OÎcfZPK Unet^. O ev (k t D a ^ re $nr) u^n\, F b t* ş < 5 f / r' A^eS-i,, k o şu llu. Pcrne-Ç.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OÎcfZPK Unet^. O ev (k t D a ^ re $nr) u^n\, F b t* ş < 5 f / r' A^eS-i,, k o şu llu. Pcrne-Ç."

Transkript

1 3 f l r a h k tc\7 7 ' ~T v M - ccr eletti OÎcfZPK Unet^. O ev (k t D a ^ re $nr) u^n\, F b t* ş < 5 f / r' A^eS-i,, k o şu llu. Pcrne-Ç. Aykut Oöker- Te?erli arkadaşlarım, T îf-r^p Ankara rube paşkanı Fatih arkadaşımın yaptı^ıtesbite katılıyerura* Örnekleri çarpıcı»fakat vu tesbit ve verilen örnekler 2^ faşist baskıları, kıyımları, faşistleştirme çabalarım bir tek/siyasi kuruluşa incir re me. bunu ön plana çıkarma s^ibi bir görünüm verdi. A s lm d a ^ömer arkar aşih^rnr-p^ P (*er?) U testitin sınırlarını genişl e t t i, ve bir fcgrtrim bağlantılar e.r»-i» ^en bu tesbitin ganırlarının g e liş tirilmesi ve ön planda pözüken o siyasi partinin çok dahajetesinde W faşistleştirme çabalarının kaynaklandığı noktalara, bir açıklık kazandırmak için,ç b a zı örneklerâjteknik elemanlar kesi inden^verecegiffl. 0 örnekleri vermeden önce kısaca bir noktaya söyleyeceğim. Piliyorsunuz son haftalarda trtanbul_/^^/v<-09w,rr-sacana, AnkaraSanayi Odaett?*C yönetiminden V/tlffjtt şika- y e t l e r ^ ile getiriyorrekenomik yönden gerekli, yeterli tedbirler» alamıyor^ alacak güçte d e lild ir ekonomiyi berbat etti^ iyors^fakat dikkat edilmeni gerekli plan bir nokta var: J u sözcülerin hiç b i r i, devlet o p e r a s y o n I c ı r a c ı ı * ; f a ş ı ' S c k? c <.sk t v e k t y ı > y ( i a ı \ _ v-adrol a rındakie-ikayetçi depil. Ondan hiç şiknyotçi de-'ille r. T*a önemli bir nokta, altı çizilmesi gereken bir nokta. Teknik eleman keşlerinden ş ;$le bir örnekleme yapacağım. Piliyorsunuz teknik elemanlar meslekleri itib a riy le hem kamu kesicinde hem de özel kesimde ça lışıyorlar. Aşağı yukarı^yarısı)teknik elemeniaran^kamu kesicinde, ir yarısı da özel kerirrde çalışıyor M # Pttgön özel kesimde çalışan teknik elemanlardan demokrat olanlar, ilerici olanlar, yurtsever olanlar da en az kamu kesicinde çalışanlar kadar faşist baskı ve uygulamaların altında, en az onlar kadar faşist kıyımlara tabi. Pzel sektörde bunu kikler yapıyor? Fimin yaptıfı k ı * # ( / «( yc/ptthj b ü r J u ' ' «i ı ' W i ' l tu. kene/fsi b e lli, i la.-elemeni«p '-»Fİ ekl eri i tibariy le rşenel-olarak caniyi kcrimindo ar v-e AfyVit sanayi Vur ju v a s ic i//gftve >>ııp f-j-i'j burada galadan tokri--olomobian kıya yer» VlfâAftf&Y f r OfAP t '«-'/&&%%&r «1 IHTı -uıl' TT^ n.tn m ırn^i h.fjl nak-4^4^-4^tr!f>t-ö7.e 1 sektörde çalışan teknik eleman arkadaşlarımızın sendikal hakları vardır,»yasal olarak ardır- ama bu haklarını fiile n kullanmak istediklerinde derhal işyerlerinden atılıyorlar, işyerlerinden fiaym YVA r(t maya zorlanıyorlar, r'u teknik elemanlar,işverenler tarafından kara listeye alm ıyor ve hiç birisi^b ir kez atıldıktan sonra^kolay kolay bir daha iş bulamıyor. /Uas^-İ«* Fon ^grevlerinde uyuşma»!ıh, a dral erimden v'i.r, toplu sözleşmedeki uyuşmazlık maddelerinden bir t a n e s i^ s e n d ik a diyor k i, ^teknik elemanlar da benim bünyemde sendikalaşbinj^işverenler diyor

2 ı i, hayır teknik elemanlar sizin çatınız altında sendikalaşamaî la r. fr e r özel sektörde İ l e r ic i, demokrat^ rrigukı? n, yahut,ror çokgen i l e^ lo l, ıms-ckp**^- yurtsever teknik elemanlar o işyerindeki işçilerden yana tavır almışlarsa derhal tasfiye ediliyor* ttorhal- uraklaçtırılıyor«-unu yapan patronlar. Peki, d o v>e». iro 11 iri»i s, kamu kesiminde kıyımlar*. yapan kim? Görünürde niyasi ik tid a r, onun ortacı olan p artiler. rurada kesinlikle bir özdeşlik var. Kamu kesimindeki kıyımları ön planda bir siyasi hareket, bir siyasi parti yapıyor gözüküyor ama, unutmayalım stkîî onun ardında bupfln Türkiye kapitalizminin gerçekleri, onun sınıf gerçekleri, burjuvazinin yaklaşımları»siyasi ideolojik eğilim leri yatıyor ve onlar y eşişr ıcık yakıyorlar. vlne^blr örnek^erecei*lm(teknlk eleman l ^t ^ } yîîî Kamu kesiminde, teknik elemanlar nerelerde çalışıyor malum. ^anâyi işletmelerinde -yıl..ı siye ri ay, fabrikalarda, maden işletm elerinde, pt T ^ o halka hizmet sunan^ldr kısım işletmelerde^ 'T t^ rttrit. Punun dışında pro^e bürolarında f/sml&tfpftjflgr, do al kaynakların aranması, kullanılması n*''- yönlendirilmesiyle i l g i l i yerlerde çalışıyorlar, altyapı yatırımların yapıldığı yerlerde, şantiyelerde çalışıyorlar. r"fr;in bu no ktalar-tçi Tide- Çarrıcı olan şu: Dn planca kıyılan teknik elemanlar yatırımların f i z i b i l i t e! erin^yapıldıfı, yatırımların yönlendirilmesinin yapıldığı j :-lr takım kararların üretildiği proje, planlama büroları^ doğal kaynakta KuUc«/! «*!*'*- s> rj,t.jzc. hşa" JffinTk Ic<fT) 1 arın^yönl endirildl^i noktal a ra y a n ı her nerede burluvazinin çıkarlarını ilgilendiren kararların verilebilm esi mümkün i s e, orada i l e r i c i, yurtsever, demokrat, sosyalist, teknik elemanlar tasfiye e d il*#!*or tor- ----~- "rk f~i?* '* 1...*...ı ^ rnr'u^-of t y c t ş V a, «1 let-fi I c ı r o / a ar.nl^ıgtn.1, t?oh im u la y a n hemen1hemen -4w4ftamı,ştay> Ama ^d okunulmayan teknik elemanlar var. f'nlar nerelerde çalışıyorlar? Altyapı yatırımlarının y a n l d ı ı yerlerde çalışıyorlar. Fiilen şantiyelerde çalınıyorlar. H m e ^in karayollarında çalışıyorlar, örneğin baraşh/üt&a çalışıyorlar. bar.jiavûii:)«ir«<pvvi*.w. ı / kudcınku. ^Iç onlara dokunulmuyor. E ğ er^y ic e ters relecek bir takım demokratik çıkışlar yapmamışlarsa, siyasi yönden şuradaveya burada seslerini >b/ î c. «- yükseltmemişlerse, bu tür teknik elemanlara hiç dokunan yok. Turada )$#%?/!/ burluvazinin kesin tercihini y/kâ görürüyoe/ Burjuvazi kendi

3 % çıkarlprm ı ilgilendiren kararladın üretildiği noktaya hakim ol-ak istiyor. A^a gu anda burju azi altyapı yatırımlarının kamu eliy le yürütülmelinden s *y «s# katiyen rahatsız deçil ve buna muhtaç. Oradaki teknik elemanların/h iteli?i re olursa olsun sineye çekmeye hazır» çünkü onlara muhtaç. ^u^so^uiladısım örneklerden de hareketle şunu YAffi bir kez daha vr>r?nlamak istiyorum. Fugün devlet kadrolarının doğrudan faşistleştirilm esi tehlikesiyle,devlet dairelerinin faşistleştirilm esi tehlikesiyle karşı S-arsıyayız. t u ön plandaki görünür teh lik e. Pir siyasi parti bunun arkasında ön planda rol alıyor. Ama burjuvazinin, T UIrkiye burjuvazisinin yeşil ışıltı altında bunu yapmaktadır. Onun bu İş kotarılmaktadır. Onlar bunr an rahatsız de^j Fimdilik tesvite benim ekleyeceğim bunlar. icazeti ve müsaadesiyle (<-r. «

4 Aykut Höker (İkinci konuşur«) Arkada-1arım, ben de faşizm tırmanıyor mu, geldi faşizm oturdu au gibi bir tartışmanın ifcineglrmeyeceğim. Ve sözlerimi? yine Fatih ar'.adaşın açış konuşma anda ;;yit a." a., frizdi i kısa tarihçeye değinerek başlayacağım. Aslında Fatih arkadaşın öe -in i -i kısa tarihçe yani, ttö / V tıâ ft ta OsmanlI döneminden başlamak Üzere Cumhuriyetin â m ı fe t' fe M d b fk â tty to k T U r k iy e lin kapitalistle; ( - i r i l m e s i fijw W ls m r sbkeelnin, burjuvazinin iktidarına mutlaklaştı**«için verdimi mücadelenin bir tarihîdir. Aynı zamanda ' u tarih işçilerin ve^üm emek- çilerin k a p it a lis t ieş i» ol-usuna karşı gösterdikleri tepkilerin,b urjuvaziye karcı gösterdikleri terkilerineonların sosyal muhalefetininj yvkselen mücadelelerinin Û M Iİ0 & tarihidir. Pu tarih içinde zaman olmuşturjburjuvazi iktidarını mitiaklaştırma mücadelesinde baskıcı yüzünü iyice ön plana çıkartmıştır, baskılarını yoğunlaştırmıştır. Zaman olmuştur nisbi demokratik bir hava Türkiye ye hakim olmuştur. Bütün bunlarda odioî olfift burjuvazinin İçinde bulunduğu somut koşullar, Türkiye nin iç koşulları ve burjuvazinin sırtını dayadığı emperyalizmin koşulları çıyin et o l t a " Vanl diş fh n arnkler tdj*.«ritihnyr<ui-! *-* --t;f-hrjssr- olmuştur* /rä m tffä q ffö Y A Ü 'A tö ß W ' burjuvaziye karşı mü adelesini giderek yükselten işçi sınıfının ve diğer tüm âejekçi sınıf ve tabakaların sosyal muhalefeti tayin edici olmuştur, "emen örnekleyeyim. 19ğ0>2? Kayış* an d an son -a Türkiye ye nisbi bir özgürlük havası geldi Snayasası bir kısım demokratik haklar getirdi. Türkiye'de*! iktidar sorununda bir değişiklik mi olmuştur? Hayır. 0 zama- sın koşullarıymış d'nya dinamiği o tür bir gelişmeye yol açmıştı. 12 Kart dönerinde çok ağır koşullar geldi. Türkiye de iktidar sorununda bir c*e "işiklik mi olmuştu? Hayır, 0 zamanın koşulları ortamın bu biçimde olmasını, burjuvazinin bir takım sorunlarına çözüm bulabilmek için baskıcı tavrını, baskı ı suratını ön plana çıkarmasını gerekli kılmıştı. wr»ler döneminde, F ty giderek yükselen baskıları hep birlikte yaşıyoruz, faşist baskı kıyım ve terörü, faşist cinayetleri b irlikte yaşıyoruz. B u,iktidar sorununda b ir değ işiklik mi? Yine hayır.." yi e gerekiyor. Bunalımlarına, sorunlarına çare bulmakiçin ortasın biçimlb görünümü değişiyor, tsin özünde burjuvazinin mutlak iktidarını CıU< u)iîa/ı *m t kûlıltf-fırshek. ' S <»O ktirmak İçin/Verdiği kavga yatıyor. Temeldeki sorun bu. Pu iktidar kavgasaj^s^ burjuvazinin sürdürdüğü kavgada, - ben burada kavga kelimesinin altını çizetek yineliyorum

5 t- 1 İT-- - A.G. 5 - biz hemen daima işçi sınıfının ve onun yandaşı tüm emekçi?ınıf ve tabakaların r siyasi mücadelelerindenbahsedlyoruz ama, Tür ki ve somutunda burjuvazi de bir mücadelenin, kav gagamın, varolma savaşının içindeöir. 0 de varolma savaşını veriyor, ^u M fm ş içinde J f, ç e ş itli görünümler ortaya çıkıyor, içte faşizm felci i, yeri eşti,.tezi er in i bu Hile* ortr.va atmaya varacak k^dar/en azından*''#*'** tttamak teşkil edecek kadar somut îaskıların arttırm ı gör Uy oru z, y Bks el d i?' 1 n i görüyoruz. Ama demin örneklediğim fflm b ir 1960 sonrası nlsbi özgürlük dönemini de yaşıyoruz. burada önemli olan nokta şu; Baskıların yüksek olduğu noktac'nj amsn bu faşist baskılar yükselmiştir, şu anda gündemde olan sadece demokrasi mücadelesi vermekti^ gibi soyutlamaların içersine düşmemek^ önemli olan nokta bu. Soyut bir demokrasi mü-adelesi soyut bir anti- faşist mücadele^«, soyut bir antl-emperyalist mücadele yok. Mücadele bir bütün, mücadele İktidar mücadelesi. Mücadele sınıflar arasındaki bir mücadele. Ancak faşist baskıların iyice yükseldiği bir dönemde bir demokrad sorunu, anti-faşist mücadele ön plana geçiyor ise bunu asla ve asla bir iktidar kavgasının parçası Sr olarak algılamamak durumuna düşmemeliyiz. Soyut b ir demokrasi mücadelesi##.,, ortaya atmak durumuruia olmamalıyız. Meseleye bir bütün içerisinde yaklaşmak durumundayız, ünutmamak^rekir ki »tan hemen son a da blrfetidar sorunu vardı; 12 Hart döneminde de vardı, bugün de var. Hangi dozda olursa olsun, hangi düşeyde olurca olsun verilen kavga iktidar kavgasıdır. Purjuvazi yönünden de bu böyledir, İşçi sınıfı yönünden de bu böyledir.îşçi sınıfının müttefiki di. er emekçi sınıf ve tabakalar için de durum böyledir. Biz e -er?aman zamansoyutlamalara düşersek ancak bir hedef saptırması yaparız. Alırız.bürün " C nin içinde bul onan bir partiyi karsımız ve sanki bütün kötülükler ondan geliyormuş gibi bütün butn/u^y ar atıcısı oymuş gibi başlarız onu kötülemeye, salt onunla sınırlı bir mücadele tezgahlamaya. Fonu bu değil. Bugün o parti, o siyasi kuruluş bir araç. Sadece bir araç, ^aşka türlü şeyler de ofetaya çıkabilir. Başka türlü müdahaleler f'e olabilir. Pu iktidar mücadelesinde bir sürü şekiller var. ^nemll ola n.temeldeki esas meseleyi görmek ve bütün önerilerim izi, bütün mücadelemizi bu genel doğru çerçevesinde ortaya koyabilmek. Puna şu yönde bazı e k le m e lid e bulanacağım. Beminden b ir i bir ) durum tesbltl yaşarteen epeyce somuhladik. Bir kısım devlet dairelerinde, bir kısım bakanlıklarda doğrudan dogrhya bir siyasi partinin harekatını

6 1. G» 6 L.0 görüyoruz. Ama direr bakan!bak1 arday "'C'nln diğer partilerinin hakim olduğt bakanlıklarca bu dozüa birşey, görmüyoruz. Sanki o bakanlıklarda hiç bir şey yok mu? 0 bakanlıklarda da\bir takım kaörolaçma hareketieçirsürüyor arkadaşlar. îk^ic ar sorunu ^ftgb^ d e v l et -ekanizaaeına ( ^ nı^amand^> hakim olma sorunudur. İktidara geçen, aoı ne olursa olsun, siyasi ideolojik planda nasıl nitelendirirsek niteleyelim, devlet mes^a'nizmasma hakim olmak zorundadır. Bu doğal. Kim geçerse geçsin bu/böyle olacaktır. Yarm bu partilerin adı değilir, yarın başka b\r kompozisyon siyasi iktidara fceltr; o da gerçekten siyasi iktidarını kurabilmek istiyorsa ^u devlet "ekanizmasma hakim olmak, bu devlet çar!^ idinde kadrolaşmak zorundadır, ^endi kadrolarını getirmek zorundadır. X'esele\adece bazı bakanlıklarla sınırlı değil. Mevcut riyasi iktidar/devlete hakim olmak için kadrolaşı- y o r.^'ev cu t siyasi iktidarın sırtını dayadığı burjuvazi kadrolaşıyor. / V «*»<*' "u r iuvazi devlete hakim olmak İçİa kadrolaşıyor ve mücade] e'"sadece bir partinin hakim olduğu bakanlıklarda d e ğ il, bütün Türkiye1de, bütün / v{ r\v 'O»"* d e v l e t m e k a n i z m a s ı n d a ve h ^ r y e r d e b i r b ü t ü n o l a r a k tae k. d 11 rı,r 'i) n ri m. flg o l oe k t ö r d e de -v e r i l m o K d u r w n u «d a. P a t r o n l a r, d e m in s ö y l e d i m, Ö z e l s e k t " r d e n e y a p ı y o r la r ^? PwgflB g r o v l e r me c c l c s i n d o n e d i r o y t a d e d ö n o n g r>inn n o d i r 7-et r o n l a r Î?ir t a k ım k a d r o l a r ı n i ç i n k ı y ı y o r l a r? S a d e c e ka^ıui ö r e t i m i l i ş k i l e r i / ç e r ç e v e s i n d e b i r k ı s ı m k a p i t a l i s t ü r e t i m b l f 'i n v j e r i n i n o r t a y a ç ı k m a s ı b e t e r l i d e ğ i l. A y n ı s a p a n c a o ı-i-ri -ml e r r' elti K e d T c r a yş.ır, P a t r o n l a r t e k / a ş m a b i r b i r i m i y ö n e t m e k d u r u m u n d a d e 1 1 : o n l a r p a t k o n <- / Y o e ~ k e n e / / g j c t r ırt<k U ctre T ttlo n l a r a r a ç k o l l a n m a k z o r u n d a, o n l a r k e n d i y a n i n d a,vî ş b i T i r e l e m a n l a r t u t * z o r u n d a. pş*-e.o n l a r ifa c-kadrrvl a r ı r r ada. y?r- ıtı.y Qr i. a r. ^ ^ /n6/vtâ&/(4rf-fi}r kenâi s i y â i î T d e o İ o p k platform! a r ı n d a k e n d i l e r i y l e uyum halinde olan kaflroları yaratmanın mücadelecini veriyorlar. -en bu aşamadaki sözlerimi bir yinelemeyle bitireceğim. Hanpi biçimde gözükürse gözüksün, ne ön plana çıkartılırsa çıkartılsın, bugün İninde bulunmuşumuz süreç dün de oydu, yarın da o olacaktır.»"bir sınıf k a b a s ı d ı r, bir sınıf m ücadelesidir,t/6 bir iktidar mücadelesidir. Pu mücadelenin,tarafları da b e llid ir. Pir tarafta burjuvazi vardır, bir huluıtti «.îarck. müttefikler ^flrortr içer ialnd burjuvazi vardır; öte yanda başta iş$i sınıfı olmak üzere onun müttefiki tüm emekçi sınıf ve tabakalar vardır. Mücadele V^r/HyyarasınJadır. Pütün mücadele biçimlerimizi, güncel ve ShuU* Q ^ r *

7 - A.G. 7 - uzun rerefektifi! mücadele biçimlerimizi buna göre saptamak durumundayız rnoşekkür ederim. Aykut Höker (üçüncü konuşma)- Ben de kısaca Sayın Erhan Tezgcr'ün ortaya koyduğu son çerçeveden hareketle şunları söylemek istiyorum. fff'tfycti/ ttfâefptâ fifciojkt&iitf j&mff A.fit>q Vr/L/ M-</ Tabii k i nihai çözüm s i y a s i... Fakat içinde bulunduğumuz şu somut koşullar ve demokratik k itle örgütlerimiz itib a riy le bugün yapılması gereken acil işler var, görevler var. ^ / ^ j^ ^ /Z c fy a i^ P e m o k a+ik kitle örgütlerine önem veriyoruz* Antİ- faşist, anti-eaperyalist mücadelede demokratik kitle örgütlerinin nis i bir önemi var* Fu nisbi önem nerden geliyor, hepimiz bunu 'pfâmîm b iliy o ruz. Antİ-faşist anti-emperyalist mücadeleye asıl katılması gekeken emekçileri örgütle- diyebilmekte; onlara örgüt d is ip lin i nedir, bunu tanıtamlmekte ve onl'rı mücadeleye EokabilmekCe demokratlı- k itle örgütleri b ir âlk adım, bir ilk araç görevi görüyor. Herşeyden önce bbnun için önemli. Ve yine kitlelere siy-si b ilin ç götürmede, onların herşeyden önce ekonomik çıkarlarına sahip çıkmaları Önemli, onları herşeyden önce bu noktaya getirmek önemlljr Temokratik k itle örgütleri emekçilerin ekonomik demokratik sorularına sahip çıkmaları, herşeyden önce bu sorunlarının farkına varmaları ve bu sorunlardan kalkarak mücadeleye sokulabilmeleri için bir araç görevini görüyor. Pemokratik k itle örgütleri bunun! için önemli. İçinde bulunduğumu* bu somut koşullarda her ir demokratik k itle ör'ütünün, şu birarava geldiğinden söz ettiğim iz her bir demokratik a s < Q. kitle örgütünün herşeyden önce şöyle bir görevi var: Bugün t/fr/r hitabetm durumunda olduğumuz kitlelerin Önemli bir kısmını örgütleyebilmiş, bu örgütlerin çatısı altına bile toplanabilmiş d e liliz. #u önemli bir görev olarak gündemde. Ferşeyden önce her demokratik kitle örgütü hitabetmek durumunda bulunduğu kitleyi büyük çoğunluğu ile kendi çatısı altına çekebilme* mücadelesini vermek zorunda. T'unun ötesinde diğer aşama, belki bununla içiçe bir aşama, demokratik kitle ö r g ü t le r in ^ /* müm-ün olduğu genişlikte bir araya ge İm e si js orunu var. ^u konuda azımsanmayacak adımlar atıldı,pemokratik kitle örgütlerinin eylem

8 - A.G. 8 - b irli inden söz ediyoruz, burada olamlu gelişmeler var ama bu gelişmeler yeterli değil. En azından bir yönüyle çok eksik kaldı. Eksik kaldığı yön de şu: demokratik kitle örgütleriniz bugüne dek göstefedikleri çeşitli çabalara rağmen ile iic i sendikal Örgütlerle tam bir diyalog ve eylem b irli i içine giremediler. Funun nedenleri üzerinde duracak değilim fakat önemli bir eksiklik olarak gündemde. Önümüzdeki günlerre mutlaka bu eksikliğ in üstesin, den gelinmesi ve aşılması gerekli. Bilerim ki bu rün kendi dışına karşı, içine kapanmak durumunda kalan DÎSK 22 Aralık1taki genel kurulundan sonra bu kendi dışına kaçanma noktasından sürdüreceğiz, fakat DÎSK*in çıkar, ig $4zler mutlaka çabalarımızı yöneticilerinden de b e l l i bir anlayış beklemek herhalde hakkımızdır, 22 Aralık tan sonra bizim örgütlerimizle iş-i smıfınınjtlerici senftikal örgütlerinin bir araya gel^esijiçin önemli çabaların konması gerekiyor. Bu b ir diğer güncel görev. Genelinde şunu söyleyeceğim. //e r b ir demokratik k ltlâ örgütü kendi tabanını çeliştirme mücadelesi v e r ir k e n/ Şabanım liyfetıteı^nicel olarak boyütme mücadelesini verirken, nitel olarak -eniara mücadelesini verirken diğer demokratik kitle örgütleriyle bir arada hareket etme durucunda* Bugün bizim örgütlerimiz itibafclylo sorun je, hem tabanl arımızı geliştirmek,hem tabanlarımızda b ir liğ i, hem 'Örgütlerimi* arasında b irliğ i sağlamak{ anti-faşist, anti-emperyalist mücadelede irllkte bulunmak, birlikte davranmak. Purada altını çizerek söyleyeceğim, ö zellikle bizim örgütlerimiz it ib a r iy le, örgütlerimizin yönetimlerine yansıyan siyasi görüşlerimizin ön plana çıkartmamak durumundayız. Asgari müştereklerde, birleşebildiğim iz programlar çerçeverir.de anlaşmak ve bir arada hareket etmek durumundayız. Aynı şey h ltabfctiğimiz kitle tabanları iqin de geçerli olmak durumundadır. T:ugün siyasi görüşlerimizin, siyasi görüş itibariyle ayrılıklarımızın ön plana çıkartılacağı günler, koşullar d e& İldir. Fen bu siyasi görüşleri'izi bir tarafa bırakalım demek istemiyorum, ^u tür eylem birliklerinde siyasi görüşler muhafaza edilecektir ama birle- ş i/e flprbilen platformla bu görüşler ön plana çıkartılmayacak ve b elirley ici olmayacaktır. Pu siyasi görüşlerimizden taviz verdiğimiz anlamına gelmeyecektir. Pöyle birşey söz konusu değil. HnomM crfrsm Hedef bellidir* müşterek düşman b e llid ir, riyali, görüşler ne olursa* nlctm. hu mlişt.prok d'i:- anı vov.ıı 1 1e-f>iyoroak Bu müşterek düşmana karşı mücadelede, belli bir platform iti>ariyle bir araya gelme rnrnmlul ng,nn/9rrm r, bütvr 0-1 a rate»--- $ > 2 <rsr i'kl-^ ~Te ^e lc /- <?cuer \*m, kitl n örg;:4~ln

9 - A.G* 9 - Pea-frir ran fritte -:F5ïkJç ÜJLí'.'h 11,w1 v l.o-dono biteim (lo^ohraeik. kiti"i~-> ar-i-migie n n ^ r h i. ol-'ak jca y m yia hb.yie bir somut r~nerl ret.iri.vörg?rr~ gr-kk Uy go era ml -r

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kapitalist Sömürü Sistemini Yıkmak için Örgütlenme ve Mücadelenin adıdır! Clara Zetkin haklı olarak Kadının özgürlüğünün, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, emeğin sermayenin

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim

1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim 1999 dan 2007 ye Seçmen Tercihleri ve Değişim Türkiye de 2007 genel milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirme yaparken seçim sistemine değinmeden bir çözümleme yapmak pek olanaklı değil. Türkiye nin

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et!

ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ. Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme. Mücadele Et! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ Meslek Liseliler Ne Yaşıyor? Ne İstiyor? Boyun Eğme Mücadele Et! Boyun Eğme Mücadele Et! Patronlar meslek lisesi öğrencilerini sömürülecek işçi olarak görüyorlar!

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! Silahlý Propaganda ve Gerilla Savaþý Nikaragua da Devrim ve Seçim Proletarya ve Sosyalist Siyasal Bilinç Demokratik Muhalefette Demokrat! Türkiye Devriminde Kürt

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 28/10/2015-6400 A t ERZURUM Tf K-NİK UN İVERSI I ISI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B E K A Sayı :78096178-100/ Konu :Eğitim REKTÖRLÜK

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

UYGULAMA. PROGRAMI OCAK-HAZÎRAN 1979

UYGULAMA. PROGRAMI OCAK-HAZÎRAN 1979 UYGULAMA. PROGRAMI OCAK-HAZÎRAN 1979 TÜTED in 1978-1980 dönemi için hazırladığı Çalışma Programının somutlanması ve Çalışma Programı gereğince yapılacak çalışmaların zamanlanmasın. için Genel Yönetim Kurulumuz

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Tablodan bu tür transferlerin hangi boyutlara ulaştığı büyük bir açıklıkla görülüyor, Dünya piyasasındaki fiyatı 1,80 Dolar olan Belladon Total Alkoloid'in Türkiye'ye bu fiyatın % 25,400 üzerinde bir fiyatla

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

10SORUDA AİLE SİGORTASI

10SORUDA AİLE SİGORTASI 10 SORUDA AİLE SİGORTASI T.C. ANAYASASI MADDE 60: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. 1. AİLE SİGORTASI Nedir? Aile Sigortası,

Detaylı

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER

CRM UYGULAMALARINDA BAŞARI ĐÇĐN BĐLĐNMESĐ GEREKENLER 1-Pazarlama konsepti ve bilişim destekli CRM sistemleri 2-CRM Nedir? Neden CRM? 3- CRM modelleri 4-CRM uygulama noktaları 5-CRM projelerinde başarı ve başarısızlığı etkileyen faktörler CRM UYGULAMALARINDA

Detaylı

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar.

Şimdi fazla ileri gitmiş bu gerici diktatörlüğü terbiye etmek, mümkünse biraz değiştirip halka kabul ettirmek istiyorlar. Boyun eğmeyenler bu yana BU DÜZENİ SIFIRLA AKP eliyle sürdürülen gerici diktatörlük Türkiye'nin kaderi değildir. Bu diktatörlük bir kaza veya arızanın sonucu ortaya çıkmış da değildir. Sömürü düzeni kendini

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi

2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi .1. 2, 4.Teknik Eleman Kurultayı Çalışmaları 2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir. I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması

Türkiye Siyasi Gündem Araştırması I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz, Türkiye nin Siyasi Gündemine paralel konuların ele alınarak halkın görüşlerini tespit etmek ve bu görüşlerin NEDENİ ni saptamak adına

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA!

1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! 1 MAYIS 2013 BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA! İşçilerin burjuvaziye ve egemen sınıfa karşı mücadelesi sürdükçe, bütün talepleri karşılanana dek 1 Mayıs, bu taleplerin her yıl dile getirildiği gün olacaktır.

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI AĞUSTOS 2016 ÇALIŞMA RAPORU Bato aktüel yayında batoaktuel yapılan basın toplantısında BASIN ARACILIĞI İLE BALIKESİR KAMUOYUNA TANITILDI. Değerli basın mensupları, Sevgili meslektaşlarım,

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti

Araştırma Notu #011. Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek. Yönetici özeti 65 60 Araştırma Notu #011 21 Temmuz 2008 KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL ÖZELLİKLERİ Seyfettin Gürsel *, Selin Pelek Yönetici özeti Son dönemde aktif sigortalı sayısında artış gözlenmekle beraber

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi

2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi 2016 Ocak Ayı / İşçi Aileleri Nasıl Geçiniyor? İSİG Meclisi Ön Not: Raporlarımız gerçek hayat hikâyelerine dayanmakta, yalnız işçilerin kişisel bilgileri -koruma amaçlı- olarak değiştirilmektedir 1 ASGARİ

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER 11 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM YORUMLARI VE SONRASINDA BİZİ BEKLEYENLER Türkiye de 10 Ağustos ta ilk olarak Türk halkı Cumhurbaşkanı nı seçmek için sandık başına gitti. Seçim sonucuna göre, Başbakan

Detaylı

Behçet Necatigil Burhan Uygur

Behçet Necatigil Burhan Uygur İKİ BAŞINA YÜRÜMEK Behçet Necatigil (16 Ni san 1916-13 Ara lık 1979, doğ. ve ölm. İs tan bul) İs tan bul Yük sek Öğ ret men Oku lu nu bi tir di (1940), Kars Li se si nde baş la dı ğı ede bi yat öğ ret

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem

GÜNLÜK BÜLTEN. Ekonomik Gündem Ekonomik Gündem Bu hafta gözler FED toplantısına çevrildi. 2006 dan bu yana yapılması olan ilk faiz artırımı sürecine girmeye hazırlanan ABD de halen yüksek oranda tartışmalar devam etmekte. Gelişen piyasalar

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 984 YABANCI ÜLKELERDE KAÇAKÇILIK BÜLTENİ Ankara, 1936-435 YAĞMA Tahran, Tarih yok 2031 YAKIN SOSYALİST KÜLTÜR DERGİSİ İstanbul, 1989.

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Ana Sponsor. Altın Sponsorlar. www.ayd.org.tr www.soysal.com.tr

Ana Sponsor. Altın Sponsorlar. www.ayd.org.tr www.soysal.com.tr Ana Sponsor Öğle Yemeği Sponsoru Güvenlik Sponsoru Altın Sponsorlar Sponsor Hulusi Belgü AYD Başkanı VIII. AVM Yatırımları Konferansı yla yeni bir heyecanı birlikte yaşıyoruz. Alışveriş merkezleri, perakende

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ Soru: İşçi sendikasına üye olmanın şartları nelerdir? Cevap: a.15 yaşını doldurmuş olmak b. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde; bir iş sözleşmesine

Detaylı