Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 3S4K_20_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 99 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 1. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi eksuda niteliğinde plevral sıvı toplanmasına neden olmaz? A) Tüberküloz B) Malign mezotelyoma C) Nefrotik sendrom D) Parapnömonik efüzyon E) Özofagus rupture TIBBİ BİYOKİMYA 2. Aşağıdaki maddelerden hangisi Kan/BOS bariyerini en hızlı geçer? A) Glukoz B) Penisilin C) Üre D) Etanol E) Kreatinin 3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir plevra sıvısının eksuda olarak tanımlanmasına uygun değildir? A) Plevra sıvısı /serum protein > 0.1 B) Plevra sıvısı LDH/serum LDH > 0.6 C) Plevra sıvısı LDH > 2/3 serum LDH D) Plevra sıvısı kolesterol >55mg/dl E) Plevra sıvısı protein > 3 gr/dl 2

3 TIBBİ FARMAKOLOJİ 4. Non-steroid antiinflamatuar ilaçların antiinflamatuar etkilerine katkısı olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Nötrofil kemotaksisin inhibisyonu B) Prostaglandinlerin inhibisyonu C) Siklooksijenaz yolunun inhibisyonu D) Beta-endorfinlerin salınımı E) Lizozim membranının stabilizasyonu 5. Saf narkotik antagonist aşağıdakilerden hangisidir? A) Nalokson B) Metadon C) Meperidin D) Dinorfin E) Nalorfin 6. Aşağıdakilerden hangisi selektif etkili kas gevşetici ilaçlar ile ilgili doğrudur? A) Baklofen presinaptik GABA-A reseptörlerini aktive eder B) Metaksolonun klonidin benzeri etkisi vardır C) Baklofen Santral sinir sisteminde post sinaptik GABA-B reseptörlerini aktive eder D) Dantrolen malign hipertermide kullanılır E) Dantrolen amyotrofik lateral sklerozda kullanılır 9. Aşağıdakilerden hangisi morfinin beklenen yan etkisi değildir? A) Bulantı ve kusma B) Konstipasyon C) Miyozis D) Hipertansiyon E) Konvülsiyon 10. Hoffmann eliminasyonu ile non-enzimatik şekilde inaktive edilerek laudonozine dönüşen nöromuskuler bloker hangisidir? A) Atraküryum B) Suksinilkolin C) Panküronyum D) Tubokürarin klorür E) Veküronyum 11. Aşağıdaki hangi lokal anestezik ilaç uzun etki süreli olması nedeniyle vazokonstriktörsüz kullanılabilir? A) Etidokain B) Prokain C) Lidokain D) Pirilokain E) Kokain 7. Aşağıdakilerden hangisi imipraminin endikasyonlarındandır? A) Glokom B) Hipertansiyon C) Major depresyon D) Epilepsi E) İdrar retansiyonu 8. Patent duktus arteriozusun kapanmasını hızlandıran güçlü siklooksijenaz inhibitorü hangisidir? A) Kolşisin B) Probenesid C) Allopurinol D) Asetaminofen E) İndometazin 12. Aşağıdaki hangi antidepresan ilaç hepatik mikrozomal enzim inhibisyonu yaparak klinik açıdan önemli ilaç etkileşmelerine yol açar? A) Fluoksetin B) İmipramin C) Fenelzin D) Trazodon E) Karbamazepin 13. Aşağıdakilerden hangisi ile difüzyon hipoksisi oluşur? A) Kloroform B) Metoksifluran C) Azot protoksid D) Sevofluran E) İzofluran 3

4 14. Deneysel Parkinson oluşturmak üzere kullanılan MPTP maddesi SSS de hangi yolaklardaki dopaminerjik etkinliği seçici olarak inhibe eder? A) Tuberoinfundibuler B) Nigrostriatal C) Mezolimbik D) Mezokortikal E) Mezokortikolimbik 15. Aşağıdakilerden hangisi ester yapılı lokal anesteziktir? A) Lidokain B) Klorprokain C) Bupivakain D) Etidokain E) Pirilokain 16. Metanol zehirlenmesinde antidot olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Bupropion B) Disülfiram C) Fomepizol D) Diazepam E) Bromokriptin 17. NMDA reseptöründe aşağıda yazılanlardan hangisinin bağlanma yeri bulunmaz? A) L-glutamat B) Fensiklidin C) Glisin D) GABA E) Poliamin 18. Aşağıdakilerden hangisi biyotransformasyon oranının az olması nedeniyle düşük toksisite gösteren anestezik gazdır? A) Halotan B) İzofluran C) Enfluran D) Ketamin E) Midazolam 4

5 TIBBİ GENETİK 19. Fenotipe yaptıkları etkilere göre, transkripsiyon faktörlerini kodlayan genler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) PAX3- Anidiri B) SOX 9- Sağırlık ve distoni C) PAX3 -Waardenburg sendromu tip 1 D) PAX2- Polisindaktili E) SRY- Schinzel sendromu 20. Homeobox genleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Homeodomain protein ekspresyonu yapmazlar B) HOXA9 geninin insanda KLL bir formunun oluşumunda etkili olduğu bildirilmiştir. C) OTX geni beyin gelişiminde etkili olduğu bilinen genlerden biridir. D) MSX ailesi bir homeobox ailesi üyesi değildir. E) Hiçbiri 21. Astrositik ve oligodendroglial tümörler ile sekonder glioblastomalarda ayırıcı tanıda kullanılabilen moleküler biyobelirteç hangisidir? A) P53 mutasyonu B) IDH1 mutasyonu C) IDH2 mutasyonu D) NF1 mutasyonu E) PTEN mutasyonu 5

6 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 22. Yüksek ateş, kusma ve konvulsiyon öyküsüyle acil servise getirilen 18 aylık bebek, menenjit ön tanısı ile pediatri servisine yatırılarak, LP yapılmıştır. LP 'nin direkt mikroskobik incelemesinde, gram (+) kapsüllüdiplokok, bol PNL görülmüş ve BOS'UN biyokimyasal incelemesinde ise, glikoz düşük, protein yüksek olarak saptanmıştır. BOS kültüründe ise alfa hemolitikstipi, katalaz ve oksidazı negatif bakteriler üremiştir. Bu hastada menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Neisseriameningitidis B) B grubu strektokok C) Listeriaemonocytogenes D) Haemophilusinfluenzae E) Streptococcuspneumoniae 23. Aşağıda yer alan viral etkenlerden hangisi, kronik seyirli ensefalit yapar? A) Togaviruslar B) JC virüs C) HSV-1 D) Rabdo virüs E) Bunyavirus 6

7 TIBBİ PATOLOJİ 24. Santral nekroz ve çevresinde yalancı palizadik hücre dizilmesi gösteren, sık mitoz, sellüler pleomorfizm ve vasküler endotelyal proliferasyon içeren intrakranial tümör hangisidir? A) Anaplastik astrositom B) Oligodendrogliom C) Glioblastom D) Pleomorfik Ksantoastrositom E) Primer beyin lenfoması 25. Otuz dokuz yaşında kadın hastada ateş 38 0 C, interfalangial eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı izleniyor. Laboratuvarda anemi, sedimantasyon yüksekliği görülüyor. Aşağıdaki laboratuar bulgularından hangisi bu hastalık için en karakteristik olanıdır? A) Sifilis serolojik testinde pozitiflik B) Serum romatoid faktör titresinin 1/512 oluşu C) Serum urik asit düzeyinin 15.8 mg/ dl oluşu D) İdrar kültüründe chlamydia trachomatis üremesi E) Serum ferritin düzeyinin 7245 ng/ml ölçülmesi 26. Aşağıdakilerden hangisi solar lentigonun özelliğidir? A) Genellikle 5mm'den küçük sütlü kahverenginde maküler lezyonlardır B) 5mm boyutunda kubbe şeklinde lezyondur C) Çevresinde beyaz halka şeklinde renk değişikliği olan lezyondur D) Lezyonda açık ve koyu kahverengi alanlar izlenebilir E) Lezyonda ülserasyon bulunabilir 27. Yetmiş yaşında erkek hastada son 4 ayda kilo kaybı, proksimal kas zayıflığı, idrar yapmada zorluk gelişiyor. Fizik muayene ile tekrarlayan haraketlerde kas gücünün 4/5 oranında azaldığı görülüyor. Laboratuvar incelemede asetil kolin reseptörlerine karşı antikorların düzeyi normal bulunan hastada Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin olması mümkündür? A) Kronik hepatit C B) Duchenne muskuler distrofisi C) Küçük hücreli akciğer karsinomu D) Kurşun zehirlenmesi E) Diabetes mellitus 28. En sık primer beyin tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Ependimom B) Astrositom C) Koroid pleksus papillomu D) Gangliositom E) Gangliogliom 29. Pons tabanında simetrik paternde myelin kaybı bulunan, alkolizm, şiddetli elektrolit veya osmolar dengesizlik, hiponatreminin hızlı düzeltilmesi sonucu gelişen, klinikte hızlı gelişen kuadripleji ile karakterize demyelinizan hastalık hangisidir? A) Akut dissemine ensefalomyelit B) Akut nekrotizan hemorajik ensefalomyelit C) Santral pontin myelinozis D) Nöromyelitis optika E) Multiple Skleroz 30. Otuz yaşında kadın hasta bir ayı aşan süreden beri olan diz ağrısı, hassasiyet olması nedenli doktora başvuruyor. Distal femurda 6cm boyutunda epifizyal lezyon saptanıyor. Mikroskopik incelemede çok sayıda multinükleer hücre ve mononükleer iğsi hücrelerden oluşan bir tümör gözleniyor. Bu tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Ewing sarkom B) Osteoblastom C) Enkondrom D) Dev hücreli tümör E) Osteitis fibrosa cystica 31.Herpes zoster enfeksiyonu santral sinir sistemine hangi yolla ulaşır? A) Direkt implantasyon B) Lokal yayılım C) Retrograd venöz yayılım D) Periferik sinirlerle yayılım E) Arteri yel yayılım 32. Hangisi Alzheimer'ın histopatolojik bulgularından değildir? A) Lewy cisimcikleri B) Hirano cisimcikleri C) Nörofibriler yumaklar D) Amiloid anjiopatisi E) Senil plaklar 7

8 33.Myelinin oluşumunda ve korunmasında rolü olan hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Nöronlar B) Ependimal hücreler C) Mikroglia D) Oligodendrositler E) Astrositler 34. Berry anevrizma rüptürü sonucu oluşan kanama tipi hangisidir? 37. Altmış iki yaşında kadın hastada uterusta 8cm çapında kitle saptanıyor. Ameliyat sonrası histopatolojik incelemede atipik pleomorfik hücrelerden oluşan myometriumu da infiltre etmiş yumuşak doku tümörü görülüyor. Mitoz ve nekroz izleniyor. Pelvik lenf nodlarında metastazı olan hastanın tanısı ve evresi aşağıdakilerden hangisidir? A) Leiomyom B) Atipik leiomyom C) Leiomyosarkom, evre II D) Leiomyosarkom, evre IV E) Leiomyosarkom, evre III A) Epidural B) Subdural C) Subaraknoid D) Ventrikül içi E) İntraparankimal 35. On iki yaşında kız çocukta lomber vertebrada kemiği genişleten kortekste erozyon oluşturmuş lezyon tanımlanıyor. Mikroskopik olarak kanla dolu boşlukların olduğu az miktarda fibromiksoid doku içerdiği görülüyor. Tümörün yüzeyinde birkaç osteoklastın bulunduğu izleniyor. Bu tümör aşağıdakilerden hangisidir? A) Soliter kemik kisti B) Dev hücreli tümör C) Anevrizmal kemik kisti D) Hemangiom E) Telengiektatik osteosarkom 36. Dokuz aylık erkek hastada ateş, yüzde eritem ile başlayıp bül oluşumunu takiben bülün yırtılması ile sarı kurutlu lezyonlar oluşuyor. Faranjit bulguları da olan hastada bu lezyonlar aşağıdakilerden hangi tanıyla uyumludur? A) Miliaria B) Pellegra C) İmpetigo Contagiosa D) Scabies E) Dermatitis herpetiformis 8

9 KLİNİK BİLİMLER 38. Multipl siklerozda baş edilmesi gereken en önemli hücre hangisidir? A) Schwan hücresi B) Otoreaktif T hücresi C) Monositler D) Makrofajlar E) Oligodendrogla hücresi 39. Depresyon hakkında verilen aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Tanı için en önemli bulgu çökkün duygu durumun olmasıdır B) Kadınlarda yaklaşık iki kat fazladır C) İntihar riskinin en yüksek olduğu psikiyatrik bozukluktur D) Tipik olarak sanrılar görülmez E) Hastada anhedoni vardır 40. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun duygusal istismarı ile ilişkili değildir? A) Aşağılama B) Tehdit etme C) Isırma D) Reddetme E) Suçlama 41. Aşağıdaki görüntüleme yöntemlerinden hangisi/hangilerinde görüntü X ışınları aracılığı ile elde edilir? A) I B) I-II C) I-III D) II-III E) I-II-III I. Direkt grafi II. Bilgisayarlı tomografi III. Manyetik rezonans görüntüleme 42. Yirmi altı yaşında erkek hasta sağ tarafında kuvvetsizlik nedeni ile nöroloji polikliniğine başvurdu. İlk olarak 4 hafta önce yoğun bir gün sonrasında sağ el ve sağ kolunda bir ağırlık hissetti ve bu durumu yorgunluğa bağladı. Ancak ilerleyen günlerde ağırlaşma yerini kuvvetsizliğe bıraktı ve tüm koluna yayıldı. Semptomların başlangıcından yaklaşık bir hafta sonra, sağ bacağında da ağırlaşma hissetti ve yürürken ayağını sürüyordu. Tüm bu semptomlar ilerleyen 2 hafta boyunca kötüleşti ancak son hafta aynı kaldı. Hasta değerlendirildiği zaman, sağ kol ve sağ bacağında kuvvetsizliği vardı ancak yüzünde bir kuvvetsizlik yoktu. Derin tendon refleksleri sol tarafa göre sağ kol ve bacakta hiperaktifti. Sağda babinski pozitifti. Şikayetlerinin herhangi bir döneminde baş ağrısı olmamıştı. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. İlaç ya da madde kullanım öyküsü yoktu. Bu hastanın tanısında öncelikli düşünmemiz gereken hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) Sol orta serebral arter infarktı B) Sağ orta serebral arter infarktı C) Transvers myelit D) Demyelinizan hastalık E) Sol parietal yer kaplayan kitle 43. Aşağıdakilerden hangisi Nörofibromatozis tip 1 tanı kriterlerinden birisi değildir? A) Püberte öncesi 0.5 cm'den büyük 6 ve daha fazla cafe-au-lait lekesi, püberte sonrası 1.5 cm'den büyük 6 ve fazla cafe-au-lait lekesi B) Aksiller veya inguinal çillenme C) Herhangi bir tipte 2 veya daha fazla nörofibrom veya 1 plexiform nörofibrom D) İki veya daha fazla Lisch nodülü E) Hipopigmente deri lezyonları 44. Subdural kanama için hangisi yanlıştır? A) Meningeyal arter yaralanması sonucu oluşur. B) Kanama dura ile araknoid arasındadır. C) Ekstraksiyal yaralanma örneğidir. D) Sütür çizgilerini geçmez. E) Hilal şeklindedir. 9

10 45. Yirmi üç yaşında erkek hastanın sol femurunda fibröz displazi nedeniyle oluşan kırık aşağıdaki kırık tiplerinden hangisi ile isimlendirilir? A) Torus kırığı B) Yaş ağaç kırığı C) Psödofraktür D) Stress kırığı E) Patolojik kırık 50. Bir tendon ya da ligamentin yapışmış olduğu kemikten zorlanmaya bağlı oluşan kopma kırık larına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A) Patolojik kırık B) Stress kırığı C) Avülsiyon kırığı D) Yetersizlik kırığı E) Psödofraktür 46. Aşağıdakilerden hangisi akut infark görüntülemesinde faydasızdır? A) BT B) MR C) BT perfüzyon D) Diffüzyon MR E) Lateral kranyum radyografisi 47. Beş yaşında bir erkek çocuk konuşmasında gecikme, etrafında dönme, ismine bakmama yakınmalarıyla başvuruyor. İşitme testi ve nörolojik muayenesi normal. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Otistik Bozukluk B) Maturasyonel dil gecikmesi C) Sözel anlatım bozukluğu D) Kekemelik E) Seçici konuşmamazlık 51. Zihinsel yetersizlik ile ilgili doğru olan şıkkı işaretleyiniz? A) Bir bulgudur B) Özel klinik bulguları vardır C) Genellikle tek risk faktörü vardır D) Çevresel faktörlerden etkilenmez E) Kromozom anomalisi olanlar genellikle daha geç tanı alır 52. Aşağıdakilerden hangisi nöromotor gelişimi normal olan bir bebeğin özelliğidir? A) Bir yaşından önce el tercihi B) Üç aylık bir bebekte Moro refleksi C) Kurbağa postüründe yatış D) Aksiller asma sırasında bacaklarda çaprazlama E) Traksiyon manevrası sırasında başın geride kalması 48. Aşağıdaki fizik muayene bulgularından hangisi miyastenik sendromları düşündürür? A) Büyük dil B) Dilde fasikülasyon C) Visseral organlarda büyüme D) Katarakt E) Pitozis 49. Aşağıdakilerden hangisi immatür kemiğe özgü fraktür tiplerindendir? A) Avülsiyon kırığı B) Patolojik kırık C) Stres kırığı D) Torus kırığı E) Yetersizlik kırığı 53. Otuz yaşında erkek hasta, 2 yıldır genellikle bahar aylarında gelen, bir ay kadar hergün geceleri uykudan uyandıran ve 30 dakika- 1 saat süren çok şiddetli, hep sol göz etrafına lokalize zonklayıcı başağrısı şikayeti ile başvuruyor. Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin varlığı tanı açısından en iyi yol göstericidir? A) Aile öyküsü B) Ağrıyla birlikte gözde yaşarma ve burun akıntısı C) Ağrıdan önce görme bozukluğu ve çift görme D) Ağrıyla birlikte bulantı ve/veya kusma E) Ağrıda egzersizle artış 54. Görme,işitme, dokunma gibi duysal modalitelerde bozukluk olmaksızın objelerin tanınması ve tanımlanması güçlüğüne ne isim verilir? A) Afazi B) Agrafi C) Aleksi D) Apraksi E) Agnozi 10

11 55. Hangi bulgu 1. Motor Nöron hastalıklarında görülür? A) Kaslarda atrofi B) Kaslarda fasikülasyonlar C) Derin tendonlar alınamaz veya hipoaktiftir D) Patolojik refleksler pozitiftir E) Ekstremiteler hipotoniktir 56. Çocuklarda nörodejeneratif hastalıkların öyküsünde en önemli özellik aşağıdaki şıkların hangisinde yer almaktadır? A) Nörolojik fonksiyonlarda gerileme ve ilerleyici kötüleşme B) Anne ile baba arasında akrabalık olması C) Zor doğum öyküsü D) Sarılık geçirme öyküsü E) Erken doğum öyküsü 57. Daha önce sağlıklı olan bir yaşındaki erkek çocuk, ateşsiz dönemde jeneralize tonik klonik nöbet geçirerek acil servise getiriliyor, hipokalsemi dışında bir neden saptanmıyor. Bu nöbeti nasıl tanımlarsınız? A) Senkop B) Soliter nöbet C) Febril konvülziyon D) Akut semptomatik nöbet E) Epilepsi 58. Hastanın bir düşünceden birincisi ile bağlantısı görülmeyen bir diğerine geçmesi olarak tanımlanan düşünce akışı bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Fikir uçuşması B) Teğetsel konuşma C) Düşüncenin raydan çıkması D) Kelime salatası E) Çağrışım gevşekliği 59. Aşağıdakilerden hangisi ekstradural ekstramedüller lezyonun en sık görülen nedenidir? A) Vertebra metastazı B) Menengiom C) Lenfoma D) Nörofibrom E) Disk herniasyonu 60. Orbita boşluğunun radyolojik incelemesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) BT öncelikle tercih edilir B) MR öncelikle tercih edilir C) Radyografiler yeterli bir ön inceleme sağlar D) US retroorbital oluşumların incelenmesinde yeterlidir E) Bazı özel durumlar dışında bulbus okülinin radyolojik incelemesi gereksizdir 61. Aşağıdakiler hangisi tetanoz eğilimi olan yara tanımına uymaz? A) Yaralanma üzerinden 6 saatten daha uzun süre geçmesi B) Derinlik 1 cm'den fazla ise C) Yıldız şeklinde, yırtılmış veya kopmuş yaralar D) Mermi yarası, ezilme, yanık, donma E) Cam, bıçak gibi keskin yüzey ile yaralanma 62. Aşağıdakilerden hangisi manyetik rezonans görüntüleme (MRG) için kontrendikasyon oluşturmaz? A) Metalik implant B) Koklear implant C) Kardiyak pace-maker D) Klostrofobi E) Bilinç değişikliği 63. Sekiz yaşında kız çocuk, ödevlerini bitirememe, sık sık eşyalarını kaybetme, okulda başarısızlık yakınmalarıyla polikliniğe başvuruyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? A) Depresif Bozukluk B) Seçici Konuşmamazlık C) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu D) Otistik Bozukluk E) Sözel Anlatım Bozukluğu 64. Aşağıdaki nörolojik belirti ve reflekslerden hangisi sadece çocukluk dönemine özeldir? A) Ense sertliği B) Kernig bulgusu C) Brudzinski bulgusu D) Arama refleksi E) Babinski 11

12 65. Aşağıdakilerden hangisi şizofrenide görülen negatif belirtilerden değildir? A) Aloji B) Avolüsyon C) Anhedoni D) Duygulanımda küntlük E) Dezorganize konuşma 66. Aşağıdakilerden hangisi kronik organik beyin sendromu değildir? A) Alzheimer hastalığı B) Pick hastalığı C) Wernicke ensefalopatisi D) Demans E) Parkinson hastalığı 67. Hastanın görüşmede acı veren ve duygusal konulardan kaçmak için önemsiz dışsal olaylardan sürekli bahsetmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? A) Aktarım B) Karşı aktarım C) Direnç D) Terapödik ilişki E) Empati 68. Bacakta fazla, kolda hafif kuvvet azalması, duyusal defekt olmaması, idrar inkontinansı, motivasyon kaybı veya tam tersi ajitasyon, genellikle spontan ses çıkışı azalmış olmakla birlikte tekrarlamanın korunduğu konuşma bozukluğunun olduğu tabloya neden olan damar hangisidir? A) İnternal karotid arter B) Orta serebral arter C) Ön serebral arter D) Arka serebral arter E) Baziller arter 69. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. Çocuk ve ergen hastalarla sempatik iletişim kurulmalıdır. II. Çocuklar her yaşta ölüm ve hastalık kavramını aynı düzeyde anlayabilir. III. Yaşa uygun bilgilendirme ve empatik iletişim çocuk ve ergen hastanın tedaviye uyumunu artırmaktadır. A) I B) II C) III D) I,II E) I,II,III 70. Aşağıdaki sistemik nedenlerden hangisi bilinç bulanıklığına neden olabilir? A) Non-ketotik hiperozmolar hiperglisemi B) Hiperlipidemi C) Dermatit D) Radius kırığı E) Gastrit 71. Hangisi botulinum toksini tedavisi için endike bir durum değildir? A) Spazmodik tortikollis B) Blefarospazm C) Hemifasyal spazm D) Servikal spazm E) Yazıcı distonisi 72. Söz dizimi veya mantıki akış değil, ses temelinde yapılan çağrışımlardır. En çok manide görülür. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? A) Enkoheran konuşma B) Klang çağrışımı C) Ekolali D) Kelime salatası E) Neolojizm 12

13 73. Kanser tanısı konulan ve doktorunun karşısına tetkiklerinin yenilenmesi isteği ile gelen hasta aşağıdaki aşamalardan hangisine ait özelliği sergilemektedir? A) Şok B) İnkar C) Kabullenme D) Depresyon E) Pazarlık 74. Üç ay önceki trafik kazası sonrası başlayan ve halen devam eden kaza anını yeniden yeniden yaşama, uykusuzluk, seslerden irkilme, arabalara binmekten korkma gibi yakınmaları olan hastada görülen ruhsal bozukluğa ne ad verilir? A) Genel anksiyete bozukluğu B) Depresyon C) Özgül fobi D) Akut stres bozukluğu E) Travma sonrası stres bozukluğu 75. Otuz yaşında bayan hasta acil servise baş ağrısı şikayeti ile başvurdu. Ağrı başının sol yarımında lokalize ve zonklayıcı karakterdeymiş. Bulantı olmuş fakat kusma olmamış. Ayrıca sağ kolda ve sağ yüz yarısında iğnelenme, batma baş ağrısı başlamadan önce olmuş. 10 dakikalık süre içinde yayılmış. Yarım saat kadar sürmüş. Baş ağrısı başladığında karanlıkta yatmak istemiş. Duyduğu sesler de ağrısını arttırıyormuş. Bu hastada ön tanınız ne olmalıdır? A) Geçici iskemik atak B) Subaraknoid kanama C) Familyal hemiplejik migren D) Auralı migren E) Epileptik aura 76. Jeneralize tonik klonik nöbet geçiren bir çocuğa yaklaşımla ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? A) Hareketlerini engelleme B) Yan çevirme C) Duş aldırma D) Kolonya koklatma E) Ağzını açmaya çalışma 77. Parkinson hastalığı için hangisi doğrudur? A) Substansiya Nigra'da otoimmun hasara bağlı gelişir B) Oral dopamin tedavisine iyi yanıt verir C) Immun supresyondan yarar görür D) Soğukta artar E) İntrasitoplazmik Lewy cisimcikleri ile karakterizedir 78. Aşağıdaki tanımlamaya uyan baş ağrısı hangisidir? En sık görülen baş ağrısıdır İki taraflıdır Genellikle oksipital bölgeden başlar Sersemletici, basınç hissi, baskı hissi gibi anlatılır Ağrının başlangıcı yavaştır ve çok az dalgalanma gösterir Günlerce, haftalarca, aylarca devam edebilir. Uyku genellikle bozulmaz Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülür Kronik ansiyete veya depresyon sıklıkla eşlik eder A) Migren baş ağrısı B) Gerilim Tipi baş ağrısı C) Küme baş ağrısı D) Kronik paroksismal hemikraniya E) Hipertansif baş ağrısı 79. Acil servis ünitesine bilinç kaybı nedeniyle getirilen hastanın nörolojik değerlendirmesinde; sözel uyaranla gözlerini açtığı, ağrılı uyaranı lokalize ettiği ve uygunsuz kelimeler şeklinde ses çıkardığı gözlenmiştir. Hastanın Glasgow Koma skalası skoru aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 8-10 C) D) 3-5 E) Hangi hastalıkta hem1. hem de 2. Motor Nöron tutulumu vardır? A) Amyotrofik lateral skleroz B) Kuegelberg Welander C) Duchenne tipi musküler distrofi D) Radiyal sinir kesisinin geç evreleri E) Orta Serebral arterin tıkanması 13

14 81. Bakteriyel menenjitin kesin tanısı nasıl konulur? A) Öykü B) Klinik bulgular C) Akut faz reaktanlarının yükselmesi D) Beyin omurilik sıvısı incelemesi E) Beyin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) 82. Aşağıdaki gelişim basamaklarından hangisi daha geç oluşur? A) Yürümeye başlama B) Boyun kontrolü C) Anlamlı 4-5 kelime söyleyebilme D) Sırt üstü durumdan yüzüstü duruma dönebilme E) Desteksiz oturabilme 83. Aşağıdakilerden hangisi major depresyonun bulgusu değildir? A) Suçluluk duygusu B) Enerji kaybı C) Değersizlik duygusu D) Uykusuzluk E) Hiperaktivite 84. Anterior koroidal arter ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ana karotid arterin dalıdır ve kapsüler bölge arka kısmını besler B) İnternal karotid arterin dalıdır ve kapsüler bölge ön kısmı ve talamusun bir bölümünü besler C) İnternal karotid arterin dalıdır ve kapsüler bölge arka kısmı ve globus pallidusun bir bölümünü besler D) Posterior serebral arterin dalıdır ve lateral ventrikül temporal horn koroidal pleksusunu besler E) Posterior serebral arterin dalıdır ve kapsüler bölge arka kısmını besler 85. Hangisi bir refleks arkı komponentidir? A) Kas iğciği B) Hoffman C) Babinski D) Patella E) Aşil 86. Aşağıda yer alan santral sinir sistemi malformasyonlarından hangisi gebeliğin daha erken evresinde oluşur? A) Miyelomeningosel B) Meningosel C) Lizensefali D) Korpus kallozum agenezisi E) Holoprozensefali 87. Spinal Musküler Atrofilerin (SMA) hangi tipi doğumdan itibaren solunum desteği ihtiyacı gösterir? A) Tip 0 B) Tip 1 C) Tip 2 D) Tip 3 E) Tip Acil servis başvurularında aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik bozukluktan çok genel tıbbi duruma bağlı bir bozuklukla ilgili olarak araştırılmalıdır? A) İşitsel halüsinasyonun olması B) yaş arasında olma C) Yönelim bozukluğunun olmaması D) Bilincin açık olması E) Yanılsamaların olması 89. Aşağıdakilerden hangisi etkisini serotonin nörotransmitter üzerinden gösterir? A) Esrar B) Eroin C) Kokain D) Ecstacy E) Nikotin 90. Aşağıdakilerden hangisi kapalı uçlu bir sorudur? A) Başka nereniz ağrıyor? B) Yaşadığınız olayla ilgili neler hissediyorsunuz? C) Uykusuz kaldığınız oluyor mu? D) Bunun dışında ne gibi şikayetleriniz var? E) Buraya gelmenizde ne gibi faktörler rol oynadı? 91. Sandviç vertebra tipi aşağıdaki patolojilerden hangisinde izlenir? A) Paget hastalığı B) Sekonder hiperparatirodi C) Osteoporoz D) Fibröz displazi E) Metastaz 14

15 PDÖ 92. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) teşhisi konan bir hastada aşağıdaki yapılardan hangisinin etkilenmesini beklemezsiniz? A) Primer motor korteks B) Tractus corticospinalis C) Medulla spinalis'in cornu anterioru D) Capsula interna'nın crus posterioru E) Cerebellum 15

16 MESBEC 93. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri trakeostomi uygulaması için doğrudur? A) I-II B) I-II-III C) III-IV D) III-IV-V E) IV-V I. Hastanın yüz üstü yatırılması II. Başın desteklenerek hiperfleksiyona getirilmesi III. Boyunun betatinle dıştan içe doğru sirküler bir şekilde silinmesi IV. Tiroit istmusun, yukarı ya da aşağıya doğru ekarte edilmesi V. Trakeanın ekartörle açılıp içerisinin aspire edilmesi 16

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4G4K_2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Birimi 5S4G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S4K_BÜT Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI EYLÜL 2013 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.20

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İÇ HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI SALON

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON SEYREK GÖRÜLEN HASTALIKLARDA ANESTEZİ 723H00 Ankara, 202 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ DÖNEM IV A GRUBU İÇ HASTALIKLARI STAJ SONU SINAVI 18/10/2012 ADI: SOYADI: NUMARASI: 1- Kilosu 72 kg, yaşı 50 ve serum kreatinini 3 mg/dl olan

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2 KTBT / T - 36 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile başvuran bir hasta için ACC / AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan

Detaylı