ÇAĞDAŞ EGEMENLIK TEORISI ILE KUR'AN'ıN HAKIMIYET KAVRAMıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAĞDAŞ EGEMENLIK TEORISI ILE KUR'AN'ıN HAKIMIYET KAVRAMıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı"

Transkript

1

2

3

4 ÇAĞDAŞ EGEMENLIK TEORISI ILE KUR'AN'ıN HAKIMIYET KAVRAMıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASı -YENİ BİR İSLAM SİYASET TEORİSİNE GİRİŞ- Dr. Ahmet İNAN Ankara-1999

5 Dr. Ahmet İNAN 1962yılında Adıyaman îli'nin Kahta ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Adıyaman'da tamamladı yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Diyanet İşleri Başkanhğının çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra öğretmenliğe geçti akademik öğretim yılında hükümetler arası kültürel işbirliği çerçevesinde Suriye'de araştırmacı olarak bulundu yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Tefsir Bilim Dah Yüksek lisans programını bitirdi yllında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Tefsir) Anabilim Dah doktora programım bitirdi. Elinizdeki bu eser yazarın gözden geçirilmiş ve üzerinde küçük tasarruflar yapılmış doktora tezidir. Halen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara Laborant Meslek Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni olan yazar, evli, iki çocuk babasıdır. Kapak Adem Koç Baskı: Se-Ba Ofset Ltd. Sti. Tel: Ankara ISBN:

6 ONSOZ Kur'an'ın tamamen kendi nev'i şahsma münhasır (sui generis) hakimiyet anlayışmı bağlammdan kopararak onu siyasalbilimin kendi iç dinamikleri içinde nüvelenerek gelişen egemenlik kavrammm karşısma rakip olarak oturtmaya çalışan bir mentalite, uzun süredir İslam dünyasında bir kavram kargaşasının, bir sağırlar diyalogunun ve nihayet bir kördöğüşü'nün kaynağı olageldi. Siyasalbilim'deki egemenlik kavramının anlam örgüsü ile Kur'an'daki hakimiyet'in anlam örgüsünü ve bu iki kavramın kontekslerini yerli yerine oturtamayan bir zihinsel kargaşanın beslediği bu kavram kargaşasının daha uzun bir süre İslam dünyasını olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. Kanaatimizce Kur'an'daki hakimiyet'in siyasalbilimdeki egemenlik'e tercüme edilmesi haram'm yasak'a, vacib'in gerekli'ye tercüme edilmesi gibi bir zihinsel yanılsamanın ürünüdür. Böylesi bir tercüme furyasının başladığı bir vasatta artık bunun önünü almak ne mümkün; Biat, sosyalkontrat'a, medine vesikası, anayasa'ya, icma, konsensüs'e ve en önemlisi Allah'ın hükümranlığı, siyasa'nın spesifik egemenlik'ins tercüme edilepekti. Esasında biz bu kavramlarm bir kısmmın bu şekilde tercüme edilmelerine büsbütün karşı da değiliz. Bazen bu ameliye fayda getirmekte, Batı ile İslam toplumunun diyalog kurabilmesine vasıta olmaktadır. Sözgelimi bazı çağdaş Müslüman yazarların halk egemenliği kavramımn karşısına ümmet egemenliği kavramını yerleştirmelerini bu bağlamda olumlu bir adım olarak telakki ediyoruz. Fakat bu kavramların içinde öyleleri var ki tercüme edildiği zaman çok vahim hatalara yol açmakta, ya da tercüme ediliş biçimleri bu vahameti doğurmaktadır. İşte Kur'an'daki Allah 'ın hakimiyeti kavramımn siyasadaki egemenlik't tercüme edilmesi bu kabilden bir vahamet örneğidir. Bu durum özelde İslam dininin sabiteleri ile değişkenlerini altüst etmekte ve değerler hiyerarşisini temelinden sarsmaktadır. Bu araştırmayı yapmadan önce Allah'ın hakimiyeti ile egemenliğin tefavüt derecesinin ne denli olduğunu yeterince idrak etmiş olamadığımı itiraf etmekte fayda mülahaza ediyorum. "Hakimiyet Allah'ındır" kelime-i tayyibesini siyasal bir slogana dönüştürerek onu demokrasinin önünde bir engel olarak gören bir anlayışın varolduğunu biliyoruz. Bu anlayış mantıki paradigmasını şöyle kurgulamaktadır: 1. Önerme: Demokrasi'de hakimiyet halkındır. 2. Önerme: İslam'da hakîmiyet Allah'ındır. Sonuç: O halde İslam'da demokrasi merduttur. Bu okuma biçimi, İslam'ı siyasaya endeksleyerek oluşturduğu edebiyatta ilahi düzen ve beşeri düzenler ayırımı yapmakta ve bütün beşeri tecrübeleri "cahiliyye" düzenleri olarak nitelemektedir. İslam Fıkhının ne denli beşeri çabaların ürünü olduğu adeta gözden kaçırılmaktadır. Bizce bu mantıki paradigma bir müşağebe'dtn ibarettir. Yani önermenin daha birinci öncülü yanlış bir zemine oturtulmakta ve buna bağlı

7 olarak yanlış bir sonuca gidilmektedir. Bu önerme klasik mantık kitaplarında verilen şu örneğe benzer: Birisi, duvarda asılı olan bir tablodaki at resmini göstererek şöyle bir önerme geliştiriyor: 1. Önerme: Bu bir at'tır. 2. Önerme: Bütün aflar hareketlidir; Sonuç: Öyle ise bu at'da hareketlidir. Burada görülüyor ki "at" ile "tablo" temyiz edilememiş ve yanlış bir sonuca varılmıştır. Oysa bihnci öncül "Bu bir at resmidir" şeklinde doğru kurgulannfış olsaydı, bunun üzerine bina edilen ikinci öncül de "Bütün resimler hareketsizdir" şeklinde gelecek ve sonuç "O halde bu resim de hareketsizdir" cümlesiyle bitecekti. Egemenlik ile Kur'an'ın hakimiyet kavramı arasında, yukarıdaki çarpık paradigmada yer alan "at" ile "tablo" arasındaki farklılığa büsbütün benzer olmasa da bir düzlem farklılığının varolduğunu göstermesi ve daha önemlisi birinci öncül ile ikinci öncül arasındaki ilişkiyi doğru kurgulamamız gerekliğini ifade etmesi bakımından bu allegorizasyonu yapmayı uygun bulduk. Egemenlik'in Kur'an'daki hakimiyet olmadığım daha iyi anlamak içinkur'an'daki hakimiyefm ne olduğunu bihnek kadar egemenliğin ne olduğunu bilmek de önemlidir. Bu sebeple araştırmamız iki sacayağına dayandı. Bunu yaparken Tefsir bilim dalı'nın hudutlarını aştığımızı söyleyenler olabilir. Fakat bunun böyle olmadığının, araştırmanın bütünü incelendiğinde daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyiz. Çünkü bir şeyin ne olduğunun tarifi, onun ne olmadığını da ortaya koymayı gerektirir. Değilse tanımlarımız efradını cami ağyarını mani olmaz. Bu araştırmanın başında bana ufuk çizen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir bölüm başkam değerli hocam. Prof. Dr. Salih Akdemir Bey'e ve araştırmam sûresinde sıcak ve sabırlı ilgilerini esirgemeden yön tayin ederek önemli katkılar sağlayan, tez danışmanım Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Mehmet Paçacı Bey'e şükranlarımı burada arz etmek istiyorum. Kaynak temini hususunda smırsız desteğini gördüğüm, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi, aziz dostum, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Acar'a ve T.B.M.M. kütüphanesinden yararlanmada bana delalet eden saygı değer büyüğüm Hüseyin Kansu'ya teşekkürün bir vefa borcu olduğuna inanıyorum. Tezimin basılmasında finas desteğini sağlayan kayınpederim Ahmet Necati Göndelen'e; Çalışmalarımda bana maddi ve manevi desteğini esirgemeyen eşim Mukaddes'e; kendilerine ayırmam gereken vakitleri bana cömertçe bağışladıkları için Kızım Büşra ve oğlum Enes'e minnettarlık duyuyorum. Kuşkusuz en büyük vefa borcum, bana henüz ilköğretim çağlarında İslami ilimlerin anahtar bilgilerini veren, Adıyaman'ın Kahta ilçesininin Çıralık köyü sabık İmam Hatibi, rahmetli dedem Molla İbrahim'e, yine beni küçük yaşlarda eğiten ve bu yolda her türlü maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen babam; Abdulkadir İnan'a ve en kıymetli varlığım; Anneme'dir. Vemınellahittevtık. ^l^^^j ^^^^ Söğütözü - Ankara

8 Önsöz İÇİNDEKİLER Giriş 9 1. İKİ ANAHTAR TERİM 9 A. Egemenlik 9 B. Hakimiyet 9 2. KONU VE ÖNEMİ ALAN VE KAPSAM 16 A. Din ve Siyaset 21 a. Genel Olarak 21 b. Kur'an ve Siyasa ARAŞTIRMANIN PROBLEMLERİ 40 İÜ L BÖLÜM EGEMENLIK TEORISI 1. ETİMOLOJİ EGEMENLİĞİN KAVRAMSALLAŞMA SÜRECİ 45 A. İmparator ve Krallar 51 B. Kilise 52 C. Feodalite EGEMENLİĞİN SİSTEMLEŞMESİ EGEMENLİĞİN TANIMLARI EGEMENLİĞİN TASNİFLERİ 70 A. İç ve Dış Görünümleri İtibariyle Egemenlik 70 a. İç Egemenlik 70 b. Dış Egemenlik 71 B. Sınırlandırılıp Smırlandırılamayacağı Açısından Egemenlik 72 a. Mutlak Egemenlik 72 b. Nisbi Egemenlik 74 C. Öznesi İtibarıyla Egemenlik 77 a. Kral Egemenliği (Monarşi) 78 b. Din Adamları Egemenliği (Teokrasi) 78

9 VI c. Halk Egemenliği (Demokrasi) 81 d. Hukuk Egemenliği (Nomokrasi) 87 e. Diğer Egemenlikler EGEMENLİK KAVRAMI İLE BAĞLANTILI KAVRAMLAR 90 A. Devlet 90 a. Halk 94 b. Ülke 96 c. Hükümet (Siyasi Sulta) 97 B. Kuvvet (Power) 98 a. Otorite (Authority) 101 b. Etki (Inttuence) 104 C. İktidar EGEMENLİK TEORİSİNE İLİŞKİN DİĞER SİYASAL TEORİLER 106 A. İlahi Hak Teorisi 106 a. Direkt İlahi Hak Teorisi 108 b. Endirekt İlahi Hak Teorisi 109 B. Tabii Hukuk Teorisi 110 C. Sosyal Kontrat Teorisi 112 D. Kendi Kendini Tahdit Teorisi EGEMENLİK TEORİSİNİN ÖNCÜLERİ 118 A. Charles L'oyseau 118 B. JeanBodin 119 C. Thomas Hobbes 122 D. JohnLocke 126 E. Jean Jacques Rousseau EGEMENLIK ıcarşıtı GÖRÜŞLER VE EGEMENLIĞI TAHDIDI SORUNU 131 IL BÖLÜM KUR'AN'DA HAKIMIYET 1. KUR'AN TASAVVURLARı 139 A. Kur'an'da Her Şey Var mı? KUR'AN'ıN İÇ YAPıSıNDA HAKIMIYET 145 A. Mutlak Hakimiyet (Allah'ın Hakimiyeti) 147 a. Tekvini (Kozmik) Hakimiyet 147 aa. Mülk 151 ab. Hüküm 153 ac. Emr 158 ad. Arş ve Kürsi 159 b. Teşrii Hakimiyet 161

10 ba. Hududullah 164 bb.şeria(t) 164 B. Beşeri Hakimiyet (Egemenlik) 165 a. İnsanda Allah'ın Ruhu'nun Nefhası 166 b. İrade 167 c. Hilafet 169 d. Teshir MÜSLÜMANLARIN TARİHSEL EGEMENLİK TECRÜBELERİ A. Peygamber Modeli; Yarı Teokratik Düzen 174 B. Hulefa-i Raşidin Dönemi 183 C. Saltanat Rejimleri 187 D. Modern Zamanlarda İslam Siyaset Düşüncesi MEZHEPLER BAZINDA İSLAM SİYASET DOKTRİNLERİ 197 A. Şii İmanet Doktrini 198 B. Harici Doktrini 201 C. Mutezile Doktrini 202 D. Cebriye Doktrini 204 E. Ehl-i Sünnet Doktrini SİYASAL BİR SİSTEM OLARAK HİLAFET 207 A. Hilafetin Vacip Olduğunu Söyleyenlerin Delilleri 210 a. Kur'an'dan Delilbr 211 b. Sünnetten Deliller 211 ba. Hadis 211 bb. Pratik Uygulamalar 211 c. İcma Delili 211 d. Hilafet'in Vacip Olduğuna Dair İleri Sürülen Diğer Deliller da. Anarşiyi Bertaraf Etme Delili 212 db. Dini Vecibeleri Tenfiz Delili 212 dc. Tam Adaletin Sağlanması Delili 213 dd. Yöneticisiz Bir Toplumun Bulunmasının Muhal Olması Delili 214 B. Hilafetin Caiz Olduğunu Söyleyenlerin Delilleri 214 C. Hilafete Ait Müteferrik Görüşler ve Değerlendirme AKTÜEL İSLAM'DA EGEMENLİK PROBLEMİ DEVLETİN MENŞEİ BAĞLAMINDA YENİ BİR EGEMENLİK TASARIMI 237 SONUÇ 247 KAYNAKLAR 255

11

12 GİRİŞ 1. IKI ANAHTAR TERIM Araştırmamız karşılaştırmalı bir çalışma (comperative study) mahiyetinde olduğu için, karşılaştırmanın her bir unsuruna ait iki anahtar terim bulunmaktadır: Egemenlik ve Hakimiyet terimleri. Her ne kadar diğer Batı dillerine Fransızca'dan geçmiş olan souverainate kelimesinin karşılığı olarak bizde önce hakimiyet terimi kullanılmış ve daha sonr da giderek bunun yerini egemenlik terimi almış ise de biz burada egemenlik ve hakimiyet terimleri arasında belirgin bir ayırım yapıyoruz. A. Egemenlik: Araştırmamızda egemenlik terimi tamamen siyasal bilime ait olanı refere edecektir. Bu anlamda egemenlik teriminin ortaya çıkış zamanı, araştırmamızın birinci bölümünde daha detaylı ele alınacağı gibi, Hıristiyan Batı ortaçağıdır. Bu kavram Batı Hıristiyan ortaçağmm iç çelişkilerinden neş'et etmiştir. XVI. yüzyılda Fransız filozofu Jean Bodin tarafından sistemleştirilen egemenlik teorisi Fransız devrimiyle birlikte laik nitelikli bir halk egemenliğine evrilerek hukuki bir formülasyona dönüşmüştür. B. Hakimiyet: Araştırmamızda hakimiyet terimini Kur'an'da yer alan Allah'ın Hakimiyeti kavramı için kullanacağız. Bu anlamda hakimiyet terimini siyasal bilimin egemenlik teriminin karşılığı olarak kullanmıyoruz. Bu iki kavramın düzlemleri farklı ise de aralarında bir ilişkinin varolduğu

13 10 da yadsınamaz. Bunu araştırmamızîn ilerleyen bölümlerinde detaylandırmaya çalışacağız. Egemenlik kavramının öbeğinde devlet, halk, ülke, hükümet, kuvvet (power), sosyal kontrat, tabii hukuk, İlahi hak teorisi, kendi kendini tahdit teorisi, otorite, etki gibi terimler, hakimiyet kavramının öbeğinde ise, mülk, itaat, imamet, hilafet, şura, icma, içtihad gibi kavramlar grubu yer alacaktır. biat, 2. KONU VE ÖNEMİ Araştırmamızın konusu modern siyasalbilim'in (political selence) temel problematiklerinden biri olan egemenlik teorisi'ni Kur'an-ı Kerim'in hakimiyet kavramı ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. Kur'an-ı Kerim'in hakimiyet kavramının, siyasalbilimin egemenlik kavramı ile mukayese edilmesi her şeyden önce bize Kur'an'ın sunduğu bir devlet modelinin olup olmadığı sorunsalını çözmede çok önemli ipuçları verecektir. Zira egemenlik modern devletin en önemli kıstasıdu". 1 O halde bu kıstas bize Kur'an'da verili bir devlet fikrinin varolup olmadığı ya da bizim ondan bir devlet telakkisi çıkarsayıp çıkarsayamayacağımız konusunda önemli ipuçları verecektir. Ayrıca Kur'an'ın en büyük ve affedilmez günah olarak gördüğü şirk^ probleminin anlaşılmasına da katkı sağlayacağım düşünüyoruz. Zira Kur'an'daki hakimiyet kavramım direkt olarak siyasal egemenlik şeklinde okuyarak, bu ikisini biri birinden temyiz edemeyen bazı anlayışlar siyasal alanın bütünüyle Allah tarafından belirlendiğini varsayarak siyasa ve yasamadaki herhangi bir beşeri çabayı şirk olarak telakki etmektedirler. Bu anlayışa göre yüce Allah hayatımızın her safhasını hiç bir boşluk bırakmadan A'dan Z'ye kadar belirlemiştir. Binaenaleyh Allah'ın hükmünün dışında başka hükümler aramak, hükümde ona ortaklık etmek sayılır ve bu da ona şirk koşmaktır. Oysa ki Kur'an'da şirk'in bağlamı bundan tamamen farklıdır. Şirk'ı Kur'ani bağlamından kopararak siyasal alandaki beşeri çabaları Allah'ın hükmüne ortak koşmak biçiminde yorumlamak bizce doğru değildir. Bu yönüyle araştırmamızın bu probleme de ışık tutacağını umuyoruz. 1 B. Daver, Siyaset Bilimine Giriş. s /Nisa:48, 116.

14 11 Siyasal sistemleri belirleyen en önemli temel özelliklerden biri egemenlik doktrinidir. Çünkü egemenlik doktrini, belli bir toplumda geçerli iktidar ilişkilerini ve siyasal kurumlaşmayı kavrayıp, çözümlemede kullanılan temel ölçül ya da anahtardır.3 Kur'an-ı Kerim bize sistematik anlamda bir siyaset ve devlet modeli vermese de, vakıa başta Peygamber efendimiz olmak üzere, tarihte Müslüman toplumlar siyasal sistemler inşa etmiş, devlet kurmuşlardır. Müslümanların tarihsel tecrübelerindeki devlet model ya da modellerinin ve geliştirdikleri siyasal sistematiklerin analizinde de egemenlik kavramı anahtar rol oynayacaktır. Kur'an-ı Kerim'in nev'i şahsına münhasır (sui generis) bir hakimiyet anlayışımn varolduğunu daha önce de ifade etmiştik. Kur'ana göre mutlak ve sınırsız haküniyet Cenab-ı Allah'a aittir.4 Ancak Kur'an'da hakimiyet mutlak manada Allah'a tahsis edilmekle birlikte, bizatihi Cenab-ı Allah tarafından insana bahşedilen siyasal anlamda bir hakimiyet (egemenlik) alanı da vardır. Zira Kur'ana göre insan yeryüzünün halifesi'dır.^ Yeryüzüne halifelik misyonu ile gönderilen bir varlığa özel bir hakimiyet alanının bahsedilmemesi elbette düşünülemez. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerimde kozmik (kevni) hakimiyetin Allah'a aidiyetini belirten ayetlerden yola çıkarak Kur'an'm insana özel bir hakimiyet (egemenlik) alanı bırakmadığım tasavvur etmek mümkün değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, bir çok ayetlerinde, defalarca mülkün Allah'a aidiyetini bildirmiş olmasına rağmen^ özel mülkiyeti esas almışa ve bu sebeple başlı başına bir miras hukuku vazetmiştir.8 Şu halde bunların Kur'an'da birbirinden farklı düzlemlere ait kavramlar olduğunu anlıyoruz. Mülk'ün Allah'a ait olması keyfiyeti nasıl ki özel mülkiyetimize halel getirmiyorsa, kevni hakimiyetin Allah'a aidiyeti de yine Allah'ın bize bahşettiği özel hakimiyet alanına münafı değildir. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim, kozmik 3 Gencay Seylan, Türkiye'de İslama Siyaset, ss /En'am:18,57,6I,62, 12/Yusuf:40,67, 13/Ra'd:I6 28/Kasas:70,88, 38/Sad:65, 39/Zümer: 4, 40/Ğafir:12, /Bakara:30, 6/En'am:165, 35/Fatır: /Bakara: 108, 3/Al-i İmran;26,179, 5/Maide:40,120, 9/Tevbe:116, vb. 7 4/Nisa: 29, /Nisa: 7-12, 176.

15 12 anlamda bir hakimiyet konseptine sahip olduğu gibi siyasal anlamda dâ insanoğluna bir egemenlik alanı bahsetmiştir. Bu aynı zamanda insanın sınanma alanıdır ve o, bu alanda özgürdür. Kur'an bize özel mülkiyet hakkını bahşederken, helal ve meşru yoldan kazanma, ölçü ve tartıda hile yapmama, kat kat faiz yasağı vb. bazı sınırlamalar getirdiği gibi, bize bahşetmiş olduğu egemenlik alanında da bazı sınırlamalar koymuş, bir takım temel ölçütler vazetmiştir. Kur'an'ın yönetim için şart olarak ileri sürdüğü adalet 9 ve meşveret lo prensiplerini ortaya koyması bu kabildendir. Kur'an'da kozmik hakimiyet Allah'a, siyasal egemenlik de insana verilmiştir. Ancak bu ikisi biri birinden bağımsız değildir. İslam dininin birincil kaynağı Kur'an-ı Kerim'in hakimiyet ile beraber sistematik olmayan primitif bir egemenlik anlayışına da sahip olması, ^ İslam teolojisi ile siyasalbilim arasında analojiler kurmada bize rahatlık bahşetmektedir. Esasen bu analojiyi kurmada bize rahatlık bahşeden bir çok teolojik nosyonlar mevcuttur. Bizce, bütün bunların merkezinde insanın siyasal egemenliğini ifade eden hilafet kavramı yer almaktadır. Esasen din-siyaset ilişkileri, siyasalbilim ve siyasalbilim'in kökü olan sosyolojinin konusu olduğu kadar İlahiyat'ın da başlı başına bir konusudur. Zira din- siyaset ilişkilerinde kurgulanacak raukayaselerin bir tarafında din olgusu yer almaktadır. Bu sebeple iki bilim dalı arasında kurulacak köprüler, her iki bilim dalma da katkılar sağlayacaktır. Fransız filozofu ve siyasetçisi Jean Bodin, devletin varlığım egemenlik erkine bağlar ve onu siyasal rejimlere anlam kazandıran temel unsur olarak tanımlar. Ona göre devletin monarşik, aristokratik ya da demokratik karakterini belirleyen, bu en üstün yasama erki'nin yani egemenliğin kimin elinde olduğu keyfiyetidir. 12 Sözgelimi egemenliğin din adamları aracılığıyla Tanrı'ya ait olduğu var sayılan yönetimlere Teokrasi, Demos'a ait olduğu yönetimlere Demokrasi, seçkin/elit'lere 9 4/Nisa:58,16/Nahl: /Al-i İmran:^ 159,42/Şura: /En'ara: David Miller, Blackwell'in Siyasal Düşünce Ansiklopedisi, (Çev:Bülent Peker, Nevzat Kıraç)ss.79-80

16 13 ait olduğu yönetim biçimlerine de Meritokrasi denilmektedir. Yasa egemenliğine dayanan yönetim biçimine de Nomokrasi denilmektedir ki eski Yunan dilinde önceleri "bölüm" ve "pay" anlammda, daha sonra kanun anlammda kullanılan ve antik Yunan site devletinin hukuk düzenini ifade eden nomos kelimesi 13 üe iktidar anlamına gelen chratos'^^ kelimelerinin terkibmden oluşmuştur. Hülasa Oligarşi, Poliarşi, Patriarşi, Mobokrasi, Timokrasi, Otokrasi ve Tiranlık gibi bütün yönetim biçim ya da teorileri egemenlik unsuruna göre isim ve anlam kazanmaktadır; Siyasalbilimin ana konusunu devlet ve iktidar kavramları teşkil eder. 15 Nitekim, 1956 yılında Unesco aracılığıyla düzenlenen bir toplantıda siyabalbilimcilerin çok büyük çoğunluğu siyasalbilimin ana dinamik kavramımn iktidar olduğu noktasında birleşmişlerdir. Servet nasıl ekonominin merkez, temel fikri ise, iktidar da siyasalbilimin toplayıcı, birleştirici kavramı sayılmaktadır. 16 Klasik politika bilimi, devlet'i ana konu olarak ele alırken yeni siyasalbilim bunun yerine iktidar kavramını oturtmaktadır. Şu var ki politika biliminin temel konusu geniş anlamda sosyal iktidar değil, daha dar ve belirli (spesifik) anlamda siyasal iktidar' dır. 17 Kimilerine göre siyasalbilim devlet bilimidir, kimilerine göre de iktidar bilimidir. 18 Siyasalbilim ister devlet bilimi olarak, ister iktidar bilimi olarak algılansın;, her iki anahtar kavramın egemenlik kavramı ile iç içe olduğu görülür. Bu konuda siyasalbilimci Prof. Munci Kapani şunları söylemektedir: "...Geleneksel olarak egemenlik, devlet kavramı ile birlikte incelenir. Bu klasik yaklaşım, egemenliğin uzu» süre devletin temel niteliğini ve '3 Erwın I. J. Rosenthal, Ortaçağ'da İslam Siyaset Düşüncesi, (ÇevıAli Çaksu), ss. 13, 190., Mehmet Ali Ağaoğullan, Eski Yunanda Siyaset Felsefesi, s. 15. ' 4 İlhan Arsel, Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına, s. 2. '5 B, Daver, Siyaset..., s D., Waldo, Political Science In the United States, ss. 22, 24, 27; Zikrden: B. Daver, Siyaset..., s.39 '7 Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, ss '8 Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, (Çev: Şirin Tekeli) ss Duverger, burada siyasalbilim deyimi yerine siyaset sosyolojisi tabirini kullanmakta ve bu kitabm basma bir uyarı ekleyerek bu iki sözcüğün hemen hemen aynı anlamda olduğunu belirtmektedir.

17 14 onun ayırt edici kriterini (ölçütünü) oluşturduğu görüşüne dayanmıştır. Biz bu tutumdan ayrılarak egemenliği siyasal iktidar kavramı ile birlikte incelemeyi daha uygun buluyoruz. Zira bu ikisi birbiriyle çok yakın ilişkisi olan ve çoğu zaman birbiriyle karıştırılan kavramlardır. "19 Bu noktada Jean Bodin tarzı klasik yaklaşımla yeni yaklaşım arasıdaki fark tebarüz etmektedir. Yani devleti egemenliğin merkezi olarak gören klasik yaklaşım ile iktidarı egemenliğin merkezine yerleştiren yeni yaklaşım arasındaki fark ortaya çıkmaktadır. Bu nüans bizi burada fazla ilgilendirmeyecektir. Zira "devlet" ile "iktidar" kavramları arasında varolan illet bağları birini diğerinden temyiz etmeyecek kadar güçlüdür. Binaenaleyh, Kur'an'ın kendi nev'i şahsına münhasır olan hakimiyet kavramının siyasalbilimin temel kavramları ile mukayeseli olarak incelenmesinin, Kur'an'ın öngördüğü sosyal ve siyasal hayat tarzının sağlıklı bir biçimde anlaşılabilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim, muhtevasım bütünüyle siyasaya ayırmamış ve bize A'dan Z'ye tabi olacağımız bir siyasal yapı modeli belirlememiştir. Ne var ki Kur'an her konuda muhtaç olduğumuz kılavuzluğunu da 20 bizden esirgememiş, Müslümanların siyasi yapılanmasının olmazsa olmaz koşullarını ana koordinatlar olarak vermiştir. Şu halde her dönemde yaşayan Müslümanlar Kur'an'ın rehberliğinde, yaşadıkları zamanının gereklerine uygun bir siyasayı kendileri oluştururlar. Nitekim XIX. yüzyılda imparatorluklar döneminin kırılmaya uğrayıp milli devletlerin oluştuğu bir vasatta Müslümanlar, milli devlet anlayışına paralel bir egemenlik konsepti geliştirmişlerdir. Ülkemizde 1876'da yapılan ilk Anayasada hakimiyet (egemenlik) Osmanoğullan'nın usul-u kadimesinin en büyük evladına ıtlak ediliyor, padişahın iradesi adeta mutlaklaştırılıyor, dahası OsmanoğuUan'mn bütün sülalesinin mali giderleri hayat boyu anayasal olarak garanti altına almıyordu.21 Böyle bir yapılanma tarzına karşı muhalefeti, o dönemin Yeni Osmanlıcı aydınlarıyla birlikte İslamcılar'm da üstlenmesi bizce 19 M. Kapani, Politika..., s /Bakara:185, 17/İsra:9, Bkz: Düstur, Mahmut Bek Matbaası, İstanbul 1299, IV, s.4., A. Şeref Gözübüyük - Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri, s.25.

18 15 gayet manidardır. İslarricilar, Kur'an'ın meşveret emrini ön plana çıkarıp hakimiyet-i milliye'ye vurgu yaparak, o güne kadar kendilerine tevarüs eden tekil iradeye dayalı bir yönetim geleneğinin, zaman ve şartlar karşısındaki zorunlu dönüşümünü kolaylaştırıyorlardı.22 Hakimiyet'in Osmanlı hanedanından millete devredilmesi sürecinde o dönemdeki İslamcılık cereyanının yadsmamayacak bir rolü olmuştur. Şüphesiz İslamcılar'ın en önemli dayanağı Kur'an'ın siyasal anlamdaki hakimiyet konseptinin odak noktası olan meşveret'e ilişkin ayetleriydi. Nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi devrinde (1921) tarihinde yapılan Kanun-u Esasi'nin (Anayasa) birinci maddesi "Haküniyet bila kayd-u şart milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatmı bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müsteniddir. "23 diyerek egemenlik erkini OsmanoğuUan'nın en büyük evladından alarak millete devrediyor ve böylece Türkiye'ye demokrasinin girmesinin yolları açılmış oluyordu. İnsanlığın sınama yanılma yoluyla ulaşmış olduğu mükemmele en yakın yönetim biçimi demokrasi olmakla birlikte bugün modern siyasalbilimin verilerinin de işaretlediği gibi, artık demokrasinin kendisi dahi bizatihi demokrasinin doğduğu muhitlerde sorgulanmakta ve demokrasi ötesi arayışlar başlamaktadır. Sözgelimi yüzyılımızın önde gelen toplum ve siyaset filozoflarından F. A. Hayek, demokrasinin temeli olan geleneksel egemenlik doktrinine karşı hukuk egemenliği anlayışını öne sürerek egemenliğin sınırlandırılması fikrini ortaya atmıştır.24 Gerçekte de geleneksel egemenlik teorisi, geçmişteki hükümdarların egemenliklerinin bir bakıma parlamento adlı kuruma devredilmesinden öte bir anlam taşımamaktadır.25 Egemenlik tek başına ürkütücü bir fenomendir. Ulusal egemenlik kuramının tehlikeli yanı da egemenlik kavramına dayanmasıdır. 26 Gerçi öznesi çoğullaştıkça egemenlik'm muhtemel bir diktatorizme dönüşme 22 Bkz: Mümtaz'er Türköne, Osmanlı Modernleşmesinin Kökenleri, s , İsmail Kara, İslamcılar'ın Siyasi Görüşleri, ss.145 vd. 23 Teşkilat-ı Esasiyye Kanunu, Münir Matbaası, İstanburi337 (1921), s.10., A. Ş. Gözübüyük-Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri, s Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, ss. 27, M. Erdoğan, a.g.e, s Mehmet Turhan, Siyaset ve Anayasa, s. 126.

19 16 oranı asgariye iner. Buna rağmen egemenlik'in her zaman bir çoğunluk diktatoryasına ya da pazarlıkçı çoğulculuk diktatoryasına dönüşme riski ihtimal dahilindedir. Hukuk dilinde kamu hukuku emperyalizmi olarak ifade edilen olgu bunun bir ifadesidir.27 Şu halde hukuk her zaman egemenliği öncelemelidir. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim'inde bu konularda söyleyecek sözleri vardır. Bunların ortaya konulması için siyasalbilimdeki egemenlik kavramı ile Kur'an'ın hakimiyet kavramlarının mukayese edilmesi gereklidir. 3. ALAN VE KAPSAM Kur'an-ı Kerim'e göre egemenlik teorisi'ni incelerken her şeyden önce çalışmamızı Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı'ndan yaptığımızı göz önünde bulundurarak kendimizi bu bilim dalının alanı içerisinde konuşlandırdığımızı belirtelim. Ne var ki egemenlik teorisi'nm modern siyasalbilimin bir temel problematiği olması bizi siyasalbilim ve onu çevreleyen siyaset felsefesi, hukuk felsefesi gibi diğer disiplinlere başvurmaya sevk edecektir. Toplumsal değişim ve başkalaşımlara ve meydana gelen yeni olaylara paralel olarak bilimlerde, özellikle de sosyal bilimlerde bir tür genişleme meydana gelmektedir. Örneğin, tarihçiler Asya ve Afrikalı ulusların ortaya çıkışı karşısında tarihi, daha geniş bir dünya tarihi olarak yeniden ele almak zorunda kalmışlar, toplumbilimciler de kendi alanlarını daha geniş bir çerçeve içinde düşünmek durumunda kalmışlardır.28 Siyasalbilimin de alanı her gün genişlemekte ve sınırları değişmektedir. Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmeler bu alan ve sınırların son derece genişlemesi sonucunu doğurmaktadır. Atom ve hidrojen bombalarının yapılması, yeni bağımsızlığına kavuşan devletlerin ortaya çıkışı, otomasyonun yayılması, nüfus patlaması, toplu işsizlik gibi olaylar hükümetleri, idareci ve siyaset adamlarını ve bunlarla birlikte 27 M. Erdoğan, Anayasal Demokrasi, ss Recep Şentürk, İslam Dünyasında Modernleşme ve Toplumbilim (Türkiye Ve Mısır Örneği), s.27.

20 17 siyasalbilimciieri şimdiye kadar bilinmeyen ya da üzerinde durulmayan konuları incelemeye zorlamaktadır. Bütün bu yeni faktörler, temel siyasal felsefenin ve onun dayandığı değerlerin yeni bir bakış altında,yeni bir yoruma ve açıklama tarzına kavuşturulmasını zorunlu kılmaktadır. 29 Aynı durumun din bilimlerinde meydana gelmediğini söylemek mümkün değildir. Her ne kadar din, sabitelere dayalı ise de onun bir değişkenler boyutu da vardır. Din, özde Tanrı buyruğu olmakla birlikte geniş bir biçimde insan beyninin uğraş alanı içerisine girmiştir; Dinler insan beyninin yorum ve müdahalesiyle kurumsallaşır.30 Ancak dinin bu şekilde kurumsallaşması ile dinin bizatihi kendisini birbirinden ayırmak gerekir. Dinin insan beyinin uğraş alanı içerisindeki kurumsallaşması dinin kendisi gibi total bir değer değildir, zaman ve şartlara göre değişebilir. Hıristiyan Batı ortaçağında meydana gelen dinsel ve toplumsal çatışmaların temelinde bu ayırımın yapılmamasının önemli rolü olduğunu düşünüyoruz. Kilise esasen dinin bizatihi, kendisini değil, onun insan zihninde kurumsallaşmış biçimini dinin kendisi yerine koyarak sabite haline getiriyordu. Nitekim protestanlaşma süreci bu duruma bir tepki olarak doğmuştur. İslam dininin gerek felsefi anlamda epistemolojik kaynaklan gerek fıkhi/hukuki anlamdaki argümanları incelendiğinde onun bir yandan sabitelere, diğer yandan da değişkenlere dayandığı görülür. İslami epistemolojinin kaynaklarından haber-i sadık yani vahiy daha çok sabitelere ilişkin iken bir diğer kaynak olan akıl ise ağırlıklı olarak değişkenlere ilişkindir. Diğer yandan İslam hukukunun ilk iki kaynağı olan Kur'an ve Sünnet, ağırlıklı olarak sabitelere 3i İcma, Kıyas, 29 B. Daver, Siyaset..., s Niyazi Öktem, Dinler ve Laiklik, Cogito, S: 1, s Edille-i Şer'iyye'mn ilk iki kaynağı olan Kur'an ve Sünnet çoğunlukla sabit değerler olarak telakki edilmesine rağmen kanaatimizce bu iki kaynağın bütün unsurları sabite değildir. Zira bu iki kaynağın anlaşılması ve uygulanmasına zaman zaman beşer iradesinin değişkenlik arz eden karakteri müdahil olmaktadır. Nitekim, Kur'an'ın anlaşılmasında anahtar rol oynayan "nasih", "mensuh", "muhkem," ve "müteşabih" gibi terimler, bizatihi Kur'an kaynaklı olup tevkifi terimler olsalar dahi, hangi ayetin bunlardan hangi kategoriye girdiği konusu

21 İstihsan, İstislah, İstishab, Örf, Umum-i Belva, Sedd-i Zerayi' gibi akıl ve içtihad'a taalluk eden kaynak ve metotlar ise değişkenlere dayanmaktadır. İslam dininin sabite ve değişkenleri bir pergel modeliyle anlatılabilir. Pergelin bir ucu bir nokta üzerine tespit edilmiş olup kendi ekseni üzerinde iç döngüsel bir devinime sahip iken diğer ucu ise verili açıya göre yeni gelişmeleri dairevi olarak kuşatmaktadır. Burada nass'la.t pergelin sabit ucuna, ictihad'lar ise pergelin manevra kabiliyetine sahip olan hareketi! ucuna tekabül etmektedir. Vakıa, nass'lar olmuş ve olacak bütün hadiselerin hükmünü ihtiva etmemektedir. Şehristani'ye göre bunun tasavvuru dahi mümkün değildir.32 Binaenaleyh İslam'ın hayatiyeti bir yönüyle «öi-^'lara bağlı olduğu gibi, diğer yönüyle de ictihad'a. bağlıdır. İslam coğrafyasının sınırlarının genişlemesine paralel olarak Müslüman fakihlerin çekirdek alanı muhafaza etmekle birlikte, içtihad'n taalluk eden alanda bir çok dış tesirlerden etkilendiği bir vakıadır.33 Esasen nass'laı üzerinde yapılacak teleolojik bir etüt, bize nass'lann dahi bizatihi nazil olduğu dönemin sosyal şartlarını gözettiğinin ipuçlarını verecektir. Hayrettin Karaman'ın ifade ettiği gibi, Allah Teala'nın, Hz. Peygamberin vefat tarihinden itibaren hayatın durmasım, içtimaî, iktisadî, ve teknik şartların değişmemesini murad ettiği tasavvur edilemez. Nesh hadisesi Allah Teala'nın muradının bu istikamette olmadığını gösterir.34 Esbab 'un-nuzül ilmi de bize vahiy ile vakıa'nın irtibatinı gösterir. Dahası vahyin sosyal hayattaki vakıa'lara isticabe olarak indirildiğini işaret verir. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in bizatihi kendisi sosyal hayatin realitelerini tevkife değil ictihad'a bağlıdır, dolayısıyla izafidir. Yine Kur'an'ın anlaşılmasında anahtar role sahip olduğu halde bizatihi Kur'an orijinli olmayan, tefsir ve fıkıhçıların sık sık başvurduğu; "zahir", "nass", "mücmel", "hafî", "müfesser" gibi terimler ise büsbütün içtihadı terimlerdir. Hakeza Hadis usûlüne ilişkin "mütevatir", "meşhur", "ahad", "sahih", "hasen", "zayıf", "mevzu", ve hadis usûlü kitaplarında bu kategorilerin alt bölümleri olarak sayılan onlarca hatta yüzlerce ıstılah, ictihad'a mebnidir, dolayısıyla izafidirler. 32 Hayreddin Karaman, İslam Hukukunda İctihad, s Atiyye Mustafa Müsrife, el-kadauf'il-islam, s H. Karaman, İslam Hukukunda İçtihad, s. 30.

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991

ÖZGEÇMİŞ. Derece Okul adı Yıl. İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu 1985 Lise İskilip İmam Hatip Lisesi 1991 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Doğum yeri Doğum tarihi Görev yeri : RECEP ARDOĞAN : İskilip/Çorum : 01.09.1973 : KSÜ İlahiyat Fak. ÖĞRENİM DURUMU Derece Okul adı Yıl İlkokul Misak-ı Millî İlkokulu

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR politik bir yaklaşım İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ Enes SANAL Ankara, 2014 Giriş Siyasal iktidar ile din arasındaki ilişkiler, tüm çağlar boyunca toplumsal

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 2. ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ 2 ESKİ YUNAN SİYASAL DÜŞÜNCESİ

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ Etnik, dini ve siyasi

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 5. ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ 5 ORTA ÇAĞDA SİYASET FELSEFESİ

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü İslam ekonomisi çalışmanın gerekliliği Ekonomik mükellefiyetler ibadetin önemli bir bölümüdür. Kur an da bu konuyla alakalı en az 250 ayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Devlet Kuramı HUK 310 6 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI

DERS ÖĞRETİM PLANI. Prof. Dr. Yaşar AYDINLI DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Ortaçağ ve Rönesans ta Felsefe 2 Dersin Kodu: FLS 1012 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7 Dersin

Detaylı

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam)

Ýslâm Ahlak Teorileri (Ethical Theories in Islam) ve referanslar ve elbette tarihsel ve entelektüel ardalan ileri derecede önemlidir. Çünkü genelde Batýlý kavramlar, kendilerinde ne olduklarý na bakýlmaksýzýn (aslýnda akademik ve entelektüel bir soruþturmanýn

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U)

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) KISA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR DKB202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ

YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN YURTLANDIRMAK PROJESİ Mevlüt UYANIK Prof.Dr. Hitit üniversitesi 1 YENİ BİR İSLAM MEDENİYETİ TASAVVURU İÇİN FELSEFEYİ ANADOLU DA YENİDEN

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s.

Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 20, Sayı: 2, 2011 s. 209-213 Kitap Tanıtımı Nihat Uzun, Hicrî II. Asırda Siyaset-Tefsir İlişkisi, Pınar Yay., İstanbul, 2011, 302 s. Hanifi ŞAHİN

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FEL-101 Felsefeye Giriş Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. FEL-103 Eskiçağda Felsefe Kredi (Teorik-Pratik-Lab.)

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

DEVLETİN SINIRLANDIRILMASI VE ANAYASAL DEMOKRASİ

DEVLETİN SINIRLANDIRILMASI VE ANAYASAL DEMOKRASİ DEVLETİN SINIRLANDIRILMASI VE ANAYASAL DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Bütün insanlarda bir tehlike mevcuttur. Özgür bir ülke için tek kural şu olmalıdır: Güce sahip olan herkes halkın özgürlüğü için

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ

Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Kemal Gözler ANAYASA HUKUKUNUN METODOLOJİSİ Ekin Kitabevi Yayınları ISBN: 975-7338-39-7 Tüm hakları mahfuzdur. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabı yayınlayan

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU 1 2 3 4 5 6 ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 01 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 02 Prehistorya 03 Klasik Arkeoloji BİLİMSEL HAZIRLIK KRİTERLERİ Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için

Detaylı

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Kavramlar 1. Toplumsal olgu 2. Norm 3. Yürürlük 4. Etkinlik 5. Geçerlilik 2 Hukuk Hukuk sosyolojisi açısından ETKİNLİK kriteri ile ele alınır. Böylece; 1. Pozitif hukuk

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (H. Mehmet Bayraktar İlahiyat Fakültesi) TANITIM KİTAPÇIĞI (2014-2015) KAPAK İLAHİYAT FAKÜLTESİ Tarihçe 16 Aralık 1965 tarihinde Yüksek İslam Enstitüsü adıyla Milli

Detaylı

MİLLETLERARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK AÇISINDAN MEDENİYET SÖYLEMİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ

MİLLETLERARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK AÇISINDAN MEDENİYET SÖYLEMİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ MİLLETLERARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK AÇISINDAN MEDENİYET SÖYLEMİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1 Medeniyet veya uygarlık, bir

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ II ILA316 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İçindekiler Sahifo AÇIKLAMA 1

İçindekiler Sahifo AÇIKLAMA 1 İçindekiler Sahifo M E T O T H A K K I N D A AÇIKLAMA 1 - ANKET ALANI : Anketin uygulandığı «Öğrenci gurupları» 3 - Sonu ve Cevapların düzenleniş şekli ^ Konu kategorilerinin teşkili, isteklerin sınıflandırılması

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı