Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti?"

Transkript

1 1950Lİ YILLARDA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti? Birgül AYMAN GÜLER Yönetim olgusu akademik dünyada yönetim bilimi - kamu yönetimi adı altında incelenir. Bu bilim dalları, Türkiye 'de ikinci paylaşım savaşı sonrasında ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştur. Kurma çalışması sekiz yıl sürmüştür. Görevlendirilen yabancı uzmanlar ve geliştirilen kurum, program ve ders malzemesi, bilim dalının gelecek elli yılını yönlendirmiştir. Bu yönlendirme Türk kamu yönetimi açısından "aktarmacılık sıkışması " ve "taklitçilik" adı verilebilecek olumsuz bir sonuç yaratmıştır. Türk yönetim bilimi, bilgikuramsal ve yöntembilimsel açıdan "kendi üretemezlik" (özgün/ük yoksunu) denebilecek bir duruma düşmüştür. Yazı, üzerinde belli bir görüş birliği oluşmuş bulunan bu soruna çözüm bulmak çabasının ürünlerinden biridir. Anahtar kelime/er: Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi, Türk Kamu Yönetimi, Yöntembilimi, 1950'/i yıllar. Herhangi bir düşünme ve araştırma alanının ilk kuruluşu, kendi başına ilginç bir araştırma konusudur. Günümüzde Yönetim Bilimi ya da Kamu Yönetimi olarak adlandırılan çalışına alanı, İkinci Paylaşım Savaşı sonrasında ortaya çıkmıştır. Kuruluşun siyasal kaynakları dönemin ünlü Truman Doktrini ile Marshall Planı, kurucu aktörleri ABD ikili teknik yardım teşkilatı olan AlD (Aid for International Development) ile Birleşmiş Milletler'dir. Kuruluş sürecinin mekanı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve bu mekanda yaratıldıktan sonra başbakanlığa bağlı özerk bir kurum haline getirilen Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'dür. Kuruluşta görev üstlenmiş olan kadrolar, o dönemde uzmanlıkları Anayasa Hukuku ile İdare Hukuku alanlarında olan akademisyenlerdir. Bu süreçte Prof. Yavuz Abadan ile Prof. Tahsin Bekir Balta yönetici olarak ağırlıklı adlar olmuşlardır. Alanın kuruluşu, 1950' li yıllar boyunca yabancı öğretim üyesi ve yabancı teknik heyetler yönetiminde sürdürülmüştür. Bu çalışmaların öykülemesini bir bütün olarak ve kolayca yapabileceğimiz deditoplu tek bir kaynağa sahip değiliz. Öykünün, sürecin özellikle Birleşmiş Milletler ve ABD-New York Üniversitesi Grubu cephesinden tasar- Prof. Dr. AÜ SBF Yönetim Bilinıleri ö ~retinı oyesi. MEMLEKET Siyaset Yönetim, Cilt: 3, Say ı : 7, , s.6-28

2 lanışını, fınansmanını, işl ey işini, değerlendirilişini ortaya çıkarınayı sağlayacak belgelere sahip değili z. Böyle bir çalışmayı yapabilmek, tran sferci cephenin amaç ve ölçütlerini öğrenmeyi sağlayan çok değerli bir iş yapmak olurdu. Böylece, amme idaresi disiplini palilikast diyebil e ceğimiz bu olayı zamanın 'doktrin' ve ' plan ' larıyla ilişkisini kurarak, politika oluşturma parçası bakımından çözümlemiş olurduk. Şimdilik öykülemeyi, bu politikanın uygulama parçası bakımından, daha çok, Türkiye'de ge rçekl eş tirilen işleri derleyerek yapabileceğiz. Böyle bir yöntemle süreci aydınlatabilmek için çaba sarfedildiğinde parçalar bir araya getirilebilmekte ve anlamlı bir görüntüye erişilebilmektedir. İlk adımların atılabileceği iyi bir kaynak, Cemal Mıhçıoğlu ' nun döneme ilişkin bilgi ve anılarını derlediği 1988 tarihli kitaptır. Tam bir öykü elde edebilmek için, bu kitaptaki bilgileri temel kişiler ve yayınlar üzerine incelemeyle canlandırmak ve derinleştirmek gerekir. Kişilere, özellikle Türkiye'yle ilişkileri ençok iki yıl olmuş görünen yabancı kişilere ilişkin bilgiler eldeki yayınlardan ve sınırlı da olsa bir bölümü internet taramasından elde edilebilmektedir. Yayınlar için kaynak mekanların nereler olduğuna gelince, bunlar SBF - TODAİE- Milli Kütüphane- TBMM Kütüphanesi'dir. Bu yazı çalışma alanımızın kuruluş yılları üzerine olmakla birlikte, aynı zamanda toplumbilimlerinin ülkemizdeki durumu hakkında bir inceleme olarak görülmelidir.l Yönetim bilimi - kamu yönetimi disiplini, ülkemizde toplumbilimlerin içinde bulunduğu genel yapının parçasıdır. Yazarın da öğrencisi olduğu bu alana ilişkin disiplineryöntembilimsel özellik ve sorunlar genel olarak, öbür çalışma alanlarımız için de geçerlidir. Bunu özellikle vurgulamalı ki, özellikle yakın -uzak öbür komşu bilim dalları, bizim sorunlardan bunalıma düşmüş olduğumuz buna karşılık kendilerinde işlerin yolunda gittiği sanısına kapılmasınlar. Benzer derleme, değerlendirme, çözümleme ve yöntembilimsel çıkış gösterme çabasının öbür bilim dallarında da yapılması ve başka başka dallardan elde edilecek sonuçların bir araya getirilerek tartışılması, toplumbilimlerinin açılıp genişlemesi için çok gereklidir. ı Boyle bir inceleme, daha önce ş u makalede yapılmıştı : Birgol Ayman Gulcr, "Nesnesi ni Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi", Amme Idaresi Dergisi, 27/4 ( Ar alık 1994), s

3 KURUCULAR VE ARAÇLAR Amme idaresi adlı yeni ça lışma alanının kurulu ş u, bu dönemde rol almı ş olan Cemal Mıhçıoğlu ' nun kitabınd a ş öy l e anlatılmaktadır : 2 "Türkiye'de çağ d aş kamu yönetimi öğre tihı in b aş l am as ın a yol aça n ilk öneriler Türk hükümetinin i s t eğ i üzerine Dünya B a nk ası' nc a o lu ş turul a n Barker Kurulu ' nun 1951 y ılınd a s undu ğ u yazanakla yer almı ş tır. Bu yazanakla bir yandan üni versitelerde kamu yönetimi (bu arada i ş l e tm e yönetimi) kürsüleriyle bölümlerinin kurulm as ı öneril irken, bir yandan da uygulamaya yönelik kamu yönetim i eğ itiminin ge liştirilm es in e sa lık veriliyordu. Bu önerilerin uyg ulama a l a nın a k o nm as ınd a ya rdımcı olm ak üzere, Ankara Üni versitesi Siyasal Bilgil er Fakültesinden yaza rın da [Cemal Mıhçı oğ lu ' nun] ara l arında bulundu ğ u be ş ki ş ilik bir kümenin bu alanda eğ itim görmek için Birl e şik Amerika'ya gönderilmesi ilk somut uyg ulama g iri ş imi olarak kendini göstermi ş tir.' ' Barker Heyeti, henüz ı 94 7 yılında kurulmuş olan Dünya Bankası ' nın görevli kuruludur. Süreç ı 949 Temmuz ayında CHP iktidarınca başlatılmış, ı950'de işbaşına gelen DP hükümetiyle sürdürülnhiş, sonunda ortaya " Kalkınma Planı İçin Tahlil ve Tavsiyeler" başlıklı son derece k a p sa mlı bir rapor çıkmıştır. Bu raporda Türkiye'ye önerilen sanayileşme değil ta rım ve harnınade üretimi, devletçiliğe son verilmesi, her alanın özel teşebbüse açılması, yabancı sermayenin önündeki engellerin kaldırılm as ı ; bunun için "devlet eliyle yönetilen merkeziyetçi y apının terki", bu yönelimi yönetecek bir "amme idaresi" kurulması, yönetim ve personel y apısın a ilişkin kap s amlı "etüdler" y aptırılması ; "yeni amme idaresi" için uygun eleman y etiştirilmesi... olmuştur. Bu rapor, daha sonra ha z ırlanan yabancı uzman ra porları için çok bereketli olmuş görünnı e ktedir. 3 ".. Bu arada Birl eş m iş Mill c tlı:r Örgütü ilc Türk hükümeti a ras ınd a im zalanan 5 Ey lül 1951 günlü Tekni k Y a r d ım Ana A nl a şm as ının uyg ul anm as ın a ili ş kin 8 M ay ı s günlü, 1 say ılı Ek A nl aşm a Türkiye ile Orta D oğu ülkelerindeki kamu görev lilerinin eğ itim gereksinimlerin i k arş ıl am a k üzere bir Ensti tü k urulm as ını ö n görmü ş,.... " Hangi açıdan bakılırsa bakıl s ın, dönem tartışma s ız biçimde bir Birl e şmiş Milletler dönemidir ve burada sözü edilen esas anlaşma döne- Cemal M ıh ç ı og l u, Türkiye 'de Çağdaş Kamu Yönetimi Oğre tim in in Baş la ng ı ç Yılları, Ankara Üni ve rsitesi Y ay ın la rı. Ankara, Hüseyin Yay ınan, Türkiye 'ninidari Reform Po l i t iğ i, s. 160 ve devam ı, karsiv.ank ara.edu. tr/fu lltext/2 179.pdf 8

4 min hemen hemen belkemiğidir denebilir. 4 Anlaşmanın ilgi ve etki alanı oldukça gen iştir. Ek anlaşmalar 5 ve mektup işlemleriyle kendi başına bir külliyat oluşturan bu anlaşma, ayrıca incelenmeyi hak etmektedir. "... bu konuda gerekli h az ırlıkl a rı ya pmak amacıyla Türkiye'de ya b a ncı uzmanlardan oluşan bir Etüt Grubu kurulmuştur. 8 Temmuz-6 Ey lül 1952 gllnl eri arasında ça lışm a larını so nu ç l an dır a n Etüt Grubu yazanag ını s unmu ş, TODAİE Mart 1953 'te bir deneme dönemiyle ça lı ş ın a l a rın a b aş l a mıştır.... " 1952 yılında SBF'de, biri " İdarede Yeni Temayüller" adlı bir ders yürüten İsveçli Prof. Gunnar Heckscher, öbürü "Amme İdaresi" dersi ni üstlenmiş Prof. Tacusch olmak üzere iki yabancı öğretici görev almıştı. 6 Bu öğreticiler, TODAİE kurma çalışmalarını da üstlenmişlerdir. Nitekim Heckscher, Enstitü'nün kurucu başkanıdır. Hecksc her, Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkesinde 'te milletvekili olmuş, Högerpartiet adlı muhafazakar sağ konumda bir partinin başkanlığını üstlenmiş, bu göreviyle İsveç'in yahudi kökenli ilk parti başkanı unvanı kazanmıştır. Daha sonra 1965'te Japonya, 1970'te Hindistan'da büyükelçilik görevlerinde bulunduğu görülmektedir.7 İki makalesi, Tü rkçe'ye çevrilerek 1953 ve 1954 yıllarında yay ıınlanmıştır EylUl 1951 imza tarihli Türkiye Cımıiıur iye ti ile Birleşmiş Milletler: Bir leşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki lat ı, Mille tle rarası Sivil llavacılık Teşkilatı, Mille tle rarası Çalışma Teşkila tı, Dünya Sağ lı k Teşki la t ı ve Birleşm iş Milletler Eği t im ve Bilim ve Kültür Teşkila tı Aras ında Teknik Yardım Teminine Mütedair Esas A nlaşma ve Eklerinin Onunm as ı Hakk ında Kamm. RG : 1 O Tenııııuz 1953, Bir yı l sonra bir ek an l aş m a ya pılmıştır :... Türkiye 'ye Bir 71!knilı Yardım Daimi Temsilcisi i=amı Hususunda Türkiye 1-/ ük ıim e ti ile Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Biirosu A rasında lm=alanan Teknik Yardıma Ek A nlaşmasmm Tasdiki Haklımda Kanun. Ek an l aşmayla ay nı gon DM TOrki ye temsilcisiyle mektuplaşmalar da yasa hokmü haline getiri lm iş tir : /ülııime timde Birleşm iş Milletler Teknik Yardım Bürosil Türkiye Temsilcisi Arasmda Teati O /ıman Meklliplarm Tasdiki Haklımda Kamm, RG : 18 Man 1954, Bu ili ş kide 1956 y ılı nda çıkarılmı ş bir yasa daha vardı r :.... An laşma MıiC ibin ce Geliriilen Teknik Yardım Eksperlerine Odenecek Ma lıa l/i Gcçim Tahsisa tları Haklımda... Temsileiye Gönderilen Alek ıubım Onay ıl-/aklımda Yasa, RG : 10 Eylüll956, Torkiye ve Ona Do&u Amme Idaresi EnstitüsO nlin (TODA IE) lhdası Hakkında Torkiye Hükumetiyle Birleşmiş Milletler Teknik Yardım 13ürosu Arasında Imzalanan ( 1) Sayılı Teknik Yardım Ek A ni aş ın as ının Tasdi ki ll a kkında Kanun, RG: 1 O Mart 1954, Ali Çankaya 'dan aktaran Nuray E. Keskin, "Torkiyc'de Kamu Yö netimi Disiplin inin Köken Sorunu," Amme Idaresi Dergisi, 39/2, Haziran 2006, s en. wikipcdia.org/wik i/g un nar _llccksc hcr. 8 Gunnar Heckschcr, 'Amme Idaresi ve Dem o knl~i ", (çev. Mllıntaz Soysal), SBF Dergisi. IX/2, Jlcckschcr, "lsveç 'te sosyal siyaset hare ketleri", (Çev. Ş. Karahasan), Iş. 19/145, Eyllll l s t aııbul. s Torkçe o lm a nı a kla birlikte, kütophaneleriınizden crişilebilen iki kitabı da şun l a rdır : G uıınar 1-leckschcr, The study of comparative gol'ernment and politics. Geo rge Alien & U nwiıı, London 1957, 172 s ayüı ; Gunnar llccksc hcr, Demokratie efficace: /'experience politique et sociale des pays scandinaves. Presses Uniı e rsi taires de France. Toulousc 1957, 127 sf. 9

5 "... Etüt Grubu'nun, yönetimden de üniversiteden de b a ğım s ı z, özerk bir kuruluş olma s ını önerdiği En stitü Siyasalili lgiler Fakültesi içinde ç a lışm a larına b a şlamı ş. kuruluş ya s a s ının 1953 Martı nda, yürürlü ğ e konm a sı ancak altı y ıl sonra gerçekleşen Enstitü aradaki bu dönemi SBF 'ye ba ğ lı olarak, onun Birleşmiş Milletler görevlileriyle ortak yönetimi altında geçirmişıir. " TODAİE günümüzde geçerli olan kuruluş yasasının birinci maddesine göre "6139 sayılı kanunla musaddak Teknik Yardım Anlaşması gereğince kurulmuş olan" bir kurumdur. 6139, Enstitü'nün hukuki durumunu " ınuvakkaten tesbit e tm iş " se de, bu çerçeve çalışınaların yürütülmesi için yeterli olmuştur. 9 Kuruluşun geçici statüsü, 1958 yılında çıkarılan örgütlenme yasasıyla sona ermiştir. Ancak bu yasada da, " Birleşmiş Milletler'den uzman gönderildiği sürece" en yüksek karar organı olan Yönetim Kurulu ile Yürütme Kurulu'nda yabancı uzmanların yer alacağı hükmü korunınuştur. IO Yabancı öğreticiler yalnızca yönetici değil, asıl olarak derslerin yürütücüsü, ders programlarının geliştirkisi ve araştırınacı konumundadır. "... Çeşitli Batı ülkelerinden gelen yabancı uzmanların yönetim konuları üzerinde s undukları öğrenceler daha önce Birleşik Amerika'da on sekiz aylık bir öğrenim-inceleme dönemi geçiren Siyasal Bilgiler Faktillesi asistanlarınca Türkçeye çevrilip öğretim üyeleriyle ö ğrenciler ara s ında bağlantı kurulmuş, Türk kamu kuruluşlarından gönderilen öğrencilere yeni yönetim kavramları y la yöntemleri tanılılmaya çalışılmıştır..." Yabancı uzmanların ders verme etkinliği, SBF' de, yukarıda belirtildiği gibi yılında başlamış, yabancı öğretici uygulaması yılında sona erdirilmiştir.l yılında, fakülte programı dışında eylemli kamu görevlilerine dönük dar kapsamlı kurslar da açılmış, bu kesim akademik yılında SBF bünyesinde kurulan TODAİE adı altında sistemli bir eğitime tabi tutulmaya başlanmıştır. Bu zaman aralığı, "amme idaresi"nin fakülte bünyesinde kürsüleşme yoluyla kurumlaşma dönemidir: "... Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ilk kez bir Kamu Yönetimi Kürsüsü kurulması girişimleri, belirlernemize göre, 1953 yılı sonlarında başlamış, Fakülte Profesörler Kurulunun 9 Aralık 1953 günü y aptığı toplantıda alınan bir kararla kürsünün kurulmasına ilişkin gerekçenin hazırlan- 9 Bu de~erlendinne, Ensti tu' de "co-director" görevi Ustlenmiş bir kişiye aittir: Caldwell, "Teknik Yardım ve Amme Idaresi", Ornek Idare, lll, s ı o 25 Haziran 1958 gun ve 7163 sayılı Teşkilat Kanunu, Madde 5/4; Madde asp 11 Tahsin Bekir Balta, "idare Ilmi Sahasındaki Incelemeler", ( 1958) Burhan Aykaç, vd. Türkiye 'de Kamu Ytmetimi, Yargı Yayınevi, Ankara Nisan 2003, s. 35. lo

6 m as ı y la idare Hukuku Profesörii Tahsin Bekir Balta görevlendirilmiştir..... Kürsünün eylemli olarak kurulma s ı 1957 yılında gerçekleşti.... Kürsünün [amme idaresi olan]... adı... [1967 y ılında] "Kamu Yönetimi Kürsüsü" olarak d~:ğiştirilıniş[tir.]" akademik yılında 160 kamu görevlisi,ı 2 kamu yönetiminde uzmanlık programına alındıklarında, derslerinin bir bölümünü yabancı öğreticilerden alıyorlardı. Bunlardan biri E. Marshall Dimock 1953'te TODAİE'nin "co-director"ü olarak iş görüyor ve "Amme İdaresi " dersini veriyordu. Dimock, diğer öğreticilerin üstünde bir öneme sahip olmuş görünmektedir. Günümüzde TODAİE kütüphanesinde en çok yayını bulunan öğretici Dimock'tur ve kamu yönetimi derslerinin ilk ders kitabı ona aittir. New York Times gazetesinin 19 Kasım 1991 günü verdiği ölüm haberinde, 88 yaşında ölen Dimock'un 'ta Çalışma Bakanlığında, savaş yıllarını kapsayan 1940'larda çeşitli devlet görevlerinde olduğu, yıllarında kilise temelli birörgütlenme olan "Unitarian Universalisı Association" adlı kuruluşta yöneticilik yaptığı belirtilmektedir. Türkiye'de 1950'1i yılların "amme idaresi" düşüncesinin kuruculuğunu üstlenmiş yazarın, o yıllarda ders kitabı olarak okututmuş iki kitabı vardır: Dimock. Marshall, Amme idaresinin Prensipleri, (Çev. Nermin Abadan) Dimock, Marshall ve Gladys Ogden Dimock, Amme idaresi, (Çev. Nermin Abadan, Şerif Mardin, Seha L. Meray, Mümtaz Soysal, M. Özyörük) TODAİE Yayını. Bu ilk yıllarda Robert Vance Presthus öğretim şubesi işlerini,d Profesör A. H. Hanson "Araştırma Metodları" dersini ve araştırma şube müdürlüğü görevini üstlenmişti. ' 4 Hemen ilk evrede "iktisadi devlet ı ı Bu bilgiyi veren A. Rahmi Kalayc ıo&lu, internet sitesine diplomasını ve birö&renci grubunun iki foto&rafını da ye rleştirmiştir: hıtp :l/www. turkmus ikisikulliyati.com/todaieıo. hım (1 Temmuz 2008) arasında "Administrative Scicnce Quanerly" adıyla 1956'da yayına başlanan derginin editöriu&unu Ustlenen Robert V. Pre s ıhus, Sevda Erem ile birlikte Statistical ana/ysis in comparall ve administration: The Turkish Conseil d'etat, Cornell University Press, 1958, 55 sf. konyel i bir yayın yapmıştır. Prcsıhus, Ere&li KörnUr Işletme s i'nde yaptı&ı araştırmaya dayanarak 1961 yılında şu makaleyi yayınlamıştır : "W eberian vs W elfare Burcaucracy in Traditioııal Socicty", Administrative Science Quarterly, 611, s. l-24.turkçe'ye de daha sonraki yıllarda bir makalesiyle girmiştir : Robcn V. Prcsıhus, "OrgUllcrde Otorite Sorunu", Amme Idaresi Dergisi, 511, 1972, s ı 4 Rıfkı Danışman, "Iktisadi Devlet TeşckkUllerinde Kontrol", Ornek Idare, lll, Kasım 1954, s. 9. ll

7 teşekkülleri", "plan ve kalkınma", "personel idaresi", "mahalli idareler" araştırma konuları olarak saptanmış ve dört araştırma yürütülmeye başlanmıştır. Aşağıda üzrerinde durulacak olan Örnek idare Dergisi ile Özdicle kitabından öğrenildiğine göre, araştırma metodları kapsaınında anlatılan konulardan "örnek olay incelemesi" yöntemi öne çıkmış, öğrenci ler bu yöntemden oldukça e tk i le nın iştir. "Maliye" dersini yürüten Hollanda'dan gelmiş Prof Abraham Mey Amsterdaın Üniversitesi işletme iktisadı profesörü, Türkiye'de PTT idaresi ınüşaviri, Hollanda devletinin bütçe müdürü unvaniarına sahiptir. Bu öğretici geriye "Türk Devlet Muhasebesi Üzerine Düşünceler, (Çev. Cumhur Ferman), AÜ SBF Yayını, 1956" künyeli toplam 32 sayfalık bir metin bırakmıştır.l5 Amerika'dan gelmiş Prof Dr. Lashley G. Harvey TODAiE bünyesinde " Teşkilat ve idare" dersini vermektedir. ABD'de 1952 yılında yayımianmış bir bibliyografya çalışmasını "Bibliography on state and local governnıent in New England" kütüphaneye bırakmış olan Harvey'in "Demokrasinin Esası Olarak Mahalli Hükümet" başlıklı makalesi de SBF Dergisi'nde yayıınlanmıştı. 1 6 Bu makaledeki ilk dipnota göre öğretici Türkiye'ye 1953 yılında gelmişti ve SBF'de de "Amerikan Hükümet Sistemi" adlı bir ders veriyordu. Uzınanlığı eya Jet ve yerel yönetim konularıdır. Joseph B. Kingsbury, "Personel idaresi" dersini yürütüyordu. Türk Devlet Teşkilatında Personelin Yetiştirilmesi adıyla 56 sayfalık bir metni 1954'te, "the public service in Turkey: organization, recruitınent and training" başlıklı bir metni 1955'te kaleme almıştı. Bunlardan ilkinde Cemal Mıhçıoğlu'nun, ikincisinde Tahir Aktan'ın desteği vardır.t7 Indiana Üniversitesi'nden gelen bu öğreticinin 1961 'de Tayland'da Kamu Yönetiminin ilkeleri başlıklı bir kitap yayımladığına bakarak, Türkiye'den sonra ilgisinin uzak doğu ülkelerine doğru genişlediği söylenebilir. ıs Aynı dergide, A brah a ın Mey' in bir başk a makalesi çevrilmiş, çcvirınenlil\i Kemal Togay ya pmıştır : " Prof. Thcodore Limpcrg ' in lşlcım e Ekonomisi Ilmi!!akkındaki Teorisi". AÜ SBF Dergisi,!X/3, Lashley G. Harvey, 'Demokrasinin Esası Olarak Mahalli t -ıokoın eı", (Çev) Cemal Aygc n, AÜ Sl3F Dergisi, IX/ 2 ( 1954). ı 7 ögrc ıicinin bir başka makalesi de şudur : Jose ph Kingsbııry ve Cemal Mıhçıoglu. ''Türkiye'de Hiznı c ıiçi Egi ıiınin l s lahı Hıı s u ~ unda Tavsiyeler'', lçtimai Emniyet, Ekim 1955, Ankara, s

8 akademik yılında, Türkiye' nin anı nı e idaresi disiplininde ataınaları Birleşmiş Milletler'ce yapılmış yeni öğreticiler nöbet almıştır: Amme idaresi Prensipleri dersi Lynton K. Ca/dwe/1, Teşkilat ve idare dersi iskandinav ülkelerinden Eugen 0/ssen Personel İdare s i Belçikalı Lucienne Tallnen, Araştırma Metodları dersi Robert V. 1 Presthus tarafından yürütü lnıektedir. ıı Yabancı öğretici ler le ortaklaşa uzun yönetim döneminde, yıllarının TODAiE "director"ü Prof. Yavuz Abadan, "co-director"ü ise Lynton K. Caldwell'dir. Caldwe/1, Türkiye ' den başka Kolombiya, Pakistan, Hindistan, Filipinler, Taylanet ve Endenozya'da "teknik yardım " nıisyomı yüklenmiş, Anıerikan idaresinin azgelişmiş ülke yönetimlerine dönük işlerinde özel öneme sahip al ımı ş görünen uzmanlardan biridir. Ülkesinde 1969 Anıerikan U lu sal Çevre Pal itikası Yasası ' nın oluştıırulnıasın ı sağlaınasıyla anılmaktadır akademik yılında, kadroefa Norman C. Angus adlı bir Yeni Zelandalı öğretici yer almaktadır. Ders notlarında 19 yer alan şu değerlendirıne ilginçtir: "Münf..:riı bir idari kararın. ınünferiı bir idari u ~ ulün v ı: y a nıuayy ı:ıı hir ıı.:~kil:ıı c,:ı: ~ idinin veya g üdülı:n s i y a s ı.:ıin "iyi" vı.:y a kiitü" olup olmadığını na s ıl anla ya.: ağ ı z '' Bu giirün d ü ğ ü kadar basit bir ııı..: s ı:lı.: değ ildir. S ı:bcbi. iiylc bir ıakdirin kı y nıı:ı hiiküııılo.:ri y ardımı ik yapılma s ıdır. Kı y ıncı hiikünılcri isı: ferdı.:. siyasi s i s ıı:nıı: vı.: külıürı: gör..: deği ş ik bir nıana ihtiva ı:ıınekıı:clirlcr. Türkiye' de muvaffak s n y ıl a n bir aınıne idarı:ı:isi hiç ş üphe yuktur ki. ını: s ı:la Rusya'da hir fa brik ay ı i ş leten Miidürdı:n fa rklı bir görü ~ ı: sahiptir. IJumııı gibi her iki si ilc A merikalı bir idan:ci aras ında iyi idart'nin ne oldu ğu' konusunda görü ş ı :ırkl a rı olaca ğ ı aş ik:irdır. Bununla bı:rabı:r " iyi idarı.: '' nin nıahi y ı:tini oldukça kesin olarak tarif ı:ıını.:k mümkündür. TOrkiye'de ' iyi bir idurc"nin varlığını nıııhıı:ıııclcn b..:lirıı:.:ek olan miyarlardan birkaçı şunlardır: (a) Meşruiyet. yani kanuna uygunluk. (b) Asgari masraf. (c) Vı:riııılilik. (d) Aınınc nıenla aıinc hiznıcı, (ı:) Siyasi yoldan bı:lirı:n sosyal ihti y açların ıatıniııi. " Paragrafın değeri, "iyi idare" ilc "kötü idare" değerlendirmesinin " kıyınet hükümleri yardımı " gerektirdiği uyarısındadır. ' ' Kıymet hükümleri" adı verilen belirleyici nitelikteki etkene gelince, yazar bunun 'birey, siyasi sistem, kültiir bütünlerine göre" farklı an lamlar ı s Om<'k idar ı: Dl!rr, isi. 1/2. A ralık 195~. s. 15. Bu ki ş i y k ilgili Ililgi için y ukarıda dipnot ı2 y c b a kını z. ı q N.C. Angus. Amme ldare.vimn ü n.wrlan Dcr s ııotları. Ankara TODAIE O~rcıiciııin ba ş ka bir yazı s ı : No rınaıı C. Aıı g u s. " Aıııınc idaresi llakkıııda Yeni Dü ş llııcclcr ". (Çev: Nc rıııin Ahadan). Idare De rgis ı. Ankara (Mart-Nisan 1957). s Angus adına w ders nıııun:ı dikk a ıiıııi 'eken Tekin Avaııer c tc~ckkorlcriııılc. 13

9 taşıdığını söylemektedir. Öğreticinin tanıınında sorun olup olmadığı bir yana, denebilir ki, 1950'li yıllarda ve günümüzde, konunun en hızlı geçilen satırları bunlardır. Bu açıdan Türkiye'de karşılaşılınış tavırlardan biri, bu boyutu "sizin değerleriniz bizim değerlerimizdir" kabulü nedeniyle atlamaktır. Örtülü olarak paylaşılan değerlerin "demokrasi" ile " zenginleşme " olduğu varsayı lmaktadır. Bu tavrı benimseyenler hızla sonuç çıkarmışlardır: " Kör testere ve kırık keserle nasıl ki bir bina gerektiği gibi onarılamaz ise, yetersiz bir idare ile de toplumun meseleleri çözülemez." Yapılacak şey, testerenin en keskinini almak, kullanmaktır. Gerçekte "değerler" konusunu sorun etmek, çoğu zaman güç durumlara düşmeyi göze almak demektir. "Bizim değerlerimiz " diye söze başlayacak birinin karşısına, dönemine göre "biz bize benzerizci - Turancı", "köhne kıymet hükümlerinin savunucusu -gerici", "komünist", "yabancı düşmanı ", " Batı düşmanı ", "milliyetçi" kodlamalarıyla yasakçılık ve baskı çıkmıştır. Aslına bakılırsa, bilgi transfercisi öğretici de kapsam lı bir 'kıyınet hüküm leri' tartışınasına girmeye istekli değildir. Öğreticinin konuyu tartışma isteği genelikle gerçek bir sorgulamaya değil, alet-yöntem isteyenin "zihniyet değişimi"ni de kabul etmesini sağlama amacına odaklıdır. Sonuçta, alıcıların sergilediği gönüllülük, öğreticilerin de bu boyutu anıp geçme tercihleriyle yüksek derecede uyum sergilemiştir denebilir yılında devreye başka bir öğretici girmiştir. Geriye ABD'deki merkezi personel idaresini konu alan bir makale20 ile iktisadi kalkınınada "totaliter liberallik" adı verilmiş plancılığı eleştiren ortak bir makale21 bırakan öğreticinin adı Alberl Gorvine'dir.2 2 Bu öğretici Türkçe yayımlanan iki çalışmasına ek olarak, İngilizce kalmış görünen iki kısa inceleme daha yapmıştır. Bunlardan biri Türk bakanlık sistemiyle ilgilidir.23 Diğeri ise, Türkiye'nin mülki ve yerel yönetim sistemini 20 /1.. G. Gorvine, 'Merkezi Bir Personel Dairesi Hakkırıd a Dirieşik Amerika'da Edinilen TecrObcler". (Çev. Nerınin Abadan), AÜ SBF Dergisi. X/4, 1955, s ı Albert Gorvine ve Sadun Aren, ' lkıisadi Kalkınma ve Totaliter Libcraller", AÜ SBF Dergisi, Xl/3, 1956, s Du ogretici, TOrkiye'den sonra Pakistan ' dadır tarihli International Review of Administrative Sciences, 28/3, s adlı dergide "Socio-Cultural Factors in the Administration of Technical Assistance Programs" başlıklı bir makalesi y ayımlanmıştır : makalede unvanı ''Consultant (rescarch) Syracuse University. PASC-Pakistan Administrative StaiT College, Lahore" biçiminde yazılmıştır. Pakistan a ilişkin degerlendirıncleri de başka bir makalenin konusu olmuştur : Albert Gorvine. "The Civil Service under the Revolutionary Government in Pakistan", A-liddle East Journal. 19, Sunınıer Albert Gorvine, Laurence L. Barbcr, Organi=ation andfımctions ofturkislı ministries, Ankara,

10 konu almıştır.2 4 Türkiye'de okutulmuş ikinci ders kitabı, bu yazar tarafından 1956 y ılında ha z ırlanıp Türkçe'ye çevrilmiş notlar olmuştur: Gorvinc. Albert, A nını e Idaresi Notlan (Çev. Mümtaz Soysal), AÜ SBF New York Uni versi ty Graduaıe School of Public Adm ini stration and Soc ial Service. Ankara Albert Gorviııe tarafından hazırlanan bu ders notu, her ana ba ş lık için verilen okuma ka y nakları da içermektedir. Kaynaklar içinde ağırlık, Dimock kitaplarındadır. Dimock kitapl a rına ek olarak kullanılan ders malzemes i şunlardır: Devcy. H. 0.. Teşkilat ve lıle t od lar El Kitabı. (Çev. Behiç Hazar). TODAİE, ı 954. Dimock, M. '' Amıne İdaresinde Yeni Ge li şme l e r ". (Çev. Cemal Mıhçıoglu) SBF Dergisi, IX/ 1 ı95 4. s Hacaloğ lu. Feyzi, ' Çalı ş ma Planları ". Idare Dergisi, 2 ı 2, ı l-l anson, A "Parl amento ve Devletleştirilnıiş Sanayi ler"', (Çev. Seha L. Meray), SBF Dergisi, IX/3, Hanson, A. H.. Tıirkiye 'deki Iktisadi Devlet Teşekkiile rinin Bünyesi ve Murakabesi, (Çev. Mümtaz Soysal) TODAİ E Yayını, ı954. lleckscher. Gu nnar. ''Amme İdare s i ve Demokrasi", (çev. Mümtaz Soysal). SBF Dergisi. IX/2. Lapawsky. Albert. Idare Kitabından lktibaslnr (Çev. Mümtaz Soysal), TODA İ E Mıhçıoğlu. Cemal. ldarede Beş e ri Münasebetler, TODAIE Yay ını, 1954? Mıhçıoğlu. Cemal. Personel idaresinde Beşe ri Mıinasebet ler. SBF Yayını, Ank ara, ı Simon, Herbert. vd., insan Davramş ı ve Teşkila t, (Çev. Cemal Mıhçıoğlu). Versan. Vakur. "ABD'de Amme idaresinin Doğuşu ve Gelişimi ", Prof. Scviğ ' e Armağan, ı 956, s ' li yıllarda ortaya çıkan kaynaklar arasında iki çalışma daha dikkat çekmektedir. Bunlardan biri, ilk yazımı ingilizce'de 1926 yılında yapılmış bir Amerikan kamu yönetimi çalışmasıdır. Bu kitap iki çevirmen tarafından Türkçe'ye çevrilerek öğrenci ve kamu yöneticilerinin kullanımına açılmıştır. Doğrudan ve yalnızca ABD kamu yönetimini anlatan bu kitabın ders ana malzemesi değil, yardımcı malzeme olarak okululduğu görülmektedir. White. Lconard, Amme idaresine Giriş, (Reyan Toluner, Arif Payaslıoğlu, ı 956? [ yay ınd a tarih belirtilmemiştir ; önsözlere bakarak, kitabın ı 956 ya da ı957'de yayını l an dı ğ ı tahmin edi lebilir.] 24 Albert Gorv ine. An oulline of Turkish provincial and local government, /\nkara, 1956, 27 sf. 15

11 Yabancı öğretici eğitimi, asıl olarak dört ders üzerine kurulmuş görünmektedir: ( 1) Kamu yönetimi, (2) Örgütlenme, (3) Personel Yönetimi, (4) Araştırma Yöntemleri. Bu listeye "maliye" başlığı eklenebilirse de, bu başlık ilk dördü kadar temel ve baskın olmamış görünmektedir. Çalışmalarını SBF'de New York Üniversitesi Grubu adıyla sürdüren yabancı öğreticilerin dönemi başkanı Al beril. Sturm'dur ve adından geriye bir bibliyografya çalışması bırakmıştır. S turın, Albert L. ve Cemal Mıhçı oğ lu, Tilrk Amme idaresi Bibliyografyas ı (!)e çme ve Not/u). SI3F Y ay ınları, idari ilimler Enstitüsü Yay ın No 5. Ankara akademik yılında grubun başkanı Joseph E. McLean'dir. McLean, İkinci Paylaşım Savaşı ' nda ABD Deniz Kuvvetlcri ' nde, savaştan sonra arasında New Jersey Eyaleti ' nde görev yapmış bir öğretim üyesidir. Bu öğreticinin başkanlığı altında çalışan adlardan birinin Willam F. Larsen olduğunu biliyoruz. Grubun öbür üyelerinin kimler olduğunu saptamak mümkün olmamıştır. Larsen, önsözünü başkanının yazdığı bir derlemenin editörlüğünü üstlenmiş ve bu derleme 1959 yılında basılmıştır: L a rs ı::n. William F, (der}, Amme idaresi Seçme Ya=ılar. (Çev. Gülgün A v cıoglu), New York Uni versity Grubu, AÜ SBF. Ocak 1959 Bu kitaba, kitabı yayım (ayan Grup Başkanı Joseph E. McLean tarafından Ekim 1958'de yazılan ön söze göre, derleme "AÜ SBF İdari İ Jimler Enstitüsü ile New York Grubu mensuplarının teşkil ettiği bir komisyon tarafından " seçilen yazılardan oluşmaktadır. Grup Başkanı'na göre derleme "Türk ve Amerikan işbirliğiyle meydana gelen ve eserleri şimdiye kadar Türkçeye çevrilmemiş yazarları tanıtan" bir yayındır. Yazıları seçilmiş yazarlar şunlardır : Hı:nri Fayol Charles A. Ilcard Brooks Adam s C. E. Bceby Paul H.Applcby (4 y azı) William F. Rohson William Larsen Max Wcbcr James Mooncy P. Chatcnct W. E. Mosher J. Donald Kiıı gs lc y Fclix Nigro i larold Smith Chestcr Ilanıard Orway Tcad Lynton K. Caldwcll John Harris James M. L a ııdi s John M. Gaus Fritz Morstcin Marx O. Glenn Stalıl. 16

12 Yazıların büyük bölümü İngilizce özgün hallerin tam çevirisi d eğ il, seçilmiş yazıların bazı parçalarının çevirisinden ibarettir. Kitabın ana bölümleri, yabancı öğretici kategorilerinin neler olduğunu akılda canlandırmak bakımından oldukça yararlıdır: Kamu Ytlııeıiıııiııin Niıeligi Siyaset ve Yöneti nı Hukuk ve Yönetim Biirokrasi Örglitlcnıııc Pcrsnncl Ytlıı c ıiıııi Mali Idare Dinamik Yönelim Karşılaştırmalı Yönetim Y önctscl Karar ve Y ö ncı sc l Yönetsel Denetim Yarg ı Kitabı derleyen Larsen, kaleme aldığı önsözde, yapılan işten iki sonuç doğar sa, kitabın yararlı sayılacağını belirtmektedir: "Bu derlemeyi okuyanlarda İngiltere. Amerika ve Avrupa 'daki - bilhassa Fransa ve Almanya 'daki- idari tecrübeden daha çok ve daha teferruatli malzeme seçme arzusunun uyanacaği ümit edilir. " Beklenen ilk sonuç, Türk okuyucunun Batı sistemlerini derinlemesine öğrenme isteğinin uyanınasıdır. Buradan anlaşılacağı üzere, yapılan seçimler "demokrasi tipi " sayılan Batı devlet örgütlenıneleriyle sı nırlıdır. O tarihte bir dünya sistemine doğru ilerleyen "Sovyet tipi " örgütlenme modeli kapsam dışıdır. Benzer olarak tarihsel örnek ve incelemelere değil yalnızca güncel - modern olan örneklere yer verilmiştir. Derleyen, Türkçe okuyucuya güncel Batı uygulamasıyla sınırlı bir "dünya" açmakta, bu sınırlılığına karşın verdiği aracı ileri - evrensel bilgi ruhuyla sunmaktadır. "Hele Türk idari hayatmdan misaller verilmesi ve Türkiye 'de bu sahada araştmna ve incelemeler yapilmasma yol açarsa, derleme gerçekten çok faydali olmuş say1labilir. " Beklenen ikinci sonuç da budur. Derleme, Türkçe okuyucuya ne 'ye "nasıl bakılacağını gösteren "teori" ve "metod" vermiştir; bundan sonra bu " bakış " ve bu "a raştırma yolu" elde tutularak Türkiye uygulaması incelenebilecektir. Derlemede "teori"nin ve "metod"un kullanıldığı örnekler de vardır. Bundan böyle araştırmacıların işi pek kolaydır; bu örneklere bakılarak bilimsel bilgi üretme yoluna girilebilir... Larsen derlemesinde Türkiye ile ilgili tek makale Lynton K. Caldwel/'e aittir. "Türk İdare Sistemi ve İdarei Masiahat Politikası " başlıklı bu makale ayrıca incelenmeye değer bir yazıdır. Yazının önemi, Türkiye'de 1960'1ı yıllarda bir anda yükselecek olan "idari maslahat değil idari ıslahat", daha teknik adıyla "idari reform seferberliği"nin adeta ilk taslağı gibi olmasından kaynaklanmaktadır. Yazıyı önemli kılan bir başka özellik de, Türkiye'nin yönetim yapısına ilişkin olarak, günümüzde yaygın biçimde karşılaşılan beli i bir değerlendirme türünün bu yazar tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Yazarın değerlendirınele- 17

1950Lİ YILLARDA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti?

1950Lİ YILLARDA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti? 1950Lİ YILLARDA KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ Disiplinin Kuruluşu Nasıl Gerçekleştirilmişti? Birgül AYMAN GÜLER * Yönetim olgusu akademik dünyada yönetim bilimi kamu yönetimi adı altında incelenir. Bu bilim

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

YÖNETİMDE ÖZERKLİK SORUNU: Duyunu Umumiyei Osmanlı Meclisi İdaresi 1881 1948

YÖNETİMDE ÖZERKLİK SORUNU: Duyunu Umumiyei Osmanlı Meclisi İdaresi 1881 1948 YÖNETİMDE ÖZERKLİK SORUNU: Duyunu Umumiyei Osmanlı Meclisi İdaresi 1881 1948 Birgül A. GÜLER ÖZET: Yönetimde özerklik, neomodern yönetim okullarının başlıca savunusudur. 1980 den bu yana yürütülen devlet

Detaylı

Türk İdare Dergisi Ulusal Hakemli Dergi YAYIN KURULU / BOARD OF EDITORS DANIŞMA KURULU / ADVİSORY BOARD

Türk İdare Dergisi Ulusal Hakemli Dergi YAYIN KURULU / BOARD OF EDITORS DANIŞMA KURULU / ADVİSORY BOARD Türk İdare Dergisi Ulusal Hakemli Dergi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Hasan CANPOLAT / Vali-Müsteşar Yardımcısı Editör A. Celil ÖZ / Bakanlık Sözcüsü-Mülkiye Başmüfettişi Editör Yardımcısı Mehmet CANGİR /

Detaylı

Bir örgütsel alanın yeniden şekillenişi: Türkiye de iş hayatına. yönelik yüksek öğretimde değişim, 1955-1975 *

Bir örgütsel alanın yeniden şekillenişi: Türkiye de iş hayatına. yönelik yüksek öğretimde değişim, 1955-1975 * ODTÜ Gelişme Dergisi, 35 (Özel Sayı), 2009, 1-40 Bir örgütsel alanın yeniden şekillenişi: Türkiye de iş hayatına yönelik yüksek öğretimde değişim, 1955-1975 * Behlül Üsdiken Sabancı Üniversitesi, Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE'DE AKADEMİK DÜNYANIN YÖNETME İşİNE YAKLAŞıMlNDA 1950'Lİ YıLLARLA BİRLİKTE NE DEGİşTİ? *

TÜRKİYE'DE AKADEMİK DÜNYANIN YÖNETME İşİNE YAKLAŞıMlNDA 1950'Lİ YıLLARLA BİRLİKTE NE DEGİşTİ? * TÜRKİYE'DE AKADEMİK DÜNYANIN YÖNETME İşİNE YAKLAŞıMlNDA 1950'Lİ YıLLARLA BİRLİKTE NE DEGİşTİ? * Behlül ÜSDİKEN ** Demet ÇETİN *** Türkiye'deki yönetim yazın) son yirmi yıldır küçümsenmeyecek sayıda incelemeye

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEĞİŞİM VE KURUMSAL YAPILANDIRMA SÜRECİ:

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi 1

İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi 1 III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi: 719-732, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5216-98-6 İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/40 http ://www.tek.org.tr. AVRUPA, ABD ve TÜRKİYE DE İKTİSAT EĞİTİMİ

TARTIŞMA METNİ 2012/40 http ://www.tek.org.tr. AVRUPA, ABD ve TÜRKİYE DE İKTİSAT EĞİTİMİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/40 http ://www.tek.org.tr AVRUPA, ABD ve TÜRKİYE DE İKTİSAT EĞİTİMİ Ercan Uygur ve Oya S. Erdoğdu Bu çalışma "İKTİSAT EĞİTİMİ (ULUSAL İKTİSAT EĞİTİMİ SEMPOZYUMU)",

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TARİHİ 3 4 5 Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur Vehbi KOÇ V E D İ

Detaylı

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler

Adli Eğitim üzerine İstişari Ziyaret Çalışması (27-31 Mayıs 2013) 23. Fasıl: Yargı ve Temel Haklar. İçindekiler 12 Eylül 2013 Prof. Dr. (Hukuk) Thomas Giegerich Hukuk Uzmanı (Virginia Üniversitesi) Saarland Üniversitesi, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Hukuk Bölümü Direktörü AB Hukuku, Kamu Uluslararası Hukuku ve

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı ISBN 978-9944-5612-3-5 Sosyal Araştırmalar Vakfı 14 Yakın Tarih Dizisi - 1 Kapitalizmi Planlamak Türkiye de Planlama ve DPT nin Dönüşümü Ümit AKÇAY

Detaylı

Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey

Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey Governance and the Military: Perspectives for Change in Turkey A programme of the Centre for European Security Studies (CESS), the Netherlands, in co-operation with the Istanbul Policy Center (IPC), Turkey

Detaylı

TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ

TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ Öğr. Gör. Dr. Sultan Kavili Arap Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Özet Türkiye de üniversitelere

Detaylı

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETİMİ İHSAN DOĞRAMACI Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 1 Bu kitabın elektronik kopyası aşağıdaki adrestedir: www.dogramaci.org Eylül 2007 METEKSAN A.Ş.

Detaylı

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm

TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm TURGUT ÖZAL Değişim, Dönüşüm Editörler: Erkan ERTOSUN Erkan DEMİRBAŞ Turgut Özal Üniversitesi Yayınları No: 020 ISBN: 978-605-4894-09-3 Bu eserin dil ve bilim bakımından sorumluluğu konuşmacılarına/yazarlarına

Detaylı

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. mart 2006. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır. mart 2006. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği Yayınıdır 150 mart 2006 odtülüler bülteni içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı:150 Mart 2006 Dernek

Detaylı

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde

Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde editörden Yeşertmek ve Büyütmek Elimizde Değerli Dostlar, Küçük adımlar sıklıkla devam ettiğinde büyük başarıları beraberinde getirecektir. Biz bir küçük adım atarak işe başladık, uzun uğraşlardan sonra

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0002 TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI HAZIRLAYAN Çağıl Serar

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ TC Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARININ TARİHÇESİ VE EĞİTİM POLİTİKALARINA ETKİLERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Danışman:Yrd.Doç.Dr.Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan:Muzaffer

Detaylı