MELATONiN. E. Sibel NAMIDURU, idal MERAM, Mehmet TARAK<;IOGLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MELATONiN. E. Sibel NAMIDURU, idal MERAM, Mehmet TARAK<;IOGLU"

Transkript

1 Kocatepe Tip Dergisi (2001 ), 2, The Medical Journal of Kocatepe 2001, Afyon Kocatcpc Un iversitcsi MELATONi N MELATONiN E. Sibel NAMIDURU, idal MERAM, Mehmet TARAK<;IOGLU Gaziant ep Oniversitcs i Tip Fakiiltesi, Biyok imya ve Klinik Biyok imya A.B.D, Gaziantep. OZET:Melatonin yaklasik 50 yrl once kesfedilrnis olup ve son yillarda onemi daha cok anlasilrms pineal bezden salinan bir hormondur. Viicut srvilarmdaki diizeyi gece maksimum diizeyde artarken, giindiiz diiser, Yiiksek difftizyon yetenegi ve lipofilik yapismdan dolayi miikemmel bir antioksidan olup, bilinen diger antioksidanlardan daha giicludiir. Antioksidan etkisi gerek in vitro, gerekse in vivo olarak yapilan cahsmalarla kamtlanrmstir. Aynca son yillarda melatoninin reprodiiksiyonun diizenlenmesindeki rolii, immiin sistem ile iliskisi, beyin fonksiyonlannm kontroliindeki roliinii arastiran degisik alanlarda cahsrnalar da yapilrrusnr, Bu derlemed e degisik alanlardaki melatonin ile ilgili yeni bilgiler sunulmustur, [Anahtar sozcukler: Melatonin, antioksidan, reprodiiksiyon, immiin sistem, beyin fonksiyonlan ] ABSTRACT:Melatonin is a hormone which is realesed from pineal gland. Despite of it was found before 50 years, the importance melatonin has been discovered in the recent years. In the body fluids levels are maximized during the night whereas during the day melatonin are mininized. Due to high diffusion ability and highly lipophilic nature, melatonin is a perfect antioxidant and more powerful than the other known antioxidants. This effect of melatonin has been determined with in vitro and in vivo studies. In addition in recent years an increasing amount of data has been published involving a role of melatonin in order of reproduction, stimulate the immun system and in the control of brain function. In this review has been submitted the present knowledge on melatonin in several areas. [Key words : Melatonin, antio xidant, reproduction, immune-system, brain function.] GiRiS 1958 yilmda pineal bezin tasidig: bir molekiilun kurbaganin koyu renkli olan derisinin rengini actig: gonlldu. Ayrn yil Lerner tarafindan slglr pineal bezinden elde edilen bu molekiile, amfibiya derisin in pigment hiicrelerindeki melanin graniillerinin agliitine olmasma neden oldugundan dolayi melatonin adi verilmistir. Fakat memelilerde pigment iizerine hicbir etkisi saptanamarmstir (1). Melatonin, N-asetil-5-metoksitript a-min, pineal bez hiicreleri tarafindan salgilanan bir hormon olup memelilerin reprodiiksiyon olaylannr koordine eden bir sinyal gorevi yapar. Melatonin iki enzim etkisi ile seratoninden sentezlenir. Enzimlerden birisi N asetil transferazdir (NAT) ve seratoninin asetile edilmesini saglar. Digeri ise hidrok siindol-o-metiltransferaz (HIOMT) olup, indol halkasmm metile edilmesi ile gorevlidir. Pineal bezde seratonin miktan gundiiz yiiksek gece dusuktur, isrk siddeti ve siiresi bezdeki seratonin rniktanrn degistirir, Bezdeki melatonin miktan ise seratonin ritminin tersi yondedir; yani melatonin sentezi gunduz az gece coktu r, Geceleyin seratonin rniktanrnn azalmasi da melatonin sentezinin artmasmdan 139 f a ~.0:-,..... ;, :,).. -

2 ileri gelir. Geceleri pineal bezde, kanda, serebrospinal srvida ve idrarda melatonin miktan artar. Bu giine kadar incelenmis biitiin memelilerde aym durum gozlenrnistir. Gozde baslayan sinir impulsunun pineal bezden hormon sahnmasi ile sonuclanmasmda ise kan san olaylar dizisi soy ledir: gozii etkileyen isik enerjisindeki degisiklikler sempatik sinirlerle pineal beze ulasrnaktadir. Sempatik sinir uclan ndan salman norepinefrin pineal hiicrelerini etkilemektedir. Pineal bez hucreleri l3-adrenerj ik reseptorler yoluyla etkilenince, siklik nukleotid sistemi aktive edilir, N-asetil transferaz enzimi sentezlenir veya aktive edilir ve melatonin sentezi baslar. Melatonin yaplml karanh kta artar, rsikta inhibe edilir. Kisaca memeli pineal bezi isigm devarruna, evresine ve siddetine gore giinliik melatonin sinyali meydana getirmektedir (2,3). Endojen melatoninin buyuk oranda pinealde yapildrgi ve yapinundan sorumlu tek organ oldugu bilinmekle beraber ; son yrllarda ozellikle difftiz noroendokrin sistemin bir parcasi olarak kabul edilen APUD (Amine Precursor Uptake Deamin) hucrelerinde de onemli miktarlarda melatonin oldugu belirlcnrnistir (4). Vine gastrointestinal (GIS) kanalda bulunan enterokromaffin hucrelerinin de viicutda melatoninin yapim yeri oldugu ileri suriilmektedir. Ancak melatoninin kanda gun icinde gorulen ritmi pineal bezde sentezlenip salman melatonine baghd ir. Melatonin viicutta basta retina, beyin, hipofizer bez olmak iizere perifer dokulann cogunda, bu etkilerini hedef dokularda bulunan spesi fik reseptorler aracihgi ile gosterir, Cesitli cahsrnalarda melatonin reseptorlerinin hem noral dokularda hemde retina, dalak, eritrosit, lokosit, timus, tiroid, plasenta, endometriyum, GIS ve neoplastik dokularda da bulundugunu gosterm istir (5,6,7). Aynca sinir sisteminde bulunan reseptorlerin de melatonin gibi sirkadiyen bir ritimle cahstig: gozlenmistir, Son yillarda yapilan calismalar melatoninin hiicre icinde niikleusda reseptorlerininde bulundugu ve bunlar aracihgi ile DNA Uzerinde etkili oldugu ileri surulmektedir ( 8). Bir cok endokrin bez olusturduklan honnonlan depolar. Pinealositler ise salgiladiklan hormonlan komsu kapillerlerc verirler. Melatonin Uretildikten soma yiiksek lipofilik ozelliginden dolayi cok hizh bir sekilde kana kan sir ve BOS'd a dahil olmak iizere biitiin viicut sivilan ve dokulanna dagilir. Kanda ve hucre icinde melatoninin gece konsantrasyonlan giindiize nazaran 3-10 kat daha fazladir. Melatoninin salgilanmasi genellikle aksarn saat saatlerinde baslar, saatleri aras mda maksimum seviyesine ulasrr. Sabah arasmda ise azalmaya baslar, Yetiskinlerde plazmada ortalama diizeyleri pg/ml'd ir (9,10,11). Bu derlemede, giderek onerni daha fazla anlasilan melatonin sentezi, biyokirnyasi, etkiledigi hedef organlar hakkmda kisa bilgiler ile, melatonin hakkmd a yapilrrus son cahsmalann neler oldugu kaydedilerek, bu alanlarda daha baska neler yapilabilecegini tarusilrmsur. ANTioKSiDAN OLARAK MELATONiN Son yapilan cahsmalarda, melatoninin oksidatif stress ile iliskili oldugu, hem direkt radikal toplayrci olarak, hem de indirekt olarak antioksidan ozellige sahip oldugu gosterilmistir. Serbest radikal toplayicisi olarak yiiksek derecede lipofilik ozcllige sahip olmasi melatoninin en onemli avantajidrr. Melatonin serbest radikal toplayici etkisi icin herhangi bir baglanma bolgesine ve reseptore ihtiyac duymaz ( 12,13,14). Melatoninin prekursoru olan seratonin kan-beyin bariyerini cok az gece bilmesine ragmen, melatonin lipofilik ozelliginden dolayi kolaylikla gecebilir. Gilcli] bir antioksidan olan E vitamini de kan-beyin bariyerini gecernez. Bu ozellige sahip oldugundan dolayi melatonin daha ustun bir antioksidan olarak kabul edilmektedir. Etyopatolojisi kesin olarak aydmlanlamarrus olmasma ragmen Alzheimer, Parkinson, Down sendromu, muskuler distrofi, stroke, nitrik oksid norotoksisitesi gibi hastaliklarda serbest radikallerin etkileri ile ilgili bazi teoriler vardir, Bu hastaliklarda melatoninin kullarurm tavsiye edilmektedir (15,16). 140

3 Melatonin en zararh radikal olan hidroksil radikalini (OH) ortadan kaldi ran cok guclu bir antioksidandir. Deneysel calismalarda antioksidanlan n OH radikaline karst olan etkinliklerinin arastm lmasi amaciyla OH'in 5,5-dimetilprolin N-oksid (DMPO) ile olan reaksiyon UrUnU (DMPO- OH) olc;uiur. Cti nkii OH radikali cok kisa omiirlli( 9 sn) oldugundan olciilmesi oldukca zordur. Boyle bir cahsmada, DMPO bulunan bir ortamda once ultraviyole isrk (254nm) etkisi ile H 2 0 Z'd en OH sentezi sag lanmis ve daha sonra melatonin, glutatyon ve mannitolun DMPO-OH olusumunu engellemedeki etkinlikleri karsrlastmlrmsnr. DMPO yiiksek performansli likid kromotografisi ile elektrokimyasal aymmla seperasyona ugratilrrus ve elektron spin rezonans spektroskopisi kullanilarak degerlendirilmistir. Sonucta DMPO-OH sentezini %50 's ini inhibe etmek icin gerekli olan melatonin, glutatyon ve mannitol miktarlan sirasi ile 2 I, 123, 283 /lm olarak bulunmu stur, Bu sonuclara gore melatoninin endojen bir radikal toplayici olan glutatyondan 5, eksoje n antioksidan olan mannitolden 15 kat daha etkili oldugu saptanrmstir. Bu bulgu melatoninin OH radikaline karst diger iki onernli antioksidana gore cok daha guc; 1U oldugunu gostermektedir. Melatoninin OH radikali ile reaksiyona girdikten sonra bir indolil katyon radikaline d onii ~tii gii, bununda ortamdaki Oz' ( silperoksid ) radikalini tutarak antioksidan aktivite gosterdigi kaydedilmistir (17,1 8). Serbest radikaller ve hidroksil radikalleri yiiksek reaktiflige sahip olduklanndan hilcrelerdeki makrornolekulleri buyuk hasara ugratirlar. Glutatyon ve mannitol gibi iyi bilinen serbest radikal tuketicileri ile melatonini karsilastmldigmda, melatoninin ozellikle DNA gibi makromolekulleri oksidatif hasardan korumad a daha giicli] oldugu ortaya ciknus ur. Melatonin butun hucre ve hilcre ici kompenentlere kolaylikla diffii ze olabilir, bu da serbest radikallere ulasip zararsrz hale getirebilmesi icin onernli bir ozel likti r, Yuksek toksik guce sahip hidroksil radikallerinin tiiketiciliginin yam stra melatonin, guc; 1U antioksidan enzim olan glutatyon peroksidaz aktivitesini de stimule eder. Glutatyon peroksidazin metabolik gorevi ise hidroksil radikalinin prekursoru olan hidrojen peroksidi (H 2 0 Z ) suya metabolize etmektir. Bu nedenle melatonin hucreleri oksidatif hasardan en az iki yolla korumaktadir (I I). Melatoninin etkili bir serbest radikal tiiketicisi oldugu gerek in vivo gerek in vitro deneyler ile kamtlanrrusur. in vitro olarak daha oncede bahsettigimiz gibi hidroksil ve peroksil radikallerini direkt olarak tuketir, bu konuda diger antioksidanlardan daha buyiik potansiyele sahiptir. in vivo olarak, melatoninin fizyolojik ve farmakolojik seviyeleri serbest radikal simfmdaki kimyasallann tahrip edici gucune karst savas rr, Bir grup arastrrmacmm ratlara yuksek miktarda karsinojenik ozellige sahip safrol vererck yapug : calismada, safro lden kaynaklanan serbest radikallerden hepatik niikleer DNA'yi disardan verilen melatoninin korudugu gosterilmistir (18,19). Aynca bakteriyel lipopolisakkarid ve ya HzOz gibi kaynaklardan induklenen lipid peroksidasyonu melatonin sayesinde onernli derecede azalmaktadrr. Diger bir calismada yeni dogan ratlara, katarakt olusumunu engellcyen glutatyonun (GSH) scntezini inhibe eden Buthinonin Sulfoksim (BSO) enjekte edilrnis, bu yolla scrbest radikallerin proteinlere hasar vererek katarakt olusturmasi saglanmistrr. Bu ratlara 2 hafta siireyle melatonin verildiginde, katarak olusumunu engelledigi tespit edilmistir (20,2 1). Bu bulgular melatoninin hucre cekirdcgi, sitozol ve lipidce zengin hucre membranlannda antioksidan olarak gorev yaptigim gostermektedir, lnsan eritrositlerinde de melatoninin antioksidan etkisini arastirmak icin cahsmalar yaprlrmstir. Calisrnada % I ' lik eritrosit suspansiyonu yavas yavas 300/lmol kumen hidroksit (CumOOH) ile okside edilip 180 dk'da % I00 hemolizi saglanrmstrr dk icerisinde oksidatif hasann maksimum degere ulastigt gozlenrnistir. Hiicrc membran antioksidaru olarak bilinen E vitamini ve sitozolik indirgenmis glutatyon toplam olarak 20 dk icerisinde tamamen ti.iketilirken, hemoglobinin tersinmez oksidatif hasan 141

4 sonucunda, hemin 40 dk icerinde eritrosit mernbranmda biriktigi gorulmiistiir. Melatoninin 50/lmol 'ii oksidatif lizise karst eritrositlerin direncini kuvvetli bir sekilde artmrken, suspansiyonun %100 hemoliz olmasi icin 330 dakika gecmesi gerekmistir, Melatoninin membran lipit peroksidasyonund a glutatyonun veya E vitaminin ttiketimini korumada etkili olmadrgi saptanrmsnr. Fakat membran proteinlerinin parcalanmasim 20 dk, hemin presipitasyonun u 10 dk icin tamamen inhibe ettigi gorillmiistiir. Melatoninin eritrosit ve CumOOH ile inktibasyonundan soma yapilan deneylerde, eritrosit membranmda melatonin bulunm azken sitozolden %15' i geri kazanilrmsur. Eklenen melatoninin %35' i eritrosit oksidasyonu sirasmda harcanrmsnr. Hidroksil radikal isaretleyici ajanlar dimetilstilfoksid (DMSO) veya mannitoltin ortama eklenmesinin de melatonin ttiketimini degistirmedigi bulunmustur, Bu sonuclara gore melatoninin oksida tif strese maruz birakilan eritrositlerin icerisine girdigi ve hiicrenin korunmasmda kullamldigi, aynca hemoglobinin denaturasyonunu ve hemin sahverilrnesini geciktirdigi saptanrmstir (22). Hemolitik hastaliklarda melatoninin bu koruyucu rolti daha ileriki cahsmalarda arastm lmahdir. Melatoninin bir baska ava ntaji, diger antioksidanlan n aksine cok yiiksek dozlarda (300mglgiin) ve uzun siire kullammda (5 yila kadar) bile toksik bir etkisinin olmamasidir ( 17). Ancak yuksek dozda melatoninin prooks idan davramsi ile ilgili bazi yayinlar mevcutdur. Aym sekilde melatoninin tumor hiicrelerine karst reaktif oksijen urun olusumunu indiikledigi, bu prooksidan etkininde oneminin tam bilinmernekte oldugu bildirilmistir (23). REPROOUKSivONUN MEVsiMLERE CORE OUZENLENM ESi VE BU OUZENLEMEOE MEL ATO Ni Ni N ROL U Sicak ekvator bolgesinden soguk kutup bolgelerine kadar uzanan dtinya bolgelerinde yasayan pekcok memeli hayvan tiirieri, yilm mevsimlerine gore fertil ve infertil evreleri gosterirler, Mevsimse l ciftlesme evreleri oyle ayarlarur ki, yavrunun dogumu, yavrunun yasamim siirdiirmesi icin en uygun mevsime rastlatihr. Hayvan larda bu tiir ayarlama icin dis ortamdaki degisikliklerden etkilenen ve bu degisiklikleri olcebilcn sistemler gelismistir. En cok kullanilan dis ortam de gi ~ikli gi de fotoperiyoddur. Bazi hayvanlar mevsimin en uzun giinlerinde ciftlesirler, diger bazilan ise giinler kisalmca cift lesir ler, Fotoperiyoda gore ayarlanan ciftlesrne mevsimi gelince, hipofiz bezi gonadian aktive eder. Ciftlesme mevsimi geci nce, yine fotoperiyoda gore, hipofiz aktivitesi onlenir ve gonadlann aktivitesi geriler. Kobay ve koyunda hipotalamusun suprakiaz matik niikleusu zedele ndigi nde hayvanlar gun uzunlugunu olcememisler ve mevsime gore ciftlesme aktivitelerini koordine edernemislerdir. Goruliiyor ki, melatoninin reprodtiksiyonda hayati rolii vardir, Melatonin sinyalindeki degisme ler, hipotalamus-hipofizgonad sistemine giin uzunlugu hakkmda bilgi vermektedir. Kuslann ve memelilerin her iki cinslerinde de gonadal dokularmda ve beyinlerinde multipl rese ptor siteleri saptanrrustrr, Melatonin omurgalilann iirerne organlanndaki direk etkisini boyle gostermck tedir. Pineal bez hassas ve karmasik bir biyolojik saat gibidir, drs ortamdaki 1 ~l gm meydana getirdigi sinirsel aktiviteyi hormonal sinyal haline doniistiiriir. Melatoninin reprodtiksiyon olaymda bir rolu oldugu kesin ise de hormonun etki yeri ve mekanizrnasi hentiz bilinmemektedir (15,24-26). Melatonin sinyal sisteminin molektiler ve seiluler ca hsmalan, regiilasyon ve fonksiyonel olaylann akisi iizerindeki etkileri gelecek te hayvan ve insanlarda krsirhk ve dogum kontroltintin fi zyolojik ve farrnakolojik cahsmalan icin yeni anlayis ve ufuklar acabilir, immun SiATEMi VE MELATONi N Kemik iligi, periferal kan hiicrelerini n ve immiin komponentlerin meydana geldigi onernli bir dokudur. Kemik iligindeki hematopoie tik hticrelerin onculleri stirekli olarak cogalarak farkhlasir, akut ve kronik oksidatif stress durumlannda biiyiik zarar 142

5 ve beyin glutamat reseptorl erin i regule edici davranrnasma bagh oldugunu desteklernistir (30). VUCUT GELiSiMi VE YASLANMA ile MELATONiN NAIL DEGiSiR Viicut gelisirni ve yaslanmada melatonin salimrm ile yasla ile ilgili referans arahkl ar kesin olarak henuz belirlcnmernistir. Bu konuda degisik calismalarda degisik degerler bulunmaktadir. Melatonin yaslanma ile birlikte gittikce azalan giic;lii bir antioksidandir. Bu azalmanmd a yaslanma olaymm onemli bir sebebini teskil edebilecegi kaydedilmistir, Melatoninin sahmmmin insanlarda I5 yas civan nda maksimum seviyeye ulastigi, bu yastan sonra giderek azaldigi 50 yasm iizerinde ise miniimum seviyeye indigi bildirilrnektedir, Yaslanma ile birlikte azalan melatonin iiretiminin, yaslanmaya bagh hastaliklann patogenezinde de onemli rolii olabilecegi kayded ilmistir (17). Insanlard a gece melatonin konsantrasyonlanrun I-3 yasta pik yapngi (329.5±42.0 pg/ml) ve sonrasmda giderek azaldigr, I5-20 yasta ortalama 62.5±9.0 pg/ml oldugu ve yaslarmda minumum diizeyde oldugu (29.2±6.1 pg/ml) bildirilmistir (3 I). Yaslanma prosesi sirasinda, supra:kiasmatik cekirdekte morfolojik ve norokimyasal degisiklikler saptanmisttr.yasla baglantih olarak testesteron, dehidroepiandrosteron (DHEA), growth faktor / msulin-iike growth faktor I (GH/IGF-I) ve melatonin seviyelerinin 50 yasm iizerindeki bir cok erkekte azaldigi tespit edilmistir (32). Melatonin in GH sekresyonunu diger growth hormon-releasing hormonl ardan (GHRH) daha hizh stimiile ettigi bulunrnustur. Bu calismada melatonin in modiile ettigi GH sekresyonunun noroendokrin mekamzrnasi arastmlmis, boylece oral ahnan melatoninin GH iizerine GHRH denetimi ile etkisi incclenrnistir. Sonuclar hipotalamik somatostatin salmmasmi baskilayan pyridostigmine 'in (bir kolinerjik agonist ilac) etkisi ile karsrlasnnlnusur. Calismanm sonund a oral melatoninin alinmasmm normal kisilerde GH seviyesini artirdigi bulunmustur (33). Bu konuda ratlarla yapilan bir calismada, ratlarda sistemik sirkiilasyonda yasla birlikte melatonin degisirninin sebebleri arastinlnusnr. Degisik yaslardaki ratlann (7, I6,18,20,30,48,60 giinliik ve 17 ayliktan biiyiik) kan omckleri almarak gaz kromotografisi (GC) - kutle spektrofotometresi ve radyoimmiinassay yontemleri kullarnlarak melatonin diizeyleri saptanrrusur. Sonuclara gore ratlarda melatoninin pinealde iki ayn havuzu oldugu tespit cdilmistir; saliverilmeye hazir serbest havuz ve bagh durumdaki havuz. Ratlann confluens sinuumdaki ortalama melatonin diizeyinin yas ile arttigi 60 giinde en iist seviyeye ulastrgr ve 17 ayhktan sonra azalarak miniimum diizeye indigi saptanrrustir (34). SONU<; Sonuc olarak, melatoninin klinik acidan ihmal edilmemesi gereken son derece etkili bir antioksidan ve dolayisi ile antikanserojen olduguna inarulmaktadtr. Yasla birlikte Uretiminin azalrnasi, melatonin verilmes i ile yaslanmamn geciktir ilebilecegi goriislerini ortaya cikarrmstir. Melatonin tedavisi alan kisilerde herhangi bir yan etkiye rastlanmarmstir ve melatonini kesfeden bilim adammm da preparat olarak 30 yildan fazla bir sure kullandrgt rapor edilrnistir (17). Melatoninin cesitli hastahklann onlenme sinde ve tedavisinde daha da on plana cikacagi dilsiiniilmektedir. KAYNAKLAR I. Lerner A.J3,; Hormones and Skin color. Scientific American 1961 (July) Wurtman RJ. and Axelrod J: The Pineal gland. Scientific American. 2 I3 ( I):50-60, Noyan A: Yasamda ve Hekimlikte Fizyoloji. (9. Baskl) 1996, Meteksan, Ankara 144

6 4. Ustundag B, Canatan H. Melatonin: Guclu bir antioksidan ve serbest radikal giderici. Firat Tip Der.1999; 1:7. 5. Reiter RJ. The pineal gland and melatonin relation to aging. A summary of the theories and of the data. Exp Gerontol 1995; 30: Lee P, Shiu SY, Chow PH.Reional and diurnal studies of melatonin and melatonin binding sites in the duck gastrointestinal tract. Bioi Signals 1995;4: Siu AW, Reiter RJ, To CH. The efficacy of vitamin E and melatonin as antioxidants against lipid peroksidation in rat retinal homogenates. J Pineal Res 1998; 24: Cardinali DP, Glombek DA, Resenstein RE, Cutrera RA, Esquifino AI. Melatonin site and mechanisms of action : Single or multiple. J Pineal Res 1997;23: Reiter RJ. Pineal melatonin : Cell biology of its synthesis and its physiological interactions. Endocr Rev 1991; 12 (2) : Reiter RJ. Functional pleitropy of the neurohormone melatonin: antioxidant protection and neuroendocrine regulation. Front Neuroendocrinol 1995; 16: Reiter R.J: Interactions of the pineal hormone melatonin with oxygen-centered free radicals:a brief review. Braz J Med Bioi Res 1993; Nov 26:11, Reiter RJ. Functional aspects of the pineal hormone melatonin in combating cell and tissue damage induced by free radicals. Eur J Endocrinol 1996, 134: Ianas 0, Olivescu ' R, Badescu I. Melatonin involvementin oxidative processes. Rom J Endocrinol 1991;29: Hardeland R, Reiter RJ. The significance of the metaboli sm of the neurohormone melatonin. Neurosci Biobeh av Rev 1993; 17: Bubenik G A, Blask D E, Brown G M, Maestron i G J, Phang S F, Reiter R J. Prospects of the clinical utilization of melatonin. Bioi Signals recept 1998 Jul Aug 7: Reiter RJ. Antioxidant action s of melatonin. Adv Pharmacol 1997;38: Akkus i. Serbest radikaller ve fizyopatolojik etkileri. Mimoza yaymlan.konya Tan DX, Chen LD, Poeggeler B. Melatonin : A potent endogenous hydroxyl radical scavenger. Endocr J 1993;1: Tan DX, Reiter RJ. Both physiologicall and pharmacological levels of melatonin reduce DNA adduct formation induced by the carsinogen safrole In vivo. Carcinogenesis 1994;15: Reiter RJ. Oxygen radical detoks ification processes durin g aging: the functional importance of melatonin. Aging (Milano) 1995 Oct 7: Abe M, Reiter RJ, Hara M. Inhibit ory effect of melatonin on cataract formation in newborn rats. J Pineal Res 1994;17: Tesoriere L, D' Arpa D, Conti S, Giaccone V, Pintaudi AM, Livrea MA. Melatonin protects human red blood cells from oxidative hemoly sis: new isights into the radical-scavenging activity. J Pineal Res 1999 Sep 27: Reiter RJ., Carneiro RC, Oh CS. Melatonin In relation to cellular antioxidative defence mechan isms. Horm Metab Res 1997 Aug; 29(8) : Domanski E.,Przekop F. And Polkow ska J: Melatonin J Reprod Ferti! 1980; 58: Tamarkin L., Baird C.J. and Almeid a O.F.X.: A coordinating signal for mammalian reproduction? Sciencel985; 227 (4688) : Phang SF, Li L, Ayre EA, phang CS, Lee PP, Xu RK, Chow PH, Yu ZH, Shiu SY. Neuroendocrinology of melatonin in reproduction: recent developments. J Chem Neroanat 1998 Jun 14: Tan DX, Manchester LC, Retiher RJ, Qi WB, Zhang M, Weintraub ST, Cabrera J, Sainz RM, Mayo JC. Identification of 145

7 highly elevated levels of melatonin in bone marrow: its originand significance. Biochim Biophys Acta 1999 Oct : Neri B, de Leonardis V, Gemelli MT, di Loro F, Mottola A, Ponchietti A, Raugel A, Cini G. Melatonin as biological response modifier in cancer patients. Anticancer Res, 1998 Vol 18 Iss 2B, ppi Lopez-Gonzales MA, Guerrero JM, Sanvhez B, Delgado F. Melatonin restoresand enhances the human type B tonsillar lympocyte subset in recurrent acute tonsillitis. Neurosci Lett, 1998, Vo1.247, ISS 2-3 pp ; Acuna-Castroviejo D, Escames G, Macias M, Munoz HA, Molina CA, Arauzo M, Montes R.Cell protektive role of melatonin in the brain. J Pineal Res 1995 Sep 19: Wurtman RJ. Age-related decraeses in melatonin secretion-clinical consequences. Jour Clin Endoc Metab 2000,85:6, Qian SZ, Cheng Xu Y, Zhang J. Hormonal deficiency in elderly males. Int J Androl 2000;23 2: Valcavi R, Zini M, Maestroni GJ, Conti A, Portioli I. Melatonin stimulates growth hormone secretion trough pathway other than the growth hormone-releasing hormone. Clin Endocrinol (Oxf) 1993 Aug 39 : Phang SF, Tsang CW, Hong GX. Fluctuation of blood melatonin concentrations with age: result of changes in pineal melatonin secretion. J Pineal Res 1990;8 : Yazarlar: E. S. NAMIDURU: Yuksek Kirnyager, Gaziantep Universitesi TIp Fakultesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.B.D, 1. MERAM: Yrd. Doy. Dr., Gaziantep Universitesi TIp Fakultesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.B.D M. TARAKCIOGLU: Doy. Dr. Gaziantep Universitesi TIp Fakiiltesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.B.D Yazrsrna Adresi: Yuk. Kimyager Emine Sibel Narruduru, Gaziantep Universitesi TIp Fakultesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.B.D, Sehitkarnil Gaziantep. Fax: Tlf: /

Sütün Biyoaktif Bir Hormonu: Melatonin

Sütün Biyoaktif Bir Hormonu: Melatonin Sütün Biyoaktif Bir Hormonu: Melatonin Elif Ayşe Anlı, Asuman Gürsel, Ayşe Gürsoy Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Ankara MELATONİN Melatonin memelilerin pineal bezi (beyin

Detaylı

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi*

MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2001, 12 (4), 26-32 slçanda OKsioATiF STRES MODELi OLARAK KISA SÜRELi YÜZME EGZERSizi* Mustafa GÜL', Nuray ÖnAşAN', Seyithan TAYSI", Kenan GÜMÜŞTEKIN',

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

AKADEMİK PERSONEL CV FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: FOTOĞRAF: 1. ADI: Güldal 2. SOYADI: Mehmetçik 3. DOĞUM YERİ: KKTC 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 05.05.1962 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı 5.2.

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş

Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar. Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Telomeraz enzim eksikliğinin tedavisinde yeni yaklaşımlar Prof. Dr. Fatma İnanç Tolun 08.11.2013 / Kahramanmaraş Sunum Akışı DNA replikasyonu Telomer Telomeraz Telomeraz eksikliğinde görülen hastalıklar

Detaylı

Diyabet ve melatonin Diabetes and melatonin

Diyabet ve melatonin Diabetes and melatonin DERLEME Review Article Diyabet ve melatonin Diabetes and melatonin Can Demirel 1, Ha"za Gözen 2 1 Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyo!zik AD, Gaziantep 2 Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri

Detaylı

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ

AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe,. ofsport Sciences 2000, 11 (1-2-3-4), 47-55 AEROBiK VE ANAEROBiK EGZERSiZ SONRASı insülin VE KAN GliKOZ DEGERlERiNiN incelenmesi Cüneyt AYDIN". Kadir GÖKDEMIR"", ıbrahim

Detaylı

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir.

Serbest radikal. yörüngelerinde) eşleşmemiş tek. gösteren, nötr ya da iyonize tüm atom veya moleküllere denir. Superoxide Dismutase Hazırlayanlar: Funda İLHAN (050559017) Ebru KORKMAZ (050559021) Mehtap BİRKAN (050559008) Nihan BAŞARAN (050559007) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi GAZİ İ ÜNİVERSİTESİİ

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (3) :161-165

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (3) :161-165 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (3) :161-165 T AD ARAŞTIRMA Pineal benzin ultraviyole B nin deri üzerine oluşturduğu olumsuz etkileri önlemedeki etkinliği: deneysel çalışma Özgür Demir 1, Erol Öksüz

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Hipofiz bezi (hypophysis) Hipofizial çukurlukta bulunur (sella turcica) 9 adet hormon üretir İki bölümü vardır: Anterior

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

MELATONİN: KARANLIĞIN ANTİOKSİDAN GÜCÜ Melatonin: The Antioxidant Power Of Darkness. Cevat YAZICI 1, Kader KÖSE 2

MELATONİN: KARANLIĞIN ANTİOKSİDAN GÜCÜ Melatonin: The Antioxidant Power Of Darkness. Cevat YAZICI 1, Kader KÖSE 2 DERLEME (Review Article) MELATONİN: KARANLIĞIN ANTİOKSİDAN GÜCÜ Melatonin: The Antioxidant Power Of Darkness Cevat YAZICI 1, Kader KÖSE 2 Özet : Biyolojik sistemlerde prooksidan/antioksidan dengenin bozulmasıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD. İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 ÖZGEÇMİŞ MELTEM KOLGAZİ... Doğum Tarihi : 05.06.1981 Doğum Yeri İş Adresi : Gazimağusa/KIBRIS : Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD Kerem Aydınlar Kampüsü İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32

Detaylı

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin Hipotalamus hormonları Hipotalamik hormonlar, ön hipofiz hormonlarının sentezini ve sekresyonunu düzenler. Hipotalamik hormonlar, hipotalamik-hipofizer sistemin kapillerlerindeki hipotalamik sinir uçlarından

Detaylı

Travma Hastalarında Beslenme

Travma Hastalarında Beslenme Doç. Dr. Onur POLAT Travma Hastalarında Beslenme Normal ve sağlıklı organizma travma veya strese maruz kaldığında kendisini korumaya yönelik bazı fizyolojik mekanizmaları harekete geçirir. Genel amaç organ

Detaylı

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1

RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 RUMİNANTLARDA KALSİYUM,FOSFOR VE MAGNEZYUM YETMEZLİKLERİ-1 Kalsiyum, fosfor ve magnezyum, kas yapısı, fizyolojik olaylar ve birçok dokunun normal fonksiyonları için gereklidir. Kemik formasyonu, kas kontraksiyonu,

Detaylı

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU

Lourdes. Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Lourdes Serbest Radikallerle Savaşan SAĞLIK ve GENÇLİK DOLU SU Serbest Radikaller Yaşlanma sürecinin en önemli unsurlarından biri serbest radikallerin hücrelerimiz ve DNA mıza verdiği zararlardır. Serbest

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA HEMODİYALİZ ÖNCESİ OKSİDAN/ANTİOKSİDAN DURUMUN İNCELENMESİ 1 Selçuk AKIN, 1 Elif DEĞİRMEN, 2 Mustafa YAPRAK, 3 Mustafa YILDIRIM, 4 İhsan ÇETİN, 5 Ramazan DAYANAN,

Detaylı

TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ

TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ TRAVMATİK SPİNAL KORD LEZYONLARINDA MEDİKAL TEDAVİ Dr.Hakan BOZKUŞ VKV Amerikan Hastanesi, Nöroşirurji Bölümü Omurilik Hasarı Birincil hasar İkincil hasar Sistemik değişiklikler (bradikardi, hipotansiyon,

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti

Minavit Enjeksiyonluk Çözelti Prospektüs ; berrak sarı renkli çözelti olup her ml'si 500.000 IU Vitamin A, 75.000 IU Vitamin D 3 ve 50 mg Vitamin E içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ uygun farmasötik şekli, içerdiği A, D 3 ve E vitamin

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir

Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Amikasin toksisitesine bağlı deneysel akut böbrek hasarı modelinde parikalsitol oksidatif DNA hasarını engelleyebilir Gülay Bulut 1, Yıldıray Başbuğan 2, Elif Arı 3 Hamit Hakan Alp 4, İrfan Bayram 1 Yüzüncü

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme

Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğum Sonrası (post-natal) Büyüme Doğumdan ergin çağa kadar olan büyümedir. Neonatal (yeni doğan) dönemi Infancy (yavru) dönemi Puberty (ergenlik) dönemi Adölesan (gençlik) dönemi Adult (erginlik) dönemi

Detaylı

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu ÜCD Ege Şubesi - Ege Üroloji Derneği 20.02.2014 3 % 30-40 Anamnez N Fizik muayene N Endokrin testler N SEMEN ANALİZİ SAYI

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon

Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Esat Orhon Sperm DNA Yapısı Değerlendirilmesi Prof. Dr. Esat Orhon DNA kırıklarının nedeni nedir? Unpaired Electrons Serbest radikal nedir? Çift oluşturamamış, tek kalmış elektron veya elektronlar içeren atomlar

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi

AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001,12 (3), 19-24 AKUT EGZERSiZ VE CViTAMiNi UYGULA MASININ sıçan BEYiN MALONDiALDEHiT VE GLUTATYON DÜZEYLERiNE ETKisi Şule COŞKUN, Bilge GÖNÜL", Nevin

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir

Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Doksorubisin uygulanan PARP-1 geni silinmiş farelerde FOXO transkripsiyon faktörlerinin ekspresyonları spermatogenez sürecinde değişiklik gösterir Çiler Çelik-Özenci*, Nilay Kuşcu*, Nayçe Bektaş*, Ece

Detaylı

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İDEAL FARMAKOLOJİK TEDAVİ * Etkilerin spesifik olması * Aynı düzeyde öngörülebilir

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Tip Fakültesi, Nöröşirürji Anabilim Dalı, Erzurum. Anahtar kelimeler: Kafa travması, melatonin

Atatürk Üniversitesi Tip Fakültesi, Nöröşirürji Anabilim Dalı, Erzurum. Anahtar kelimeler: Kafa travması, melatonin Sinir Sistemi Cerrahisi Derg 2(2):119-123, 2009 Derleme Kafa Travmasında Melatoninin Tedavi Edici Etkisi Özgür İsmaİloğlu 1, S. Baki Albayrak 1, Çetin Kayaoğlu 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar...

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Kuru mey Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Completely natural, specially tasty snacks... Kurutulmuş yeşil elma dilimleri / Dried green apple slices Kurutulmuş portakal dilimleri / Dried

Detaylı

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi

Hd 50. Hidrojen Molekülleri. Hidrojen bakımından zengin alkali su. Gerekli mineral takviyeleri. Üstün antioksidan etkisi Hd 50 Hidrojen Molekülleri Hidrojen bakımından zengin alkali su Üstün antioksidan etkisi Gerekli mineral takviyeleri Dayanıklı ve mükemmel performans Hidrojen molekülleri doğal ortamda bulunur, basit yapıdadır

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

KORONER ARTER EKTAZİ

KORONER ARTER EKTAZİ KORONER ARTER EKTAZİ HASTALARDA DNA HASARI, LİPİD PEROKSİDASYONU VE BAZI ANTİOKSİDANT ENZİMLER HAZIRLAYAN :Prof.Dr.Halit Demir GİRİŞ TANIM: Koroner ektazi koroner arterin bir bölümünün anormal olarak,

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her

D VİTAMİNİ TARİHSEL BAKI 01.11.2008. 25-D vitamini miktarına göre değişir. öğünde uskumru yesek de, böbrekler her VİTAMİN BİYOKİMYASI D VİTAMİNİ BU BÖLÜMDE ANLATILACAK KONULAR: Tarihsel Bakış D vitamininin kimyasal ve biyolojik fonksiyonları Besin kaynakları Hazırlayan: V. Murat BOSTANCI Toksisite 1 2 TARİHSEL BAKI

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN

Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Sevinç AYDIN Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu sevincaydin2380@gmail.com Doğum Tarihi ve Yeri İletişim Yabancı Diller : 1980 ELAZIĞ : Giresun Üniversitesi Espiye Meslek

Detaylı

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI Prof. Dr. Orhan Turan KAYNAKÇA: 1.Stephen J. McPhee, Gary D.Hammer eds. Pathophysiology of Disease. 6th ed. Mc Graw Hill; 2010. 2.Damjanov I. Pathophisiology. 1st ed. Saunders

Detaylı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı

PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı PI3K/AKT/mTOR Yolağı Phospha'dilinositol 3-kinaz/protein kinaz B/mammalian target of rapamycin (PI3K/Akt/mTOR) Normal hücresel fonksiyonların yerine ge'rilebilmesi için gerekli olan

Detaylı

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL Multivitamin ve Mineral Kombinasyonu FORMÜLÜ : PROSPEKTÜS DECAVİT YUMUŞAK KAPSÜL 11 Vitamin Vitamin A 10.000 I.U Vitamin B 1 20 mg Vitamin B 2 5 mg Vitamin B 6 10 mg Vitamin B 12 0.005 mg Vitamin C 150

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

ÖZEL EGE LİSESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ AĞIR METALLERİN SEBZELER ÜZERİNDE YARATTIĞI LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ:Umutcan YAĞAN 9-B DANIŞMAN ÖĞRETMEN:Rüçhan ÖZDAMAR 2005 İZMİR İÇİNDEKİLER Serbest Radikal-Hidroksil

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ HİJYENİ-4 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İş Hijyeni-4 Işınlar İyonizan olmayan ışınlar İyonizan ışınlar Eşik değerler 1 Işınlar

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yerer MB, Aydoğan S SİRKADİYEN RİTME BAĞLI OLARAK MELATONİN SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ERİTROSİTLERDE LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE ETKİSİ* Effects of Circadian Rhythm Related

Detaylı

FLORİD İN MELATONİN SEVİYELERİ VE ALZHEİMER-BENZERİ NÖRODEJENERATİF HASARLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR HİPOTEZ

FLORİD İN MELATONİN SEVİYELERİ VE ALZHEİMER-BENZERİ NÖRODEJENERATİF HASARLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR HİPOTEZ FLORİD İN MELATONİN SEVİYELERİ VE ALZHEİMER-BENZERİ NÖRODEJENERATİF HASARLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR HİPOTEZ Berke Özücer İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi FLORİD İN MELATONİN SEVİYELERİ VE ALZHEİMER-BENZERİ

Detaylı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız. Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Farklı deneysel septik şok modellerinde bulgularımız Prof. Dr. Alper B. İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı e-posta: alperi@hacettepe.edu.tr Neden bu konu? Septik şok çalışma

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Çıralık. 1Velid Unsal, 2 Ergül Belge Kurutaş, 3 Ertan Bülbüloğlu, 2 Gülcan Haskaya, 4 Harun

Çıralık. 1Velid Unsal, 2 Ergül Belge Kurutaş, 3 Ertan Bülbüloğlu, 2 Gülcan Haskaya, 4 Harun RATLARDA OLUŞTURULAN KARACİĞER TÜMÖR MODELİNDE OCTREOTİDE KEMOTERAPÖTİK AJANININ, ISI ŞOK PROTEİNLERİ, 8-HİDROKSİ DEOKSİGUANOZİN VE OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ DÜZEYLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1Velid

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar

Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Nötronlar kinetik enerjilerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar Termal nötronlar (0.025 ev) Orta enerjili nötronlar (0.5-10 kev) Hızlı nötronlar (10 kev-10 MeV) Çok hızlı nötronlar (10 MeV in üzerinde)

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI PSİKİYATRİK HASTALIKLARDA ALTERNATİF VE DESTEKLEYİCİ FARMAKOLOJİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Uzm. Dr. Neslim G. Doksat, Çocuk Ergen ve Genç Psikiyatrı neslimg@superonline.com www.doksat.com www.neslimdoksat.com

Detaylı

Gıdaların DNA Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Gıdaların DNA Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri Gıdaların DNA Üzerine Olumlu ve Olumsuz Etkileri Doç. Dr. Tülin Yanık Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik A.B.D. Ankara 2. Fetal Hayattan Çocukluğa

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

HÜCRE YAŞLANMASI Prof.Dr. T. Ulutin

HÜCRE YAŞLANMASI Prof.Dr. T. Ulutin HÜCRE YAŞLANMASI Prof.Dr. T. Ulutin HÜCRE YAŞLANMASI Hücrenin biyosentez mekanizmalarındaki hatalar toplamıdır Hücresel metabolizmanın yavaşlaması sonucu geri dönüşü olmayan olaylar toplamıdır Yaşlılık

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. Adı Soyadı: Esra ÇİKLER 2. Doğum Tarihi: 27.11.1979 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İstanbul Ü. Fen Fakültesi 2002 Y. Lisans Histoloji ve Embriyoloji

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (09 MART 2015 22 NİSAN 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Nevzat Demirci 1, Ebru Beytut 2, Nadide Nabil Kamiloğlu 2

Nevzat Demirci 1, Ebru Beytut 2, Nadide Nabil Kamiloğlu 2 ARAȘTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kafkas J Med Sci 2011; 1(3):109 113 doi: 10.5505/kjms.2011.43531 Sporcularda Sigaraya Bağlı Olușan Oksidatif Hasar Üzerine A ve E Vitaminlerinin Koruyucu Etkileri Protective

Detaylı

vardiyalı çalışma ve uyku bozuklukları

vardiyalı çalışma ve uyku bozuklukları vardiyalı çalışma ve uyku bozuklukları Dr.İbrahim Öztura Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku-uyanıklık ritmi Sirkadiyen ve homeostatik süreçlerin etkileşimi sonucu uyku ve

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL İLAÇLARIN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMALARI Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Vücudun İlaçlara Etkisi (Farmakokinetik Etkiler) Farmakokinetik vücudun ilaca ne yaptığını inceler. İlaçlar etkilerini lokal veya sistematik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı. 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu

1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı. 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emel Serdaroğlu Kaşıkçı 2. Doğum tarihi: 1975 / İstanbul 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Biyoloji İ.Ü. Fen Fakültesi 1993-1997 Yüksek

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (10 MART 2014 25 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR Yard.Doç.Dr Doç.Dr.. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ Tıp Fakültesi Biyokimya AD AYDIN-2000 1 Sunum Planı Oksijen, reaktif oksijen türleri (ROS) ve serbest radikaller

Detaylı

anti-age güzelliðinizin sýrrý

anti-age güzelliðinizin sýrrý anti-age güzelliðinizin sýrrý 1 Lubex anti-age Lubex in Vizyonu 2 güzelliðinizin sýrrý 3 day light Cildinizin ideal þekilde nemlenmesini, cilt elastikiyetinin saðlanmasýný, serbest radikallere karþý korunmasýný,

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L DENEY HAYVANLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Hayvanların taşınması: Hayvanlar için, nakliyat mümkün olduğu kadar hafifletilmesi gereken, stresli bir deneyim olduğu unutulmamalıdır. En sık karşılaşılan havalandırma

Detaylı

Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi. Dr. Vahide Savcı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD

Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi. Dr. Vahide Savcı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD Nikotinik Asetilkolin Reseptörlerinin Farmakolojisi Dr. Vahide Savcı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AD 1 İçerik Giriş Nikotinik reseptörlerin yapısı Tedavi alanları

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ

DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ DENEYSEL RATLARDA ATOMOKSETİN VE OMEGA 3 ÜN SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mevlüt Sait KELEŞ GİRİŞ Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB); hiperaktivite, dikkatsizlik,

Detaylı

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri

İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler, ve İlaç Etkileşimleri Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 10.03.2009

Detaylı

Cisplatine Bağlı Akut Böbrek Yetersizliğinde İnterleukin-33 ün Rolü. Uzm. Dr. Kültigin Türkmen S.Ü.M.T.F Nefroloji B.D

Cisplatine Bağlı Akut Böbrek Yetersizliğinde İnterleukin-33 ün Rolü. Uzm. Dr. Kültigin Türkmen S.Ü.M.T.F Nefroloji B.D Cisplatine Bağlı Akut Böbrek Yetersizliğinde İnterleukin-33 ün Rolü Uzm. Dr. Kültigin Türkmen S.Ü.M.T.F Nefroloji B.D Konuşmanın Akışı Genel bilgiler Cisplatine bağlı ABY IL-33 Cisplatine bağlı ABY de

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

Hücre Proliferasyonu ve Testleri

Hücre Proliferasyonu ve Testleri 1 Hücre Proliferasyonu ve Testleri Normal Hücre Çoğalması Normal dokularda, hücre bölünmesi ve çoğalması organizmanın devamlılığı için bir gereklilik;r. Hücre çoğalmasının olması gerekenden farklı olması

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı