Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 31 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 31 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage."

Transkript

1 Examen VMBO-BB 2007 tijdvak 1 donderdag 31 mei uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 35 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden o

2 Tekst 1 Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Havas na, suyuna, do as na, insan na Vatan burnunda tütenler ve Türkiye deki sevdiklerini özleyenler için Türk Hava Yollar, haftada 7 gün, günde 2 kez Amsterdam dan stanbul a ve stanbul dan 26 yurtiçi noktaya uçuyor. Türk Hava Yollar s la özlemini dindiriyor, Türkiye yi yan ba n za getiriyor. Amsterdam: +31 (0) Brüksel: +32 (0) TÜRK HAVA YOLLARI 1p 1 Hoeveel keer per week vliegt Türk Hava Yollar (THY) van Amsterdam naar stanbul? A 2 keer B 7 keer C 14 keer D 26 keer 1p 2 Er staan drie uitdrukkingen in de tekst. Schrijf één van de drie uitdrukkingen op in de uitwerkbijlage. Je moet in het Turks antwoorden o 2 lees verder

3 Tekst 2 1p 3 Welke van de onderstaande situaties heeft ertoe bijgedragen dat Ai Ai met roken is gestopt? A afleiding met muziek B afleiding met sport C verdriet D ziekte 16 y l sonunda sigaray b rakt Ç N'DE bir hayvanat bahçesinde ya ayan 27 ya ndaki Ai Ai adl sigara tiryakisi empanze, 16 y l n ard ndan bu al kanl n b rakt. Bak c lar, di i empanzenin dikkatini ba ka u ra lara çevirerek hayvan n sigaray b rakmas na yard mc oldu. Bir bak c, "Pop müzikten zevk alabilmesi için walkman dinletiyordum. lk günlerde sigara için ç l k att, ancak daha sonra ya am renklenmeye ba lay nca sigaray tamamen unuttu" diye konu tu. E inin ölümüyle sigaraya ba layan Ai Ai, 2. e inin de ölüp k z n n ba ka bir hayvanat bahçesine gönderilmesinden sonra tiryaki olmu tu o 3 lees verder

4 Tekst 3 1p 4 Je houdt van Turkse bioscoopfilms en je wilt weten of ATV er vandaag eentje uitzendt. Is dat zo? Zo ja, schrijf het begintijdstip daarvan op. Zo nee, schrijf nee op in de uitwerkbijlage. atv Bugün Zaman Program Tip Kanal 02:10 Gurbetçiler Yerli Dizi ATV 06:45 Homedrom Advertorial ATV 07:00 Kahvalt Haberleri Haberler ATV 07:50 Cedric Çizgi-Film ATV 08:25 Teletubbies E lence ATV 09:00 Beyblade Çizgi-Film ATV 09:15 Miranda Pembe Dizi ATV 09:35 Çizgi Film Çizgi-Film ATV 10:10 Elifna me Magazin ATV 10:30 Sabah Y ld zlar E lence ATV 13:00 Gün Ortas Haberler ATV 13:30 Çocuklar Duymas n Yerli Dizi ATV 14:00 Heidi ve Clara Çizgi-Film ATV 14:30 Esra Ceyhan Sizlerle Kad n Program ATV 15:00 Cedric Çizgi-Film ATV 15:45 Babam Takipte Yabanc Dizi ATV 16:30 Al Yazmal m Yerli Sinema ATV 18:30 Ya undad r Ya Bunda Yar ma ATV 19:00 ATV Ana Haber Bülteni Haberler ATV 19:45 Spor Haberleri Haberler ATV 20:00 Ya undad r Ya Bunda Yar ma ATV 22:15 Yine de A m Yerli Dizi ATV 23:45 Dikkat ahan Ç kabilir E lence ATV o 4 lees verder

5 Tekst 4 1p 5 Je bent op zoek naar deeltijdwerk (als verkoper/verkoopster in een winkel). Staat er ergens in de advertenties zo n baan? Zo ja, schrijf de naam van het bedrijf op. Zo nee, schrijf nee op in de uitwerkbijlage. Çe itli eleman ilânlar Ç L A.O.S.B.'deki bask firmas na *makine ustalar, *boyahane sorumlusu < > EGE ÖZEL GÜVENL K Manisa da ikamet eden güvenlik sertifikal güvenlik görevlileri al nacakt r. < > GIDA sektöründe fulltime çal acak, bay ve bayan tecrübeli sat elemanlar ve sevkiyat eleman al nacakt r. < > KAHYAO ULLARI OTOMOT V Yedek parça departman nda çal abilecek, tercihen otomotiv konusunda deneyimli, bilgisiyar kullanabilen bay eleman al nacakt r. < > Ayd n. KAPADOKYA TEKST L Tekstil firmas na ngilizce bilen mü teri temsilcisi, bilgisayar kullanabilen depo sorumlusu ve sekreter al nacakt r. Akçay Cad. 144/1 Ayhan Sok. T2/A- T2/B- A3/A Ege Serbest Bölgesi Gaziemir- zmir < > RELAX MODE *Sat elamanlar ; Palmiye ve Alsancak Ma azalar m zda full ve parttime çal acak, bay ve bayan, *Moda tasar mc lar ; Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu aranmaktad r. < > TEKNOKROM'A tecrübeli tornac ve tesviyeci aranmaktad r. Müracaat:.A.O.S.B Sok. No:8 Çi li/ zmir < > TERCÜMAN * ngilizce yaz p, konu abilen *30 ya n a mam personel al nacakt r. < > o 5 lees verder

6 Tekst 5 1p 6 Je wilt graag in een heel mooi meer zwemmen. Wat is de titel van de alinea waarin zo n meer genoemd wordt? A Aksu B Davras C E ridir Osman SEÇG N Gül ehri, Isparta Akdeniz Bölgesi nin kuzeybat s nda Göller Bölgesi nde bulunan Isparta, tüm dünyada gül ve gülya ile tan n yor. Dünya gülya üretiminin yar s n gerçekle tiren Isparta, Göller Bölgesi nin karakteristik özelliklerini yans tan bir il durumunda. Davras Isparta n n turistleri çeken en önemli yeri Davras Kayak Merkezi. Davras da c l k sporuna gönül verenlerin yeni gözde mekan. Do al dokunun yumu akl ve mükemmel kar kalitesi ile amatör kayakç lara tehlikesiz rotalar, profesyonel kayakç lara ise gönüllerince kayabilecekleri 4 km ye ula an benzersiz parkurlar sunuyor. Aksu Aksu ilçesinin 2 km kuzey do usunda, Aksu Çay Vadisi nde yer alan Zindan Ma aras n n toplam uzunlu u 765 metre. çerisinde yaz-k aylar nda devaml olarak akan bir dere bulunuyor. Bu dere Romal lar taraf ndan yap lan bir su kanal ile derin olarak aç lm havuzlara bo al m sa lanm t r. Zindan Ma aras n n en büyük özelli i, tarihi dönemlerde kullan lm olmas d r. Ma aran n önünde Tanr Eurymedon ad na yap lan Kutsal Aç k Hava Mabedi nin kal nt lar görülmektedir. Ayr ca ma aran n giri k sm nda tabana dö enmi mozaik de vard r. Do al ve arkeolojik S T alan olarak tescil edilen ma arada, halen kaz çal malar devam etmektedir. E ridir Isparta ya 35 km. uzakl kta bulunan günün de i ik zamanlar nda farkl renkler alan, gün bat m nda seyrine doyum olmayan, etraf elma ve eftali bahçeleri ile çevrili, berrak plajlar yla ünlü do a harikas bir göldür, E ridir Gölü. Tahribata u ramam ve kirlenmemi en büyük göllerimizden biri olmas dolay s yla Alt n Kum Plaj, Mavi Bayrak ile ödüllendirilmi tir. Göller Bölgesi nin incisi E ridir de güne in bat yla birlikte klar n gölün üzerindeki oyunlar e li inde tatl su levre i, sazan bal ve kerevit yemek doyumsuzdur o 6 lees verder

7 Tekst 6 1p 7 Je moeder heeft last van reuma en wil daarom graag baden in een van de warmwaterbronnen bij Mara. Welke plaats is geschikt voor haar? A Ba konu B Döngel C Ekinözü D Il ca Mara Dört taraf ormanlarla kapl Kahramanmara, yüzde 37'si ormanlarla kapl, ye ilin, mavinin ve beyaz n birle ti i bir Do u Akdeniz ehri. Türkiye ortalamas olan yüzde 27'inin üzerindeki bu orman varl Kahramanmara 'a nefes ald r yor. Kald ki, bu orman varl ile Trabzon, Ordu ve Giresun gibi Karadeniz ehirlerini geride b rak yor. Nereleri gezilir? Il ca Kapl cas : Kükürt petrol art ve az miktarda ya kar m ile meydana gelen ifal suyun; romatizma hastal klar, k r k-ç k klarda ve kad n hastal klar nda olumlu etki yapt belirtilmektedir. Ekinözü Kapl cas : Ekinözü çmeleri; Yukar çme, Orta çme ve A a çme olarak üç bölümden olu maktad r. Ba ta böbrek, idrar yollar, safra kesesi, mide, ba rsak, cilt, basur, nefes darl, iç guatr, eker, sinir hastal klar, karaci er ve damar sertli i rahats zl klar nda etkili oldu u ve tedavi sa lad ortaya ç km t r. Ekinözü çmelerinin suyu içilerek, banyosu yap larak ve özel çamuru cilde sürülerek dertlere deva olmaktad r. Ba konu Yaylas : Toros sediri, Toros köknar, Anadolu karaçam ve k z lçam gibi a aç türleri bulunmaktad r. Ayr ca, an t a aç niteli i olabilecek ya l sedir a açlar na da rastlanmaktad r. Ba konu 'ta geyik üretme çiftli i bulunmaktad r. Döngel Ma aras : Kahramanmara -Kayseri karayolu üzerindedir. ehir merkezine uzakl 45 km.dir. Ma aralar prehistorik devirde iskan edilmi tir y llar nda prehistorik ara t rmalara sahne olmu tur. çerisinden Döngel Çay denen sular ç kmaktad r. Büyük bir ça layan yaparak dereye akmaktad r. Yan nda ayr ca Gençlik Spor l Müdürlü ünün izcilik kamp bulunmaktad r. Nerede kal n r? Hotel Belli: (0 344) Hotel Çavu o lu: Otel Büyükmara : Otel Kazanc : Yimpa Otel: Otel Ar kan: o 7 lees verder

8 Tekst 7 2p 8 Waar denken (veel) Engelsen dat onderstaande gerechten vandaan komen? Zet in het schema in de uitwerkbijlage een kruisje in de juiste kolom. döner lasagne pizza Engeland Frankrijk Italië Turkije ngiliz halk ve döner DI HABERLER SERV S NG LTERE'DE i yerlerine yemek servisi yapan Avenance irketi taraf ndan yap lan ara t rmada, ülkenin kuzey bölgelerinde ya ayanlar n yüzde 40', iç k s mlarda ya ayanlar n yüzde 25'i, güneydekilerin de yüzde 30'u dönerin ngiliz yeme i oldu unu söyledi. ngilizler sadece döneri sahiplenmedi. Ara t rmaya kat lanlar n yar s, talyanlar n gurur kayna pizzan n ilk kez ngiltere'de yap ld n iddia etti. Lazanyan n da kendilerine ait oldu unu sananlar n oran ülkenin güneyinde yüzde 55, kuzeyde ise yüzde 10 olarak belirlendi o 8 lees verder

9 Tekst 8 2p 9 Schrijf de titels van de teksten op, waarin een vervoermiddel centraal staat. Hollanda dan k sa k sa Hangisi daha önemli Amsterdam Hollanda halk n n yüzde 22 si otomobilini, e ine tercih ediyor. Oto Galerileri Birli i taraf ndan yap lan ara t rmada, Bir ayl na neden vazgeçemezsiniz? sorusuna yüzde 22 lik grubun Arabamdan yan t n verdi i bildirildi. Tercihini e inden yana kullananlar n oran yüzde 38 olarak saptand. Belediyelere tepki Amsterdam Belediyelerin vergi gelirlerinin sürekli artt belirlendi. statistik Bürosu taraf ndan yap lan aç klamada, 2000 ile 2003 y llar aras nda yerel vergilerin yüzde 7,1 oran nda art la 6,8 milyar euroya yükseldi i belirtildi. Yerel vergilere yap lan zamlara tepki gösteren Ev Sahipleri Birli i yöneticileri, Buna art k son verilmeli dediler. Dalg nl k Amsterdam Hollanda hava sahas na giren bir yolcu uça ile ileti im kurulamamas Hava Kuvvetleri ni alarma geçirdi. Twente üssünden havalanan F-16 lar n, özel kanaldan irtibat sa layamad klar ngiliz uça n n önüne geçmeleri üzerine dalg n pilotun kendine gelerek kule ile irtibat kurdu u aç kland. Ürdün den ngiltere ye giden uça n pilotunun radyo frekans n de i tirmeyi unuttu u bildirildi. Politika Groningen Groningen kentinde düzenlenen kongrede liberaller, ba bakan n halk taraf ndan seçilmesi önerisini 273 e kar 287 oyla kabul ettiler. VVD delegeleri, referandum hakk, belediye ba kanl seçimi ve dini temellere dayal okullara s n rlama önerilerini de onaylad lar o 9 lees verder

10 Tekst 9 Avrupa'daki en güvenli ülkeyiz Hollanda'n n en büyük sigorta irketlerinden biri olan Centraal Beheer, Türkiye'nin turistler için Avrupa'daki en güvenli ülke oldu unu aç klad CENTRAAL Beheer yetkilileri, Telegraaf gazetesinde yay mlanan aç klamalar nda, Türkiye'nin, turistlerin güvenli i aç s ndan Avrupa'daki en iyi ülke oldu unu vurgulayarak, Hollandal turistlerin, en az h rs zl k vakas yla Türkiye'de kar la t n söylediler. En tehlikeli ülke Fransa HOLLANDALI turistlerin tatil için en çok tercih ettikleri ülkeler aras nda ilk s rada bulunan Fransa ise en güvensiz ülke konumunda bulunuyor. Hollandal turistler, en çok h rs zl kla bu ülkede kar la yor. Bu ülkeyi s ras yla spanya ve talya izliyor. 1p 10 Wie heeft meegedeeld dat Turkije het veiligste land van Europa is? A ANWB B Centraal Beheer C Europese Unie D Nederlandse Toeristenbond E Turkse overheid 1p 11 In welk opzicht is Turkije het veiligste land? A De winkeliers zijn heel betrouwbaar. B Er bestaan afspraken tussen reisagenten en hotels. C Er zijn minder diefstallen tijdens de vakantie. D Er zijn minder ziekenhuisopnames tijdens de vakantie o 10 lees verder

11 Tekst 10 Hollandal lar, araçlar n n deposunu art k ayçiçek ya ile dolduruyor 1 Mazotun litre fiyat n n 1 euronun üstüne ç kmas marketlere yarad. Dizel araç sahiplerinin depolar n litresini 59 cente ald klar market ya ile doldurduklar yolundaki haberler ise gümrük memurlar n harekete geçirdi. 2 Hayat pahal l ile mücadele Hollanda halk n yarat c yapt. Akaryak t fiyatlar na pe pe e gelen zamlarla benzin fiyatlar n n h zla 1,5 euroya yakla mas, sürücülerin büyük petrol irketlerini boykot kampanyas ba latmalar na neden olurken, dizel araç sahipleri ise daha ilginç bir protesto yöntemine ba vurdular. 3 Mazot fiyatlar n n 1 euroyu a mas yla marketler dizel sürücülerinin u rak yeri oldu. Depolar n mazot yerine litresini 59 cente ald klar ayçiçek ya ile dolduran araç sahiplerinin Hem çok kârl, hem de çevre kirlili ini önlüyor eklindeki aç klamalar ise bu kez de gümrük memurlar n harekete geçirdi. Vergisi ödenmemi yak t kullanmak yasak diyen gümrük yetkilileri, yollarda yak t kontrollerinin artt r ld n duyurdular. Cezan n deponun hacmine göre al nd, 50 litrelik bir depo için yakla k 375 euro para cezas talep edildi i belirtildi. 4 Depolar n n ancak dörtte birini ya da yar s n mazotla doldurduklar n anlatan ayçiçek ya kullan c say s n n h zla artt ö renildi. Özellikle eski model araçlar n bu alternatif yak ta daha uygun olmas n n ikinci el dizel otomobillere de ilgiyi artt rd belirlendi. Otomobillerine mobil fritöz ad n takan dizelciler Tek sorun k zartma kokusu. Biz al t k, ama bizimle birlikte ayn yolda seyreden araçlar n sürücülerinin ilk McDonalds a girdiklerinden eminiz dediler. 1p 12 Wat voor soort auto s kunnen op zonnebloemolie rijden? A auto s die op benzine rijden B auto s die op diesel rijden C auto s die op LPG rijden 1p 13 Waarom hebben sommige automobilisten liever zonnebloemolie als brandstof? A omdat de prijs stabiel is B omdat het gemakkelijker is C omdat het goedkoper is 1p 14 Mag je in Nederland zomaar zonnebloemolie als brandstof gebruiken (alinea 3)? Antwoord met ja of nee o 11 lees verder

12 Tekst 11 Depremleri buluttan okuyor ÖNAY YILMAZ stanbul Bundan 31 y l önce askerli ini yapt s rada bulutlarla deprem aras nda ili ki oldu unu belirleyen Ronald Karel, ngiltere'de kurdu u 'Meteodeprem Ara t rma Merkezi' ve ' adl web sitesiyle, deprem tahmincilerinin en çok ilgisini çeken isimler aras nda yer al yor. Karel'in kurdu u merkeze, ngiltere Meteoroloji Müdürlü ü ile Eumetsat ve Meteosat uydular da, bütün bulut çe itlerinin yak ndan izlenebilmesi için ücretsiz veri ve görüntü deste i sa layacak. Karel, hedefini, 'Depremleri k sa süre önceden tahmin edebilmek ve yerini saptay p yetkililere haber vererek ehir ve kasabalar n zaman nda bo alt lmas n sa lamak' olarak özetliyor. Karel, bulutlarla ilgili gözlemlerini ise öyle anlat yor: "Deprem bulutlar alçak, uzun ve gri renkte iyonize bulutlar. Bulutlar görüldü ü anda uçak kald r larak incelenecek ve deprem bulutlar olup olmad anla lacak. Deprem bulutlar di er bulutlara göre ters yönde ilerliyor. H zlar depremin büyüklü üyle de ilgili. Yap lan çal malar özellikle Türkiye ve Avrupa'da deprem beklentisi olan ülkelere yönelik olacak. En büyük arzum stanbul depremini önceden bilebilmek." Karel, bulutlarla deprem aras ndaki ilk ili kiyi 27 Mart 1970'te ya ad bir olayla anlam. Karel, o olay öyle anlat yor: "Karaköy'de 3 arkada la vapura gidiyorduk. Bulutlar kuzeye do ru ilerliyordu. Rüzgâr ise ters yönde esiyordu. Bir gün sonra Gediz yerle bir oldu. O gece depremlerle hava aras ndaki ba anlad m Burdur ve Bingöl depremlerini yine böyle tahmin ettim." 1p 15 Volgens de tekst heeft Karel in Engeland een onderzoeksbureau opgericht. Schrijf op je antwoordblad de naam hiervan op. Je moet in het Turks antwoorden. 1p 16 Wat ziet Karel aan de wolken die volgens hem een aardbeving voorspellen? A De wolken drijven met de wind mee. B De wolken drijven op grote hoogte. C De wolken drijven tegen de wind in. D De wolken zijn niet grijs maar wit. 1p 17 Volgens de tekst kreeg Karel na een bepaalde aardbeving belangstelling voor dit onderwerp. Schrijf op je antwoordblad op waar die aardbeving was. Je moet in het Turks antwoorden o 12 lees verder

13 Tekst 12 Eski otobüsler anaokulu oldu Büyük ehir Belediyesi, kullan lmayan 3 otobüsünü yoksul ve gecekondu semtlerindeki çocuklar n okul öncesi e itim ihtiyaçlar için "okul"a dönü türdü. Koltuklar sökülen otobüslere çocuklar n e lenebilmesi ve e itimi amac yla gerekli malzemeler; televizyon, bilgisayar ve oyun malzemeleri yerle tirildi. Milli E itim Müdürlü ü nün 2 anaokulu ö retmenini görevlendirdi i otobüsler, ehit Kamil, ahinbey ve O uzeli ilçelerinin en yoksul semtlerine gönderildi. Klimalar da bulunan otobüsler çizgi film kahramanlar n n resimleriyle süslendi. Çocuklara özgüvenin de a land anaokulu otobüslerinde, ö leden önce ve sonra olmak üzere iki ayr grupta 4-6 ya lar ndaki 60 çocu a okul öncesi e itim veriliyor. Çocuklar n ço unun ilk günlerde çekingen oldu unu bildiren anaokulu ö retmeni Zahide Ç nar, "Ortam n s cakl yla çocuklar çekingenliklerini üzerlerinden at yor ve arkada lar yla rahatl kla ileti im kuruyor. Çocuklardan bekledi imizin üzerinde ba ar gördük. Onlar n gelece e bilinçli haz rlanmas ve okul öncesi e itimden mahrum kalmamas için çabal yoruz " dedi. 1p 18 Voor wie is het kleuterschoolproject bedoeld? A voor arme kinderen B voor invalide kinderen C voor moeilijke kinderen 1p 19 Hoe verloopt het kleuterschoolproject? A matig B slecht C succesvol o 13 lees verder

14 Tekst 13 Konya da enerji nakil hatlar yer alt na al n yor Meram Elektrik Da t m Anonim irketi (MEDA ) taraf ndan, Konya kent merkezinde enerji nakil hatlar n n yer alt na al nmas çal malar nda bu y l içinde 8 milyon YTL harcand bildirildi. MEDA tan yap lan yaz l aç klamada, MEDA n abonelerine, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek, istem d ar zalar en aza indirebilmek ve elektrik hizmetleri alan nda modern bir kent için çal malar n aral ks z sürdürdü ü belirtildi. Enerji nakil hatlar n n yer alt na al nmas projesi kapsam nda, bir çok bölge ve mahallede çal malar n tamamland n n ifade edildi i aç klamada, baz yerlerde devam eden nakil hatlar çal malar nda geçen y l 5 milyon, bu y l ise 8 milyon YTL harcama yap ld kaydedildi. 1p 20 Schrijf de naam van het energiebedrijf uit de tekst op. (Het mag ook de afkorting van de naam van het bedrijf zijn.) 2p 21 Schrijf twee van de drie doelen van de aanleg van het ondergrondse elektriciteitsnet op. 1p 22 Hoe lang is men bezig met de aanleg van het ondergrondse elektriciteitsnet, volgens de tekst? A één jaar B twee jaar C drie jaar o 14 lees verder

15 Tekst 14 1p 23 Waarom staan antibiotica volgens de tekst op nummer één in Turkije? Antibiotica A helpen overal voor. B zijn goedkoper. C zijn zonder recept te koop. Türkiye'de en çok antibiyotik al n yor YILDIZ YAZICIO LU Ankara MUAYENE olmadan antibiyotik kullanma al kanl nedeniyle, Türkiye'de ilaç türlerine göre tüketim s ralamas bu y l da de i medi. Sa l k Bakanl verilerine göre, antibiyotikler, Ocak - Haziran 2005 dönemini de 923 milyon YTL'l k tüketimle birinci s rada kapatt. ANT B YOT KLER, Ocak - Haziran 2005 döneminde 661 milyon YTL'l k harcama yap lan kalp - damar sistemi ilaçlar izledi. Üçüncü s radaki metabolizma rahats zl klar ilaçlar için Türkiye'de ayn dönemde 595 milyon YTL harcand. Dördüncü s ray ise, yine Ocak - Haziran 2005 döneminde 394 milyon YTL'l k tüketim ile sinir sistemi ilaçlar ald o 15 lees verder

16 Tekst 15 Turizme garsonlukla ba lad otel zincirinin sahibi oldu Sinan DO AN - ZM R Serdar Arpac, garsonluk yaparak girdi i turizm sektöründe bugün aralar nda otellerin ve yat irketlerinin bulundu u Arpac Turizm irketler Grubu ile devam ediyor. 18 ya nda i ya am na garson olarak ba layan Serdar Arpac n n, Gümbet te bir beach club i letmecili i ile yat irketi bulunuyor. 29 ya nda kendi irketini kurdu unu belirten Arpac, ba ar öyküsünü öyle anlatt : Kad köy Anadolu Lisesi nde okurken bile yaz aylar nda otellerde komilik, garsonluk, valiz ta mac l yapt m. Liseden mezun olduktan sonra 1 y l ngiltere de yöneticilik e itimi ald m. Bu e itimi al rken, ayn zamanda da çal t m. Turizm sektörunde h zl ilerleme kaydettim. 23 ya nda 5 y ld zl bir otele müdür, 25 ya nda ise genel müdür oldum. Diana Otelleri nde 5 y l çal t m. Ku adas, Antalya, Bodrum, Marmaris teki otellerde görev yapt m. 29 ya nda kendi i ime ba lad m. Bugün 36 ya na geldim. 18 y l m turizme verdim. Ya m genç ama bu sektörde kendimi ya l bile görüyorum. Kurdu u ilk irketle turizm acenteli ine ba lad n dile getiren Arpac, 2 y l içinde Bodrum, stanbul, Moskova ve Fethiye de 4 ofis açt n belirtti. 5 y l acentelik i ini sürdürdü ünü, ancak döviz kurunda ya anan dü ü ten dolay 2 y l önce Rusya da çe itli s k nt lar ya ad klar n anlatan Arpac ; Döviz kuru dü meseydi Londra da da bir ofis açacakt m. Ama bu geli me üzerine acentelik i lerini ask ya ald m. Faaliyetlerimi otelcilik alan nda sürdürdüm. lk otellerimizi Marmaris te kiralad k. Küçük çapl 2 otel ile çal malara ba lad m. Ayn y l Bodrum da otel kiralad m. u an 700 yatakl, tatil köyü niteli inde Anka Oteli nin yan s ra Karacabey Apart Otel ile Melodi Otel i i letiyoruz. Gümbet te beach club i letmemiz var. dedi. Ayr ca tekne alan nda da biri Moskova da di erleri Türkiye de olmak üzere 4 acentesi ile uzun y llar Rus turistleri güney Ege sahillerine ta yan Arpac ; imdiki amac m Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika dan turistleri Türkiye ye, özellikle de zmir e getirmek. Bunu turisti ta ma, transfer etme, tur organizasyonunu yapma ve kendi otellerimde konaklatma eklinde yapmay hedefliyorum dedi o 16 lees verder

17 1p 24 Wat was de eerste functie van Serdar Arpac toen hij in de toeristische sector ging werken? A gids B kok C ober D tolk 1p 25 In welke sector is zijn bedrijf actief? A bankwezen B bouw C toerisme D transport 1p 26 Wat heeft de groei van zijn bedrijf in Rusland belemmerd? (Alinea 3) A daling van de valutakoers B hoog arbeidsloon C zware concurrentie 1p 27 Waar wil Serdar Arpac in de toekomst toeristen vandaan halen? A Noord-Afrika B Noord-Amerika C Zuid-Afrika D Zuid-Amerika o 17 lees verder

18 Tekst 16 Ak ll elbise GEL T R LECEK Proje sayesinde uçak, helikopter bak m ve tamiri de kolayla acak. Uçaklar n özel yap lar gere i bazen çok dar alanda veya yüzüstü pozisyonda tamir ve bak m yap lmas gerekiyor. Her uça n farkl ve karma k bir yap s oldu u için bak m ve tamir i lemi k lavuzsuz yap lam yor. Giyilebilir bilgisayarlar ile tamir bak m elemanlar bir yandan çal p, bir yandan k lavuzu takip etme sorumlulu undan kurtulacaklar. Elemanlar k lavuzu göz hizalar nda olan küçük bir bilgisayar ekran ndan takip edecek. Söz konusu i lem için gerekli olan bilgiler küçük bilgisayarlara depolanacak, bu bilgisayarlar elbiselerin üzerine ya da kemerin içine monte edilecek. Giyilebilir bilgisayarlar n bir ba ka avantaj da otomotiv sektöründe ortaya ç kacak. Otomotiv sektöründeki yenilikler nedeniyle sürekli olarak verilmesi gereken e itimler, çal ma an nda giyilebilir bilgisayarlar yard m yla verilecek. 1p 28 In welke sector gaat ak ll elbise vooral gebruikt worden? A ICT sector B textielsector C vliegtuigsector 1p 29 Welke voordeel heeft ak ll elbise? A Het bevat een handleiding. B Het is praktische kleding. C Het zit lekker op je lichaam. 1p 30 Voor wie is deze kleding bedoeld? A de verkeersleiding B onderhoudsteams C piloten D stewardessen o 18 lees verder

19 Tekst 17 Hollanda art k göç veriyor Hollanda n n nüfusu 2004 y l nda 34 bin ki ilik art la 16,3 milyona yükseldi den bu yana en dü ük art n ya and n aç klayan statistik Bürosu, Hollanda dan göç edenlerin say s n n, ülkeye yerle enlerin 22 binin üstünde oldu unu bildirdi. Geçti imiz y l 112 bin ki i Hollanda y terkederken, yerle enlerin say s ise 90 binde kald. Binlerce Hollandal en ba ta Kanada olmak üzere Yeni Zelanda, Avustralya, Norveç ve sveç gibi çe itli ülkelere göç etti. Aile birle imi yoluyla gelen Türk, Fasl, Surinaml ve Antilli say s nda da önemli dü ü kaydedildi y l nda 6700 olan Türkiye den yeni gelenlerin say s 3900 e dü tü. 1 May s 2004 tarihinde Avrupa Birli i ne giren Polonya dan Hollanda ya göçte ise büyük art oldu. statistik Bürosu, Polonyal say s n n 2200 den 4900 e yükseldi ini bildirdi. 1p 31 Naar welk land emigreren de meeste Nederlanders volgens de tekst? A Canada B Marokko C Turkije D Zweden 1p 32 Uit welk land komen volgens de tekst de meeste mensen naar Nederland? A Antillen B Noorwegen C Polen D Suriname Bronvermelding Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd o* 19 lees verder einde

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 31 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 donderdag 31 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2007 tijdvak 1 donderdag 31 mei 9.00-10.30 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 54 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2015 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 52 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 45 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 41 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje

Examen VWO. Turks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur. Vragenboekje Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO 2013. Turks. tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2013 tijdvak 1 donderdag 16 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks 1,2. tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2007 tijdvak 1 donderdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 13.30-16.00 uur Turks tevens oud programma Turks 1,2 ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 46 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten

Detaylı

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 9.00 11.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 1 juni uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 1 vrijdag 1 juni 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2012 - I

Eindexamen havo Turks 2012 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ltınımız yer altında mı kalsın? 1p 1 rtvin

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2005-I

Eindexamen Turks vwo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ir Gençlik Projesi 1 Türkiye ra tırmalar

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 21 juni 10.00 12.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2005-I

Eindexamen Turks havo 2005-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile nin gıda Oscarını

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Examen VWO 2017 tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. chter dit examen is een erratum opgenomen.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2016 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 51 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HVO 2014 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2

Examen HAVO. Turks 1,2 Turks 1,2 Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.

Detaylı

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Examen HAVO. Turks. woensdag 24 mei uur. Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. Beantwoord alle vragen op het antwoordblad. Examen HVO 2017 Tijdvak tijdvak 1 woensdag 24 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad. eantwoord alle vragen op het antwoordblad. it examen bestaat uit 47 vragen.

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 dinsdag 27 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2014 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 49 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl)

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

Eindexamen havo Turks 2014-I

Eindexamen havo Turks 2014-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ankalar Volgens het nieuwe wetsvoorstel moeten

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar

Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Anlamak ve anlasılmak Hollandaca dilini bilmekle baslar Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal Hollandaca hepimizi birbirimize baglar Wat leest u in deze folder? 1.

Detaylı

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 18 mei 9.00 11.30 uur Turks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 onderdag 18 mei 9.00 11.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks. tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 vrijdag 30 mei 13.30-16.00 uur Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 47 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2011 - I

Eindexamen Turks vwo 2011 - I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 ünya yetmez dedi, uzay için özel 1p 1 Karou

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Eindexamen vwo Turks 2013-I

Eindexamen vwo Turks 2013-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 İstanbullu İzmirliler 1p 1 1. ve 2. paragrafta

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Turks 1,2 (nieuwe stijl) Turks 1,2 (nieuwe stijl) Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen; het examen bestaat

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. Turks CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00-10.30 uur Turks CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Eindexamen Turks vwo 2003-I

Eindexamen Turks vwo 2003-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Vitrindekiler Tekst 1 bestaat uit drie boekrecensies.

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması YEBKO 2013 Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması Dr. Nilay Kaleli Karasakal ARAŞTIRMANIN AMACI Bölge turizminin

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Eindexamen vwo Turks I

Eindexamen vwo Turks I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Takvim-i Vekayi 3p 1 Welke van onderstaande

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Examen VWO. Turks Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Turks Turks. tijdvak 1 dinsdag 31 mei uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2011 tijdvak 1 dinsdag 31 mei 13.30-16.00 uur tevens oud programma Turks Turks ij dit examen hoort een bijlage. it examen bestaat uit 53 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen.

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2007-I

Eindexamen Turks havo 2007-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Eindexamen Turks havo 2002-I

Eindexamen Turks havo 2002-I Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 Sol elin u ursuzlu u! 1 a ıdaki seçeneklerden

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi

2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi 2010-2015 Yılları Arası Yatırım Teşvik Belgelerinin Analizi Muğla Yatırım Destek Ofisi-Uzman Mehmet SERT 23.03.2016 İçindekiler GİRİŞ... 2 GENEL BAKIŞ... 2 SEKTÖREL BAKIŞ... 4 BÖLGEMİZ İLÇELERİNE BAKIŞ...

Detaylı