Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr ve Türkiye nin Yeni Teknoloji Potansiyeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : @-Ticaret ve Türkiye nin Yeni Teknoloji Potansiyeli"

Transkript

1 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr ve Türkiye nin Yeni Teknoloji Potansiyeli Mustafa SA SAN* New economy that is improving with technological developments has been integrated into the information technology based system and caused the progress of the information economy in the 21th century. This article describes the electronic commerce term, which is frequently used in the framework of digital economy. Also, the author classifies e-commerce categories and explains e-commerce tools and the processing procedures. As well as, reports the application of e-commerce in the developed countries and Turkey. As a result, it gives information on what has been done in Turkey to develop the subject and suggestions on what can be done. 101 Teknolojik geliflmelerin etkisiyle büyüyen yeni ekonomi, bilgi teknolojisi tabanl sisteme kolayca entegre olmufl ve 21. yüzy lda bilgi ekonomisi terimini do urmufltur. Bilgi ekonomi - sinin en yo un olarak kullan ld sektör elektronik ticaret olmufltur. Makale, öncelikle e-ticaretin tan m n yapmakta daha sonra da, elektronik ticaretin hangi ifllemleri kapsad n, hangi araçlardan meydana geldi ini ve kaç kategoriye ayr ld n izah etmeye çal flmaktad r. Ayr ca, geleneksel ticarete göre elektronik ticaretin avantajlar n ve küreselleflen dünyada e-ticaretin hangi noktada yer ald n aç klamakta; e-ticaretin dünyadaki geliflimini ve ilk kez uyguland ülkelere ve Türkiye ye iliflkin bilgileri tablo ve grafiklerle göstermekte ve bu do rultuda önerilerde bulunmaktad r. Girifl 21. yüzy la haz rl k olarak teknolojiye yat r m yapan ülkelerin gayrisafi millî has lalar nda (GSMH) büyük art fllar olmufltur. Bu art fllar n, en büyük sebebi, dünyada elektronik ticaretin gittikçe artan bir ivme göstermesinden kaynaklanmaktad r. Geliflmekte olan Türkiye gibi ülkelerin küreselleflen dünyada pazar paylar n art rabilmeleri ve ekonomilerini geliflmifl ülkelerin seviyesine ç kartabilmeleri için biliflim teknolojisine ve dolay s yla e-ticarete yat r m yapmalar gerekmektedir. Bu yat r m, gerek özel sektör gerekse devlet taraf ndan desteklenmeli ve bir politika çerçevesinde plânl olarak gelifltirilmelidir. T pk geliflmifl ülkelerde ol- Stratejik Analiz, Cilt 2, Say 21, Ocak 2002 * ASAM, Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi, Bilgi Uzman. E-posta:

2 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : du u gibi, geliflmekte olan ülkelerde de bilgi ve iletiflim sektörü art k bir meta olarak alg lanmal ve yeni ekonomi kavram içerisinde yer almal d r Yeni Ekonomide Bilgi Olgusu Yeni teknolojik geliflmelerin etkisiyle büyüyen bir ekonomik olgu 1 olarak tan mlanan yeni ekonomi, geliflmifl ülkelerin bilgi-yo un 2 hizmetlerinde meydana gelen yeniden yap lanma sürecini bafllatm flt r. Bu hareketlilikle beraber, yeni ekonomilerde bilgi, ekonomiyi belirleyici ve ona yön verici bir unsur haline gelmifltir. Bilginin geliflmifl ekonomilerde üretim sürecinde do rudan do ruya yer almas meta olarak adland r lmas na neden olmufltur. Bir meta olarak bilgi, üretilen ve tüketilen bir mal gibi al n p sat lmakta ve bunun bir sonucu olarak bilgiyi yönetmek yani entelektüel sermayeyi bulup gelifltirmek, saklamak, satmak ve paylaflmak; bireylerin, iflletmelerin ve ülkelerin en önemli ekonomik görevi hâline gelmifltir. 3 Bu nedenle, bilgi ça- nda bilgi ve iletiflim teknolojilerinin yönetilmesi ifli ile ilgilenen bilim adamlar, bu yeni ekonomiye bilgi ekonomisi ad n vermifltir. nternet veya dijital ekonominin bir alt dal olan bilgi ekonomisi her geçen gün daha fazla insan n istihdam edildi i, daha fazla kayna n kullan ld ve daha fazla üretim ve dolay s yla tüketimin yap ld dev bir sektör hâline gelmifltir. 4 Bu dev sektör içerisinde zenginli in temel kayna, do al kaynaklar ve fizikî emek de il, bilgi ve haberleflmedir. Bilgi teknolojilerinin iki farkl unsuru olan bilgi ve haberleflme, beraberinde internet teknolojilerini gündeme getirmifltir. nternet teknolojisi ile, ekonomiler hizmet sektörlerine daha ba ml hâle gelmifllerdir. Bunun en aç k örne ini afla daki gerekçelerde görmek mümkündür. Meselâ, küreselleflme süreciyle beraber piyasalardaki sermaye ak fllar ndaki çeflitlili in artmas, de iflik finans merkezlerinin liberallefltirilme yolunda geliflme sa lamas, bilgi toplama, iflleme ve iletme mer- Liu Shucheng, Li Shi JingJi Ribao, News Of The New Economy, World Press Review, Cilt 47 (11), Kas m 2000, s. 39. Bu terim ile anlat lmak istenen fludur: Etkili üretimin bilgi al flverifline dayand kabul edilmektedir. Geliflmifl ekonomilerde çal flanlar n ço u bilgi çal flan d r. Art k birçok iflçi, kol gücünden çok beyin güçlerini kullanmaktad r. Thomas A. Stewart, Entelektüel Sermaye: Kurulufllar n Yeni Zenginli i, stanbul, BZD yay nc l k, 1997, s.13. Ömer Demir, Bilgi Toplumunda ktisat: Bilgi Ekonomisi ve Bilgi ktisad, Yeni Türkiye 21. Yüzy l Özel Say s, Cilt 4 (20), 1998, s Bilgi ça nda bilgi ekonomisi, dünyada eko-spazm olarak nitelenen ekonomik krizin kurtar c s olarak en önemli pozisyonda yer almaktad r. kezlerinin giderek önem kazanmas, haberleflme teknolojilerinin gelifltirilmesi, ulusal piyasalar aras ndaki ba lar n güçlenmifl olmas yla 5 beraber hizmet sektörü kilit duruma gelmifltir. Bilgi ça nda bilgi ekonomisi, dünyada ekospazm 6 olarak nitelenen ekonomik krizin kurtar - c s olarak en önemli pozisyonda yer almaktad r. Bu nedenle bilgi ekonomisini anlayabilmek için öncelikle yeni ekonominin özellikleri üzerinde durmak gerekir. Don Topscot, The Digital Economy adl kitab nda yeni ekonominin özelliklerini flu flekilde s ralamaktad r: Yeni ekonomi her fleyden önce bilgi ekonomisidir, dijital bir ekonomidir, moleküler bir ekonomidir, bir a ekonomisidir, arac lar n ortadan kalkmas n sa layacakt r, yenilikleri temel al r, bir h z ekonomisidir, küresel bir ekonomidir, yeni ekonomide üretici ve tüketici fark ortadan kalkmaktad r ve sanallaflma ön plandad r. 7 Asl nda her ne kadar ad söylenmese de bilgi ekonomisinin özelliklerini anlatan bu maddeler, ayn zamanda bilgi ekonomisinin de içeri ini oluflturmaktad r. Yeni ekonomi, daha genifl bir kavram olmakla beraber bilgi ekonomisi onun bir alt dal n oluflturmaktad r.yeni ekonomi, bilgi tabanl teknolojileri, ekonomiye dayal teknolojileri, (bankalar n interaktif hizmetler sunmas, borsan n uydu teknolojisi sayesinde GPRS hizmetlerinin gerçekleflmesi gibi) kapsarken; bilgi ekonomisi sadece bilgiye hizmet eden teknolojileri içermektedir. 21. yüzy lda yeni ekonominin tamamen bilgi destekli olaca n belirten bir aç klama da ngiltere Baflbakan Tony Blair den gelmifltir. Blair: Nusret Ekin, Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret, stanbul, stanbul Ticaret Odas, 1998, s. 65 Bu terim, Oya Gürdal n Enformasyon Ekonomi çin Bir Fenomen Mi? Tülay Fenerci, Oya Gürdal (Haz.) 21. Yüzy la Girer - ken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, Nisan 2001, Ankara, Türk Kütüphaneciler Derne i, 2001, ss Don Topscott, The Digitial Economy, New York, Mc Graw Hill, 1996, s. 44.

3 Dünya ekonomisi öylesine bir süreç geçirmektedir ki; tar m ekonomisinden bafllay p s nai üretime geçen ekonomik faaliyetler h zla bilgi destekli ekonomik faaliyetlere, yani dijital ekonomilere dönüflmektedir. Yeni yüzy l n ticaret anlay fl di er bir ifade ile baflar daki en temel rekabet anlay fl bilgiyi h zl üretmek, kullanmak, yaymak ve da tmak olacakt r 8 fleklinde ifade etmifltir. Aç klamadan da anlafl laca üzere, yeni yüzy lda geleneksel ticaret, yerini bilgiye dayal pazarlar n internet teknolojileriyle birlikte oluflturdu u bilgi ekonomilerine b rakacakt Kavram, Kapsam, Kategorileri ve Araçlar Kavram Kargaflas E-ticaretin tan m konusunda farkl ülkelerin kurulufllar taraf ndan farkl tan mlar yap lm flt r. Bu tan mlar n bir k sm afla da verilmifltir. Bunlar n eksikliklerinden faydalanarak e-ticaret, daha farkl bir yaklafl mla aç klanmaya çal fl lacakt r. Mal ve hizmet de iflimi ve sunumuna yol açan faaliyetlerin, telekomünikasyon a lar nda yap lmas d r. 9 nternet, dijital TV, mobil sistemler ya da online eriflim noktalar gibi herhangi bir bilgi ya da iletiflim teknolojisi arac l ile gerçeklefltirilen sat fl ifllemleridir. 10 fl, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yap lanm fl ve yap lanmam fl ifl bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler, kamu ve özel kurumlar aras nda elektronik araçlar üzerinden paylafl lmas d r. 11 Bütün bu tan mlar bize elektronik ticaretin bir kavram kargaflas yaflad n göstermekte ve bu terimin üç boyutlu incelenmesi gerekti ini vurgulamaktad r. Bunlardan ilki öncelikle ekonomistlerin bak fl aç s yla yap lan tan mlard r ki, bu tan mlar genellikle ekonomi terimlerinin yo un kullan m ile yap lmaktad r. E-ticarete bilgi bilimciler ise, teknoloji boyutuyla bakmaya çal flmakta ve genellikle internet teknolojisinde e-ticaretin yerini ve önemini vurgulamaya çal flmaktad rlar. Son olarak da, e- ticaretin ülkeye uygulanmas yönünde çeflitli hukuksal yap lar n düzenlenmesi gereklili inden ve içerisinde ticaret kelimesinin geçmesinden dolay özellikle ticaret hukukçular n n ilgisini çekmifltir. Kapsam Geleneksel anlamda bildi imiz herhangi bir ticari etkinlik e-ticaretin kapsam içerisine girmektedir. 12 Bunlar çok genel anlamda geleneksel ticarette oldu u gibi bilgi, hizmet ve ürünün internet üzerinden yap lmas suretiyle hedef kitlede talep oluflturma, potansiyel tüketiciler bulma ve lojistik deste in sa lanmas ve pazarlama faaliyetlerini 13 kapsamaktad r. E-ticaret, mal ve hizmetlerin elektronik al flveriflinden tutun da üretim plânlamas yap lmas na ve üretim zinciri oluflturmak için gerekli stratejilerin belirlenmesine kadar uzanan bir ifllem trafi ine sahiptir. Bunun yan nda, ürünlerin tan t m, reklam ve bilgilendirmesi için flart olan web çal flmalar n n gerçeklefltirilmesine, arzu edilen ürünün internet ortam ndan siparifl verilmesine, flirketler aras iflbirliklerinde elektronik ortamda anlaflmalar n yap lmas n da kapsamaktad r. Ayr - ca, finans sektöründe elektronik banka ifllemleri 103 ve fon transferinin uygulanmas, elektronik konflimento gönderilmesi, d fl ticaretle u raflan flirketler için elektronik gümrüklemenin yap lmas ve elektronik ortamda üretim izlemesi/sevk yat n yap lmas da e-ticaretin kapsam içerisine girmektedir. Son olarak, kamu al mlar n n takibi ve uygulamas, ticari kay tlar n tutulmas ve takibi, elektronik vergilendirme yap lmas, say sal imza, elektronik noter ve fikri mülkiyet haklar n n transferi 14 gibi her türlü ifllem de e-ticaret kapsam nda de erlendirilebilir. Araçlar E-ticaretin bu noktaya gelmesine yard mc olan ve e-ticaretin gerçekleflmesi için 1995 y l ndan bu yana s kl kla kullan lan birtak m araçlar bulunmaktad r. Bunlar telefon, faks, televizyon, elektronik Rt Hon Tony Blair, Masters of the World, Financial Times, Pitman Publishing, Foreword, s. viii. European Information Technology Observatory 97, Frankfurt/main, s Coflkun Dolanbay, Yeni Ekonomide Baflar n n Anahtar : E-Ti - caret Strateji ve Yöntemleri, Ankara, Meteksan, 2000, s.33. brahim Güran Yumuflak, Elektronik Ticaretin geliflmekte Olan Ülkelere Etkileri ve Türkiye Üzerine Bir De erlendirme, Uluslararas Beflinci Ekonomi Konferans Eylül 2001, Ankara, ODTÜ, 2001, s T.C. Ulaflt rma Bakanl, TUENA Altyap Planlamas Sonuçlar Özeti, Haziran 1998, s.24. Aziz Akgül, nternet Teknolojisi ve Elektronik Ticaret Potansiyeli, Yeni Türkiye 21. Yüzy l Özel Say s, Cilt 4 (20), 1998, s Murat Aflkar, Türkiye de Elektronik Ticaret isimli sunufl Nisan 1998 de stanbul da GEME-B LTEN iflbirli i ile yap lan Ticarette Etkinlik ve Elektronik Ticaret konulu uluslararas seminerde yap lm flt r.

4 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : Genellikle iki taraf aras nda gerçekleflen e-ticaret, güvenilir bir üçüncü taraf arama stratejisi içerisindedir. Bu taraf n hangi pozisyonda yer alacaödeme ve para ödeme sistemleri (kredi kart, post makineleri, bankamatik makineleri), kapal ve aç k bilgisayar a lar arac l ile yap lmaktad r. Bunlara ek olarak, say sal TV, GSM sistemleri, elektronik veri de iflimi EDI (Electronic Data Interchange) ve biliflim teknolojilerinde ç r açan nternet bulunmaktad r. Makalede, e-ticaretin geliflim göstermesinde en etkili araç internet kullan m oldu undan dolay sadece bundan bahsedilecektir. Internet Internet, e-ticaretin en etkili kullan ld ve geliflim gösterdi i araç olarak göze çarpmaktad r. Bunun en güzel kan t n, Forrester Research Inc. n hâlen internet arac l ile e-ticaret faaliyeti içerisinde bulunan 63 ABD firmas üzerinde yapt bir araflt rman n sonuçlar göstermektedir. fiekil-1, bu ispat n biçimsel olarak en güzel örne ini göstermektedir. fiekil ve 2000 y l nda Ticarî Araçlar n Geliflimi Tablo-1. Geleneksel E-Ticaret Ve nternet te E-Ticaretin Karfl laflt r lmas Geleneksel Elektronik Ticaret Firma-firma aras nda Sanayiye özgü, kapal topluluklar S n rl say da kat l mc Kapal özel networkler Kim oldu u bilinen, güvenilir taraflar Networklerin güvenilir olmas Pazar bir topluluk oluflturuyor nternette Elektronik Ticaret Dört düzeyde (firma-firma, firma-tüketici, firma-kamu, tüketici-kamu) Aç k pazar, global ölçek S n rs z say da kat l mc Aç k, korunmayan networkler Bilinen ve bilinmeyen taraflar Güvenlik ve onaylama gereksinimi Network bir pazar Kaynak: A European Initiative in Electronic Commerce, Communication to the European Parliament, The Council of the Economic and Social Committe and the Commission of the Regions, COM (97) 157, Oldukça genifl bir alan kapsayan e-ticaret, s - n rlar belli olmayan bir internet teknolojisi içerisinde yine herhangi bir limit getirilmeyen ürünlerin sat fl konusundaki çizginin bir uçtan bir uca global dünya pazar nda yer ald n göstermektedir. Bu nedenle, s n rlar koruyabilmek ve e-ticareti toplumlara daha kolay anlatabilmek için çeflitli s - n flara ay rmak mümkündür. fiekil ve 2000 y l nda Ticarî Araçlar n Geliflimi Kaynak: N. Murat nce, Elektronik Ticaret:Geliflme Yolundaki Ülkeler çin mkânlar Ve Politikalar,Ankara, DPT, 1999, s y l nda 2,8 kat artarak % 42 düzeyine ç kt söylenen internetteki e-ticaret uygulamalar n n geleneksel e-ticaret uygulamalar na göre art fl göstermesinin bir tak m sebepleri bulunmaktad r. Bu sebepleri ise, ancak geleneksel e-ticaret ile internet ortam nda yap lan e-ticareti karfl laflt rarak aç klayabiliriz. Tablo-1, bu farkl l klar ortaya koymaya çal flmaktad r. Kategorileri E-ticaret genifl anlamda ele al nd zaman dört kategoriye ayr lmaktad r. Bunlar, Firmadan firmaya yap lan e-ticaret, Firmadan tüketiciye yap lan e-ticaret, Firmadan kamuya elektronik ticaret Tüketiciden kamuya yap lan e-ticaret 15 fleklinde s ralanmaktad r. 15 Stephen F. Seninger, Information Economy, Montana Busi - ness Quarterly, Cilt 36 (1), lkbahar 2001, s. 2.

5 ve ne olaca konusunda da çok farkl yorumlar bulunmakla beraber, bunu her üç kategoriyi (firma-müflteri-devlet) de içerisine alan global pazar olarak nitelendirmek mümkündür. Bu flekilde s n flara ayr lan birimler içerisinde, küresel dünya pazar ndaki aslan pay n hangi taraf n alaca konusundaki sorumuza Tablo-2 deki analizler yan t olabilecek türdendir. Tablo-2 ye göre, dünyada e-ticaret hacmi 2003 y l na kadar toplam % 69 oran nda büyüme sa layacakt r. Tablo-2. Elektronik Ticaret Kategorileri Kullan m Say lar Y llar Firmadan Firmaya Firmadan (milyar$) Tüketiciye (milyar$) Kaynak: OECD. The Economic and Social Impacts of Electronic Commerce: Preliminary Findings and Research Agenda, Paris, OECD, 1998, s. 4. E-Ticaret Karfl t Söylemler ve Geleneksel Ticarete Göre Avantajlar Üzerinde bu kadar detayl düflünülüp çal fl lan ve belirli bir plân dâhilinde devletlerin gelecek dönemdeki politikalar içerisinde yer alan ve ekonominin yeni olarak alg land e-ticaretin bitece i yönündeki aç klamalar söylentiden ileriye gitmemektedir. Çünkü OECD ve IDC gibi sayg n ve dünya çap nda ekonomik araflt rma yapan kurulufllara göre 1997 y l nda 11 milyar Dolar olarak gerçekleflen e-ticaret hacminin, 2003 y l nda 400 milyar Dolar aflmas beklenmekte ve 2005 y l nda da 1 trilyon Dolara ulaflaca öngörülmektedir. 16 Birçok avantaj ile cazip bir pazar hâline gelen e-ticareti, olumsuz etkileyen birçok faktör oldu u söylenmektedir. Örne in, kullan c lar n korsan korkusunu üzerinden atamamalar, müflterilerin sanal al flverifli tam olarak alg lamamalar ndan kaynaklanan endifleler, e-al flveriflin ödeme flekline yeteri kadar güvenin oluflmamas, kiflisel bilgilerin verilmesi zorunlulu u, ürünün azl ve görülememesi, ürün veya paran n kaybolma korkusu, uluslararas büyük iflletmeler haricinde küçük çapl flirketlere güvenilememesi ve kullan c yanl s (user-friendly) olmayan web sitelerinin olmas 17 gibi... Ancak, tüm bunlar n firmalar ve tüketiciler için yap lacak plânl ve programl bir e itimle afl lmas mümkündür. Ayr ca, biliflim teknolojilerinin daha fazla yayg nlaflmas yla ve e-ticarette güvenlik sistemlerinin yeniden yap land r lmas yla bu tür problemlerin ortadan kalkaca bir gerçektir. Unutmamak gerekir ki, e-ticaret kavram 1995 lerin bafl nda ortaya ç km fl yeni bir kavramd r y l na kadar bu denli geliflme gösterdi i dikkate al n rsa, karfl lafl lan problemlerin de önümüzdeki y llar içerisinde h zl geliflen teknolojik bilgilerle çözülmesini beklemek yan lt c olmayacakt r. Bu aç klamalar fl nda, e-ticaretin bitmesi ihtimali üzerinde de il; bilâkis avantajlar üzerinde durmak gerekir. E-ticaretin faydalar n iki perspektifte incelemek mümkündür: Bunlardan birincisi tüketici boyutudur. E-ticaret tüketiciye sat n almak istedi i ürünü istedi i zamanda ve yerde sunma imkân vermektedir. Ayr ca, tüketiciye web etkileflimli tabanlar sayesinde derinlemesine ve çok boyutlu ürün arama ve bulma imkan vermektedir. Web veritabanlar n n konular na göre dizilmifl olmas da tüketiciye ürün arama konusunda kolayl k sa lamaktad r. Bu elektronik ortamda çeflitli ürünler birçok firma taraf ndan da görülebildi i için firmalar aras rekabet do makta ve bu da tüketiciye olumlu yönde yans maktad r. Maliyetin düflmesi, mal çeflitlili inin artt halde ilgili linkler sayesinde ürünün kolayca bulunabilmesi, e-ticaretin tüketici aç s ndan sa lad avantajlar aras nda say labilir. Firma aç s ndan bak lacak olursa, öncelikle sat c lar ve al c lar aras nda do rudan iliflki kurulabildi i için pazarlama harcamalar nda tasarruf sa lanmaktad r. Buna ek olarak, firman n ifllem h - z n n artmas, ürünlerle ilgili istatistiklerin ve stoklar n kontrolünün hatas z olarak h zl bir flekilde gerçekleflmesi ve daha az ama bilinçli personelin çal flt r lmas ve buna ba l olarak firma içi ve firmalar aras ifllem maliyetlerinin düflmesi ve tüketicilerle daha kolay iletiflimin sa lanmas olarak s - ralanabilir OECD, The Economic and Social Impacts of Electronic Com - merce: Preliminary Findings and Research Agenda, Paris, OECD, 1998, s Aflk n Keser, Küreselleflen Dünyan n Yeni Gerçe i: Elektronik Ticaret, (Der.) Veysel Bozkurt Ekonomik, Toplumsal, Teknik ve Yasal Yönleriyle Elektronik Ticaret, stanbul, Alfa, 2000, ss

6 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : Küreselleflme Günümüzde, ürünler, ürünlerin temin edildi i yerler ve pazara sunuldu u piyasalar küreselleflmifltir. Birçok flirket art k üretimlerini ve araflt rmagelifltirme faaliyetlerini küresel pazarlara açma amac ndad r. Bu pazarlara girebilmek için ise, e-ticareti etkin olarak kullanma e ilimindedirler. E-ticaretin dünya üzerinde küresel bir harekete dönüflmesine yol açan baz unsurlar vard r. Bunlar, e-ticaretin ayr bir olgu olarak alg lanmaya bafllanmas ; ticâri anlaflmalar n gerçekleflmesini teflvik edici bir role sahip olarak ekonomik büyümeyi özendirmesi; birtak m güvenlik problemleri bulunmas na ra men iflletmeler aras nda ölçek fark gözetmeksizin rekabet flans n dengelemesi, hatta hükümetler aç s ndan da bir rekabet unsuru olarak öngörülmesi ve global düzeyde koordine edilmeyen aktiviteler, h zl bilgi ve ticaret ak m na engel teflkil etmesi 18 olarak s ralanabilir. Tüm bu gerekçeler dikkate al nd nda, elektronik ticaretin, küreselleflmeyi teflvik edici bir role sahip oldu u söylenebilir. Ayr ca bölgesel pazarlar n birleflerek global pazarlarda yer almas ve ulusal politikalar n bu flekilde oluflturulmas nedeniyle e-ticaret de küreselleflme taraf nda yer alm flt r. Bunun gerekçeleri ise, dünyada uluslararas c l k e ilimlerinin artmas na paralel olarak; finansal pazarlar n, ortak stratejilerin, teknoloji ve bilginin da l m n n olmas, ulusal hükümetlerin global yönetim içerisindeki rollerinin azalmas, dünya çap ndaki tüketici pazarlar yla birlikte ürünler içersindeki tüketim modellerinin de iflime u ramas gibi sebeplerdir. 19 ginin elektronik ortamda saklanmas n, ifllenmesini, hizmete sunulmas n ve da t lmas n mümkün k lm flt r. Geliflmifl toplumlar da buna ayak uydurmufl ve üretimden ticarete, sa l ktan yay nc l a, turizmden e lenceye kadar tüm ekonomiyi biliflim teknolojileri do rultusunda gelifltirmifltir. Özellikle 1989 y l nda bulunan www html dili (world wide web hypertext Markup Language) teknolojisi ile 1980 lerin ortalar nda geliflen TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) transfer protokolü, bilgisayarlar n aç k a larla ya da daha iyi bilinen ad yla internet üzerinde birbirleriyle iletiflime geçmelerini sa lam fl 21 ve internetin beraberinde getirdi i teknolojilerde (h zl mikroifllemciler, optik kablolar, uydu sistemleri, ak ll yaz l mlar vs.) bafl döndürücü h zla geliflmeler birbirini takip etmifltir. Hatta son on y l içerisinde internet geliflmifl ülkelerden bafllayarak geliflmekte olan di er ülkelere do ru yay larak tüm dünyay kaplam flt r y l nda internete ba l bilgisayar say s bir milyon üç yüz bin iken, 1997 y l nda bu say on alt milyon yüz bin olmufltur. 22 fiekil- 2 de görüldü ü gibi, 2001 y l nda ise bu say n n 300 milyonu aflaca belirtilmektedir. Türkiye de ise durumun 2001 y l nda 300 bin 23 oldu u ileri sürülmektedir. Ölçe inin çok küçük olmas sebebiyle Türkiye, fiekil-2 deki internet kullan c say lar nda yer almam flt r. fiekil-2. Ülkelere Göre nternet Kullan c Say lar Geliflimi ve Uygulanan Ülkeler Dünyada e-ticaretin geliflmesinin öncelik s ras na göre iki temel dayana bulunmaktad r: Bunlardan birincisi makalede de a rl kla üzerinde durdu umuz bilgi ve iletiflim teknolojileri, ikincisi ise yasal ve kurumsal yap lanmad r. 20 Bilgi ve iletiflim teknolojileri, sa lad imkânlar sayesinde bil- Kaynak: fiekilde de görüldü ü gibi dünyada en fazla internet kullan m n n oldu u ülke 55 milyon 200 bin kullan c s yla ABD dir WTO and Electronic Commerce: Issues of the World Trade: A Microsoft White Paper, 8 Eylül 1999, Electronic Commerce Issues for World Trade; R. Petrella, Globalisation and Internationalisation The Dyna - mics of the Emergining World Order, Boyer and Drache, States Againts Markets, Yakup Kepenek, Ekonomik Yönleriyle Elektronik Ticaret, (Der.) Veysel Bozkurt, Ekonomik, Toplumsal, Teknik ve Yasal Yönleriyle Elektronik Ticaret, stanbul, Alfa, 2000, s.s E-ticaretin geliflimi internet kullan m n n artmas na ba l oldu una göre, e-ticaretin tarihsel çer Cengiz Y lmaz, Tuncer Özdil, Güray Akdo an, Kobiler çin Elektronik Ticaret Ne fade Ediyor?, s TÜB TAK-B LTEN, Türkiye çin Elektronik Ticarete Geçifl Du - rum De erlendirmesi ve Pilot Uygulama Projesi Raporu, Ankara, 1999, s. 2. T.C. Ulaflt rma Bakanl, TUENA Durum Saptamas ve Dün - yadaki E ilimler, Ankara, Ocak 1998.

7 çevede nas l bir geliflim gösterdi ini fiekil-3 göstermektedir. Bu tarihten itibaren ticarette internet teknolojisini ilk kullananlar uluslararas ticaret kurulufllar olmufltur. E-ticaretin yayg nlaflt r lmas sebebiyle Birleflmifl Milletler bünyesinde toplanan ve amac haberleflme altyap s ve bilgi teknolojilerinin geliflmekte olan ülkelerde ve geçifl ekonomileri ile az geliflmifl ülkelerde kullan lmas n ve yayg nlaflt r lmas n sa lamak olan befl örgüt bulunmaktad r. Bunlar Birleflmifl Milletler Uluslararas Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), Birleflmifl Milletler Avrupa Hukuk Komisyonu (UNECE), Uluslararas Ticaret Merkezi (ITC), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) dur. 24 Bunlar n d fl nda bir de e-ticaret konusunda bölgesel ve uluslararas çal flan kurulufllar vard r ki bunlar n bafl nda Avrupa Birli i (AB) gelmektedir. AB, e-ticaret konusundaki çal flmalar n adresinde toplayarak hizmete sunmufltur. Bir di er uluslararas kurulufl ise güncel konularda küresel politikalar gelifltirilmesi amac yla iflbirli ini sa lamak yükümlülü ünde olan OECD dir. Bu kurulufl da adresinden 24 fiekil-3. nternet ve E-ticaretin Geliflimi Kaynak: N.Murat nce, Elektronik Ticaret:Geliflme Yolundaki Ülkeler çin mkanlar Ve Politikalar, Ankara, DPT, 1999, s. 3. Haz rlayanlar Meral Say n, Mustafa A. Fazl o lu, Dünya Tica - retindeki De iflim...: Elektronik Ticaret ve lk Ad m KOB -NET, Ankara, KOB -NET, 2000, s.s h t t p : / / w w w. k o b i n e t. o r g. t r / h i z m e t l e r / e - t i c a r e t / e - t i c a r e t - k u t u p- hanesi/icindekiler.html hizmet vermektedir. E-ticaretin geliflmesine öncülük eden son uluslararas örgüt ise, son olarak Rusya n n da kat lmas yla say lar sekize ç kan G-8 olarak adland r lmaya bafllanan ülkelerin düzenledi i G-8 Pilot Project: A Global Market of SMES dir. 25 Bu ülkelerin, 1997 y l nda düzenledikleri Bilgi Toplumu Bakanlar Toplant s nda ald klar en önemli karar KOB lerin uluslararas ticaretteki rekabet güçlerini art rmak için gerekli elektronik ortam oluflturarak e-ticareti gelifltirmek olmufltur. E-ticaretle ilgili kaynaklar inceledi imiz zaman e-ticareti ilk uygulamaya bafllayan ülkeler aras nda ABD ve Japonya y görmekteyiz. Örne in, ABD ekonomisinin son y llarda beklentilerin de ötesine geçen bir büyüme yaflamas ndaki temel etken olarak internetin sayesinde bilgi teknolojisindeki haberleflme ve bilgisayarla çal flma e itimde yaflanan geliflmeler oldu u bizzat ABD yönetimince vurgulanm flt r. 26 Ayr ca bunu destekler nitelikte ABD Eski Baflkan Bill Clinton ve Yard mc s Albert Gore taraf ndan yay nlanan A Framework of Global Electronic Commerce 27 adl rapor bulunmaktad r. Raporda, nternet üzerinde ticaretin büyümesini kolaylaflt racak anlaflmalar ve uluslararas müzakereler için yol haritas n n tesisi, bir dizi politikan n sunuluflu, bir tak m ilkelerin önerilmesi arac l yla, canl bir küresel piyasa oluflturarak Küresel Bilgi Altyap s n n do ufluna yönelik yönetimin vizyonu anlat lmaktad r. Japonya ise, sistematik olarak e-ticaret çal flmalar n 1996 y l n n bafllar nda Japonya Elektronik Ticaret Gelifltirme Merkezi (ECOM) ad nda bir kurum oluflturarak bafllam flt r. 28 Daha sonra özel sektör taraf ndan oluflturulan Özel Sektörde Elektronik Ticareti Gelifltirme Konseyi bu konuya iliflkin ekonomik ve sosyal altyap y haz rlamaktad r. Dünyadaki bu geliflmelerin fl nda, e-ticaretin küreselleflmeyi destekleyici yönde geliflme göstermesi ve özellikle uluslararas örgütlerin gele Haz rlayan Zeynep Ersoy, ss USA, The Emergining Digital Economy, Secratariat on Elect - ronic Commerce, US Department of Commerce, s. 1. ; Ayr nt l bilgi için bkz. Haz rlayan William J. Clinton, Albert Gore, A Framework of Global Electronic Commerce, Washington, The White House, 1 Temmuz Ayr nt l bilgi için bkz.: Önder Canpolat, E-Ticaret ve Türkiye deki Çal flmalar,ankara, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl Hukuk Müflavirli i, Mart 2001, s

8 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : cekteki k sa, orta ve uzun vadeli plânlar içerisinde ilk s ralarda yer almas geleneksel ticaretin zamanla azalaca n ve yerini geliflen internet teknolojisiyle beraber küresel elektronik ticarete b rakaca- n göstermektedir Türkiye in Geliflmesi ve Bugünkü Durumu Türkiye nin e-leflmesi (e-devlet ve e-ticaret at - l mlar gibi) ile ilgili gelifltirilen teknolojik çal flmalar n temel hedeflerinin bafl nda önceleri e-ticaret a n n oluflturulmas gelmekteydi. Türkiye de bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki bilgi kaynaklar incelendi i zaman karfl m za ilk olarak Ulaflt rma Bakanl taraf ndan haz rlanan Türkiye Ulusal Enformasyon Altyap s Anaplân : Sonuç Raporu 29 ç kmaktad r. Bu rapor, Türkiye nin sadece e-ticaret konusundaki geliflmeleri ortaya koymas yla de- il, genel olarak ulusal bilgi ve iletiflim teknolojilerinde uluslararas rekabeti yakalamak için gerçeklefltirmesi gereken bilgi ve teknolojik çal flmalar ve Türkiye nin yüksek kapasiteli ulusal bilgi altyap s n n nas l geliflmesi gerekti i yönde öneriler vermesi bak m ndan önem arz etmektedir. Örne- in, Türkiye deki kurumsal yap lanman n teknolojiye aktar lmas, elektronik devlet olma çal flmalar ve buna paralel bilgi toplumu olma yolunda at lmas gerekli ad mlar da yer almaktad r. E-ticaretin gerçekleflmesi konusunda rehberlik eden bu raporun hemen ard ndan, 1998 y l nda D fl Ticaret Müsteflarl önderli inde Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) oluflturulmufltur. Kurul, ilk kez 16 fiubat 1998 de toplanm fl ve ilk raporunu 30 ayn y l May s ay nda yay nlam flt r. Rapor k saca, e-ticaretin Türkiye de de özendirilmesi için ne gibi çal flmalar yap lmas gerekti ini anlatmaktad r. E-ticaret konusunda h zl çal flmalar na devam eden kurul, 14 Haziran 1999 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde yap lan E-Ticaret: Dünyada ve Türkiye de Durum De erlendirmesi etkinli i ile ad n kamuoyuna duyurmufltur. Proje sonunda üç ekten oluflan genifl bir rapor 31 haz rlanm flt r. T.C. Ulaflt rma Bakanl, TUENA: Türkiye Ulusal Enformasyon Altyap s Anaplan : Sonuç Raporu,Ankara, TÜB TAK, B LTEN, ODTÜ, Ekim Bu rapor için bkz: TÜB TAK-ODTÜ-B LTEN, Türkiye çin Elektronik Ticarete Ge - çifl Durum De erlendirmesi ve Pilot Uygulama Projesi Raporu, Ankara, Bilgi Teknolojileri Elektronik Araflt rma Enstitüsü, 14 Haziran Türkiye de ETKK nun ard ndan Adalet Bakanl, Maliye Bakanl ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan gerçeklefltirilen çal flmalar bulunmaktad r. Bir di er e-ticaret çal flmas da hracat Gelifltirme Etüt Merkezi ( GEME) taraf ndan yürütülmektedir. Merkez, çok k sa özetlemek gerekirse, d fl ticaret faaliyetlerinde rol alan kamu ve özel sektör kurumlar n n kat l mlar n n sa lanmas na iliflkin çal flmalar n yürütülmesine ve bunlar n Ankara da bir ticaret noktas oluflturmalar na önderlik etmektedir. Çal flman n ad ise, Ankara Ticaret Noktas (ATN) olarak isimlendirilmifltir. Son olarak küçük, orta ve büyük ölçekteki imalat ve hizmet sektörlerinde çal flan firmalar n rekabet güçlerini artt rmak, ihtiyaç duyduklar güncel bilgilere h zl ve zaman nda eriflebilmelerini sa lamak için gerekli sanal ortam oluflturma amac na yönelik çal flmalarda bulunan KOB -NET adl bir Sanal Serbest Ticaret Bölgesi oluflturulmufltur. Bu sitede, KOB -NET e üye firmalar n toplam alt dilde haz rlanm fl 5KB lik tan t m web sayfalar n n reklam verilmekte ve firmalar aras yaz flmalar ücretsiz olarak yap labilmektedir. Asl nda gerek devlet gerekse özel kurulufllar taraf ndan oluflturulan e-ticaret çal flmalar büyük bir iflbirli i içerisinde devam etti ini söylemek gerekir. Bu iflbirli i gerek firmadan-firmaya, gerekse devlet-özel sektör aras nda gerçekleflmifl ve global dünyada Türkiye nin rekabetçi piyasalarda yer alabilmesi ve dünya ticaretindeki pay n art rabilmesi için her türlü çal flma gerek teknolojik, gerek hukuksal ve gerekse ekonomik yönden desteklenmifl ve gelifltirilmifltir. Hatta öyle ki, Türkiye de e-ticaret konusunda giderek bir kamuoyu oluflmaya bafllam flt r. Bu konuda en iyi örneklerden birisi, Milliyet gazetesinin E-ticaret F rt nas 3 2 adl yaz s nda Alt nc Compex Bilgisayar Fuar n n konu bafll n n elektronik ticaret oldu unu aç klamas d r. Görüldü ü gibi birçok uluslararas toplum gelecek yüzy llar için küreselleflen dünyada e-ticareti art rmay amaçlamakta ve bu yöndeki çal flmalar desteklemektedir. Geliflmifl ülkelerdeki e-ticaret giriflimleri öncelikle özel sektör taraf ndan keflfedilmifltir. Daha sonra bunun devlet taraf ndan önemi anlafl lm fl ve devletler kendi bünyesinde e-ticareti uygulamaya yönelik çal flmalar na h z kazand rm flt r. Geliflmifl ülkelerdeki devletlerin, teflvik ve özendirme politikalar sayesinde e-ticaret 32 E-ticaret F rt nas, Milliyet, 8 fiubat 2001, Ayr nt l bilgi için b k z. : h t t p : / / w w w. m i l l i y e t. c o m. t r / / 0 2 / 0 8 / c u m a r- tesi/tekc01.html

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi

Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi Bilgi Teknolojileri Güvenli i:... 74 Bilgi Teknolojileri Güvenli i: Ulusal Bilginin Korunmas na Pragmatik Bir Yaklafl m ve Türkiye Perspektifi Mustafa SA SAN* Bilgi ça nda, nternet ortam ndaki bilgi kullan

Detaylı

Hiper Rekabet Stratejileri

Hiper Rekabet Stratejileri Hiper Rekabet Stratejileri Dr. Zeynel fien - fiükrullah DOLU MÜSTAK L SANAY C ve fiadamlari DERNE 45 Y Ö N E T M K T A P L I I : 3 Yay nlar : 45 Yönetim Kitapl : 3 ISBN 975-7215-46-5 Ç N D E K L E R 2004,

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER

STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER STANBUL T CARET ODASI ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRON K T CARET REHBER Haz rlayan Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR AB ve Uluslararas flbirli i fiubesi YAYIN NO: 2006-3 fiubat, 2006 Bu eserin tüm telif haklar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

KOB ler için internet

KOB ler için internet KOB ler için internet 1 e ve e-ticarete girifl Haziran 2007 2 stanbul Avrupa Bilgi Merkezi, SO, KOSGEB ve KV ortakl nda yürütülen ve k smen Avrupa Komisyonu taraf ndan finanse edilmekte olan bir giriflimdir.

Detaylı

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas

Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular. fl Dünyas çin Yol Haritas TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE M LLETLERARASI T CARET ODASI Fikri Mülkiyet Haklar Alan nda Gündemdeki Konular fl Dünyas çin Yol Haritas Fifth Edition - 2004 2004 A r a l k 2 0 04 (Yay n No. TÜS AD-T/2004/1

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362)

Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) TÜRK SANAYİ C İ LERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Ekim 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003/10/362) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

3. Say / Haziran 2008 KÜ Fener Koç Üniversitesi Araflt rma Dergisi Kapak Hikayesi Resimde Koç Üniversitesi nin Optik Mikrosistemler Laboratuvarı arafltırmacıları tarafından Temiz Oda'da mikro-üretim süreçleri

Detaylı

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3.

G R fi.9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM.10 1.1. GENEL OLARAK.10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES.11 1.3. çindekiler G R fi...9 B R NC BÖLÜM: OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN EKONOM DEK YER VE ÖNEM...10 1.1. GENEL OLARAK...10 1.2. TÜRK YE DE OTOMOT V SEKTÖRÜNÜN TAR HÇES...11 1.3. DÜNYADA MEVCUT DURUM...13 1.3.1. Kuzey

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü. Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER. Üçüncü Bask

Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü. Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER. Üçüncü Bask Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetlerin Ölçümü Oslo K lavuzu YEN L K VER LER N N TOPLANMASI VE YORUMLANMASI Ç N LKELER Üçüncü Bask OECD ve Eurostat ortak yay m EKONOM K fib RL VE KALKINMA ÖRGÜTÜ AVRUPA B

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

stihdam n De iflen Yap s ve flgücü Özellikleri

stihdam n De iflen Yap s ve flgücü Özellikleri makale 2 Bilgi Ekonomisinde stihdam n De iflen Yap s ve flgücü Özellikleri 1 Girifl D.Ricardo, 1821 tarihli, Principles of Political Economy and Taxation kitab nda, makine ve eme in sürekli rekabet halinde

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA Yazarlar Doç.Dr. pek ALTINBAfiAK FAR NA (Ünite 1) Prof.Dr. Ercan GEGEZ (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Asl KÜÇÜKASLAN

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2010 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2010 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı