5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU"

Transkript

1

2 HIZ VARYATÖRLER Ç N KURULUM, KULLANIM VE SERV S KILAVUZU GENEL B LG LER KILAVUZUN AMACI HIZ VARYATÖRÜNÜN TANIMI SÖZLÜK VE TERM NOLOJ TEKN K YARDIM ALMA ÜRET C N N YÜKÜMLÜLÜ Ü TEKN K B LG LER HIZ VARYATÖRÜ HAKKINDA AÇIKLAMA KULLANIM L M TLER VE KO ULLARI EMN YET B LG LER NAKL YE VE TA IMA AMBALAJ NAKL YE TAL MATLARI Paketlerin ta ınması Ekipmanın ta ınması DEPOLAMA HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU TRANSM SYON PARÇALARININ M LE BA LANMASI ELEKTR K MOTORUNUN KURULUMU HIZ VARYATÖRÜNÜN TEST ED LMES HIZ VARYATÖRÜNÜN KULLANIMI BAKIM RUT N BAKIM YA LAMA YA IN DE T R LMES Hız Varyatörleri V1 - V TAVS YE ED LEN YA LAR VER M N KONTROL ED LMES TEM ZLEME BOYA KAPLAMA PARÇALARIN DE T R LMES HIZ VARYATÖRÜNÜN ÇALI MASINA SON VERME ELEKTR K MOTORUNUN SÖKÜLMES SORUN G DERME 21 Revizyonlar Katalog revizyon dizini için sayfa 22 ye bakın. Güncel revizyonlara sahip katalogları aramak için adresini ziyaret edin. 1

3 1.0 - GENEL B LG LER KILAVUZUN AMACI Bu Üretici kılavuzu hız varyatörünün emniyetli ta ınması, nakliyesi, kurulumu, bakımı, onarımı, parçalarına ayrılması ve sökülmesi konularında bilgi verir. Tüm satın alma ve tasarım bilgileri Satı Katalo unda sunulmaktadır. Kabul görmü mühendislik uygulamalarına ba lı kalma yanında, bu kılavuzda verilen bilgiler dikkatlice okunmalı ve tam olarak tatbik edilmelidir.. Burada verilen bilgilere ba lı kalmamak ki isel sa lık ve emniyeti tehlikeye dü ürerek ekonomik zararlara neden olabilir. Üreticinin ana dilinde ( talyanca) verilen bu bilgiler yasal ve/veya ticari gereksinimleri kar ılamak üzere di er dillerde de sunulabilir. Belgeler her zaman kontrol için hazır bulunmalarını sa lamak amacıyla yetkili bir ki i tarafından uygun bir yerde saklanmalıdır. Kayıp veya hasar durumunda, bu kılavuzun kodu verilerek de i ime ili kin belgeler Üreticiden do rudan istenmelidir. Bu kılavuz hız varyatörünün piyasaya sunulması sırasındaki en son teknolojiyi yansıtır. Üretici mevcut yayının yetersiz hale gelmesini beklemeden kılavuzu de i tirme, kılavuza ek yapma ve kılavuzu geli tirme hakkını saklı tutar. Kılavuzun önemli kısımları ve önemli özellikler anlamları a a ıda verilen sembollerle vurgulanır. SEMBOLLER: TEHL KE - UYARI Bu sembol göz ardı edildi inde operatörün ciddi ekilde yaralanmasına yol açabilecek tehlikeli durumları gösterir. TEHL KE - UYARI Bu sembol operatörün yanarak yaralanmasına yol açabilecek sıcak yüzeylerin varlı ını i aret eder. KAZ - D KKAT Bu sembol ki isel yaralanma ve zararları önlemek için özel önlemlerin alınması gerekti ini gösterir. ÖNEML Bu sembol önemli teknik bilgileri gösterir. 2

4 1.2 - HIZ VARYATÖRÜNÜN TANIMI Varyatör a a ıda gösterilen isim levhası ile birlikte gelir. Hız varyatörünün emniyetli kullanımı için gerekli tüm referansları ve talimatları içerir. Ürün tanımlama kodu Satı Katalo unda ayrıntılı olarak açıklanmı tır. Hız varyatörü entegre elektrik motoruyla (motorlu varyatör) birlikte tedarik edilmi se, motorun kendisiyle ilgili tüm bilgiler motora ait kılavuzda verilir. sim levhası bilgileri Varyatörün tanımı Ürün kodu Üretim Ay / Yılı Ba lantı konumu Hız de i tirme aralı ı sim levhasının okunulabilirli i sim levhası ve üzerindeki bilgiler her zaman okunabilir olmalı ve bu amaçla aralıklarla temizlenmelidir. sim levhası a ınır ve/veya üzerindeki bilgilerden birisinin bile okunamayaca ı ekilde zarar görürse Kullanıcı bu kılavuzda verilen bilgilere göre Üreticiden yeni bir isim levhası talep etmeli ve eskisini de i tirmelidir SÖZLÜK VE TERM NOLOJ Bu kılavuzda en sık kullanılan terimlerden bazıları anlamlarını tam olarak tanımlamak için a a ıda açıklanmı tır. Rutin bakım: hız varyatörünün fonksiyonelli ini ve verimlili ini korumak için gerekli olan i lemler bütünü. Bu i lemler genellikle ilgili nitelikleri ve yapılacak i leri tanımlayan Üretici tarafından planlanır. Rutin olmayan bakım: hız varyatörünün fonksiyonelli ini ve verimlili ini korumak için gerekli olan i lemler bütünü. Bu i lemler Üretici tarafından planlanmaz ve uzman bir bakım teknisyeni tarafından yapılması gerekir. Uzman bakım teknisyeni: hız varyatöründe onarımları ve rutin olmayan bakım i lerini yapmak için gerekli niteliklere, yeteneklere ve mekanik ve elektrik e itimine sahip olanlar arasından seçilen yetkili bir teknisyen. Genel bakım: genel bakım hız varyatörünün çalı masını etkileyebilecek ölçüde a ınmı yatakların ve/veya di er mekanik parçaların de i iminden olu ur. Bir genel bakım ayrıca tüm varyatör parçalarının (kamalar, keçeler, contalar, menfezler, vb.) durumunun kontrol edilmesini kapsar. Bu tip parçalarda herhangi bir hasar olması durumunda de i tirilmeleri ve hasarın nedeninin ara tırılması gerekir TEKN K YARDIM ALMA Herhangi bir teknik servis ihtiyacı için, ünitenin isim levhasındaki bilgileri, yakla ık servis süresini ve kusur tipini belirterek Üreticinin satı ebekesine ba vurun. 3

