Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr ve Türkiye nin Yeni Teknoloji Potansiyeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : @-Ticaret ve Türkiye nin Yeni Teknoloji Potansiyeli"

Transkript

1 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr ve Türkiye nin Yeni Teknoloji Potansiyeli Mustafa SA SAN* New economy that is improving with technological developments has been integrated into the information technology based system and caused the progress of the information economy in the 21th century. This article describes the electronic commerce term, which is frequently used in the framework of digital economy. Also, the author classifies e-commerce categories and explains e-commerce tools and the processing procedures. As well as, reports the application of e-commerce in the developed countries and Turkey. As a result, it gives information on what has been done in Turkey to develop the subject and suggestions on what can be done. 101 Teknolojik geliflmelerin etkisiyle büyüyen yeni ekonomi, bilgi teknolojisi tabanl sisteme kolayca entegre olmufl ve 21. yüzy lda bilgi ekonomisi terimini do urmufltur. Bilgi ekonomi - sinin en yo un olarak kullan ld sektör elektronik ticaret olmufltur. Makale, öncelikle e-ticaretin tan m n yapmakta daha sonra da, elektronik ticaretin hangi ifllemleri kapsad n, hangi araçlardan meydana geldi ini ve kaç kategoriye ayr ld n izah etmeye çal flmaktad r. Ayr ca, geleneksel ticarete göre elektronik ticaretin avantajlar n ve küreselleflen dünyada e-ticaretin hangi noktada yer ald n aç klamakta; e-ticaretin dünyadaki geliflimini ve ilk kez uyguland ülkelere ve Türkiye ye iliflkin bilgileri tablo ve grafiklerle göstermekte ve bu do rultuda önerilerde bulunmaktad r. Girifl 21. yüzy la haz rl k olarak teknolojiye yat r m yapan ülkelerin gayrisafi millî has lalar nda (GSMH) büyük art fllar olmufltur. Bu art fllar n, en büyük sebebi, dünyada elektronik ticaretin gittikçe artan bir ivme göstermesinden kaynaklanmaktad r. Geliflmekte olan Türkiye gibi ülkelerin küreselleflen dünyada pazar paylar n art rabilmeleri ve ekonomilerini geliflmifl ülkelerin seviyesine ç kartabilmeleri için biliflim teknolojisine ve dolay s yla e-ticarete yat r m yapmalar gerekmektedir. Bu yat r m, gerek özel sektör gerekse devlet taraf ndan desteklenmeli ve bir politika çerçevesinde plânl olarak gelifltirilmelidir. T pk geliflmifl ülkelerde ol- Stratejik Analiz, Cilt 2, Say 21, Ocak 2002 * ASAM, Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi, Bilgi Uzman. E-posta:

2 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : du u gibi, geliflmekte olan ülkelerde de bilgi ve iletiflim sektörü art k bir meta olarak alg lanmal ve yeni ekonomi kavram içerisinde yer almal d r Yeni Ekonomide Bilgi Olgusu Yeni teknolojik geliflmelerin etkisiyle büyüyen bir ekonomik olgu 1 olarak tan mlanan yeni ekonomi, geliflmifl ülkelerin bilgi-yo un 2 hizmetlerinde meydana gelen yeniden yap lanma sürecini bafllatm flt r. Bu hareketlilikle beraber, yeni ekonomilerde bilgi, ekonomiyi belirleyici ve ona yön verici bir unsur haline gelmifltir. Bilginin geliflmifl ekonomilerde üretim sürecinde do rudan do ruya yer almas meta olarak adland r lmas na neden olmufltur. Bir meta olarak bilgi, üretilen ve tüketilen bir mal gibi al n p sat lmakta ve bunun bir sonucu olarak bilgiyi yönetmek yani entelektüel sermayeyi bulup gelifltirmek, saklamak, satmak ve paylaflmak; bireylerin, iflletmelerin ve ülkelerin en önemli ekonomik görevi hâline gelmifltir. 3 Bu nedenle, bilgi ça- nda bilgi ve iletiflim teknolojilerinin yönetilmesi ifli ile ilgilenen bilim adamlar, bu yeni ekonomiye bilgi ekonomisi ad n vermifltir. nternet veya dijital ekonominin bir alt dal olan bilgi ekonomisi her geçen gün daha fazla insan n istihdam edildi i, daha fazla kayna n kullan ld ve daha fazla üretim ve dolay s yla tüketimin yap ld dev bir sektör hâline gelmifltir. 4 Bu dev sektör içerisinde zenginli in temel kayna, do al kaynaklar ve fizikî emek de il, bilgi ve haberleflmedir. Bilgi teknolojilerinin iki farkl unsuru olan bilgi ve haberleflme, beraberinde internet teknolojilerini gündeme getirmifltir. nternet teknolojisi ile, ekonomiler hizmet sektörlerine daha ba ml hâle gelmifllerdir. Bunun en aç k örne ini afla daki gerekçelerde görmek mümkündür. Meselâ, küreselleflme süreciyle beraber piyasalardaki sermaye ak fllar ndaki çeflitlili in artmas, de iflik finans merkezlerinin liberallefltirilme yolunda geliflme sa lamas, bilgi toplama, iflleme ve iletme mer- Liu Shucheng, Li Shi JingJi Ribao, News Of The New Economy, World Press Review, Cilt 47 (11), Kas m 2000, s. 39. Bu terim ile anlat lmak istenen fludur: Etkili üretimin bilgi al flverifline dayand kabul edilmektedir. Geliflmifl ekonomilerde çal flanlar n ço u bilgi çal flan d r. Art k birçok iflçi, kol gücünden çok beyin güçlerini kullanmaktad r. Thomas A. Stewart, Entelektüel Sermaye: Kurulufllar n Yeni Zenginli i, stanbul, BZD yay nc l k, 1997, s.13. Ömer Demir, Bilgi Toplumunda ktisat: Bilgi Ekonomisi ve Bilgi ktisad, Yeni Türkiye 21. Yüzy l Özel Say s, Cilt 4 (20), 1998, s Bilgi ça nda bilgi ekonomisi, dünyada eko-spazm olarak nitelenen ekonomik krizin kurtar c s olarak en önemli pozisyonda yer almaktad r. kezlerinin giderek önem kazanmas, haberleflme teknolojilerinin gelifltirilmesi, ulusal piyasalar aras ndaki ba lar n güçlenmifl olmas yla 5 beraber hizmet sektörü kilit duruma gelmifltir. Bilgi ça nda bilgi ekonomisi, dünyada ekospazm 6 olarak nitelenen ekonomik krizin kurtar - c s olarak en önemli pozisyonda yer almaktad r. Bu nedenle bilgi ekonomisini anlayabilmek için öncelikle yeni ekonominin özellikleri üzerinde durmak gerekir. Don Topscot, The Digital Economy adl kitab nda yeni ekonominin özelliklerini flu flekilde s ralamaktad r: Yeni ekonomi her fleyden önce bilgi ekonomisidir, dijital bir ekonomidir, moleküler bir ekonomidir, bir a ekonomisidir, arac lar n ortadan kalkmas n sa layacakt r, yenilikleri temel al r, bir h z ekonomisidir, küresel bir ekonomidir, yeni ekonomide üretici ve tüketici fark ortadan kalkmaktad r ve sanallaflma ön plandad r. 7 Asl nda her ne kadar ad söylenmese de bilgi ekonomisinin özelliklerini anlatan bu maddeler, ayn zamanda bilgi ekonomisinin de içeri ini oluflturmaktad r. Yeni ekonomi, daha genifl bir kavram olmakla beraber bilgi ekonomisi onun bir alt dal n oluflturmaktad r.yeni ekonomi, bilgi tabanl teknolojileri, ekonomiye dayal teknolojileri, (bankalar n interaktif hizmetler sunmas, borsan n uydu teknolojisi sayesinde GPRS hizmetlerinin gerçekleflmesi gibi) kapsarken; bilgi ekonomisi sadece bilgiye hizmet eden teknolojileri içermektedir. 21. yüzy lda yeni ekonominin tamamen bilgi destekli olaca n belirten bir aç klama da ngiltere Baflbakan Tony Blair den gelmifltir. Blair: Nusret Ekin, Bilgi Ekonomisinde Elektronik Ticaret, stanbul, stanbul Ticaret Odas, 1998, s. 65 Bu terim, Oya Gürdal n Enformasyon Ekonomi çin Bir Fenomen Mi? Tülay Fenerci, Oya Gürdal (Haz.) 21. Yüzy la Girer - ken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, Nisan 2001, Ankara, Türk Kütüphaneciler Derne i, 2001, ss Don Topscott, The Digitial Economy, New York, Mc Graw Hill, 1996, s. 44.

3 Dünya ekonomisi öylesine bir süreç geçirmektedir ki; tar m ekonomisinden bafllay p s nai üretime geçen ekonomik faaliyetler h zla bilgi destekli ekonomik faaliyetlere, yani dijital ekonomilere dönüflmektedir. Yeni yüzy l n ticaret anlay fl di er bir ifade ile baflar daki en temel rekabet anlay fl bilgiyi h zl üretmek, kullanmak, yaymak ve da tmak olacakt r 8 fleklinde ifade etmifltir. Aç klamadan da anlafl laca üzere, yeni yüzy lda geleneksel ticaret, yerini bilgiye dayal pazarlar n internet teknolojileriyle birlikte oluflturdu u bilgi ekonomilerine b rakacakt Kavram, Kapsam, Kategorileri ve Araçlar Kavram Kargaflas E-ticaretin tan m konusunda farkl ülkelerin kurulufllar taraf ndan farkl tan mlar yap lm flt r. Bu tan mlar n bir k sm afla da verilmifltir. Bunlar n eksikliklerinden faydalanarak e-ticaret, daha farkl bir yaklafl mla aç klanmaya çal fl lacakt r. Mal ve hizmet de iflimi ve sunumuna yol açan faaliyetlerin, telekomünikasyon a lar nda yap lmas d r. 9 nternet, dijital TV, mobil sistemler ya da online eriflim noktalar gibi herhangi bir bilgi ya da iletiflim teknolojisi arac l ile gerçeklefltirilen sat fl ifllemleridir. 10 fl, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yap lanm fl ve yap lanmam fl ifl bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler, kamu ve özel kurumlar aras nda elektronik araçlar üzerinden paylafl lmas d r. 11 Bütün bu tan mlar bize elektronik ticaretin bir kavram kargaflas yaflad n göstermekte ve bu terimin üç boyutlu incelenmesi gerekti ini vurgulamaktad r. Bunlardan ilki öncelikle ekonomistlerin bak fl aç s yla yap lan tan mlard r ki, bu tan mlar genellikle ekonomi terimlerinin yo un kullan m ile yap lmaktad r. E-ticarete bilgi bilimciler ise, teknoloji boyutuyla bakmaya çal flmakta ve genellikle internet teknolojisinde e-ticaretin yerini ve önemini vurgulamaya çal flmaktad rlar. Son olarak da, e- ticaretin ülkeye uygulanmas yönünde çeflitli hukuksal yap lar n düzenlenmesi gereklili inden ve içerisinde ticaret kelimesinin geçmesinden dolay özellikle ticaret hukukçular n n ilgisini çekmifltir. Kapsam Geleneksel anlamda bildi imiz herhangi bir ticari etkinlik e-ticaretin kapsam içerisine girmektedir. 12 Bunlar çok genel anlamda geleneksel ticarette oldu u gibi bilgi, hizmet ve ürünün internet üzerinden yap lmas suretiyle hedef kitlede talep oluflturma, potansiyel tüketiciler bulma ve lojistik deste in sa lanmas ve pazarlama faaliyetlerini 13 kapsamaktad r. E-ticaret, mal ve hizmetlerin elektronik al flveriflinden tutun da üretim plânlamas yap lmas na ve üretim zinciri oluflturmak için gerekli stratejilerin belirlenmesine kadar uzanan bir ifllem trafi ine sahiptir. Bunun yan nda, ürünlerin tan t m, reklam ve bilgilendirmesi için flart olan web çal flmalar n n gerçeklefltirilmesine, arzu edilen ürünün internet ortam ndan siparifl verilmesine, flirketler aras iflbirliklerinde elektronik ortamda anlaflmalar n yap lmas n da kapsamaktad r. Ayr - ca, finans sektöründe elektronik banka ifllemleri 103 ve fon transferinin uygulanmas, elektronik konflimento gönderilmesi, d fl ticaretle u raflan flirketler için elektronik gümrüklemenin yap lmas ve elektronik ortamda üretim izlemesi/sevk yat n yap lmas da e-ticaretin kapsam içerisine girmektedir. Son olarak, kamu al mlar n n takibi ve uygulamas, ticari kay tlar n tutulmas ve takibi, elektronik vergilendirme yap lmas, say sal imza, elektronik noter ve fikri mülkiyet haklar n n transferi 14 gibi her türlü ifllem de e-ticaret kapsam nda de erlendirilebilir. Araçlar E-ticaretin bu noktaya gelmesine yard mc olan ve e-ticaretin gerçekleflmesi için 1995 y l ndan bu yana s kl kla kullan lan birtak m araçlar bulunmaktad r. Bunlar telefon, faks, televizyon, elektronik Rt Hon Tony Blair, Masters of the World, Financial Times, Pitman Publishing, Foreword, s. viii. European Information Technology Observatory 97, Frankfurt/main, s Coflkun Dolanbay, Yeni Ekonomide Baflar n n Anahtar : E-Ti - caret Strateji ve Yöntemleri, Ankara, Meteksan, 2000, s.33. brahim Güran Yumuflak, Elektronik Ticaretin geliflmekte Olan Ülkelere Etkileri ve Türkiye Üzerine Bir De erlendirme, Uluslararas Beflinci Ekonomi Konferans Eylül 2001, Ankara, ODTÜ, 2001, s T.C. Ulaflt rma Bakanl, TUENA Altyap Planlamas Sonuçlar Özeti, Haziran 1998, s.24. Aziz Akgül, nternet Teknolojisi ve Elektronik Ticaret Potansiyeli, Yeni Türkiye 21. Yüzy l Özel Say s, Cilt 4 (20), 1998, s Murat Aflkar, Türkiye de Elektronik Ticaret isimli sunufl Nisan 1998 de stanbul da GEME-B LTEN iflbirli i ile yap lan Ticarette Etkinlik ve Elektronik Ticaret konulu uluslararas seminerde yap lm flt r.

4 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : Genellikle iki taraf aras nda gerçekleflen e-ticaret, güvenilir bir üçüncü taraf arama stratejisi içerisindedir. Bu taraf n hangi pozisyonda yer alacaödeme ve para ödeme sistemleri (kredi kart, post makineleri, bankamatik makineleri), kapal ve aç k bilgisayar a lar arac l ile yap lmaktad r. Bunlara ek olarak, say sal TV, GSM sistemleri, elektronik veri de iflimi EDI (Electronic Data Interchange) ve biliflim teknolojilerinde ç r açan nternet bulunmaktad r. Makalede, e-ticaretin geliflim göstermesinde en etkili araç internet kullan m oldu undan dolay sadece bundan bahsedilecektir. Internet Internet, e-ticaretin en etkili kullan ld ve geliflim gösterdi i araç olarak göze çarpmaktad r. Bunun en güzel kan t n, Forrester Research Inc. n hâlen internet arac l ile e-ticaret faaliyeti içerisinde bulunan 63 ABD firmas üzerinde yapt bir araflt rman n sonuçlar göstermektedir. fiekil-1, bu ispat n biçimsel olarak en güzel örne ini göstermektedir. fiekil ve 2000 y l nda Ticarî Araçlar n Geliflimi Tablo-1. Geleneksel E-Ticaret Ve nternet te E-Ticaretin Karfl laflt r lmas Geleneksel Elektronik Ticaret Firma-firma aras nda Sanayiye özgü, kapal topluluklar S n rl say da kat l mc Kapal özel networkler Kim oldu u bilinen, güvenilir taraflar Networklerin güvenilir olmas Pazar bir topluluk oluflturuyor nternette Elektronik Ticaret Dört düzeyde (firma-firma, firma-tüketici, firma-kamu, tüketici-kamu) Aç k pazar, global ölçek S n rs z say da kat l mc Aç k, korunmayan networkler Bilinen ve bilinmeyen taraflar Güvenlik ve onaylama gereksinimi Network bir pazar Kaynak: A European Initiative in Electronic Commerce, Communication to the European Parliament, The Council of the Economic and Social Committe and the Commission of the Regions, COM (97) 157, Oldukça genifl bir alan kapsayan e-ticaret, s - n rlar belli olmayan bir internet teknolojisi içerisinde yine herhangi bir limit getirilmeyen ürünlerin sat fl konusundaki çizginin bir uçtan bir uca global dünya pazar nda yer ald n göstermektedir. Bu nedenle, s n rlar koruyabilmek ve e-ticareti toplumlara daha kolay anlatabilmek için çeflitli s - n flara ay rmak mümkündür. fiekil ve 2000 y l nda Ticarî Araçlar n Geliflimi Kaynak: N. Murat nce, Elektronik Ticaret:Geliflme Yolundaki Ülkeler çin mkânlar Ve Politikalar,Ankara, DPT, 1999, s y l nda 2,8 kat artarak % 42 düzeyine ç kt söylenen internetteki e-ticaret uygulamalar n n geleneksel e-ticaret uygulamalar na göre art fl göstermesinin bir tak m sebepleri bulunmaktad r. Bu sebepleri ise, ancak geleneksel e-ticaret ile internet ortam nda yap lan e-ticareti karfl laflt rarak aç klayabiliriz. Tablo-1, bu farkl l klar ortaya koymaya çal flmaktad r. Kategorileri E-ticaret genifl anlamda ele al nd zaman dört kategoriye ayr lmaktad r. Bunlar, Firmadan firmaya yap lan e-ticaret, Firmadan tüketiciye yap lan e-ticaret, Firmadan kamuya elektronik ticaret Tüketiciden kamuya yap lan e-ticaret 15 fleklinde s ralanmaktad r. 15 Stephen F. Seninger, Information Economy, Montana Busi - ness Quarterly, Cilt 36 (1), lkbahar 2001, s. 2.

5 ve ne olaca konusunda da çok farkl yorumlar bulunmakla beraber, bunu her üç kategoriyi (firma-müflteri-devlet) de içerisine alan global pazar olarak nitelendirmek mümkündür. Bu flekilde s n flara ayr lan birimler içerisinde, küresel dünya pazar ndaki aslan pay n hangi taraf n alaca konusundaki sorumuza Tablo-2 deki analizler yan t olabilecek türdendir. Tablo-2 ye göre, dünyada e-ticaret hacmi 2003 y l na kadar toplam % 69 oran nda büyüme sa layacakt r. Tablo-2. Elektronik Ticaret Kategorileri Kullan m Say lar Y llar Firmadan Firmaya Firmadan (milyar$) Tüketiciye (milyar$) Kaynak: OECD. The Economic and Social Impacts of Electronic Commerce: Preliminary Findings and Research Agenda, Paris, OECD, 1998, s. 4. E-Ticaret Karfl t Söylemler ve Geleneksel Ticarete Göre Avantajlar Üzerinde bu kadar detayl düflünülüp çal fl lan ve belirli bir plân dâhilinde devletlerin gelecek dönemdeki politikalar içerisinde yer alan ve ekonominin yeni olarak alg land e-ticaretin bitece i yönündeki aç klamalar söylentiden ileriye gitmemektedir. Çünkü OECD ve IDC gibi sayg n ve dünya çap nda ekonomik araflt rma yapan kurulufllara göre 1997 y l nda 11 milyar Dolar olarak gerçekleflen e-ticaret hacminin, 2003 y l nda 400 milyar Dolar aflmas beklenmekte ve 2005 y l nda da 1 trilyon Dolara ulaflaca öngörülmektedir. 16 Birçok avantaj ile cazip bir pazar hâline gelen e-ticareti, olumsuz etkileyen birçok faktör oldu u söylenmektedir. Örne in, kullan c lar n korsan korkusunu üzerinden atamamalar, müflterilerin sanal al flverifli tam olarak alg lamamalar ndan kaynaklanan endifleler, e-al flveriflin ödeme flekline yeteri kadar güvenin oluflmamas, kiflisel bilgilerin verilmesi zorunlulu u, ürünün azl ve görülememesi, ürün veya paran n kaybolma korkusu, uluslararas büyük iflletmeler haricinde küçük çapl flirketlere güvenilememesi ve kullan c yanl s (user-friendly) olmayan web sitelerinin olmas 17 gibi... Ancak, tüm bunlar n firmalar ve tüketiciler için yap lacak plânl ve programl bir e itimle afl lmas mümkündür. Ayr ca, biliflim teknolojilerinin daha fazla yayg nlaflmas yla ve e-ticarette güvenlik sistemlerinin yeniden yap land r lmas yla bu tür problemlerin ortadan kalkaca bir gerçektir. Unutmamak gerekir ki, e-ticaret kavram 1995 lerin bafl nda ortaya ç km fl yeni bir kavramd r y l na kadar bu denli geliflme gösterdi i dikkate al n rsa, karfl lafl lan problemlerin de önümüzdeki y llar içerisinde h zl geliflen teknolojik bilgilerle çözülmesini beklemek yan lt c olmayacakt r. Bu aç klamalar fl nda, e-ticaretin bitmesi ihtimali üzerinde de il; bilâkis avantajlar üzerinde durmak gerekir. E-ticaretin faydalar n iki perspektifte incelemek mümkündür: Bunlardan birincisi tüketici boyutudur. E-ticaret tüketiciye sat n almak istedi i ürünü istedi i zamanda ve yerde sunma imkân vermektedir. Ayr ca, tüketiciye web etkileflimli tabanlar sayesinde derinlemesine ve çok boyutlu ürün arama ve bulma imkan vermektedir. Web veritabanlar n n konular na göre dizilmifl olmas da tüketiciye ürün arama konusunda kolayl k sa lamaktad r. Bu elektronik ortamda çeflitli ürünler birçok firma taraf ndan da görülebildi i için firmalar aras rekabet do makta ve bu da tüketiciye olumlu yönde yans maktad r. Maliyetin düflmesi, mal çeflitlili inin artt halde ilgili linkler sayesinde ürünün kolayca bulunabilmesi, e-ticaretin tüketici aç s ndan sa lad avantajlar aras nda say labilir. Firma aç s ndan bak lacak olursa, öncelikle sat c lar ve al c lar aras nda do rudan iliflki kurulabildi i için pazarlama harcamalar nda tasarruf sa lanmaktad r. Buna ek olarak, firman n ifllem h - z n n artmas, ürünlerle ilgili istatistiklerin ve stoklar n kontrolünün hatas z olarak h zl bir flekilde gerçekleflmesi ve daha az ama bilinçli personelin çal flt r lmas ve buna ba l olarak firma içi ve firmalar aras ifllem maliyetlerinin düflmesi ve tüketicilerle daha kolay iletiflimin sa lanmas olarak s - ralanabilir OECD, The Economic and Social Impacts of Electronic Com - merce: Preliminary Findings and Research Agenda, Paris, OECD, 1998, s Aflk n Keser, Küreselleflen Dünyan n Yeni Gerçe i: Elektronik Ticaret, (Der.) Veysel Bozkurt Ekonomik, Toplumsal, Teknik ve Yasal Yönleriyle Elektronik Ticaret, stanbul, Alfa, 2000, ss

6 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : Küreselleflme Günümüzde, ürünler, ürünlerin temin edildi i yerler ve pazara sunuldu u piyasalar küreselleflmifltir. Birçok flirket art k üretimlerini ve araflt rmagelifltirme faaliyetlerini küresel pazarlara açma amac ndad r. Bu pazarlara girebilmek için ise, e-ticareti etkin olarak kullanma e ilimindedirler. E-ticaretin dünya üzerinde küresel bir harekete dönüflmesine yol açan baz unsurlar vard r. Bunlar, e-ticaretin ayr bir olgu olarak alg lanmaya bafllanmas ; ticâri anlaflmalar n gerçekleflmesini teflvik edici bir role sahip olarak ekonomik büyümeyi özendirmesi; birtak m güvenlik problemleri bulunmas na ra men iflletmeler aras nda ölçek fark gözetmeksizin rekabet flans n dengelemesi, hatta hükümetler aç s ndan da bir rekabet unsuru olarak öngörülmesi ve global düzeyde koordine edilmeyen aktiviteler, h zl bilgi ve ticaret ak m na engel teflkil etmesi 18 olarak s ralanabilir. Tüm bu gerekçeler dikkate al nd nda, elektronik ticaretin, küreselleflmeyi teflvik edici bir role sahip oldu u söylenebilir. Ayr ca bölgesel pazarlar n birleflerek global pazarlarda yer almas ve ulusal politikalar n bu flekilde oluflturulmas nedeniyle e-ticaret de küreselleflme taraf nda yer alm flt r. Bunun gerekçeleri ise, dünyada uluslararas c l k e ilimlerinin artmas na paralel olarak; finansal pazarlar n, ortak stratejilerin, teknoloji ve bilginin da l m n n olmas, ulusal hükümetlerin global yönetim içerisindeki rollerinin azalmas, dünya çap ndaki tüketici pazarlar yla birlikte ürünler içersindeki tüketim modellerinin de iflime u ramas gibi sebeplerdir. 19 ginin elektronik ortamda saklanmas n, ifllenmesini, hizmete sunulmas n ve da t lmas n mümkün k lm flt r. Geliflmifl toplumlar da buna ayak uydurmufl ve üretimden ticarete, sa l ktan yay nc l a, turizmden e lenceye kadar tüm ekonomiyi biliflim teknolojileri do rultusunda gelifltirmifltir. Özellikle 1989 y l nda bulunan www html dili (world wide web hypertext Markup Language) teknolojisi ile 1980 lerin ortalar nda geliflen TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) transfer protokolü, bilgisayarlar n aç k a larla ya da daha iyi bilinen ad yla internet üzerinde birbirleriyle iletiflime geçmelerini sa lam fl 21 ve internetin beraberinde getirdi i teknolojilerde (h zl mikroifllemciler, optik kablolar, uydu sistemleri, ak ll yaz l mlar vs.) bafl döndürücü h zla geliflmeler birbirini takip etmifltir. Hatta son on y l içerisinde internet geliflmifl ülkelerden bafllayarak geliflmekte olan di er ülkelere do ru yay larak tüm dünyay kaplam flt r y l nda internete ba l bilgisayar say s bir milyon üç yüz bin iken, 1997 y l nda bu say on alt milyon yüz bin olmufltur. 22 fiekil- 2 de görüldü ü gibi, 2001 y l nda ise bu say n n 300 milyonu aflaca belirtilmektedir. Türkiye de ise durumun 2001 y l nda 300 bin 23 oldu u ileri sürülmektedir. Ölçe inin çok küçük olmas sebebiyle Türkiye, fiekil-2 deki internet kullan c say lar nda yer almam flt r. fiekil-2. Ülkelere Göre nternet Kullan c Say lar Geliflimi ve Uygulanan Ülkeler Dünyada e-ticaretin geliflmesinin öncelik s ras na göre iki temel dayana bulunmaktad r: Bunlardan birincisi makalede de a rl kla üzerinde durdu umuz bilgi ve iletiflim teknolojileri, ikincisi ise yasal ve kurumsal yap lanmad r. 20 Bilgi ve iletiflim teknolojileri, sa lad imkânlar sayesinde bil- Kaynak: fiekilde de görüldü ü gibi dünyada en fazla internet kullan m n n oldu u ülke 55 milyon 200 bin kullan c s yla ABD dir WTO and Electronic Commerce: Issues of the World Trade: A Microsoft White Paper, 8 Eylül 1999, Electronic Commerce Issues for World Trade; R. Petrella, Globalisation and Internationalisation The Dyna - mics of the Emergining World Order, Boyer and Drache, States Againts Markets, Yakup Kepenek, Ekonomik Yönleriyle Elektronik Ticaret, (Der.) Veysel Bozkurt, Ekonomik, Toplumsal, Teknik ve Yasal Yönleriyle Elektronik Ticaret, stanbul, Alfa, 2000, s.s E-ticaretin geliflimi internet kullan m n n artmas na ba l oldu una göre, e-ticaretin tarihsel çer Cengiz Y lmaz, Tuncer Özdil, Güray Akdo an, Kobiler çin Elektronik Ticaret Ne fade Ediyor?, s TÜB TAK-B LTEN, Türkiye çin Elektronik Ticarete Geçifl Du - rum De erlendirmesi ve Pilot Uygulama Projesi Raporu, Ankara, 1999, s. 2. T.C. Ulaflt rma Bakanl, TUENA Durum Saptamas ve Dün - yadaki E ilimler, Ankara, Ocak 1998.

7 çevede nas l bir geliflim gösterdi ini fiekil-3 göstermektedir. Bu tarihten itibaren ticarette internet teknolojisini ilk kullananlar uluslararas ticaret kurulufllar olmufltur. E-ticaretin yayg nlaflt r lmas sebebiyle Birleflmifl Milletler bünyesinde toplanan ve amac haberleflme altyap s ve bilgi teknolojilerinin geliflmekte olan ülkelerde ve geçifl ekonomileri ile az geliflmifl ülkelerde kullan lmas n ve yayg nlaflt r lmas n sa lamak olan befl örgüt bulunmaktad r. Bunlar Birleflmifl Milletler Uluslararas Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), Birleflmifl Milletler Avrupa Hukuk Komisyonu (UNECE), Uluslararas Ticaret Merkezi (ITC), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) dur. 24 Bunlar n d fl nda bir de e-ticaret konusunda bölgesel ve uluslararas çal flan kurulufllar vard r ki bunlar n bafl nda Avrupa Birli i (AB) gelmektedir. AB, e-ticaret konusundaki çal flmalar n adresinde toplayarak hizmete sunmufltur. Bir di er uluslararas kurulufl ise güncel konularda küresel politikalar gelifltirilmesi amac yla iflbirli ini sa lamak yükümlülü ünde olan OECD dir. Bu kurulufl da adresinden 24 fiekil-3. nternet ve E-ticaretin Geliflimi Kaynak: N.Murat nce, Elektronik Ticaret:Geliflme Yolundaki Ülkeler çin mkanlar Ve Politikalar, Ankara, DPT, 1999, s. 3. Haz rlayanlar Meral Say n, Mustafa A. Fazl o lu, Dünya Tica - retindeki De iflim...: Elektronik Ticaret ve lk Ad m KOB -NET, Ankara, KOB -NET, 2000, s.s h t t p : / / w w w. k o b i n e t. o r g. t r / h i z m e t l e r / e - t i c a r e t / e - t i c a r e t - k u t u p- hanesi/icindekiler.html hizmet vermektedir. E-ticaretin geliflmesine öncülük eden son uluslararas örgüt ise, son olarak Rusya n n da kat lmas yla say lar sekize ç kan G-8 olarak adland r lmaya bafllanan ülkelerin düzenledi i G-8 Pilot Project: A Global Market of SMES dir. 25 Bu ülkelerin, 1997 y l nda düzenledikleri Bilgi Toplumu Bakanlar Toplant s nda ald klar en önemli karar KOB lerin uluslararas ticaretteki rekabet güçlerini art rmak için gerekli elektronik ortam oluflturarak e-ticareti gelifltirmek olmufltur. E-ticaretle ilgili kaynaklar inceledi imiz zaman e-ticareti ilk uygulamaya bafllayan ülkeler aras nda ABD ve Japonya y görmekteyiz. Örne in, ABD ekonomisinin son y llarda beklentilerin de ötesine geçen bir büyüme yaflamas ndaki temel etken olarak internetin sayesinde bilgi teknolojisindeki haberleflme ve bilgisayarla çal flma e itimde yaflanan geliflmeler oldu u bizzat ABD yönetimince vurgulanm flt r. 26 Ayr ca bunu destekler nitelikte ABD Eski Baflkan Bill Clinton ve Yard mc s Albert Gore taraf ndan yay nlanan A Framework of Global Electronic Commerce 27 adl rapor bulunmaktad r. Raporda, nternet üzerinde ticaretin büyümesini kolaylaflt racak anlaflmalar ve uluslararas müzakereler için yol haritas n n tesisi, bir dizi politikan n sunuluflu, bir tak m ilkelerin önerilmesi arac l yla, canl bir küresel piyasa oluflturarak Küresel Bilgi Altyap s n n do ufluna yönelik yönetimin vizyonu anlat lmaktad r. Japonya ise, sistematik olarak e-ticaret çal flmalar n 1996 y l n n bafllar nda Japonya Elektronik Ticaret Gelifltirme Merkezi (ECOM) ad nda bir kurum oluflturarak bafllam flt r. 28 Daha sonra özel sektör taraf ndan oluflturulan Özel Sektörde Elektronik Ticareti Gelifltirme Konseyi bu konuya iliflkin ekonomik ve sosyal altyap y haz rlamaktad r. Dünyadaki bu geliflmelerin fl nda, e-ticaretin küreselleflmeyi destekleyici yönde geliflme göstermesi ve özellikle uluslararas örgütlerin gele Haz rlayan Zeynep Ersoy, ss USA, The Emergining Digital Economy, Secratariat on Elect - ronic Commerce, US Department of Commerce, s. 1. ; Ayr nt l bilgi için bkz. Haz rlayan William J. Clinton, Albert Gore, A Framework of Global Electronic Commerce, Washington, The White House, 1 Temmuz Ayr nt l bilgi için bkz.: Önder Canpolat, E-Ticaret ve Türkiye deki Çal flmalar,ankara, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl Hukuk Müflavirli i, Mart 2001, s

8 Bilgi Ça nda Kârl Yat r m n S rr : cekteki k sa, orta ve uzun vadeli plânlar içerisinde ilk s ralarda yer almas geleneksel ticaretin zamanla azalaca n ve yerini geliflen internet teknolojisiyle beraber küresel elektronik ticarete b rakaca- n göstermektedir Türkiye in Geliflmesi ve Bugünkü Durumu Türkiye nin e-leflmesi (e-devlet ve e-ticaret at - l mlar gibi) ile ilgili gelifltirilen teknolojik çal flmalar n temel hedeflerinin bafl nda önceleri e-ticaret a n n oluflturulmas gelmekteydi. Türkiye de bilgi ve iletiflim teknolojilerindeki bilgi kaynaklar incelendi i zaman karfl m za ilk olarak Ulaflt rma Bakanl taraf ndan haz rlanan Türkiye Ulusal Enformasyon Altyap s Anaplân : Sonuç Raporu 29 ç kmaktad r. Bu rapor, Türkiye nin sadece e-ticaret konusundaki geliflmeleri ortaya koymas yla de- il, genel olarak ulusal bilgi ve iletiflim teknolojilerinde uluslararas rekabeti yakalamak için gerçeklefltirmesi gereken bilgi ve teknolojik çal flmalar ve Türkiye nin yüksek kapasiteli ulusal bilgi altyap s n n nas l geliflmesi gerekti i yönde öneriler vermesi bak m ndan önem arz etmektedir. Örne- in, Türkiye deki kurumsal yap lanman n teknolojiye aktar lmas, elektronik devlet olma çal flmalar ve buna paralel bilgi toplumu olma yolunda at lmas gerekli ad mlar da yer almaktad r. E-ticaretin gerçekleflmesi konusunda rehberlik eden bu raporun hemen ard ndan, 1998 y l nda D fl Ticaret Müsteflarl önderli inde Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) oluflturulmufltur. Kurul, ilk kez 16 fiubat 1998 de toplanm fl ve ilk raporunu 30 ayn y l May s ay nda yay nlam flt r. Rapor k saca, e-ticaretin Türkiye de de özendirilmesi için ne gibi çal flmalar yap lmas gerekti ini anlatmaktad r. E-ticaret konusunda h zl çal flmalar na devam eden kurul, 14 Haziran 1999 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde yap lan E-Ticaret: Dünyada ve Türkiye de Durum De erlendirmesi etkinli i ile ad n kamuoyuna duyurmufltur. Proje sonunda üç ekten oluflan genifl bir rapor 31 haz rlanm flt r. T.C. Ulaflt rma Bakanl, TUENA: Türkiye Ulusal Enformasyon Altyap s Anaplan : Sonuç Raporu,Ankara, TÜB TAK, B LTEN, ODTÜ, Ekim Bu rapor için bkz: TÜB TAK-ODTÜ-B LTEN, Türkiye çin Elektronik Ticarete Ge - çifl Durum De erlendirmesi ve Pilot Uygulama Projesi Raporu, Ankara, Bilgi Teknolojileri Elektronik Araflt rma Enstitüsü, 14 Haziran Türkiye de ETKK nun ard ndan Adalet Bakanl, Maliye Bakanl ve Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan gerçeklefltirilen çal flmalar bulunmaktad r. Bir di er e-ticaret çal flmas da hracat Gelifltirme Etüt Merkezi ( GEME) taraf ndan yürütülmektedir. Merkez, çok k sa özetlemek gerekirse, d fl ticaret faaliyetlerinde rol alan kamu ve özel sektör kurumlar n n kat l mlar n n sa lanmas na iliflkin çal flmalar n yürütülmesine ve bunlar n Ankara da bir ticaret noktas oluflturmalar na önderlik etmektedir. Çal flman n ad ise, Ankara Ticaret Noktas (ATN) olarak isimlendirilmifltir. Son olarak küçük, orta ve büyük ölçekteki imalat ve hizmet sektörlerinde çal flan firmalar n rekabet güçlerini artt rmak, ihtiyaç duyduklar güncel bilgilere h zl ve zaman nda eriflebilmelerini sa lamak için gerekli sanal ortam oluflturma amac na yönelik çal flmalarda bulunan KOB -NET adl bir Sanal Serbest Ticaret Bölgesi oluflturulmufltur. Bu sitede, KOB -NET e üye firmalar n toplam alt dilde haz rlanm fl 5KB lik tan t m web sayfalar n n reklam verilmekte ve firmalar aras yaz flmalar ücretsiz olarak yap labilmektedir. Asl nda gerek devlet gerekse özel kurulufllar taraf ndan oluflturulan e-ticaret çal flmalar büyük bir iflbirli i içerisinde devam etti ini söylemek gerekir. Bu iflbirli i gerek firmadan-firmaya, gerekse devlet-özel sektör aras nda gerçekleflmifl ve global dünyada Türkiye nin rekabetçi piyasalarda yer alabilmesi ve dünya ticaretindeki pay n art rabilmesi için her türlü çal flma gerek teknolojik, gerek hukuksal ve gerekse ekonomik yönden desteklenmifl ve gelifltirilmifltir. Hatta öyle ki, Türkiye de e-ticaret konusunda giderek bir kamuoyu oluflmaya bafllam flt r. Bu konuda en iyi örneklerden birisi, Milliyet gazetesinin E-ticaret F rt nas 3 2 adl yaz s nda Alt nc Compex Bilgisayar Fuar n n konu bafll n n elektronik ticaret oldu unu aç klamas d r. Görüldü ü gibi birçok uluslararas toplum gelecek yüzy llar için küreselleflen dünyada e-ticareti art rmay amaçlamakta ve bu yöndeki çal flmalar desteklemektedir. Geliflmifl ülkelerdeki e-ticaret giriflimleri öncelikle özel sektör taraf ndan keflfedilmifltir. Daha sonra bunun devlet taraf ndan önemi anlafl lm fl ve devletler kendi bünyesinde e-ticareti uygulamaya yönelik çal flmalar na h z kazand rm flt r. Geliflmifl ülkelerdeki devletlerin, teflvik ve özendirme politikalar sayesinde e-ticaret 32 E-ticaret F rt nas, Milliyet, 8 fiubat 2001, Ayr nt l bilgi için b k z. : h t t p : / / w w w. m i l l i y e t. c o m. t r / / 0 2 / 0 8 / c u m a r- tesi/tekc01.html

9 küresel düzeyde bugünkü noktaya gelmifltir. Ülkemizde de, bu geliflmeye paralel çal flmalar gözlemlenmifltir. KOB lerin dünyadaki e-ticaret geliflmelerini fark etmesi ve devleti bu yönde harekete geçirmesiyle beraber, e-ticaret çal flmalar devlet düzeyinde de ele al n p incelenmeye bafllanm flt r. Öncelikle teknolojik altyap n n yeterli olabilmesi için bafllayan teknolojik çal flmalar, yerlerini giderek hukuksal düzenlemelerin e-ticaretin uyumuna ters düflmemesi yönünde ad mlar atmaya b - rakm flt r. Daha sonra dünya çap ndaki e-ticaretle ilgili stratejik gelecek öngörüleri incelenmifl ve e- ticaretin geçmifle oranla daha fazla kabul görece- i sonucuna var lm flt r. Türkiye nin de, bu küresel pazarda yer alabilmesi yönünde birçok çal flmalar yapt ve e-ticaret konusuna yönelik raporlar haz rlad görülmektedir. Hem kamuoyu hem özel sektör hem de devlet taraf ndan büyük bir titizlikle takip edilen dünyadaki e-ticaret çal flmalar n n 21. yüzy lda Türkiye nin öncelikli politikalar aras nda yer alaca n söylersek çok fazla iyimser bir bak fl aç s olmayacakt r. Nitekim afla daki fiekil-4 de, bu iyimser tabloyu ispatlamaktad r. fiekilde de görüldü ü gibi dünya ortalamas na hemen hemen paralel olarak giden ülkemiz, Norveç, Kanada, ngiltere ve Almanya gibi geliflmifl ülkelerin GSY H lar ndan daha yüksek bir orana sahiptir. fiekil-4. E-Ticaret faaliyetlerini çeren Katma De erin GSY H çindeki Potansiyel Pay Kaynak: A Quantitative Assessment of Electronic Commerce, WTO Staff Working Paper ERAD (Annex Table 1). Öneriler Hem kamuoyu hem özel sektör hem de devlet taraf ndan büyük bir titizlikle takip edilen dünyadaki e-ticaret çal flmalar n n 21. yüzy lda Türkiye'nin öncelikli politikalar aras nda yer alacakt r. Gelecekte Türkiye nin e-ticaret konusunda dünyadaki geliflime paralel olarak ayakta kalabilmesi ve hem iç hem de d fl ticaretine etkinlik kazand rabilmesi için birtak m faaliyetleri gerçeklefltirmek ve uygulamaya koymak zorundad r. Bu faaliyetler afla daki flekilde özetlenebilir: Türkiye de e-ticaretin yayg nlaflmas için öncelikle internet kullan m n n ve buna ba l olarak ulusal bilgi altyap s n n gelifltirilmesi ve internet erifliminin h z n n artt r lmas gerekmektedir. Okullarda, bilgi merkezlerinde, kahvehanelerde halka aç k yerlerde internet eriflim merkezlerinin say lar artt rtmal ve bu teflebbüs devlet taraf ndan desteklenmelidir. fiirketlerin e-ticareti kullanmalar için devlet, teflvik edici politikalar uygulamal d r. Örne in, bu alanda çal flmak isteyen flirketlere vergi indirimi uygulanmal d r. Ayr ca, bilgisayar fiyatlar ndaki art fl, devlet taraf ndan kontrol alt na al nmal d r. E-ticaret potansiyelinin tümüyle artt r lmas için, Türkiye de e-ticarete müdahaleci olmayan ve tamamen piyasa yönelik olarak bir yaklafl m benimsenmeli; global ifl ve ticareti desteklemeye yönelik aç k, öngörülebilir hukuki bir ortam n oluflturulmas kolaylaflt r lmal d r. Türkiye de ka da dayal geleneksel ticaret, internet kullan m n da yayg nlaflt r lmas yla elektronik ortama aktar lmal ve bürokrasi uygulamalar nda bir geçifl program oluflturularak çok geçmeden uygulamaya konulmal d r. E-ticarette bir güven ortam oluflturulmal ve kiflisel ve ulusal güvenlik ile ilgili bilgilerin korunmas yönünde meslek odalar n n da deste iyle çal flmalar bafllat lmal d r. Zaman, yer, personel, hizmet ve ifllem maliyet tasarrufu sa lamas nedeniyle e-ticaret, 21. yüzy ldaki bilgi yönetimi ça nda toplumlar n önemli oranda geliflmesine olanak tan yacakt r. 109

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

1. Faaliyet Sektörü. 1.1 BT Sektörü

1. Faaliyet Sektörü. 1.1 BT Sektörü 1. Faaliyet Sektörü 1.1 BT Sektörü 1.1.1 Türkiye BT Sektörü Türkiye ye kiflisel bilgisayarlar n girifli 80 li y llar n sonlar nda bafllam flt r. 1990-1995 y llar aras nda sektörde çok h zl bir geliflme

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu

Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde Çevrimiçi Ö retimin Durumu Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1365-1372 Geliflen ve De iflen Üniversiteler ve Türkiye de Yüksekö retimde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR

TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR TEKNOLOJ GEL fit RME BÖLGELER NE (TEKNOPARK) SA LANAN VERG SEL AVANTAJLAR fiibli GÜNEfi* 1- G R fi Ülkemizin özellikle teknoloji a rl kl sanayisinin geliflmesi için 26.06.2001 tarih ve 4691 say l Teknoloji

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi.

Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi. Turizmin Afrika Ülkeleri için Önemi: Afrika Ülkelerinin Gelece i çin Analitik Bir Bak fl Kenan DA CI Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi. Girifl Bilim ve teknolojide

Detaylı

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA

BA IMSIZ DENET M ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M Doç.Dr. Lerzan KAVUT stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Doç.Dr. Oktay TAfi stanbul Teknik Üniversitesi flletme Fakültesi Dr. Tuba fiavli

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi İnternet Pazarlama Eğitimleri Hazırlayan: Aytaç Mestçi, İnternet Pazarlama - Sosyal Medya Strateji Danışmanı Hazırlanma Tarihi: 22 Nisan 2010 Sunum No: S.010-12 * Bu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM Yrd. Doç. Dr. Nagihan OKTAYER Yrd. Doç. Dr. Nazan SUSAM Dr. Murat ÇAK MART-2008 Bu Araştırma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı