"Ben benim, ben evrenim, öncesi-sonras, olmayan zaman ve mekân m!" Pozitivizm Ça da Putçuluktur...3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Ben benim, ben evrenim, öncesi-sonras, olmayan zaman ve mekân m!" Pozitivizm Ça da Putçuluktur...3"

Transkript

1

2 NDEK LER... Pozitivizm Ça da Putçuluktur...3 Tarih Olarak Toplum Evrenin Kendi Fark na Varma Hamlesidir...11 nsan Dü üncesi En Geni Kullan m Kapasitesine Toplumsall kça Ula r...23 Yap lanan ve Yap land ran Kurmay Öge: Dil Devrimi...38 Ekolojik-Demokratik Toplumsal Ya am ve Tar m...56 "Ben benim, ben evrenim, öncesi-sonras, yak -uza olmayan zaman ve mekân m!" Toplum Esas Olarak Ana-Kad n Etraf nda Kurulur...66 Toplumsall k Neden Ahlaki ve Politiktir ve Öyle Olmak Zorundad r...77 Siyaset Toplumun Vazgeçilmezidir...87 Burjuvazi Taraf ndan Gasp Edilen Bir Halk Devrimi: ngiliz Devrimi...100

3 KOMÜNARDAN... Merhaba Dergimizin 45. say yla yine birlikteyiz. Bu birliktelik an, özgürlük mücadelemiz aç ndan da önemli olman n ötesinde kader belirleyici bir dönemi göstermektedir. Önderli imiz bu dönemi "PKK tarihinin 4. A amas olma özelliklerini ta maktad r." diye de erlendirdi: ; ; Newroz'una kadarki dönem ve Newroz sonras geli melerle birlikte ad konulacak olan 4. Dönem. te biz de KOMÜNAR olarak böylesine kader belirleyici bir döneme 45. say zla girerken dergimizi bir bütün olarak 'Toplumsal Ya am' konusuna ay rd k. Toplumsal Ya am konusunun alt ba klar Önderlik taraf ndan belirlendi Bunlar:1-Tarih, 2- Zekâ, 3- Dil, 4- Tar m, 5- Kad n, 6- Ahlâk ve Politika konular olmaktad r. Elbette bu ba klar d nda da toplumsal ya am anlatmak için ele al nmas gereken ba klar vard r. Ancak biz Önderli imizin belirledi i çerçeveye ba kalarak bu konular ele ald k. Yan ra demokratik siyaset ve halk devrimlerinden ngiliz Devrimi'ne dair yaz lar yer almaktad r. Kader belirleyici bir dönem ya da Önderli imizin deyi i ile 'Özgürlük mücadelesinin 4. A amas ' önümüze çok kapsaml görevler koymaktad r. Ve bu görevlerin yerine getirilmesi yüksek bir tempo gerektirmektedir. Bunun için de özellikle toplumsal ya- am konusunda ideolojik netli e sahip olmam z zorunlu olmaktad r. Çünkü 4. A ama denilen bu süreç, sadece Kürt sorunu de il bölge sorununa yakla mda da tüm güçlerin kendi çözümlerini bir biçimde ya amsalla rmaya çal aca dönemi ihtiva etmektedir. Yani tart ma ve çat malar n yan s ra uygulamalar n da önemli oranda devreye konulaca bir a amaya girmi bulunuyoruz. Statükocu ya da BOP yanl güçlerin neleri ya amsalla rd ya da ya amsalla raca gelinen a amada belli olmu tur. Klasik inkar-imha savunucular önemli oranda etkisizle irken, onlar n var olan gücü BOP taraftarlar nca de erlendirilecektir. Yani bir politika devre d kal rken, o politikay yürüten güçler de devre d kalmayacakt r. Geriye bizim ne yapaca z kalmaktad r. Teorik olarak Önderli imiz olmas gerekenleri belirtti. 'Fikirlerin mant ' olarak ideolojimizi 'ya am n tan mlanmas ve düzenlenmesi' konusunda derinle tirdi. Önderli imizin netle tirdi i bak aç toplumsal ya am anlama ve bu ya am n ortaya ç ka- lmas nda önümüze ba ar lmas gereken büyük görevler koymaktad r. Bu görevi yerine getirme de ' u an'da gerçekle melidir. "Bir insan n fikri neyse zikri de odur" deyimi do al olarak da bizi fikir üzerinde yo unla rmal r. Bu yo unla ma imdi toplumsal ya am üzerine olmal r. Kader belirleyici anlar, fikirlerin toplumsal ya amda hayata geçti i anlard r. Söz konusu olan Kürt sosyal ya am olunca, bu konu daha da ciddi olmaktad r. Belirlenen ba klar bütünlüklü ele al nd nda toplumsal ya ama ili kin do ru bir bak aç olu- ur. Toplum özünde bunlardan olu maktad r. Bu ba klardan sadece birinin ele al narak di er ba klar n görmezlikten gelinmesi ciddi problemlere neden olur. O zaman geçmi te ve günümüzde ya ananlar gibi kapitalist moderniteye kar olma ad alt nda onun yedek lasti i durumuna dü ülür. Önderli imizin s k s k bahsetti i ve mutlaka ya amsalla lmas istedi i 'Siyaset Akademileri' i te bu kader belirleyici sürecin temel fikir do rultusu rolünü oynamak durumundad r. Toplumsal gerçekliklerin in a edilmi gerçeklikler olmas gerçe i, bu akademileri toplum aç ndan olmazsa olmaz k yor. Toplum ancak bu akademilerin yapaca zihniyet çal malar yla devletçi sistemin olmaktan kurtulabilir. Toplum ancak bu ekilde kendisinin olabilir. Ele ald z konular toplumun zihniyet dönü ümüne katk sunmak amaçl r. Özellikle anayasa tart malar, bask n seçim olas klar, siyasal soyk m sald lar ve askeri konsept projelerinin yo un olarak lendi i bu dönemde, siyaset akademilerinin neden gerekli oldu unu anlamamak; ya körlük ya da bilinçli bo a ç kar k olarak de erlendirilmelidir. Özgürlük mücadelesini tasfiye ad mlar giderek daha güçlü at lmak istenecektir. Ama 15 ubat ile birlikte ba lay p 8 Mart ile devam eden, üç Kürt'ün sömürgeci devletlerce ehit edildi i Newroz etkinlikleri ile doruk noktas na t rmanan Kürt halk n Önderli ini ve özgürlü ünü sahiplenmesi, geçmi te oldu u gibi bugün de tüm oyunlar bo a ç karacakt r. Özellikle Newroz'da ortaya ç kan halk iradesi, dü man olanlar n bile dudaklar uçuklatm a benzemektedir. Amed, stanbul ve am Newrozlar gelmi geçmi en büyük kat ml Newrozlar olmaktad r. stanbul Newrozu bu anlamda Önderli imizin 'Türkiyelile me' ça na verilen olumlu yan t biçiminde ele al narak bu, acil bir örgütlülü e dönü türülmelidir. Amed, Van ve Kürdistan' n di er parçalar nda gerçekle en Newrozlar Kürt ulusal birli i için güçlü bir zemin olu turmaktad r. Kürdistan' n her parças nda ya anan özgürlük tutkusu güçlü bir öz savunma ve politik ç yapma zemini olarak görülmelidir. Önderli imizin son dönemlerde belirtti i Rus ve Frans z devrim anlar n resmini vermek anlam na geliyordu NEWROZ. imdi biz Özgürlük Sava lar olarak bu resmi gördük. O zaman gereklerini bir an önce yerine getirme görevimiz var. Bu görev en yüksek tempo ile yerine gelmelidir y l önce Demirci KAWA'n n çekici ile dövülerek çelikle en özgürlük bilinci, Mazlum DO AN'lar n, Mahsum KORK- MAZ'lar n, Zekiye ALKAN'kar n, Rah an DEM REL, Ronahi ve Berivan yolda lar n kl yolunda ve ehitlerin özlemlerini gerçekle tirme iddias n ad olan Önderli imizin öncülü ünde her zamankinden daha fazla gerçekle me olana na kavu mu tur. Kahraman Kürt halk n Önderli ine, ehitlerine ve Partisine olan sars lmaz ba, bu olana n en temel zemini olmaktad r. Bu zemin bizleri 'fikri ve zikri bir olan' özgürlük sava lar olarak görmek istemektedir. KOMÜNAR fikir ve zikir birli i için üzerine dü en görevi yerine getirmeye devam edecektir y n Önderli imiz ve Halk z için özgürlük y olmas dile iyle Yolda ça Selam ve Sayg lar zla

4 Say KOMÜNAR POZ ZM ÇA DA PUTÇULUKTUR Abdullah ÖCALAN Yak n döneme kadar hükümranl sürdüren pozitif bilimlerin hiç de lanse edildikleri gibi anti-metafizik ve anti-din perspektifli olmad klar, en az ndan metafizik ve din kavramlar kadar dinsel ve metafizik bir boyut ta- klar aç a ç kmakta ve tart lmaktad r. Avrupa sosyal bilim hegemonyas, uzun süre kat pozitivist metafizikle bu gerçe i yads yarak, belki uygarl k hegemonyas na hizmet etmi tir. Ama sosyal bilimde de büyük karga- aya yol açm r. Bilim esas olarak 'kendini bilmek'se, san ld n aksine, en çok da sistemin resmi ideoloji olarak benimsedi i pozitivizm bu gerçeklikten uzakla rol oynar. Çok ele tirdi i din ve metafizik a amalar, belki de pozitivizmden daha fazla bilime yak n- rlar. Tabii ki ba ta insani bilimler. Kald ki, tabii bilimler denilen disiplinlere de derinli ine bak ld nda, onlar da son tahlilde insani bilim kategorisinden say r. nsanl k tarihin hiçbir a amas nda bu denli zincirlerinden vah- ice bo almam. Yine bu denli k sk vrak ba lanmam. Do a ve toplum üzerine bu denli iktidar icras na girilmemi ti. Bunlar ancak pozitivist din ve metafizikle gerçekle ir oldu. Pozitivizm dinsel niteli ini olguculu undan al r. Özü itibariyle pozitivizm için olgu en temel gerçekliktir. Olgusal olmayan gerçeklik yoktur. Hâlbuki ara rmalar ve felsefe (bir bütün olarak) olgunun alg yla ayn oldu unu (yani olgu=alg ) göstermektedir. Alg k ise, en basit zihni i lemdir. Nesnenin en yüzeysel gözlemlenmesi sonucu olu up kaba bilgilenmenin (bilimsel olmayan en yan lg bilgi türü) yöntemidir. Olguyu olguculuk haline getirmek, nesneye temel gerçeklik rolü bah etmektir. Paganizmin (putçulu un) temelinde de ayn yakla m vard : Nesneyi tap nma konusu yapmak. Bu durumda pozitivizm istedi i kadar din ba ta olmak üzere metafizi e sald rs n, kendisi de nesne hakikatçili i nedeniyle en kaba materyalist bir din haline gelmi tir; yani nesnelci putçulu un modernitedeki yeni bir türevi, temsilcisi olarak metafiziktir. Pozitivizm özden, derinlikten yoksun, yüzeysel, olgular ölçüp biçmekten ötesini görmeyen, ç karlar gere i görmek istemeyen bir yap ya sahiptir. Pozitivizmi 'bilimcilik' k yla sunmas na ra men, tarihin en putperest (Heykel bollu u, bu s f döneminde ç gibi büyümü tür) s r. Görünü te laik ve dünyevidir, özde en dinci ve hayalperesttir. Buradaki dincili i, ba nazl k derecesinde 'olgucu' inanç ve dü ünceleridir. Olguculu un asla gerçe in bütünlü ü olmad biliyoruz. Sözde laikli i, özde ise laik kar tl en hayali projeleri (bir nevi ahiretlik projeler) toplumun önüne utanmadan habire sunmas r. Hem de en yüzeysel halidir. 3

5 KOMÜNAR 'Olguculuk' olarak tercüme edebilece imiz bu din, bizzat insan zihniyetinin ürünü olma karakterinden ötürü zaten metafiziktir. Olguculuk (pozitivizm), toplumsal yakla m söz konusu oldu unda, bir nevi ça da putçuluktur. Putçuluk, anlamsall yitirmi tanr sal- n bo çerçevesidir. Bir dönemler toplum için büyüleyici, kutsal bir i levi olan bir kavramsall k olarak tanr sall k bu i levini yitirince, geriye putla hali kal r. Putlara ise anlambilimden yoksun kesimlerin tap nmas anla r bir husustur. Onlar putun i levsellikten kaynakland bilmedikleri gibi, tersine putçulu un anlam üretece ini, eski yüceli e, kutsall a eri ece ini sanmakta ya da gafletinde bulunmaktad r. Anti-put dinleri bu ba lamda çözmek hayli ayd nlat olacakt r. Olguculu- a mahkûm pozitivistlerin ça da putçulukla- ndan üphe etmiyorum. Ça da putçuluk da diyebilece imiz bu modern putçular n en iyi 'tüketim nesnelerine bir put gibi sar ld klar ' bizzat modernizm sahas ndaki filozoflar söylemektedir. nsan n zihniyet itibariyle metafizik karakterli bir varl k oldu unu bu amaçla yöntem konusunda uzunca i ledim. Pozitivizm, far- nda olmadan, bu olguculu un eski dönemin en s 'putçulu u' oldu unu göremiyor. Olguculuk = putçuluk ideam önemle ileri sürüyorum. Olguculuk bir gerçe i yorumlay biçimi de ildir. Ne kadar tersini iddia etse de, olgulara dayal bilimin felsefesi de de ildir. Çünkü böyle bir felsefe olamaz. Göze çarpan, kula titreten her görüntü ve ses olgudur. Her hissedi de olgudur. Evren gerçekli inin bunlardan ibaret oldu unu hangi ç lg n veya cahil idea edebilir? Ne yaz k ki, modernite olguculuk üzerine in a edilmi bir ya am n resmidir. Bilinçli olarak 'resmidir' kelimesini kullan yorum. Çünkü modernite ya am n özüyle de il, en yüzeysel biçimiyle ilgilidir. Metafizi in önemini inkar eden kesim materyalist âlemi, maddi uygarl, son dönemde rasyonalite ve pozitivizmi bayrak edinerek sald ya geçmi tir: Metafizik kokan her ey hastal kt r, aldatma arac r, toptan reddedilmelidir. Fakat sonradan daha iyi fark edildi ki, özellikle kapitalist modernitenin sahip oldu u rasyonalite ve pozitivizminin 'fa ist sürü', 'robot-mekanik insan' ve 'simülasyondan' ibaret ya am alg lamalar na yol açarak, çevreyi de yok ederek bir tarihsel toplum y na yol açmas söz konusudur. Fizik yasalar na ba k, toplumun y ve çözülü ünden kendini al koymamaktad r. 'Bilimcilik'in en kötü metafizik oldu u da böylece kan tlan- oluyordu. E er toplumsal ya am n bir anlam varsa tabii! 'Bilimcili in' en s materyalizm oldu unu, iktidar ve istismar n en iyi e itilmi uzman oldu unu, dolay yla bilerek veya bilmeyerek kendini en çok aldatan konumunda tutarak metafizi in bu en tortu biçimini temsil etti ini önemle belirtmeliyim. Metafizi e kar tl k pozitivizmin en cahilce sald lar ndan biridir. Metafizik olu tu- undan beri (insan olu umu) insanl k için bir zarurettir. Sadece devlet etraf nda örülmü uygarl klar için de il, tüm insanlar için, hatta zihni geli kin hayvanlar için bile ihtiyaçt r. Hiçbir insan tam bilgiyle, bilimle, haydi diyelim pozitivistlerin diliyle bilimcilikle donan- olarak ne geçmi te, ne de günümüzde donanma yetene inde de ildir. Bu imkâns z olmasa bile, zihni gücü buna yetmez. Elinden metafizik dünyas al rsan z veya y karsan z, ölüsü elde kal r. Ya da hiçbir kural tan mayan lg n insanlar (Bat toplumu bu olguya çok tan k oldu) ortaya ç kar. Yine olan bu oldu. Kald ki, olgular gerçe in gerçekten her eyini de il, genelgeçer yan te kil eder. Pozitivist olgucular toplumu bilimsel olarak tan mlad klar iddia etmelerine ra men, pozitivist olguculuk toplumun gerçek ak en az tan yan dü ünce okuludur. Toplumu tarihsiz, kaba materyalist bir y n gibi yorumlayarak, en çarp k, eksik bir tan yla en tehlikeli toplumsal operasyonlar n yolunu açarlar. Toplumsal mühendislik kavram pozitivizmle ba lant r. Bunlar d tan müdahaleyle topluma istenilen ekli verebileceklerini san rlar. Modernitenin de resmi anlay olan bu yakla mlar, toplumun içinde ve d nda yürütülen iktidar ve istismar sava lar n me ru gerekçelerini olu tururlar. 4

6 Say Konuyu biraz daha aç mlarsak; bilim gibi pozitivizm (bilimcilik) de en kaba olguculuk felsefesidir. Olgu, gerçe in görüntüsüdür; pozitivizmde ise gerçe in kendisidir. Olgu olmayan hiçbir ey gerçek de ildir. Kuantum fizi i, astronomi ve biyolojiden, hatta dü üncenin öz olarak kendisinden biliyoruz ki, gerçek, azami olarak göze görünen olaylar n ötesindeki âlemlerde cereyan eder. Gözlemlenen ve gözleyen ili kisinde gerçek (hakikat) en rl bir mahiyete bürünmü tür ki, hiçbir fiziki ölçe e ve tarife s mama noktas ndad r. Pozitivizm bu derinli in inkâr olarak, en çok ilkça daki putçulu a (paganizm) benzemektedir. Put bir olgu olarak görünüm kazand için, paganizm ile pozitivizm aras ndaki ortak ba yans r. Pozitivizm en az ortaça teolojisi kadar zihinler üzerinde tahribat yaratt. nsan toplumlar n büyük manevi dünyas n fark nda bile olmad. Metafizik dünyan n sonu geldi deyip, milyonlarca y n birikimi olan insani kutsall klar çöp sepetine att. Tam bir cehalet hareketi idi. Hz. Muhammed'in Ebu Cehil için kulland söz veya unvan tam da pozitivistler içindir: Toplumbilimi aç ndan ça da Ebu Cehiller. Din d k (laikos) ve olguculu- un (pozitivist felsefe veya din) kaba materyalizmle (" nsan zihni ayna gibidir. Sadece yans r") birlikte kapitalist tekellerle yak ndan ba lant ideolojik örgüler olduklar çok iyi kavramak gerekir. Pozitivizm ile Gerçekle en Sosyalizm de il, Küresel Kapitalizm Oldu Pozitivistlerin en büyük günah, toplumsal gerçeklikleri fiziki gerçeklikler gibi olgular niteli iyle ayn kategoriye koymalar olmu tur. Toplumsal olguyu de mez gerçeklikle bir tuttu umuzda, büyük yan lg lar içeren toplumsal paradigmalara kap ard na kadar aralam oluruz. Ekonomiye pozitivist aç dan Pozitivizm en az ortaça teolojisi kadar zihinler üzerinde tahribat yaratt. nsan toplumlar n büyük manevi dünyas n fark nda bile olmad. Metafizik dünyan n sonu geldi deyip, milyonlarca n birikimi olan insani kutsall klar çöp sepetine att. Tam bir cehalet hareketi idi. KOMÜNAR bakt zda, bu sak ncalar görmemek mümkün de ildir. O zaman milliyetçilikler nesnel gerçe in ifadesi olarak anla ld nda, de ik konumlarda da olsalar, felsefi bak mdan ayn olan Hitler ve Stalin konumuna dü ersiniz. Bu ikisi de, yani tüm pozitivistler de, kaba materyalistler de toplumda kabul ettikleri gerçeklere mutlak olgu de eri vermekten kurtulamazlar. Para konusunu son derece nazik k lan bir etken de topluma bu pozitivist yakla mla bakan anlay tan gelir: Paray tam gerçek saymak. Dolay yla onun arac yla el de tirme, giderek gerçek alg lamas na dönü ür. Pozitivist bilim anlay yla, di er bir dey- le paradigmas yla geli tirilmek istenen toplumsal bilimler tamamen ç kmaz içinde kal- r. Aksi halde bu denli yükselen sömürü ve sava olgusunu izah edemeyiz. Bilim adam topluma kar bir din adam veya ahlakiyatç dan daha az sorumlu olamaz. Madem bilim; mitoloji, din ve felsefeye kar daha yüksek bir anlam gücüdür, o halde neden kendi devrimini yap p (17. yüzy l) zaferini sa la- halde, bu üstünlü ünü i görülmemi sava ve sömürü olgular na kar gösteremedi? Bilimin iktidarla mas buna neden olarak gösterilebilir. ktidarla an bilim özgürlü ünü kaybeder. Bilimi en geli kin anlam yorumu olarak tan mlarsak, bu kadar h zla iktidarla bütünle mesi ya bilim ad na bir yenilgidir ya da bilim diye tan mlanan n ciddi bir anlam sorunu var- r. Bu sorunu pozitivizmle ba lant land rmak istedim. Kendisi çok ele tirmesine ra men, pozitivizmin din ve metafizi in de gerisinde, en kaba materyalizmle iç içe bir din ve metafizik oldu u, pozitivist bilimler denen disiplinlerin sorumsuzluk (Sömürü ve sava a kar bir ey yapmad lar. Kendi sorunlar saymad lar. Daha sonra iktidar n bilimi idiler) düzeyinden aç kça ortaya ç km bulunmaktad r. Bundan ç kar lmas gereken en önemli bir so- 5

7 KOMÜNAR nuç, bilimin yeniden bir anlam yorumuna iddetle ihtiyaç duydu udur. Bilimin yeni bir paradigmatik devrime ihtiyac vard r. Yorum gücümü anlam yetene imin uygulamas olarak bu çal mada s nad m. Sonuçlar bu s namayla ilgilidir. Pozitivizmin en büyük tahribat toplumbilimi alan nda olmu tur. Pozitivistlerin bilimsellik ad na fizikte oldu u gibi toplumsal konular da indirgemeci bir anlay la nesnelle tirmeleri, alt ndan ç lmas zor sorunlar do urmu tur. Her ne kadar postmodernizm denilen kesimler pozitivizmi ele tirip Avrupa merkezli sosyal bilimi reddediyorlarsa da, bu yakla mlar n kolayca liberalize edilmesi ve daha anti-hakikatçi olan bir anti-avrupac k olarak biçim kazanmas mümkündür. Sosyal bilimin kriz halinden yararlanarak bu postmodern ara rmalar toptan reddedilmese de, son derece ele tirel yakla mak önem ta r. Modernist pozitivizmin evrenselci, ilerlemeci, çizgisel yöntemi ve perspektifi ne denli sapt - ise, birçok postmodernistin a göreci (izafi) döngüsel yöntemi de benzer sapmalara aç kt r. Pozitivist toplum anlay hem görecili i, hem de a evrenselcili i ba nda ta yan en kaba model olarak an lmaya de erdir. Pozitivist sosyal bilim bu konuda toplumu do adaki di er nesneler gibi nesnelle tirerek genel bir yan tla cevapland rmak konumundayd. Bilimsel sosyalizm bu bilim anlay n sol yans mas olarak ekillenmi olup daha ka- ve olgucuydu. Katk niteli inde toplumu üretim tarzlar na göre bir s flamaya tabi tuttu. Evrenselci düz çizgisel ilerlemeci pozitivizm sanki mutlak do rularm gibi alg lan p uyguland. lkel, köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist-komünist ekillenme böyle ortaya kt. Bunda biraz da kadercilik vard r. Ne de olsa er geç s ra sosyalizme gelecekti. Bu, dogmatik yan aç k bir yakla md. Tüm sosyal eylemlili e bu zihniyetle yakla man n sonuçlar zannedildi inden çok daha a r olmu tur. Gerçekle en sosyalizm de il, çok ele tirdikleri ama fark nda olmadan en çok hizmet etmek durumunda kald klar küresel kapitalizm oldu. Rus devlet kapitalizminin sisteme en az as rl k ömürler kazand rmas herhalde bu gerçe i do rular niteliktedir. Pozitivist bilimcilik ideolojisi özellikle felsefi varyant olarak liberalizme güçlü katk sundu. Do al bilimlerin güçlü itibar ndan yararlanan pozitivist ideoloji, hem sa hem de sol ideolojileri etkilemede ba at rol oynad. deolojilere kolayca bilimsel etiket olarak tak p muazzam sapt rmalara yol açt. Özellikle tüm sol ideolojik ç lara damgas vurdu. Reel sosyalizm bu konuda ba çekiyordu. Kapitalist modernizmin tuza na pozitivist bilimcilikle dü üldü. Sa da ise, fa- izm gücünü pozitivist bilimcilikten alan en önde gelen ak m konumundayd. Böylelikle pozitivizm liberalizme en a soldan en a sa a kadar bir yelpazede ideolojik seçenekler sunuyordu. Gereken her mekân ve zaman ko- ullar nda liberalizm bu seçenekleri kendisine eklemleyip kullanmakla sistemin yap sal krizlerini a mada azami olarak yararlanm oluyordu. Çok büyük bir ac ve öfkeyle belirtmeliyim ki, yüz elli y a an çok soylu bir mücadelenin 'bilimsel sosyalizm' ad na ba ndan beri yitirmeye mahkûm kaba maddeci bir pozitivizmle yürütülmesi büyük bir talihsizlik olmu tur. üphesiz bu tutum alt nda çokça mücadele ettikleri 's fsall k ad na'l k yatmaktad r. Ama bu s f, sand klar gibi kölece proleterle meye direnen i çiler ve di er emekçiler de il, modernite içinde çoktan erimi, teslim olmu 'küçük-burjuva' s r. Pozitivizm tam da bu s n kapitalizme körce bak n ve içi bo tepkisinin ideolojisidir. Toplumsal ya am n gerçekte nas l olu tu undan habersiz, her zaman k r tarikatç n zemini olmu bu kent soylu esnaf s, ideolojik olarak hâkim resmi düzen taraf ndan en kolay elde edilen toplumsal kesimdir. Ortaça dan beri, hatta tüm uygarl k tarihi boyunca zihinlerimize yüklenen imgesel yakla mlardan kurtulmadan, pozitivist dalgan n zihinlerimizi adeta esir almas kaç lmazd. Bu durum a tekrarlay, içi bo, kuru bir retori i (söz ustal, cambazl ) gerçek sanmaktan öte bir geli meye f rsat tan mad. Es- 6

8 Say kiden " mam ne derse do rudur"un yerine, "Ö retmen, filozof ne derse do rudur" tekerlemesi geçti. Zihin verimsizli imizin temelinde bu gerçeklik yatar. Dolay yla kendi toplumsal do am za ili kin tek bir yorum yapma hakk ndan bile yoksun kald k. Bu çok vahim bir durumdur. Kendi kendine beyinsel körle me ve esarettir. Dinsel dogmatizm hiç olmazsa gelene in bir nevi ta gücüyle baz tarihi gerçekleri an msat r. Pozitivizmde bu da yoktur. Gerçeklerimizle aram za kocaman bir yabanc la ma bendi örer. Bat 'n n ideolojik hegemon gücü olarak, bir nevi silah s kmadan (beynini kullanmadan) teslim almaya benzer. Aç k ki, bu dogmatizmi k rmadan, genelde resmi uygarl k, özelde kapitalist modern paradigmay k rmak mümkün olamad. Dola- yla özgür yorumlama gücüne eri ilemedi. u dü üncemde ikna olmu durumday m: deolojik silahlar askeri silahlardan daha fazla yasaklay rol oynar. Dolay yla zirvesine Avrupa modernitesinde eri en, genelde bilimin özelde sosyal bilimin üzerinde yükseldi i bu nesnelli in genel felsefesi olan ve halen tüm iddetiyle devam eden pozitivizm, kapsaml ele tiriler temelinde tarihin çöp sepetine at lmadan, anlaml bir sosyal bilim paradigmas (köklü antiuygarl kç bilim felsefesi) geli tirilemez. Avrupa merkezli bilimin, özelikle sosyal bilimin çok parçalanm ve hakikati yitirme tehlikesi de bulunsa, olumlu kazan mlar ve hakikat paylar anlamak ve özümsemek artt r. Pozitivizm ne kadar ele tirilip a lmak durumundaysa, aç a ç kar lm hakikat paylar n özümsenmesi de o denli benimsenmek durumundad r. Hakikat ara rmas nda toptan anti- Avrupac k en az toptan Avrupac k kadar olumsuz sonuçlara yol açabilir. KOMÜNAR Kapitalizmin Kutsal deolojisi Olarak Pozitivizm Kapitalist modernitenin ilk büyük devriminin zihniyet alan ndaki özne-nesne ayr na dayal felsefi-ideolojik devrim oldu u önemle kavranmak durumundad r. Modernitenin ideolojik devriminin öne ç kard kavramlar n ba ta gelenlerinden olan ulusall k bo- una seçilmi bir kavram de ildir. Bu kavram kapitalist teolojinin ana ilkesidir. Ulusall k ve daha da geli tirilecek ulus-devlet en önemli tanr sal kavram, hatta yeryüzündeki tanr n kendisi olacakt r. Pozitivist teolojinin Akropol'ündeki en büyük tanr kesinlikle ulusall k ve ulus-devlet olarak yerini alacakt r. Di er modernite tanr lar önem s ras yla sisteme yapt klar katk lar yla orant yer tutacakt r. Pozitivist teoloji sözde 'bilimcilik'le ulus ve ulus-devlet olgusunu abart p dinsel ümmet olgusu yerine ikame edince, bu sefer din ve mezhep sorunlar ve çat malar yerine ulusal sorun ve çat malar geçmi tir. Hem de daha kanl sava lar ve soyk mlarla dolu bir sürece yol açarak. Dolay yla pozitivizmin kapitalizmin kutsal ideolojisi oldu unu çok iyi bilmek gerekir. Kapitalizmin zihniyet tan mlanmas çe- itli aç lardan yap labilir. Ba ta yap lmas gereken eklektik, her kal ba giren, aldat riski yüksek, bir yandan en kat dinsel dogmalardan daha dogmatik, en soyut felsefelerden daha saçma, spekülatif, putçulu un bile asla dü medi i kadar s putçuluk olan pozitivizm ve liberalizm olarak tan mlamakt r. Pozitivizmle bilimi i di edip inanç ve ahlak dünyas na kar ç kar rken, liberalizmle de toplumun ca- na okuyan, bireycili i soyk ma kadar t rmanan ulus-devletçi tanr ya dönü türmü tür. Hiçbir dini zihniyet kapitalizm zihniyeti kadar sava, bask ve i kence do urmad. Hiçbir toplum bireyi kapitalizmin zafer kazand toplumdaki birey zihni kadar sorumsuz, ç kar dü künü, zalim, soyk mc, asimilasyonist, diktatör do urmad. Kapitalist modernitenin bilimi, pozitivist yap yla kendisine çok güvendi. Büyük olgusal ke ifleri her ey sand. Mutlak hakikati olgular n yüzeysel bilgisinden ibaret sayd. Sonsuz ilerleme sürecine girildi inden emindi. Fakat burnunun dibindeki çevre felaketini öngörmemesi neye yorumlanabilir? Sava ba ta olmak üzere, son dört yüz y n tüm tarihi a an bütün toplumsal felaketleri hakk nda köklü çare öngörmemesi, pratikle tirmemesi neye 7

9 KOMÜNAR yorumlanabilir? Toplumun tüm gözeneklerine iktidar olarak s zm sava engellemesini bir yana b rakal m, do ru tespit etmemesine ne demeli? Aç k ki, tekel egemenli inin azami hegemonik ça nda bilim, san ld n aksine ideolojik ku atmay en çok ya ayan ve sistemin hizmetine en iyi uyum sa layan yap yla bu sorulara cevap veremezdi. Yap, hedefi ve tarz sistemi me rula rma amaçl olarak ilan edilmi, düzenlenmi bilim, dinler kadar bile etkili olamad göstermi tir. Fakat ideolojik olmayan bilim olmad da anlamak gerekir. Önemli olan, hangi toplumun ve s n ideolojisi olarak bilme ve bilim oldu unu fark edip ona göre konumunu belirlemektir. Ekoloji en yeni bilimlerden biri olarak bu çerçevede konumunu belirlerse, sadece çevrenin de- il, toplumsal do an n da ideal çözüm gücü olabilir. Söylenmesi gereken, kapitalizmin tüm dü- ünce biçimlerinden t pk mal, para spekülasyonundan kâr-sermaye sa lama gibi istifade etmesidir. Tüm dü ünce formlar tart ya vurarak ç kar na olanlar yeni felsefe veya din okullar biçiminde istifleyip, liberalizm ve pozitivizm ad alt nda piyasaya yeniden sürmü tür. Daha hazin olan, yeni bir kuma gibi müthi bir kâr oran yla satmay, yani hakîm zihniyet durumuna getirmeyi, ta rma ustal veya kurnazl sergilemeyi ba arm r. Modernitenin tüm bilimsel yap na damgas vuran pozitivist felsefeyi yorumlay nca, uygarl k-iktidar-bilim ili kisinin içyüzünü daha iyi aç a ç karabiliriz. Pozitivist felsefenin kesin nesnel olgulardan yola ç kt, bunun nda hiçbir bilimsel yakla ma yer vermedi ini biliyoruz. Yak ndan bak nca, nesnelerin ili kisi olarak bilimin tüm eski puta tap lardan ve metafizik güçlerden daha putçu ve metafizikçi oldu u kavranacakt r. Bu konuda tarihsel diyalekti i k saca hat rlat rsak daha çok ayd nlan z. Nas l tek ve soyut tanr dinler, paganizmi (putçuluk, bir nevi olgular tanr salla rma dini) ele tirme temelinde ortaya ç - p kendilerini ekillendirmi lerse, pozitivizm de bir nevi kar atak olarak yeni putçuluk biçiminde ortaya ç km r. Din ve metafizik ele tirisi, yeni putçuluk (Olgulara dayal hakikatçilik kesinlikle neo-paganizmdir) olarak, neo-metafizik olarak ekillenmi tir. F. Nietzsche'nin bu gerçe i ilk tespit eden filozoflardan olmas son derece önemlidir ve de erlendirmeleri hakikat ara rmalar nda katk niteli indedir. Nesnel olgu denilen kavram n hakikatten uzak bir kavram oldu unu belirlemek büyük önem ta r. Olgular kendi ba na hakikate ili kin ya hiçbir anlaml bilgi sunmazlar ya da sunduklar kadar yla çok yanl sonuçla- beraberinde getirirler. Olgular e er karma k ba lant lar kapsa- nda anlam bulamazlarsa, ya hiç bilgi sunmazlar ya da en yanl sonuçlara yol açabilirler demi tik. Fizik, kimya, biyoloji olgular bir tarafa b rakal m. Yaln z bir toplumsal olgu örne i üzerinde durarak yol açt klar sonuçlar yak ndan görelim. Pozitivizme göre ulus-devlet bir olgudur. Onu olu turan bütün ö eler de birer olgudurlar. Binlerce kurum, milyonlarca insan hepsi birer olgudur. Aralar ndaki ili kileri de kat nca resmi tamamlam oluruz. Pozitivizme göre bilimsel kavram olu turduk demektir. Art k mutlak bir hakikatle kar kar- yay z: Ulus-devlet hakikati. Pozitivizm bu tan ma bir yorum olarak bakmaz. Mutlak hakikat olgusu olarak bakar. Di er tüm toplumbilim olgular na da bu anlay la bakar. T pk birer fizik, kimya, biyoloji olgusu gibi bunlar da birer olgudur. Hakikat tan mlamas böyledir. Görünü te masum, hiç tehlike içermeyen bu yakla n hiç de öyle olmad, özellikle etnik temizlik-soyk m hareketlerinde bütün deh etiyle fark etmeye ba lad k. Hitler'den tutal m sözde en ml ulus-devlet liderine kadar hepsi, yapt klar n bilime göre son derece do ru (pozitif bilimlere göre) oldu- unu, ulus gerçeklerini ar nd rd klar, daha homojen bir ulus olu turman n sadece hak de- il, do al evrim yasas na uygun bir geli me oldu unu söyleyeceklerdir. Esas ald klar bilime göre do ru söylüyorlar. Onlara bu gücü pozitif felsefe ve bilimleri vermektedir. Nitekim tüm modernite dönemi bu pozitivist anla- gere i s rs z vatan, millet, devlet, etnisite, ideoloji, sistem sava na giri ti. Çünkü bu 8

10 Say kavramlar n hepsi kutsald ve u runa sonuna kadar sava gerekirdi. Bilindi i üzere bu anlay sonucunda tarih kan banyosuna dönü tü. Görünü te masum pozitivizm, özünde kanl çehresi böyle s yordu. Hakikat Parçalay Olarak Pozitivizm Ulus-devletin teokratik ve teolojik unsurlar, üzerinde daha önemle durmay gerektirir. Hegel, ulus-devleti yeryüzüne inmi tanr olarak tan mlarken, salt simgesel bir de erlendirme yapm olmuyor. Ulus-devleti tüm ça lar boyunca tanr ad na biriktirilmi fikirlerin bir gerçekle mesi olarak yorumluyor. Bunu anlamak için sadece Fransa Devrimi'ne yol açan fikirler toplam incelemek yeterlidir. Pozitivistler Bugün sanal toplum ça na eri tik. Hiçbir gerçek, sanal toplum kadar olguculu u aç klayamaz. Olgucu toplum sanal toplumdur. Sanal toplum olgucu toplumun gerçek yüzü, yüzünün ötesinde hakikatin ta kendisidir KOMÜNAR ulus-devletle egemenli in tanr dan al p ulusa devredildi ini söylerken ne denli tanr k yapt klar n far- nda de ildirler. Çünkü egemenli in kendisinin ne oldu undan habersizler veya do ru aç klanmas yapmak karlar na uygun dü müyor. Egemenli in kendisi tarih boyunca hiyerar ik ve devlet iktidarlar n toplam olarak tanr (efendi) ad na toplum üzerinde yürütülen tekelci tahakküm ve temelde sa lanan art k-ürün ve de erler sömürüsüdür. Tanr sal kaynakl egemenli- in kendilerini efendi (Rab demektir) k lm insan kaynakl oldu u çözümlemeyi gerektirmeyecek kadar aç kt r. Kalk p da Frans z Devrimi ile birlikte "Tanr kaynakl olmaktan ç - p ulus kaynakl oldu" demek sosyal bilim ad na en büyük sahtekârl kt r. Pozitivizm bu sahtekârl n mucididir. Pozitivizm ulus-devleti bilim ve sanat n somutla hali olarak yans tmaya büyük özen gösterir. Kapitalist modernite bu yüzüyle en büyük yalan dola ma sokmu olur. Ne kadar olgusal, nesnel, bilimsel oldu unu srarla iddia eder. Ulus-devlet tüm gücünü bu propagandaya adar. Muazzam büyüklükte bir akademik dünya in a eder. Tarihte hiçbir tanr ve dinin (kral ve me ruiyeti) gerçekle tiremedi i mitoloji ve propagandas bu modernite döneminde olu turulup pazara sunulur. Tüm ahlâkî ve politik gözenekleri tahrip edildi i gibi, anlam odaklar da tahrip edildi i için, bu ça da mitleri ve propagandalar yemeyecek bir beyin ve yürek kalmam gibidir. Anla lmad ysa biraz daha aç klayal m. Dünya'da günümüzde yakla k iki yüz ulusdevlet vard r. Hepsi yukarda belirtti imiz kurum ve vatanda kitlesiyle ili kiler yekûnuyla kar kar ya gelirse, en az iki yüz tanr, binlerce mabetli, s rs z tarikatl bir düzen veya hercümerçlik durumunun do mas kaç lmazd r. Çünkü temsil ettikleri tüm olgular kutsal ve u runa ölmeye de- erdir. Dikkat edelim, kar - zda gerçek toplumsal do- ay yans tan ahlaki ve politik toplumdan ad düzeyinde bile bahis yoktur. Gerçekten sald ya u ramas halinde runda ölünecek bir gerçek varsa, o da ahlaki ve politik toplum gerçekli idir. Ulusdevlette ise, herkes kendi kendine olu turdu u ve olu turulup önüne sunulan olgu putlar ad na sava maktad r. Eskinin putlar runa sava ndan bin kat daha az tm bir putlar u runa sava lar dönemiyle kar kar yay z. Sonuç sermaye ve ulus-devlet tekellerinin azami kâr kanununun i lemesidir; mutlu az nl a firavunlar n bile ya amad ya ant lar n pe ke çekilmesidir. Modern ya am denilen, pozitivizmin bu gerçe inin, daha do rusu gerçekleri katletmesinin sonuçlar ndan ba ka bir ey de ildir. Bugün sanal toplum ça- na eri tik. Hiçbir gerçek, sanal toplum kadar olguculu u aç klayamaz. Olgucu toplum sanal toplumdur. Sanal toplum olgucu toplumun gerçek yüzü, yüzünün ötesinde hakikatin ta kendisidir. Olgular n anlams zl (daha do rusu kan banyosu, hayali toplum, tüketim toplumu anlam nda anlams zl k anla lmal ) sanal toplumla zirve yap yor. Medyatik toplum, ov 9

11 KOMÜNAR toplumu, magazinel toplum hep nesnel, olgucu anlay n, pozitivizmin aç a ç km hakikatidir. Bu da asl nda hakikatin inkâr r. Konumuz gere i fazla incelemeye gerek duymadan, benzer sonuçlar daha da s ralayabilirim. slam, H ristiyan, Musevi, Budist, kapitalist, sosyalist, feodal, köleci toplum kavramlar ayn yakla n gerçekleridir. Pozitivizmin metafizik yüzü burada da kar za yor. Evet, slam toplumu, kapitalist toplumu ayn yakla n sonucudur. Yani bunlar olgu kavramlar r; ba ka deyi le yak rma, görüntü kavramlar r. Ayn ey ulus aidiyetleri için de söylenebilir. Alman, Frans z, Arap, Türk, Kürt ulus kavramlar pozitivist karakterde birer hakikattirler. Özde ise, hakikatin silik görüntüleridir. Peki, gerçek, hakikat nedir diye sorulabilir. Bence cevap basittir. Toplum gerçe inde do al olan ahlaki ve politik toplum hakikati ile bunu sürekli a nd rmak isteyen uygarl k hakikati vard r. Bunun d ndaki s fatlar, isimler hiç gerçe i temsil etmez demiyorum. Özünü de il, görüntüsünü, basit ve s k de kenli formunu temsil eder diyorum. Örne in Arap ulus gerçe i diyelim. Çok zay f da dü mü olsa, Arabistan denilen mekânda ahlaki ve politik özellikleri olan bir toplumla, bu toplumun s rt ndan binlerce y l sulta sürmü ve günümüzde çürüme noktas na getirmi iktidar gerçe i d nda Arapl k çok az ey ifade eder. Binlerce farkl, çeli kili, hatta can dü man Arap vard r. Yani binlerce çeli kili hakikat! Pozitivizme göre böyle olmas gerekir. Ama çok iyi biliyoruz ki, Arap gerçe i özde bu olmasa gerekir. Daha anla labilir bir örnek a açlard r. Bir de a ac n olgu olarak binlerce dal ve say lamayacak kadar çok yapra vard r. E er ürünü bilinen ve de erli olan bir a açsa, ona göre anlam bulur; dallar na ve yapra na göre de il. Pozitivizm hepsine ayn rl verme körlü üdür. Evet, dallar ve yapraklar da gerçektir. Ama anlaml gerçek de illerdir. Bir tiye in, bir kilo üzümün de eri, anlam vard r. Ama bir yapra n ancak bir görüntüsü, özünü yans tmayan, biçimsel görü kazand ran bir olgusal gerçekli i vard r. Bilimlerin olguya bo ulmas, her gün yeni bir bilimsel disiplinin do mas, hepsinin kendini ayn a rl kta hakikat saymas bilimsel krizin ana nedenidir. Sistemle ba ba ta da belirledik. Hakikatin özne-nesne, biz-öteki, beden-ruh, din-bilim, mitoloji-felsefe, tanr kul, ezen-ezilen, hâkim-mahkûm vb. sürekli ve gittikçe derinle en biçimde kar t ikilemler halinde parçalanmas, özünde ahlaki ve politik toplumla onun üzerinde kurulu uygarl kç tekel ebekelerinin yaratt a nd rma ve sömürgele tirme eyleminin sonucudur. Kapitalist modernite bu uygarl k ikilemini s rs zca ço alt p derinle tirerek, toplumu bugünkü da- lma ve çürüme noktas na getirmi tir. Bunda sistemin i birlikçi biliminin de büyük pay vard r. Kriz, ideolojik özle araçsal yap lanma aras nda can çeki me noktas na gelince, fark na var lan hal oluyor. sizlikle, sava la, açl k ve yoksullukla, bask ve k mla, e itsizlik ve özgürlüksüzlükle kendini ezici çokluklar n e- tinde, ruhunda ç klara dönü türmesi oluyor. Pozitivizmi ele tirirken baz yanl anlamalara dü ülmemesi konusunda uyarma gere i duyuyorum. Birincisi, olgular n hiçbir de eri yoktur, gerçeklikle ba yoktur gibi yakla m içinde de ilim. Sadece oldukça rl r diyorum. Olgusall n bir felsefe düzeyine ta nd nda büyük sak ncalara yol açaca belirtiyorum. Avrupa dü ünce sisteminde bu durumun fazlas yla aç a ç kt vurguluyorum. kinci husus, belki bir nevi Eflatunculu a kayd m yönünde bir ele tiri getirilmesi olacakt r. Özün belirleyici oldu unu söylerken, özellikle a aç örne inde bu ele tiri beklenir. Fakat belirtmek istedi im 'a aç' fikri, ideas de ildir. Toplumca a ac n ihtiva etti i gerçekli i belirtmek istiyorum. Faydac kç bir yakla m da sunmuyorum. Sadece gerçekli inin ancak ahlaki ve politik toplumca belirlenmesi gerekti ini söylüyorum. Bir bireye veya gruba çok faydal olabilir. Ama e er ahlaki ve politik toplumca ayn biçimde yorumlanm yorsa, gerçek fayda de eri yoktur demek istiyorum. 10

12 Say KOMÜNAR TAR H OLARAK TOPLUM EVREN N KEND FARKINA VARMA HAMLES R "Tarih olarak toplum. nsan topluluklar n milyonlarca y l süren, zorlu mekânlarda çok ac geçen ve büyük mücadele isteyen çabalar sonucunda daha geli kin tekil topluluklar olu turulmu tur. Baz mekânlar ve dönemler toplumsal s çramalarda belirleyici olmu tur." Modernist paradigman n bilim yakla - nda fizik merkezi bir rol oynar. Fizikteki geli melerden yola ç karak di er tüm bilimler fizikteki geli meleri 'yasa' kabul ederek bilimsel olmaya çal r. 'Do ay bilmenin bilimi' olarak tan mlanan fizik, olu 'un görünen yüzüyle ilgili olarak 'gerçek'e ula maya çal r. Özellikle dinsel dogmatizme kar bir ç olan ve insan bilginin öznesi haline getiren Rönesans sonras geli meler, bilimsel dü üncenin hâkim olmas sa lam r. O güne dek bilgiyi tekelinde tutan, toplumu sürüle tirmek suretiyle yönetenlere kar kazan lan her mevzi bilime olan inanc ve güveni artt rm r. Ula lan teorik sonuçlar pratikte s nan nca ve buna paralel teknikte de geli meler olunca, insanlar art k eski tanr inanc n yerine özü pozitivizm olan bilimi koymu lard r. Bilginin kayna olarak görülen do adan edinilen bilgiler 'evrensel yasa' olarak kabul edilerek bu yasalar toplum ve insana da uygulanm r. Özellikle Frans z Devrimi'nden sonra yayg n- k kazanan toplumsal mühendislikler de bu pozitivist yasac anlay temelinde gerçekle mi tir. Toplum bilim olan sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Auguste Comte, pozitif bilimlerle insan ve toplumun da aç klanabilece- ini vurgulamak için toplum için 'fizik toplum' tan mlamas yapar. Pozitivizmin kurucusu olan Comte'a göre toplumun görünmeyen eyleri, en genel anlamda manevi kültür sosyoloji d r, ilgilenmeye de mezdir ve gerçekler le ili kisi olmayan bir eydir. Bu görü ün temelinde fizik biliminin ula 'bilimsel' verilerin topluma ve insana uyarlanarak insan ve toplumunun yasalar na ula lmaya çal lmas yatmaktad r. Bu yönüyle insan ve toplum, birinci do an n ara lmas ndan elde edilen sonuçlardan hareketle tan nmaya çal r. Fizikteki geli meler o denli ileri gitmi ve ona inananlar o denli iddial olmu lard r ki evrenin tüm yasalar aç a ç kard klar ndan emin olmu lard r. Yani geçmi in tanr n yerini yeni dönemde fizik ve fizikçiler alm r. Her eyi bilen, kadere hükmeden tanr sal görü ün yerini, her eyin bilgisine varan, evrensel ve mutlak yasalara ula an, geçmi i ve gelece i bilebilen fizik bilimi ve onun klasik dönemine damgas vuran Newton al r. Modernist paradigman n bu fizik merkezli yakla son derece sak ncal r. Farkl sa- ncalar bir yana, her eyden önce insan ve toplum gibi evrensel ak ta daha geli kin olan olu umlar kendilerini daha geriden takip eden ve insana göre donan ms z olan eylerle aç klanmaya çal lm r. Evrimsel ak ta geride olan n i leyi esaslar (insan öncesi do a), daha geli kin olana (insan ve topluma) uyarlanmaya çal lm r ki, bunun yanl sonuçlar vermesi kaç lmazd r. Zaten gerçekle en de bu olmu tur. Art k birinci do ay da yeterince izah edemedi i her geçen gün daha iyi anla- lan pozitif bilimlerdeki formülasyonlar, toplum ve insan gerçekli ini do ru bir ekilde veremez. Bu çabalar n gelinen a amada pek sonuç vermedi i ve insanl a büyük kaybettirdi i yeterince anla lm durumdad r. Hâlbuki esas olan insan ve toplum gerçekli inin do adaki hiçbir eyle ayn la lamayaca ve benze tirilemeyece idir. nsan ve toplum gerçekli i 'evrensel bir hamle' sonucu gerçekle en ve bilinebildi i kadar yla evrenin en yetkin halidir. Di er canl - 11

13 KOMÜNAR lar ya da evrenin di er bile enleri evrensel tarihin bir parças ifade ederken, insan evrensel tarihin bütününü ifade eder. Evrimsel ak ta her olu um kendine kadarki evrensel tarihi içinde ta r, di er deyi le her olu kendine kadarki evrenin bir ifadesi, dile gelmesidir. An'da gerçekle en evrenin kendisidir. Evrensel ak devam ederek insanla maya do ru evrildi inden, birinci do a bile enleri evrensel tarihin kendilerinden sonraki dönemlerini ifade etmezler. Yeni olanda ya arlar, ama 'yeni'nin ayn de ildirler, 'yeni' yani do al evrimsel ak ta kendilerinden sonras, onlardan daha donan ml olarak devam eder. nsan niteli indeki 'olu ' sadece bir insan de ildir, insan n tüm öncesidir, yani evrenin tarihidir. Önderli imizin "Big-bangdan beri evrene yay lan gerçekliklerin toplam " olarak tan mlad 'insan'da dile gelmeyen, insa- n içermedi i hiçbir evrensel olu um yoktur. Yani evrenin tümü insandad r. Zaten bu nedenledir ki insan için ayn zamanda 'mikro kozmos' yani 'küçük evren' tan - yap lmaktad r. Evrene dair ne aran rsa insanda aranmal r ve insanda vard r. Taoizm'de geçen "Tao ta ta uyur, çiçekte rüya görür, hayvanda uyan r, insanda uyand n fark na var r." özdeyi i evrensel ak ve insan n kapsay çok özlü bir ekilde vermektedir. Uyand n fark na varan insan, hem uyumay hem rüya görmeyi hem uyanmay hem de kendi ay rt edici özelli i olan uyand n fark na varmay içinde ta r. Ta ta, çiçekte, hayvanda ve insanda gerçekle en evren olurken, hepsinde de evren farkl bir nitelikte gerçekle ir. nsandaki gerçekle me niteliksel bir s çramad r ve muhte emdir. nsan-evren Diyalekti inde Parçalay Yakla mlar nsan d nda evrende kendi olu umunun fark nda olan herhangi bir varl k yoktur. Kendindeki evreni aç a ç karma, kendini tan 12 Evrimsel ak ta her olu um kendine kadarki evrensel tarihi içinde ta r, di er deyi le her olu kendine kadarki evrenin bir ifadesi, dile gelmesidir. An'da gerçekle en evrenin kendisidir oranda evreni tan ma ayr cal sadece insana hast r. Evrensel bir olu um olan insan, bu far- ndal k yetisi ve kapasitesi sayesinde tüm bilmelerin kayna haline getiren de bu gerçekliktir. Bu, evrensel olu um aç ndan bir hamle niteli indedir. Yani evren insanla arak yeni bir amaya geçmi oluyor. Bu a ama, kendini dü ünebilme ve kendi fark na varma yetisidir. Yan s ra zaman n olu turucu etkisini en yetkin halde insanda görebiliriz. Çünkü zaman n tümü insanda dile gelmektedir. nsanda atom alt dünyadan tutal m tüm canl k dönemlerini gözlemlemek mümkündür. Bu nedenledir ki Önderli imiz "kozmosu ve kuantumu bilmek istiyorsan kendini bil!" dedi. nsandaki bu gerçeklik nedeniyledir ki evrenin tüm geli im a amalar ana karn ndaki dokuz ayl k sürede gerçekle ir. Anan n yapt, esas nda evrenin milyarlarca y l boyunca olu turduklar dokuz ayl k sürede gerçekle tirmektir. Bu bir yan yla ana ahs nda insan n kapasitesinin ve farkl n bir ni anesi olurken, öte yandan yarat olmas itibariyle ana'y evrenle ayn la r. Ana ile evren aras ndaki en temel fark, olu um h zlar nda ya ad klar fark- kt r. Yani zamanlar n farkl olmas r. Evrenin milyarlarca y lda gerçekle tirdi ini ana yine evrenin bir parças ve devam olarak daha sa sürede yapmaktad r. te bu durum ana ahs nda insanda gerçekle en niteliksel farkl la may ve potansiyeli ortaya koymaktad r. Bir niteliksel s çrama olarak insan n olu- umu kaba anlamda yedi milyon y l öncesine kadar gider. Bu u anlama gelmektedir: Kendisine 'homo' yani 'insan' denilen türe yeryüzünde yedi milyon y ld r rastlanmaktad r. Ancak bu, insan ömrünün yedi milyon y lla s - rl oldu unu göstermez. Yo unluk kazanm bir varl k olarak insan n ya evrenin ya r. Bu aç dan gerçek anlamda insan bilebilmek için evreni, evreni de bilebilmek için insan bilmek gerekir. Bu yönüyle evreni bilmeye

14 Say dair her giri im özü itibariyle insan bilme çabas iken bunun tersi de do rudur. lk insanlar henüz do an n ba ndan ç kt klar ndan ve onlarda do an n i leyi esaslar i ledi inden do a-insan aras ndaki bu ili kiyi bilmektedirler. nsan-do a bu dönemde bir bütündür. Ancak zamanla bu içiçelik ve bir olma bilinci çarp lacakt r. Hiyerar iyle ba layan toplumsal yar lma, toplumdaki parçalanmaya paralel olarak insan-do a ili kilerinde de bir parçalanma ve kopman n gerçekle mesinin zihni alt yap olu turmu tur. Hiyerar inin açt yolda geli me imkân bulan ve kent, s f ve devlet üçlüsüne oturan uygarl k döneminde toplum-do- a tamamen birbirine yaban- ve kar t eyler olarak ele al nm r. Önderli imizin 'özgürlükten geriye kalan posa' ola-rak tan mlad uygarl k döneminde egemenlerin kölele tiren düzenlerini me rula rmaya yarayan mitolojiyle insan-do a ili kisi tümden bir yabanc la maya sahne olmu tur. Do al toplumdaki ana-çocuk ili kisi eklindeki do a-insan ili kisi yerini dü manl k ili kisine rakm r. Yan s ra ana ile çocuk yer de tirmi tir. nsan geli tiren, yaratan bir do an n yerini do ay insan da dâhil tüm bile enleriyle birlikte yaratan bir egemen insan motifi alm r. Sümer mitolojisi ayn zamanda devleti yöneten krallar olan tanr lar n do ay (bitkileri, hayvanlar, sular, da lar, yeri-gö ü ve nihayetinde insan ) nas l yaratt na dair söylencelerle doludur. Kendilerini insanlar n ihtiyaç duyaca her eyin yarat olarak gösteren egemenler böylelikle insanlar kendilerine tamamen ba ml hale getirmi oluyorlard. lk uygarl k olan Sümerlerde kurulan bu düzen daha da güçlenmi olarak halen devam etmektedir. Bu ideolojik formülasyonun sadece Sümerlerle s rl kalmayarak devletçi sistemin Yo unluk kazanm bir varl k olarak insan n ya evrenin ya r. Bu aç dan gerçek anlamda insan bilebilmek için evreni, evreni de bilebilmek için insan bilmek gerekir. Bu yönüyle evreni bilmeye dair her giri im özü itibariyle insan bilme çabas iken bunun tersi de do rudur KOMÜNAR zihni örgüsü haline geldi ini gözetti imizde, durumun vahameti daha iyi anla r. Nitekim devletçi sistemin yaratt olumsuzluklar a ma iddias yla ortaya ç kan tek tanr dinler de dâhil pek çok kalk ma, devletçi sistemin bir devam olmaktan hatta onu daha da derinle tirmekten kurtulamam r. Ayn yolun yolcusu olan tek tanr dinler insan-do a ili kisindeki yabanc la may daha da derinle tirmi tir. Do ay gerçeklikler dünyas (ya an lan ve as l olmayan yer) ve idealar dünyas (ahret ve gerçek ya am yeri) olarak ikiye bölerek do ay tüm kutsall klar ndan ar nd rm lard r. Do an n ve canl olman n en temel özelli i olan yarat tümden soyut bir tanr ya ait k lm lard r. Günümüz verileriyle ömrü milyar y l olarak hesaplanan uçsuz bucaks z evren, tanr taraf ndan alt günde hiyerar ik bir ekilde yarat lm r. Hiyerar inin tepesine de evrene ve onun içindekilere efendilik yaps n diye insan yerle tirilir. nsanlar içinde de erkek kad n hâkimi k nm r. Do a kendisinden gelinen yer de il de tüm zenginlikleriyle tanr taraf ndan insana sunulan bir nimet haline getirilmi tir. nsanlar onu diledikleri gibi kullanacakt r. Üzerinde ya an lan evren gerçek olmay p ilk insan çifti(adem-havva)'nin tanr sal buyru a uymamas sonucu çarpt ld klar cezay çektikleri ve s nand klar bir yerdir. Bu zihniyetin evreni canl görmesi, evrenin yarat özelli ini ke fetmesi mümkün de- ildir, çünkü tek yarat güç tanr r ve her ey onun yarat r. Donan ms z, sahte ve herhangi bir niteli i olmayan bu dünyadan bir an önce göçmek ve 'gerçek dünya'ya gitmek en gerekli olan r. Her eyi tanr ya, ruhani olana ba layan ve insanlar di er dünya aldatmacas yla bu dünyan n egemenlerine kar koyamaz hale getirerek sürüle tiren dinsel dogmalara kar gerçekle ecek olan bilimsel dü- 13

15 KOMÜNAR ünü de olmas gerekti i kadar do adaki can- tespit edemeyecektir. Özellikle Rönesans döneminde do ay canl ve tanr do an n tümüne yay lm olarak gören ç lar olsa da zamanla bu yakla m yerini bu defa bilimsel dü ünü ad na cans z do a anlay na b rakacakt r. Devletçi zihnin ördü ü so uk ve gerçekd dü ünü tarz böylece devam edecektir. Bilimsel dü ünü ün mekanistik dönemi diye adland labilecek bu dönemde evren bir makine gibi ele al nacakt r. Evrenin kendisi tanr taraf ndan yarat lan muhte em bir makine olarak tasarlanacakt r. Bu mükemmel makine yani evren, içinde hareket edece i yasalarla birlikte tanr taraf ndan yarat lacakt r. Buna göre evrenin her bile eninin nas l hareket edece i önceden tanr taraf ndan zaten ona içerilmi tir ve kimin ne yapaca bellidir. Hareket yasalar belirlenmi herhangi bir eyin belirlenmi olan n d nda hareket etmesi, özgür davranabilmesi bu nedenle de yarat olmas mümkün olamaz. Zaten makinelerin de özgür ve yarat olmalar beklenemez. Önderli imizin 'Ça da Levh-i Mahfuz' dedi i durum tam da budur. Bilimsellik ad na evrenin cans z ve bir makine olarak tasarlanmas n çok önemli sonuçlar olacakt r. Makinecilik (Mekanizm, Kartezyencilik) do adan tüm öznelli i almay ve nesnele meyi gerektirir. Tanr taraf ndan yarat lan evrene nas l hareket edece i önceden kodland ndan ve bu yasalar n d na ç kmak mümkün olmad ndan do ada herhangi bir canl k, yarat - k emaresi de olmayacakt r. Nas l ki makinenin parçalar aras nda herhangi bir varolu sal ili ki yoksa evrenin bile enleri ara- nda da herhangi bir ili ki mevcut de ildir. Bu de mez, birbiriyle ba lant z ve özü itibariyle tamamen nesnele tiren evren anla- 14 Gelinen a amada do rulanan, devletçi zihniyetin parçalayan, özne-nesne ayr na tabi tutarak egemenli i me rula ran zihniyeti de il de ahlaki ve politik toplumun birbirini tamamlayan, do ay canl gören ve animizm olarak tan mlanabilecek olan komünal zihniyeti olmu tur. Bu yönüyle "geçmi daha gerçektir" zamanla de meye ba layacakt r. Birbirinden ba ms z olarak Darwin ve Wallace dünyan n farkl yerlerindeki canl lar inceleyerek, canl lar n ya am ko ullar ndaki de- im ve dönü ümlere paralel olarak kendilerinin de de im ve dönü ümlere u rad kla- belirleyeceklerdir. Hiçbir eyin oldu u gibi kalmayarak sürekli de ti i hususundaki bu yakla mlar ifade etmek için de 'evolution' (evrim) kavram geli tirilecektir. Ara rmala- n derinle tirilmesiyle insan da dâhil olmak üzere evrenin tüm bile enleriyle bir canl organizma olarak sürekli de ti i, dönü tü ü ve çevresindeki de imlere paralel olarak her canl n kendisinde de de im ve dönü ümü gerçekle tirdi i gittikçe ortaya ç kacakt r. Özellikle de kuantum fizi indeki geli melerle art k 20. yüzy ldan itibaren do al toplumdaki animizmi and racak denli güçlü bir canl evren anlay olu acakt r. Sapk n zihniyetin ba lang olan hiyerar iden günümüze geçen en az be bin y ll k sürenin sonunda, kuantumdaki geli melerin ortaya ç kard en önemli tespit, do an n muhte em bir dengeyi bar nd ran bir canl a sahip oldu- udur. Gelinen a amada do rulanan, devletçi zihniyetin parçalayan, özne-nesne ayr na tabi tutarak egemenli i me rula ran zihniyeti de il de ahlaki ve politik toplumun birbirini tamamlayan, do ay canl gören ve animizm olarak tan mlanabilecek olan komünal zihniyeti olmu tur. Bu yönüyle "geçmi daha gerçektir." nsanla mam Evren Dönemi milyar y l önce gerçekle en Big- Bang (Büyük Patlama) ile aç klanan evrenin olu umuna dair de erlendirmeler, her geçen gün daha da derinle tirilmektedir. Potansiyeli adeta her eye yeten i ne ucu kadar bir enerji

16 Say yo unlu unun patlamas ile evrenin olu tu u ve geni ledi i bilimce kabul edilen görü tür. Varl k-yokluk ikilemine oturan ve gerçekle mek isteyen bir potansiyelin kendini var etmesi anlam na gelen evrensel olu umun temel yap ta enerjidir. Yani evren tüm bile enleriyle enerjinin çocu udur. Do adaki tüm de im, dönü ümün buna ba olarak olu un temel nedeni enerji-madde ve mekân üçlüsünün sabit kalmayarak sürekli de mesidir. Olu, özünde enerjinin bir halden ba ka bir hale geçmesidir. Bunun anla r nmas için bilim insanlar bir gram H2O'nun yani suyun davran örnek gösterirler. Buna göre; enerji yo unlu unun az oldu u bir ortamda moleküller birbirine s s - ya ba oldu undan su yani H2O buz halindedir. Bu durumda moleküllerde hareketlilik görülmez. Ortamdaki enerji yo unlu u artt rsa, moleküller aras ndaki ba lar gev- er ve gram ba na 80 kalorilik enerji ba layarak su haline geçer. Bu kez moleküller hareket haline geçer ve enerji yüklenir. Enerji yo unlu u yani s cakl k artarsa, her bir derece art na kar k bir kalorilik enerji daha yüklenerek daha da hareketli bir hal al r. Buharla ma a amas na gelindi inde gram ba na 540 kalorilik bir enerji ba layarak bu kez de buhar haline gelir. Böylesi bir durumda su molekülleri ara- ndaki ba lant çok daha azalm olur. S cak- n daha da artt lmas durumunda H2O da- p kendisini olu turan hidrojen ve oksijen atomlar na ayr larak çok daha fazla enerjik olurlar. Enerji yo unlu unun daha da artt lmas durumunda onlar da kendilerini olu turan parçac klara bölünürler. Tüm bu olu lar gerçekle irken, olu un özelli ine göre mekânda da de imler gerçekle ir. Buzdan H2O parçalar na ayr ncaya kadar olu 'un her a amas nda o maddenin kaplad yer farkl la - r. Örne in madde buz halindeyken farkl bir mekândad r, buhar haldeyken farkl bir mekândad r, atom alt parçac klar halindeyken de farkl bir mekândad r. Dolay yla enerjinin ya ad de imlere paralel olarak o eylerin mekânlar nda da de imler gerçekle ir. Bu yönüyle mekân da mutlak ve ayn de ildir. KOMÜNAR Görüldü ü gibi görünen ve cismi olan bir madde(su) ortamdaki enerji yo unlu unun artt lmas na paralel olarak cisimsel özelli ini atarak enerjiye dönü üyor. Tersi de do rudur. Enerji de maddeye dönü mektedir. Zaten Einstein' n me hur E=mc2 formülü ile sembolize edilen maddenin ve enerjinin dönü ümü yasas, bunu anlat r. Buna göre hiçbir ey yoktan var edilemez, vardan da yok edilemez. Gerçekle en birbirine dönü medir. Madde enerjiye dönü ebildi i gibi enerji de maddeye dönü mektedir. Bu, felsefe tarihi boyunca yap lan madde mi ruh mu tart mas da sona erdirmi tir. Gerçekte madde ve ruh ayn özün farkl yo unluklarda gerçekle meleridir. Maddenin enerjiye dönü ebilmesi için enerji yo unlu unun artmas gerekli iken, enerjinin maddeye dönü ebilmesi için de tersinin yani enerji yo unlu unun azalmas gerekir. Maddenin nas l enerjiye dönü tü ünü k saca yuka- da su örne inde ele ald k. imdi de enerjinin nas l maddeye dönü tü ünü k saca ele alal m. Maddenin saptanabilen en küçük parça- klar quark ve leptonlard r. Bu parçac klar enerji yo unluklar n azalmas sonucu gerçekle en tepkimelerle biraraya gelerek atom çekirde ini olu turan proton ve nötron gibi daha büyük parçac klar olu turur. Bu ayn zamanda ilk ve en hafif atom olan hidrojen atomunun olu umu anlam na gelir. Ortamdaki enerji yo unlu u biraz daha azal rsa bu parçac klar n biraraya gelmesiyle di er elementler (demir, bak r, karbon, azot, uranyum vb) olu ur. Bu elementlerin de biraraya gelmesiyle do ada molekül denilen bile ikler (su, tuz, amonyak vb) olu ur. Bu moleküllerin de uygun ko ullarda biraraya gelmesiyle organik yap lara do ru bir geçi gerçekle ecek ve evren 'ya am' ile tan acakt r. Su, karbondioksit, metan ve amonyak gibi moleküllerin uygun ko ullarda biraraya gelmeleriyle daha büyük moleküller olu acakt r. Bunlar n üçlü reaksiyonlar ndan da aminoasit denilen ve proteinlerin temel yap ta olan organik moleküller olu acakt r. Proteinlerin ya- nda eker ve ya moleküllerinin olu umu gerçekle ecektir. 'Abiyotik devrim' olarak ad- 15

17 KOMÜNAR land lan bu süreçle birlikte art k bilinen anlamda canl a rastlanm r. Evrimde 'cans z' âlemden canl a geçi in nas l gerçekle ti i uzun bir süre tart ma konusu olmu ve evrim fikri bu nedenle önemli sald lara maruz kalm r. Miller 20. yüzy n ortalar nda laboratuar ortam nda gerçekle tirdi i deneyle evrim zincirindeki bo lu u doldurarak önemli bir ba ar ya imza atar ve pek çok tart man n önünü al r. Miller canl n dünyada görülmeye ba lad dönemin ko- ullar laboratuar ortam nda olu turarak deneyini gerçekle tirir. Miller dönemin temel molekülleri olan su, karbondioksit, metan ve amonya bir cam tüpün içine koyar. Hava almayacak ekilde d dünyayla temas engeller. Sonra dönemin güne n yerine elektrotlarla tüpün içine elektrik enerjisi aktar r. Aradan bir süre geçtikten sonra normalde son derece cans z görülen su, karbondioksit, metan ve amonyak bile iminin renginin gittikçe sarard ve suyun içinde aminoasitlerin temel yap ta lar olan adenin, timin, guanin ve sitozinin olu tu u saptan r. Defalarca tekrarlanan deneyden hep ayn sonuç al nacakt r. Bu deney, cans zdan canl ya geçi in nas l gerçekle ti ini ortaya koyar. Deneyde suyun kulla- lmas n nedeni ise ilk canl lar n suyun içinde olu mas r. lk canl lar n görüldü ü 3-3,5 milyar y l önceleri dünyam n çevresi bugünkü gibi istikrarl ve oturmu bir atmosfere sahip de ildi. Bu nedenle de dünyam z bugünküyle k yaslanamayacak denli s cakt. Güne ten gelen frekans yüksek ve canl hayat için öldürücü etkide bulunan ultraviyole nlar tutacak bir ozon tabakas mevcut de ildi. Bu da suyu canl a dair olas geli meler için son derece stratejik k yordu. Nitekim ilk canl lar suda olu mu tur. Çünkü günümüzde ultraviyole nlar n gücünü azaltarak bu nlar canl lar için tehlikeli olmaktan ç karan ozon tabaka- n rolünü o dönem su oynam r. Su gelen ultraviyole nlar n gücünü k rm ve canl - n olu umu için uygun bir ortam olu turmu tur. Dönem canl n tamamen suda oldu u bir dönemdir ve bu milyonlarca y l böyle sürecektir. Ancak suda ya ayan canl lar, bildik canl lar de ildir. lk canl hücresi 3,5 milyar y ll kt r. Henüz oksijenli solunum yapamayan, fotosentez yapmayan, çekirdeksiz olan bu hücreye hala rastlanmaktad r. Yo urt mayas nda ve çürümü ortamlarda bu bakteri türüne rastlamak mümkündür. Tek hücreliden çok hücreliye geçi yakla k 1 milyar y l önceleri gerçekle mi tir. skeletsiz ve kabuksuz olan, herhangi bir koruyucu sistemi olmayan yumu ak gövdeli yarat klard r, bu ilk canl lar. Solucanlar, yosunlar, süngerler ve ilkel ahtapotlar ilklerdendir. Literatürde bu canl lara "kabuksuz veya kavk z omurgas zlar" denmektedir. 430 milyon y l önce ya am n denizden karaya do ru kayd görülür. Karada da ilkin ya am k larda gerçekle ir. Bu bir geçi tir esas nda. K da ilkin sularda ya ayan yosunlar n kara versiyonlar görülmeye ba lar. Bu aç dan yosunlar karalar n ilk canl lar r. Kara yosunlar yla ba layan karaya geçi daha çok batakl kl yerlerde olu ur. Denizlerde günümüzden milyon önceleri pek çok ba- k türünün ortaya ç kt görülür. T pk yosunlarda oldu u gibi bu bal k türlerinin de kara versiyonlar gittikçe olu ur. Bunlar n ilk örnekleri kurba alard r. Kurba alar da bu yönüyle karaya ç kan ilk hayvanlardand r. Yan ra baz sürüngenler ve kanatl böcekler de olu mu tur. Böylelikle gittikçe kanatl hayvanlara da rastlanmaya ba lanm r milyon y l önceleri sürüngenler ça r. Timsah, kertenkele, kaplumba a ve dinozorlar bu dönemde ya am r. Sürüngenlerden de s cakkanl hayvanlar olan memeliler türü do acakt r. En büyük sürüngen cinsi olan dinozorlar n 60 milyonlu y llarda yok olmalar beraberinde memeliler için uygun geli me ortam sa lar. Memeliler bu tarihten itibaren oldukça çe- itlenerek otuz üç tak m olu tururlar. nsanla man n henüz olu mad dönem insan türü aç ndan primatl k dönemidir. nsan primattan koparak insanla acakt r. Kendi içinde çe- itlilik gösteren primatlar n her birinin zamanla farkl eylere dönü tü ü de erlendirilir. n- 16

18 Say sana do ru evrimle en primat n 'promisiyen' ad nda fare görünümlü ve a açta ya ayan bir canl oldu u kabul edilmektedir. Zaman içinde ilerleyen bölümlerde belirtece imiz nedenlerle bu primat n a açtan inerek hominidlerin (insans lar) geli mesini sa lad belirtilir. Ya ortalama olarak milyar y l hesaplanan evrende insan n olu umu, ya kabaca 5 milyar y l olarak hesaplanan dünyada ve dünyada da yedi milyon y l öncesine kadar uzan r. Bu u anlama gelir: insan insan oluncaya kadar milyarlarca y l geçmi tir ve öncesi olmasayd, insan da onlar n bir toplam olarak olamazd. Evrenin nsanla Mekân: Do u Afrika lk insan n dünyayla dolay yla evrenle bulu tu u mekân Do u Afrika'd r. Yani evrenin insanla ilk yer Do u Afrika'd r. nsan n ayn veya farkl zamanlarda dünyan n farkl farkl yerlerinde mi yoksa bir yerde olu- arak oradan m dünyaya yay ld konusu uzun süre tart lm r. Gelinen a amada insanl n ortak bir atadan türedi i ve bu atan n ya ad yer olan Do u Afrika'n n da insanl - n olu um mekân oldu u üzerinde uzla lan bir husustur. Bu yer Kenya, Tanzanya ve Etiyopya aras ndaki yöredir. nsanl k buradan tüm dünyaya yay lm r. Bu geli imde bu co rafyan n nitelikleri ve ya ad de im belirleyici bir rol oynam r. Bilimin ula jeolojik verilere göre 8-10 milyon y l önceleri Do u Afrika'da literatürde 'domla ma' denilen ve yerkabu unun mesi, buna ba olarak yar lmas anlam na gelen bir süreç ya anm r. Bu yar lman n sonucunda önemli çöküntüler, yeni rmak ve göller olu mu tur. Victoria, Kioga, Rudolf gölleri ile Omo ve Havvas rmak sistemlerinden olu an bu havza ilk insanlar n görülece i yer olacak- r. Yeryüzünde gerçekle en bu farkl la malar sonucunda kuzeydo u-güneybat yönünde uzanan ve dünyan n en uzun graben(çöküntü) hatt olarak bilinen bir rift(iki kara aras yar k) olu acakt r. Yüzey ekillerinde gerçekle en bu de imler beraberinde yörenin bitki örtüsünü KOMÜNAR yani floras ve hayvan çe itlili ini yani faunas de tirecektir. O güne de in ormanl k olan bitki örtüsü yerini savana denilen yüksek ota b rakacakt r. A açlarda daldan dala atlayarak güvenli ini sa layan ve a açta ya amaya al k maymunlardan olan bir tür gittikçe savana ortam na uyum sa layarak insanla ma yolunda mesafe almas sa layacak de iklikler ya ar. Maymundan gittikçe farkl la an ama henüz insan olamam olan bu tür Australopitechus'tur. Primatlarla insan aras ndaki son halka olan Australopitechus'un beyin kapasitesinin yakla k olarak cm3 oldu u hesaplanmaktad r. Savana ortam nda kendini savunabilmek ve besin arayabilmek için bu türün gittikçe iki ayak üzerinde durmaya ba la- öngörülebilir. Henüz hominid yani insa- ms olan Australopitechus, homo yani insan de ildir. Australopitechus insan ve insan ms lar aras ndaki son ortak atad r. Ondan sonras art k insan türünün ortaya ç kmaya ba lad dönem olacakt r. lk nsan: Homo Habilis (Yetenekli nsan) Bu dönemlere dair tarihlemeler farkl olmakla birlikte Önderli imizin toplumun tarihini yakla k olarak yedi milyon y l olarak ele almas ndan hareketle biz de bu tarihlemeyi esas al yoruz. Zira toplumsall k insan türünün var olu ko ulu oldu undan, ayr bir toplumsall k ve insanla ma süreçleri söz konusu olamaz. nsanla ma ve toplumsalla ma birlikte gerçekle en hususlard r. Dolay yla insan n oldu u yerde toplum var demektir. nsan n tarihi ayn zamanda toplumun da tarihi olmaktad r. Beyin hacmi yakla k 650 cm3 olan Homo Habilis için 'yetenekli' nitelemesinin ya- lmas n en büyük nedeni, bir ta ba ka ta lara vurmak suretiyle onlardan kesici ta parçalar (yonga) elde etmesidir. Bu insan türü, sert ta lar birbirine sürterek ta tan de ik aletler üretmi ve bunlar kullanm r. Homo Habilis'in on civar nda ta tan yap lma alet kulland söylenmektedir. Homo Habilis henüz iki aya üzerinde durabilecek nitelikte olma- p fiziksel olarak insan-primat aras bir noktadad r. 17

19 KOMÜNAR kinci nsan: Homo Erectus (Dikilen nsan) Yakla k olarak 1,5-2 milyon önceleri Homo Habilis'ten Homo Erectus'a do ru evrimle me ya an r. Art k iki aya üzerine durabilen bu türün beyin hacmi 900 cm3'tür. Homo Erectus'un ta tan daha geli kin aletler yapt ve kulland ortaya ç kan tarihi bulgulardan anla lmaktad r. A ölyen El Baltas dönemin önemli bir aletidir civar nda alet kulland klar ndan bahsedilir. Homo Erectus yakla k be yüz bin y l önceleri ate i de kontrole alarak kullanm r. Homo Erectus'a kadar insan türü henüz dünyan n di er yerlerine yay lmam r. lk insan olan Homo Habilis Do u Afrika ile s rl kalm r. Homo Habilis'e ait fosillerin tümü Do u Afrika ile s rl olup, daha çok Kenya, Tanzanya ve Etiyopya aras ndaki bölgede yo- unla maktad r. Homo Erectus döneminde Do u Afrikadan Afrika'n n ba ka bölgelerine oldu u gibi di er k talara do ru da bir fiziksel göç gerçekle mi tir. Do u Afrika'dan dünyaya yay lma esas olarak Süvey ve Do u Akdeniz üzerinden Toros-Zagros kavisine do ru yap lan göçtür. Büyük Sahra ve Arabistan çölleri bu güzergâh daha uygun hale getirmi tir. Bir di- er göç yolu olan Güney Akdeniz'den Cebelitar k Bo az üzerinden spanya ve Avrupa'ya yay m gerçekle ir. Ancak bu güzergâh hem co rafik ko ullar olarak hem de besin sorunla- nedeniyle Do u Akdeniz hatt kadar verimli de ildir. Göç için en ideal yol, hem besin kaynaklar hem korunma olanaklar hem de iklimi nedeniyle Mezopotamya üzerinden gerçekle en güzergâht r. Mezopotamya topraklar Homo Erectustan beri insan türünü bar nd rmaktad r. Bu da, Verimli Hilal'de milyonlarca y ldan beri insan türünün ya ad anlam na gelir. Bunda en temel etken co rafik elveri liliktir. Zaten co rafyas n bu elveri lili i nedeniyledir ki mezolitik dönemden hemen sonra tarihin en büyük devrimi olarak tan mlanan Tar m ve Köy Devrimi'ni de gerçekle tiren co rafya olacakt r. Homo Sapiens (Dü ünen ve Bilgili nsan) Homo Sapiens'e 'dü ünen ve bilgili' gibi nitelemelerin yap lmas önceki insan türlerinin bilgisiz ve dü üncesiz oldu u anlam na gelmez. Bu yönüyle ba k özü itibariyle gerçe i tam yans tmaktan uzakt r. nsan n oldu u yerde dü ünce ve bilgi vard r. Belki ilk insanlar n beyin hacimleri günümüzdeki kadar geli kin de ildi, yine bilgileri, etraflar de- tirme güçleri günümüz insan kadar yoktu. Ancak aletleri dü ünce gücüyle yapt klar, ate i dü ünce gücü ve bilgiyle kontrole ald klar, dahas gittikçe geli en toplumsall n her amas n dü üncenin ürünü oldu u aç kt r. Dü üncenin yarat özelli i kullan lmadan toplumsalla man n geli mesi mümkün olamaz. Bu nedenle geçmi insan n dü ünen ve bilgili olup olmad tart ma konusu yapmak, en büyük cehalet anlam na gelir. Dönem insan n zekâs nas l i letti ine ili kin verilebilecek örnekleri ço altmak mümkündür. Hatta b rakal m evrenin en muhte em bir gerçekle mesi olan ve analitik zekâs bulunan insan, evrendeki en küçük zerrecikten tutal m tüm di er bile enlerde de bir canl k vard r. Her eyin kendisinden geldi i tespit edilen atom alt parçac klar n zihninden, seçi yapabilmelerinden, sezgiselli inden bahsedilmekte, bunu ispatlayan deneyler yo unca yap lmaktad r. Bilgi olu turma ve bu bilgiyi gelecek ku- aklara aktarma canl n en temel özelli idir. Canl lar âleminde her ö e nas l olu tu unun kayd tutarak parçalar na ayr lma zaman geldi inde tuttu u bu kay tlar kendinden sonrakilere (hücrelere) de aktar r. Böylelikle o türün tarihi boyunca edinilen bilgiler kendinden sonrakilere aktar lm ve o türün genetik kodlamas olu turulmu olur. Yoksa her eye s rdan tekrar tekrar ba lamak zorunda kal nacak- ki bu da büyük bir k rdöngü anlam na gelecekti. Böylesi bir durumda da evrimsel geli im gerçekle meyecekti. Bu aktar m i i gerçekle tikten sonra o türün her ö esi içinde ya- ad çevresel ko ullar n de im ve dönü ümünü de gözeterek kendinden de bir eyler katarak kodlamas tamamlar. O nedenle hiç- 18

20 Say bir yeni bir önceki gibi olmaz. Yine her canl çevresinde gerçekle en de ikliklere kay ts z kalmayarak kendini de bu de imlerle uyumlu hale getirmek durumunda kal r. Her canl böyle yapmamas halinde neslinin yok olaca bilinciyle hareket eder. Örne in verem hastal na neden olan bakteriler üretilen antibiyotikler kar nda ilkin çok dirençsiz kalm ve antibiyotikler çok etkili olmu tur. Zamanla bakteriler ya ad klar ortamda gerçekle en bu de imler nedeniyle kendilerini de tirmeleri gerekti inin fark na varm ve bu antibiyotiklere kar dirençlerini geli tirmi lerdir. Bu da ilk dönemlerde o çok etkili olan antibiyotiklerin zamanla etkisiz olmas beraberinde getirmi ve bakterilere kar yeni antibiyotikler geli tirilmek zorunda kal nm r. Hatta en cans z gibi görünen eyler bile etraflar nda ya anan de imlere kay ts z kalmaz. Bir ta n ya ad kimyasal çözülmeler, bir termometrenin de en ya göre ibresinin de ime ramas tüm bunlar her eyin de mekte oldu unu göstermektedir. Her de iklik de ya- ad niteli e göre bir canl k anlam na gelir. Dolay yla içinde hem duygusal zekây hem de analitik zekây bar nd ran bir varl k olan insan için dü ünme ve bilgili olmay evrimsel ak ta üçüncü dönemi temsil eden Homo Sapiens ile ba latmak veya insansal geli imde sadece Homo Sapiens'i öyle nitelemek yanl r. Evrimsel ak ta Homo Erectus'tan Homo Sapiens'e geçi yakla k olarak iki yüz binli llarda gerçekle ir. Beyin hacmi 1400 cm3 olan Homo Sapiens de iki türe bölünür. Bunlardan biri Homo Sapiens Sapiens iken di eri de Homo Sapiens Neandertal'dir. lk fosillerine Almanya'da Neander Vadisi'nde rastland ndan 'Homo Sapiens Neandertal' olarak adland lan bu tür, yirmi binli llarda ortadan kalkm bir türdür. Sadece Avrupa ile s rl olmay p pek çok de ik yerde de fosillerine rastlanm r. Güney Kürdistan'da anidar Ma aras 'nda yüz binli y llara tarihlenen ve ölülerini ya ad klar yere gömdükleri anla lan kal nt lar n da yine Neandertal insana ait oldu u saptanm r. Günümüz insan na göre daha t knaz, daha kasl, daha k sa olan bu türün üyelerinin al nlar daha KOMÜNAR bas k, elmac k kemikleri ç kt r. Buzul devrine iyi uyum sa lam olan bu türün ta lardan zrak ve ok yapt avc kta uzmanla kal nt lardan anla lmaktad r. Daha çok buzullar n ve so uk iklim insan olan Neandertal zamanla ortadan kaybolur. Neandertal'in ortadan kaybolmas n nedeni tam olarak bilinemese de yap lan en gerçekçi ve yayg n de erlendirme, Neandertal'in buzul dönemine a uyum sa layarak özelle ti i, bu nedenle de de en ko ullara paralel olarak kendini de tiremedi i ve bunun da ortadan kaybolmas na neden oldu u eklindedir. Homo Sapiens'in di er kolu olan Homo Sapiens Sapiens (dü ünen ve bilgili insan) ise art k biyolojik olarak tamamen günümüz insan haline gelmi insand r. Günümüz insan na da Homo Sapiens Sapiens denmektedir. nsanl n dünyaya yay lmas n Homo Erectus döneminde gerçekle ti inden bahsetmi tik. Ancak bu yay m dünyan n tümüne do ru gerçekle en bir yay m de ildir. Daha çok Afrika, Asya ve Avrupa ile s rl olan bir yay md r. Amerika ve Okyanusya'ya ise ya- m Homo Sapiens döneminde gerçekle ir. Würm Buzul Dönemi denilen otuz binli llarda kuzey yar mkürede kal nl 2-3 km'yi bulan buzullardan bahsedilir. Bu dönemde tüm Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika buzullarla kapl r. Bunun sonucunda ise deniz seviyesi günümüzdekinden yakla k olarak 130m daha dü üktür. Bu nedenle de Basra Körfezi, Ege Denizi ve Bering Bo az gibi yerler kara haline gelmi tir. te insanlar n Amerika k tas na geçi leri (yakla k olarak 20 binli y llar) bu döneme rastlar. nsanlar Asya üzerinden Bering Bo az yoluyla Kuzey Amerika'dan Amerika k tas na geçmi lerdir. nsanlara ait bulgulara Amerika k tas nda bu tarihten itibaren rastlanm r. Yay m bu k tada kuzeyden güneye do ru zamanla gerçekle mi tir. Ayn ekilde Asya'dan Avustralya'ya o dönemlerde yay lma gerçekle mi tir. Böylelikle bilinen anlamda dünyan n tümüne insanlar n gidi i gerçekle mi tir. Görüldü ü gibi insan n olu umu tek tanr - dinlerdeki gibi 'ol' demekle olan bir gerçekle me de ildir. Hominidlerin (insan ms lar n) 19

Hakikatin Özgürlük Aç...3. Özgürlükle Bulu acakt r...15. PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27. Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz...

Hakikatin Özgürlük Aç...3. Özgürlükle Bulu acakt r...15. PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27. Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz... NDEK LER... Hakikatin Özgürlük Aç...3 2009 Y n Kazan mlar 2010 da Özgürlükle Bulu acakt r...15 PKK ve Önderli i Sistemd Gerçek Anlamda Ba arm r...27 Ahlak z Toplumsall zd r...33 Yanl Tarihle Do ru Ya anmaz...48

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

KOMÜNAR. May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50. Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi. Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r

KOMÜNAR. May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50. Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi. Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r KOMÜNAR 2005 Sosyalizmden Ku ku Duymak nsandan ve Onun Gelece inden Ku ku Duymakt r May s-haziran-temmuz 2011 l-6 Say 50 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi NDEK LER... DÜ ÜNCE DÜNYASININ EVR MSEL GEL...3 THRACILI

Detaylı

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ

DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ ustos-eylül-ekim 2010 l-5 Say -47 Üç Ayl k deolojik-teorik Dergi DEMOKRAT K ÖZERKL K DEMOKRAT K ULUS ASININ ETE KEM E BÜRÜNMÜ HAL R NDEK LER... Demokratik Özerklik...3 Demokratik Özerkli in Siyasi Boyutu...12

Detaylı

Komünar 1 Ç NDEK LER. Ölümü Kabul Edin Ama lkesiz Olmay Kabul Etmeyin. Komünardan...2. Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru

Komünar 1 Ç NDEK LER. Ölümü Kabul Edin Ama lkesiz Olmay Kabul Etmeyin. Komünardan...2. Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru Komünar 1 Ç NDEK LER Komünardan...2 Devrim Hakk n Kullanmak Yapabilece imiz Tek Do ru tir...3 Topyekün mha Sava Kar s nda Direni i, Ulusa Demokratik Birli i, Seferberlik Ruhuyla KCK'nin n as n Geli tirerek

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER

TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANAB M DALI YÖNET M VE ORGAN ZASYON B MDALI TÜRK SERAM K KAPLAMA MALZEMELER SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE ULUSLARARASI B R STRATEJ ÖNER (YÜKSEK L SANS

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar Amerikan ekonomisinin ana hatlar AMER KAN EKONOM S N N ANA HATLARI 2 Giri : Süreklilik ve De i iklik 6 Amerikan Ekonomisi Nas l ler 20 Amerikan Ekonomisi: K sa Bir Tarihçe

Detaylı

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU

B L D R G E HALKIN DEVR MC YOLU B LD RGE HALKIN DEVR MC YOLU HALKIN DEVR MC YOLU Özel Say : 1 Bas m Yeri Can Matbaac l k Kas m 2007, stanbul Üç Ayl k, Yerel, Süreli, Türkçe yay nd r Sahibi ve Sorumlu Yaz iflleri Md.: Çi dem Çidaml Tomtom

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008

SER XWEBÛN. bir direnifl sergileyece iz JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 313 / Çile 2008 Tarihe nam salacak bir direnifl sergileyece iz RÊBER APO DE ERLEND R YOR deoloji mi siyaseti siyaset mi ideolojiyi

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz

SERXWEBÛN. Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008. 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu. Amara dan do an güneflle özgürlü e yürüyoruz SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Tar i he na m salacak bir direnifl sergileyece iz Sal: 27 / Hejmar: 324 / Kanûn 2008 2008 inanc n serh ldanlara dönüfltü ü y l oldu Newrozlaflan

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri

Ö retim Stratejileri. Ö retim Yöntemleri. Ö retim Teknikleri Ö RET M STRATEJ LER, YÖNTEMLER VE TEKN KLER Ö retim Stratejileri Ö retim Yöntemleri Ö retim Teknikleri Öğretim stratejisi: Bir dersin hedeflerine ulaşmak için belirlenen, yöntem seçimine yön veren genel

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel türkiye nin kap s ndaki f rsat: 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar dr. can fuat gürlesel 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim politikaları ve karar

Detaylı

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008

SER XWEBÛN YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE. Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 SER XWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIfiTEK NÎNE Sal: 27 / Hejmar: 317 / Gulan 2008 fiEH TLER N YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM ED YORUZ RÊBER APO DE ERLEND R YOR fieh TLER PART S N N DO RU SAVAfiÇILARI

Detaylı

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Bağımsız Ol, Saygın Ol Kendine Güven, Bağımsız Ol Delikanlı adam, iradesini maddeye teslim etmez. Bağımlı olmak, kişisel bir tercihtir İçme, içtikçe sıra sana gelecek Geleceği

Detaylı