YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ. Prof. Dr. Zühtü ARSLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ. Prof. Dr. Zühtü ARSLAN"

Transkript

1 YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ Prof. Dr. Zühtü ARSLAN 223

2 YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ Prof. Dr. Zühtü ARSLAN* GÝRÝÞ Kanun-u Esasi nin üzerinden yaklaþýk yüz elli yýl geçmesine raðmen, anayasa arayýþýmýz devam ediyor. Þu ana kadar beþ anayasa ve bu anayasalar üzerinde onlarca deðiþiklik yapýldý. Bizdeki anayasalarýn ortak özelliklerinden biri, hemen hepsinin olaðanüstü dönemlerin ve siyaset dýþý müdahalelerin ürünü olarak ortaya çýkmýþ olmasýdýr. Son iki anayasa, doðrudan askeri müdahalelerin sonucu olarak hazýrlanmýþtýr. Osmanlý nýn son döneminden itibaren anayasacýlýk, modernleþme sürecinin mütemmim cüzü olarak görülmüþtür. Bu anlamda Osmanlý- Türk anayasacýlýðýnýn tepeden inmeci modernleþ(tir)me hareketlerinin araçlarýndan birisi olduðu söylenebilir. Baþka bir ifadeyle, anayasalar toplumu yukarýdan aþaðýya dönüþtürmek isteyen toplum ve siyaset mühendislerinin dikiþ tutmayan çabalarýnýn bir ürünü olarak ortaya çýkmaktadýr. Anayasacýlýðýmýzýn bu elitist özelliðinin yanýnda tepkiselliði de dikkat çekicidir. Elbette her anayasa hazýrlandýðý dönemin siyasi ve sosyoekonomik sorunlarýna tepki olarak þekillenir. Ancak anayasalarýn tepkisellikte aþýrý uçlara savrulmasý, çok sýk bir þekilde yeni anayasa arayýþlarýný beraberinde getirmektedir. Örneðin 1961 Anayasasý bariz bir þekilde önceki anayasaya tepki olduðu için kýsa bir süre sonra problemler yaþanmaya baþlamýþtýr. Demokrat Partinin dönemindeki iktidarýna tepki olarak, demokratik siyasetin alanýnýn olabildiðince sýnýrlandýrýlmasý yönetemeyen demokrasi uygulamasýný doðurmuþtur. Bu da sonuçta, bu anayasayla ülke yönetilemez ya da bu anayasa Türkiye için lükstür þeklinde yargýlara dayandýrýlan anayasal deðiþikliklere zemin hazýrlamýþtýr. * Prof.Dr., P.A. Güvenlik Bilimleri Fakültesi Anayasa Hukuku Öðretim Üyesi. 224

3 Ayný þekilde, 1982 Anayasasý da önceki anayasaya ve onun uygulandýðý döneme tepki olarak ortaya çýkmýþtýr. 12 Eylül 1980 günü yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyine göre ülkenin iç savaþýn eþiðine gelmesinin iki temel sebebi vardý. Birincisi, devletin haklarýný hiçbir þekilde dikkate almayan, terör ve anarþi olaylarýna zemin hazýrlayan 1961 Anayasasý. Ýkincisi de uzlaþma kültüründen uzak, biraraya gelerek ülkeyi yönetecek basireti gösteremeyen siyasiler. Yeni anayasal düzen bu iki sebebi de ortadan kaldýracak þekilde kurulmuþtur. Özgürlük-otorite dengesinde ikincisine aðýrlýk tanýyan, toplumsal ve dahasý siyasal alaný bile siyasetten arýndýrmýþ yeni bir anayasa hazýrlanmýþtýr. Bu anayasada, temel hak ve özgürlükler gereðinden fazla sýnýrlandýrýlmýþ, 12 Eylül öncesinin siyasileri siyasetten uzaklaþtýrýlmýþ ve en önemlisi siyasi partilerin sendikalar ve diðer sivil toplum örgütleriyle iliþkisi kesilmiþtir. Tüm bu tepkisellikler, anayasalarýn hazýrlandýklarý dönemin þartlarýnýn kalýcý olacaðýnýn varsayýlmasý sonucunda, bir süre sonra anayasa deðiþikliklerini zorunlu kýlmýþtýr. Nitekim, 1961 Anayasasýnda 1971 ve 1973 yýllarýnda yapýlan deðiþikliklerle anayasanýn üçte biri deðiþtirilmiþtir Anayasasýnda 1987 yýlýndan itibaren onun üzerinde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bu deðiþikliklere raðmen, yeni anayasa arayýþý devam etmektedir lý yýllarýn baþýndan itibaren bu arayýþ hýz kazanmýþtýr. Meclis içinden bazý siyasi partiler, Meclis dýþýndan da TÜSÝAD, TOBB ve Türkiye Barolar Birliði gibi kuruluþlar yeni anayasa tartýþmasýna hazýrladýklarý raporlar ve taslaklarla katkýda bulunmuþlardýr. Ancak tartýþmalarý alevlendiren geliþme, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Partinin yeni sivil bir anayasa taahhüdünde bulunmasý ve bunun hazýrlýklarýný seçimden önce baþlatmýþ olmasýdýr. NEDEN YENÝ BÝR ANAYASA? En az üç nedenle yeni bir anayasaya ihtiyaç olduðu söylenebilir. Birincisi, yeni anayasa yapmak Türkiye de demokrasinin rüþtünü ispatla- 225

4 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi masýnýn bir göstergesi haline gelmiþtir. Bu ülkede tamamen demokratik yollarla iþbaþýna gelmiþ ve temsil bakýmýndan bir meþruiyet sorunu bulunmayan parlamentonun yeni anayasa yapabileceðinin gösterilmesi gerekir. Bu basit bir güç gösterisi ya da varlýðýný ispat etme çabasý olarak yorumlanamaz. Bu ülkede sivil iradenin de, dýþarýdan müdahale olmaksýzýn, çoðulcu, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapabileceðinin gösterilmesi, demokrasinin içine düþtüðü vesayetçi kýsýr döngüden kurtulmasýný saðlayacaktýr. Bunun mutlaka aþýlmasý gereken bir psikolojik eþik olduðu bir gerçektir. Dolayýsýyla, içeriðinden baðýmsýz olarak, demokratik katýlým sonucu sivil siyasal alanda hazýrlanacak yeni anayasa demokratik siyasetin yýllardýr boðuþtuðu psikolojik marazlardan kurtulmasýna yardýmcý olabilecektir. Ýkincisi, mevcut anayasa bir anlamda ruh-beden uyumsuzluðu ya da kiþilik problemi diyebileceðimiz bir sýkýntýyla malül olduðu için yepyeni bir anayasaya ihtiyaç vardýr. Baþlangýç bölümü dahil, 1982 Anayasasýnýn birçok hükmü deðiþtirilmiþtir. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliðinin etkisiyle yapýlan bu deðiþikliklerle Anayasanýn otoriter yönü önemli ölçüde törpülenmiþtir. Özellikle 1995, 2001 ve 2004 deðiþiklikleri ile temel haklar kýsmýnda ciddi iyileþtirmeler yapýlmýþtýr. Ancak, tüm bu deðiþiklikler yapýlýrken Baþlangýç kýsmý baþta olmak üzere Anayasanýn geneline yansýyan devletçi ve otoriter ruh da korunmuþtur. Dolayýsýyla, yapýlan ilavelerle adeta yamalý bohçaya dönen anayasanýn ruhu ve bedeniyle bütün, kiþilikli ve özgürlükçü bir metine yerine býrakmasý gerekmektedir. Üçüncüsü, Anayasa Mahkemesinin meþhur 367 kararý ndan sonra demokratik siyasetin alaný oldukça daraltýlmýþ, anayasal düzende jüristokratik eðilimler belirgin bir boyuta ulaþmýþtýr. Mahkemenin, Anayasanýn 10. ve 42. maddelerinde yapýlan deðiþiklikleri iptal ettiði 5 Haziran 2008 tarihli kararýyla Anayasa bir kez daha fiilen deðiþtirilmiþtir. Bu kararlar, mevcut Anayasanýn tali kurucu iktidar olarak yetkilendirdiði parlamentoyu devre dýþý býrakan ve bir anlamda oyunun kurallarýný deðiþtiren kararlardýr. Tüm eksikliklerine raðmen, mevcut Anayasa Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti olarak tanýmla- 226

5 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN maktadýr. Buna karþýn, Anayasa Mahkemesi, Anayasanýn kendisine vermediði yetkileri (Meclis kararlarýný ve anayasa deðiþikliklerini denetleme gibi) durumdan vazife çýkarmak suretiyle kullanarak anayasal düzenin temel parametrelerini deðiþtirmiþtir. Bu da anayasal kurumlar arasýnda ciddi bir güven bunalýmýna neden olmuþtur. Ýktidar partisi hakkýnda açýlan kapatma davasý, bu güven bunalýmýný daha da körüklemiþtir. Gelinen noktada alt üst olan kurumlar arasý iliþkinin saðlýklý bir zemine oturtulmasý gerekmektedir. Bunun da yollarýndan biri, yargýnýn özellikle de anayasa yargýsýnýn yetki alanýný yeniden belirleyecek ve demokratik siyaseti iktidarla buluþturacak yeni bir anayasanýn yapýlmasýdýr. HANGÝ YÖNTEMLE YENÝ BÝR ANAYASA? Bir anayasanýn nasýl hazýrlandýðý, en az içeriði kadar önemlidir. Çünkü anayasanýn hazýrlanýþ yöntemi onun meþruiyetini de doðrudan etkileyecektir. Bizde anayasalarýn çok tartýþýlmasýnýn nedenlerinden biri de, hazýrlanmasýna yönetilenlerin gerçek manada katýlmamýþ olmalarýdýr. Durumu kurtarmaya yönelik ve göstermelik bir referandumun demokratik meþruiyeti saðlayamadýðý ortadadýr Anayasasý Meclis içinde hazýrlanmýþ, halkoylamasýna dahi sunulmamýþtýr ve 1982 Anayasalarý ise meþru siyasi iktidarlarýn Silahlý Kuvvetler tarafýndan devrilmesiyle baþlayan süreçte, tamamen askeri vesayet altýnda hazýrlanmýþtýr. Her iki anayasa da çok da demokratik olmayan bir ortamda, referanduma sunularak kabul edilmiþtir. Bu tecrübelerden yararlanarak yeni anayasanýn öncekilerden farklý olarak metodolojik defo taþýmamasý saðlanabilir. Esasen yeni bir anayasa hazýrlamanýn her yerde ayný, deðiþmez kurallarý yoktur. Ülkeler kendilerine özgü tarihsel ve toplumsal þartlarýn da etkisiyle, farklý yöntemler izleyerek anayasalarýný hazýrlamýþlardýr. Bazý ülkelerde, devrim veya baðýmsýzlýk savaþý gibi önemli siyasi olaylarýn arkasýndan kurulan konvansiyon lar anayasayý hazýrlamýþlardýr. Fransa ve Amerika Birleþik Devletleri nde böyle olmuþtur. Bazý ülkelerde ise parlamentonun hazýrladýðý yeni anayasa referanduma sunularak kabul edilmiþtir. 227

6 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi Türkiye de yeni anayasa tartýþmalarý sýrasýnda kimi kiþi ve kuruluþlar ýsrarla TBMM nin yeni bir anayasa yapamayacaðýný, bunun için bir kurucu meclis e veya konvansiyon a ihtiyaç olduðunu ileri sürmüþlerdir. Aslýnda benzer bir görüþ, 1924 Anayasasý hazýrlanýrken de bazý milletvekilleri tarafýndan dile getirilmiþ, ancak kabul görmemiþtir. Kurucu Meclis ya da konvansiyon oluþturma, anayasa hazýrlamanýn biricik yolu deðildir. Bu yöntem daha çok olaðanüstü olaylardan sonra yeni bir devletin ya da siyasi rejimin kurulmasý sürecinde gündeme gelmektedir. Dahasý bizde kurucu meclis askeri darbeler sonrasýnda yeni anayasayý hazýrlamak üzere kurulan ve bir kanadýný askeri yönetimin oluþturduðu yapýnýn adýdýr. Anayasacýlýk tarihimizde, demokratik yollarla anayasa yapmak için toplanmýþ bir kurucu meclis yoktur. Buna 1921 Anayasasýný yapan Birinci Meclis dahildir. Ancak, bu durum anayasayý hazýrlamak için demokratik temsil kabiliyeti olan kurucu meclis in kurulamayacaðý anlamýna gelmez. Bu, tamamen siyasi tercih meselesidir. Peki TBMM yeni bir anayasa yapma yetkisine sahip deðil midir? Anayasayý deðiþtirebilen organ yeni bir anayasa da yapabilir. Bu konudaki aksi görüþlerin, mevcut parlamentonun kompozisyonundan kaynaklandýðý, dolayýsýyla konjonktürel olduðu söylenebilir. Nitekim, 1992 yýlýnda Prof. Dr. Erdoðan Teziç ve arkadaþlarý tarafýndan TÜSÝAD a hazýrlanan Yeni Bir Anayasa Ýçin baþlýklý raporda bu konu ayrýntýlý bir þekilde ele alýnmýþtýr. 1 Raporun Giriþ kýsmýnda Anayasada deðiþiklikler yapmaya yetkili bir organýn yeni bir Anayasa yapma konusunda da yetkili olduðu hususunda kuþku yoktur denmektedir. Ayný þekilde, rapordaki þu tespitler oldukça çarpýcýdýr: Kýsacasý, bugünkü TBMM bir Kurucu Meclis sýfatýyla seçilmiþ olmadýðý halde, yeni bir Anayasa yapmaya yetkili bir asli kurucu organ 1) TÜSÝAD'ýn "Yeni Bir Anayasa Ýçin" baþlýklý raporunu hazýrlayan heyette þu akademisyen yer almýþtýr: Prof.Dr.Erdoðan Teziç, Prof.Dr.Sait Güran, Prof.Dr. Yýldýzhan Yayla, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Prof.Dr. Devrim Ulucan, Prof.Dr. Bülent Tanör, Doç.Dr. Fazýl Saðlam, Doç.Dr. Süheyl Batum, Doç.Dr. Necmi Yüzbaþýoðlu. Bu rapor için bkz. TBMM Baþkanlýðý'na Bazý Kurum ve Kuruluþlarca Verilmiþ ve Ayrýca TBMM'deki Siyasi Partilerin Anayasa Deðiþikliðine Ýliþkin Hazýrlýk Çalýþmalarý ve Taslak Metinler, Ankara,

