OÎcfZPK Unet^. O ev (k t D a ^ re $nr) u^n\, F b t* ş < 5 f / r' A^eS-i,, k o şu llu. Pcrne-Ç.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OÎcfZPK Unet^. O ev (k t D a ^ re $nr) u^n\, F b t* ş < 5 f / r' A^eS-i,, k o şu llu. Pcrne-Ç."

Transkript

1 3 f l r a h k tc\7 7 ' ~T v M - ccr eletti OÎcfZPK Unet^. O ev (k t D a ^ re $nr) u^n\, F b t* ş < 5 f / r' A^eS-i,, k o şu llu. Pcrne-Ç. Aykut Oöker- Te?erli arkadaşlarım, T îf-r^p Ankara rube paşkanı Fatih arkadaşımın yaptı^ıtesbite katılıyerura* Örnekleri çarpıcı»fakat vu tesbit ve verilen örnekler 2^ faşist baskıları, kıyımları, faşistleştirme çabalarım bir tek/siyasi kuruluşa incir re me. bunu ön plana çıkarma s^ibi bir görünüm verdi. A s lm d a ^ömer arkar aşih^rnr-p^ P (*er?) U testitin sınırlarını genişl e t t i, ve bir fcgrtrim bağlantılar e.r»-i» ^en bu tesbitin ganırlarının g e liş tirilmesi ve ön planda pözüken o siyasi partinin çok dahajetesinde W faşistleştirme çabalarının kaynaklandığı noktalara, bir açıklık kazandırmak için,ç b a zı örneklerâjteknik elemanlar kesi inden^verecegiffl. 0 örnekleri vermeden önce kısaca bir noktaya söyleyeceğim. Piliyorsunuz son haftalarda trtanbul_/^^/v<-09w,rr-sacana, AnkaraSanayi Odaett?*C yönetiminden V/tlffjtt şika- y e t l e r ^ ile getiriyorrekenomik yönden gerekli, yeterli tedbirler» alamıyor^ alacak güçte d e lild ir ekonomiyi berbat etti^ iyors^fakat dikkat edilmeni gerekli plan bir nokta var: J u sözcülerin hiç b i r i, devlet o p e r a s y o n I c ı r a c ı ı * ; f a ş ı ' S c k? c <.sk t v e k t y ı > y ( i a ı \ _ v-adrol a rındakie-ikayetçi depil. Ondan hiç şiknyotçi de-'ille r. T*a önemli bir nokta, altı çizilmesi gereken bir nokta. Teknik eleman keşlerinden ş ;$le bir örnekleme yapacağım. Piliyorsunuz teknik elemanlar meslekleri itib a riy le hem kamu kesicinde hem de özel kesimde ça lışıyorlar. Aşağı yukarı^yarısı)teknik elemeniaran^kamu kesicinde, ir yarısı da özel kerirrde çalışıyor M # Pttgön özel kesimde çalışan teknik elemanlardan demokrat olanlar, ilerici olanlar, yurtsever olanlar da en az kamu kesicinde çalışanlar kadar faşist baskı ve uygulamaların altında, en az onlar kadar faşist kıyımlara tabi. Pzel sektörde bunu kikler yapıyor? Fimin yaptıfı k ı * # ( / «( yc/ptthj b ü r J u ' ' «i ı ' W i ' l tu. kene/fsi b e lli, i la.-elemeni«p '-»Fİ ekl eri i tibariy le rşenel-olarak caniyi kcrimindo ar v-e AfyVit sanayi Vur ju v a s ic i//gftve >>ııp f-j-i'j burada galadan tokri--olomobian kıya yer» VlfâAftf&Y f r OfAP t '«-'/&&%%&r «1 IHTı -uıl' TT^ n.tn m ırn^i h.fjl nak-4^4^-4^tr!f>t-ö7.e 1 sektörde çalışan teknik eleman arkadaşlarımızın sendikal hakları vardır,»yasal olarak ardır- ama bu haklarını fiile n kullanmak istediklerinde derhal işyerlerinden atılıyorlar, işyerlerinden fiaym YVA r(t maya zorlanıyorlar, r'u teknik elemanlar,işverenler tarafından kara listeye alm ıyor ve hiç birisi^b ir kez atıldıktan sonra^kolay kolay bir daha iş bulamıyor. /Uas^-İ«* Fon ^grevlerinde uyuşma»!ıh, a dral erimden v'i.r, toplu sözleşmedeki uyuşmazlık maddelerinden bir t a n e s i^ s e n d ik a diyor k i, ^teknik elemanlar da benim bünyemde sendikalaşbinj^işverenler diyor

2 ı i, hayır teknik elemanlar sizin çatınız altında sendikalaşamaî la r. fr e r özel sektörde İ l e r ic i, demokrat^ rrigukı? n, yahut,ror çokgen i l e^ lo l, ıms-ckp**^- yurtsever teknik elemanlar o işyerindeki işçilerden yana tavır almışlarsa derhal tasfiye ediliyor* ttorhal- uraklaçtırılıyor«-unu yapan patronlar. Peki, d o v>e». iro 11 iri»i s, kamu kesiminde kıyımlar*. yapan kim? Görünürde niyasi ik tid a r, onun ortacı olan p artiler. rurada kesinlikle bir özdeşlik var. Kamu kesimindeki kıyımları ön planda bir siyasi hareket, bir siyasi parti yapıyor gözüküyor ama, unutmayalım stkîî onun ardında bupfln Türkiye kapitalizminin gerçekleri, onun sınıf gerçekleri, burjuvazinin yaklaşımları»siyasi ideolojik eğilim leri yatıyor ve onlar y eşişr ıcık yakıyorlar. vlne^blr örnek^erecei*lm(teknlk eleman l ^t ^ } yîîî Kamu kesiminde, teknik elemanlar nerelerde çalışıyor malum. ^anâyi işletmelerinde -yıl..ı siye ri ay, fabrikalarda, maden işletm elerinde, pt T ^ o halka hizmet sunan^ldr kısım işletmelerde^ 'T t^ rttrit. Punun dışında pro^e bürolarında f/sml&tfpftjflgr, do al kaynakların aranması, kullanılması n*''- yönlendirilmesiyle i l g i l i yerlerde çalışıyorlar, altyapı yatırımların yapıldığı yerlerde, şantiyelerde çalışıyorlar. r"fr;in bu no ktalar-tçi Tide- Çarrıcı olan şu: Dn planca kıyılan teknik elemanlar yatırımların f i z i b i l i t e! erin^yapıldıfı, yatırımların yönlendirilmesinin yapıldığı j :-lr takım kararların üretildiği proje, planlama büroları^ doğal kaynakta KuUc«/! «*!*'*- s> rj,t.jzc. hşa" JffinTk Ic<fT) 1 arın^yönl endirildl^i noktal a ra y a n ı her nerede burluvazinin çıkarlarını ilgilendiren kararların verilebilm esi mümkün i s e, orada i l e r i c i, yurtsever, demokrat, sosyalist, teknik elemanlar tasfiye e d il*#!*or tor- ----~- "rk f~i?* '* 1...*...ı ^ rnr'u^-of t y c t ş V a, «1 let-fi I c ı r o / a ar.nl^ıgtn.1, t?oh im u la y a n hemen1hemen -4w4ftamı,ştay> Ama ^d okunulmayan teknik elemanlar var. f'nlar nerelerde çalışıyorlar? Altyapı yatırımlarının y a n l d ı ı yerlerde çalışıyorlar. Fiilen şantiyelerde çalınıyorlar. H m e ^in karayollarında çalışıyorlar, örneğin baraşh/üt&a çalışıyorlar. bar.jiavûii:)«ir«<pvvi*.w. ı / kudcınku. ^Iç onlara dokunulmuyor. E ğ er^y ic e ters relecek bir takım demokratik çıkışlar yapmamışlarsa, siyasi yönden şuradaveya burada seslerini >b/ î c. «- yükseltmemişlerse, bu tür teknik elemanlara hiç dokunan yok. Turada )$#%?/!/ burluvazinin kesin tercihini y/kâ görürüyoe/ Burjuvazi kendi

