Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır?"

Transkript

1 TÜRMOB-TESMER şağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır? 1. Benim şiirim yalınlıktır. ma o en yalın sözcüğü yerinde kullanarak, imge yükleyerek, çağrışımlara açarak zenginleştiren bir yalınlık. Kaba gerçeklik değil. Ben toplumcu bir çizgideyim ama en biçimci, bireyci yazar kadar biçim ve kurgu kaygıları gözetirim diyen bir yazarın eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ) Ellerini dizlerine vurarak müziğe usul tuttu. B) Her işin bir usulü olduğunu ne zaman öğreneceksiniz? C) Bebeğin uyanmasından korktuğu için usulca yerinden kalktı. D) Usul usul yürüyerek uzaklaştı. E) Parayı elimden usulcacık aldı. 2. ) Biçim ve söyleyiş kaygısının oldukça ağır bastığı B) Sanatlı bir dil kullandığı C) Değişik biçim anlayışlarını benimsediği D) Bireyselliğe önem verdiği E) Sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullandığı "Uzun ve karışık yapılı cümle kurmaktan kaçınmalıyız." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilir? 5. şağıdaki cümlelerin hangisinde belirtme durum eki almış (-i) soyut birad vardır? ) Çok üşüttüğü için sesi kısıldı. B) Dün evi kiraladık. C) Bu havada arabayı kullanmamız mümkün değil. D) İnsanın önce kendine saygısı olmalı. E) Çocuğu elinden tutarak kaldırdım. ) "kaçınmalıyız" sözcüğü yerine "oluşturmalıyız" sözcüğü getirilmeli B) "karışık" sözcüğü yerine "karmaşık" sözcüğü getirilmeli C) "cümle" sözcüğü yerine "cümleler" getirilmeli D) "yapılı" sözcüğü yerine "yapıca" sözcüğü getirilmeli E) "uzun" sözcüğü çıkarılmalı 6. ltı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ) Köyden kente göçeden insanlar birçok sorunla karşılaşıyor. B) Uzun uzun yıldızları seyretti. C) Teklifinin reddolmasına çok üzüldü. D) Müdür, öğrencileri affetti mi? E) Bir süre sonra çocuklar gözden kayboldu. 3. "Benim için şiir, okuru tarafından yorumlandığında bir bakıma yeniden üretildiğinde yaşamaya başlar. Günlük sözcüklerle yazılan fakat gündelik olmayan bir anlatım biçimidir şiir. Yazıldıktan sonra okurun yorumuna kalan bir üretimdir. Okur onu düşlediğinde yeniden üretir ve ancak o zaman var olabilir. Yoksa dünyanın en mükemmel şiiri bile okur tarafından yeniden üretilmiyorsa yaşamıyordur." Şaire göre şiir yazarken en çok neye dikkat edilmelidir? ) Şiirin düşünsel yanının ağır basmasına B) Şiirin içeriğine C) Şairin kültürel yanının okurla bütünleşmesine D) Soyutlama yapılmasına E) Şiirin okur tarafından yorumlanıp yeniden üretilmesine 7. Okuyucuya namuslu söz söylemek, doğruyu anlatmak gerekir. Sanat, insanların kafalarını ve yüreklerini etkileyecek güce sahiptir. Bir insanın sanatçı tanımına uyması için bu gücü insanların ruhunda güzeli yaratmaya ve insanlığın iyiliğine yöneltmesi gerektiğine inanıyorum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? ) Sanatın insanları etkileme gücüne B) Sanatçının hayatın doğrularını yansıtmasına C) Sanatçının eserleriyle insanların ruhunda iyiliği ve güzelliği yaratmasına D) Sanatçının okuyuculara karşı iyimser bir tavır sergilemesine E) Sanatçının insanları etkileme gücünü olumlu yönde kullanması gerektiğine 1

2 TÜRMOB-TESMER aa ve bb iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere, (aa) (bb) = 726 ise, a + b toplamı en fazla kaçtır? 12. Bir öğrenci 20 soruluk bir sınavda yaptığı bir doğru sorudan 5 puan alıyor ve yaptığı her yanlış soru için de 2 puanı siliniyor. ) B) C) D) E) Soruların hepsini yanıtlayan bu öğrenci 58 puan aldığına göre, kaç soruyu yanlış cevaplandırmıştır? ) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) a2b dört basamaklı sayısının 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Bu sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre, a en fazla kaç farklı değer alabilir? ) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) % 45 i kız öğrenci olan sınıftan 12 erkek öğrenci ayrılırsa sınıfın yarısı kız oluyor. Buna göre, ilk durumda sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? ) 54 B) 60 C) 66 D) 70 E) kg pirinç, 16 kg fasulye ve 24 kg bulgur eşit ağırlıkta torbalara konulmak isteniyor. Birbirine karıştırmamak koşulu ile en az kaç torba gerekir? ) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) gram K maddesi, 20 gram L maddesi ve 80 gram M maddesinden bir karışım elde ediliyor. Bu karışımın 90 gramında L maddesinden kaç gram bulunur? ) 6 B) 9 C) 14 D) 24 E) kaçtır? ) 10 B) 15 C) 20 D) 100 E) işleminin sonucu milyon nüfusa sahip bir şehrin nüfusu her yıl % 20 oranında artıyor. Buna göre, 3 yıl sonra şehrin nüfusu kaç olur? ) B) C) D) E)

