Yafll larda Uyku Sorunlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yafll larda Uyku Sorunlar"

Transkript

1 DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2010; 2: Gelifl Tarihi/Received: 01/12/ Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 18/01/2010 Yafll larda Uyku Sorunlar Semra Ulusoy Kaymak, Seda Peker, Eylem fiahin Cankurtaran, A. Haldun Soygür SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi, Psikiyatri Klini i, Ankara, Türkiye Clinic of Psychiatry, Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey ÖZET Uyku yaflam için gerekli davran fllardan biridir. Biyolojik ritmin inflas nda önemli rol oynar. Normal yafllanma uyku yap s nda de- iflikliklere neden olur. Uykunun nicelik ve niteli i yafll larda de iflir ve yavafl dalga uykusu, uyku etkinli inde azalma, faz kaymas ve uyku bölünmesinde art fl yafllanmayla birlikte görülür. Bundan baflka primer uyku bozukluklar, ek t bbi problemler ve çoklu ilaç kullan m yafll larda s k görülmektedir ve uyku kalitesini bozmaktad r. Uyku bozukluklar sonucu morbidite ve mortalitede art fl ve hayat kalitesinde düflüfl görülebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Uyku, uyku bozukluklar, geriatrik popülasyon. ABSTRACT Sleep is one of the vital human behaviors. It plays an important role in constituting biologic rhythm. However, normal aging results in changes in sleep structure. Quality and quantity of sleep are changed in the elderly. In addition, decrease in slow wave sleep, changes in sleep efficiency, advanced phase and increase in sleep fragmentation are seen with aging. Furthermore, primary sleep disorders, comorbid medical problems, psychiatric disorders, and polypharmacy are common in older people and disturb sleep quality. Increased morbidity, mortality and poor quality of life can be seen as a consequence of sleep problems. Key Words: Sleep, sleep disorders, geriatric population. Uyku, biyolojik ritmin önemli bir parças d r ve bir günün yaklafl k üçte biri uykuda geçer. nsan bedeninin sadece dinlenmesini de il, biyolojik döngünün sa l kl olarak tamamlanabilmesini de sa lar. lerleyen yafl, uykunun yap s nda belirli de iflikliklere yol açar. Yafllanmayla birlikte uykunun yap s nda meydana gelen de iflikliklerin yan s ra, uyku hijyeninin bozulmas, hastal klar n ve kullan lan ilaçlar n artmas ve özgül uyku bozukluklar yafll larda uyku kalitesini etkileyen unsurlard r. Uyku sorunlar, yafll lar n s k yaflad klar ve doktorlar na s k ilettikleri yak nmalardan biridir. Yafll lar n %80 inde en az bir uyku yak nmas olabilece i ve ciddi uyku problemlerinin ruhsal ve fiziksel hastal klar önemli düzeyde öngördü ü bilinmektedir. Bu noktada yafla ba l fizyolojik normal uyku de iflikli ini, fiziksel ve ruhsal hastal klarla iliflkili anormal uyku de iflikliklerinden ay rmak oldukça önemlidir. Uyku sorununun özelliklerine iliflkin kapsaml öykü al nmas, öyküde özellikle uyku hijyenine ait özelliklerin sorgulanma- Yaz flma Adresi/Address for Correspondence Uzm. Dr. Semra Ulusoy Kaymak SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji E itim ve Araflt rma Hastanesi, Psikiyatri Klini i, Ankara/Türkiye e-posta: 61

2 s, hastal klar ve kullan lan tüm ilaçlar n ö renilmesi sorunun daha iyi tan mlanmas n sa lar. Uyku partnerlerinin ifadeleri ve hastalar n tuttu u uyku kay tlar, öyküyü tamamlar. Gerekli oldu unda baflvurulabilecek polisomnografi gibi araçlar tan ya önemli katk da bulunur. Her ne kadar tan önemli olsa da her yafll hastay kendine özgü koflullar yla de erlendirerek tedaviyi düzenlemek önemlidir. Bu yaz da normal uykunun özellikleri, yafll l kta uykunun özellikleri ve yafll larda görülen uyku bozukluklar derlenmifltir. NORMAL UYKU Normal uyku yap s hakk nda bilgi sahibi olmak, yafllanmayla uykuda meydana gelen de iflikliklerin daha kolay anlafl lmas n sa layacakt r. Uykuya geçiflten sonraki süreç, fizyolojik ölçütlere göre ayr lm fl iki temel evreden oluflur. Bunlar rapid eye movement (REM) yani h zl göz hareketlerinin oldu u ve non-rem (NREM) yani h zl göz hareketlerinin olmad dönemlerdir. NREM in dört evresi vard r. Evre 3 ve evre 4 uyku tek evre olarak da kabul edilebilmektedir (1). Evre 1 uyku; uyan kl k ve uyku aras nda bir geçifl evresidir. Yata a girdikten sonra evre 1 e kadar geçen süre uyku latans olarak adland r l r. Bu süre normalde 20 dakikaya kadar uzayabilmektedir. Evre 2 uyku elektroensefalografi (EEG) de uyku i cikleri ve K kompleksleri ile karakterizedir. Evre 3 ve evre 4 EEG de yavafl delta dalgalar n n olmas ile ay rt edilir. Evre 3 ve 4 yavafl dalga uykusu, delta uyku veya derin uyku olarak da adland r lmaktad r. Dinlendirici uyku NREM 3 ve 4 dönemidir. Bu dönemlerin ard ndan REM uykusu bafllar. REM uykusu ayr dönemlere ayr lmamakla birlikte tonik ve fazik ögeler içermektedir. Tonik ögeler göz kaslar ve diyafram d fl ndaki iskelet kaslar nda atoni ile karakterizedir. Fazik ögeler ise düzensiz h zl göz hareketleri ve kas seyirmeleri fleklinde kendini göstermektedir. Eriflkinlerin yedi-sekiz saat süren monofazik uyku paterni vard r. NREM ve REM in bir döngüsü dakikada tamamlan r. Normal bir uyku periyodunda befl-alt döngü olur. Uykunun ilk iki evresinde NREM 1 ve iki yüzeyel uyku evreleri egemendir. Bu dönemlerde kifli iflitsel veya görsel uyaranlarla kolayca uyan r. Uyku ilerledikçe NREM k sal r, REM uzar. kinci uyku döngüsünden sonra evre 4 ve üçüncü uyku döngüsünden sonra evre 3 görülmez. Sonuç olarak, NREM 3-4 sadece uyku süresinin ilk yar s nda görülür. Uykunun ikinci yar - s nda ise REM uykusu egemendir, bu nedenle sabaha karfl uyanmalar s kt r. Rüyalar n %80 i REM de, %20 si NREM de görülür. REM rüyalar daha kompleks ve garipken NREM rüyalar daha gerçek ögeler içerir. YAfiLANMA ve UYKU lerleyen yaflla birlikte uykunun yap s nda hem niceliksel hem de niteliksel de ifliklikler olmaya bafllar (Tablo 1). Öncelikle yafll larda uykunun ritminde bir kayma olur; genellikle daha erken uyuma ve daha erken uyanma e ilimindedirler (2). Uyan kl ktan uykuya geçmek zordur, dolay s yla uyku latans uzam flt r. Uyku latans yaflla do rusal olarak artmaz. Otuzlu yafllardan sonra bir uzama olur ve sonra plato yapar, ikinci uzama 50 li yafllardan sonra olur (3). Toplam uyku süresi ise yaflla birlikte do rusal olarak k sal r. Genç eriflkinler, orta yafll bireyler ve yafll lar karfl laflt r ld nda, toplam uyku sürelerinin en yafll grupta en az oldu u ve gruplar aras nda birer saat kadar fark oldu u belirlenmifltir (4). Yafllanma ile birlikte bireyde uyku miktar nda azalma saptanmad durumlarda bile, uyku yap s n n de- iflti i ve uyku etkinli inin azald belirlenmifltir. Derin uykunun (NREM 3 ve 4) toplam uyku içerisinde ald pay azal r (5). Genç eriflkinlere k yasla orta ve daha yafll eriflkinlerde uyku daha yüzeyeldir ve geceleri s k uyanmalarla bölünmüfltür (6). Bununla birlikte uyand ktan sonra tekrar uykuya dalabilirler. Toplamda yafll lar yatakta daha fazla zaman geçirmektedir fakat daha az uyumaktad rlar. Dinlendirici dönemlerin azalmas kiflinin uyku kalitesini düflürerek, yorgun uyanmas - na neden olmaktad r. Bu durumda hasta yak nlar n n Tablo 1. Yafllanma ile uyku yap s nda meydana gelen de ifliklikler Erken uyuma, erken uyanma Uykuda geçen toplam sürenin k salmas Uyku latans n n uzamas Delta uykusunun (NREM 3-4) azalmas Geceleri s k uyanma REM uykusunda azalma REM: Rapid eye movement, NREM: Non-rapid eye movement. 62 Akad Geriatri 2010; 2: 61-70

3 Yafll larda Uyku Sorunlar gözlemi hastan n uyudu u yönünde oldu u halde, hastalar uyku etkinli inin azalmas ndan dolay uyuyamad klar n söyleyebilirler (7). Yafllanmayla beraber uykuda meydana gelen tüm bu de ifliklikler yafll lar n uyku kalitesindeki bozulman n sebebidir. Di er yandan birçok özgül uyku bozuklu- u için yafl bir risk etmeni olarak görülmektedir. Epidemiyolojik veriler uyku flikayetlerinin ve uyku bozukluklar n n ilerleyen yaflla beraber artt n göstermektedir (8). Uykuda yaflla birlikte görülen de ifliklikler sa l kl yafll larda daha az görülmektedir, efllik eden medikal ve psikiyatrik hastal olan 60 yafl üzeri bireylerde ise uykudaki bozulmalar çok daha belirgin olmaktad r (9,10). Yafll larda ilaç kullan m, psikososyal, davran flsal ve çevresel etmenler yafll larda uyku problemlerine katk da bulunabilmektedir (11). Yafll lardaki uyku problemleri hem yaflam kalitesini etkilemektedir hem de baflta bellek bozukluklar olmak üzere morbidite ve mortaliteyi art rmaktad r (11,12). YAfiLILARDA NSOMN A nsomnia, uykuya dalmakta ya da sürdürmekte güçlük olmas ya da dinç uyanamama olarak tan mlanmaktad r (DSM-IV). nsomnia, uyku için uygun koflullara ra men ortaya ç k yorsa ve kiflinin günlük aktivitelerini bozuyorsa patolojik olarak kabul edilir (13). nsomnia yafll larda oldukça yayg nd r. Toplumda insomnia yayg nl n n %10-20 oldu u tahmin edilirken yafll larda bu oran daha yüksektir (5-14). Yafll lar n %15-45 inde uykuya dalma güçlü ü, %20-65 inde uyku bölünmeleri, %15-54 ünde sabah erken uyanma ve %10 unda dinlenmemifl olarak uyanma bildirilmifltir (7,8). Yafll kad nlarda insomnia, erkeklere göre daha s k görülmektedir. Bu fark kad nlarda postmenopozal dönemde hormon düzeylerindeki de iflikliklerle iliflkili olabilir. Postmenopozal dönemin bafllamas yla azalan östrojen kad nlarda uyku zorluklar n n daha s k görülmesinin nedeni olarak gösterilmektedir (15). nsomnian n hastan n medikal, psikiyatrik hastal - na ya da baflka bir uyku bozuklu una, alkol-madde etkisine veya hastan n kulland ilaçlara ba l oldu u düflünülürse ikincil insomnia olarak tan mlan r. Bu durum için komorbid denilmesi de tercih edilebilmektedir. Bahsedilen patolojilerin olmad durumlarda ise birincil insomnia olarak adland r lmaktad r. Birincil insomnian n DSM-IV-TR de yer alan tan ölçütleri Tablo 2 de yer almaktad r. Yafll larda insomnia birincil olabilir. Yaflla birlikte uykuda meydana gelen de ifliklikler göz önüne al nd - nda bunun beklenir bir durum oldu u aç kt r. Birincil insomnia uluslararas uyku bozukluklar s n flamas na (ICSD-2) göre alt s n flara ayr lmaktad r. Tablo 3 te bu s n flama verilmifltir. Uyumsal insomnia tan mlanabilir bir stresörle iliflkilidir ve birkaç gün ile birkaç hafta aras nda devam eder, üç ay geçmez. Bir y ll k s kl k %15-20 dir. Uyku latans nda uzama, uyku etkinli inde azalma, tüm uyku süresinde azalma, gece uyan kl k süre ve say s nda artma ile karakterizedir ve stresör ortadan kalk nca ya da uyum sa lan nca uyku yak nmalar azal r. Tablo 2. Birincil insomnia DSM-IV-TR tan ölçütleri Bafll ca yak nma, en az 1 ay süreyle, uykuya dalmakta ya da sürdürmekte güçlük olmas ya da dinlendirici olmayan bir uyku uyunmas d r. Uyku bozuklu u (ya da efllik eden gündüz yorgunlu u), klinik aç dan belirgin bir s k nt ya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli di er ifllevsellik alanlar nda bozulmaya neden olur. Uyku bozuklu u sadece narkolepsi, solunumla iliflkili uyku bozuklu u, sirkadyen ritim uyku bozuklu u ya da bir parasomnia s ras nda ortaya ç kmamaktad r. Bu bozukluk, sadece baflka bir mental bozukluk s ras nda ortaya ç kmamaktad r (örn. majör depresif bozukluk, yayg n anksiyete bozuklu u, deliryum). Bu bozukluk bir maddenin (örn. kötüye kullan labilen bir ilaç, tedavi için kullan lan bir ilaç) ya da genel t bbi bir durumun do rudan fizyolojik etkilerine ba l de ildir. Akad Geriatri 2010; 2:

4 Tablo 3. ICSD-2 ye göre birincil insomnia alt s n flar 1. Uyumsal insomnia (akut insomnia) 2. Psikofizyolojik insomnia 3. Paradoksal insomnia 4. diyopatik insomnia 5. Psikiyatrik bozukluklara ba l insomnia 6. Yetersiz uyku hijyeni 7. Çocukluk dönemi davran flsal insomnia 8. laç ya da maddeye ba l insomnia 9. T bbi duruma ba l insomnia 10. Belirlenmemifl insomnia 11. Fizyolojik insomnia 12. laç ya da maddeye ba l olmayan insomnia Psikofizyolojik insomnia genellikle bir stresörden sonra bafllay p sonras nda devam eden ya da fliddetlenebilen insomnia ile birlikte hastalar n uyuyamama üzerine yo un kayg yaflay p ço u zaman ev d fl nda rahat uyuyabildiklerini ifade ettikleri insomnia türüdür. Bu hastalar yaflamla ilgili stresörlere duyarl, endifleli ve gergin kiflilerdir, bazen somatik yak nmalarla da baflvurabilirler. Psikofizyolojik insomniada uyku latans nda uzama tipiktir, hastalar uykuya dalmakta zorluk yaflad klar n ifade ederler. Genel popülasyonda %1-2, uyku merkezlerinde %12-15 oran nda görülmektedir. Birincil uyku bozukluklar n n yan s ra yafll larda insomnian n t bbi, nörolojik ve psikiyatrik hastal klara ikincil olabilece i de ak lda tutulmal d r (16). Yaklafl k 5000 yafll eriflkinin dört y l boyunca izlendi i bir çal flmada insomnian n depresyon, bozulmufl sa l k ve fiziksel ifllevlerle iliflkili oldu u saptanm flt r (17). nsomnia s kl kla bir psikiyatrik hastal n belirtisi olabilir. Psikiyatrik hastal klar aras nda özellikle depresyon ve anksiyete bozukluklar, 65 yafl üzeri bireylerde insomnia geliflimine katk da bulunmaktad r (18). Bu nedenle insomnia yak nmas ile baflvuran yafll hastalarda ayr nt l psikiyatrik de erlendirme yapmak tan ve tedavinin en önemli ad m n oluflturmaktad r. Depresyonun uyku üzerine olumsuz etkisi yaflla beraber artmaktad r (6). Bu etkiler uyku veriminde azalma ve sabah erken uyanma ile karakterizedir. Depresyonun uyku üzerine olumsuz etkileri tan mlanm fl olmakla birlikte tedavi edilmemifl insomnia da depresyon geliflimi ve rekürrensi için bir risk etkeni olarak görülmektedir (19,20). Yafll lar n efllik eden fiziksel hastal klar insomnia geliflimine katk da bulunabilir (21). Altm fl befl yafl ve üzeri popülasyonda efllik eden fiziksel hastal k say s artt kça insomnia ve di er uyku bozukluklar s kl n n artt saptanm flt r (22). Osteoartrit, kanser veya diyabetle iliflkili kronik a r, kronik obstrüktif akci er hastal, konjestif kalp yetmezli i ve nörolojik hastal klar insomnia ile en çok iliflkili oldu u düflünülen hastal klard r (17,23,24). Tablo 4 te yafll larda insomniaya neden olabilen hastal klar verilmifltir. Nörolojik hastal klardan özellikle dejeneratif tipte olanlar uykuyu önemli Tablo 4. Yafll larda insomniaya neden olabilen fiziksel hastal klar Hastal klar Akut-kronik a r Kardiyovasküler hastal klar Endokrinolojik hastal klar GÜS hastal klar G S hastal klar Solunum sistemi hastal klar Nörolojik hastal klar Örnekler Osteoartrit, kanser, nöropatik a r, fibromiyalji, yan k, kronik bel a r s Konjestif kalp yetmezli i, anjina, periferik damar hastal Hipotiroidizm, diabetes mellitus nkontinans, benign prostat hiperplazisi Gastroözefageal reflü, dispepsi, ülser Kronik obstrüktif akci er hastal, bronfl sekresyonlar n n birikimi, noktürnal bronkospazm Serebrovasküler hastal klar, Parkinson hastal, dejeneratif nöromusküler bozukluklar, demans GÜS: Genitoüriner sistem, G S: Gastrointestinal sistem. 64 Akad Geriatri 2010; 2: 61-70

5 Yafll larda Uyku Sorunlar ölçüde etkiler. Alzheimer hastal gibi ilerleyici demanslar uykuyu normal yafllanma sürecinden farkl biçimde etkilemektedir. Bu bireylerde gece s k uyanma, gün içi uykululuk, REM ve delta uykusunda azalma saptanm flt r (25). Demansl bireyler akflam veya geceleri ajitasyon, flüphecilik, huzursuzluk ve konfüzyon yaflayabilirler. Bu durum gün bat m fenomeni olarak bilinir ve sebebi henüz bilinmemektedir. nsomnia, Parkinson hastal olanlarda da önemli bir problemdir. Hastalar n %60-90 n n uykuyla ilgili flikayetleri vard r. Bu hastalar en çok geceleri s k uyanma ve tekrar uykuya dalmakta güçlük yaflad klar n ifade ederler. Ayr ca renkli rüyalar, kabuslar ve bacaklarda kas lma ve seyirme de s kt r (26). Yafll larda hastal klardan kaynaklanan insomnia yak nmalar na ek olarak, bu hastal klar n tedavilerinde kullan lan ilaçlar da insomnia yak nmalar na neden olabilmektedir. Efllik eden fiziksel hastal klar nedeniyle kullan lan beta-blokerler, kortikosteroidler, dekonjestanlar, kafein içeren ilaçlar, diüretikler gibi ilaçlar insomniaya neden olabilmektedir (24). Ayr ca mevcut depresyonlar nedeniyle kulland klar seçici serotonin gerial m inhibitörleri, serotonin-noradrenalin gerial m inhibitörleri de insomnia sebebi olabilmektedir veya zaten var olan insomniay daha da kötülefltirebilmektedir (24). Tablo 5 te yafll larda insomniaya neden olabilen ilaçlar gösterilmifltir. Yafll bireylerde insomnia birçok durumla beraber bulunmas ndan dolay tan koymak için en önemli basamak ayr nt l klinik öykü ve fizik muayenedir. Yafll bireylerde insomnia de erlendirmesi Tablo 6 da verilmifltir. Yafll larda birincil insomnia tan s uykuyu etkileyebilecek tüm bu hastal klar ve ilaçlar d flland ktan sonra konulur. Yafll larda birincil veya ikincil insomnian n morbiditeye yol açt saptanm flt r. Gün içinde k sa süreli uyumalar ve gecede yedi saatten az uyuma yafll popülasyondaki düflmelerle yak ndan iliflkilidir (27). Biliflsel bozukluklar, dengesizlik, yürümekte zorlanma gibi yak nmalar da insomniaya ba l oluflan gün içi sersemlik/uykululuk haline ba l geliflebilmektedir (28,29). Uykuya dalmalar 30 dakikadan uzun süren, uyku etkinlikleri ve REM uykusu miktarlar düflük olan yafll eriflkinlerde ortalama 13 y ll k izlemde yafl, cinsiyet ve bafllang çtaki t bbi yük aç s ndan kontrol edildikten sonra tüm nedenlere ba l mortalite aç s ndan daha yüksek bir risk alt nda olduklar saptanm flt r (30). YAfiLILARDA H PERSOMN A Hipersomnia uzam fl uyku süreleri, her yerde ve kolayca uykuya dalma, tekrarlayan uyku ataklar ve gündüz afl r uykulu olma ile karakterize bir klinik tablodur. Gündüz uykululu u s k yaflanan bir deneyim olmas na ra men genellikle göz ard edilmektedir. Hipersomniaya ba l ifl ve ev kazalar nda artma, sosyal becerilerde azalma, ifl ve okul performans nda düflme meydana gelebilmektedir. Yaratt sonuçlarla yaflam kalitesinde bozulmaya neden olan hipersomnia t pk insomnia gibi dikkatle incelenmelidir. Öyküde mutlaka yak nmalar n bafllang ç niteli i, hipersomnian n süreklili i, ilerlemesi gibi durumlar ve hipersomniaya neden olabilecek dahili, nörolojik hastal klar sorgulanmal d r. Fizik muayene sonras hipersomniaya neden olabilecek klinik durum- Tablo 5. Yafll larda insomniaya neden olabilen ilaçlar laç SSS uyar c lar Bronkodilatörler Antihipertansifler Kortikosteroidler Dekonjestanlar Hormonlar Antidepresanlar Örnek Modafinil, dekstroamfetamin, metilfenidat Teofilin, albuterol Beta-blokerler, alfa-blokerler, metildopa, rezerpin, kalsiyum kanal blokerleri Prednizon, deksametazon Psödoefedrin, fenilefrin, fenilpropanolamin Tiroid hormonu, kortikosteroidler Bupropion, SSRI, venlafaksin, monoamin oksidaz inhibitörleri (maklobemid) SSS: Santral sinir sistemi, SSRI: Selektif serotonin geri al m inhibitörleri. Akad Geriatri 2010; 2:

6 Tablo 6. Yafll bireylerde uyku de erlendirilmesi fiikayetinin ne oldu u ve ne zaman ortaya ç kt (uykuya dalma, sürdürme güçlü ü, s k uyanma vs.) Uyku-uyan kl k döngüsünün sorgulanmas Hastan n uyku ile ilgili geçmiflteki yak nmalar nsomniaya efllik eden noktürnal semptomlar Uykuda nefes alma zorlu u Günlük aktiviteler, gündüz uykululu u Uyku hijyeni, gündüz kestirme Geçmiflte uyku bozuklu u için kullan lan ilaçlar T bbi ve fiziksel hastal klar/kullan lan ilaçlar Psikiyatrik öykü ve ruhsal durumun de erlendirilmesi (depresyon, anksiyete, düflünce bozuklu u, uyum bozuklu u vs.) Yaflamla ilgili stresörler Öncül durumlar, ikincil kazançlar ve sürdürücü etkenler hakk nda bilgi lar n ay r c tan s için polisomnografi yap labilmektedir. DSM-IV e göre birincil hipersomnia tan ölçütleri Tablo 7 de verilmifltir. Hipersomnia ile giden birçok klinik durum bulunmaktad r (Tablo 8). Hipersomnia grubunda yer alan tüm hastal klar n kendine özgü semptomlar olmakla beraber ortak özellikleri gün içindeki afl r uykululuk halidir. Yafll larda gün içi uykululuk halinin en s k nedenlerinden birisi obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) dur. Tüm hastalar horlamaktan yak n rlar ve gün içinde devam eden uykululuk halleri vard r. Hastal n ilerleyen dönemlerinde kiflinin çevresine uyumu belirgin bozulmaktad r ve yaflam kalitesi belirgin azalmaktad r. Uyku apneleri santral veya periferik nedenlerle uykuda meydana gelen 10 saniyeden daha uzun süren solunumun durmas durumudur. Üç tip uyku apnesi tan mlanm flt r. OSAS üst solunum yollar nda hava ak m n zorlaflt ran obstrüksiyona ba l d r (31). Uyku apnelerinin s kl yafllanma ile artmakla beraber erkeklerde ve fliflmanlarda daha s k görülmektedir (32). Yafll larda yumuflak dama n uzad, farenksteki ya yast klar n n büyüdü ü, farengeal hava yolunun etraf ndaki kemik yap lar n n flekillerinin de iflti i saptan- Tablo 7. DSM-IV birincil hipersomnia tan ölçütleri Bafll ca yak nma hemen her gün uyku epizotlar n n olmas ya da uyku epizotlar n n uzamas ile kendini gösteren ve en az 1 ay (ya da tekrarl yorsa daha k sa bir süre) süren afl r uykulu olma durumudur. Afl r uykulu olma durumu klinik aç dan belirgin bir s k nt ya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da önemli di er ifllevsellik alanlar nda bozulmaya neden olur. Afl r uykulu olma durumu insomnia ile aç klanamaz, sadece baflka bir uyku bozuklu unun (narkolepsi, solunumla iliflkili uyku bozuklu u ya da bir parasomnia) gidifli s ras nda ortaya ç kmamaktad r ve yeterli miktarda uyku uyunmuyor olmas yla buna aç klama getirilemez. Bu bozukluk sadece baflka bir mental bozukluk s ras nda ortaya ç kmamaktad r. Bu bozukluk bir maddenin ya da genel t bbi bir durumun do rudan fizyolojik etkilerine ba l de ildir. 66 Akad Geriatri 2010; 2: 61-70

7 Yafll larda Uyku Sorunlar Tablo 8. Hipersomnia ile giden klinik durumlar Birincil uyku bozukluklar Obstrüktif uyku apne sendromu Narkolepsi diyopatik hipersomnia Periyodik hipersomnia Uykuda periyodik hareket bozuklu u kincil hipersomnia Duygulan m bozukluklar Nörolojik hastal klar nfeksiyon hastal klar Metabolik hastal klar Endokrinolojik hastal klar Sirkadyen ritim bozukluklar De iflen çal flma vardiyalar Jet lag sendromu Uyku faz bozukluklar laçlar Anksiyolitikler Antipsikotikler Antidepresanlar Di erleri (antiepileptikler, antihipertansif ilaçlar vb.) m flt r (33,34). Bu özelliklerin tümü yafll popülasyonda OSAS n daha s k görülmesini aç klayabilir. Demansl yafll larda beyinde solunumun düzenlenmesi ile ilgili bölgelerde atrofi görülebilmesi apne geliflimine neden olabilmektedir (16). Yafll larda OSAS biliflsel ifllevlerin bozulmas ve kardiyovasküler hastal klar gibi önemli morbidite nedenleriyle yak ndan iliflkilidir (16). Genel olarak yafll hastada kalp hastal, noktüri, biliflsel ifllev bozuklu u veya a r OSAS varsa tedavi düflünülmelidir (35,36). Hastal k belirtileri olan yaklafl k %80-90 bireyin tan almadan yaflamlar n sürdürdükleri tahmin edilmektedir (35,37). Hipersomnian n görüldü ü di er bir klinik tablo narkolepsidir. Narkolepsi gün içerisinde gelen uyku ataklar, katapleksi, uyku paralizisi, hipnogojik varsan lar, gece uyku bölünmeleri ile karakterize bir hastal kt r (38). Yafll popülasyonda oldukça nadir görülmektedir. Genel toplumdaki s kl %0.05 tir (39,40). Erkeklerde kad nlara göre daha s k görülmektedir. S kl kla li yafllarda bafllar ve ilerleyen yaflla beraber azal r (38). Ancak yafll bireylerde de y llard r devam eden bir durum olarak karfl m za ç kabilir. Orta fliddette narkolepsiyi tan mamak veya geç tan mak hem tan hem de tedavide gecikmelere neden olacakt r (41). Öykü ve klinik muayene ile hastal n iki temel belirtisi olan uyku ataklar ve katapleksi saptanm flsa, polisomnografik de erlendirme öncesi konulan ön tan n n güvenilirli i yüksektir. Ancak hastal n kesin tan s uyku laboratuvar nda konulabilir. Hastal n karakteristik polisomnografik bulgusu uykunun hemen bafl nda gelen REM dönemleridir. Çoklu uyku latans testi (multiple sleep latency test; MSLT) nde de hastalar n uyku latans n n azald saptanmaktad r. diyopatik hipersomniada hastalar gün boyu süren yo un uykululuk hissi ve s k s k kestirme ihtiyac ndan yak n rlar. lk belirtiler 25 yafl öncesinde bafllar, sinsi ve kronik seyirlidir. S kl tam olarak bilinmemekle beraber çok seyrek görülen bir hastal kt r. Hastal k üç aydan uzun süren artm fl gün içi uykululuk ve geceleri 6-10 saat veya 10 saatten daha uzun uyumakla karakterizedir (39,42). Gece uykular uzun ama dinlendirici de ildir; sabah uyand klar nda uyku sersemli i hissini yo un olarak yaflarlar. E er hipersomnia üç aydan daha k sa süreli ise ilaç veya madde kullan m na ba l olabilir (39). Baz hastalar n gün içi artm fl uykululuklar nedeniyle dil sürçmeleri, konsantrasyon problemleri, pitosis ve varsan (halüsinasyon) gibi deneyimleri olabilir (43). Yafll larda gündüz uykululuk halinin sebeplerinden biri de uykuyla iliflkili hareket bozukluklar d r. Huzursuz bacak sendromu uykuyu engelleyen, bacaklarda hissedilen huzursuzluk hissi olarak tan mlanmaktad r (39,44). Bu hisle bafla ç kmak için ekstremitelerini oynatmak, masaj yapmak ya da kalk p yürümek ihtiyac duyan hastalar n uykuya dalma süresi uzar, uyku verimi azal r ve ertesi günkü ifllevsellikleri gün içi uykululuk halleri nedeniyle azal r. Huzursuz bacak sendromu olan hastalar n yaklafl k %90 nda nokturnal miyoklonus veya uykuda periyodik hareket bozuklu u da saptanmaktad r (45). Noktürnal miyoklonus veya uykuda periyodik hareket bozuklu u uykuda aniden ortaya ç - kan ve genellikle bacaklarda gözlenen istemsiz hareketlerle karakterizedir. Normal bir uykuda yüzlerce kez tekrarlayabilir. Genel olarak uykunun ilk yar s nda da- Akad Geriatri 2010; 2:

8 Tablo 9. Parasomnialar (ICSD-2 ye göre) NREM uykusundan kaynaklanan uyan kl klar Konfüzyonel uyan kl klar Uyurgezerlik Uyku terörü Genellikle REM uykusu ile iliflkili parasomnialar REM uykusu davran fl bozuklu u Rekürren izole uyku paralizisi Kabus bozuklu u Di er parasomnialar NREM: Non-rapid eye movement, REM: Rapid eye movement ha s k görülür ve yaklafl k olarak her saniyede iki-dört kadar hareket gözlenir (39). Patofizyolojisinde en önemli etkenin demir metabolizmas ve dopaminerjik sistem bozukluklar oldu u düflünülmektedir. Genel toplumda s kl yaklafl k %10 dur. Hastal k kad nlarda daha s k görülmekle birlikte s kl yafllanma ile hem kad n hem de erkeklerde artar (46,47). Yafll larda huzursuz bacak sendromu s kl ndaki art fl yafllanma ile demir eksikli inin veya böbrek hastal klar n n daha s k görülüyor olmas ile ve dopamin miktar ndaki azal fl ile iliflkili olabilir. Hipersomnia birçok medikal veya nörolojik hastal - n sonucu olarak karfl m za ç kabilmektedir. Bu nedenle hastan n özellikle son üç aydaki t bbi durumunu bilmek ikincil hipersomniay tan mlayabilmek için oldukça önemlidir (39,48). Hipersomniaya en s k neden olabilen klinik durumlar; Parkinson hastal, miyotonik distrofi, Prade-Wili sendromu, Alzheimer hastal, multipl skleroz, hipotiroidizm, inme ve travma sonras beyin hasar d r (48,49). Yafll larda hipersomnia artm fl morbidite ve mortalite ile iliflkilidir. Kilo art fl hipersomnia ile ba lant l olabilmektedir (50). Bellek ve konsantrasyon güçlü ü, yorgunluk, koordinasyon bozukluklar bu hastalar n bafll ca flikayetlerindendir (50,51). Hipersomnia ile birlikte depresyon, sosyal ve iflle ilgili problemler de s k olarak görülmektedir (50). Ayr ca hipersomnia tan l hastalarda, sa l kl popülasyona göre trafik ve ifl kazalar da daha s k görülmektedir (52). YAfiLILARDA PARASOMN A Parasomnia uykuya geçifl veya uyku s ras nda, uyku dönemleriyle ayn zamanda meydana gelen birtak m davran fl ve otonom de iflimlerle karakterize uyku bozukluklar d r. Bu grup uyku bozukluklar nda anormal istenmeyen hareketler, davran fllar veya kabuslar görülebilir. Çocukluk döneminde s k görülen parasomnialar eriflkin döneminde giderek azal r, bu bulgu parasomnia grubu rahats zl klar n santral sinir sistemi matürasyonu ile iliflkili olabilece ini düflündürmektedir (16). NREM ve REM dönemine özgü olabilir (Tablo 9). Parasomnialardan NREM e özgü olan uyurgezerlik ve uyku terörü yafll larda görülmemektedir. REM UYKUSU DAVRANIfi BOZUKLU U REM uykusunda meydana gelmesi gereken atoninin oluflmamas nedeniyle bu uyku döneminde kiflinin konuflmas ve istenmeyen hareketlerin oluflmas ile karakterize uyku bozuklu udur. Uykunun son %30 luk k sm - na REM uykusu hakim oldu u için bu grup hastal klar genelde uykunun son dönemlerinde meydana gelmektedir. Hastalar n istenmeyen hareketleri bazen rüyalar ile iliflkili olabilmektedir. Yafl n ilerlemesi ile REM uyku davran fl bozuklu unun s kl artmaktad r; l yafllar en s k görüldü ü yafl aral d r ve erkeklerde daha s k görülmektedir (53). Hastalar n %90 erkektir (53,54). Hastal n toplumda görülme s kl tam olarak bilinmemektedir ancak %0.5 oldu u tahmin edilmektedir (16). Hastal n akut formu ilaç intoksikasyonuna veya madde çekilmesine ba l olabilir. Trisiklik antidepresanlar, monoamin oksidaz inhibitörleri ve seçici serotonin gerial m inhibitörlerinin REM uykusu davran fl bozuklu unu bafllatabildi i veya kötülefltirdi- i gösterilmifltir. Ayn zamanda hastal n alkol kullan - m, barbitürat yoksunlu u ve kafein kullan m ile iliflkili oldu u saptanm flt r (55). Kronik form Parkinson hastal, progresif supranükleer palsi, tümör, demiyelinizan hastal klar gibi baz nörolojik hastal klar n ve di er medikal hastal klar n seyri s ras nda ortaya ç kabilir veya idiyopatik olabilir (54,55). Bu nörolojik hastal klardan da özellikle Parkinson ile iliflkilidir (16,56). Parkinsonizm tan s alm fl hastalar n %15-47 sinde REM uykusu davran fl bozuklu u saptanm flt r (56). REM uykusu davran fl bozuklu u bu nörolojik hastal klar n ilk semptomlar olabilece i için bu hastalarda ayr nt l nörolojik muayene yap lmas önemlidir (16). Hastal k tan - s iyi bir klinik öykü ve polisomnografide elektromiyelografi ile REM uykusunda atoninin olmad n n görülmesiyle koyulmaktad r. 68 Akad Geriatri 2010; 2: 61-70

9 Yafll larda Uyku Sorunlar SONUÇ Yafll larda uyku bozukluklar tüm yafl gruplar na göre daha s k görülmektedir. Bu popülasyonda uyku bozukluklar n n de erlendirilmesi, tan ve tedavisi oldukça karmafl kt r. Bu durum yafll larda görülen uyku sorunlar n n t bbi, nörolojik veya psikiyatrik bir hastal k veya bunlar n tedavileriyle iliflkili olabilmesinden kaynaklan r. KAYNAKLAR 1. Iber C, Ancoli-Israel S, Chesson AL, Quan S. The AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events: Rules, Terminology and Technical Specifications. 1 st ed. Chicago: American Academy of Sleep Medicine, Monk TH, Thompson WK, Buysse DJ, Hall M, Nofzinger EA, Reynolds CF 3 rd. Sleep in healthy seniors: a diary study of the relation between bedtime and the amount of sleep obtained. J Sleep Res 2006; 15: Floyd JA, Janisse JJ, Marshall MS, Ager JW. Nonlinear components of age-related change in sleep initiation. Nurs Res 2000; 49: Campbell S, Murphy P. The nature of spontaneous sleep across adulthood. J Sleep Res 2007; 16: Rajput V, Bromley SM. Chronic insomnia: a practical review. Am Fam Physician 1999; 60: Gillin JC, Ancoli-Israel S. The impact of age on sleep and sleep disorders. In: Salzman C (ed). Clinical Geriatric Psychopharmacology. 4 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2005: Espiritu JR. Aging-related sleep changes. Clin Geriatr Med 2008; 24: Ohayon MM. Epidemiology of insomnia: what we know and what we still need to learn. Sleep Med Rev 2002; 6: Ohayon MM, Carskadon MA, Guilleminault C, Vitiello MV. Metaanalysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: developing normative sleep values across the human lifespan. Sleep 2004; 27: Vitiello MV. Sleep in normal aging. Sleep Med Clin 2006; 1: Kryger MH, Monjan A, Bliwise DL, Ancoli-Israel S. Sleep, health, and aging. Bridging the gap between science and clinical practice. Geriatrics 2004; 59: 24-26; Reid KJ, Martinovich Z, Finkel S, Statsinger J, Golden R, Harter K, et al. Sleep: a marker of physical and mental health in the elderly. Am J Geriatr Psychiatry 2006; 14: Benca RM. lnsomnia. In: Avidan AY, Zee PC (eds). Handbook of Sleep Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2006: Neubauer DN. Sleep problems in the elderly. Am Fam Physician 1999; 59: Moe KE. Reproductive hormones, aging, and sleep. Semin Repord Endocrinol 1999; 17: Hirskowitz M, Seplowitz-Hafkin RG, Sharafkhaneh A. Sleep disorders. In: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P (eds). Kaplan and Sadock s Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9 th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2009: Quan SF, Katz R, Olson J, Bonekat W, Enright PL, Young T, et al. Factors associated with incidence and persistence of symptoms of disturbed sleep in elderly cohort: the Cardiovascular Health Study. Am J Med Sci 2005; 329: Birrer RB, Vemuri SP. Depression in later life: a diagnostic and therapeutic challenge. Am Fam Physician 2004; 69: Fava M. Daytime sleepiness and insomnia as correlates of depression. J Clin Psychiatry 2004; 65: Perlis ML, Smith LJ, Lyness JM, Matteson SR, Pigeon WR, Jungquist CR, et al. lnsomnia as a risk factor for onset of depression in the elderly. Behavior Sleep Med 2006; 4: Misra S, Malow BA. Evaluation of sleep disturbances in older adults. Clin Geriatr Med 2008; 24: Foley D, Ancoli-Israel S, Britz P, Walsh J. Sleep disturbances and chronic disease in older adults: results of the 2003 National Sleep Foundation Sleep in America Survey. J Psychosom Res 2004; 56: Garc a-borreguero D, Larrosa O, Bravo M. Parkinson s disease and sleep. Sleep Med Rev 2003; 7: Semla TP, Beizer JL, Higbee MD. Geriatric Dosage Handbook. 12 th ed. Hudson, OH: Lexi-Comp, Tarctenberg RE, Singer CM, Kaye JA. Symptoms of sleep disturbance in persons with Alzheimer s diseases and the normal elderly. J Sleep Res 2005; 14: Wolkove N, Elkholy O, Baltzan M, Palayew M. Sleep and aging: 1. sleep disorders commonly found in older people. CMAJ 2007; 176: Stone KL, Ewing SK, Lui LY, Ensrud KE, Ancoli-Israel S, Bauer DC, et al. Self-reported sleep and nap habits and risk of falls and fractures in older women: the study of osteoporotic fractures. J Am Geriatr Soc 2006; 54: Avidan AY, Fries BE, James ML, Szafara KL, Wright GT, Chervin RD. lnsomnia and hypnotic use, recorded in the minimum data set, as predictors of falls and hip fractures in Michigan nursing homes. J Am Geriatr Soc 2005; 53: Stone KL, Ancoli-Israel S, Blackwell T, Ensrud KE, Cauley JA, Redline S, et al. Actigraphy-measured sleep characteristics and risk of falls in older women. Arch Intern Med 2008; 168: Dew MA, Hoch CC, Buysse DJ, Monk TH, Begley AE, Houck PR, et al. Healthy older adults sleep predicts all cause mortality at 4 to 19 years of follow-up. Psychosom Med 2003; 65: Guilleminault C, Stoohs R, Clerk A, Simmons J, Labanowski M. From obstructive sleep apnea syndrome to upper airway resistance syndrome, consistency of daytime sleepiness. Sleep 1992; 15: Young T, Peppard PE, Gottlieb DJ. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am J Respir Crit Care Med 2002; 9: Akad Geriatri 2010; 2:

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Derleme / Review 95 nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Sleep Disorders Behind the Complaint of Insomnia; Restless Legs Syndrome

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

www.turkailehekderg.org Summary

www.turkailehekderg.org Summary Türk Aile Hek Derg 2011;15(2):69-76 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.11.69 Birinci basamak sa l k hizmetinde cinsel ifllev bozukluklar na yaklafl m Approach to sexual dysfuntion in primary

Detaylı

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Geriatride Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 82-89 Gelifl Tarihi/Received: 06/01/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 14/01/2009 Physiotherapy and Rehabilitation in Geriatrics Hülya Kay han Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Geriatrik Hasta ve Yo un Bak m

Geriatrik Hasta ve Yo un Bak m DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2012; 4: 115-119 Gelifl Tarihi/Received: 17/11/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/01/2012. Ayd n Erden, Duygu Kara, Banu Ayhan, fiennur Uzun Hacettepe Üniversitesi T

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Oya Öztürk 1, Erhan Kurt 2, Timuçin Oral 3 ÖZET: laca ba l geç bafllang çl hareket bozukluklar laçlara

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri*

Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar n Mediko-Sosyal Özellikleri* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 106-113 Gelifl Tarihi/Received: 17/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 28/09/2009 Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastalar

Detaylı

Yafll l kta K r lganl Anlamak

Yafll l kta K r lganl Anlamak DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2011; 3: 130-137 Gelifl Tarihi/Received: 16/06/2011 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 20/06/2011 Understanding Frailty in the Elderly Sevgi Aras, Murat Varl, Teslime Atl Ankara

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü 05-27/7/07 18:58 Page 128 Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü Çetin ET K*, Ender TANER**, Selçuk ASLAN***, Erdal IfiIK**** * Uzm. Dr., Ifl klar Ruh Sa l ve

Detaylı

Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları

Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):271-283 doi: 10.5455/cap.20140115073522 Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları Pathophysiology,

Detaylı

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 53-63 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.053 Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Management of pain and practice of analgesia in the emergency

Detaylı

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 119-124 Gelifl Tarihi/Received: 28/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/08/2009 Geriatrik Yafl Grubunda Check-up Asl Çurgunlu, Deniz Suna Erdinçler, Tanju Be

Detaylı

Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml

Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml Medyan n Çocuk ve Gençler Üzerine Olumsuz Etkileri; fiiddet E ilimi ve nternet Ba ml Ayflegül Yolga Tahiro lu*, Gonca Gül Çelik**, Kayhan Bahal ***, Ayfle Avc **** * Yrd. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity

Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz. Metabolik Sendrom. Aytekin O uz. Key words: Metabolic syndrome, insulin resistance, abdominal obesity Gözden Geçirmeler/Reviews A. O uz Metabolik Sendrom Aytekin O uz ÖZET: Metabolik sendrom Metabolik sendrom, abdominal obezite ile birlikte dislipidemi, glukoz intolerans ve hipertansiyonu içeren bir risk

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES *Ö r. Gör. Nuray Egelio lu **Prof. Dr. Hülya Okumufl *Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa l k Yüksekokulu nurayegelioglu@mynet.com

Detaylı

Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri

Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri 150 Derleme / Review Serebral Palsili Hastalarda Gastrointestinal Sistem ve Beslenme Problemleri Gastrointestinal System and Feeding Problems in Patients with Cerebral Palsy Gülten ERK N*, Sabite KACAR**,

Detaylı