3 % çıkarlprm ı ilgilendiren kararladın üretildiği noktaya hakim ol-ak istiyor. A^a gu anda burju azi altyapı yatırımlarının kamu eliy le yürütülmelinden s *y «s# katiyen rahatsız deçil ve buna muhtaç. Oradaki teknik elemanların/h iteli?i re olursa olsun sineye çekmeye hazır» çünkü onlara muhtaç. ^u^so^uiladısım örneklerden de hareketle şunu YAffi bir kez daha vr>r?nlamak istiyorum. Fugün devlet kadrolarının doğrudan faşistleştirilm esi tehlikesiyle,devlet dairelerinin faşistleştirilm esi tehlikesiyle karşı S-arsıyayız. t u ön plandaki görünür teh lik e. Pir siyasi parti bunun arkasında ön planda rol alıyor. Ama burjuvazinin, T UIrkiye burjuvazisinin yeşil ışıltı altında bunu yapmaktadır. Onun bu İş kotarılmaktadır. Onlar bunr an rahatsız de^j Fimdilik tesvite benim ekleyeceğim bunlar. icazeti ve müsaadesiyle (<-r. «

4 Aykut Höker (İkinci konuşur«) Arkada-1arım, ben de faşizm tırmanıyor mu, geldi faşizm oturdu au gibi bir tartışmanın ifcineglrmeyeceğim. Ve sözlerimi? yine Fatih ar'.adaşın açış konuşma anda ;;yit a." a., frizdi i kısa tarihçeye değinerek başlayacağım. Aslında Fatih arkadaşın öe -in i -i kısa tarihçe yani, ttö / V tıâ ft ta OsmanlI döneminden başlamak Üzere Cumhuriyetin â m ı fe t' fe M d b fk â tty to k T U r k iy e lin kapitalistle; ( - i r i l m e s i fijw W ls m r sbkeelnin, burjuvazinin iktidarına mutlaklaştı**«için verdimi mücadelenin bir tarihîdir. Aynı zamanda ' u tarih işçilerin ve^üm emek- çilerin k a p it a lis t ieş i» ol-usuna karşı gösterdikleri tepkilerin,b urjuvaziye karcı gösterdikleri terkilerineonların sosyal muhalefetininj yvkselen mücadelelerinin Û M Iİ0 & tarihidir. Pu tarih içinde zaman olmuşturjburjuvazi iktidarını mitiaklaştırma mücadelesinde baskıcı yüzünü iyice ön plana çıkartmıştır, baskılarını yoğunlaştırmıştır. Zaman olmuştur nisbi demokratik bir hava Türkiye ye hakim olmuştur. Bütün bunlarda odioî olfift burjuvazinin İçinde bulunduğu somut koşullar, Türkiye nin iç koşulları ve burjuvazinin sırtını dayadığı emperyalizmin koşulları çıyin et o l t a " Vanl diş fh n arnkler tdj*.«ritihnyr<ui-! *-* --t;f-hrjssr- olmuştur* /rä m tffä q ffö Y A Ü 'A tö ß W ' burjuvaziye karşı mü adelesini giderek yükselten işçi sınıfının ve diğer tüm âejekçi sınıf ve tabakaların sosyal muhalefeti tayin edici olmuştur, "emen örnekleyeyim. 19ğ0>2? Kayış* an d an son -a Türkiye ye nisbi bir özgürlük havası geldi Snayasası bir kısım demokratik haklar getirdi. Türkiye'de*! iktidar sorununda bir değişiklik mi olmuştur? Hayır. 0 zama- sın koşullarıymış d'nya dinamiği o tür bir gelişmeye yol açmıştı. 12 Kart dönerinde çok ağır koşullar geldi. Türkiye de iktidar sorununda bir c*e "işiklik mi olmuştu? Hayır, 0 zamanın koşulları ortamın bu biçimde olmasını, burjuvazinin bir takım sorunlarına çözüm bulabilmek için baskıcı tavrını, baskı ı suratını ön plana çıkarmasını gerekli kılmıştı. wr»ler döneminde, F ty giderek yükselen baskıları hep birlikte yaşıyoruz, faşist baskı kıyım ve terörü, faşist cinayetleri b irlikte yaşıyoruz. B u,iktidar sorununda b ir değ işiklik mi? Yine hayır.." yi e gerekiyor. Bunalımlarına, sorunlarına çare bulmakiçin ortasın biçimlb görünümü değişiyor, tsin özünde burjuvazinin mutlak iktidarını CıU< u)iîa/ı *m t kûlıltf-fırshek. ' S <»O ktirmak İçin/Verdiği kavga yatıyor. Temeldeki sorun bu. Pu iktidar kavgasaj^s^ burjuvazinin sürdürdüğü kavgada, - ben burada kavga kelimesinin altını çizetek yineliyorum

5 t- 1 İT-- - A.G. 5 - biz hemen daima işçi sınıfının ve onun yandaşı tüm emekçi?ınıf ve tabakaların r siyasi mücadelelerindenbahsedlyoruz ama, Tür ki ve somutunda burjuvazi de bir mücadelenin, kav gagamın, varolma savaşının içindeöir. 0 de varolma savaşını veriyor, ^u M fm ş içinde J f, ç e ş itli görünümler ortaya çıkıyor, içte faşizm felci i, yeri eşti,.tezi er in i bu Hile* ortr.va atmaya varacak k^dar/en azından*''#*'** tttamak teşkil edecek kadar somut îaskıların arttırm ı gör Uy oru z, y Bks el d i?' 1 n i görüyoruz. Ama demin örneklediğim fflm b ir 1960 sonrası nlsbi özgürlük dönemini de yaşıyoruz. burada önemli olan nokta şu; Baskıların yüksek olduğu noktac'nj amsn bu faşist baskılar yükselmiştir, şu anda gündemde olan sadece demokrasi mücadelesi vermekti^ gibi soyutlamaların içersine düşmemek^ önemli olan nokta bu. Soyut bir demokrasi mü-adelesi soyut bir anti- faşist mücadele^«, soyut bir antl-emperyalist mücadele yok. Mücadele bir bütün, mücadele İktidar mücadelesi. Mücadele sınıflar arasındaki bir mücadele. Ancak faşist baskıların iyice yükseldiği bir dönemde bir demokrad sorunu, anti-faşist mücadele ön plana geçiyor ise bunu asla ve asla bir iktidar kavgasının parçası Sr olarak algılamamak durumuna düşmemeliyiz. Soyut b ir demokrasi mücadelesi##.,, ortaya atmak durumuruia olmamalıyız. Meseleye bir bütün içerisinde yaklaşmak durumundayız, ünutmamak^rekir ki »tan hemen son a da blrfetidar sorunu vardı; 12 Hart döneminde de vardı, bugün de var. Hangi dozda olursa olsun, hangi düşeyde olurca olsun verilen kavga iktidar kavgasıdır. Purjuvazi yönünden de bu böyledir, İşçi sınıfı yönünden de bu böyledir.îşçi sınıfının müttefiki di. er emekçi sınıf ve tabakalar için de durum böyledir. Biz e -er?aman zamansoyutlamalara düşersek ancak bir hedef saptırması yaparız. Alırız.bürün " C nin içinde bul onan bir partiyi karsımız ve sanki bütün kötülükler ondan geliyormuş gibi bütün butn/u^y ar atıcısı oymuş gibi başlarız onu kötülemeye, salt onunla sınırlı bir mücadele tezgahlamaya. Fonu bu değil. Bugün o parti, o siyasi kuruluş bir araç. Sadece bir araç, ^aşka türlü şeyler de ofetaya çıkabilir. Başka türlü müdahaleler f'e olabilir. Pu iktidar mücadelesinde bir sürü şekiller var. ^nemll ola n.temeldeki esas meseleyi görmek ve bütün önerilerim izi, bütün mücadelemizi bu genel doğru çerçevesinde ortaya koyabilmek. Puna şu yönde bazı e k le m e lid e bulanacağım. Beminden b ir i bir ) durum tesbltl yaşarteen epeyce somuhladik. Bir kısım devlet dairelerinde, bir kısım bakanlıklarda doğrudan dogrhya bir siyasi partinin harekatını

6 1. G» 6 L.0 görüyoruz. Ama direr bakan!bak1 arday "'C'nln diğer partilerinin hakim olduğt bakanlıklarca bu dozüa birşey, görmüyoruz. Sanki o bakanlıklarda hiç bir şey yok mu? 0 bakanlıklarda da\bir takım kaörolaçma hareketieçirsürüyor arkadaşlar. îk^ic ar sorunu ^ftgb^ d e v l et -ekanizaaeına ( ^ nı^amand^> hakim olma sorunudur. İktidara geçen, aoı ne olursa olsun, siyasi ideolojik planda nasıl nitelendirirsek niteleyelim, devlet mes^a'nizmasma hakim olmak zorundadır. Bu doğal. Kim geçerse geçsin bu/böyle olacaktır. Yarm bu partilerin adı değilir, yarın başka b\r kompozisyon siyasi iktidara fceltr; o da gerçekten siyasi iktidarını kurabilmek istiyorsa ^u devlet "ekanizmasma hakim olmak, bu devlet çar!^ idinde kadrolaşmak zorundadır, ^endi kadrolarını getirmek zorundadır. X'esele\adece bazı bakanlıklarla sınırlı değil. Mevcut riyasi iktidar/devlete hakim olmak için kadrolaşı- y o r.^'ev cu t siyasi iktidarın sırtını dayadığı burjuvazi kadrolaşıyor. / V «*»<*' "u r iuvazi devlete hakim olmak İçİa kadrolaşıyor ve mücade] e'"sadece bir partinin hakim olduğu bakanlıklarda d e ğ il, bütün Türkiye1de, bütün / v{ r\v 'O»"* d e v l e t m e k a n i z m a s ı n d a ve h ^ r y e r d e b i r b ü t ü n o l a r a k tae k. d 11 rı,r 'i) n ri m. flg o l oe k t ö r d e de -v e r i l m o K d u r w n u «d a. P a t r o n l a r, d e m in s ö y l e d i m, Ö z e l s e k t " r d e n e y a p ı y o r la r ^? PwgflB g r o v l e r me c c l c s i n d o n e d i r o y t a d e d ö n o n g r>inn n o d i r 7-et r o n l a r Î?ir t a k ım k a d r o l a r ı n i ç i n k ı y ı y o r l a r? S a d e c e ka^ıui ö r e t i m i l i ş k i l e r i / ç e r ç e v e s i n d e b i r k ı s ı m k a p i t a l i s t ü r e t i m b l f 'i n v j e r i n i n o r t a y a ç ı k m a s ı b e t e r l i d e ğ i l. A y n ı s a p a n c a o ı-i-ri -ml e r r' elti K e d T c r a yş.ır, P a t r o n l a r t e k / a ş m a b i r b i r i m i y ö n e t m e k d u r u m u n d a d e 1 1 : o n l a r p a t k o n <- / Y o e ~ k e n e / / g j c t r ırt<k U ctre T ttlo n l a r a r a ç k o l l a n m a k z o r u n d a, o n l a r k e n d i y a n i n d a,vî ş b i T i r e l e m a n l a r t u t * z o r u n d a. pş*-e.o n l a r ifa c-kadrrvl a r ı r r ada. y?r- ıtı.y Qr i. a r. ^ ^ /n6/vtâ&/(4rf-fi}r kenâi s i y â i î T d e o İ o p k platform! a r ı n d a k e n d i l e r i y l e uyum halinde olan kaflroları yaratmanın mücadelecini veriyorlar. -en bu aşamadaki sözlerimi bir yinelemeyle bitireceğim. Hanpi biçimde gözükürse gözüksün, ne ön plana çıkartılırsa çıkartılsın, bugün İninde bulunmuşumuz süreç dün de oydu, yarın da o olacaktır.»"bir sınıf k a b a s ı d ı r, bir sınıf m ücadelesidir,t/6 bir iktidar mücadelesidir. Pu mücadelenin,tarafları da b e llid ir. Pir tarafta burjuvazi vardır, bir huluıtti «.îarck. müttefikler ^flrortr içer ialnd burjuvazi vardır; öte yanda başta iş$i sınıfı olmak üzere onun müttefiki tüm emekçi sınıf ve tabakalar vardır. Mücadele V^r/HyyarasınJadır. Pütün mücadele biçimlerimizi, güncel ve ShuU* Q ^ r *

7 - A.G. 7 - uzun rerefektifi! mücadele biçimlerimizi buna göre saptamak durumundayız rnoşekkür ederim. Aykut Höker (üçüncü konuşma)- Ben de kısaca Sayın Erhan Tezgcr'ün ortaya koyduğu son çerçeveden hareketle şunları söylemek istiyorum. fff'tfycti/ ttfâefptâ fifciojkt&iitf j&mff A.fit>q Vr/L/ M-</ Tabii k i nihai çözüm s i y a s i... Fakat içinde bulunduğumuz şu somut koşullar ve demokratik k itle örgütlerimiz itib a riy le bugün yapılması gereken acil işler var, görevler var. ^ / ^ j^ ^ /Z c fy a i^ P e m o k a+ik kitle örgütlerine önem veriyoruz* Antİ- faşist, anti-eaperyalist mücadelede demokratik kitle örgütlerinin nis i bir önemi var* Fu nisbi önem nerden geliyor, hepimiz bunu 'pfâmîm b iliy o ruz. Antİ-faşist anti-emperyalist mücadeleye asıl katılması gekeken emekçileri örgütle- diyebilmekte; onlara örgüt d is ip lin i nedir, bunu tanıtamlmekte ve onl'rı mücadeleye EokabilmekCe demokratlı- k itle örgütleri b ir âlk adım, bir ilk araç görevi görüyor. Herşeyden önce bbnun için önemli. Ve yine kitlelere siy-si b ilin ç götürmede, onların herşeyden önce ekonomik çıkarlarına sahip çıkmaları Önemli, onları herşeyden önce bu noktaya getirmek önemlljr Temokratik k itle örgütleri emekçilerin ekonomik demokratik sorularına sahip çıkmaları, herşeyden önce bu sorunlarının farkına varmaları ve bu sorunlardan kalkarak mücadeleye sokulabilmeleri için bir araç görevini görüyor. Pemokratik k itle örgütleri bunun! için önemli. İçinde bulunduğumu* bu somut koşullarda her ir demokratik k itle ör'ütünün, şu birarava geldiğinden söz ettiğim iz her bir demokratik a s < Q. kitle örgütünün herşeyden önce şöyle bir görevi var: Bugün t/fr/r hitabetm durumunda olduğumuz kitlelerin Önemli bir kısmını örgütleyebilmiş, bu örgütlerin çatısı altına bile toplanabilmiş d e liliz. #u önemli bir görev olarak gündemde. Ferşeyden önce her demokratik kitle örgütü hitabetmek durumunda bulunduğu kitleyi büyük çoğunluğu ile kendi çatısı altına çekebilme* mücadelesini vermek zorunda. T'unun ötesinde diğer aşama, belki bununla içiçe bir aşama, demokratik kitle ö r g ü t le r in ^ /* müm-ün olduğu genişlikte bir araya ge İm e si js orunu var. ^u konuda azımsanmayacak adımlar atıldı,pemokratik kitle örgütlerinin eylem

8 - A.G. 8 - b irli inden söz ediyoruz, burada olamlu gelişmeler var ama bu gelişmeler yeterli değil. En azından bir yönüyle çok eksik kaldı. Eksik kaldığı yön de şu: demokratik kitle örgütleriniz bugüne dek göstefedikleri çeşitli çabalara rağmen ile iic i sendikal Örgütlerle tam bir diyalog ve eylem b irli i içine giremediler. Funun nedenleri üzerinde duracak değilim fakat önemli bir eksiklik olarak gündemde. Önümüzdeki günlerre mutlaka bu eksikliğ in üstesin, den gelinmesi ve aşılması gerekli. Bilerim ki bu rün kendi dışına karşı, içine kapanmak durumunda kalan DÎSK 22 Aralık1taki genel kurulundan sonra bu kendi dışına kaçanma noktasından sürdüreceğiz, fakat DÎSK*in çıkar, ig $4zler mutlaka çabalarımızı yöneticilerinden de b e l l i bir anlayış beklemek herhalde hakkımızdır, 22 Aralık tan sonra bizim örgütlerimizle iş-i smıfınınjtlerici senftikal örgütlerinin bir araya gel^esijiçin önemli çabaların konması gerekiyor. Bu b ir diğer güncel görev. Genelinde şunu söyleyeceğim. //e r b ir demokratik k ltlâ örgütü kendi tabanını çeliştirme mücadelesi v e r ir k e n/ Şabanım liyfetıteı^nicel olarak boyütme mücadelesini verirken, nitel olarak -eniara mücadelesini verirken diğer demokratik kitle örgütleriyle bir arada hareket etme durucunda* Bugün bizim örgütlerimiz itibafclylo sorun je, hem tabanl arımızı geliştirmek,hem tabanlarımızda b ir liğ i, hem 'Örgütlerimi* arasında b irliğ i sağlamak{ anti-faşist, anti-emperyalist mücadelede irllkte bulunmak, birlikte davranmak. Purada altını çizerek söyleyeceğim, ö zellikle bizim örgütlerimiz it ib a r iy le, örgütlerimizin yönetimlerine yansıyan siyasi görüşlerimizin ön plana çıkartmamak durumundayız. Asgari müştereklerde, birleşebildiğim iz programlar çerçeverir.de anlaşmak ve bir arada hareket etmek durumundayız. Aynı şey h ltabfctiğimiz kitle tabanları iqin de geçerli olmak durumundadır. T:ugün siyasi görüşlerimizin, siyasi görüş itibariyle ayrılıklarımızın ön plana çıkartılacağı günler, koşullar d e& İldir. Fen bu siyasi görüşleri'izi bir tarafa bırakalım demek istemiyorum, ^u tür eylem birliklerinde siyasi görüşler muhafaza edilecektir ama birle- ş i/e flprbilen platformla bu görüşler ön plana çıkartılmayacak ve b elirley ici olmayacaktır. Pu siyasi görüşlerimizden taviz verdiğimiz anlamına gelmeyecektir. Pöyle birşey söz konusu değil. HnomM crfrsm Hedef bellidir* müşterek düşman b e llid ir, riyali, görüşler ne olursa* nlctm. hu mlişt.prok d'i:- anı vov.ıı 1 1e-f>iyoroak Bu müşterek düşmana karşı mücadelede, belli bir platform iti>ariyle bir araya gelme rnrnmlul ng,nn/9rrm r, bütvr 0-1 a rate»--- $ > 2 <rsr i'kl-^ ~Te ^e lc /- <?cuer \*m, kitl n örg;:4~ln

9 - A.G* 9 - Pea-frir ran fritte -:F5ïkJç ÜJLí'.'h 11,w1 v l.o-dono biteim (lo^ohraeik. kiti"i~-> ar-i-migie n n ^ r h i. ol-'ak jca y m yia hb.yie bir somut r~nerl ret.iri.vörg?rr~ gr-kk Uy go era ml -r

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ

SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ grevli,toplu sözleşmeli SENDİKALAŞMA EYLEMİ İÇİN İLERİ [TfH TüR K iy E [-C JTEK N İK ELEMAN i ^ M k u r u lta y i 22-23 Mayısı Maltepe Alemdar Sineması 'saat X) > T ü rk iy e 3. t e k n ik elem a n k u

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILAR DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI 19.09.2014 Bugün 19 Eylül. Bugün bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü TMMOB nin mücadele dolu tarihi açısından

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi

AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi T ü r k iy e V. T a r ım E k on om isi Kongresi 18-20 Eylül 2002 Eminim AB ve Türkiye de Tarım Kesiminde Çalışanların Sosyal Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi i. Bülent GÜRBÜZ Orhan YAVUZ Uludağ Üniversitesi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman

Mobile Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mahmut AYDIN İletişim:aydinm135@gmail.com, Mobile.05357236743 Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Batman Taşınabilir Enerji

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-26320 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı *BEACS1FR* Sayı :83768245/300/ Konu :Felsefe Yaz Okulu FELSEFE BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Fakültemiz

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

Teröre karşı mücadele cephesi!

Teröre karşı mücadele cephesi! Teröre karşı mücadele cephesi! Türkiye, teröre karşı mücadele adı altında, birlik ve beraberlik içinde emekçilere yönelik bir terör rejimine sürüklenmek isteniyor. Bu nedenle milli seferberlik dahi ilan

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

UYGULAMA. PROGRAMI OCAK-HAZÎRAN 1979

UYGULAMA. PROGRAMI OCAK-HAZÎRAN 1979 UYGULAMA. PROGRAMI OCAK-HAZÎRAN 1979 TÜTED in 1978-1980 dönemi için hazırladığı Çalışma Programının somutlanması ve Çalışma Programı gereğince yapılacak çalışmaların zamanlanmasın. için Genel Yönetim Kurulumuz

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi

Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi R. Hakan ÖZYILDIZ Hazine ( E ) Müst. Yrd. DEK TMK Ekim 2009 - İZMİR İşsizlik ve yatırımlar Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu işsizliktir. Her dört genç

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR

EVDE BAKIM PARASI ALANLARA SİGORTA GELİYOR Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evde bakıma muhtaç yakını olup da evinde bu malül kişilere bakanlara evde bakım parası adı altında her ay net asgari ücret düzeyi kadar para vermektedir. Bu paranın

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı

İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı İşsizlik ve İstihdam Raporu-Şubat 2017 15 Şubat 2017, İstanbul İşsizlik İstikrarlı Biçimde Yükseliyor! Son 10 Yılın En Yüksek İşsiz Sayısı Bir yılda 590 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 715 bine

Detaylı

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler

Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Halk devriminin düşmanları: diktatör rejim ve karşıdevrimci gerici güçler Geçtiğimiz ay Suriye de Irak Şam İslam Devleti ve diğer muhalif güçler arasında yaşanan çatışmaya ilişkin, Suriye Devrimci Sol

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler Mesleğe Hazırlık Eğitimleri Görev ve Sorumluluklarımız

İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler Mesleğe Hazırlık Eğitimleri Görev ve Sorumluluklarımız İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler SUNUM İÇERİĞİ İSG MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİMİ KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR UZMANLIK SINIFLARI NEDİR? TEHLİKE SINIFLARI NEDİR?

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS TÜRKİYE DE MÜHENDİSLERİ N SORUNLARI VE MÜHENDİS OLMAK Türkiye de Mühendis Olmanın Zorluklarını 4 Evrede İncelemek Yerinde Olacaktır. Bunları; İlköğretim ve Lise eğitimi evresi. ÖSS evresi. Lisans eğitimi

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti 65 60 Araştırma Notu #011 21 Temmuz 2008 KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİ Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek Yönetici özeti Son dönemde aktif sigortalı sayısında artış gözlenmekle beraber

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER 11 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER Türkiye de 10 Ağustos ta ilk olarak Türk halkı Cumhurbaşkanı nı seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonucuna göre, Başbakan

Detaylı

TÜTED TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ Mithatpaşa Cad. 28/24 TÜTED TEKNİK ELEMAN ÖRGÜTLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTEÖKK)

TÜTED TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ Mithatpaşa Cad. 28/24 TÜTED TEKNİK ELEMAN ÖRGÜTLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTEÖKK) TÜTED TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ Mithatpaşa Cad. 28/24 TÜTED TEKNİK ELEMAN ÖRGÜTLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTEÖKK) Toplantı Tarihi : 16/9/1975 Toplantı No : 1975/1 GÜNDEM_ 1-2. Teknik Eleman Kurultayı

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT

ÜÇGENLER ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİTE 4. ÜNİT ÜÇGNLR ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT. ÜNİT ÜÇGNLRİN ŞLİĞİ Üçgende çılar. azanım : ir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 80, dış açılarının ölçüleri toplamının 0 olduğunu gösterir. İki Üçgenin şliği. azanım

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı