Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti?"

Transkript

1 1950Lİ YILLARDA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti? Birgül AYMAN GÜLER Yönetim olgusu akademik dünyada yönetim bilimi - kamu yönetimi adı altında incelenir. Bu bilim dalları, Türkiye 'de ikinci paylaşım savaşı sonrasında ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştur. Kurma çalışması sekiz yıl sürmüştür. Görevlendirilen yabancı uzmanlar ve geliştirilen kurum, program ve ders malzemesi, bilim dalının gelecek elli yılını yönlendirmiştir. Bu yönlendirme Türk kamu yönetimi açısından "aktarmacılık sıkışması " ve "taklitçilik" adı verilebilecek olumsuz bir sonuç yaratmıştır. Türk yönetim bilimi, bilgikuramsal ve yöntembilimsel açıdan "kendi üretemezlik" (özgün/ük yoksunu) denebilecek bir duruma düşmüştür. Yazı, üzerinde belli bir görüş birliği oluşmuş bulunan bu soruna çözüm bulmak çabasının ürünlerinden biridir. Anahtar kelime/er: Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi, Türk Kamu Yönetimi, Yöntembilimi, 1950'/i yıllar. Herhangi bir düşünme ve araştırma alanının ilk kuruluşu, kendi başına ilginç bir araştırma konusudur. Günümüzde Yönetim Bilimi ya da Kamu Yönetimi olarak adlandırılan çalışına alanı, İkinci Paylaşım Savaşı sonrasında ortaya çıkmıştır. Kuruluşun siyasal kaynakları dönemin ünlü Truman Doktrini ile Marshall Planı, kurucu aktörleri ABD ikili teknik yardım teşkilatı olan AlD (Aid for International Development) ile Birleşmiş Milletler'dir. Kuruluş sürecinin mekanı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve bu mekanda yaratıldıktan sonra başbakanlığa bağlı özerk bir kurum haline getirilen Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'dür. Kuruluşta görev üstlenmiş olan kadrolar, o dönemde uzmanlıkları Anayasa Hukuku ile İdare Hukuku alanlarında olan akademisyenlerdir. Bu süreçte Prof. Yavuz Abadan ile Prof. Tahsin Bekir Balta yönetici olarak ağırlıklı adlar olmuşlardır. Alanın kuruluşu, 1950' li yıllar boyunca yabancı öğretim üyesi ve yabancı teknik heyetler yönetiminde sürdürülmüştür. Bu çalışmaların öykülemesini bir bütün olarak ve kolayca yapabileceğimiz deditoplu tek bir kaynağa sahip değiliz. Öykünün, sürecin özellikle Birleşmiş Milletler ve ABD-New York Üniversitesi Grubu cephesinden tasar- Prof. Dr. AÜ SBF Yönetim Bilinıleri ö ~retinı oyesi. MEMLEKET Siyaset Yönetim, Cilt: 3, Say ı : 7, , s.6-28

2 lanışını, fınansmanını, işl ey işini, değerlendirilişini ortaya çıkarınayı sağlayacak belgelere sahip değili z. Böyle bir çalışmayı yapabilmek, tran sferci cephenin amaç ve ölçütlerini öğrenmeyi sağlayan çok değerli bir iş yapmak olurdu. Böylece, amme idaresi disiplini palilikast diyebil e ceğimiz bu olayı zamanın 'doktrin' ve ' plan ' larıyla ilişkisini kurarak, politika oluşturma parçası bakımından çözümlemiş olurduk. Şimdilik öykülemeyi, bu politikanın uygulama parçası bakımından, daha çok, Türkiye'de ge rçekl eş tirilen işleri derleyerek yapabileceğiz. Böyle bir yöntemle süreci aydınlatabilmek için çaba sarfedildiğinde parçalar bir araya getirilebilmekte ve anlamlı bir görüntüye erişilebilmektedir. İlk adımların atılabileceği iyi bir kaynak, Cemal Mıhçıoğlu ' nun döneme ilişkin bilgi ve anılarını derlediği 1988 tarihli kitaptır. Tam bir öykü elde edebilmek için, bu kitaptaki bilgileri temel kişiler ve yayınlar üzerine incelemeyle canlandırmak ve derinleştirmek gerekir. Kişilere, özellikle Türkiye'yle ilişkileri ençok iki yıl olmuş görünen yabancı kişilere ilişkin bilgiler eldeki yayınlardan ve sınırlı da olsa bir bölümü internet taramasından elde edilebilmektedir. Yayınlar için kaynak mekanların nereler olduğuna gelince, bunlar SBF - TODAİE- Milli Kütüphane- TBMM Kütüphanesi'dir. Bu yazı çalışma alanımızın kuruluş yılları üzerine olmakla birlikte, aynı zamanda toplumbilimlerinin ülkemizdeki durumu hakkında bir inceleme olarak görülmelidir.l Yönetim bilimi - kamu yönetimi disiplini, ülkemizde toplumbilimlerin içinde bulunduğu genel yapının parçasıdır. Yazarın da öğrencisi olduğu bu alana ilişkin disiplineryöntembilimsel özellik ve sorunlar genel olarak, öbür çalışma alanlarımız için de geçerlidir. Bunu özellikle vurgulamalı ki, özellikle yakın -uzak öbür komşu bilim dalları, bizim sorunlardan bunalıma düşmüş olduğumuz buna karşılık kendilerinde işlerin yolunda gittiği sanısına kapılmasınlar. Benzer derleme, değerlendirme, çözümleme ve yöntembilimsel çıkış gösterme çabasının öbür bilim dallarında da yapılması ve başka başka dallardan elde edilecek sonuçların bir araya getirilerek tartışılması, toplumbilimlerinin açılıp genişlemesi için çok gereklidir. ı Boyle bir inceleme, daha önce ş u makalede yapılmıştı : Birgol Ayman Gulcr, "Nesnesi ni Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi", Amme Idaresi Dergisi, 27/4 ( Ar alık 1994), s

3 KURUCULAR VE ARAÇLAR Amme idaresi adlı yeni ça lışma alanının kurulu ş u, bu dönemde rol almı ş olan Cemal Mıhçıoğlu ' nun kitabınd a ş öy l e anlatılmaktadır : 2 "Türkiye'de çağ d aş kamu yönetimi öğre tihı in b aş l am as ın a yol aça n ilk öneriler Türk hükümetinin i s t eğ i üzerine Dünya B a nk ası' nc a o lu ş turul a n Barker Kurulu ' nun 1951 y ılınd a s undu ğ u yazanakla yer almı ş tır. Bu yazanakla bir yandan üni versitelerde kamu yönetimi (bu arada i ş l e tm e yönetimi) kürsüleriyle bölümlerinin kurulm as ı öneril irken, bir yandan da uygulamaya yönelik kamu yönetim i eğ itiminin ge liştirilm es in e sa lık veriliyordu. Bu önerilerin uyg ulama a l a nın a k o nm as ınd a ya rdımcı olm ak üzere, Ankara Üni versitesi Siyasal Bilgil er Fakültesinden yaza rın da [Cemal Mıhçı oğ lu ' nun] ara l arında bulundu ğ u be ş ki ş ilik bir kümenin bu alanda eğ itim görmek için Birl e şik Amerika'ya gönderilmesi ilk somut uyg ulama g iri ş imi olarak kendini göstermi ş tir.' ' Barker Heyeti, henüz ı 94 7 yılında kurulmuş olan Dünya Bankası ' nın görevli kuruludur. Süreç ı 949 Temmuz ayında CHP iktidarınca başlatılmış, ı950'de işbaşına gelen DP hükümetiyle sürdürülnhiş, sonunda ortaya " Kalkınma Planı İçin Tahlil ve Tavsiyeler" başlıklı son derece k a p sa mlı bir rapor çıkmıştır. Bu raporda Türkiye'ye önerilen sanayileşme değil ta rım ve harnınade üretimi, devletçiliğe son verilmesi, her alanın özel teşebbüse açılması, yabancı sermayenin önündeki engellerin kaldırılm as ı ; bunun için "devlet eliyle yönetilen merkeziyetçi y apının terki", bu yönelimi yönetecek bir "amme idaresi" kurulması, yönetim ve personel y apısın a ilişkin kap s amlı "etüdler" y aptırılması ; "yeni amme idaresi" için uygun eleman y etiştirilmesi... olmuştur. Bu rapor, daha sonra ha z ırlanan yabancı uzman ra porları için çok bereketli olmuş görünnı e ktedir. 3 ".. Bu arada Birl eş m iş Mill c tlı:r Örgütü ilc Türk hükümeti a ras ınd a im zalanan 5 Ey lül 1951 günlü Tekni k Y a r d ım Ana A nl a şm as ının uyg ul anm as ın a ili ş kin 8 M ay ı s günlü, 1 say ılı Ek A nl aşm a Türkiye ile Orta D oğu ülkelerindeki kamu görev lilerinin eğ itim gereksinimlerin i k arş ıl am a k üzere bir Ensti tü k urulm as ını ö n görmü ş,.... " Hangi açıdan bakılırsa bakıl s ın, dönem tartışma s ız biçimde bir Birl e şmiş Milletler dönemidir ve burada sözü edilen esas anlaşma döne- Cemal M ıh ç ı og l u, Türkiye 'de Çağdaş Kamu Yönetimi Oğre tim in in Baş la ng ı ç Yılları, Ankara Üni ve rsitesi Y ay ın la rı. Ankara, Hüseyin Yay ınan, Türkiye 'ninidari Reform Po l i t iğ i, s. 160 ve devam ı, karsiv.ank ara.edu. tr/fu lltext/2 179.pdf 8

4 min hemen hemen belkemiğidir denebilir. 4 Anlaşmanın ilgi ve etki alanı oldukça gen iştir. Ek anlaşmalar 5 ve mektup işlemleriyle kendi başına bir külliyat oluşturan bu anlaşma, ayrıca incelenmeyi hak etmektedir. "... bu konuda gerekli h az ırlıkl a rı ya pmak amacıyla Türkiye'de ya b a ncı uzmanlardan oluşan bir Etüt Grubu kurulmuştur. 8 Temmuz-6 Ey lül 1952 gllnl eri arasında ça lışm a larını so nu ç l an dır a n Etüt Grubu yazanag ını s unmu ş, TODAİE Mart 1953 'te bir deneme dönemiyle ça lı ş ın a l a rın a b aş l a mıştır.... " 1952 yılında SBF'de, biri " İdarede Yeni Temayüller" adlı bir ders yürüten İsveçli Prof. Gunnar Heckscher, öbürü "Amme İdaresi" dersi ni üstlenmiş Prof. Tacusch olmak üzere iki yabancı öğretici görev almıştı. 6 Bu öğreticiler, TODAİE kurma çalışmalarını da üstlenmişlerdir. Nitekim Heckscher, Enstitü'nün kurucu başkanıdır. Hecksc her, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkesinde 'te milletvekili olmuş, Högerpartiet adlı muhafazakar sağ konumda bir partinin başkanlığını üstlenmiş, bu göreviyle İsveç'in yahudi kökenli ilk parti başkanı unvanı kazanmıştır. Daha sonra 1965'te Japonya, 1970'te Hindistan'da büyükelçilik görevlerinde bulunduğu görülmektedir.7 İki makalesi, Tü rkçe'ye çevrilerek 1953 ve 1954 yıllarında yay ıınlanmıştır EylUl 1951 imza tarihli Türkiye Cımıiıur iye ti ile Birleşmiş Milletler: Bir leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki lat ı, Mille tle rarası Sivil llavacılık Teşkilatı, Mille tle rarası Çalışma Teşkila tı, Dünya Sağ lı k Teşki la t ı ve Birleşm iş Milletler Eği t im ve Bilim ve Kültür Teşkila tı Aras ında Teknik Yardım Teminine Mütedair Esas A nlaşma ve Eklerinin Onunm as ı Hakk ında Kamm. RG : 1 O Tenııııuz 1953, Bir yı l sonra bir ek an l aş m a ya pılmıştır :... Türkiye 'ye Bir 71!knilı Yardım Daimi Temsilcisi i=amı Hususunda Türkiye 1-/ ük ıim e ti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Biirosu A rasında lm=alanan Teknik Yardıma Ek A nlaşmasmm Tasdiki Haklımda Kanun. Ek an l aşmayla ay nı gon DM TOrki ye temsilcisiyle mektuplaşmalar da yasa hokmü haline getiri lm iş tir : /ülııime timde Birleşm iş Milletler Teknik Yardım Bürosil Türkiye Temsilcisi Arasmda Teati O /ıman Meklliplarm Tasdiki Haklımda Kamm, RG : 18 Man 1954, Bu ili ş kide 1956 y ılı nda çıkarılmı ş bir yasa daha vardı r :.... An laşma MıiC ibin ce Geliriilen Teknik Yardım Eksperlerine Odenecek Ma lıa l/i Gcçim Tahsisa tları Haklımda... Temsileiye Gönderilen Alek ıubım Onay ıl-/aklımda Yasa, RG : 10 Eylüll956, Torkiye ve Ona Do&u Amme Idaresi EnstitüsO nlin (TODA IE) lhdası Hakkında Torkiye Hükumetiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 13ürosu Arasında Imzalanan ( 1) Sayılı Teknik Yardım Ek A ni aş ın as ının Tasdi ki ll a kkında Kanun, RG: 1 O Mart 1954, Ali Çankaya 'dan aktaran Nuray E. Keskin, "Torkiyc'de Kamu Yö netimi Disiplin inin Köken Sorunu," Amme Idaresi Dergisi, 39/2, Haziran 2006, s en. wikipcdia.org/wik i/g un nar _llccksc hcr. 8 Gunnar Heckschcr, 'Amme Idaresi ve Dem o knl~i ", (çev. Mllıntaz Soysal), SBF Dergisi. IX/2, Jlcckschcr, "lsveç 'te sosyal siyaset hare ketleri", (Çev. Ş. Karahasan), Iş. 19/145, Eyllll l s t aııbul. s Torkçe o lm a nı a kla birlikte, kütophaneleriınizden crişilebilen iki kitabı da şun l a rdır : G uıınar 1-leckschcr, The study of comparative gol'ernment and politics. Geo rge Alien & U nwiıı, London 1957, 172 s ayüı ; Gunnar llccksc hcr, Demokratie efficace: /'experience politique et sociale des pays scandinaves. Presses Uniı e rsi taires de France. Toulousc 1957, 127 sf. 9

5 "... Etüt Grubu'nun, yönetimden de üniversiteden de b a ğım s ı z, özerk bir kuruluş olma s ını önerdiği En stitü Siyasalili lgiler Fakültesi içinde ç a lışm a larına b a şlamı ş. kuruluş ya s a s ının 1953 Martı nda, yürürlü ğ e konm a sı ancak altı y ıl sonra gerçekleşen Enstitü aradaki bu dönemi SBF 'ye ba ğ lı olarak, onun Birleşmiş Milletler görevlileriyle ortak yönetimi altında geçirmişıir. " TODAİE günümüzde geçerli olan kuruluş yasasının birinci maddesine göre "6139 sayılı kanunla musaddak Teknik Yardım Anlaşması gereğince kurulmuş olan" bir kurumdur. 6139, Enstitü'nün hukuki durumunu " ınuvakkaten tesbit e tm iş " se de, bu çerçeve çalışınaların yürütülmesi için yeterli olmuştur. 9 Kuruluşun geçici statüsü, 1958 yılında çıkarılan örgütlenme yasasıyla sona ermiştir. Ancak bu yasada da, " Birleşmiş Milletler'den uzman gönderildiği sürece" en yüksek karar organı olan Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulu'nda yabancı uzmanların yer alacağı hükmü korunınuştur. IO Yabancı öğreticiler yalnızca yönetici değil, asıl olarak derslerin yürütücüsü, ders programlarının geliştirkisi ve araştırınacı konumundadır. "... Çeşitli Batı ülkelerinden gelen yabancı uzmanların yönetim konuları üzerinde s undukları öğrenceler daha önce Birleşik Amerika'da on sekiz aylık bir öğrenim-inceleme dönemi geçiren Siyasal Bilgiler Faktillesi asistanlarınca Türkçeye çevrilip öğretim üyeleriyle ö ğrenciler ara s ında bağlantı kurulmuş, Türk kamu kuruluşlarından gönderilen öğrencilere yeni yönetim kavramları y la yöntemleri tanılılmaya çalışılmıştır..." Yabancı uzmanların ders verme etkinliği, SBF' de, yukarıda belirtildiği gibi yılında başlamış, yabancı öğretici uygulaması yılında sona erdirilmiştir.l yılında, fakülte programı dışında eylemli kamu görevlilerine dönük dar kapsamlı kurslar da açılmış, bu kesim akademik yılında SBF bünyesinde kurulan TODAİE adı altında sistemli bir eğitime tabi tutulmaya başlanmıştır. Bu zaman aralığı, "amme idaresi"nin fakülte bünyesinde kürsüleşme yoluyla kurumlaşma dönemidir: "... Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ilk kez bir Kamu Yönetimi Kürsüsü kurulması girişimleri, belirlernemize göre, 1953 yılı sonlarında başlamış, Fakülte Profesörler Kurulunun 9 Aralık 1953 günü y aptığı toplantıda alınan bir kararla kürsünün kurulmasına ilişkin gerekçenin hazırlan- 9 Bu de~erlendinne, Ensti tu' de "co-director" görevi Ustlenmiş bir kişiye aittir: Caldwell, "Teknik Yardım ve Amme Idaresi", Ornek Idare, lll, s ı o 25 Haziran 1958 gun ve 7163 sayılı Teşkilat Kanunu, Madde 5/4; Madde asp 11 Tahsin Bekir Balta, "idare Ilmi Sahasındaki Incelemeler", ( 1958) Burhan Aykaç, vd. Türkiye 'de Kamu Ytmetimi, Yargı Yayınevi, Ankara Nisan 2003, s. 35. lo

6 m as ı y la idare Hukuku Profesörii Tahsin Bekir Balta görevlendirilmiştir..... Kürsünün eylemli olarak kurulma s ı 1957 yılında gerçekleşti.... Kürsünün [amme idaresi olan]... adı... [1967 y ılında] "Kamu Yönetimi Kürsüsü" olarak d~:ğiştirilıniş[tir.]" akademik yılında 160 kamu görevlisi,ı 2 kamu yönetiminde uzmanlık programına alındıklarında, derslerinin bir bölümünü yabancı öğreticilerden alıyorlardı. Bunlardan biri E. Marshall Dimock 1953'te TODAİE'nin "co-director"ü olarak iş görüyor ve "Amme İdaresi " dersini veriyordu. Dimock, diğer öğreticilerin üstünde bir öneme sahip olmuş görünmektedir. Günümüzde TODAİE kütüphanesinde en çok yayını bulunan öğretici Dimock'tur ve kamu yönetimi derslerinin ilk ders kitabı ona aittir. New York Times gazetesinin 19 Kasım 1991 günü verdiği ölüm haberinde, 88 yaşında ölen Dimock'un 'ta Çalışma Bakanlığında, savaş yıllarını kapsayan 1940'larda çeşitli devlet görevlerinde olduğu, yıllarında kilise temelli birörgütlenme olan "Unitarian Universalisı Association" adlı kuruluşta yöneticilik yaptığı belirtilmektedir. Türkiye'de 1950'1i yılların "amme idaresi" düşüncesinin kuruculuğunu üstlenmiş yazarın, o yıllarda ders kitabı olarak okututmuş iki kitabı vardır: Dimock. Marshall, Amme idaresinin Prensipleri, (Çev. Nermin Abadan) Dimock, Marshall ve Gladys Ogden Dimock, Amme idaresi, (Çev. Nermin Abadan, Şerif Mardin, Seha L. Meray, Mümtaz Soysal, M. Özyörük) TODAİE Yayını. Bu ilk yıllarda Robert Vance Presthus öğretim şubesi işlerini,d Profesör A. H. Hanson "Araştırma Metodları" dersini ve araştırma şube müdürlüğü görevini üstlenmişti. ' 4 Hemen ilk evrede "iktisadi devlet ı ı Bu bilgiyi veren A. Rahmi Kalayc ıo&lu, internet sitesine diplomasını ve birö&renci grubunun iki foto&rafını da ye rleştirmiştir: hıtp :l/www. turkmus ikisikulliyati.com/todaieıo. hım (1 Temmuz 2008) arasında "Administrative Scicnce Quanerly" adıyla 1956'da yayına başlanan derginin editöriu&unu Ustlenen Robert V. Pre s ıhus, Sevda Erem ile birlikte Statistical ana/ysis in comparall ve administration: The Turkish Conseil d'etat, Cornell University Press, 1958, 55 sf. konyel i bir yayın yapmıştır. Prcsıhus, Ere&li KörnUr Işletme s i'nde yaptı&ı araştırmaya dayanarak 1961 yılında şu makaleyi yayınlamıştır : "W eberian vs W elfare Burcaucracy in Traditioııal Socicty", Administrative Science Quarterly, 611, s. l-24.turkçe'ye de daha sonraki yıllarda bir makalesiyle girmiştir : Robcn V. Prcsıhus, "OrgUllcrde Otorite Sorunu", Amme Idaresi Dergisi, 511, 1972, s ı 4 Rıfkı Danışman, "Iktisadi Devlet TeşckkUllerinde Kontrol", Ornek Idare, lll, Kasım 1954, s. 9. ll

7 teşekkülleri", "plan ve kalkınma", "personel idaresi", "mahalli idareler" araştırma konuları olarak saptanmış ve dört araştırma yürütülmeye başlanmıştır. Aşağıda üzrerinde durulacak olan Örnek idare Dergisi ile Özdicle kitabından öğrenildiğine göre, araştırma metodları kapsaınında anlatılan konulardan "örnek olay incelemesi" yöntemi öne çıkmış, öğrenci ler bu yöntemden oldukça e tk i le nın iştir. "Maliye" dersini yürüten Hollanda'dan gelmiş Prof Abraham Mey Amsterdaın Üniversitesi işletme iktisadı profesörü, Türkiye'de PTT idaresi ınüşaviri, Hollanda devletinin bütçe müdürü unvaniarına sahiptir. Bu öğretici geriye "Türk Devlet Muhasebesi Üzerine Düşünceler, (Çev. Cumhur Ferman), AÜ SBF Yayını, 1956" künyeli toplam 32 sayfalık bir metin bırakmıştır.l5 Amerika'dan gelmiş Prof Dr. Lashley G. Harvey TODAiE bünyesinde " Teşkilat ve idare" dersini vermektedir. ABD'de 1952 yılında yayımianmış bir bibliyografya çalışmasını "Bibliography on state and local governnıent in New England" kütüphaneye bırakmış olan Harvey'in "Demokrasinin Esası Olarak Mahalli Hükümet" başlıklı makalesi de SBF Dergisi'nde yayıınlanmıştı. 1 6 Bu makaledeki ilk dipnota göre öğretici Türkiye'ye 1953 yılında gelmişti ve SBF'de de "Amerikan Hükümet Sistemi" adlı bir ders veriyordu. Uzınanlığı eya Jet ve yerel yönetim konularıdır. Joseph B. Kingsbury, "Personel idaresi" dersini yürütüyordu. Türk Devlet Teşkilatında Personelin Yetiştirilmesi adıyla 56 sayfalık bir metni 1954'te, "the public service in Turkey: organization, recruitınent and training" başlıklı bir metni 1955'te kaleme almıştı. Bunlardan ilkinde Cemal Mıhçıoğlu'nun, ikincisinde Tahir Aktan'ın desteği vardır.t7 Indiana Üniversitesi'nden gelen bu öğreticinin 1961 'de Tayland'da Kamu Yönetiminin ilkeleri başlıklı bir kitap yayımladığına bakarak, Türkiye'den sonra ilgisinin uzak doğu ülkelerine doğru genişlediği söylenebilir. ıs Aynı dergide, A brah a ın Mey' in bir başk a makalesi çevrilmiş, çcvirınenlil\i Kemal Togay ya pmıştır : " Prof. Thcodore Limpcrg ' in lşlcım e Ekonomisi Ilmi!!akkındaki Teorisi". AÜ SBF Dergisi,!X/3, Lashley G. Harvey, 'Demokrasinin Esası Olarak Mahalli t -ıokoın eı", (Çev) Cemal Aygc n, AÜ Sl3F Dergisi, IX/ 2 ( 1954). ı 7 ögrc ıicinin bir başka makalesi de şudur : Jose ph Kingsbııry ve Cemal Mıhçıoglu. ''Türkiye'de Hiznı c ıiçi Egi ıiınin l s lahı Hıı s u ~ unda Tavsiyeler'', lçtimai Emniyet, Ekim 1955, Ankara, s

8 akademik yılında, Türkiye' nin anı nı e idaresi disiplininde ataınaları Birleşmiş Milletler'ce yapılmış yeni öğreticiler nöbet almıştır: Amme idaresi Prensipleri dersi Lynton K. Ca/dwe/1, Teşkilat ve idare dersi iskandinav ülkelerinden Eugen 0/ssen Personel İdare s i Belçikalı Lucienne Tallnen, Araştırma Metodları dersi Robert V. 1 Presthus tarafından yürütü lnıektedir. ıı Yabancı öğretici ler le ortaklaşa uzun yönetim döneminde, yıllarının TODAiE "director"ü Prof. Yavuz Abadan, "co-director"ü ise Lynton K. Caldwell'dir. Caldwe/1, Türkiye ' den başka Kolombiya, Pakistan, Hindistan, Filipinler, Taylanet ve Endenozya'da "teknik yardım " nıisyomı yüklenmiş, Anıerikan idaresinin azgelişmiş ülke yönetimlerine dönük işlerinde özel öneme sahip al ımı ş görünen uzmanlardan biridir. Ülkesinde 1969 Anıerikan U lu sal Çevre Pal itikası Yasası ' nın oluştıırulnıasın ı sağlaınasıyla anılmaktadır akademik yılında, kadroefa Norman C. Angus adlı bir Yeni Zelandalı öğretici yer almaktadır. Ders notlarında 19 yer alan şu değerlendirıne ilginçtir: "Münf..:riı bir idari kararın. ınünferiı bir idari u ~ ulün v ı: y a nıuayy ı:ıı hir ıı.:~kil:ıı c,:ı: ~ idinin veya g üdülı:n s i y a s ı.:ıin "iyi" vı.:y a kiitü" olup olmadığını na s ıl anla ya.: ağ ı z '' Bu giirün d ü ğ ü kadar basit bir ııı..: s ı:lı.: değ ildir. S ı:bcbi. iiylc bir ıakdirin kı y nıı:ı hiiküııılo.:ri y ardımı ik yapılma s ıdır. Kı y ıncı hiikünılcri isı: ferdı.:. siyasi s i s ıı:nıı: vı.: külıürı: gör..: deği ş ik bir nıana ihtiva ı:ıınekıı:clirlcr. Türkiye' de muvaffak s n y ıl a n bir aınıne idarı:ı:isi hiç ş üphe yuktur ki. ını: s ı:la Rusya'da hir fa brik ay ı i ş leten Miidürdı:n fa rklı bir görü ~ ı: sahiptir. IJumııı gibi her iki si ilc A merikalı bir idan:ci aras ında iyi idart'nin ne oldu ğu' konusunda görü ş ı :ırkl a rı olaca ğ ı aş ik:irdır. Bununla bı:rabı:r " iyi idarı.: '' nin nıahi y ı:tini oldukça kesin olarak tarif ı:ıını.:k mümkündür. TOrkiye'de ' iyi bir idurc"nin varlığını nıııhıı:ıııclcn b..:lirıı:.:ek olan miyarlardan birkaçı şunlardır: (a) Meşruiyet. yani kanuna uygunluk. (b) Asgari masraf. (c) Vı:riııılilik. (d) Aınınc nıenla aıinc hiznıcı, (ı:) Siyasi yoldan bı:lirı:n sosyal ihti y açların ıatıniııi. " Paragrafın değeri, "iyi idare" ilc "kötü idare" değerlendirmesinin " kıyınet hükümleri yardımı " gerektirdiği uyarısındadır. ' ' Kıymet hükümleri" adı verilen belirleyici nitelikteki etkene gelince, yazar bunun 'birey, siyasi sistem, kültiir bütünlerine göre" farklı an lamlar ı s Om<'k idar ı: Dl!rr, isi. 1/2. A ralık 195~. s. 15. Bu ki ş i y k ilgili Ililgi için y ukarıda dipnot ı2 y c b a kını z. ı q N.C. Angus. Amme ldare.vimn ü n.wrlan Dcr s ııotları. Ankara TODAIE O~rcıiciııin ba ş ka bir yazı s ı : No rınaıı C. Aıı g u s. " Aıııınc idaresi llakkıııda Yeni Dü ş llııcclcr ". (Çev: Nc rıııin Ahadan). Idare De rgis ı. Ankara (Mart-Nisan 1957). s Angus adına w ders nıııun:ı dikk a ıiıııi 'eken Tekin Avaııer c tc~ckkorlcriııılc. 13

9 taşıdığını söylemektedir. Öğreticinin tanıınında sorun olup olmadığı bir yana, denebilir ki, 1950'li yıllarda ve günümüzde, konunun en hızlı geçilen satırları bunlardır. Bu açıdan Türkiye'de karşılaşılınış tavırlardan biri, bu boyutu "sizin değerleriniz bizim değerlerimizdir" kabulü nedeniyle atlamaktır. Örtülü olarak paylaşılan değerlerin "demokrasi" ile " zenginleşme " olduğu varsayı lmaktadır. Bu tavrı benimseyenler hızla sonuç çıkarmışlardır: " Kör testere ve kırık keserle nasıl ki bir bina gerektiği gibi onarılamaz ise, yetersiz bir idare ile de toplumun meseleleri çözülemez." Yapılacak şey, testerenin en keskinini almak, kullanmaktır. Gerçekte "değerler" konusunu sorun etmek, çoğu zaman güç durumlara düşmeyi göze almak demektir. "Bizim değerlerimiz " diye söze başlayacak birinin karşısına, dönemine göre "biz bize benzerizci - Turancı", "köhne kıymet hükümlerinin savunucusu -gerici", "komünist", "yabancı düşmanı ", " Batı düşmanı ", "milliyetçi" kodlamalarıyla yasakçılık ve baskı çıkmıştır. Aslına bakılırsa, bilgi transfercisi öğretici de kapsam lı bir 'kıyınet hüküm leri' tartışınasına girmeye istekli değildir. Öğreticinin konuyu tartışma isteği genelikle gerçek bir sorgulamaya değil, alet-yöntem isteyenin "zihniyet değişimi"ni de kabul etmesini sağlama amacına odaklıdır. Sonuçta, alıcıların sergilediği gönüllülük, öğreticilerin de bu boyutu anıp geçme tercihleriyle yüksek derecede uyum sergilemiştir denebilir yılında devreye başka bir öğretici girmiştir. Geriye ABD'deki merkezi personel idaresini konu alan bir makale20 ile iktisadi kalkınınada "totaliter liberallik" adı verilmiş plancılığı eleştiren ortak bir makale21 bırakan öğreticinin adı Alberl Gorvine'dir.2 2 Bu öğretici Türkçe yayımlanan iki çalışmasına ek olarak, İngilizce kalmış görünen iki kısa inceleme daha yapmıştır. Bunlardan biri Türk bakanlık sistemiyle ilgilidir.23 Diğeri ise, Türkiye'nin mülki ve yerel yönetim sistemini 20 /1.. G. Gorvine, 'Merkezi Bir Personel Dairesi Hakkırıd a Dirieşik Amerika'da Edinilen TecrObcler". (Çev. Nerınin Abadan), AÜ SBF Dergisi. X/4, 1955, s ı Albert Gorvine ve Sadun Aren, ' lkıisadi Kalkınma ve Totaliter Libcraller", AÜ SBF Dergisi, Xl/3, 1956, s Du ogretici, TOrkiye'den sonra Pakistan ' dadır tarihli International Review of Administrative Sciences, 28/3, s adlı dergide "Socio-Cultural Factors in the Administration of Technical Assistance Programs" başlıklı bir makalesi y ayımlanmıştır : makalede unvanı ''Consultant (rescarch) Syracuse University. PASC-Pakistan Administrative StaiT College, Lahore" biçiminde yazılmıştır. Pakistan a ilişkin degerlendirıncleri de başka bir makalenin konusu olmuştur : Albert Gorvine. "The Civil Service under the Revolutionary Government in Pakistan", A-liddle East Journal. 19, Sunınıer Albert Gorvine, Laurence L. Barbcr, Organi=ation andfımctions ofturkislı ministries, Ankara,

10 konu almıştır.2 4 Türkiye'de okutulmuş ikinci ders kitabı, bu yazar tarafından 1956 y ılında ha z ırlanıp Türkçe'ye çevrilmiş notlar olmuştur: Gorvinc. Albert, A nını e Idaresi Notlan (Çev. Mümtaz Soysal), AÜ SBF New York Uni versi ty Graduaıe School of Public Adm ini stration and Soc ial Service. Ankara Albert Gorviııe tarafından hazırlanan bu ders notu, her ana ba ş lık için verilen okuma ka y nakları da içermektedir. Kaynaklar içinde ağırlık, Dimock kitaplarındadır. Dimock kitapl a rına ek olarak kullanılan ders malzemes i şunlardır: Devcy. H. 0.. Teşkilat ve lıle t od lar El Kitabı. (Çev. Behiç Hazar). TODAİE, ı 954. Dimock, M. '' Amıne İdaresinde Yeni Ge li şme l e r ". (Çev. Cemal Mıhçıoglu) SBF Dergisi, IX/ 1 ı95 4. s Hacaloğ lu. Feyzi, ' Çalı ş ma Planları ". Idare Dergisi, 2 ı 2, ı l-l anson, A "Parl amento ve Devletleştirilnıiş Sanayi ler"', (Çev. Seha L. Meray), SBF Dergisi, IX/3, Hanson, A. H.. Tıirkiye 'deki Iktisadi Devlet Teşekkiile rinin Bünyesi ve Murakabesi, (Çev. Mümtaz Soysal) TODAİ E Yayını, ı954. lleckscher. Gu nnar. ''Amme İdare s i ve Demokrasi", (çev. Mümtaz Soysal). SBF Dergisi. IX/2. Lapawsky. Albert. Idare Kitabından lktibaslnr (Çev. Mümtaz Soysal), TODA İ E Mıhçıoğlu. Cemal. ldarede Beş e ri Münasebetler, TODAIE Yay ını, 1954? Mıhçıoğlu. Cemal. Personel idaresinde Beşe ri Mıinasebet ler. SBF Yayını, Ank ara, ı Simon, Herbert. vd., insan Davramş ı ve Teşkila t, (Çev. Cemal Mıhçıoğlu). Versan. Vakur. "ABD'de Amme idaresinin Doğuşu ve Gelişimi ", Prof. Scviğ ' e Armağan, ı 956, s ' li yıllarda ortaya çıkan kaynaklar arasında iki çalışma daha dikkat çekmektedir. Bunlardan biri, ilk yazımı ingilizce'de 1926 yılında yapılmış bir Amerikan kamu yönetimi çalışmasıdır. Bu kitap iki çevirmen tarafından Türkçe'ye çevrilerek öğrenci ve kamu yöneticilerinin kullanımına açılmıştır. Doğrudan ve yalnızca ABD kamu yönetimini anlatan bu kitabın ders ana malzemesi değil, yardımcı malzeme olarak okululduğu görülmektedir. White. Lconard, Amme idaresine Giriş, (Reyan Toluner, Arif Payaslıoğlu, ı 956? [ yay ınd a tarih belirtilmemiştir ; önsözlere bakarak, kitabın ı 956 ya da ı957'de yayını l an dı ğ ı tahmin edi lebilir.] 24 Albert Gorv ine. An oulline of Turkish provincial and local government, /\nkara, 1956, 27 sf. 15

11 Yabancı öğretici eğitimi, asıl olarak dört ders üzerine kurulmuş görünmektedir: ( 1) Kamu yönetimi, (2) Örgütlenme, (3) Personel Yönetimi, (4) Araştırma Yöntemleri. Bu listeye "maliye" başlığı eklenebilirse de, bu başlık ilk dördü kadar temel ve baskın olmamış görünmektedir. Çalışmalarını SBF'de New York Üniversitesi Grubu adıyla sürdüren yabancı öğreticilerin dönemi başkanı Al beril. Sturm'dur ve adından geriye bir bibliyografya çalışması bırakmıştır. S turın, Albert L. ve Cemal Mıhçı oğ lu, Tilrk Amme idaresi Bibliyografyas ı (!)e çme ve Not/u). SI3F Y ay ınları, idari ilimler Enstitüsü Yay ın No 5. Ankara akademik yılında grubun başkanı Joseph E. McLean'dir. McLean, İkinci Paylaşım Savaşı ' nda ABD Deniz Kuvvetlcri ' nde, savaştan sonra arasında New Jersey Eyaleti ' nde görev yapmış bir öğretim üyesidir. Bu öğreticinin başkanlığı altında çalışan adlardan birinin Willam F. Larsen olduğunu biliyoruz. Grubun öbür üyelerinin kimler olduğunu saptamak mümkün olmamıştır. Larsen, önsözünü başkanının yazdığı bir derlemenin editörlüğünü üstlenmiş ve bu derleme 1959 yılında basılmıştır: L a rs ı::n. William F, (der}, Amme idaresi Seçme Ya=ılar. (Çev. Gülgün A v cıoglu), New York Uni versity Grubu, AÜ SBF. Ocak 1959 Bu kitaba, kitabı yayım (ayan Grup Başkanı Joseph E. McLean tarafından Ekim 1958'de yazılan ön söze göre, derleme "AÜ SBF İdari İ Jimler Enstitüsü ile New York Grubu mensuplarının teşkil ettiği bir komisyon tarafından " seçilen yazılardan oluşmaktadır. Grup Başkanı'na göre derleme "Türk ve Amerikan işbirliğiyle meydana gelen ve eserleri şimdiye kadar Türkçeye çevrilmemiş yazarları tanıtan" bir yayındır. Yazıları seçilmiş yazarlar şunlardır : Hı:nri Fayol Charles A. Ilcard Brooks Adam s C. E. Bceby Paul H.Applcby (4 y azı) William F. Rohson William Larsen Max Wcbcr James Mooncy P. Chatcnct W. E. Mosher J. Donald Kiıı gs lc y Fclix Nigro i larold Smith Chestcr Ilanıard Orway Tcad Lynton K. Caldwcll John Harris James M. L a ııdi s John M. Gaus Fritz Morstcin Marx O. Glenn Stalıl. 16

12 Yazıların büyük bölümü İngilizce özgün hallerin tam çevirisi d eğ il, seçilmiş yazıların bazı parçalarının çevirisinden ibarettir. Kitabın ana bölümleri, yabancı öğretici kategorilerinin neler olduğunu akılda canlandırmak bakımından oldukça yararlıdır: Kamu Ytlııeıiıııiııin Niıeligi Siyaset ve Yöneti nı Hukuk ve Yönetim Biirokrasi Örglitlcnıııc Pcrsnncl Ytlıı c ıiıııi Mali Idare Dinamik Yönelim Karşılaştırmalı Yönetim Y önctscl Karar ve Y ö ncı sc l Yönetsel Denetim Yarg ı Kitabı derleyen Larsen, kaleme aldığı önsözde, yapılan işten iki sonuç doğar sa, kitabın yararlı sayılacağını belirtmektedir: "Bu derlemeyi okuyanlarda İngiltere. Amerika ve Avrupa 'daki - bilhassa Fransa ve Almanya 'daki- idari tecrübeden daha çok ve daha teferruatli malzeme seçme arzusunun uyanacaği ümit edilir. " Beklenen ilk sonuç, Türk okuyucunun Batı sistemlerini derinlemesine öğrenme isteğinin uyanınasıdır. Buradan anlaşılacağı üzere, yapılan seçimler "demokrasi tipi " sayılan Batı devlet örgütlenıneleriyle sı nırlıdır. O tarihte bir dünya sistemine doğru ilerleyen "Sovyet tipi " örgütlenme modeli kapsam dışıdır. Benzer olarak tarihsel örnek ve incelemelere değil yalnızca güncel - modern olan örneklere yer verilmiştir. Derleyen, Türkçe okuyucuya güncel Batı uygulamasıyla sınırlı bir "dünya" açmakta, bu sınırlılığına karşın verdiği aracı ileri - evrensel bilgi ruhuyla sunmaktadır. "Hele Türk idari hayatmdan misaller verilmesi ve Türkiye 'de bu sahada araştmna ve incelemeler yapilmasma yol açarsa, derleme gerçekten çok faydali olmuş say1labilir. " Beklenen ikinci sonuç da budur. Derleme, Türkçe okuyucuya ne 'ye "nasıl bakılacağını gösteren "teori" ve "metod" vermiştir; bundan sonra bu " bakış " ve bu "a raştırma yolu" elde tutularak Türkiye uygulaması incelenebilecektir. Derlemede "teori"nin ve "metod"un kullanıldığı örnekler de vardır. Bundan böyle araştırmacıların işi pek kolaydır; bu örneklere bakılarak bilimsel bilgi üretme yoluna girilebilir... Larsen derlemesinde Türkiye ile ilgili tek makale Lynton K. Caldwel/'e aittir. "Türk İdare Sistemi ve İdarei Masiahat Politikası " başlıklı bu makale ayrıca incelenmeye değer bir yazıdır. Yazının önemi, Türkiye'de 1960'1ı yıllarda bir anda yükselecek olan "idari maslahat değil idari ıslahat", daha teknik adıyla "idari reform seferberliği"nin adeta ilk taslağı gibi olmasından kaynaklanmaktadır. Yazıyı önemli kılan bir başka özellik de, Türkiye'nin yönetim yapısına ilişkin olarak, günümüzde yaygın biçimde karşılaşılan beli i bir değerlendirme türünün bu yazar tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Yazarın değerlendirınele- 17

13 riyle, o tarihte çeviri işl e rinde görev almış asistan Şerif Mardin'in bugün dile getirdiği öğretnıenin inıanıa yenilmesi gibi genellemeler arasında ilgi çekici bir k oş utluk, hatta yer yer özdeşlik olduğu görülmektedir. 25 ÖRNEK İDARE GİRİŞiMCİLİGİ yılları, yukarıda adı geçen öğreticilerin buluştukları kısa ömürlü bir dergiye tanıktır. 26 Örnek İdare adlı bu dergi Ka s ım May ıs 1955 arasında aylık/iki ay lık olmak üzere yedi sayı yay ımlanmıştır. Dergi'nin künyesinden, yazar ve çevirmen olarak adiarına sıkça rastlanan Damşnıan ve Özbek tarafından yayımlandığı anlaşılmaktadır. Bu iki girişiınci TODAİE 'de öğrencilik yapmış kamu görevlileridir. Dergi'nin yabancı öğreticilere bol teşekkürleri ilgi çek icidir. Çıkarılan bir yeni sayıyı Dinıock ' a göndermişler, ondan aldıkları takdir mektubunu haber olarak vermişlerdir. Dergi'nin bir sayısında da "co-director" Caldwell'in kendilerini dersine çağırarak dönemin öğrencilerine dergiyi tanıtma fırsatı sunduğunu haber vermektedirler. Yayın tarihi ve sayıda yaz ı sırasına göre, toplanı 27 makalen in künyeleri aşağıdaki gibidir: Caldwcll. Lynton K., ''Teknik Yardım ve 1\nımc idaresi'', Çeviren : Nizaıııı:Hin Özbek, Ome k idare, Ankara. ( 1 ). K as ım 1954, 2-3. Harvcy, L. G., "Amerikan Devletlerinde Amme İd ares i ", Ornek idare. Ankara, ( 1 ). Kasını Danışman, Rıfkı, " İkti sad i Devlet Teşek k ü llt:riııdc Kontrol", Ornek idare. Ankara. ( 1 ). Ka s ını 1954, 9-1 O. {PTT'de ça lışmak tadır. } Han son. A. 1 1., ''D üyük Britanya da Maliye. Ornek idare, Ankara, ( 1 ), Kasını 1954, Özdicle, Celal. " Dare nı Meselesi". Ornek idare, Ankara, ( 1 ). Kasım 1954, Mardin'in şu sözleri, bu baglanııyı dli şo n ce lerinin kayna~ı bakımından d oj\nı lar niteliktedir: "... Siyasal Bilgiler Fa k tı lı csi' ndcki as i s t a nlıgımd a siyaset biliminin hukukla ilgisinden yola çı kan Fransız ka y naklı bir siyaset bilimi yöntemi oı.crindc durulurdu. Bizim ku şaj\ın ıı z bu ogretiyi yerinden oy naıtı. "Amerikan" siyaset bilimini getirdi. Hukuk-siyaset gelcncginin gelişmesine engel olduk denebilir. Halbuki hukuk-siyaset ilişki s i kendi başına Tllrki ye için ö ncnıli bir konudur, zamanla derinlc ş tiril e bilirdi. 'Zamanın ivmesi". başk a bir ifadeyle genel d egiş nıc sllrcci, yontemin gelişmesini saglayacak imkanı yok etti." Ahmet Çi~dem, Fethi Açıkel. Necmi E rdoj\aıı, Tanı! Bora, " Şerif Mardin'le Merkez-Çevre Analizi Üzerine", Toplum ve Bilim, Sayı 105, 2006, s Bu dergiden ve yaz ı klinyelerinden Dr. Nuray Ertllrk Keskin sayesinde haberdar oldum; kcndisinc teşekkür borçluyum. Ne iyi ki Milli KUtUphane var; derginin tüm sayılarını oradan edindim. 18

14 Wrighl. Richard H., ''Modern Büro Organizasyonu", Çeviren: Nizamettin Özbek, Örnek idare, Ankara. (2), Aralık {Bu yazar, TC Devlet Demilyo/lar111da organizasyon uz nıam olarak görevlendirilmiştir ; Anderson N iclıos and Co. adlı bir şirkete bağlı çalışmaktadır. ] Han son, A. H., "Büyük Britanya da Maliye'', Örnek idare. Ankara, (2), Aralık Huston, George C., ''Liderlik Vasıflarının Geliştirilmesi". Çeviren: Nizamcttin Özbek, Örnek idare, Ankara, (2), Aralık 1954, Dimock. Marshall, "Amerika 13irleşik Devletlerinde Amme idaresi'', Örnek idare. Ankara. (2). Aralık 1954, 16. Collette, S. Driggs, " İş Değerlendirme'', Çeviren: Doğan Energin, Örnek idare, Ankara, (3), Ocak 1955, 2-3, ll. Wright, Richard H.. "Modern 13üro Organizasyonu". Çeviren: Nizamcttin Özbek. Örnek idare, Ankara, (3). Ocak 1955, 4-5. Sünter. Faruk A., "Staııdardizasyon İşlerinin Mcnşci ve Gelişmesi", Örnek idare, Ankara. (4-5), Şubat-Mart 1955, 3-6. Danışman. Rıfkı, "Koordinasyon ve Prensipleri'', Örnek idare, Ankara, (3), Ocak 1955, 6-7. Danışman, Rıfkı, " İdari Bünyeleri incelemede Yeni Metodlar", Örnek idare, Ankara, (4-5), Şubat-Mart 1955, Özdiclc, Celal. "Salahiyct ve Salahiyctlcrin Devri'', Örnek idare, Ankara, (3), Ocak , ll. Huston, George C., '' Liderlik Vasıflarının Geliştirilmesi ", Çeviren: Nizameııin Özbek, Örnek idare, Ankara. (3), Ocak 1955, Dimock, Marshall. "Amerika Birle şi k Devletlerinde Amme idaresi'', Örnek idare. Ankara. (3), Ocak 1955, Doğangün, Burhan C., "Büro Makinaları ve Bunların Tatbikatları", Örnek idare, Ankara, (4-5). Şubat - Mart 1955, ridgman, R. f., "Akdeniz Memleketlerinde ilkçağlardan Zamanımıza Kadar llastahanclcrin Oynadığı Sıhhi ve lçtimai Rol", Çeviren: N. O. Özbek, Örnek idare. Ankara, (4-5), Şubat-Mart 1955, Mcy. Abraham, ''Devlet Muhasebesi nde Vukubulan Değişiklikler ", Çeviren: Kemal Togay, Örnek idare, Ankara, (4-5), Ni sa n-mayıs 1955, { PTT Genel lı1üdürliiğiinde iktisat Miişaviridir] Ward, E. J. "Maliyet ve iş Görme Prensiplerinin Devlet işletmelerindeki Tatbikatı ' '. Örnek Idare, Ankara, (4-5), Şubat-Mart 1955, {PTT Genel Müdüriiiğı/nde Muhasebe Müşaviridir) Hanson, A. H., "ingilterc'dc Amme idaresi'', Örnek Idare, Ankara, (6-7), Nisan-Mayı s 1955, 1-7. Sünter, Faruk A., "Standardizasyon işlerinin Menşei ve Gelişmesi' ', Örnek idare, Ankara, (6-7), Nisan-Mayıs 1955, 8-12,23. Özbek. Nizamettin, ''Moral", Örnek Idare, Ankara, (6-7), Nisan-May ı s 1955, {TC Devlet Demiryollarında Eğitim Şube Miidiirüdür} 19

15 Danı ş man. Rıfkı, "13ürokrasi'', Ornek idare, Ankara, (6-7). Ni sa n-mayı s 1955, Ward, E. J.. "Maliyet Muhasebesi 1!akkınd a". Çev iren: Azın i Turhan. Ornek idare. Ankara. (6-7). N i sa n -May ı s 1955, TC Devlet Demiryol/amıda İş Değe rlendirme U=mantdtr.} Schncidcr. Hans, "Alman idare Cihazının Kalkındırılına s ı '', Wicdc.:raufbau dcr D c uı sc lıcn Vawallung Ornek İdare. Ankara. (6-7), Nisan-Mayıs 1955, Derginin yaza rları arasında az sayıda Türk uyruklu olduğu hemen göze çarpacaktır. Dergi ' nin sahiplerinden biri olan Nizomeilin Özbek, yazarlıktan çok çevirmenlik hizmeti vermiş görünmektedir. Özbek 1911 doğumlu, Erzincan'lı ve asker kökenli bir kamu görevlisidir.27 Yine derginin sahiplerinden ve ençok yazısı olan Rifkt Damşman, 1924 ve bakanlı ğ a doğuıniudur ve PTT kamu görevliliğinden milletvekilliği ilerleıniştir. 28 TODAİE'den mezun olmuş, Erzurum Milletvekilliği ve 12 Mart döneminde Nihat Eriın ve Ferit Melen hükümetleriyle I. Milliyetçi Cephe Hükümeti 'nde bakanlık (ulaştırma ve kültür) yapmıştır. Faruk Sü11ter, 1951 yılında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, 1954 'te TOBB genel sekreteri ? arasında TSE (Türk Standartlar Enstitüsü) Başkanı, 1970 'te Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı ' dır. Dergi'nin tek yazılı y azarı Celal Özdicle, 1965 yılında "Türkiye'de amme idares i ve idarede devrim yapılmasını zorunlu kılan nedenler" başlıklı bir kitap kaleme alacaktır.29 Toplam 69 sayfalık bu kitap, 1839 Tanzimat Fermanı ' ndan bir alıntıyla başlamaktadır. Yazarın görüşü şöyledir: ''Gülhane buyruğunun yayınlanmasından bu yana yıldan fazla bir zaman geçti. Batıdan aldığımız modern araçlar bir kenara bırakılırsa, biz her bakımdan atalarımızın koyduğu yerde emeklemekteyiz." Kitapta kullanılan diğer özlüsözler Charles E. Beard, Lynton Caldwell, Dwigt Waldo, Marshall Dimock alıntılarıdır. 27 '' 1911 do~umlu Nizameııin Özbek. E rı:incan d o~ umlu. Harp okulu. Fen Tatbikat Okulu ve Tllrkiyı: ve Orta Do~u Amme ldan:si Enstit UsU o kullarından mezundur. Yinııibir y ıl orduda görev yaptıktan so nra, y ılınd a binb aş ı rllt bc.:si ndcyken kı:ndi i s te~iylc ayrılmış, yirmi yı l çeşitli dı:vlct kurulu ş larının ul aş tırma, egitim. yay ın dairesinde ç alışmışt ı r. Amerika, Ingiltere, Fransa ve A lnı a n ya ' da kurslara k a tılmış, slaj lar y apmıştır y ılında Kara yo ll arı Ge nel MOdOrl!i~ll Tralik Fen heyetinden kendi i s ıegi y l c emekliye ayrılmıştır. Bild i&i ya ban c ı diller: Fransızca, Ingilizce (her iki dilden devlet s ına v ı ) ve Almanca' dır. " www. s i zc d eb i yat.co ınlbu / 28 bun o. htıııl www. wikipcdia. o r g/wi ki / Rılkı _ Danı ş nı a n 29 Celal Özd icle. Tiirkiye 'de Amme idare.~ i ve ldarede Devrim Yap tim as ını Zorunlll Kılan Nedenler. O rııı:k Matbaası. Ankara

16 Özdicle'nin kitabı çeşitli açılardan incelemeye değer bir çalışmadır. Kitap içten, söylediklerine inanmış, heyecanlı bir kalemden çıkmıştır. Örnekler Türkiye'nin günlük, güncel yönetsel dünyasından alınmıştır. Örneklerin seçimi de, olayların değerlendirilişi de, yazarın özlüsözlerini aldığı ustalarının "teori " süzgecinden geçirilnıiştir. Yazar, bu "teori" den zerrece kuşku duyınanıış görünür. Yönetse ı olayı, ustalarından öğrendiği " bakış " la görmenin büyük bir üstünlük ve büyük kurtuluş yolu olduğuna kuvvetle inannııştır. Bu transfer "teori"yi, kendi "bakış " ı saymış, bunu içselleştirıniştir. O nedenle, gördüklerini ve seçtiklerini "kendi"ne ait saymakta, işini ilgi çekici bir heyecanla yapmaktadır. MEHT AP (Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi) ona göre "daha çok statükoyu muhafaza ve ancak şekli bakımından birkaç parlak veya ufak tefek bazı değişiklikler getiren" bir çalışmadır. Onun istediği "esas lı ve köklü bir çalışına"dır. Kitabı bulamayacak olan okuyucular için, son paragrafı buraya olduğu gibi almakta yarar olabilir: '"Dünyada tabii olaylar dışında. hiçbir şey kcndiliginden o lmam a ktadır. Bozuk ve ilkel aletl erle de iyi ve mütekaınil işler yapmaga imkan yoktur, na s ılki ege ve tı;:sterc ilc otomobil ya pılaınaz sa. Ya ömrü billah ge ri kalmış bir durumda sürüntıp gidecegiz ya da bütün müessese lerimizi ve bunların başında da idarcmizi devrim gcrı:klerine ayak uyduracak şekilde köklü bir geliştirmeye tabi tutac ağ ı z. Bundan başka çıkar yo l da yoktur." Bu sözler, Türkiye'de uzun bir zamandan bu yana egemen olmuş düşünme tarzının özetidir. "İ dare" bir alettir; bunun en gelişınişi -önce Avrupa'daydı sonra ABD'de- Batı ' dadır. Ya o dünyanın aletleri ve iş yöntenıleri alınıp kullanılacak ya da perişan olunacaktır. 1950' li yıllarda "amme idaresi" alanında gerçekleştirilen on yıllık yabancı öğretici çalışması, Türkiye' de ' büyük demokrasi- büyük gelecek' vaadiyle yürümesine karşın, on yılın sonuna doğru hem yabancı öğreticilerin kendi dünyalarında hem de Türkiye'de parlaklığını yitirmeye başlamış görünmektedir tarihli bir kitap için aynı yıl içinde yapılan bir "kitap tahlili"nde şöyle denınektedir :30 Kamu idaresi veya özel te şebbüs idaresi bilimlerinin şimdiye kadar ortayakoyabildikleri son uçlar, herkesee bilinen ge rçeklerin daha deriiioplu bir şe kild e belirtilmesinden veya doğru i ş l eyen her m a ntı ğ ın kendili ğinde n bulabiieceği dusturl a rın birer bilimsel tavsiye gibi s unulmasından ileri geçem e miştir. Gerçi bu bilim dalında da muazzam araşt ırma kurumları meydana ge tirilmi ş, yüzlerce uzman yetişmiş. milyonlar harcanmıştır, ama böyle 30 MUıııtaz Soysal, ' Kitap Tahlili: Park ınson "s Law or the Pursuit of Progress, John Murray. Londra 1958, 122 sr. AÜ SBF Dergisi. Xlll/ , s

17 büyü k da ğ l a rın d oğ urdu ğ u fareler, toplumbilimcilerin dilini hasretle arattıra ca k kadar yüklü bir "jargon'' yaratm aktan ba ş ka bir i ş gö rmüş de ği ldir. İ ş t e '' Parkinson Kanunu veya İl e rl em e nin Yo ll ar ı ' ' adını t aş ı ya n kitap, id areye bilimsellik getirmeye ça lı şa nl a rın a rtık pek uzun süren emek lemelerini d o l a mb aç lı yo ld an tenkit etmek için yaz ılmı ş büyük bir hiciv eseri.'' 1960 ' 1ı y ıllara gelindiğinde tüm taraflar şikayetçidir. Teknik yardımcılar hayal kırıklığına uğramış duruındadırlar. Teknik yardımı alanlar arasında bu sürece heyecanla bağlanmış olanlar "biz adam olınay ız" kuyusuna düşınüşlerdir. Çalışmaların tarihsel sonucunda, "yardım ", azgelişmişliği kalkınmaya çevirme aracı olamaınış, azgelişmişliği geliştirmenin ve yeni tip bir sömürgeleştirme çağını açınanın tekniği olarak kodlanmıştır. TÜRKİYE'DE YÖNETİM BİLİMİ NE OLMALI VE NASIL ÇALlŞMALlDlR? Bu soru, 1950'li yıllarda yoğun aktarına-öğretıne işlemi sürerken, dönemin iki ünlü idare hukukçusunca kaleme alınmış iki makale aracılığıyla aydınlığa kavuşturulabilir. Makalelerden biri Tahsin Bekir Balta'ya, öbürü Sıddık Sami Onar'a aittir. Tahsin Bekir Balta, Alınan geleneğinde yetişmiş bir idare hukukçusudur. 1940' lı yıllarda bakanlık görevlerinde bulunmuş, 1950' li yıllarda 'idare ilmi ' - 'amme idaresi ' alanının kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. Bu amaçla kurulmuş İdari İlimler Enstitüsü'nün başkanıdır ; bu birim aynı zamanda Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsü'nün Türk Milli Seksiyonu olarak iş görmektedir.31 Tahsin Bekir Balta, yeni çalışma alanının kurulma ve çalışma biçimine ilişkin herhangi bir sorgulama içinde değildir. 1958'de yaptığı bir konuşmada32 "yurdumuzda bugün idare ilmi sahasında yapılan öğretint ve yayım, esas itibariyle Amerikan örneğine istinat etmekte" diye durumu açıkça dile getirmektedir. Bu söze şunu eklemektedir: ".. bunun yanında konuya milli bir hüviyet verme yolunda gayretler de sarf edilmektedir." Kuruluşu yöneten hocanın sözleriyle "yurdumuzda kendi anlay ış ve ihtiyacrmrzm verisi olan bir idare ilminin gelişmesi" hedeflenmektedir. Gerekli koşullar yerine getirilmezse, bu durumda 31 International Institute of Administrative Sciences (HAS), 1930 y ılında kurulmuş, merkezi BrUkse!'de olan bir ya pıdır. Ulusal seksiyon un v anı,!970' 1i y ıllarda Ankara Üniversitesi'nden TODAI E'ye geçmiştir. 32 Tahsin Bekir Balta, "Idare Ilmi Sahasındaki Incelemeler", ( 1958) Burhan Aykaç, vd. Türkiye 'de Kamu Yönelimi, Yargı Yay ınevi, Ankara Nisan 2003, s

18 "yurdumuzdaki idare ilmi ça!tşmalan Amerikan sistemi gibi yabancı ça!tşmaların verilerini nakletmeğe devam zorunda kalacaktır. " Peki Türk yönetim bilimi nasıl bir alanda ve hangi yöntemle çalışmalıdır? Balta'nın bu soruya yanıtı şöyledir: 1. Amerikan yönetim bilimi müesseseler (kurumlar) üzerinde degil mücerret (soyut) tipler üzerinde çalışırken, İngiliz yönetim bilimi müşahhas (somut) usulde çalışır. Türkiye'de yönetim bilimi bu iki yöntemi birleştirerek çalışmalıdır.... Amerikan örneğinden farklı olarak bizde... liderlik, personel rejimi gibi mahdut konularla yetinmemesi, idari teşkilatımız ve faa liyet tipleri gibi konuları da birlikte ele alması, idari usullere esaslı bir yer ayırması da lazımdır. 2. Hir memleketin idaresi, onun mazisi ve haldeki (geç miş ve bugünkü) şartlarıyla s ıkı s ıkıya bağlıdır. Türkiye'de yönetim biliminin " idare sistemimizin tarihini, bugünkü durumunu ele alması, yabancı sistemieric karşılaştırması yerinde olacaktır. 3. Angio-Amerikan hukuk sisteminde idare hukuku gelişmemiştir. Kara Avrupasında ve ona uyarak bizde hakim olan anlayışa göre, idare amme hizmeti ve amme menfaati gayesiyle işler. Bu itibarta idare, özel hukuktan farklı bir rejime ve ayrı bir yargısal düzene baglıdır. "Mevcut bu fark, bizde idare hukuku yanında idare ilminin de idarenin hukuki cephesine Amerika'dan daha fazla bir önem vermesini gerektirir." Sıddık Sami Onar, istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesidir yılında yayımianmış makalesinin giriş bölümünde, "yönetim olgusunu araştırma yöntemi nasıl olmalıdır" sorusuna hem hukukçular hem bilimciler için net bir öneri getirmektedir.33 Onar önerisini, yabancı ve yerli uzmanlar arasında yaygınlaşmış olduğu görülen yöntemi hedef alarak geliştirmektedir. 1. Bir memleketin müesseselerinin sadece dış şekillerinin ve görünüşlerinin incelenmesi, bunları ve o memleketin idari ve hukuki bünyesini tanımak için kafi değildir. a) Bunların gayesine uygun işleyip işlemediklerini, kendilerinden beklenen ve istenen neticeleri verip veremediklerini araştırmak lazımdır. Bu da kafi 'değildir... b) Eğer bu müesseler bu neticeleri veremiyorlarsa bunun sebep ve amillerini (a) sosyal bünyede, (b) müessesenin mazideki köklerinde, (c) geçirdikleri tekamül seyrinde, (d) kuruluş ve tekamollerinde karşılaştıkları menfi amillerde, araştırmak icap eder. 2. Rastlanan yaklaşımlardan biri şudur: TOrkiye'nin idari ve hukuki bünyesi 19. asırda buyük ve ani bir degişiklik geçirmiş ve bunun neticesi olarak da n Sıddık Sami Onar, "Idare Ilmi ve Idare Hukuku Bakımından Torkiye 'nin Idari ve Hukuki Bünyesinin Geçirdigi Isıihaleler [Degişimler) ve BugOnkO Durumu", (1956) Burhan Aykaç, vd. Türkiye 'de Kamu Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara Nisan 2003, s (Ozcllikle s. 3-6) 23

19 idare müessese leri ve hukuk kaideleri eskilerinden tamamen farklı şekiller almıştır. O halde geçmişi incelemekte "sadece tarihi bir faydanın mevcut olabilece~i" düşünülebilir. a) Toplumsal. siyasal, yönetsel kurumlar; yüzyıllarca tecssüs etmiş (kurulup kökleşmiş) bir hukuk zihniyeti ve metodu birden yıkılarak enkazı ortadan kalkınaz ; yerine eskisinden tamamen farklı yeni temeller ve kurumlar kurulamaz. b) Aksini düşünmek ıekaınül (evrim) kanununu ve içtiınai müesseselerin hayatiyelini inkar demek olur." 3. 13azılarına göre. Osmanlı İınparatorlu~u ' nun yönetsel ve toplumsal kuruınların m, "bugünkü medeniyelin kıyınet hükümleri bakımından tetkike de~er bir cheınıniyeti yoktur." a) Bu denli geniş ve insicamsız bir alana yayılmış bir sistemin başarı, başarısızlık, yükseliş, çöküş sebeplerinin incelenmesinin bilim bakımından büyük bir önem taşıdı~ına kuşku yoktur. b) Bugün artık varlı~ı ve uygulama alanı kalmamış olmakla birlikte Roma hukuku karşılaştırmalı hukuk bakımından nasıl bir öneme sahipse. Osmanlı deneyiminde kurumların aynadıkları rolleri incelemek de bilimsel bakımdan aynı öneme sahiptir. 4. Bazılarına göre. "Türkiye medeni bir idare ve hukuk sistemine yeni intibak etmiş, iptidailikten henüz kurtulmuş bir memlcket"tir. a) Böyle memleketler vardır; bunlar "bir maziden mahrum oldukları için tckamül kanuniarına de~il taklid kanuniarına tabidir.'' b) Türkiye ise. "o rtaça~ medeniyelinden bugünkü şekillerine isıihale etmiş Avrupa memleketlerilc aynı durumdadır. Avrupa devletleri ih: Türkiye arasındaki fark ancak Türkiye'nin renaisancc devrini geç idrak ctmesi"... dir. c) Türkiye'yi dünkü kurumlarla bugünküler arasında ' fizyonomi ' ve kuruluş farkiarına bakarak. medeniyet alemine yeni girmiş, iptidai bir memleket gibi tcıkik etmek ilim bakımından oldu~u kadar tatbikat bakımından da yanlış neticelere varmaya sebep olur. 5. Do~ru araştırma yöntemi. "mazinin ve halin bir kül olarak ıctkik edilmesi''dir. Bu çalışma yöntemi şu adımlardan oluşnıalıdır : Medeni bir devlette müesseselerin fonksiyonlarının mevzuu nazara alınmalı ; bu fonk s i yo nların evvelce hangi kurum ve hangi usullerle yerine gctirildi~i araştırılmalı ; bu kurumların başarı ve başarısızlık sebep ve arnilieri belirlenmeli; bunların hangi arnilieric islihaleler (de~işim) geçirdikleri incelenmeli; n: form ve i s ıihalelerin başarı ve başarı s ızlık dereceleri; bunların sebebleri ve anıilieri araştırılmalıdır. Sırldık Sami Onar, yöntem eleştirisiyle önerisini dikkate alınınası gereken vurgulaınalarla taınamlaınaktadır. Aşağıdaki paragrafta söyledikleri şöyle ınaddelenebilir : ( 1) Türkiye güçlü ve köklü bir yönetim 24

20 geleneği üzerinde hareket etmektedir. (2) Bu gelenek kavramlaştırılmış ve bir yönetsel düşünce alanı yaratılmıştır. (3) Yönetsel düşünce ve uygulama, sonıniarı çözmek amacına odaklanmış çözümlemeler ile çözüm önerileri sunan geniş bir ' reform belgeleri' dünyası yaratmıştır. (4) Bu özt:lliklere sahip olan bir yönetsel dünyayı taşıma reçetelere sıkıştırmak doğru değildir. Yapılması gereken, herşeyden önce gerçekliğin kendi sini inceleme nesnesi olarak kabul etmektir. (5) Bu nesne, tarihsel bakış açısıyla araştırılmalıdır. "Türkiye ipıidai şekilden ınedı.:ni ve ıııiilckaınil bir şekle yeni geçıni~. Avrupa ve Amerika'nın siyasi. idari ve kazai ıniic sses derinin likirve şuurlarını henüz idrakc başlamı~ iptidai bir memleket değildir: belki bu fikir ve şuura birçoklarından evvel cri~ıniş, birçok tecrübeler geçinn iş eski bir dev lcttir. Buglin de Türkiye benliğin i. ş uurunu, bulıranları nı idrak eııniş. bu buhnııılardan kurtulmak için de birbuçuk asra yak ın bir zamandan beri birçok çarclcre başvurmuş ve fakat h as talık scbc pl.:rirıi ve tedavi çarelerini henüz bulamamış bir nıeınleketıir. Ona herkesin ve kendisinin de birçok şe killerini tatbik ettiği bazı nıeı od ları ve nıiie ssese leri göstermek kafi değildir. Bu büııyeyi nı az i s i ve haliyle geçirdiği istihah:h:rle iyice ıetkik etmek. refo rmlarındaki ve mevcut mikssc lerindcki başarı s ı z lık sebeplerini aramak ve ona: göre ncıiceler çıkarmak ve çareler bulmak l az ımdır.' ' Önceden olduğu gibi, bugün de açıklığa kavuşturmamız gereken şey. "yönetim bilimi- kamu yönetimi alanında nasıl bir kuramsal bakış ve nasıl bir yöntem" sorusudur. Ne var ki, bu temel soru üzerinde derinleşmenin önü, Sıddık Sami Onar'ın zamanını harcamak zorunda kaldığı başka bir sorunla kesilmiştir. Önümüzde, ya yönetsel gelenekdüşünce yoklıığu ya da keşfedilmiş olanın yeniden keşfınin gereksizliği savlarına yaslanarak "bu sonıyla uğraşmaya gerek yoktur" diyen bir duruşun yarattığı çetin bir engel vardır. Başka bir deyişle yaşanan sorun, entelektiiel gücün yöntembilimsel sorularla başetme bakımından yetersizliği sorumı değildir ; ülkenin entelektüel ve yönetsel aklı, yöntem bi 1 imse 1 sorularla uğraşmaktan alıkoyuinı uştur. Bu kesime ik i iş gündem i dayatıinı ıştır : ( 1) " İ leri" ülkelerden aktarmak (2) Aktarımı ülke koşullarına uyarlamak. Yüklenen işlevi açıkça anlamak önemlidir. Entelektüel akla yüklenen işlev başka deneyimlerden öğrenmek değil, belirlenmiş ileri ülkelerden aktarmaktır. 34 O nedenle olsa gerek, Türkçe alan yazında dünya ülkelerine ilişkin bilgi ve inceleme yok 34 Bu çalışma hiçiminin yö ıılcın s cl özellikleri. ''ölçucoiuk" adı verilerek Orsaıı Akbulut tarafınd~ıı kap sa nılı hir irılclcmcyc tahi tuıulıııu ş tıır : Orsan Akbulut. "TUrkiyc'dc Kamu Yönetimi lııcclcıncsini Tanımlayıcı flir Kavram Önerisi". A111111e Idaresi Dergisi (Amlık 2006), s

1950Lİ YILLARDA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti?

1950Lİ YILLARDA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti? 1950Lİ YILLARDA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti? Birgül AYMAN GÜLER * Yönetim olgusu akademik dünyada yönetim bilimi kamu yönetimi adı altında incelenir. Bu bilim

Detaylı

Ulusal Evrensel ve Tarihsel Özgüllük İlkesi...1 Doğan ERGUN

Ulusal Evrensel ve Tarihsel Özgüllük İlkesi...1 Doğan ERGUN BOŞ SAFYA BOŞ SAFYA İÇİNDEKİLER Bu Sayıda...III Ulusal Evrensel ve Tarihsel Özgüllük İlkesi...1 Doğan ERGUN 1950li Yıllarda Kamu Yönetimi Disiplini: Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti?...6 Birgül

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 260506006 Abstract Turkey is the root of administrative law to the end of the century goes xıx. Administrative law in the same

Detaylı

CEMAL MIHÇIOĞLU HAYATI

CEMAL MIHÇIOĞLU HAYATI HAYATI CEMAL MIHÇIOĞLU Cemal Mıhçıoğlu, 9 Eylül 1927'de Gaziantep'in Kilis ilçesinde doğdu.đlkokul öğretmeni Hasan Fehmi Mıhçıoğlu ile Nazmiye Mıhçıoğlu'nun oğludur. Nüfus kayıtlarında 29 Aralık 1927'de

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN KAMU POLİTİKASI Doç. Dr. Nuray E. KESKİN nekeskin@omu.edu.tr Kamu politikası, kamu hizmetleri ile ilgili toplum taleplerinin ortaya çıkması, bu taleplerin devlete taşınma biçimleri ve siyasal-yönetsel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SEÇİM SİSTEMLERİNİN SEÇMEN İRADESİNE ETKİSİ Metin ÖZ Samsun, 2017 S E Ç İ M S İ S T E M L E R İ N İ N S E Ç M E N İ R A

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MEDENİYET ARAŞTIRMALARI VE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEDEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİK GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GELİŞTİRME MERKEZİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde kurulan

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Lisans Fakültesi Ankara Ankara. İstanbul

Derece Alan Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Lisans Fakültesi Ankara Ankara. İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İBRAHİM EROL KOZAK 2. Doğum Tarihi: 01.01.1947 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Siyasal Bilgiler Lisans Fakültesi Ankara 1968 Lisans Hukuk Fakültesi

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de yaklaşık 10 yıldan beri daha da saçma gelmeye başlayan pek çok olayın sebebi koordinasyon ve iletişim sorunudur. Çoğu zaman

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FERHUNDE HAYIRSEVER TOPÇU Doğum Tarihi: 24.01.1974 Öğrenim Durumu: Doktora Ünvanı: Doç. Dr. Adres: Akdeniz Üniversitesi İktisadi

Detaylı

Tez Başlığı: Türkiye de Planlama Politikası ve Yönetimi: Planlamanın Siyasal İktisadı ve Yönetsel Kuruluşu

Tez Başlığı: Türkiye de Planlama Politikası ve Yönetimi: Planlamanın Siyasal İktisadı ve Yönetsel Kuruluşu ASLI YILMAZ UÇAR 1. Adı Soyadı : Aslı Yılmaz Uçar 2. Doğum Tarihi : 03.02.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Mezunu Öğrenim Bilgileri: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Siyasi Hayatı POLS 401 Güz 7 3+0+0 3 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Şaban KÜÇÜK EĞİTİM. Maliye Doktora Programı (BEPS konusunda Tez Aşamasında)

Şaban KÜÇÜK EĞİTİM. Maliye Doktora Programı (BEPS konusunda Tez Aşamasında) Şaban KÜÇÜK +90-530-954-6410 saban.kucuk@erdikler.com EĞİTİM sabankucuk@gmail.com Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Doktora Programı (BEPS konusunda Tez Aşamasında) 2011- Devam Ediyor

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

Başlık Önsöz İçindekiler Ön Kısım Tablolar listesi Kısaltmalar listesi Özet Giriş Metin Kısmı. Bölümler Sonuç Ekler Son Kısım

Başlık Önsöz İçindekiler Ön Kısım Tablolar listesi Kısaltmalar listesi Özet Giriş Metin Kısmı. Bölümler Sonuç Ekler Son Kısım PERSONEL YÖNETİMİ 2007-2008 ÖĞRENCİLERİNE NOT 1 ARAŞTIRMA RAPORUNUN BİÇİMSEL YAPISI 2 Araştırma raporu gelişigüzel yazılan bir metin değildir. Bir araştırma ne derece özgün buluşlar ve sonuçlar getirmiş

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 17.12.2010 tarihinde taslak olarak hazırlanmıştır/juha Rumpunen,Kısa Dönem Uzman; 12.1.2011 tarihinde Yerleşik Eşleştirme Danışmanı tarafından gözden geçirilmiştir. EĞİTİM PROGRAMI 1.2.6. PERFORMANS YÖNETİMİ

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

Fatih Üniversitesi nde Optisyenlik ve Optometri Eğitim Çalışmaları

Fatih Üniversitesi nde Optisyenlik ve Optometri Eğitim Çalışmaları Fatih Üniversitesi nde Optisyenlik ve Optometri Eğitim Çalışmaları Prof. Dr. Talip ALP Fatih Üniversitesi Rektör Yardımcısı Optisyenliğin Önemi ve Tarihi Gelişi Göz ruhun kainata açılan penceresidir Görmek,

Detaylı

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK:

Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: Avrupa Bölgesel Sosyal Güvenlik Forumu -1ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI FARUK ÇELİK: -BU FORUM KASIM AYINDA KATAR DA DÜZENLENECEK DÜNYA SOSYAL GÜVENLİK FORUMU NA IŞIK TUTACAKTIR -TÜRKİYE BUGÜN DÜNYANIN

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE

ÖZGEÇMİŞ LES DECISIONS D INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES 1973 INDUSTRIELLES EN TURQUIE 1. Adı Soyadı : Ramazan ABAY 2. Doğum Tarihi : 24.11.1949 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İktisadi ve Ticari İlimler 1971 Akademisi Yüksek

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM DEVLET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III GİRİŞ ANAYASA HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I-ANA YASA HUKUKUNUN KONUŞU VE ÖNEMİ...1 II-ANAYASA HUKUKU VE SİYASİ KURUMLAR...2 III-ANAYASA HUKUKUNUN METODU VE KAYNAKLARI...4 1-

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ

Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ Dr. OZAN ERGÜL ÜN ÖZGEÇMİŞİ ORTAÖĞRENİM : İzmir Türk Koleji LİSANS EĞİTİMİ : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1990-94) YÜKSEK LİSANS : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim

Detaylı

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır.

Türkiye, Osmanlı Devleti döneminde Patent Kanunu nu kabul eden ilk 8 ülke arasında yer almıştır. TÜRKİYE DE PATENT SİSTEMİ M. Kaan DERİCİOĞLU 14.02.2012 Patent Kanunu ve Türkiye Amacı, kişileri buluş yapmaya özendirmek ve teknik gelişmeyi sağlamak olan patent, yeni buluşlara verilen ve buluşu belirli

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK Birlikte Başarmak Ali Kamil UZUN, CPA, CFE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun, CPA, CFE Deloitte Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı