T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 61 SAYI: 2012/11 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 61 NUMBER: 2012/11 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar n bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar s ras nda bilgi ve belgeye kolayca eriflilmesinde önemli bir yeri oldu u kuflkusuzdur. Türkiye Makaleler s, Milli Kütüphane'nin kurulufl kanunundaki amaçlar ve araflt rmac lar n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan itibaren haz rlanmakta ve periyodik olarak kullan c lara sunulmaktad r y l na kadar sadece bas l olarak sunulan bibliyografik künyeler sonraki y llarda elektronik ortamda yay nlanmaya bafllanm flt r. Türkiye Makaleler s, halen Baflkanl m zca CD ortam nda ve internette (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) yay nlanmakta olup, tarama arayüzü ile kullan c n n hizmetine PDF format nda sunulmaktad r. Milli Kütüphane Baflkanl olarak bugün Türkiye Makaleler s 'n n yeni bir say s n yay nlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Büyük bir özveri, dikkat ve itina ile haz rlanan bu çal flman n araflt rmac lar ve bilim çevreleri için gerekli ve güvenilir bir bilgi kayna olup olmad n n takdirlerini kullan c lara b rak rken bu konuda elefltiri ve önerilere de aç k oldu umuzu vurgulamak isterim. 60 y l aflk n bir süredir bibliyografya haz rlanmas ve sunulmas çal flmalar nda bugüne kadar eme i geçenlere ayr ayr teflekkür etmenin bir vefa borcunu ödemek oldu unu düflünüyor, Türkiye Makaleler s 'n n bu yeni say s n n da yararl olmas dile iyle sayg lar sunuyorum. Zülfi TOMAN Milli Kütüphane Baflkan iii

4 PREFACE There is no doubt that bibliographies have played an important role for access to information and documents when conducting scholarly studies and researches. The Turkish Bibliography of Articles has been published and put to the service of users periodically since 1952, according to requirements of researchers and to the aims of establishment of the National Library of Turkey. Bibliographies which were available only in print form until 1995 have been published electronically in the following years. The Turkish Bibliography of Articles is now available in digital form and online (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) accessible in PDF form through search interface to user. As the National Library of Turkey, we are pleased to publish the new volume of the Turkish Bibliography of Articles. I would like to emphasize that we are open to all criticism and suggestions in this field while we are giving the right to users to determine whether this volume, which is prepared with dedicated efforts, consideration and precession will be a useful and reliable source of information to researchers and scholarship. We owe a debt of gratitude to every person who has contributed their time and effort to prepare and present these bibliographies during the past 60 years. And I also hope today that this new volume of the Turkish Bibliography of Articles becomes helpful to all. Zülfi TOMAN Director iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR B BL YOGRAFYA KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K GENEL KOLEKS YONLAR FELSEFE VE PS KOLOJ EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BEL RL FELSEF OKULLAR PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES GENEL KONULAR D N DO AL (DO AYA DAYANAN) D NB L M HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...90 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI...151

8 650 YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI SPANYOL VE PORTEK Z D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL KUZEY AMER KA TAR H...189

9 000 (5) 000 GENEL KONULAR Daflk ran, Levent. Sadece Antivirüs De il Fark ndal k da Laz m. Bilim ve 000 (1) Afyonluo lu, Mustafa. Bilgi Toplumuna Geçifl Sürecinde Kamu Entegre Veri Merkezleri. Mimar ve Mühendis (68) , ss SB SA (2) 000 Atalay, Ahmet Hamdi. Kurumsal Bilgi Güvenli i. Mimar ve Mühendis (68) , ss. 000 (7) 1998 SB Teknik 46(540) , ss SA , (6) Ege, Börteçin. Siber Savafllar Biliflimin Karanl k Yüzü. Bilim ve Teknik 46(540) , ss. Emre, Bâk r. Türkiye'de Siber Güvenlik. Bilim ve Teknik 46(540) , ss SA , (3) Çelik, lay Nobel Y ld zlar. Bilim ve Teknik 46(540) , ss. 000 (8) 1968 SA 27 Ersöz, Y lmaz. Biliflimde Ölçekleme 000, 920 ve Bir Do um Günü. Türk Dili Dergisi 26(153) , 50. s SA 20 Çelik, lay. Yapay Zekâ Çevre 000, 020 Hizmetinde. Bilim ve Teknik 46(540) , ss SA , 000 Çizmecio lu, Nevin. BT Yat r mlar 2013 Y l nda Verimlilik Odakl Olacak. Söylefli: Mustafa Yanartafl, Mimar ve Mühendis (68) , ss SB , (4) Daflk ran, Levent. Ctrl+Alt+Del. Bilim ve Teknik 46(540) , ss SA Gözcü, Alev. "Aram zdan Ayr l fl n n 50. Y l nda Hasan Âli Yücel'den Günümüze E itim, Bilim, Kültür Politikalar " (25-26 fiubat 2011) Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 11(23) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet 1995 SA , 300, (9) Kayrak, Musa. Bilgi Kriterleri Çerçevesinde Biliflim Teknolojileri Denetimi. Say fltay Dergisi (87/Özel say : 150. Y l) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 350, 650 1

10 Özdeniz, Ebru - Latif Kurt. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu'ndaki (ANK) Iridaceae Familyas n n Revizyonu ve Veri Taban n n Haz rlanmas. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (10) 010 Öztemel, Ercan. Bilgi Ça nda, Bilginin Yönetilmesi ve Korunmas. Mimar ve Mühendis (68) , ss. 010 (2) 1998 SB Samanc, Elif Sezen. Teaching Simple and Compound Sentences with Computers at Intermediate Level. Dil Dergisi (154) , ss. ng. ve Türkçe özet SA , (11) Topaç, Osman. Google. Bilim ve Teknik 46(540) , ss SA Ünver, Mustafa. Ulusal Siber Güvenli in Sa lanmas nda Fark ndal k Çal flmalar. Mimar ve Mühendis (68) , ss SB , (12) Y ld r m, Murat. Madalyonun Di er Yüzü. Bilim ve Teknik 46(540) , ss SA , B BL YOGRAFYA 010 (1) Ârif, Nevflâhî. Kitâbflinâsî-yi Âsâr- Fârsî-yi Çâp fiode der fiibh-i Kârre (Hind, Pâkistân, Benglâdefl) ez hfl./ h./ m. (A Bibliography of Persian Printed Works in Subcontinent from 1781 up to 2007) Tan tan: Necdet Tosun, slâm Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, ss. Tarjimon ( ) Gazetasidag Turkiston Materiallarining Izohli s. Türk Dili ve Edebiyat Araflt rmalar Dergisi (22) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , KÜTÜPHANE VE B LG LEND RME Ersöz, Y lmaz. Biliflimde Ölçekleme ve Bir Do um Günü. Türk Dili Dergisi 26(153) , 50. s SA , GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER Eski Sistemler için Yenilik Bomann Müzesi HD zleme Sistemi ile Müzedeki Sanat Eserlerini Koruyor ve Güvenlik Maliyetlerini Düflürüyor. Yang n ve Güvenlik (155) , ss. Türkçe ve ng. özet 1995 SB , 050 2

11 050 (1) 070 (1) Savafl, Ayflen. Neden Üniversite Bengi, Hilmi. Tarihsel Süreç çinde Müzeleri. Arredamento Mimarl k Anadolu Ajans 'n n Özgün Kurumsal (262) , ss. Yap s ( ) Atatürk Yolu Dergisi 13(50) 2012, ss SB 5 Türkçe ve ng. özet SA , 380, (2) Somuncuo lu, B. Tümen. Çarl k Rusyas nda Müslümanlar Üzerine bir Dergi: Mir slama ( ) Türk Kültürü 5(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (2) Ercan, Sibel. Yerel Bas na göre zmir'de 1930'lu Y llarad Laiklik Uygulamalar. Ça dafl Türkiye Tarihi Araflt rmalar Dergisi 11(23) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 956.1, (3) Türko lu, M. Said. Kapanm fl Dergiler K raathanesi. Söylefli: Selçuk Küpçük, Ayraç (37) , ss SB , GENEL KURULUfiLAR VE MÜZEC L K Karao lu, Bekir. Medyan n Entropiye Yaklafl m. Bilim ve Ütopya 18(221) , ss SC , 070 Kartal, Osman Y lmaz - Remzi Y. K ncal. Medya Okuryazarl E itimi Alan Rehberlik ve Psikolojik Dan flmanl k Anabilim Dal Ö rencilerinin Aktif Vatandafll k Düzeylerini Etkileyen Faktörler. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (36) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Atagök, Tomur. Sanatç... Müzeci... E itimci... Söylefli: Tevfik htiyar, rh+artmagazine (94) , ss SA SB , , 060 Kaya, Mehmet - Sinem Siklon. Baz Osmanl Gazetelerinde Siyasal Reklam ve Propaganda ( ) 070 HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Alp, Alper. Balkan Savafllar n n Tatar Bas n ndaki Yank lar. Türk Yurdu (303/Özel say : 100. Y l nda Balkan Harbi Balkanlarda Müslüman-Türk Katliam ) , ss SB , 070 Cumhuriyet Tarihi Araflt rmalar Dergisi 8(16) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 320, 070 Mocofl, Ebru. Hakim Medya ve Sosyal Bilimlerin 'Ötekisi' Evrensel Kültür (251) , ss SB , 070 3

12 070 (3) Topses, Gürsen. Rehberlik ve Y lmaz, Eray. Tanzimat Dönemi Psikolojik Dan flma Kurumlar n n Türkçe Çocuk Gazetelerinde Ahlak, Felsefi Temelleri. folklor/edebiyat lim ve Milliyetçilik ( ) 18(70) 2012, ss. Türkçe ve Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl mlar ng. özet. (15) 2012, ss SA 12 Türkçe ve ng. özet. 370, SB , Yüksel, Hülya - Esra Karakufl. Gazeteler, Bireyselleflen Sa l k ve Tüketim: Ulusal Gazetelerde Yer Alan Sa l k Haberlerinde Kad n n Temsili. Sosyoloji Dergisi (27) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 360, GENEL KOLEKS YONLAR Guinard, Maia. Üç Alt Yafl Aras Çocuklara Yönelik Resimli Kitaplarda Tuhafl k Ö esi: Claude Ponti'nin Dünyas nda Bir Gezinti. Frans zcadan çeviren: Emre Sünter, Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss. Fr. özet SA EP STEMOLOJ, NEDENSELL K, NSANLIK 120 (1) Hac nebio lu, I. Latif. How Judgements are to be Justified Remains a Fair Question. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SB Talpin, Jean-Marc. Tan d Yabanc laflt rmak/tuhaflaflt rmak, Yabanc y /Tuhaf Tan d klaflt rmak, Performans Sanat nda Beden. Frans zcadan çeviren: M. Ifl l Ertüzün, Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss. Türkçe ve Fr. özet SA , (2) 840, 150, 080 Tando an, Cüneyt. " nsan" diye diye... Türk Dili Dergisi 26(153) , ss SA FELSEFE VE 120 PS KOLOJ 120 (3) 100 (1) Karaca, Nuray. Bilimin Rehberli inde De iflimden Yana Olan Pozitivist Bir Düflünür: Mehmet Emin Eriflirgil. folklor/edebiyat 18(70) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Taflk ntuna, Nilgün. Kuramsal Çerçeve. Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss SA , 150, (4) 2000 SA 12 Topuz, lhan. Gençlerde Normatif, 100, 370, 920 Popüler ve Paranormal nançlar 4

13 Üzerine Bir Araflt rma: SDÜ Örne i. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , 390, , 150, NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Çetin, Özer. Dinî Tecrübenin Anlafl lmas nda Rüyan n Rolü: Yusuf Sûresindeki Rüyalar Üzerine Psikolojik Bir Yorum. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 130 Brun, Anne. Almodovar Sinemas 'nda Tuhaf Transseksüel Figürü. Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss. Türkçe ve Fr. özet. 150 (2) Chouvier, Bernard. E. T. A. Hoffmann'da Bak fl ve Tuhafl k. Frans zcadan çeviren: Emre Sünter, Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss. Türkçe ve Fr. özet SA , (3) Direk, Zeynep. Yarat c l k: Baflkayla liflki. Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss SA , BEL RL FELSEF OKULLAR Do an, Pesent. Resim Ö retmeni Adaylar n n Umutsuzluk Düzeylerinin 140 (1) Seçkin, Özgen. Diyalekti in Dans 'nda Çözümsel Yöntem. Evrensel Kültür (251) , ss SB PS KOLOJ Bakacak, Ayça Gelgeç - Asl han Ö ün Boyac o lu. Bireylerin Ak l/ruh Sa l Tan mlamalar na liflkin Nitel Bir Araflt rma. Sosyoloji Dergisi (27) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 150 ncelenmesi. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (36) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Erdem, Nilüfer. Moby Dick: Güzellik mi Çirkinlik mi? Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss SA , 800 Erten, Yavuz. Playback'i Yakalamak. Frans zcadan çeviren: Ayça Sezen, Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss 1996 SA (1) 790, 150 Bafler, Nami. Son Lacan ya da Lacan' n Sonu. Cogito (72/Tuhafl k Guerin, Christian. Tuhaf n ve Yarat c l k) 2012, ss. Büyüsünden Yabanc l n Simgelefltirilmesine Roger Caillois. Frans zcadan çeviren: Esra Özdo an, 1996 SA

14 Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss. Fr. özet SA , 150 Guinard, Maia. Üç Alt Yafl Aras Çocuklara Yönelik Resimli Kitaplarda Tuhafl k Ö esi: Claude Ponti'nin Dünyas nda Bir Gezinti. Frans zcadan çeviren: Emre Sünter, Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss. Fr. özet SA , 150, (5) Habip, Bella. Dil Tuhaflafl nca: Orwell ve Wolfson. Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss SA , (6) Karaçay, Bahri. Endifleli Beyin. Bilim ve Teknik 46(540) , ss SA , 150 (7) K z l, Erguvan Tu ba Özel - Ayfle Gül Y lmaz Özpolat. Kronik Psikiyatrik Hastal Bulunan Hastalar n Bak mverenlerinde Tükenmifllik Sendromunun Boyutlar. Kriz Dergisi 18(3) 2010, 1-7. ss. Türkçe ve ng. özet SB Korkut, Yeflim. Masallar ve Psikanaliz Evreninde, E. T. A. Homann, der Sandmann Adl Eseri ve Claude Ponti ile Bir Yolculuk. Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss SA , 150 MEB Okul Öncesi E itim Program 'n n Nörogeliflimsel Aç dan De erlendirilmesi. Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Dergisi (36) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Sar, Serkan Volkan - Ahmet Tekb y k. Arkadafl Bask s n Belirleme Ölçe i: Gelifltirilmesi, Geçerlik ve Güvenirli i. Ondokuz May s Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi 31(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150, (8) Talpin, Jean-Marc. Tan d Yabanc laflt rmak/tuhaflaflt rmak, Yabanc y /Tuhaf Tan d klaflt rmak, Performans Sanat nda Beden. Frans zcadan çeviren: M. Ifl l Ertüzün, Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss. Türkçe ve Fr. özet SA , 120 Taflk ntuna, Nilgün. Kuramsal Çerçeve. Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss SA , 150, (9) Yaz c, Ayla. Yaratmal m Yaratmamal m? Cogito (72/Tuhafl k ve Yarat c l k) 2012, ss SA Yüce, Murat. Çocuklukta Görülen Panik Bozuklu u. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel 5(4/Özel say : Panik Bozukluk) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB 436, 150 6

15 170 ET K (AHLAK FELSEFES ) Civaner, Murat. Gebeli in ste e Ba l Sonland r lmas ve "Vicdani Ret" Toplum ve Hekim 27(6) , ss. Türkçe ve ng. özet SA 41, 170 Köksal, As m Cüneyd. slâm Hukuk Felsefesinde Fiillerin Ahlâkîli i Meselesi-Mukaddimât- Erbaa'ya Girifl- slâm Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet. Bibliyo grafya 1998 SB , 180 Pak, Nam k Kemal. Makro Evrenin Gizemli Kavram Entropi. Bilim ve Ütopya 18(221) , ss SC , 180 Savaflc, Bilgehan. T p Eti i ve Hukuk Aç s ndan Embriyonik Kök Hücre Araflt rmalar. Kazanc Hakemli Hukuk Dergisi 7(83-84) , ss. Türkçe ve ng. özet. 180 (3) fienel, Cahide. Sahbân Halîfât ( SA 57 Kas m - 22 Temmuz 2012) slâm 340, 170, Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, ss. 170 (1) 1998 SB 278 Sinnott-Armstrong, Walter. 180 Tanr s z Ahlak? Çeviren: Attila Tuygan; Tan tan: Selime Leyla Gürkan, slâm Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, ss. 000 GENEL KONULAR 1998 SB ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 1975 SB (1) Altunya, Hülya. Klasik Mant k Aç s ndan Tanr 'n n Tan mlanamazl Sorunu. Süleyman Demirel Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi (29) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Gürkan, Alper. slâmî Kavray flta fiehir: El-Medinetü'l Fâz la [Fârâbî'nin " deal Devlet" Adl Eseri Üzerine] Ayraç (37) , ss SB , (1) Erdo an, Nermin P nar. AKP'nin Siyasal Söylemi Üzerine "Biz Hizmet Partisiyiz" Birikim (283) , ss. 200 D N 200 (1) Bele, Tansu. Dinler Üzerine Bir Deneme. Türk Dili Dergisi 26(153) , ss SA (2) Evans, C. Stephen - R. Zachary Manis. Din Felsefesi: man Üzerine Rasyonel Düflünme. Çeviren: Ferhat Akdemir; Tan tan: Nebi Mehdiyev,

16 slâm Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, ss SB Gerçekler. Atatürk Yolu Dergisi 13(50) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (3) Meral, Yasin. Yahudi Din Bilgini 290 HIR ST YANLIK filomo bn Adret'in bn Haz m'a Reddiyesi: Maamar'al Yiflma'el. slâm DIfiINDAK D NLER Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, Meral, Yasin. Yahudi Din Bilgini ss. ng. ve Türkçe özet. filomo bn Adret'in bn Haz m'a Bibliyo grafya 1998 SB 278 Reddiyesi: Maamar'al Yiflma'el. slâm 200, 297, 290 Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet. Bibliyo grafya 200 (4) 1998 SB 278 Nahya, Nilüfer. Dinsel Beslenme ve 200, 297, 290 Bedenin Kontrolü. Metro Gastro (67) , ss. 290 (1) 2000 SB 212 Onaran, Burak. "Porkis a Good food. 200, 640 One of the Best" "Helel Domuz" Tart flmas ( ) Metro Gastro (67) , ss. 200 (5) Ural, Tülin. nanç için Mahrumiyet Dinsel Yaflamda Tabu Yiyecekler. Metro Gastro (67) , ss SB , SB slâm ve slâm'dan 200, 640 kaynaklanan dinler 297 (1) 210 DO AL (DO AYA Akar, Muhlis. Konu: Kul ve Kamu DAYANAN) D NB L M Hakk na Riayet Etmek. Diyanet (263) , ss. 210 (1) 1969 SC 6 Potapov, L. P. Etnografik Verilerde 297 Kad m Türk Tanr ças - Umay. Çeviren: Atilla Ba c, Türk Kültürü 5(2) 2012, ss SA HIR ST YAN TAR KATLARI VE MEZHEPLER 280 (1) Yalç n, Emruhan. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Ekümenikli i Tart flmalar ve 8 Ataöv, Türkkaya. Political Islam: In Whose Service? The Turkish Yearbook of International Relations 43, 2012, ss. ng. özet SA , (2) Ayar, Talip. nsan n En Çetin mtihan : Mallar ve Evlatlar. Diyanet (263) , ss SC 6 297

17 297 (6) 297 (3) Karsl, brahim Hilmi. Hac: Umuda Balc, srafil. slâm' n lk ve Ayd nl klara Yolculuk. Diyanet Kabilesinin el-mescidül'l-aksâ Oldu u (263) , ss. ddialar n n Kriti i ve K ble 1969 SC 6 De iflikli inin Tarihsel Arka Plan. 297 slâm Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet. Bibliyo grafya 1998 SB Çatak, Adem. Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin Nafs Kavram na Getirdi i Metaforik Yaklafl mlar. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi 18(48) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (7) K lavuz, M. Akif. Peygamberimizin E itim Anlay fl. Diyanet (263) , ss SC 6 297, SA SA , (8) Koçyi it, Hikmet. Ortak Sûre simleri. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 297 (9) 297 (4) Koflum, Adnan. slâm ve Aile Çetin, Özer. Dinî Tecrübenin Hukuku Normlar n n Türk (Aile) Anlafl lmas nda Rüyan n Rolü: Yusuf Kültürüne Yans mas. Süleyman Sûresindeki Rüyalar Üzerine Demirel Üniversitesi lahiyat Psikolojik Bir Yorum. Uluda Fakültesi Dergisi (29) 2012, Üniversitesi lahiyat Fakültesi ss. Türkçe ve ng. özet. Dergisi 21(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB SA , (10) 297 (5) Çoban, Erdal. Eastern Muslim Groups Among Hungarians in the Middle Ages. Bilig (63) 2012, ss. ng., Tür. ve Rusça özet SB SB , , (11) Do an, Hülya. Popüler slami Yaz nda Kad n Bedeni: Kad nlara Anlat lan "Fitne" folklor/edebiyat 18(69) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , Köksal, As m Cüneyd. slâm Hukuk Felsefesinde Fiillerin Ahlâkîli i Meselesi-Mukaddimât- Erbaa'ya Girifl- slâm Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet. Bibliyo grafya Mavil, Hikmet Ya l. Efl'ariyye'nin Kurucusu Ebü'l-Hasan el-efl'arî. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet.

18 Meselesi. Süleyman Demirel Meral, Yasin. Yahudi Din Bilgini Üniversitesi lahiyat Fakültesi filomo bn Adret'in bn Haz m'a Dergisi (29) 2012, ss. Reddiyesi: Maamar'al Yiflma'el. slâm Türkçe ve ng. özet. Araflt rmalar Dergisi (28) 2012, 1996 SB ss. ng. ve Türkçe özet. 297 Bibliyo grafya 1998 SB 278 So ukömero ullar, Mehmet. 200, 297, 290 Nüzhet Erman' n fiiirlerinde Hac Bektafl Veli Alg s. Atatürk Onaran, Burak. "Porkis a Good food. Üniversitesi Türkiyat One of the Best" "Helel Domuz" Araflt rmalar Enstitüsü Dergisi Tart flmas ( ) Metro 18(48) 2012, ss. Türkçe ve Gastro (67) , ss. ng. özet SA SB , , (16) 297 (12) fien, Cemalettin. fiemsüleimme es- Orhan, Zeynep - Hüseyin Kahraman. Serahsî'nin el-mebsût Adl Eserinin Evâil Edebiyat ve Hadis lmiyle Hacmi Üzerine. Uluda Üniversitesi liflkisi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(2) lahiyat Fakültesi Dergisi 21(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA SA (17) 297 (13) et-taberânî, Ebu'l-Kâs m Örenç, Afl r. Kütüb-i Sitte Hadisleri Süleymân b. Ahmed b. Eyyüb. Özelinde fieytan, Mahiyeti ve Tefsîru'l-Kebîr: Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm Yarat l fl. Süleyman Demirel I-II [Kitap Tan tma ve De erlendirme] Üniversitesi lahiyat Fakültesi Tan tan ve de erlendiren: Ferihan Dergisi (29) 2012, ss. Özmen, Uluda Üniversitesi Türkçe ve ng. özet. lahiyat Fakültesi Dergisi 21(2) 1996 SB , ss SA (14) Öztürk, Mustafa. Cumhuriyet Türkiye'sinde Meal ve Tefsirin Serencam [Kitap Tan tma ve De erlendirme] Tan tan ve 297 (18) Toplumun Temelini Sarsan Belli Bafll Problemler [Kitap Tan tma] Hazarlayan: Lütfi Do an; Tan tan: U ur Y lmaz, Diyanet (263) , ss SC 6 De erlendiren: Ömer Dinç, Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(2) 2012, ss SA (19) 297 (15) Turgut, Ali Kürflat. Meflflâî Piflgin, Yasin. Kur'an'a göre Ak l- Gayb liflkisi Ba lam nda Mana Yönünden Müteflabih Ayetlerin Tevili 10 Felsefesinde Allah' n S fatlar Meselesi. Uluda Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi 21(2)

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2004/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 53 SAYI: 2004/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı