OÎcfZPK Unet^. O ev (k t D a ^ re $nr) u^n\, F b t* ş < 5 f / r' A^eS-i,, k o şu llu. Pcrne-Ç.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OÎcfZPK Unet^. O ev (k t D a ^ re $nr) u^n\, F b t* ş < 5 f / r' A^eS-i,, k o şu llu. Pcrne-Ç."

Transkript

1 3 f l r a h k tc\7 7 ' ~T v M - ccr eletti OÎcfZPK Unet^. O ev (k t D a ^ re $nr) u^n\, F b t* ş < 5 f / r' A^eS-i,, k o şu llu. Pcrne-Ç. Aykut Oöker- Te?erli arkadaşlarım, T îf-r^p Ankara rube paşkanı Fatih arkadaşımın yaptı^ıtesbite katılıyerura* Örnekleri çarpıcı»fakat vu tesbit ve verilen örnekler 2^ faşist baskıları, kıyımları, faşistleştirme çabalarım bir tek/siyasi kuruluşa incir re me. bunu ön plana çıkarma s^ibi bir görünüm verdi. A s lm d a ^ömer arkar aşih^rnr-p^ P (*er?) U testitin sınırlarını genişl e t t i, ve bir fcgrtrim bağlantılar e.r»-i» ^en bu tesbitin ganırlarının g e liş tirilmesi ve ön planda pözüken o siyasi partinin çok dahajetesinde W faşistleştirme çabalarının kaynaklandığı noktalara, bir açıklık kazandırmak için,ç b a zı örneklerâjteknik elemanlar kesi inden^verecegiffl. 0 örnekleri vermeden önce kısaca bir noktaya söyleyeceğim. Piliyorsunuz son haftalarda trtanbul_/^^/v<-09w,rr-sacana, AnkaraSanayi Odaett?*C yönetiminden V/tlffjtt şika- y e t l e r ^ ile getiriyorrekenomik yönden gerekli, yeterli tedbirler» alamıyor^ alacak güçte d e lild ir ekonomiyi berbat etti^ iyors^fakat dikkat edilmeni gerekli plan bir nokta var: J u sözcülerin hiç b i r i, devlet o p e r a s y o n I c ı r a c ı ı * ; f a ş ı ' S c k? c <.sk t v e k t y ı > y ( i a ı \ _ v-adrol a rındakie-ikayetçi depil. Ondan hiç şiknyotçi de-'ille r. T*a önemli bir nokta, altı çizilmesi gereken bir nokta. Teknik eleman keşlerinden ş ;$le bir örnekleme yapacağım. Piliyorsunuz teknik elemanlar meslekleri itib a riy le hem kamu kesicinde hem de özel kesimde ça lışıyorlar. Aşağı yukarı^yarısı)teknik elemeniaran^kamu kesicinde, ir yarısı da özel kerirrde çalışıyor M # Pttgön özel kesimde çalışan teknik elemanlardan demokrat olanlar, ilerici olanlar, yurtsever olanlar da en az kamu kesicinde çalışanlar kadar faşist baskı ve uygulamaların altında, en az onlar kadar faşist kıyımlara tabi. Pzel sektörde bunu kikler yapıyor? Fimin yaptıfı k ı * # ( / «( yc/ptthj b ü r J u ' ' «i ı ' W i ' l tu. kene/fsi b e lli, i la.-elemeni«p '-»Fİ ekl eri i tibariy le rşenel-olarak caniyi kcrimindo ar v-e AfyVit sanayi Vur ju v a s ic i//gftve >>ııp f-j-i'j burada galadan tokri--olomobian kıya yer» VlfâAftf&Y f r OfAP t '«-'/&&%%&r «1 IHTı -uıl' TT^ n.tn m ırn^i h.fjl nak-4^4^-4^tr!f>t-ö7.e 1 sektörde çalışan teknik eleman arkadaşlarımızın sendikal hakları vardır,»yasal olarak ardır- ama bu haklarını fiile n kullanmak istediklerinde derhal işyerlerinden atılıyorlar, işyerlerinden fiaym YVA r(t maya zorlanıyorlar, r'u teknik elemanlar,işverenler tarafından kara listeye alm ıyor ve hiç birisi^b ir kez atıldıktan sonra^kolay kolay bir daha iş bulamıyor. /Uas^-İ«* Fon ^grevlerinde uyuşma»!ıh, a dral erimden v'i.r, toplu sözleşmedeki uyuşmazlık maddelerinden bir t a n e s i^ s e n d ik a diyor k i, ^teknik elemanlar da benim bünyemde sendikalaşbinj^işverenler diyor

2 ı i, hayır teknik elemanlar sizin çatınız altında sendikalaşamaî la r. fr e r özel sektörde İ l e r ic i, demokrat^ rrigukı? n, yahut,ror çokgen i l e^ lo l, ıms-ckp**^- yurtsever teknik elemanlar o işyerindeki işçilerden yana tavır almışlarsa derhal tasfiye ediliyor* ttorhal- uraklaçtırılıyor«-unu yapan patronlar. Peki, d o v>e». iro 11 iri»i s, kamu kesiminde kıyımlar*. yapan kim? Görünürde niyasi ik tid a r, onun ortacı olan p artiler. rurada kesinlikle bir özdeşlik var. Kamu kesimindeki kıyımları ön planda bir siyasi hareket, bir siyasi parti yapıyor gözüküyor ama, unutmayalım stkîî onun ardında bupfln Türkiye kapitalizminin gerçekleri, onun sınıf gerçekleri, burjuvazinin yaklaşımları»siyasi ideolojik eğilim leri yatıyor ve onlar y eşişr ıcık yakıyorlar. vlne^blr örnek^erecei*lm(teknlk eleman l ^t ^ } yîîî Kamu kesiminde, teknik elemanlar nerelerde çalışıyor malum. ^anâyi işletmelerinde -yıl..ı siye ri ay, fabrikalarda, maden işletm elerinde, pt T ^ o halka hizmet sunan^ldr kısım işletmelerde^ 'T t^ rttrit. Punun dışında pro^e bürolarında f/sml&tfpftjflgr, do al kaynakların aranması, kullanılması n*''- yönlendirilmesiyle i l g i l i yerlerde çalışıyorlar, altyapı yatırımların yapıldığı yerlerde, şantiyelerde çalışıyorlar. r"fr;in bu no ktalar-tçi Tide- Çarrıcı olan şu: Dn planca kıyılan teknik elemanlar yatırımların f i z i b i l i t e! erin^yapıldıfı, yatırımların yönlendirilmesinin yapıldığı j :-lr takım kararların üretildiği proje, planlama büroları^ doğal kaynakta KuUc«/! «*!*'*- s> rj,t.jzc. hşa" JffinTk Ic<fT) 1 arın^yönl endirildl^i noktal a ra y a n ı her nerede burluvazinin çıkarlarını ilgilendiren kararların verilebilm esi mümkün i s e, orada i l e r i c i, yurtsever, demokrat, sosyalist, teknik elemanlar tasfiye e d il*#!*or tor- ----~- "rk f~i?* '* 1...*...ı ^ rnr'u^-of t y c t ş V a, «1 let-fi I c ı r o / a ar.nl^ıgtn.1, t?oh im u la y a n hemen1hemen -4w4ftamı,ştay> Ama ^d okunulmayan teknik elemanlar var. f'nlar nerelerde çalışıyorlar? Altyapı yatırımlarının y a n l d ı ı yerlerde çalışıyorlar. Fiilen şantiyelerde çalınıyorlar. H m e ^in karayollarında çalışıyorlar, örneğin baraşh/üt&a çalışıyorlar. bar.jiavûii:)«ir«<pvvi*.w. ı / kudcınku. ^Iç onlara dokunulmuyor. E ğ er^y ic e ters relecek bir takım demokratik çıkışlar yapmamışlarsa, siyasi yönden şuradaveya burada seslerini >b/ î c. «- yükseltmemişlerse, bu tür teknik elemanlara hiç dokunan yok. Turada )$#%?/!/ burluvazinin kesin tercihini y/kâ görürüyoe/ Burjuvazi kendi

3 % çıkarlprm ı ilgilendiren kararladın üretildiği noktaya hakim ol-ak istiyor. A^a gu anda burju azi altyapı yatırımlarının kamu eliy le yürütülmelinden s *y «s# katiyen rahatsız deçil ve buna muhtaç. Oradaki teknik elemanların/h iteli?i re olursa olsun sineye çekmeye hazır» çünkü onlara muhtaç. ^u^so^uiladısım örneklerden de hareketle şunu YAffi bir kez daha vr>r?nlamak istiyorum. Fugün devlet kadrolarının doğrudan faşistleştirilm esi tehlikesiyle,devlet dairelerinin faşistleştirilm esi tehlikesiyle karşı S-arsıyayız. t u ön plandaki görünür teh lik e. Pir siyasi parti bunun arkasında ön planda rol alıyor. Ama burjuvazinin, T UIrkiye burjuvazisinin yeşil ışıltı altında bunu yapmaktadır. Onun bu İş kotarılmaktadır. Onlar bunr an rahatsız de^j Fimdilik tesvite benim ekleyeceğim bunlar. icazeti ve müsaadesiyle (<-r. «

4 Aykut Höker (İkinci konuşur«) Arkada-1arım, ben de faşizm tırmanıyor mu, geldi faşizm oturdu au gibi bir tartışmanın ifcineglrmeyeceğim. Ve sözlerimi? yine Fatih ar'.adaşın açış konuşma anda ;;yit a." a., frizdi i kısa tarihçeye değinerek başlayacağım. Aslında Fatih arkadaşın öe -in i -i kısa tarihçe yani, ttö / V tıâ ft ta OsmanlI döneminden başlamak Üzere Cumhuriyetin â m ı fe t' fe M d b fk â tty to k T U r k iy e lin kapitalistle; ( - i r i l m e s i fijw W ls m r sbkeelnin, burjuvazinin iktidarına mutlaklaştı**«için verdimi mücadelenin bir tarihîdir. Aynı zamanda ' u tarih işçilerin ve^üm emek- çilerin k a p it a lis t ieş i» ol-usuna karşı gösterdikleri tepkilerin,b urjuvaziye karcı gösterdikleri terkilerineonların sosyal muhalefetininj yvkselen mücadelelerinin Û M Iİ0 & tarihidir. Pu tarih içinde zaman olmuşturjburjuvazi iktidarını mitiaklaştırma mücadelesinde baskıcı yüzünü iyice ön plana çıkartmıştır, baskılarını yoğunlaştırmıştır. Zaman olmuştur nisbi demokratik bir hava Türkiye ye hakim olmuştur. Bütün bunlarda odioî olfift burjuvazinin İçinde bulunduğu somut koşullar, Türkiye nin iç koşulları ve burjuvazinin sırtını dayadığı emperyalizmin koşulları çıyin et o l t a " Vanl diş fh n arnkler tdj*.«ritihnyr<ui-! *-* --t;f-hrjssr- olmuştur* /rä m tffä q ffö Y A Ü 'A tö ß W ' burjuvaziye karşı mü adelesini giderek yükselten işçi sınıfının ve diğer tüm âejekçi sınıf ve tabakaların sosyal muhalefeti tayin edici olmuştur, "emen örnekleyeyim. 19ğ0>2? Kayış* an d an son -a Türkiye ye nisbi bir özgürlük havası geldi Snayasası bir kısım demokratik haklar getirdi. Türkiye'de*! iktidar sorununda bir değişiklik mi olmuştur? Hayır. 0 zama- sın koşullarıymış d'nya dinamiği o tür bir gelişmeye yol açmıştı. 12 Kart dönerinde çok ağır koşullar geldi. Türkiye de iktidar sorununda bir c*e "işiklik mi olmuştu? Hayır, 0 zamanın koşulları ortamın bu biçimde olmasını, burjuvazinin bir takım sorunlarına çözüm bulabilmek için baskıcı tavrını, baskı ı suratını ön plana çıkarmasını gerekli kılmıştı. wr»ler döneminde, F ty giderek yükselen baskıları hep birlikte yaşıyoruz, faşist baskı kıyım ve terörü, faşist cinayetleri b irlikte yaşıyoruz. B u,iktidar sorununda b ir değ işiklik mi? Yine hayır.." yi e gerekiyor. Bunalımlarına, sorunlarına çare bulmakiçin ortasın biçimlb görünümü değişiyor, tsin özünde burjuvazinin mutlak iktidarını CıU< u)iîa/ı *m t kûlıltf-fırshek. ' S <»O ktirmak İçin/Verdiği kavga yatıyor. Temeldeki sorun bu. Pu iktidar kavgasaj^s^ burjuvazinin sürdürdüğü kavgada, - ben burada kavga kelimesinin altını çizetek yineliyorum

5 t- 1 İT-- - A.G. 5 - biz hemen daima işçi sınıfının ve onun yandaşı tüm emekçi?ınıf ve tabakaların r siyasi mücadelelerindenbahsedlyoruz ama, Tür ki ve somutunda burjuvazi de bir mücadelenin, kav gagamın, varolma savaşının içindeöir. 0 de varolma savaşını veriyor, ^u M fm ş içinde J f, ç e ş itli görünümler ortaya çıkıyor, içte faşizm felci i, yeri eşti,.tezi er in i bu Hile* ortr.va atmaya varacak k^dar/en azından*''#*'** tttamak teşkil edecek kadar somut îaskıların arttırm ı gör Uy oru z, y Bks el d i?' 1 n i görüyoruz. Ama demin örneklediğim fflm b ir 1960 sonrası nlsbi özgürlük dönemini de yaşıyoruz. burada önemli olan nokta şu; Baskıların yüksek olduğu noktac'nj amsn bu faşist baskılar yükselmiştir, şu anda gündemde olan sadece demokrasi mücadelesi vermekti^ gibi soyutlamaların içersine düşmemek^ önemli olan nokta bu. Soyut bir demokrasi mü-adelesi soyut bir anti- faşist mücadele^«, soyut bir antl-emperyalist mücadele yok. Mücadele bir bütün, mücadele İktidar mücadelesi. Mücadele sınıflar arasındaki bir mücadele. Ancak faşist baskıların iyice yükseldiği bir dönemde bir demokrad sorunu, anti-faşist mücadele ön plana geçiyor ise bunu asla ve asla bir iktidar kavgasının parçası Sr olarak algılamamak durumuna düşmemeliyiz. Soyut b ir demokrasi mücadelesi##.,, ortaya atmak durumuruia olmamalıyız. Meseleye bir bütün içerisinde yaklaşmak durumundayız, ünutmamak^rekir ki »tan hemen son a da blrfetidar sorunu vardı; 12 Hart döneminde de vardı, bugün de var. Hangi dozda olursa olsun, hangi düşeyde olurca olsun verilen kavga iktidar kavgasıdır. Purjuvazi yönünden de bu böyledir, İşçi sınıfı yönünden de bu böyledir.îşçi sınıfının müttefiki di. er emekçi sınıf ve tabakalar için de durum böyledir. Biz e -er?aman zamansoyutlamalara düşersek ancak bir hedef saptırması yaparız. Alırız.bürün " C nin içinde bul onan bir partiyi karsımız ve sanki bütün kötülükler ondan geliyormuş gibi bütün butn/u^y ar atıcısı oymuş gibi başlarız onu kötülemeye, salt onunla sınırlı bir mücadele tezgahlamaya. Fonu bu değil. Bugün o parti, o siyasi kuruluş bir araç. Sadece bir araç, ^aşka türlü şeyler de ofetaya çıkabilir. Başka türlü müdahaleler f'e olabilir. Pu iktidar mücadelesinde bir sürü şekiller var. ^nemll ola n.temeldeki esas meseleyi görmek ve bütün önerilerim izi, bütün mücadelemizi bu genel doğru çerçevesinde ortaya koyabilmek. Puna şu yönde bazı e k le m e lid e bulanacağım. Beminden b ir i bir ) durum tesbltl yaşarteen epeyce somuhladik. Bir kısım devlet dairelerinde, bir kısım bakanlıklarda doğrudan dogrhya bir siyasi partinin harekatını

6 1. G» 6 L.0 görüyoruz. Ama direr bakan!bak1 arday "'C'nln diğer partilerinin hakim olduğt bakanlıklarca bu dozüa birşey, görmüyoruz. Sanki o bakanlıklarda hiç bir şey yok mu? 0 bakanlıklarda da\bir takım kaörolaçma hareketieçirsürüyor arkadaşlar. îk^ic ar sorunu ^ftgb^ d e v l et -ekanizaaeına ( ^ nı^amand^> hakim olma sorunudur. İktidara geçen, aoı ne olursa olsun, siyasi ideolojik planda nasıl nitelendirirsek niteleyelim, devlet mes^a'nizmasma hakim olmak zorundadır. Bu doğal. Kim geçerse geçsin bu/böyle olacaktır. Yarm bu partilerin adı değilir, yarın başka b\r kompozisyon siyasi iktidara fceltr; o da gerçekten siyasi iktidarını kurabilmek istiyorsa ^u devlet "ekanizmasma hakim olmak, bu devlet çar!^ idinde kadrolaşmak zorundadır, ^endi kadrolarını getirmek zorundadır. X'esele\adece bazı bakanlıklarla sınırlı değil. Mevcut riyasi iktidar/devlete hakim olmak için kadrolaşı- y o r.^'ev cu t siyasi iktidarın sırtını dayadığı burjuvazi kadrolaşıyor. / V «*»<*' "u r iuvazi devlete hakim olmak İçİa kadrolaşıyor ve mücade] e'"sadece bir partinin hakim olduğu bakanlıklarda d e ğ il, bütün Türkiye1de, bütün / v{ r\v 'O»"* d e v l e t m e k a n i z m a s ı n d a ve h ^ r y e r d e b i r b ü t ü n o l a r a k tae k. d 11 rı,r 'i) n ri m. flg o l oe k t ö r d e de -v e r i l m o K d u r w n u «d a. P a t r o n l a r, d e m in s ö y l e d i m, Ö z e l s e k t " r d e n e y a p ı y o r la r ^? PwgflB g r o v l e r me c c l c s i n d o n e d i r o y t a d e d ö n o n g r>inn n o d i r 7-et r o n l a r Î?ir t a k ım k a d r o l a r ı n i ç i n k ı y ı y o r l a r? S a d e c e ka^ıui ö r e t i m i l i ş k i l e r i / ç e r ç e v e s i n d e b i r k ı s ı m k a p i t a l i s t ü r e t i m b l f 'i n v j e r i n i n o r t a y a ç ı k m a s ı b e t e r l i d e ğ i l. A y n ı s a p a n c a o ı-i-ri -ml e r r' elti K e d T c r a yş.ır, P a t r o n l a r t e k / a ş m a b i r b i r i m i y ö n e t m e k d u r u m u n d a d e 1 1 : o n l a r p a t k o n <- / Y o e ~ k e n e / / g j c t r ırt<k U ctre T ttlo n l a r a r a ç k o l l a n m a k z o r u n d a, o n l a r k e n d i y a n i n d a,vî ş b i T i r e l e m a n l a r t u t * z o r u n d a. pş*-e.o n l a r ifa c-kadrrvl a r ı r r ada. y?r- ıtı.y Qr i. a r. ^ ^ /n6/vtâ&/(4rf-fi}r kenâi s i y â i î T d e o İ o p k platform! a r ı n d a k e n d i l e r i y l e uyum halinde olan kaflroları yaratmanın mücadelecini veriyorlar. -en bu aşamadaki sözlerimi bir yinelemeyle bitireceğim. Hanpi biçimde gözükürse gözüksün, ne ön plana çıkartılırsa çıkartılsın, bugün İninde bulunmuşumuz süreç dün de oydu, yarın da o olacaktır.»"bir sınıf k a b a s ı d ı r, bir sınıf m ücadelesidir,t/6 bir iktidar mücadelesidir. Pu mücadelenin,tarafları da b e llid ir. Pir tarafta burjuvazi vardır, bir huluıtti «.îarck. müttefikler ^flrortr içer ialnd burjuvazi vardır; öte yanda başta iş$i sınıfı olmak üzere onun müttefiki tüm emekçi sınıf ve tabakalar vardır. Mücadele V^r/HyyarasınJadır. Pütün mücadele biçimlerimizi, güncel ve ShuU* Q ^ r *

7 - A.G. 7 - uzun rerefektifi! mücadele biçimlerimizi buna göre saptamak durumundayız rnoşekkür ederim. Aykut Höker (üçüncü konuşma)- Ben de kısaca Sayın Erhan Tezgcr'ün ortaya koyduğu son çerçeveden hareketle şunları söylemek istiyorum. fff'tfycti/ ttfâefptâ fifciojkt&iitf j&mff A.fit>q Vr/L/ M-</ Tabii k i nihai çözüm s i y a s i... Fakat içinde bulunduğumuz şu somut koşullar ve demokratik k itle örgütlerimiz itib a riy le bugün yapılması gereken acil işler var, görevler var. ^ / ^ j^ ^ /Z c fy a i^ P e m o k a+ik kitle örgütlerine önem veriyoruz* Antİ- faşist, anti-eaperyalist mücadelede demokratik kitle örgütlerinin nis i bir önemi var* Fu nisbi önem nerden geliyor, hepimiz bunu 'pfâmîm b iliy o ruz. Antİ-faşist anti-emperyalist mücadeleye asıl katılması gekeken emekçileri örgütle- diyebilmekte; onlara örgüt d is ip lin i nedir, bunu tanıtamlmekte ve onl'rı mücadeleye EokabilmekCe demokratlı- k itle örgütleri b ir âlk adım, bir ilk araç görevi görüyor. Herşeyden önce bbnun için önemli. Ve yine kitlelere siy-si b ilin ç götürmede, onların herşeyden önce ekonomik çıkarlarına sahip çıkmaları Önemli, onları herşeyden önce bu noktaya getirmek önemlljr Temokratik k itle örgütleri emekçilerin ekonomik demokratik sorularına sahip çıkmaları, herşeyden önce bu sorunlarının farkına varmaları ve bu sorunlardan kalkarak mücadeleye sokulabilmeleri için bir araç görevini görüyor. Pemokratik k itle örgütleri bunun! için önemli. İçinde bulunduğumu* bu somut koşullarda her ir demokratik k itle ör'ütünün, şu birarava geldiğinden söz ettiğim iz her bir demokratik a s < Q. kitle örgütünün herşeyden önce şöyle bir görevi var: Bugün t/fr/r hitabetm durumunda olduğumuz kitlelerin Önemli bir kısmını örgütleyebilmiş, bu örgütlerin çatısı altına bile toplanabilmiş d e liliz. #u önemli bir görev olarak gündemde. Ferşeyden önce her demokratik kitle örgütü hitabetmek durumunda bulunduğu kitleyi büyük çoğunluğu ile kendi çatısı altına çekebilme* mücadelesini vermek zorunda. T'unun ötesinde diğer aşama, belki bununla içiçe bir aşama, demokratik kitle ö r g ü t le r in ^ /* müm-ün olduğu genişlikte bir araya ge İm e si js orunu var. ^u konuda azımsanmayacak adımlar atıldı,pemokratik kitle örgütlerinin eylem

8 - A.G. 8 - b irli inden söz ediyoruz, burada olamlu gelişmeler var ama bu gelişmeler yeterli değil. En azından bir yönüyle çok eksik kaldı. Eksik kaldığı yön de şu: demokratik kitle örgütleriniz bugüne dek göstefedikleri çeşitli çabalara rağmen ile iic i sendikal Örgütlerle tam bir diyalog ve eylem b irli i içine giremediler. Funun nedenleri üzerinde duracak değilim fakat önemli bir eksiklik olarak gündemde. Önümüzdeki günlerre mutlaka bu eksikliğ in üstesin, den gelinmesi ve aşılması gerekli. Bilerim ki bu rün kendi dışına karşı, içine kapanmak durumunda kalan DÎSK 22 Aralık1taki genel kurulundan sonra bu kendi dışına kaçanma noktasından sürdüreceğiz, fakat DÎSK*in çıkar, ig $4zler mutlaka çabalarımızı yöneticilerinden de b e l l i bir anlayış beklemek herhalde hakkımızdır, 22 Aralık tan sonra bizim örgütlerimizle iş-i smıfınınjtlerici senftikal örgütlerinin bir araya gel^esijiçin önemli çabaların konması gerekiyor. Bu b ir diğer güncel görev. Genelinde şunu söyleyeceğim. //e r b ir demokratik k ltlâ örgütü kendi tabanını çeliştirme mücadelesi v e r ir k e n/ Şabanım liyfetıteı^nicel olarak boyütme mücadelesini verirken, nitel olarak -eniara mücadelesini verirken diğer demokratik kitle örgütleriyle bir arada hareket etme durucunda* Bugün bizim örgütlerimiz itibafclylo sorun je, hem tabanl arımızı geliştirmek,hem tabanlarımızda b ir liğ i, hem 'Örgütlerimi* arasında b irliğ i sağlamak{ anti-faşist, anti-emperyalist mücadelede irllkte bulunmak, birlikte davranmak. Purada altını çizerek söyleyeceğim, ö zellikle bizim örgütlerimiz it ib a r iy le, örgütlerimizin yönetimlerine yansıyan siyasi görüşlerimizin ön plana çıkartmamak durumundayız. Asgari müştereklerde, birleşebildiğim iz programlar çerçeverir.de anlaşmak ve bir arada hareket etmek durumundayız. Aynı şey h ltabfctiğimiz kitle tabanları iqin de geçerli olmak durumundadır. T:ugün siyasi görüşlerimizin, siyasi görüş itibariyle ayrılıklarımızın ön plana çıkartılacağı günler, koşullar d e& İldir. Fen bu siyasi görüşleri'izi bir tarafa bırakalım demek istemiyorum, ^u tür eylem birliklerinde siyasi görüşler muhafaza edilecektir ama birle- ş i/e flprbilen platformla bu görüşler ön plana çıkartılmayacak ve b elirley ici olmayacaktır. Pu siyasi görüşlerimizden taviz verdiğimiz anlamına gelmeyecektir. Pöyle birşey söz konusu değil. HnomM crfrsm Hedef bellidir* müşterek düşman b e llid ir, riyali, görüşler ne olursa* nlctm. hu mlişt.prok d'i:- anı vov.ıı 1 1e-f>iyoroak Bu müşterek düşmana karşı mücadelede, belli bir platform iti>ariyle bir araya gelme rnrnmlul ng,nn/9rrm r, bütvr 0-1 a rate»--- $ > 2 <rsr i'kl-^ ~Te ^e lc /- <?cuer \*m, kitl n örg;:4~ln

9 - A.G* 9 - Pea-frir ran fritte -:F5ïkJç ÜJLí'.'h 11,w1 v l.o-dono biteim (lo^ohraeik. kiti"i~-> ar-i-migie n n ^ r h i. ol-'ak jca y m yia hb.yie bir somut r~nerl ret.iri.vörg?rr~ gr-kk Uy go era ml -r

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ AYLIK YAYIN ORGANIDIR 1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye' de de 1 Eylül kutlanıyor. Ülkemiz için yeni bir olgu. Yıllar sonra bir mayıs nasıl kutlandıysa,

Detaylı

MART-NISAN 1978 Sayi: 56. tilted. HABERLER. 1 Mims 1978 E

MART-NISAN 1978 Sayi: 56. tilted. HABERLER. 1 Mims 1978 E MART-NISAN 1978 Sayi: 56 tilted. HABERLER 1 Mims 1978 E NATO'YA HAYIR! NATO Kapitalist, emperyalist sistemin çıkarlarını koruyan bir saldırı örgütüdür. NATO İşçilerin,emekçilerin, bütün dünya halklarının

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME!

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 İZİN VERME! Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 174 *Mart 2013 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 Üniversitelerin öğrencilerin İZİN VERME! İ Ç İ N D E K İ L E R İsyan... 2-3 Özgür Okul... 6 Forum... 9 Denge Ciwanan...

Detaylı

Yığın hareketi ve görev

Yığın hareketi ve görev işçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLESİN! Mayıs 1988 S a y ı:8 Yığın hareketi ve görev Y ığın hareketi gelişiyor, öfke ve memnuniyetsizlik f iili hareket dönüşüyor.

Detaylı

Ofset Hazırlık ve Dizgi: 526 04 24 Film Delta Grafik Baskı: Yeni Doğuş WEB OFSET. Dağıtım: Etkin

Ofset Hazırlık ve Dizgi: 526 04 24 Film Delta Grafik Baskı: Yeni Doğuş WEB OFSET. Dağıtım: Etkin İTÜ Tarihi DİSK Devrimci Görev 10 Bağımsız Sendikacılık ve 47 Devrim 53 Namusu Nesnel Üzerine Kurulur Basını Kim Devrimci Sendikal Mücadelenin Geleceği (2) 16 Bölgeler 18 Sol Olmayan Sol: Yeni 24 Demokrasi

Detaylı

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden

AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden Seçim sonuçları: AKP hızla geriliyor! Fabrikalardan haberler: Tofaş, Oyak Renault, Bosch ve Çimtaş fabrikalarından, Çerkezköy, Manisa ve Çorlu daki metal işçilerinden haberler sayfa 5 Nisan 2014 / Sayı:

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz!

.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! ya işçi - yoksul köylü hükümeti, ya kıyamet! İŞÇİ KARDEŞLİĞİ PARTİSİ NİN MERKEZİ GAZETESİDİR.. İSCİ KARDESLİĞİ Sayı 51 Şubat 2011 1 TL.mazluma dini, milliyeti sorulmaz! DÜNYA DEVRİMİNİN NABZI TUNUS TA

Detaylı

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE!

HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Mayıs 2015 Fiyatı: 1,00 TL HALKLARIN KARDEŞLİĞİ İÇİN OYLAR HDP YE! SOMA KATLİAMI DAVASI BAŞLADI... METAL İŞÇİSİ DİRENİŞE GEÇTİ Tunus Dersleri Güvercin Anıldı DANIŞTAY GREV

Detaylı

ÖZEL SAYI Haziran / Hezîran 2010 Fiyatı / Biha: 2 YTL. Programı VE TÜ ZÜĞÜ

ÖZEL SAYI Haziran / Hezîran 2010 Fiyatı / Biha: 2 YTL. Programı VE TÜ ZÜĞÜ Haziran / Hezîran 2010 Fiyatı / Biha: 2 YTL Programı VE TÜ ZÜĞÜ İÇİNDEKİLER 3 Bolşevik Parti Programı 35 BOL şe VİK PAR Tİ (KU ZEY KÜR DİS TAN-TÜR KİYE) NİN TÜ ZÜĞÜ (ÖR GÜT SEL KU RAL La RI) V.i.S.d.P.

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU

TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Teknik Elemanlar Bürosu TEKNİK ELEMANLAR VE SENDİKALAR SEMPOZYUMU 22-23 Mayıs 1999 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216)

Detaylı

Seçim emekçilerin sorunlarını çözmüyor Bir sonrakini beklemeden sözümüzü söyleyelim

Seçim emekçilerin sorunlarını çözmüyor Bir sonrakini beklemeden sözümüzü söyleyelim Aylık işçi gazetesi 4 Nisan 2014 Sayı: 190 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R İ N İ Ş Ç İ L E R İ, B İ R L E Ş İ N! Seçim emekçilerin sorunlarını çözmüyor Bir sonrakini beklemeden sözümüzü söyleyelim

Detaylı

Dostun düşmanın önünde yükseklere çekilmiş bayrak!

Dostun düşmanın önünde yükseklere çekilmiş bayrak! Bütün Ülkelerin Proleterleri, Birleşin! TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ PARTİSİ Merkez Yayın Organı Sayı: 213, Mart '00 Parti programımızın yayını üzerine... Dostun düşmanın önünde yükseklere çekilmiş bayrak! Partimizin

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ 15 MART 2006 İstanbul Osman ARIOĞLU Gelir İdaresi Başkanı Giriş Adnan Nas: Fazla dakik davranıyoruz, çünkü maalesef Ankara nın gündemini İstanbul dan

Detaylı

Türkiye ve Suriye emekçilerine büyük görev düşüyor!

Türkiye ve Suriye emekçilerine büyük görev düşüyor! Aylık işçi gazetesi 6 Temmuz 2012 Sayı: 169 Fiyatı: 1 TL B Ü T Ü N Ü L K E L E R İ N İ Ş Ç İ L E R İ, B İ R L E Ş İ N! Türkiye ve Suriye emekçilerine büyük görev düşüyor! Yakın zaman içinde Türkiye ile

Detaylı

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ

İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU İSTİHDAM PAKETİ VE SOSYAL GÜVENLİKTEKİ YENİ DÜZENLEMELER İŞLETMELERE NE GETİRİYOR? SEMİNERİ 16 Temmuz 2008 Mövenpick Otel- İSTANBUL TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI

Detaylı

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA

SES. SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI. 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SES SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerimiz TİS KURULTAYI 25-26 NİSAN 2015 - ANKARA SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI 2 İÇİNDEKİLER SES Merkez Yönetim

Detaylı

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri

Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Selçuk MARUFLU TUGİS Genel Sekreteri Efendim; herkese hoş geldiniz diyorum. Ben bu toplantıyı tertip eden Gıda Mühendisleri Odası Yönetimini, başta Petek Ataman olmak üzere, Ziraat Mühendisleri Odası;

Detaylı

Ama en sonda ortaya çıkacak sonuçları hemen önceden şöyle ifade edebiliriz:

Ama en sonda ortaya çıkacak sonuçları hemen önceden şöyle ifade edebiliriz: 1 KÜRESELLEŞME SÜRECİ-KÜRESEL DEMOKRATİK DEVRİM-TÜRKİYE.. Münir Aktolga Mayıs 2010 Sitenin Aktüel-Köşe Yazıları kısmında çıkan en son yazıdan sonra ( Statüko Mühendislerinin İşi Gerçekten Çok Zor ) aldığım

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 150 *Şubat 2010 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: 1302-7506 Yeni Demokrat Gençlik 1 YENİ DEMOKRAT GENÇLİK Merhabalar, Dergimizin yeni sayısını bir yandan yüzlerce BD- P linin

Detaylı

Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni YÜKSEK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YURT İÇİ TASARRUFLARIN ROLÜ KONULU KONFERANS

Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni YÜKSEK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YURT İÇİ TASARRUFLARIN ROLÜ KONULU KONFERANS Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni YÜKSEK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YURT İÇİ TASARRUFLARIN ROLÜ KONULU KONFERANS 14 Mart 2012 1 Çok Değerli Bakanım, Dünya Bankası nın Çok Değerli

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

İstanbul da büyük halk direnişi

İstanbul da büyük halk direnişi İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır BÜTÜN ÜLKELERİN PROLETERLERİ, BİRLEŞİN! Sayı: 117, 15 Mart 95 İstanbul da büyük halk direnişi Devletin karanlık güçler bölümü olan kontr-gerilla çetesi bu

Detaylı

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan...

2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... 2 K z l Bayrak Kızıl Bayrak tan... Sayı:2006/20 (20) 27 Mayıs 2006 İÇİNDEKİLER AKP ye yönelik operasyon açığa çıktı Düzen cephesinde sertleşen iç mücadelenin yeni aşaması........................ 3 Kızışan

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 22 / Sayı: 258 / Haziran 2003 P fiman DE L Z

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 22 / Sayı: 258 / Haziran 2003 P fiman DE L Z SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 22 / Sayı: 258 / P fiman DE L Z KÜRT SORUNUNDA TAKV M 1 EYLÜL E K L TLEND Halk üzerindeki polis bask s vahflet düzeyindedir. Hükümet sözde

Detaylı

METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ!

METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Şubat 2015 Fiyatı: 1,00 TL METAL İŞÇİLERİNİN HAK ALMA MÜCADELESİ ENGELLENEMEZ! ŞÖFÖRÜME PARİS TE ETTİK DOKUNMA! KATLİAM ETTİK... ÜLKER İŞÇİLERİNİ ZİYARET EJOT TEZMAK İŞÇİLERİNİ

Detaylı

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız!

Kazlıçeşme nin kazı olmayacağız! Şartsız çekilme Marksizmin kuyumcusunu yitirdik THY işçileri 15 Mayıs ta grevde! Bosch un direnişçi işçileri, Koç Üniversitesi direnişi, İzelman işçileri... Mayıs 2013 / Sayı: 43 www.gercekgazetesi.net

Detaylı

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ

BÜLTEN ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI ISSN: 2147-6497 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HABER BÜLTENİ T.C. ÇALIŞMA VE ISSN: 2147-6497 BÜLTEN T.C. ÇALIŞMA VE ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ ÇALIŞMA MECLİSİ 9 YIL ARADAN SONRA TOPLANDI SAYI : 4 EYLÜL-EKİM 2013 ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:4 Eylül-Ekim

Detaylı