7 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN yetkisi kullanabilir. Zaten bunun aksini düþünmek, Anayasa yapýcýlýðý yetkisini yalnýz kurucu meclislere ya da ihtilal sonrasýnýn olaðanüstü iktidarlarýna tanýmak olur ki; bu, tarihsel gerçeklerler uzlaþmadýðý gibi, þiddet yolunu önermek anlamýna dahi gelir. Oysa, pek çok ülkede yeni anayasalar, normal zamanlarda ve olaðan yasama meclisleri tarafýndan hazýrlanabilmiþtir. 2 Anayasanýn 175.maddesine göre, TBMM Anayasayý deðiþtirme yetkisine sahiptir. Bu deðiþtirme yetkisinin, deðiþtirilemez hükümler dýþýnda, anayasanýn tüm maddeleri için geçerli olduðunda hiçbir kuþku yoktur. Dahasý, TÜSÝAD ýn raporunda, deðiþtirilemez maddelerin de TBMM tarafýndan deðiþtirilebileceði ifade edilmiþtir. Rapor a göre, Bu konuda, asli kurucu organ yetkisini kullanan bir meclisin kendini baðýmsýz hissetmesi doðal ve gereklidir. TÜSÝAD raporu, öncelikle Anayasanýn deðiþtirilmesi teklif edilemez hükümleriyle ilgili 4.maddesinin deðiþtirilmesi gerektiðini savunmuþtur. Buna göre, yeni bir Anayasa hazýrlama giriþiminin baþýnda, TBMM nin bir Anayasa deðiþikliði yaparak, deðiþmezlik hükmünü daha önceki Cumhuriyet Anayasalarýnda olduðu gibi, Cumhuriyet ilkesi ile sýnýrlý tutmasý gerekmektedir. 3 Nitekim, raporun önerdiði yeni 2. ve 3. maddede deðiþiklikler vardýr. Ayný þekilde, Türkiye Barolar Birliðinin 2001 de hazýrlattýðý ve 2007 de revize edilen Anayasa Önerisi nde de deðiþmez maddelerle ilgili hüküm deðiþtirilmiþtir. TBB nin 2007 Anayasa önerisinde Anayasanýn 2. maddesinde deðiþiklik önerilmekle kalmamýþ, deðiþtirilemezlik hükümleri artýrýlmýþtýr. 4 2) Teziç vd, "Yeni Bir Anayasa Ýçin", s.14. 3) Ibid., ss ) Türkiye Barolar Birliðinin 2001 taslaðýný hazýrlayan komisyonun üyeleri þunlardýr: Prof.Dr. Yýlmaz Aliefendioðlu, Prof.Dr. Rona Albay, Prof.Dr. Ülkü Azrak, Prof.Dr.Ýbrahim Kaboðlu, Prof.Dr. Ýl Han Özay, Av. Yekta Güngör Özden, Prof.Dr.Yavuz Sabuncu, Prof.Dr. Fazýl Saðlam, Av.Atilla Sav, Prof.Dr. Zafer Üskül, Prof.Dr. Necmi Yüzbaþýoðlu. Bkz. Türkiye Barolar Birliði, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, 2.Basým, Ankara: TBB yayýný, TBB'nin 2007 önerisini hazýrlayan komisyonun üyeleri de þunlardýr: Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Fazýl Saðlam, Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof.Dr.Oktay Uygun, Doç. Dr. Korkut Kanadoðlu, Yard. Doç. Dr. Ece Göztepe, Yard. Doç. Dr. Faruk Bilir ve Avukat Teoman Ergül. Bkz. Türkiye Barolar Birliði, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, Geliþtirilmiþ Gerekçeli Yeni Metin, 4.Baský, Kasým

8 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi Prof.Dr. Ergun Özbudun baþkanlýðýndaki heyetin 5 AK Parti için hazýrladýðý anayasa taslaðýnda da deðiþtirilmezlik hükmü, bu maddelerin ifadesinin deðiþtirilemeyeceði þeklinde deðil, temel ilkelerin deðiþtirilmemesi anlamýnda yorumlanmýþtýr. Dolayýsýyla, mevcut Anayasanýn 2. maddesinde toplumun huzuru ve milli dayanýþma gibi normatif hiçbir deðeri olmayan kavramlarýn çýkarýlmasý, insan haklarýna saygýlý ibaresinin de haklara yönelik daha güçlü bir vurgu içeren insan haklarýna dayanan ibaresi ile deðiþtirilmesi önerilmiþtir. Sonuç olarak, yeni anayasanýn mevcut parlamento tarafýndan yapýlmasýnýn önünde hiçbir hukuki veya siyasi engel yoktur. Parlamento, yeni anayasa taslaðýnýn hazýrlanmasý sürecinde parlamento dýþýndan yardým alabilir. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iþ dünyasý, sendikalar, barolar, insan haklarý örgütleri gibi ulusal kuruluþlar ve Venedik Komisyonu gibi uluslararasý kuruluþlar parlamentoya yeni anayasa taslaðýnýn hazýrlanmasý sürecinde katký saðlayabilir. Ancak yeni anayasanýn hazýrlanmasý sürecinde yönteme iliþkin olarak aþaðýdaki hususlar dikkate alýnmalýdýr: Uzlaþma: Anayasa yapýmý, kanun yapýmýndan farklý olarak, parlamento içinde ve dýþýnda faaliyet gösteren siyasi partilerin belli ölçüde uzlaþmasýný gerektirmektedir. Nitekim, anayasa deðiþikliklerinin kanunlardan farklý olarak nitelikli çoðunlukla yapýlmasý zorunluluðu siyasi uzlaþmayý amaçlamaktadýr. Bu uzlaþma, her konuda ayný düþünme ve her bir maddenin parlamentoda oybirliðiyle kabul edilmesi anlamýna gelmemektedir. Esasen, uzlaþma yeni anayasanýn gerekliliði ve yapýmý konusundaki temel kurallar üzerinde olmalýdýr. Her siyasi parti, doðal olarak, kendi siyasi düþüncesi ve programý paralelinde bir anayasa deðiþikliði isteyebilir. Mecliste oluþturulacak bir komisyon, öncelikle üzerinde mutabakata varýlan konularý belirleyerek anlaþmazlýk konularýnýn görüþülmesine baþlayabilir. 5) Prof. Dr. Ergun Özbudun baþkanlýðýndaki heyette yer alan diðer üyeler þunlardýr: Prof.Dr.Zühtü Arslan, Prof.Dr.Yavuz Atar, Prof.Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, Prof.Dr. Levent Köker ve Doç.Dr. Serap Yazýcý. 230

9 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN Tartýþma: Yeni anayasanýn hazýrlanma yönteminden, içermesi gereken ilke ve kurallara kadar her boyutunun kamuoyunda açýkça tartýþýlmasý gerekmektedir. Bu da hiç kuþkusuz, siyasi partiler ve bireyler için ifade özgürlüðünün tam olarak saðlanmasýný gerektirmektedir. Dolayýsýyla yeni anayasa yapýmýna, bu yönde güvenceler saðlayan anayasal ve yasal deðiþikliklerle baþlamak kaçýnýlmazdýr. Özellikle siyasi partilerin kapatýlma korkusuyla faaliyet gösterdikleri bir zeminde yeni anayasaya iliþkin görüþlerini serbestçe açýklamalarý çok zordur. Bu konudaki ilke de aslýnda Venedik Komisyonu ve AÝHM tarafýndan belirlenmiþtir. Buna göre, þiddeti siyasi araç olarak kullanmayan veya þiddet olaylarýný desteklemeyen siyasi partiler, demokrasiyle baðdaþan barýþçýl anayasa deðiþiklikleri önerebilirler. Katýlým: Anayasalar bir anlamda toplum sözleþmesi olduðu için toplumun tüm kesimlerinin bu temel belgenin hazýrlanmasýna katýlmasý gerekir. Bu katýlým, yazýlý ve görsel medyada meseleyi tartýþmaktan, halkoylamasýnda oy vermeye kadar uzanan geniþ bir yelpazede gerçekleþebilir. Geniþ tabanlý bir katýlým, hazýrlanan anayasanýn toplum tarafýndan daha kolay benimsenmesi sonucunu doðuracaktýr. Ayrýca, geniþ katýlým anayasayla toplum arasýndaki aidiyet duygusunun geliþtirilmesi açýsýndan da önemlidir. Bir anayasanýn toplumun tüm kesimlerinin tüm taleplerini eþit bir þekilde karþýlamasý mümkün deðildir. Dünyada böyle bir anayasa da yoktur. Ancak, anayasanýn tüm toplumsal ve siyasal taleplerin dile getirildiði ve tartýþýldýðý bir ortamda hazýrlanmasý gerekir. Referandum: Siyasi ve sosyal aktörlerin katýlýmýyla hazýrlanan yeni anayasanýn mutlaka halkoylamasýna sunulmasý gerekir. Halkoylamasý sürecinde de evet ve hayýr taraftarlarýnýn serbest bir ortamda görüþlerini açýklamasý ve propaganda yapmasý saðlanmalýdýr. Böylesi bir ortamda yapýlan referandumda kurucu iktidarýn ve egemenliðin asli kaynaðý olan yönetilenlerin rýzasý ortaya çýkacaktýr. 231

10 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi NASIL BÝR YENÝ ANAYASA? Bu sorunun, biri anayasanýn biçimsel diðeri de muhteva boyutuyla ilgili iki cevabý vardýr. Biçimsel olarak, anayasalarýn çerçeve ve detaylý anayasalar þeklinde ikiye ayrýldýðý bilinmektedir. Çerçeve anayasalar, iktidarýn daðýlýmýna ve sýnýrlandýrýlmasýna dair temel kurallarý içeren kýsa metinlerdir. Amerika Birleþik Devletleri anayasasý çerçeve anayasanýn tipik örneðidir. Anayasa çok kýsa olduðu için açýkça anayasada düzenlenmeyen hususlarda Amerikan Yüksek Mahkemesinin içtihatlarý belirleyici olmaktadýr. Yüksek Mahkeme yargýçlarýndan Charles Evan Hughes un meþhur ifadesiyle, bir anayasaya baðlýyýz, ancak anayasa yargýçlar ne diyorsa odur. Bunda Amerikan anayasasýnýn detaylý olmamasýnýn etkisi vardýr. Detaylý anayasalarda ise hemen her konu ayrýntýlý bir þekilde düzenlendiði için, yüksek mahkemelerin takdir yetkisi de sýnýrlýdýr. Elbette bu, anayasanýn çizdiði yetki haritasýna sadýk kalan ve aktivist olmayan mahkemeler için geçerlidir. Detaylý anayasalar, adý üzerinde, iktidarýn kullanýmýna ve temel haklarýn korunmasýna iliþkin konularý ayrýntýlý bir þekilde düzenleyen metinlerdir. Hatta bunun da ötesinde, normalde kanunlarla düzenlenebilecek bir çok hususun bile detaylý anayasalara girebildiði görülmektedir. Avrupa ülkelerinin anayasalarý genelde detaylý anayasalardýr. Özellikle Ýsviçre Anayasasý, koþu yollarýndan boðazlanacak hayvanlara iliþkin kurallara kadar hemen her konuyu düzenleyen oldukça detaylý bir anayasadýr. Türkiye de ise Cumhuriyet dönemi anayasalarý gitgide daha detaylý hale gelmektedir Anayasasý anayasacýlýk tarihimizin en uzun anayasasýdýr. Bunun temel sebebi, 27 Mayýs sonrasýnýn belirleyici özelliði olan siyasete güvensizliktir. Anayasa koyucu irade, yasama organýnýn kolayca deðiþtirmesini önlemek için, normalde kanunlarla düzenlenebilecek hususlarý deðiþtirilmesi nitelikli çoðunluk gerektiren anayasal hükümlerle düzenleme yoluna gitmiþtir. Bu yüzden de mevcut Anayasa, sporun geliþtirilmesinden orman köylüsünün korunmasýna kadar hemen her konuyu düzenleyen detaylý bir metin haline gelmiþtir. 232

11 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN Ancak, çerçeve anayasa iyi, detaylý anayasa kötü dür þeklinde kategorik bir deðerlendirme yapmak yanlýþ olur. Anayasalarýn kýsalýðý ya da uzunluðu, daha çok ülkelerin siyasi tecrübesine ve kültürüne göre belirlenmektedir. Bu baðlamda, yargýsal aktivizmin patolojik boyutlara ulaþtýðý ülkemizde çerçeve anayasayý savunmak yanlýþ olabilir. Bununla beraber, yeni anayasanýn mevcut anayasadan daha kýsa ve özlü olmasý gerektiði de açýktýr. Diðer yandan, yeni anayasanýn muhtevasý da demokratik hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarýný içerecek þekilde olmalýdýr. Bu noktada, yeni anayasa tartýþmalarý sýrasýnda öne çýkan sivil anayasa kavramýna açýklýk getirmek gerekir. Sivil anayasa daki sivil sýfatýnýn çaðrýþtýrdýðý iki anlam vardýr. Buna göre, mevcut Anayasa (a) sivil bir giriþimin deðil askeri bir müdahalenin ürünüdür ve (b) sivil ve demokratik otoritenin üstünlüðü ilkesiyle baðdaþmayan hükümlere yer vermektedir. Anayasanýn askeri müdahaleler sonucu deðil, demokratik süreç içinde ortaya çýkan sivil iradenin eseri olarak hazýrlanmasý gerekir. Ancak burada maksat, anayasanýn üniformalý olmayanlar tarafýndan yazýlmasý deðildir. Zaten bizdeki tüm anayasalar büyük ölçüde sivil anayasa profesörleri veya hukukçular tarafýndan yazýlmýþtýr. Sivil anayasa, özgürlük, eþitlik, hoþgörü, demokrasi, çoðulculuk ve hukukun üstünlüðü gibi deðerleri özümseyen ve bunun mücadelesini veren kiþilerin katkýsýyla, tamamen demokratik sürecin ortaya çýkardýðý siyasi aktörler tarafýndan serbest tartýþma ortamýnda hazýrlanan anayasadýr. Sivil sýfatýnýn ikinci anlamý, anayasanýn içeriðine iliþkindir. Burada da seçkinci vesayeti dýþlayan, sivil otoritenin üstünlüðünü hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak þekilde tesis eden ve halký siyasetin öznesi olarak kabul eden bir anayasa kastedilmektedir. Kýsacasý, hem hazýrlanýþý hem de muhtevasý bakýmýndan sivil olmayan, dolayýsýyla meþruiyeti tartýþmalý bir anayasanýn yerini, katýlýmcý, uzlaþmacý, demokratik yollarla hazýrlanmýþ ve bireyin temel haklarýný devlet karþýsýnda güvenceye alan bir anayasanýn almasý gerekmektedir. Bu genel açýklamalardan sonra, muhteva meselesini, anayasanýn siyasi 233

12 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi felsefesi, temel haklar ve özgürlükler ve siyasi iktidarýn daðýlýmý olmak üzere üç baþlýk altýnda ele alabiliriz. Yeni Anayasanýn Siyasi Felsefesi Mevcut anayasa birey-devlet iliþkisinde ikincisini esas alan, bireyi devletin yüce menfaatlerinin hizmetçisi olarak gören bir anlayýþa dayanmaktadýr. Bu anlayýþýn izlerini özellikle Anayasanýn dayandýðý temel görüþ ve ilkeleri belirten Baþlangýç kýsmýnda görmek mümkündür. Baþlangýç, devleti kutsal veya yüce bir varlýk olarak gören, devletin sahip olmasý gereken bir takým deðerler ve ilkeler karþýsýnda hiçbir düþünce veya faaliyet in koruma göremeyeceðini belirten, kederde ve sevinçte bir olan türdeþ bir toplum tahayyülüne dayanan bir siyasi anlayýþý yansýtmaktadýr. Bu haliyle Anayasa, sonraki birçok kozmetik deðiþikliðe raðmen, otoriter bir felsefeye dayanmaktadýr. Yeni anayasanýn bu anlayýþý terk edip, daha Baþlangýçtan itibaren, bireyi ve onun haklarýný esas alan, devleti aþkýn bir varlýk deðil bireye ve topluma hizmet eden bir araç olarak gören, toplumsal çeþitliliði bir tehlike deðil zenginlik olarak kabul eden, tek sesliliði deðil çoðulculuðu öne çýkaran ve anayasal demokrasiyi tüm unsurlarýyla benimseyen bir metin olmalýdýr. Yeni anayasa, çaðdaþ demokratik ülkelerin kabul ettiði temel siyasi deðer ve ilkeleri benimseyen, liberal, demokratik, çoðulcu ve özgürlükçü bir anayasa olmalýdýr. Bu amaçla yeni anayasanýn Baþlangýcýnýn, eðer olacaksa, mevcut Anayasadakinden farklý olarak, bireyi, insan haklarýný, özgürlüðü, çeþitliliði, çoðulculuðu ve demokratik hukuk devletini vurgulayan bir metin olmasý gerekir. Diðer yandan, yeni anayasa siyasal tarafsýzlýk ilkesini esas almalýdýr. Bu ilke gereði, devletin kapsamlý bir ideolojiyi resmi olarak kabul edip herkesin iyi anlayýþýný bu ideoloji çerçevesinde tanýmlamaya kalkýþmamasý ve toplumda var olan farklý ve çoðu kez birbiriyle çatýþan ideolojiler, dünya görüþleri, inançlar ve deðerler karþýsýnda eþit mesafede durmasý gerekmektedir. Devlet adýna hareket eden ve nihai hakikatin sihirli küresini elinde tuttuðunu söyleyen kiþilerin þekillendireceði siya- 234

13 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN sal ve hukuksal düzende çoðulcu ve özgür bir demokratik yaþamýn yeþermesi mümkün deðildir. Bu nedenle, yeni anayasa özcü yaklaþýmlardan uzak bir þekilde, toplumun tüm fertlerinin kendi iyi anlayýþlarýný ve deðerlerini oluþturabilecekleri ve buna uygun olarak yaþabilecekleri bir siyasal/hukuksal vasatý hazýrlayacak bir belge niteliðinde olmalýdýr. Temel hak ve özgürlükler 1982 Anayasasýnda yapýlan en önemli deðiþiklikler, temel haklara iliþkindir. Bu deðiþiklikler, temel haklarý devlete yönelik en büyük tehdit olarak gören, dolayýsýyla hak ve özgürlükleri aþýrý þekilde sýnýrlandýran Anayasanýn otoriteden özgürlüðe doðru evrilmesine neden olmuþtur. Bu baðlamda özellikle 2001 deðiþiklikleri önemlidir. Temel haklara yönelik genel sýnýrlama sebeplerinin kaldýrýlmasý, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin alanýnýn geniþletilmesi atýlan olumlu adýmlardýr. Ancak, yaþanan son geliþmeler de göstermektedir ki, bu adýmlar yetersizdir. Hem otoriter-devletçi paradigma içinde kalýnarak hem de çok aceleye getirilerek yapýldýðý için önemli eksiklikler içeren temel haklar ve özgürlükler kýsmýnýn yeni anayasada yeniden ele alýnmasý gerekir. Öncelikle, bu bölümün hak ve özgürlüklerin korunmasýný esas, sýnýrlandýrýlmasýný ise istisna olarak gören bir anlayýþý tüm yönleriyle yansýtmasý gerekir. Bu amaçla, mevcut Anayasanýn daha hiçbir temel hak ve özgürlükten bahsetmeden, sýnýrlamalardan ve kötüye kullanma yasaðýndan bahseden sistematiðini ters yüz etmek gerekir. Mevcut anayasanýn temel haklarýn sýnýrlandýrýlmasýna ayrýlmýþ olan 13, 14 ve 15. maddelerindeki hükümleri temel haklar bölümünün sonuna koymak çok daha anlamlý olacaktýr. Bu tür bir deðiþiklik, yeni anayasanýn temel tercihini göstermek bakýmýndan anlamlý olacaktýr. Diðer yandan, temel haklar kýsmý yazýlýrken, insan haklarý alanýnda Türkiye nin taraf olduðu uluslararasý sözleþmeler ve bunlarýn yetkili organlarca yorumlarý da dikkate alýnmalýdýr. Bu yöntem, anayasayý Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi gibi hazýrlayýcý ve imzacýsý olduðumuz te- 235

14 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi mel metinlerle çok daha uyumlu hale getirecektir. Bunun pratik faydasý da, ulusal mahkemelerin temel haklara iliþkin anayasal hükümleri yorumlarken uluslarüstü insan haklarý organlarýnýn geliþtirdikleri içtihatlardan faydalanmasýný saðlamak olacaktýr. Ayrýca, bunun uygulamada Türkiye nin AÝHM önündeki insan haklarý ihlal sayýsýný azaltacaðý da söylenebilir. Temel haklar kýsmýnda din özgürlüðünden, eðitim hakkýna, yaþama hakkýndan siyasi parti özgürlüðüne kadar bir çok hak ve özgürlük de, bu konulardaki çaðdaþ eðilimler ýþýðýnda, yeniden düzenlenmelidir. Örneðin zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri konusu AÝHM nin kararý doðrultusunda gözden geçirilmelidir. Burada dersin zorunlu olmaktan çýkarýlmasý, seçmeli veya seçmemeli olmasý gibi seçenekler üzerinde durulabilir. Din kültürü dersi seçme(me)li yapýldýðýnda, çocuklarýnýn din eðitimi almasýný isteyen velilerin talepleri de karþýlanmalýdýr. Eðitim hakký düzenlenirken, Türkçenin yaný sýra vatandaþlarýn konuþtuklarý diðer dillerin de eðimde kullanýlmasýný mümkün kýlacak hükümlere yer verilmelidir. Siyasi partilerle ilgili anayasal hükümler, partileri ve partilileri koruyacak þekilde mutlaka yeniden düzenlenmelidir. Esasen, bu yeni anayasa yapmanýn ön þartý olduðu için öncelikle ele alýnmalýdýr. Demokratik ve özgürlükçü bir anayasa, ancak düþüncelerin serbestçe ifade edilebildiði bir ortamda yapýlabilir. Bireysel ve kurumsal düzeyde ifade özgürlüðünün tam olarak saðlanamadýðý, sözün dahili ve harici otoritelerce sansürlendiði, sahiciliðin deðil hipokrasinin egemen olduðu ve serbest bir tartýþma ortamýnýn oluþturulamadýðý bir yerde yeni anayasa yapýlamaz. Yapýlsa bile, böylesi bir anayasa, asli kurucu iktidar olan halkýn hür iradesini yansýtan bir belge olarak kabul edilemez. Bu nedenle, bireylerin ve siyasi partilerin þiddeti desteklemedikçe her türlü anayasal deðiþiklik önerisini sunabileceði ve tartýþabileceði bir siyasi/hukuki vasatýn temini, yeni anayasa için atýlacak ilk adýmý teþkil etmelidir. Bu baðlamda, siyasi partilerin kapatýlmasýný kural olmaktan çýkarmak gerekir. Maalesef, ülkemiz demokrasinin kendini korumasý dü- 236

15 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN þüncesinden hareketle ortaya atýlmýþ militan demokrasi anlayýþýnýn en uç örneðini temsil etmektedir. Hür demokratik düzeni korumak için siyasi partilerin kapatýlabileceðini öngören Almanya ve Ýspanya gibi ülkeler, bu tedbire ancak çok istisnai durumlarda ve son çare olarak baþvurmaktadýr. Bu iki ülkede (ve esasen tüm Avrupa da) 1950 yýlýndan bu yana toplam üç siyasi parti kapatýlmýþtýr. Bizde ise 1968 yýlýndan bu yana toplam 24 parti kapatýlmýþtýr. Tek baþýna bu rakamlar bile, bizdeki militan demokrasi anlayýþýnýn ne kadar vahim boyutlara ulaþtýðýný göstermek için yeterlidir. Türkiye nin siyasi parti mezarlýðý olmaktan çýkarýlmasý ve kapatma davalarýnýn Demoklesin kýlýcý gibi partiler üzerinde sallanmasýna son verilmesi için, anayasal deðiþikliklere gitmek gerekir. Bu çerçevede þu deðiþiklikler önerilebilir: Kapatma davasýnýn açýlmasý zorlaþtýrýlmalýdýr. Mevcut sistemde, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý bir siyasi partinin Anayasaya aykýrý fiillerin odaðý haline geldiði kanaatine ulaþtýðýnda kolayca dava açabilmektedir. Bu durum, son kapatma davasýnda görüldüðü gibi, ülkeyi siyasi ve ekonomik kriz riskiyle karþý karþýya býrakabilmektedir. Bu nedenle, siyasi partiler hakkýnda kapatma davasý açma yetkisi parlamentonun onayýyla sýnýrlandýrýlmalýdýr. Bir milletvekilinin dahi yargýlanmasý için parlamentonun kararý gerekirken, yüzlerce milletvekilinin baðlý olduðu bir siyasi partinin yargýlanmasýnda parlamentonun tamamen devre dýþý býrakýlmasý mantýklý deðildir. Üstelik, bir milletvekilinin yargýlanmasý kurumsal anlamda yasama ve yürütme organlarýnýn geleceðini etkilemezken, siyasi partilerin kapatýlmasý bu organlarý yakýndan etkilemektedir. Örneðin bir iktidar partisinin kapatýlmasý sonucunda, hükümetin düþmesi ve Meclis kompozisyonunun deðiþmesi mümkün olabilecektir. Bu nedenle, sonuçlarý son derece aðýr olan kapatma davasýnýn açýlmasýnda mutlaka parlamentonun nitelikli çoðunlukla karar almasý saðlanmalýdýr. Ayrýca bu durum, siyasi parti kapatma rejimini kendilerinden aldýðýmýz Federal Almanya nýn da benimsediði yoldur. Almanya da siyasi partilerin anayasaya aykýrý hâle geldiði iddiasýyla Federal Anayasa Mahkemesi ne baþvurma yetkisi, Federal Meclis (Bun- 237

16 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi destag), Federal Senato (Bundesrat) veya Federal Hükümet e aittir. (Federal Anayasa Mahkemesi Kanunu, madde 43/1). Kapatma kararý istisnai ve nihai çare olarak düþünülmelidir. Siyasi parti hukukumuzun temel problemlerinden biri de kapatma kararlarýnýn çok kolay verilmesidir. Bunun bir nedeni, Anayasadaki kapatma þartlarýnýn genel ve soyut þekilde tanýmlanmasý ise, diðer bir nedeni de Anayasa Mahkemesinin parti kapatma davalarýnda benimsediði ideolojik yaklaþýmdýr. Ýkincisini, anayasal deðiþikliklerle deðiþtirme imkaný yoktur. Bu nedenle, siyasi partilerin kapatýlma þartlarýný zorlaþtýrmak gerekir. Bunun için de odak olma tanýmý daha belirgin hale getirilebilir. Esasen, bunun Anayasada yapýlmasý da gerekmiyor. Siyasi Partiler Kanunu bir partinin hangi durumlarda odak olabileceðini, açýk ve somut kriterlerle belirleyebilir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin bu tür düzenlemeleri takdir yetkisine müdahale olarak deðerlendirerek iptal etmeye yönelik tutumu parlamentoyu anayasal düzenleme yapmaya zorlamaktadýr. Özetle, AÝHM içtihadýndan ve Venedik Komisyonu nun kriterlerinden yararlanýlarak odak olma tanýmý ya da daha genel anlamda parti kapatma kriterleri yeniden belirlenmelidir. Kapatmadan önce ihtar veya hazine yardýmýndan mahrum býrakma gibi kararlar verilmelidir. Bir siyasi parti tüzük veya programýndaki Anayasaya aykýrýlýktan dolayý uyarýlmadan kesinlikle kapatýlmamalýdýr. Aykýrýlýðýn giderilmesi için ilgili partiye ihtarda bulunulmalý, buna raðmen deðiþiklik yapýlmadýðý takdirde diðer yaptýrýmlar gündeme gelmelidir. Ayrýca, Anayasa Mahkemesi bir siyasi partinin fiillerini kapatmayý gerektirecek yoðunlukta görmüyorsa odak tespiti yapmadan onu uyarabilmeli veya hazine yardýmýndan mahrum býrakabilmelidir. Böylece mevcut Anayasadaki Devlet yardýmýndan mahrum býrakma yaptýrýmýný odak olmanýn sonucuna baðlayan mantýksýzlýk giderilmiþ olacaktýr. Kapatma kararý üçte iki çoðunlukla verilmelidir. Kapatmayý zorlaþtýrmanýn bir diðer yolu da Anayasa Mahkemesinin en az üçte iki çoðunlukla kapatma kararý vermesine yönelik anayasa deðiþikliðidir. 238

17 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN Kapatma sonuçlarý yeniden düzenlenmelidir. Mevcut Anayasaya göre, bir siyasi partinin kapatýlmasýna beyan veya eylemleriyle neden olanlarýn milletvekilliði düþmekte ve/veya beþ yýl süreyle bir siyasi partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi veya deneticisi olamamaktadýr. Bunlar çok aðýr yaptýrýmlardýr. Nitekim AÝHM bir çok kararýnda bu yaptýrýmlarýn orantýsýz olduðunu, dolayýsýyla Sözleþmenin 1 Nolu Ek Protokolünün 3. maddesinde korunan serbest seçim hakkýnýn ihlal edildiðini tespit etmiþtir. Bir siyasi partinin kapatýlmasý, onun tüzel kiþiliðini sona erdiren ve mal varlýðýnýn hazineye devredilmesine neden olan baþlý baþýna aðýr bir yaptýrýmdýr. Dolayýsýyla, bunun dýþýnda, ayrýca parti mensuplarýný kapatmayla iliþkili olarak cezalandýrmaya gerek yoktur. Temel haklar kýsmýyla ilgili olarak belirtilmesi gereken son husus, mevcut Anayasanýn þu ana kadar sorun çýkarmayan ve baþarýlý bir þekilde uygulanan hükümlerinin yeni anayasada aynen korunmasý gerektiðidir. Bu mevcut Anayasanýn diðer hükümleri için de geçerlidir. Ýktidar Haritasý Türkiye de egemenliðin kimler tarafýndan kullanýlacaðýna iliþkin tartýþmanýn yeni anayasaya yansýmasý kaçýnýlmazdýr. Mevcut Anayasada egemenliðin millete ait olduðu, ancak onun yetkili organlar eliyle kullanýlacaðý belirtilmektedir (m.6). Buradaki yetkili organlar dan kastedilenin, bu maddeyi takip eden maddelerde açýkça ifade edilen, yasama, yürütme ve yargý organlarý olmasýna raðmen, bazý bürokratik organlarýn öteden beri kendilerini egemenlik yetkisine sahip aktörler olarak gördükleri de bilinmektedir. Bu da kaçýnýlmaz olarak, seçilmiþ demokratik iktidarýn karþýsýna, siyasi sorumluluðu ve hesap verebilirliði olmayan bir iktidar odaðýnýn çýkmasýna neden olmaktadýr. Bu nedenle, yeni anayasanýn egemenliðin millete ait olduðunu ve bu egemenliðin yasama, yürütme ve yargý organlarý tarafýndan kullanýlacaðýný belirten bir hüküm içermesi gerekir. Ayrýca, Avrupa Birliði ne muhtemel tam üyelikten kaynaklanacak egemenlik devri tartýþmalarýný gidermek için de egemenliðin ulusalüstü organlara üyelikten kaynaklanan yü- 239

18 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi kümlülüklerle sýnýrlandýrýlabileceðine dair bir hüküm konmalýdýr. Devlet organlarý kýsmýnda yeni anayasanýn Cumhurbaþkanýnýn görev ve yetkileri ile yargý konularýnda önemli düzenlemeler içermesi gerekir. Son Cumhurbaþkanlýðý seçiminde yaþanan anayasal krizin ardýndan yapýlan anayasa deðiþikliði, Cumhurbaþkanýnýn mevcut yetkilerini artýrmayý veya kýsýtlamayý zorunlu hale getirmiþtir. Halk tarafýndan seçilmesi kabul edilen Cumhurbaþkanýnýn yetkilerinin biraz daha artýrýlarak, siyaseten ve hukuken de hesap verebilir hale getirilmesi sistemi yarý-baþkanlýk modeline dönüþtürecektir. Halbuki, mevcut Anayasanýn tercih ettiði hükümet modeli, tüm sapmalara raðmen, parlamenter sistemdir. Parlamenter sistem ise, sembolik yetkilere sahip ve sorumsuz bir devlet baþkanýnýn varlýðýný gerektirmektedir Anayasasý, bu gereklilikten ikincisini dikkate alarak Cumhurbaþkanýný siyaseten ve hukuken (vatana ihanet hariç) sorumsuz kýlmýþtýr. Ancak, 12 Eylül ün anayasa mühendisleri dönemin özel þartlarýný da dikkate alarak yürütmeyi Cumhurbaþkaný üzerinden güçlendirme yoluna gitmiþlerdir. Böylece ortaya, yetki-sorumluluk dengesini bozan bir durum çýkmýþtýr. Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesine imkan veren anayasa deðiþikliði bu dengesizliði daha da belirginleþtirmiþtir. Bu nedenle yeni anayasada, Cumhurbaþkanýnýn özellikle atamaya iliþkin yetkilerinin yasama, hükümet ve yargý organlarý arasýnda paylaþtýrýlmasý gerekmektedir. Diðer yandan, özellikle son bir yýldýr yaþananlar Türkiye nin hýzla jüristokratik bir Cumhuriyete dönüþtüðünü göstermektedir. Cumhurbaþkanlýðý krizindeki 367 kararý, Anayasanýn 10 ve 42. maddelerinde yapýlan deðiþikliklerin iptali ve kapatma davasý, sonuçlarý itibariyle siyasi iktidar haritasýný önemli ölçüde deðiþtirmiþtir. Anayasa Mahkemesi, tüm bu süreçte Anayasayla tanýnan yetkilerin dýþýna taþan, aktivist, müdahaleci bir tavýr takýnmýþtýr. Siyaseten verilmesi gereken kararlar yargý alanýna taþýnmýþ ve siyaset yargýsallaþmýþtýr. Jüristokratik iktidarýn müdahale ve etki alanýný geniþletmesi, demokratik iktidarýn alanýnýn gitgide daralmasýna neden olmuþtur. Bu durum, anayasal demokratik rejimin meþruiyeti tartýþmasýný da beraberinde getirmektedir. Demok- 240

19 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN ratik ülkelerde, yargý anayasayla çerçevesi çizilen bir denetleme yetkisine sahip olmakla birlikte, hiçbir þekilde demokratik siyaseti etkisiz kýlma gücüne sahip deðildir. Siyaseti iktidarsýzlaþtýran bir yargýnýn meþruiyet sorunu olduðu açýktýr. Bu nedenle, yeni anayasanýn yargýnýn yetki alanýný yeniden belirleyecek ve özellikle anayasa yargýsýnýn demokratik meþruiyetini saðlayacak hükümler içermesi gerekmektedir. Bilhassa Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu ile Anayasa Mahkemesinin yeniden yapýlandýrýlmasý kaçýnýlmazdýr. HSYK nýn, Avrupa daki örnekleri de dikkate alýnarak, oluþumuna egemenliði kullanan yasama, yürütme ve yargý organlarýnýn katýldýðý baðýmsýz ve tarafsýz bir kurum olarak yeniden düzenlenmesi gerekir. Ayrýca, HSYK nýn idari kararlarýnýn yargý denetimine açýlmasý gerekir. Ayný þekilde, mevcut Anayasanýn hukuk devleti ilkesine aykýrý bir þekilde yargý yolunu kapattýðý Cumhurbaþkaný nýn tek baþýna yaptýðý iþlemlerin ve Yüksek Askeri Þura kararlarýnýn da yargý denetimine tabi olmasý gerekir. Anayasa Mahkemesi konusunda yapýlmasý gereken deðiþiklikleri de þu þekilde sýralayabiliriz: Mahkemenin üye sayýsý artýrýlarak, üyelerinin en az yarýsýnýn belli niteliklere sahip kiþiler arasýndan doðrudan parlamento tarafýndan seçilmesi saðlanmalýdýr. Anayasa Mahkemesinin neyin yasa olamayacaðýna karar verme anlamýnda negatif yasa koyucu bir iþlev görmesi, parlamentonun bu organa üye seçmesini demokratik meþruiyet açýsýndan zorunlu kýlmaktadýr. Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi belli bir dönemle sýnýrlanmalýdýr. Anayasa yargýsýna yer veren Avrupa ülkelerinde üyeler için 6 ila 12 yýl arasýnda deðiþen süreler öngörülmektedir. Anayasa Mahkemesi üyeliðinin örneðin 9 yýlla sýnýrlý olmasý, Mahkemenin geliþen þartlara paralel olarak yenilenmesini saðlayacaktýr. 241

20 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi Anayasa Mahkemesi üyelerinin teori ile pratiði birleþtirecek bir daðýlýmda olmasýný temin edecek tedbirler alýnmalýdýr. Baþka bir ifadeyle, akademik çalýþma yapanlarla uygulamadan gelenlerin oluþturduðu bir mahkemenin daha dengeli bir yapý oluþturmasý mümkündür. Anayasa Mahkemesinin yetki haritasý da yeniden çizilmelidir. Mevcut Anayasa, anayasa deðiþikliklerinin esas bakýmýndan denetimine imkan vermediði ve þekil denetimini de sýnýrlý sayým yoluyla belirlediði halde Anayasa Mahkemesi yetki gaspý yoluyla 10 ve 42.madde deðiþikliklerini iptal etmiþtir. Bu tür yetki gasplarýný engellemek için, Anayasa Mahkemesinin anayasa deðiþikliklerini þekil bakýmýndan denetleme yetkisi de tamamen kaldýrýlmalýdýr. Bunun dýþýnda, Anayasa Mahkemesinin Anayasada belirtilmediði halde kendisine tanýdýðý yürürlüðü durdurma yetkisi de yeni anayasada düzenlenmelidir. Burada tercih, Mahkemenin yürürlüðü durdurma yetkisinin bulunmadýðýný belirtmek yönünde veya sýnýrlarý belirlenmiþ bir yetkinin tanýnmasý yönünde oluþabilir. SONUÇ Türkiye nin adeta bitmeyen senfonisi haline gelen yeni anayasa meselesi artýk halledilmelidir. Bu anayasanýn nasýl hazýrlanmasý ve neleri içermesi gerektiði konusunda farklý görüþlerin olmasý doðaldýr. Esasen bulunduðumuz noktada, yeni bir anayasanýn yapýlabilmesi, onun muhtevasýndan çok daha önemli hâle gelmiþtir. Yeni anayasa, toplumun ve siyasetin önündeki en önemli demokratik olgunluk ve rüþtünü ispat sýnavýna dönüþmüþtür. Sosyal, ekonomik ve siyasal yönlerden geliþen bu toplumun, 12 Eylül askeri müdahalesinin ürünü olan ve yapýlan deðiþliklerle yamalý bohçaya dönen mevcut Anayasanýn yerine, kendi iradesini yansýtan demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapýlmasýný isteme hakký vardýr. Siyaset kurumunun da bu talebi karþýlayacak adýmlarý atma ödevi vardýr. Toplumsal çeþitliliði yatay ve dikey boyutlarýyla yansýtan mevcut 242

YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Zühtü Arslan RAPOR NO: 11

YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ. Hazýrlayan: Prof. Dr. Zühtü Arslan RAPOR NO: 11 YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ Hazýrlayan: Prof. Dr. Zühtü Arslan RAPOR NO: 11 RAPOR NO: 11 Yeni Anayasa NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Türk Anayasa Hukukunda Parlamento (Meclis) Kararlarýnýn Yargýsal Denetimi Sorunu 1. Giriþ Yrd. Doç. Dr. Erdal Abdulhakimoðullarý * Parlamento sözcüðü, Fransýzca da konuþmak anlamýna gelen parler fiilinden

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Müzakereci Demokrasi Kavramý ve Katýlýmlý Anayasa Yapýmý, Anayasal Farkýndalýk, Anayasal Kalite, Meþruiyet

Müzakereci Demokrasi Kavramý ve Katýlýmlý Anayasa Yapýmý, Anayasal Farkýndalýk, Anayasal Kalite, Meþruiyet 2011 Yeni bir anayasa yapýlýrken veya mevcut anayasayý deðiþtirirken, temel hukuki ve siyasi tercihlerin saðlýklý bir bilgilenme ve tartýþma süreci sonunda ortaya konmasý, yapýlacak yeni anayasanýn veya

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yasama, Yürütme, Yargý, Hükümet Sistemi, Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrýlýðý

Yasama, Yürütme, Yargý, Hükümet Sistemi, Hukuk Devleti, Kuvvetler Ayrýlýðý Yeni bir anayasa yapýlýrken veya mevcut anayasayý deðiþtirirken, temel hukuki ve siyasi tercihlerin saðlýklý bir bilgilenme ve tartýþma süreci sonunda ortaya konmasý, yapýlacak yeni anayasanýn veya anayasa

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T. C. BAÞBAKANLIK Aralýk 2007 Editörler Ahmet UZAK Mehmet ALTUNTAÞ Baský Ýsmat Meþrutiyet Cad. 9/7 Bakanlýklar/ANKARA Tel: 0 312 425 36 34 Sayfa ve Kapak Tasarýmý Ali ÇELÝK - Ýsmat Arka Kapak Tasarýmý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DEVLETTE ETÝKTEN ETÝK DEVLETE: YARGIDA ETÝK Prof. Dr. Sibel ÝNCEOÐLU Aðustos 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-08/530 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI ve TARAFSIZLIĞI

YARGININ BAĞIMSIZLIĞI ve TARAFSIZLIĞI YARGININ BAĞIMSIZLIĞI ve TARAFSIZLIĞI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te faaliyete geçti. Bu amacına

Detaylı

Türk Anayasalarýnda Cumhurbaþkaný Seçimi Ýbrahim Halil Tavaþ * 1. Giriþ Ülkemizde hemen her Cumhurbaþkaný (Cbþk.) seçimi siyasi ve hukuki tartýþmalarýn odaðýnda yapýlagelmiþtir. Ancak 11. Cbþk. seçimleri

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu 1. Giriþ Ýzzet Eroðlu* Türkiye Büyük Millet Meclisi nin (TBMM) görev ve yetkilerinin düzenlendiði Anayasanýn 87. maddesinde kanun yapma görev ve yetkisini müteakiben

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER

ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER makale - 3 Av. Ertan ÝREN ÇMÝS Uzman Avukatý ANAYASA MAHKEMESÝ NÝN ÝPTAL KARARINDAN SONRA PARA CEZALARINA ÝLÝÞKÝN UYUÞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERÝ HAKKINDA DÜÞÜNCELER I. Anayasa Mahkemesi, 26 Þubat 2003 tarih

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ. Sorular Cevaplar ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ Sorular Cevaplar Soru 1. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı görevini yaparken taraflı mı olmalı? Tarafsız mı olmalı? Cevap 1. Tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanı cumhur u yani milletin

Detaylı

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ

ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ ÝÞÇÝNÝN KÝÞÝLÝÐÝNÝN KORUNMASINA YÖNELÝK DÜZENLEMELER ve BORÇLAR KANUNU TASARISININ KONUYLA ÝLGÝLÝ MADDELERÝNÝN DEÐERLENDÝRMESÝ Dr. Ýbrahim AYDINLI * I- Genel Anlamda Ýnsan Haklarý ve/veya Kiþilik Haklarý;

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı