YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ. Prof. Dr. Zühtü ARSLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ. Prof. Dr. Zühtü ARSLAN"

Transkript

1 YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ Prof. Dr. Zühtü ARSLAN 223

2 YENÝ ANAYASA TÜRKÝYE NÝN BÝTMEYEN SENFONÝSÝ Prof. Dr. Zühtü ARSLAN* GÝRÝÞ Kanun-u Esasi nin üzerinden yaklaþýk yüz elli yýl geçmesine raðmen, anayasa arayýþýmýz devam ediyor. Þu ana kadar beþ anayasa ve bu anayasalar üzerinde onlarca deðiþiklik yapýldý. Bizdeki anayasalarýn ortak özelliklerinden biri, hemen hepsinin olaðanüstü dönemlerin ve siyaset dýþý müdahalelerin ürünü olarak ortaya çýkmýþ olmasýdýr. Son iki anayasa, doðrudan askeri müdahalelerin sonucu olarak hazýrlanmýþtýr. Osmanlý nýn son döneminden itibaren anayasacýlýk, modernleþme sürecinin mütemmim cüzü olarak görülmüþtür. Bu anlamda Osmanlý- Türk anayasacýlýðýnýn tepeden inmeci modernleþ(tir)me hareketlerinin araçlarýndan birisi olduðu söylenebilir. Baþka bir ifadeyle, anayasalar toplumu yukarýdan aþaðýya dönüþtürmek isteyen toplum ve siyaset mühendislerinin dikiþ tutmayan çabalarýnýn bir ürünü olarak ortaya çýkmaktadýr. Anayasacýlýðýmýzýn bu elitist özelliðinin yanýnda tepkiselliði de dikkat çekicidir. Elbette her anayasa hazýrlandýðý dönemin siyasi ve sosyoekonomik sorunlarýna tepki olarak þekillenir. Ancak anayasalarýn tepkisellikte aþýrý uçlara savrulmasý, çok sýk bir þekilde yeni anayasa arayýþlarýný beraberinde getirmektedir. Örneðin 1961 Anayasasý bariz bir þekilde önceki anayasaya tepki olduðu için kýsa bir süre sonra problemler yaþanmaya baþlamýþtýr. Demokrat Partinin dönemindeki iktidarýna tepki olarak, demokratik siyasetin alanýnýn olabildiðince sýnýrlandýrýlmasý yönetemeyen demokrasi uygulamasýný doðurmuþtur. Bu da sonuçta, bu anayasayla ülke yönetilemez ya da bu anayasa Türkiye için lükstür þeklinde yargýlara dayandýrýlan anayasal deðiþikliklere zemin hazýrlamýþtýr. * Prof.Dr., P.A. Güvenlik Bilimleri Fakültesi Anayasa Hukuku Öðretim Üyesi. 224

3 Ayný þekilde, 1982 Anayasasý da önceki anayasaya ve onun uygulandýðý döneme tepki olarak ortaya çýkmýþtýr. 12 Eylül 1980 günü yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyine göre ülkenin iç savaþýn eþiðine gelmesinin iki temel sebebi vardý. Birincisi, devletin haklarýný hiçbir þekilde dikkate almayan, terör ve anarþi olaylarýna zemin hazýrlayan 1961 Anayasasý. Ýkincisi de uzlaþma kültüründen uzak, biraraya gelerek ülkeyi yönetecek basireti gösteremeyen siyasiler. Yeni anayasal düzen bu iki sebebi de ortadan kaldýracak þekilde kurulmuþtur. Özgürlük-otorite dengesinde ikincisine aðýrlýk tanýyan, toplumsal ve dahasý siyasal alaný bile siyasetten arýndýrmýþ yeni bir anayasa hazýrlanmýþtýr. Bu anayasada, temel hak ve özgürlükler gereðinden fazla sýnýrlandýrýlmýþ, 12 Eylül öncesinin siyasileri siyasetten uzaklaþtýrýlmýþ ve en önemlisi siyasi partilerin sendikalar ve diðer sivil toplum örgütleriyle iliþkisi kesilmiþtir. Tüm bu tepkisellikler, anayasalarýn hazýrlandýklarý dönemin þartlarýnýn kalýcý olacaðýnýn varsayýlmasý sonucunda, bir süre sonra anayasa deðiþikliklerini zorunlu kýlmýþtýr. Nitekim, 1961 Anayasasýnda 1971 ve 1973 yýllarýnda yapýlan deðiþikliklerle anayasanýn üçte biri deðiþtirilmiþtir Anayasasýnda 1987 yýlýndan itibaren onun üzerinde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bu deðiþikliklere raðmen, yeni anayasa arayýþý devam etmektedir lý yýllarýn baþýndan itibaren bu arayýþ hýz kazanmýþtýr. Meclis içinden bazý siyasi partiler, Meclis dýþýndan da TÜSÝAD, TOBB ve Türkiye Barolar Birliði gibi kuruluþlar yeni anayasa tartýþmasýna hazýrladýklarý raporlar ve taslaklarla katkýda bulunmuþlardýr. Ancak tartýþmalarý alevlendiren geliþme, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde AK Partinin yeni sivil bir anayasa taahhüdünde bulunmasý ve bunun hazýrlýklarýný seçimden önce baþlatmýþ olmasýdýr. NEDEN YENÝ BÝR ANAYASA? En az üç nedenle yeni bir anayasaya ihtiyaç olduðu söylenebilir. Birincisi, yeni anayasa yapmak Türkiye de demokrasinin rüþtünü ispatla- 225

4 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi masýnýn bir göstergesi haline gelmiþtir. Bu ülkede tamamen demokratik yollarla iþbaþýna gelmiþ ve temsil bakýmýndan bir meþruiyet sorunu bulunmayan parlamentonun yeni anayasa yapabileceðinin gösterilmesi gerekir. Bu basit bir güç gösterisi ya da varlýðýný ispat etme çabasý olarak yorumlanamaz. Bu ülkede sivil iradenin de, dýþarýdan müdahale olmaksýzýn, çoðulcu, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapabileceðinin gösterilmesi, demokrasinin içine düþtüðü vesayetçi kýsýr döngüden kurtulmasýný saðlayacaktýr. Bunun mutlaka aþýlmasý gereken bir psikolojik eþik olduðu bir gerçektir. Dolayýsýyla, içeriðinden baðýmsýz olarak, demokratik katýlým sonucu sivil siyasal alanda hazýrlanacak yeni anayasa demokratik siyasetin yýllardýr boðuþtuðu psikolojik marazlardan kurtulmasýna yardýmcý olabilecektir. Ýkincisi, mevcut anayasa bir anlamda ruh-beden uyumsuzluðu ya da kiþilik problemi diyebileceðimiz bir sýkýntýyla malül olduðu için yepyeni bir anayasaya ihtiyaç vardýr. Baþlangýç bölümü dahil, 1982 Anayasasýnýn birçok hükmü deðiþtirilmiþtir. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliðinin etkisiyle yapýlan bu deðiþikliklerle Anayasanýn otoriter yönü önemli ölçüde törpülenmiþtir. Özellikle 1995, 2001 ve 2004 deðiþiklikleri ile temel haklar kýsmýnda ciddi iyileþtirmeler yapýlmýþtýr. Ancak, tüm bu deðiþiklikler yapýlýrken Baþlangýç kýsmý baþta olmak üzere Anayasanýn geneline yansýyan devletçi ve otoriter ruh da korunmuþtur. Dolayýsýyla, yapýlan ilavelerle adeta yamalý bohçaya dönen anayasanýn ruhu ve bedeniyle bütün, kiþilikli ve özgürlükçü bir metine yerine býrakmasý gerekmektedir. Üçüncüsü, Anayasa Mahkemesinin meþhur 367 kararý ndan sonra demokratik siyasetin alaný oldukça daraltýlmýþ, anayasal düzende jüristokratik eðilimler belirgin bir boyuta ulaþmýþtýr. Mahkemenin, Anayasanýn 10. ve 42. maddelerinde yapýlan deðiþiklikleri iptal ettiði 5 Haziran 2008 tarihli kararýyla Anayasa bir kez daha fiilen deðiþtirilmiþtir. Bu kararlar, mevcut Anayasanýn tali kurucu iktidar olarak yetkilendirdiði parlamentoyu devre dýþý býrakan ve bir anlamda oyunun kurallarýný deðiþtiren kararlardýr. Tüm eksikliklerine raðmen, mevcut Anayasa Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti olarak tanýmla- 226

5 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN maktadýr. Buna karþýn, Anayasa Mahkemesi, Anayasanýn kendisine vermediði yetkileri (Meclis kararlarýný ve anayasa deðiþikliklerini denetleme gibi) durumdan vazife çýkarmak suretiyle kullanarak anayasal düzenin temel parametrelerini deðiþtirmiþtir. Bu da anayasal kurumlar arasýnda ciddi bir güven bunalýmýna neden olmuþtur. Ýktidar partisi hakkýnda açýlan kapatma davasý, bu güven bunalýmýný daha da körüklemiþtir. Gelinen noktada alt üst olan kurumlar arasý iliþkinin saðlýklý bir zemine oturtulmasý gerekmektedir. Bunun da yollarýndan biri, yargýnýn özellikle de anayasa yargýsýnýn yetki alanýný yeniden belirleyecek ve demokratik siyaseti iktidarla buluþturacak yeni bir anayasanýn yapýlmasýdýr. HANGÝ YÖNTEMLE YENÝ BÝR ANAYASA? Bir anayasanýn nasýl hazýrlandýðý, en az içeriði kadar önemlidir. Çünkü anayasanýn hazýrlanýþ yöntemi onun meþruiyetini de doðrudan etkileyecektir. Bizde anayasalarýn çok tartýþýlmasýnýn nedenlerinden biri de, hazýrlanmasýna yönetilenlerin gerçek manada katýlmamýþ olmalarýdýr. Durumu kurtarmaya yönelik ve göstermelik bir referandumun demokratik meþruiyeti saðlayamadýðý ortadadýr Anayasasý Meclis içinde hazýrlanmýþ, halkoylamasýna dahi sunulmamýþtýr ve 1982 Anayasalarý ise meþru siyasi iktidarlarýn Silahlý Kuvvetler tarafýndan devrilmesiyle baþlayan süreçte, tamamen askeri vesayet altýnda hazýrlanmýþtýr. Her iki anayasa da çok da demokratik olmayan bir ortamda, referanduma sunularak kabul edilmiþtir. Bu tecrübelerden yararlanarak yeni anayasanýn öncekilerden farklý olarak metodolojik defo taþýmamasý saðlanabilir. Esasen yeni bir anayasa hazýrlamanýn her yerde ayný, deðiþmez kurallarý yoktur. Ülkeler kendilerine özgü tarihsel ve toplumsal þartlarýn da etkisiyle, farklý yöntemler izleyerek anayasalarýný hazýrlamýþlardýr. Bazý ülkelerde, devrim veya baðýmsýzlýk savaþý gibi önemli siyasi olaylarýn arkasýndan kurulan konvansiyon lar anayasayý hazýrlamýþlardýr. Fransa ve Amerika Birleþik Devletleri nde böyle olmuþtur. Bazý ülkelerde ise parlamentonun hazýrladýðý yeni anayasa referanduma sunularak kabul edilmiþtir. 227

6 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi Türkiye de yeni anayasa tartýþmalarý sýrasýnda kimi kiþi ve kuruluþlar ýsrarla TBMM nin yeni bir anayasa yapamayacaðýný, bunun için bir kurucu meclis e veya konvansiyon a ihtiyaç olduðunu ileri sürmüþlerdir. Aslýnda benzer bir görüþ, 1924 Anayasasý hazýrlanýrken de bazý milletvekilleri tarafýndan dile getirilmiþ, ancak kabul görmemiþtir. Kurucu Meclis ya da konvansiyon oluþturma, anayasa hazýrlamanýn biricik yolu deðildir. Bu yöntem daha çok olaðanüstü olaylardan sonra yeni bir devletin ya da siyasi rejimin kurulmasý sürecinde gündeme gelmektedir. Dahasý bizde kurucu meclis askeri darbeler sonrasýnda yeni anayasayý hazýrlamak üzere kurulan ve bir kanadýný askeri yönetimin oluþturduðu yapýnýn adýdýr. Anayasacýlýk tarihimizde, demokratik yollarla anayasa yapmak için toplanmýþ bir kurucu meclis yoktur. Buna 1921 Anayasasýný yapan Birinci Meclis dahildir. Ancak, bu durum anayasayý hazýrlamak için demokratik temsil kabiliyeti olan kurucu meclis in kurulamayacaðý anlamýna gelmez. Bu, tamamen siyasi tercih meselesidir. Peki TBMM yeni bir anayasa yapma yetkisine sahip deðil midir? Anayasayý deðiþtirebilen organ yeni bir anayasa da yapabilir. Bu konudaki aksi görüþlerin, mevcut parlamentonun kompozisyonundan kaynaklandýðý, dolayýsýyla konjonktürel olduðu söylenebilir. Nitekim, 1992 yýlýnda Prof. Dr. Erdoðan Teziç ve arkadaþlarý tarafýndan TÜSÝAD a hazýrlanan Yeni Bir Anayasa Ýçin baþlýklý raporda bu konu ayrýntýlý bir þekilde ele alýnmýþtýr. 1 Raporun Giriþ kýsmýnda Anayasada deðiþiklikler yapmaya yetkili bir organýn yeni bir Anayasa yapma konusunda da yetkili olduðu hususunda kuþku yoktur denmektedir. Ayný þekilde, rapordaki þu tespitler oldukça çarpýcýdýr: Kýsacasý, bugünkü TBMM bir Kurucu Meclis sýfatýyla seçilmiþ olmadýðý halde, yeni bir Anayasa yapmaya yetkili bir asli kurucu organ 1) TÜSÝAD'ýn "Yeni Bir Anayasa Ýçin" baþlýklý raporunu hazýrlayan heyette þu akademisyen yer almýþtýr: Prof.Dr.Erdoðan Teziç, Prof.Dr.Sait Güran, Prof.Dr. Yýldýzhan Yayla, Prof.Dr. Köksal Bayraktar, Prof.Dr. Devrim Ulucan, Prof.Dr. Bülent Tanör, Doç.Dr. Fazýl Saðlam, Doç.Dr. Süheyl Batum, Doç.Dr. Necmi Yüzbaþýoðlu. Bu rapor için bkz. TBMM Baþkanlýðý'na Bazý Kurum ve Kuruluþlarca Verilmiþ ve Ayrýca TBMM'deki Siyasi Partilerin Anayasa Deðiþikliðine Ýliþkin Hazýrlýk Çalýþmalarý ve Taslak Metinler, Ankara,

7 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN yetkisi kullanabilir. Zaten bunun aksini düþünmek, Anayasa yapýcýlýðý yetkisini yalnýz kurucu meclislere ya da ihtilal sonrasýnýn olaðanüstü iktidarlarýna tanýmak olur ki; bu, tarihsel gerçeklerler uzlaþmadýðý gibi, þiddet yolunu önermek anlamýna dahi gelir. Oysa, pek çok ülkede yeni anayasalar, normal zamanlarda ve olaðan yasama meclisleri tarafýndan hazýrlanabilmiþtir. 2 Anayasanýn 175.maddesine göre, TBMM Anayasayý deðiþtirme yetkisine sahiptir. Bu deðiþtirme yetkisinin, deðiþtirilemez hükümler dýþýnda, anayasanýn tüm maddeleri için geçerli olduðunda hiçbir kuþku yoktur. Dahasý, TÜSÝAD ýn raporunda, deðiþtirilemez maddelerin de TBMM tarafýndan deðiþtirilebileceði ifade edilmiþtir. Rapor a göre, Bu konuda, asli kurucu organ yetkisini kullanan bir meclisin kendini baðýmsýz hissetmesi doðal ve gereklidir. TÜSÝAD raporu, öncelikle Anayasanýn deðiþtirilmesi teklif edilemez hükümleriyle ilgili 4.maddesinin deðiþtirilmesi gerektiðini savunmuþtur. Buna göre, yeni bir Anayasa hazýrlama giriþiminin baþýnda, TBMM nin bir Anayasa deðiþikliði yaparak, deðiþmezlik hükmünü daha önceki Cumhuriyet Anayasalarýnda olduðu gibi, Cumhuriyet ilkesi ile sýnýrlý tutmasý gerekmektedir. 3 Nitekim, raporun önerdiði yeni 2. ve 3. maddede deðiþiklikler vardýr. Ayný þekilde, Türkiye Barolar Birliðinin 2001 de hazýrlattýðý ve 2007 de revize edilen Anayasa Önerisi nde de deðiþmez maddelerle ilgili hüküm deðiþtirilmiþtir. TBB nin 2007 Anayasa önerisinde Anayasanýn 2. maddesinde deðiþiklik önerilmekle kalmamýþ, deðiþtirilemezlik hükümleri artýrýlmýþtýr. 4 2) Teziç vd, "Yeni Bir Anayasa Ýçin", s.14. 3) Ibid., ss ) Türkiye Barolar Birliðinin 2001 taslaðýný hazýrlayan komisyonun üyeleri þunlardýr: Prof.Dr. Yýlmaz Aliefendioðlu, Prof.Dr. Rona Albay, Prof.Dr. Ülkü Azrak, Prof.Dr.Ýbrahim Kaboðlu, Prof.Dr. Ýl Han Özay, Av. Yekta Güngör Özden, Prof.Dr.Yavuz Sabuncu, Prof.Dr. Fazýl Saðlam, Av.Atilla Sav, Prof.Dr. Zafer Üskül, Prof.Dr. Necmi Yüzbaþýoðlu. Bkz. Türkiye Barolar Birliði, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, 2.Basým, Ankara: TBB yayýný, TBB'nin 2007 önerisini hazýrlayan komisyonun üyeleri de þunlardýr: Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Fazýl Saðlam, Prof. Dr. Süheyl Batum, Prof.Dr.Oktay Uygun, Doç. Dr. Korkut Kanadoðlu, Yard. Doç. Dr. Ece Göztepe, Yard. Doç. Dr. Faruk Bilir ve Avukat Teoman Ergül. Bkz. Türkiye Barolar Birliði, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi, Geliþtirilmiþ Gerekçeli Yeni Metin, 4.Baský, Kasým

8 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi Prof.Dr. Ergun Özbudun baþkanlýðýndaki heyetin 5 AK Parti için hazýrladýðý anayasa taslaðýnda da deðiþtirilmezlik hükmü, bu maddelerin ifadesinin deðiþtirilemeyeceði þeklinde deðil, temel ilkelerin deðiþtirilmemesi anlamýnda yorumlanmýþtýr. Dolayýsýyla, mevcut Anayasanýn 2. maddesinde toplumun huzuru ve milli dayanýþma gibi normatif hiçbir deðeri olmayan kavramlarýn çýkarýlmasý, insan haklarýna saygýlý ibaresinin de haklara yönelik daha güçlü bir vurgu içeren insan haklarýna dayanan ibaresi ile deðiþtirilmesi önerilmiþtir. Sonuç olarak, yeni anayasanýn mevcut parlamento tarafýndan yapýlmasýnýn önünde hiçbir hukuki veya siyasi engel yoktur. Parlamento, yeni anayasa taslaðýnýn hazýrlanmasý sürecinde parlamento dýþýndan yardým alabilir. Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iþ dünyasý, sendikalar, barolar, insan haklarý örgütleri gibi ulusal kuruluþlar ve Venedik Komisyonu gibi uluslararasý kuruluþlar parlamentoya yeni anayasa taslaðýnýn hazýrlanmasý sürecinde katký saðlayabilir. Ancak yeni anayasanýn hazýrlanmasý sürecinde yönteme iliþkin olarak aþaðýdaki hususlar dikkate alýnmalýdýr: Uzlaþma: Anayasa yapýmý, kanun yapýmýndan farklý olarak, parlamento içinde ve dýþýnda faaliyet gösteren siyasi partilerin belli ölçüde uzlaþmasýný gerektirmektedir. Nitekim, anayasa deðiþikliklerinin kanunlardan farklý olarak nitelikli çoðunlukla yapýlmasý zorunluluðu siyasi uzlaþmayý amaçlamaktadýr. Bu uzlaþma, her konuda ayný düþünme ve her bir maddenin parlamentoda oybirliðiyle kabul edilmesi anlamýna gelmemektedir. Esasen, uzlaþma yeni anayasanýn gerekliliði ve yapýmý konusundaki temel kurallar üzerinde olmalýdýr. Her siyasi parti, doðal olarak, kendi siyasi düþüncesi ve programý paralelinde bir anayasa deðiþikliði isteyebilir. Mecliste oluþturulacak bir komisyon, öncelikle üzerinde mutabakata varýlan konularý belirleyerek anlaþmazlýk konularýnýn görüþülmesine baþlayabilir. 5) Prof. Dr. Ergun Özbudun baþkanlýðýndaki heyette yer alan diðer üyeler þunlardýr: Prof.Dr.Zühtü Arslan, Prof.Dr.Yavuz Atar, Prof.Dr. Fazýl Hüsnü Erdem, Prof.Dr. Levent Köker ve Doç.Dr. Serap Yazýcý. 230

9 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN Tartýþma: Yeni anayasanýn hazýrlanma yönteminden, içermesi gereken ilke ve kurallara kadar her boyutunun kamuoyunda açýkça tartýþýlmasý gerekmektedir. Bu da hiç kuþkusuz, siyasi partiler ve bireyler için ifade özgürlüðünün tam olarak saðlanmasýný gerektirmektedir. Dolayýsýyla yeni anayasa yapýmýna, bu yönde güvenceler saðlayan anayasal ve yasal deðiþikliklerle baþlamak kaçýnýlmazdýr. Özellikle siyasi partilerin kapatýlma korkusuyla faaliyet gösterdikleri bir zeminde yeni anayasaya iliþkin görüþlerini serbestçe açýklamalarý çok zordur. Bu konudaki ilke de aslýnda Venedik Komisyonu ve AÝHM tarafýndan belirlenmiþtir. Buna göre, þiddeti siyasi araç olarak kullanmayan veya þiddet olaylarýný desteklemeyen siyasi partiler, demokrasiyle baðdaþan barýþçýl anayasa deðiþiklikleri önerebilirler. Katýlým: Anayasalar bir anlamda toplum sözleþmesi olduðu için toplumun tüm kesimlerinin bu temel belgenin hazýrlanmasýna katýlmasý gerekir. Bu katýlým, yazýlý ve görsel medyada meseleyi tartýþmaktan, halkoylamasýnda oy vermeye kadar uzanan geniþ bir yelpazede gerçekleþebilir. Geniþ tabanlý bir katýlým, hazýrlanan anayasanýn toplum tarafýndan daha kolay benimsenmesi sonucunu doðuracaktýr. Ayrýca, geniþ katýlým anayasayla toplum arasýndaki aidiyet duygusunun geliþtirilmesi açýsýndan da önemlidir. Bir anayasanýn toplumun tüm kesimlerinin tüm taleplerini eþit bir þekilde karþýlamasý mümkün deðildir. Dünyada böyle bir anayasa da yoktur. Ancak, anayasanýn tüm toplumsal ve siyasal taleplerin dile getirildiði ve tartýþýldýðý bir ortamda hazýrlanmasý gerekir. Referandum: Siyasi ve sosyal aktörlerin katýlýmýyla hazýrlanan yeni anayasanýn mutlaka halkoylamasýna sunulmasý gerekir. Halkoylamasý sürecinde de evet ve hayýr taraftarlarýnýn serbest bir ortamda görüþlerini açýklamasý ve propaganda yapmasý saðlanmalýdýr. Böylesi bir ortamda yapýlan referandumda kurucu iktidarýn ve egemenliðin asli kaynaðý olan yönetilenlerin rýzasý ortaya çýkacaktýr. 231

10 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi NASIL BÝR YENÝ ANAYASA? Bu sorunun, biri anayasanýn biçimsel diðeri de muhteva boyutuyla ilgili iki cevabý vardýr. Biçimsel olarak, anayasalarýn çerçeve ve detaylý anayasalar þeklinde ikiye ayrýldýðý bilinmektedir. Çerçeve anayasalar, iktidarýn daðýlýmýna ve sýnýrlandýrýlmasýna dair temel kurallarý içeren kýsa metinlerdir. Amerika Birleþik Devletleri anayasasý çerçeve anayasanýn tipik örneðidir. Anayasa çok kýsa olduðu için açýkça anayasada düzenlenmeyen hususlarda Amerikan Yüksek Mahkemesinin içtihatlarý belirleyici olmaktadýr. Yüksek Mahkeme yargýçlarýndan Charles Evan Hughes un meþhur ifadesiyle, bir anayasaya baðlýyýz, ancak anayasa yargýçlar ne diyorsa odur. Bunda Amerikan anayasasýnýn detaylý olmamasýnýn etkisi vardýr. Detaylý anayasalarda ise hemen her konu ayrýntýlý bir þekilde düzenlendiði için, yüksek mahkemelerin takdir yetkisi de sýnýrlýdýr. Elbette bu, anayasanýn çizdiði yetki haritasýna sadýk kalan ve aktivist olmayan mahkemeler için geçerlidir. Detaylý anayasalar, adý üzerinde, iktidarýn kullanýmýna ve temel haklarýn korunmasýna iliþkin konularý ayrýntýlý bir þekilde düzenleyen metinlerdir. Hatta bunun da ötesinde, normalde kanunlarla düzenlenebilecek bir çok hususun bile detaylý anayasalara girebildiði görülmektedir. Avrupa ülkelerinin anayasalarý genelde detaylý anayasalardýr. Özellikle Ýsviçre Anayasasý, koþu yollarýndan boðazlanacak hayvanlara iliþkin kurallara kadar hemen her konuyu düzenleyen oldukça detaylý bir anayasadýr. Türkiye de ise Cumhuriyet dönemi anayasalarý gitgide daha detaylý hale gelmektedir Anayasasý anayasacýlýk tarihimizin en uzun anayasasýdýr. Bunun temel sebebi, 27 Mayýs sonrasýnýn belirleyici özelliði olan siyasete güvensizliktir. Anayasa koyucu irade, yasama organýnýn kolayca deðiþtirmesini önlemek için, normalde kanunlarla düzenlenebilecek hususlarý deðiþtirilmesi nitelikli çoðunluk gerektiren anayasal hükümlerle düzenleme yoluna gitmiþtir. Bu yüzden de mevcut Anayasa, sporun geliþtirilmesinden orman köylüsünün korunmasýna kadar hemen her konuyu düzenleyen detaylý bir metin haline gelmiþtir. 232

11 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN Ancak, çerçeve anayasa iyi, detaylý anayasa kötü dür þeklinde kategorik bir deðerlendirme yapmak yanlýþ olur. Anayasalarýn kýsalýðý ya da uzunluðu, daha çok ülkelerin siyasi tecrübesine ve kültürüne göre belirlenmektedir. Bu baðlamda, yargýsal aktivizmin patolojik boyutlara ulaþtýðý ülkemizde çerçeve anayasayý savunmak yanlýþ olabilir. Bununla beraber, yeni anayasanýn mevcut anayasadan daha kýsa ve özlü olmasý gerektiði de açýktýr. Diðer yandan, yeni anayasanýn muhtevasý da demokratik hukuk devletinin tüm kural ve kurumlarýný içerecek þekilde olmalýdýr. Bu noktada, yeni anayasa tartýþmalarý sýrasýnda öne çýkan sivil anayasa kavramýna açýklýk getirmek gerekir. Sivil anayasa daki sivil sýfatýnýn çaðrýþtýrdýðý iki anlam vardýr. Buna göre, mevcut Anayasa (a) sivil bir giriþimin deðil askeri bir müdahalenin ürünüdür ve (b) sivil ve demokratik otoritenin üstünlüðü ilkesiyle baðdaþmayan hükümlere yer vermektedir. Anayasanýn askeri müdahaleler sonucu deðil, demokratik süreç içinde ortaya çýkan sivil iradenin eseri olarak hazýrlanmasý gerekir. Ancak burada maksat, anayasanýn üniformalý olmayanlar tarafýndan yazýlmasý deðildir. Zaten bizdeki tüm anayasalar büyük ölçüde sivil anayasa profesörleri veya hukukçular tarafýndan yazýlmýþtýr. Sivil anayasa, özgürlük, eþitlik, hoþgörü, demokrasi, çoðulculuk ve hukukun üstünlüðü gibi deðerleri özümseyen ve bunun mücadelesini veren kiþilerin katkýsýyla, tamamen demokratik sürecin ortaya çýkardýðý siyasi aktörler tarafýndan serbest tartýþma ortamýnda hazýrlanan anayasadýr. Sivil sýfatýnýn ikinci anlamý, anayasanýn içeriðine iliþkindir. Burada da seçkinci vesayeti dýþlayan, sivil otoritenin üstünlüðünü hiçbir kuþkuya yer býrakmayacak þekilde tesis eden ve halký siyasetin öznesi olarak kabul eden bir anayasa kastedilmektedir. Kýsacasý, hem hazýrlanýþý hem de muhtevasý bakýmýndan sivil olmayan, dolayýsýyla meþruiyeti tartýþmalý bir anayasanýn yerini, katýlýmcý, uzlaþmacý, demokratik yollarla hazýrlanmýþ ve bireyin temel haklarýný devlet karþýsýnda güvenceye alan bir anayasanýn almasý gerekmektedir. Bu genel açýklamalardan sonra, muhteva meselesini, anayasanýn siyasi 233

12 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi felsefesi, temel haklar ve özgürlükler ve siyasi iktidarýn daðýlýmý olmak üzere üç baþlýk altýnda ele alabiliriz. Yeni Anayasanýn Siyasi Felsefesi Mevcut anayasa birey-devlet iliþkisinde ikincisini esas alan, bireyi devletin yüce menfaatlerinin hizmetçisi olarak gören bir anlayýþa dayanmaktadýr. Bu anlayýþýn izlerini özellikle Anayasanýn dayandýðý temel görüþ ve ilkeleri belirten Baþlangýç kýsmýnda görmek mümkündür. Baþlangýç, devleti kutsal veya yüce bir varlýk olarak gören, devletin sahip olmasý gereken bir takým deðerler ve ilkeler karþýsýnda hiçbir düþünce veya faaliyet in koruma göremeyeceðini belirten, kederde ve sevinçte bir olan türdeþ bir toplum tahayyülüne dayanan bir siyasi anlayýþý yansýtmaktadýr. Bu haliyle Anayasa, sonraki birçok kozmetik deðiþikliðe raðmen, otoriter bir felsefeye dayanmaktadýr. Yeni anayasanýn bu anlayýþý terk edip, daha Baþlangýçtan itibaren, bireyi ve onun haklarýný esas alan, devleti aþkýn bir varlýk deðil bireye ve topluma hizmet eden bir araç olarak gören, toplumsal çeþitliliði bir tehlike deðil zenginlik olarak kabul eden, tek sesliliði deðil çoðulculuðu öne çýkaran ve anayasal demokrasiyi tüm unsurlarýyla benimseyen bir metin olmalýdýr. Yeni anayasa, çaðdaþ demokratik ülkelerin kabul ettiði temel siyasi deðer ve ilkeleri benimseyen, liberal, demokratik, çoðulcu ve özgürlükçü bir anayasa olmalýdýr. Bu amaçla yeni anayasanýn Baþlangýcýnýn, eðer olacaksa, mevcut Anayasadakinden farklý olarak, bireyi, insan haklarýný, özgürlüðü, çeþitliliði, çoðulculuðu ve demokratik hukuk devletini vurgulayan bir metin olmasý gerekir. Diðer yandan, yeni anayasa siyasal tarafsýzlýk ilkesini esas almalýdýr. Bu ilke gereði, devletin kapsamlý bir ideolojiyi resmi olarak kabul edip herkesin iyi anlayýþýný bu ideoloji çerçevesinde tanýmlamaya kalkýþmamasý ve toplumda var olan farklý ve çoðu kez birbiriyle çatýþan ideolojiler, dünya görüþleri, inançlar ve deðerler karþýsýnda eþit mesafede durmasý gerekmektedir. Devlet adýna hareket eden ve nihai hakikatin sihirli küresini elinde tuttuðunu söyleyen kiþilerin þekillendireceði siya- 234

13 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN sal ve hukuksal düzende çoðulcu ve özgür bir demokratik yaþamýn yeþermesi mümkün deðildir. Bu nedenle, yeni anayasa özcü yaklaþýmlardan uzak bir þekilde, toplumun tüm fertlerinin kendi iyi anlayýþlarýný ve deðerlerini oluþturabilecekleri ve buna uygun olarak yaþabilecekleri bir siyasal/hukuksal vasatý hazýrlayacak bir belge niteliðinde olmalýdýr. Temel hak ve özgürlükler 1982 Anayasasýnda yapýlan en önemli deðiþiklikler, temel haklara iliþkindir. Bu deðiþiklikler, temel haklarý devlete yönelik en büyük tehdit olarak gören, dolayýsýyla hak ve özgürlükleri aþýrý þekilde sýnýrlandýran Anayasanýn otoriteden özgürlüðe doðru evrilmesine neden olmuþtur. Bu baðlamda özellikle 2001 deðiþiklikleri önemlidir. Temel haklara yönelik genel sýnýrlama sebeplerinin kaldýrýlmasý, ifade ve örgütlenme özgürlüklerinin alanýnýn geniþletilmesi atýlan olumlu adýmlardýr. Ancak, yaþanan son geliþmeler de göstermektedir ki, bu adýmlar yetersizdir. Hem otoriter-devletçi paradigma içinde kalýnarak hem de çok aceleye getirilerek yapýldýðý için önemli eksiklikler içeren temel haklar ve özgürlükler kýsmýnýn yeni anayasada yeniden ele alýnmasý gerekir. Öncelikle, bu bölümün hak ve özgürlüklerin korunmasýný esas, sýnýrlandýrýlmasýný ise istisna olarak gören bir anlayýþý tüm yönleriyle yansýtmasý gerekir. Bu amaçla, mevcut Anayasanýn daha hiçbir temel hak ve özgürlükten bahsetmeden, sýnýrlamalardan ve kötüye kullanma yasaðýndan bahseden sistematiðini ters yüz etmek gerekir. Mevcut anayasanýn temel haklarýn sýnýrlandýrýlmasýna ayrýlmýþ olan 13, 14 ve 15. maddelerindeki hükümleri temel haklar bölümünün sonuna koymak çok daha anlamlý olacaktýr. Bu tür bir deðiþiklik, yeni anayasanýn temel tercihini göstermek bakýmýndan anlamlý olacaktýr. Diðer yandan, temel haklar kýsmý yazýlýrken, insan haklarý alanýnda Türkiye nin taraf olduðu uluslararasý sözleþmeler ve bunlarýn yetkili organlarca yorumlarý da dikkate alýnmalýdýr. Bu yöntem, anayasayý Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi gibi hazýrlayýcý ve imzacýsý olduðumuz te- 235

14 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi mel metinlerle çok daha uyumlu hale getirecektir. Bunun pratik faydasý da, ulusal mahkemelerin temel haklara iliþkin anayasal hükümleri yorumlarken uluslarüstü insan haklarý organlarýnýn geliþtirdikleri içtihatlardan faydalanmasýný saðlamak olacaktýr. Ayrýca, bunun uygulamada Türkiye nin AÝHM önündeki insan haklarý ihlal sayýsýný azaltacaðý da söylenebilir. Temel haklar kýsmýnda din özgürlüðünden, eðitim hakkýna, yaþama hakkýndan siyasi parti özgürlüðüne kadar bir çok hak ve özgürlük de, bu konulardaki çaðdaþ eðilimler ýþýðýnda, yeniden düzenlenmelidir. Örneðin zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri konusu AÝHM nin kararý doðrultusunda gözden geçirilmelidir. Burada dersin zorunlu olmaktan çýkarýlmasý, seçmeli veya seçmemeli olmasý gibi seçenekler üzerinde durulabilir. Din kültürü dersi seçme(me)li yapýldýðýnda, çocuklarýnýn din eðitimi almasýný isteyen velilerin talepleri de karþýlanmalýdýr. Eðitim hakký düzenlenirken, Türkçenin yaný sýra vatandaþlarýn konuþtuklarý diðer dillerin de eðimde kullanýlmasýný mümkün kýlacak hükümlere yer verilmelidir. Siyasi partilerle ilgili anayasal hükümler, partileri ve partilileri koruyacak þekilde mutlaka yeniden düzenlenmelidir. Esasen, bu yeni anayasa yapmanýn ön þartý olduðu için öncelikle ele alýnmalýdýr. Demokratik ve özgürlükçü bir anayasa, ancak düþüncelerin serbestçe ifade edilebildiði bir ortamda yapýlabilir. Bireysel ve kurumsal düzeyde ifade özgürlüðünün tam olarak saðlanamadýðý, sözün dahili ve harici otoritelerce sansürlendiði, sahiciliðin deðil hipokrasinin egemen olduðu ve serbest bir tartýþma ortamýnýn oluþturulamadýðý bir yerde yeni anayasa yapýlamaz. Yapýlsa bile, böylesi bir anayasa, asli kurucu iktidar olan halkýn hür iradesini yansýtan bir belge olarak kabul edilemez. Bu nedenle, bireylerin ve siyasi partilerin þiddeti desteklemedikçe her türlü anayasal deðiþiklik önerisini sunabileceði ve tartýþabileceði bir siyasi/hukuki vasatýn temini, yeni anayasa için atýlacak ilk adýmý teþkil etmelidir. Bu baðlamda, siyasi partilerin kapatýlmasýný kural olmaktan çýkarmak gerekir. Maalesef, ülkemiz demokrasinin kendini korumasý dü- 236

15 Prof. Dr. Zühtü ARSLAN þüncesinden hareketle ortaya atýlmýþ militan demokrasi anlayýþýnýn en uç örneðini temsil etmektedir. Hür demokratik düzeni korumak için siyasi partilerin kapatýlabileceðini öngören Almanya ve Ýspanya gibi ülkeler, bu tedbire ancak çok istisnai durumlarda ve son çare olarak baþvurmaktadýr. Bu iki ülkede (ve esasen tüm Avrupa da) 1950 yýlýndan bu yana toplam üç siyasi parti kapatýlmýþtýr. Bizde ise 1968 yýlýndan bu yana toplam 24 parti kapatýlmýþtýr. Tek baþýna bu rakamlar bile, bizdeki militan demokrasi anlayýþýnýn ne kadar vahim boyutlara ulaþtýðýný göstermek için yeterlidir. Türkiye nin siyasi parti mezarlýðý olmaktan çýkarýlmasý ve kapatma davalarýnýn Demoklesin kýlýcý gibi partiler üzerinde sallanmasýna son verilmesi için, anayasal deðiþikliklere gitmek gerekir. Bu çerçevede þu deðiþiklikler önerilebilir: Kapatma davasýnýn açýlmasý zorlaþtýrýlmalýdýr. Mevcut sistemde, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý bir siyasi partinin Anayasaya aykýrý fiillerin odaðý haline geldiði kanaatine ulaþtýðýnda kolayca dava açabilmektedir. Bu durum, son kapatma davasýnda görüldüðü gibi, ülkeyi siyasi ve ekonomik kriz riskiyle karþý karþýya býrakabilmektedir. Bu nedenle, siyasi partiler hakkýnda kapatma davasý açma yetkisi parlamentonun onayýyla sýnýrlandýrýlmalýdýr. Bir milletvekilinin dahi yargýlanmasý için parlamentonun kararý gerekirken, yüzlerce milletvekilinin baðlý olduðu bir siyasi partinin yargýlanmasýnda parlamentonun tamamen devre dýþý býrakýlmasý mantýklý deðildir. Üstelik, bir milletvekilinin yargýlanmasý kurumsal anlamda yasama ve yürütme organlarýnýn geleceðini etkilemezken, siyasi partilerin kapatýlmasý bu organlarý yakýndan etkilemektedir. Örneðin bir iktidar partisinin kapatýlmasý sonucunda, hükümetin düþmesi ve Meclis kompozisyonunun deðiþmesi mümkün olabilecektir. Bu nedenle, sonuçlarý son derece aðýr olan kapatma davasýnýn açýlmasýnda mutlaka parlamentonun nitelikli çoðunlukla karar almasý saðlanmalýdýr. Ayrýca bu durum, siyasi parti kapatma rejimini kendilerinden aldýðýmýz Federal Almanya nýn da benimsediði yoldur. Almanya da siyasi partilerin anayasaya aykýrý hâle geldiði iddiasýyla Federal Anayasa Mahkemesi ne baþvurma yetkisi, Federal Meclis (Bun- 237

16 Yeni Anayasa Türkiye nin Bitmeyen Senfonisi destag), Federal Senato (Bundesrat) veya Federal Hükümet e aittir. (Federal Anayasa Mahkemesi Kanunu, madde 43/1). Kapatma kararý istisnai ve nihai çare olarak düþünülmelidir. Siyasi parti hukukumuzun temel problemlerinden biri de kapatma kararlarýnýn çok kolay verilmesidir. Bunun bir nedeni, Anayasadaki kapatma þartlarýnýn genel ve soyut þekilde tanýmlanmasý ise, diðer bir nedeni de Anayasa Mahkemesinin parti kapatma davalarýnda benimsediði ideolojik yaklaþýmdýr. Ýkincisini, anayasal deðiþikliklerle deðiþtirme imkaný yoktur. Bu nedenle, siyasi partilerin kapatýlma þartlarýný zorlaþtýrmak gerekir. Bunun için de odak olma tanýmý daha belirgin hale getirilebilir. Esasen, bunun Anayasada yapýlmasý da gerekmiyor. Siyasi Partiler Kanunu bir partinin hangi durumlarda odak olabileceðini, açýk ve somut kriterlerle belirleyebilir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin bu tür düzenlemeleri takdir yetkisine müdahale olarak deðerlendirerek iptal etmeye yönelik tutumu parlamentoyu anayasal düzenleme yapmaya zorlamaktadýr. Özetle, AÝHM içtihadýndan ve Venedik Komisyonu nun kriterlerinden yararlanýlarak odak olma tanýmý ya da daha genel anlamda parti kapatma kriterleri yeniden belirlenmelidir. Kapatmadan önce ihtar veya hazine yardýmýndan mahrum býrakma gibi kararlar verilmelidir. Bir siyasi parti tüzük veya programýndaki Anayasaya aykýrýlýktan dolayý uyarýlmadan kesinlikle kapatýlmamalýdýr. Aykýrýlýðýn giderilmesi için ilgili partiye ihtarda bulunulmalý, buna raðmen deðiþiklik yapýlmadýðý takdirde diðer yaptýrýmlar gündeme gelmelidir. Ayrýca, Anayasa Mahkemesi bir siyasi partinin fiillerini kapatmayý gerektirecek yoðunlukta görmüyorsa odak tespiti yapmadan onu uyarabilmeli veya hazine yardýmýndan mahrum býrakabilmelidir. Böylece mevcut Anayasadaki Devlet yardýmýndan mahrum býrakma yaptýrýmýný odak olmanýn sonucuna baðlayan mantýksýzlýk giderilmiþ olacaktýr. Kapatma kararý üçte iki çoðunlukla verilmelidir. Kapatmayý zorlaþtýrmanýn bir diðer yolu da Anayasa Mahkemesinin en az üçte iki çoðunlukla kapatma kararý vermesine yönelik anayasa deðiþikliðidir. 238

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki Anayasanýn 90. Maddesinin Son Fýkrasýna Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargý Denetimi Dýþýnda Tutulan Ýþlemlere Karþý Yargý Yolu Açýlabilir mi? Mehmet Altundiþ* 1. Giriþ Bilindiði üzere, 2709 sayýlý

Detaylı

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri

Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddete Ýliþkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri Eray Karýnca Ankara 8. Aile Mahkemesi Hakimi T.C.

Detaylı

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý.

TÜRK-ÝÞ SUNUÞ. Ýtirazlarýmýz ve Sayýn Cumhurbaþkanýnýn duyarlý tavrý sonucu kiralýk iþçilik düzenlemesi yasalaþmadý. TÜRK - ÝÞ Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Bayýndýr Sokak No: 10 06410 Kýzýlay - Ankara Tel : (0.312) 433 31 25 (4 Hat) Faks : (0.312) 433 68 09-433 85 80 http://www.turkis.org.tr e-posta: turkis@turkis.org.tr

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK

ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK ÝÞTE! AKP NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ YOL HARÝTASI ÇIKMAZ SOKAK Dizgi ve Hazýrlýk: MHP Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Baský Tarihi: Ankara - 2005 GÝRÝÞ AB nin Türkiye stratejisi, Türkiye

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

EPÝSTEMOLOJÝK AÇIDAN SEÇÝMBÝLÝM (PSEPHOLOGY)

EPÝSTEMOLOJÝK AÇIDAN SEÇÝMBÝLÝM (PSEPHOLOGY) EPÝSTEMOLOJÝK AÇIDAN SEÇÝMBÝLÝM (PSEPHOLOGY) VE PROBLEMATÝÐÝNE ELEÞTÝREL YAKLAÞIMLAR La psephologie en tenant compte de l'épistémologie et les approches critiques relatives à sa problématique Emine YAVAÞGEL

Detaylı

BÜ RO E MEKÇÝLERÝ 1998 SENDÝKASI BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI Özel Sayý- 51 Mart 2007 HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ÖRGÜTLENELÝM! HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN ý Sayfa 2 SOSYAL

Detaylı

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR

ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR makale - 1 ÝÞ GÜVENCESÝ YASASI NELER GETÝRÝYOR Prof. Dr. A. Can TUNCAY Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Giriþ Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ILO) nun 1982 yýlýnda kabul ettiði Hizmet Ýliþkisine

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ REEL SEKTÖRÜN FÝNANSMANINDA SERMAYE PÝYASASININ ROLÜ Ýstanbul, 12 Aralýk 2002 Yayýn No. 7 ISBN: 975-6483-01-6 M A T B A A S A N A Y Ý V E T Ý C

Detaylı

Sempozyum. Kamu Yönetimi Temel Kanunu. Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB. 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA

Sempozyum. Kamu Yönetimi Temel Kanunu. Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB. 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA Sempozyum Kamu Yönetimi Temel Kanunu Reform Deðil Sosyal Devletin Tasfiyesi DÝSK - KESK - TMMOB - TTB 20 Kasým 2003 ÝTÜ EVÝ - ANKARA ISBN 975-395-712-2 Kapak Tasarýmý: Fahrettin Erdoðan Sayfa Düzeni: Emrah

Detaylı

1 Ýçindekiler 71 10 35 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan - Mayýs 2012 Yýl :13 Sayý : 177 26 64 6 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel Nafi GÜRAL Kütahya ve Yatýrýmlar Kütahya Valisi

Detaylı

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm

sosyalist isci Anayasa Mahkemesi rejimine 21 Haziran: SOKAKTAYIZ Aldo Moro cinayeti Ýtalyan solunu nasýl çökertmiþti? Baðýmsýzlýk ve anti emperyalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 327 13 Haziran 2008 2 YTL Anayasa Mahkemesi rejimine HAYIR 5 Haziran günü Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar alarak savunduðunu

Detaylı

UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2012 RAPOR NO: 7 ISTANBUL/2012 REPORT NO:7 BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING

Detaylı

y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz

y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz Kasým 2003 Ankara þubesi y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz Kasým ayý Bülteninin Dosya sý Yerel Yönetim Seçimleri ni konu alýyor. Mimarlar Odasý

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı