Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj- ve Bakým Kýlavuzu"

Transkript

1 /2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U / U K Logamax U / U K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu

2 Ýçindekiler 1 Geçerlilik Kesit resim Teknik veriler Genel uyarýlar Montaj Teslimat kapsamý Cihaýn konacaðý mekânýn koþullarý Montaj / baðlantýlar Ýþletme haýrlýðý Sýdýrmalýk kontrolü Ga baðlantý basýncýnýn kontrol edilmesi Ýþletme koþullarýnda sýdýrmalýk kontrolü Ölçüm deðerlerinin okunmasý Ýþletme kontrolü Ýyoniasyon akýmýnýn ölçülmesi Kapasite ayarý Kullaným Ga cinsinin geðiþtirilmesi Kaanýn iþletmeden çýkarýlmasý Brülör basýncýnýn ölçülmesi ve ayarlanmasý Denetim Genel konular ve tavsiyeler Kaanýn denetime haýrlanmasý Dahili sýdýrmalýk kontrolü Ýyoniasyon akýmýnýn ölçülmesii Ga baðlantý basýncýnýn (akýþ basýncýnýn) ölçülmes Brülör basýncýnýn kontrol edilmesi Ýþletme koþullarýnda ga tarafýnda sýdýrmalýk kontrolü Karbonmonoksit miktarý (CO), havasý ölçüm Kalorifer tesisatý basýnç kontrolü Gelen hava ve baca gaý hatlarýnýn iþlerlik ve emniyet açýsýndan kontrol edilmesi Kontrol panelinin ayarlarýnýn ihtiyaca uygunluðunun kontrol edilmesi Denetim faaliyetlerinin son kontrolü Lisanslý uman denetiminin tasdik edilmesi Bakým Arýa tablosu Protokoller Devreye alma protokolü Denetim ve bakým söleþmeleri Söleþme bildirisi Önsö Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar ve tavsiyeler Teknik ciha yalnýca tespit edilmiþ olan amaca uygun ve montaj ve bakým kýlavuundaki kayýtlara uyarak kullanýlmalýdýr. Bakým ve tamirat yalnýca yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Ciha yalnýca montaj ve bakým kýlavuunda belirtilmiþ olan þartlarda ve orada belirtilmiþ olan aksesuarlarý ve yedek parçalarý kullanarak çalýþtýrýlmalýdýr. Baþka kombinasyonlar, baþka aksesuar ve aþýnma parçalarý ancak bunlar açýkça sö konusu kullaným amacýna yönelik olarak imal edilmiþlerse ve güç karakteristiði ve emniyet gereksinimlerini etkilemiyorlarsa kullanýlmalýdýr. Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr! Sürekli geliþmeler sonucunda þekillerde, fonksiyonlarda ve teknik verilerde küçük ölçüde deðiþiklikler olabilir. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 2 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

3 Geçerlilik 1 1 Geçerlilik Bu montaj ve bakým kýlavuu: Buderus ga yakýtlý kombi Logamax U Buderus ga yakýtlý kombi Logamax U K Buderus ga yakýtlý kombi Logamax U Buderus ga yakýtlý kombi Logamax U K Model: B 32, C 12, C 12X, C 32, C 32X, C 42X, C 52, C 52X, C 62 1), C 62X 1), C 82 1) Model: B 32, C 12, C 12X, C 32, C 32X, C 42X, C 52, C 52X, C 62 1), C 62X 1), C 82 1) Kategori: BE I 2E+ 20; 25 mbar DK, FI, NO, SE I 2H 20 mbar BE I 3P 37 mbar FR II 2E+3P 20; 25; 37 mbar LU II 2E3B/P 20; 50 mbar GR II 2H3B/P 20; 50 mbar ES, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 mbar GB II 2H3P 20; 50 mbar SK, CZ II 2H3P 18; 50 mbar PL II mbar PL II 41, II mbar PL III 36 mbar HU I 2H 25 mbar TR II 2H3B/P 20; 50 mbar HR, SL II 2H3B/P 20; 50 mbar BG I 2H 20 mbar RO I 2H 20 mbar RUS I 2H 20 mbar 2) CN I 2H 20 mbar 1) (BE'de olanaklý deðildir) 2) mbar arasýnda deðiþebilir, kýsa süre için 12 mbar olanaklýdýr Kategori: BE I 2E+ 20; 25 mbar DK, FI, NO, SE I 2H 20 mbar BE I 3P 37 mbar FR II 2E+3P 20; 25; 37 mbar LU II 2E3B/P 20; 50 mbar DE II 2ELL3P 20; 50 mbar AT, GR II 2H3B/P 20; 50 mbar ES, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 mbar GB II 2H3P 20; 50 mbar NL II 2L3B/P 25; 50 mbar SK, CZ II 2H3P 18; 50 mbar PL II 41, II mbar PL III 36 mbar HU I 2H 25 mbar TR II 2H3B/P 20; 50 mbar HR, SL II 2H3B/P 20; 50 mbar BG I 2H 20 mbar RO I 2H 20 mbar RUS I 2H 20 mbar 2) CN I 2H 20 mbar 1) (BE'de olanaklý deðildir) 2) mbar arasýnda deðiþebilir, kýsa süre için 12 mbar olanaklýdýr Akým türü: 230 V~, 50 H, IP X 4D Akým türü: 230 V~, 50 H, IP X 4D Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002 3

4 2 Kesit resim 2 Kesit resim Açýklama : Po. 1: Taþma ventili Po. 2: Po. 3: Po. 4: Su seviyesi sýnýrlayýcý Ga armatürü Gidiþ suyu duyar elemaný Po. 5: Po. 6: Termometre Brülör Po. 7: Po. 8: Po. 9: Po. 10: Po. 11: Po. 12: Po. 13: Po. 14: Po. 15: Ateþleme elektrodu Eþanjör Limit termostat Fan Hermetik baðlantýsý Fark basýncý þalteri Manuel pürjör Genleþme kabý Ýyoniasyon elektrodu Þekil 1 VK GAS RK Logamax U002 fonksiyon þemasý Po. 16: Otomatik pürjör Po. 17: Po. 18: Po. 19: Po. 20: EK GAS RK VK VS VS Sirkülasyon pompasý Emniyet ventili Manometre Diskonektör Soðuk su giriþi Ga baðlantýsý Kaan dönüþü Kaan gidiþi Boyler gidiþi Speichervorlauf VK GAS RK Þekil 2 Logamax U102 fonksiyon þemasý Þekil 3 VK 20 GAS EK RK Diskonektörlü Logamax U002 fonksiyon þemasý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 4 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

5 Kesit resim 2 Açýklama : Po. 1: Taþma ventili Po. 2: Po. 3: Po. 4: Su seviye sýnýrlayýcý Ga armatürü Gidiþ suyu duyar elemaný Po. 5: Po. 6: Termometre Brülör Po. 7: Po. 8: Po. 9: Po. 10: Ateþleme elektrodu Eþanjör Limit termostat Fan Po. 11: Po. 12: Po. 13: Po. 14: Po. 15: Po. 16: Hava ve baca baðlantýsý Fark basýncý þalteri Manuel pürjör Genleþme kabý Ýyoniasyon elektrodu Otomatik pürjör Þekil 4 M VK VS GAS RS RK Üç yollu vanalý Logamax U002 fonksiyon þemasý Po. 17: Sirkülasyon pompasý Po. 18: Emniyet ventili Po. 19: Po. 20: Manometre Üç yollu vana Po. 21: GAS RK RS VK VS Kýsa devre hattý U-KS 11 (aksesuar) Ga baðlantýsý Kaan dönüþü Boyler dönüþ Kaan gidiþi Boyler gidiþi M VK VS GAS RS RK 21 Þekil 5 Üç yollu vanalý Logamax U102 fonksiyon þemasý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002 5

6 2 Kesit resim Açýklama : Po. 1: Taþma ventili Po. 2: Po. 3: Sýcak su eþanjörü Su seviyesi sýnýrlayýcý Po. 4: Po. 5: Po. 6: Po. 7: Po. 8: Po. 9: Po. 10: Po. 11: Po. 12: Po. 13: Po. 14: Po. 15: Po. 16: Po. 17: Po. 18: Sýcak su mikroþalteri Üç yollu vana Membran Gidiþ suyu duyar elemaný Termometre Brülör Ýyoniasyon elektrodu Eþanjör Limit termostat Fan Hava ve baca baðlantýsý Fark basýncý þalteri Manuel pürjör Genleþme kabý Ateþleme elektrodu Þekil 6 VK AW 27 GAS EK RK Diskonektör (FR) ya da doldurma musluðulý (IT/TR) Logamax U002K fonksiyon þemasý Po. 19: Otomatik pürjör Po. 20: Po. 21: Po. 22: Sirkülasyon pompasý Ga armatürü Emniyet ventili Po. 23: Po. 24: Po. 25: Po. 26: Po. 27: AW EK GAS RK VK Su miktarý sýnýrlayýcý Manometre Doldurma musluðu (yalný IT, TR) Sýcak su çýkýþý sýcaklýk duyar elemaný Diskonektör (yalný FR) Sýcak su çýkýþý Soðuk su giriþi Ga baðlantýsý Kaan dönüþü Kaan gidiþi VK AW 27 GAS EK RK Þekil 7 Diskonektörlü (FR) ya da doldurma musluðulý (IT/TR) Logamax U102K fonksiyon þemasý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 6 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

7 Teknik veriler 3 3 Teknik veriler A B AW EK VK GAS RK C VK GAS RK AW/VS EK/RS VK, RK, GAS AW/VS, EK/RS Þekil 8 Duvar kaanýnýn ölçüleri A B C AW EK GAS Açýklama : Eþ merkeli baðlantý Paralel baðlantý Dikey baðlantý (FR) ve üç yollu vanalý cihalar Sýcak su çýkýþý G½" Soðuk su giriþi G½" Yatay ga baðlantýsý G½" Dikey ga baðlantýsý G1" (gidiþ yönü elemanlý) RK Kaan dönüþü G¾" RS Boyler dönüþ G½" (Kombine ciha) VK Kaan gidiþi G¾" VS Boyler gidiþi G½" (Kombine ciha) 1) Kýsa yay 90 2) T-parça 87 3) Normal yay 87 Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002 7

8 3 Teknik veriler Deðiþen Vaillant VCW için uyumlu montaj seti (Yatay baðlantýlý, diskonektörsü kombi) Kullanýlacak Aksesuar: ,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Sýcak su baðlantýsý U-BU Ga musluðu GU-BS Vaillant kombi adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Sýcak su baðlantýsý U-BA Ga musluðu GA-BS Vaillant kombi adaptör seti Ciha ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm þekil 9 için açýklama: Po. 1: Kýsa 90 yay ile Po. 2: 87 T-parçasý ile Po. 3: Normal 87 yay ile Þekil 9 Vaillant VCW'ye uyumluluk (Kombi) Vaillant VC'ye uyumluluk (Üç yollu vanasý ve diskonektörsü kombine ciha) Kullanýlacak Aksesuar: ,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Ga musluðu GU-BS Vaillant kombine cihaý adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Ga musluðu GA-BS Vaillant kombine cihaý adaptör seti Ciha ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm þekil 10 için açýklama : Po. 1: Kýsa 90 yay ile Po. 2: 87 T-parçasý ile Po. 3: Normal 87 yay ile Þekil Vaillant VC'ye uyumluluk (Kombine ciha) Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 8 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

9 Teknik veriler 3 Deðiþen Vaillant VCW için uyumlu montaj seti (Yatay baðlantýlý, diskonektörsü kombi) Kullanýlacak Aksesuar: ,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Sýcak su baðlantýsý U-BU Ga musluðu GU-BS Junkers kombi adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Sýcak su baðlantýsý U-BA Ga musluðu GA-BS Junkers kombi adaptör seti Ciha ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm þekil 11 için açýklama : Po. 1: Kýsa 90 yay ile Po. 2: 87 T-parçasý ile Po. 3: Normal 87 yay ile Þekil 11 Deðiþen Vaillant VCW için uyumlu montaj seti (Kombi) Junkers ZSR'ye uyumluluk (Üç yollu vanasý ve diskonektörsü kombine ciha) Kullanýlacak Aksesuar: U-MA ya da MR gerekli deðildir. Sýva altý: Bakým musluklarý HU Ga musluðu GU-BS Junkers kombine cihaý adaptör seti ,5 Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Ga musluðu GA-BS Junkers kombine cihaý adaptör seti Ciha ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm þekil 12 için açýklama : Po. 1: Kýsa 90 yay ile Po. 2: 87 T-parçasý ile Po. 3: Normal 87 yay ile Þekil Junkers ZSR'ye uyumluluk (Kombine ciha) Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002 9

10 3 Teknik veriler Tip U U002-24K U U102-24K Nominal ýsýtma kapasitesi (P) 1) kw 24,0 24,0 24,0 24,0 1) 2) Nominal ýsý yükü (Q) kw 26,1 26,1 26,1 26,1 En a Isý gücü 1) kw 10,3 10,3 11,2 11,2 En a Isý yükü 1) kw 11,7 11,7 11,9 11,9 Baca borusu baðlantýsý- mm 100/60 100/60 100/60 100/60 Ga baðlantýsý deðeri: Doðal ga E, doðal ga H, Doðal ga GZ 50 3) m 3 (N)/h 2,62 2,62 2,62 2,62 Doðal ga LL, doðal ga L m 3 (N)/h ,04 3,04 Doðal ga GZ 41,5 3) m 3 (N)/h 3,16 3, Doðal ga GZ 35 3) m 3 (N)/h 3,64 3, LPG B/P m 3 (N)/h 0,76 0, LPG P m 3 (N)/h 1,01 1,01 1,01 1,01 En yüksek gidiþ suyu sýcaklýðý C En yüksek ýsýtma devresi fala basýncý (PMS) bar 3,0 3,0 3,0 3,0 tesisat suyu-wt su hacmi l 0,7 0,7 0,7 0,7 Duyar eleman türleri NTC NTC NTC NTC Membran-Genleþme kabý Toplam hacim l Ön basýnç bar 0,75 0,75 0,75 0,75 Emniyet ventili bar 3,0 3,0 3,0 3,0 Elektr. baðlantýsý V~/H 230/50 230/50 230/50 230/50 Takýlmýþ Sigorta (aðýr) Çekilen elektrik gücü W 2AT 146 2AT 146 2AT 145 2AT 145 Korunma türü IP X 4D X 4D X 4D X 4D En yüksek içme suyu fala basýncý (p MW ) bar Ögül su akýmý (D) l/min , ,5 En düþük içme suyu giriþi basýncý bar --- 0, ,6 Po. I WW (sýcak su)-ýlave çalýþma süresi 0 dakika Jumper ayarý (Con 2, yalnýca kombilerde) en yüksek WW (sýcak su)-sýcaklýðý 55 C Po. 0 WW (sýcak su)- Ýlave çalýþma süresi 2 dakika en yüksek WW (sýcak su)-sýcaklýðý 60 C Baca gaý deðerleri 4) Baca gaý debisi kg/h 53/50 53/50 56/52 56/52 Baca gaý sýcaklýðý C 106/ /140 96/130 96/130 EN 483 normu uyarýnca baca baðlantýsý B 32, 5) C 12, C 12X, C 32, C 32X, C 42X, C 52, C 52X, C 62, 5) C62X, 5) C82 Fan direnci Pa Nakliyat aðýrlýðý, yaklaþýk kg Tab. 1 Teknik veriler 1) BE için: G20 2) BE için: G25 (25 mbar) yaklaþýk 10% kadar daha a 3) Yalný PL 4) Doðal ga E, doðal ga H ile, en a / en çok Isý yükü için 5) BE için geçerli deðildir Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 10 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

11 Genel uyarýlar 4 4 Genel uyarýlar Buderus ga yakýtlý kombine cihalarý Logamax U (K) ve U (K) yapýlýþlarý ve iþleyiþ biçimleri ile EN 483 ile EN 625 normlarýnýn hükümleri de naarý itibara alýnmasý þartýyla, "Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG (AET/90/396 Ga Cihalarý talimatnamesi) ve "Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG" (AET92/42 verim talimatnamesi) temel kurallarý ile uyum içindedir. TAVSÝYE! Tesisatýn kurulmasý ve iþletilmesinde gerek tekniðin, gerekse imalat denetim mercileri ile yasalarýn hükümlerinin icaplarý olan kurallara uyulmasý gerekir (BE için NBN D geçerlidir). Montaj, ga ve baca baðlantýsý, ilk ke iþletmeye sokma, elektrik baðlantýsý ile bakým ve iyi bir durumda tutma faaliyetleri yalnýca uman bir firma tarafýndan yerine getirilmelidir. Ýçinde ga bulunan parçalar üerindeki faaliyetler ancak ruhsatlý bir uman firma tarafýndan yerine getirilebilir. Temilik ve bakým yýlda bir kere yapýlmalýdýr. Bunu yaparken tesisatýn bir bütün olarak kusursu þekilde iþlemesinin denetlenmesi gerekir. Aksaklýklarýn derhal giderilmesi gerekir. Eðer kontrol panelinde ya da kontrol tekniði elemanlarý üerinde teknik deðiþiklikler yapma yoluna gidilecek olursa, bu durumda ortaya çýkabilecek ararlar konusunda hiç bir sorumluluk kabul etmeyi. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/

12 5 Montaj 5 Montaj 5.1 Teslimat kapsamý Paketi açýný ve teslimat içeriðinin eksiksi olup olmadýðýný kontrol edini. þekil 13 için açýklama : Po. 1: Kombine ciha Po. 2: Technik dokümanlar Po. 3: Duvar askýsý (ve plastik þeritler, yalný FR için) Po. 4: Plastik torba içinde diðer aksesuarlar: 2 Duvar askýsý için tahta vidalarý 2 Dübel 2 Rondela Daraltma halkasý Devreye alma etiketi Ýkinci tip etiketi Contalar (Ubbink) Manþet halkasý, yalný FR için Buderus Kullanm Klavuu Buderus Þekil 13 Teslimat içeriði 5.2 Cihaýn konacaðý mekânýn koþullarý TAVSÝYE! Cihaýn konacaðý mekân için inþaat hukuku hükümlerine riayet edilmelidir! Kombine cihaýn yakýnlarýnda kolay ateþ alýr maleme ve sývýlar depo edilmemelidir. Kaanýn arar görmesini önlemek için, yanma havasýnýn halojen hidrokarbonlarýn (bunlar püskürtme tüplerinin, eritici ve temileyici maddelerin, boyalarýn ve yapýþtýrýcýlarýn muhtevasý içinde bulunur) karýþmasý ve kuvvetli to kalkmasý sonucunda kirlenmesi ihtimalleri ortadan kaldýrýlmalýdýr. Kombi cihaýn konacaðý kaan dairesi dona karþý emniyetli ve iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. Cihaýn konacaðý yerin tespiti sýrasýnda baca galarý hattý için gerekli mesafeler dikkate alýnmalýdýr. Yanlardan en a 50 mm mesafe býrakýlmasý koþuluna uyulmalýdýr! Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 12 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

13 Montaj Montaj / baðlantýlar Tesisatýn kurulmasý Ga yakýtlý kombine ciha tesisatýnýn yalnýca lisanslý bir uman tarafýndan kurulmasý icap eder. Montaj baðlantý sacý U-MA'nýn kullanýlmasý durumunda yapýlan montaj faaliyetleri (yalný üç yollu vana için, Junkers ile uyumludur) TAVSÝYE! Montajýn ön koþullarý: Baðlantý sacý " Baðlantý grubu için montaj talimatý" notunda belirtildiði þekilde monte edilir, borular döþenir. Ambalaj çýkarýlýr ve atýk olarak deðerlendirme sürecine sokulur Baðlantý boru uçlarýný koruyan köpük taban, çýkarýlmamalýdýr! Montaj sýrasýnda kombine ciha ve baca gaý boru uçlarý, örneðin bir folyo ile örtülerek yapý maddeleriyle kirlenmeye karþý korunmalýdýr Duvar askýlarý yerlerine takýlýr. Plastik þeritler, uunlukla ilgili düeltmeler için (þekil 14) kullanýlýdýr. Duvar askýsýndaki köþeli girintiler, bir ZWR / ZR ciha tipi deðiþikliði için öngörülmüþtür. Bunu yaparken "Baðlantý grubu montaj talimatý" uyarýnca uygun boru baðlantýlarýnýn birbirine karþýlýk geliþlerine dikkat edilmelidir. Dýþ sac çýkarýlýr. Tespit vidasý açýlýr (þekil 15, po. 1). Dýþ sac reelerinden çýkarýlýr. Þekil 14 Uunluk ile ilgili düelmeler için plastik þeritler 1 Þekil 15 Dýþ sac çýkarýlýr Kombine ciha Duvar askýlarýna asýlýr (þekil 16). Kombine ciha baðlantý grubu (aksesuar) ile vidalanýr. þekil 16 için açýklama: Pos. 1: VK Kaan gidiþi G¾" Po. 2: AW Sýcak su çýkýþý G½" Po. 2: VS Boyler gidiþi G½" (Kombine ciha) Po. 3: Ga Yatay ga baðlantýsý G½" Dikey ga baðlantýsý G1" Po. 4: RS Boyler dönüþü G½" (Kombine ciha) Po. 4: EK Soðuk su giriþi G½" Po. 5: RK Kaan dönüþü G¾" Po. 6: AS Emniyet ventili tahliyesi Rp¾" Þekil 16 Montaj Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/

14 5 Montaj Ga baðlantýsý Ga taþýyan parçalar üerindeki faaliyetler ancak ruhsatlý bir uman firma tarafýndan yerine getirilebilir. Ga baðlantýsý teslimat yapýlan ülkenin kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Ga besleme hattý üerine vidalý bir ga kapama vanasý (aksesuar) takýlmalýdýr. Ga hattýna bir ga filtresi takýlmasý tavsiye olunur. Borular gerilimsi olacak þekilde baðlanmalýdýr. Tesisat devresi DÝKKAT! Ga armatürleri yalnýca maksimum 150 mbar'lýk bir basýnç ile damgalanabilirler. TAVSÝYE! Ga yakýtlý kombine cihaý baðlamadan önce boru hatlarý ve radyatörler iyice yýkanmalýdýr! Ýçme suyu Logamax U002/102 K (Kombi), içinden geçme presibine göre çalýþan bir plakalý eþanjör yardýmýyla bir içme suyu ýsýtma elemanýný da ihtiva eder. Çok fala kireçli içme suyu koþullarýnda daha yüksek bir bakým ahmeti icap edeceði naarý dikkate alýnmalýdýr. TAVSÝYE! Ýçme suyu hattýna bir bakým vanasý takýlmasý tavsiye olunur. Eðer içme suyu giriþ hattýnýn basýncý 10 bar'lýk maksimum iin verilebilir basýncýn üstündeyse, kontrol edilmiþ ve lisanslý bir basýnç düþürücü takmak icap eder. Eðer miks bataryalar kullanýlacak olursa, merkeî bir basýnç düþürücü kullanýmýný öngörülmesi icap eder. TAVSÝYE! Soðuk ve sýcak su baðlantýlarýnda mahalli su iþletmesinin ve teslimatýn yapýlmýþ olduðu ülkenin kurallarý ve normlarýnýn (DE için: DIN 1988) dikkate alýnmasý orunluðu vardýr. Kalorifer gidiþ ve dönüþ hattýna bir bakým vanasýnýn takýlmasý (aksesuar) tavsiye edilir. Tesisatýn en alt noktasýna doldurma ve boþaltma musluðunun takýlmasý öngörülmelidir. Tüm tesisatýn korunmasý için dönüþ hattýna bir pislik tutucu takýlmasýný tavsiye ederi. Pislik tutucunun dolaysý olarak önüne ve erkasýna filtre temiliði için bir vana takýlmasý öngörülmelidir. Bir basýnç genleþme kabý ile bir emniyet ventili aten cihaa dahil bulunmaktadýrlar. Tahliye hattý Eðer emniyet ventillerinin tahliye hattý atýk su þebekesine baðlanacak olursa, koku engeli (aksesuar) takýlmalýdýr. Cihaýn tespit edilmesi Önce ga yakýtlý kombine cihaýn kurulacaðý konumun tespit edilmesi gerekir. Bunu yaparken hava ve baca gaýnýn çýkýþýnýn, yanlardan duvarlara ve tavana olan uaklýklarýn, ve eðer sö konusu ise önceden var olan ga, kalorifer, sýcak su ve elektrik baðlantýlarýnýn dikkate alýnmasý icap eder. Tespit deliklerinin ve baðlantýlarýn iþaretlenmesi için cihala birlikte bir montaj þablonu da bulunmaktadýr. Montaj þablonu dik olarak tutulmalý ve tespit delikleri bunun üerinde iþaretlenmelidir. Eðer baðlantý yoksa, bakým için duvarlara ve tavana olan en düþük uaklýklara riayet edilmesi icap eder. Ga yakýtlý kombine cihaýn tespit edilmesi için cihala birlikte bir duvar tespit elemaný ve vidalarý bulunmaktadýr. Duvar aský elemaný yerine takýlýr. Ga yakýtlý kombine ciha alt köpük kapaðý ile birlikte duvar aský elemanýna asýlýr. Alt köpük kapak çýkarýlýr. Dýþ sac çýkarýlýr. Baðlantýlar, ga yakýtlý kombine cihaa baðlanýr. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 14 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

15 Montaj 5 Yanma havasý - baca baðlantýsý B 32, C 12, C 12X, C 32, C 32X, C 42X, C 52X vec 1) 62X modellerinde baca sistemi - temel yapým setlerinin kullanýmýna, EN 483 normunun dikkate alýnmasý þartýyla "Gasgeräterichtlinie 90/396/ EWG (AET/90/396 Ga Cihalarý talimatnamesi) uyarýnca ga yakýtlý kombine ciha Logamax U002/102 ile birlikte iin verilmiþtir (Sistem sertifikasý). 1) BE için geçerli deðildir Sistem sertifikasý, kaanýn tip plakasý üerindeki ürün tanýmlama numarasý ile belgelenir. Þekil 17 Manþet halka Yanma havasý ve baca gaý baðlantýsý, baca sistemi montaj talimatý metninde belirtildiði þekilde monte edilir! Ubbink baca sistemlerinin kullanýlmasý halinde, kaaný uyumlu hale getirmek için, bir manþet halkasýnýn (þekil 17) takýlmasý icap eder. Paralel baca baðlantýsý (yalný IT için) Baca baðlantýsý elemaný (þekil 19) çýkarýlýr (3 sac vidasý), ve hava basýnç þalterinin hortumu çöülür. Yanma odasý açýlýr. Paralel hava ve baca gaý hattý için baca baðlantýsý elemaný (aksesuar) cihaýn üstüne takýlýr ve mandalla cihaýn iç tarafýna tespit edilir (Bakýný: þekil 20 ve þekil 20). Bunu yaparken mandal alttan baca sisteminin yivine sokulur. Þekil 18 Eþ merkeli hava ve baca baðlantýsý Mandalýn, usulüne uygun þekilde yerleþip yerleþmediði kontrol edilir. Hava basýncý þalterinin dýþarýya çekilmiþ olan hortumu, paralel hava ve baca baðlantýsýnýn sað yanýndaki ölçüm nipeline takýlýr. Logamax U002/102 cihaýnýn paralel baðlantýsý için tek duvarlý, basýnca dayanýklý baca borusu baðlantý elemanlarý kullanýlmasý icap eder. Daraltma halkasý Eðer paralel baca baðlantýsýnda baca gaý sisteminin direnci 60 Pa'ya kadar olursa, o aman teslimata dahil olan daraltma halkasýnýn gelen hava baðlantý borusu uçlarýnýn içine takýlmasý icap eder. Þekil 19 Paralel hava ve baca gaý hattý için baca baðlantýsý elemaný (aksesuar) TAVSÝYE! Eðer en yüksek baca borusu uunluðu L 1500 mm olursa, o aman teslimata dahil olan daraltma halkasýnýn baca gaý baðlantý borusu uçlarýnýn içine takýlmasý icap eder. Þekil 20 Paralel hava ve baca gaý baðlantýsý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/

16 5 Montaj Sýva altý geliþ hattý Soðuk ve sýcak su, kalorifer, ga geliþ hatlarý ve emniyet ventili gidiþ hattý sýva altýna yerleþtirilecek olursa, baðlantýlar montaj þablonu ile tespit edilebilirler. Sýva altýndaki ga, kalorifer ve içme suyu hatlarý birlikte bulunan montaj þablonuna uygun olarak döþenir. Baðlantý aksesuarý monte edilir. Sýva üstü geliþ hattý Baðlantý aksesuarý ga yakýtlý kombine cihaý üerine monte edilir ve sýva üstü hatlar baðlanýr. Oda termostatý Oda sýcaklýðýna baðlý olarak yönetilen bir 24 V'luk iki nokta kontrolü kullanýlmalýdýr. Kontrol paneli üerindeki baðlantýnýn poisyonu, þekil 21 sayfa 17 üerinde gösterildiði biçimde tespit edilmelidir. Zaman sinyalinde engelleme Brülörün çok sýk harekete geçirilmesini önlemek için ýsýtma iþletmesi kapsamýnda brülör ün devreye giriþine yaklaþýk 5 dakikalýk bir geciktirme entegre edilmiþtir. Fabrika tarafýndan ayarlama Elektrik baðlantýsý Kontrol, kumanda ve emniyet teçhiatlarý sabit devreler olarak imal edilmiþlerdir ve kontrolden geçmiþ bulunmaktadýrlar. Yalnýca tesisat tarafýndan þebeke baðlantýsýnýn kurulmasý gerekmektedir (þekil 21 sayfa 17). Baðlantý kutusu kapaðý vidalar cöüldükten sonra açýlýr. Esnek baðlantý kablosu Kablo geçirme deliðinden geçirilir. DÝKKAT! Kaaný genel elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm kalorifer tesisatý ve ona baðlý aksesuar elemanlarýnýn toprak hattýna baðlanmýþ olduklarýndan emin olunmalýdýr. TAVSÝYE! Güvenlik önlemleri teslimatýn yapýlmýþ olduðu ülkenin kurallarý ve normlarýna (DE için: VDE 0100) uygun þekilde alýnmalýdýr, bunu yaparken mahallî enerji üretici kuruluþun öel kurallarýna da riayet etmek icap eder. Ga yakýtlý kombine ciha fabrika tarafýndan aþaðýdaki ga türlerine göre ayarlanmýþtýr. Doðal ga E: WS = 14,1 kwh/m 3 1) 2) (N) (11,4-15,2) Doðal ga H: WS = 14,1 kwh/m 3 1) 2) (N) (12,7-15,2) Doðal ga LL: WS = 11,5 kwh/m 3 (N) ( 9,5-12,5) 1) 2) 1) Çýkýþ noktasý olarak 15 C ve 1013,25 mbar koþullarýnda, kuru ga alýnmýþtýr 2) BE için: G20 (20 mbar) G25 (25 mbar) TAVSÝYE! Ciha, mevcut olan ga cinsi ile ve mevcut olan Wobbe endeksi ile mukayese edilmelidir. Maksimum ýsýtma gücü sýnýrlayýcý, fabrika tarafýndan en yüksek güç üerine ayarlanmýþtýr. Þebeke baðlantýsý ayýrýcý bir teçhiat üerinden (örneðin sigorta, LSM þalteri gibi) sabit olarak tesis edilmelidir. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 16 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

17 Montaj 5 baðlantý levhasý oda termostatý (24V / en çok 100mA) CON1 1 CON2 A LPG NG CON7 CON1 3 CON1 2 CON1 4 ateþleme Ht 2 Ht 1 mavi mavi mavi kahverengi kahverengi kahverengi yeþil/sarý yeþil/sarý kýrmýý kahverengi iþletme yeþil/sarý mavi kahverengi kahverengi yeþil/sarý U-Pompasý mavi fan kahverengi mavi kahverengi Mv 1 mavi kahverengi brülör beya beya CON2 1 0 CON4 CON8 CON9 CON1 0 su seviyesi þalteri (PFS) EV1/2 Mv 2 þebeke 230V 50H, maksimum müsaade edilebilir sigortalama 10A siyah siyah pembe pembe mavi mavi siyah siyah gri pembe beya kýrmýý kýrmýý (yalný kombine ciha için) CON3 Sýcak su talebi Kalorifer sensörü (CHT) Sýcak su sensörü (DHT) ST B (CHT ) hava basýncý þalteri (APS) modülasyon yeþil/sarý kahverengi mavi sýcak su duyar elemaný FW 230 V CON6 N C O mavi kahverengi siyah üç yollu vana L M N yeþil/ sarý L M N iyoniasyon elektrodu (yalný kombine ciha için) (yalný kombi için) Þekil 21 Baðlantý þemasý Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/

18 5 Montaj 5.4 Ýþletme haýrlýðý Lütfen 10.1: "Devreye alma protokolü" metnini de naarý dikkate alýný Sýdýrmalýk kontrolü Tesisatýn elektriði kesilir. DÝKKAT! Ýlk ke iþletmeye sokmadan önce, ga brülör armatürü üerindeki dolaysý sýdýrmalýk noktasý da dahil olmak üere oraya kadarki yeni hat parçasý, harici sýdýrmalýk konusunda kontrol edilir. Bunu yaparken ga brülör armatürünün giriþindeki test basýncýnýn en çok 150 mbar olmasý icap eder. Eðer bu basýnç testi sýrasýnda bir sýma tespit edilecek olursa bütün baðlantý yerlerine köpük oluþturan bir madde ile bir sma yeri araþtýrmasý tatbik edilir. Bu sö konusu maddenin ga sýdýrmalýk test malemesi olarak ruhsatlý olma orunluðu vardýr. Bu maddenin elektrik baðlantý hatlarý ile temas etmemesi icap eder! Ga yakýtlý kombine cihaýn devreye sokulmasýndan önce ýsýtma sistemi boru hattýnda kaynak kalýntýsý, kýtýk, macun v. b. gibi kalýntýlar kalmamasý için iyice yýkanmasý icap eder. Cihaýn sýcak su sistemi, bir sýcak su týkaç yerinden su gelinceye kadar doldurulur. Tüm kalorifer tesisatý ve ciha, tesisat soðuk bir halde iken yaklaþýk 1 ile 1,5 bar arasýnda bir basýnca varana kadar doldurulur ve dikkatli bir þekilde havasý boþaltýlýr. Havayý almak üere kalorifer pompasý üerinde bulunan otomatik hava alýþ vidasý yaklaþýk 1-2 tur kadar çevrilerek gevþetilir. Primer ýsý eþanjörü üerindeki manüel pürjör açýlýr (SW 11) ve ancak çýkan suyun içinde hava kabarcýklarý kalmadýktan sonra kapatýlýr. Ýlk seferlik kýsa bir iþletmenin ardýndan, kalorifer sisteminden kalýntýlarý temilemek üere tesisat yeniden boþaltýlýr. Sürekli iþletme esnasýnda ciha kalorifer pompasý üerindeki otomatik hava boþaltýcý üerinden kendi havasýný otomatik olarak kendisi çýkartacaktýr. TAVSÝYE! Ýlk ke iþletmeye sokmadan önce, ga kombine cihaý ventili üerindeki hava alma'vidasý yardýmýyla ga besleme hattýnýn havasý alýnmalýdýr! Hava alma vidasý yeniden sýký þekilde kapatýlmalýdýr. Teknik ilerlemelerden ötürü deðiþiklikler yapma hakký mahfudur! Buderus Heitechnik GmbH 18 Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24/24K, U102-24/24K Montaj ve Bakým Kýlavuu Sürüm 09/2002

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı