DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r"

Transkript

1 Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349

2 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2

3 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3

4 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9

5 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geli tirme ve yenilik DEWALT markas n n profesyonel elektrikli alet kullan c lar için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sa lamaktad r. Teknik Özellikleri DW349 Voltaj V 230 Giri gücü W 500 Frekans Hz 50 Yüksüz h z dev/dak Derinlik hareketi mm 20 A rl k kg 2,7 L pa (ses bas nc ) db(a) 89,9 K pa (ses bas nc belirsizli i) db(a) 3 L wa (akustik güç) db(a) 100,8 K wa (akustik gücü belirsizli i) db(a) 3 EN e göre tespit edilen toplam titre im de erleri (üç yönün vektör toplam ): Titre im emisyon de eri a h a hcw = m/s² 8,1 Belirsizlik K = m/s² 1,5 Titre im emisyon de eri a h a hcm = m/s² 9,4 Belirsizlik K = m/s² 1,5 Bu bilgi sayfas nda verilen titre im emisyon düzeyi, EN te sa lanan standart teste uygun olarak ölçülmü tür ve aletleri birbiriyle kar la t rmak için kullan labilir. Ön maruziyet de erlendirmesi için kullan labilir. UYARI: Beyan edilen titre im emisyon düzeyi, aletin ana uygulamalar n yans t r. Ancak alet farkl aksesuarlarla farkl uygulamalar için kullan l rsa veya bak m kötü yap l rsa, titre im emisyonu de i ebilir. Bu, toplam çal ma süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde art rabilir. Tahmini titre im maruziyeti, aletin kapal kald veya çal mas na kar n i görmedi i zamanlar da dikkate almal d r. Bu, toplam çal ma süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde azaltabilir. Kullan c y titre im etkilerinden korumak için belirtilen ek güvenlik önlemlerini al n: aletin ve aksesuarlar n bak m n yap n, elleri s cak tutun, çal ma modellerini düzenleyin. Sigortalar Avrupa 230 V aletler 10 Amper, ebeke Tan mlar: Güvenlik Talimatlar A a daki tan mlar her i aret sözcü ü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen k lavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz. TEHL KE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yak n bir tehlikeli durumu gösterir. UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir. D KKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir. KAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden olabilecek, yaralanma ile ili kisi olmayan durumlar gösterir. Elektrik çarpmas riskine i aret eder. Yang n riskini belirtir. AT-Uygunluk Beyanat MAK NE D REKT F DW349 DEWALT, «teknik özellikleri» bölümünde aç klanan bu ürünlerin a a da belirtilen yönergelere uygun oldu unu beyan eder: 2006/42/EC, EN , EN

6 Bu ürünler ayr ca 2004/108/EC Direktifine de uygundur. Daha ayr nt l bilgi için, lütfen a a daki adresten DEWALT ile temas kurun veya k lavuzun arka kapa na bak n. Bu belge alt nda imzas bulunan yetkili, teknik dosyan n derlenmesinden sorumludur ve bu beyan DEWALT ad na vermi tir. Horst Grossmann Ba kan Yard mc s, Mühendislik ve Ürün Geli tirme DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullan m k lavuzunu okuyun. Elektrikli el aletleri için genel güvenlik talimatlar UYARI: Bütün güvenlik uyar lar n ve talimatlar n mutlaka okuyun. Bu uyar lar ve talimatlar n herhangi birisine uyulmamas elektrik çarpmas, yang n ve/veya ciddi yaralanma riskine neden olabilir. BÜTÜN UYARI VE GÜVENL K TAL MATLARINI LER DE BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN Uyar larda yer alan «elektrikli alet» terimi ebeke elektri iyle (kablolu) veya akü/pille ( arjl ) çal an elektrikli aletinizi ifade etmektedir. 1) ÇALI MA ALANININ GÜVENL a) Çal ma alan n temiz ve ayd nl k tutun. Kar k veya karanl k alanlar kazaya davetiye ç kart r. b) Elektrikli aletleri, yan c s v lar, gazlar ve tozlar n bulundu u yerler gibi yan c ortamlarda çal t rmay n. Elektrikli aletler, toz veya dumanlar ate leyebilecek k v lc mlar ç kart r. c) Bir elektrikli aleti çal t r rken çocuklardan ve etraftaki ki ilerden uzak tutun. Dikkatinizi da t c eyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir. 2) ELEKTR K GÜVENL a) Elektrikli aletlerin fi leri prizlere uygun olmal d r. Fi üzerinde kesinlikle hiçbir de i iklik yapmay n. Toprakl elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fi i kullanmay n. De i tirilmemi fi ler ve uygun prizler elektrik çarpmas riskini azaltacakt r. b) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplar gibi topraklanmam yüzeylerle vücut temas ndan kaç n n. Vücudunuzun topraklanmas halinde yüksek bir elektrik çarpmas riski vard r. c) Elektrikli aletleri ya mura maruz b rakmay n veya slatmay n. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpmas riskini artt racakt r. d) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmay n. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak ta may n, çekmeyin veya prizden ç kartmay n. Kabloyu s caktan, ya dan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarl veya dola m kablolar elektrik çarpmas riskini artt r r. e) Elektrikli bir aleti aç k havada çal t r yorsan z, aç k havada kullan ma uygun bir uzatma kablosu kullan n. Aç k havada kullan ma uygun bir kablonun kullan lmas elektrik çarpmas riskini azalt r. f) E er bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çal t r lmas zorunluysa, bir art k ak m ayg t (RCD) korumal bir kaynak kullan n. Bir RCD kullan lmas elektrik oku riskini azalt r. 3) K SEL GÜVENL K a) Elektrikli bir aleti kullan rken her zaman dikkatli olun, yapt n z i e yo unla n ve sa duyulu davran n. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi alt ndayken kullanmay n. Elektrikli aletleri kullan rken bir anl k dikkatsizlik ciddi ki isel yaralanmayla sonuçlanabilir. b) Ki isel koruyucu ekipmanlar mutlaka kullan n. Daima koruyucu gözlük tak n. Ko ullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkab lar, baret veya kulakl k gibi koruyucu donan mlar n kullan lmas ki isel yaralanmalar azaltacakt r. c) stem d çal t r lmas n önleyin. Cihaz güç kayna na ve/veya aküye ba lamadan, yerden kald rmadan veya ta madan önce dü menin kapal konumda oldu undan emin olun. Aleti, parma n z dü me üzerinde bulunacak ekilde ta mak veya aç k konumdaki elektrikli aletleri elektrik ebekesine ba lamak kazaya davetiye ç kart r. d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama anahtarlar n ç kart n. Elektrikli aletin hareketli bir parças na tak l kalm bir anahtar ki isel yaralanmaya neden olabilir. 6

7 e) Ula makta zorland n z yerlerde kullanmay n. Daima sa lam ve dengeli bas n. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tan r. f) Uygun ekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve tak takmay n. Saç n z, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve tak lar veya uzun saç hareketli parçalara tak labilir. g) E er kulland n z üründe toz emme ve toplama özellikleri olan ata manlar varsa bunlar n ba l oldu undan ve do ru ekilde kullan ld ndan emin olun. Bu toz toplama ata manlar n kullan lmas tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir. 4) ELEKTR KL ALETLER N KULLANIMI VE BAKIMI a) Elektrikli aleti zorlamay n. Uygulaman z için do ru elektrikli aleti kullan n. Do ru elektrikli alet, belirlendi i kapasite ayar nda kullan ld nda daha iyi ve güvenli çal acakt r. b) Dü me açm yor ve kapatm yorsa elektrikli aleti kullanmay n. Dü meyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir. c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar de i imi veya elektrikli aletlerin saklanmas öncesinde fi i güç kayna ndan çekin ve/veya aküyü elektrikli aletten ay r n. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri aletin istem d olarak çal t r lmas riskini azaltacakt r. d) Elektrikli aleti, çocuklar n ula amayaca yerlerde saklay n ve elektrikli aleti tan mayan veya bu talimatlar bilmeyen ki ilerin elektrikli aleti kullanmas na izin vermeyin. Elektrikli aletler, e itimsiz kullan c lar n elinde tehlikelidir. e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin. Hareketli parçalardaki hizalama hatalar n ve tutukluklar, parçalardaki k r lmalar ve elektrikli aletin çal mas n etkileyebilecek tüm di er ko ullar kontrol edin. Hasarl ise, elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazalar n ço u, elektrikli aletlerin bak m n n yeterli ekilde yap lmamas ndan kaynaklan r. f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bak m uygun ekilde yap lm keskin kesim uçlu kesim aletlerinin s k ma ihtimali daha dü üktür ve kontrol edilmesi daha kolayd r. g) Elektrikli aleti, aksesuarlar n ve aletin di er parçalar n kullan rken bu talimatlara mutlaka uyun ve çal ma ortam n n ko ullar n ve yap lacak i in ne oldu unu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin öngörülen i lemler d ndaki i lemler için kullan lmas tehlikeli durumlara neden olabilir. 5) SERV S a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçalar n kullan ld yetkili servise tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenli inin muhafaza edilmesini sa layacakt r. Dekupaj testereleri için özel ek güvenlik talimatlar Kesme aksesuar n n gizli kablolara veya kendi kablosuna temas edebilece i yerlerde çal ma yaparken elektrikli aleti yal t ml kavrama yüzeylerinden tutun. Kesme aksesuar n n «ak m ta yan» bir kabloya temas etmesi durumunda elektrikli aletin metal k s mlar da «ak m ta r» hale gelecek ve kullan c n n elektrik çarp lmas na neden olabilir. Üzerinde çal t n z parçay sabitlemek ve desteklemek için kelepçeler veya ba ka pratik yöntemler kullan n. Parçay elle veya vücudunuza dayaman z dengesiz durmas na neden olacakt r ve aletin kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Ellerinizi kesim alan ndan uzak tutun. Çal t n z parçan n alt na hiçbir nedenle girmeyin. ekillendirilmi tutma yerinden testerenin ön k sm n tutun. Pistonlu b çak ve b çak kelepçesinin yak n na parmaklar n z veya ba parma n z sokmay n. Testereyi taban ndan tutarak dengelemeye çal may n. B çaklar keskin durumda muhafaza edin. Körelmi b çaklar testerenin bas nç alt nda ba ka bir yöne f rlamas na veya s k mas na neden olabilir. Boru veya kanal keserken içlerinden su, elektrik kablosu vb. geçmedi inden emin olun. B ça yar ktan (kesme i leminin yaratt yuva) ç karmadan önce motorun tamamen durmas n bekleyin. Hareketli bir b çak i parças na çarparak b çak k r lmas na, i parças hasar na veya kontrol kayb ve yaralanmaya neden olabilir. Aletle çal t ktan sonra çal ma parças veya b ça a dokunmay n. Çok s cak olabilirler. Tutma kollar n temiz, kuru, ya s z ve gressiz tutun. Bu, aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tan r. 7

8 Aleti s k s k, özellikle yo un kullan mdan sonra temizleyin. Metal içeren toz ve parçac klar s k s k iç yüzeylerde birikir ve elektrik oku tehlikesine neden olabilir. Bu aleti uzun süre çal t rmay n. Çal ma hareketinin neden oldu u titre im parmak, el ve kollarda kal c yaralanmaya neden olabilir. Fazladan koruma sa lamak için eldiven kullan n, s k s k dinlenin ve günlük kullanma zaman n s n rlay n. Z mpara, kesme, ta lama, delme ve di er in aat faaliyetleri s ras nda toz ile uzun süreli temastan kaç n n. Koruyucu giysiler giyin ve aç kta kalan yerlerinizi sabun ve su ile y kay n. Tozun a za, göze girmesi veya cilt üzerinde bulunmas zararl kimyasallar emilimini te vik edebilir. Alet Üzerindeki Etiketler Alet üzerinde, a a daki uyar sembolleri bulunmaktad r: Semboller Aletle çal maya ba lamadan önce bu k lavuzu okuyun. Aletin etiketinde a a daki semboller bulunabilir: V...Volt A...Amper Hz...hertz W...Vat min...dakikalar...dalgal ak m...do ru ak m no...yüksüz h z...1.s n f Yap s...toprakl terminal...2.s n f Yap s (çift yal t ml )...Güvenlik uyar sembolü /min...dakikada devir veya darbe say s sfpm...dakikada kesilen yüzey TAR H KODU KONUMU ( EK L 1) malat y l n da içeren Tarih Kodu (n) gövdeye bas l d r. Örnek: 2013 XX XX malat Y l Ambalaj n çeri i Ambalaj, a a daki parçalar içermektedir: 1 Dekupaj testere 1 Testere b ça 1 Derinlik ayar çubu u 1 Kullan m k lavuzu Alette, parçalarda veya aksesuarlarda nakliye s ras nda meydana gelmi olabilecek hasar kontrol edin. Aleti çal t rmadan önce, bu kullan m k lavuzunu ba tan sonra okuyup anlamak için gerekli zaman ay r n. Aç klama ( ekil 1) UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir parças n de i tirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir. a. Açma/kapama tetik dü mesi b. Kesintisiz çal t rma dü mesi c. Testere b ça kilitleme kolu d. Testere b ça e. Testere taban koruyucusu f. Testere taban g. Taban aç s ayarlama kolu h. H z kontrol kadran i. Kesme hareketi kolu k. LED Elektrik Güvenli i Bu alet çift yal t ml d r. Bu yüzden hiçbir topraklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman ebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmi de erlere uyup uymad n kontrol edin Elektrik kablosu hasarl ise, bir tehlike olu mas n önlemek için üretici ya da yetkili DEWALT Servis Merkezi taraf ndan de i tirilmelidir. KULLANIM AMACI I bu dekupaj testere profesyonel kesim i lemleri için tasarlanm t r. Islak ko ullarda veya yan c s v ya da gazlar n mevcut oldu u ortamlarda KULLANMAYIN. Bu dekupaj testereler profesyonel elektrikli aletlerdir. Çocuklar n aleti ellemesine Z N VERMEY N. Bu alet deneyimsiz kullan c lar taraf ndan kullan l rken nezaret edilmelidir 8

9 Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yan s ra alg lama gücü azalm olan veya yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan ki iler (çocuklar dahil) taraf ndan kullan lmak üzere üretilmemi tir. Bu tür ki iler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir ki i taraf ndan cihaz n kullan m yla ilgili talimatlar n verilmesi veya sürekli kontrol alt nda tutulmas durumunda kullanabilir. Çocuklar, aletle oynamalar n önlemek amac yla kontrol alt nda tutulmal d r. Uzatma Kablolar n n Kullan m Bir uzatma kablosu gerekli ise, bu aletin elektrik giri ine uygun (teknik özelliklere bak n), onayl bir 3 elli uzatma kablo kullan n. Minimum iletken boyutu 1,5 mm 2 dir; maksimum uzunluk 30 m dir. Bir kablo makaras kullan rken, kabloyu daima sonuna kadar aç n. KULLANMA Uyar : A a daki i lemlerden herhangi birini gerçekle tirmeden önce, aletin kapal ve fi inin çekili oldu undan ve testere b ça n n durdu undan emin olun. Kullan lm testere b çaklar s cak olabilir. Alet 30mA ak m a mayan ak m kesici cihazla sürekli olarak donat lm t r. UYARI: Güvenlik talimatlar na ve geçerli yönetmeliklere daima uyun. UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya aksesuarlar söküp takmadan once aleti kapat n ve güç kayna ndan ay r n. UYARI: parçan z n iyice sabitlendi inden emin olun. B ça a zarar verebilecek çivi, vida ve di er sabitleyicileri kald r n. parças n n alt nda b çak için yeterli bo lu un bulundu undan emin olun. B ça n maksimum kesme derinli ini a an malzemeleri kesmeyin. Yaln zca keskin testere b çaklar n kullan n. Hasarl veya bükülmü testere b çaklar derhal ç kar lmal d r. Aleti borular kesmek için kullanmay n. Aletinizi asla testere b ça yokken çal t rmay n. En iyi sonuçlar için, aleti i parças n n üzerinde yumu ak ve sabit bir ekilde hareket ettirin. Testere b ça na yanal bas nç uygulamay n. Testere taban n i parças n n üzerinde düz tutun ve kabloyu aletle uyumlu bir ekilde yönlendirin. E riler, daireler veya di er yuvarlak ekilleri keserken aleti hafifçe ileriye do ru itin. Testere b ça n i parças ndan ç karmadan önce aletin tamamen durmas n bekleyin. Kesme i leminden sonra b çak çok s cak olabilir. Dokunmay n. Uygun El Pozisyonu ( ekil 9) UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DA MA ekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullan n. UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki ihtimaline kar aleti DA MA s k ca tutun. Do ru el pozisyonu bir elin ana kol (r) üzerinde oldu u konumdur. Testere b ça n n tak lmas ( ekil 2) 1. Testere b ça kilitleme kolunu (c) yukar ya kald r n. 2. Testere b ça n di leri d ar bakacak ekilde tutun ve b ça n sap k sm n b çak yuvas na gitti i kadar sokun. 3. B çak kilitleme kolunu b rak n. 4. Kesmeden önce testere b ça n n güvenli bir ekilde tak lm oldu undan emin olun. Aç l kesimler için testere taban n n ayarlanmas ( ekil 3) UYARI: Aleti, taban gev ek veya ç kart lm ken kesinlikle kullanmay n. Testere taban 45 ye kadar sol veya sa a e imli aç lara ayarlanabilir. E ML AÇILARA AYARLANMASI 1. Testere taban n (f) açmak için taban aç s ayarlama kolunu (g) ekil 3 te gösterildi i gibi çekin. 2. Testere taban n 0 aç yuvas ndan ç kartmak için kayd r n. 3. Testere taban 15, 30 ve 45 de sol veya sa a e imli aç lara ayarlanabilir. 9

10 4. Testere taban n istedi iniz e im aç s nda ayarlay n. Aç hassasiyetini do rulamak için bir aç ölçer kullan n. 5. Testere taban n kilitlemek için testere taban aç s ayarlama kolunu yeniden testereye do ru ittirin. TESTERE TABANINI DÜZ KESIMLERE GÖRE SIFIRLAMAK IÇIN 1. Testere taban n (f) açmak için taban e imi kolunu (g) ekil 3 te gösterildi i gibi çekin. 2. Yakla k 0 aç ya testere taban n döndürün ve 0 aç yuvas na eri mek için taban geri çekin. 3. Testere taban n kilitlemek için testere taban e imi kolunu yeniden testereye do ru ittirin. Aç lmas ve kapat lmas 1. Aleti açmak için, açma/kapama tetik dü mesine (a) bas n. 2. Sürekli çal mas için, açma/kapama tetik dü mesine bas n ve bas l tutun ve kesintisiz çal t rma dü mesine (b) bast r n. Kesintisiz çal t rma dü mesine bast ktan sonra teti i serbest b rak n. 3. Aleti kapatmak için, açma/kapama tetik dü mesini b rak n. Kesintisiz çal ma konumundayken aleti kapatmak için açma/ kapama tetik dü mesine bast r n ve b rak n. De i ken h z kontrolü ( ekil 4) H z kontrol kadran (h) testerenin üst k sm nda bulunur. Kadran çevirirken h z, dü ük devir ayar ndan (1) yüksek devir ayar na (7) kadar ayarlan r. Kesme hareketi - düz veya pandüllü ( ekil 5) UYARI: Aleti bir güç kayna na ba lamadan önce AÇIK konumunda kilitli olup olmad n kontrol edin. Alet güç kayna na ba lan rken teti i aç k konumunda kilitli ise, alet hemen çal maya ba layacakt r. Bu yaralanmaya veya alet hasar na yol açabilir. bu dekupaj testere dört kesme hareketi ile donat lm t r - üç pandüllü ve bir düz. Pandüllü harekette b çak daha agresif bir hareket eder ve ah ap veya plastik gibi yumu ak malzeme kesim için tasarlanm t r. Pandüllü hareket daha h zl ancak malzeme yüzeyinde daha az pürüzsüz bir kesim sa lar. Pandüllü hareket s ras nda b çak, yukar ve a a hareketine ek olarak kesim vuru unu gerçekle tirerek ileri do ru hareket eder. NOT: Metal veya sert ah aplar asla pandüllü hareket ile kesmeyin. KESME HAREKET AYARLANMASI 1. Kesme hareketi kolunu (i) 4 kesme konumundan birine getirin: 0, 1, 2 ve Konum 0 - düz kesim. 3. Konumlar 1, 2 ve 3 - pandüllü kesim. Kesim agresifli i kol ile birden üçe kadar ayarlan r. En agresif kesim konum 3 te yap l r. LED Dekupaj testere kesme yolunu yans tan bir k ile donat lm t r. Açma/kapama tetik dü mesine bas nca k aç l r, teti i serbest b rak nca k kapan r. Ç kart labilir taban koruyucusu ( ekil 6) Laminatl, kaplamal ya da boyal gibi kolay çizilir yüzeyleri keserken çizilmeyi önleyici taban koruyucusu (e) kullan lmal d r. Ayr ca, nakliye ve depolama esnas nda testere taban yüzeyini korumak için de kullan labilir. Taban koruyucusunu takmak için, taban n (f) ön k sm n koruyucunun (e) ön k sm nda yerle tirin ve ekil 6 da gösterildi i gibi dekupaj testereyi indirin. Koruyucu, taban n arka k sm n n üzerinde güvenli bir ekilde oturacakt r. Taban koruyucusunu ç kartmak için koruyucuyu alttan 2 arka t rnaklardan tutarak koruyucuyu taban ndan ç kart n. Yararl tavsiyeler LAMINATLARIN KESILMESI Testere b ça yukar do ru dönerek kesti i için, testere taban n n yak ndaki malzeme yüzeyinde parçalanmalar meydana gelebilir. Hassas kesim b ça kullan n. Üzerinde çal t n z parçan n arka yüzünden kesin. K ym ks z, temiz kesimler elde etmek için kesilen malzemenin her iki yüzeyine de bir parça kontrplak veya sert tahta parçalar yerle tirin ve kesim i lemini bu ekilde yap n. METAL KESME Metal kesiminin ah ap kesiminden çok daha fazla zaman ald n unutmay n. 10

11 Metal kesmeye uygun bir testere b ça kullan n. Sac keserken üzerinde çal t n z parçan n her iki yüzüne bir parça takoz s k t r n ve olu an blo un içinden kesin. Daha kolay kullan m ve daha uzun b çak ömrü için öngördü ünüz kesim hatt boyunca bir kat ya sürün. Alüminyum kesim için, gazya tercih edilir. Yar k açma/daire kesme ( ekil 7, 8) Kalemle çizilen çizgi olmadan kolay bir ekilde yar k açmak ve daire kesmek için bir yar k siperli ini / daire k lavuzunu kullan n (alet ile birlikte verilmemektedir; bedeli kar l ile temin edilebilir). Aksesuar k lavuzu ile verilen viday kullanarak, ekil 7 de gösterildi i gibi aleti yerle tirin ve siperli i güvenli bir ekilde sabitlemek için viday testere taban na sokun. Yar k açarken aleti ekil 7 de gösterildi i gibi yerle tirin ve yar k siperli ini vida alt ndan testerenin her iki taraf ndan kayd r n. B çaktan istenilen mesafede çapraz çubu u (j) yerle tirin ve viday s k n. Yar k acarken çapraz çubu u resimde gösterildi i gibi a a do ru ve malzemenin düz kenar na yaslanarak olmal d r. Daire keserken, paralel kesme k lavuzu (k) içindeki delikle b ça n aras ndaki mesafenin arzu edilen yar çap olamas için parale kesme k lavuzunu ayarlay n ve viday s k n. Dekupaj testereyi paralel kesme k lavuzu üzerindeki delik, kesilecek dairenin merkezine denk gelecek ekilde yerle tirin (b ça n girmesi için bir delik aç n ya da b ça pozisyonuna getirmek için malzeme kenar ndan içeri do ru kesin). Testere do ru konuma geldi inde, paralel kesme k lavuzu üzerindeki deli e ufak bir çivi sokun. Paralel kesme k lavuzunu dönme kolu olarak kullanarak daireyi kesmeye ba lay n. Daire kesme s ras nda çapraz çubuk ekil 8 de gösterildi i gibi yukar da olmal d r. BAKIM DEWALT elektrikli aletiniz minimum bak mla uzun bir süre çal acak ekilde tasarlanm t r. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir ekilde çal mas gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizli e ba l d r. Aletinizdeki havaland rma deliklerini yumu ak bir f rça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin. Motor muhafazas n düzenli olarak nemli bir bezle silin. A nd r c veya çözücü bazl temizleyiciler kullanmay n. Ya lama Elektrikli aletiniz ek bir ya lama gerektirmemektedir. Temizleme UYARI: Havaland rma deliklerinde ve etraf nda toz toplanmas halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden uzakla t r n. Bu i lemi gerçekle tirirken onayl bir göz korumas ve onayl toz maskesi tak n. UYARI: Aletin metalik olmayan parçalar n temizlemek için asla çözücü veya ba ka sert kimyasal kullanmay n. Bu kimyasallar bu parçalarda kullan lan malzemeleri güçsüzle tirir. Yaln zca su ve yumu ak sabunla nemlendirilmi bir bez kullan n. Aletin içine s v kaçmas na kesinlikle izin vermeyin; aletin herhangi bir parças n bir s v içine dald rmay n. lave Aksesuarlar UYARI: DEWALT taraf ndan tedarik veya tavsiye edilenlerin d ndaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test edilmedi inden, söz konusu aksesuarlar n bu aletle birlikte kullan lmas tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DEWALT taraf ndan tavsiye edilen aksesuarlar kullan lmal d r. Uygun aksesuarlarla ilgili daha ayr nt l bilgi için bayiinize dan n. Çevrenin Korunmas Ayr olarak at n. Bu ürün, normal evsel at klarla birlikte at lmamal d r. DEWALT ürününüzün de i tirilmesi gerekti ini dü ünmeniz veya art k kullan lamaz durumda olmas halinde onu, evsel at klarla birlikte atmay n. Bu ürünü, ayr olarak toplanacak ekilde at n. 11

12 Kullan lm ürünlerin ve ambalajlar n ayr olarak toplanmas bu maddelerin geri dönü üme sokularak yeniden kullan lmas na olanak tan r. Geri dönü ümlü maddelerin tekrar kullan lmas çevre kirlili inin önlenmesine yard mc olur ve ham madde ihtiyac n azalt r. Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplan p belediye at k tesislerine aktar lmas veya yeni bir ürün sat n al rken perakende sat c taraf ndan toplanmas yönünde hükümler içerebilir. DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ula an DEWALT ürünlerinin toplanmas ve geri dönü üme sokulmas için bir imkân sunmaktad r. Bu hizmetin avantajlar ndan faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim ad m za teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin. Bu k lavuzda belirtilen listeden size en yak n DEWALT yetkili tamir servisinin yerini ö renebilirsiniz. Ya da, alternatif olarak internet ten DEWALT yetkili tamir servislerinin listesini ve sat sonras hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine a a daki siteden ula abilirsiniz. GARANT 30 GÜNLÜK R SKS Z MÜ TER MEMNUN YET GARANT S Sat n alm oldu unuz DEWALT ürünü, sat n alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performans sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp; DEWALT Merkez Servis onay ile de i tirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için: Ürünün sat n al nd ekliyle teslimi; Fatura ve garanti kart n n ibraz ; Uygulaman n sat n al m tarihi itibariyle ilk 30 gün içerisinde gerçekle mesi; Ürün performans n n ilk uygulamadan sonra memnuniyetsizlik yaratmas gerekmektedir. Aksesuarlar ve garanti ko ullar haricinde yedek parçalar dahil de ildir. ÜCRETS Z B R YILLIK SERV S KONTRATI Bir y ll k tam garantiye ek olarak, tüm DEWALT aletleri bir y l süreyle ücretsiz servis deste ine de sahiptir. Sat n alma tarihinden itibaren bir y l içinde yap lan hiçbir onar m ve koruyucu bak m i leminden i çilik ücreti almamaktay z. Sat n alma tarihinin belgelenmesi artt r. B R YILLIK TAM GARANT DEWALT a r hizmet tipi profesyonel el aletleri, sat tarihinden itibaren bir y l süreyle garantilidir. Hatal malzemeden veya i çilikten kaynaklanan tüm ar zalar ücretsiz onar l r. Lütfen aleti herhangi bir yetkili servis merkezine gönderin, ya da bizzat ba vurun. BU GARANTI A A IDAKILERI KAPSAMAZ: Aksesuarlar Ba kalar taraf ndan yap lan veya giri imde bulunulan onar mlardan kaynaklanan hasar Yanl kullan m, ihmal, eskime ve a nmadan, alet üzerinde de i iklik ve amaç d kullan mdan kaynaklanan hasar. Size en yak n yetkili DEWALT tamir servisi için lütfen bu k lavuzun arkas nda listeyi kullan n. Buna ek olarak, DEWALT yetkili tamir servislerinin bir listesini ve sat -sonras servisimiz ile ilgili tüm detayl bilgileri Internet de adresinden edinebilirsiniz. Sanayi ve Ticaret Bakanl tebli ince kullan m ömrü 10 y ld r. TÜRKIYE DISTRIBÜTÖRÜ KALE HIRDAVAT VE MAK NA A.. Defterdar Mah. Savaklar Cad. No Edirnekap Eyüp stanbul Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: 12

13 No. l Yetkili Servis Adres Telefon 1 Adana Emin Elektrik K z lay Cad. 6.Sok. No.9/D Amasya Teknik Bobinaj Beyaz t Pa a Mah. Mehmet Vorinli Cad. No.20/B Ankara Orhan Bobinaj Yal nç Sok. No.17 Siteler Ankara Yi it Bobinaj Merkez 668.Sok. Eminel Yap Koop. No.8 vedik Ostim Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sok. No Antalya - Alanya Abal o lu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giri i No Ayd n Taciro lu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sok. No Ayd n - Ku adas Özgür Bobinaj Ku adas Sanayi Sitesi J.Blok No Bal kesir Tezger Bobinaj Küçük Sanayi Bölgesi Dökmeciler Sok. No Bal kesir - Band rma Küre Bobinaj Atatürk Cad. No.104 Band rma Bursa Vokart Gazc lar Cad. Erikli Bahçe Sok. No.6/B Çanakkale K sac k Bobinaj Nam k Kemal Mah. Kaynak Sok. No Çorum Emek Bobinaj Küçük Sanayi Sitesi 23.Cad. No.5/C Cami yan Denizli Örsler Bobinaj Bak rl Mah. 171.Sok. Sedef Çar s No Diyarbak r Çetsan Elektrik nönü Cad. Ziya Gökalp Sok. No Düzce Y ld z Makine Burhaniye Mah. Gen. Kaz m Sok. No Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çar s 767.Sok. No Eski ehir Yabao lu El.Bob. Tornac llar Sitesi A Blok No Gaziantep Kara ahin Bobinaj enyurt Cad. No.35 ahinbey Isparta I k Bobinaj Piri Mehmet Mah. 107.Cad. No çel - Mersin zst ekerler Elektrik Bobinaj Nusratiye Mah Sok. No.20/A çel - Mersin Üniversal Bobinaj Nusratiye Mah. Çiftçiler Cad. 68.Sok. No stanbul AKEL Elektrik Servis Hiz. Yukar Dudullu Nato Yolu Cad. No.109B Ümraniye stanbul F rat D Ticaret Tersane Cad. Kut Han No.38 K.3 D Karaköy stanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat.4 No.318 Ok-meydan stanbul Karde ler Bobinaj Ça layan Mah. Sinanpa a Cad. No.5 Ça layan stanbul Mert Elektrik Ltd. kitelli Org. Sanayi Demirciler Sitesi D2.Blok No.280 kitelli stanbul Orijinal El.Güne li Ba lar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güne li stanbul SVS Teknik stasyon Cad. G BTA Sanayi Sitesi No.24 Kat 2 çmeler Tuzla stanbul Tar k Makina Ltd. Ba dat Cad. Adal Sok. No.101/10 Maltepe stanbul Tekniker Bobinaj Birlik Sanayi Sitesi 7.Cad. No.2 Beylikdüzü zmir Birlik Bobinaj 2824 Sok. No.18 Halkap nar 1.Sanayi Sitesi zmir Boro C vata 1203/2.Sok. No.B2 G da Çar s Yeni ehir zmir Doruk H rdavat 1426.Sok. No.14 Hurdac lar Sitesi Do anlar Bornova Kayseri Ak n Elektrik Eski Sanayi Bölgesi 5.Cad. No Kocaeli - Gebze Gülsoy Elektrik Menzilhane Cad Sok. No Kocaeli - zmit Efe Elektrik Bobinaj Körfez Küçük Sanayi Sitesi 12.Blok No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sok. No Konya Sözenler Bobinaj Fevzi Çakmak Mah. Komsan Mer Sok. No Kütahya Do an Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 19.Sok. No.28/ Malatya Özer Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Cad. No Mu la - Bodrum Bodrum Makine Türkkuyusu Mah. Etem Demiröz Sok. Sanayi Sitesi Mu la - Marmaris Ba aran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Nev ehir Çiftgüç Elektrik Yeni Sanayi Sitesi 8.Blok No Sakarya - Adapazar Engin El. Bobinaj Papuççular Mah. Papuççular Cad. No Samsun Ak Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad. No.31B Sivas Bayraktar Elektrik Yeni Çar No.72C Tekirda - Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah. Ere li Sok. No Tokat Çetin Elektrik Sanayi Sitesi No.22 Cami Alt Trabzon Makina Market Rize Cad. No.71 De irmendere U ak Zengin Bobinaj slice Mah. Ürem Sok. No.10/C Yalova Kale n aat Merkez Mah. Devlet Yolu Cad. No.70 Paytazdere Yalova Zonguldak - KDZ Ere li Tümen Bobinaj K la Sanayi Sitesi D.Blok No

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 559130-09 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 2 Kullanım amacı Black & Decker çok amaçlı testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 506555-94 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 A B C 2 3 D TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr 559722-78 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır www.blackanddecker.com.tr KA274E 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır.

Detaylı

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 566808-20 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 566808-59 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 2 Kullanım amacı Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

566808-89 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES

566808-89 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES 566808-89 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme

Detaylı

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 520101-01 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Kullanım amacı Black & Decker çit budama ve kesme makinesi ağaç dalları ve çalılıkları budamak için tasarlanmıştır.

Detaylı

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri 520101-04 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker çim kesme makineniz çim kesme amacıyla tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

KC4815. www.blackanddecker.ae

KC4815. www.blackanddecker.ae www.blackanddecker.ae KC4815 ENGLISH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B 2 ENGLISH 3 ENGLISH Intended use Your Black & Decker drill/screwdriver has been designed for screwdriving applications and for drilling in

Detaylı

English (Original instructions) 6 Türkçe (Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır) 12

English (Original instructions) 6 Türkçe (Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır) 12 DW341(K) English (Original instructions) 6 Türkçe (Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır) 12 3 4 5 JIGSAW DW341(K) Congratulations! You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker el feneriniz aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V 2 3 4 TÜRKÇE Kullanma Amacı Black & Decker yaprak toplamanız bahçenizdeki yaprakların temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün hobi amaçlı ve

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ATSOC 55 YENİ ATSOC 5-12

ATSOC 55 YENİ ATSOC 5-12 İçindekiler Ceraskallar 83 Hubzuglar 83 Elektrikli Zincirli Vinçler 85-86 Trifor Gövde 86 Şaryo Ceraskal Arabası 86 Sac Kapma 86 Manyetik Kaldırmalar 86 Krikolar 87 Makaslı Platformlar 88 Transpaletler

Detaylı

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229

PCM 10. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen. www.bosch-pt.com 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 OBJ_DOKU-9733-001.fm Page 1 Thursday, November 29, 2007 9:33 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com PCM 10 1 609 929 J60 (2007.11) PS / 229 de Originalbetriebsanleitung

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu Saç şekillendirme aleti Kullanma kılavuzu K 5117 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel olarak dizayn

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ, Öncellikle ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz;

Detaylı

KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU Copyright 2006 Code No : U906411212 Printed in Türkiye MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) 216 63

Detaylı

NEWTECH PRO SERİSİ TÜM MODELLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU

NEWTECH PRO SERİSİ TÜM MODELLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU NEWTECH PRO SERİSİ TÜM MODELLER KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANICI KILAVUZU İçindekiler 1. Önemli Güvenlik Uyarısı 2 1-1. Nakliye 2 1-2. Hazırlık 2 1-3. Kurulum 2 1-4. Çalıştırma 2 1-5. Bakım, servis ve

Detaylı

ÇOK FONKSİYONLU AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ

ÇOK FONKSİYONLU AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ ÇOK FONKSİYONLU AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ PM-72855 KULLANIM KILAVUZU UYARI: Lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyup, gerektiğinde tekrar faydalanabilmeniz için saklayınız. Rev. 1.1 İÇİNDEKİLER 1. Genel

Detaylı

www.blackanddecker.eu English 3 Türkçe 8

www.blackanddecker.eu English 3 Türkçe 8 www.blackanddecker.eu English 3 Türkçe 8 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker screwdriver has been designed for screwdriving applications. This tool is intended for consumer use only. Safety instructions

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177

Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Saç Şekillendirme Aleti Kullanma Kılavuzu BKK 1177 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı