DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r"

Transkript

1 Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349

2 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2

3 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3

4 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9

5 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geli tirme ve yenilik DEWALT markas n n profesyonel elektrikli alet kullan c lar için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sa lamaktad r. Teknik Özellikleri DW349 Voltaj V 230 Giri gücü W 500 Frekans Hz 50 Yüksüz h z dev/dak Derinlik hareketi mm 20 A rl k kg 2,7 L pa (ses bas nc ) db(a) 89,9 K pa (ses bas nc belirsizli i) db(a) 3 L wa (akustik güç) db(a) 100,8 K wa (akustik gücü belirsizli i) db(a) 3 EN e göre tespit edilen toplam titre im de erleri (üç yönün vektör toplam ): Titre im emisyon de eri a h a hcw = m/s² 8,1 Belirsizlik K = m/s² 1,5 Titre im emisyon de eri a h a hcm = m/s² 9,4 Belirsizlik K = m/s² 1,5 Bu bilgi sayfas nda verilen titre im emisyon düzeyi, EN te sa lanan standart teste uygun olarak ölçülmü tür ve aletleri birbiriyle kar la t rmak için kullan labilir. Ön maruziyet de erlendirmesi için kullan labilir. UYARI: Beyan edilen titre im emisyon düzeyi, aletin ana uygulamalar n yans t r. Ancak alet farkl aksesuarlarla farkl uygulamalar için kullan l rsa veya bak m kötü yap l rsa, titre im emisyonu de i ebilir. Bu, toplam çal ma süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde art rabilir. Tahmini titre im maruziyeti, aletin kapal kald veya çal mas na kar n i görmedi i zamanlar da dikkate almal d r. Bu, toplam çal ma süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde azaltabilir. Kullan c y titre im etkilerinden korumak için belirtilen ek güvenlik önlemlerini al n: aletin ve aksesuarlar n bak m n yap n, elleri s cak tutun, çal ma modellerini düzenleyin. Sigortalar Avrupa 230 V aletler 10 Amper, ebeke Tan mlar: Güvenlik Talimatlar A a daki tan mlar her i aret sözcü ü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen k lavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz. TEHL KE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yak n bir tehlikeli durumu gösterir. UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir. D KKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir. KAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile ili kisi olmayan durumlar gösterir. Elektrik çarpmas riskine i aret eder. Yang n riskini belirtir. AT-Uygunluk Beyanat MAK NE D REKT F DW349 DEWALT, «teknik özellikleri» bölümünde aç klanan bu ürünlerin a a da belirtilen yönergelere uygun oldu unu beyan eder: 2006/42/EC, EN , EN

6 Bu ürünler ayr ca 2004/108/EC Direktifine de uygundur. Daha ayr nt l bilgi için, lütfen a a daki adresten DEWALT ile temas kurun veya k lavuzun arka kapa na bak n. Bu belge alt nda imzas bulunan yetkili, teknik dosyan n derlenmesinden sorumludur ve bu beyan DEWALT ad na vermi tir. Horst Grossmann Ba kan Yard mc s, Mühendislik ve Ürün Geli tirme DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullan m k lavuzunu okuyun. Elektrikli el aletleri için genel güvenlik talimatlar UYARI: Bütün güvenlik uyar lar n ve talimatlar n mutlaka okuyun. Bu uyar lar ve talimatlar n herhangi birisine uyulmamas elektrik çarpmas, yang n ve/veya ciddi yaralanma riskine neden olabilir. BÜTÜN UYARI VE GÜVENL K TAL MATLARINI LER DE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN Uyar larda yer alan «elektrikli alet» terimi ebeke elektri iyle (kablolu) veya akü/pille ( arjl ) çal an elektrikli aletinizi ifade etmektedir. 1) ÇALI MA ALANININ GÜVENL a) Çal ma alan n temiz ve ayd nl k tutun. Kar k veya karanl k alanlar kazaya davetiye ç kart r. b) Elektrikli aletleri, yan c s v lar, gazlar ve tozlar n bulundu u yerler gibi yan c ortamlarda çal t rmay n. Elektrikli aletler, toz veya dumanlar ate leyebilecek k v lc mlar ç kart r. c) Bir elektrikli aleti çal t r rken çocuklardan ve etraftaki ki ilerden uzak tutun. Dikkatinizi da t c eyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir. 2) ELEKTR K GÜVENL a) Elektrikli aletlerin fi leri prizlere uygun olmal d r. Fi üzerinde kesinlikle hiçbir de i iklik yapmay n. Toprakl elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fi i kullanmay n. De i tirilmemi fi ler ve uygun prizler elektrik çarpmas riskini azaltacakt r. b) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar gibi topraklanmam yüzeylerle vücut temas ndan kaç n n. Vücudunuzun topraklanmas halinde yüksek bir elektrik çarpmas riski vard r. c) Elektrikli aletleri ya mura maruz b rakmay n veya slatmay n. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpmas riskini artt racakt r. d) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmay n. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak ta may n, çekmeyin veya prizden ç kartmay n. Kabloyu s caktan, ya dan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarl veya dola m kablolar elektrik çarpmas riskini artt r r. e) Elektrikli bir aleti aç k havada çal t r yorsan z, aç k havada kullan ma uygun bir uzatma kablosu kullan n. Aç k havada kullan ma uygun bir kablonun kullan lmas elektrik çarpmas riskini azalt r. f) E er bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çal t r lmas zorunluysa, bir art k ak m ayg t (RCD) korumal bir kaynak kullan n. Bir RCD kullan lmas elektrik oku riskini azalt r. 3) K SEL GÜVENL K a) Elektrikli bir aleti kullan rken her zaman dikkatli olun, yapt n z i e yo unla n ve sa duyulu davran n. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi alt ndayken kullanmay n. Elektrikli aletleri kullan rken bir anl k dikkatsizlik ciddi ki isel yaralanmayla sonuçlanabilir. b) Ki isel koruyucu ekipmanlar mutlaka kullan n. Daima koruyucu gözlük tak n. Ko ullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkab lar, baret veya kulakl k gibi koruyucu donan mlar n kullan lmas ki isel yaralanmalar azaltacakt r. c) stem d çal t r lmas n önleyin. Cihaz güç kayna na ve/veya aküye ba lamadan, yerden kald rmadan veya ta madan önce dü menin kapal konumda oldu undan emin olun. Aleti, parma n z dü me üzerinde bulunacak ekilde ta mak veya aç k konumdaki elektrikli aletleri elektrik ebekesine ba lamak kazaya davetiye ç kart r. d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama anahtarlar n ç kart n. Elektrikli aletin hareketli bir parças na tak l kalm bir anahtar ki isel yaralanmaya neden olabilir. 6

7 e) Ula makta zorland n z yerlerde kullanmay n. Daima sa lam ve dengeli bas n. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tan r. f) Uygun ekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve tak takmay n. Saç n z, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve tak lar veya uzun saç hareketli parçalara tak labilir. g) E er kulland n z üründe toz emme ve toplama özellikleri olan ata manlar varsa bunlar n ba l oldu undan ve do ru ekilde kullan ld ndan emin olun. Bu toz toplama ata manlar n kullan lmas tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir. 4) ELEKTR KL ALETLER N KULLANIMI VE BAKIMI a) Elektrikli aleti zorlamay n. Uygulaman z için do ru elektrikli aleti kullan n. Do ru elektrikli alet, belirlendi i kapasite ayar nda kullan ld nda daha iyi ve güvenli çal acakt r. b) Dü me açm yor ve kapatm yorsa elektrikli aleti kullanmay n. Dü meyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir. c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar de i imi veya elektrikli aletlerin saklanmas öncesinde fi i güç kayna ndan çekin ve/veya aküyü elektrikli aletten ay r n. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri aletin istem d olarak çal t r lmas riskini azaltacakt r. d) Elektrikli aleti, çocuklar n ula amayaca yerlerde saklay n ve elektrikli aleti tan mayan veya bu talimatlar bilmeyen ki ilerin elektrikli aleti kullanmas na izin vermeyin. Elektrikli aletler, e itimsiz kullan c lar n elinde tehlikelidir. e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin. Hareketli parçalardaki hizalama hatalar n ve tutukluklar, parçalardaki k r lmalar ve elektrikli aletin çal mas n etkileyebilecek tüm di er ko ullar kontrol edin. Hasarl ise, elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazalar n ço u, elektrikli aletlerin bak m n n yeterli ekilde yap lmamas ndan kaynaklan r. f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bak m uygun ekilde yap lm keskin kesim uçlu kesim aletlerinin s k ma ihtimali daha dü üktür ve kontrol edilmesi daha kolayd r. g) Elektrikli aleti, aksesuarlar n ve aletin di er parçalar n kullan rken bu talimatlara mutlaka uyun ve çal ma ortam n n ko ullar n ve yap lacak i in ne oldu unu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen i lemler d ndaki i lemler için kullan lmas tehlikeli durumlara neden olabilir. 5) SERV S a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçalar n kullan ld yetkili servise tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenli inin muhafaza edilmesini sa layacakt r. Dekupaj testereleri için özel ek güvenlik talimatlar Kesme aksesuar n n gizli kablolara veya kendi kablosuna temas edebilece i yerlerde çal ma yaparken elektrikli aleti yal t ml kavrama yüzeylerinden tutun. Kesme aksesuar n n «ak m ta yan» bir kabloya temas etmesi durumunda elektrikli aletin metal k s mlar da «ak m ta r» hale gelecek ve kullan c n n elektrik çarp lmas na neden olabilir. Üzerinde çal t n z parçay sabitlemek ve desteklemek için kelepçeler veya ba ka pratik yöntemler kullan n. Parçay elle veya vücudunuza dayaman z dengesiz durmas na neden olacakt r ve aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Ellerinizi kesim alan ndan uzak tutun. Çal t n z parçan n alt na hiçbir nedenle girmeyin. ekillendirilmi tutma yerinden testerenin ön k sm n tutun. Pistonlu b çak ve b çak kelepçesinin yak n na parmaklar n z veya ba parma n z sokmay n. Testereyi taban ndan tutarak dengelemeye çal may n. B çaklar keskin durumda muhafaza edin. Körelmi b çaklar testerenin bas nç alt nda ba ka bir yöne f rlamas na veya s k mas na neden olabilir. Boru veya kanal keserken içlerinden su, elektrik kablosu vb. geçmedi inden emin olun. B ça yar ktan (kesme i leminin yaratt yuva) ç karmadan önce motorun tamamen durmas n bekleyin. Hareketli bir b çak i parças na çarparak b çak k r lmas na, i parças hasar na veya kontrol kayb ve yaralanmaya neden olabilir. Aletle çal t ktan sonra çal ma parças veya b ça a dokunmay n. Çok s cak olabilirler. Tutma kollar n temiz, kuru, ya s z ve gressiz tutun. Bu, aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tan r. 7

8 Aleti s k s k, özellikle yo un kullan mdan sonra temizleyin. Metal içeren toz ve parçac klar s k s k iç yüzeylerde birikir ve elektrik oku tehlikesine neden olabilir. Bu aleti uzun süre çal t rmay n. Çal ma hareketinin neden oldu u titre im parmak, el ve kollarda kal c yaralanmaya neden olabilir. Fazladan koruma sa lamak için eldiven kullan n, s k s k dinlenin ve günlük kullanma zaman n s n rlay n. Z mpara, kesme, ta lama, delme ve di er in aat faaliyetleri s ras nda toz ile uzun süreli temastan kaç n n. Koruyucu giysiler giyin ve aç kta kalan yerlerinizi sabun ve su ile y kay n. Tozun a za, göze girmesi veya cilt üzerinde bulunmas zararl kimyasallar emilimini te vik edebilir. Alet Üzerindeki Etiketler Alet üzerinde, a a daki uyar sembolleri bulunmaktad r: Semboller Aletle çal maya ba lamadan önce bu k lavuzu okuyun. Aletin etiketinde a a daki semboller bulunabilir: V...Volt A...Amper Hz...hertz W...Vat min...dakikalar...dalgal ak m...do ru ak m no...yüksüz h z...1.s n f Yap s...toprakl terminal...2.s n f Yap s (çift yal t ml )...Güvenlik uyar sembolü /min...dakikada devir veya darbe say s sfpm...dakikada kesilen yüzey TAR H KODU KONUMU ( EK L 1) malat y l n da içeren Tarih Kodu (n) gövdeye bas l d r. Örnek: 2013 XX XX malat Y l Ambalaj n çeri i Ambalaj, a a daki parçalar içermektedir: 1 Dekupaj testere 1 Testere b ça 1 Derinlik ayar çubu u 1 Kullan m k lavuzu Alette, parçalarda veya aksesuarlarda nakliye s ras nda meydana gelmi olabilecek hasar kontrol edin. Aleti çal t rmadan önce, bu kullan m k lavuzunu ba tan sonra okuyup anlamak için gerekli zaman ay r n. Aç klama ( ekil 1) UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parças n de i tirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir. a. Açma/kapama tetik dü mesi b. Kesintisiz çal t rma dü mesi c. Testere b ça kilitleme kolu d. Testere b ça e. Testere taban koruyucusu f. Testere taban g. Taban aç s ayarlama kolu h. H z kontrol kadran i. Kesme hareketi kolu k. LED Elektrik Güvenli i Bu alet çift yal t ml d r. Bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman ebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmi de erlere uyup uymad n kontrol edin Elektrik kablosu hasarl ise, bir tehlike olu mas n önlemek için üretici ya da yetkili DEWALT Servis Merkezi taraf ndan de i tirilmelidir. KULLANIM AMACI I bu dekupaj testere profesyonel kesim i lemleri için tasarlanm t r. Islak ko ullarda veya yan c s v ya da gazlar n mevcut oldu u ortamlarda KULLANMAYIN. Bu dekupaj testereler profesyonel elektrikli aletlerdir. Çocuklar n aleti ellemesine Z N VERMEY N. Bu alet deneyimsiz kullan c lar taraf ndan kullan l rken nezaret edilmelidir 8

9 Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yan s ra alg lama gücü azalm olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan ki iler (çocuklar dahil) taraf ndan kullan lmak üzere üretilmemi tir. Bu tür ki iler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir ki i taraf ndan cihaz n kullan m yla ilgili talimatlar n verilmesi veya sürekli kontrol alt nda tutulmas durumunda kullanabilir. Çocuklar, aletle oynamalar n önlemek amac yla kontrol alt nda tutulmal d r. Uzatma Kablolar n n Kullan m Bir uzatma kablosu gerekli ise, bu aletin elektrik giri ine uygun (teknik özelliklere bak n), onayl bir 3 elli uzatma kablo kullan n. Minimum iletken boyutu 1,5 mm 2 dir; maksimum uzunluk 30 m dir. Bir kablo makaras kullan rken, kabloyu daima sonuna kadar aç n. KULLANMA Uyar : A a daki i lemlerden herhangi birini gerçekle tirmeden önce, aletin kapal ve fi inin çekili oldu undan ve testere b ça n n durdu undan emin olun. Kullan lm testere b çaklar s cak olabilir. Alet 30mA ak m a mayan ak m kesici cihazla sürekli olarak donat lm t r. UYARI: Güvenlik talimatlar na ve geçerli yönetmeliklere daima uyun. UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya aksesuarlar söküp takmadan once aleti kapat n ve güç kayna ndan ay r n. UYARI: parçan z n iyice sabitlendi inden emin olun. B ça a zarar verebilecek çivi, vida ve di er sabitleyicileri kald r n. parças n n alt nda b çak için yeterli bo lu un bulundu undan emin olun. B ça n maksimum kesme derinli ini a an malzemeleri kesmeyin. Yaln zca keskin testere b çaklar n kullan n. Hasarl veya bükülmü testere b çaklar derhal ç kar lmal d r. Aleti borular kesmek için kullanmay n. Aletinizi asla testere b ça yokken çal t rmay n. En iyi sonuçlar için, aleti i parças n n üzerinde yumu ak ve sabit bir ekilde hareket ettirin. Testere b ça na yanal bas nç uygulamay n. Testere taban n i parças n n üzerinde düz tutun ve kabloyu aletle uyumlu bir ekilde yönlendirin. E riler, daireler veya di er yuvarlak ekilleri keserken aleti hafifçe ileriye do ru itin. Testere b ça n i parças ndan ç karmadan önce aletin tamamen durmas n bekleyin. Kesme i leminden sonra b çak çok s cak olabilir. Dokunmay n. Uygun El Pozisyonu ( ekil 9) UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DA MA ekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullan n. UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki ihtimaline kar aleti DA MA s k ca tutun. Do ru el pozisyonu bir elin ana kol (r) üzerinde oldu u konumdur. Testere b ça n n tak lmas ( ekil 2) 1. Testere b ça kilitleme kolunu (c) yukar ya kald r n. 2. Testere b ça n di leri d ar bakacak ekilde tutun ve b ça n sap k sm n b çak yuvas na gitti i kadar sokun. 3. B çak kilitleme kolunu b rak n. 4. Kesmeden önce testere b ça n n güvenli bir ekilde tak lm oldu undan emin olun. Aç l kesimler için testere taban n n ayarlanmas ( ekil 3) UYARI: Aleti, taban gev ek veya ç kart lm ken kesinlikle kullanmay n. Testere taban 45 ye kadar sol veya sa a e imli aç lara ayarlanabilir. E ML AÇILARA AYARLANMASI 1. Testere taban n (f) açmak için taban aç s ayarlama kolunu (g) ekil 3 te gösterildi i gibi çekin. 2. Testere taban n 0 aç yuvas ndan ç kartmak için kayd r n. 3. Testere taban 15, 30 ve 45 de sol veya sa a e imli aç lara ayarlanabilir. 9

10 4. Testere taban n istedi iniz e im aç s nda ayarlay n. Aç hassasiyetini do rulamak için bir aç ölçer kullan n. 5. Testere taban n kilitlemek için testere taban aç s ayarlama kolunu yeniden testereye do ru ittirin. TESTERE TABANINI DÜZ KESIMLERE GÖRE SIFIRLAMAK IÇIN 1. Testere taban n (f) açmak için taban e imi kolunu (g) ekil 3 te gösterildi i gibi çekin. 2. Yakla k 0 aç ya testere taban n döndürün ve 0 aç yuvas na eri mek için taban geri çekin. 3. Testere taban n kilitlemek için testere taban e imi kolunu yeniden testereye do ru ittirin. Aç lmas ve kapat lmas 1. Aleti açmak için, açma/kapama tetik dü mesine (a) bas n. 2. Sürekli çal mas için, açma/kapama tetik dü mesine bas n ve bas l tutun ve kesintisiz çal t rma dü mesine (b) bast r n. Kesintisiz çal t rma dü mesine bast ktan sonra teti i serbest b rak n. 3. Aleti kapatmak için, açma/kapama tetik dü mesini b rak n. Kesintisiz çal ma konumundayken aleti kapatmak için açma/ kapama tetik dü mesine bast r n ve b rak n. De i ken h z kontrolü ( ekil 4) H z kontrol kadran (h) testerenin üst k sm nda bulunur. Kadran çevirirken h z, dü ük devir ayar ndan (1) yüksek devir ayar na (7) kadar ayarlan r. Kesme hareketi - düz veya pandüllü ( ekil 5) UYARI: Aleti bir güç kayna na ba lamadan önce AÇIK konumunda kilitli olup olmad n kontrol edin. Alet güç kayna na ba lan rken teti i aç k konumunda kilitli ise, alet hemen çal maya ba layacakt r. Bu yaralanmaya veya alet hasar na yol açabilir. bu dekupaj testere dört kesme hareketi ile donat lm t r - üç pandüllü ve bir düz. Pandüllü harekette b çak daha agresif bir hareket eder ve ah ap veya plastik gibi yumu ak malzeme kesim için tasarlanm t r. Pandüllü hareket daha h zl ancak malzeme yüzeyinde daha az pürüzsüz bir kesim sa lar. Pandüllü hareket s ras nda b çak, yukar ve a a hareketine ek olarak kesim vuru unu gerçekle tirerek ileri do ru hareket eder. NOT: Metal veya sert ah aplar asla pandüllü hareket ile kesmeyin. KESME HAREKET AYARLANMASI 1. Kesme hareketi kolunu (i) 4 kesme konumundan birine getirin: 0, 1, 2 ve Konum 0 - düz kesim. 3. Konumlar 1, 2 ve 3 - pandüllü kesim. Kesim agresifli i kol ile birden üçe kadar ayarlan r. En agresif kesim konum 3 te yap l r. LED Dekupaj testere kesme yolunu yans tan bir k ile donat lm t r. Açma/kapama tetik dü mesine bas nca k aç l r, teti i serbest b rak nca k kapan r. Ç kart labilir taban koruyucusu ( ekil 6) Laminatl, kaplamal ya da boyal gibi kolay çizilir yüzeyleri keserken çizilmeyi önleyici taban koruyucusu (e) kullan lmal d r. Ayr ca, nakliye ve depolama esnas nda testere taban yüzeyini korumak için de kullan labilir. Taban koruyucusunu takmak için, taban n (f) ön k sm n koruyucunun (e) ön k sm nda yerle tirin ve ekil 6 da gösterildi i gibi dekupaj testereyi indirin. Koruyucu, taban n arka k sm n n üzerinde güvenli bir ekilde oturacakt r. Taban koruyucusunu ç kartmak için koruyucuyu alttan 2 arka t rnaklardan tutarak koruyucuyu taban ndan ç kart n. Yararl tavsiyeler LAMINATLARIN KESILMESI Testere b ça yukar do ru dönerek kesti i için, testere taban n n yak ndaki malzeme yüzeyinde parçalanmalar meydana gelebilir. Hassas kesim b ça kullan n. Üzerinde çal t n z parçan n arka yüzünden kesin. K ym ks z, temiz kesimler elde etmek için kesilen malzemenin her iki yüzeyine de bir parça kontrplak veya sert tahta parçalar yerle tirin ve kesim i lemini bu ekilde yap n. METAL KESME Metal kesiminin ah ap kesiminden çok daha fazla zaman ald n unutmay n. 10

11 Metal kesmeye uygun bir testere b ça kullan n. Sac keserken üzerinde çal t n z parçan n her iki yüzüne bir parça takoz s k t r n ve olu an blo un içinden kesin. Daha kolay kullan m ve daha uzun b çak ömrü için öngördü ünüz kesim hatt boyunca bir kat ya sürün. Alüminyum kesim için, gazya tercih edilir. Yar k açma/daire kesme ( ekil 7, 8) Kalemle çizilen çizgi olmadan kolay bir ekilde yar k açmak ve daire kesmek için bir yar k siperli ini / daire k lavuzunu kullan n (alet ile birlikte verilmemektedir; bedeli kar l ile temin edilebilir). Aksesuar k lavuzu ile verilen viday kullanarak, ekil 7 de gösterildi i gibi aleti yerle tirin ve siperli i güvenli bir ekilde sabitlemek için viday testere taban na sokun. Yar k açarken aleti ekil 7 de gösterildi i gibi yerle tirin ve yar k siperli ini vida alt ndan testerenin her iki taraf ndan kayd r n. B çaktan istenilen mesafede çapraz çubu u (j) yerle tirin ve viday s k n. Yar k acarken çapraz çubu u resimde gösterildi i gibi a a do ru ve malzemenin düz kenar na yaslanarak olmal d r. Daire keserken, paralel kesme k lavuzu (k) içindeki delikle b ça n aras ndaki mesafenin arzu edilen yar çap olamas için parale kesme k lavuzunu ayarlay n ve viday s k n. Dekupaj testereyi paralel kesme k lavuzu üzerindeki delik, kesilecek dairenin merkezine denk gelecek ekilde yerle tirin (b ça n girmesi için bir delik aç n ya da b ça pozisyonuna getirmek için malzeme kenar ndan içeri do ru kesin). Testere do ru konuma geldi inde, paralel kesme k lavuzu üzerindeki deli e ufak bir çivi sokun. Paralel kesme k lavuzunu dönme kolu olarak kullanarak daireyi kesmeye ba lay n. Daire kesme s ras nda çapraz çubuk ekil 8 de gösterildi i gibi yukar da olmal d r. BAKIM DEWALT elektrikli aletiniz minimum bak mla uzun bir süre çal acak ekilde tasarlanm t r. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir ekilde çal mas gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizli e ba l d r. Aletinizdeki havaland rma deliklerini yumu ak bir f rça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin. Motor muhafazas n düzenli olarak nemli bir bezle silin. A nd r c veya çözücü bazl temizleyiciler kullanmay n. Ya lama Elektrikli aletiniz ek bir ya lama gerektirmemektedir. Temizleme UYARI: Havaland rma deliklerinde ve etraf nda toz toplanmas halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden uzakla t r n. Bu i lemi gerçekle tirirken onayl bir göz korumas ve onayl toz maskesi tak n. UYARI: Aletin metalik olmayan parçalar n temizlemek için asla çözücü veya ba ka sert kimyasal kullanmay n. Bu kimyasallar bu parçalarda kullan lan malzemeleri güçsüzle tirir. Yaln zca su ve yumu ak sabunla nemlendirilmi bir bez kullan n. Aletin içine s v kaçmas na kesinlikle izin vermeyin; aletin herhangi bir parças n bir s v içine dald rmay n. lave Aksesuarlar UYARI: DEWALT taraf ndan tedarik veya tavsiye edilenlerin d ndaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmedi inden, söz konusu aksesuarlar n bu aletle birlikte kullan lmas tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DEWALT taraf ndan tavsiye edilen aksesuarlar kullan lmal d r. Uygun aksesuarlarla ilgili daha ayr nt l bilgi için bayiinize dan n. Çevrenin Korunmas Ayr olarak at n. Bu ürün, normal evsel at klarla birlikte at lmamal d r. DEWALT ürününüzün de i tirilmesi gerekti ini dü ünmeniz veya art k kullan lamaz durumda olmas halinde onu, evsel at klarla birlikte atmay n. Bu ürünü, ayr olarak toplanacak ekilde at n. 11

12 Kullan lm ürünlerin ve ambalajlar n ayr olarak toplanmas bu maddelerin geri dönü üme sokularak yeniden kullan lmas na olanak tan r. Geri dönü ümlü maddelerin tekrar kullan lmas çevre kirlili inin önlenmesine yard mc olur ve ham madde ihtiyac n azalt r. Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplan p belediye at k tesislerine aktar lmas veya yeni bir ürün sat n al rken perakende sat c taraf ndan toplanmas yönünde hükümler içerebilir. DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ula an DEWALT ürünlerinin toplanmas ve geri dönü üme sokulmas için bir imkân sunmaktad r. Bu hizmetin avantajlar ndan faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim ad m za teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin. Bu k lavuzda belirtilen listeden size en yak n DEWALT yetkili tamir servisinin yerini ö renebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet ten DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve sat sonras hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine a a daki siteden ula abilirsiniz. GARANT 30 GÜNLÜK R SKS Z MÜ TER MEMNUN YET GARANT S Sat n alm oldu unuz DEWALT ürünü, sat n alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performans sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp; DEWALT Merkez Servis onay ile de i tirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için: Ürünün sat n al nd ekliyle teslimi; Fatura ve garanti kart n n ibraz ; Uygulaman n sat n al m tarihi itibariyle ilk 30 gün içerisinde gerçekle mesi; Ürün performans n n ilk uygulamadan sonra memnuniyetsizlik yaratmas gerekmektedir. Aksesuarlar ve garanti ko ullar haricinde yedek parçalar dahil de ildir. ÜCRETS Z B R YILLIK SERV S KONTRATI Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz servis deste ine de sahiptir. Sat n alma tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan hiçbir onar m ve koruyucu bak m i leminden i çilik ücreti almamaktay z. Sat n alma tarihinin belgelenmesi artt r. B R YILLIK TAM GARANT DEWALT a r hizmet tipi profesyonel el aletleri, sat tarihinden itibaren bir y l süreyle garantilidir. Hatal malzemeden veya i çilikten kaynaklanan tüm ar zalar ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi bir yetkili servis merkezine gönderin, ya da bizzat ba vurun. BU GARANTI A A IDAKILERI KAPSAMAZ: Aksesuarlar Ba kalar taraf ndan yap lan veya giri imde bulunulan onar mlardan kaynaklanan hasar Yanl kullan m, ihmal, eskime ve a nmadan, alet üzerinde de i iklik ve amaç d kullan mdan kaynaklanan hasar. Size en yak n yetkili DEWALT tamir servisi için lütfen bu k lavuzun arkas nda listeyi kullan n. Buna ek olarak, DEWALT yetkili tamir servislerinin bir listesini ve sat -sonras servisimiz ile ilgili tüm detayl bilgileri Internet de adresinden edinebilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanl tebli ince kullan m ömrü 10 y ld r. TÜRKIYE DISTRIBÜTÖRÜ KALE HIRDAVAT VE MAK NA A.. Defterdar Mah. Savaklar Cad. No Edirnekap Eyüp stanbul Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: 12

13 No. l Yetkili Servis Adres Telefon 1 Adana Emin Elektrik K z lay Cad. 6.Sok. No.9/D Amasya Teknik Bobinaj Beyaz t Pa a Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B Ankara Orhan Bobinaj Yal nç Sok. No.17 Siteler Ankara Yi it Bobinaj Merkez 668.Sok. Eminel Yap Koop. No.8 vedik Ostim Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sok. No Antalya - Alanya Abal o lu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giri i No Ayd n Taciro lu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No Ayd n - Ku adas Özgür Bobinaj Ku adas Sanayi Sitesi J.Blok No Bal kesir Tezger Bobinaj Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No Bal kesir - Band rma Küre Bobinaj Atatürk Cad. No.104 Band rma Bursa Vokart Gazc lar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B Çanakkale K sac k Bobinaj Nam k Kemal Mah. Kaynak Sok. No Çorum Emek Bobinaj Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yan Denizli Örsler Bobinaj Bak rl Mah. 171.Sok. Sedef Çar s No Diyarbak r Çetsan Elektrik nönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No Düzce Y ld z Makine Burhaniye Mah. Gen. Kaz m Sok. No Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çar s 767.Sok. No Eski ehir Yabao lu El.Bob. Tornac llar Sitesi A Blok No Gaziantep Kara ahin Bobinaj enyurt Cad. No.35 ahinbey Isparta I k Bobinaj Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No çel - Mersin zst ekerler Elektrik Bobinaj Nusratiye Mah Sok. No.20/A çel - Mersin Üniversal Bobinaj Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No stanbul AKEL Elektrik Servis Hiz. Yukar Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye stanbul F rat D Ticaret Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D Karaköy stanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318 Ok-meydan stanbul Karde ler Bobinaj Ça layan Mah. Sinanpa a Cad. No.5 Ça layan stanbul Mert Elektrik Ltd. kitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 kitelli stanbul Orijinal El.Güne li Ba lar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güne li stanbul SVS Teknik stasyon Cad. G BTA Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 çmeler Tuzla stanbul Tar k Makina Ltd. Ba dat Cad. Adal Sok. No.101/10 Maltepe stanbul Tekniker Bobinaj Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü zmir Birlik Bobinaj 2824 Sok. No.18 Halkap nar 1.Sanayi Sitesi zmir Boro C vata 1203/2.Sok. No.B2 G da Çar s Yeni ehir zmir Doruk H rdavat 1426.Sok. No.14 Hurdac lar Sitesi Do anlar Bornova Kayseri Ak n Elektrik Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No Kocaeli - Gebze Gülsoy Elektrik Menzilhane Cad Sok. No Kocaeli - zmit Efe Elektrik Bobinaj Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No Konya Sözenler Bobinaj Fevzi Çakmak Mah. Komsan Mer Sok. No Kütahya Do an Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/ Malatya Özer Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No Mu la - Bodrum Bodrum Makine Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi Mu la - Marmaris Ba aran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Nev ehir Çiftgüç Elektrik Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No Sakarya - Adapazar Engin El. Bobinaj Papuççular Mah. Papuççular Cad. No Samsun Ak Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B Sivas Bayraktar Elektrik Yeni Çar No.72C Tekirda - Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah. Ere li Sok. No Tokat Çetin Elektrik Sanayi Sitesi No.22 Cami Alt Trabzon Makina Market Rize Cad. No.71 De irmendere U ak Zengin Bobinaj slice Mah. Ürem Sok. No.10/C Yalova Kale n aat Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova Zonguldak - KDZ Ere li Tümen Bobinaj K la Sanayi Sitesi D.Blok No

14 GARANTİ BELGESİ İTHALATÇI FİRMA Ünvanı : Kale Hırdavat ve Makina A.Ş. Adresi : Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı - Eyüp / İSTANBUL Telefon No. : (0212) (Pbx) Faks No. : (0212) ÜRETİCİ FİRMA Ünvanı : Dewalt GmbH Adresi : D Idstein Germany Telefon No. : Web Adresi : ÜRÜNÜN Cinsi : Markası : DEWALT Modeli : Seri Numarası : Garanti Süresi : 2 YIL Azami Tamir Süresi : 20 İŞ GÜNÜ SATICI FİRMANIN Ünvanı : Adresi : Telefon No. : Faks No. : Kaşe - Yetkili İmza Fatura Tarih ve No. : Ürün Teslim Tarihi : Ürün Teslim Yeri : Belgeyi Dolduranın Adı Soyadı : GARANTİ ŞARTLARI 1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçının tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayii malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malı; - Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesi, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edilebilir. 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ne başvurulabilir. Garanti belgesinde ve malın üzerindeki seri numarasında tahribat yapıldığı takdirde bu garanti belgesi geçersizdir. Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. EEE Yönetmeliğine uygundur. 14

15 Garanti Kartları İzin Tarihleri ve İzin Numaraları Ürün Cinsi İzin No İzin Tarihi Matkap Taşlama Motoru Zımpara Makinesi Planya Tezgahı Havalı Çivi Çakma Makinesi Kompresör Elektrikli Süpürge Testere Makinesi Seramik Kesme Makinesi Sıcak Hava Tabancası Vidalama Makinesi Şarjlı Fener Lazer Metre Acil Durum Lambası

16 Yetkili Servisler Şehir Yetkili Servis Adres Telefon Adana Adana Ağrı Amasya Ankara Ankara Ankara Antalya Antalya Antalya Aydın Aydın Balıkesir Balıkesir Batman Bursa Bursa Bursa Çanakkale Çanakkale Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Gaziantep Hatay Isparta İzmir İzmir İzmir İzmir Karaman Kastamonu Kayseri Kayseri Kocaeli Kocaeli Kocaeli Konya Konya Kütahya Malatya Manisa Mersin Mersin Muğla Muğla Muğla Muğla Nevşehir Niğde Sakarya Samsun Sivas Tekirdağ Tekirdağ Tokat Trabzon Trabzon Uşak Van Yalova Yalova Emin Elektrik Bobinaj Demir Elektrik Tamgüç Bobinaj Akotek Ticaret Orhan Bobinaj Başak Elektrik Bobinaj Demirden Makina Ltd. Şti. Erhan Bobinaj Yaşar Bobinaj Uslu Bobinaj Özgür Bobinaj Ege Bobinaj Tezger Bobinaj Küre Bobinaj Topiz Bobinaj Vokart Ltd. Şti. Vokart Ltd. Şti. Şube Çağ Teknik Bobinaj Kısacık Bobinaj Ovalı Bobinaj Emek Bobinaj Örsler Bobinaj Çetsan Elektrik Yıldız Makina Eray Bobinaj Kalender Elektrik Bobinaj Ümit Elektrik Makina Ümit Teknik Escan Hırdavat Eser Bobinaj Karaşahin Bobinaj Öz Kardeş Bobinaj İzmir Bobinaj Altek Mekatronik Akel El. Servis Hizmetleri Bahçe Teknik Birlik Elektromekanik Fırat Dış Ticaret Kardeşler Bobinaj Merkez Teknik Mert Elektrik Svs Teknik Tarık Makina Orijinal Elektrik Altınova Teknik Market Atm İç ve Dış Ticaret Bufan Otomotiv Gürses Oto Sanayi Birlik Bobinaj Boro Civata Çetin Bobinaj Doruk Hırdavat Özüm Elektrik Bobinaj Teknik Bobinaj Akın Elektrik Bobinaj Akın Elektrik Bobinaj Şube Efe Elektrik Bobinaj Gülsoy Bobinaj Teknik Karot MEB. Murat Elk. Bobinaj Sözenler Bobinaj Doğan Bobinaj Özer Bobinaj Çavuş Bobinaj Coşkun Bobinaj Üniversal Bobinaj General Elektrik Bobinaj Başaran Teknik Öztürk Bobinaj Özşeker Bobinaj Çiftgüç Soğutma Emek Motor Engin Elektrik Bobinaj Akış Bobinaj Bayraktar Elektrik Birkan Teknik Çetin Elektrik Bobinaj Çetin Elektrik Bobinaj Akçay Bobinaj Makina Makina Market Zengin Bobinaj Özen Elektrik Bobinaj Deniz El. Ser. Hizmetleri Erturan İnşaat Karasu Mah. Kızılay Cad Sok. No:9/D Seyhan Karasu Mah. Kızılay Cad. Güngör Pasajı No:12 Seyhan Yavuz Mah. Kağızman Cad. Bülbül Sok. No: 55/A Yeni Yol Cad. No: 85 Yalınç Sok. No: 17 Siteler Başkent Orta San. Sit Sok. No: 28 Ostim Ostim OSB 57. Sok. No:153 Ostim Akdeniz San. Sit Sok. No: 18 Kepez Aşağı Pazarcı Mah Sok. No: 19 Manavgat G. Pınarı Mah. Oba Yolu Üzeri No: 27/C Alanya Değirmendere Mah. San. Sit. J Blok No: 13 Kuşadası Yeni Mah. Atatürk Bul. No: 206/E Didim Yeni San. Sit. Cumhuriyet Cad. No: 198 Atatürk Cad. No: 104 Bandırma Cumhuriyet Mah Sok. No: 50 Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B Osmangazi Beşevler Küçük San. Sit. Ertuğrul Cad. 13. Satış Blok No: 19 Nilüfer Yeni San. Orhangazi Cad. No: 23 İnegöl Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 1/C Hamdi Bey Mah. İstiklal Cad. No: 160 Biga Küçük San. Sit. 23. Cad. No: 5/C Ahisinan Cad Sok. Sedef Çarşısı No: 9/10 San. Sit. Karakol Sok. No: 1 Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10 Eski San. Sit. 12. Blok No: 9 San. Sit. 11. Sok. No: 46 San. Çarşısı 770. Sok. No: 71 Bakırcı Mah. Bakırcı Sok. No: 1 Fatih Mah. Prof. Dr. Orhan Oğuz Cad. No: 44/B Küçük San. Sit. A Blok 11. Cad. 25. Ada No: 55 Şehit Kamil İsmet Paşa Mah. Şenyurt Cad. No: 35 Yeni San. Sit. 38/A Blok No: 53 Yeni San. Sit. 6 Blok No: 28 İçmeler Mah. Ankara Cad. Erdoğan Sok. No: 5/C Tuzla Nato Yolu Cad. Tamer Sok. No: 1 Yukarı Dudullu Ümraniye Yeşilova Mah. Çay Sok. No:3 Küçükçekmece Perpa Tic. Mer. B Blok Mavi Avlu Kat: 4 No: 318 Okmeydanı Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat: 3 Karaköy Kağıthane Cad. No: 47 Çağlayan Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Cad. No: 58/A Sultanbeyli İkitelli Org. Demirciler San. Sit. D/2 Blok No: 280 İkitelli İstasyon Cad. Gibtaş San. Sit. F Blok No: 24 Tuzla Bağdat Cad. Adalı Sok. No: 8 Maltepe Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 24 Güneşli Evliya Çelebi Mah. Kelebek Sok. No:13/A Tuzla Org. San. Böl. Atatürk Bul. Mehmet Çakıcı İş Merkezi No: 68 Kat: 1 İkitelli Aydın Tepe Mah. Sırma Sok. Tuzla Akşemsettin Mah. Fatih Bul. A.Gazi Sok. No: 3 Sultanbeyli 2824 Sok. No: San. Sit. Halkapınar 1203 Sok. Baltalı İş Merkezi C Blok No: 18/C Yenişehir Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No 98/A Menderes 1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sitesi Doğanlar Bornova Yeni San. Sit Sok. No: 2 İnönü Mah. İnebolu Cad. No: 132 Eski San. Bölgesi 5. Cad. No: 8 Ağaç İşleri San. Sit. 29. Cad. No: 84 Melikgazi Körfez San. Sit. 12. Blok No: 11 Sultan Orhan Mah. İlyas Bey Cad Sok. No: 5/1 Gebze Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No: 125 Gebze Karatay San. Sit. Fatih Mah. Çiçekli Sok. No: 10 Fevzi Çakmak Mah. Komsan İş Merkezi Anamur Sok. No: 8 Yeni San. Sit. 19. Sok. No: 32 Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95 Kurtuluş Mah. Fatih Cad. No: 44/A Soma Mahmudiye Mah Sok. No: 68 Akdeniz Yeni Mah. Çiftçiler Cad. No: 12/B Akdeniz Tuzla Mah. Adnan Menderes Bulvarı No: 37/A Beldibi Cad. Sanayi Girişi No: 5/C Marmaris Atakent Mah. Çevreyolu Üzeri Dalaman San. Sit. Demiröz Sok. No: 2 Bodrum Yeni San. Sit. 8. Blok No: 28 Eski San. Çarşısı 1. Blok No: 2 Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. Şehit Metin Akkuş Sok. No: 19 Ulus Cad. San. Sit. Keresteciler Kısmı No: 40 Yeni Çarşı Fevzi Çakmak Cad. No: 32/C Şeyhsinan Mah. Ş. Pilot İ. Aksoy Sok. Aksoy Pasajı No: 20/7-B Çorlu 100. Yıl San. Sit. 14B Blok No: 10 San. Sit. Camii Altı No: 22 Yaylacık Mah. Tosun San. Sit. No: 3 Akçaabat Rize Cad. No: 71 Değirmendere İslice Mah. Ş. İbrahim Aydın Sok. No: 12 Vali Mithatbey Mah. Koçibey Cad. Armoni İş Merkezi No: 4 Hürriyet Mah. Devlet Yolu Üzeri No: 54/1 Hürriyet Mah. 2. Sok. No: 25 Altınova KALE A.Ş. Servis Yönetim Müdürlüğü: Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15 Edirnekapı Eyüp - İSTANBUL Tel: (0212)

559722-71 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır LZR4

559722-71 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır LZR4 559722-71 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır LZR4 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker lazer distomat, lazer ışını sayesinde otomatik hizalama için kullanılmaktadır. Bu alet sadece hafif

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CD70CRE CD70CKA 559722-62 TR - (07/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-62 TR - (07/04) CD70CRE CD70CKA 2 Kullaným Black&Decker matkabýnýz tahta, metal, plastik, betonda delme ve vidalama iþleri

Detaylı

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr

518707-98 TR BDSL10. www.blackanddecker.com.tr 518707-98 TR BDSL10 www.blackanddecker.com.tr 2 Kullanım amacı Black & Decker su terazisi yatay, dikey ve 45 açılarda hizalama ve ölçü transferinde kullanıcıya yardımcı olması için tasarlanmıştır. Hafi

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. CS143(K) 559722-85 TR - (10/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-85 TR - (10/04) CS143(K) 2 3 TÜRKIYE Kullaným Amacý Black & Decker çok amaçlý testere, ahþap, plastik ve metalleri kesmek

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

PAC 550 ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. Malın kullanım ömrü 5 (beş) yıldır. 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MONOFAZE SERVO OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13

Detaylı

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ M35: 7G 01 00 00XX M35 SESLİ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU Multitek M35 interkom telefonu seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E

www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E www.blackanddecker.com.tr 518707-49 TR KX418E KX428E 2 3 4 5 TÜRKÇE Güvenlik talimatları Uyarı! Elektrikli araçları kullanırken alev alması, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıda

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI

ÇİM-OT-ÇİT BİÇME MAKİNASI GENEL GARANTİ ŞARTLARI GARANTİ: Ürünümüz, yüksek kalitede malzemelerden imal edilmekte ve test edilmektedir. Gerekli son muayenesi yapılır ve sevke hazır edilir. Mevzuatın öngördüğü garanti hükümlerine

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

HT 250 ODA TERMOSTATI

HT 250 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 250 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

566808-51 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır FV1205N FV1805N FV1805NB

566808-51 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır FV1205N FV1805N FV1805NB 566808-51 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır FV1205N FV1805N FV1805NB 5 Klik Click! Klik Click! Klik Click! 2 a b c 3 7 3 4 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker Pivot Plus elektrikli süpürgeniz

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

566808-42 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır BDBB214

566808-42 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır BDBB214 566808-42 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır BDBB214 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED feneriniz aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803

www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803 www.blackanddecker.com.tr 566808-19 TR KR703 KR704 KR705 KR753 KR754 KR755 KR803 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Akülü Kılıç Testere JR100D JR102D. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun.

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Akülü Kılıç Testere JR100D JR102D. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Akülü Kılıç Testere JR00D JR0D 063 KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) TEKNİK ÖZELLİKLER Model JR00D JR0D Vuruş uzunluğu 3 mm Vuruş

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

BD305 DMR SAYISAL PROFESYONEL EL TELSİZİ KULLANIM KILAVUZU :: DIGITAL

BD305 DMR SAYISAL PROFESYONEL EL TELSİZİ KULLANIM KILAVUZU :: DIGITAL BD305 DMR SAYISAL PROFESYONEL EL TELSİZİ KULLANIM KILAVUZU :: DIGITAL Önsöz Portatif Telsiz . Sorumluluk Reddi ------------------------------------------1 -------------------------------------------2

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

TOST MAKİNESİ HD 610

TOST MAKİNESİ HD 610 TOST MAKİNESİ HD 610 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Pütürlü plastik kaplama işlemleri (tamponun tamamına veya teknik olarak mümkün olan şartlarda lokal). Pütürlü tabi plastik kaplama ve renklendirme işlemi kapsam içindedir. Hizmetten Nasıl Yararlanacaksınız?

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

559722-83 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E

559722-83 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E 559722-83 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E A B C 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr 518707-93 TR BDS202 www.blackanddecker.com.tr 2 3 4 TÜRKIYE Kullanım amacı Bu Black & Decker aleti, şebeke voltajıyla (230 VAC) çalışan elektrik kablolarını ve duvar panellerinin arkasındaki metal boruları

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1680S EUROPOWER PMP-4000 EUROPOWER PMP-6000 GARANTĐ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500

2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi. 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR GB 2500W Yaprak Toplama / Üfleme Makinesi 2500W Garden Blower Vacuum PAB 2500 TR 7 6 5 4 3 2 1 9 8 TR2 TR3 M SE AK A.Ş 4594865 TR4 GENEL GARANTİ ŞARTLARI : 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lambalar aydınlatma sağlamak ve eğlence amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

566808-06 TR BDBB26. www.blackanddecker.com.tr

566808-06 TR BDBB26. www.blackanddecker.com.tr 566808-06 TR BDBB26 www.blackanddecker.com.tr 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lambanız aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.

Detaylı

566808-90 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD750

566808-90 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD750 566808-90 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD750 Kullanım amacı Black & Decker SDS-Plus pnömatik matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca basit kırma uygulamaları

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

566808-03 TR BDSL30. www.blackanddecker.com.tr

566808-03 TR BDSL30. www.blackanddecker.com.tr 566808-03 TR BDSL30 www.blackanddecker.com.tr 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker su terazisi yatay ve dikey açılarda hizalama ve iç mekan duvarlarının arkasında şebeke voltajıyla (230 V AC ) çalışan

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-81 TR KS600E KS601E KS602E KS603E

www.blackanddecker.com.tr 518707-81 TR KS600E KS601E KS602E KS603E www.blackanddecker.com.tr 518707-81 TR KS600E KS601E KS602E KS603E 2 3 TÜRKÇE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

Kayışlı zımpara makinası

Kayışlı zımpara makinası TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) KULLANMA KILAVUZU Kayışlı zımpara makinası 9403 003358 ÇİFT YALITIMLI ÖNEMLI: Bu aleti kullanmadan önce, bu kılavuzu. ÖZELLİKLER Model 9403 Kayış büyüklüğü 00 mm x 60 mm Kayış

Detaylı

518707-85 TR RS1050E. www.blackanddecker.com.tr

518707-85 TR RS1050E. www.blackanddecker.com.tr 518707-85 TR RS1050E www.blackanddecker.com.tr 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker tilki kuyruğu testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi f hizmet ve

Detaylı

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr 559722-78 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır www.blackanddecker.com.tr KA274E 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır.

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

566808 24 TR BDM200L. www.blackanddecker.com.tr

566808 24 TR BDM200L. www.blackanddecker.com.tr 566808 24 TR BDM200L www.blackanddecker.com.tr 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker lazer distomatlı şerit metre, lazer ışını sayesinde mesafe ölçümü için kullanılmaktadır. Bu alet sadece hafi f hizmet

Detaylı

www.blackanddecker.eu 566808-14 TR BDHL18

www.blackanddecker.eu 566808-14 TR BDHL18 www.blackanddecker.eu 566808-14 TR BDHL18 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lamba aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı içindir. Güvenlik

Detaylı

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HAMARAT P 1500. Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HAMARAT P 1500 Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrikli Süpürge mizi seçtiğiniz

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-25 TR GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030

www.blackanddecker.com.tr 566808-25 TR GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030 www.blackanddecker.com.tr 566808-25 TR GT5026 GT6025 GT6026 GT6030 GT6530 GT7026 GT7030 2 Kullanım amacı Black & Decker çit budama ve kesme makineniz çit ve çalıların budanması, kesilmesi ve düzeltilmesi

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker el feneriniz aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU

HİPERAKTİF DU Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli El Süpürgesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș HİPERAKTİF DU 2900 Siklonik Elektrikli

Detaylı

566808-82 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200

566808-82 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200 566808-82 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200 2 Kullanım amacı Black & Decker Dustbuster şarjlı araç süpürgeniz hafi f ve kuru temizlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, aracın

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

HT 150 ODA TERMOSTATI

HT 150 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu Futronic FS80 Parmak İzi Okuyucu Kullanım Kılavuzu BİOMETRİ-CS BİLGİSAYAR YAZILIM EĞİTİM TURİZM DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Tel : +90 312 235 84 40 Fax : +90 312 236 00 10 Adres :

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

www.blackanddecker.eu KS500 KS501 KS502 AST7XC Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR

www.blackanddecker.eu KS500 KS501 KS502 AST7XC Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR www.blackanddecker.eu Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmamıştır. 518707-80 TR KS500 KS501 KS502 AST7XC 2 TÜRKÇE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi

Detaylı

Kalıp Taşlama Makinesi

Kalıp Taşlama Makinesi TÜRKÇE Kalıp Taşlama Makinesi GD0601 ÇİFT YALITIMLI KULLANIM KILAVUZU UYARI: Güvenliğiniz için makineyi kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu DİKKATLİCE OKUYUN. BU KULLANIM KILAVUZUNU DAHA SONRA

Detaylı

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları

DPT Serisi Motorlu Su Pompaları DPT Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Garanti Ve Servis 1 Uygulama Alanları/Pompa Kod Sistemi 2 Kullanma Talimatları 3 Pompanın Yapısı 5 Taşıma,Sevkiyat ve Depolama

Detaylı

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları

V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları V, SPA Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Değerli müşterimiz; Öncelikle SEMPOMP markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kılavuz SEMPOMP markalı Pompaların V ve

Detaylı

SAÇ KURUT SK 2400. Saç Kurutma Makinesi KULLANIM KILAVUZU

SAÇ KURUT SK 2400. Saç Kurutma Makinesi KULLANIM KILAVUZU SAÇ KURUT SK 2400 Saç Kurutma Makinesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SAÇ KURUT SK 2400 Saç Kurutma Makine mizi seçtiğiniz

Detaylı