3 TÜRMOB-TESMER masya Görüşmelerinin Türk Kurtuluş Savaşı açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden ) İstanbul Hükümeti'nin Heyet-i Temsiliye'yi tanıması B) Mustafa Kemal Paşa'nın affedilmesi C) İstanbul Hükümeti'nin nadolu'ya silah göndermesi D) Heyet-i Temsiliye'nin İstanbul'a heyet göndermesi E) Seçimlerin yapılmasına karar verilmesi 20. tatürk Dönemi'nde çok partili yönetime geçiş denemelerinin sürdürülmesinden vazgeçilmesinin temel nedeni, aşağıdakilerden ) Toplumun, muhalefet partilerini kabul etmemesi B) tatürk'ün, parti başkanlarına güvenmemesi C) Kurulan partilerin uyumsuz olması D) CHP'nin, muhalefetpartilerini desteklemesi E) Laik cumhuriyet ilkelerinin tehlikeye girmesi 17. Eğitim, öğretim ve kültür alanındaki gelişmelerin yoğunlaşmasına, bunların ülke geneline yayılmasına, halkın kültür düzeyinin artmasına ve okuma yazmanın kolaylaşmasına neden olan inkılaplar içerisinde diğerlerine göre daha etkili olan aşağıdakilerden 18. ) Medreselerin kapatılması B) Öğretimin birleştirilmesi C) Maarif Teşkilatı Kanunu'nun çıkartılması D) Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi E) Türk Dil Kurumu'nun kurulması Toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılaplar içerisinde, Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması önemli bir yere sahiptir. tatürk bu kanunu çıkarırken, "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz" demiştir. tatürk'ün bu sözü göz önünde bulundurulduğunda gerçekleştirilen inkılabın asıl amacı aşağıdakilerden ) Din adamlarının yürüttükleri göreve son vermek B) Hilafetin yeniden geri gelemeyeceğini kanıtlamak C) Dinin kullanılarak toplumda ayrıcalıklı kesim oluşmasını önlemek D) Türkiye Cumhuriyetinde dini değerlerin yaşatılamayacağını göstermek E) Toplumda dini unsurların ön plana çıkartılmasını önlemek 19. Cumhuriyet döneminde tarımın gelişmesi, köylünün parasal yönden rahatlaması için alınan ilk önlem aşağıdakilerden ) Zirai donatım Kurumu'nun kurulması B) Ziraat mekteplerinin açılması C) Tarım Kredi Kooperatiflerinin açılması D) şar vergisinin kaldırılması E) Toprak reformunun yapılması Elde edilme maliyeti YTL, hurda değeri YTL ve faydalı ömrü 5 yıl olan taşıt aracının normal amortisman yöntemine göre birinci yılda ayrılacak amortisman payı kaç YTL dir? ) B) C) 6000 D) 5000 E) 3000 Muhasebe defterlerinin tutulması ile ilgili olarakaşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır? ) Defter sayfalarıkopartılamaz. B) İşlemlerin kaydedilmesi mazeretsiz olarak 10 gündenfazlauzatılabilir. C) DefterlerinTürkçetutulmasızorunludur. D) Defterlermürekkepleveyamakineileyazılır. E) Defterlerdeki kayıtlar arasında satırlar çizilmedenboş bırakılamaz. Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Sadecemaddi yapıyasahiptirler. B) İşletme faaliyetlerinde sürekli olarak kullanılan aktifdeğerlerdir. C) Satılmak amacıylaedinilmezler. D) Zamanla aşınma, yıpranma, eskime ve değerdendüşmeleri söz konusudur. E) mortismanatabi tutulurlar.

4 TÜRMOB-TESMER İşletme 2004 yılında alacak kaydettiği ve YTL karşılık ayırdığı YTL tutarındaki alacağının YTL lik kısmını 2005 yılında tahsil etmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS KONUSU KLMYN KRŞILIKLR HS B) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS KONUSU KLMYN KRŞILIKLR HS Mobilya ticareti ile uğraşan işletme kredili olarak YTL tutarında yakacak malzemesi satın almıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS STICILR HS B) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS DİĞER TİCRİ BORÇLR HS C) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLR HS C) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLRI HS D) KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS D) TİCRİ MLLR HS DİĞER TİCRİ BORÇLR HS E) TİCRİ MLLR HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLR HS E) KS HS ŞÜPHELİ LCKLR HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCK KRŞILIĞI HS KONUSU KLMYN KRŞILIK HS Kasım 2004 tarihinde %70 faizli, 6ay vadeli tahvil ihraç eden işletme, dönem sonunda hesapladığı faiz tutarını hangi hesabın alacağınakaydeder? ) Gider TahakkuklarıHesabının B) Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının C) Tahvil napara Borç, Taksit ve Faizleri Hesabının D) Gelecek ylaraitgiderler Hesabının E) FinansmanGiderleri Hesabının 25. şağıdakilerden hangisi mali borçlar içinde yer almaz? ) Bankakredileri B) Çıkarılmış diğer menkulkıymetler C) Tahvil anaparaborç,taksitvefaizleri D) Hissesenedi ihraç primleri E) Çıkarılmış bonovesenetler şağıdakilerden hangisi 7/ seçeneğinin özelliklerinden birideğildir? ) Fonksiyonesasınagörebölümlenmesi B) Gider yansıtmahesaplarınınkullanılması C) Eş zamanlıkayıtlamayapılması D) Gider bütünlüğününkorunması E) Gider dağıtım tablosununkullanılması

5 TÜRMOB-TESMER İşletmenin genel kurulunda alınan karar gereğince ayrılması gereken yedek YTL, işletmede bırakılan kâr ise YTL dir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS OLĞNÜSTÜ YEDEKLER HS B) GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS OLĞNÜSTÜ YEDEKLER HS STTÜ YEDEKLERİ HS C) GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS STTÜ YEDEKLERİ HS D) GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS OLĞNÜSTÜ YEDEKLER HS GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS İşletme yurt dışında bir firmaya kredili olarak $ tutarında mal satmıştır. Satış tarihinde 1$=1 320 YTL dir. Müşteri bir ay sonra malın bedelini bankaya yatırdığında 1$=1 360 YTL olmuştur. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) BNKLR HS LICILR HS B) BNKLR HS LICILR HS YURTDIŞI STIŞLR HS C) BNKLR HS LICILR HS KMBİYO KÂRLRI HS D) BNKLR HS LICILR HS DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLR HS E) DÖNEM NET KÂRI HS STTÜ YEDEKLERİ HS GEÇMİŞ YIL KÂRLRI HS E) BNKLR HS LICILR HS DİĞER GELİRLER HS İşletmenin üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasını üstlenmesi, geri vermek koşuluyla aldığı bir değerin karşılığını sağlaması ve gerçekleşecek bir borcun karşılığı olmak üzere ödediği paralar hangi hesapta izlenir? 32. Vadeli çeklerin dönem sonunda reeskonta tabi tutulması hangi muhasebe kavramı gereğidir? ) Diğer Çeşitli lacaklar Hesabında B) Gelecek ylara it Giderler Hesabında C) Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında D) Verilen Sipariş vansları Hesabında E) Gider Tahakkukları Hesabında 5 ) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Özün önceliği D) Dönemsellik E) Tam açıklama

6 TÜRMOB-TESMER Dönem sonu sayımında maliyeti YTL olan malın satış değerinin YTL ye düştüğü belirlenmiştir. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS TİCRİ MLLR HS Haziran ayına kadar her ay tahakkuk ettirilmiş olan YTL tutarındaki ikramiyelerin ödemesi 30 Haziran tarihinde yapılmıştır. Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden ) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS KS HS B) STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS TİCRİ MLLR HS C) KRŞILIK GİDERLERİ HS STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KRŞILIĞI HS B) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS MLİYET GİDERLERİ KRŞILIK HS C) MLİYET GİDERLERİ KRŞILIK HS KS HS D) TİCRİ MLLR HS SYIM VE TESELLÜM FZLLRI HS D) PERSONELE BORÇLR HS KS HS E) KRŞILIK GİDERLERİ HS TİCRİ MLLR HS E) GİDER THKKUKLRI HS KS HS şağıdakilerden hangisi "direkt işçilik giderleri" kapsamındadeğildir? ) Esasişçilikler B) SSKişverenpayı C) Fazlaçalışmaücretininnormal kısmı D) Üretim primleri E) Ustabaşıücretleri 34. Bir poliçede yazılı olan tutarı tahsil etme yetkisinesahipolan kişiyenead verilir? ) Lehtar B) lonj C) val D) Keşideci E) Muhatap şağıdakilerden hangisi maliyetlerin sınıflandırılmasındakullanılankriterlerdenbiri değildir? ) Gider yerlerinegöre B) Çeşitlerinegöre C) Fonksiyonlarınagöre D) Ürünlereyüklenmelerinegöre E) Faaliyethacmiileilişkilerinegöre

7 TÜRMOB-TESMER Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Üretilen mamul maliyeti : YTL Dönembaşı mamul maliyeti : YTL Dönemsonu mamul maliyeti : YTL raştırma ve geliştirme giderleri : YTL Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri : YTL Genel yönetim giderleri : YTL Finansman giderleri : YTL Bu bilgilere göre işletmede satılan mamulün maliyeti kaç YTL dir? ) B) C) D) E) Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: I.dağıtım toplamı YTL Yardımcı hizmet maliyet yeri (I) Yardımcı hizmet maliyet yeri (II) Yardımcı hizmet maliyet yeri (I) Yardımcı hizmet maliyet yeri (II) Esas üretim maliyet yeri () Esas üretim maliyet yeri (B) Esas üretim maliyet yeri (C) %5 %50 %20 %15 % %40 %20 %20 I. Dağıtım sonucunda oluşan bu bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemi ne göre ikinci dağıtım sonucunda esas üretim maliyet yeri daki toplam gider payı kaç YTL dir? ) B) C) D) E) DİREKT İLK MDDE MLZEME GİDERLERİ YNSITM HS. XXX DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YNSITM HS. XXX GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YNSITM HS. XXX DİREKT İLK MDDE MLZEME GİDERLERİ HS. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXX XXX XXX 7/ seçeneğine ve eş zamanlı kayıt düzenine göre bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Gider ve yansıtma hesaplarının kapatılmasına B) Üretim maliyetlerinin mamul maliyetlerine devrine C) Fiili maliyet sisteminde firelerin hesaplanmasına D) Standart maliyet sisteminde maliyet hesaplarının kapatılmasına E) Fark hesaplarının kapatılmasına III. Genel üretim maliyetleri dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetler yardımcı maliyet yerlerine çeşitli ölçüler kullanılarak dağıtılır. B) Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetler mamulleredağıtılır. C) Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetler çeşitli ölçüler kullanılarak mamulleredağıtılır. D) Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetler esasmaliyet yerlerineçeşitli ölçüler kullanılarak dağıtılır. E) Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetler giderleredağıtılır.

8 TÜRMOB-TESMER S üretim işletmesi üretim maliyetlerini safha maliyet sistemine göre hesaplamaktadır. İşletmenin Ekim 2005 dönemine ait bilgileri aşağıdaki gibidir: Üretimine başlanan : Tamamlanıp devredilen : Dönemsonu yarı mamul stokları : Ekim 2005 dönemi maliyetleri Dönem sonu yarı mamul stokları tamamlanma dereceleri Direkt ilk madde YTL %90 ve malzeme Direkt İşçilik YTL %60 Genel Üretim Giderleri YTL %60 Bu bilgilere göre döneme ait eşdeğer birim başına toplam maliyet kaç YTL dir? ) 90 B) 100 C) 110 D) 115 E) "Tüketildikleri dönem içine gider olarak kaydedilen iktisadi varlık tüketimine ilişkin unsurlar" en iyi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? ) Maliyet B) Dönem gideri C) Brüt zarar D) Net gider E) Brüt gider şağıdakilerden hangisi kâr dağıtım tablosunun düzenlenme amaçlarından biri değildir? ) Ödenecekvergilerinhesaplanması B) Şirketlerinhissebaşıkârınınhesaplanması C) yrılanyedeklerinhesaplanması D) Hissebaşıtemettütutarınınhesaplanması E) Dönem kârının nelerden oluştuğunun gösterilmesi "Direkt İşçilik Verim Farkı"nın olumsuz olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? ) Hem harcanan saatler, hem de katlanılan toplam direkt işçilik maliyeti standartları aşmıştır. B) Saat başına direkt işçilik maliyeti standardı, saat başına direkt işçilik maliyeti standardını aşmıştır. C) Standart saatler fiili saatlerden fazladır. D) Saat başına fiili direkt işçilik maliyeti saat başına direkt işçilik maliyeti standardını aşmıştır. E) Fiilen harcanan direkt işçilik saatleri standart saatleri aşmıştır. BB Üretim İşletmesi ne ait bilgiler aşağıdaki gibidir: Toplam Net Satışlar : YTL Toplam Sabit Maliyetler : YTL Birim Değişken Maliyetler : 6 YTL/BR Üretim ve Satış Hacmi : BR Bu bilgilere göre SRN Üretim İşletmesi nin başabaş noktası satış tutarı kaç YTL dir? ) B) C) D) E) Trend veya eğilim yüzdeleri tekniği için en uygun analiz türü aşağıdakilerden ) Statik analiz B) Yönetim analizi C) Dış analiz D) Dinamik analiz E) İç analiz "Stok Bağımlılık Oranı" hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkatealınmaz? ) lacaklar B) KısaVadeli YabancıKaynaklar C) Hazır Değerler D) Menkul Kıymetler E) Stoklar Bir işletmenin borsa değerinin defter değerinden düşük olması ne anlama gelmektedir? ) Yasadışıişlemleri olduğu B) Kârlılığınınistenilendüzeydeolmadığı C) Borç ödemedezorluklaryaşadığı D) Dağıtılmamış kârlarınverimli kullanılmadığı E) Likityapısınınzayıfolduğu

9 TÜRMOB-TESMER Hisse senedi yatırımları için karşılaştırma kriteri olarak kullanılan oran aşağıdakilerden ) Fiyat-kazanç oranı B) Paybaşınakâr oranı C) Kârdağıtım oranı D) İçsel büyümeoranı E) Paybaşınatemettüoranı 55. İşletmenin stok bağımlılık oranı yüksek ise aşağıdaki önlemlerden hangisini alınmalıdır? ) Stok elde bulundurma maliyetini azaltmak B) Kâr marjını düşürmek C) Satışları yavaşlatmak D) Pazarlama etkinliklerini azaltmak E) Daha çok borçlanarak stoklarını artırmak 51. şağıdakilerden hangisi oran analizinde göz önüne alınması gereken ilkelerden biri değildir? ) Enflasyon B) Oranlarınbir araçolarak kabul edilmesi C) Yorumda diğer açıklayıcı oranların da kullanılması D) Sadeceişletmeyeaitoranlarınkullanılması E) Mevsimlik hareketlerindikkatealınması 56. şağıdakilerden hangisi denetim kanıtı toplanmasının nedenlerinden birideğildir? ) Dönemsellik B) Tutarlı olma C) Varolma D) Tamamını kapsama E) Doğru değerleme İşletmenin duran varlıkları toplam varlıkların %50 'si kadarken, sürekli sermayesininde %50 olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Varlık yapısınıngüçlüolduğunu B) Duran varlıkların tamamının uzun vadeli yabancıkaynaklarlafinanseedildiğini C) Duran varlıkların tamamının özkaynaklarla finanseedildiğini D) Kaynak dağılımının yabancı kaynak ağırlıklı olduğunu E) Sermayeninyetersiz olduğunu Satışların maliyetinin net satışların %80'i oranında gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? ) Rekabet avantajını kaybettiğini B) Satış iadelerinden gelen kalitesizliği C) Satış iskontolarının yüksekliğini D) Faaliyet giderlerinin kârı azaltıcı etki yarattığını E) Brüt kâr marjının azaldığını şağıdakilerden hangisi daimi dosyada yer almaz? ) Şirketinanastatüsü B) Toplusözleşmeler C) Geçici vegenel mizanlar D) İmzasirküleri E) Patent,know-how,franchisinganlaşmaları Denetçi, elinde olmayan nedenlerle yeterli kanıt toplayamaması durumunda aşağıdakilerden hangisini yapar? ) İşletmeileilgili yasal işlemyapar. B) Olumsuzgörüş bildirir. C) Görüş bildirmez. D) Denetim çalışmasınıyarım bırakır. E) Görüşününgüvenilirliğini azaltır. 54. Halka açık anonim şirketlerde I. temettü tutarının ana sözleşmede gösterilecek üst sınırı ne kadardır? ) Dağıtılabilir dönemnet kârının %75'i B) Dönemkârının %5'i C) Vergi sonrası dönemkârının %50'si D) Ödenmiş sermayenin %20'si E) Vergi öncesi dönemkârının %25'i Denetçi bankalar hesabının denetiminde "Bankalardan kazanılan gelirler mutlaka dönemin gelirlerine kaydedilmelidir" ile hangi hedefeulaşır? ) Mülkiyet B) Tamlık C) Gerçeklik D) Sınıflama E) Dönemsellik

10 TÜRMOB-TESMER Yıl sonunda alacakların denetiminde aşağıdaki işlemlerdenhangisi yapılmaz? ) Tümalacaklarınvadelerinegöresıralanması B) Senetli alacaklarareeskontyapılması C) Senetsiz alacaklar için teyit mektubu gönderilmesi D) Şüpheli alacaklarınhesaplanması E) Şüpheli alacaklar karşılığınınayrılması 65. Denetim ekibinden kimlerin, hangi denetim alanlarına, hangi tarihlerde tahsis edileceğini tespit etme çalışmasına ne ad verilir? ) Denetimstratejisi B) Denetimsözleşmesi C) Denetimriskinin belirlenmesi D) Yönetimteyit mektubu E) Denetimprogramı 61. Bir şeyin aslını, doğrusunu veya işlerin iyi yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan incelemeyeneadverilir? ) Kontrol B) İç denetim C) Dış denetim D) Teftiş E) Revizyon 66. Eğer denetçi iç kontrol sistemi ile ilgili sorulara tatminkâr cevaplar almamış ise aşağıdakilerden hangisini yapar? ) Denetimtekniklerinin kapsamını daraltır. B) Olumsuz görüş bildiren rapor yazar. C) Daha az zaman, daha çok personel, daha detaylı denetimplanı ve programı hazırlar. D) Daha az örnekleme tekniklerine başvurur. E) Daha az kanıt toplar. 62. Özel denetim aşağıdaki durumlardan hangisindesöz konusuolmaz? 63. ) Birleşmede B) Sermayeartırımıveyaazaltımında C) Bölünmede D) Devirde E) Tasfiyede şağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin yapacakları bazı tasdik işlemlerinden biri değildir? ) Defter tutma ve beyanname düzenleme B) Yatırımindirimi C) Katma değer vergisi iadesi ve mahsuplarının tasdiki D) Vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmesi E) Kurumlar vergisi kanununun istisna ve indirimlerinden yararlanma İşletmenin gelecekte mevcut kârlılık düzeyini engelleyecek, yaşamını tehlikeye sokacak beklenmedik olaylara ne ad verilir? ) Kontrol riski B) Yapısal riskler C) Bulgu riski D) İşletme riskleri E) Denetimriskleri Çalışma kağıtlarının mülkiyeti kime aittir? ) Denetimşirketine B) Sermaye Piyasası Kuruluna C) Devlete D) İşletmenin yönetimkuruluna E) İşletme ortaklarına 64. Denetim kanıtı toplamaktaki hedeflerden olan "doğru değerleme" hedefinde aşağıdaki değerlemeölçülerinden hangisi baz alınmaz? ) Bankalar TekdüzenMuhasebeSistemi B) VergiMevzuatı C) UluslararasıMuhasebeStandartları D) Merkez BankasıMevzuatı E) SPKMevzuatı İşletmelerin aşağıdaki ilgili taraflardan hangisine hesap verme zorunluluğu yoktur? ) Kredi kurumları B) Devlet C) Yatırımcı D) Toplum E) Dünya Bankası

11 TÜRMOB-TESMER şağıdakilerden hangisi uygunluk denetimi yapmaz? ) SSK müfettişleri B) İş müfettişleri C) Sayıştay D) Dış denetçiler E) Maliye bakanlığı hesap uzmanları 74. Satış anında artık değer de dahil olmak üzere hizmet süresi boyunca bir varlığın sağladığı yararların toplamıhangi değerleifadeedilir? ) Geri kazanılabilir değer B) Netdefterdeğeri C) mortismanatabi değer D) Maliyetdeğeri E) Gerçeğeuygundeğer 71. Garantiler dahil olmak üzere gerçeğe uygun değeri ile muhasebeleştirilemeyen finansal araçlara aşağıdaki standartlardan hangisi uygulanır? ) Stoklar standardı B) Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu aktifler standardı C) Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi standardı D) Satışlar ve diğer olağan gelirler standardı E) Yıllara yaygın inşaat ve onarım sözleşmeleri standardı 75. Topluluğa dahil bağlı ortaklıkların dönem net kâr veya zararlarından topluluk dışı paylara isabet eden kısım hangi tabloda ve hangi hesap grubundagösterilir? ) Bilançoda,Öz Kaynaklar Grubunda B) Kâr Dağıtım Tablosunda, Net Pozisyon Kârı/ ZararıHesabında C) Gelir Tablosunda, zınlık Payları Kârları Hesabında D) Net Konsolide Gelir Tablosunda, zınlık PaylarıKâr/Zarar Hesabında E) Bilançoda, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabında 72. şağıdakilerden hangisi belli bir sözleşmeyle doğrudan ilişkilendirilemeyen maliyetlerdendir? 73. ) İnşaattakullanılanmalzememaliyetleri B) Tesis,makinevecihaz kiralamamaliyetleri C) Sözleşmede geri ödeneceği belirtilmemiş olan genelyönetim maliyetleri D) Gözetim dahil inşaatalanıişçilik maliyetleri E) Sözleşmeyledoğrudanilişkili tasarım veteknik hizmetmaliyetleri Özellikle farklı endüstri kollarında ve farklı coğrafi bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerin, finansal bilgilerinin bölümlere göre raporlanmasında kullanılan standart aşağıdakilerden ) Stoklar standardı B) Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasıstandardı C) Yatırımlarınmuhasebeleştirilmesi standardı D) Finansal tablolarınsunuluşustandardı E) Kur değişim etkilerinin muhasebeleştirilmesi standardı Tüketicilerin farklı fiyat düzeylerinde satın almaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarını aşağıdakilerden hangisi gösterir? ) Teklif eğrisi B) Talep eğrisi C) Üretim etkisi D) rz eğrisi E) Maliyet eğrisi Firmanın üretimde kullandığı bütün girdilerin maliyeti olan ve açık ve örtülü maliyetleri kapsayanmaliyet türüne ne adverilir? ) Sosyal maliyet B) Toplammaliyet C) Ortalama maliyet D) Minimummaliyet E) Marjinal maliyet Klasik ve Neoklasik ekonomistlere göre faiz haddi nerede belirlenir? ) ltın piyasasında B) Yasalarda C) Döviz piyasasında D) Sermaye piyasasında E) Mal piyasasında

12 TÜRMOB-TESMER Safi milli hasıladan dolaylı vergiler düşüldüğünde aşağıdakilerden hangisi elde edilir? ) Net ihracat B) Kamu harcamaları C) Gayri safi milli hasıla D) Milli gelir E) Kamu gelirleri 84. Türkiye'de banknot ihracı imtiyazı aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Devlet Planlama Teşkilatı B) Dış Ticaret Müsteşarlığı C) TC Merkez Bankası D) Maliye Bakanlığı E) Hazine Müsteşarlığı 80. şağıdakilerden hangisi dış ticarette görünmeyen engellerden biri değildir? ) Sübvansiyonlar B) Fark giderici vergiler C) Gönüllü ihracat kısıtlamaları D) Damping E) Sabit döviz kuru politikası 85. Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi'ni ileri süren iktisatçı kimdir? ) Fisher B) Posner C) Keynes D) Smith E) Ricardo 81. Yabancı malların gümrük tarifesi ödenmeden, gümrük makamlarının denetimi altında uzun süre muhafaza edilmelerine yarayan kapalı alanlara ne ad verilir? ) Serbest bölge B) Gümrük hattı C) ntrepo D) Transit bölge E) ktarma 86. şağıdakilerden hangisi bir verginin tarh edilebilmesi için gerekli şartlardan biridir? ) Mükellefin vergi borcunun olmaması B) Devletin var olması C) Bütçe yasasının varlığı D) Mükellefin, ödeyeceği vergi miktarını bilmesi E) Mükellefin, tüzel kişi olması 82. Bir ülkede para politikasının uygulayıcısı aşağıdakilerden ) Parlamento B) Merkez Bankası C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı D) Başbakanlık E) Maliye Bakanlığı 87. şağıdakilerden hangisi olağan (normal) belediyelerin zorunlu görevleri arasında yer almaz? ) Sağlık ve sosyal yardımhizmetleri sunmak B) ydınlatma hizmetlerini gerçekleştirmek C) İtfaiye hizmetleri sunmak D) İmar hizmetlerini gerçekleştirmek E) Merkez Bankası tarafından basılan banknotları dağıtmak 83. İnsanlarının sınırsız isteklerinin, sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? ) ntropoloji B) Sosyoloji C) Ekonometri D) İktisat E) Muhasebe şağıdakilerden hangisi harcamalar üzerindenalınan vergilere bir örnektir? ) razi vergisi B) Bina vergisi C) Emlak vergisi D) Kurumlar vergisi E) Katma değer vergisi

13 TÜRMOB-TESMER Verginin teorik temelleri açısından akılcı, bireyci ve mekanik devlet anlayışını benimseyen görüş aşağıdakilerden ) Hukuki cebir ve müeyyide görüşü B) Değişimve yararlanma kuramları C) Milli görev ve fedakarlık görüşü D) Otorite ve egemenlik kuramları E) Toplum duygusu ve topluluk bilincini esas alan görüş 93. şağıdakilerden hangisi, oda yönetim kurulu başkanının görevlerinden birideğildir? ) Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıyaçağırmak B) Oda denetleme kurulunun toplantılarına katılmak C) Tutanakların sağlıklı bir biçimde düzenlenmesinisağlamak D) Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak veizlemek E) Yönetim kurulutoplantılarınabaşkanlık etmek Kurumlar vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınır. B) Üç eşit taksitte ödenir. C) Devletin, kurumları denetlemesi açısından etkin bir araçtır. D) Vergi adaletini gerçekleştirmek amacıyla alınır. E) İki tür mükellefiyetsöz konudur sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali müşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir? ) Tasdik-Müşavirlik-Deftertutma B) Müşavirlik-Defter tutma-denetim C) Tasdik-Defter tutma-denetim D) Müşavirlik-Denetim-Tasdik E) Müşavirlik-Defter tutma 92. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun çalışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir? ) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi B) 3568 sayılı Kanun'a göre kınama cezası almış olması C) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş olması D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması E) Çalışma bürosunu kapatmış olması tarihli Staj Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir? ) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahipmeslek mensubuyetiştirmek B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program çerçevesindefiilentamamlamak C) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj katılım belgesi düzenleyipvermek D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemekveyürütmek E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetleriniaksatmamak Birden çok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde çalışmalarını düzenleyen mecburi meslek kararına göre, aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket türleri arasındagösterilmemiştir? ) Limitedşirket B) nonim şirket C) Ortaklık bürosu(adi şirket) D) Sermayesi paylarabölünmüş komanditşirket E) Kollektifşirket İş Kanunu m.2'de yer alan "... işveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz" hükmü aşağıdakilerden hangisini ifade eder? ) İşveren vekilleri, hiyerarşide işçilerin üzerinde yer alır. B) İşveren vekilleri işçilere tanınan hak ve yükümlülüklere tabideğildir. C) Bir kişinin işveren vekili olması işçi niteliğini ortadan kaldırmaz. D) Her işçi işveren vekili olabilir. E) İşveren vekilleri, işveren yanında yer alır.

14 TÜRMOB-TESMER Birbirini izleyen belirli süreli iş sözleşmelerinin, kanun gereği tek bir süresi belirsiz iş sözleşmesi sayılması halinde ortaya çıkan iş sözleşmelerine ne ad verilir? ) Sürekli iş sözleşmesi B) Takımsözleşmesi C) Müteselsil iş sözleşmesi D) Kısmi süreli iş sözleşmesi E) Zincirleme iş sözleşmesi Haftalık normal çalışma süresi 40 saate indirilen bir işyerinde, işçilerin 40 saatin üzerinde ama 45 saati aşmayan çalışmalarına ne adverilir? ) Genel sebeplerle fazla çalışma B) Fazla süreli çalışma C) Ek çalışma D) Telafi çalışması E) Tamamlayıcı çalışma Bir iş kazasını haber alan işveren bu durumu işyerinin bulunduğu yerin yetkili zabıtasına hangi süre içinde bildirmek zorundadır? ) Derhal B) 6saat içinde C) 12 saat içinde D) 1gün içinde E) 2gün içinde İzinsiz olarak haşhaş yetiştiren bir kişi için zirai kazanç nedeniyle gelir vergisi yükümlülüğünün doğması, Vergi Usul Kanunu'nda yer alan aşağıdaki hükümlerden hangisinin sonucudur? ) Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması, vergi yükümlülüğünün doğmasına engel değildir. B) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyetşartdeğildir. C) Mükellefiyetevevergi sorumluluğunamüteallik özel mukaveleler vergidairelerini bağlamaz. D) Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. E) Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti, yemin hariç her türlüdelil ileispatlanabilir. şağıdakilerden hangisi niteliği açısından müsamaha süresi kapsamında yer alır? ) Yoklama fişini posta ile gönderme süresi B) Pişmanlık beyannamesi verme süresi C) Vergi beyannamesi verme süresi D) Dava açma süresi E) Zamanaşımı süresi yaşından büyük bir sigortalı işsize verilecek işsizlik ödeneğinin tutarı en çok ne kadardır? ) sgari ücretin yüzde 50'si B) sgari ücretin 3katı C) sgari ücretin 1,5 katı D) sgari ücretin 2katı E) sgari ücret kadar 101 I. Yoklama II. İnceleme III. rama IV. Tebliğ Yukarıdakilerden hangileri vergi tarhında ön (hazırlayıcı) işlemler arasındayer alır? ) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I,IIveIII E) II,IIIveIV Hukuk normunun yorumlanmasında, yürürlüğe girmekle yasa koyucunun iradesinden bağımsız bir kimlikkazanmış olan normun iradesinin esas alınmasını öngören teori aşağıdakilerden ) Objektifteori B) Subjektifteori C) Pozitifteori D) Rasyonelteori E) Sosyolojik teori şağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımı süresini kesennedenlerden biridir? ) Terekenin tasfiyesi nedeniyle takip yapma olanağınınbulunmaması B) Yoklamafişinindüzenlenmesi C) Borçlununyabancıülkedebulunması D) Vergi yükümlüsününyabancıülkedebulunması E) Ödemeemri tebliği

15 TÜRMOB-TESMER Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre mal teslim eden veya hizmet sunan kişiler, vergi hukuku açısından aşağıdakilerden hangisinin kapsamındayer alır? 110 I. Kıyas yasağı II. Vergi yasalarınıngeriyeyürümezliği III. Vergilendirmeninbelirliliği IV. İktisadilik ) Vergisorumlusu B) Vergiyükümlüsü C) Vergisüjesi D) Vergiyüklenicisi E) Vergitaşıyıcısı Yukarıdakilerden hangileri vergi hukukunda güvenlikilkesi kapsamındayer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) IveIV D) I,IIveIII E) II,IIIveIV 107 şağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren nedenlerdenbirideğildir? ) Terkin B) Zamanaşımı C) Ödeme D) Takas E) Ölüm 111 Taraflar arasındaki borcun kaynağını haksız bir fiil oluşturuyorsa, bu borcun ticari iş sayılması için aşağıdakilerden hangisi gerekir? ) Borçla ortaya çıkan zararın yüksek olması B) Tarafların her ikisinin de tacir olması C) Taraflardan en azbirinin tacir olması D) Taraflardan en az birinin ticari işletmesinin bulunması E) Borcun, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olması 108 Vergilendirme sürecinin tarh ve tahakkuk aşamaları genel olarak aşağıdakilerden hangisindedüzenlenmiştir? ) mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun B) İdari YargılamaUsulüKanunu C) KurumlarVergisi Kanunu D) Gelir Vergisi Kanunu E) VergiUsul Kanunu 109 I. Borcunzamanaşımınauğraması II. Borcunkısmenödenmiş olması III. Matrahtakdirininyanlış yapılması IV. İndirilebilecek giderlere ilişkin hükmün dar yorumlanması Yukarıdakilerden hangileri ödeme emrine karşı açılacak davaların nedenleri arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız III C) IveII D) IIveIII E) IIIveIV Ticari defterler hangi anlaşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir? ) Ticari işletmelerle müşteriler arasındaki anlaşmazlıklarda B) Tacirler arasındaki ticari işlerden doğan anlaşmazlıklarda C) Ticari işletmelerle ortakları arasındaki anlaşmazlıklarda D) Tacirler arasındaki haksız fiillerden doğan anlaşmalarda E) Tacirlerle devlet arasındaki vergi anlaşmazlıklarında Türk Ticaret Kanunu'na göre "satış mağazası memuru" aşağıdakilerden hangisinin özel bir türüdür? ) Ticari vekil B) Ticari mümessil C) cente D) Tellal E) Seyyar tüccar memuru

16 TÜRMOB-TESMER ksine bir düzenleme olmadığı takdirde, adi ortaklıklarda yönetim yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Ortaklar arasında en yaşlı olana B) Tüm ortaklara C) Sermaye olarak nakit koyan ortaklara D) Ortaklar arasında en eski olana E) Sermaye olarak emeğini koyan ortaklara şağıdaki şirketlerden hangisinde ortak sayısı 50'den çok olamaz? ) nonim şirket B) Komandit şirket C) Kooperatif D) Kollektif şirket E) Limited şirket Borçlar Kanunu'na göre; kefilin en çok kefalet sözleşmesinde yazılı olan tutarla sorumlu tutulması hangi türsorumluluğa örnektir? şağıdakilerden hangisi takasın şartlarından biri değildir? ) Takasın taraflarının, birbirlerinden alacaklı olması B) Takasa dahil borçların istenebilir (muaccel) olması C) Takasa dahil borçların kambiyo senedine bağlanmış olması D) Takasa konu alacakların aynı cinsten olması E) Takas beyanında bulunacak kişinin, takastan feragat etmemiş olması riyet sözleşmesi, aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisinin kapsamındadır? ) İşgörme sözleşmeleri B) Teminat sözleşmeleri C) Saklama sözleşmeleri D) Devir borcu doğuran sözleşmeler E) Kullandırma sözleşmeleri ) yni sorumluluk B) Belli miktarla sınırlı sorumluluk C) Belli mallarla sorumluluk D) Şahsi sorumluluk E) Şahsen sorumluluk 117 Bir kimsenin icra takibinden kurtulmak için mallarını muvazaalı olarak bir başka kişiye devretmesi ve tarafların bu devrin hukuki bir sonucu olmadığı hususunda anlaşması durumunda ortaya hangi türmuvazaa çıkar? ) Muvazaa anlaşması B) Mevsuf muvazaa C) Nisbi muvazaa D) Mutlak muvazaa E) Katmerli muvazaa 118 Eskişehir'de yaşayan hmet ile nkara'da yaşayan Murat'ın yaptığı sözleşmeye göre, hmet, Bodrum'da bulunan Terrier cinsi köpeğini Murat'a teslim edecektir. Taraflar sözleşmeyi Bursa'da yapmışlar ama borcun ifa (teslim) yerini belirlememişlerdir. Bu durumda Borçlar Kanunu m. 73'e göre, borç nerede ifa edilecektir? ) Türkiye'de herhangi bir il B) Bodrum C) Eskişehir D) nkara E) Bursa 16 TEST BİTTİ.

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı