MELATONiN. E. Sibel NAMIDURU, idal MERAM, Mehmet TARAK<;IOGLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MELATONiN. E. Sibel NAMIDURU, idal MERAM, Mehmet TARAK<;IOGLU"

Transkript

1 Kocatepe Tip Dergisi (2001 ), 2, The Medical Journal of Kocatepe 2001, Afyon Kocatcpc Un iversitcsi MELATONi N MELATONiN E. Sibel NAMIDURU, idal MERAM, Mehmet TARAK<;IOGLU Gaziant ep Oniversitcs i Tip Fakiiltesi, Biyok imya ve Klinik Biyok imya A.B.D, Gaziantep. OZET:Melatonin yaklasik 50 yrl once kesfedilrnis olup ve son yillarda onemi daha cok anlasilrms pineal bezden salinan bir hormondur. Viicut srvilarmdaki diizeyi gece maksimum diizeyde artarken, giindiiz diiser, Yiiksek difftizyon yetenegi ve lipofilik yapismdan dolayi miikemmel bir antioksidan olup, bilinen diger antioksidanlardan daha giicludiir. Antioksidan etkisi gerek in vitro, gerekse in vivo olarak yapilan cahsmalarla kamtlanrmstir. Aynca son yillarda melatoninin reprodiiksiyonun diizenlenmesindeki rolii, immiin sistem ile iliskisi, beyin fonksiyonlannm kontroliindeki roliinii arastiran degisik alanlarda cahsrnalar da yapilrrusnr, Bu derlemed e degisik alanlardaki melatonin ile ilgili yeni bilgiler sunulmustur, [Anahtar sozcukler: Melatonin, antioksidan, reprodiiksiyon, immiin sistem, beyin fonksiyonlan ] ABSTRACT:Melatonin is a hormone which is realesed from pineal gland. Despite of it was found before 50 years, the importance melatonin has been discovered in the recent years. In the body fluids levels are maximized during the night whereas during the day melatonin are mininized. Due to high diffusion ability and highly lipophilic nature, melatonin is a perfect antioxidant and more powerful than the other known antioxidants. This effect of melatonin has been determined with in vitro and in vivo studies. In addition in recent years an increasing amount of data has been published involving a role of melatonin in order of reproduction, stimulate the immun system and in the control of brain function. In this review has been submitted the present knowledge on melatonin in several areas. [Key words : Melatonin, antio xidant, reproduction, immune-system, brain function.] GiRiS 1958 yilmda pineal bezin tasidig: bir molekiilun kurbaganin koyu renkli olan derisinin rengini actig: gonlldu. Ayrn yil Lerner tarafindan slglr pineal bezinden elde edilen bu molekiile, amfibiya derisin in pigment hiicrelerindeki melanin graniillerinin agliitine olmasma neden oldugundan dolayi melatonin adi verilmistir. Fakat memelilerde pigment iizerine hicbir etkisi saptanamarmstir (1). Melatonin, N-asetil-5-metoksitript a-min, pineal bez hiicreleri tarafindan salgilanan bir hormon olup memelilerin reprodiiksiyon olaylannr koordine eden bir sinyal gorevi yapar. Melatonin iki enzim etkisi ile seratoninden sentezlenir. Enzimlerden birisi N asetil transferazdir (NAT) ve seratoninin asetile edilmesini saglar. Digeri ise hidrok siindol-o-metiltransferaz (HIOMT) olup, indol halkasmm metile edilmesi ile gorevlidir. Pineal bezde seratonin miktan gundiiz yiiksek gece dusuktur, isrk siddeti ve siiresi bezdeki seratonin rniktanrn degistirir, Bezdeki melatonin miktan ise seratonin ritminin tersi yondedir; yani melatonin sentezi gunduz az gece coktu r, Geceleyin seratonin rniktanrnn azalmasi da melatonin sentezinin artmasmdan 139 f a ~.0:-,..... ;, :,).. -

