Yirmi birinci yüzy l n ilk yar s nda hayat ve bilim. John Brockman. Nurettin Elhüseyni ED TÖR ÇEV R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yirmi birinci yüzy l n ilk yar s nda hayat ve bilim. John Brockman. Nurettin Elhüseyni ED TÖR ÇEV R"

Transkript

1 GELECEK 50 YIL Yirmi birinci yüzy l n ilk yar s nda hayat ve bilim ED TÖR John Brockman ÇEV R Nurettin Elhüseyni

2 Ç NDEK LER JOHN BROCKMAN G R fi B R NC BÖLÜM: TEOR AÇISINDAN GELECEK LEE SMOLIN Evrenin Niteli inin Gelece i MARTIN REES Kozmolojik Müflküller: Evrende Yaln z m y z ve Evrenin Neresindeyiz? IAN STEWART 2050 nin Matemati i BRIAN GOODWIN Kültürün Gölgesinde MARC D. HAUSER De ifltokufl Edilebilir Zihinler ALISON GOPNIK Çocuklar n Bilimcilere Ö retece i fieyler.... PAUL BLOOM Bir Ahlaki Geliflim Teorisine Do ru GEOFRREY MILLER ncelik Bilimi MIHALY CSIKSZENTMIHALYI Mutlulu un Gelece i ROBERT M. SAPOSKY Elli Y l Sonra Hâlâ Hüzünlü Olacak m y z? STEVEN STROGATZ Fermi nin Küçük Buluflu ile Kaos ve Karmafl kl k Teorisinin Gelece i STUART KAUFFMAN Hayat Nedir?

3 K NC BÖLÜM: PRAT K AÇISINDAN GELECEK RICHARD DAWKINS Moore Yasas Çocu u PAUL DAVIES kinci Bir Yarat l fl Var m yd? JOHN H. HOLLAND Bizi Bekleyen Geliflmeler ve Bunlar Tahmin Etme Yolu RODNEY BROOKS Beden ve Makine Kaynaflmas PETER ATKINS Maddenin Gelece i ROGER C. SCHANK Gelecekte Daha Ak ll Olacak m y z?..... JARON LANIER Karmafl kl k Tavan DAVID GELERNTER Ifl nla Ba lant ya Girmek JOSEPH LEDOUX Zihin, Beyin ve Benlik JUDITH RICH HARRIS 2050 den Bak flla Bizi Biz Yapan Özellikler SAMUEL BARONDES laçlar, DNA ve Psikanaliz Divan NANCY ETCOFF Beyin Taramalar, Kuflamlar ve K sa Temaslar PAUL W. EWALD Hastal n Üstesinden Gelmek

4 MARC D. HAUSER De ifltokufl Edilebilir Zihinler fiöyle tuhafl klar gözünüzün önüne getirin: Bir parça b ld rc n beynine sahip bir tavuk, kafas n bir b ld rc n gibi e iyor, ama bir tavuk gibi g dakl yor. Parkinson hastal yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olmufl yetmifl yafl nda bir adam, bir domuzdan bir parça beyin al yor ve domuz aksesuar n n hiçbir emaresini göstermeksizin, hemencecik d flar ya ç k p golf oynuyor. Bu örnekler Douglas Adams tarz nda bilimkurgu de il, bilimsel olgu. Günümüzde sadece ayn türün bireyleri aras nda de il, türler aras nda da beyin dokusu de ifltokufl edebiliyoruz. Önümüzdeki elli y lda böyle ince bir nörobiyoloji, beyne iliflkin anlay fl m zda geliflimi s ras nda nas l donat ld ve zaman içinde nas l bir evrim gösterdi i konusunda bir devrim yaratm fl olacak. Beyin hakk nda sürekli daha fazla fley ö renmemiz, sonuçta baflka bir hayvan türü olman n nas l bir fley oldu una dair daha fazla fley ö renmemizi sa layacak. Ama bu devrimin bilimsel ve etik sonuçlar na daha yeni kafa yormaya bafll yoruz. Baflka bir canl n n yerinde olmak nas l bir fley olabilir? Felsefeci Thomas Nagel in Bir Yarasa Olmak Nas l Bir fieydir? (The Philosophical Review LXXXIII, Ekim 1974, s ) bafll kl ünlü makalesinde resmen dile getirdi i bu 59

5 60 GELECEK 50 YIL soru, genel olarak hayvanlar n zihinsel yaflam yla, spesifik olarak da öznel deneyimleriyle, duygular yla ilgilidir. Baz - lar na göre, en az ndan mevcut bilimsel araçlarla, böyle deneyimleri izlemek düpedüz olanaks zd r. Baz lar na göre ise, bu güç bir sorun olmakla birlikte, bilimin erim alan içindedir. Ortada bir örnek oldu unda böyle konular konuflman n daha kolay olmas nedeniyle, bir örnek vereyim lar n ortalar nda, iki grup uzman baflka bir maymunun elektrik floku ald n görünce nas l tepki göstereceklerini incelemek üzere makak maymunlar üzerinde deneyler yapmaya bafllad lar. Afla yukar ayn s ralarda, sosyal psikolog Stanley Milgram otoriteye nas l tepki verdiklerini görmek üzere insanlar test etmeye yöneldi; testin amac özellikle bir otorite figürünün baflka bir insana elektrik floku verme talimat na uyup uymayaca n saptamakt. Makak deneylerinin birinde, bir maymun günlük yemek tay n - n elde etmek için manivela kollar n çekecek flekilde e itildi. Maymunun bu ifli ö renmesinden sonra, bitiflik bir kafese ikinci bir maymun kondu. Art k birinci maymun ne zaman kollar çekse, di er maymuna fliddetli bir flok veriyordu. fiafl rt c bir geliflmeyle, birinci maymun kollar çekmeyi b rakt ; hatta kollar çal flt rmamas n n günlük yeme inden yoksun kalmay getirmesine karfl n, bu tutumunu birkaç gün sürdürdü. Kendisi açl k çekiyordu, ama gariban komflusu floktan kurtulmakla bundan yarar görüyordu. Kollar n bafl ndaki maymunlar n bu kollar çekmekten kaç nmaya olan yatk nl, di er maymunun tan d k bir kafes arkadafl olmas durumunda, hedefteki dene in yabanc bir maymun ya da tavflan gibi baflka bir türün mensubu olmas durumuna oranla daha yüksekti. Son olarak, daha önce bizzat elektrikli iskemlede bulunmufl ve bir floku yaflam fl bireyler, böy-

6 Marc D. Hauser - De ifltokufl Edilebilir Zihinler 61 le bir tecrübeden geçmemifl maymunlara oranla, elektrik vermekten daha uzun süre kaç n yordu. Milgram n insanlar konusunda vard ve 1983 te ç kan Obedience to Authority [Otoriteye taat] kitab nda canl bir dille anlatt taban tabana z t sonuçlar fl nda, makak maymun deneyleri özellikle çarp c d r. Beyaz laboratuar önlü ü giymifl deneyci gibi bir otorite figürü, baflka bir kifliye flok vermek üzere bir dene e bir kolu çekme emrini verdi- inde, di er kiflinin gerçek tehlike alt nda olmayan bir aktörün dramatik bir tav rla flok a tepki göstermesine ra men, denek defalarca bu ifli yapm flt. E er bir Marsl yeryüzüne inip bu iki deneyi seyretmifl olsayd, makak maymunlar n n empati kurdu u, insanlar n ise bunu yapmad sonucuna varmak zorunda kalacakt. Görünüfle bak l rsa, makak maymunlar ac çeken baflka birinin yerinde olman n anlam n biliyor; buna karfl l k insanlar ya bilmiyor ya da düpedüz umursam yor. nsanlar n baflkalar n umursayabildi ini, onlarla empati kurabildi ini ve baflka bir kimse için bir duygusal deneyimi yaflaman n ne demek oldu u üzerinde bilinçli olarak düflebildi ini biliyoruz elbette. George Eliot un dokunakl Adam Bede (Aflk n Bedeli: Adam Bede, çev: Adil Demir, stanbul: Kastafl Yay nlar, Kas m 2003) roman n okumufl olanlar, Adam n karfl l ks z aflk Hetty yi görünce hissetti i fleyleri rahatl kla hissedebilir. Afla daki pasaj herhalde meram m anlatmaya yeter: Bu k zar fl [Adam n] yüre inin yeni bir mutlulukla çarpmas na yol açt. Hetty daha önce onu gördü ünde hiç böyle k zarmam flt. Seni ürküttüm, dedi Adam, söyledi i fleyi belirtmeyen hofl bir anlamda; çünkü Hetty onun kadar duygulanm fl gibiydi.

7 62 GELECEK 50 YIL Makak maymunlar n n di erleriyle empati kurdu u ve onlar n esenli ini umursad sonucuna varmak çekicidir ve deneyler sanki bu hususu destekler niteliktedir. Ama alternatif yorumlar da vard r. Kolu çeken maymunlar karfl dakinin floka tepkisini belki nahofl bulmufltur; tiksindirici durumlarda bireyler yapt klar ifli b rak r. Maymunlar belki misillemeden çekinmektedir; yani, daha sonra elektrik iskemlesine oturtulabilecekleri ve yard mseverlikten pek nasip almam fl birinin insaf na kalabilecekleri endiflesi içindedir. E er durum böyleyse, kollar çekmekten kaç nma tutumunda empati de il, bencillik devreye girmifltir. Hangi yorum do ru olursa olsun, bu deneyler sosyal ba lama son derece keskin bir duyarl l a iflaret ediyor; maymunlar n duygulara ve gayelere sahip oldu unu, bunlara göre davranabildi ini gösteriyor. Böyle bilgileri hayvan zihnine dönük çal flmalar ile hayvan gönencini gelifltirme çabalar aras nda bir ba lant kurmak için kullanabiliriz. Bir hayvan n ihtiyaçlar n, arzular n ve gayelerini nas l ortaya ç karabiliriz? Onlara gerekli özeni göstermemiz aç - s ndan, bu önemli bir bilgidir. Keflke Hugh Lofting in Dr. Dolittle tipi kurmaca olmasayd ve t pk onun gibi, hayvanlarla konuflabilseydik! Ancak, böyle bir hasb halin yerini tutacak oldukça iyi bir araç var. Bu ifl canl türüne özgü davran fllara dönük dikkatli gözlemlerle bafll yor ve daha sonra iktisat araçlar n ödünç olarak, bir bireyin istedi i fleyi elde etmek için ne bedel ödeyece ini sormaya dayan yor. Çiftlikte yetifltirilen vizonlar üzerinde yak n dönemde yap lm fl bir çal flmay ele alal m. Vizon çiftçileri kendi hayvanlar n n tatmin edici koflullarda yaflad na inan yorlar. Bu durumda tatmin edici ibaresi sa l kl bir yaflam sürmek için gerekli bütün fleyleri

8 Marc D. Hauser - De ifltokufl Edilebilir Zihinler 63 sa lay c gibi bir anlama geliyor. Vizon yaflam na iliflkin bu görüfle kat lmayanlar, sa l kl s fat n n yeterli besin ve su ile bariz sa l k sorunu belirtilerinin yoklu u anlam na geldi- i fikrini sorguluyor. Masa bafl nda ahkam kesmenin bu tart flmaya getirece i bir yarar yoktur; ama canl bir deney bunu sa lar. Cambridge Üniversitesi biyologlar ndan Georgia Mason ve meslektafllar, vizonlar aynen vizon çiftliklerindeki koflullara sahip ayr kafeslere koydular: Bir yuva kutusu, içme suyu ve yiyecek. Bütün hayvanlar n haz peflinde kofltu u, iyi fleyler elde etmeye ve kötü fleylerden kaç nmaya yöneldi i varsay m ndan hareketle, her vizona yedi alternatif bölme aras nda bir seçim flans da sunuldu. Bölmelerin her biri baz benzersiz özelliklerle iliflkilendirilmiflti: Su dolu bir havuz, yüksek bir seki, tuhaf nesneler, ikinci bir yuva yeri, bir tünel, oyuncaklar ve ilave alan. Bu bölmelere girebilmek için, vizonlar n denk düflen kap y itip açmas gerekiyordu; izleyen günlerde, aç lmay güçlefltirmek üzere yedi kap ya da a rl klar ilifltirildi. Deney bireylerin istedikleri fleyler için bedel ödemesini gerektiren bir kapal ekonomi simülasyonu üzerine kuruluydu. Bu tür deneylerin temelinde yatan kilit sezgi, hayvanlar n sadece istedikleri fleyler için de il, can al c bir husus olarak, ihtiyaç duyduklar fleyler için daha fazla bedel ödeyebilecekleridir. Vizonlar ana kafeslerinden serbest b rak ld klar nda, flaflmaz biçimde havuzlu bölmeyi seçtiler, zamanlar n n ço- unu bu bölmede geçirdiler ve bunun için en büyük bedeli ödediler. Dahas, kortizol olarak bilinen bir stres hormonu seviyeleri ölçüldü ve havuzdan yoksun kalma durumunda yiyecekten yoksun kalma durumundaki kadar yüksek oldu- u saptand. Vizonlar ne istiyor? Havuz. Niçin? Çünkü do- al habitatlar nda hat r say l r bir zaman yüzmek ve su

9 64 GELECEK 50 YIL canl lar n avlamak üzere suda geçiriyorlar. Sonuç: Çiftlikte yetifltirilen vizonlara sa l kl yaflam sunmak amac yla, vizon çiftçilerinin cüzi bir geliri onlara küçük havuzlar sat n almaya ay rmalar gerekiyor. Havuzsuz vizonlar yiyecekten mahrum b rak lm fl vizonlar kadar strese giriyor. Akl bafl nda hiçbir çiftçi onlar yiyecekten mahrum b rakmay düflünmeyece ine göre, ne diye bir havuzdan mahrum b raks n ki? Bunun ekonomik ya da etik bir anlam yok. Makak maymunu ve vizon deneyleri, bilimin hayvan duygular n nas l aç a ç karabilece ini ve böyle bilgileri yararl pratik amaçlar n hizmetine nas l koflabilece ini gösteriyor. Ama genetik ve beyin bilimlerindeki son geliflmeler göz önünde tutuldu unda, anlat lan teknikler kaba say l r. Art k genler ekleyerek ya da silerek bir hayvan n genomunu de ifltirebildi imize ve ayr ca beyninden parçalar ç karabildi imize ya da yerine baflka parçalar koyabildi imize göre, sorabilece imiz ve cevap alabilece imiz olas sorular n yelpazesi çok genifl. Potansiyel etik ikilemlerin yelpazesi de öyle. Yak n dönemde ak ll ya da (TV y ld z harika genç Doogie Howser dan dolay verilen adla) Doogie farenin yarat l fl n ele alal m. Bu fareler bellek oluflumunda önemli bir rol oynayan NR2B adl bir genin ekstra kopyalar n n eklenmesiyle genetik bak mdan düzenlenmiflti. Ekstra genlere sahip fareler kontrol deneklerinden daha ak ll say l yordu; çünkü nesneleri ay rt etmeyi, tiksindirici bir uyar ya tepki vermeyi ve gizli bir rampay bulmay daha h zl ö reniyorlard. Artan bu becerilerin bildi imiz zekan n esas n oluflturup oluflturmad elbette tart flmaya aç kt. Bununla birlikte, sonuçlar gen manipülasyonuyla sa lanm fl gibi görünen bir performans farkl l n göstermekteydi. Daha yüksek biliflsel iflleyifl geneti ine ilgi duyanlar için, böyle sonuçlar ol-

10 Marc D. Hauser - De ifltokufl Edilebilir Zihinler 65 dukça hayret vericiydi. Sadece bu alandaki teknolojik ilerlemenin gücünü ortaya koymakla kalm yor, özellikle insandaki t bbi bozukluklar n tedavisinde uygulamal amaçlar için kullan labilecek genetik mühendisli i türlerini de gözler önüne seriyordu. Örne in, beyinde bellekle iliflkili al c lar n say s n artt rma yoluyla, Alzheimer hastalar nda y k c haf za kay plar n geri döndürmek teorik olarak mümkündü. Fakat Doogie faresindeki bulgular n uyand rd heyecan gerek genlerle, gerekse beyinle oynaman n potansiyel tehlikelerini ortaya koyan baflka bir deneyin sonuçlar yla yat flm fl bulunuyor. Doogie faresinin yarat l fl ndan iki y l sonra, bilim camias na bu flekilde ak ll olman n öngörülmemifl bir yan ürünü sunuldu. Bu yan ürünün etkisini en iyi ifade eden fley atletlerin kulland ac olmadan baflar olmaz deyimidir. Normal akranlar ndan farkl olarak, Doogie faresinde akut a r daha uzun sürer. Bu sonuçtan ç kar lacak önemli dersler vard r. Genetikçi Richard Lewontin in nsan Genomu Projesi ni elefltiren The Triple Helix: Gene, Organism and Environment [Üçlü Helis: Gen, Organizma ve Ortam] kitab nda belirtti i gibi, genlerin içinde yaflad karmafl k gensel ve çevresel ba lamlar kavrayabilmemiz için, genler ve davran fl aras ndaki nedensel iliflki konusunda naif sonuçlar ç karmaktan kaç nmal y z. Karfl m zda genetik bir karmafla duruyor. Bir geni ç kard m zda, yerine baflka bir fley koydu umuzda veya kopyas n yapt m zda, sonuçlara iliflkin ancak bilgiye dayal yani istatistiksel tahminlerde bulunabiliriz. Bundan genetik ya da beyin manipülasyonlar n n de ersiz oldu u anlam ç kmaz; tam tersine, böyle teknolojilerin yepyeni bulufllar ve içgörüler yönünde bir ufuk açmas yüksek bir olas l kt r. Ne var ki, böyle bulgularla birlikte, komplikasyonlarla ve güçlüklerle karfl -

11 66 GELECEK 50 YIL laflmaya da haz rl kl olmal y z. Ö rencilerimden flu zihin jimnasti ini yapmalar n s kl kla isterim: E er gönüllü bir hayvan al c s ndan belirli bir parçay alarak, geri dönülebilir (özgün parçalar tekrar noksans z edinme anlam nda geri dönülebilir) bir beyin nakli ameliyat geçirme f rsat n z olursa, hangi canl türünden hangi parçay seçersiniz? Y llard r ö rencilerim listelerinin en bafl na flu üçünü yerlefltirmifltir: Bir köpe in koklama duyusu so anc, bir yarasan n iflitme duyusu korteksi ve bir kartal n görme duyusu devreleri. Bu zihin jimnasti inde ince bir tuzak kurulmufltur. Her ne kadar teknoloji bu korteks bölgelerinin eklenmesine olanak verse de, gerçek anlamda bir köpek gibi koklamak, bir yarasa gibi iflitmek ve bir kartal gibi görmek için baflka bir fleye gerek vard r. Bu baflka bir fley (bir köpe in harikulade burnu, bir yarasan n radar çana kulaklar ve bir kartal n çifte çukurlu gözleri gibi çevrel organlar n yan s ra) yorumlay c bir sistemdir. Yeni tak lm fl bir köpek koklama sistemiyle, bir insan yüz metredeki bir yang n muslu una bulaflm fl miligram düzeyindeki idrar saptayabilir; ama bu kokuyu bir insan n yapt flekilde yorumlar. Yo unlu undan dolay koku ona korkunç gelecektir hiçbir insan n daha önce karfl laflmad keskinlikte bir koku. Ço u kez gözard edildi inden, beyin aktivitemizin bu yorumlama veçhesinin önemini vurgulamak istiyorum. Örnek olarak verece im bir felsefe paradoksu ve bir korku filmi bu noktay aç kl a kavuflturacakt r herhalde. Mant kta bir özdefllik teorisi vard r. Buna göre, x ve y gibi çok parçal herhangi iki nesneyi ele ald m zda, e er x in her parças y nin bir parças ysa ve y nin her parças x in bir parças ysa, x = y olur. Bu özdefllik anlay fl na yöneltilen klasik itiraz,

12 Marc D. Hauser - De ifltokufl Edilebilir Zihinler 67 Theseus un ve Atinal gemicilerin idaresindeki gemisinin durumudur. Gemi yelken açt nda yenidir. Aradan zaman geçmesi ve geminin y pranmas üzerine, gemiciler hasar gören kalaslar yenileriyle de ifltirir. Yolculu un sonuna var ld nda, bütün özgün kalaslar n ve donan m n yerini yenileri alm flt r. Paradoks fludur: Yolculu u tamamlayan gemi, yolculu a bafllayan gemiyle ayn m d r? Bu hâlâ Theseus un gemisi midir? Cevap vermeden önce, bir de Roman Polanski nin Kirac filmine bakal m. Polanski filmde, Paris in bir apartman dairesinde yaflayan halim selim bir dosya katibi olarak baflrolü oynar. Dairenin önceki kirac s intihar girifliminde bulunmufltur. Bu durum katibi kuruntulu bir paranoyaya sürükler ve benli in unsurlar yla ilgili retorik bir monologa girmesine yol açar: E er kolumu kesersem, ben ve kolum derim. Peki ama, e er bafl m kesersem, ben ve bafl m m, yoksa ben ve bedenim mi derim? Bu iki örnek, yorumla ilintili güçlükleri fleffaflaflt r yor. E er bir kiflinin koklama sistemini ç kar rsak ve yerine bir köpe inkini ve hatta baflka bir insan nkini koyarsak, o kiflinin kimli ini de il, sadece kokular duyumsama biçimini de ifltirmifl oluruz (özellikle de ifltokufl bir köpekle yap lm flsa). Bu yeni devreyi alan kifli hâlâ kokuya kendi yorumunu yükler. Ancak, öteki beyin parçalar söz konusu oldu unda, kimlik sorusunu her durumu göre ayr bir düzeyde yöneltmeliyiz. Nörolog Antonio Damasio nun bilinç üzerine son çal flmas The Feeling of What Happens [Olup Biten fieylerin Hissi] kitab nda dile getirdi i gibi, beynin farkl k s mlar benli in u rad duruma iliflkin duyguya farkl etkilerde bulunur. Ünlü Phineas Gage vakas n n aç kça gösterdi i üzere, de- ifltokufl edilebilir baz k s mlar kimlikte büyük olas l kla dramatik de iflimlere yol açar. Toplumun çal flkan ve sayg -

13 68 GELECEK 50 YIL de er bir mensubu olan Gage in al n lobu devresi geçirdi i kaza sonunda hasara u ram fl ve bu zedelenme onu art k tan nmayacak ölçüde her türlü ahlaki yarg dan yoksun bir kifliye dönüfltürmüfltü. De ifltokufl edilebilir zihinler sorununu daha ileriye götürmek üzere, nöroloji dünyas nda elde edilmifl baz çarp c yeni sonuçlara dayanan baflka bir zihin jimnasti i yürütebiliriz. Nörobiyolog Miguel Nicolelis ve meslektafllar, bir baykufl maymununun beyninden al nma yüzlerce nöronun elektrik deflarjlar n kaydetmeyi ve bu sinyali bir robotun kolunu yönlendirmek için kullanmay baflarm fl bulunuyor. Bu s rf bir elektronik z mb rt gibi gelebilir, ama öyle de il. Belirli bir düzeyde sinir kodundan anlam ç karabilece imizi ve davran fla nas l arac l k etti ini kavrayabilece imizi gösteriyor. Her türlü hayvandan nöron sinyalleri yükleyebildi- imizi ve böylece dünyayla etkileflime girdikleri s radaki düflüncelerine iliflkin bir tür sabit disk kütüphanesi yaratabildi- imizi gözünüzde bir canland r n. Böylece yedi i, uyudu u, tarand, cinsel iliflkiye girdi i ve iletiflim kurdu u s rada, bir hayvan zihnini okuyabilece iz. Belirli bir düzeyde onlar gibi olma konusunda derin bir sezgiye kavuflaca z. Dikizci bir Homo sapiens haline gelece iz. Hatta kendi beyin dalgalar m z onlar nkilerle efllefltirebilir ve böylece canl türleri aras nda daha önce hiç var lmam fl bir uyumu yaflayabiliriz aç kças sanal gerçeklik oyunlar ndaki son nokta bu. Bunlar harika zihin jimnastikleri. Önümüzdeki elli y l içinde gerekli teknoloji elimizin alt nda olacak; ancak hiçkimse bunu böyle bir fanteziyle kullanmay tercih etmeyebilir. As l heyecan gerek bizimki, gerekse düflünen yarat klar nki olmak üzere, beyin hakk nda ne kadar çok fley ö renebilece imizi düflünmekte yat yor. Endifle yaratan fley tekno-

14 Marc D. Hauser - De ifltokufl Edilebilir Zihinler 69 lojimizin bizi bulan k ahlaki sonuçlarla dolu meçhul diyarlara sürüklemesi. E er beyin parçalar n de ifltokufl edersek ya da genleri ekler ve ç kar rsak, sonuçlardan kim sorumlu olacak? Bilimci mi? Doktor mu? Baz insanlar n daha iyi bir hayat sürmesini sa lamak için bir parças kullan lan hayvan m? E er kök hücre araflt rmalar onaylan rsa ve beynin farkl k s mlar gelifltirilebilirse, kimseye de ifltokufl yapma olana verilmeli mi? Bilimin ona katk da bulunanlar n yarat c enerjisinden yararlanmas için, düflünsel ortam radikal ve hatta riskli araflt rmalar desteklemelidir; ama bilimciler giriflimlerinin potansiyel etik sonuçlar n kavramak zorundad r. nsan d fl ndaki hayvanlara dönük incelemeler de bu kapsama girer. George Bernard Shaw un Binbafl Barbara adl oyununda derin düflüncelere dalarken belirtti- i gibi, do ru ve yanl fl sarmalayan giz bütün felsefecileri flafl rtm fl, bütün hukukçular bocalatm fl, bütün ifladamlar - n n kafas n kar flt rm fl ve sanatç lar n ço unu periflan etmifltir. Shaw vard klar sonuçlarda olan ve olmas geren aras ndaki ayr mla hâlâ bo uflmak zorunda olan bilimcileri de onlara pekala ekleyebilirdi. MARC D. HAUSER Harvard Üniversitesi nin psikoloji ve sinir bilimleri program bölümlerinde ders veren bir biliflsel nöroloji profesörüdür. Ayr ca Zihin/Beyin/Davran fl nisiyatifi nin bir üyesidir. Kitaplar aras nda The Evolution of Communication [ letiflimin Evrimi]; The Design of Animal Communication [Hayvanlar Aras ndaki letiflimin Amac ] (M. Konishi yle birlikte) ve Wild Minds: What Animal Really Think [Vahfli Zihinler: Hayvanlar Gerçekten Ne Düflünür] say labilir.

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin

Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin Kimin Kazand Bilinen Ama Nas l Kazand Bilinmeyen Bir Oyun Oyunumuz iki kifli aras nda ve n m boyutlu bir dikdörtgenin içindeki larla oynan yor. Örne in, 5 3 boyutlu bir oyun, afla daki fleklin en solundan

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r?

DO A VE MATEMAT K. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? DO A VE MATEMAT K DO AL SAYILARLA BÖLME filem Afla daki sorular resme göre cevaplay n z. Kufllar n ve kurba alar n toplam say s n n 3 e bölümü kaçt r? A açtaki kufllar 2 dala eflit olarak konsayd, her

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

Sınırlı Dikkat ile Rekabet Modelleri. Uzay Çetin, Haluk Bingöl. 4 Şubat 2015

Sınırlı Dikkat ile Rekabet Modelleri. Uzay Çetin, Haluk Bingöl. 4 Şubat 2015 Sınırlı Dikkat ile Rekabet Modelleri 1 / 18 Sınırlı Dikkat ile Rekabet Modelleri Uzay Çetin, Haluk Bingöl Işık Üniversitesi - Boğaziçi Üniversitesi 4 Şubat 2015 Sınırlı Dikkat ile Rekabet Modelleri 2 /

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları

Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Örgüt Psikolojisine Giriş (PSY 313) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Örgüt Psikolojisine Giriş PSY 313 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar

Endüstri 4.0. nsanl n Gelece i. Tümüyle bilgisayar Endüstri 4.0 ve nsanl n Gelece i Tümüyle bilgisayar 40 y l içinde sistemli ve yapay insanlar n yapt zeka donan ml makinelerin, üretim ve hatta bilgisayarlar n her ifli makine ve hizmet sektöründe çal flmas

Detaylı

Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon (EE 428) Ders Detayları

Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon (EE 428) Ders Detayları Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon (EE 428) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Biyomedikal Sinyaller ve Enstrümantasyon EE 428 Her İkisi

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Eski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard m yla

Eski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard m yla Cetvelsiz de Olur! Eski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard m yla yap lan çizimler çok ilgilendirirdi. Çünkü Eflatun a göre, do ru ve daire, geometrik flekiller aras nda mükemmel olan tek flekillerdi.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı