Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi Đhsan Kamalak * Hakan M. Kiriş ** Hüseyin Gül *** Özet: Yerinden yönetimin etkinliği ve aday belirleme konusunda Türkiye de yetersizlikler bulunmaktadır. Ulusal siyasetin, yerel siyaset ve seçimler üzerindeki aşırı etkisi dolayısıyla, yerel seçimlerin yerelliği tartışılmaktadır. Çalışmada öncelikle ulusal ve yerel seçim süreçleri ve dinamikleri ile bunların karmaşıklığı ortaya konarak, 29 Mart 2009 yerel seçimleri resmi sandık sonuçları üzerinden, siyasal partilerin aday belirlemede ne düzeyde başarılı ya da etkin olduğu incelenmektedir. Bu amaçla, bir partinin belediye başkan adayının aldığı oylar ile o partinin aynı seçim bölgesinde il genel meclisi seçiminde aldığı oylar arasındaki fark temelinde bir çözümleme yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yerel seçimler, siyasal partiler, partilerin aday belirleme etkinliği, belediye başkanlığı seçimleri, il genel meclisi seçimleri. The Evaluation of Political Parties Process of ominating Mayoral Candidates in Turkey in the Context of the 29 March 2009 Local Elections Abstract: There are some shortcomings in the efficiency of local governance and in determining the candidates in local elections in Turkey. The extensive influence of national politics on local politics and elections leads to questioning the locality of local elections. This study first discusses national and local election processes and dynamics and their complexity. Then, it attempts to evaluate the level of the success or efficiency of a party nominating the candidates in local elections through the final results of March 29, 2009 local elections. For this purpose, an analysis has been conducted based on the difference between the votes received by a mayoral candidate and those by the party at provincial general council election in the same election district. Key Words: Local elections, political parties, efficiency of parties in nominating candidates, elections for mayor, elections for provincial general council * Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, ĐĐBF, Kamu Yönetimi Bölümü, 33342, Çiftlikköy/Mersin/Türkiye. ** Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Doğu Kampüsü, 32260, Çünür/Isparta/Türkiye. *** Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF, Kamu Yönetimi Bölümü, Doğu Kampüsü, 32260, Çünür/Isparta/Türkiye. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 22, Sayı 3, Temmuz 2013, s

2 2 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 GĐRĐŞ Yerel yönetimlerin gelişmişliği ve yerel seçimlerin düzeni, günümüzde bir ülkedeki demokrasinin gücünün bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Keleş, 2000: 57 58). Ancak, yerel seçimlerde aday belirlemede parti içi demokrasinin işletilmesi konusunda Türkiye deki sorunlar ve yetersizlikler devam etmektedir. Ayrıca, siyasal partilerin yerel seçimlerdeki başarı veya başarısızlıklarının ölçüsü olarak, hizmete yönelik söylem ve icraatlarından öte, milletvekili seçimlerinde olduğu gibi, ülke genelinde birinci parti olup olmadıkları değerlendirilmektedir. Oysa siyasal partilerin ve adaylarının, ulusal iktidar çoğunluğundan uzak da olsalar, başarılı olup olmadıkları, yerel seçimler üzerinden de incelenebilir li yılların hemen başında, gelişen dünyada yerel yönetimlerin ve yerel seçimlerin önemini o dönemin BM Genel Sekreteri olan Kofi Annan şöyle özetlemektedir (Sisk, 2001: 9): Yerel seçimler seçilen temsilcilerle bir seçmen arasındaki ilk doğrudan bağlantıyı sağlamaktadır. Temsilcinin bireysel performansı onun yeniden ya da bir üst makama seçilmesini belirlemektedir. Seçen ve seçilen arasındaki bu bağ ve yerel düzeyde hesap verebilirlik ulusal düzeyde de demokrasinin ilerletilmesi açısından örnek bir uygulama alanı sunmaktadır. Buna ek olarak yerel yönetimler, yerel seçim çevresi ve genellikle yaşça genç yerel siyasetçiler, ulusal siyasette inisiyatif alacak gelecek kuşakların önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Modern gelişmiş demokrasilerin önemli iki unsuru olan seçimler ve siyasal partiler, halkın temsilcilerinin belirlenmesinde hem yöntem hem de araç işlevi görmektedir. Siyasal partiler, toplumsal talepleri sisteme aktaran, toplum içindeki farklı çıkarları ve düşünceleri uygulanabilir kamusal politikalara dönüştürerek halka seçenek olarak sunan, siyasal iktidarı kullanacak kadroları yetiştiren, ulusal ve yerel seçimlerde iktidara gelecek çoğunluğu elde edebilmek için yarışa giren, çoğulcu demokratik sistemin işlerliğini sağlayan ve eğer başarılı olursa hükümet kuran kurumlardır (Erdoğan Tosun - Tosun, 2007: 46; Kapani, 2007: , ). Ancak, seçimlerde takip edilecek stratejiler ve seçim sonuçları üzerinde seçim sistemlerinin etkisi çok büyüktür. Seçim sistemleri ise, iktidar yarışının kurallarını ve meclise temsilci gönderme biçimlerini belirleyerek, yarışa katılan siyasal partilerden iktidarı kullanacak veya muhalefet edecek olanların saptanmasını sağlayan kural ve yöntemleri içerir (Duverger, 1986: 43). Diğer bir deyişle seçim sistemleri halk/seçmen tercihlerinin siyasal sisteme yansıtılmasının, temsilcilerinin belirlemesinin ve demokrasinin vazgeçilmez ilkesi katılımın yaşama geçirilmesinin en temel yöntemidir (Erdoğan Tosun - Tosun, 2007: 46; Çukurçayır, 2008: 27). Yerel siyaset söz konusu olduğundaysa buna, ulusal siyasetin etkisi kaçınılmaz görülmektedir (Akbulut, 2004; Çukurçayır, 2008: 27). Türkiye de siyasi partilerin, özellikle iktidar partilerinin ve ulusal siyasetin yerel siyaset ve yerel

3 Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 3 seçimler üzerinde bazen belirleyici rol oynaması ve yerelin tercihlerini dışlayan bir etkisinin bulunması, yerel seçimlerin yerelliğini tartışma konusu yapmaktadır. Vatandaş beklentilerinin karşılanmasına yönelik taleplerle, merkezi yönetimle olan yetki ve sorumluluk paylaşımının etkin şekilde düzenlenmemiş olması bu sorunları ortaya çıkaran öncelikli konu başlıklarıdır (Erençin, 2007: 343). Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde devam eden vesayeti ve müdahaleleri de bu tartışmayı artırmaktadır. Bir anket sonucuna göre, Đstanbul Đl Genel Meclisi üyelerinin yüzde 76 sının il özel idarelerini merkezi yönetimin taşradaki hizmet birimi olarak görmeleri bu etkinin yerel siyasi aktörlerce de kabul edildiğine işaret etmektedir (Oktay, 2010: 140). Bu çalışmada, öncelikle ulusal ve yerel seçim süreçleri ve dinamikleri, bu süreç ve dinamiklerin karmaşıklığı ve iç içe geçmişliği ortaya konmaktadır. Ayrıca, partilerin belediye başkan adayı belirleme etkinliği konusu açıklanarak, bu olgunun ölçülebilmesi için bir gösterge geliştirilmektedir. Daha sonra, Yüksek Seçim Kurulu nun 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin kesin sandık sonuçları verileri kullanılarak, siyasal partilerin gösterdikleri belediye başkan adaylarının seçmenlerce ne düzeyde benimsendiği ve dolayısıyla da partinin aday belirlemede ne düzeyde başarılı veya etkin olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla, aynı seçim bölgesinde bir partinin belediye başkanlığı seçiminde ve il genel meclisi seçiminde aldığı oy oranları arasındaki fark temelinde bir çözümleme yapılmıştır. Bu çözümlemede, belediye başkanlığı seçimlerinde seçmenlerin siyasal parti kadar adayı da dikkate alarak, il genel meclisi seçimlerinde ise adaydan çok parti tercihine göre oy kullanıldığı varsayımından hareket edilmektedir. Söz konusu fark ya da aday belirleme etkinlik skoru (ABES), bu çalışmada ele alınan partileri ve adaylarını, 29 Mart yerel seçimlerinin sonuçları çerçevesinde belediye başkan adayı belirleme etkinliği açısından, birbirleriyle karşılaştırmakta ve derecelendirmektedir. Yerel Seçimler ve Türkiye Deneyimi Temsili ya da çoğulcu demokrasilerde, siyasal iktidar sadece ulusal düzeyle sınırlı değildir. Demokratik ülkelerde halk bir yandan ülke yönetimine gelecek temsilcileri belirlemek için ulusal temsilci seçiminde oy kullanırken diğer yandan da bulunduğu mahaldeki yerel yöneticilerini ve temsilcilerini belirlemek ve tercihlerini ortaya koymak üzere yerel seçimlerde oy kullanırlar. Yerel seçimler, yerelde kimlerin yönetici ve / veya temsilci olacağını belirlerler. Yerel yöneticiler deyimi de, atanmıştan daha çok seçilmiş olan ve yerel / bölgesel yönetsel biriminin karar vericilerini ve / veya uygulayıcılarını ifade eden bir kavramdır (Turan, 2008: 1). Yerel seçim ve yönetim sistemleri de, demokrasinin tabandan itibaren kurulmasına, yönetenle yönetilenler arasındaki mekânsal ayrışmışlığın azaltılarak etkileşimli ve katılımlı bir siyasal ve yönetsel yapının, etkin bir demokratik sistemin oluşmasına ve tabanın talepleri doğrultusunda politikalar üre-

4 4 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 tilmesine katkı sağlarlar (Çitçi, 1996: 5-6; Gül; Özgür, 2004; Gyford, 1991; Low, 2004: ). Gelişmiş Batı demokrasilerinde yerel iktidarlar/yönetimler köklü özerk bir geçmişe sahiptir (Kleniewski, 1997: 61; Norton, 1994: 10-11) ama Türkiye nin bu konudaki deneyimi görece daha yenidir (Gül, 2008; Gül - Özgür, 2004: 178). Türkiye de belediye başkanları 1963 tarihinden itibaren halk tarafından doğrudan seçilmeye başlamıştır. Yerel yönetimler 1970 lerin başlarında toplumcu belediyecilik (Güler, 2009; Bayraktar, 2009) anlayışı ile gelişmeye başlamış ve özellikle de 1980 lerden bu yana artarak güçlenmiştir (Gül - Memişoğlu, 2007). Büyük belediyelerin bütçelerinin önemli büyüklüklere ulaşması, merkezi hükümetin belediyeleri de hizmet götürme ve nimet dağıtma aracı olarak görmesine yol açmıştır. Buna paralel olarak belediyeler siyasal iktidarlar tarafından daha fazla önemsenmiş ve belediye başkanlığı seçimlerinin önemi de artmıştır. Bu durum başarılı ve tanınan belediye başkanlarının ulusal siyasette de önemli bir yer edinmelerine 1 olanak sağlarken, siyasal partiler de belediyeler aracılığı ile patronaj ilişkilerini devam ettirme olanağına kavuştuklarından, belediye başkanlığı seçimlerine özel bir ilgi göstermişlerdir. Bunun yanında, doğrudan halk tarafından seçilen yürütme makamı olarak belediye başkanlarından yerelde etkin bir liderlik ve yerel sorunlara çözüm beklenmektedir. Bu da, belediye başkanlığını hem önemli bir yerel hizmet makamı yapmakta, hem de bu makam partiler için seçimde önemli bir rekabet alanı olmaktadır. Karmaşık ve iç içe geçmiş bir görünüm sergileyen yerel yönetim seçimleri ile ulusal seçimler başka açılardan da karşılaştırılmaktadır. Bu doğrultuda temsil edenler ile temsil edilenler arasındaki mesafenin milletvekili seçimlerine göre çok daha az olmasından hareketle yerel yönetim seçimlerinin gerçek bir seçme olanağı olduğundan söz eden Çitçi (1996: 6), buna rağmen yerel yönetim seçimlerine katılma oranlarının Türkiye nin de dahil olduğu pek çok ülke örneğinde genellikle milletvekili seçimlerinin gerisinde kaldığını belirtmektedir. Bu sonucun ortaya çıkmasında, ulusal seçimlere daha fazla önem atfedilmesinin, yerel seçimlerin ulusal gündemin gölgesinde kalmasının ve yerel seçim sürecinde ye- 1 Murat Karayalçın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı iken, Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığı na seçilmiş; Recep Tayyip Erdoğan, Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ndan AK Parti Genel Başkanı ve ardından da başbakan olmuştur. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de benzer şekilde CHP genel başkanlığına aday olmuştur. Son olarak Đstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçimlerinde Đstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı na aday olmuş, seçimi kazanamamakla birlikte Đstanbul da CHP nin oylarını arttırmayı başarmış ve sonrasında CHP nin genel başkanlığına mutabakatla seçilmiştir. Yine 2009 yerel seçimlerinde Ankara da önemli oranda oy almayı başaran Mansur Yavaş ın adı o dönemde MHP Genel Başkanlığı için geçmeye başlamıştır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen in adı ise, DSP liderliği için olduğu kadar çeşitli sol partilerin içinde bulunacağı bir birlik için de geçmiştir. Yine belediye başkanlarının yerelde de güçlü olabildiklerini göstermesi açısından Urfa belediye başkanlığı seçimi ilginç bir örnektir.

5 Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 5 rel adayların özelliklerinden ve politika önerilerinden çok siyasal partilerin söylem ve politikalarının önde olmasının etkili olduğu söylenebilir. Yerel seçimler, yerelin tercih ve taleplerini yansıtmanın ve yerel yönetim mekanizmalarını oluşturacak olanların belirlenmesinin ötesinde pek çok anlama sahiptir. Yerel seçimler yerel demokrasinin işleyişi ve sağlığı ile ilgili göstergeler de ortaya koyar. Seçmen katılım düzeyi, temsilcilik için rekabet seviyesi ve mücadelesi, yerel meclisin temsil düzeyi, tarafsız, azınlık partisi ve uç parti adaylarının rolü ve yeri gibi göstergeler bu bağlamda örnek olarak verilebilir (Rallings-Thrasher, 1997: 9). Ayrıca, yerel seçimler ulusal siyasette etkili olamayacak kadar küçük ölçekli grupların da siyasal sisteme dahil edilmesine ve temsiline olanak sağlar. Bunun yanında, yerel seçimler siyasal parti rekabetinin doğasındaki değişikliklere de duyarlı olabilir ve ulusal düzeydeki seçim ve parti sistemlerinin de geliştirilmesi için bir araç işlevi de görebilir (Sisk, 2001: 118). Son olarak yerel seçimler, ulusal çaptaki siyasal partiler ve siyasetçilerce, ne kadar halk desteğine sahip olduklarını görmek üzere de kullanabilirler. Örneğin Đngiltere de hem 1983 te hem de 1987 de Thatcher, yerel seçimlerdeki durumunu gördükten bir ay kadar sonra ulusal seçim çağrısı yapmıştır (Rallings- Thrasher, 1997: 10). Benzer biçimde Türkiye de özellikle milletvekili seçimleriyle aynı seçmen tabanını kapsayan il genel meclisi seçimi sonuçları ülke genelindeki siyasal yönelimi gösteren en geçerli sonuç olarak (Altan, 2005: 176), siyasal partilerce genel başarı durumlarını değerlendirmede bir gösterge olarak değerlendirilmektedir (Akbulut, 2001: 39). Dolayısıyla yerel yönetim seçimlerine ilişkin çözümlemelerin sadece yerel dinamikler çerçevesinde ulusal dinamiklerden bağımsız olarak yapılaması yetersiz olacaktır. Yerel seçimler, yerel konulardan olduğu kadar, ulusal konuların yerel yansımalarından da etkilenmektedir. Yerel yönetimlerin şekillenmesi bakımından merkez ile yerel arasındaki genelde yerel açısından dezavantajlı olan ilişki, ulusal partilerin yerel siyasette de etkin olmaları nedeni ile merkezileşmeyi ortaya çıkarmakta ve yerel siyaset ulusal siyasetin daha fazla etkisi altına girmektedir (Kiriş - Gül, 2008: 104). Diğer bir açıdan Akbulut (2001: 38), yerel yönetim seçimlerinde aday olan ya da gösterilen kişilerin, partilerini ve partilerinin programlarını temsil ettiklerinden dolayı, ulusal siyaset ile yerel siyaset arasında bir bütünlük sağlanmasına katkı yaptığına işaret eder. Çaha ve Guida (2011: 196) demokratik ülkelerde yerel seçimlerin daha çok yerel sorunlara odaklanan kampanya süreçlerine sahne olduğunu ve bu kampanyalarda partilerin yerel yönetim anlayışlarının, kent sorunlarının, alt yapının, ulaşımın, trafiğin, sağlığın, çevrenin öne çıktığını ileri sürerler. Ancak, yazarlar Türkiye de yapılan 2009 yerel seçimlerinin daha önce yapılan yerel seçimlere göre biraz daha yerel konulara değinen bir kampanya dönemine sahne olmasına rağmen yine de, ulusal konu ve sorunların gündemde ağır-

6 6 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 lığını koruduğunu belirtiler. Çitçi de (2005: 37), bu durumu siyasetin ulusallaşması olarak adlandırmaktadır. Bu bakımdan yerel siyasetin özerkliği önermesinin geçerliliğini, ulusal seçime yakınlık, iktidar partisinin/partilerinin konumu, seçimlere katılma oranı, yerel seçim türlerinde oy farklılaşması ve bağımsızların durumu gibi unsurlar etrafında değerlendiren Akbulut a göre (2004), yerel seçimlerin ulusal siyaset ekseninde yürütülmesi ve bu seçimlerin sonuçlarının ulusal siyaseti belirleyen bir özelliği de olmasından dolayı, yerel siyasetin özerkliği oldukça kısıtlıdır. Ancak, ulusal konular yerel seçimlerde ağırlık kazandığında ve siyasal partiler etrafında politize olma düzeyi arttığında, bu kez yerel yönetimlerde çoğulculuk ilkesinin gerçekleşmesinde pürüzler ortaya çıkabilir (Rallings-Thrasher, 1997: 9). Ulusal siyaset ile yerel siyaset ilişkisi bazı dönemsel koşullara göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı dönemlerde lider veya bölge partileri, yörenin ileri gelenlerini aday gösterip başarılı olabilmektedir. Diğer yandan ulusal siyaset yanında yerel sorunlar da seçim sonuçlarında belirleyici rol oynayabilmektedir. Ayrıca ön seçim mekanizmasının işletilmesi, katılımcılığı ve yerel siyasete olan ilgiyi canlandırarak ulusal siyasetin etkisini azaltabilmektedir (Akbulut, 2001: 40). Seçmenler ulusal düzeyde temsilci belirlemek amacıyla yapılan seçimlerde, siyasal partilerin söylemlerine, sembollerine, lider ve kadrolarına ağırlık verirken; yerel yönetim seçimlerinde siyasal parti aidiyeti kadar, belediye başkan adayları, siyasal partilerin kazandıkları belediyelerdeki icraat ve performansları, seçim bölgesindeki parti örgütlerinin performansı, partilerin ve adaylarının imajı, adayların bölgeyi temsil yeteneği gibi özelliklere de bakarak yönelimlerini belirtmektedir (Çaha - Guida, 2011: 11). Türkiye de siyasal partilerin seçimlerdeki performansları üzerinde liderler/lider kadroları etkili olsa da, farklı birimlerdeki örgütlerin çalışmalarının da, özellikle yerel seçimlerde etkili olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu yüzden de siyasal partilerin seçimlerden önceki ve seçimler süresince performansları bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Örneğin, bu çerçevede adayların belirlenmesi süreçleri ve yöntemleri dikkatle ele alınmalıdır. Adaylar demokratik bir süreç içerisinde, parti tabanının görüşlerini yansıtacak bir şekilde mi belirlenmektedir? Yoksa ön seçim yapılmaksızın yerel örgütlerce mi, yerel örgütlerin görüşü alınarak ya da eğilim yoklaması yapılarak genel merkezce mi ya da doğrudan genel merkezce mi belirlenmektedir? Adayların parti genel merkezince belirlendiği durumlarda, partilerce belirli ölçütler kullanılmakta mıdır? Bu bağlamda, Türkiye de siyasal partiler adaylarını genellikle merkezden belirledikleri için, partiler arasında bir karşılaştırma yapma ve partilerin başarılarını bu ölçeğe göre sorgulama olanağı ortadan kalkmaktadır. Kısacası bu konuda tüm partilerin benzer olduğu varsayılarak başka değişkenlere odaklanmak gereği ortaya çıkmaktadır.

7 Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 7 Türkiye de yerel seçim sisteminin özellikleri de kuşkusuz yerel seçim sonuçları üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye de yerel seçimler, tek oy kullanılan bir seçim değil, belediye başkanlıkları, belediye meclisi, il genel meclisi, muhtarlık gibi farklı organlar için ayrı ayrı oy kullanarak, seçmenlerin tercihlerini belirtmesi gereken seçimlerdir. Farklı yerel yönetim organları için yapılan ve farklı özellikler gösteren bu seçimler, incelenmesi gereken bir başka olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, (büyükşehir, il, ilçe ve belde) belediye başkanlığı ile il genel meclisi seçimleri sonuçları farklılaşmaktadır ve bu çalışmanın temel amacı açısından da bu farklılaşmadan yararlanılmaktadır. Bu bağlamda il genel meclisleri ile belediye başkanlığı seçim sonuçları arasındaki farklılığın bir nedeni uygulanan seçim sistemidir. Yerel düzeyde il genel meclisi seçimlerinde nispi temsil, belediye başkanlığı seçimlerinde ise çoğunluk yöntemlerinin uygulanması, seçim sonuçlarının da farklılaşmasına etki etmektedir. Duverger e göre (1986: 43-44), seçim sistemleri seçmenlerin tercihleri üzerinde şöyle etkili olmaktadır: Nispi temsil sistemleri pek çok partinin var olmasına ve parçalanmaya neden olurken, çoğunluk sistemleri iki partili ve toplanmış bir sonuç ortaya çıkarmaya elverişlidir. Diğer bir deyişle, seçmenler nispi temsil sisteminde kendi görüşlerinin temsil olanağı bulacağını bildiklerinden, bu tercihlerinde ısrarcı olabilirler. Oysa çoğunluk sistemi, azınlıkta kalan görüşlerin temsilini kısıtladığından seçmenler asıl tercihlerinden daha farklı gerekçelerle oy kullanabilirler. Bu çeşit bir taktikle oy kullanma seçmenin parti bağlılığını zayıflatabilir, rasyonelliğini arttırabilir veya partiden bağımsız olarak adayların niteliğine daha fazla önem vermelerine neden olabilir (Çitçi, 2005: 26). Türkiye de Đl Genel Meclisi ve Belediye Başkanlığı Seçimlerinin Anlamı Türkiye de yerel seçimleri düzenleyen 1984 tarihli 2972 sayılı Mahalli Đdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Đhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun da, il genel meclisi ve belediye meclisi seçimleri için onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sisteminin, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sisteminin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Yani nispi temsil ile geniş seçim çevresi sisteminin uygulandığı il genel meclisi seçimlerinde, seçmenlerin tercihlerinde ısrarı artmakta ve hangi partiyi destekliyorlarsa ona oy verme olasılıkları yükselmektedir. Buna karşın; basit çoğunluğun uygulandığı belediye başkanlığı seçimlerinde, seçmenler kendi görüşlerinde ısrarlı olduklarında oylarının boşa gidebileceğini ve/veya istemedikleri adayın kazanabileceğini dikkate almak durumunda kalmaktadırlar. Bu da belediye başkanlığı seçimlerinde seçmenlerin farklı stratejiler üretmelerine, asıl parti tercihlerinden ayrılarak, adayların özelliklerini ve önerilerini daha fazla dikkate almalarına neden olabilmektedir.

8 8 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 Türkiye de belediye başkanları 1963 tarihinden bu yana doğrudan halk tarafından seçilmekteyse de, yerel seçimlerin tarihi 1800 lü yılların ortalarına kadar gitmektedir. Türkiye de yerel seçimler, il genel meclisi seçimleri; büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri, mahalle ve köy muhtarlığı ve ihtiyar heyetinin seçimlik üyelerinin seçimlerini kapsamaktadır. Mahalle ve köy muhtarlarının görev alanları seçildikleri mahalle ve köy ile sınırlıdır. Đl genel meclisi, ildeki her ilçenin nüfusları oranında kanunda belirlenmiş olan sayıda o ilçe sınırları dâhilindeki seçmenler tarafından seçilen temsilcilerinden oluşan ve ilin genelini temsil eden bir meclistir. Çalışma alanı ilin tamamıdır. Belediye başkanlığı ve belediye meclisi seçimleri ise, belediye yönetimini belirlemek üzere yapılmakta ve bu seçimlerde belediye sınırları dâhilindeki seçmenler oy kullanmaktadır. Belediye başkanının ve belediye meclisinin görev ve yetki alanı belediyenin hizmet alanını ve mücavir alanları kapsamaktadır. Türkiye de yerel seçimlerde aday olanların, adaylıklarını siyasi parti temelinde açıklamaları, aday oldukları partilere sıkı bağlarla bağlı olmaları sonucunu doğurmaktadır. Bu sonuç, merkeziyetçilik karşısında yerinden yönetim geleneğinin güçlü olmaması ve yerel yönetim birimlerinin merkezi yönetime özellikle mali açıdan bağımlı olduğu gerçeği ile birlikte düşünüldüğünde, yerel seçimlerin milletvekili seçimlerinin gölgesinde kalmasını anlamak kolaylaşmaktadır. Bu durum, yerel seçimlerde oy kullanan seçmenlerin, iktidar partisine ve onun adaylarına daha yakın durması sonucunu doğurmaktadır (Kiriş - Şataf, 2007; Akbulut, 2004). Bu unsurlar doğrultusunda il genel meclisi ve milletvekili seçimlerinde oy verdiği partiyi desteklemek, belediye yönetimini ise iktidar partisinin adayına devretmek seçmen davranışının temel stratejileri haline gelmiştir (Kiriş - Gül, 2008: 118). Bu durum, adayların ve yerel koşulların seçmenler tarafından dikkate alınmasını azaltarak, seçimlerde kimin aday olduğunun önemini azaltan ve aynı zamanda partilerin aday belirleme etkinliğini sınırlandıran bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Buna karşın iktidar partisi olmanın, eğer ki halk iktidarın uygulamalarını yetersiz görüyorsa, yereldeki ve ülke genelindeki sorunlardan şikayetçi ise, dezavantaj yaratabileceğini de göz ardı etmemek gerekir (Altan, 2005: 189). Bu durum ise, partilerin göstermiş oldukları adayların önemini arttıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Belediye yönetiminde doğrudan halk tarafından seçilen güçlü belediye başkanlığı modelinin uygulandığı ülkelerde belediye başkanları, bir yandan ulusal düzeyde yerelin temsilini ve yerel çıkarların ifade edilmesini sağlamaktayken diğer taraftan da doğrudan seçme olanağından dolayı seçmenin yerel yönetime olan ilgisinin artmasını da ortaya çıkarmaktadır (Sharpe, 1966: 153 ten aktaran Erençin, 2007: 336). Bu doğrultuda güçlü belediye başkanı modelinin uygulandığı Türkiye de de, belediye başkanlığı seçimleri, diğer yerel yönetim seçimle-

9 Türkiye de Siyasal Partilerin Belediye Başkan Adayı Belirleme Etkinliğinin 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 9 rinden farklılaşmakta ve belediye başkan adayı profili, seçmenlerin yönelimlerinde rol oynayan öncelikli etkenlerden biri haline gelmektedir. Bu bağlamda belediye başkanlığı seçimi başlı başına halk katılımını sağlamanın bir yolu olmaktadır. Ancak, belediye başkanlarının, siyasal bir organ olarak (Keleş, 2000: 366) bunun ötesine geçerek katılımcı yönetim anlayışının hayata geçirilmesi açısından da aktif bir rol üstlenmesi, yerel yönetim ile vatandaş arasında iletişimin ve güvenin arttırılmasına katkı sağlaması gerektiğini ileri sürenler vardır (Rose, vd., 1991: 179; Dursun, 2008: 82 83). Gerek seçim sistemindeki ve gerekse temsil ettiği kesim ve bölgeler açısından gösterdiği değişiklikler nedeniyle il genel meclisi ve belediye başkanlığı seçimlerinin farklılaşması, il genel meclisi ile belediye başkanlığının seçmenler tarafından farklı önem ve öncelikler atfedilerek değerlendirilmesi, iki seçimin özellikle sonuçlar bakımından da farklılaşmasına yol açmaktadır. Türkiye de seçmenlerin il genel meclisi seçimlerinde, pek çok yerde adayları neredeyse hiç tanımamaları (Bayraktar vd., 2011: 158), siyasal parti tercihini ön planda tutarak oy kullandıklarının ileri sürülmesine olanak vermektedir. Oysa belediye başkanlığı seçimlerinde, siyasal parti tercihi ve adayın iktidar partisinden olup olmaması halen önemli rol oynamakla birlikte, bazen seçmenler adayların özelliklerini ön plana alarak oy kullanma davranışında bulunabilmektedir. Doğal olarak burada il genel meclisi seçimleri ile belediye başkanlığı seçimleri arasında seçmen kitlesi açısından var olan farka bir kez daha vurgu yapmak gereği ortaya çıkmaktadır. Đl genel meclisi seçimlerinde, il çapında bütün seçmenlerin, yani köyde, beldede, ilçe veya il merkezi kentte yaşayan tüm seçmenlerin oy kullandığı gözden kaçırılmamalıdır. Her ne kadar partiler köylerde teşkilatlanamasalar ve köy yönetimi için aday gösteremeseler de, köylerde yaşayan seçmenler de il genel meclisi seçimlerinde siyasal partilerin adaylarına oy vermektedirler. Diğer taraftan, yukarıda da değinildiği gibi, (büyükşehir, ilçe ve belde) belediye başkanlığı seçimlerinde, il genel meclisi ve milletvekili seçimlerinden farklı olarak dar bölge ve basit çoğunluk sistemi uygulanmaktadır. Bu farklı seçim sistemi, seçmenlerin tercihleri üzerinde etkide bulunabilmektedir ve onları belediye başkanlığı seçimlerinde stratejik oy kullanmaya itebilmektedir. Bu sistem seçmelerin parti bağlarını zayıflatarak, onları kazanma şansı daha yüksek olan ya da imajını, projelerini vb. daha fazla beğendiği bir başka adaya yönlendirebilmektedir. Oysa il genel meclisi seçimleri, nispi temsilin uygulandığı ve sonuçlarının milletvekili genel seçimleri ile karşılaştırıldığı seçimlerdir. Bu nedenle, bu seçimlerde seçmenin kendi partisine bağlı kalarak oy kullanma olasılığı artmaktadır. Bununla birlikte, seçmenlerin davranışlarını etkileyen başka faktörler de olabilir. Örneğin il genel meclisi adayının da, tanınırlık ve etkinlik düzeyinin yük-

10 10 Çağdaş Yerel Yönetimler, 22(3) Temmuz 2013 sek olması durumunda böyle bir istisna ortaya çıkabilir. 2 Yerel düzeyde seçmen, kendi partisi ile karşılaştırmalı olarak daha tercih edilebilir bir aday çıkarmış olan diğer bir siyasal partinin adayına veya bağımsız adaya yönelebilir. Bu nedenle, her ne kadar adaylar genellikle merkezden belirlense de, partiler yerel kaygıları ve tercihleri değişik biçimlerde belirleyerek göz önüne almaktadırlar. Daha fazla destek bulacak aday çıkarma, yerel düzeyde seçmenlerin taleplerine bir nebze de olsa yanıt anlamı taşımaktadır. Oy potansiyeli yüksek ve yerel halk tarafından tercih edilen kişinin aday gösterilmesi, aday olunan siyasi partinin görünümü, uygun koşulların oluşması, iyi bir seçim propagandası hazırlanması vb. unsurlar belediye başkanlık seçimindeki önemli başarı unsurları olarak görülebilir. Ancak, bu unsurların her zaman ve/veya her seçim bölgesinde uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi mümkün olmayabilir. Yerel halkın da tercih ettiği uygun belediye başkan adaylarının belirlenmesi, bu süreçte en önemli etkenlerden birisi olabilir. Belediye başkanlığı seçimlerini kazanmak için en uygun formülün, doğru konjonktürde doğru adayın doğru partiden belirlenmesi olduğu ileri sürülebilir. Her üç bileşenin de birbiriyle uyumlu bir birliktelik sergilemesi durumunda belediye başkanlığı seçiminin, ilgili aday ve onu aday olarak gösteren siyasal parti tarafından kazanılamaması oldukça güç görünmektedir (Kiriş, 2010a: 71). Bununla birlikte, bu bileşenlerin birbirinden ayrılması, yani güçlü adayın iktidar dışındaki bir partide, güçsüz adayın iktidar partisinde gösterilmesi, iktidar partisine karşıt bir konjonktürün ya da muhalefet partilerinin etkin olamadığı bir konjonktürün olması gibi, belediye başkanlığı seçimlerinde rekabeti arttıran ya da azaltan unsurlar olarak ortaya çıkabilmektedir. Uygun konjonktürün, avantajlı siyasal partinin ve önde gelen belediye başkan adayı gibi unsurların birbirleriyle örtüşmemesi durumu, belediye başkanlığı seçimini siyasal partinin mi yoksa adayın mı kazanacağı sorusunu ön plana çıkarmaktadır. Bu soruyu Türkiye özelinde daha da somutlaştırmak gerekirse ortaya özellikle ulusal düzeyde iktidar olan partiye karşı kazanan muhalif partilerin belediye başkan adayları ya da bağımsız belediye başkan adayları çıkmaktadır. 29 Mart 2009 yerel yönetim seçimleri bu çerçevede incelenebilir. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri 29 Mart 2009 yerel yönetim seçimleri sonucunda ortaya çıkan tablo, Türkiye de siyasal parti tercihleri açısından bölgesel temelli bir kutuplaşmanın varlığını gözler önüne sermiştir. Bu seçimlerle CHP, Türkiye nin kıyı kesimlerinde 2 Diğer yandan Türkiye de il genel meclisinin gelecek on yıllarda, yerel yönetim reformlarıyla başkanı da doğrudan seçmenlerce seçilen ve il düzeyinde kaynak kullanımında yetkilerini arttıran bir yönelim içinde olması, başkan ve üye adaylarının da seçmenlerce dikkate alınabileceğine dair bir öngörünün geçerlilik kazanmasına yol açabilir. Bu durum ise, il genel meclisini milletvekili seçimleriyle eşdeğer kabul etmenin ve belediye başkanlığı seçimleriyle farklılaştırmanın güçleşeceğini gösterebilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 23.05.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 23.05.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 23.05.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 11.03.2013 Cilt: 15, Sayı: 3, Yıl: 2013, Sayfa: 419-446 Online Yayın Tarihi: 28.10.2013 ISSN:

Detaylı

Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi

Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 12, Bahar 2014, Sayı: 16, ss. 131-156 Siyasette Kadın Temsili Açısından 30 Mart 2014 Yerel Seçimi Sonuçlarının Çanakkale İli Örneğinde Değerlendirilmesi Şeniz

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

SİYASETÇİLER VE KAMU YÖNETİCİLERİ BAKIMINDAN TANINIRLIK: ISPARTA ÖRNEĞİ REPUTATİON FOR POLİTİCİANS AND GOVERNMENT EXECUTİVES: THE SAMPLE OF ISPARTA

SİYASETÇİLER VE KAMU YÖNETİCİLERİ BAKIMINDAN TANINIRLIK: ISPARTA ÖRNEĞİ REPUTATİON FOR POLİTİCİANS AND GOVERNMENT EXECUTİVES: THE SAMPLE OF ISPARTA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı 14, 2013, Sayfa 23-35 SİYASETÇİLER VE KAMU YÖNETİCİLERİ BAKIMINDAN TANINIRLIK: ISPARTA ÖRNEĞİ Hakan Mehmet KİRİŞ*- Niran ÖZALP**- Ayşen PEKER***

Detaylı

YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YEREL SİYASET VE YEREL HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNE BAKIŞI: YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZEL Niğde Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI

SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI Giriş SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI MÜGE YÜCE Seçim, bir kamu görevini yürütecek kişi veya kurulun, ilgili seçmenlerce, çok sayıda aday arasında yapılacak

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

tepav DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEKİ ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIRMALI ALTERNATİF SEÇİM SİSTEM SİMÜLASYONLARI Nisan2014 N201415 POLİTİKANOTU

tepav DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEKİ ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIRMALI ALTERNATİF SEÇİM SİSTEM SİMÜLASYONLARI Nisan2014 N201415 POLİTİKANOTU POLİTİKANOTU Nisan2014 N201415 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Doç. Dr. Yetkin ÇINAR 1 Doç. Dr. Türkmen GÖKSEL 2 DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNDEKİ ÖNERİLERLE KARŞILAŞTIRMALI ALTERNATİF SEÇİM

Detaylı

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237- DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan TOPBAŞ 1 ÖZET Toplumsal yaşam içerisinde

Detaylı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni

Detaylı

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi 18 Haziran 015 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ.... SANDIK SONUÇLARI... 4.1. Seçimlere Katılım Oranları..... Bölgelere Göre Oy Dağılımları... 1.. Bölgelerde Katılım Oranları

Detaylı

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK

REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Farklı Düşünüyoruz Bir Arada Çözüyoruz. ANALiZ RAPORU NO:4 SİYASETİN VE SEÇİM KAMPANYALARININ FİNANSMANI: REKABET, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya 2 ANALiZ RAPORU NO:4 3 ANALiZ

Detaylı

Ankara da Bir Yerel Yönetim Monografisi Yöntemi Denemesi: Çankaya Belediyesi Örneği*

Ankara da Bir Yerel Yönetim Monografisi Yöntemi Denemesi: Çankaya Belediyesi Örneği* Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara da Bir Yerel Yönetim Monografisi Yöntemi Denemesi: Çankaya Belediyesi Örneği* An Attempt of a Local Government Monography Method in Ankara:

Detaylı

6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği

6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği 6360 Sayılı Yasa ve Türkiye nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği Şenol Adıgüzel * - Murat Tek ** Özet: Yerel yönetimler, katılıma ve denetime açık yapılarından dolayı demokrasi açısından

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI KADIN HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Temel Sorunlar Ve Politika Önerileri Rapor No. 14 // 26 Eylül 2014 Raportör: Sezen CİVELEK TASAV Sosyal ve Kültürel

Detaylı

Temsilde Adalet - Yönetimde İstikrar İkilemi Bağlamında 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİ

Temsilde Adalet - Yönetimde İstikrar İkilemi Bağlamında 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİ Temsilde Adalet - Yönetimde İstikrar İkilemi Bağlamında 12 HAZİRAN 2011 SEÇİMLERİ Prof. Dr. Nihat BULUT I- Giriş 12 Haziran 2011 de yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Türk siyasal

Detaylı

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) Yusuf BARSBUĞA* ÖZET Toplumsal hizmetlerin oluşturulması ve halka sunulmasında önemli bir

Detaylı

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri:

Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kürt Seçmenlerin Oy Verme Dinamikleri: Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Alt Bölgelerinde Seçmenin Siyasal Tercihlerinin Sosyolojik Analizi PROJE EKİBİ: Prof. Dr. Mesut YEĞEN, Uğraş Ulaş TOL, Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 ve 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şükrü Balcı

TÜRKİYE DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 ve 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şükrü Balcı TÜRKİYE DE NEGATİF SİYASAL REKLAMLAR: 1995, 1999 ve 2002 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ Şükrü Balcı ÖZET Demokratik toplumlarda siyasi parti ya da adaylar çeşitli yöntemler kullanmak suretiyle insanları

Detaylı

Burhan Akyılmaz/Prof.Dr. Mustafa Uçar 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN POLİTİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ

Burhan Akyılmaz/Prof.Dr. Mustafa Uçar 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN POLİTİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN POLİTİK PAZARLAMA STRATEJİLERİ AÇISINDAN ANALİZİ THE ANALYSIS OF 2014 TURKISH PRESIDENTIAL ELECTION IN TERMS OF POLITICAL MARKETING STRATEGIES Burhan Akyılmaz 1,

Detaylı

ONURSAL BAŞKAN : Dr. Mustafa AYDIN

ONURSAL BAŞKAN : Dr. Mustafa AYDIN Yıl Year: 10 Ocak - Şubat - Mart 2015/January - February - March 2015 Sayı Number: 37 ISSN 1306-3377 KÜNYE IDENTITY Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi üç ayda bir yayımlanır. Bu dergide yayımlanan

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü

Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum İlişkisi: Bir Perspektif Denemesi Emin Dedeoğlu Yönetişim Çalışmaları Direktörü Emre Demir Araştırmacı TEPAV Politika Notu Ocak 2011 Yolsuzlukla Mücadele ve Sivil Toplum

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP: Sonuçlar ve İmkânlar

2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP: Sonuçlar ve İmkânlar 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde HDP: Sonuçlar ve İmkânlar Hazırlayanlar Onur Günay Harun Ercan Şerif Derince Güllistan Yarkın Ayhan Işık ZAN SOSYAL SİYASAL VE İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ & TOPLUM VE

Detaylı

Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası

Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası Y.2013, Cilt 3, Sayı 2, ss.168-184 Y.2013, Volume 3, Issue 2, pp.168-184 Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasası Yıldız ATMACA Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü

Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü Yerel Demokrasinin Sağlanmasında Katılımcılık Süreci ve Kent Konseylerinin Rolü Özhan ÇETİNKAYA * Rükan Kutlu KORLU ** Özet İnsanların yerel ihtiyaçlarının belirlenmesinde yerel demokrasiyi ve katılımcılığın

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TWITTER KULLANIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 1. Selçuk ÇETİN.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TWITTER KULLANIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 1. Selçuk ÇETİN. 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TWITTER KULLANIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 1 ÖZET Selçuk ÇETİN Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı