Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj- ve Bakým Kýlavuzu"

Transkript

1 /2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U / U K Logamax U104-20K Logamax U / U K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunuz

2 Ýçindekiler 1 Geçerlilik Kuruluþ þemasý Teknik veriler Hükümler ve talimatlar Montaj Teslimat kapsamý Cihazýn konacaðý mekânýn koþullarý Montaj / baðlantýlar Ýþletme hazýrlýðý Sýzdýrmazlýk kontrolü Gaz baðlantý basýncýnýn kontrol edilmesi Ýþletme koþullarýnda sýzdýrmazlýk kontrolü Ölçüm deðerlerinin alýnmasý Ýþletme kontrolü Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Kapasite ayarý Kullaným Gaz cinsini deðiþtirmek için gerekli deðiþiklik Kazanýn iþletmeden çýkarýlmasý Brülör basýncýnýn ölçülmesi ve ayarlanmasý Denetim Genel hususlar Kazanýn denetime hazýrlanmasý Dahili sýzdýrmazlýk kontrolü Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Gaz baðlantý basýncýnýn (akýþ basýncýnýn) ölçülmesi Brülör basýncýnýn kontrol edilmesi Ýþletme koþullarýnda gaz tarafýnda sýzdýrmazlýk kontrolü Karbonmonoksit miktarý (CO), havasýz ölçüm Kalorifer tesisatý basýnç kontrolü Gelen hava ve baca gazý hatlarýnýn iþletim ve emniyet açýsýndan kontrol edilmesi Kontrol panelinin ayarlarýnýn ihtiyaca uygunluðunun kontrol edilmesi Denetim faaliyetlerinin son kontrolü Teknik kiþi tarafýndan onaylama Bakým Arýza - Sebebi - Giderilmesi Protokoller Devreye alma protokolü Denetim ve bakým sözleþmeleri Sözleþme formu Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar ve tavsiyeler Teknik cihaz yalnýzca tespit edilmiþ olan amaca uygun ve montaj ve bakým kýlavuzundaki kayýtlara uyularak kullanýlmalýdýr. Bakým ve tamirat yalnýzca yetkili uzman elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihaz yalnýzca montaj ve bakým kýlavuzunda belirtilmiþ olan kombinasyonlar içinde ve orada belirtilmiþ olan aksesuarlarý ve yedek parçalarý kullanarak çalýþtýrýlmalýdýr. Farklý kullaným ve uygulamalar, üretici firma tarafýndan belirtimedika yapýlmamalýdýr. Teknik deðiþiklik hakký mahfuzdur! Sürekli geliþmeler sonucunda þekillerde, fonksiyonlarda ve teknik verilerde küçük ölçüde deðiþiklikler olabilir. 2 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

3 Geçerlilik 1 1 Geçerlilik Bu montaj ve bakým kýlavuzu: Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U K Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U K Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U Buderus gaz yakýtlý kombi Logamax U K Model: B 11BS Kategori: BE I 2E+ 20; 25 mbar DK, FI, NO, SE I 2H 20 mbar BE I 3P 37 mbar FR II 2E+3P 20; 25; 37 mbar LU II 2E3B/P 20; 50 mbar GR II 2H3B/P 20; 50 mbar ES, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 mbar GB II 2H3P 20; 50 mbar SK, CZ II 2H3P 18; 50 mbar PL II mbar PL II 41, II mbar PL III 36 mbar HU I 2H 25 mbar TR II 2H3B/P 20; 50 mbar HR, SL II 2H3B/P 20; 50 mbar BG I 2H 20 mbar RO I 2H 20 mbar RUS I 2H 20 mbar 1) CN I 2H 20 mbar Model: B 11BS Kategori: BE I 2E+ 20; 25 mbar DK, FI, NO, SE I 2H 20 mbar BE I 3P 37 mbar FR II 2E+3P 20; 25; 37 mbar LU II 2E3B/P 20; 50 mbar DE II 2ELL3P 20; 50 mbar AT, GR II 2H3B/P 20; 50 mbar ES, IE, IT, PT II 2H3P 20; 37 mbar GB II 2H3P 20; 50 mbar NL II 2L3B/P 25; 50 mbar SK, CZ II 2H3P 18; 50 mbar PL II 41, II mbar PL III 36 mbar HU I 2H 25 mbar TR II 2H3B/P 20; 50 mbar HR, SL II 2H3B/P 20; 50 mbar BG I 2H 20 mbar RO I 2H 20 mbar RUS I 2H 20 mbar 1) CN I 2H 20 mbar 1) mbar arasýnda deðiþebilir, kýsa süre için 12 mbar olanaklýdýr 1) mbar arasýnda deðiþebilir, kýsa süre için 12 mbar olanaklýdýr Akým türü: 230 V~, 50 Hz, IP X 4D Akým türü: 230 V~, 50 Hz, IP X 4D Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002 3

4 2 Kuruluþ þemasý 2 Kuruluþ þemasý Açýklama : Poz. 1: By-pass ventili Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Su seviye sýnýrlayýcý Gaz armatürü Gidiþ suyu duyar elemaný Termometre Brülör Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9: Poz. 10: Poz. 11: Poz. 12: Poz. 13: Poz. 14: Poz. 15: Ýyonizasyon elektrodu Limit termostat Eþanjör Baca sensörü Akýþ emniyeti Manuel pürjör Genleþme kabý Ateþleme elektrodu Otomatik hava pürjörü Þekil 1 VK GAS Logamax U004 iþlev þemasý RK Poz. 16: Sirkülasyon pompasý Poz. 17: Emniyet ventili Poz. 18: Manometre Poz. 19: EK GAS RK VK Diskonektör Soðuk su giriþi Gaz baðlantýsý Kazan dönüþü Kazan gidiþi VK GAS RK Þekil 2 Logamax U104 iþlev þemasý VK 19 GAS EK RK Þekil 3 Diskonektörlü Logamax U004 iþlev þemasý 4 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

5 Kuruluþ þemasý 2 Açýklama : Poz. 1: By-pass ventili Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Su seviye sýnýrlayýcý Gaz armatürü Gidiþ suyu duyar elemaný Termometre Brülör Poz. 7: Poz. 8: Poz. 9: Poz. 10: Ýyonizasyon elektrodu Limit termostat Eþanjör Baca sensörü Poz. 11: Poz. 12: Poz. 13: Poz. 14: Poz. 15: Poz. 16: Akýþ emniyeti Manuel pürjör Genleþme kabý Ateþleme elektrodu Otomatik hava boþaltýcý Sirkülasyon pompasý Þekil 4 M VK VS GAS RS RK Üç yollu vanalý Logamax U004 iþlev þemasý Poz. 17: Emniyet ventili Poz. 18: Manometre Poz. 19: Üç yollu vana Poz. 20: EK Kýsa devre baðlantýsý U-KS 11 (aksesuar) Soðuk su giriþi GAS RK RS VK VS Gaz baðlantýsý Kazan dönüþü Boyler dönüþ Kazan gidiþi Boyler gidiþi VK M VS GAS RS RK Þekil 5 Üç yollu vanalý Logamax U104 iþlev þemasý Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002 5

6 2 Kuruluþ þemasý Açýklama : Poz. 1: By-pass ventili 13 Poz. 2: Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Poz. 6: Poz. 7: Sýcak su eþanjörü Su seviye sýnýrlayýcý Sýcak su algýlama için mikro þalter Üç yollu vana Membran Gidiþ suyu duyar elemaný Poz. 8: Poz. 9: Poz. 10: Poz. 11: Poz. 12: Poz. 13: Poz. 14: Poz. 15: Termometre Ýyonizasyon elektrodu Brülör Limit termostat Eþanjör Baca sensörü Akýþ emniyeti Manuel pürjör VK AW 26 GAS EK RK Poz. 16: Poz. 17: Poz. 18: Genleþme kabý Ateþleme elektrodu Otomatik hava boþaltýcý Þekil 6 Diskonektörlü (FR) ya da doldurma elemanlý (IT/TR) Logamax U004K iþlev þemasý Poz. 19: Sirkülasyon pompasý Poz. 20: Gaz armatürü Poz. 21: Emniyet ventili Poz. 22: Poz. 23: Su miktarý sýnýrlayýcý Manometre Poz. 24: Poz. 25: Poz. 26: AW EK GAS RK RS VK VS Doldurma elemaný (yalnýz IT, TR) Sýcak su çýkýþ sýcaklýk duyar elemaný Diskonektör (yalnýz FR) Sýcak su çýkýþý Soðuk su giriþi Gaz baðlantýsý Kazan dönüþü Boyler dönüþ Kazan gidiþi Boyler gidiþi VK AW 26 GAS EK RK Þekil 7 Diskonektörlü (FR) ya da doldurma elemanlý (IT/TR) Logamax U104K iþlev þemasý 6 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

7 Teknik veriler 3 3 Teknik veriler A Ø110 (20 kw) Ø130 (24 kw) VK GAS RK B VK GAS RK AW/VS EK/RS VK, RK, GAS 50 AW/VS, EK/RS 35 Þekil 8 A B AW EK GAS RK RS VK VS Açýklama : Duvar kazanýnýn ölçüleri Yatay baðlantý Dikey baðlantý (FR) ve üç yollu vanalý cihazlar Sýcak su çýkýþý G½" Soðuk su giriþi G½" Yatay gaz baðlantýsý G½" Dikey gaz baðlantýsý G1" (gidiþ yönü elemanlý) Kazan dönüþü G¾" Boyler dönüþ G½" (Kombine cihaz) Kazan gidiþi G¾" Boyler gidiþi G½" (Kombine cihaz) Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002 7

8 3 Teknik veriler Vaillant VCW'ye uyumluluk (Yatay baðlantýlý, diskonektörsüz kombi) Kullanýlacak Aksesuar: 10 5,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Sýcak su baðlantýsý U-BU Gaz musluðu GU-BS Vaillant kombi adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Sýcak su baðlantýsý U-BA Gaz musluðu GA-BS Vaillant kombi adaptör seti Cihaz ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm Þekil 9 Vaillant VCW'ye uyumluluk (Kombi) Vaillant VC'ye uyumluluk (Üç yollu vanasýz ve diskonektörsüz kombine cihaz) Kullanýlacak Aksesuar: 10 5,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Gaz musluðu GU-BS Vaillant kombine cihazý adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Gaz musluðu GA-BS Vaillant kombine cihazý adaptör seti Cihaz ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm Þekil 10 Vaillant VC'ye uyumluluk (Kombine cihaz) 8 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

9 Teknik veriler 3 Junkers ZWR'ye uyumluluk (Yatay baðlantýlý, diskonektörsüz kombi) Kullanýlacak Aksesuar: 10 5,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Sýcak su baðlantýsý U-BU Gaz musluðu GU-BS Junkers kombi adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Sýcak su baðlantýsý U-BA Gaz musluðu GA-BS Junkers kombi adaptör seti Cihaz ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm Þekil 11 Junkers ZWR'ye uyumluluk (Kombi) Junkers ZSR'ye uyumluluk (Üç yollu vanasýz ve diskonektörsüz kombine cihaz) Kullanýlacak Aksesuar: 10 5,5 U-MA ya da MR gerekli deðildir Sýva altý: Bakým musluklarý HU Gaz musluðu GU-BS Junkers kombine cihazý adaptör seti Sýva üstü: Bakým musluklarý HA Gaz musluðu GA-BS Junkers kombine cihazý adaptör seti Cihaz ölçüleri Yükseklik x Geniþlik x Derinlik: 850 mm x 480 mm x 370 mm Þekil 12 Junkers ZSR'ye uyumluluk (Kombine cihaz) Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002 9

10 3 Teknik veriler Tip U U004-24K U U104-24K U104-20K Nominal ýsýtma kapasitesi (P) 1) kw 24,0 24,0 24,0 24,0 20,0 1) 2) Nominal ýsý yükü (Q) kw 27,0 27,0 26,7 26,7 22,0 Min. ýsý gücü 1) kw 10,3 10,3 10,7 10,7 9,8 Min. ýsý yükü 1) kw 12,1 12,1 12,1 12,1 10,7 Baca borusu baðlantýsý-ý mm Gaz baðlantýsý deðeri: Doðal gaz E, doðal gaz H, doðal gaz GZ 50 3) m 3 (N)/h Doðal gaz LL, doðal gaz L m 3 (N)/h Doðal gaz GZ 41,5 3) m 3 (N)/h Doðal gaz GZ 35 3) m 3 (N)/h Tüp gaz B/P m 3 (N)/h Tüp gaz P m 3 (N)/h Max. gidiþ suyu sýcaklýðý C Max. iþletme basýncý (PMS) bar Tesisat suyu-wt su hacmi l 2, ,26 3,76 0,79 1, ,0 0,7 Duyar eleman türleri NTC NTC NTC NTC NTC Kapalý genleþme tanký Toplam hacim Ön basýnç l bar 12 0,75 Emniyet ventili bar 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Elektr. baðlantýsý Takýlmýþ Sigorta (aðýr) Çekilen elektrik gücü Koruma türü Max. þebeke basýncý (p MW ) Debi (D) Min. þebeke basýncý Jumper ayarý (Con 2, yalnýzca kombilerde) V~/Hz A W IP bar l/min bar Baca gazý deðerleri 4) Baca gazý debisi kg/h Baca gazý sýcaklýðý C 230/ X 4D /80 93/118 2, ,26 3,76 0,79 1, ,0 0,7 12 0,75 230/ X 4D 10 11,5 0,6 Poz. I 2,68 3, ,78 1, ,0 0,7 12 0,75 230/ X 4D 2,68 3, ,78 1, ,0 0,7 12 0,75 230/ X 4D 2,25 2,61 2, ,65 0, ,0 0,7 12 0,75 230/ X 4D ,5 0,6 10 9,6 0,6 WW (sýcak su)- Ýlave çaliþma süresi 0 dakika en yüksek WW (sýcak su)-sýcaklýðý 55 C Poz. 0 WW (sýcak su)- Ýlave çaliþma süresi 2 dakika en yüksek WW (sýcak su)-sýcaklýðý 60 C 63/80 93/118 68/86 75/109 68/86 75/109 51/62 81/109 EN 483 normu uyarýnca baca baðlantýsý B 11BS Gerekli basma yüksekliði Pa 1,5-5,0 1,5-5,0 1,5-5,0 1,5-5,0 1,5-5,0 Nakliyat aðýrlýðý, yaklaþýk. kg Tab. 1 Teknik veriler 1) BE için: G20 2) BE için: G25 (25 mbar) yaklaþýk 10% kadar daha az 3) Yalnýz PL 4) Doðal gaz E, doðal gaz H ile, en az / en çok Isý yükü için 10 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

11 Hükümler ve talimatlar 4 4 Hükümler ve talimatlar Buderus gaz yakýtlý kombi cihazlarý Logamax U (K), Logamax U (K) ve Logamax U (K) yapýlýþlarý ve iþleyiþ biçimleri ile EN 297 ile EN 625 normlarýnýn hükümleri de nazarý itibara alýnmasý þartýyla, "Gasgeräterichtlinie 90/396/EWG (AET/90/396 Gaz Cihazlarý talimatnamesi) ve "Wirkungsgradrichtlinie 92/42/EWG" (AET92/42 verim talimatnamesi) temel kurallarý ile uyum içindedir (BN için NBN D geçerlidir). TAVSÝYE! Tesisatýn kurulmasý ve iþletilmesinde gerek tekniðin, gerekse imalat denetim mercileri ile yasalarýn hükümlerinin icaplarý olan kurallara uyulmasý gerekir. Montaj, gaz ve baca baðlantýsý, ilk kez iþletmeye sokma, elektrik baðlantýsý ile bakým iþlenleri yalnýzca uzman bir firma tarafýndan yerine getirilmelidir. Ýçinde gaz bulunan parçalar üzerindeki müdahale ancak yetkili servis tarafýndan yerine getirilebilir. Temizlik ve bakým yýlda bir kere yapýlmalýdýr. Bunu yaparken tesisatýn bir bütün olarak kusursuz þekilde iþlemesinin denetlenmesi gerekir. Aksaklýklarýn derhal giderilmesi gerekir. Eðer kontrol panelinde ya da kontrol tekniði elemanlarý üzerinde teknik deðiþiklikler yapma yoluna gidilecek olursa, bu durumda ortaya çýkabilecek zararlar konusunda hiç bir sorumluluk kabul etmeyiz. Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

12 5 Montaj 5 Montaj 5.1 Teslimat kapsamý Paketi açýnýz ve teslimat içeriðinin eksiksiz olup olmadýðýný kontrol ediniz. 1 2 þekil 13 için açýklama : Poz. 1: Kombine cihaz 3 4 Poz. 2: Technik dokümanlar Poz. 3: Duvar askýsý (ve plastik þeritler, yalnýz FR için) Poz. 4: Plastik torba içinde diðer aksesuarlar: 2 Duvar askýsý için tahta vidalarý 2 Dübel 2 Rondela Daraltma halkasý Ýþletmeye sokma için etiket Ýkinci tip etiketi Contalar Buderus Kullaným Kýlavuzu Buderus Þekil 13 Teslimat içeriði 5.2 Cihazýn konacaðý mekânýn koþullarý TAVSÝYE! Cihazýn konacaðý mekân için inþaat hukuku hükümlerine riayet uyulmalýdýr! Kombine cihazýn yakýnlarýnda kolay ateþ alýr malzeme ve sývýlar depo edilmemelidir. Kazanýn zarar görmesini önlemek için, yanma havasýna halojen hidrokarbonlarýn (bunlar püskürtme tüplerinin, eritici ve temizleyici maddelerin, boyalarýn ve yapýþtýrýcýlarýn muhtevasý içinde bulunur) karýþmasý ve kuvvetli toz kalkmasý sonucunda kirlenmesi ihtimalleri ortadan kaldýrýlmalýdýr. Kombi cihazýn konacaðý kazan dairesi dona karþý emniyetli ve iyi havalandýrýlmýþ olmalýdýr. Cihazýn konacaðý yerin tespiti sýrasýnda baca gazlarý hattý için gerekli mesafeler dikkate alýnmalýdýr. Yanlardan en az 50 mm mesafe býrakýlmasý koþuluna uyulmalýdýr! 12 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

13 Montaj Montaj / baðlantýlar Tesisatýn kurulmasý Gaz yakýtlý kombine cihaz tesisatýnýn yalnýzca lisanslý bir uzman tarafýndan kurulmasý icap eder. Montaj baðlantý sacý U-MA'nýn kullanýlmasý durumunda yapýlan montaj faaliyetleri (yalnýz üç yollu vana için, Junkers ile uyumludur) TAVSÝYE! Montajýn ön koþullarý: Baðlantý sacý " Baðlantý grubu için montaj talimatý" notunda belirtildiði þekilde monte edilir, borular döþenir. Ambalaj çýkarýlýr ve atýk olarak deðerlendirme sürecine sokulur Baðlantý boru uçlarýný koruyan köpük taban, çýkarýlmamalýdýr! Montaj sýrasýnda kombine cihaz ve baca gazý boru uçlarý, örneðin bir folyo ile örtülerek yapý maddeleriyle kirlenmeye karþý korunmalýdýr Duvar askýlarý yerlerine takýlýr. Plastik þeritler, uzunlukla ilgili düzeltmeler için (þekil 14) kullanýlýdýr. Duvar askýsýndaki köþeli girintiler, bir ZWR / ZR cihaz tipi deðiþikliði için öngörülmüþtür. Bunu yaparken "Baðlantý grubu montaj talimatý" uyarýnca uygun boru baðlantýlarýnýn birbirine karþýlýk geliþlerine dikkat edilmelidir. Dýþ sac çýkarýlýr. Tespit vidasý açýlýr (þekil 15, poz. 1). Dýþ sac rezelerinden çýkarýlýr. Þekil 14 Uzunluk ile ilgili düzelmeler için plastik þeritler 1 Þekil 15 Dýþ sac çýkarýlýr Kombine cihaz Duvar askýlarýna asýlýr (þekil 16). Kombine cihaz baðlantý grubu (aksesuar) ile vidalanýr. þekil 16 için açýklama: Pos. 1: VK Kazan gidiþi G¾" Poz. 2: AW Sýcak su çýkýþý G½" Poz. 2: VS Boyler gidiþi G½" (Kombine cihaz) Poz. 3: Gaz Yatay gaz baðlantýsý G½" Dikey gaz baðlantýsý G1" Poz. 4: RS Boyler dönüþü G½" (Kombine cihaz) Poz. 4: EK Soðuk su giriþi G½" Poz. 5: RK Kazan dönüþü G¾" Poz. 6: AS Emniyet ventili tahliyesi Rp¾" Þekil 16 Montaj Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

14 5 Montaj Gaz baðlantýsý Gaz taþýyan parçalar üzerindeki faaliyetler ancak ruhsatlý bir uzman firma tarafýndan yerine getirilebilir. Gaz baðlantýsý teslimat yapýlan ülkenin kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Gaz besleme hattý üzerine vidalý bir gaz kapama vanasý (aksesuar) takýlmalýdýr. Gaz hattýna bir gaz filtresi takýlmasý tavsiye olunur. Borular gerilimsiz olacak þekilde baðlanmalýdýr. Tesisat devresi DÝKKAT! Gaz armatürleri yalnýzca maksimum 150 mbar'lýk bir basýnç ile damgalanabilirler. TAVSÝYE! Gaz yakýtlý kombine cihazý baðlamadan önce boru hatlarý ve radyatörler iyice yýkanmalýdýr! Ýçme suyu Logamax U004/104 K (Kombi), içinden geçme prensibine göre çalýþan bir plakalý eþanjör yardýmýyla bir içme suyu ýsýtma elemanýný da ihtiva eder. Çok fazla kireçli içme suyu koþullarýnda daha yüksek bir bakým zahmeti icap edeceði nazarý dikkate alýnmalýdýr. Logamax U004/104 (Kombine cihaz) ile baðlý olarak içme suyu ýsýtmak, ancak cihazdan baðýmsýz olarak mümkündür. Logamax U004/104 cihazýna ayrý bir boyler - su ýsýtýcý baðlamak mümkün deðildir. TAVSÝYE! Ýçme suyu hattýna bir bakým vanasý takýlmasý tavsiye olunur. Eðer içme suyu giriþ hattýnýn basýncý 10 bar'lýk maksimum izin verilebilir basýncýn üstündeyse, kontrol edilmiþ ve lisanslý bir basýnç düþürücü takmak icap eder. Eðer karma bataryalar kullanýlacak olursa, merkezi bir basýnç düþürücü kullanýlmalýdý. Soðuk ve sýcak su baðlantýlarýnda mahalli su iþletmesinin ve teslimatýn yapýlmýþ olduðu ülkenin kurallarý ve normlarýnýn (DE için: DIN 1988) dikkate alýnmasý zorunluðu vardýr. Kalorifer gidiþ ve dönüþ hattýna bir bakým vanasýnýn takýlmasý (aksesuar) tavsiye edilir. Tesisatýn en alt noktasýna doldurma ve boþaltma musluðunun takýlmasý öngörülmelidir. Tüm tesisatýn korunmasý için dönüþ hattýna bir pislik tutucu takýlmasýný tavsiye ederiz. Pislik tutucunun dolaysýz olarak önüne ve arkasýna filtre temizliði için bir vana takýlmasý öngörülmelidir. Bir basýnç genleþme kabý ile bir emniyet ventili zaten cihaza dahil bulunmaktadýrlar. Tahliye hattý Eðer emniyet ventillerinin tahliye hattý atýk su þebekesine baðlanacak olursa, koku engeli (aksesuar) takýlmalýdýr. Cihazýn tespit edilmesi Önce gaz yakýtlý kombine cihazýn kurulacaðý konumun tespit edilmesi gerekir. Bunu yaparken hava ve baca gazýnýn çýkýþýnýn, yanlardan duvarlara ve tavana olan uzaklýklarýn, ve eðer söz konusu ise önceden var olan gaz, kalorifer, sýcak su ve elektrik baðlantýlarýnýn dikkate alýnmasý icap eder. Tespit deliklerinin ve baðlantýlarýn iþaretlenmesi için cihazla birlikte bir montaj þablonu da bulunmaktadýr. Montaj þablonu dik olarak tutulmalý ve tespit delikleri bunun üzerinde iþaretlenmelidir. Eðer baðlantý yoksa, bakým için duvarlara ve tavana olan en düþük uzaklýklara uyulmalýdýr. Gaz yakýtlý kombine cihazýn tespit edilmesi için cihazla birlikte bir duvar tespit elemaný ve vidalarý bulunmaktadýr. Duvar aský elemaný yerine takýlýr. Gaz yakýtlý kombine cihaz alt köpük kapaðý ile birlikte duvar aský elemanýna asýlýr. Alt köpük kapak çýkarýlýr. Dýþ sac çýkarýlýr. Baðlantýlar, gaz yakýtlý kombine cihaza baðlanýr. 14 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

15 Montaj 5 Yanma havasý beslemesi Kalorifer dairesi her zaman iyi hava almalý, ama don tehlikesine karþý da emniyetli olmalýdýr. Yanma havasý beslemesinde, içinde yüksek yoðunlukta toz ya da Halogen bileþiklerinin bulunmamasýna dikkat etmek gerekir. Kalorifer dairesindeki güvenlik mesafeleri, eðer gerekiyersa, Logamax U004/104 gövdesinin (< 85 C) ve Baca borusunun (< 160 C) dýþ yüzey sýcaklýklarýna uygun þekilde öngörülmelidir. Baca Baðlantýsý Logamax U004/104 bir bacaya baðlanacaðý zaman, tek cidarlý Baca borusu baðlanntý elemanlarýnýn kullanýlmasý gerekir. Bacaya giden baðlantý olabildiðince kýsa olmalýdýr. Sýva altý geliþ hattý Soðuk ve sýcak su, kalorifer, gaz geliþ hatlarý ve emniyet ventili gidiþ hattý sýva altýna yerleþtirilecek olursa, baðlantýlar montaj þablonu ile tespit edilebilirler. Sýva altýndaki gaz, kalorifer ve içme suyu hatlarý birlikte bulunan montaj þablonuna uygun olarak döþenir. Baðlantý aksesuarý monte edilir. Sýva üstü geliþ hattý TAVSÝYE! Kazan dairesi için inþaat hukuku hükümlerine riayet uyulmalýdýr! UYARI! Kombine cihazýn yakýnlarýnda kolay ateþ alan ya da patlayýcý malzemeler depo edilmemeli ve kullanýlmamalýdýr. Baðlantý aksesuarý gaz yakýtlý kombine cihazý üzerine monte edilir ve sýva üstü hatlar baðlanýr. Elektrik baðlantýsý Kontrol, kumanda ve emniyet teçhizatlarý sabit devreler olarak imal edilmiþlerdir ve kontrolden geçmiþ bulunmaktadýrlar. Yalnýzca tesisat tarafýndan þebeke baðlantýsýnýn kurulmasý gerekmektedir (bakýnýz þekil 17 sayfa 16). Baðlantý kutusu kapaðý vidalar cözüldükten sonra açýlýr. Esnek baðlantý kablosu Kablo geçirme deliðinden geçirilir. Þebeke baðlantýsý ayýrýcý bir teçhizat üzerinden (örneðin sigorta, LSM þalteri gibi) sabit olarak tesis edilmelidir. Oda termostatý DÝKKAT! Kazaný genel elektrik þebekesine baðlamadan önce tüm kalorifer tesisatý ve ona baðlý aksesuar elemanlarýnýn toprak hattýna baðlanmýþ olduklarýndan emin olunmalýdýr. TAVSÝYE! Güvenlik önlemleri teslimatýn yapýlmýþ olduðu ülkenin kurallarý ve normlarýna (DE için: VDE 0100) uygun þekilde alýnmalýdýr, bunu yaparken mahallî enerji üretici kuruluþun özel kurallarýna da riayet etmek icap eder. Oda sýcaklýðýna baðlý olarak yönetilen bir 24 V'luk iki nokta kontrolü kullanýlmalýdýr. Kontrol paneli üzerindeki baðlantýnýn pozisyonu, þekil 17 sayfa 16 üzerinde gösterildiði biçimde tespit edilmelidir. Zaman sinyalinde engelleme Brülörün çok sýk harekete geçirilmesini önlemek için ýsýtma iþletmesi kapsamýnda brülör ün devreye giriþine yaklaþýk 5 dakikalýk bir geciktirme entegre edilmiþtir. Fabrika tarafýndan ayarlama Gaz yakýtlý kombine cihaz fabrika tarafýndan aþaðýdaki gaz türlerine göre ayarlanmýþtýr. Doðal gaz E: WS = 14,1 kwh/m 3 (N) (11,4-15,2) 1) 2) Doðal gaz H: WS = 14,1 kwh/m 3 (N) (12,7-15,2) 1) Doðal gaz LL: WS = 11,5 kwh/m 3 (N) ( 9,5-12,5) 1) 2) 1) Çýkýþ noktasý olarak 15 C ve 1013,25 mbar koþullarýnda, kuru gaz alýnmýþtýr 2) BE için: G20 (20 mbar) G25 (25 mbar) TAVSÝYE! Cihaz, mevcut olan gaz cinsi ile ve mevcut olan Wobbe endeksi ile mukayese edilmelidir. Kazan fabrika tarafýndan en yüksek güce göre ayar edilmiþtir. Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

16 5 Montaj baðlantý levhasý oda termostatý (24V / en çok 100mA) CON1 1 CON2 A LPG NG CON7 CON1 3 CON1 2 CON1 4 ateþleme Ht 2 Ht 1 kahverengi mavi kahverengi mavi yeþil/sarý yeþil/sarý kahverengi iþletme kýrmýzý yeþil/sarý mavi kahverengi kahverengi yeþil/sarý U-Pompasý mavi kahverengi Mv 1 mavi kahverengi brülör beyaz beyaz CON2 1 0 CON4 CON8 CON9 CON1 0 su seviyesi þalteri (PFS) EV1/2 Mv 2 þebeke 230V 50Hz, maksimum müsaade edilebilir sigortalama 10A siyah siyah pembe pembe mavi mavi siyah siyah gri pembe beyaz kýrmýzý kýrmýzý (yalnýz kombine cihaz için) CON3 Sýcak su talebi Kalorifer sensörü (CHT) Sýcak su sensörü (DHT) ST B (CHT ) hava basýncý þalteri (APS) modülasyon yeþil/sarý kahverengi mavi sýcak su duyar elemaný FW 230 V CON6 N C O mavi kahverengi siyah üç yollu vana L M N iyonizasyon elektrodu (yalnýz kombine cihaz için) (yalnýz kombi için) Þekil 17 Baðlantý þemasý 16 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

17 Montaj Ýþletme hazýrlýðý Lütfen 10.1: "Devreye alma protokolü" metnini de nazarý dikkate alýnýz Sýzdýrmazlýk kontrolü Tesisatýn elektriði kesilir. DÝKKAT! Ýlk kez iþletmeye sokmadan önce, gaz brülör armatürü üzerindeki dolaysýz sýzdýrmazlýk noktasý da dahil olmak üzere oraya kadarki yeni hat parçasý, harici sýzdýrmazlýk konusunda kontrol edilir. Bunu yaparken gaz brülör armatürünün giriþindeki test basýncýnýn en çok 150 mbar olmasý gerekir. Eðer bu basýnç testi sýrasýnda bir sýzma tespit edilecek olursa bütün baðlantý yerlerine köpük oluþturan bir madde ile kacak testi tatbik edilir. Bu söz konusu maddenin gaz sýzdýrmazlýk test malzemesi olarak ruhsatlý olma zorunluðu vardýr. Bu maddenin elektrik baðlantý hatlarý ile temas etmemesi gerekir! Gaz yakýtlý kombine cihazýn devreye sokulmasýndan önce ýsýtma sistemi boru hattýnda kaynak kalýntýsý, kýtýk, macun v. b. gibi kalýntýlar kalmamasý için iyice yýkanmasý icap eder. Cihazýn sýcak su sistemi, bir sýcak su týkaç yerinden su gelinceye kadar doldurulur. Tüm kalorifer tesisatý ve cihaz, tesisat soðuk bir halde iken yaklaþýk 1 ile 1,5 bar arasýnda bir basýnca varana kadar doldurulur ve dikkatli bir þekilde havasý boþaltýlýr. Havayý almak üzere kalorifer pompasý üzerinde bulunan otomatik pürjör vidasý yaklaþýk 1-2 tur kadar çevrilerek gevþetilir. Primer ýsý eþanjörü üzerindeki manüel pürjör açýlýr (SW 11) ve ancak çýkan suyun içinde hava kabarcýklarý kalmadýktan sonra kapatýlýr. Ýlk seferlik kýsa bir iþletmenin ardýndan, kalorifer sisteminden kalýntýlarý temizlemek üzere tesisat yeniden boþaltýlýr. Sürekli iþletme esnasýnda cihaz kalorifer pompasý üzerindeki otomatik hava boþaltýcý üzerinden kendi havasýný otomatik olarak kendisi çýkartacaktýr. TAVSÝYE! Ýlk kez iþletmeye sokmadan önce, gaz kombine cihazý ventili üzerindeki hava alma'vidasý yardýmýyla gaz besleme hattýnýn havasý alýnmalýdýr! Hava alma vidasý yeniden sýký þekilde kapatýlmalýdýr. Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

18 5 Montaj 5.5 Gaz baðlantý basýncýnýn kontrol edilmesi Gaz yakýtlý kombine cihazýn iþletmeden çýkarýlmýþ bir durumda olmasý icap eder. Kontrol paneli açýlýr. Gaz kombi ventili üzerindeki baðlantý basýncý ve hava boþaltma için ölçüm nipelinin kilit vidasý açýlýr ve buraya manometre baðlanýr (þekil 18, poz. 1). Gaz yakýtlý kombine cihaz iþletmeye sokulur. Manometreden baðlantý basýncý okunur ve mahallî gaz besleme kuruluþunun bildirmiþ olduðu veriler ile mukayese edilir. Gaz yakýtlý kombine cihaz iþletmeden çýkarýlýr. Manometre çýkarýlýr ve ölçüm nipeli kilit vidasý ile yeniden sýkýca kapatýlýr. Teslimata dahil olarak verilmiþ olan açýklayýcý etiket doldurulur ve dýþ sacýn iç yanýna yapýþtýrýlýr. Kontrol paneli kapatýlýr. 5.6 Ýþletme koþullarýnda sýzdýrmazlýk kontrolü 2 1 Þekil 18 Gaz armatürü SIT þekil 18 için açýklama : gaz armatürü SIT Poz. 1: Baðlantý basýncý ölçüm nipeli Poz. 2: Meme basýncý ölçüm nipeli Brülör çalýþma halinde bulunduðu bir esnada bütün brülör gaz hattý üzerindeki tüm sýzdýrmazlýk gereken noktalarýný köpük oluþturan bir madde yardýmý ile kontrol ediniz. Bu söz konusu maddenin gaz sýzdýrmazlýk test malzemesi olarak DVGW-ruhsatý bulunmasý zorunluðu vardýr. Bu maddenin elektrik baðlantý hatlarý ile temas etmemesi gerekir! 5.7 Ölçüm deðerlerinin alýnmasý Baca borusunun içine, baca baðlantýsýndan yaklaþýk 2 x Ø AA (baca baðlantýsý çapýnýn iki katý) kadar ötesine ön taraftan bir delik açýnýz (þekil 19). Kombi üzerindeki aþaðýda belirtilen tüm ölçümleri orada tatbik ediniz. Basma yüksekliði Tavsiye olunan deðerler 1,5 Pa (0,015 mbar) ile 5 Pa (0,05 mbar) arasýndaki deðerlerdir. Bunu aþan basma yükseklikleri baca gazý kaybýnda bir deðiþikliðe ve gereksiz ýsý kayýplarýna, yine bunun neticesinde de daha yüksek ýsýtma masrafýna yol açar. Baca gazý kaybýnýn ölçülmesi esnasýnda büyük farklýlýklar ortaya çýkabilir. Eðer deðerler 10 Pa'yý (0,1 mbar'ý) aþacak olursa, bir yan hava teçhizatý takýlmasý tavsiye edilir. Baca gazý kaybý Baca gazý kayýplarýnýn % 11'in altýnda olmasý gerekir. Karbonmonoksit miktarý CO deðerlerinin, havasýzlýk koþullarý altýnda 400 ppm'in altýnda ya da hacim olarak % 0,04'ten az olmasý zorunluðu vardýr. Eðer deðerler 400 ppm yakýnlarýnda ya da bunun üstündeyse, bu durum, hatalý bir brülör ayarýna, gaz brülöründe ya da ýsý deðiþtiricide bir kirlenmeye veya brülörde bulunan arýzalara iþaret eder, ve yahut yanma havasý baca borusu týkanmýþ demektir. Sebep mutlaka açýða çýkarýlmalý ve giderilmelidir. Þekil 19 Yanma havasý - baca gazý sistemi baðlantý elemaný 18 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

19 Montaj Ýþletme kontrolü Cihaz (gaz) sýzdýrmazlýðý açýsýndan kontrol edilir. Baca sisteminin montajýnýn her bakýmdan eksiksiz olup olmadýðý kontrol edilir. Brülörün üst ateþlemesi ve alev biçiminin düzgün olup olmadýðý kontrol edilir. Ayar deðerleri açýklayýcý etikete not edilir ve bu dýþ sacýn iç yüzüne yapýþtýrýlýr. Ýþletme kýlavuzu göze çarpar þekilde yerleþtirilir. Müþteri cihazýn kullanýþý konusunda bilgilendirilir ve kendisine kýlavuz teslim edilir. Tesisatta düzenli bir bakýmýn zorunluluðuna iþaret edilir (bakým sözleþmesi). 5.9 Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Þebeke þalteri "0" pozisyonuna getirilir. Ýyonizasyon elektroduna giden kablo üzerindeki soket baðlantýsý çözülür ve arasýna akým ölçme cihazý baðlanýr. Ölçme cihazý üzerinde µa (DC)-ölçüm alaný tespit edilir (þekil 20). Þebeke þalteri "1" pozisyonuna getirilir ve "Reset tatbik edilir. Alev oluþtuktan sonra Ýyonizasyon akýmý ölçülür. Eðer akým > 3 µa olacak olursa, bu durumda iyonizasyon elektrodunda bir sorun yok demektir. Þebeke þalteri "0" pozisyonuna getirilir. Eðer iyonizasyon elektrodunda bir sorun yoksa, kablolar arasýndaki soket baðlantýsý yeniden birbirine takýlýr. A B Þekil 20 A B Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Logamax U004 için ölçüm yeri Logamax U104 için ölçüm yeri Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/

20 5 Montaj 5.10 Kapasite ayarý TAVSÝYE! Gaz yakýtlý kombine cihazýn ýsýtma gücü fabrika tarafýndan EE-H Metoduna göre ayarlanmýþtýr ve yalnýzca kontrol panelinin "Maksimum ýsýtma gücü" potansiyometresi üzerinden ayarlanabilir. Gaz kombi ventili üzerinden yapýlacak ayarlamalar ancak gaz cinsini deðiþtirme esnasýnda teçhizatta yapýlan deðiþiklikler kapsamýnda söz konusu olabilir (Bakýnýz: Gaz cinsini deðiþtirmek için gerekli deðiþiklik bölümü). Maksimum Isýtma gücü sýnýrlamasý Manometre, gaz kombi ventilinin ölçüm nipeline (bakýnýz: Abb. 18, Pos. 2 sayfa 18) baðlanýr. Tesisat suyu sýcaklýðý 90 C pozisyonuna ayarlanýr. Ýþletme cinsini tespit etme þalteri X pozisyonuna (þekil 24, poz. 1) getirilir. "Maksimum ýsýtma gücü" potansiyometresi aþaðýdaki gibi çevrilir (þekil 21, poz. 2): saat yelkovaný yönünde döndürmek: Gücü artýrýr saat yelkovanýnýn aksi yönünde döndürmek: Gücü azaltýr Cihaz yüksek yüke modüle olana dek, yaklaþýk 3-4 dakika kadar beklenir. Manometredeki basýnç meme basýncý tablosu ile (tab. 3 ve tab. 4) mukayese edilir. Ayarlanmýþ olan ýsýtma gücü teslimata dahil olan ayar deðerleri etiketinin üzerine not edilir. Ayar esnasýnda tesisat suyu sýcaklýk göstergesinin 80 C'den az olmasý icap eder. Ölçüm nipeli vida ile yeniden sýký þekilde kapatýlýr! 1 2 Þekil 21 Maksimum ýsýtma gücü ayarý için potansiyometre þekil 21: için açýklama : Potansiyometre Poz. 1: Baþlangýç yükü Poz. 2: Maksimum ýsýtma gücü 5.11 Kullaným TAVSÝYE! Cihazýn ilk defa iþletmeye sokulmasý ve kullanýlmasý ile kullanýcýnýn bilgilendirilmesi iþlemlerinin vasýflý bir uzman tarafýndan gerçekleþtirilmesi gerekir. Cihazýn ilk defa iþletmeye sokulmasý ve kullanýlmasý, Kullanma Kýlavuzu'nda gösterildiði þekilde tatbik edilmelidir. TAVSÝYE! Gaz sirkülasyonu su ýsýtýcýsýnýn açýp kapama sýklýðý, ýsýtma iþletmesinde elektronik olarak sýnýrlandýrýlmýþtýr. Ancak kýsa bir kapama-açma ile ya da bir resetleme ile bu sýnýrlandýrma devre dýþý býrakýlabilir, öyle ki bu durumda cihaz - tabiî eðer bir ýsý gereksinimi varsa - iþletme þalterinin yeniden açýlmasýnýn hemen ardýndan hiç beklemeden iþletmeye girebilir. 20 Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24(K), U104-20K/24(K) Montaj ve Bakým Kýlavuzu Sürüm 09/2002

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

JENERATÖR EM 50 is EM 65 is EM 70 is KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Kullaným - Kontroller...20 Bakým...31 Arýza bulma...43 Teknik özellikler...45 Yetkili servisler...51

Detaylı