Bozukluk B) Seçici Konuşmamazlık C) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu D) Otistik Bozukluk E) Sözel Anlatım Bozukluğu 64. Aşağıdaki nörolojik belirti ve reflekslerden hangisi sadece çocukluk dönemine özeldir? A) Ense sertliği B) Kernig bulgusu C) Brudzinski bulgusu D) Arama refleksi E) Babinski 11

12 65. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide görülen negatif belirtilerden değildir? A) Aloji B) Avolüsyon C) Anhedoni D) Duygulanımda küntlük E) Dezorganize konuşma 66. Aşağıdakilerden hangisi kronik organik beyin sendromu değildir? A) Alzheimer hastalığı B) Pick hastalığı C) Wernicke ensefalopatisi D) Demans E) Parkinson hastalığı 67. Hastanın görüşmede acı veren ve duygusal konulardan kaçmak için önemsiz dışsal olaylardan sürekli bahsetmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? A) Aktarım B) Karşı aktarım C) Direnç D) Terapödik ilişki E) Empati 68. Bacakta fazla, kolda hafif kuvvet azalması, duyusal defekt olmaması, idrar inkontinansı, motivasyon kaybı veya tam tersi ajitasyon, genellikle spontan ses çıkışı azalmış olmakla birlikte tekrarlamanın korunduğu konuşma bozukluğunun olduğu tabloya neden olan damar hangisidir? A) İnternal karotid arter B) Orta serebral arter C) Ön serebral arter D) Arka serebral arter E) Baziller arter 69. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. Çocuk ve ergen hastalarla sempatik iletişim kurulmalıdır. II. Çocuklar her yaşta ölüm ve hastalık kavramını aynı düzeyde anlayabilir. III. Yaşa uygun bilgilendirme ve empatik iletişim çocuk ve ergen hastanın tedaviye uyumunu artırmaktadır. A) I B) II C) III D) I,II E) I,II,III 70. Aşağıdaki sistemik nedenlerden hangisi bilinç bulanıklığına neden olabilir? A) Non-ketotik hiperozmolar hiperglisemi B) Hiperlipidemi C) Dermatit D) Radius kırığı E) Gastrit 71. Hangisi botulinum toksini tedavisi için endike bir durum değildir? A) Spazmodik tortikollis B) Blefarospazm C) Hemifasyal spazm D) Servikal spazm E) Yazıcı distonisi 72. Söz dizimi veya mantıki akış değil, ses temelinde yapılan çağrışımlardır. En çok manide görülür. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? A) Enkoheran konuşma B) Klang çağrışımı C) Ekolali D) Kelime salatası E) Neolojizm 12

13 73. Kanser tanısı konulan ve doktorunun karşısına tetkiklerinin yenilenmesi isteği ile gelen hasta aşağıdaki aşamalardan hangisine ait özelliği sergilemektedir? A) Şok B) İnkar C) Kabullenme D) Depresyon E) Pazarlık 74. Üç ay önceki trafik kazası sonrası başlayan ve halen devam eden kaza anını yeniden yeniden yaşama, uykusuzluk, seslerden irkilme, arabalara binmekten korkma gibi yakınmaları olan hastada görülen ruhsal bozukluğa ne ad verilir? A) Genel anksiyete bozukluğu B) Depresyon C) Özgül fobi D) Akut stres bozukluğu E) Travma sonrası stres bozukluğu 75. Otuz yaşında bayan hasta acil servise baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Ağrı başının sol yarımında lokalize ve zonklayıcı karakterdeymiş. Bulantı olmuş fakat kusma olmamış. Ayrıca sağ kolda ve sağ yüz yarısında iğnelenme, batma baş ağrısı başlamadan önce olmuş. 10 dakikalık süre içinde yayılmış. Yarım saat kadar sürmüş. Baş ağrısı başladığında karanlıkta yatmak istemiş. Duyduğu sesler de ağrısını arttırıyormuş. Bu hastada ön tanınız ne olmalıdır? A) Geçici iskemik atak B) Subaraknoid kanama C) Familyal hemiplejik migren D) Auralı migren E) Epileptik aura 76. Jeneralize tonik klonik nöbet geçiren bir çocuğa yaklaşımla ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? A) Hareketlerini engelleme B) Yan çevirme C) Duş aldırma D) Kolonya koklatma E) Ağzını açmaya çalışma 77. Parkinson hastalığı için hangisi doğrudur? A) Substansiya Nigra'da otoimmun hasara bağlı gelişir B) Oral dopamin tedavisine iyi yanıt verir C) Immun supresyondan yarar görür D) Soğukta artar E) İntrasitoplazmik Lewy cisimcikleri ile karakterizedir 78. Aşağıdaki tanımlamaya uyan baş ağrısı hangisidir? En sık görülen baş ağrısıdır İki taraflıdır Genellikle oksipital bölgeden başlar Sersemletici, basınç hissi, baskı hissi gibi anlatılır Ağrının başlangıcı yavaştır ve çok az dalgalanma gösterir Günlerce, haftalarca, aylarca devam edebilir. Uyku genellikle bozulmaz Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür Kronik ansiyete veya depresyon sıklıkla eşlik eder A) Migren baş ağrısı B) Gerilim Tipi baş ağrısı C) Küme baş ağrısı D) Kronik paroksismal hemikraniya E) Hipertansif baş ağrısı 79. Acil servis ünitesine bilinç kaybı nedeniyle getirilen hastanın nörolojik değerlendirmesinde; sözel uyaranla gözlerini açtığı, ağrılı uyaranı lokalize ettiği ve uygunsuz kelimeler şeklinde ses çıkardığı gözlenmiştir. Hastanın Glasgow Koma skalası skoru aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 8-10 C) D) 3-5 E) Hangi hastalıkta hem1. hem de 2. Motor Nöron tutulumu vardır? A) Amyotrofik lateral skleroz B) Kuegelberg Welander C) Duchenne tipi musküler distrofi D) Radiyal sinir kesisinin geç evreleri E) Orta Serebral arterin tıkanması 13

14 81. Bakteriyel menenjitin kesin tanısı nasıl konulur? A) Öykü B) Klinik bulgular C) Akut faz reaktanlarının yükselmesi D) Beyin omurilik sıvısı incelemesi E) Beyin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) 82. Aşağıdaki gelişim basamaklarından hangisi daha geç oluşur? A) Yürümeye başlama B) Boyun kontrolü C) Anlamlı 4-5 kelime söyleyebilme D) Sırt üstü durumdan yüzüstü duruma dönebilme E) Desteksiz oturabilme 83. Aşağıdakilerden hangisi major depresyonun bulgusu değildir? A) Suçluluk duygusu B) Enerji kaybı C) Değersizlik duygusu D) Uykusuzluk E) Hiperaktivite 84. Anterior koroidal arter ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ana karotid arterin dalıdır ve kapsüler bölge arka kısmını besler B) İnternal karotid arterin dalıdır ve kapsüler bölge ön kısmı ve talamusun bir bölümünü besler C) İnternal karotid arterin dalıdır ve kapsüler bölge arka kısmı ve globus pallidusun bir bölümünü besler D) Posterior serebral arterin dalıdır ve lateral ventrikül temporal horn koroidal pleksusunu besler E) Posterior serebral arterin dalıdır ve kapsüler bölge arka kısmını besler 85. Hangisi bir refleks arkı komponentidir? A) Kas iğciği B) Hoffman C) Babinski D) Patella E) Aşil 86. Aşağıda yer alan santral sinir sistemi malformasyonlarından hangisi gebeliğin daha erken evresinde oluşur? A) Miyelomeningosel B) Meningosel C) Lizensefali D) Korpus kallozum agenezisi E) Holoprozensefali 87. Spinal Musküler Atrofilerin (SMA) hangi tipi doğumdan itibaren solunum desteği ihtiyacı gösterir? A) Tip 0 B) Tip 1 C) Tip 2 D) Tip 3 E) Tip Acil servis başvurularında aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik bozukluktan çok genel tıbbi duruma bağlı bir bozuklukla ilgili olarak araştırılmalıdır? A) İşitsel halüsinasyonun olması B) yaş arasında olma C) Yönelim bozukluğunun olmaması D) Bilincin açık olması E) Yanılsamaların olması 89. Aşağıdakilerden hangisi etkisini serotonin nörotransmitter üzerinden gösterir? A) Esrar B) Eroin C) Kokain D) Ecstacy E) Nikotin 90. Aşağıdakilerden hangisi kapalı uçlu bir sorudur? A) Başka nereniz ağrıyor? B) Yaşadığınız olayla ilgili neler hissediyorsunuz? C) Uykusuz kaldığınız oluyor mu? D) Bunun dışında ne gibi şikayetleriniz var? E) Buraya gelmenizde ne gibi faktörler rol oynadı? 91. Sandviç vertebra tipi aşağıdaki patolojilerden hangisinde izlenir? A) Paget hastalığı B) Sekonder hiperparatirodi C) Osteoporoz D) Fibröz displazi E) Metastaz 14

15 PDÖ 92. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konan bir hastada aşağıdaki yapılardan hangisinin etkilenmesini beklemezsiniz? A) Primer motor korteks B) Tractus corticospinalis C) Medulla spinalis'in cornu anterioru D) Capsula interna'nın crus posterioru E) Cerebellum 15

16 MESBEC 93. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri trakeostomi uygulaması için doğrudur? A) I-II B) I-II-III C) III-IV D) III-IV-V E) IV-V I. Hastanın yüz üstü yatırılması II. Başın desteklenerek hiperfleksiyona getirilmesi III. Boyunun betatinle dıştan içe doğru sirküler bir şekilde silinmesi IV. Tiroit istmusun, yukarı ya da aşağıya doğru ekarte edilmesi V. Trakeanın ekartörle açılıp içerisinin aspire edilmesi 16

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik www.onurcelik.com Vestibuler sistem Periferik Otolitik yapılar Utrikulus Sakkulus Semisirküler kanallar Vestibüler ganglion Vestibüler sinir Vestibuler

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 3 DERSLERİ Konu: Nörolojik bilimlere giriş Amaç: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi nin çalışma prensiplerini ve ilgili klinik durumları anlamak. Serebrum,serebellum,

Detaylı

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık

MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MULTİPL SKLEROZ(MS) Multipl Skleroz (MS) genç erişkinleri etkileyerek özürlülüğe en sık yolaçan nörolojik hastalık MS Hasta Okulu 28.05.2013 Multipl skleroz (MS) hastalığını basitçe, merkezi sinir sistemine

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

HEMORAJİK İNME. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD HEMORAJİK İNME Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD İntraserebral kanamalar inmelerin %10-15 ini oluşturmaktadır. İntraparenkimal, subaraknoid, subdural ve

Detaylı

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West

Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West Konvülsiyon tanımı ve sınıflandırması Epilepsi tanım ve sınıflandırması İlk afebril nöbet ile başvuran çocuk Epileptik sendrom kavramı ve West sendromu Beyinde bir grup nöronun anormal deşarjına bağlı

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener

Motor Nöron ve Kas Hastalıkları. Uzm Dr Pınar Gelener Motor Nöron ve Kas Hastalıkları Uzm Dr Pınar Gelener Genel Bilgiler Vücudun herhangi bir bölümünde kas kuvveti azalması: parezi Tam kaybı (felç) : paralizi / pleji Vücudun yarısını tutarsa (kol+bacak)

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM. Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARINA YAKLAŞIM Doç. Dr. Sebahattin VURUCU GATF Çocuk Nörolojisi BD Tanım Orbitomeatal çizginin üzerinde hissedilen ağrılar baş ağrıları olarak değerlendirilir Epidemiyoloji Çocuklarda

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Dr. Dilek İnce Günal Nöroloji AD Öğretim Üyesi

HOŞGELDİNİZ. Dr. Dilek İnce Günal Nöroloji AD Öğretim Üyesi HOŞGELDİNİZ Dr. Dilek İnce Günal Nöroloji AD Öğretim Üyesi Multipl Skleroz (MS) nedir? n Kronik, potansiyel olarak kişiye zorluk çıkarabilecek n Merkezi sinir sistemini (beyin ve omurilik) etkileyen bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD.

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar. Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Acile Başvuru Şikayetleri ve Gözümüzden Kaçanlar Doç. Dr. Evvah Karakılıç MD, PhD. SSS Enfeksiyonları Amaç; SSS enfeksiyonları; Klinik tabloyu tanımak Yaşamı tehdit

Detaylı

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir.

Beyin tümörü, beyni oluşturan üç bölgeden birinden -beyin, beyincik ve beyin sapıkaynaklanabilir. BEYİN TÜMÖRÜ BEYİN TÜMÖRÜ NEDİR? Beyin tümörü beyinde anormal hücrelerin çoğalması sonucu gelişen bir kitledir. Bazı beyin tümörleri iyi huylu (örneğin meningiom), bazıları ise kötü huylu kitlelerdir.

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi 21.Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 6 (Nöro, Psik., Kas, İskelet) 19.Mar.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Psikiyatriye Giriş ve Hasta-Hekim İlişkisi F. KARADAĞ PSİKİYATRİ 11.00-11.50 Psikiyatrik Öykü Alma

Detaylı

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL

Dekan Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman. 21 saat. Kurul Sınavı Soru TATİL Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM

Detaylı

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde

Temelde akılda tutulması gereken nöbetlerin iki çeşit olduğudur parsiyel (yani beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler jeneralize (beyinde EPİLEPSİ Basitleştirilmiş şekliyle epilepsi nöbeti kısa süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlıdır, ve beyin hücrelerinde geçici anormal deşarjlar sonucu ortaya çıkar. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik

Detaylı

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu

Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Şizofreni tanılı hastada antipsikotiklerletetiklenen nonkonvulsif statusepileptikus olgusu Ass. Dr. Toygun Tok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

DİFÜZYON MR Güçlü ve Zayıf Yanları DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

DİFÜZYON MR Güçlü ve Zayıf Yanları DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD DİFÜZYON MR Güçlü ve Zayıf Yanları DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD PLAN Tanımlar Kullanım Alanları Güçlü Yanları Zayıf Yanları Özet Tanımlar Difüzyon MR T1 ve T2 dışındaki mekanizmalar

Detaylı

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ

Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Acil Serviste Kafa BT (Bilgisayarlı Tomografi) Değerlendirmesi Uzm. Dr. Alpay TUNCAR Acil Tıp Uzmanı KIZILTEPE DEVET HASTANESİ Kafa Travmasında Bt Hızlı ve etkin Kolay ulaşılabilir Acil Serviste Kafa Bt

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (13 MART 2017-14 NİSAN 2017) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_2AS_08_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji

SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı. Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji SSS Enfeksiyonlarının Radyolojik Tanısı Dr. Ömer Kitiş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Nöroradyoji Nöroradyoloji de;doku kontrast mekanizmaları T1/T2/PD; T1-T2 relaksasyon zamanları

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji

KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK. Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji KONVÜLSİYON (NÖBET) GEÇİREN ÇOCUK Dr.Ayşe SERDAROĞLU Gazi ÜTF Çocuk Nöroloji Nöbet? Bilinç bozukluğu ve Motor fenomenler içeren olay. Nöbet... Van Gogh Epileptik nöbet neden olur? İnhibisyon Eksitasyon

Detaylı

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI

E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI E-TUS FARMAKOLOJİ KAMP SORULARI 1. İstanbul a arabayla yola çikacak olan 42 yaşındaki bir kadın hasta kontrole geliyor. Hareket hastalığından bahseden hasta, bir arkadaşının dinmenhidrinat kullandigını

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan

BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof.Dr.Baki Göksan BAŞAĞRILI HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Baki Göksan Tüm hekimlerin toplumda en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının ilk sıralarında yer alan başağrısı ile günlük pratikleri sırasında sıklıkla karşılaşmaları

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ

HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ HAFİF TRAVMATİK BEYİN HASARI (mtbi) ve GENEL TEDAVİ İLKELERİ Doç.Dr. Cemil ÇELİK Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sunumun Hedefleri Genel Bilgiler mtbi

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün;

Epilepsi nedenlerine gelince üç ana başlıkta incelemek mümkün; Epilepsi bir kişinin tekrar tekrar epileptik nöbetler geçirmesi ile niteli bir klinik durum yada sendromdur. Epileptik nöbet beyinde zaman zaman ortaya çıkan anormal elektriksel boşalımların sonucu olarak

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (7 MART 2016-8 NİSAN 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren T A K İ Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ Kognitif bozukluklar

Detaylı

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır.

MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Fzt. Damla DUMAN MS, gen yetişkinlerin en yaygın nörolojik hastalıklarından birisidir. 1822 de Sir August D Este tarafından ilk kez tanımlanmıştır. Kuvvetsizlik, spastisite, duyusal problemler, ataksi

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI

30.10.2013 BOYUN AĞRILARI BOYUN AĞRILARI BOYUN ANOTOMISI 7 vertebra, 5 intervertebral disk, 12 luschka eklemi, 14 faset eklem, Çok sayıda kas ve tendondan oluşur. BOYNUN FONKSIYONU Başı desteklemek Başın tüm hareket

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ

ÇARŞAMBA 09:30 Koma A Gülsen YILDIZ BABACAN NÖROLOJİ 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup SİNİR-DUYU BLOĞU 31.8.2015 16.11.2015 8.2.2016 18.4.2016 08:30 Başağrısı Atst Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ PAZARTESİ Gerilim tipi başağrısı TT Gülşen KOCAMAN NÖROLOJİ 09:30 Migren

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları

PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları PRİMER BAŞAĞRILARI Semptomdan tanıya gidiş Migren ve Gerilim Başağrıları Dr. Aksel Siva Nöroloji Anabilim Dalı ve Baş Ağrısı Kliniği İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Istanbul GÜNCEL TIP AKADEMİSİ 17 19 Nisan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkoloji Bilim Dalı 14 Temmuz 2017 Cuma Arş. Gör. Ayşenur Bostan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi

T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi T.C. DÜ Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Ad-Soyad: Doğum Yeri/Tarihi: Adres: Telefon: Şikayet: Tanı: Başvuru Tarihi: Öykü:. Özgeçmiş: Prenatal: istekli gebelik:

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Serebrovasküler hastalıklar

Serebrovasküler hastalıklar Serebrovasküler hastalıklar İnme beyine giden kanın aniden kesintiye uğraması sonucunda gelişir. Ani olarak ortaya çıkar. Tüm dünyada kanser ve kalp hastalıklarından sonra en sık ölüm nedenidir. Ayrıca

Detaylı

UYGUNSUZ ADH SENDROMU

UYGUNSUZ ADH SENDROMU UYGUNSUZ ADH SENDROMU Dr Sevin Başer Pamukkale Üniversitesi Göğüs G Hastalıklar kları Anabilim Dalı PAMUKKALE TARİHÇE 1957 yılında y Schwartz ve arkadaşlar ları Schwartz WB. Am J Med 1957; 23: 529-42 Bartter

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Latince gerilme anlamına gelir. İstemli kasların tonik spazmıyla karakterize akut bir toksemidir. Etken: Clostridium tetani

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar

Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Ölümcül Santral Sinir Sistemi Hastalıkları I epidural, subdural, intraparankimal kanamalar Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 1 25 yaşında inşaat işçisi Yüksekten düşme E2M3V2

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı