(EUROBOND) ALT FONU NUN (11. ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(EUROBOND) ALT FONU NUN (11. ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR."

Transkript

1 BU İZAHNAME YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, ALT FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NDE İLANINI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HER YILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI TAHVİL ve BONO (EUROBOND) ALT FONU NUN (11. ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. Koçbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 06/08/1996 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna / sicil numarası altında kaydedilerek 12/08/1996 tarih ve 4100 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, Koçbank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu olarak kurulmuştur. Koçbank A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37. ve 38. maddelerine dayanılarak 11/05/2000 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna / sicil numarası altında kaydedilerek 16/05/2000 tarih ve 5046 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma belgeleri karşılığı toplanacak paralarla, katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/12/2006 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono (Eurobond) Fonu olarak değiştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayılı izni ile ise fon, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na bağlı Alt Fona dönüştürülmüş ve ünvanı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Tahvil ve Bono (Eurobond) Alt Fonu (11. Alt Fon) olarak değiştirilmiştir. Bu izahname, 01/06/2011 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna sicil numarası altında kaydedilerek 07/06/2011 tarih ve 7831 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, ters repo ve Kurulca uygun görülen diğer finansal varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayılı izni ile kurulmuş Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu na Bağlı Tahvil ve Bono (Eurobond) Alt Fonu (11. Alt Fon) katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. Bu Alt Fona iştirak sağlayan ve Alt Fon varlığına katılım oranını gösteren Şemsiye Fon un 1. tertip adet katılma payları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09/08/2011 tarih ve KB.ŞF- 6/458 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Şemsiye Fon'un ve katılma paylarının, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. Bu Alt Fon ve Şemsiye Fon içtüzüğü kapsamında ihraç edilen diğer Alt Fonların tedavülde bulunan paylarının toplamı Şemsiye Fon un toplam pay sayısını geçemez. Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. 1

2 I. ŞEMSİYE FON VE ALT FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Şemsiye Fon un Tipi : Bu Şemsiye Fon Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföy yapısı itibariyle B Tipi olarak nitelendirilen Alt Fon lardan oluşacaktır. 2. Alt Fon un Türü : Fon, Tahvil Bono (Eurobond) Fonu dur. (Portföyünün en az %51 ini devamlı olarak Türk devletinin yurtdışında ihraç ettiği Türk Eurobondlarına yatırmaktadır.) 3. Şemsiye Fon Tutarı : TL 4. Şemsiye Fon Pay Sayısı 5. Şemsiye Fon un Süresi : Süresiz olarak kurulmuştur. 6. Alt Fon un Süresi : Süresiz olarak kurulmuştur. : (bir trilyon) Adet (Bu Alt Fon ve Şemsiye Fon içtüzüğü kapsamında ihraç edilen diğer Alt Fon ların tedavülde bulunan paylarının toplamı Şemsiye Fon un toplam pay sayısını geçemez) 7. Alt Fon Portföy Yöneticisinin Ünvanı : Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. II. ALT FONUN YATIRIM AMACI VE PORTFÖY YÖNETİM STRATEJİSİ: Alt Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve Şemsiye Fon içtüzüğüne ve Alt Fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve Alt Fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliğinin 41. maddesine uygun olarak yönetilir. Alt Fon, portföyünün en az %51 ini devamlı olarak Türk devletinin yurt dışında ihraç ettiği Türk Eurobondlarına yatırılacaktır. Eurobond seçiminde duyarlılık analizleri, spread analizleri, durasyon ve konveksite analizleri önemli rol oynar. Yatırım kararları alınırken geleceğe ilişkin faiz beklentileri ve verim eğrisi analizleri önem kazanır. Fon aktif olarak yönetilir, yatırım tercihlerinde nakde dönüşümü kolay ve riski az olan ürünler tercih edilir. III. TEMEL YATIRIM RİSKLERİ: Yatırımcılar Alt Fona yatırım yapmadan önce Alt Fonla ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Yatırımcıların alt fonun maruz kaldığı temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Alt Fon fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Fon un karşılaşabileceği muhtemel riskler aşağıdaki gibidir: 1.Piyasa riski Piyasa riski, yatırım araçlarının piyasa fiyatlarındaki hareketlere bağlı olarak Fon portföy değerinin azalması riskidir. Tüm vadeli işlem kontratları, dayanak varlıklarındaki piyasa hareketlerine bağlı olarak kayıp riski taşırlar. Spot pozisyonlarla dengelenen koruma amaçlı pozisyonlarda bu kayıp riski sınırlıdır. Ancak alım-satım fiyat farkları veya spot pozisyonla vadeli işlem kontratının birebir aynı varlığa dayanmaması gibi sebepler, tam korunmayı engelleyebilir. Vadeli işlem kontratlarının piyasa değerleri doğaları gereği dalgalanmalara maruz kalır. Bu kontratlarda alınan yatırım amaçlı pozisyonlar, piyasa hareketleri beklenen yönde gelişmezse, önemli zararlarla sonuçlanabilir. Fon, faiz, endeks ve döviz sözleşmelerinde korunma ve yatırım amaçlı pozisyonlar alabilecektir. Dolayısıyla, Borsa İstanbul A.Ş de, bono piyasasında ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan piyasa risklerine açıktır. 2

