- TİCARET HUKUKU - 1-Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüğüne göre, ticari işletmenin genel unsurlarından biri değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- TİCARET HUKUKU - 1-Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüğüne göre, ticari işletmenin genel unsurlarından biri değildir?"

Transkript

1 - TİCARET HUKUKU - 1-Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüğüne göre, ticari işletmenin genel unsurlarından biri değildir? (2004/3) A) Bağımsızlık B) Gelir sağlamayı hedeflemek C) Ticaret siciline tescil D) Esnaf faaliyetinin sınırını aşmak E) Devamlılık 7-Türk Ticaret Kanunu'na göre, "kabul" ticari senetlerden hangisi için geçerlidir? A) Bono B) Varant C) Çek D) Konşimento E) Poliçe 2-Kollektif şirketler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kollektif şirket ortakları, şirketin borç ve taahhütlerinden, müteselsilen ve bütün mallarıyla sorumludur. B) Kollektif şirketler tüzel kişiliğe sahiptir. C) Kollektif şirketler ticari işletme işletmek amacıyla kurulabilir. D) Kollektif şirketler bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır. E) Tüzel kişiler kollektif şirkete ortak olabilir. 3-Bir anonim ortaklığın halka açılmasından sonra, bu anonim ortaklığa öncelikle hangi kanun hükümleri uygulanır? A) Türk Ticaret Kanunu B) Sermaye Piyasası Kanunu C) Bankalar Kanunu D) Borçlar Kanunu E) İş Kanunu 4-Aşağıdakilerden hangisi bir limited ortaklığın sona ermesinin nedenlerinden biri değildir? A) Ortaklık sözleşmesinde yer alan sona erme nedenlerinin ortaya çıkması B) Ortaklığın iflasına karar verilmesi C) Ortaklardan birinin isteği üzerine ve haklı nedenler yüzündenmahkemenin karar vermesi D) Kanunda yazılı olan sona erme nedenlerinin ortaya çıkması E) Esas sermayenin ½'sine sahip olan ortakların salt çoğunlukla ortaklığın sona ermesi hakkında karar alması 8-Komandit şirketlerin ortak sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Adi komandit şirkette en az 2, hisseli komandit şirkette en az 5 ortak olmalıdır. B) Adi komandit şirkette en az 3, hisseli komandit şirkette en az 4 ortak olmalıdır. C) Adi komandit şirkette en az 4, hisseli komandit şirkette en az 6 ortak olmalıdır. D) Adi komandit şirkette en az 5, hisseli komandit şirkette en az 7 ortak olmalıdır. E) Adi komandit şirkette en az 6, hisseli komanditşirkette en az 8 ortak olmalıdır. 9-Bir ticari mal üzerinde bulunan "woolmark", "TSE" gibi ifadeler, hangi marka türününkapsamındadır? A) Hizmet markası B) Ortak marka C) Ferdi marka D) Garanti markası E) Genel marka 10-Aşağıdakilerden hangisi, Türk Ticaret Kanunu'na göre şirketlerin ticari unvanlarında kullanabilmek için Bakanlar Kurulu'ndan izin alması gereken ifadelerden biri değildir? A) Türkiye B) Türk C) Cumhuriyet D) Milli E) Demokrat 5-Ticari defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılabilmesi için ticari işlerdeki anlaşmazlığın aşağıdakilerden hangisi arasında ortaya çıkması gerekir? A) Tacir ile tacir arasında B) Tacir ilemüşterisi arasında C) Tacir ile işçisi arasında D) Tacir ile kamumakamları arasında E) Tacir ile kendi işletmesi arasında 11-Kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, ticaret ortaklıklarının yerleşim yeri (ikametgâhı) neresidir? (2005/2) A) İlgili ticaret sicilinin bulunduğu yer B) İşgörenlerinin çalıştığı yer C) Yönetim kurulunun bulunduğu yer D) Malvarlığının bulunduğu yer E) İşlerinin yürütüldüğü yer 6-Türk Ticaret Kanunu'na göre, kıymetli evrakta borç nerede ödenir? (2005/1) A) Borçlunun ikâmetgahında B) Alacaklının ikâmetgahında C) Kefilin ikâmetgahında D) Sözleşmenin yapıldığı yerde E) Evrakın düzenlendiği yerde 12-Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'na göre, ticari işler tellalının borçları arasında yer almaz? A) Müvekkili hesabına 3. şahıslarla sözleşmeyapmak B) Bordro vermek C) Numuneleri saklamak D) Dürüst ve tarafsız hareket etmek E) Defter tutmak

2 13-Mahcur (kısıtlı) bir kişiye miras yolu ile bir ticari işletme geçerse, söz konusu ticari işletmenin taciri aşağıdakilerden hangisi olur? A) Mahcurun vasisi B) Mahcurun velisi C) Miras bırakan kişinin tayin edeceği herhangi bir kişi D) Kendisine ticari işletme intikal edenmahcur E) Mahcur hakkında hacir (kısıtlama) kararı veren mahkeme 14-Aşağıdakilerden hangisi ticari senetlerin (kambiyo senetleri) ortak özelliklerinden biri değildir? A) İllettenmücerret senetler olmaları B) Uluslar arası nitelik taşımaları C) Şekle bağlı senetler olmaları D) Kanunen nama yazılı olmaları E) Müteselsil sorumluluk esasının geçerli olması 15-Ticaret Hukuku doktrinine göre, iç ilişkilerinde ve iç örgütlenmelerinde merkeze bağlı bulunan, kendi çevresi ve yetki alanındaki dış ilişki ve faaliyetlerinde bağımsız olan, merkezle aynı ticaret unvanı ve aynı uğraşı alanına sahip bulunan, merkezle birlikte aynı gerçek kişi veya tüzel kişi tacire ait olan ve bağımsız bir işyeri teşkil eden birime ne ad verilir? A) Taşeron B) Şube C) Büro D) İrtibat birimi E) Acenta 16-Yevmiye defteri, kullanılmadan önce aşağıdakilerden hangisine tasdik ettirilmelidir? (2005/3) A) Noter B) Yeminli mali müşavir C) Asliye Ticaret Mahkemesi D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı E) Ticaret sicil memurluğu 17-Adi ortaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ticaret unvanı almak zorunda değildir. B) Ticaret siciline ortaklık olarak kaydedilmez. C) Sermaye olarak yalnızca nakit (para) konulabilir. D) Ortakları gerçek ya da tüzel kişiler olabilir. E) Tüzel kişiliği yoktur. 18-Ticaret unvanı ve işletme adının, rehin sözleşmesine ekli unsurlar listesinde yer almaması, rehin üzerinde nasıl bir sonuç doğurur? A) Rehin kısmen geçerli sayılır. B) Rehin üzerinde herhangi bir etki yaratmaz. C) Rehin nedeniyle tazminat öenir. D) Rehin hükümsüz sayılır. E) Rehin iptal edilir. 19-Ticareti bırakan tacirler, bu durumun Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanından itibaren kaç yıl içinde iflas yoluyla takip edilebilirler? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 20-Para borcunun zamanında ödenmemesi durumunda bu gecikme nedeniyle ödenmesi gereken faize ne ad verilir? A) Temerrüt faizi B) Yasal faiz C) Kapital faiz D) Mürekkep faiz E) Temettü faizi 21-Taraflar arasındaki borcun kaynağını haksız bir fiil oluşturuyorsa, bu borcun ticari iş sayılması için aşağıdakilerden hangisi gerekir? (2006/1) A) Borçla ortaya çıkan zararın yüksek olması B) Tarafların her ikisinin de tacir olması C) Taraflardan en az birinin tacir olması D) Taraflardan en az birinin ticari işletmesinin bulunması E) Borcun, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olması 22-Ticari defterler hangi anlaşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir? A) Ticari işletmelerle müşteriler arasındaki anlaşmazlıklarda B) Tacirler arasındaki ticari işlerden doğan anlaşmazlıklarda C) Ticari işletmelerle ortakları arasındaki anlaşmazlıklarda D) Tacirler arasındaki haksız fiillerden doğan anlaşmalarda E) Tacirlerle devlet arasındaki vergi anlaşmazlıklarında 23-Türk Ticaret Kanunu'na göre "satış mağazası memuru" aşağıdakilerden hangisinin özel bir türüdür? A) Ticari vekil B) Ticari mümessil C) Acente D) Tellal E) Seyyar tüccar memuru 24-Aksine bir düzenleme olmadığı takdirde, adi ortaklıklarda yönetim yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Ortaklar arasında en yaşlı olana B) Tümortaklara C) Sermaye olarak nakit koyan ortaklara D) Ortaklar arasında en eski olana E) Sermaye olarak emeğini koyan ortaklara

3 25-Aşağıdaki şirketlerden hangisinde ortak sayısı 50'den çok olamaz? A) Anonimşirket B) Komandit şirket C) Kooperatif D) Kollektif şirket E) Limited şirket 26-Yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan deftere ne ad verilir? (2006/2) A) Envanter defteri B) Defteri kebir C) Yevmiye defteri D) Karar defteri E) İşletme hesabı defteri 27-Ticari olsun ya da olmasın, bir şirket akdine dayanan ve şirketle ortaklar arasında açılmış davalar kural olarak kaç yılda zamanaşımına uğrar? A) 2 B) 4 C) 5 D) 8 E) Anonim şirketlerde "tavan sermaye" kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ödenmiş sermaye B) Çıkarılmış sermaye C) Başlangıç sermayesi D) Asgari sermaye E) Kayıtlı sermaye 29-Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen "işletme adı" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İşletme adı, bir işletmeyi diğerinden ayırır. B) İşletme adının seçiminde tam bir serbesti vardır. C) Esnaflar işletme adı kullanabilir. D) İşletme adı, işletmenin sahibini gösterir. E) İşletme adı, işletmeden ayrı olarak devredilebilir. I. Sözleşme hükümleri II. Ticari hükümler III. Emredici hükümler IV. Genel hükümler V. Ticari örf ve adetler 30-Ticaret hukukundaki uyuşmazlıkların çözümünde yukarıdaki hükümler hangi sıra ile uygulanır? A) I, II, III, IV ve V B) II, IV, V, I ve IV C) III, I, II, V ve IV D) IV, V, III, II ve I E) V, III, II, I ve IV 31-Aşağıdakilerden hangisi bilanço esasına göre defter tutanların, tutmaları gereken defterlerden biri değildir? (2006/3) A) Karar defteri B) İşletme defteri C) Yevmiye defteri D) Envanter defteri E) Defteri kebir 32-Aşağıdakilerden hangisi emtia senetleri arasında yer alır? A) Çek B) Tahvil C) Varant D) Hisse senedi E) Bono 33-Türk Ticaret Kanunu'na göre, kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çekin hükmü nedir? A) Yok hükmündedir. B) Hamiline yazılı çek hükmündedir. C) Nama yazılı çek hükmündedir. D) Emre yazılı çek hükmündedir. E) Mutlak butlanla geçersizdir. 34-Ticaret ortaklıklarının "yeni kuruluş" şeklinde birleşmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Birleşme sonrası, birleşen ortaklıkların tüzel kişilikleri ticaret sicilinden terkin yoluyla ortadan kalkar. B) Ortaklıklar infisah eder. C) Ortaklıklar tasfiye edilir. D) Önceki ortaklıkların mal varlığı bir bütün halinde yeni ortaklığa devredilir. E) Yeni bir ticaret ortaklığı kurulur. 35-Anonim ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçmesiyle satışı yapılmış hisse senetlerine ne ad verilir? A) Esas sermaye B) Kayıtlı sermaye C) Başlangıç sermayesi D) Ayni sermaye E) Çıkarılmış sermaye 36-Senedin düzenlenmesinden önce hakkın mevcut olmadığı, hakkın senedin düzenlenmesiyle doğduğu kıymetli evraka ne ad verilir? (2007/1) A) İlletenmücerret kıymetli evrak B) İhdasi mahiyette kıymetli evrak C) İllete bağlı kıymetli evrak D) Nama yazılı kıymetli evrak E) Seri halinde kıymetli evrak

4 37-Bir anonim ortaklığın halka açılmasından sonra, bu anonim ortaklığa öncelikle hangi kanun hükümleri uygulanır? A) İş Kanunu B) Türk Ticaret Kanunu C) Borçlar Kanunu D) Bankalar Kanunu E) Sermaye Piyasası Kanunu 38-Komandit şirketlerin ortak sayıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Adi komandit şirkette en az 2, hisseli komandit şirkette en az 5 ortak olmalıdır. B) Adi komandit şirkette en az 3, hisseli komandit şirkette en az 4 ortak olmalıdır. C) Adi komandit şirkette en az 4, hisseli komandit şirkette en az 6 ortak olmalıdır. D) Adi komandit şirkette en az 5, hisseli komandit şirkette en az 7 ortak olmalıdır. E) Adi komandit şirkette en az 6, hisseli komandit şirkette en az 8 ortak olmalıdır. 39-Yevmiye defteri, kullanılmadan önce aşağıdakilerden hangisine tasdik ettirilmelidir? A) Ticaret sicil memurluğu B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı C) Yeminli mali müşavir D) Asliye Ticaret Mahkemesi E) Noter 40-Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen "işletme adı" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2007/2) A) İşletme adı, bir işletmeyi diğerinden ayırır. B) İşletme adının seçiminde tam bir serbesti vardır. C) Esnaflar işletme adı kullanabilir. D) İşletme adı, işletmenin sahibini gösterir. E) İşletme adı, işletmeden ayrı olarak devredilebilir. 41-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkların tedrici kuruluşunun aşamalarından biri değildir? A) Ortaklık esas sözleşmesinin hazırlanması ve imzaların noter tarafından tasdik edilmesi B) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması C) Halka arz edilecek hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınması D) Sirkülerin ilan edilmesi E) Sözleşmenin mahkeme tarafından tasdik edilmesi 42-Türk Ticaret Kanunu'na göre tacirler ticari defterlerini son kayıt tarihinden itibaren kaç yıl süre ile saklamak zorundadır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 5 43-Aşağıdakilerden hangisi poliçede bulunması gereken zorunlu unsurlardan değildir? A) Keşide tarihi B) Muhatabın adı ve soyadı C) Lehdarın adı ve soyadı D) Vade E)Keşidecinin imzası 44-Kayda geçirilmesi gereken işlemlerin, belgelerden çıkarılarak tarih sırası ile maddeler halinde yazıldığı ticari deftere ne ad verilir? A) Yevmiye defteri B) Defter-i Kebir C) Karar defteri D) İşletme defteri E) Envanter defteri 45-Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet halinde açılabilecek hukuk davalarından biri değildir? A) Manevi tazminat davası B) Haksız rekabetin men'i davası C) Haksız rekabetin iptali davası D) Yanlış durumun ortadan kaldırılması davası E) Tespit davası 46-Ücret mukabilinde kendi namına ve müvekkil hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alım ve satımını gerçekleştiren kişiye ne ad verilir? (2007/3) A) Komisyoncu B) Acente C) Ticari işler tellalı D) Ticari mümessil E) Ticari vekil 47-Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın kendiliğinden sona erme nedenlerinden biri değildir? A) Ortaklık sözleşmesinde öngörülen sürenin dolması B) Ortaklığın iflası C) Ortaklık gayesinin elde edilmesinin imkansız hale gelmesi D) Ortaklık gayesinin elde edilmiş olması E) Ortaklık sözleşmesine dayalı olarak bir ortaklığın feshi ihbarı 48-En az iki en çok elli gerçek ya da tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, ortaklarının sorumluluğu, koymayı taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı olan ve esas sermayesi belli olan şirketlere ne ad verilir? A) Komandit şirket B) Anonimşirket C) Limited şirket D) Adi şirket E) Kollektif şirket

5 49-Adi ortaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Adi ortaklığa gerçek ya da tüzel kişiler ortak olabilir. B) Adi ortaklığın oluşması için, ortakların bütün mesailerini bu ortaklık için ayırmaları gerekmez. C) Adi ortaklık bir ticaret unvanı almak zorunda değildir. D) Adi ortaklık sözleşmesi şekle tabidir. E) Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. 50-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıklarda genel kurulu toplantıya çağıramaz? A) Mahkeme tarafından atanmış kayyımlar B) Tasfiye durumunda, tasfiye memurları C) Yönetimkurulu D) Mahkeme tarafından yetki verilmiş azınlık pay sahipleri E) Müdürler 51-Anonim şirketlerde taahhüt edilen sermayeye ne ad verilir? (2008/1) A) Ödenmiş sermaye B) Esas sermaye C) Nakdi sermaye D) Muayyen sermaye E) Mutlak sermaye 56-Anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) A) Ticaret unvanı kullanmak zorundadırlar. B) En az 5 kurucu ortak tarafından kurulmaları gerekir. C) Borçlarından dolayı malvarlığı ile sorumludurlar. D) Tüzel kişilikleri vardır. E) Değişken sermayeli, sabit paylı şirketlerdir. 57-Türk Ticaret Kanunu'na göre, bir limitet şirkette en az ve en çok kaç ortak bulunabilir? A) 2-50 B) 4-50 C) 5-60 D) 7-60 E) Senedin düzenlenmesinden önce hakkın mevcut olmadığı, hakkın senedin düzenlenmesiyle doğduğu kıymetli evraka ne ad verilir? A) İlletenmücerret kıymetli evrak B) İhdasi mahiyette kıymetli evrak C) İllete bağlı kıymetli evrak D) Nama yazılı kıymetli evrak E) Seri halinde kıymetli evrak 52-Protestoyu aşağıdakilerden hangisi düzenler? A) Noter B) İlgili banka şubesi C) Asliye ticaret mahkemesi D) Keşideci E) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 53-Aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirket genel kurulunu toplantıya çağıramaz? A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı B) Şirket Disiplin Kurulu C) Mahkeme tarafından atanmış kayyumlar D) Tasfiye Memurları E) Şirket YönetimKurulu 59-Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı senetlerde bulunması gereken unsurlardan biri değildir? A) Lehdarın ismi B) Düzenleyicinin imzası C) Kayıtsız şartsız belli bir ödeme bedeli D) İhdas günü E) Ödeme yeri 60-Emre düzenlenmiş çeklerin devri nasıl gerçekleştirilir? A) Ciro ve teslim ile B) Sözleşme ve teslim ile C) Yalnızca teslim ile D) Ciro ile E) Sözleşme, noter onayı ve teslim ile 54-Türk Ticaret Kanunu'na göre, hammadde ya da diğer malların makine ya da sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) Ticarethane B) Acente C) Esnaf işletmesi D) Çiftçilik E) Fabrikacılık 55-Nama yazılı çeklerin devri nasıl gerçekleştirilir? A) Borcun yenilenmesi ile B) Ciro ile C) Alacağın temliki ile D) Takas ile E) Borcun nakli ile

6 1) C 2) E 3) B 4) E 5) A 6) A 7) E 8) A 9) D 10)E 11)E 12)A 13)D 14)D 15)B 16)A 17)C 18)D 19)E 20)A 21)E 22)B 23)A 24)B 25)E 26)B 27)C 28)E 29)D 30)C 31)B 32)C 33)B 34)C 35)E 36)C 37)E 38)A 39)E 40)D 41)E 42)A 43)D 44)A 45)D 46)A 47)E 48)C 49)D 50)E 51)B 52)A 53)A 54)E 55)C 56)E 57)A 58)B 59)E 60)A

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler

6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler 6102 sayılı Yeni TTK nın Getirdiği Önemli Yenilikler ve Tacirlerin Öncelikli Olarak Yapmaları Gereken İşlemler Yrd.Doç.Dr. Mücahit Ünal Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

Detaylı

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı:

Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Ticari İşletmenin Devrinin Tescil ve İlanı: Kanunda ticari işletmenin bir bütün halinde devredilebileceği ve aksi kararlaştırılmadıkça devrin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

. Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM

. Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ferhat SAYIM . Üniversitesi Sınav Dönemi: Bahar Dönemi Quiz (Adi ve Kollekttif Şirketler) Sınav Tarihi:... Kurallar: Doğru cevap tabloya işaretlenecektir. Yalnış cevap sayınızın 3 te 1 i doğru cevaplarınızdan düşülecektir.

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI

ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ ŞİRKET YAPILARI VE KURULUŞ AŞAMALARI Hazırlayanlar Oya HAN Uzman Serdar ALÂ Uzman Şubat 2006 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde, işletmeler karmaşık idari ve bürokratik bir

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ I. Pay Kavramı II. Payın Çeşitli Anlamları III. Pay (Senetleri) Çeşitleri IV. İmtiyazlı Pay V. İmtiyazların Korunması 2.ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI

Detaylı

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

HUKUK. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) 4. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme ve seçilme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? HUKUK 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre, öneriye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Telefon, bilgisayar gibi iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

TİCARET SİCİLİ REHBERİ

TİCARET SİCİLİ REHBERİ ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1098- TİCARET SİCİLİ REHBERİ HAZIRLAYAN MESUT DEMİRTAŞ YAZAN ESRA USLU - YAVUZ KARAMOLLAOĞLU 13.11.1998 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir.

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ

TİCARİ İŞLETME HUKUKU ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ ^1.TİCARET HUKUKUNA GİRİŞ I.TİCARET HUKUKU KAVRAMI Ticaret hukuku,esas itibariyle kendisine ticari faaliyetleri konu edinen,ticaret hayatına ilişkin sürat,güven ve işlemlerde kolaylık gibi ilkelere sahip

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KIYMETLİ EVRAKLAR 344MV0064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TİCARET HUKUKU I KISA ÖZET KOLAYAOF

TİCARET HUKUKU I KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. TİCARET HUKUKU I KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER

67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Hayati Şahin, Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş 17 Aralık 2012 67 SORUDA YENİ TTK DA MUHASEBE STANDARTLARI, DENETİM, DENETÇİ, RAPORLAMA, İLAN, ORTAKLARLA İLİŞKİLER, ŞİRKETLER Yeni Ticaret Kanunu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur.

Limited şirketlere ilişkin sıklıkla karşılaşılan sorunlar/sorular işlenmiş olup, Limited Şirket Ana Sözleşme ÖRNEĞİ de çalışma EK ine konulmuştur. Ülkemizde çok yaygın olan Limited şirket; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 503 556 ncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK nın 503 üncü maddesine göre; İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs

Detaylı