5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU"

Transkript

1

2 HIZ VARYATÖRLER Ç N KURULUM, KULLANIM VE SERV S KILAVUZU GENEL B LG LER KILAVUZUN AMACI HIZ VARYATÖRÜNÜN TANIMI SÖZLÜK VE TERM NOLOJ TEKN K YARDIM ALMA ÜRET C N N YÜKÜMLÜLÜ Ü TEKN K B LG LER HIZ VARYATÖRÜ HAKKINDA AÇIKLAMA KULLANIM L M TLER VE KO ULLARI EMN YET B LG LER NAKL YE VE TA IMA AMBALAJ NAKL YE TAL MATLARI Paketlerin ta ınması Ekipmanın ta ınması DEPOLAMA HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU TRANSM SYON PARÇALARININ M LE BA LANMASI ELEKTR K MOTORUNUN KURULUMU HIZ VARYATÖRÜNÜN TEST ED LMES HIZ VARYATÖRÜNÜN KULLANIMI BAKIM RUT N BAKIM YA LAMA YA IN DE T R LMES Hız Varyatörleri V1 - V TAVS YE ED LEN YA LAR VER M N KONTROL ED LMES TEM ZLEME BOYA KAPLAMA PARÇALARIN DE T R LMES HIZ VARYATÖRÜNÜN ÇALI MASINA SON VERME ELEKTR K MOTORUNUN SÖKÜLMES SORUN G DERME 21 Revizyonlar Katalog revizyon dizini için sayfa 22 ye bakın. Güncel revizyonlara sahip katalogları aramak için adresini ziyaret edin. 1

3 1.0 - GENEL B LG LER KILAVUZUN AMACI Bu Üretici kılavuzu hız varyatörünün emniyetli ta ınması, nakliyesi, kurulumu, bakımı, onarımı, parçalarına ayrılması ve sökülmesi konularında bilgi verir. Tüm satın alma ve tasarım bilgileri Satı Katalo unda sunulmaktadır. Kabul görmü mühendislik uygulamalarına ba lı kalma yanında, bu kılavuzda verilen bilgiler dikkatlice okunmalı ve tam olarak tatbik edilmelidir.. Burada verilen bilgilere ba lı kalmamak ki isel sa lık ve emniyeti tehlikeye dü ürerek ekonomik zararlara neden olabilir. Üreticinin ana dilinde ( talyanca) verilen bu bilgiler yasal ve/veya ticari gereksinimleri kar ılamak üzere di er dillerde de sunulabilir. Belgeler her zaman kontrol için hazır bulunmalarını sa lamak amacıyla yetkili bir ki i tarafından uygun bir yerde saklanmalıdır. Kayıp veya hasar durumunda, bu kılavuzun kodu verilerek de i ime ili kin belgeler Üreticiden do rudan istenmelidir. Bu kılavuz hız varyatörünün piyasaya sunulması sırasındaki en son teknolojiyi yansıtır. Üretici mevcut yayının yetersiz hale gelmesini beklemeden kılavuzu de i tirme, kılavuza ek yapma ve kılavuzu geli tirme hakkını saklı tutar. Kılavuzun önemli kısımları ve önemli özellikler anlamları a a ıda verilen sembollerle vurgulanır. SEMBOLLER: TEHL KE - UYARI Bu sembol göz ardı edildi inde operatörün ciddi ekilde yaralanmasına yol açabilecek tehlikeli durumları gösterir. TEHL KE - UYARI Bu sembol operatörün yanarak yaralanmasına yol açabilecek sıcak yüzeylerin varlı ını i aret eder. KAZ - D KKAT Bu sembol ki isel yaralanma ve zararları önlemek için özel önlemlerin alınması gerekti ini gösterir. ÖNEML Bu sembol önemli teknik bilgileri gösterir. 2

4 1.2 - HIZ VARYATÖRÜNÜN TANIMI Varyatör a a ıda gösterilen isim levhası ile birlikte gelir. Hız varyatörünün emniyetli kullanımı için gerekli tüm referansları ve talimatları içerir. Ürün tanımlama kodu Satı Katalo unda ayrıntılı olarak açıklanmı tır. Hız varyatörü entegre elektrik motoruyla (motorlu varyatör) birlikte tedarik edilmi se, motorun kendisiyle ilgili tüm bilgiler motora ait kılavuzda verilir. sim levhası bilgileri Varyatörün tanımı Ürün kodu Üretim Ay / Yılı Ba lantı konumu Hız de i tirme aralı ı sim levhasının okunulabilirli i sim levhası ve üzerindeki bilgiler her zaman okunabilir olmalı ve bu amaçla aralıklarla temizlenmelidir. sim levhası a ınır ve/veya üzerindeki bilgilerden birisinin bile okunamayaca ı ekilde zarar görürse Kullanıcı bu kılavuzda verilen bilgilere göre Üreticiden yeni bir isim levhası talep etmeli ve eskisini de i tirmelidir SÖZLÜK VE TERM NOLOJ Bu kılavuzda en sık kullanılan terimlerden bazıları anlamlarını tam olarak tanımlamak için a a ıda açıklanmı tır. Rutin bakım: hız varyatörünün fonksiyonelli ini ve verimlili ini korumak için gerekli olan i lemler bütünü. Bu i lemler genellikle ilgili nitelikleri ve yapılacak i leri tanımlayan Üretici tarafından planlanır. Rutin olmayan bakım: hız varyatörünün fonksiyonelli ini ve verimlili ini korumak için gerekli olan i lemler bütünü. Bu i lemler Üretici tarafından planlanmaz ve uzman bir bakım teknisyeni tarafından yapılması gerekir. Uzman bakım teknisyeni: hız varyatöründe onarımları ve rutin olmayan bakım i lerini yapmak için gerekli niteliklere, yeteneklere ve mekanik ve elektrik e itimine sahip olanlar arasından seçilen yetkili bir teknisyen. Genel bakım: genel bakım hız varyatörünün çalı masını etkileyebilecek ölçüde a ınmı yatakların ve/veya di er mekanik parçaların de i iminden olu ur. Bir genel bakım ayrıca tüm varyatör parçalarının (kamalar, keçeler, contalar, menfezler, vb.) durumunun kontrol edilmesini kapsar. Bu tip parçalarda herhangi bir hasar olması durumunda de i tirilmeleri ve hasarın nedeninin ara tırılması gerekir TEKN K YARDIM ALMA Herhangi bir teknik servis ihtiyacı için, ünitenin isim levhasındaki bilgileri, yakla ık servis süresini ve kusur tipini belirterek Üreticinin satı ebekesine ba vurun. 3

5 1.5 - ÜRET C N N YÜKÜMLÜLÜ Ü A a ıdaki durumlarda Üretici sorumluluk kabul etmez: i yerinde emniyete ve kazanın önlenmesine ili kin yerel kanunlara aykırı biçimde hız varyatörünün kullanımı. bu kılavuzda verilen talimatların göz ardı edilmesi veya yanlı uygulanması sonucu yanlı kurulum yanlı veya hasarlı güç besleme (motorlu hız varyatörleri) de i iklikler veya ayarıyla oynamalar niteliksiz veya uygun olmayan ki ilerce ünite üzerinde yapılan i ler. Hız varyatörünün emniyetli kullanımı aynı zamanda bu kitapta verilen özellikle a a ıdaki talimatlara titizlikle uyulmasına ba lıdır. Özellikle: hız varyatörünü daima çalı ma limitleri dahilinde çalı tırın. rutin bakım takvimini özenle takip edin ünitenin kontrol ve servisi için sadece e itimli operatörleri yetkilendirin. sadece orijinal yedek parçaları kullanın TEKN K B LG LER HIZ VARYATÖRÜ HAKKINDA AÇIKLAMA Hız varyatörü gerekti inde bir elektrik motoruyla hareket ettirilen belirli bir uygulamanın parçası olarak geçmeli parçalar veya mekanizmalardan olu an bir tertibata entegre edilebilecek ekilde dizayn edilmi ve üretilmi tir. Uygulamanın gereksinimlerine ba lı olarak, hız varyatörü çe itli motor çalı ma ve yapılandırma ekilleriyle sunulabilir. Makine, kimya, tarım ve gıda vb. sanayilerdeki çok çe itli gereksinimleri kar ılayacak niteliklere sahiptir. BONFIGLIOLI RIDUTTORI ürünlerini olabildi ince çok yönlü kılabilmek için çok geni bir aksesuar ve iste e ba lı ekipman yelpazesi sunar. Daha fazla teknik bilgi ve açıklama için, Satı Katalo una bakınız. BONFIGLIOLI hız varyatörlerinin uygun ekilde ve talimatlara göre kurulumu ve bakımı için önerilen ürünlerin kullanımından kullanıcı sorumludur KULLANIM L M TLER VE KO ULLARI Çevre ko ulları Hava sıcaklı ı: min C; maks C. Patlama potansiyeli olan ortamda veya patlamaya kar ı korumalı ekipman kullanımının istendi i yerlerde açıkça belirtilmedi i sürece hız varyatörünü kullanmayın. Gürültü - Titre im Üretici tesislerinde yapılan operasyonel test sırasında, üniteden 1 m uzakta ve zemin seviyesinden 1.6 m yüksekte yankı olmadan ölçülen akustik basınç 85 db(a) seviyesinden azdır. Hız varyatörü tarafından olu turulan titre imler personel için bir sa lık riskini olu turmaz. A ırı titre im hemen rapor edilmesi ve ortadan kaldırılması gereken bir arıza nedeniyle olu abilir. 4

6 3.0 - EMN YET B LG LER Bu kılavuzda verilen ve ürünün üzerinde bulunan özellikle emniyetle ilgili talimatları dikkatlice okuyun. Hizmet ömrü süresince hız varyatöründe çalı makla sorumlu ki iler bu alanda özel yetenekler ve deneyim kazandırılacak biçimde e itilmeli ve aynı zamanda uygun araçlar ve özel emniyet ekipmanı ile donatılmalıdırlar (626/94 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre). Bu gereksinimlerin kar ılanmaması ki isel sa lık ve emniyete yönelik riski artırır. Hız varyatörünü sadece Üretici tarafından belirtilen uygulamalar için kullanın. Uygun olmayan kullanım ki isel sa lık ve emniyet ve ekonomik zarar riskine neden olur. Üretici tarafından izin verilen uygulamalar V serisi hız varyatörlerinin geli tirilme amacını ta ıyan endüstriyel uygulamalardır. Rutin bakım takvimini takip ederek hız varyatörünü maksimum veriminde tutun. yi bakım üniteye maksimum performansı, uzun bir hizmet ömrünü ve emniyet kurallarına sürekli uyumu mümkün kılar. Eri imi güç veya tehlikeli olan alanlarda ünite üzerinde çalı ırken, çalı ma sırasında sa lık ve emniyete ili kin yasalara uygun olarak operatör ve di er ki iler için yeterli emniyet önlemlerinin alındı ından emin olun. Tüm bakım, kontrol ve onarımlar i yeri tehlikeleri konusunda tam bilgi sahibi olan uzman bir bakım teknisyeni tarafından yürütülmelidir. Dolayısıyla, tüm makine için potansiyel tehlikelere çözüm bulan ve önleyen çalı ma prosedürlerinin uygulanması gereklidir. Uzman bakım teknisyeni her zaman geçerli emniyet standartlarını gözeterek dikkatli bir ekilde çalı malıdır. Çalı ma sırasında sadece Üretici tarafından sa lanan Kullanıcı talimatlarında gösterilen veya i sa lı ı ve emniyetine ili kin kanunlarla ortaya konulan giysi ve emniyet ekipmanını giyin. A ınmı parçaları orijinal yedek parçalarla de i tirin. Üretici tarafından tavsiye edilen (ya ve gres) ya layıcıları kullanın. Kirletici malzemeleri çevreye bo altmayın. Tüm bu tip malzemeleri ilgili yasaya uygun ekilde atın. Ya layıcıları de i tirdikten sonra hız varyatörünün yüzeylerini ve çalı ma alanının etrafındaki yürüme yüzeylerini temizleyin. 5

7 4.0 - NAKL YE VE TA IMA AMBALAJ Tedarik edildi inde ve aksi belirtilmedikçe standart ambalaj ya ı a kar ı korunaklı de ildir ve deniz yoluyla de il karayoluyla ve kapalı ve nemli olmayan alanlarda nakliyata uygundur. Materyal kapalı ortamda %80'i a mayan bir ba ıl nemde ve 15 C ile +50 C arasındaki sıcaklıklarda uygun ko ullarda iki yıl süresince saklanabilir. Tüm di er ko ullarda muhafaza özel ambalaj gerektirir. Nakliyatı kolayla tırmak için a ır paketler metal platformlara yüklenebilir. En sık görülen ambalaj tipleri a a ıdaki resimlerde gösterilmektedir. - Deniz yoluyla sevkiyatı yapılan çe itli ürünler için a aç sandık. - Tek ürün ve kitler için karton istif rafında paketleme Yatay paketleme Dikey paketleme Hız varyatörünün faturasında, teslimatı yapılan malların satın alma emrine uygun oldu unu ve hasarlı veya arızalı olup olmadı ını kontrol edin. Herhangi bir uygun olmayan durumu BONFIGLIOLI RIDUTTORI satıcısına bildirin. Ambalaj malzemelerini ilgili kurallar çerçevesinde atın. 6

8 4.2 - NAKL YE TAL MATLARI Paketleri Üretici talimatları ve paketlerin üzerinde gösterilen talimatlar do rultusunda ta ıyın. Paketlerin a ırlı ı ve biçimi elle ta ımayı mümkün kılamayabilece inden hasar ve yaralanmayı önlemek için özel ekipman kullanılması gerekir. Bu amaç do rultusunda yetki verilecek ki iler kendi ve ilgili di er ki ilerin emniyetini korumak için e itilmeli ve i ortamında deneyim kazandırılmalıdır. Ürünü ta ımakla görevlendirilen ki i kendi ve ilgili di er tüm ki ilerin emniyetini korumak için tüm gerekli önlemleri almalıdır Paketlerin ta ınması Paketlerin bo altılması için düz bir zemin veya yüzeye sahip uygun ve geni bir alan hazırlayın. Paketin ta ınması için gerekli ekipmanı hazırlayın. Kaldırma ve ta ıma ekipmanı (vinç veya forklift gibi), ba lantı noktaları ve a ırlık merkezi dikkate alınarak yükün a ırlık ve boyutu için yeterli kapasiteye sahip olmalıdır. Gerekirse bu bilgiler paketin üzerinde gösterilir. A ır paketleri, her zaman belirtilen yük a ırlı ını ta ıyabilecek düzeyde olduklarını kontrol ettikten sonra zincir, kayı ve çelik halatlarla ba layın. Devrilmeyi ve/veya dengede bozulmayı önlemek için yükü ta ırken düz tutun Ekipmanın ta ınması A a ıdaki i lemlerin tümü ani hareketlerden kaçınılarak tam bir özen ve dikkat içerisinde yapılmalıdır Kaldırma sırasında onaylı ve yük için yeterli halkalı cıvatalar, vidalı kelepçeler, yaylı kancalar, kemerler, halatlar, kancalar vb. kullanın. Kaldırılacak ürünün a ırlı ı Satı Katalo unda verilmi tir. Hız varyatörünü kaldırmak için ba lantı noktalarını belirleyin. Bu bilgiler için a a ıdaki emaya bakın. Hız varyatörünü ba lantı noktalarına kemerleri, kancaları, vidalı kelepçeleri vb. ba layarak kaldırmak için hazırlayın ya da alternatif olarak yükü hareket ettirmek için bir metal platform kullanın. Bir vinç kullanılıyorsa, ilk olarak hız varyatörünü paketinden dikey olarak kaldırın. Bir forklift veya paletli ta ıyıcı kullanılıyorsa, paketi çıkartın ve ta ıyıcının çatallarını gösterilen noktalara yerle tirin. Önce sa lam oldu unu kontrol etmek için yükü çok yava ça kaldırın. Hız varyatörünü bo altma alanına getirin ve hareket ettirirken ani salınımlara meydan vermemeye dikkat ederek yava ça yerine bırakın. Hız varyatörü bir elektrik motoruyla akuple ise, açıkça ifade edilmedikçe tüm yükü kaldırmak için motor üzerindeki halkalı cıvatayı kullanmayın. 7

9 8

10 Yük kaldırılırken herhangi bir yönde 15 'den daha fazla yukarı ve a a ı sallanmasına izin verilmemelidir. Salınım bu limiti a arsa kaldırma i lemini durdurun yükü elle dengeleyerek kaldırma i lemini tekrar yapın. Kaldırılan kütle dengesinde bozulma gözlenirse, i lemi durdurun ve yükün a ırlık merkeziyle hizalamak için kaldırma halkasını kaydırın ve ardından kaymalarını önlemek için halkanın altındaki halatları bir kelepçe veya benzer bir düzenekle kilitleyin DEPOLAMA Hız varyatörünün depolanmasına ili kin olarak a a ıda bazı tavsiyeler verilmi tir. 1. Üniteyi çok nemli ko ullarda veya hava artlarına açık olan yerlerde muhafaza etmeyin (açık alanda muhafaza etmeyin) 2. Hız varyatörünü zemin üzerine do rudan yerle tirmeyin. 3. Varyatörü sa lam bir taban üzerinde oturtun ve yanlı lıkla yerinden oynama ihtimalinin bulunmadı ından emin olun. 4. Paketlenmi varyatörü (izin verilirse) paketin kendi üzerindeki talimatlar do rultusunda muhafaza edin. Ünite 6 aydan fazla süreyle depolanırsa, a a ıdaki ilave önlemlerin alınması gerekir: 5. Tüm i lenmi dı yüzeyleri Shell Ensis veya aynı özelliklere ve uygulama alanına sahip ba ka bir pas önleyici ürünle kaplayın. 6. Üniteyi ya ile doldurun. 9

11 5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU Tüm kurulum i lemi makinenin genel tasarımı dikkate alınarak planlanmalıdır. i yapmakla görevlendirilen ki i gerekti inde do rudan ilgili ki ileri korumak için bir emniyet planı yapmalı ve tüm ilgili kuralları uygulamalıdır. 1. Tüm ambalajı ve koruyucu ürün hız varyatöründen dikkatlice temizleyin. Ba lantı yüzeylerine çok dikkat edin. 2. sim levhasındaki bilgilerin sipari te belirtilenle aynı oldu unu kontrol edin. 3. Hız varyatörünün monte edildi i yapının yeterince sa lam ve ünitenin a ırlı ını ve çalı ma gerilmelerini kaldırabilecek ölçüde rijit oldu undan emin olun. 4. Hız varyatörünün monte edildi i makinenin kapalı oldu undan ve daha sonradan yanlı lıkla açılamayaca ından emin olun. 5. Tüm ba lantı yüzeylerinin düz oldu undan emin olun. 6. Mil/mil veya mil/delik ayarının ba lantı için tam olarak yapıldı ından emin olun. 7. Hız varyatörünün harici hareketli parçalarına ve ısınan yüzeylerinden kaynaklanabilecek yanıklara kar ı koruma sa lamak için uygun korumalar yerle tirin. 8. Çalı ma ortamı hız varyatörü veya parçalarından herhangi birisi için pas yapıcı etkiye sahipse, bu tip ortamlar için gerekli olan özel önlemleri alın. Bu durumda BONFIGLIOLI RIDUTTORI satı hizmetlerine ba vurun. 9. En uygun ba lantıyı ve a ınma korozyonuna kar ı korumayı sa lamak için hız varyatörü/motor ve di er parçalar arasındaki tüm ba lantılara koruyucu macun (Klüberpaste 46 MR 401 veya benzer özellik ve uygulama alanına sahip bir ürün) uygulanmasını tavsiye ederiz. 10. Açık alana kurulum ve elektrik motorunu bulunması durumunda, elektrik motorunu do rudan gelen güne ı ı ına ve hava artlarına kar ı koruyucu veya bir kılıf ile koruyun. Tertibatın uygun ekilde havalandırıldı ından emin olun. Varyatörün hız ayarları sadece ünite çalı tırıldıktan sonra yapılmalıdır. Varyatör durur halde iken el çarkının veya uzaktan hız kumandalarının kullanımı dahili parçalara geri döndürülemeyecek zararlar verebilir. Daha sonra a a ıdaki ekilde kurulum i lemine geçin: 1. Hız varyatörünü kurulum alanı yakınına getirin. 2. Hız varyatörünü ba layın ve verilen noktalarda yapıya sabitleyin. Hız varyatörü yapıya verilen ba lantı (ayaklar veya flan ) üzerindeki tüm ba lantı noktaları (delikler) kullanılarak sabitlenmelidir. 3. Sevkiyat sırasında kullanılan kapalı ya tapasını (genellikle kırmızı) bulun ve sevkiyat sırasında verilen havalandırma tapası ile de i tirin. Hız varyatörünün ya lanması bölümündeki grafiklere bakın. 4. Ba lantı cıvatalarını sıkın ve servis kapaklarının a a ıdaki tabloda (A1) verilen tork de erleriyle sıkıldı ını kontrol edin. 10

12 Cıvata torku [Nm] kapak/havalandırma vida di i Adım Cıvata boyutu Cıvata sınıfı 1/ / M / M / M / M M M M M M M Tork [Nm] TRANSM SYON PARÇALARININ M LE BA LANMASI Harici parçaların ba lanmasında hız varyatörünün millerine veya yataklarına zarar verebilecek çekiçleri veya di er takımları kullanmayın. Bunun yerine, a a ıdaki emada gösterildi i gibi hareket edin: Cıvata (1) ve pul (2) mü teri sevkiyat içeri inde bulunmaz. Asimetrik göbeklere sahip transmisyon mekanizmalarını ba larken mil yataklarındaki yükleri en aza indirmek için a a ıdaki (A) emasında gösterilen düzeni kullanın: (A) 11

13 5.2 - ELEKTR K MOTORUNUN KURULUMU Yukarıda belirtilen tüm önlemlerin haricinde, IEC 72-1 gereksinimlerine göre standartla tırılan bir elektrik motorunun montajı sırasında a a ıdaki önlemlerin de alınması gerekir: Ba lantıyı zorlamayın ve montaj sırasında uygun olmayan takımlar kullanmayın. Düz/silindirik ba lantı yüzeylerine zarar vermemeye dikkat edin. Döner ba lantı mekanizmalarını büyük radyal yükler veya baskı yükleriyle zorlamayın. Montajı kolayla tırmak için Klüberpaste 46 MR 401 gibi ya layıcı sentetik gres veya benzer özelliklere ve uygulama alanına sahip ba ka bir ürün kullanın. Tüm motor/varyatör ba lantı cıvatalarını belirtilen tork ile sıkın. Sıkma torkları için yukarıdaki grafi e (A1) bakın. Bir diferansiyel ünitesine (VD) sahip hız varyatörleri için sadece mil üzerinde bir ya keçesi barındıran elektrik motorlarını kullanın HIZ VARYATÖRÜNÜN TEST ED LMES Hız varyatörü Üretici tarafından fabrikada teste tabi tutulur. Üniteyi çalı tırmadan önce a a ıdakileri kontrol edin: hız varyatörünü içeren makinenin 98/37/EC sayılı Makine Direktifi kurallarına ve di er geçerli emniyet düzenlemelerine uygun olması hız varyatörünün kurulum sırasındaki ba lantı konumunun isim levhasında belirtilen ve gösterilen konumla uyumlu olması elektriksel güç beslemenin EN standardına uygun ve çalı ır durumda olması ve EN standardına göre topraklanması. güç beslemesinin belirtilene uygun olması ve anma de erinin ± -5% dahilinde bulunması. ya seviyesinin belirtilen gibi olması ve kapak veya contalarda sızıntı bulunmaması havalandırma tapasının do ru takılması ve deli inin toz veya ba ka yabancı cisimlerle tıkanmamı olması ünitenin gürültülü veya a ırı titre imli çalı maması. Hareketli parçaların birbirine alı ması için gerekli olan yakla ık saatlik ilk alı tırma periyodu için çalı ma sıcaklı ının sonraki a amalardan daha yüksek olması normaldir. 12

14 7.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KULLANIMI Hız varyatörünü hizmete almadan önce kullanıcı, kurulumun yapıldı ı tesisin özellikle i sa lı ı ve emniyeti ile ilgili direktiflere uygun oldu unu kontrol etmelidir. Çalı ma sırasında, ünitenin hizmet ömrünü azaltabilece inden motoru sıkça açıp kapamaktan kaçının. Ba latmalar dakikada 8-10'u a mamalıdır. Hız varyatörünün n dev/dak düzeyinde bir tahrik hızında kullanılması ünitenin düzensiz çalı masına yol açabilece inden tavsiye edilmez. Hız varyatörü yüksüz veya azaltılmı yük durumunda bile yüksek sıcaklıklara ula abilir. Bu yüzden çıplak elle dokunmayın. Hız varyatörü a a ıdaki alan ve ortamlarda kullanılamayabilir: çok korozif/a ındırıcı etkiye sahip buharlar, duman veya toz içeren alan ve ortamlar gıda ürünleriyle do rudan temasın oldu u alan ve ortamlar. Tehlike bölgeleri ve maruz kalan ki iler: Varyatörün tehlike bölgesi olan mil çıkıntısı do rudan teması olan ki iler için bir tehlike olu turur (ezme, kesme, yakalama). Özellikle varyatör otomatik modda ve eri ilebilir bir bölgede çalı ırken, mil bir koruyucuyu ile korunmalıdır BAKIM Bakım ve de i im i leri i sa lı ı ve emniyeti ile ilgili yasalar ve kuruluma ba lı olarak ortaya çıkabilecek özel sorunlar konusunda e itimli uzman bakım teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Ünite üzerinde herhangi bir i lem yapmadan önce, operatör ilk olarak hız varyatörünün motoruna gelen elektri i kesmeli ve hizmet dı ı oldu undan emin olmalı ve ayrıca yanlı lıkla tekrar çalı masını veya uyarı vermeden parçalarının hareket etmesini (asılı yükler veya benzer dı faktörlere ba lı olarak) önlemek için tüm gerekli tedbirleri almalıdır. Ayrıca, tüm ilave çevresel emniyet tedbirleri (biriken gazın veya tozun alınması vb. gibi) alınmalıdır. Herhangi bir bakım i ini yapmadan önce, mevcut tüm emniyet cihazlarını aktive edin ve gerekiyorsa etrafta çalı an ki ileri bilgilendirin. Özellikle ünitenin etrafındaki alanı i aretleyin ve çalı maya ba ladı ında beklenmedik sa lık ve emniyet risklerine yol açabilecek ekipmanlara eri imi engelleyin. A ınmı parçaları orijinal yedek parçalarla de i tirin. Üretici tarafından tavsiye edilen (ya ve gres) ya layıcıları kullanın. Hız varyatörü üzerinde çalı ırken daima conta ve keçeleri yenileriyle de i tirin. Bir yata ın de i tirilmesi gerekiyorsa, aynı mili destekleyen di er yata ın de i tirilmesi de iyi bir yakla ım olur. Tüm bakım i lerinden sonra ya de i imi yapılmasını tavsiye ederiz. Yukarıdaki talimatlar hız varyatörünün verimli ve emniyetli çalı masını sa lama amacını ta ır. Üreticinin önceden izni olmadan emniyet gereksinimlerini de i tiren orijinal olmayan yedek parçaların kullanımına ve rutin olmayan i lemlere ba lı olarak meydana gelebilecek ki isel yaralanma ve parça hasarlarında Üretici sorumluluk kabul etmez. Hız varyatörü için yedek parça sipari i verirken özel yedek parça katalo una bakın. Kirletici sıvıları, a ınmı parçaları ve bakım artıklarını çevreye bo altmayın. Tüm bu tip materyalleri ilgili kurallar çerçevesinde atın. 13

15 8.1 - RUT N BAKIM Üretici tarafından belirtilen rutin bakım takvimini takip ederek hız varyatörünü maksimum veriminde tutun. yi bakım ünite için maksimum performansı, uzun bir hizmet ömrünü ve emniyet kurallarına sürekli uyumu mümkün kılar. Hız varyatörleri V0.25 ve V0.5 Bu üniteler fabrikada Shell Donax TX uzun ömürlü sentetik ya ile doldurulmu olup servis tapaları yoktur. Dı kirlili e maruz kalmayan hız varyatörleri normalde periyodik ya de i imi gerektirmezler. Hız varyatörleri V1 - V10 lk olarak ünitenin içinin uygun bir deterjan ile dikkatlice ve tamamen temizlenmesini takiben 300 saatlik çalı ma sonrasında ya ın de i tirilmesi tavsiye edilir. Ya layıcının ula tı ı sıcaklı a ba lı olarak, a a ıdaki tabloda gösterilen aralıklarla de i tirilmelidir: (A2) Ya sıcaklı ı t [ C] Ya de i im sıklı ı [h] 65 t t Aralık Kısım Kontrol tipi Eylem 1000 saat Ya keçeleri ve contalar. Ya seviyesinin görsel kontrolü Sızıntıların görsel kontrolü. Ya seviyesini tamamlayın Parçalara gerekti i ekilde servis yapın veya de i tirin saat Ya keçeleri ve contalar. lemlere ilave olarak 1000 saatlik çalı ma sonrasında: A a ıdakileri dikkatlice kontrol edin ya keçelerinin ve contaların a ınması/eskimesi. Eskimi /a ınmı ise parçaları de i tirin. Transmisyon parçaları. A ırı gürültü veya titre im olup olmadı ına bakın. 14

16 8.2 - YA LAMA Hız varyatörünü çalı tırmadan önce, varsa gözetleme camından ya seviyesini kontrol edin. Bu i lem hız varyatörü uygulama için kurulu oldu u ba lantı konumundayken yapılmalıdır. Gerekirse ya doldurun veya seviyeyi tamamlayın. Hız varyatörleri tip V 0.25 ve V 0.5 fabrikada uzun ömürlü sentetik ya Shell Donax TX ile doldurulmu tur ve servis tapalarına sahip de ildir. Dı kirlili e maruz kalmayan hız varyatörleri normalde periyodik ya de i imi gerektirmezler. lave veya ya ın tamamen de i imi gerekliyse, a a ıdaki tablolarda verilen miktarlara tam olarak uyun. Farklı tiplerde ya ları karı tırmayın. De i imler ve ilaveler daima aynı tip ya kullanılarak yapılmalıdır. Halen kullanılmakta olan ya ile aynı tipte olan ya mevcut de ilse, hız varyatörü muhafazasını tamamen bo altın ve yeni bir ya doldurmadan önce iç kısmı hafif bir çözücü ile tamamen yıkayın. Shell Donax TX (belirtilen özellikler) Yo unluk ISO kg/dm 3 Kinematik viskozite 40 C ISO cst Kinematik viskozite 100 C ISO cst Viskozite indeksi ISO Parlama noktası ISO C Akma noktası ISO C Hız varyatörleri V1 - V10 önceden mineral ya Shell Donax TA ile doldurulmu olarak tedarik edilir. De i imler ve ilaveler daima uyumlu bir tip ya kullanılarak yapılmalıdır. Hiçbir durumda mineral ve sentetik ya ları karı tırmayın. Shell Donax TA (belirtilen özellikler) Yo unluk ISO kg/dm 3 Kinematik viskozite 40 C ISO cst Kinematik viskozite 100 C ISO cst Viskozite indeksi ISO Parlama noktası ISO C Akma noktası ISO C VR varyatörlerdeki helisel redüksiyon di li çifti Shell GL 00 uzun ömürlü gresle ya lanır. Elektrik motoruyla birlikte tedarik edildiklerinde diferansiyel ünite (VD) ile donatılmı hız varyatörleri fabrikada ya ile doldurulurlar. Bunun haricinde hız varyatörü ya sız olarak tedarik edilir ve üniteyi hizmete almadan önce ya ile doldurulmasından mü teri sorumlu olur. Bu durumda, motor miline bir ya keçesi takılmalı ve ba lantı flan ı ya sızdırmaz olmalıdır. 15

17 16 Havalandırma tapası Doldurma tapası Tahliye tapası Seviye tapası 90 dirsek

18 17

19 8.3 - YA IN DE T R LMES Hız varyatörleri V1 - V10 1. Tahliye tapasının altına yeterli bir kap yerle tirin. 2. Dolum, tahliye ve seviye kapaklarını sökün ve ya ın akmasını sa layın. Ya sıcak oldu unda daha kolay bo alır. 3. Tüm ya bo alana kadar birkaç dakika bekleyin ve ardından önce yeni bir conta taktıktan sonra tahliye tapasını yerine sıkın. 4. Hız varyatörünü son konumuna ayarlayın ve ya ile doldurun. Düzgün dolum sa lamak için ya ı yava ça dökün. Ya seviye kapa ıyla aynı seviyeye geldi inde doldurmayı bırakın. Öncelikle yeni bir conta taktıktan sonra seviye kapa ını sıkın ve orta noktasına kadar doldurmaya devam edin. 5. Contasını de i tirdikten sonra doldurma kapa ını sıkın. Kullanıcı tarafından istendi i üzere hız varyatörü ya lı veya ya sız olarak tedarik edilebilir. Doldurulacak ya miktarı Satı Katalo unda belirtilir. Bununla birlikte, bu miktarın yakla ık bir de er oldu unu ve ünitenin her ko ul altında seviye kapa ının orta noktasına kadar doldurulması gerekti ini unutmayın. Ya layıcılar, çözücüler ve deterjanlar toksik/sa lı a zararlıdır: - deri ile do rudan temas durumunda tahri e neden olabilirler - solunduklarında zehirlenmeye yol açabilirler - yutulduklarında ölümcül olabilirler. Uygun emniyet ekipmanından yararlanarak dikkatlice kullanın. Bunları çevreye bo altmayın ve ilgili yasalar çerçevesinde atık i lemini yapın. Sızıntı bulunursa, arızanın nedenini tespit edin ve ya eklemeden ve hız varyatörünü çalı tırmadan önce tamir edin TAVS YE ED LEN YA LAR V VR Donax TX R - Donax TA - R Cassida Fluid HF 46 F F Not: R Tavsiye edilen F Nebati sınıf G Gres GL G 18

20 8.5 - VER M N KONTROL ED LMES Toz birikintilerini hız varyatöründen ve motor muhafazalarından alın. Sabit yükte olu turulan gürültünün de i kenlik göstermedi inden emin olun. A ırı titre im veya gürültü uydu disklerin a ınmasının veya bir yatak arızasının belirtisi olabilir. Güç tüketimini ve voltajı motorun isim levhasında verilen anma de erleriyle kar ıla tırın. Conta/keçelerden, kapaklardan ve muhafazalardan ya sızıntısı olup olmadı ını kontrol edin. Tüm cıvatalı ba lantıları a ınma, deformasyon ve korozyona kar ı kontrol edin ve a ırıya kaçmadan tümünü tam olarak sıkın TEM ZLEME Hız varyatöründen tüm toz birikintilerini ve proses atıklarını alın. Yapım malzemesiyle uyumlu olmayan çözücüleri veya di er ürünleri kullanmayın ve yüksek basınçlı su jetlerini hız varyatörüne do rultmayın BOYA KAPLAMA V 0.25 hız varyatörleri bir alüminyum muhafaza içerir ve boya kaplı de ildir. V V 10 varyatörler sonradan pi irmeye tabi tutulan polyester termofiksaj reçine ile kaplanırlar. Hız varyatörü boya ile kaplanacaksa, isim levhasını ve keçe bileziklerini çözücü ile temasa kar ı koruyun PARÇALARIN DE T R LMES Emniyetli ve güvenilir çalı mayı garanti edemiyorlarsa parçaları ve bile enleri de i tirmekten çekinmeyin. Yetersiz onarım yapmayın. Orijinal olmayan yedek parçaların kullanımı sadece garantiyi geçersiz kılmakla kalmaz aynı zamanda varyatörün çalı masını da olumsuz etkileyebilir HIZ VARYATÖRÜNÜN ÇALI MASINA SON VERME Hız varyatörü sadece i sa lı ı ve emniyeti konusundaki kurallar hakkında e itime sahip operatörler tarafından hizmetten alınmalıdır. Biyolojik olarak bozunmaya u ramayan ürünleri, ya layıcıları ve demir olmayan malzemeleri (kauçuk, PVC, reçineler vb.) çevreye bo altmayın. Tüm bu tip malzemeleri mevcut çevre yasalarına uygun ekilde atın. Yetkili personel tarafından kontrol edildikten veya de i tirildikten ve kullanım için uygun olmadıkları belirtildikten sonra iyi durumda gibi gözüken parçaları veya bile enleri tekrar kullanmayın. 19

21 9.2 - ELEKTR K MOTORUNUN SÖKÜLMES Çalı ma sırasında, motor ve hız varyatörü arasındaki ba lantı ciddi oranda paslanmamı sa, a ırı bir kuvvet uygulamaya gerek kalmadan motoru sökebilmek mümkün olabilir. Motorun sökülmesinde zorlukla kar ıla ılıyorsa, flan lara ve ba lantı yüzeylerine zarar verebilece inden tornavida veya levye kullanmak yerine a a ıda gösterildi i gibi hareket edin. 1. Motor milini matkapla delin ve kılavuz çekin (fan tarafı). 2. Deli e bir çektirme yerle tirin. 3. Motoru hız varyatörüne sabitleyen cıvataları sökün. 4. Çektirmenin atalet kuvvetiyle motoru ayırın. 20

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - İşletme Kılavuzu T 52027259 11.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr

Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr Voith Turbo Montaj ve işletim kılavuzu (Orijinal Montaj ve işletim kılavuzu) 3626-011200 tr TRI TR 94/9/AT direktifine uygun model dahil DİKKAT! Lütfen bu kılavuzu montaj ve devreye alma çalışmalarından

Detaylı

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. V Serisi Redüktörler KKVCE0101/0514. Kullanım Kılavuzu

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. V Serisi Redüktörler KKVCE0101/0514. Kullanım Kılavuzu ISO 9001 ISO 9001 Redüktörler KKVCE0101/0514 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler... 02 1 -Bu Kılavuz Nasıl Kullanılmalı... 04 2 -Tip Tanımlaması... 05 2.1- Detaylı tip tanımlaması... 05 2.2- Etiket,

Detaylı

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. B Serisi Redüktörler KKBCE 0501/1212. Kullanım Kılavuzu

YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001 YILMAZ REDÜKTÖR ISO 9001. B Serisi Redüktörler KKBCE 0501/1212. Kullanım Kılavuzu ISO 900 ISO 900 Redüktörler KKBCE 050/ Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler... 0 -Bu Kılavuz Nasıl Kullanılmalı... 05 -Tip Tanımlaması... 06.- Detaylı tip tanımlaması... 06.- Etiket, tip tanımlaması...07.standart

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Betaline/Etaline. In-line tipi santrifüj pompa. Seri no :

Betaline/Etaline. In-line tipi santrifüj pompa. Seri no : Bakım kitapçığı Betaline/Etaline In-line tipi santrifüj pompa Seri no : Pompa tipi : Betaline Bu kullanma talimatı içerisinde önemli uyarılar ve tehlike işaretleri bulunmaktadır. Lütfen, bu talimat el

Detaylı

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG tr Montaj ve kullanma kılavuzu 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Genel hususlar... 5 2 Emniyet... 5 2.1 Çalıştırma talimatında kullanılan ikaz ve emniyet sembolleri...

Detaylı

İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu

İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu Güvenlik Talimatları AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Genel Genel güvenlik yönetmelikleri, her çalışma yeri için yapılan belirli

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562

HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 HP 1500 T HP 1500 E HP 1500 EA YÜK VE PERSONEL ASANSÖRÜ MONTAJ KULLANIM VE BAKIM KİTABI 90-312-3956562 1 İÇİNİDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 8 A MONTAJ EL KİTABI 10 A.1 EL KİTABINI OKUMAK VE KULLANMAK 11 A.1,1 Kitapta

Detaylı

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU

Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu JCU İçindekiler İçindekiler Giriş... 2 Paketi inceleyin... 2 Birimi inceleyin... 2 Güvenlik... 3 Güvenlik terminolojisi ve işaretleri... 3 Çevresel güvenlik... 4

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör Kullanım kitabı ve bakım talimatı Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş 4 1.2 Genel Uyarılar ve Uyarı

Detaylı

78400/18400 Serisi. Masoneilan* LincolnLog* Yüksek Basınçlı Anti-Kavitasyon Kontrol Vanası Talimat Kılavuzu. GE Oil & Gas

78400/18400 Serisi. Masoneilan* LincolnLog* Yüksek Basınçlı Anti-Kavitasyon Kontrol Vanası Talimat Kılavuzu. GE Oil & Gas GE Oil & Gas 78400/18400 Serisi Masoneilan* LincolnLog* Yüksek Basınçlı Anti-Kavitasyon Kontrol Vanası Talimat Kılavuzu GE Veri Sınıflandırması: Halka açık BU TALİMATLAR, MÜŞTERİYE/OPERATÖRE VERİLEN NORMAL

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu

VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu VX2270Smh-LED LCD EKRANI Kullanıcı Kılavuzu Model No. VS15052 çindekiler Uygunluk Bilgisi... 1 Önemli Güvenlik Talimatları... 2 RoHS Uyum Beyanı... 3 Telif Hakkı Bilgileri... 4 Ürün Kaydı... 4 Ba langıç

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKY SKY HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKY

Detaylı

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri

Super Marathon Serisi. Gazlı Fritözler *8197279* Kurulum ve Kullanma Kılavuzu. SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri SM20, SM40, SM50, SM60 ve SM80 Serileri Gazlı Fritözler Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Super Marathon Serisi Dean, bir Ticari Yiyecek Ekipmanları Servisi Birliğidir ve CFESA sertifikalı Teknisyenleri tavsiye

Detaylı