5 1.5 - ÜRET C N N YÜKÜMLÜLÜ Ü A a ıdaki durumlarda Üretici sorumluluk kabul etmez: i yerinde emniyete ve kazanın önlenmesine ili kin yerel kanunlara aykırı biçimde hız varyatörünün kullanımı. bu kılavuzda verilen talimatların göz ardı edilmesi veya yanlı uygulanması sonucu yanlı kurulum yanlı veya hasarlı güç besleme (motorlu hız varyatörleri) de i iklikler veya ayarıyla oynamalar niteliksiz veya uygun olmayan ki ilerce ünite üzerinde yapılan i ler. Hız varyatörünün emniyetli kullanımı aynı zamanda bu kitapta verilen özellikle a a ıdaki talimatlara titizlikle uyulmasına ba lıdır. Özellikle: hız varyatörünü daima çalı ma limitleri dahilinde çalı tırın. rutin bakım takvimini özenle takip edin ünitenin kontrol ve servisi için sadece e itimli operatörleri yetkilendirin. sadece orijinal yedek parçaları kullanın TEKN K B LG LER HIZ VARYATÖRÜ HAKKINDA AÇIKLAMA Hız varyatörü gerekti inde bir elektrik motoruyla hareket ettirilen belirli bir uygulamanın parçası olarak geçmeli parçalar veya mekanizmalardan olu an bir tertibata entegre edilebilecek ekilde dizayn edilmi ve üretilmi tir. Uygulamanın gereksinimlerine ba lı olarak, hız varyatörü çe itli motor çalı ma ve yapılandırma ekilleriyle sunulabilir. Makine, kimya, tarım ve gıda vb. sanayilerdeki çok çe itli gereksinimleri kar ılayacak niteliklere sahiptir. BONFIGLIOLI RIDUTTORI ürünlerini olabildi ince çok yönlü kılabilmek için çok geni bir aksesuar ve iste e ba lı ekipman yelpazesi sunar. Daha fazla teknik bilgi ve açıklama için, Satı Katalo una bakınız. BONFIGLIOLI hız varyatörlerinin uygun ekilde ve talimatlara göre kurulumu ve bakımı için önerilen ürünlerin kullanımından kullanıcı sorumludur KULLANIM L M TLER VE KO ULLARI Çevre ko ulları Hava sıcaklı ı: min C; maks C. Patlama potansiyeli olan ortamda veya patlamaya kar ı korumalı ekipman kullanımının istendi i yerlerde açıkça belirtilmedi i sürece hız varyatörünü kullanmayın. Gürültü - Titre im Üretici tesislerinde yapılan operasyonel test sırasında, üniteden 1 m uzakta ve zemin seviyesinden 1.6 m yüksekte yankı olmadan ölçülen akustik basınç 85 db(a) seviyesinden azdır. Hız varyatörü tarafından olu turulan titre imler personel için bir sa lık riskini olu turmaz. A ırı titre im hemen rapor edilmesi ve ortadan kaldırılması gereken bir arıza nedeniyle olu abilir. 4

6 3.0 - EMN YET B LG LER Bu kılavuzda verilen ve ürünün üzerinde bulunan özellikle emniyetle ilgili talimatları dikkatlice okuyun. Hizmet ömrü süresince hız varyatöründe çalı makla sorumlu ki iler bu alanda özel yetenekler ve deneyim kazandırılacak biçimde e itilmeli ve aynı zamanda uygun araçlar ve özel emniyet ekipmanı ile donatılmalıdırlar (626/94 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre). Bu gereksinimlerin kar ılanmaması ki isel sa lık ve emniyete yönelik riski artırır. Hız varyatörünü sadece Üretici tarafından belirtilen uygulamalar için kullanın. Uygun olmayan kullanım ki isel sa lık ve emniyet ve ekonomik zarar riskine neden olur. Üretici tarafından izin verilen uygulamalar V serisi hız varyatörlerinin geli tirilme amacını ta ıyan endüstriyel uygulamalardır. Rutin bakım takvimini takip ederek hız varyatörünü maksimum veriminde tutun. yi bakım üniteye maksimum performansı, uzun bir hizmet ömrünü ve emniyet kurallarına sürekli uyumu mümkün kılar. Eri imi güç veya tehlikeli olan alanlarda ünite üzerinde çalı ırken, çalı ma sırasında sa lık ve emniyete ili kin yasalara uygun olarak operatör ve di er ki iler için yeterli emniyet önlemlerinin alındı ından emin olun. Tüm bakım, kontrol ve onarımlar i yeri tehlikeleri konusunda tam bilgi sahibi olan uzman bir bakım teknisyeni tarafından yürütülmelidir. Dolayısıyla, tüm makine için potansiyel tehlikelere çözüm bulan ve önleyen çalı ma prosedürlerinin uygulanması gereklidir. Uzman bakım teknisyeni her zaman geçerli emniyet standartlarını gözeterek dikkatli bir ekilde çalı malıdır. Çalı ma sırasında sadece Üretici tarafından sa lanan Kullanıcı talimatlarında gösterilen veya i sa lı ı ve emniyetine ili kin kanunlarla ortaya konulan giysi ve emniyet ekipmanını giyin. A ınmı parçaları orijinal yedek parçalarla de i tirin. Üretici tarafından tavsiye edilen (ya ve gres) ya layıcıları kullanın. Kirletici malzemeleri çevreye bo altmayın. Tüm bu tip malzemeleri ilgili yasaya uygun ekilde atın. Ya layıcıları de i tirdikten sonra hız varyatörünün yüzeylerini ve çalı ma alanının etrafındaki yürüme yüzeylerini temizleyin. 5

7 4.0 - NAKL YE VE TA IMA AMBALAJ Tedarik edildi inde ve aksi belirtilmedikçe standart ambalaj ya ı a kar ı korunaklı de ildir ve deniz yoluyla de il karayoluyla ve kapalı ve nemli olmayan alanlarda nakliyata uygundur. Materyal kapalı ortamda %80'i a mayan bir ba ıl nemde ve 15 C ile +50 C arasındaki sıcaklıklarda uygun ko ullarda iki yıl süresince saklanabilir. Tüm di er ko ullarda muhafaza özel ambalaj gerektirir. Nakliyatı kolayla tırmak için a ır paketler metal platformlara yüklenebilir. En sık görülen ambalaj tipleri a a ıdaki resimlerde gösterilmektedir. - Deniz yoluyla sevkiyatı yapılan çe itli ürünler için a aç sandık. - Tek ürün ve kitler için karton istif rafında paketleme Yatay paketleme Dikey paketleme Hız varyatörünün faturasında, teslimatı yapılan malların satın alma emrine uygun oldu unu ve hasarlı veya arızalı olup olmadı ını kontrol edin. Herhangi bir uygun olmayan durumu BONFIGLIOLI RIDUTTORI satıcısına bildirin. Ambalaj malzemelerini ilgili kurallar çerçevesinde atın. 6

8 4.2 - NAKL YE TAL MATLARI Paketleri Üretici talimatları ve paketlerin üzerinde gösterilen talimatlar do rultusunda ta ıyın. Paketlerin a ırlı ı ve biçimi elle ta ımayı mümkün kılamayabilece inden hasar ve yaralanmayı önlemek için özel ekipman kullanılması gerekir. Bu amaç do rultusunda yetki verilecek ki iler kendi ve ilgili di er ki ilerin emniyetini korumak için e itilmeli ve i ortamında deneyim kazandırılmalıdır. Ürünü ta ımakla görevlendirilen ki i kendi ve ilgili di er tüm ki ilerin emniyetini korumak için tüm gerekli önlemleri almalıdır Paketlerin ta ınması Paketlerin bo altılması için düz bir zemin veya yüzeye sahip uygun ve geni bir alan hazırlayın. Paketin ta ınması için gerekli ekipmanı hazırlayın. Kaldırma ve ta ıma ekipmanı (vinç veya forklift gibi), ba lantı noktaları ve a ırlık merkezi dikkate alınarak yükün a ırlık ve boyutu için yeterli kapasiteye sahip olmalıdır. Gerekirse bu bilgiler paketin üzerinde gösterilir. A ır paketleri, her zaman belirtilen yük a ırlı ını ta ıyabilecek düzeyde olduklarını kontrol ettikten sonra zincir, kayı ve çelik halatlarla ba layın. Devrilmeyi ve/veya dengede bozulmayı önlemek için yükü ta ırken düz tutun Ekipmanın ta ınması A a ıdaki i lemlerin tümü ani hareketlerden kaçınılarak tam bir özen ve dikkat içerisinde yapılmalıdır Kaldırma sırasında onaylı ve yük için yeterli halkalı cıvatalar, vidalı kelepçeler, yaylı kancalar, kemerler, halatlar, kancalar vb. kullanın. Kaldırılacak ürünün a ırlı ı Satı Katalo unda verilmi tir. Hız varyatörünü kaldırmak için ba lantı noktalarını belirleyin. Bu bilgiler için a a ıdaki emaya bakın. Hız varyatörünü ba lantı noktalarına kemerleri, kancaları, vidalı kelepçeleri vb. ba layarak kaldırmak için hazırlayın ya da alternatif olarak yükü hareket ettirmek için bir metal platform kullanın. Bir vinç kullanılıyorsa, ilk olarak hız varyatörünü paketinden dikey olarak kaldırın. Bir forklift veya paletli ta ıyıcı kullanılıyorsa, paketi çıkartın ve ta ıyıcının çatallarını gösterilen noktalara yerle tirin. Önce sa lam oldu unu kontrol etmek için yükü çok yava ça kaldırın. Hız varyatörünü bo altma alanına getirin ve hareket ettirirken ani salınımlara meydan vermemeye dikkat ederek yava ça yerine bırakın. Hız varyatörü bir elektrik motoruyla akuple ise, açıkça ifade edilmedikçe tüm yükü kaldırmak için motor üzerindeki halkalı cıvatayı kullanmayın. 7

9 8

10 Yük kaldırılırken herhangi bir yönde 15 'den daha fazla yukarı ve a a ı sallanmasına izin verilmemelidir. Salınım bu limiti a arsa kaldırma i lemini durdurun yükü elle dengeleyerek kaldırma i lemini tekrar yapın. Kaldırılan kütle dengesinde bozulma gözlenirse, i lemi durdurun ve yükün a ırlık merkeziyle hizalamak için kaldırma halkasını kaydırın ve ardından kaymalarını önlemek için halkanın altındaki halatları bir kelepçe veya benzer bir düzenekle kilitleyin DEPOLAMA Hız varyatörünün depolanmasına ili kin olarak a a ıda bazı tavsiyeler verilmi tir. 1. Üniteyi çok nemli ko ullarda veya hava artlarına açık olan yerlerde muhafaza etmeyin (açık alanda muhafaza etmeyin) 2. Hız varyatörünü zemin üzerine do rudan yerle tirmeyin. 3. Varyatörü sa lam bir taban üzerinde oturtun ve yanlı lıkla yerinden oynama ihtimalinin bulunmadı ından emin olun. 4. Paketlenmi varyatörü (izin verilirse) paketin kendi üzerindeki talimatlar do rultusunda muhafaza edin. Ünite 6 aydan fazla süreyle depolanırsa, a a ıdaki ilave önlemlerin alınması gerekir: 5. Tüm i lenmi dı yüzeyleri Shell Ensis veya aynı özelliklere ve uygulama alanına sahip ba ka bir pas önleyici ürünle kaplayın. 6. Üniteyi ya ile doldurun. 9

11 5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU Tüm kurulum i lemi makinenin genel tasarımı dikkate alınarak planlanmalıdır. i yapmakla görevlendirilen ki i gerekti inde do rudan ilgili ki ileri korumak için bir emniyet planı yapmalı ve tüm ilgili kuralları uygulamalıdır. 1. Tüm ambalajı ve koruyucu ürün hız varyatöründen dikkatlice temizleyin. Ba lantı yüzeylerine çok dikkat edin. 2. sim levhasındaki bilgilerin sipari te belirtilenle aynı oldu unu kontrol edin. 3. Hız varyatörünün monte edildi i yapının yeterince sa lam ve ünitenin a ırlı ını ve çalı ma gerilmelerini kaldırabilecek ölçüde rijit oldu undan emin olun. 4. Hız varyatörünün monte edildi i makinenin kapalı oldu undan ve daha sonradan yanlı lıkla açılamayaca ından emin olun. 5. Tüm ba lantı yüzeylerinin düz oldu undan emin olun. 6. Mil/mil veya mil/delik ayarının ba lantı için tam olarak yapıldı ından emin olun. 7. Hız varyatörünün harici hareketli parçalarına ve ısınan yüzeylerinden kaynaklanabilecek yanıklara kar ı koruma sa lamak için uygun korumalar yerle tirin. 8. Çalı ma ortamı hız varyatörü veya parçalarından herhangi birisi için pas yapıcı etkiye sahipse, bu tip ortamlar için gerekli olan özel önlemleri alın. Bu durumda BONFIGLIOLI RIDUTTORI satı hizmetlerine ba vurun. 9. En uygun ba lantıyı ve a ınma korozyonuna kar ı korumayı sa lamak için hız varyatörü/motor ve di er parçalar arasındaki tüm ba lantılara koruyucu macun (Klüberpaste 46 MR 401 veya benzer özellik ve uygulama alanına sahip bir ürün) uygulanmasını tavsiye ederiz. 10. Açık alana kurulum ve elektrik motorunu bulunması durumunda, elektrik motorunu do rudan gelen güne ı ı ına ve hava artlarına kar ı koruyucu veya bir kılıf ile koruyun. Tertibatın uygun ekilde havalandırıldı ından emin olun. Varyatörün hız ayarları sadece ünite çalı tırıldıktan sonra yapılmalıdır. Varyatör durur halde iken el çarkının veya uzaktan hız kumandalarının kullanımı dahili parçalara geri döndürülemeyecek zararlar verebilir. Daha sonra a a ıdaki ekilde kurulum i lemine geçin: 1. Hız varyatörünü kurulum alanı yakınına getirin. 2. Hız varyatörünü ba layın ve verilen noktalarda yapıya sabitleyin. Hız varyatörü yapıya verilen ba lantı (ayaklar veya flan ) üzerindeki tüm ba lantı noktaları (delikler) kullanılarak sabitlenmelidir. 3. Sevkiyat sırasında kullanılan kapalı ya tapasını (genellikle kırmızı) bulun ve sevkiyat sırasında verilen havalandırma tapası ile de i tirin. Hız varyatörünün ya lanması bölümündeki grafiklere bakın. 4. Ba lantı cıvatalarını sıkın ve servis kapaklarının a a ıdaki tabloda (A1) verilen tork de erleriyle sıkıldı ını kontrol edin. 10

12 Cıvata torku [Nm] kapak/havalandırma vida di i Adım Cıvata boyutu Cıvata sınıfı 1/ / M / M / M / M M M M M M M Tork [Nm] TRANSM SYON PARÇALARININ M LE BA LANMASI Harici parçaların ba lanmasında hız varyatörünün millerine veya yataklarına zarar verebilecek çekiçleri veya di er takımları kullanmayın. Bunun yerine, a a ıdaki emada gösterildi i gibi hareket edin: Cıvata (1) ve pul (2) mü teri sevkiyat içeri inde bulunmaz. Asimetrik göbeklere sahip transmisyon mekanizmalarını ba larken mil yataklarındaki yükleri en aza indirmek için a a ıdaki (A) emasında gösterilen düzeni kullanın: (A) 11

13 5.2 - ELEKTR K MOTORUNUN KURULUMU Yukarıda belirtilen tüm önlemlerin haricinde, IEC 72-1 gereksinimlerine göre standartla tırılan bir elektrik motorunun montajı sırasında a a ıdaki önlemlerin de alınması gerekir: Ba lantıyı zorlamayın ve montaj sırasında uygun olmayan takımlar kullanmayın. Düz/silindirik ba lantı yüzeylerine zarar vermemeye dikkat edin. Döner ba lantı mekanizmalarını büyük radyal yükler veya baskı yükleriyle zorlamayın. Montajı kolayla tırmak için Klüberpaste 46 MR 401 gibi ya layıcı sentetik gres veya benzer özelliklere ve uygulama alanına sahip ba ka bir ürün kullanın. Tüm motor/varyatör ba lantı cıvatalarını belirtilen tork ile sıkın. Sıkma torkları için yukarıdaki grafi e (A1) bakın. Bir diferansiyel ünitesine (VD) sahip hız varyatörleri için sadece mil üzerinde bir ya keçesi barındıran elektrik motorlarını kullanın HIZ VARYATÖRÜNÜN TEST ED LMES Hız varyatörü Üretici tarafından fabrikada teste tabi tutulur. Üniteyi çalı tırmadan önce a a ıdakileri kontrol edin: hız varyatörünü içeren makinenin 98/37/EC sayılı Makine Direktifi kurallarına ve di er geçerli emniyet düzenlemelerine uygun olması hız varyatörünün kurulum sırasındaki ba lantı konumunun isim levhasında belirtilen ve gösterilen konumla uyumlu olması elektriksel güç beslemenin EN standardına uygun ve çalı ır durumda olması ve EN standardına göre topraklanması. güç beslemesinin belirtilene uygun olması ve anma de erinin ± -5% dahilinde bulunması. ya seviyesinin belirtilen gibi olması ve kapak veya contalarda sızıntı bulunmaması havalandırma tapasının do ru takılması ve deli inin toz veya ba ka yabancı cisimlerle tıkanmamı olması ünitenin gürültülü veya a ırı titre imli çalı maması. Hareketli parçaların birbirine alı ması için gerekli olan yakla ık saatlik ilk alı tırma periyodu için çalı ma sıcaklı ının sonraki a amalardan daha yüksek olması normaldir. 12

14 7.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KULLANIMI Hız varyatörünü hizmete almadan önce kullanıcı, kurulumun yapıldı ı tesisin özellikle i sa lı ı ve emniyeti ile ilgili direktiflere uygun oldu unu kontrol etmelidir. Çalı ma sırasında, ünitenin hizmet ömrünü azaltabilece inden motoru sıkça açıp kapamaktan kaçının. Ba latmalar dakikada 8-10'u a mamalıdır. Hız varyatörünün n dev/dak düzeyinde bir tahrik hızında kullanılması ünitenin düzensiz çalı masına yol açabilece inden tavsiye edilmez. Hız varyatörü yüksüz veya azaltılmı yük durumunda bile yüksek sıcaklıklara ula abilir. Bu yüzden çıplak elle dokunmayın. Hız varyatörü a a ıdaki alan ve ortamlarda kullanılamayabilir: çok korozif/a ındırıcı etkiye sahip buharlar, duman veya toz içeren alan ve ortamlar gıda ürünleriyle do rudan temasın oldu u alan ve ortamlar. Tehlike bölgeleri ve maruz kalan ki iler: Varyatörün tehlike bölgesi olan mil çıkıntısı do rudan teması olan ki iler için bir tehlike olu turur (ezme, kesme, yakalama). Özellikle varyatör otomatik modda ve eri ilebilir bir bölgede çalı ırken, mil bir koruyucuyu ile korunmalıdır BAKIM Bakım ve de i im i leri i sa lı ı ve emniyeti ile ilgili yasalar ve kuruluma ba lı olarak ortaya çıkabilecek özel sorunlar konusunda e itimli uzman bakım teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Ünite üzerinde herhangi bir i lem yapmadan önce, operatör ilk olarak hız varyatörünün motoruna gelen elektri i kesmeli ve hizmet dı ı oldu undan emin olmalı ve ayrıca yanlı lıkla tekrar çalı masını veya uyarı vermeden parçalarının hareket etmesini (asılı yükler veya benzer dı faktörlere ba lı olarak) önlemek için tüm gerekli tedbirleri almalıdır. Ayrıca, tüm ilave çevresel emniyet tedbirleri (biriken gazın veya tozun alınması vb. gibi) alınmalıdır. Herhangi bir bakım i ini yapmadan önce, mevcut tüm emniyet cihazlarını aktive edin ve gerekiyorsa etrafta çalı an ki ileri bilgilendirin. Özellikle ünitenin etrafındaki alanı i aretleyin ve çalı maya ba ladı ında beklenmedik sa lık ve emniyet risklerine yol açabilecek ekipmanlara eri imi engelleyin. A ınmı parçaları orijinal yedek parçalarla de i tirin. Üretici tarafından tavsiye edilen (ya ve gres) ya layıcıları kullanın. Hız varyatörü üzerinde çalı ırken daima conta ve keçeleri yenileriyle de i tirin. Bir yata ın de i tirilmesi gerekiyorsa, aynı mili destekleyen di er yata ın de i tirilmesi de iyi bir yakla ım olur. Tüm bakım i lerinden sonra ya de i imi yapılmasını tavsiye ederiz. Yukarıdaki talimatlar hız varyatörünün verimli ve emniyetli çalı masını sa lama amacını ta ır. Üreticinin önceden izni olmadan emniyet gereksinimlerini de i tiren orijinal olmayan yedek parçaların kullanımına ve rutin olmayan i lemlere ba lı olarak meydana gelebilecek ki isel yaralanma ve parça hasarlarında Üretici sorumluluk kabul etmez. Hız varyatörü için yedek parça sipari i verirken özel yedek parça katalo una bakın. Kirletici sıvıları, a ınmı parçaları ve bakım artıklarını çevreye bo altmayın. Tüm bu tip materyalleri ilgili kurallar çerçevesinde atın. 13

15 8.1 - RUT N BAKIM Üretici tarafından belirtilen rutin bakım takvimini takip ederek hız varyatörünü maksimum veriminde tutun. yi bakım ünite için maksimum performansı, uzun bir hizmet ömrünü ve emniyet kurallarına sürekli uyumu mümkün kılar. Hız varyatörleri V0.25 ve V0.5 Bu üniteler fabrikada Shell Donax TX uzun ömürlü sentetik ya ile doldurulmu olup servis tapaları yoktur. Dı kirlili e maruz kalmayan hız varyatörleri normalde periyodik ya de i imi gerektirmezler. Hız varyatörleri V1 - V10 lk olarak ünitenin içinin uygun bir deterjan ile dikkatlice ve tamamen temizlenmesini takiben 300 saatlik çalı ma sonrasında ya ın de i tirilmesi tavsiye edilir. Ya layıcının ula tı ı sıcaklı a ba lı olarak, a a ıdaki tabloda gösterilen aralıklarla de i tirilmelidir: (A2) Ya sıcaklı ı t [ C] Ya de i im sıklı ı [h] 65 t t Aralık Kısım Kontrol tipi Eylem 1000 saat Ya keçeleri ve contalar. Ya seviyesinin görsel kontrolü Sızıntıların görsel kontrolü. Ya seviyesini tamamlayın Parçalara gerekti i ekilde servis yapın veya de i tirin saat Ya keçeleri ve contalar. lemlere ilave olarak 1000 saatlik çalı ma sonrasında: A a ıdakileri dikkatlice kontrol edin ya keçelerinin ve contaların a ınması/eskimesi. Eskimi /a ınmı ise parçaları de i tirin. Transmisyon parçaları. A ırı gürültü veya titre im olup olmadı ına bakın. 14

16 8.2 - YA LAMA Hız varyatörünü çalı tırmadan önce, varsa gözetleme camından ya seviyesini kontrol edin. Bu i lem hız varyatörü uygulama için kurulu oldu u ba lantı konumundayken yapılmalıdır. Gerekirse ya doldurun veya seviyeyi tamamlayın. Hız varyatörleri tip V 0.25 ve V 0.5 fabrikada uzun ömürlü sentetik ya Shell Donax TX ile doldurulmu tur ve servis tapalarına sahip de ildir. Dı kirlili e maruz kalmayan hız varyatörleri normalde periyodik ya de i imi gerektirmezler. lave veya ya ın tamamen de i imi gerekliyse, a a ıdaki tablolarda verilen miktarlara tam olarak uyun. Farklı tiplerde ya ları karı tırmayın. De i imler ve ilaveler daima aynı tip ya kullanılarak yapılmalıdır. Halen kullanılmakta olan ya ile aynı tipte olan ya mevcut de ilse, hız varyatörü muhafazasını tamamen bo altın ve yeni bir ya doldurmadan önce iç kısmı hafif bir çözücü ile tamamen yıkayın. Shell Donax TX (belirtilen özellikler) Yo unluk ISO kg/dm 3 Kinematik viskozite 40 C ISO cst Kinematik viskozite 100 C ISO cst Viskozite indeksi ISO Parlama noktası ISO C Akma noktası ISO C Hız varyatörleri V1 - V10 önceden mineral ya Shell Donax TA ile doldurulmu olarak tedarik edilir. De i imler ve ilaveler daima uyumlu bir tip ya kullanılarak yapılmalıdır. Hiçbir durumda mineral ve sentetik ya ları karı tırmayın. Shell Donax TA (belirtilen özellikler) Yo unluk ISO kg/dm 3 Kinematik viskozite 40 C ISO cst Kinematik viskozite 100 C ISO cst Viskozite indeksi ISO Parlama noktası ISO C Akma noktası ISO C VR varyatörlerdeki helisel redüksiyon di li çifti Shell GL 00 uzun ömürlü gresle ya lanır. Elektrik motoruyla birlikte tedarik edildiklerinde diferansiyel ünite (VD) ile donatılmı hız varyatörleri fabrikada ya ile doldurulurlar. Bunun haricinde hız varyatörü ya sız olarak tedarik edilir ve üniteyi hizmete almadan önce ya ile doldurulmasından mü teri sorumlu olur. Bu durumda, motor miline bir ya keçesi takılmalı ve ba lantı flan ı ya sızdırmaz olmalıdır. 15

17 16 Havalandırma tapası Doldurma tapası Tahliye tapası Seviye tapası 90 dirsek

18 17

19 8.3 - YA IN DE T R LMES Hız varyatörleri V1 - V10 1. Tahliye tapasının altına yeterli bir kap yerle tirin. 2. Dolum, tahliye ve seviye kapaklarını sökün ve ya ın akmasını sa layın. Ya sıcak oldu unda daha kolay bo alır. 3. Tüm ya bo alana kadar birkaç dakika bekleyin ve ardından önce yeni bir conta taktıktan sonra tahliye tapasını yerine sıkın. 4. Hız varyatörünü son konumuna ayarlayın ve ya ile doldurun. Düzgün dolum sa lamak için ya ı yava ça dökün. Ya seviye kapa ıyla aynı seviyeye geldi inde doldurmayı bırakın. Öncelikle yeni bir conta taktıktan sonra seviye kapa ını sıkın ve orta noktasına kadar doldurmaya devam edin. 5. Contasını de i tirdikten sonra doldurma kapa ını sıkın. Kullanıcı tarafından istendi i üzere hız varyatörü ya lı veya ya sız olarak tedarik edilebilir. Doldurulacak ya miktarı Satı Katalo unda belirtilir. Bununla birlikte, bu miktarın yakla ık bir de er oldu unu ve ünitenin her ko ul altında seviye kapa ının orta noktasına kadar doldurulması gerekti ini unutmayın. Ya layıcılar, çözücüler ve deterjanlar toksik/sa lı a zararlıdır: - deri ile do rudan temas durumunda tahri e neden olabilirler - solunduklarında zehirlenmeye yol açabilirler - yutulduklarında ölümcül olabilirler. Uygun emniyet ekipmanından yararlanarak dikkatlice kullanın. Bunları çevreye bo altmayın ve ilgili yasalar çerçevesinde atık i lemini yapın. Sızıntı bulunursa, arızanın nedenini tespit edin ve ya eklemeden ve hız varyatörünü çalı tırmadan önce tamir edin TAVS YE ED LEN YA LAR V VR Donax TX R - Donax TA - R Cassida Fluid HF 46 F F Not: R Tavsiye edilen F Nebati sınıf G Gres GL G 18

20 8.5 - VER M N KONTROL ED LMES Toz birikintilerini hız varyatöründen ve motor muhafazalarından alın. Sabit yükte olu turulan gürültünün de i kenlik göstermedi inden emin olun. A ırı titre im veya gürültü uydu disklerin a ınmasının veya bir yatak arızasının belirtisi olabilir. Güç tüketimini ve voltajı motorun isim levhasında verilen anma de erleriyle kar ıla tırın. Conta/keçelerden, kapaklardan ve muhafazalardan ya sızıntısı olup olmadı ını kontrol edin. Tüm cıvatalı ba lantıları a ınma, deformasyon ve korozyona kar ı kontrol edin ve a ırıya kaçmadan tümünü tam olarak sıkın TEM ZLEME Hız varyatöründen tüm toz birikintilerini ve proses atıklarını alın. Yapım malzemesiyle uyumlu olmayan çözücüleri veya di er ürünleri kullanmayın ve yüksek basınçlı su jetlerini hız varyatörüne do rultmayın BOYA KAPLAMA V 0.25 hız varyatörleri bir alüminyum muhafaza içerir ve boya kaplı de ildir. V V 10 varyatörler sonradan pi irmeye tabi tutulan polyester termofiksaj reçine ile kaplanırlar. Hız varyatörü boya ile kaplanacaksa, isim levhasını ve keçe bileziklerini çözücü ile temasa kar ı koruyun PARÇALARIN DE T R LMES Emniyetli ve güvenilir çalı mayı garanti edemiyorlarsa parçaları ve bile enleri de i tirmekten çekinmeyin. Yetersiz onarım yapmayın. Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı sadece garantiyi geçersiz kılmakla kalmaz aynı zamanda varyatörün çalı masını da olumsuz etkileyebilir HIZ VARYATÖRÜNÜN ÇALI MASINA SON VERME Hız varyatörü sadece i sa lı ı ve emniyeti konusundaki kurallar hakkında e itime sahip operatörler tarafından hizmetten alınmalıdır. Biyolojik olarak bozunmaya u ramayan ürünleri, ya layıcıları ve demir olmayan malzemeleri (kauçuk, PVC, reçineler vb.) çevreye bo altmayın. Tüm bu tip malzemeleri mevcut çevre yasalarına uygun ekilde atın. Yetkili personel tarafından kontrol edildikten veya de i tirildikten ve kullanım için uygun olmadıkları belirtildikten sonra iyi durumda gibi gözüken parçaları veya bile enleri tekrar kullanmayın. 19

21 9.2 - ELEKTR K MOTORUNUN SÖKÜLMES Çalı ma sırasında, motor ve hız varyatörü arasındaki ba lantı ciddi oranda paslanmamı sa, a ırı bir kuvvet uygulamaya gerek kalmadan motoru sökebilmek mümkün olabilir. Motorun sökülmesinde zorlukla kar ıla ılıyorsa, flan lara ve ba lantı yüzeylerine zarar verebilece inden tornavida veya levye kullanmak yerine a a ıda gösterildi i gibi hareket edin. 1. Motor milini matkapla delin ve kılavuz çekin (fan tarafı). 2. Deli e bir çektirme yerle tirin. 3. Motoru hız varyatörüne sabitleyen cıvataları sökün. 4. Çektirmenin atalet kuvvetiyle motoru ayırın. 20

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks : 0090-232- 479 68 49 www.remakreduktor.com.tr

Detaylı

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü Akışölçer Servis Kitleri Giriş Şekile bakın. Bu talimat sayfasında basınçlı ya da vidalı şaftları kullanan akışölçerler için tamir prosedürleri bulunmaktadır. Uygun tamir prosedürüne başvurun: Basınçlı

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

TURBO GENEL TALIMATLAR

TURBO GENEL TALIMATLAR ADIM 1: TURBOYU DEĞIŞTIRMEDEN ÖNCE Arızanın gerçekten turboşarjdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için motor sisteminde ayrıntılı bir arıza teşhis kontrolü yapmak önemlidir. Güç yetersizliği,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Tekerlek Rulmanlarına Yönelik Teknik Tavsiyeler

Tekerlek Rulmanlarına Yönelik Teknik Tavsiyeler 1- Genel Tavsiyeler 1-1. Yağlama Rulmanlı yatakların yüzde 90 ından fazlası gresle yağlanmıştır. Elle yağlama gerektiren tekerlek rulmanları için ki bu genellikle konik makaralı rulmanlar için geçerlidir,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 6 10 9 7 5 4 3 2 1 1. TABAN 2. ÇALIŞMA TABLASI 3. ÇALIŞMA TABLASI MANDALI 4. SÜTUN 5. MANDREN 6. AÇMA/KAPAMA BUTONU 7. TUTMA KOLU 8. KASNAK SİSTEMİ

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

Durafan Kullanım Kılavuzu

Durafan Kullanım Kılavuzu Durafan Kullanım Kılavuzu ASPİRATÖR KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: EDOSĐL Sıvı Mineralli Ovma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması

Soğutma suyu doldurulması Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma sisteminde değişiklikler yapılırken soğutma sisteminin boşaltılması, yeniden doldurulması ve basınç testinin

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş kg 0-12 m

kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş kg 0-12 m Arkaya doğru bakan Kullanım kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 BeSafe izi Go ISOfix koltuğunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz BeSafe çocuğunuzu hayatının bu ilk yıllarında özenle

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

ZF otomatik şanzıman 8HP için yağ değiştirme kiti

ZF otomatik şanzıman 8HP için yağ değiştirme kiti Sıcak yağla temas sonucunda yanma tehlikesi vardır. Hafif ila orta derecede yaralanmalar olasıdır. Koruyucu gözlük kullanın. Koruyucu eldiven kullanın. Koruyucu kıyafet kullanın. Elektrostatik deşarj (ESD)

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

YARI OTOMATİK ASANSÖR KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU

YARI OTOMATİK ASANSÖR KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU YARI OTOMATİK ASANSÖR KAT KAPISI MONTAJ KILAVUZU İçindekiler Önemli Bilgiler... 2 1. Giriş... 3 1.1. Sevkiyat ve Saklama Koşulları... 3 1.2. Kullanma ve Bakım Talimatı... 3 1.2.1. Kullanma Talimatı...

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR SY 820 Ürün Tanımı Alkali Köpüğü Kontrollü Şişe Yıkama Maddesi Ürün Kodu FH-017 Ürünün Uygulama Alanı Gıda Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125. YAKACIK VALF DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.doc Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER Bağlantı şekilleri Sayfa 3 Vana ve yedek parçaları

Detaylı

Genel onarım ve test ipuçları. WABCO cihazlarının emniyetli bir şekilde onarımı ve test edilmesi

Genel onarım ve test ipuçları. WABCO cihazlarının emniyetli bir şekilde onarımı ve test edilmesi Genel onarım ve test ipuçları WABCO cihazlarının emniyetli bir şekilde onarımı ve test edilmesi Genel onarım ve test ipuçları WABCO cihazlarının emniyetli bir şekilde onarımı ve test edilmesi 2. Basım

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAGTEX DSA 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ES-RMS Sonsuz Vidalı Redüktörler REMAK REDÜKTÖR MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Kemalpaşa Org. San. Böl. Kuyucak Mevkii No:211 Kemalpaşa-İZMİR Tel : 0090-232- 479 68 48 Faks :

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Uyarı : Emniyetiniz iç in bu kılavuzdaki bilgiler yangın veya patlama tehlikesini minimuma veya mülkiyete zarar gelmesini kiş isel yaralanmayı veya ölümü

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Kanal sistemin içine monte Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen hava akışlarını önler.

Detaylı

Duraflow Kullanım Kılavuzu

Duraflow Kullanım Kılavuzu Duraflow Kullanım Kılavuzu BLOVER KULLANIM KILAVUZU EL KİTABI Kerep Çubuk DURA MAKİNA OSB. 14 CAD. NO:7 / ÇORUM TEL : +90 364 254 92 22 1 İÇİNDEKİLER A. ÖNSÖZ..2 B. UYGULANAN DİREKTİF VE STANDARTLAR..3

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D

KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D KULLANIM KILAVUZU PCE-DD D Oluşturma Tarihi: 25/01/2017 Versiyon 1.1 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat İçeriği;... 3 3 Güvenlik... 3 4 Uyarılar... 3 5 Teknik Özellikler... 4 6 Cihaz Tanıtımı... 4 6.1

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır.

su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI * Tüm hakları Özkan Makina'da saklıdır. Kopyalamanız durumda yasal yollara başvurulucaktır. su kadar güçlü DEMONTAJ PARÇALARI İÇERİK 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Verimli Kullanım için İpuçları 1.2 Nakliye ve Depolama için Talimatlar 2. MONTAJ KILAVUZU & DEVREYE ALMA TALİMATLARI 2.1 Montaj Yeri 2.2 Montaj

Detaylı

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası D06F Kurulum Kılavuzu Basınç Düşürme Vanası Güvenlik Kılavuzu: 1. Kurulum talimatlarına uyunuz. 2. Cihazı: Kullanım amacına uygun olarak İyi durumda iken Güvenliğe ve tehlike riskine ilişkin yapılması

Detaylı

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu

HE - KH- MHE - KHE Kullanım Klavuzu HE - KH- MHE - KHE i i İçindekiler Önemli Uyarılar 1 edüktör Tip Tanımlaması 1 Etiket Tanımlaması 3 Emniyet Uyarıları 4 İşletme Koşulları 4 Teslimat 5 Depolama 5 Montaj 5 edüktör Giriş Mili 6 edüktör Çıkış

Detaylı

Centronic EasyControl EC311

Centronic EasyControl EC311 Centronic EasyControl EC311 tr Montaj ve İşletme Talimatı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Mekanik ve hidrolik kaldırma cihazları yanlış manevra alınması veya teknik hatalardan dolayı devrilebilir

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Online teknik sayfa DFV60A-22PL65536 DFV60 TEKERLEKLI ENKODER

Online teknik sayfa DFV60A-22PL65536 DFV60 TEKERLEKLI ENKODER Online teknik sayfa DFV60A-22PL65536 DFV60 A B C D E F Resimler farklı olabilir Sipariş bilgileri Tip Stok no. DFV60A-22PL65536 1051334 Diğer cihaz modelleri ve aksesuar www.sick.com/dfv60 H I J K L M

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Centronic EasyControl EC315

Centronic EasyControl EC315 Centronic EasyControl EC315 tr Montaj ve İşletme Talimatı 5 Kanallı Duvar Vericisi Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz!

Detaylı

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi

ErP ready 2015 KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ. Konutlardaki. Ecocirc Serisi Konutlardaki ısıtma uygulamaları için yüksek verimli sirkülasyon pompası Ecocirc Serisi KULLANIM ALANLARI KONUT TİPİ UYGULAMALAR Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin

Detaylı

Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makineleri

Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makineleri Endüstriyel Havalı Darbeli Vidalama Makineleri KUVVETLİ ALETLER. KOLAY TERCİH. CWC S E R İ PERFORMANS, ERGONOMİ VE DAYANIKLILIK DENGESİNDE SON NOKTA. CWC Serisi güçlü performansı, kaya gibi dayanıklılığı

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402

TRILUB CONTIGREASE HT 391 801402 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUB CONTIGREASE HT 391 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

S MLER. HAZNE(Besleme Borusu) POSA KABI SIKMA V DASI MEYVE SUYU KABI HAZNE KAPA TEM KASE KASA

S MLER. HAZNE(Besleme Borusu) POSA KABI SIKMA V DASI MEYVE SUYU KABI HAZNE KAPA TEM KASE KASA S MLER HAZNE(Besleme Borusu) POSA KABI SIKMA V DASI MEYVE SUYU KABI HAZNE KAPA I TEM KASE KASA T C < 1 2 4 Hazne arka 3 Posa 6 mesi 7 Meyve suyu Kapa 8 9 Tutacak * ilek, kivi ve domates gibi hassas

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack BP1730 Lithium-Ion Battery Pack Güvenlik Bilgileri Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin. Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1368314 V001 Revizyon tarihi: 05.05.2005

Detaylı

Kaldırma yardımcısı PHEV F30 HV haznesi (BMW)

Kaldırma yardımcısı PHEV F30 HV haznesi (BMW) Kaldırma yardımcısı PHEV F30 HV haznesi (BMW) Yük kaldırıcıyı ilk kez kullanmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun. Kılavuz size yük kaldırıcının güvenliği, kullanımı ve bakımı hakkında önemli

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Sayfa 1 / 5

Sayfa 1 / 5 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Talimat No 31339907 Sürüm 1.2 Parça No. 31339904, 9487267, 31359217 Park yardımı, arka Volvo Car Corporation Park yardımı, arka- 31339907 - V1.2 Sayfa 1 / 26 Donanım

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

KLINGER contaları için montaj talimatları

KLINGER contaları için montaj talimatları KLINGER contaları için montaj talimatları 1. Conta ebatları 2. Muhafaza 3. Taşıma 4. Cıvatalar/ Somunlar/ Rondelalar 5. Conta montajı KLINGER Statik sızdırmazlıkta küresel lider KLINGER contaları için

Detaylı

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel

İndirgeyici katalitik konvertörünün sökülmesi. Genel Genel Genel İndirgeyici katalitik konvertörü vanadyum pentoksit içerir. Vanadyum pentoksit sağlık için tehlike teşkil edebilir. İndirgeyici katalitik konvertörü susturucuya takılır ve normal kullanım ve

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat 500 1,2 ltr. için detaylı kılavuz. Motor kodu 169 A4.000 ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Dişli kayışının

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685 Kullanim Kilavuzu Elektronik modül VEGADIS 81 Document ID: 49685 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 3 1.2 Hedef grup... 3 1.3 Kullanılan simgeler... 3 2 Kendi emniyetiniz için

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

TK.200700. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK.200700. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2015 02.09.2015 Versiyon

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3.

Aksesuarlar. Montaj çerçeveleri. Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için. 03/2014 DE/tr K3 3. Montaj çerçevesi, X XMontaj çerçevesi testregistrierung Aksesuarlar Montaj çerçeveleri Geri dönüşsüz damperlerin ve basınç düşürme dam perlerinin hızlı ve kolay kurulumu için Montaj çerçevesi, geri dönüşsüz

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

Kabini boyama. Kabin dış plastik parçaları. Bu belge kabinin plastik ve metal parçalarının boyanması hakkında bilgiler içermektedir.

Kabini boyama. Kabin dış plastik parçaları. Bu belge kabinin plastik ve metal parçalarının boyanması hakkında bilgiler içermektedir. Genel bilgiler Genel bilgiler Bu belge kabinin plastik ve metal parçalarının boyanması hakkında bilgiler içermektedir. Kabin dış plastik parçaları Kabinin dış plastik parçaları, fiberglas takviyeli polyester

Detaylı

Marka: Schneider ELECTRIC Ürün Cinsi: Kontaktör Model: TeSys LC*D Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu

Marka: Schneider ELECTRIC Ürün Cinsi: Kontaktör Model: TeSys LC*D Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu Marka: Schneider ELECTRIC Ürün Cinsi: Kontaktör Model: TeSys LC*D Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu ÖZELLİKLERİ Ürün tanımı: Kontaktör, bir elektrik devresinin açılmasını veya kapanmasının sağlayan,normal

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz.

Elektrikli Devrilir Kay.Kaz. Electrolux THERMALINE otel, i yeri yemekhaneleri, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı mutfakları gibi kurumsal mutfakların a ır i gereksinimleri için tasarlanmı tır. Ekipman serisi geni seçenekler

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE RKET/ SAH B N N TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE RKET/ SAH B N N TANITIMI Sayfa No:1/5 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE RKET/ SAH B N N TANITIMI Müstahzar kodu ve ad 401 01, BTM SHINGLE Ürün Grubu - Madde/müstahzar n kullan m Çat kaplama ve su yal t m membran d r. Firman n Tan t m BTM A..

Detaylı