2 ileri gelir. Geceleri pineal bezde, kanda, serebrospinal srvida ve idrarda melatonin miktan artar. Bu giine kadar incelenmis biitiin memelilerde aym durum gozlenrnistir. Gozde baslayan sinir impulsunun pineal bezden hormon sahnmasi ile sonuclanmasmda ise kan san olaylar dizisi soy ledir: gozii etkileyen isik enerjisindeki degisiklikler sempatik sinirlerle pineal beze ulasrnaktadir. Sempatik sinir uclan ndan salman norepinefrin pineal hiicrelerini etkilemektedir. Pineal bez hucreleri l3-adrenerj ik reseptorler yoluyla etkilenince, siklik nukleotid sistemi aktive edilir, N-asetil transferaz enzimi sentezlenir veya aktive edilir ve melatonin sentezi baslar. Melatonin yaplml karanh kta artar, rsikta inhibe edilir. Kisaca memeli pineal bezi isigm devarruna, evresine ve siddetine gore giinliik melatonin sinyali meydana getirmektedir (2,3). Endojen melatoninin buyuk oranda pinealde yapildrgi ve yapinundan sorumlu tek organ oldugu bilinmekle beraber ; son yrllarda ozellikle difftiz noroendokrin sistemin bir parcasi olarak kabul edilen APUD (Amine Precursor Uptake Deamin) hucrelerinde de onemli miktarlarda melatonin oldugu belirlcnrnistir (4). Vine gastrointestinal (GIS) kanalda bulunan enterokromaffin hucrelerinin de viicutda melatoninin yapim yeri oldugu ileri suriilmektedir. Ancak melatoninin kanda gun icinde gorulen ritmi pineal bezde sentezlenip salman melatonine baghd ir. Melatonin viicutta basta retina, beyin, hipofizer bez olmak iizere perifer dokulann cogunda, bu etkilerini hedef dokularda bulunan spesi fik reseptorler aracihgi ile gosterir, Cesitli cahsrnalarda melatonin reseptorlerinin hem noral dokularda hemde retina, dalak, eritrosit, lokosit, timus, tiroid, plasenta, endometriyum, GIS ve neoplastik dokularda da bulundugunu gosterm istir (5,6,7). Aynca sinir sisteminde bulunan reseptorlerin de melatonin gibi sirkadiyen bir ritimle cahstig: gozlenmistir, Son yillarda yapilan calismalar melatoninin hiicre icinde niikleusda reseptorlerininde bulundugu ve bunlar aracihgi ile DNA Uzerinde etkili oldugu ileri surulmektedir ( 8). Bir cok endokrin bez olusturduklan honnonlan depolar. Pinealositler ise salgiladiklan hormonlan komsu kapillerlerc verirler. Melatonin Uretildikten soma yiiksek lipofilik ozelliginden dolayi cok hizh bir sekilde kana kan sir ve BOS'd a dahil olmak iizere biitiin viicut sivilan ve dokulanna dagilir. Kanda ve hucre icinde melatoninin gece konsantrasyonlan giindiize nazaran 3-10 kat daha fazladir. Melatoninin salgilanmasi genellikle aksarn saat saatlerinde baslar, saatleri aras mda maksimum seviyesine ulasrr. Sabah arasmda ise azalmaya baslar, Yetiskinlerde plazmada ortalama diizeyleri pg/ml'd ir (9,10,11). Bu derlemede, giderek onerni daha fazla anlasilan melatonin sentezi, biyokirnyasi, etkiledigi hedef organlar hakkmda kisa bilgiler ile, melatonin hakkmd a yapilrrus son cahsmalann neler oldugu kaydedilerek, bu alanlarda daha baska neler yapilabilecegini tarusilrmsur. ANTioKSiDAN OLARAK MELATONiN Son yapilan cahsmalarda, melatoninin oksidatif stress ile iliskili oldugu, hem direkt radikal toplayrci olarak, hem de indirekt olarak antioksidan ozellige sahip oldugu gosterilmistir. Serbest radikal toplayicisi olarak yiiksek derecede lipofilik ozcllige sahip olmasi melatoninin en onemli avantajidrr. Melatonin serbest radikal toplayici etkisi icin herhangi bir baglanma bolgesine ve reseptore ihtiyac duymaz ( 12,13,14). Melatoninin prekursoru olan seratonin kan-beyin bariyerini cok az gece bilmesine ragmen, melatonin lipofilik ozelliginden dolayi kolaylikla gecebilir. Gilcli] bir antioksidan olan E vitamini de kan-beyin bariyerini gecernez. Bu ozellige sahip oldugundan dolayi melatonin daha ustun bir antioksidan olarak kabul edilmektedir. Etyopatolojisi kesin olarak aydmlanlamarrus olmasma ragmen Alzheimer, Parkinson, Down sendromu, muskuler distrofi, stroke, nitrik oksid norotoksisitesi gibi hastaliklarda serbest radikallerin etkileri ile ilgili bazi teoriler vardir, Bu hastaliklarda melatoninin kullarurm tavsiye edilmektedir (15,16). 140

3 Melatonin en zararh radikal olan hidroksil radikalini (OH) ortadan kaldi ran cok guclu bir antioksidandir. Deneysel calismalarda antioksidanlan n OH radikaline karst olan etkinliklerinin arastm lmasi amaciyla OH'in 5,5-dimetilprolin N-oksid (DMPO) ile olan reaksiyon UrUnU (DMPO- OH) olc;uiur. Cti nkii OH radikali cok kisa omiirlli( 9 sn) oldugundan olciilmesi oldukca zordur. Boyle bir cahsmada, DMPO bulunan bir ortamda once ultraviyole isrk (254nm) etkisi ile H 2 0 Z'd en OH sentezi sag lanmis ve daha sonra melatonin, glutatyon ve mannitolun DMPO-OH olusumunu engellemedeki etkinlikleri karsrlastmlrmsnr. DMPO yiiksek performansli likid kromotografisi ile elektrokimyasal aymmla seperasyona ugratilrrus ve elektron spin rezonans spektroskopisi kullanilarak degerlendirilmistir. Sonucta DMPO-OH sentezini %50 's ini inhibe etmek icin gerekli olan melatonin, glutatyon ve mannitol miktarlan sirasi ile 2 I, 123, 283 /lm olarak bulunmu stur, Bu sonuclara gore melatoninin endojen bir radikal toplayici olan glutatyondan 5, eksoje n antioksidan olan mannitolden 15 kat daha etkili oldugu saptanrmstir. Bu bulgu melatoninin OH radikaline karst diger iki onernli antioksidana gore cok daha guc; 1U oldugunu gostermektedir. Melatoninin OH radikali ile reaksiyona girdikten sonra bir indolil katyon radikaline d onii ~tii gii, bununda ortamdaki Oz' ( silperoksid ) radikalini tutarak antioksidan aktivite gosterdigi kaydedilmistir (17,1 8). Serbest radikaller ve hidroksil radikalleri yiiksek reaktiflige sahip olduklanndan hilcrelerdeki makrornolekulleri buyuk hasara ugratirlar. Glutatyon ve mannitol gibi iyi bilinen serbest radikal tuketicileri ile melatonini karsilastmldigmda, melatoninin ozellikle DNA gibi makromolekulleri oksidatif hasardan korumad a daha giicli] oldugu ortaya ciknus ur. Melatonin butun hucre ve hilcre ici kompenentlere kolaylikla diffii ze olabilir, bu da serbest radikallere ulasip zararsrz hale getirebilmesi icin onernli bir ozel likti r, Yuksek toksik guce sahip hidroksil radikallerinin tiiketiciliginin yam stra melatonin, guc; 1U antioksidan enzim olan glutatyon peroksidaz aktivitesini de stimule eder. Glutatyon peroksidazin metabolik gorevi ise hidroksil radikalinin prekursoru olan hidrojen peroksidi (H 2 0 Z ) suya metabolize etmektir. Bu nedenle melatonin hucreleri oksidatif hasardan en az iki yolla korumaktadir (I I). Melatoninin etkili bir serbest radikal tiiketicisi oldugu gerek in vivo gerek in vitro deneyler ile kamtlanrrusur. in vitro olarak daha oncede bahsettigimiz gibi hidroksil ve peroksil radikallerini direkt olarak tuketir, bu konuda diger antioksidanlardan daha buyiik potansiyele sahiptir. in vivo olarak, melatoninin fizyolojik ve farmakolojik seviyeleri serbest radikal simfmdaki kimyasallann tahrip edici gucune karst savas rr, Bir grup arastrrmacmm ratlara yuksek miktarda karsinojenik ozellige sahip safrol vererck yapug : calismada, safro lden kaynaklanan serbest radikallerden hepatik niikleer DNA'yi disardan verilen melatoninin korudugu gosterilmistir (18,19). Aynca bakteriyel lipopolisakkarid ve ya HzOz gibi kaynaklardan induklenen lipid peroksidasyonu melatonin sayesinde onernli derecede azalmaktadrr. Diger bir calismada yeni dogan ratlara, katarakt olusumunu engellcyen glutatyonun (GSH) scntezini inhibe eden Buthinonin Sulfoksim (BSO) enjekte edilrnis, bu yolla scrbest radikallerin proteinlere hasar vererek katarakt olusturmasi saglanmistrr. Bu ratlara 2 hafta siireyle melatonin verildiginde, katarak olusumunu engelledigi tespit edilmistir (20,2 1). Bu bulgular melatoninin hucre cekirdcgi, sitozol ve lipidce zengin hucre membranlannda antioksidan olarak gorev yaptigim gostermektedir, lnsan eritrositlerinde de melatoninin antioksidan etkisini arastirmak icin cahsmalar yaprlrmstir. Calisrnada % I ' lik eritrosit suspansiyonu yavas yavas 300/lmol kumen hidroksit (CumOOH) ile okside edilip 180 dk'da % I00 hemolizi saglanrmstrr dk icerisinde oksidatif hasann maksimum degere ulastigt gozlenrnistir. Hiicrc membran antioksidaru olarak bilinen E vitamini ve sitozolik indirgenmis glutatyon toplam olarak 20 dk icerisinde tamamen ti.iketilirken, hemoglobinin tersinmez oksidatif hasan 141

4 sonucunda, hemin 40 dk icerinde eritrosit mernbranmda biriktigi gorulmiistiir. Melatoninin 50/lmol 'ii oksidatif lizise karst eritrositlerin direncini kuvvetli bir sekilde artmrken, suspansiyonun %100 hemoliz olmasi icin 330 dakika gecmesi gerekmistir, Melatoninin membran lipit peroksidasyonund a glutatyonun veya E vitaminin ttiketimini korumada etkili olmadrgi saptanrmsnr. Fakat membran proteinlerinin parcalanmasim 20 dk, hemin presipitasyonun u 10 dk icin tamamen inhibe ettigi gorillmiistiir. Melatoninin eritrosit ve CumOOH ile inktibasyonundan soma yapilan deneylerde, eritrosit membranmda melatonin bulunm azken sitozolden %15' i geri kazanilrmsur. Eklenen melatoninin %35' i eritrosit oksidasyonu sirasmda harcanrmsnr. Hidroksil radikal isaretleyici ajanlar dimetilstilfoksid (DMSO) veya mannitoltin ortama eklenmesinin de melatonin ttiketimini degistirmedigi bulunmustur, Bu sonuclara gore melatoninin oksida tif strese maruz birakilan eritrositlerin icerisine girdigi ve hiicrenin korunmasmda kullamldigi, aynca hemoglobinin denaturasyonunu ve hemin sahverilrnesini geciktirdigi saptanrmstir (22). Hemolitik hastaliklarda melatoninin bu koruyucu rolti daha ileriki cahsmalarda arastm lmahdir. Melatoninin bir baska ava ntaji, diger antioksidanlan n aksine cok yiiksek dozlarda (300mglgiin) ve uzun siire kullammda (5 yila kadar) bile toksik bir etkisinin olmamasidir ( 17). Ancak yuksek dozda melatoninin prooks idan davramsi ile ilgili bazi yayinlar mevcutdur. Aym sekilde melatoninin tumor hiicrelerine karst reaktif oksijen urun olusumunu indiikledigi, bu prooksidan etkininde oneminin tam bilinmernekte oldugu bildirilmistir (23). REPROOUKSivONUN MEVsiMLERE CORE OUZENLENM ESi VE BU OUZENLEMEOE MEL ATO Ni Ni N ROL U Sicak ekvator bolgesinden soguk kutup bolgelerine kadar uzanan dtinya bolgelerinde yasayan pekcok memeli hayvan tiirieri, yilm mevsimlerine gore fertil ve infertil evreleri gosterirler, Mevsimse l ciftlesme evreleri oyle ayarlarur ki, yavrunun dogumu, yavrunun yasamim siirdiirmesi icin en uygun mevsime rastlatihr. Hayvan larda bu tiir ayarlama icin dis ortamdaki degisikliklerden etkilenen ve bu degisiklikleri olcebilcn sistemler gelismistir. En cok kullanilan dis ortam de gi ~ikli gi de fotoperiyoddur. Bazi hayvanlar mevsimin en uzun giinlerinde ciftlesirler, diger bazilan ise giinler kisalmca cift lesir ler, Fotoperiyoda gore ayarlanan ciftlesrne mevsimi gelince, hipofiz bezi gonadian aktive eder. Ciftlesme mevsimi geci nce, yine fotoperiyoda gore, hipofiz aktivitesi onlenir ve gonadlann aktivitesi geriler. Kobay ve koyunda hipotalamusun suprakiaz matik niikleusu zedele ndigi nde hayvanlar gun uzunlugunu olcememisler ve mevsime gore ciftlesme aktivitelerini koordine edernemislerdir. Goruliiyor ki, melatoninin reprodtiksiyonda hayati rolii vardir, Melatonin sinyalindeki degisme ler, hipotalamus-hipofizgonad sistemine giin uzunlugu hakkmda bilgi vermektedir. Kuslann ve memelilerin her iki cinslerinde de gonadal dokularmda ve beyinlerinde multipl rese ptor siteleri saptanrrustrr, Melatonin omurgalilann iirerne organlanndaki direk etkisini boyle gostermck tedir. Pineal bez hassas ve karmasik bir biyolojik saat gibidir, drs ortamdaki 1 ~l gm meydana getirdigi sinirsel aktiviteyi hormonal sinyal haline doniistiiriir. Melatoninin reprodtiksiyon olaymda bir rolu oldugu kesin ise de hormonun etki yeri ve mekanizrnasi hentiz bilinmemektedir (15,24-26). Melatonin sinyal sisteminin molektiler ve seiluler ca hsmalan, regiilasyon ve fonksiyonel olaylann akisi iizerindeki etkileri gelecek te hayvan ve insanlarda krsirhk ve dogum kontroltintin fi zyolojik ve farrnakolojik cahsmalan icin yeni anlayis ve ufuklar acabilir, immun SiATEMi VE MELATONi N Kemik iligi, periferal kan hiicrelerini n ve immiin komponentlerin meydana geldigi onernli bir dokudur. Kemik iligindeki hematopoie tik hticrelerin onculleri stirekli olarak cogalarak farkhlasir, akut ve kronik oksidatif stress durumlannda biiyiik zarar 142

5 ve beyin glutamat reseptorl erin i regule edici davranrnasma bagh oldugunu desteklernistir (30). VUCUT GELiSiMi VE YASLANMA ile MELATONiN NAIL DEGiSiR Viicut gelisirni ve yaslanmada melatonin salimrm ile yasla ile ilgili referans arahkl ar kesin olarak henuz belirlcnmernistir. Bu konuda degisik calismalarda degisik degerler bulunmaktadir. Melatonin yaslanma ile birlikte gittikce azalan giic;lii bir antioksidandir. Bu azalmanmd a yaslanma olaymm onemli bir sebebini teskil edebilecegi kaydedilmistir, Melatoninin sahmmmin insanlarda I5 yas civan nda maksimum seviyeye ulastigi, bu yastan sonra giderek azaldigi 50 yasm iizerinde ise miniimum seviyeye indigi bildirilrnektedir, Yaslanma ile birlikte azalan melatonin iiretiminin, yaslanmaya bagh hastaliklann patogenezinde de onemli rolii olabilecegi kayded ilmistir (17). Insanlard a gece melatonin konsantrasyonlanrun I-3 yasta pik yapngi (329.5±42.0 pg/ml) ve sonrasmda giderek azaldigr, I5-20 yasta ortalama 62.5±9.0 pg/ml oldugu ve yaslarmda minumum diizeyde oldugu (29.2±6.1 pg/ml) bildirilmistir (3 I). Yaslanma prosesi sirasinda, supra:kiasmatik cekirdekte morfolojik ve norokimyasal degisiklikler saptanmisttr.yasla baglantih olarak testesteron, dehidroepiandrosteron (DHEA), growth faktor / msulin-iike growth faktor I (GH/IGF-I) ve melatonin seviyelerinin 50 yasm iizerindeki bir cok erkekte azaldigi tespit edilmistir (32). Melatonin in GH sekresyonunu diger growth hormon-releasing hormonl ardan (GHRH) daha hizh stimiile ettigi bulunrnustur. Bu calismada melatonin in modiile ettigi GH sekresyonunun noroendokrin mekamzrnasi arastmlmis, boylece oral ahnan melatoninin GH iizerine GHRH denetimi ile etkisi incclenrnistir. Sonuclar hipotalamik somatostatin salmmasmi baskilayan pyridostigmine 'in (bir kolinerjik agonist ilac) etkisi ile karsrlasnnlnusur. Calismanm sonund a oral melatoninin alinmasmm normal kisilerde GH seviyesini artirdigi bulunmustur (33). Bu konuda ratlarla yapilan bir calismada, ratlarda sistemik sirkiilasyonda yasla birlikte melatonin degisirninin sebebleri arastinlnusnr. Degisik yaslardaki ratlann (7, I6,18,20,30,48,60 giinliik ve 17 ayliktan biiyiik) kan omckleri almarak gaz kromotografisi (GC) - kutle spektrofotometresi ve radyoimmiinassay yontemleri kullarnlarak melatonin diizeyleri saptanrrusur. Sonuclara gore ratlarda melatoninin pinealde iki ayn havuzu oldugu tespit cdilmistir; saliverilmeye hazir serbest havuz ve bagh durumdaki havuz. Ratlann confluens sinuumdaki ortalama melatonin diizeyinin yas ile arttigi 60 giinde en iist seviyeye ulastrgr ve 17 ayhktan sonra azalarak miniimum diizeye indigi saptanrrustir (34). SONU<; Sonuc olarak, melatoninin klinik acidan ihmal edilmemesi gereken son derece etkili bir antioksidan ve dolayisi ile antikanserojen olduguna inarulmaktadtr. Yasla birlikte Uretiminin azalrnasi, melatonin verilmes i ile yaslanmamn geciktir ilebilecegi goriislerini ortaya cikarrmstir. Melatonin tedavisi alan kisilerde herhangi bir yan etkiye rastlanmarmstir ve melatonini kesfeden bilim adammm da preparat olarak 30 yildan fazla bir sure kullandrgt rapor edilrnistir (17). Melatoninin cesitli hastahklann onlenme sinde ve tedavisinde daha da on plana cikacagi dilsiiniilmektedir. KAYNAKLAR I. Lerner A.J3,; Hormones and Skin color. Scientific American 1961 (July) Wurtman RJ. and Axelrod J: The Pineal gland. Scientific American. 2 I3 ( I):50-60, Noyan A: Yasamda ve Hekimlikte Fizyoloji. (9. Baskl) 1996, Meteksan, Ankara 144

6 4. Ustundag B, Canatan H. Melatonin: Guclu bir antioksidan ve serbest radikal giderici. Firat Tip Der.1999; 1:7. 5. Reiter RJ. The pineal gland and melatonin relation to aging. A summary of the theories and of the data. Exp Gerontol 1995; 30: Lee P, Shiu SY, Chow PH.Reional and diurnal studies of melatonin and melatonin binding sites in the duck gastrointestinal tract. Bioi Signals 1995;4: Siu AW, Reiter RJ, To CH. The efficacy of vitamin E and melatonin as antioxidants against lipid peroksidation in rat retinal homogenates. J Pineal Res 1998; 24: Cardinali DP, Glombek DA, Resenstein RE, Cutrera RA, Esquifino AI. Melatonin site and mechanisms of action : Single or multiple. J Pineal Res 1997;23: Reiter RJ. Pineal melatonin : Cell biology of its synthesis and its physiological interactions. Endocr Rev 1991; 12 (2) : Reiter RJ. Functional pleitropy of the neurohormone melatonin: antioxidant protection and neuroendocrine regulation. Front Neuroendocrinol 1995; 16: Reiter R.J: Interactions of the pineal hormone melatonin with oxygen-centered free radicals:a brief review. Braz J Med Bioi Res 1993; Nov 26:11, Reiter RJ. Functional aspects of the pineal hormone melatonin in combating cell and tissue damage induced by free radicals. Eur J Endocrinol 1996, 134: Ianas 0, Olivescu ' R, Badescu I. Melatonin involvementin oxidative processes. Rom J Endocrinol 1991;29: Hardeland R, Reiter RJ. The significance of the metaboli sm of the neurohormone melatonin. Neurosci Biobeh av Rev 1993; 17: Bubenik G A, Blask D E, Brown G M, Maestron i G J, Phang S F, Reiter R J. Prospects of the clinical utilization of melatonin. Bioi Signals recept 1998 Jul Aug 7: Reiter RJ. Antioxidant action s of melatonin. Adv Pharmacol 1997;38: Akkus i. Serbest radikaller ve fizyopatolojik etkileri. Mimoza yaymlan.konya Tan DX, Chen LD, Poeggeler B. Melatonin : A potent endogenous hydroxyl radical scavenger. Endocr J 1993;1: Tan DX, Reiter RJ. Both physiologicall and pharmacological levels of melatonin reduce DNA adduct formation induced by the carsinogen safrole In vivo. Carcinogenesis 1994;15: Reiter RJ. Oxygen radical detoks ification processes durin g aging: the functional importance of melatonin. Aging (Milano) 1995 Oct 7: Abe M, Reiter RJ, Hara M. Inhibit ory effect of melatonin on cataract formation in newborn rats. J Pineal Res 1994;17: Tesoriere L, D' Arpa D, Conti S, Giaccone V, Pintaudi AM, Livrea MA. Melatonin protects human red blood cells from oxidative hemoly sis: new isights into the radical-scavenging activity. J Pineal Res 1999 Sep 27: Reiter RJ., Carneiro RC, Oh CS. Melatonin In relation to cellular antioxidative defence mechan isms. Horm Metab Res 1997 Aug; 29(8) : Domanski E.,Przekop F. And Polkow ska J: Melatonin J Reprod Ferti! 1980; 58: Tamarkin L., Baird C.J. and Almeid a O.F.X.: A coordinating signal for mammalian reproduction? Sciencel985; 227 (4688) : Phang SF, Li L, Ayre EA, phang CS, Lee PP, Xu RK, Chow PH, Yu ZH, Shiu SY. Neuroendocrinology of melatonin in reproduction: recent developments. J Chem Neroanat 1998 Jun 14: Tan DX, Manchester LC, Retiher RJ, Qi WB, Zhang M, Weintraub ST, Cabrera J, Sainz RM, Mayo JC. Identification of 145

7 highly elevated levels of melatonin in bone marrow: its originand significance. Biochim Biophys Acta 1999 Oct : Neri B, de Leonardis V, Gemelli MT, di Loro F, Mottola A, Ponchietti A, Raugel A, Cini G. Melatonin as biological response modifier in cancer patients. Anticancer Res, 1998 Vol 18 Iss 2B, ppi Lopez-Gonzales MA, Guerrero JM, Sanvhez B, Delgado F. Melatonin restoresand enhances the human type B tonsillar lympocyte subset in recurrent acute tonsillitis. Neurosci Lett, 1998, Vo1.247, ISS 2-3 pp ; Acuna-Castroviejo D, Escames G, Macias M, Munoz HA, Molina CA, Arauzo M, Montes R.Cell protektive role of melatonin in the brain. J Pineal Res 1995 Sep 19: Wurtman RJ. Age-related decraeses in melatonin secretion-clinical consequences. Jour Clin Endoc Metab 2000,85:6, Qian SZ, Cheng Xu Y, Zhang J. Hormonal deficiency in elderly males. Int J Androl 2000;23 2: Valcavi R, Zini M, Maestroni GJ, Conti A, Portioli I. Melatonin stimulates growth hormone secretion trough pathway other than the growth hormone-releasing hormone. Clin Endocrinol (Oxf) 1993 Aug 39 : Phang SF, Tsang CW, Hong GX. Fluctuation of blood melatonin concentrations with age: result of changes in pineal melatonin secretion. J Pineal Res 1990;8 : Yazarlar: E. S. NAMIDURU: Yuksek Kirnyager, Gaziantep Universitesi TIp Fakultesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.B.D, 1. MERAM: Yrd. Doy. Dr., Gaziantep Universitesi TIp Fakultesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.B.D M. TARAKCIOGLU: Doy. Dr. Gaziantep Universitesi TIp Fakiiltesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.B.D Yazrsrna Adresi: Yuk. Kimyager Emine Sibel Narruduru, Gaziantep Universitesi TIp Fakultesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya A.B.D, Sehitkarnil Gaziantep. Fax: Tlf: /

Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki oksidan ve antioksidanlara etkisi

Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki oksidan ve antioksidanlara etkisi JCEI / 2014; 5 (4): 583-588 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.04.0463 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yaşlanma sürecinde melatoninin pankreas dokusundaki

Detaylı

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi

Asetaminofen ile toksik hepatit oluşturulan ratlarda L-karnitinin etkisi DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (4) ; 475 482 doi:.5505/tjb.2013.92063

Detaylı

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR Yaşam için oksijen (O 2 ) Havasız yerde yaşayamayız. Yaşamımızı sürdürmek için havanın moleküler oksijenini (O 2 ) tükettiğimizi biliyoruz. Total oksijen tüketimimizin

Detaylı

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi

Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Beta Talasemi Minörlü Hastalarda Eser Element ve Oksidatif Hasar Đlişkisi Ali Rıza KIZILER a1, Birsen AYDEMĐR 1, Erdal KURTOĞLU 2, Ayşegül UĞUR 3 1 Đstanbul Üniversitesi

Detaylı

Dermatolojide Ozon Tedavisi

Dermatolojide Ozon Tedavisi Dermatolojide Ozon Tedavisi Uz. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Uz. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*, Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi

Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi Diyabetik Ratların Böbrek Dokusuna Likopenin Oksidan ve Antioksidan Etkisi Deniz KÖK İLHAN 1*, Yeter DEĞER 1, Sema USLU 2 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya AD, Van, Türkiye. 2

Detaylı

İnsülin benzeri büyüme faktörleri (IGF): Egzersiz metabolizması ve kas dokusu üzerine etkileri

İnsülin benzeri büyüme faktörleri (IGF): Egzersiz metabolizması ve kas dokusu üzerine etkileri İnsülin benzeri büyüme faktörleri (IGF): Egzersiz metabolizması ve kas dokusu üzerine etkileri Sultan Harbili Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Konya Amaç: Organizmanın büyümesi ve

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HİDROJEN PEROKSİTE MARUZ KALAN SIÇANLARIN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE NARİNGENİN VE BAZI ORGANİK MADDELERİN ETKİLERİ UĞUR DARDAĞAN

Detaylı

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANTİOKSİDAN KULLANIMININ VE FARKLI SÜRELERDE YÜZME EGZERSİZİNİN KAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öznur AKYÜZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç.Dr. Necip Fazıl KİSHALI Doktora

Detaylı

Magnezyumun klinik önemi

Magnezyumun klinik önemi Magnezyumun klinik önemi Işık Z.Solak Görmüş, Neyhan Ergene Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya Amaç: Magnezyum (Mg), insan vücudunda bulunan miktar açısından dördüncü

Detaylı

Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS

Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS Derleme 119 Nöroproteksiyon Ve Nöron Koruyucu Ajanlar NEUROPROTECTION AND NEUROPROTECTIVE AGENTS Semra KURUL 1, Özge GÜLMEZ 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Prostat kanserinin epidemiyolojisi ile ilgili çalışmalar, hastalığın

Prostat kanserinin epidemiyolojisi ile ilgili çalışmalar, hastalığın Prostat kanseri için koruyucu beslenme özellikleri chemoprevention-gıda DERLEME Levent Türkeri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul Prostat kanserinin epidemiyolojisi ile

Detaylı

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):486-505 doi:10.5455/cap.20120429 Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry

Detaylı

Derleme Kanser Tedavisinde Curcuminin Yeri

Derleme Kanser Tedavisinde Curcuminin Yeri Yeni T p Dergisi 2010;27: 142-147 Derleme Kanser Tedavisinde Curcuminin Yeri Meryem AKPOLAT 1, Yeter TOPÇU TARLADAÇALIŞIR 2, Yeşim Hülya UZ 2, Melike SAPMAZ METİN 2, Gülnur KIZILAY 2 1 Zonguldak Karaelmas

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON. DR. REYHAN GÜRER (Uzmanlık Tezi) T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR.NİHAL IŞIK İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞI ETYOPATOGENEZİNDE SERULOPLAZMİNİN YERİ VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ İLE VERİFİKASYONU

Detaylı

LİPOİK ASİT: EVRENSEL ANTİOKSİDAN. E. Gülçin KARACA. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi

LİPOİK ASİT: EVRENSEL ANTİOKSİDAN. E. Gülçin KARACA. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi 8(1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE ÖZET: LİPOİK ASİT: EVRENSEL ANTİOKSİDAN E. Gülçin KARACA Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Alfa lipoik

Detaylı

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SĠYAH ve YEġĠL ÇAY ĠLE ATIKLARININ ANTĠOKSĠDAN ÖZELLĠKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Adem DEMĠR Tez DanıĢmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avni UYDU YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri 65 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 1: 65-72 Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri Saime GÜZEL 1 Nazmiye GÜNEŞ 1 Geliş Tarihi: 04.04.2011 Kabul Tarihi: 30.06.2011 Abstract: The pancreatic

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TETRAETİLEN GLİKOL YAN ZİNCİR TAŞIYAN ÖZGÜN Zn (II) FTALOSİYANİN MOLEKÜLÜNÜN RATLARDA DENEYSEL TÜMÖR MODELİNDE FOTOTOKSİSİTESİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** *

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** * YANIK, KESKİNRÜZGÜR, Derleme/ Review ARAS, VĠTAMĠN D NĠN BĠYOLOJĠK ÖNEMĠ VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ĠLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ BIOLOGICAL IMPORTANCE OF VITAMIN D AND RELATIONSHIP BETWEEN DENTISTRY ArĢ. Gör. Dt. Saim YANIK*

Detaylı

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN*, Dr. Tuba Çelebi KAYHAN* * Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı Özet Abstract Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal

Detaylı

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 99-119 Derleme D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Behzat Özkan 1, Hakan Döneray 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü, 2 Pediatri

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ

DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU ETKİSİ -T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Dikmen DÖKMECİ DENEYSEL ÜLSER MODELLERİNDE L-KARNİTİNİN GASTRİK MUKOZAYI KORUYUCU

Detaylı

Oya KÖYLÜOĞLU* ÖZET SUMMARY. VITAMIN E and CLINICAL UTILITY

Oya KÖYLÜOĞLU* ÖZET SUMMARY. VITAMIN E and CLINICAL UTILITY DERLEMELER E VİTAMİ N İ VE KLİNİK ÖNEMİ İclal MERAM* Oya KÖYLÜOĞLU* Mehmet TARAKÇIOĞ LU* ÖZET E vitamini, tokoferol ve tokotrienoller için genel bir deyimdir, biyolojik olarak en aktif ve doğ al formu

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr.

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. i T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/81 Projenin Başlığı FİBROMİYALJİ İ HASTALARINDA PARAOKSONAZ 55 L/M VE 192 Q/R POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Organik Solventler ile Çalışan İşçilerde Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Aktivite Düzeyleri

Organik Solventler ile Çalışan İşçilerde Paraoksonaz 1 ve Arilesteraz Aktivite Düzeyleri Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 25; 3 (2); 194-199. Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi Haziran, 25 TurkJBiochem.com [Published online June, 25]

Detaylı

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty

Bozok Medical Journal BOZOK TIP DERGİSİ. Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır. Official Journal of Bozok University Medical Faculty ISSN 2146-4006 Bozok Medical Journal Cilt: 1, Sayı: 2, Ağustos 2011 BOZOK TIP DERGİSİ Volume: 1, Number: 2, August 2011 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organıdır Official Journal of Bozok University

Detaylı

Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları MÜSBED 2014;4(3):173-181 DOI: 10.5455/musbed.20140813010008 Derleme / Review Sülfitler ve Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları F. Esra Güneş Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik

Detaylı

ENDOTOKSEMİDE MELOKSİKAM UYGULAMASININ SERUM VİTAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

ENDOTOKSEMİDE MELOKSİKAM UYGULAMASININ SERUM VİTAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDOTOKSEMİDE MELOKSİKAM UYGULAMASININ SERUM VİTAMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ Akile Özlem YURT YÜKSEK LİSANS TEZİ FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ (VET.) ANABİLİM

Detaylı