3 2. Karşı Taraf Riski Karşı taraf riski, Fon portföyünde yeralan borçlanma araçları ve sözleşmeler için, yatırım yapılan ülke hazineleri de dahil olmak üzere, karşı tarafın borcunu ödeyememe riskidir. Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirememesinin başlıca nedenleri ise iflas etmesi ya da ödeme aczi içine girmesidir. Bu gibi durumlarda, Fon portföyünde bulunan varlıklar, tüm yasal işlem kayıtlarına ve sözleşmelere karşın, kabul edilen getiriyi sağlayamayabilir. Fon un yatırım yapması öngörülen bono ve ters repo değişen düzeylerde karşı taraf riski taşımaktadır. Borsa dışında taraf olunan vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon miktarı fon toplam değerinin/net aktif değerin %10'unu geçemez. Borsa dışında işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin karşı tarafı olan kurumun, bulunduğu ülke yetkili otoritelerince denetim ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması zorunludur. Ayrıca; Türkiye'de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca kabul edilen derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notu verilmiş mali kuruluşlar olması zorunludur. 3. Operasyonel risk Piyasa ya da karşı taraf riski ile ilişkili olmayan nedenlerden dolayı, operasyonlar sonucunda zarar oluşması ihtimali operasyonel risk olarak tanımlanabilir. Operasyonel risk; kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi içsel etkenlerin yanı sıra, organize piyasalardaki sistem arızaları, doğal afet, politik rejim değişikliği gibi dış etkenlere de bağlı olabilir. Operasyonel risk unsurları, Fon fiyatının yanlış hesaplanması, fiyatın geç açıklanması, pay alım/satım işlemlerinin gerçekleşememesi gibi olumsuzluklara neden olabilir. Temel risk unsuru, kullanılan sistemlerden kaynaklanan hataların oluşmasıdır. 4. Döviz kuru riski Kurlardaki değişikliklere bağlı olarak, fon portföyünde yeralan döviz cinsi varlıkların değerinde ortaya çıkabilecek azalışlar döviz kuru riskini oluşturur. 5. Faiz oranı riski Piyasa faizlerindeki değişimler nedeniyle, cari faiz oranının bir fonksiyonu olarak fiyatlanan varlıklarda değer azalışı gerçekleşebilir. Bu durum faiz oranı riskini oluşturur. Anapara garantisini sabit getirili borçlanma araçlarına yatırım yaparak sağlayan bir fon, yatırım dönemi içinde faiz oranı riskine maruz kalacaktır. 6. Yoğunlaşma riski Yoğunlaşma riski, belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu Fon un bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. 7. Yasal risk Yasal risk, Fon un halka arz edildiği dönemden sonra yasal mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelen değişiklerden Fon un olumsuz etkilenmesi riskidir. Özellikle, vergi mevzuatında ortaya çıkabilecek değişiklikler Fon değerini ve net getirisini etkileyebilir. 8. Likidite riski Likidite riski, Fon portföyündeki finansal varlık(lar)ın makul değerine yakın fiyattan hızla nakde çevrilememesi ve Fon un yatırımcılara olan taahhütlerini yerine getirecek kaynağı temin edememesi riskidir. Piyasa derinliğinin azalması ve çeşitli sebeplerle piyasa fiyatının makul değerden uzaklaşması Fon u likidite riskine maruz bırakabilir. IV. ALT FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Bu Alt Fon un bağlı olduğu Şemsiye Fon un kurucusu olarak Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, Alt Fon un pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında dışarıdan sağlanan hizmetlerden yararlanılması, kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 3

4 2. Yönetici: Alt Fon portföyü Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve Şemsiye Fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kuruluşu: Kurucunun Alt Fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmek üzere, Alt Fon portföyündeki varlıklar İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Euroclear Operations Center nezdinde Alt Fon adına açılacak hesaplarda muhafaza edilecektir. V- ALT FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER: Alt Fon da görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir: Adı Soyadı Görev Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket- Mevki) Emir Alpay Şemsiye Fon Kurulu Başkanı Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi, Genel Müdür Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Türev Araclar ve Döviz Piyasaları Grup Müdürü Atanmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Tarihi ve Sayısı 24/01/ / , Kurumsal Satış Direktörü , Kurumsal Satış Yöneticisi A. İmre Tüylü Şemsiye Fon Kurulu Üyesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi, Pazarlama ve Ürün Yönetimi Direktörü 24/01/ / Citibank A.Ş. Şube Satış Bölüm Başkanı Citibank A.Ş. İş Geliştirme Bölüm Başkanı Citibank A.Ş. Yeni Şubeler Proje Yöneticisi Sabahattin İncekaş Şemsiye Fon Kurulu Üyesi Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Mali İşler ve Operasyon Grubu Başkanı 24/01/ / Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş / Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin İmre Bülent Şemsiye Fon Kurulu Üyesi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi, Portföy Yönetimi Grubu Başkanı 24/01/ / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Portföy Danışmanlığı ve Müşteri İlişkileri Bölüm Başkanı İsmi Durmuş Şemsiye Fon Müdürü 2007 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü- Fon Hizmet Müdürü Koçbank A.Ş. Fon Hizmet ve Saklama Bölümü Yönetmeni Şenay Gökerküçük Şemsiye Fon Kurulu Üyesi Yapı Kredi Portföy Yönetimi / Fon Uyumu / Yetkili YKB Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi / Ürün Yönetimi / Yönetmen Murat Çınar Şemsiye Fon Denetçisi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon, Fon Kontrol Yöneticisi 24/01/ /5 24/01/ /5 24/01/ /5 4

5 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. İç Denetim, Müfettiş Müge Peker Alt Fon Portföy Yöneticisi Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bölümü -Grup Müdürü Gürhan Yılmaz Alt Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2007 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü- Yatırım Fonları Yöneticisi Koçbank A.Ş. Fon Hizmet ve Saklama Bölümü Yetkilisi - - Canan Çırpıcı Alt Fon Hizmet Birimi Yöneticisi 2012 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü - Yatırım Fonları Yöneticisi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hazine Operasyon Grubu Fon Hizmet Bölümü - Yatırım Fonları Uzmanı - VI. ALT FON UN YATIRIM YAPACAĞI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SEÇİMİ, PORTFÖY SINIRLAMALARI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI HAKKINDA BİLGİLER 1. Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Türk Eurobondları Pay Senetleri 0 49 Yabancı Pay Senetleri 0 49 Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 49 Yabancı Devlet veya Özel Sektör Borçlanma Senetleri 0 49 Ters Repo İşlemleri 0 49 Varlığa Dayalı/ Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0 49 İpoteğe Dayalı/İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler 0 49 Gayrimenkul Sertifikaları 0 49 Kira Sertifikaları 0 49 Varant/Sertifikalar 0 15 Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 20 Yatırım Fonları Katılma Payı, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı ve 0 10 Yatırım Ortaklıkları Payları Borsa Dışı Ters Repo 0 10 Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler 0 49 ile bu madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları Repo İşlemleri Alt Fon portföy değerinin %10 undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz. Yatırım fonu tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %9 undan fazlasına sahip olamaz. Alt Fon lar pay senetlerini satın aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler. 3. Alt Fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arzlardan da menkul kıymet alınabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlerin borsaya kote edilmesi şartıyla ihraç miktarının azami %10 u ve Alt Fon portföyünün azami %5 i oranında yatırım yapılabilir. T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla Alt Fon portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu kıymetler bu maddenin ilk bendindeki %10 luk sınırlamaya tabi değildir. 5

6 4. Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin %10 undan fazlasına sahip kamu kuruluşları dışında kalan hissedarlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayenin %20 sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerinin toplamı Alt Fon portföyünün %20 sini geçemez. 5. Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin toplamı Alt Fon portföyünün %20 sini geçemez. 6. Kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları menkul kıymet yatırım ortaklıklarının pay senetleri hariç olmak ve içtüzüklerinde belirtilmek koşuluyla yatırım fonlarının katılma belgeleri, borsa yatırım fonu katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının pay senetleri Alt Fon portföyünün %10 una kadar portföye alınabilir. Portföye alınan yatırım fonu katılma belgelerinin veya borsa yatırım fonu katılma belgelerinin toplam tutarı, bu belgeleri çıkaran fonun toplam pay sayısının %20 sini aşamaz. Bir kurucuya ait olan ve/veya aynı yöneticinin yönetimindeki yatırım fonları toplu olarak, hiçbir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun toplam pay sayısının %30 undan fazlasına sahip olamazlar. 7. Kurucu tarafından katılma paylarının fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya yönetici tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma belgeleri Alt Fon un toplam pay sayısının %10'unu aşmayacak şekilde kendi portföylerine dahil edilebilir. Kurucu ve yönetici tarafından kendi portföylerine alınabilecek katılma belgelerine ilişkin sınırlamalar borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin pay senetlerine ve borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına yatırım yapan fonlar ile serbest yatırım fonları için uygulanmaz. Borsa da işlem görmeyen anonim şirketlerin pay senetlerine ve borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına yatırım yapan fonların kurucuları, fon katılma paylarının geri dönüşlerinde gerekli likiditenin sağlanmasından sorumludur. 8. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım ortaklıklarının paylarını ve yatırım fonlarının katılma paylarını satın alamaz. Fon portföy değerinin en fazla %20 si nakit değerlendirmek üzere yapılan İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki borsa para piyasası işlemlerinden oluşur. Fon'un operasyonel işlemleri nedeniyle oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılaması amacıyla nakit tutulabilir. Ayrıca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları da fon portföyüne dahil edilir. 9. Alt Fon, katılma payları geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %49 una kadar Borsa İstanbul A.Ş. repo ve ters repo piyasasında repo yapabilir. 10. Yatırım fonu açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz. Alt Fon portföyündeki menkul kıymetler Tebliğ in 42. maddesinin (j) bendi kapsamında ödünç alınıp verilebilir. 11. Alt Fon portföyüne, Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin dahil edilmesi mümkündür. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması zorunludur. Borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmeleri çerçevesinde karşı taraftan alınan ters repoya konu varlıkların İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de fon adına açılmış olan bir hesapta saklanması gerekmektedir. Borsa dışında taraf olunan ters repo işlemlerine Alt Fon portföyünün en fazla %10 una kadar yatırım yapılabilir. 12. Türk Devleti, İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasası araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların sermaye piyasası araçlarının toplam değeri Alt Fon portföy değerinin en az %0, en çok %49 unu oluşturur. Mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters repoların değeri Alt Fon portföy değerinin en az %0, en çok %49'u olabilir. Gayrimenkul sertifikalarının toplam değeri Alt Fon portföyünün en az %0 en çok %49 u olabilir. Kira sertifikalarının toplam değeri Alt Fon portföyünün en az %0 en çok %49 u olabilir. 13. Alt Fon portföyüne alınan Türk özel sektör sermaye piyasası araçlarından tahvillerin ve finansman bonolarının toplam değeri, fon portföy değerinin en az %0, en çok %49 u, pay senetlerinin toplam değeri fon portföy değerinin en az %0, en çok %49'u olabilir. 14. Fon, portföyünün en az %51'i devamlı olarak Türk devletinin yurtdışında ihraç ettiği Türk Eurobond larına yatırılacaktır. Fon portföyüne alınabilecek Eurobond ların toplam değeri fon portföy değerinin en az %51 en çok %100'ünü oluşturur. 6

7 15. Portföye borsada işlem gören ve son 90 günde en az 5 gün işlem görmüş pay senetlerinin alınması esastır. Özelleştirme kapsamındaki ortaklıklarda bu koşul aranmaz. 3. maddesinde belirtilen ilk ihraçlardan alınan menkul kıymetler bu kapsamda değerlendirilmez. Şu kadar ki, borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin pay senetleri ve borsada işlem görmeyen borçlanma araçlarına Alt Fon portföy değerinin en fazla %10 u oranında yatırım yapılabilir. 16. Alt Fon portföyünün en az %0, en çok %49(kırkdokuz) u altın ve diğer kıymetli maddeler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. 17. Sermaye Piyasası Mevzuatınca ihracına izin verilen varlığa dayalı menkul kıymetler, Fon portföyünün en az %0 ı en çok %49 u kadar Alt Fon portföyüne alınabilir. 18. Alt Fon portföyünün en az %0 en çok %49 (kırkdokuz)'u TPKK hakkında 32 sayılı karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Bu kapsamdaki yabancı menkul kıymetlerden devlet tahvili ve hazine bonolarına Alt Fon portföyünün azami %49 (kırkdokuz)'u, özel sektör borçlanma senetlerine Alt Fon portföyünün azami %49 (kırkdokuz)'u, yabancı pay senetlerine Alt Fon portföyünün azami %49 (kırkdokuz) u yatırılabilir. 19. Alt Fon portföyüne aracı kuruluş ve ortaklık varantları dahil edilebilir. Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı Alt Fon portföyünün %15 ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının toplamı Alt Fon portföyünün %10 unu, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan aracı kuruluş varantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise Alt Fon portföyünün %5 ini geçemez. Alt Fon un açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir. 20. Alt Fon portföyüne New York, Chicago, Los Angeles, Tokyo, Zürih, Londra, Paris, Lüksemburg, Milano, Frankfurt, Kopenhag, Madrid, Lizbon, Dublin, Brüksel, Amsterdam, borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları alınabilir. 21. Alt Fon a yabancı devlet, kamu sermaye piyasası araçlarından ABD, Japonya, İsviçre ve Avrupa Topluluğu ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelere ait olanlar alınabilir. OECD ülkeleri dışındaki ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş bulunan kamu sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. Fon portföy değerinin %49 dan fazlası yabancı bir devlet tarafından çıkarılmış sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Alt Fon'a yabancı yerel yönetimlerce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları alınamaz. 22. Alt Fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından yalnızca ikincil piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabii tutulmuş olanlar alınır. İlgili kıymetin derecesini belirleyen belgeler Alt Fon nezdinde bulundurulur. Derecelendirme mekanizması bulunmayan ülkelerde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları Alt Fon portföyüne alınamaz. 23. Alt Fon ancak T.C. Merkez Bankasınca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. 24. Alt Fon portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı veya kote olduğu diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye de veya dışında yerleşik kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz. 25. Yatırım yapılacak yabancı sermaye piyasası araçlarını çıkaran kuruluşlar hakkında ve değerlemeye esas olacak fiyat hareketleri konusunda gerekli bilgileri yönetici sağlar. Yönetici fona alınacak yabancı sermaye piyasası araçlarının tabi olduğu ilgili ülke mevzuatına göre borsada satışına ve bedellerinin transferine ilişkin kısıtlamaların bulunup bulunmadığını araştırmak zorundadır. Bu tür kısıtlamaları olan sermaye piyasası araçları portföye alınamaz. Alt Fon un yabancı ülkelerde yatırım yapacağı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri o ülke düzenlemelerine göre faaliyet gösteren aracı kuruluşlar vasıtasıyla yürütülür. Yabancı borsalara Alt Fon adına verilen müşteri emirleri ve bunların gerçekleştiğine ilişkin aracı kuruluşlardan alınmış teyitler, ödeme ve tahsilat makbuzları Alt Fon adına muhafaza edilir. 26. Kurucunun ve yöneticinin pay senetleri, tahvil ve diğer borçlanma senetleri izahnamede belirtilen sınırlamalar çerçevesinde Alt Fon portföyüne dahil edilebilir. 7

8 27. Alt Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı Alt Fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin Alt Fon'un yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur. 28. İlgili Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde borsada işlem görmeyen varlık ve işlemler Alt Fon portföyüne dahil edilebilir. 29. Alt Fon varlığının %10 unu geçmemek üzere, Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alarak, Alt Fon hesabına kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin alınması ve geri ödenmesi aşamalarında Kurul a bilgi verilir. 30. Alt Fon, katılma payları geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin %10 una kadar Kurulun Seri: V, No:7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında repo sözleşmelerine taraf olabilir. 31. Alt Fon portföyüne, Kurul kaydında bulunan fonların katılma paylarının dahil edilmesi esastır. Şu kadar ki, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları, Alt Fon portföy değerinin %10 unu geçmemek üzere Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın portföye dahil edilebilir. VII. ALT FON KATILMA PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ: Katılma paylarının değeri, Şemsiye Fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu nun seri:vii, No:10 Tebliği nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varlıklardan pay senetleri için en son tarihli borsa ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatlar, borçlanma araçları ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçekleşen ortalama oranlar dikkate alınarak her işgünü sonu itibariyle hesaplanır ve müteakip işgünü katılma paylarının alım satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. İlan gününde yapılan alım satımlarda bu fiyat geçerli olur. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabilir. 1. Değerleme her işgünü itibariyle yapılır. 2. Alt Fon Portföy Değeri portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır. 3. Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir Portföye alınan varlıklar alınan fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve oranlarla değerlenir. Şu kadar ki, işlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması bulunan varlıkların değerlemesinde kapanış seansı fiyatı kullanılır Borsa İstanbul A.Ş. küçük işlemler pazarında oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz Borsa'da işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan pay senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir Yukarıdaki şekilde değeri belirlenemeyen varlıklar ise, piyasa fiyatını en iyi yansıtacak şekilde Fon Kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir 3.6. Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 8

9 3.7. Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli tahvillerin değerlemesi Tebliğ'in 45.md. çerçevesinde yapılır Borsa dışı repo-ters repo işlemlerinin vade ve faiz oranı Kurulun Seri: V, No: 7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 6 ncı maddesi çerçevesinde belirlenir. Şu kadar ki; faiz oranının belirlenmesi, borsada işlem gören benzer vade yapısına sahip sözleşmelerin faiz oranları dikkate alınmak üzere, Fon Kurulu nun sorumluluğundadır. Bu itibarla, en geç sözleşme tarihini takip eden işgünü içinde şirketin resmi internet sitesinde sözleşmeye konu edilen kıymet ve sözleşmenin vadesi, faiz oranı, karşı tarafı hakkında kamuya bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu sözleşmelere ilişkin bilgi ve belgeler ayrıca şirket merkezinde sözleşme tarihini müteakip 5 yıl süreyle muhafaza edilir. 4. Alt Fon Toplam Değeri, Alt Fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların (Kurucu tarafından kuruluş işlemleri için verilen avans hariç) düşülmesi suretiyle bulunur. 5. Alt Fon un devamı süresince alınan bedelsiz pay senetleri, temettü, faiz ve kar payları vb. alındıkları gün Alt Fon un toplam değerine dâhil edilir. 6. Bir payın değeri, Alt Fon toplam değerinin tedavüldeki katılma belgelerinin, kapsadığı pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. İhraç edilen katılma belgelerinin tümü satılıncaya kadar, her payın değeri Alt Fon toplam değerinin tedavüldeki pay sayısına bölünmesi ile bulunur. Bu dönem içinde geri satın alma yoluyla Alt Fon a geri dönmüş katılma belgelerinden halen Alt Fon bünyesinde bulunanların sayısı toplam pay sayısından düşülür. Katılma belgelerinin satış ve geri alış fiyatı belgedeki pay sayısı ile pay değerinin çarpımı suretiyle bulunan tutardır. 7. Alt Fon un bu maddeye göre her iş günü sonu itibarıyle hesaplanan pay değeri, müteakip işgünü katılma belgelerinin alım-satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. 8. Bu izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde katılma paylarının alım satımı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yanısıra Fon un sürekli bilgilendirme formunda ilan edilen aracı kuruluşlarca da yapılacaktır. Katılma payları alım ve satım işlemelerini yapacak aracı kuruluşlar tarafından tüm dağıtım kanallarında fon paylarının alım satımına aracılık edileceği yatırımcıların bilgisine sunulur. VIII. ALT FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER, KOMİSYON VE KARŞILIKLAR: 1. Kurucuya ve Alt Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı: Alt Fon un yönetim hizmetleri karşılığı olarak her gün için Alt Fon toplam değerinin %0,00411 (yüzbinde dört nokta onbir) inden (yıllık %1,5) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde yönetici, kurucu ve katılma payı alım satımına aracılık eden kuruluşlar arasında paylaştırılır. 2. Pay Senedi Kurtajı: : %0.014 (Onbindebirnoktadört) ile %0.07 (Onbindeyedi) arasında değişen pay senedi kurtajı uygulanmaktadır. 3. Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarifesi geçerli olup, Repo-Ters repo pazarında gerçekleştirilecek işlemlerin TL tutarları üzerinden bir gecelik işlemlerden (milyondabeş), vadeli işlemlerden ise (milyondabeş) X vade gün sayısı oranında ; Tahvil ve bono piyasasında Saat 14:00 öncesi YTL tutarları üzerinden (yüzbindebir) oranında ve saat 14:00 den sonra aynı gün valörlü gerçektirilen işlemler ise (yüzbindeiki) oranında kurtaj karşılığı ayrılarak ödeme gününde aracı kuruma ödeme yapılır. 4. Karşılık Ayrılacak Giderler : Yönetim Ücreti, Borsa İstanbul A.Ş. Tahvil Borsa Payları, Takasbank Saklama Komisyonu, Denetim ücreti için karşılık ayrılır. 5. Kurucu, Yönetici ve yönetim veya sermaye bakımından bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantılı olanlar tarafından kurulan veya yönetilen fonların katılma paylarının Alt Fon portföyüne dahil edilmesi halinde Alt Fon tarafından bu fonlara giriş yada çıkış komisyonu ödenmez. 6. Kurul ücreti: Kanun un 130 uncu maddesinin (3). fıkrası uyarınca takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde Alt Fon un toplam değeri üzerinden % 0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak kayda alma ücreti izleyen on iş günü içerisinde Kurul hesabına yatırılır. 9

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir Şemsiye Fon kapsamındaki her bir Alt Fon un tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN,

Detaylı

BU İZAHNAME TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

BU İZAHNAME TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BU İZAHNAME TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

BU İZAHNAME T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş

BU İZAHNAME T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş BU İZAHNAME T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA KATILMA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI OPTİMAL DENGE DEĞİŞKEN ALT FONU NUN (1.ALT FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, ALT

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME

Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu İZAHNAME Yapı Kredi İstanbul Serbest Yatırım Fonu / İzahname BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

FİBABANKA A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

FİBABANKA A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ UZUN VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU 2.500.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU 2.500.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU KATILMA PAYLARINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ FİBABANKA A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Fibabanka A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. EUROBANK TEKFEN A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL BORSALAR YABANCI KIYMETLER FONU 500.000.000 ADET I.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ GLOBAL BORSALAR YABANCI KIYMETLER FONU 500.000.000 ADET I. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

OYAK YATIRIM A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

OYAK YATIRIM A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ OYAK YATIRIM A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. BankEuropa Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FON UN KURULUŞ AMACI 1.1. T.Emlak Bankası A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ GLOBAL EMTİA FON SEPETİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Türkiye İş Bankası tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı