Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır?"

Transkript

1 TÜRMOB-TESMER şağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır? 1. Benim şiirim yalınlıktır. ma o en yalın sözcüğü yerinde kullanarak, imge yükleyerek, çağrışımlara açarak zenginleştiren bir yalınlık. Kaba gerçeklik değil. Ben toplumcu bir çizgideyim ama en biçimci, bireyci yazar kadar biçim ve kurgu kaygıları gözetirim diyen bir yazarın eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Ellerini dizlerine vurarak müziğe usul tuttu. B) Her işin bir usulü olduğunu ne zaman öğreneceksiniz? C) Bebeğin uyanmasından korktuğu için usulca yerinden kalktı. D) Usul usul yürüyerek uzaklaştı. E) Parayı elimden usulcacık aldı. 2. ) Biçim ve söyleyiş kaygısının oldukça ağır bastığı B) Sanatlı bir dil kullandığı C) Değişik biçim anlayışlarını benimsediği D) Bireyselliğe önem verdiği E) Sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullandığı "Uzun ve karışık yapılı cümle kurmaktan kaçınmalıyız." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilir? 5. şağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme durum eki almış (-i) soyut birad vardır? ) Çok üşüttüğü için sesi kısıldı. B) Dün evi kiraladık. C) Bu havada arabayı kullanmamız mümkün değil. D) İnsanın önce kendine saygısı olmalı. E) Çocuğu elinden tutarak kaldırdım. ) "kaçınmalıyız" sözcüğü yerine "oluşturmalıyız" sözcüğü getirilmeli B) "karışık" sözcüğü yerine "karmaşık" sözcüğü getirilmeli C) "cümle" sözcüğü yerine "cümleler" getirilmeli D) "yapılı" sözcüğü yerine "yapıca" sözcüğü getirilmeli E) "uzun" sözcüğü çıkarılmalı 6. ltı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ) Köyden kente göçeden insanlar birçok sorunla karşılaşıyor. B) Uzun uzun yıldızları seyretti. C) Teklifinin reddolmasına çok üzüldü. D) Müdür, öğrencileri affetti mi? E) Bir süre sonra çocuklar gözden kayboldu. 3. "Benim için şiir, okuru tarafından yorumlandığında bir bakıma yeniden üretildiğinde yaşamaya başlar. Günlük sözcüklerle yazılan fakat gündelik olmayan bir anlatım biçimidir şiir. Yazıldıktan sonra okurun yorumuna kalan bir üretimdir. Okur onu düşlediğinde yeniden üretir ve ancak o zaman var olabilir. Yoksa dünyanın en mükemmel şiiri bile okur tarafından yeniden üretilmiyorsa yaşamıyordur." Şaire göre şiir yazarken en çok neye dikkat edilmelidir? ) Şiirin düşünsel yanının ağır basmasına B) Şiirin içeriğine C) Şairin kültürel yanının okurla bütünleşmesine D) Soyutlama yapılmasına E) Şiirin okur tarafından yorumlanıp yeniden üretilmesine 7. Okuyucuya namuslu söz söylemek, doğruyu anlatmak gerekir. Sanat, insanların kafalarını ve yüreklerini etkileyecek güce sahiptir. Bir insanın sanatçı tanımına uyması için bu gücü insanların ruhunda güzeli yaratmaya ve insanlığın iyiliğine yöneltmesi gerektiğine inanıyorum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ) Sanatın insanları etkileme gücüne B) Sanatçının hayatın doğrularını yansıtmasına C) Sanatçının eserleriyle insanların ruhunda iyiliği ve güzelliği yaratmasına D) Sanatçının okuyuculara karşı iyimser bir tavır sergilemesine E) Sanatçının insanları etkileme gücünü olumlu yönde kullanması gerektiğine 1

2 TÜRMOB-TESMER aa ve bb iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, (aa) (bb) = 726 ise, a + b toplamı en fazla kaçtır? 12. Bir öğrenci 20 soruluk bir sınavda yaptığı bir doğru sorudan 5 puan alıyor ve yaptığı her yanlış soru için de 2 puanı siliniyor. ) B) C) D) E) Soruların hepsini yanıtlayan bu öğrenci 58 puan aldığına göre, kaç soruyu yanlış cevaplandırmıştır? ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) a2b dört basamaklı sayısının 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre, a en fazla kaç farklı değer alabilir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) % 45 i kız öğrenci olan sınıftan 12 erkek öğrenci ayrılırsa sınıfın yarısı kız oluyor. Buna göre, ilk durumda sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? ) 54 B) 60 C) 66 D) 70 E) kg pirinç, 16 kg fasulye ve 24 kg bulgur eşit ağırlıkta torbalara konulmak isteniyor. Birbirine karıştırmamak koşulu ile en az kaç torba gerekir? ) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) gram K maddesi, 20 gram L maddesi ve 80 gram M maddesinden bir karışım elde ediliyor. Bu karışımın 90 gramında L maddesinden kaç gram bulunur? ) 6 B) 9 C) 14 D) 24 E) kaçtır? ) 10 B) 15 C) 20 D) 100 E) işleminin sonucu milyon nüfusa sahip bir şehrin nüfusu her yıl % 20 oranında artıyor. Buna göre, 3 yıl sonra şehrin nüfusu kaç olur? ) B) C) D) E)

3 TÜRMOB-TESMER masya Görüşmelerinin Türk Kurtuluş Savaşı açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden ) İstanbul Hükümeti'nin Heyet-i Temsiliye'yi tanıması B) Mustafa Kemal Paşa'nın affedilmesi C) İstanbul Hükümeti'nin nadolu'ya silah göndermesi D) Heyet-i Temsiliye'nin İstanbul'a heyet göndermesi E) Seçimlerin yapılmasına karar verilmesi 20. tatürk Dönemi'nde çok partili yönetime geçiş denemelerinin sürdürülmesinden vazgeçilmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden ) Toplumun, muhalefet partilerini kabul etmemesi B) tatürk'ün, parti başkanlarına güvenmemesi C) Kurulan partilerin uyumsuz olması D) CHP'nin, muhalefetpartilerini desteklemesi E) Laik cumhuriyet ilkelerinin tehlikeye girmesi 17. Eğitim, öğretim ve kültür alanındaki gelişmelerin yoğunlaşmasına, bunların ülke geneline yayılmasına, halkın kültür düzeyinin artmasına ve okuma yazmanın kolaylaşmasına neden olan inkılaplar içerisinde diğerlerine göre daha etkili olan aşağıdakilerden 18. ) Medreselerin kapatılması B) Öğretimin birleştirilmesi C) Maarif Teşkilatı Kanunu'nun çıkartılması D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi E) Türk Dil Kurumu'nun kurulması Toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılaplar içerisinde, Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması önemli bir yere sahiptir. tatürk bu kanunu çıkarırken, "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz" demiştir. tatürk'ün bu sözü göz önünde bulundurulduğunda gerçekleştirilen inkılabın asıl amacı aşağıdakilerden ) Din adamlarının yürüttükleri göreve son vermek B) Hilafetin yeniden geri gelemeyeceğini kanıtlamak C) Dinin kullanılarak toplumda ayrıcalıklı kesim oluşmasını önlemek D) Türkiye Cumhuriyetinde dini değerlerin yaşatılamayacağını göstermek E) Toplumda dini unsurların ön plana çıkartılmasını önlemek 19. Cumhuriyet döneminde tarımın gelişmesi, köylünün parasal yönden rahatlaması için alınan ilk önlem aşağıdakilerden ) Zirai donatım Kurumu'nun kurulması B) Ziraat mekteplerinin açılması C) Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması D) şar vergisinin kaldırılması E) Toprak reformunun yapılması Elde edilme maliyeti YTL, hurda değeri YTL ve faydalı ömrü 5 yıl olan taşıt aracının normal amortisman yöntemine göre birinci yılda ayrılacak amortisman payı kaç YTL dir? ) B) C) 6000 D) 5000 E) 3000 Muhasebe defterlerinin tutulması ile ilgili olarakaşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır? ) Defter sayfalarıkopartılamaz. B) İşlemlerin kaydedilmesi mazeretsiz olarak 10 gündenfazlauzatılabilir. C) DefterlerinTürkçetutulmasızorunludur. D) Defterlermürekkepleveyamakineileyazılır. E) Defterlerdeki kayıtlar arasında satırlar çizilmedenboş bırakılamaz. Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sadecemaddi yapıyasahiptirler. B) İşletme faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılan aktifdeğerlerdir. C) Satılmak amacıylaedinilmezler. D) Zamanla aşınma, yıpranma, eskime ve değerdendüşmeleri söz konusudur. E) mortismanatabi tutulurlar.

4 TÜRMOB-TESMER İşletme 2004 yılında alacak kaydettiği ve YTL karşılık ayırdığı YTL tutarındaki alacağının YTL lik kısmını 2005 yılında tahsil etmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS KONUSU KLMYN KRŞILIKLR HS B) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS KONUSU KLMYN KRŞILIKLR HS Mobilya ticareti ile uğraşan işletme kredili olarak YTL tutarında yakacak malzemesi satın almıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS STICILR HS B) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS DİĞER TİCRİ BORÇLR HS C) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLR HS C) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLRI HS D) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS D) TİCRİ MLLR HS DİĞER TİCRİ BORÇLR HS E) TİCRİ MLLR HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLR HS E) KS HS ŞÜPHELİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCK KRŞILIĞI HS KONUSU KLMYN KRŞILIK HS Kasım 2004 tarihinde %70 faizli, 6ay vadeli tahvil ihraç eden işletme, dönem sonunda hesapladığı faiz tutarını hangi hesabın alacağınakaydeder? ) Gider TahakkuklarıHesabının B) Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının C) Tahvil napara Borç, Taksit ve Faizleri Hesabının D) Gelecek ylaraitgiderler Hesabının E) FinansmanGiderleri Hesabının 25. şağıdakilerden hangisi mali borçlar içinde yer almaz? ) Bankakredileri B) Çıkarılmış diğer menkulkıymetler C) Tahvil anaparaborç,taksitvefaizleri D) Hissesenedi ihraç primleri E) Çıkarılmış bonovesenetler şağıdakilerden hangisi 7/ seçeneğinin özelliklerinden birideğildir? ) Fonksiyonesasınagörebölümlenmesi B) Gider yansıtmahesaplarınınkullanılması C) Eş zamanlıkayıtlamayapılması D) Gider bütünlüğününkorunması E) Gider dağıtım tablosununkullanılması

5 TÜRMOB-TESMER İşletmenin genel kurulunda alınan karar gereğince ayrılması gereken yedek YTL, işletmede bırakılan kâr ise YTL dir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS OLĞNÜSTÜ YEDEKLER HS B) GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS OLĞNÜSTÜ YEDEKLER HS STTÜ YEDEKLERİ HS C) GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS STTÜ YEDEKLERİ HS D) GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS OLĞNÜSTÜ YEDEKLER HS GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS İşletme yurt dışında bir firmaya kredili olarak $ tutarında mal satmıştır. Satış tarihinde 1$=1 320 YTL dir. Müşteri bir ay sonra malın bedelini bankaya yatırdığında 1$=1 360 YTL olmuştur. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) BNKLR HS LICILR HS B) BNKLR HS LICILR HS YURTDIŞI STIŞLR HS C) BNKLR HS LICILR HS KMBİYO KÂRLRI HS D) BNKLR HS LICILR HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLR HS E) DÖNEM NET KÂRI HS STTÜ YEDEKLERİ HS GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS E) BNKLR HS LICILR HS DİĞER GELİRLER HS İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasını üstlenmesi, geri vermek koşuluyla aldığı bir değerin karşılığını sağlaması ve gerçekleşecek bir borcun karşılığı olmak üzere ödediği paralar hangi hesapta izlenir? 32. Vadeli çeklerin dönem sonunda reeskonta tabi tutulması hangi muhasebe kavramı gereğidir? ) Diğer Çeşitli lacaklar Hesabında B) Gelecek ylara it Giderler Hesabında C) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında D) Verilen Sipariş vansları Hesabında E) Gider Tahakkukları Hesabında 5 ) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Özün önceliği D) Dönemsellik E) Tam açıklama

6 TÜRMOB-TESMER Dönem sonu sayımında maliyeti YTL olan malın satış değerinin YTL ye düştüğü belirlenmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS TİCRİ MLLR HS Haziran ayına kadar her ay tahakkuk ettirilmiş olan YTL tutarındaki ikramiyelerin ödemesi 30 Haziran tarihinde yapılmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS KS HS B) STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS TİCRİ MLLR HS C) KRŞILIK GİDERLERİ HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS B) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS MLİYET GİDERLERİ KRŞILIK HS C) MLİYET GİDERLERİ KRŞILIK HS KS HS D) TİCRİ MLLR HS SYIM VE TESELLÜM FZLLRI HS D) PERSONELE BORÇLR HS KS HS E) KRŞILIK GİDERLERİ HS TİCRİ MLLR HS E) GİDER THKKUKLRI HS KS HS şağıdakilerden hangisi "direkt işçilik giderleri" kapsamındadeğildir? ) Esasişçilikler B) SSKişverenpayı C) Fazlaçalışmaücretininnormal kısmı D) Üretim primleri E) Ustabaşıücretleri 34. Bir poliçede yazılı olan tutarı tahsil etme yetkisinesahipolan kişiyenead verilir? ) Lehtar B) lonj C) val D) Keşideci E) Muhatap şağıdakilerden hangisi maliyetlerin sınıflandırılmasındakullanılankriterlerdenbiri değildir? ) Gider yerlerinegöre B) Çeşitlerinegöre C) Fonksiyonlarınagöre D) Ürünlereyüklenmelerinegöre E) Faaliyethacmiileilişkilerinegöre

7 TÜRMOB-TESMER Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Üretilen mamul maliyeti : YTL Dönembaşı mamul maliyeti : YTL Dönemsonu mamul maliyeti : YTL raştırma ve geliştirme giderleri : YTL Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri : YTL Genel yönetim giderleri : YTL Finansman giderleri : YTL Bu bilgilere göre işletmede satılan mamulün maliyeti kaç YTL dir? ) B) C) D) E) Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: I.dağıtım toplamı YTL Yardımcı hizmet maliyet yeri (I) Yardımcı hizmet maliyet yeri (II) Yardımcı hizmet maliyet yeri (I) Yardımcı hizmet maliyet yeri (II) Esas üretim maliyet yeri () Esas üretim maliyet yeri (B) Esas üretim maliyet yeri (C) %5 %50 %20 %15 % %40 %20 %20 I. Dağıtım sonucunda oluşan bu bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemi ne göre ikinci dağıtım sonucunda esas üretim maliyet yeri daki toplam gider payı kaç YTL dir? ) B) C) D) E) DİREKT İLK MDDE MLZEME GİDERLERİ YNSITM HS. XXX DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YNSITM HS. XXX GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YNSITM HS. XXX DİREKT İLK MDDE MLZEME GİDERLERİ HS. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXX XXX XXX 7/ seçeneğine ve eş zamanlı kayıt düzenine göre bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Gider ve yansıtma hesaplarının kapatılmasına B) Üretim maliyetlerinin mamul maliyetlerine devrine C) Fiili maliyet sisteminde firelerin hesaplanmasına D) Standart maliyet sisteminde maliyet hesaplarının kapatılmasına E) Fark hesaplarının kapatılmasına III. Genel üretim maliyetleri dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetler yardımcı maliyet yerlerine çeşitli ölçüler kullanılarak dağıtılır. B) Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetler mamulleredağıtılır. C) Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetler çeşitli ölçüler kullanılarak mamulleredağıtılır. D) Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetler esasmaliyet yerlerineçeşitli ölçüler kullanılarak dağıtılır. E) Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetler giderleredağıtılır.

8 TÜRMOB-TESMER S üretim işletmesi üretim maliyetlerini safha maliyet sistemine göre hesaplamaktadır. İşletmenin Ekim 2005 dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir: Üretimine başlanan : Tamamlanıp devredilen : Dönemsonu yarı mamul stokları : Ekim 2005 dönemi maliyetleri Dönem sonu yarı mamul stokları tamamlanma dereceleri Direkt ilk madde YTL %90 ve malzeme Direkt İşçilik YTL %60 Genel Üretim Giderleri YTL %60 Bu bilgilere göre döneme ait eşdeğer birim başına toplam maliyet kaç YTL dir? ) 90 B) 100 C) 110 D) 115 E) "Tüketildikleri dönem içine gider olarak kaydedilen iktisadi varlık tüketimine ilişkin unsurlar" en iyi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? ) Maliyet B) Dönem gideri C) Brüt zarar D) Net gider E) Brüt gider şağıdakilerden hangisi kâr dağıtım tablosunun düzenlenme amaçlarından biri değildir? ) Ödenecekvergilerinhesaplanması B) Şirketlerinhissebaşıkârınınhesaplanması C) yrılanyedeklerinhesaplanması D) Hissebaşıtemettütutarınınhesaplanması E) Dönem kârının nelerden oluştuğunun gösterilmesi "Direkt İşçilik Verim Farkı"nın olumsuz olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) Hem harcanan saatler, hem de katlanılan toplam direkt işçilik maliyeti standartları aşmıştır. B) Saat başına direkt işçilik maliyeti standardı, saat başına direkt işçilik maliyeti standardını aşmıştır. C) Standart saatler fiili saatlerden fazladır. D) Saat başına fiili direkt işçilik maliyeti saat başına direkt işçilik maliyeti standardını aşmıştır. E) Fiilen harcanan direkt işçilik saatleri standart saatleri aşmıştır. BB Üretim İşletmesi ne ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Toplam Net Satışlar : YTL Toplam Sabit Maliyetler : YTL Birim Değişken Maliyetler : 6 YTL/BR Üretim ve Satış Hacmi : BR Bu bilgilere göre SRN Üretim İşletmesi nin başabaş noktası satış tutarı kaç YTL dir? ) B) C) D) E) Trend veya eğilim yüzdeleri tekniği için en uygun analiz türü aşağıdakilerden ) Statik analiz B) Yönetim analizi C) Dış analiz D) Dinamik analiz E) İç analiz "Stok Bağımlılık Oranı" hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkatealınmaz? ) lacaklar B) KısaVadeli YabancıKaynaklar C) Hazır Değerler D) Menkul Kıymetler E) Stoklar Bir işletmenin borsa değerinin defter değerinden düşük olması ne anlama gelmektedir? ) Yasadışıişlemleri olduğu B) Kârlılığınınistenilendüzeydeolmadığı C) Borç ödemedezorluklaryaşadığı D) Dağıtılmamış kârlarınverimli kullanılmadığı E) Likityapısınınzayıfolduğu

9 TÜRMOB-TESMER Hisse senedi yatırımları için karşılaştırma kriteri olarak kullanılan oran aşağıdakilerden ) Fiyat-kazanç oranı B) Paybaşınakâr oranı C) Kârdağıtım oranı D) İçsel büyümeoranı E) Paybaşınatemettüoranı 55. İşletmenin stok bağımlılık oranı yüksek ise aşağıdaki önlemlerden hangisini alınmalıdır? ) Stok elde bulundurma maliyetini azaltmak B) Kâr marjını düşürmek C) Satışları yavaşlatmak D) Pazarlama etkinliklerini azaltmak E) Daha çok borçlanarak stoklarını artırmak 51. şağıdakilerden hangisi oran analizinde göz önüne alınması gereken ilkelerden biri değildir? ) Enflasyon B) Oranlarınbir araçolarak kabul edilmesi C) Yorumda diğer açıklayıcı oranların da kullanılması D) Sadeceişletmeyeaitoranlarınkullanılması E) Mevsimlik hareketlerindikkatealınması 56. şağıdakilerden hangisi denetim kanıtı toplanmasının nedenlerinden birideğildir? ) Dönemsellik B) Tutarlı olma C) Varolma D) Tamamını kapsama E) Doğru değerleme İşletmenin duran varlıkları toplam varlıkların %50 'si kadarken, sürekli sermayesininde %50 olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Varlık yapısınıngüçlüolduğunu B) Duran varlıkların tamamının uzun vadeli yabancıkaynaklarlafinanseedildiğini C) Duran varlıkların tamamının özkaynaklarla finanseedildiğini D) Kaynak dağılımının yabancı kaynak ağırlıklı olduğunu E) Sermayeninyetersiz olduğunu Satışların maliyetinin net satışların %80'i oranında gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Rekabet avantajını kaybettiğini B) Satış iadelerinden gelen kalitesizliği C) Satış iskontolarının yüksekliğini D) Faaliyet giderlerinin kârı azaltıcı etki yarattığını E) Brüt kâr marjının azaldığını şağıdakilerden hangisi daimi dosyada yer almaz? ) Şirketinanastatüsü B) Toplusözleşmeler C) Geçici vegenel mizanlar D) İmzasirküleri E) Patent,know-how,franchisinganlaşmaları Denetçi, elinde olmayan nedenlerle yeterli kanıt toplayamaması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapar? ) İşletmeileilgili yasal işlemyapar. B) Olumsuzgörüş bildirir. C) Görüş bildirmez. D) Denetim çalışmasınıyarım bırakır. E) Görüşününgüvenilirliğini azaltır. 54. Halka açık anonim şirketlerde I. temettü tutarının ana sözleşmede gösterilecek üst sınırı ne kadardır? ) Dağıtılabilir dönemnet kârının %75'i B) Dönemkârının %5'i C) Vergi sonrası dönemkârının %50'si D) Ödenmiş sermayenin %20'si E) Vergi öncesi dönemkârının %25'i Denetçi bankalar hesabının denetiminde "Bankalardan kazanılan gelirler mutlaka dönemin gelirlerine kaydedilmelidir" ile hangi hedefeulaşır? ) Mülkiyet B) Tamlık C) Gerçeklik D) Sınıflama E) Dönemsellik

10 TÜRMOB-TESMER Yıl sonunda alacakların denetiminde aşağıdaki işlemlerdenhangisi yapılmaz? ) Tümalacaklarınvadelerinegöresıralanması B) Senetli alacaklarareeskontyapılması C) Senetsiz alacaklar için teyit mektubu gönderilmesi D) Şüpheli alacaklarınhesaplanması E) Şüpheli alacaklar karşılığınınayrılması 65. Denetim ekibinden kimlerin, hangi denetim alanlarına, hangi tarihlerde tahsis edileceğini tespit etme çalışmasına ne ad verilir? ) Denetimstratejisi B) Denetimsözleşmesi C) Denetimriskinin belirlenmesi D) Yönetimteyit mektubu E) Denetimprogramı 61. Bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan incelemeyeneadverilir? ) Kontrol B) İç denetim C) Dış denetim D) Teftiş E) Revizyon 66. Eğer denetçi iç kontrol sistemi ile ilgili sorulara tatminkâr cevaplar almamış ise aşağıdakilerden hangisini yapar? ) Denetimtekniklerinin kapsamını daraltır. B) Olumsuz görüş bildiren rapor yazar. C) Daha az zaman, daha çok personel, daha detaylı denetimplanı ve programı hazırlar. D) Daha az örnekleme tekniklerine başvurur. E) Daha az kanıt toplar. 62. Özel denetim aşağıdaki durumlardan hangisindesöz konusuolmaz? 63. ) Birleşmede B) Sermayeartırımıveyaazaltımında C) Bölünmede D) Devirde E) Tasfiyede şağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin yapacakları bazı tasdik işlemlerinden biri değildir? ) Defter tutma ve beyanname düzenleme B) Yatırımindirimi C) Katma değer vergisi iadesi ve mahsuplarının tasdiki D) Vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmesi E) Kurumlar vergisi kanununun istisna ve indirimlerinden yararlanma İşletmenin gelecekte mevcut kârlılık düzeyini engelleyecek, yaşamını tehlikeye sokacak beklenmedik olaylara ne ad verilir? ) Kontrol riski B) Yapısal riskler C) Bulgu riski D) İşletme riskleri E) Denetimriskleri Çalışma kağıtlarının mülkiyeti kime aittir? ) Denetimşirketine B) Sermaye Piyasası Kuruluna C) Devlete D) İşletmenin yönetimkuruluna E) İşletme ortaklarına 64. Denetim kanıtı toplamaktaki hedeflerden olan "doğru değerleme" hedefinde aşağıdaki değerlemeölçülerinden hangisi baz alınmaz? ) Bankalar TekdüzenMuhasebeSistemi B) VergiMevzuatı C) UluslararasıMuhasebeStandartları D) Merkez BankasıMevzuatı E) SPKMevzuatı İşletmelerin aşağıdaki ilgili taraflardan hangisine hesap verme zorunluluğu yoktur? ) Kredi kurumları B) Devlet C) Yatırımcı D) Toplum E) Dünya Bankası

11 TÜRMOB-TESMER şağıdakilerden hangisi uygunluk denetimi yapmaz? ) SSK müfettişleri B) İş müfettişleri C) Sayıştay D) Dış denetçiler E) Maliye bakanlığı hesap uzmanları 74. Satış anında artık değer de dahil olmak üzere hizmet süresi boyunca bir varlığın sağladığı yararların toplamıhangi değerleifadeedilir? ) Geri kazanılabilir değer B) Netdefterdeğeri C) mortismanatabi değer D) Maliyetdeğeri E) Gerçeğeuygundeğer 71. Garantiler dahil olmak üzere gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilemeyen finansal araçlara aşağıdaki standartlardan hangisi uygulanır? ) Stoklar standardı B) Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu aktifler standardı C) Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi standardı D) Satışlar ve diğer olağan gelirler standardı E) Yıllara yaygın inşaat ve onarım sözleşmeleri standardı 75. Topluluğa dahil bağlı ortaklıkların dönem net kâr veya zararlarından topluluk dışı paylara isabet eden kısım hangi tabloda ve hangi hesap grubundagösterilir? ) Bilançoda,Öz Kaynaklar Grubunda B) Kâr Dağıtım Tablosunda, Net Pozisyon Kârı/ ZararıHesabında C) Gelir Tablosunda, zınlık Payları Kârları Hesabında D) Net Konsolide Gelir Tablosunda, zınlık PaylarıKâr/Zarar Hesabında E) Bilançoda, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabında 72. şağıdakilerden hangisi belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkilendirilemeyen maliyetlerdendir? 73. ) İnşaattakullanılanmalzememaliyetleri B) Tesis,makinevecihaz kiralamamaliyetleri C) Sözleşmede geri ödeneceği belirtilmemiş olan genelyönetim maliyetleri D) Gözetim dahil inşaatalanıişçilik maliyetleri E) Sözleşmeyledoğrudanilişkili tasarım veteknik hizmetmaliyetleri Özellikle farklı endüstri kollarında ve farklı coğrafi bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerin, finansal bilgilerinin bölümlere göre raporlanmasında kullanılan standart aşağıdakilerden ) Stoklar standardı B) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasıstandardı C) Yatırımlarınmuhasebeleştirilmesi standardı D) Finansal tablolarınsunuluşustandardı E) Kur değişim etkilerinin muhasebeleştirilmesi standardı Tüketicilerin farklı fiyat düzeylerinde satın almaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarını aşağıdakilerden hangisi gösterir? ) Teklif eğrisi B) Talep eğrisi C) Üretim etkisi D) rz eğrisi E) Maliyet eğrisi Firmanın üretimde kullandığı bütün girdilerin maliyeti olan ve açık ve örtülü maliyetleri kapsayanmaliyet türüne ne adverilir? ) Sosyal maliyet B) Toplammaliyet C) Ortalama maliyet D) Minimummaliyet E) Marjinal maliyet Klasik ve Neoklasik ekonomistlere göre faiz haddi nerede belirlenir? ) ltın piyasasında B) Yasalarda C) Döviz piyasasında D) Sermaye piyasasında E) Mal piyasasında

12 TÜRMOB-TESMER Safi milli hasıladan dolaylı vergiler düşüldüğünde aşağıdakilerden hangisi elde edilir? ) Net ihracat B) Kamu harcamaları C) Gayri safi milli hasıla D) Milli gelir E) Kamu gelirleri 84. Türkiye'de banknot ihracı imtiyazı aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Devlet Planlama Teşkilatı B) Dış Ticaret Müsteşarlığı C) TC Merkez Bankası D) Maliye Bakanlığı E) Hazine Müsteşarlığı 80. şağıdakilerden hangisi dış ticarette görünmeyen engellerden biri değildir? ) Sübvansiyonlar B) Fark giderici vergiler C) Gönüllü ihracat kısıtlamaları D) Damping E) Sabit döviz kuru politikası 85. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi'ni ileri süren iktisatçı kimdir? ) Fisher B) Posner C) Keynes D) Smith E) Ricardo 81. Yabancı malların gümrük tarifesi ödenmeden, gümrük makamlarının denetimi altında uzun süre muhafaza edilmelerine yarayan kapalı alanlara ne ad verilir? ) Serbest bölge B) Gümrük hattı C) ntrepo D) Transit bölge E) ktarma 86. şağıdakilerden hangisi bir verginin tarh edilebilmesi için gerekli şartlardan biridir? ) Mükellefin vergi borcunun olmaması B) Devletin var olması C) Bütçe yasasının varlığı D) Mükellefin, ödeyeceği vergi miktarını bilmesi E) Mükellefin, tüzel kişi olması 82. Bir ülkede para politikasının uygulayıcısı aşağıdakilerden ) Parlamento B) Merkez Bankası C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı D) Başbakanlık E) Maliye Bakanlığı 87. şağıdakilerden hangisi olağan (normal) belediyelerin zorunlu görevleri arasında yer almaz? ) Sağlık ve sosyal yardımhizmetleri sunmak B) ydınlatma hizmetlerini gerçekleştirmek C) İtfaiye hizmetleri sunmak D) İmar hizmetlerini gerçekleştirmek E) Merkez Bankası tarafından basılan banknotları dağıtmak 83. İnsanlarının sınırsız isteklerinin, sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? ) ntropoloji B) Sosyoloji C) Ekonometri D) İktisat E) Muhasebe şağıdakilerden hangisi harcamalar üzerindenalınan vergilere bir örnektir? ) razi vergisi B) Bina vergisi C) Emlak vergisi D) Kurumlar vergisi E) Katma değer vergisi

13 TÜRMOB-TESMER Verginin teorik temelleri açısından akılcı, bireyci ve mekanik devlet anlayışını benimseyen görüş aşağıdakilerden ) Hukuki cebir ve müeyyide görüşü B) Değişimve yararlanma kuramları C) Milli görev ve fedakarlık görüşü D) Otorite ve egemenlik kuramları E) Toplum duygusu ve topluluk bilincini esas alan görüş 93. şağıdakilerden hangisi, oda yönetim kurulu başkanının görevlerinden birideğildir? ) Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıyaçağırmak B) Oda denetleme kurulunun toplantılarına katılmak C) Tutanakların sağlıklı bir biçimde düzenlenmesinisağlamak D) Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak veizlemek E) Yönetim kurulutoplantılarınabaşkanlık etmek Kurumlar vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınır. B) Üç eşit taksitte ödenir. C) Devletin, kurumları denetlemesi açısından etkin bir araçtır. D) Vergi adaletini gerçekleştirmek amacıyla alınır. E) İki tür mükellefiyetsöz konudur sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali müşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir? ) Tasdik-Müşavirlik-Deftertutma B) Müşavirlik-Defter tutma-denetim C) Tasdik-Defter tutma-denetim D) Müşavirlik-Denetim-Tasdik E) Müşavirlik-Defter tutma 92. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun çalışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir? ) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi B) 3568 sayılı Kanun'a göre kınama cezası almış olması C) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş olması D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması E) Çalışma bürosunu kapatmış olması tarihli Staj Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir? ) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahipmeslek mensubuyetiştirmek B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program çerçevesindefiilentamamlamak C) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj katılım belgesi düzenleyipvermek D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemekveyürütmek E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetleriniaksatmamak Birden çok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek kararına göre, aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket türleri arasındagösterilmemiştir? ) Limitedşirket B) nonim şirket C) Ortaklık bürosu(adi şirket) D) Sermayesi paylarabölünmüş komanditşirket E) Kollektifşirket İş Kanunu m.2'de yer alan "... işveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz" hükmü aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) İşveren vekilleri, hiyerarşide işçilerin üzerinde yer alır. B) İşveren vekilleri işçilere tanınan hak ve yükümlülüklere tabideğildir. C) Bir kişinin işveren vekili olması işçi niteliğini ortadan kaldırmaz. D) Her işçi işveren vekili olabilir. E) İşveren vekilleri, işveren yanında yer alır.

14 TÜRMOB-TESMER Birbirini izleyen belirli süreli iş sözleşmelerinin, kanun gereği tek bir süresi belirsiz iş sözleşmesi sayılması halinde ortaya çıkan iş sözleşmelerine ne ad verilir? ) Sürekli iş sözleşmesi B) Takımsözleşmesi C) Müteselsil iş sözleşmesi D) Kısmi süreli iş sözleşmesi E) Zincirleme iş sözleşmesi Haftalık normal çalışma süresi 40 saate indirilen bir işyerinde, işçilerin 40 saatin üzerinde ama 45 saati aşmayan çalışmalarına ne adverilir? ) Genel sebeplerle fazla çalışma B) Fazla süreli çalışma C) Ek çalışma D) Telafi çalışması E) Tamamlayıcı çalışma Bir iş kazasını haber alan işveren bu durumu işyerinin bulunduğu yerin yetkili zabıtasına hangi süre içinde bildirmek zorundadır? ) Derhal B) 6saat içinde C) 12 saat içinde D) 1gün içinde E) 2gün içinde İzinsiz olarak haşhaş yetiştiren bir kişi için zirai kazanç nedeniyle gelir vergisi yükümlülüğünün doğması, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisinin sonucudur? ) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması, vergi yükümlülüğünün doğmasına engel değildir. B) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyetşartdeğildir. C) Mükellefiyetevevergi sorumluluğunamüteallik özel mukaveleler vergidairelerini bağlamaz. D) Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. E) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti, yemin hariç her türlüdelil ileispatlanabilir. şağıdakilerden hangisi niteliği açısından müsamaha süresi kapsamında yer alır? ) Yoklama fişini posta ile gönderme süresi B) Pişmanlık beyannamesi verme süresi C) Vergi beyannamesi verme süresi D) Dava açma süresi E) Zamanaşımı süresi yaşından büyük bir sigortalı işsize verilecek işsizlik ödeneğinin tutarı en çok ne kadardır? ) sgari ücretin yüzde 50'si B) sgari ücretin 3katı C) sgari ücretin 1,5 katı D) sgari ücretin 2katı E) sgari ücret kadar 101 I. Yoklama II. İnceleme III. rama IV. Tebliğ Yukarıdakilerden hangileri vergi tarhında ön (hazırlayıcı) işlemler arasındayer alır? ) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I,IIveIII E) II,IIIveIV Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlikkazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teori aşağıdakilerden ) Objektifteori B) Subjektifteori C) Pozitifteori D) Rasyonelteori E) Sosyolojik teori şağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesennedenlerden biridir? ) Terekenin tasfiyesi nedeniyle takip yapma olanağınınbulunmaması B) Yoklamafişinindüzenlenmesi C) Borçlununyabancıülkedebulunması D) Vergi yükümlüsününyabancıülkedebulunması E) Ödemeemri tebliği

15 TÜRMOB-TESMER Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre mal teslim eden veya hizmet sunan kişiler, vergi hukuku açısından aşağıdakilerden hangisinin kapsamındayer alır? 110 I. Kıyas yasağı II. Vergi yasalarınıngeriyeyürümezliği III. Vergilendirmeninbelirliliği IV. İktisadilik ) Vergisorumlusu B) Vergiyükümlüsü C) Vergisüjesi D) Vergiyüklenicisi E) Vergitaşıyıcısı Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukunda güvenlikilkesi kapsamındayer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) IveIV D) I,IIveIII E) II,IIIveIV 107 şağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren nedenlerdenbirideğildir? ) Terkin B) Zamanaşımı C) Ödeme D) Takas E) Ölüm 111 Taraflar arasındaki borcun kaynağını haksız bir fiil oluşturuyorsa, bu borcun ticari iş sayılması için aşağıdakilerden hangisi gerekir? ) Borçla ortaya çıkan zararın yüksek olması B) Tarafların her ikisinin de tacir olması C) Taraflardan en azbirinin tacir olması D) Taraflardan en az birinin ticari işletmesinin bulunması E) Borcun, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olması 108 Vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisindedüzenlenmiştir? ) mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun B) İdari YargılamaUsulüKanunu C) KurumlarVergisi Kanunu D) Gelir Vergisi Kanunu E) VergiUsul Kanunu 109 I. Borcunzamanaşımınauğraması II. Borcunkısmenödenmiş olması III. Matrahtakdirininyanlış yapılması IV. İndirilebilecek giderlere ilişkin hükmün dar yorumlanması Yukarıdakilerden hangileri ödeme emrine karşı açılacak davaların nedenleri arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız III C) IveII D) IIveIII E) IIIveIV Ticari defterler hangi anlaşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir? ) Ticari işletmelerle müşteriler arasındaki anlaşmazlıklarda B) Tacirler arasındaki ticari işlerden doğan anlaşmazlıklarda C) Ticari işletmelerle ortakları arasındaki anlaşmazlıklarda D) Tacirler arasındaki haksız fiillerden doğan anlaşmalarda E) Tacirlerle devlet arasındaki vergi anlaşmazlıklarında Türk Ticaret Kanunu'na göre "satış mağazası memuru" aşağıdakilerden hangisinin özel bir türüdür? ) Ticari vekil B) Ticari mümessil C) cente D) Tellal E) Seyyar tüccar memuru

16 TÜRMOB-TESMER ksine bir düzenleme olmadığı takdirde, adi ortaklıklarda yönetim yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Ortaklar arasında en yaşlı olana B) Tüm ortaklara C) Sermaye olarak nakit koyan ortaklara D) Ortaklar arasında en eski olana E) Sermaye olarak emeğini koyan ortaklara şağıdaki şirketlerden hangisinde ortak sayısı 50'den çok olamaz? ) nonim şirket B) Komandit şirket C) Kooperatif D) Kollektif şirket E) Limited şirket Borçlar Kanunu'na göre; kefilin en çok kefalet sözleşmesinde yazılı olan tutarla sorumlu tutulması hangi türsorumluluğa örnektir? şağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir? ) Takasın taraflarının, birbirlerinden alacaklı olması B) Takasa dahil borçların istenebilir (muaccel) olması C) Takasa dahil borçların kambiyo senedine bağlanmış olması D) Takasa konu alacakların aynı cinsten olması E) Takas beyanında bulunacak kişinin, takastan feragat etmemiş olması riyet sözleşmesi, aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisinin kapsamındadır? ) İşgörme sözleşmeleri B) Teminat sözleşmeleri C) Saklama sözleşmeleri D) Devir borcu doğuran sözleşmeler E) Kullandırma sözleşmeleri ) yni sorumluluk B) Belli miktarla sınırlı sorumluluk C) Belli mallarla sorumluluk D) Şahsi sorumluluk E) Şahsen sorumluluk 117 Bir kimsenin icra takibinden kurtulmak için mallarını muvazaalı olarak bir başka kişiye devretmesi ve tarafların bu devrin hukuki bir sonucu olmadığı hususunda anlaşması durumunda ortaya hangi türmuvazaa çıkar? ) Muvazaa anlaşması B) Mevsuf muvazaa C) Nisbi muvazaa D) Mutlak muvazaa E) Katmerli muvazaa 118 Eskişehir'de yaşayan hmet ile nkara'da yaşayan Murat'ın yaptığı sözleşmeye göre, hmet, Bodrum'da bulunan Terrier cinsi köpeğini Murat'a teslim edecektir. Taraflar sözleşmeyi Bursa'da yapmışlar ama borcun ifa (teslim) yerini belirlememişlerdir. Bu durumda Borçlar Kanunu m. 73'e göre, borç nerede ifa edilecektir? ) Türkiye'de herhangi bir il B) Bodrum C) Eskişehir D) nkara E) Bursa 16 TEST BİTTİ.

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2011 VS 1100-1. Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin belgelendirilerek toplanması ve daha sonra sunulması ve yorumlanmaya hazırlanması için belirli şekillerde ve kurallara göre yazılması işlemine

Detaylı

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

2011 BS 3200-1. Vergi Usul Kanunu'na göre "ticari mallar" hangi değerleme ölçüsü i le değerlenir? MUHSEBE UYGULMLRI 4. işletmenin "C" malı ile ilgili dönemiçi ve dönemsonu bilgileri aşağıdaki gibidir:

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2011 YS 3204-1. insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile para, araç, gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya getirerek ve bir takım faaliyetlerde

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ

2013 YILI ÜCRET TARİFESİ TABLO I - DEFTER TUTMA ÜCRETLERİ İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili I. DEFTER TUTMA A. İşletme Defteri 4-9 İşçili 10 ve üzeri 1. Hizmet, Taşımacılık 170 225 240 275 2. Alım-Satım 230 290 305 330 3. İmalat-İnşaat

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 1. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. ye ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Bilanço ve gelir tablosunu kullanarak ilgili şirketin yatay analizini yapınız. (50 puan) 2. Kredi

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 4 ARALIK 2016 PAZAR Soru : (X) Anonim Şirketimin 01.01.2015 tarihli açılış yevmiye maddesi aşağıdaki gibi yapılmış,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00

2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 2017/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARU 30 TEMMUZ 2017-PAZAR 09:00-12:00 01.02.2016 da kurulmuş olan. ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

için doğru değildir?

için doğru değildir? TİCRET MESLEK DERSLERİ (MUHSEBE FİNNSMN) ÖĞRETMENİ (M.T.Ö.D.) 1 "Muhtemel zararların kayda alınması" muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir? ) Tarafsızlık ve belgelendirme B ) Para ölçüsü kavramı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı